Förfarande : 2007/0006(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0405/2007

Ingivna texter :

A6-0405/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/10/2007 - 7.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0477

BETÄNKANDE     *
PDF 200kWORD 199k
22 oktober 2007
PE 392.382v02-00 A6-0405/2007

om det ändrade förslaget till rådets förordning om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Madagaskar

(KOM(2007)0428 – C6-0064/2007 – 2007/0006(CNS))

Fiskeriutskottet

Föredragande: Margie Sudre

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för utveckling
 YTTRANDE från budgetutskottet
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om det ändrade förslaget till rådets förordning om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Madagaskar

(KOM(2007)0428 – C6-0064/2007 – 2007/0006(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av det ändrade förslaget till rådets förordning (KOM(2007)0428)(1),

–   med beaktande av artikel 37 och artikel 300.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0064/2007),

–   med beaktande av artikel 51 och artikel 83.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet och yttrandena från utskottet för utveckling och budgetutskottet (A6-0405/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner det ändrade förslaget till rådets förordning med de ändringar som gjorts och godkänner ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Republiken Madagaskar parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag  Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

Skäl 2a (nytt)

 

(2a) Det är viktigt att förbättra informationen till Europaparlamentet. Kommissionen bör därför lägga fram slutsatserna från de sammanträden som den gemensamma kommitté som nämns i artikel 9 i avtalet hållit.

Motivering

Syftet är att understryka vikten av att Europaparlamentet erhåller tillräcklig information för att det skall kunna utvärdera avtalet.

Ändringsförslag 2

Artikel 3, stycke 1a (nytt)

 

Kommissionen skall årligen utvärdera om de medlemsstater vilkas fartyg omfattas av protokollet har iakttagit rapporteringskraven. Om så inte är fallet skall kommissionen avslå deras ansökan om fiskelicenser för följande kalenderår.

Motivering

Fartyg som inte efterlever de mest grundläggande kraven, dvs. inte rapporterar vad de fångar, bör inte erhålla ekonomiskt stöd från EU.

Ändringsförslag 3

Artikel 3a (ny)

 

Artikel 3a

 

Kommissionen skall årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om resultaten av det fleråriga sektorsövergripande program som beskrivs artikel 7 i protokollet.

Motivering

För att kunna utvärdera om den ersättning som EU betalar också redovisas på ett korrekt sätt och faktiskt främjar ett hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Madagaskar bör kommissionen rapportera varje år till parlamentet.

Ändringsförslag 4

Artikel 3b (ny)

 

Artikel 3b

 

Under protokollets sista giltighetsår, och innan ett avtal om att förnya protokollet ingås, skall kommissionen inför Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om avtalets tillämpning och genomförandevillkor.

Motivering

Innan ett eventuellt nytt avtal ingås bör kommissionen begära att de nationella myndigheter med vilka förhandlingar förs skall lämna uppgifter på grundval av vilka kommissionen skall lägga fram en allmän utvärderingsrapport för parlamentet och rådet.

Ändringsförslag 5

Artikel 3c (ny)

 

Artikel 3c

 

På grundval av den rapport som avses i artikel 3a, och efter att ha hört Europaparlamentet, skall rådet, vid behov, ge kommissionen befogenhet att inleda förhandlingar i syfte att anta ett nytt protokoll.

Motivering

Europaparlamentet och rådet kan uppfylla sina respektive förpliktelser bara om de utgår från utvärderingsrapporten om tillämpningen av fiskeavtalet.

Ändringsförslag 6

Artikel 3d (ny)

 

Artikel 3d

 

Kommissionen skall till rådet och Europaparlamentet vidarebefordra slutsatserna från de sammanträden som den gemensamma kommitté som nämns i artikel 9 i avtalet hållit.

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

Inledning

Förbindelserna inom området för fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Madagaskar går långt tillbaka i tiden. Det första fiskeavtalet mellan de båda parterna trädde i kraft redan 1986. Det nuvarande avtalet ingicks för en sexårsperiod och kan förlängas från och med den 1 januari 2007. Samma dag som det nya avtalet träder i kraft upphäver och ersätter det nya avtalet det föregående avtalet.

Inom ramen för Europeiska unionens partnerskapsavtal inom fiskesektorn paraferade gemenskapen och Republiken Madagaskar den 21 juni 2006 ett partnerskapsavtal som ger fiskare från gemenskapen möjlighet att fiska i vatten som lyder under Madagaskars suveränitet.

Den 25 januari 2007 antog Europeiska kommissionen ett förslag till rådets förordning om ingående av detta partnerskapsavtal. Det blev emellertid nödvändigt att förhandla om och på nytt, den 16 mars 2007, parafera protokollet och tillhörande bilaga om fastställande av de tekniska och ekonomiska villkoren för gemenskapsfartygens fiske för att få med den begäran om ytterligare fiskemöjligheter som ställts för ytlångrevsfartyg. Referensfångstmängden och den ekonomiska ersättningen har justerats till följd av detta.

Begäran om ytterligare fiskemöjligheter härrör från ett gemensamt uttalande från rådet och kommissionen (nr 10529/06) enligt vilket de yttersta randområdena, på basis av artikel 299 i fördraget, tillåts att bevilja statligt stöd för förnyelse av sina fiskeflottor. Denna begäran om ytterligare fiskemöjligheter ligger dessutom i linje med IOTC:s (Tonfiskkommissionen för Indiska oceanen) rekommendationer som tillåter östater eller utvecklingsländer att upprätta en utvecklingsplan för sin flotta. Det var därför nödvändigt att ändra det ursprungliga förslaget till rådets förordning för att ta hänsyn till de ändringar som gjorts i det protokoll som paraferades den 16 mars 2007.

Europaparlamentet fick det ändrade förslaget den 19 juli 2007.

Avtalets viktigaste delar

Fiskemöjligheter

Fiskeavtalet är ett tonfiskavtal som delar in fiskemöjligheterna i tre fartygskategorier. Genom avtalet införs också möjligheten för ytterligare fem fartyg att bedriva experimentellt fiske efter demersala arter under maximalt två perioder på sex månader vardera.

Fiskekategori

Fartygstyp

Medlemsstat

Licens eller kvot

Tonfiskfiske

Notfartyg för tonfiskfiske, med frysanläggning:

Spanien

23

Frankrike

19

Italien

1

Tonfiskfiske

Tonfiskfartyg för fiske med ytlångrev på mer än 100 BT

 

Spanien

25

Frankrike

13

Portugal

7

Förenade kungariket

5

Tonfiskfiske

Tonfiskfartyg för fiske med ytlångrev på 100 BT eller mindre

 

Frankrike

26

Demersalt fiske

Experimentellt fiske med spön eller förankrade backor/långrevar

Frankrike

5

Ekonomisk ersättning

Gemenskapen ersätter Madagaskar med ett belopp på 1 197 000 euro per år för en referensfångstmängd på 13 300 ton per år. Detta belopp fördelas så att 864 500 euro per år hänför sig till referensfångstmängden och 332 500 euro per år avsättas för stöd till och genomförande av en sektoriell fiskeripolitik i Madagaskar.

Om gemenskapsfartygens fångster överstiger referensfångstmängden skall den ekonomiska ersättningen ökas med 65 euro för varje extra ton fångstvikt. Det totala årliga belopp som gemenskapen betalar får emellertid inte överstiga det belopp som är dubbelt så stort som den ekonomiska ersättningen, det vill säga 2 394 000 euro. Om denna gräns överskrids skall det utestående beloppet för den överskjutande mängden betalas det påföljande året.

Den ekonomiska ersättningen skall betalas senast den 31 december 2007 för det första året och senast den 28 februari 2008, 2009, 2010, 2011 och 2012 för de följande åren. Fördelningen av detta belopp omfattas av de madagaskiska myndigheternas behörighet.

Licenser: avgifter

Licenserna har en giltighetstid på ett år. De kan förnyas. Avgiften skall vara 35 euro för varje ton fångat i Madagaskars fiskezon för notfartyg för tonfiskfiske och ytlångrevsfartyg. Tidigare var avgiften 25 euro. Licenser skall utfärdas efter det att följande schablonbelopp har betalats till de behöriga nationella myndigheterna:

–    3 920 euro per år för varje notfartyg för tonfiskfiske, motsvarande avgifterna för fångst av 112 ton per år,

–    3 500 euro per år för varje ytlångrevsfartyg på mer än 100 BT, motsvarande avgifterna för fångst av 100 ton per år,

–    1 680 euro per år för varje ytlångrevsfartyg på 100 BT eller mindre, motsvarande  avgifterna för fångst av 48 ton per år,

–    Avgiften för licenser för demersalt fiske kommer att fastställas senare av den gemensamma kommittén, efter det att den experimentella fasen har avslutats. Under den experimentella fasen kommer licenserna att utfärdas avgiftsfritt.

Åtgärder som syftar till att främja fiskesektorn i Madagaskar och en hållbar förvaltning av resurserna

Det viktigaste målet med detta avtal är att upprätta ett verkligt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Madagaskar i syfte att bedriva ett ansvarsfullt och hållbart fiske. Samarbetet mellan de båda parterna omfattar också ekonomiska, vetenskapliga och tekniska frågor inom fiskesektorn.

Åttio procent av den ekonomiska ersättningen och av fartygsägarnas avgifter skall avsättas för stöd och genomförande av initiativ som tagits inom ramen för den sektoriella fiskeripolitik som Madagaskar fastställt.

Gemenskapen och Madagaskar för förhandlingar i en gemensam kommitté som inrättats genom avtalet. Detta organs uppgift är att övervaka att protokollet genomförs på ett fullgott sätt och möjliggöra utarbetandet av ett flerårigt sektorsprogram, som skall inrättas när protokollet träder i kraft, och senast inom tre månader. Syftet med detta program är att utgående från en gemensam överenskommelse definiera de mål som skall uppnås när det gäller förvaltningen av resurser och de riktlinjer enligt vilka anslag beviljas.

Parterna åtar sig att främja samarbete på lokal nivå för ett ansvarsfullt fiske, särskilt inom ramen för Tonfiskkommissionen för Indiska oceanen (IOTC) och Kommissionen för Indiska oceanen (IOC).

I avtalet regleras också förfarandet för påmönstring av observatörer till gemenskapens fartyg och vidare föreskrivs regler för strikt kontroll, inbegripet genom satellitövervakning.

Avtalet kan revideras med hänsyn till fiskeresursernas tillstånd.

Påmönstring av sjömän

Vid påmönstring av sjömän skall ägare av notfartyg för tonfiskfiske och ytlångrevsfartyg se till att minst 20 procent av dem som mönstrar på är medborgare i AVS-staterna. När det gäller den första kategorin fartyg skall det dock i den totala europeiska flottan finnas minst 70 sjömän som kommer från länder som är medlemmar i IOCT. Därför skall fartygsägare sträva efter att anställa ännu fler sjömän från AVS-länderna.

ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet skall gälla fullt ut för sjömän som påmönstrat på fartyg från gemenskapen. Deklarationen förpliktar till erkännande av föreningsfrihet och arbetstagarnas rätt till kollektiva förhandlingar samt icke-diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning.

AVS-sjömännens avtal skall garantera dem social trygghet, inbegripet en försäkring som gäller vid dödsfall, sjukdom och olycksfall. Dessa avtal skall ingås mellan sjömannen och fartygsägaren eller deras företrädare.

AVS-sjömännens lön skall betalas av fartygsägarna. Den skall fastställas genom en gemensam överenskommelse mellan fartygsägarna eller deras företrädare. Sjömännens lönevillkor får dock inte vara sämre än de normer som är tillämpliga i deras ursprungsland eller de normer som fastställts av ILO.

Föredragandens kommentarer

Föredraganden beklagar det försenade överlämnandet av avtalet till Europaparlamentet. Lyckligtvis orsakade detta inget avbrott i fartygsägarnas och fiskarnas verksamhet.

Det nya avtalet är mycket tillfredställande, både för Europeiska gemenskapen och för Republiken Madagaskar. Det ger gemenskapens fartyg möjlighet att utnyttja fiskeresurserna samtidigt som Madagaskar drar ekonomisk nytta av sådana fiskbestånd som landet inte har teknisk kapacitet att utnyttja.

Avtalet grundar sig på en omfattande utvärdering av föregående avtal. Tack vare denna har man kunnat fastställa båda parternas behov. Utvärderingen visar att utnyttjandet av fiskemöjligheterna hittills har varit mer än tillfredsställande (93 procent under 2005 och 98 procent under 2006 för notfartyg; 85 procent under 2005 och 100 procent under 2006 för ytlångrevsfartyg). Fångstmängderna har varierat mycket på grund av biologiska fenomen som ännu inte är helt klarlagda. Fångstmängderna uppgick till cirka 8 000 ton till och med 2001, därefter sjönk de brant till några hundra ton 2003 och 2004 för att sedan 2005 öka till mer än 12 000 ton. För Europeiska gemenskapens del var avkastningen på investeringen negativ 2004 på grund av de små fångstmängderna. Avkastningen var tillfredsställande 2005 och motsvarade de siffror som gällde för andra avtal om fiske efter tonfisk (4,8 miljoner euro). För Madagaskars del uppgick den ekonomiska vinsten till 2,2 miljoner euro per år och utöver detta 5,4 miljoner euro genom konserveringsindustrin.

Avtalet gör det möjligt att främja ett partnerskap som grundar sig på respekten för de madagaskiska bestämmelserna på området för fiske och det förutser till fullo åtagandena för ett hållbart fiske. Dessutom kommer en bedömningar av de ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna att genomföras innan protokollet eventuellt förnyas.

För att förhindra att de utländska flottorna nonchalerar bestämmelserna, och för att garantera att den ekonomiska ersättningen fördelas i enlighet med avtalet, skall ingående diskussioner föras. När det gäller fördelningen av medel skall kommissionen försäkra sig om att alla utbetalningar gjorts i enlighet med gällande europeiska budgetförfaranden, även om Madagaskar har suverän behörighet att fördela medlen.

Det enda problemet i anslutning till arbetsvillkoren för sjömän som mönstrat på är nu löst, eftersom tillämpningen av ILO:s deklaration ger tillräckliga garantier i fråga om de grundläggande rättigheterna.

Föredraganden har lagt fram flera ändringsförslag i syfte att förbättra den information som lämnas till Europaparlamentet. Därför har föredraganden bett kommissionen vidarebefordra slutsatserna från den gemensamma kommitténs sammanträden. Föredraganden har också uttryckt önskemål om att kommissionen inför parlamentet och rådet lägger fram en rapport om tillämpningen av avtalet under protokollets sista giltighetsår och innan ett avtal om att förnya protokollet ingås.


YTTRANDE från utskottet för utveckling (11.9.2007)

till fiskeriutskottet

över förslaget till rådets förordning om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Madagaskar

(KOM(2007)0015 – C6-0064/2007 – 2007/0006(CNS))

Föredragande: Josep Borrell Fontelles

KORTFATTAD MOTIVERING

Europeiska unionens politik för utvecklingssamarbete och den gemensamma fiskeripolitiken (GFP) måste vara samstämmiga, samordnade och komplettera varandra. De skall gemensamt bidra till att minska fattigdomen och främja en hållbar utveckling i de berörda länderna.

Enligt besluten från FN:s toppmöte i Johannesburg 2002 har EU åtagit sig att säkra ett hållbart fiske i hela världen genom att bevara eller återupprätta bestånden på en nivå som kan ge maximalt hållbar avkastning.

EU har accepterat uppförandekoden för ansvarsfullt fiske från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO i syfte att främja ett fiske som är hållbart på lång sikt och bekräfta att rättigheten att bedriva fiske medför en skyldighet att göra detta på ett ansvarsfullt sätt för att trygga att havets levande resurser bevaras och förvaltas effektivt.

EU:s närvaro i avlägsna fiskevatten är ett legitimt mål, men det är viktigt att erinra om att EU:s fiskeintressen måste skyddas parallellt med strävandena efter att utveckla de länder med vilka fiskeavtal ingås.

Europaparlamentets utvecklingsutskott välkomnar resolutionen från den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen av den 22 juni 2006 om fiske och dess sociala och miljömässiga aspekter i utvecklingsländerna, framför allt med hänsyn till att man i denna resolution understryker att skyddet av EU:s och AVS-ländernas fiskeintressen bör samordnas, dels med en hållbar förvaltning av fiskeresurserna i ekonomiskt, socialt och ekologiskt avseende, dels med upprätthållandet av inkomstmöjligheterna för de kustsamhällen som är beroende av fisket.

Utvecklingsutskottet betonar vidare den hänvisning som görs i AVS–EU:s partnerskapsavtal om fiske till att Cotonouavtalet måste respekteras. Utskottet understryker att artikel 9 i Cotonouavtalet om mänskliga rättigheter, demokratiska principer, goda styrelseformer och rättsstatliga principer måste beaktas till fullo, och välkomnar de garantier som kommissionens enheter har gett utvecklingsutskottet om att de kommer att beakta artikel 9 vid förhandlingar om avtal med utvecklingsländer, inbegripet med andra länder än AVS-länderna.

Den 25 januari 2007 antog kommissionen det första avtalet, som upphävde och ersatte det avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Madagaskar som trädde i kraft den 28 januari 1986.

Protokollet och bilagan, i vilka de tekniska och finansiella villkoren för gemenskapsflottans fiskeverksamhet fastställs, måste emellertid omförhandlas, ändras och undertecknas på nytt den 16 mars 2007 för att tillmötesgå kraven på ytterligare fiskemöjligheter för långrevsfartyg. Referensfångstmängden och den ekonomiska ersättningen har anpassats i enlighet med detta.

Det nya protokollet och bilagan har ingåtts för en period på sex år från och med den 1 januari 2007 och kommer att tillämpas från detta datum. Det skall förlängas automatiskt för ytterligare sexårsperioder.

I protokollet till det föreslagna avtalet beviljas fiskemöjligheter för 43 tonfiskfartyg med frysanläggning från Spanien, Frankrike och Italien, 50 ytlångrevsfartyg på över 100 bruttoton från Spanien, Frankrike, Portugal och Förenade kungariket, samt för 26 ytlångrevsfartyg på högst 100 bruttoton från Frankrike. Det omfattar alltså totalt 119 licenser.

Därutöver får fem fartyg från Frankrike bedriva experimentellt fiske i vetenskapligt syfte med spön eller förankrade backor/långrevar efter demersala arter under två perioder på sex månader vardera.

Den nya ekonomiska ersättningen har fastställts till 864 500 euro per år för en referensfångstmängd på 13 300 ton. Ett specifikt belopp på 332 500 euro per år skall användas för att stödja och genomföra initiativ inom ramen för den sektoriella fiskeripolitiken i Madagaskar.

Om de totala fångstmängderna överstiger den årliga referensfångstmängden skall den ekonomiska ersättningen ökas med 65 euro för varje överskjutande ton fångst.

Fartygsägarnas avgifter kan skapa ytterligare en årlig inkomst på cirka 465 000 euro för Madagaskar.

Utvecklingsutskottet välkomnar den ovan nämnda kopplingen till nationella initiativ och hoppas att dessa kan komma att inbegripa finansieringen av lokala infrastrukturprojekt för bearbetning och saluföring av fisken, vilket skulle göra det möjligt för den lokala befolkningen att bedriva mer än enbart husbehovsfiske.

Utvecklingsutskottet välkomnar också att avtalet delvis grundas på en bedömning av det lokala fisket och att det främjar vetenskapligt och tekniskt samarbete med de lokala myndigheterna. I den ovan nämnda AVS–EU-resolutionen anser man att en vetenskaplig bedömning av resurserna bör vara en förutsättning för att få fiskerättigheter, och att en årlig resursbedömning bör vara ett villkor för att få ytterligare fisketillstånd.

Utvecklingsutskottet kan inte tillstyrka det förfarande som tillämpats för detta avtal, eftersom Europaparlamentet borde ha involverats i det förhandlingsmandat som rådet skulle ge kommissionen, och parlamentet borde ha hållits underrättat om hur förhandlingarna utvecklas.

Endast i januari 2007 har parlamentet hörts i fråga om det första avtalet, dvs. sju månader efter det att avtalet hade initierats, och – i fråga om det omförhandlade avtalet – fyra månader efter det att avtalet hade ändrats, med målet att träda i kraft den 1 januari 2007. Parlamentet borde protestera och insistera på att detta förfarande är oacceptabelt.

Kommissionen och rådet måste komma överens om villkor som skulle ge parlamentet en verklig möjlighet att höras. Om en sådan överenskommelse inte kan nås, bör fiskeriutskottet på parlamentets vägnar protestera mot den nuvarande situationen, vilket även inbegriper en möjlighet att rösta emot fiskeavtal som lagts fram enligt nuvarande förfarande.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag(1)  Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

Skäl 2a (nytt)

 

(2a) Den ekonomiska ersättningen från gemenskapen bör användas för att utveckla de kustsamhällen som lever av fisket och för att inrätta små lokala frys- och bearbetningsindustrier.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Avtal EG/Madagaskar om fiske

Referensnummer

KOM(2007)0428KOM(2007)0015 – C6-0064/2007 – 2007/0006(CNS)

Ansvarigt utskott

PECH

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

15.2.2007

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Josep Borrell Fontelles

28.2.2007

 

 

Antagande

10.9.2007

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Margrete Auken, Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Nirj Deva, Alain Hutchinson, Maria Martens, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, Horst Posdorf, Pierre Schapira, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Johan Van Hecke, Luis Yañez-Barnuevo García, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marie-Hélène Aubert, Irena Belohorská, John Bowis, Atanas Paparizov, Ralf Walter

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


YTTRANDE från budgetutskottet (10.10.2007)

till fiskeriutskottet

över förslaget till rådets förordning om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Madagaskar

(KOM(2007)0428 – C6-0064/2007 – 2007/0006(CNS))

Föredragande: Helga Trüpel

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag  Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

Artikel 3, stycke 1a (nytt)

 

Kommissionen skall årligen utvärdera om de medlemsstater vilkas fartyg omfattas av detta protokoll har iakttagit rapporteringskraven. Om så inte är fallet skall kommissionen avslå deras ansökan om fiskelicenser för följande kalenderår.

Motivering

Fartyg som inte efterlever de mest grundläggande kraven, dvs. inte rapporterar vad de fångar, bör inte erhålla ekonomiskt stöd från EU.

Ändringsförslag 2

Artikel 3a (ny)

 

Artikel 3a

 

Kommissionen skall årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om resultaten av det fleråriga sektorsövergripande program som beskrivs artikel 7 i protokollet.

Motivering

För att kunna utvärdera om den ersättning som EU betalar också redovisas på ett korrekt sätt och faktiskt främjar ett hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Madagaskar bör kommissionen rapportera varje år till parlamentet.

Ändringsförslag 3

Artikel 3b (ny)

 

Artikel 3b

 

Innan protokollet löper ut och nya förhandlingar om ett eventuellt förnyande inleds skall kommissionen inför Europaparlamentet och rådet lägga fram en efterhandsutvärdering av protokollet som även innehåller en kostnads- och nyttoanalys.

Motivering

En utvärdering av det nuvarande protokollet är nödvändig innan nya förhandlingar inleds för att man skall veta vilka förändringar som möjligen bör tas med i ett eventuellt nytt avtal.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Partnerskapsavtal om fiske mellan EG och Madagaskar

Referensnummer

KOM(2007)0428 – C6-0064/2007 – KOM(2007)00152007/0006(CNS)

Ansvarigt utskott

PECH

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

15.2.2007

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Helga Trüpel

20.9.2004

 

 

Antagande

9.10.2007

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

16

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Reimer Böge, Herbert Bösch, Joan Calabuig Rull, Gérard Deprez, Brigitte Douay, Ingeborg Gräßle, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Nils Lundgren, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Rovana Plumb, Nina Škottová, László Surján, Ralf Walter


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Avtal EG/Madagaskar om fiske

Referensnummer

KOM(2007)0428 - C6-0064/2007 - COM(2007)0015 - 2007/0006(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

27.7.2007

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

PECH

15.2.2007

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

15.2.2007

BUDG

15.2.2007

 

 

Föredragande

       Utnämning

Margie Sudre

14.3.2007

 

 

Behandling i utskott

22.3.2007

 

 

 

Antagande

22.10.2007

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jim Allister, Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Hélène Goudin, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Luca Romagnoli, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Thomas Wise

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Willem Schuth

Ingivande

22.10.2007

Senaste uppdatering: 23 oktober 2007Rättsligt meddelande