Menetlus : 2007/0006(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0405/2007

Esitatud tekstid :

A6-0405/2007

Arutelud :

Hääletused :

PV 25/10/2007 - 7.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0477

RAPORT     *
PDF 190kWORD 216k
22. oktoober 2007
PE 392.382v02-00 A6-0405/2007

Muudetud ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, milles käsitletakse partnerluslepingu sõlmimist kalandussektoris Euroopa Ühenduse ja Madagaskari Vabariigi vahel

(KOM(2007)0428 – C6-0064/2007 – 2007/0006(CNS))

Kalanduskomisjon

Raportöör: Margie Sudre

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 arengukomisjonI ARVAMUS
 eelarvekomisjonI ARVAMUS
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

muudetud ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, milles käsitletakse partnerluslepingu sõlmimist kalandussektoris Euroopa Ühenduse ja Madagaskari Vabariigi vahel

(KOM(2007)0428 – C6-0064/2007 – 2007/0006(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus (KOM(2007)0428)(1);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 37 ja artikli 300 lõiget 2;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0064/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 83 lõiget 7;

–   võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit ja arengukomisjoni ning eelarvekomisjoni arvamusi (A6-0405/2007),

1.  kiidab ettepaneku võtta vastu nõukogu määrus muudetud kujul heaks ja kiidab lepingu sõlmimise heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide ja Madagaskari Vabariigi valitsustele ja parlamentidele.

Komisjoni ettepanek  Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1

Põhjendus 2 a (uus)

 

(2 a) On oluline parandada Euroopa Parlamendile esitatavat teavet. Selleks peaks komisjon edastama lepingu artiklis 9 nimetatud ühiskomitee kohtumiste järeldused.

Selgitus

Käesolevas muudatusettepanekus rõhutatakse, et on oluline esitada Euroopa Parlamendile lepingu hindamiseks kohane teave.

Muudatusettepanek 2

Artikli 3 esimene a lõik (uus)

 

Komisjon hindab igal aastal, kas liikmesriigid, kelle laevad protokolli alusel tegutsevad, on aruandluse nõudeid täitnud. Kui see nii ei ole, ei rahulda komisjon nende järgmise aasta püügilitsentside taotlusi.

Selgitus

Laevad, mis ei täida kõige põhilisemat nõuet, st ei esita aruannet oma püügi kohta, ei tohiks saada kasu ELi rahalisest toetusest.

Muudatusettepanek 3

Artikkel 3 a (uus)

 

Artikkel 3 a

Komisjon esitab igal aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande protokolli artiklis 7 kirjeldatud mitmeaastase valdkonnaprogrammi tulemuste kohta.

Selgitus

Et hinnata, kas ELi makstavat hüvitist kasutatakse nõuetekohaselt ja kas see soodustab tõepoolest Madagaskari kalavarude säästvat kasutamist, peaks komisjon igal aastal esitama parlamendile aruande.

Muudatusettepanek 4

Artikkel 3 b (uus)

 

Artikkel 3 b

 

Protokolli viimasel kehtivusaastal ning enne seda pikendava teise lepingu sõlmimist esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande lepingu kohaldamise ja rakendamise tingimuste kohta.

Selgitus

Enne iga uue lepingu sõlmimist peaks komisjon paluma selle riigi pädevatel asutustel, kellega alustatakse läbirääkimisi, esitada teave, mille alusel esitab komisjon parlamendile ja nõukogule üldhinnanguaruande.

Muudatusettepanek 5

Artikkel 3 c (uus)

 

Artikkel 3 c

 

Artiklis 3 a sätestatud aruande põhjal ja pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist annab nõukogu komisjonile vajaduse korral volituse pidada läbirääkimisi uue protokolli vastuvõtmiseks.

Selgitus

Euroopa Parlament ja nõukogu saavad täita oma kohustusi üksnes aruande põhjal, milles antakse hinnang kalanduslepingu kohaldamisele.

Muudatusettepanek 6

Artikkel 3 d (uus)

 

Artikkel 3 d

Komisjon edastab Euroopa Parlamendile lepingu artiklis 9 nimetatud ühiskomitee kohtumiste järeldused.

(1)

ELTs seni avaldamata.


SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Kalanduse valdkonnas on Euroopa Ühenduse ja Madagaskari Vabariigi vahel pikaajalised suhted. Esimene kalanduskokkulepe kahe partneri vahel jõustus 1986. aastal. Käesolev partnerlusleping sõlmiti kestusega kuus aastat jõustumisega alates 1. jaanuarist 2007 ning seda on võimalik pikendada. Lepingu jõustumise hetkest alates tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse eelmine leping.

Euroopa Liidu kalandussektori partnerluslepingute raames parafeerisid ühendus ja Madagaskari Vabariik 21. juunil 2006 partnerluslepingu, mis avab ühenduse kaluritele püügivõimalused Madagaskari territoriaalvetes.

25. jaanuaril 2007. aastal võttis komisjon vastu määruse ettepaneku, milles käsitletakse kalastusalase partnerluslepingu sõlmimist ühenduse ja Madagaskari Vabariigi vahel. Siiski pidi protokolli ja selle lisa, milles sätestatakse tehnilised ja finantstingimused ühenduse kalalaevade tegevuseks, 16. märtsil 2007. aastal uuesti läbi vaatama ja parafeerima, et lisada triivõngejadaga püügilaevade taotlused lisapüügivõimaluste kohta. Vastavalt vaadati üle võrdlusalus ja rahaline toetus.

Lisapüügivõimaluste taotlemine tuleneb nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonist nr 10529/06, millega lubatakse äärepoolseimates piirkondades vastavalt asutamislepingu artiklile 299 laiendada riigiabi süsteemi kalalaevastike uuendamisele. Kõnealused lisapüügivõimaluste taotlused on kooskõlas ka India Ookeani Tuunikomisjoni (IOTC) soovitustega, milles saareriikidel ja arengumaadel lubatakse esitada oma laevastiku arendamise kava. Seega oli vaja 16. märtsil 2007. aastal parafeeritud protokolli lisatud muudatuste arvessevõtmiseks muuta esialgset ettepanekut määruse vastuvõtmiseks.

Euroopa Parlament sai kõnealusel viisil muudetud ettepaneku 19. juulil 2007.

Lepingu põhielemendid

Püügivõimalused

Käesolev kalanduskokkulepe seisneb tuunipüügilepingus, milles määratakse püügivõimalused kindlaks kolmes laevakategoorias. Kokkulepe sisaldab ka võimalust, et kuni kahe kuuekuulise ajavahemiku jooksul võivad viis lisalaeva tegeleda põhjalähedaste liikide katsepüügiga õngejada abil.

Kalapüügi liik

Laeva tüüp

Liikmesriik

Litsentsid või kvoot

Tuunipüük

Tuunikülmutusseinerid

Hispaania

23

Prantsusmaa

19

Itaalia

1

Tuunipüük

Triivõngejadaga kalapüügilaevad tonnaažiga üle 100 GT

Hispaania

25

Prantsusmaa

13

Portugal

7

Ühendkuningriik

5

Tuunipüük

Triivõngejadaga kalapüügilaevad tonnaažiga kuni 100 GT

Prantsusmaa

26

Põhjalähedane püük

Katsepüük õngejadaga

Prantsusmaa

5

Rahaline toetus

Ühendus eraldab Madagaskarile aastas 1 197 000 eurot, mis vastab võrdlusalusele 13 300 tonni aastas. Kõnealune summa jaguneb järgmiselt: 864 500 eurot aastas, mis vastab võrdlusalusele ning 332 500 eurot aastas on määratud Madagaskari kalanduspoliitika toetamiseks ja elluviimiseks.

Kui ühenduse laevad ületavad kehtestatud püügikoguse, suurendatakse aastast rahalist toetust 65 euro võrra iga püütud lisatonni eest. Ühenduse makstav aastane kogutoetus ei tohi siiski ületada rahalise toetuse kahekordset summat, milleks on 2 394 000 eurot. Kui toimub kahekordsele aastasele kogutoetusele vastava püügikoguse ületamine, makstakse selle piirmäära ületamise eest määratud lisasummad järgmisel aastal.

Rahalise toetuse esimese aasta osamakse tasutakse hiljemalt 31. detsembril 2007 ja järgmised 28. veebruaril 2008., 2009., 2010., 2011. ja 2012. aastal. Rahalise toetuse kasutamine kuulub Madagaskari ametiasutuste ainupädevusse.

Litsentsid: litsentsitasud

Litsentside kehtivusaeg on üks aasta. Neid saab pikendada. Võrreldes endise 25 euroga määratakse litsentsitasuks 35 eurot Madagaskari püügivööndis püütud kalatonni kohta tuunipüügiseinerite ja triivõngejadaga püügilaevade puhul. Litsentsid väljastatakse pärast seda, kui pädevatele riiklikele ametiasutustele on tasutud järgmised kindlaksmääratud summad:

– 3920 eurot iga tuunipüügiseineri kohta, mis vastab litsentsitasule 112 tonni eest aastas;

– 3500 eurot aastas iga triivõngejadaga ja suurema tonnaažiga kui 100 GT kalapüügilaeva kohta, mis vastab litsentsitasule 100 tonni eest aastas;

– 1680 eurot aastas iga triivõngejadaga ja tonnaažiga kuni 100 GT kalapüügilaeva kohta, mis vastab litsentsitasule 48 tonni eest aastas;

– põhjalähedaste liikide püüdmise litsentsitasu määratakse kindlaks ühiskomitees pärast katseperioodi. Katseperioodi jooksul antakse litsentse välja tasuta.

Meetmed Madagaskari kalandussektori ja kalavarude säästva majandamise edendamiseks

Kõnealuse lepingu esmaeesmärk on luua Euroopa Ühenduse ja Madagaskari vahel tõeline partnerlus vastutustundliku ja jätkusuutliku kalastamise elluviimiseks. Koostöö kahe poole vahel hõlmab ka kalandussektori majanduslikke, teaduslikke ja tehnilisi aspekte.

80% rahalisest toetusest ja laevaomanike makstavatest litsentsitasudest suunatakse Madagaskari valitsuse kinnitatud kalanduspoliitika raames tehtud algatuste toetamiseks ja elluviimiseks.

Euroopa Ühendus ja Madagaskar sõlmivad kokkuleppe lepinguga loodud ühiskomitees. Kõnealuse organi roll on kontrollida protokolli nõuetekohast täitmist ja võimaldada koostada viivitamata ning hiljemalt kolm kuud pärast käesoleva protokolli jõustumist mitmeaastane sektoripõhine programm. Programmi eesmärk on määratleda pooltevahelisel kokkuleppel nii kalavarude majandamise eesmärgid kui ka rahaeraldiste kindlaksmääramise suunised.

Mõlemad pooled kohustuvad edendama alampiirkonna tasemel koostööd vastutustundliku kalapüügi valdkonnas, eriti India Ookeani Tuunikomisjoni (IOTC) ja India Ookeani Komisjoni (IOC) raames.

Lepinguga reguleeritakse samuti vaatlejate ühenduse laevadele võtmise menetlust ja nähakse ette ranged kontrollinõuded, sealhulgas satelliidi abil jälgimine.

Lepingut võib vastavalt kalavarude olukorrale muuta.

Meremeeste töölevõtmine

Tuunipüügiseinerite ja triivõngejadaga püügilaevade omanikud kohustuvad tööle võtma vähemalt 20% AKV riikide meremehi. Esimese laevakategooria puhul peab siiski vähemalt 70 meremeest kogu Euroopa laevastikust pärinema IOTC liikmesriikidest. Eespool toodut arvesse võttes palkavad laevaomanikud võimaluse korral täiendavalt AKV riikidest pärit meremehi.

Ühenduse laevadele tööle võetud meremeeste suhtes kohaldatakse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) tööpõhimõtete ja -õiguste deklaratsiooni. Viimasega muudetakse kohustuslikuks töötajate ühinemisvabadus ja kollektiivläbirääkimiste õiguse tegelik tunnustamine ning tööhõive ja kutsealaga seotud diskrimineerimise kõrvaldamine.

Lepingutega tagatakse AKV meremeestele sotsiaalkindlustus, sealhulgas elukindlustus ning haigus- ja õnnetusjuhtumikindlustus. Lepingud koostatakse meremehe ja laevaomaniku või nende esindajate vahel.

AKV meremeeste töötasu maksavad laevaomanikud. Töötasu määratakse kindlaks lepinguga laevaomanike ja meremeeste või nende esindajate vahel. Siiski ei tohi nende palgad olla madalamad nende päritoluriikides kohaldatavatest ja ILO standarditest.

Raportööri kommentaarid

Raportöör avaldab kahetsust lepingu Euroopa Parlamendile edastamise hilinemise tõttu. Õnneks ei katkenud laevaomanike ja kalurite tegevus.

Kõnealune uus leping on väga vastuvõetav nii Euroopa Ühendusele kui ka Madagaskari Vabariigile. Sellega tagatakse ühenduse laevadele kalavarud, võimaldades samas Madagaskaril saada sissetulekut varudest, mille kasutamiseks ei oleks riik tehniliselt suuteline.

Leping põhineb eelmise lepingu põhjalikul hindamisel, mis on võimaldanud määratleda mõlema lepinguosalise vajadused. Kõnealune hindamine näitas, et püügivõimaluste kasutamine on minevikus olnud rohkem kui rahuldav (93% 2005. aastal ja seinerite puhul 98% 2006. aastal; 85% 2005. aastal ja triivõngejadaga kalapüügilaevade puhul 100% 2006. aastal). Püügikogused tonnides on aga olnud seletamatute bioloogiliste nähtuste tõttu väga erinevad. Kuni 2001. aastani ulatusid püügikogused ligikaudu 8000 tonnini, seejärel langesid need 2003. ja 2004. aastal mõnesaja tonni võrra ning tõusid 2005. aastal rohkem kui 12 000 tonnini. Väikese väljapüügi tõttu oli 2004. aastal investeeringutasuvus Euroopa Ühenduse jaoks negatiivne. 2005. aastal oli see rahuldav, olles võrdväärne muid tuunipüügilepinguid puudutavate andmetega (4,8 miljonit eurot). Madagaskari tulud on 2,2 miljonit eurot aastas, millele lisandub 5,4 miljonit eurot tänu töötlevale tööstusele.

Leping võimaldab edendada partnerlussuhet, mis põhineb Madagaskari kalanduseeskirjade järgmisel ning milles võetakse täielikult arvesse jätkusuutliku kalapüügiga seotud püüdlusi. Iga kord enne protokolli pikendamist viiakse muu hulgas läbi majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnaalase mõju hindamine.

Et vältida välisriikide kalalaevade poolset eeskirjade eiramist ning tagada rahalise toetuse andmine vastavalt lepingu tingimustele, nähakse ette ulatuslik dialoog. Vahendite eraldamise puhul tagab komisjon, et iga tehtud makse oleks vastavuses Euroopa kehtivate eelarvemenetlustega, kuigi vahendite jagamine kuulub Madagaskari ainupädevusse.

Lahendati ainus probleem, mis puudutas tööle võetud meremeeste töötingimusi, kuna ILO deklaratsiooni kohaldamine annab piisavad tagatised elementaarsete õiguste säilitamiseks.

Raportöör esitas Euroopa Parlamendile edastatava teabe parandamiseks mitmeid muudatusettepanekuid. Seepärast palus ta komisjonil edastada Euroopa Parlamendile ühiskomitee kohtumiste järeldused. Lisaks avaldas ta soovi, et komisjon esitaks parlamendile ja nõukogule aruande lepingu kohaldamise kohta protokolli viimasel kehtivusaastal ning enne seda pikendava teise lepingu sõlmimist.


arengukomisjonI ARVAMUS (11.9.2007)

kalanduskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, milles käsitletakse partnerluslepingu sõlmimist kalandussektoris Euroopa Ühenduse ja Madagaskari Vabariigi vahel

(KOM(2007)0015 – C6-0064/2007 – 2007/0006(CNS))

Arvamuse koostaja: Josep Borrell Fontelles

LÜHISELGITUS

Euroopa Liidu arengukoostöö poliitika ja ühine kalanduspoliitika peavad olema järjepidevad, vastastikku täiendavad ja kooskõlastatud, aitama tervikuna kaasa asjaomaste riikide vaesuse vähendamisele ja säästvale arengule.

EL on võtnud endale kohustuse tagada ülemaailmse kalanduse jätkusuutlikkus, nagu on määratletud ÜRO 2002. aasta tippkohtumisel Johannesburgis, säilitada või taastada varude tase maksimaalse jätkusuutliku saagi tootmiseks.

EL on tunnustanud ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni vastutustundliku kalapüügi juhendit pikaajalise jätkusuutliku kalanduse edendamiseks ja kinnitamaks, et püügiõigusega kaasneb kohustus teha seda vastutustundlikult, et tagada vee-elusressursside kaitse ja majandamine.

ELi kohalolek kaugpüügipiirkondades on õiguspärane eesmärk, kuid tuleb meelde tuletada, et Euroopa Liidu kalanduse huve tuleks kaitsta samaaegselt huviga arendada riike, kellega on sõlmitud kalandusalased kokkulepped.

Euroopa Parlamendi arengukomisjon tervitab AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee 22. juuni 2006. aasta resolutsiooni „Kalandus ning selle sotsiaal- ja keskkonnaaspektid arenguriikides”, eelkõige kuivõrd arengukomisjon on seisukohal, et ELi ja AKV riikide püügihuvid tuleb kooskõlastada ühelt poolt kalavarude säästva majandamisega majanduslikus, sotsiaalses ja keskkonnaalases mõttes ning teiselt poolt kalandusest sõltuvate rannikualade elanike elatusvahenditega.

Euroopa Parlamendi arengukomisjon rõhutab lisaks sellele AKV-ELi kalandussektori partnerluslepingus tehtud viidet Cotonou lepingu järgimisele; nõuab kindlalt, et võetaks täielikult arvesse Cotonou lepingu artiklit 9 inimõiguste, demokraatia põhimõtete, hea valitsemistava ja õigusriigi kohta, ning tervitab komisjoni talituste antud tagatisi selle kohta, et nad võtavad arengumaadega, sealhulgas ka muude riikide kui AKV riikidega lepingute üle läbirääkimiste pidamisel arvesse artiklis 9 sätestatut.

Esimene leping, millega tunnistati kehtetuks ja asendati 28. jaanuaril 1986 jõustunud Euroopa Ühenduse ja Madagaskari Vabariigi vaheline partnerlusleping, võeti komisjoni poolt vastu 25. jaanuaril 2007.

Siiski tuli protokolli ja selle lisa üle, milles sätestatakse Euroopa Ühenduse laevade kalapüüki reguleerivad tehnilised ja finantstingimused, pidada uued läbirääkimised, neid muuta ja 16. märtsil 2007. uuesti allkirjastada, et lisada taotlused õngepüügilaevade lisapüügivõimaluste kohta. Vastavalt muudeti ka võrdlusalust kogust ja rahalist toetust.

Uus protokoll ja lisa on koostatud kuueks aastaks alates 1. jaanuarist 2007 ja neid kohaldatakse nimetatud kuupäevast alates. Seejärel pikendatakse seda automaatselt kuue aasta kaupa.

Kavandatud lepingu protokoll annab kokku 119 litsentsi kohaselt püügivõimalused 43 tuunikülmutusseinerile Hispaaniast, Prantsusmaalt ja Itaaliast, 50 triivõngejadaga kalapüügilaevale kogumahutavusega üle 100 tonni Hispaaniast, Prantsusmaalt, Portugalist ja Ühendkuningriigist, ning 26 triivõngejadaga kalapüügilaevale kogumahutavusega kuni 100 tonni Prantsusmaalt.

Lisaks võib viis laeva Prantsusmaalt kahe kuuekuulise ajavahemiku jooksul tegeleda põhjalähedaste liikide katsepüügiga õnge- või põhjaõngejada abil.

Uueks rahaliseks toetuseks on määratud 864 500 eurot aastas, mis vastab võrdlusalusele kogusele 13 300 tonni. Konkreetne summa 332 500 eurot aastas on ette nähtud Madagaskari kalanduspoliitika raames võetud algatuste toetamiseks ja elluviimiseks.

Kui saagi üldkogus ületab võrdlusalust aastakogust, tuleb rahalist toetust suurendada 65 euro võrra iga püütud lisatonni kohta.

Laevaomanike makstavad tasud võivad moodustada Madagaskari jaoks täiendava, ligikaudu 465 000 euro suuruse aastatulu.

Euroopa Parlamendi arengukomisjon tervitab osutatud seost riiklike algatustega ja loodab, et nende hulka võib kuuluda kohalike, kalatöötlemist ja kala turustamist käsitlevate infrastruktuuriprojektide rahastamine, võimaldades nõnda kohalikul elanikkonnal mitte piirduda ainult elatust andva kalandusega.

Euroopa Parlamendi arengukomisjon tervitab ka asjaolu, et leping põhineb osaliselt kohaliku kalanduse hindamisel ja et see soodustab kohalike asutustega tehtavat teaduslikku ja tehnilist koostööd. Eespool mainitud AKV-ELi resolutsioonis ollakse seisukohal, et kalapüügile juurdepääsu eeltingimus peab olema teaduslik varude hindamine ja et edasiste müügilubade saamise tingimus peab olema iga-aastane hindamine.

Euroopa Parlamendi arengukomisjon ei toeta kõnealuse lepingu suhtes vastu võetud menetlust, kuna Euroopa Parlamendil oleks pidanud olema täita oma osa nõukogu poolt komisjonile antavas läbirääkimiste mandaadis, ning teda oleks tulnud läbirääkimiste arengust teavitada.

Euroopa Parlamendiga konsulteeriti esimese lepingu osas alles 2007. aasta jaanuaris, seitse kuud pärast lepingu parafeerimist, ning peale uusi läbirääkimisi sõlmitud lepingu osas neli kuud pärast selle muutmist, eesmärgiga jõustada see 1. jaanuaril 2007. Parlament peaks esitama vaide ja kinnitama, et selline menetlus ei ole vastuvõetav.

Komisjon ja nõukogu peavad jõudma kokkuleppele tingimustes, mis annaksid parlamendile temaga konsulteerimiseks reaalse võimaluse. Selliste asjaolude puudumisel peaks kalanduskomisjon juhtima Euroopa Parlamendi tähelepanu praegusele status quo’le, sealhulgas võimalusele kehtiva korra alusel esitatud kalanduslepingute vastu hääletada.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek(1)  Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1

Põhjendus 2 a (uus)

 

(2 a) Ühenduse rahalist toetust tuleks kasutada kalapüügist elatuvate rannikualade elanike arengu edendamiseks ning väikeste kohalike kala külmutamis- ja töötlemisettevõtete rajamiseks.

MENETLUS

Pealkiri

Partnerlusleping kalandussektoris Euroopa Ühenduse ja Madagaskari Vabariigi vahel

Viited

KOM(2007)0428KOM(2007)0015 – C6-0064/2007 – 2007/0006(CNS)

Vastutav komisjon

PECH

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

DEVE

15.2.2007

 

 

 

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Josep Borrell Fontelles

28.2.2007

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

10.9.2007

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

20

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Margrete Auken, Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Nirj Deva, Alain Hutchinson, Maria Martens, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, Horst Posdorf, Pierre Schapira, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Johan Van Hecke, Luis Yañez-Barnuevo García, Jan Zahradil

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Marie-Hélène Aubert, Irena Belohorská, John Bowis, Atanas Paparizov, Ralf Walter

(1)

ELTs seni avaldamata.


eelarvekomisjonI ARVAMUS (10.10.2007)

kalanduskomisjonile

muudetud ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, milles käsitletakse partnerluslepingu sõlmimist kalandussektoris Euroopa Ühenduse ja Madagaskari Vabariigi vahel

(KOM(2007)0428 – C6-0064/2007 – 2007/0006(CNS))

Arvamuse koostaja: Helga Trüpel

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek  Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1

Artikli 3 esimene a lõik (uus)

 

Komisjon hindab igal aastal, kas liikmesriigid, kelle laevad käesoleva protokolli alusel tegutsevad, on aruandluse nõudeid täitnud. Kui see nii ei ole, ei rahulda komisjon nende järgmise aasta püügilitsentside taotlusi.

Selgitus

Laevad, mis ei täida kõige põhilisemat nõuet, st ei esita aruannet oma püügi kohta, ei tohiks saada kasu ELi rahalisest toetusest.

Muudatusettepanek 2

Artikkel 3 a (uus)

 

Artikkel 3 a

Komisjon esitab igal aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande protokolli artiklis 7 kirjeldatud mitmeaastase valdkonnaprogrammi tulemuste kohta.

Selgitus

Et hinnata, kas ELi makstavat hüvitist kasutatakse nõuetekohaselt ja kas see soodustab tõepoolest Madagaskari kalavarude säästvat kasutamist, peaks komisjon igal aastal esitama parlamendile aruande.

Muudatusettepanek 3

Artikkel 3 b (uus)

 

Artikkel 3 b

 

Enne protokolli kehtivusaja lõppu ja uute läbirääkimiste alustamist kehtivusaja võimalikuks pikendamiseks esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule protokolli järelhindamise tulemused koos kulude-tulude analüüsiga.

Selgitus

Enne uute läbirääkimiste alustamist tuleb hinnata praegu kehtivat protokolli, et määrata kindlaks, kas ja milliseid muudatusi protokolli võimaliku pikendamise korral sinna sisse viia.

MENETLUS

Pealkiri

EÜ ja Madagaskari vaheline kalanduskokkulepe

Viited

KOM(2007)0428 - C6-0064/2007 - COM(2007)0015 - 2007/0006(CNS)

Vastutav komisjon

PECH

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

15.2.2007

 

 

 

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Helga Trüpel

20.9.2004

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

9.10.2007

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

16

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Reimer Böge, Herbert Bösch, Joan Calabuig Rull, Gérard Deprez, Brigitte Douay, Ingeborg Gräßle, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Nils Lundgren, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Rovana Plumb, Nina Škottová, László Surján, Ralf Walter


MENETLUS

Pealkiri

EÜ ja Madagaskari vaheline kalanduskokkulepe

Viited

KOM(2007)0428 - C6-0064/2007 - COM(2007)0015 - 2007/0006(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

27.7.2007

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

PECH

15.2.2007

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

DEVE

15.2.2007

BUDG

15.2.2007

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Margie Sudre

14.3.2007

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

22.3.2007

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

22.10.2007

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

19

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jim Allister, Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Hélène Goudin, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Luca Romagnoli, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Thomas Wise

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Willem Schuth

Viimane päevakajastamine: 23. oktoober 2007Õigusalane teave