Procedūra : 2007/0006(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0405/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0405/2007

Debates :

Balsojumi :

PV 25/10/2007 - 7.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0477

ZIŅOJUMS     *
PDF 209kWORD 184k
2007. gada 22. oktobra
PE 392.382v02-00 A6-0405/2007

par grozīto priekšlikumu Padomes Regulai par zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Madagaskaras Republiku

(COM(2007)0428 – C6-0064/2007 – 2007/0006(CNS))

Zivsaimniecības komiteja

Referente: Margie Sudre

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Attīstības komitejaS ATZINUMS
 Budžeta komitejaS ATZINUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par grozīto priekšlikumu Padomes Regulai par zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Madagaskaras Republiku

(COM(2007)0428 – C6-0064/2007 – 2007/0006(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes lēmuma priekšlikumu (COM(2007)0428)(1),

–   ņemot vērā EK līguma 37. pantu un 300. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā EK līguma 300. panta 3. punkta pirmo daļu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0064/2007),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu un 83. panta 7. punktu,

–   ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu, kā arī Budžeta komitejas atzinumu (A6-0405/2007),

1.  apstiprina grozīto Padomes regulas priekšlikumu un apstiprina nolīguma noslēgšanu;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu un Madagaskaras Republikas valdībām un parlamentiem.

Komisijas ierosinātais teksts  Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1

2.a apsvērums (jauns)

 

(2a) Ir svarīgi uzlabot Eiropas Parlamentam sniegto informāciju. Šajā nolūkā Komisijai vajadzētu Parlamentam nosūtīt Partnerattiecību nolīguma 9. pantā minētās Apvienotās komitejas sanāksmju secinājumus.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir uzsvērt, ka ir svarīgi Eiropas Parlamentam sniegt pienācīgu informāciju nolīguma novērtēšanai.

Grozījums Nr. 2

3. panta 1.a punkts (jauns)

 

Komisija ik gadu novērtē, vai dalībvalstis, kuru kuģi zvejo saskaņā ar protokolu, ir izpildījušas prasību par pārskatu sniegšanu. Ja šīs valstis to nav izdarījušas, Komisija noraida to pieprasījumus piešķirt zvejas licences nākamajam gadam.

Pamatojums

Pirms ikviena jauna nolīguma noslēgšanas Komisijai būtu jāprasa tās dalībvalsts iestādēm, ar kuru tā sāk sarunas, sniegt informāciju, uz kuras pamata tā iesniegs vispārēju novērtējuma ziņojumu Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr. 3

3.a pants (jauns)

 

3.a pants

Komisija ik gadu ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par šā protokola 7. pantā izklāstītās nozaru daudzgadu programmas īstenošanas rezultātiem.

Pamatojums

Eiropas Parlaments un Padome savas saistības spēs izpildīt, tikai ņemot vērā zivsaimniecības nolīguma piemērošanas novērtējuma ziņojumu.

Grozījums Nr. 4

3.b pants (jauns)

 

3.b pants

Protokola spēkā esamības pēdējā gada laikā un kamēr nav noslēgts jauns nolīgums, kas to atjauno, Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šā nolīguma piemērošanu un tā īstenošanas nosacījumiem.

Grozījums Nr. 5

3.c pants (jauns)

 

3.c pants

 

Pamatojoties uz 3.a pantā paredzēto ziņojumu, kā arī pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu Padome vajadzības gadījumā pilnvaro Komisiju risināt sarunas par jauna protokola pieņemšanu.

Pamatojums

Eiropas Parlaments un Padome savas saistības spēs izpildīt, tikai ņemot vērā zivsaimniecības nolīguma piemērošanas novērtējuma ziņojumu.

Grozījums Nr. 6

3.d pants (jauns)

 

3.d pants

Komisija Eiropas Parlamentam nosūta nolīguma 9. pantā minētās Apvienotās komitejas sanāksmju secinājumus.

(1)

OV vēl nav publicēts.


PASKAIDROJUMS

Ievads

Eiropas Kopienas un Madagaskaras Republikas attiecībām zvejas nozarē ir sena vēsture. Pirmais zivsaimniecības nolīgums starp abiem partneriem stājās spēkā 1986. gadā. Tagadējais partnerattiecību nolīgums tika noslēgts uz 6 gadiem, sākot no 2007. gada 1. janvāra, un tas ir pagarināms. Līdz ar spēkā stāšanās brīdi tas atceļ un aizstāj iepriekšējo nolīgumu.

Saistībā ar Eiropas Savienības zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumiem Kopiena un Madagaskaras Republika 2006. gada 21. jūnijā parafēja partnerattiecību nolīgumu, ar kuru Kopienas zvejniekiem piešķir zvejas iespējas Madagaskaras teritoriālajos ūdeņos.

2007. gada 25. janvārī Eiropas Komisija pieņēma priekšlikumu Padomes regulai par šī partnerattiecību nolīguma noslēgšanu. Tomēr par protokolu un tā pielikumu, kurā paredzēti Kopienas kuģu zvejas darbības tehniskie un finansiālie nosacījumi, bija nepieciešamas jaunas sarunas un šie dokumenti 2007. gada 16. martā bija jāparafē no jauna, lai iekļautu prasības par zvejas papildu iespējām āķu jedu zvejas kuģiem. Attiecīgi tika pārskatīts atskaites daudzums un finansiālā ieguldījuma apjoms.

Šīs papildu prasības izriet no Komisijas un Padomes Kopīgās deklarācijas Nr. 10529/06, kas Kopienas attālākajiem reģioniem, pamatojoties uz Līguma 299. pantu, dod iespēju izmantot publiskā finansējuma sistēmu arī flotes atjaunošanai. Šīs zvejas iespēju papildu prasības atbilst arī Indijas okeāna tunzivju komisijas (IOTK) ieteikumiem, kas ļauj salu valstīm vai jaunattīstības valstīm ieviest savas flotes attīstības plānu. Tādēļ sākotnējais regulas priekšlikums bija jāgroza, lai ņemtu vērā izmaiņas, ko iekļāva jaunajā 2007. gada 16. marta protokolā.

Eiropas Parlaments šādi grozīto priekšlikumu saņēma 2007. gada 19. jūlijā.

Nolīguma galvenie punkti

Zvejas iespējas

Zvejas nolīgums attiecas uz tunzivīm, un tas zvejas iespējas sadala pēc trijiem kuģu tipiem. Nolīgums paredz arī iespēju pieciem papildu kuģiem veikt bentisko zivju sugu izpētes zveju — ne vairāk kā divas sešus mēnešus ilgas izpētes zvejas kampaņas.

Zvejas kategorija

Kuģa tips

Dalībvalsts

Licences vai kvotas

Tunzivju zveja

Tunzivju saldētājseineri

Spānija

23

Francija

19

Itālija

1

Tunzivju zveja

Kuģi zvejai ar peldošām āķu jedām, kuru bruto tilpība pārsniedz 100 tonnas

Spānija

25

Francija

13

Portugāle

7

Apvienotā Karaliste

5

Tunzivju zveja

Kuģi zvejai ar peldošām āķu jedām, kuru bruto tilpība ir 100 tonnas vai mazāka

Francija

26

Bentisko zivju sugu zveja

Izpētes zveja ar āķu jedām vai ar grunts āķu jedām

Francija

5

Finansiālais ieguldījums

Kopiena pārskaita Madagaskarai 1 197 00 eiro gadā, nosakot 13 300 tonnu atskaites daudzumu gadā. Šajā summā ir iekļauti 864 500 eiro gadā, kas atbilst atskaites daudzumam, un 332 500 eiro gadā, kas paredzēti Madagaskaras zivsaimniecības nozares politikas atbalstam un īstenošanai.

Ja Kopienas kuģu nozveja pārsniegs atskaites daudzumu, finansiālais ieguldījums gadā tiks palielināts līdz 65 eiro par katru papildu nozvejoto tonnu. Kopienas maksātā summa gadā nevarēs būt lielāka par noteiktā finansiālā ieguldījuma divkāršu summu — 2 394 000 eiro. Ja šī summa tiek pārsniegta, maksājamā summa par pārsniegto svaru tiks samaksāta nākamajā gadā.

Pirmajā gadā finansiālais ieguldījums jāsamaksā ne vēlāk kā 2007. gada 31. decembrī, savukārt nākamajos gados ne vēlāk 28. februārī. Līdzekļu izlietošana ir Madagaskaras iestāžu kompetencē.

Licences: maksas

Licences ir spēkā vienu gadu. Tās ir pagarināmas. Maksa, kas jāmaksā tunzivju seineriem un kuģiem zvejai ar peldošām āķu jedām, ir 35 eiro par tonnu zivju, kas noķertas Madagaskaras zvejas zonā, iepriekšējo 25 eiro vietā. Licences tiek izsniegtas pēc tam, kad kompetentajām valsts iestādēm ir pārskaitītas šādas noteiktas summas:

- 3920 eiro par katru tunzivju seineri — summa, kas vienāda ar maksu par 112 tonnām nozvejotu zivju gadā;

- 3500 eiro par katru kuģi zvejai ar peldošām āķu jedām, kura bruto tilpība pārsniedz 100 tonnas, — summa, kas vienāda ar maksu par 100 tonnām nozvejotu zivju gadā;

- 1680 eiro par katru kuģi zvejai ar peldošām āķu jedām, kura bruto tilpība ir 100 tonnas vai mazāka, — summa, kas vienāda ar maksu par 48 tonnām nozvejotu zivju gadā;

- summu, kas jāmaksā par bentiskās zvejas kuģu licenci, noteiks vēlāk Apvienotajā komitejā pēc izpētes posma pabeigšanas. Izpētes posma laikā licences izdod bez maksas.

Pasākumi Madagaskaras zivsaimniecības nozares un resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas veicināšanai

Šī nolīguma galvenais mērķis ir nodibināt īstas partnerattiecības starp Eiropas Kopienu un Madagaskaru, lai zvejas darbība būtu atbildīga un ilgtspējīga. Šī abu pušu sadarbība ietver arī ekonomisko, zinātnisko un tehnisko zivsaimniecības nozares sadaļu.

80 % no finansiālā ieguldījuma un kuģu īpašnieku samaksātās maksas būs jāizmanto, lai atbalstītu un īstenotu iniciatīvas, kas pieņemtas saskaņā ar Madagaskaras zivsaimniecības nozares politiku.

Kopiena un Madagaskara sarunas risina ar nolīgumu izveidotajā Apvienotajā komisijā. Šīs institūcijas uzdevums ir sekot protokola precīzai izpildei un ļaut izstrādāt daudzgadīgu nozares programmu, kura tiks ieviesta līdz ar protokola stāšanos spēkā un ne vēlāk kā triju mēnešu laikā. Šīs programmas mērķis ir, kopīgi vienojoties, definēt mērķus, kas jāsasniedz resursu apsaimniekošanā, kā arī pamatnostādnes, saskaņā ar kurām tiks piešķirti finansiālie līdzekļi.

Abas puses apņemas veicināt apakšreģionālo sadarbību atbildīgas zvejas darbības sekmēšanai un jo īpaši šim nolūkam izmantot Indijas okeāna tunzivju komisiju (IOTK) un Indijas okeāna komisiju (IOK).

Nolīgums nosaka arī procedūru novērotāju uzņemšanai uz Kopienas kuģiem un paredz stingrus novērošanas noteikumus, tostarp novērošanu ar satelīta palīdzību.

Vienošanos varēs pārskatīt atkarībā no resursu stāvokļa.

Jūrnieku nodarbināšana

Kuģu īpašniekiem, kam pieder tunzivju seineri un kuģi zvejai ar peldošām āķu jedām, kuģu apkalpēs būs jānodarbina vismaz 20 % ĀKK valstu pilsoņu. Pirmās kategorijas kuģiem visā Eiropas flotē kopā būs jānodarbina vismaz 70 IOTK dalībvalstu jūrnieku. Tādējādi kuģu īpašnieki būs spiesti nodarbināt papildu ĀKK izcelsmes jūrniekus.

Uz Kopienas kuģiem nodarbināto jūrnieku tiesības ir tādas, kā noteikts Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) Deklarācijā par pamatprincipiem un pamattiesībām darbā. Tā attiecas uz apvienošanās brīvību un darba koplīgumu slēgšanas tiesību faktisku atzīšanu, kā arī diskriminācijas novēršanu attiecībā uz nodarbinātību un profesijām.

ĀKK jūrnieku līgumi garantē viņu sociālo nodrošinājumu, tostarp dzīvības un veselības apdrošināšanu un apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem. Līgums tiek noslēgts starp jūrnieku un kuģu īpašnieku vai starp abu pārstāvjiem.

ĀKK jūrnieku algu maksā kuģu īpašnieki. Algas apmērs tiek noteikts, kopīgi vienojoties kuģu īpašniekiem un jūrniekiem vai viņu pārstāvjiem. Tomēr jūrnieku atalgojums nedrīkst būt zemāks par viņu izcelsmes valsts normās un ILO noteikto.

Referenta komentāri

Referents izsaka nožēlu par vēlo nolīguma iesniegšanu Eiropas Parlamentā. Laimīgā kārtā kuģu īpašnieku un zvejnieku darbs nav pārtraukts.

Šis jaunais nolīgums pilnībā apmierina gan Eiropas Kopienu, gan Madagaskaras Republiku. Ar to Kopienas kuģi iegūst zvejas resursus, ļaujot Madagaskarai gūt ienākumus par krājumiem, kuru izmantošanai šai valstij nepietiktu tehniskās kapacitātes.

Nolīgums balstās uz padziļinātu iepriekšējā nolīguma izvērtējumu, kas ir ļāvis noteikt abu pušu vajadzības. Šis izvērtējums ir pierādījis, ka zvejas iespēju izmantošana iepriekš ir bijusi vairāk nekā apmierinoša (seineriem — 93 % 2005. gadā un 98 % 2006. gadā ; kuģiem āķu zvejai — 85 % 2005. gadā un 100 % 2006. gadā). Zvejas tonnāža bija ļoti mainīga neizskaidrotu bioloģisko procesu ietekmē. Nozvejas apjoms līdz 2001. gadam bija ap 8000 tonnām, 2003. un 2004. gadā sekoja kritums par dažiem simtiem tonnu, savukārt 2005. gadā tas sasniedza vairāk nekā 12 000 tonnu. Eiropas Kopienas investīciju atdeve 2004. gadā bija negatīva zemās nozvejas dēļ. 2005. gadā tā bija apmierinoša atbilstoši datiem, kas redzami citos tunzivju zvejas nolīgumos (4,8 miljardi eiro). Madagaskaras finansiālie ieguvumi mērāmi 2,2 miljonos eiro gadā, kuriem jāpieskaita 5,4 miljoni eiro, kas iegūti pārstrādes nozarē.

Nolīgums ļauj veicināt partnerattiecības, kas balstītas uz Madagaskaras tiesību aktos noteikto normu ievērošanu zivsaimniecības nozarē, un tas atbilst atbildīgas zvejas principiem. Pirms jebkādas protokola pagarināšanas tiks veikts ekonomiskās, sociālās un vides ietekmes novērtējums.

Lai ārvalstu flotes nepārkāptu tiesību aktos noteiktās normas un lai pārliecinātos, ka finansiālās saistības tiks izpildītas saskaņā ar šī nolīguma nosacījumiem, ir paredzēts padziļināts dialogs. Attiecībā uz līdzekļu sadalījumu Komisija pārliecināsies, lai visi veiktie maksājumi atbilstu spēkā esošajām Eiropas Savienības budžeta procedūrām, lai gan līdzekļu sadalījums ir tikai un vienīgi Madagaskaras ziņā.

Vienīgās grūtības, kas bija saistītas ar nodarbināto jūrnieku darba apstākļiem, ir atrisinātas, piemērojot ILO deklarāciju, kas dod pietiekamas garantijas pamattiesību saglabāšanai.

Referents ir iesniedzis vairākus grozījumus, lai Eiropas Parlamentam iesniegtā informācija būtu pilnīgāka. Tāpēc referents lūdza Komisiju viņam iesniegt Apvienotās komisijas sanāksmju secinājumus. Viņš arī vēlas, lai Komisija, pirms tiek noslēgts jauns nolīgums par pagarināšanu, iesniedz Parlamentam un Padomei ziņojumu par nolīguma piemērošanu pēdējā gadā, kad protokols ir spēkā.


Attīstības komitejaS ATZINUMS (11.9.2007)

Zivsaimniecības komitejai

par priekšlikumu Padomes regulai par zvejniecības partnerattiecību nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Madagaskaras Republiku

(COM(2007)0015 – C6-0064/2007 – 2007/0006(CNS))

Atzinumu sagatavoja: Josep Borrell Fontelles

ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Savienības sadarbības politikai attīstības jomā un kopējai zivsaimniecības politikai (KZP) jābūt konsekventām, savstarpēji papildinošām un saskaņotām, veicinot attiecīgo valstu nabadzības līmeņa samazināšanos un ilgstpējīgu attīstību.

ES ir apņēmusies nodrošināt zivsaimniecības ilgtspējību visā pasaulē, kā to noteica ANO 2002. gada sammitā Johanesburgā, saglabājot vai atjaunojot resursus ar nolūku gūt vislielāko ilgtspējīgo ieguvi.

ES ir pieņēmusi ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas Atbildīgas zvejas rīcības kodeksu, lai veicinātu zivsaimniecības ilgtermiņa noturību un apstiprinātu, ka zvejas tiesībās ir ietverts pienākums veikt nozveju atbildīgi, tādējādi nodrošinot ūdeņu dzīvo resursu saglabāšanu un pārvaldību.

ES klātbūtne tāljūru zvejas vietās ir likumīgs mērķis, tomēr ir jāatgādina, ka Eiropas Savienības intereses zivsaimniecības nozarē ir jāaizsargā, ņemot vērā arī ieinteresētību to valstu attīstībā, ar kurām tiek parakstīti zvejniecības nolīgumi.

Eiropas Parlamenta Attīstības komiteja atzinīgi vērtē ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas 2006. gada 22. jūnija rezolūciju „Zivsaimniecība un tās sociālie un vides aspekti jaunattīstības valstīs” un jo īpaši tajā pausto nostāju par to, ka ĀKK un ES interešu aizsardzība zivsaimniecības nozarē ir jāsaskaņo ar zvejas resursu ilgtspējīgas pārvaldes uzdevuma ekonomiskajiem, sociālajiem un vides aizsardzības aspektiem, no vienas puses, un nepieciešamību nodrošināt piekrastes rajonos dzīvojošo kopienu iztikas līdzekļus, no otras puses.

Turklāt Eiropas Parlamenta Attīstības komiteja uzsver ĀKK un ES Zvejniecības partnerattiecību nolīgumā iekļauto norādi par Kotonū nolīguma ievērošanu; vērš uzmanību uz nepieciešamību pienācīgi ņemt vērā Kotonū nolīguma 9. pantu par cilvēktiesībām, demokrātijas principiem, labu pārvaldi un tiesiskumu, un atzinīgi vērtē to, ka Komisijas dienesti ir snieguši Attīstības komitejai garantijas ievērot 9. panta saturu, veicot sarunas par nolīgumiem ar jaunattīstības valstīm, tostarp arī ar tām, kas neietilpst ĀKK valstu grupā.

Pirmo nolīgumu, kas atceļ un aizstāj nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Madagaskaras Republiku, kurš stājās spēkā 1986. gada 28. janvārī, Komisija pieņēma 2007. gada 25. janvārī.

Tomēr, lai apmierinātu lūgumus piešķirt papildu zvejas iespējas āķu jedu zvejas kuģiem, no jauna vajadzēja veikt sarunas, grozīt un 2007. gada 16. martā vēlreiz parakstīt nolīgumā iekļauto protokolu un pielikumu, kuros izklāstīti Eiropas Kopienas kuģu zvejas darbības tehniskie un finansiālie nosacījumi. Attiecīgi tika koriģēta arī atskaites tonnāža un finansiālais ieguldījums.

Jauno protokolu un pielikumu noslēdza uz sešiem gadiem, sākot no 2007. gada 1. janvāra, un tie stājas spēka no šīs dienas. Pusēm izsakot savu piekrišanu klusējot, nolīguma darbības laiku var pagarināt ik pēc sešiem gadiem.

Ierosinātajam nolīgumam pievienotajā protokolā piešķirtas zvejas iespējas 43 Spānijas, Francijas un Itālijas tunzivju saldētājseineriem, 50 Spānijas, Francijas, Portugāles un Apvienotās Karalistes āķu jedu zvejas kuģiem, kuru bruto ietilpība ir lielāka par 100 t, un 26 Francijas āķu jedu zvejas kuģiem, kuru bruto ietilpība ir vienāda vai mazāka par 100 t, kopumā apstiprinot 119 licences.

Turklāt pieci kuģi no Francijas divos sešu mēnešu laikposmos varēs veikt bentisko sugu izpētes zveju ar āķu jedām vai ar grunts āķu jedām.

Jaunais finansiālā ieguldījuma apmērs ir noteikts EUR 864 500 gadā par atskaites daudzumu 13 300 tonnas. Īpaša summa EUR 332 500 gadā ir paredzēta Madagaskaras zivsaimniecības nozares politikas izstrādei un īstenošanai.

Ja nozvejas apjoms pārsniedz gada atskaites tonnāžu , finansiālais ieguldījums tiek paaugstināts par EUR 65 par katru papildus nozvejoto tonnu.

Kuģu īpašnieku maksām ir jārada Madagaskarai papildu ikgadējs ienākums aptuveni EUR 465 000.

Eiropas Parlamenta Attīstības komiteja atzinīgi vērtē norādīto saistību ar nacionālajām iniciatīvām un cer, ka tajās ir ietverta arī zivju pārstrādes un tirdzniecības vietējās infrastruktūras projektu finansēšana, tādējādi ļaujot vietējiem iedzīvotājiem nozvejot vairāk nekā tas nepieciešams tikai iztikai.

Eiropas Parlamenta Attīstības komiteja atzinīgi vērtē arī to, ka nolīgums daļēji ir balstīts uz vietējo zivsaimniecību novērtējumiem un ka tas veicina zinātnisko un tehnisko sadarbību ar vietējām iestādēm. Iepriekšminētajā rezolūcijā, kas noslēgta starp ĀKK un ES, ir noteikts, ka zinātnisko resursu novērtējumam ir jābūt priekšnoteikumam, lai piekļūtu zvejai, un ka resursu ikgadējam novērtējumam ir jābūt nosacījumam, lai arī turpmāk saņemtu zvejas atļaujas.

Eiropas Parlamenta Attīstības komiteja neatbalsta procedūru, kas pieņemta saistībā ar šo nolīgumu, jo Parlamentam vajadzēja būt pilnvarotam piedalīties sarunās un informētam par sarunu attīstību, taču Padome šīs pilnvaras piešķīra Komisijai.

Par pirmo nolīgumu ar Parlamentu apspriedās tikai 2007. gada janvārī – septiņus mēnešus pēc nolīguma sarunu sākuma, bet par atkārtoti apspriesto nolīgumu — četrus mēnešus pēc tā grozīšanas, bet nolīgumam bija jāstājas spēkā no 2007. gada 1. janvāra. Parlamentam ir iebildumi, un tas uzskata šo procedūru par nepieņemamu.

Komisijai un Padomei ir jāpanāk vienošanās par noteikumu, kas sniegtu Parlamentam reālu iespēju tikt uzklausītam. Ja tāda vienošanās netiks panākta, Zivsaimniecības komitejai vajadzētu nodrošināt, ka Parlamenta ietekme saglabā pašreizējo status quo, tostarp iespēju balsot pret zvejniecības nolīgumiem, kurus iesniedz izskatīšanai saskaņā ar pašreizējo procedūru.

GROZĪJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Zivsaimniecības komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts(1)  Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1

2.a apsvērums (jauns)

 

(2a) Kopienas finansiālais atbalsts ir jāizmanto arī tam, lai attīstītu piekrastes iedzīvotāju kopienas, kuras pārtiek no zvejniecības, un izveidotu nelielus vietējus zivju saldēšanas un pārstrādes uzņēmumus;

PROCEDŪRA

Virsraksts

Zvejniecības nolīgums starp EK un Madagaskaru

Atsauces

COM(2007)0428 - COM(2007)0015 - C6-0064/2007 - 2007/0006(CNS)

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

PECH

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE

15.2.2007

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Josep Borrell Fontelles

28.2.2007

 

 

Pieņemšanas datums

10.9.2007

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

20

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Margrete Auken, Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Nirj Deva, Alain Hutchinson, Maria Martens, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, Horst Posdorf, Pierre Schapira, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Johan Van Hecke, Luis Yañez-Barnuevo García, Jan Zahradil

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Marie-Hélène Aubert, Irena Belohorská, John Bowis, Atanas Paparizov, Ralf Walter

(1)

OV vēl nav publicēts.


Budžeta komitejaS ATZINUMS (10.10.2007)

Zivsaimniecības komitejai

par priekšlikumu Padomes regulai par zvejniecības partnerattiecību nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Madagaskaras Republiku

(COM(2007)0428 – C6-0064/2007 – 2007/0006(CNS))

Atzinumu sagatavoja: Helga Trüpel

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Zivsaimniecības komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts  Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1

3. panta 1.a punkts (jauns)

 

Komisija ik gadu novērtē, vai dalībvalstis, kuru kuģi nodarbojas ar zvejniecību saskaņā ar šo Protokolu, ir izpildījušas prasību iesniegt ziņojumus. Ja šīs valstis to nav izdarījušas, Komisija noraida to pieprasījumus piešķirt zvejas licences nākamajam gadam.

Pamatojums

Zvejas kuģi, kuri nav izpildījuši pamatprasību iesniegt ziņojumus par nozveju, nedrīkst saņemt ES finansiālo atbalstu.

Grozījums Nr. 2

3.a pants (jauns)

 

3.a pants

 

Komisija ik gadu ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par šā protokola 7. pantā izklāstītās nozaru daudzgadu programmas īstenošanas rezultātiem.

Pamatojums

Lai novērtētu, vai ES izmaksātā kompensācija ir pareizi iegrāmatota un patiešām veicina ilgtspējīgu zvejas resursu izmantošanu Madagaskarā, Komisijai ik gadu jāsagatavo ziņojums Parlamentam.

Grozījums Nr. 3

3.b pants (jauns)

 

3.b pants

 

Līdz šā protokola termiņa beigām un pirms jaunu sarunu uzsākšanas par termiņa iespējamu pagarināšanu Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei šā protokola izpildes novērtējumu, tostarp izmaksu un ieguvumu analīzi.

Pamatojums

Pirms jaunu sarunu sākšanas ir nepieciešams pašreizējā protokola novērtējums, lai zinātu, kādas izmaiņas nepieciešamības gadījumā ir jāiekļauj varbūtējā nākamajā protokolā.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Zvejniecības nolīgums starp EK un Madagaskaru

Atsauces

COM(2007)0428 - C6-0064/2007 - COM(2007)0015 - 2007/0006(CNS)

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

PECH

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

15.2.2007

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Helga Trüpel

20.9.2004

 

 

Pieņemšanas datums

9.10.2007

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

16

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Reimer Böge, Herbert Bösch, Joan Calabuig Rull, Gérard Deprez, Brigitte Douay, Ingeborg Gräßle, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Nils Lundgren, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Rovana Plumb, Nina Škottová, László Surján, Ralf Walter


PROCEDŪRA

Virsraksts

Zvejniecības nolīgums starp EK un Madagaskaru

Atsauces

COM(2007)0428 - C6-0064/2007 - COM(2007)0015 - 2007/0006(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

27.7.2007

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

PECH

15.2.2007

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE

15.2.2007

BUDG

15.2.2007

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Margie Sudre

14.3.2007

 

 

Izskatīšana komitejā

22.3.2007

 

 

 

Pieņemšanas datums

22.10.2007

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

19

4

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Jim Allister, Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Hélène Goudin, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Luca Romagnoli, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Thomas Wise

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Willem Schuth

Iesniegšanas datums

22.10.2007

Pēdējā atjaunošana - 2007. gada 23. oktobraJuridisks paziņojums