Procedūra : 2005/0240(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0079/2007

Pateikti tekstai :

A6-0079/2007

Debatai :

PV 24/04/2007 - 11
CRE 24/04/2007 - 11

Balsavimas :

PV 25/04/2007 - 11.4
CRE 25/04/2007 - 11.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0147

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 224kWORD 187k
2007 m. kovas 27 d.
PE 378.593v01-00 A6-0079/2007

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios pagrindinius principus, taikomus nelaimingų atsitikimų jūrų transporto sektoriuje tyrimui, ir iš dalies keičiančios direktyvas 1999/35/EB ir 2002/59/EB

(COM(2005)0590 – C6-0056/2006 – 2005/0240(COD))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėjas: Jaromír Kohlíček

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJA
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJA

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios pagrindinius principus, taikomus nelaimingų atsitikimų jūrų transporto sektoriuje tyrimui, ir iš dalies keičiančios direktyvas 1999/35/EB ir 2002/59/EB

(COM(2005)0590 – C6-0056/2006 – 2005/0240(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2005)0590)(1),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į EB sutarties 80 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0056/2006),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A6-0079/2007),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas  Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

11 KONSTATUOJAMOJI DALIS

11) Siekiant išvengti interesų konflikto, avarijų arba incidentų jūroje esančiuose laivuose arba kituose uoste arba kitoje apribotoje jūrų teritorijoje esančiuose laivuose tyrimą atlieka arba jo atlikimą kontroliuoja nepriklausoma įstaiga arba organizacija.

(11) Siekiant išvengti interesų konflikto, nelaimingų atsitikimų arba įvykių jūroje esančiuose laivuose arba kituose uoste arba kitoje apribotoje jūrų teritorijoje esančiuose laivuose tyrimą atlieka arba jo atlikimą kontroliuoja įstaiga arba organizacija, kuriai suteiktos nuolatinės galios, leidžiančios jai priimti sprendimus, kurie, jos nuomone, būtini, o steigiant įstaigą arba organizaciją nepriklausomumo kriterijus turi būti laikomas pagrindiniu.

Pagrindimas

Nepriklausomybė neturi prasmės, jei organizacija turi būti atsakinga ją skiriančiai institucijai arba su ja konsultuotis. Jai turi būti suteiktos visapusiškos sprendimo priėmimo galios.

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti tyrimą atliekančios įstaigos arba organizacijos nepriklausomybę.

Pakeitimas 2

17 KONSTATUOJAMOJI DALIS

17) Reglamente (EB) Nr. 1406/2002 reikalaujama, kad Agentūra palengvintų valstybių narių bendradarbiavimą suteikdama joms paramą veikloje, susijusioje su didelių nelaimingų atsitikimų jūroje tyrimu ir padėdama joms analizuoti turimas nelaimingų atsitikimų tyrimo ataskaitas.

17) Reglamente (EB) Nr. 1406/2002 reikalaujama, kad Agentūra palengvintų valstybių narių bendradarbiavimą suteikdama joms paramą veikloje, susijusioje su didelių nelaimingų atsitikimų jūroje tyrimu ir padėdama joms analizuoti turimas nelaimingų atsitikimų tyrimo ataskaitas. Be to, Agentūra turi, atsižvelgdama į analizių rezultatus, įtraukti į bendrą metodiką analizės aspektus, kurie galėtų būti naudingi siekiant užkirsti kelią naujoms katastrofoms ir užtikrinti saugesnę laivybą ES.

Pagrindimas

Kuriant bendrą nelaimingų atsitikimų jūroje tyrimų metodiką, kaip jai pavesta pagal Reglamentą (EB) Nr. 1406/2002, Agentūrai turėtų būti sudarytos sąlygos įtraukti naujų aspektų, gautų analizuojant atliktų tyrimų išvadas ir galinčių padėti padaryti laivybą saugesnę.

Pakeitimas 3

17A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

17a) Pagal Tarptautinės jūrų organizacijos sąžiningo elgesio su jūrininkais įvykus nelaimingam atsitikimui jūroje gaires nesiekiama kriminalizuoti kapitono ir įgulos narių veiksmų. Šios gairės gali padėti didinti minėtųjų asmenų pasitikėjimą tyrimo metodais ir todėl valstybės narės turėtų jas taikyti.

Pagrindimas

Pranešėjo nuomone, šios Tarptautinės jūros organizacijos (TJO) liepos mėn. priimtos gairės (aplinkraštis Nr. 2711) galėtų naudingai papildyti šią direktyvą. Minėtosios gairės buvo parengtos atsižvelgiant į ryškėjančią tendenciją kriminalizuoti laivų įgulų narių veiksmus įvykus nelaimingam atsitikimui. Nors šioje direktyvoje tiesiogiai nenagrinėjami civilinės ir baudžiamosios atsakomybės klausimai, tačiau TJO gairėse pateikiami naudingi principai, kurie gali būti taikomi atliekant techninius tyrimus.

Pakeitimas 4

18 KONSTATUOJAMOJI DALIS

18) Valstybės narės tinkamai atsižvelgia į saugumo rekomendacijas, kurios buvo parengtos remiantis avarijos arba incidento saugumo tyrimu.

(18) Valstybės narės ir Bendrija tinkamai atsižvelgia į saugumo rekomendacijas, kurios buvo parengtos remiantis nelaimingo atsitikimo arba incidento saugumo tyrimu.

Pagrindimas

Teisinis paaiškinimas.

Pakeitimas 5

1 STRAIPSNIO 2 DALIS

Pagal šią direktyvą atliekami tyrimai nesusiję nei su atsakomybės, nei su kaltės (išskyrus tiek, kiek tai reikalinga jos tikslui pasiekti) nustatymu.

Pagal šią direktyvą atliekami tyrimai nesusiję nei su atsakomybės, nei su kaltės nustatymu.

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad būtų aiškiai atskirti techniniai ir kriminaliniai tyrimai.

Tyrimų rezultatai gali būti optimalūs tik tuo atveju, jei nepriklausomi tyrimai, kuriais siekiama padidinti saugumą laivybos sektoriuje, ir šis pasiūlymas bus atskirti nuo kaltės nustatymo klausimų.

Pakeitimas 6

2 STRAIPSNIO 1 DALIES ĮŽANGINĖ DALIS

1. Ši direktyva taikoma avarijoms, incidentams ir pavojaus signalams jūroje, kurie:

1. Atsižvelgiant į valstybių narių įsipareigojimus, numatytus Jungtinių Tautų Jūrų teisės konvencijoje (angl. UNCLOS), ši direktyva taikoma avarijoms, incidentams ir pavojaus signalams jūroje, kurie:

Pagrindimas

Kalbant apie direktyvos taikymo sritį reikia pabrėžti bendrą JT teisinę sistemą.

Pakeitimas 7

3 STRAIPSNIO 8 DALIS

8. „Saugumo rekomendacija“ – pasiūlymas, kurį pateikia:

8. „Saugumo rekomendacija“ – pasiūlymas, įskaitant registravimo ir kontrolės srities pasiūlymus, kurį pateikia:

a) avarijos arba incidento jūroje saugumo tyrimą vykdančios valstybės arba tokiam tyrimui vadovaujančios valstybės tyrimo organizacija, remdamasi tokio tyrimo metu gauta informacija; arba prireikus;

a) avarijos arba incidento jūroje saugumo tyrimą vykdančios valstybės arba tokiam tyrimui vadovaujančios valstybės tyrimo organizacija, remdamasi tokio tyrimo metu gauta informacija; arba prireikus;

b) Komisija, remdamasi abstrakčia duomenų analize.

(b) Komisija, padedama Agentūros ir remdamasi abstrakčia duomenų analize bei atliktų tyrimų rezultatais.

Pagrindimas

Valstybių narių bendradarbiavimas saugios laivybos srityje pagerina visos sistemos funkcionavimą, nes keitimasis informacija ir pasiūlymais suteikia didesnio lankstumo ir veiksmingumo vėliavos valstybei vykdant kontrolę leidimo suteikimo metu ir atvykimo valstybei vykdant kontrolę, kai laivas atplaukia į uostą.

Šia direktyva reikėtų suteikti visapusišką galimybę taikyti taisomąsias priemones, kurias parengti įmanoma tik išanalizavus skirtingus tyrimus.

Pakeitimas 8

4 STRAIPSNIO 1 DALIES A PUNKTAS

a) yra nepriklausomi nuo kriminalinių arba kitų lygiagrečiai vykdomų tyrimų, kuriais siekiama nustatyti atsakomybę arba kaltę; ir

(a) yra nepriklausomi nuo kriminalinių arba kitų tyrimų, kuriais siekiama nustatyti atsakomybę arba kaltę, ir tik remiantis šia direktyva pradėtų tyrimų išvadas arba pagal juos parengtas rekomendacijas galima panaudoti kartu vykdant kitus tyrimus; ir

Pakeitimas 9

4 STRAIPSNIO 1 DALIES ANTRA PASTRAIPA (nauja)

 

Be to, valstybės narės užtikrina, kad atliekant tokius tyrimus liudytojai būtų apsaugoti nuo to, kad jų pareiškimai arba kita jų suteikta informacija nebūtų perduota trečiųjų šalių valdžios institucijoms, siekiant, kad tokie pareiškimai ar informacija nebūtų panaudoti šiose šalyse atliekant kriminalinius tyrimus.

Pagrindimas

Asmenims, duodantiems parodymus techninės avarijos tyrimų metu, turėtų būti užtikrintas imunitetas nuo teisminio persekiojimo už parodymus. Susirūpinimą kelia tai, kad pareiškimas, savanoriškai pateiktas techninio tyrimo metu, gali būti panaudotas kriminaliniam tyrimui, o tai gali sumažinti žmonių norą pateikti saugumo tyrimo požiūriu naudingos informacijos.

Pakeitimas 10

4 STRAIPSNIO 2 DALIES BA PUNKTAS (naujas)

 

ba) skubaus įspėjimo priemonės įvykus nelaimingam atsitikimui arba incidentui.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad tyrimai būtų veiksmingesni.

Pakeitimas 11

5 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. Saugumo tyrimai atliekami laikantis avarijų ir incidentų jūroje tyrimo metodikos, kuri buvo parengta remiantis Reglamento (EB) Nr. 1406/2002 2 straipsnio e dalimi. Dėl šios direktyvos tikslais atliekamo tokios metodikos įdiegimo arba keitimo sprendžiama laikantis 18 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos.

4. Saugumo tyrimai atliekami laikantis avarijų ir incidentų jūroje tyrimo metodikos, kuri buvo parengta remiantis Reglamento (EB) Nr. 1406/2002 2 straipsnio e dalimi. Dėl šios direktyvos tikslais atliekamo tokios metodikos įdiegimo, atnaujinimo arba keitimo sprendžiama laikantis 18 straipsnio 2a dalyje nurodytos tvarkos.

Pagrindimas

Bendra metodika turėtų būti nuolat atnaujinama, įtraukiant išvadas, kurios atliekant nelaimingų atsitikimų tyrimus galėtų padėti užtikrinti saugesnę laivybą.

Pakeitimas 12

5 STRAIPSNIO 5 DALIS

5. Saugumo tyrimas pradedamas iškart, kai tik tai įmanoma, įvykus avarijai arba incidentui jūroje.

5. Saugumo tyrimas pradedamas iškart, kai tik tai įmanoma, įvykus avarijai arba incidentui jūroje, ne vėliau kaip po dviejų mėnesių nuo avarijos arba incidento.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad tyrimas būtų pradėtas per nustatytą terminą, taip šios dalies požiūriu padidinant teisinį tikrumą.

Pakeitimas 13

7 STRAIPSNIO 1 DALIES PIRMA PASTRAIPA

Didelių ir labai didelių avarijų atvejais, dėl kurių yra iš esmės suinteresuotos dvi ar daugiau valstybių narių, tokios valstybės greitai susitaria, kuri iš jų vadovaus tyrimui.

Didelių ir labai didelių avarijų atvejais, dėl kurių yra iš esmės suinteresuotos dvi ar daugiau valstybių narių, tokios valstybės greitai susitaria, kuri iš jų vadovaus tyrimui. Jei atitinkamos valstybės narės nenusprendžia, kuri valstybė narė turi vadovauti tyrimui, jos privalo nedelsdamos įgyvendinti Komisijos rekomendaciją tuo klausimu, parengtą remiantis Agentūros nuomone.

Pagrindimas

Užtikrinant visapusišką šios dalies nuostatų veiksmingumą, siekiama pasiūlyti sprendimą, kaip elgtis, jei nesutariama, kuri valstybė narė turi vadovauti tyrimui.

Pakeitimas 14

8 STRAIPSNIO 1 DALIES PIRMA PASTRAIPA

1. Valstybės narės užtikrina, kad už avarijos ar incidento jūroje saugumo tyrimą būtų atsakinga nešališka nuolatinė tyrimo įstaiga arba organizacija (toliau – tyrimo įstaiga), o tyrimą atliktų tinkamai kvalifikuoti tyrėjai, kompetentingi avarijų ir incidentų jūroje klausimais.

1.Valstybės narės užtikrina, kad už avarijos ar incidento jūroje saugumo tyrimą būtų atsakinga tyrimo įstaiga arba organizacija (toliau – tyrimo įstaiga), kuriai būtų suteiktos reikiamos nuolatinės galios ir kurią sudarytų tyrėjai, tinkamai kvalifikuoti avarijų ir įvykių jūroje klausimais.

Pagrindimas

Nepriklausomybė neturi prasmės, jei organizacija turi būti atsakinga ją skiriančiai institucijai arba su ja konsultuotis. Jai turi būti suteiktos visapusiškos sprendimo priėmimo galios.

Pakeitimas 15

8 STRAIPSNIO 1 DALIES ANTRA PASTRAIPA

Tyrimo įstaiga veikia nepriklausomai, ypač nuo tokių nacionalinių institucijų, kurios yra atsakingos už tinkamumo plaukioti nustatymą, sertifikatų išdavimą, tikrinimą, laivo įgulos komplektavimą, saugų plaukiojimą, remontą, jūrų eismo valdymą, uosto valstybės kontrolę, jūrų uostų darbą ir apskritai nuo bet kokios kitos šalies, kurios interesai galėtų prieštarauti tokiai įstaigai ar organizacijai patikėtai užduočiai.

Tyrimo įstaiga veikia nepriklausomai, ypač nuo tokių nacionalinių institucijų, kurios yra atsakingos už tinkamumo plaukioti nustatymą, sertifikatų išdavimą, tikrinimą, laivo įgulos komplektavimą, saugų plaukiojimą, remontą, jūrų eismo valdymą, uosto valstybės kontrolę ir jūrų uostų darbą, nuo įstaigų, vykdančių tyrimus siekiant nustatyti atsakomybę arba užtikrinti teisėsaugą, ir apskritai nuo bet kokios kitos šalies, kurios interesai galėtų prieštarauti tokiai įstaigai ar organizacijai patikėtai užduočiai.

Pagrindimas

Asmenims, duodantiems parodymus techninės avarijos tyrimų metu, turėtų būti užtikrintas imunitetas nuo teisminio persekiojimo už parodymus. Susirūpinimą kelia tai, kad pareiškimas, savanoriškai pateiktas techninio tyrimo metu, gali būti panaudotas kriminaliniam tyrimui, o tai gali sumažinti žmonių norą pateikti saugumo tyrimo požiūriu naudingos informacijos.

Pakeitimas 16

9 STRAIPSNIO ĮŽANGINĖ DALIS

Valstybės narės užtikrina, kad toliau nurodyti dokumentai būtų naudojami tik saugumo tyrimo tikslais, išskyrus atvejus, kai konkreti teisminė institucija toje šalyje nustato, kad tokių dokumentų turinio atskleidimas yra svarbesnis nei neigiama tokio veiksmo vietos ir tarptautinė įtaka šiam arba kokiam kitam tyrimui ateityje:

Valstybės narės užtikrina, kad toliau nurodyti dokumentai būtų naudojami tik saugumo tyrimo tikslais:

Pagrindimas

Minėtieji dokumentai turėtų būti naudojami tik atliekant saugumo tyrimus. Naudojant dokumentus teismo procesuose galima pakenkti būsimiems tyrimams.

Pakeitimas 17

14 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Tyrimo įstaigos visokeriopai stengiasi, kad ataskaita būtų paskelbta per 12 mėnesių nuo avarijos dienos. Jei ataskaitos neįmanoma pateikti laiku, per 12 mėnesių nuo avarijos dienos turi būti paskelbta laikinoji ataskaita.

2. Tyrimo įstaigos visokeriopai stengiasi, kad ataskaita būtų paskelbta, ypač visam laivybos sektoriui, kuriam prireikus teikiamos specialios išvados ir rekomendacijos, per 12 mėnesių nuo avarijos dienos. Jei ataskaitos neįmanoma pateikti laiku, per 12 mėnesių nuo avarijos dienos turi būti paskelbta laikinoji ataskaita.

Pagrindimas

Svarbu, kad su tyrimais susijusios ataskaitos būtų paskelbtos, o dar svarbiau, kad jos būtų paskelbtos laivybos sektoriui, kuris turės įgyvendinti jose pateikiamas rekomendacijas.

Pakeitimas 18

14 STRAIPSNIO 3A DALIS (nauja)

 

3a. Kas trejus metus Komisija teikia Europos Parlamentui informaciją, pateikdama jam ataskaitas, kuriose išdėstoma, kokiu mastu buvo įgyvendinta ši direktyva ir kokiu mastu jos laikomasi, ir nurodomi tolesni veiksmai, kurių reikia imtis atsižvelgiant į ataskaitose pateikiamas rekomendacijas.

Pagrindimas

Aiškinamojoje dalyje minima, kad Europos Parlamentas paskatino parengti šį pasiūlymą dėl direktyvos, bet daugiau jis neminimas.

Pakeitimas 19

15 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Valstybės narės užtikrina, kad konkretūs subjektai, kuriems tyrimo įstaigos pateikė saugumo rekomendacijas, tinkamai atsižvelgtų į jas ir prireikus atitinkamai veiktų pagal Bendrijos ir tarptautinę teisę.

1. Valstybės narės užtikrina, kad konkretūs subjektai, kuriems tyrimo įstaigos pateikė saugumo rekomendacijas, tinkamai atsižvelgtų į jas ir prireikus atitinkamai veiktų pagal Bendrijos ir tarptautinę teisę. Komisija, padedama Agentūros, įtraukia į bendrą metodiką nelaimingų atsitikimų ataskaitų išvadas ir juose pateikiamas saugumo rekomendacijas.

Pagrindimas

Labai svarbu prisiminti Komisijos, veikiančios pasitelkus Europos jūrų saugumo agentūrą, svarbą kuriant bendrą metodiką, kuri būtų atnaujinama.

Pakeitimas 20

15 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Prireikus tyrimo įstaiga arba Komisija teikia saugumo rekomendacijas remdamasi abstrakčių duomenų analize.

2. Prireikus tyrimo įstaiga arba Komisija, padedama Agentūros, teikia saugumo rekomendacijas remdamasi abstrakčių duomenų analize bei atliktų tyrimų rezultatais.

Pagrindimas

Šia direktyva reikėtų suteikti visapusišką galimybę taikyti taisomąsias priemones, kurias parengti įmanoma tik išanalizavus skirtingus tyrimus. Būtų logiška, kad šias priemones siūlytų Komisija, pasitelkusi Agentūrą.

Pakeitimas 21

15 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Prireikus tyrimo įstaiga arba Komisija teikia saugumo rekomendacijas remdamasi abstrakčių duomenų analize.

2. Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pagrindimas

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas 22

17A STRAIPSNIS (naujas)

 

17a straipsnis

 

Sąžiningas elgesys su jūrininkais

 

Valstybės narės taiko Tarptautinės jūrų organizacijos parengtas sąžiningo elgesio su jūrininkais įvykus nelaimingam atsitikimui jūroje gaires.

Pagrindimas

Pranešėjo nuomone, šios Tarptautinės jūros organizacijos (TJO) liepos mėn. priimtos gairės (aplinkraštis Nr. 2711) galėtų naudingai papildyti šią direktyvą. Minėtosios gairės buvo parengtos atsižvelgiant į ryškėjančią tendenciją kriminalizuoti laivų įgulų narių veiksmus įvykus nelaimingam atsitikimui. Nors šioje direktyvoje tiesiogiai nenagrinėjami civilinės ir baudžiamosios atsakomybės klausimai, tačiau TJO gairėse pateikiami naudingi principai, kurie gali būti taikomi atliekant techninius tyrimus.

Pakeitimas 23

18 STRAIPSNIO 2A DALIS (nauja)

 

2a. Darant nuorodą į šią dalį, taikoma Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į šio sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

Pakeitimas 24

20 STRAIPSNIS

Šioje direktyvoje nėra nieko, kas draustų valstybei narei imtis papildomų, šioje direktyvoje nenurodytų saugumo jūroje priemonių, jei tokios priemonės nepažeidžia šios direktyvos ar kokiu kitu būdu nedaro neigiamos įtakos jos įgyvendinimui.

Šioje direktyvoje nėra nieko, kas draustų valstybei narei imtis papildomų, šioje direktyvoje nenurodytų saugumo jūroje priemonių, jei tokios priemonės nepažeidžia šios direktyvos ar kokiu kitu būdu nedaro neigiamos įtakos jos arba Europos Sąjungos tikslų įgyvendinimui.

Pagrindimas

Teisinis paaiškinimas.

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

1. Įžanginės pastabos ir pagrindas

Šis pasiūlymas yra trečiojo teisėkūros priemonių dėl jūrų transporto saugumo gerinimo paketo dalis. Šia direktyva Bendrijos lygmeniu turi būti nustatytos rimtų jūrų incidentų techninių tyrimų vykdymo ir jų išvadų gairės.

Komisija dar Baltojoje knygoje „Europos transporto politika iki 2010 m.: laikas spręsti“ nurodė, kad būtina vykdyti nepriklausomus techninius tyrimus visoms transporto rūšims. Nors šie tyrimai, Komisijos nuomone, turėtų būti atliekami valstybių narių lygmeniu, tačiau pagal visoje Europoje vieningą metodiką: pirma, jie turėtų remtis nelaimingų atsitikimų priežasčių analize ir, antra, jų rezultatai turėtų būti nukreipti mažinti pavojų bei gerinti teisinę sistemą.

Kalbant apie jūrų transportą, pastarojo meto avarijos parodė, kad būtina veikti, kadangi valstybės narės ne visada pačios supranta, kad reikia skubiai atlikti tyrimus, susijusius su didelėmis avarijomis jūroje, ir gauti aiškius ir panaudojamus rezultatus.

Europos Parlamentas po tanklaivio „Prestige“ katastrofos įsteigė Laikinąjį saugumo jūroje gerinimo komitetą (MARE komitetas). Parlamentas savo rezoliucijoje pabrėžė, kad būtinas Komisijos pasiūlymas dėl nelaimingų atsitikimų jūroje tyrimo.

Parlamento nuomone, pagal Komisijos pasiūlymą turėtų įdiegta sistemą, kuri padėtų valstybėms narėms, Komisijai ir Europos jūrų saugumo agentūrai (angl. EMSA) optimaliai keistis tyrimų rezultatais ir užtikrintų tyrimų nepriklausomumą.

Šioje srityje galiojantys teisės aktai:

ES teisės sistemoje jau galioja keletas teisės aktų, pagal kuriuos reglamentuojamas nelaimingų atsitikimų tyrimas:

Direktyvoje 1999/35/EB įtvirtinami principai, kuriais remiantis atliekami ro-ro keltų ir greitaeigių keleivinių laivų patirtų jūrų nelaimingų atsitikimų ir incidentų tyrimai.

Direktyvoje 2002/59/EB, įdiegiančioje Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistemą, nustatytos taisyklės, reglamentuojančios duomenų registravimo sistemų naudojimą.

Pagal reglamento (EB) Nr. 1406/2002 dėl Europos jūrų transporto saugumo agentūros įsteigimo nuostatas šiai agentūrai buvo patikėtos kai kurios užduotys, susijusios su nelaimingais atsitikimais jūroje, pvz.:

· palengvinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir Komisijos kuriant nelaimingų atsitikimų jūroje tyrimo metodiką;

· padėti valstybėms narėms tirti rimtus nelaimingus atsitikimus jūroje;

· analizuoti jau turimas nelaimingų atsitikimų tyrimų ataskaitas.

Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) lygmeniu 1997 m. buvo priimta rezoliucija dėl Jūrų laivų avarijų ir incidentų tyrimo kodekso (A.849(20)), tačiau šiame kodekse pateikiamos tik rekomendacijos laivo vėliavos valstybėms.

Nors, neskaitant šių taisyklių jūrų transporto srityje, nesama tarptautinės tvarkos, įpareigojančios tirti rimtus incidentus jūroje, nuo 1994 m. Bendrija turi atitinkamų veiksmų aviacijoje taisykles - Direktyvoje 94/56, nustatančioje civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo pagrindinius principus, remiamasi principais, kuriuos galime rasti šiame pasiūlyme.

Geležinkelio sektoriuje Direktyvos 2004/49//EB dėl saugos geležinkeliuose V skyriuje pateiktos taisyklės, panašios į šiame Komisijos pasiūlyme dėl jūrų transporto pateiktas taisykles.

2. Pagrindinės pasiūlymo nuostatos

Visų pirma svarbu pažymėti, kad šiame pasiūlyme minimuose tyrimuose nekalbama apie civilinės arba baudžiamosios atsakomybės nustatymą. Direktyvos projekto objektas yra labiau techninio pobūdžio tyrimai, kurių metu turi būti išaiškintos nelaimingų atsitikimų jūroje priežastys, kad būtų galima padaryti atitinkamas išvadas.

Pasiūlymas turi padėti gerinti jūrų transporto saugumą parengiant sistemą, kuri padėtų:

· palengvinti greitus saugumo tyrimus;

· atlikti rūpestingą nelaimingų atsitikimų ir incidentų jūroje analizę;

· užtikrinti, kad būtų pateikiama atitinkama tyrimų ataskaita ir reikalui esant šalinami trūkumai.

Taikymo sritis:

Direktyva taikoma ne tik jūroje, kurie yra susiję su vienos iš valstybės narių vėliava plaukiojančiu laivu, bet taip pat ir avarijoms ir incidentams, įvykusiems teritorijoje, kurioje valstybės narės turi teisę taikyti savo jurisdikciją (2 str.).

Pagrindinės pasiūlymo dalys yra 4 ir 5 straipsniai. Pagal jų nuostatas valstybės narės nustato avarijos ir incidento jūroje saugumo tyrimų atlikimo taisykles. Šie tyrimai yra nepriklausomi nuo tyrimų, kuriais siekiama nustatyti baudžiamąją arba civilinę atsakomybę, ir minėti tyrimai netrukdo ir nestabdo atliekamų avarijos arba incidento jūroje saugumo tyrimų. Be to, kiekviena valstybė narė užtikrina, kad įvykus didelei arba labai didelei avarijai jūroje, tyrimą atlieka tyrimo įstaiga. Tyrimas atliekamas ne tik tuo atveju, jei laivas plaukioja su tos valstybės vėliava, bet ir tuo atveju, jei avarija įvyko teritorijoje, kurioje valstybė narė turi teisę taikyti savo jurisdikciją, arba jei valstybė narė yra iš esmės suinteresuota.

Tyrimo įstaiga (8 str.):

Direktyvoje nustatyta valstybių narių pareiga užtikrinti, kad už avarijos ar incidento jūroje saugumo tyrimą būtų atsakinga nešališka nuolatinė tyrimo įstaiga. Tyrimo įstaiga veikia nepriklausomai nuo tokių nacionalinių institucijų, kurios yra atsakingos už tinkamumo plaukioti nustatymą, sertifikatų išdavimą, uosto valstybės kontrolę ir kt. Tyrimo rezultatų ataskaita turi būti paskelbta viešai per 12 mėnesių nuo avarijos dienos vadovaujantis Direktyvoje pateiktomis gairėmis (14 str.).

Bendradarbiavimo aspektai:

Keliuose Direktyvos straipsniuose pateikiami nurodymai dėl bendradarbiavimo, t. y. išdėstomi valstybių narių bendradarbiavimo principai (labai) didelių avarijų atveju (7 str.), taip pat reikalaujama sukurti nuolatinio valstybių narių bendradarbiavimo sistemą (10 str.). Be to, pabrėžiama, kad valstybės narės bendradarbiauja su trečiosiomis šalimis ir turi joms leisti dalyvauti tyrimuose (12 str.).

Direktyvos 9 straipsnyje reglamentuojama, kaip naudojami tyrimo metu sukaupta informacija, t. y. paprastai ji neturi būti pateikiama kitokiais nei saugumo tyrimo tikslais. Svarbūs duomenys saugomi vadovaujantis 13 straipsnio nuostatomis.

Komisija įkurs Europos elektroninę duomenų bazę („Europos avarijų jūroje duomenų bazė“, 17 str.), kuriai valstybių narių tyrimo įstaigos, naudodamos standartinę formą, perduos duomenis apie nelaimingus atsitikimus ir incidentus jūroje.

Savaime suprantama, valstybėms narėms nedraudžiama imtis papildomų saugumo jūroje priemonių, jei tokios priemonės nepažeidžia siūlomos direktyvos nuostatų. Jos turi numatyti veiksmingas ir tinkamas sankcijas už nacionalinių taisyklių, priimtų remiantis šia siūloma direktyva, pažeidimus.

3. Pranešėjo pastabos

Pranešėjas mano, kad šio pasiūlymo poveikio kryptis yra teisinga ir daugelis sudėtinių dalių yra aiškiai suprantamos.

Pranešėjui atrodo ypač svarbūs šie punktai:

· Net jeigu įvykus nelaimingam atsitikimui jūroje suprantamas visuomenės noras kelti klausimą dėl atsakomybės, tačiau saugumo požiūriu pasiūlyme įtvirtintos nuostatos dėl kriminalinių tyrimų atskyrimo yra būtina sąlyga, jeigu norime pasimokyti iš incidentų. Tačiau pranešėjas taip pat mano, kad Komisija pasirinko tinkamą formuluotę 1 straipsnyje, kuriame numatyta, kad pagal šį pasiūlymą atliekami tyrimai nesiejami nei su atsakomybės, nei su kaltės nustatymo klausimais, išskyrus atvejus, kai tai reikalinga siekiant šioje direktyvoje nustatytų tikslų. Pranešėjo nuomone, visiškai išbraukus šią galimybę, kaip siūlė Europos laivų savininkų asociacija (angl. European Community Shipowners' Association, ECSA) ir Tarptautiniai laivybos rūmai (angl. International Chamber of Shipping, ICS), būtų nueita per toli ir per daug apribota tyrimo įstaigų veikla.

Tai taip pat taikoma 9 straipsniui („Dokumentų konfidencialumas“), pagal kurio nuostatas jame nurodyti dokumentai būtų naudojami tik saugumo tyrimo tikslais, išskyrus atvejus, kai konkreti teisminė institucija toje šalyje nusprendžia, kad tokių dokumentų turinio atskleidimas yra svarbesnis nei neigiama tokio veiksmo įtaka šiam arba kokiam kitam tyrimui ateityje. ECSA ir ICS ragina išbraukti taip pat ir šią išlygą. Pranešėjas nepritaria šioms abejonėms dėl galimo teisminės institucijos sprendimo, kadangi pagal Komisijos formuluotę nustatoma apgalvota interesų pusiausvyra.

· Antrasis pagrindinis punktas susijęs su nuolatinės tyrimų įstaigos steigimu ir jos atskyrimu nuo skirtingą kompetenciją jūrų srityje turinčių institucijų. Akivaizdu, kad greitai gaunamus ir patikimus rezultatus gali užtikrinti tik nuolatinė įstaiga, kadangi ad hoc institucija daugeliu atvejų negalėtų to deramai užtikrinti. Pranešėjas taip pat neabejoja, kad griežtas šios įstaigos veiklos nepriklausomumas yra prasmingas.

Pranešėjas mano, kad būtinas techninis nelaimingų atsitikimų tyrimas visose pramonės ir transporto srityse, todėl atkreipia dėmesį, kad vidaus laivininkystėje taip pat būtina nustatyti atitinkamas taisykles.

Stengdamasis susidaryti išsamią nuomonę dėl įvairių Komisijos pasiūlymo aspektų, pranešėjas konsultavosi su EMSA ir daugeliu valstybių narių. EMSA taip pat pabrėžia, kad šis pasiūlymas dėl direktyvos būtinas.

Kalbant apie valstybes nares pranešėjui susidarė įspūdis, kad jos dar neturi galutinės nuomonės dėl šio pasiūlymo. Pranešėjas negavo konkrečių valstybių narių pasisakymų dėl Komisijos pasiūlymo. Tikriausiai taip yra todėl, kad, kaip ir Taryboje, kol kas pirmenybė teikiama kitiems paketo dėl saugumo jūroje dokumentams. Galima suprasti, kad valstybės narės negali vienoda sparta lygiagrečiai nagrinėti visų septynių paketo dėl saugumo jūroje pasiūlymų. Tačiau pranešėjas tikisi, kad pasiūlymui dėl nelaimingų atsitikimų jūroje tyrimo ne visą laiką bus skiriamas mažesnis dėmesys, palyginti su kitais pasiūlymais. Būtų pageidautina, kad Suomija ir Vokietija pirmininkavimo Taryboje laikotarpiu skirtų dėmesio šiam dokumentui.

Pranešėjas mano, kad būtų naudinga šiek tiek daugiau laiko skirti konsultacijoms su suinteresuotomis šalimis. Tačiau pranešėjas įsitikinęs, kad svarbu aptarti šį Komisijos pasiūlymą vienu metu su kitais paketo dėl saugumo jūroje dokumentais. Todėl pranešėjas dabar teikia pranešimą tik su keletu pakeitimų, nes lig šiol jis nepastebėjo jokių esminių Komisijos pasiūlymo trūkumų.

Pirma, pakeitimai susiję su taikymo sritimi. Pranešėjui atrodo, kad nepatartina, kaip tą pasiūlė Komisija, Direktyvos netaikyti trumpesniems nei 24 m žvejybos laivams ir pritvirtintomis jūrų gręžimo platformomis, nes būtent žuvininkystė yra pavojinga, o nelaimingi atsitikimai pasitaiko dažnai (žr. 2 ir 3 pakeitimą).

Be to, pranešėjas pateikia du pakeitimus, susijusius su neseniai patvirtintomis TJO sąžiningo elgesio su įgulos nariais įvykus nelaimingam atsitikimui jūroje gairėmis. Šiose pakrantės, vėliavos valstybėms, laivų savininkams ir kt. skirtose rekomendacijose numatyti svarbūs principai, susiję su techniniais tyrimais ir galintys sustiprinti jūrininkų pasitikėjimą šiais tyrimais ir taip palengvinti tiriančios įstaigos ir įgulos bendradarbiavimą (žr. 1 ir 4 pakeitimą).

Pranešėjas tęs konsultacijas ir neatmeta galimybės, kad vėliau bus pateikta daugiau pakeitimų.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Nelaimingų atsitikimų jūrų transporto sektoriuje tyrimai

Nuorodos

COM(2005)0590 – C6-0056/2006 – 2005/0240(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

23.11.2005

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

16.2.2006

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

16.2.2006

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ENVI

21.2.2006

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Jaromír Kohlíček

21.3.2006

 

 

Svarstymas komitete

19.4.2006

10.10.2006

22.11.2006

27.2.2007

Priėmimo data

27.2.2007

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

43

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen, Rosa Miguélez Ramos, Corien Wortmann-Kool

Atnaujinta: 2007 m. balandis 12 d.Teisinis pranešimas