Procedūra : 2007/0006(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0405/2007

Pateikti tekstai :

A6-0405/2007

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/10/2007 - 7.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0477

PRANEŠIMAS     *
PDF 206kWORD 213k
2007 m. spalio 22 d.
PE 392.382v02-00 A6-0405/2007

dėl pakeisto pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos bendrijos ir Madagaskaro Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo sudarymo

(COM(2007)0428 – C6-0064/2007 – 2007/0006(CNS))

Žuvininkystės komitetas

Pranešėja: Margie Sudre

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Vystymosi komiteto NUOMONĖ
  Biudžeto komiteto NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pakeisto pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos bendrijos ir Madagaskaro Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo sudarymo

(COM(2007)0428 – C6-0064/2007 – 2007/0006(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos reglamento (COM(2007)0428)(1),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnį ir 300 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0064/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 83 straipsnio 7 dalį,

–   atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą ir Vystymosi komiteto bei Biudžeto komiteto nuomones (A6-0405/2007),

1.  pritaria pasiūlymui dėl Tarybos reglamento su pakeitimais ir pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir Madagaskaro Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.

Komisijos siūlomas tekstas  Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

2a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(2a) Svarbu pagerinti informacijos teikimą Europos Parlamentui. Todėl Komisija turėtų jam perduoti susitarimo 9 straipsnyje minėto jungtinio komiteto posėdžių išvadas.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pabrėžti, kad yra svarbu Europos Parlamentui perduoti deramą informaciją, kad būtų galima įvertinti susitarimą.

Pakeitimas 2

3 straipsnio 1a dalis (nauja)

 

Komisija kasmet įvertina, ar valstybės narės, kurių laivai žvejoja pagal protokolą, laikėsi ataskaitų pateikimo reikalavimų. Jei reikalavimų nebuvo laikomasi, Komisija nesuteikia šioms valstybėms narėms žvejybos licencijų kitiems metams.

Pagrindimas

Laivai, nevykdantys svarbiausio reikalavimo deklaruoti sužvejotą kiekį, neturėtų gauti ES finansinės paramos.

Pakeitimas 3

3a straipsnis (naujas)

 

3a straipsnis

 

Komisija kasmet pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai apie protokolo 7 straipsnyje aprašytos daugiametės sektorinės programos įgyvendinimo rezultatus.

Pagrindimas

Komisija kasmet turėtų teikti ataskaitas Parlamentui, kad būtų įvertinta, ar tinkamai naudojama ES mokama kompensacija ir ar iš tiesų skatinama tausiai naudoti Madagaskaro žuvininkystės išteklius.

Pakeitimas 4

3b straipsnis (naujas)

 

3b straipsnis

 

Paskutiniai protokolo galiojimo metais ir prieš sudarant naują susitarimą Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą apie susitarimo vykdymą ir apie tai, kokiomis aplinkybėmis jis buvo įgyvendintas.

Pagrindimas

Prieš sudarydama bet kokį naują susitarimą Komisija turėtų paprašyti šalies, su kuria ji pradeda derybas, vadžios institucijų pateikti jai informaciją, kuria remdamasi Komisija pateikia Parlamentui ir Tarybai bendrą įvertinimo ataskaitą.

Pakeitimas 5

3c straipsnis (naujas)

 

3c straipsnis

 

Taryba, remdamasi 3a straipsnyje numatyta ataskaita ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, esant reikalui, suteikia Komisijai įgaliojimus vesti derybas dėl naujo protokolo priėmimo.

Pagrindimas

Tik remdamiesi žvejybos susitarimo vykdymo ataskaita Europos Parlamentas ir Taryba galės įvykdyti savo pareigas.

Pakeitimas 6

3d straipsnis (naujas)

 

3d straipsnis

 

Komisija Europos Parlamentui perduoda susitarimo 9 straipsnyje minėto jungtinio komiteto posėdžių išvadas.

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

Europos bendrija ir Madagaskaro Respublika jau seniai palaiko ryšius žvejybos srityje. Pirmasis žvejybos susitarimas tarp šių partnerių įsigaliojo 1986 m. Šis partnerystės susitarimas sudarytas šešerių metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo 2007 m. sausio 1 d., ir gali būti pratęstas. Šio susitarimo įsigaliojimo dieną juo panaikinamas ir pakeičiamas ankstesnis susitarimas.

Pagal Europos Sąjungos partnerytės susitarimus žvejybos srityje Bendrija ir Madagaskaro Respublika 2006 m. birželio 21 d. parafavo žvejybos partnerystės susitarimą, kuriuo Bendrijos žvejams suteikiamos žvejybos galimybės vandenyse, į kuriuos Madagaskaro Respublika turi suverenias teises.

2007 m. sausio 25 d. Europos Komisija priėmė Tarybos reglamento dėl partnerystės susitarimo sudarymo pasiūlymą. Tačiau, siekiant įtraukti paviršinėmis ūdomis žvejojančių laivų papildomų žvejybos galimybių paraiškas, dėl protokolo ir jo priedo, kuriuose nustatomos techninės ir finansinės Bendrijos laivų žvejybos veiklos sąlygos, buvo deramasi iš naujo ir 2007 m. kovo 16 d. jie iš naujo parafuoti. Buvo pakeistas orientacinis kiekis ir finansinio įnašo dydis.

Šios papildomos paraiškos grindžiamos bendru Tarybos ir Komisijos pareiškimu Nr. 10529/06, kuriuo, remiantis Sutarties 299 straipsniu, leidžiama pratęsti viešosios pagalbos teikimą atokiausiuose Bendrijos regionuose jiems atnaujinant savo laivyną. Šios papildomų žvejybos galimybių paraiškos taip pat atitinka Indijos vandenyno tuno komisijos (IVTK) rekomendacijas, kuriomis leidžiama salų arba besivystančioms šalims sukurti savo laivyno plėtros planą. Todėl, kad būtų atsižvelgta į 2007 m. kovo 16 d. parafuoto protokolo pakeitimus, reikėjo iš dalies pakeisti pradinį Tarybos reglamento pasiūlymą.

Europos Parlamentas pasiūlymą su pakeitimas gavo 2007 m. liepos 19 d.

Pagrindiniai susitarimo elementai

Žvejybos galimybės

Šis susitarimas yra tunų žvejybos susitarimas, pagal kurį žvejybos galimybės paskirstomos trijų kategorijų laivams. Į jį taip pat įtraukta galimybė ne daugiau kaip du kartus po šešis mėnesius penkiems papildomiems laivams vykdyti žvalgomąją priedugnio rūšių žuvų žvejybą.

Žvejybos kategorija

Laivo tipas

Valstybė narė

Licencijos arba kvota

Tunų žvejyba

Tunus žvejojantys seineriai šaldikliai

Ispanija

23

Prancūzija

19

Italija

1

Tunų žvejyba

Paviršinėmis ūdomis žvejojantys laivai, kurių talpa didesnė už 100 GT

Ispanija

25

Prancūzija

13

Portugalija

7

Jungtinė Karalystė

5

Tunų žvejyba

Paviršinėmis ūdomis žvejojantys laivai, kurių talpa mažesnė arba lygi 100 GT

Prancūzija

26

Priedugnio rūšių žvejyba

Žvalgomoji žvejyba ūdomis arba dugninėmis ūdomis

Prancūzija

5

Finansinis įnašas

Bendrija skiria Madagaskarui 1 197 000 EUR per metus už 13 300 tonų orientacinį kiekį finansinį įnašą. Šią sumą sudaro 864 500 EUR metinė suma už orientacinį kiekį ir 332 500 EUR per metus speciali suma, skirta Madagaskaro žvejybos politikos sektoriui remti ir įgyvendinti.

Jei Bendrijos laivų sužvejoti kiekiai viršija orientacinį kiekį, metinis finansinis įnašas didinamas 65 EUR už kiekvieną papildomą sužvejotą toną. Tačiau metinis Bendrijos mokamo finansinio įnašo dydis negali būti daugiau nei dvigubai didesnis už finansinio įnašo sumą, t. y. 2 394 000 EUR. Tačiau jei riba viršijama, suma už kiekį, kuriuo viršijama ši riba, išmokama kitais metais.

Finansinio įnašo išmoka už pirmuosius metus mokama ne vėliau kaip 2007 m. gruodžio 31 d., o už kitus metus – ne vėliau kaip 2008 m., 2009 m., 2010 m., 2011 m. ir 2012 m. vasario 28 d. Šio įnašo paskirstymas yra išskirtinė Madagaskaro valdžios institucijų kompetencija.

Licencija . Mokesčiai

Licencijos galioja vienerius metus. Jos gali būti pratęstos. Nustatytas mokestis Madagaskaro žvejybos zonoje tunus žvejojantiems seineriams ir paviršinėmis ūdomis žvejojantiems laivams yra 35 EUR už toną, anksčiau šis mokestis buvo 25 EUR. Licencijos yra išduodamos, kai kompetentingoms nacionalinėms valdžios institucijoms pervedamos tokios nustatyto dydžio sumos:

– 3 920 EUR už vieną tunus žvejojantį seinerį suma, kuri atitinka mokesčius, mokėtinus už per metus sužvejotų 112 tonų;

– 3 500 EUR už vieną paviršinėmis ūdomis žvejojantį laivą, kurio talpa didesnė už 100 GT, suma, kuri atitinka mokesčius, mokėtinus už per metus sužvejotas 100 tonų;

– 1 680 EUR už vieną paviršinėmis ūdomis žvejojantį laivą, kurio talpa mažesnė arba lygi 100 GT, suma, kuri atitinka mokesčius, mokėtinus už per metus sužvejotas 48 tonas;

– priedugnio rūšių žuvų žvejybos licencijų kaina bus nustatyta vėliau, pasibaigus bandomajam etapui, jungtinėje komisijoje. Bandomojo etapo metu licencijos išduodamos nemokamai.

Priemonės, skirtos skatinti Madagaskaro žvejybos sektorių ir tausiai valdyti išteklius

Šio susitarimo prioritetinis tikslas yra sukurti tikros partnerystės ryšius tarp Europos Bendrijos ir Madagaskaro, siekiant kad žvejyba būtų atsakinga ir tausi. Į šalių bendradarbiavimą taip pat įeina ekonominis, mokslinis ir techninis bendradarbiavimas žvejybos sektoriuje.

80% finansinio įnašo sumos ir laivų savininkų sumokėtų mokesčių skiriama iniciatyvoms, priimtoms pagal Madagaskaro vyriausybės nustatytą žvejybos sektoriaus politiką, remti ir įgyvendinti.

Bendrija ir Madagaskaras susitaria susitarime numatytoje jungtinėje komisijoje. Šio organo vaidmuo – kontroliuoti ar tinkamai vykdomas protokolas ir sudaryti daugiametę sektoriaus programą, kuri bus įgyvendinta įsigaliojus protokolui ir ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo šio protokolo įsigaliojimo. Programos tikslas – bendru sutarimu nustatyti tikslus išteklių valymo srityje ir gaires, pagal kurias bus skiriamos finansinės išmokos.

Šalys įsipareigoja skatinti bendradarbiavimą parajonio lygmeniu įgyvendinant atsakingą žvejybą, ypač su Indijos vandenyno tuno komisija (IVTK) ir su Indijos vandenyno komitetu (IVK).

Susitarime taip pat nustatyta stebėtojų priėmimo į Bendrijos laivus procedūra ir numatytos griežtos kontrolės taisyklės, įskaitant stebėseną naudojant palydovinį ryšį.

Atsižvelgiant į išteklių būklę, susitarimas gali būti pakeistas.

Jūreivių priėmimas į laivą

Mažiausiai 20% į laivus priimtų jūreivių, kuriuos samdo tunus žvejojančių seinerių ir paviršinėmis ūdomis žvejojančių laivų savininkai, turi būti AKR šalių piliečiai. Pirmos kategorijos laivuose mažiausiai 70 jūreivių visame Europos laivyne turi būti iš IVTK priklausančių valstybių narių. Todėl laivų savininkai stengiasi priimti papildomų AKR šalių jūreivių.

Į Bendrijos žvejybos laivus priimtiems jūreiviams taikoma Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) pagrindinių darbo principų ir teisių deklaracija. Pagal šią deklaraciją privaloma užtikrinti teisę laisvai jungtis į asociacijas ir realiai pripažinti teisę į kolektyvines darbuotojų derybas bei panaikinti diskriminaciją darbo ir profesinėje srityse.

Su AKR šalių jūreiviais sudarytos sutartys garantuoja jų socialinę apsaugą, įskaitant gyvybės draudimą, draudimą nuo ligų ir nelaimingų atsitikimų. Sutartys sudaromos tarp jūreivio ir laivo savininko arba jų atstovų.

Atlyginimą AKR jūreiviams moka laivo savininkas. Atlyginimas nustatomas laivų savininkų ir jūreivių arba jų atstovų sutarimu. Tačiau AKR jūreivių atlyginimas negali būti mažesnis, nei jų šalyse taikomos normos arba TDO normos.

Pranešėjo komentaras

Pranešėjas apgailestauja, kad buvo uždelsta Europos Parlamentui perduoti susitarimą. Laimei, laivų savininkams ir žvejams neteko nutraukti veiklos.

Naujasis susitarimas yra labai priimtinas Europos Bendrijai ir Madagaskaro Respublikai. Jame numatytas žuvininkystės išteklių tiekimas Bendrijos laivams, tuo pačiu užtikrinama, kad Madagaskaras gaus pajamas už išteklius, kuriais pasinaudoti pats jis neturi techninių galimybių.

Jis pagrįstas išsamiu ankstesnio susitarimo įvertinimu, kurį atliekant buvo nustatyti abiejų šalių poreikiai. Vertinimas parodė, kad žvejybos galimybių išnaudojimas praeityje buvo daugiau negu patenkinamas ( 93 % 2005 m. ir 98 % 2006 m. žvejojant seineriais, 85 % 2005 m. ir 100 % 2006 m. žvejojant ilgosiomis paviršiaus ūdomis). Dėl neišaiškintų biologinių reiškinių sužvejoti kiekiai tonomis labai skiriasi. Iki 2001 m. sužvejoti kiekiai siekdavo maždaug 8 000 tonų, 2003 m. ir 2004 m. jie sumažėjo iki kelių šimtų tonų, o 2005 m. vėl pasiekė daugiau negu iki 12 000 tonų. 2004 m. kapitalo grąža Bendrijai buvo neigiama, nes sužvejota nedaug žuvų. 2005 m. ji yra patenkinama, atitinkanti kitų susitarimų dėl tunų žvejybos duomenis (4,8 mln. EUR). Ekonominės pasekmės Madagaskaro naudai siekia 2,2 mln. EUR per metus, prie kurių prisideda 5,4 mln. EUR per metus perdirbimo pramonėje.

Susitarimas padeda puoselėti partnerystės ryšius, pagrįstus Madagaskaro teisės aktų nuostatų žvejybos srityje gerbimu, ir visiškai atitinka siekius tausios žvejybos srityje. Prieš pratęsiant susitarimą ateityje bus atliekamas ekonominio ir socialinio poveikio bei poveikio aplinkai įvertinimas.

Siekiant, kad užsienio laivynai nežvejotų nepaisydami teisės aktų nuostatų ir kad finansiniai įnašai būtų paskirstyti pagal susitarimą, numatyta vykdyti išsamų dialogą. Komisija užtikrins, kad išmokant paskirtas lėšas bus laikomasi galiojančių Europos biudžetinių ir finansinių procedūrų, nors lėšų paskirstymas yra išskirtinė Madagaskaro kompetencija.

Vienintelis sunkumas, susijęs su į laivą priimtų jūreivių darbo sąlygomis, pašalintas, o TDO deklaracijos taikymas suteikia pakankamas garantijas apsaugant pagrindines teises.

Pranešėjas pateikė keletą pakeitimų, kad būtų pagerintas informacijos perdavimas Europos Parlamentui. Todėl jis paprašė Komisijos jam perduoti jungtinio komiteto posėdžių išvadas. Be to, jis išreiškė pageidavimą, kad paskutiniais protokolo galiojimo metais ir prieš sudarant naują susitarimą Komisija pateiktų Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie susitarimo vykdymą.


Vystymosi komiteto NUOMONĖ (11.9.2007)

pateikta Žuvininkystės komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos bendrijos ir Madagaskaro Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo sudarymo

(COM(2007)0015 – C6-0064/2007 – 2007/0006(CNS)

Nuomonės referentas: Josep Borrell Fontelles

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Sąjungos bendradarbiavimo plėtros srityje politika ir bendra žvejybos politika (BŽP) privalo būti nuoseklios, papildyti viena kitą, būti derinamos tarpusavyje, prisidėti prie atitinkamų šalių skurdo mažinimo ir tvarios plėtros.

ES įsipareigojo užtikrinti žuvininkystės tvarumą visame pasaulyje taip, kaip sutarta 2002 m. Johanesburge vykusiame Jungtinių Tautų susitikime – išlaikyti arba atkurti išteklių lygį, siekiant užtikrinti kaip galima didesnį tvarų našumą.

ES pritarė JT Maisto ir žemės ūkio organizacijos Atsakingos žuvininkystės kodeksui, skirtam skatinti ilgalaikę tausią žuvininkystę ir patvirtinančiam, kad teisė žvejoti neatsiejama nuo pareigos žvejoti atsakingai, kad būtų užtikrinta veiksminga gyvųjų vandens išteklių apsauga ir valdymas.

ES žvejyba tolimose jūrose yra teisėtas tikslas, tačiau būtina atminti, kad būtina saugoti Europos Sąjungos žuvininkystės interesus, taip pat interesus, susijusius su šalių, su kuriomis pasirašomi žvejybos susitarimai, vystymusi.

Europos Parlamento Vystymosi komitetas palankiai vertina AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos 2006 m. birželio 22 d. rezoliuciją dėl žuvininkystės ir jos socialinių bei aplinkosaugos aspektų besivystančiose šalyse, ypač todėl, kad jis mano, jog ES ir AKR žvejybos interesų apsauga turi būti derinama su tvariu ekonominiu, socialiniu ir aplinkosauginiu žvejybos išteklių valdymu ir su pakrančių bendruomenių, kurios pragyvenimui verčiasi žvejyba, interesais.

Europos Parlamento Vystymosi komitetas taip pat pabrėžia nuorodą AKR ir ES žvejybos partnerystės susitarime į pastebėjimą, išdėstytą Kotonu susitarime; reikalauja, kad būtų visapusiškai atsižvelgta į Kotonu susitarimo 9 straipsnį dėl žmogaus teisių, demokratijos principų, geros valdysenos ir teisinės valstybės ir palankiai vertina tai, kad Komisijos tarnybos užtikrino, jog derybose dėl susitarimų su besivystančiomis šalimis, įskaitant ne AKR besivystančias šalis, atsižvelgs į 9 straipsnį.

Pirmuoju susitarimu bus pakeistas ir neteks galios 1986 m. sausio 28 d. įsigaliojęs Europos bendrijos ir Madagaskaro Respublikos susitarimas, kurį 2007 m. sausio 25 d. priėmė Komisija.

Tačiau dėl protokolo ir priedo, kuriuose numatomos Europos bendrijos laivų techninės ir finansinės žvejybos veiklos sąlygos, 2007 m. kovo 16 d. turėjo būti iš naujo deramasi, jie turėjo būti pakeisti ir iš naujo pasirašyti siekiant atsižvelgti į su ilgųjų ūdų žvejybos galimybėmis susijusius prašymus. Atitinkamai turėjo būti priderintas orientacinis kiekis ir finansinis įnašas.

Naujasis protokolas ir priedas sudarytas šešeriems metams nuo 2007 m. sausio 1 d. ir jie įsigalioja nuo minėtos dienos. Jis bus savaime vis pratęsiamas kitiems šešerių metų laikotarpiams.

Protokolas, pridedamas prie siūlomo susitarimo, sudaro sąlygas žvejoti 43 tunus žvejojantiems seineriams šaldikliams iš Ispanijos, Prancūzijos ir Italijos ir 50 ilgosiomis dreifinėmis ūdomis žvejojantiems laivams iš Ispanijos, Prancūzijos, Portugalijos ir Jungtinės Karalystės, iš viso suteikiant 119 licencijų.

Be to, penkiems laivams – visiems iš Prancūzijos – du šešių mėnesių laikotarpius leidžiama vykdyti bandomąją priedugnio rūšių žuvų žvejybą ūdomis arba giluminėmis ilgosiomis ūdomis.

Naujas finansinis įnašas sudaro 864 500 eurų per metus už orientacinį 13 300 tonų kiekį. Konkreti 332 500 eurų per metus suma skirta paremti ir įgyvendinti pradėtas Madagaskaro žvejybos sektoriaus politikos iniciatyvas.

Jei bendras kiekis viršija orientacinį kiekį per metus, finansinis įnašas būtų padidintas 65 eurais už kiekvieną papildomą toną.

Laivų savininkų mokesčiai galėtų būti papildomas pajamų šaltinis, Madagaskarui duosiantis apie 465 000 eurų per metus.

Europos Parlamento Vystymosi komitetas palankiai vertina tai, kad buvo paminėtos nacionalinės iniciatyvos, ir tikisi, kad tarp jų galėtų būti ir vietos žuvies perdirbimo ir pardavimo infrastruktūros projektų finansavimas, tokiu būdu vietos gyventojams suteikiant galimybę lėšų pragyvenimui gauti ne tik iš žvejybos.

Europos Parlamento Vystymosi komitetas palankiai vertina ir tai, kad susitarimas iš dalies pagrįstas vietos žvejybos vertinimu ir skatina mokslinį ir techninį bendradarbiavimą su vietos valdžios institucijomis. Pirmiau minėtoje AKR ir ES rezoliucijoje teigiama, kad mokslinis išteklių įvertinimas turi būti būtina sąlyga norint gauti leidimą žvejoti ir kad metinis išteklių vertinimas turi būti sąlyga, kurią įvykdžius būtų galima gauti leidimus žvejoti kitais metais.

Europos Parlamento Vystymosi komitetas nepritaria šiam susitarimui taikytinai procedūrai, nes Europos Parlamentas turėjo dalyvauti derybose, kurias Taryba pavedė vesti Komisijai, ir būti informuojamas apie derybų eigą.

Su Parlamentu dėl pirmojo susitarimo buvo konsultuotasi tik 2007 m. sausio mėn., t. y. praėjus septyniems mėnesiams nuo susitarimo parafavimo, dėl susitarimo, dėl kurio buvo deramasi, praėjus keturiems mėnesiams po to kai jis buvo pakeistas, o susitarimas turėjo įsigalioti 2007 m. sausio 1 d. Parlamentas su tokia procedūra turėtų nesutikti ir pareikšti, kad ji nepriimtina.

Komisija ir Taryba privalo pasiekti susitarimą dėl sąlygų, kaip Parlamentui būtų suteikta reali galimybė pateikti savo nuomonę. To nepadarius, Žuvininkystės komitetas turėtų laikytis dabartinės Parlamento pozicijos šiuo klausimu, įskaitant balsavimą prieš žvejybos susitarimus, teikiamus taikant dabartinę procedūrą.

PAKEITIMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas(1)  Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

2a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(2a) Bendrijos finansinis įnašas turėtų būti naudojamas pakrantės gyventojams, gyvenantiems iš žuvininkystės, lavinti ir mažoms vietos žuvies šaldymo ir perdirbimo įmonėms kurti;

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos bendrijos ir Madagaskaro Respublikos žvejybos susitarimas

Nuorodos

COM(2007)0428 - COM(2007)0015 - C6-0064/2007 - 2007/0006(CNS)

Atsakingas komitetas

PECH

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

15.2.2007

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Josep Borrell Fontelles

28.2.2007

 

 

Priėmimo data

10.9.2007

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Margrete Auken, Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Nirj Deva, Alain Hutchinson, Maria Martens, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, Horst Posdorf, Pierre Schapira, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Johan Van Hecke, Luis Yañez-Barnuevo García, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Marie-Hélène Aubert, Irena Belohorská, John Bowis, Atanas Paparizov, Ralf Walter

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


Biudžeto komiteto NUOMONĖ (10.10.2007)

pateikta Žuvininkystės komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos bendrijos ir Madagaskaro Respublikos Žvejybos partnerystės susitarimo sudarymo

(COM(2007)0428 – C6-0064/2007 – 2007/0006(CNS))

Nuomonės referentė: Helga Trüpel

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas  Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

3 straipsnio 1a dalis (nauja)

 

Komisija kasmet įvertina, ar valstybės narės, kurių laivai žvejoja pagal šį protokolą, laikėsi ataskaitų pateikimo reikalavimų. Jei reikalavimų nebuvo laikomasi, Komisija nesuteikia šioms valstybėms narėms žvejybos licencijų kitiems metams.

Pagrindimas

Laivai, nevykdantys svarbiausio reikalavimo deklaruoti sužvejotą kiekį, neturėtų gauti ES finansinės paramos.

Pakeitimas 2

3a straipsnis (naujas)

 

3a straipsnis

 

Komisija kasmet pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai apie protokolo 7 straipsnyje aprašytos daugiametės sektorinės programos įgyvendinimo rezultatus.

Pagrindimas

Komisija kasmet turėtų teikti ataskaitas Parlamentui, kad būtų įvertinta, ar tinkamai naudojama ES mokama kompensacija ir ar iš tiesų skatinama tausiai naudoti Madagaskaro žuvininkystės išteklius.

Pakeitimas 3

3b straipsnis (naujas)

 

3b straipsnis

 

Prieš pasibaigiant protokolo galiojimui ir pradedant naujas derybas dėl galimo atnaujinimo, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai protokolo ex post įvertinimo ataskaitą, taip pat ekonominės naudos analizę.

Pagrindimas

Dabartinį protokolą būtina įvertinti prieš pradedant naujas derybas tam, kad būtų žinoma, kokių pokyčių reikia ir ar jų reikia bet kokio galimo atnaujinimo atveju.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos bendrijos ir Madagaskaro Respublikos žvejybos susitarimas

Nuorodos

COM(2007)0428 - C6-0064/2007 - COM(2007)0015 - 2007/0006(CNS)

Atsakingas komitetas

PECH

Nuomonę pateikė

Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

15.2.2007

 

 

 

Nuomonės referentas (-ė)

Paskyrimo data

Helga Trüpel

20.9.2004

 

 

Priėmimo data

9.10.2007

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

16

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Reimer Böge, Herbert Bösch, Joan Calabuig Rull, Gérard Deprez, Brigitte Douay, Ingeborg Gräßle, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Nils Lundgren, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Rovana Plumb, Nina Škottová, László Surján, Ralf Walter


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos bendrijos ir Madagaskaro Respublikos žvejybos susitarimas

Nuorodos

COM(2007)0428 - C6-0064/2007 - COM(2007)0015 - 2007/0006(CNS)

Konsultacijos su EP data

27.7.2007

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PECH

15.2.2007

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

15.2.2007

BUDG

15.2.2007

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Margie Sudre

14.3.2007

 

 

Svarstymas komitete

22.3.2007

 

 

 

Priėmimo data

22.10.2007

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jim Allister, Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Hélène Goudin, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Luca Romagnoli, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Thomas Wise

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Willem Schuth

Pateikimo data

22.10.2007

Atnaujinta: 2007 m. spalio 23 d.Teisinis pranešimas