Διαδικασία : 2007/2115(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0105/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0105/2008

Συζήτηση :

PV 08/05/2008 - 3
CRE 08/05/2008 - 3

Ψηφοφορία :

PV 08/05/2008 - 5.11
CRE 08/05/2008 - 5.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0197

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 310kWORD 256k
2 Απριλίου 2008
PE 396.734v04-00 A6-0105/2008

σχετικά με την ανάπτυξη του πλαισίου των δραστηριοτήτων των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα

(2007/2115(INI))

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Alexander Stubb

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ανάπτυξη του πλαισίου των δραστηριοτήτων των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα

(2007/2115(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 9, παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο με τίτλο «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια» που παρουσίασε η Επιτροπή (COM(2006)0194),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Παρακολούθηση της εφαρμογής της Πράσινης Βίβλου “Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια”» (COM(2007)0127),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο κώδικα συμπεριφοράς για τους εκπροσώπους συμφερόντων που παρουσίασε η Επιτροπή στις 10 Δεκεμβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη την απόφασή του της 17ης Ιουλίου 1996 σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού του (δραστηριότητες ομάδων συμφερόντων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)(1),

–   έχοντας υπόψη την απόφασή του της 13ης Μαΐου 1997 σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού του (κώδικας συμπεριφοράς για τις ομάδες συμφερόντων)(2),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0105/2008),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των ομάδων ειδικών συμφερόντων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς έχουν επεκταθεί οι αρμοδιότητες του ΕΚ,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ομάδες ειδικών συμφερόντων αποσκοπούν στην άσκηση επιρροής όχι μόνο στην πολιτική και στις νομοθετικές αποφάσεις, αλλά επίσης στην κατανομή των κοινοτικών κονδυλίων και στην επιβολή της νομοθεσίας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την αναμενόμενη επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας οι εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα αυξηθούν ούτως ώστε να καταστεί πλέον συννομοθέτης σε όλη σχεδόν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, προσελκύοντας συνεπώς το ενδιαφέρον ακόμα περισσότερων ομάδων ειδικών συμφερόντων,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπρόσωποι συμφερόντων διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στο πλαίσιο του ανοιχτού και πλουραλιστικού διαλόγου στον οποίο βασίζεται κάθε δημοκρατικό σύστημα, και αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών για τους βουλευτές του ΕΚ στο πλαίσιο άσκησης της εντολής τους,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ομάδες ειδικών συμφερόντων δεν απευθύνονται μόνο στους βουλευτές του, αλλά προσπαθούν επίσης να επηρεάσουν τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απευθυνόμενοι στους υπαλλήλους που εργάζονται στη γραμματεία των κοινοβουλευτικών επιτροπών, στο προσωπικό των πολιτικών ομάδων και στους βοηθούς των ευρωβουλευτών,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, υπάρχουν περίπου 15.000 εκπρόσωποι ομάδων ειδικών συμφερόντων και 2.500 οργανώσεις ομάδων ειδικών συμφερόντων στις Βρυξέλλες,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση ενός κοινού μητρώου για τους εκπροσώπους των ομάδων ειδικών συμφερόντων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας της για τη διαφάνεια,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο διαθέτει ήδη από το 1996 μητρώο εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων(3) καθώς και κώδικα συμπεριφοράς(4) ο οποίος περιλαμβάνει μια δέσμευση για τους εγγεγραμμένους εκπροσώπους των ομάδων ειδικών συμφερόντων να ενεργούν βάσει υψηλών δεοντολογικών προτύπων,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα υπάρχουν περίπου 5.000 εγγεγραμμένοι εκπρόσωποι ομάδων ειδικών συμφερόντων στο Κοινοβούλιο,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των ομάδων συμφερόντων συγκαταλέγονται τοπικοί και εθνικοί οργανισμοί, για τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων των οποίων υπεύθυνα είναι τα κράτη μέλη,

Βελτίωση της διαφάνειας του Κοινοβουλίου

1.  αναγνωρίζει την επίδραση των ομάδων ειδικών συμφερόντων στη λήψη αποφάσεων της ΕΕ και, ως εκ τούτου, φρονεί ότι είναι βασικό για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να γνωρίζουν την ταυτότητα των φορέων που εκπροσωπούνται από τις ομάδες ειδικών συμφερόντων· υπογραμμίζει ότι η διαφανής και ισότιμη πρόσβαση σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συνιστά βασική προϋπόθεση για τη νομιμότητα της Ένωσης και την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών της· υπογραμμίζει ότι η διαφάνεια είναι αμφίδρομη και απαραίτητη τόσο στο πλαίσιο των εργασιών των ίδιων των θεσμικών οργάνων όσο και για τους εκπροσώπους των ομάδων ειδικών συμφερόντων· υπογραμμίζει ότι η ισότιμη πρόσβαση των ομάδων συμφερόντων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ συμβάλλει στην προσθήκη τεχνογνωσίας στη λειτουργίας της Ένωσης· θεωρεί ότι είναι σημαντικό οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών να έχουν πρόσβαση στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, και πρωτίστως στο Κοινοβούλιο.

2.  θεωρεί ότι οι βουλευτές του έχουν ευθύνη να διασφαλίζουν ότι η ενημέρωσή τους είναι ισόρροπη· τονίζει ότι οι βουλευτές του πρέπει να κρίνονται κατάλληλοι για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων ανεξάρτητα από τους εκπροσώπους ειδικών ομάδων συμφερόντων·

3.  αναγνωρίζει στους εισηγητές τη δυνατότητα χρήσης, κατά την κρίση τους (σε προαιρετική βάση) του «νομοθετικού αποτυπώματος», δηλαδή ενός ενδεικτικού καταλόγου (που θα επισυνάπτεται στις εκθέσεις του Κοινοβουλίου) στον οποίο θα καταγράφονται οι εγγεγραμμένοι εκπρόσωποι των ομάδων ειδικών συμφερόντων των οποίων η γνώμη ζητήθηκε και συνέβαλαν σημαντικά κατά την προετοιμασία της εκάστοτε έκθεσης· θεωρεί ιδιαίτερα ενδεδειγμένο να περιλαμβάνεται ένας τέτοιος κατάλογος στις νομοθετικές εκθέσεις· τονίζει, εντούτοις, ότι ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει η προσθήκη ενός τέτοιου «νομοθετικού αποτυπώματος» από την Επιτροπή στις νομοθετικές πρωτοβουλίες της·

4.  τονίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να αποφασίζει με απόλυτη ανεξαρτησία σε ποιό βαθμό θα λαμβάνει υπόψη απόψεις που προέρχονται από την κοινωνία των πολιτών·

5.  επισημαίνει τους ισχύοντες κανόνες σύμφωνα με τους οποίους οι βουλευτές του υποχρεούνται να δηλώνουν τα οικονομικά τους συμφέροντα· καλεί το Προεδρείο του, με βάση πρόταση των Κοσμητόρων, να καταρτίσει σχέδιο για την περαιτέρω βελτίωση της εφαρμογής και του ελέγχου των κανόνων του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τους οποίους κάθε βουλευτής οφείλει να δηλώνει κάθε υποστήριξη που δέχεται, είτε οικονομική είτε σε προσωπικό ή υλικό(5)

6.  λαμβάνει υπόψη τους υφιστάμενους κανόνες για τις διακομματικές ομάδες οι οποίοι απαιτούν δηλώσεις χρηματοδότησης· απευθύνει έκκληση για μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά τις διακομματικές ομάδες, ζητεί, δηλαδή, κατάλογο όλων των υφισταμένων, εγγεγραμμένων και μη εγγεγραμμένων, διακομματικών ομάδων στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένης μιας πλήρους δήλωσης της εξωτερικής υποστήριξης που παρέχεται για τις δραστηριότητες της διακομματικής ομάδας, καθώς και δήλωσης των γενικών στόχων της διακομματικής ομάδας· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι οι διακομματικές ομάδες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρούνται όργανα του Κοινοβουλίου·

7.  καλεί το Προεδρείο, με βάση πρόταση των Κοσμητόρων, να εξετάσει τρόπους για τον περιορισμό της μη επιτρεπόμενης πρόσβασης στους ορόφους στους οποίους βρίσκονται τα γραφεία των βουλευτών του στα κτίρια του Κοινοβουλίου, ενώ η πρόσβαση του κοινού στις αίθουσες των επιτροπών πρέπει να περιορίζεται μόνο κατ' εξαίρεση·

8.  επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής για ένα πιο διαρθρωμένο πλαίσιο που θα διέπει τις δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια·

9.  συμφωνεί με τον ορισμό της Επιτροπής για τις «δραστηριότητες ομάδων συμφερόντων» («lobbying») ως «δραστηριότητες που αναπτύσσονται με στόχο να επηρεάσουν τη διαμόρφωση της πολιτικής και τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ»· εκτιμά ότι ο ορισμός αυτός είναι σύμφωνος με το άρθρο 9, παράγραφος 4 του Κανονισμού του·

10. υπογραμμίζει ότι όλοι οι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα, εκτός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ που εμπίπτουν στο πλαίσιο του εν λόγω ορισμού και επηρεάζουν τακτικά τα θεσμικά όργανα, πρέπει να θεωρούνται ομάδες ειδικών συμφερόντων και να τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης: επαγγελματίες εκπρόσωποι ειδικών συμφερόντων, ομάδες άσκησης πίεσης εντός των επιχειρήσεων, ΜΚΟ, ομάδες προβληματισμού, επαγγελματικές ενώσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις, οργανώσεις εργοδοτών, κερδοσκοπικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και δικηγόροι όταν σκοπός τους είναι να επηρεάσουν τη χάραξη πολιτικής αντί τη νομολογία· τονίζει επίσης , ωστόσο, ότι οι περιφέρειες και οι δήμοι των κρατών μελών , καθώς και τα πολιτικά κόμματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και εκείνα τα σώματα που έχουν νομικό καθεστώς βάσει των Συνθηκών δεν εμπίπτουν στο πεδίο των κανόνων αυτών όταν ενεργούν σύμφωνα με το ρόλο και εκτελούν τα καθήκοντα των σωμάτων αυτών, όπως προβλέπεται στις Συνθήκες·

11. επιδοκιμάζει καταρχήν την πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία ενιαίου σημείου εγγραφής των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται τόσο στην Επιτροπή όσο και στο Κοινοβούλιο και απευθύνει έκκληση για τη σύναψη μιας διοργανικής συμφωνίας σχετικά με ένα κοινό υποχρεωτικό μητρώο μεταξύ του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου το οποίο θα ισχύει σε όλα τα θεσμικά όργανα και θα περιλαμβάνει μια πλήρη δημοσιοποίηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων, ένα κοινό μηχανισμό διαγραφής από το μητρώο και ένα κοινό κώδικα συμπεριφοράς· υπενθυμίζει, πάντως, τις ουσιώδεις διαφορές που παρουσιάζουν, ως θεσμικά όργανα, το Συμβούλιο, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο· επιφυλάσσεται, ως εκ τούτου, να αξιολογήσει την πρόταση της Επιτροπής όταν αυτή θα έχει οριστικοποιηθεί και τότε μόνο θα αποφασίσει εάν θα την υποστηρίξει ή όχι·

12. υπενθυμίζει, ότι ο αριθμός των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων που έχουν πρόσβαση στο Κοινοβούλιο πρέπει να παραμείνει εντός λογικού πλαισίου· προτείνει, ως εκ τούτου, την έγκριση ενός συστήματος υπό το οποίο οι εκπρόσωποι των ομάδων ειδικών συμφερόντων πρέπει να εγγράφονται μία μόνο φορά και για όλα τα θεσμικά όργανα και το εκάστοτε θεσμικό όργανο μπορεί να αποφασίσει εάν θα χορηγήσει πρόσβαση στους χώρους του, επιτρέποντας κατ' αυτόν τον τρόπο στο Κοινοβούλιο να συνεχίσει να περιορίζει τον αριθμό των διακριτικών σημάτων που χορηγούνται σε κάθε οργάνωση/εταιρεία σε τέσσερα·

13. ζητεί αμοιβαία αναγνώριση εκ μέρους του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου των ξεχωριστών μητρώων σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η τήρηση κοινού μητρώου· προτείνει όπως, σε περίπτωση που δεν υπάρξουν ρυθμίσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων για ένα κοινό μητρώο, τα επί μέρους διαδικτυακά μητρώα περιλαμβάνουν συνδέσμους με τα υπόλοιπα μητρώα προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύγκριση των εισηγμένων στοιχείων των εκπροσώπων των ομάδων συμφερόντων· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να μετατοπίσει τον κατάλογο του Κοινοβουλίου που περιέχει τα ονόματα των εκπροσώπων των διαπιστευμένων ομάδων συμφερόντων σε ένα πιο εύκολα προσβάσιμο χώρο του ιστότοπου του Κοινοβουλίου·

14. προτείνει την όσο το δυνατόν ταχύτερη σύσταση μιας κοινής ομάδας εργασίας εκπροσώπων του Συμβουλίου, Επιτρόπων και βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διορισμένων από τη Διάσκεψη των Προέδρων, προκειμένου να εξεταστούν, έως το τέλος του 2008, οι επιπτώσεις της θέσπισης κοινού μητρώου για όλους τους εκπροσώπους ομάδων ειδικών συμφερόντων που επιθυμούν πρόσβαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή ή στο Κοινοβούλιο καθώς και η εκπόνηση ενός κοινού κώδικα συμπεριφοράς· αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες·

15. προτρέπει το Συμβούλιο να συμμετάσχει στο κοινό μητρώο· είναι της γνώμης ότι πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά οι δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων έναντι της Γραμματείας του Συμβουλίου στο πλαίσιο των θεμάτων συναπόφασης·

16. λαμβάνει υπόψη του την απόφαση της Επιτροπής περί θέσπισης εκούσιου μητρώου αρχικά και αξιολόγησης του συστήματος μετά από έναν χρόνο, αλλά ανησυχεί μήπως ένα καθαρά προαιρετικό σύστημα επιτρέψει στους λιγότερο υπεύθυνους εκπροσώπους ομάδων ειδικών συμφερόντων να αποφύγουν τη συμμόρφωση· καλεί τα τρία θεσμικά όργανα να επανεξετάσουν τους κανόνες που διέπουν τις δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων το αργότερο τρία χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ ενός κοινού μητρώου, προκειμένου να αξιολογηθεί εάν το τροποποιημένο σύστημα επιτυγχάνει την απαραίτητη διαφάνεια για τις δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων· γνωρίζει τη νομική βάση για ένα υποχρεωτικό μητρώο που παρέχεται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας και αποφασίζει εν τω μεταξύ να συνεργαστεί με τα θεσμικά όργανα μέσω μιας διοργανικής συμφωνίας και με βάση τα υφιστάμενα μητρώα· θεωρεί ότι η υποχρεωτική εγγραφή θα πρέπει να αποτελεί απαίτηση για τους εκπροσώπους των ομάδων ειδικών συμφερόντων που επιθυμούν συχνή πρόσβαση στα θεσμικά όργανα, όπως ισχύει ήδη εκ των πραγμάτων στην περίπτωση του Κοινοβουλίου·

17. θεωρεί ότι, επειδή οι πρακτικές για την προώθηση συμφερόντων εξελίσσονται διαρκώς μέσα στον χρόνο, οιοιδήποτε κανόνες ρυθμίζουν αυτές τις πρακτικές πρέπει να είναι αρκούντως ευέλικτοι για ταχεία προσαρμογή στην αλλαγή·

18. λαμβάνει υπόψη του το σχέδιο της Επιτροπής για τον κώδικα συμπεριφοράς για τους εκπροσώπους συμφερόντων· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι το Κοινοβούλιο διαθέτει τέτοιο κώδικα εδώ και πάνω από 10 χρόνια και ζητεί από την Επιτροπή να διαπραγματευτεί με το Κοινοβούλιο για τη θέσπιση κοινών κανόνων· είναι της γνώμης ότι οποιοσδήποτε κώδικας θα πρέπει να διασφαλίζει ένα ισχυρό στοιχείο ελέγχου όσον αφορά τη συμπεριφορά των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων· τονίζει ότι θα πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις στους εκπροσώπους ομάδων ειδικών συμφερόντων που παραβιάζουν τον κώδικα συμπεριφοράς· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να εξοικονομούνται επαρκείς πόροι (προσωπικό και χρηματοδότηση) προκειμένου να ελέγχονται τα στοιχεία που περιέχονται στο μητρώο· θεωρεί ότι, όσον αφορά το μητρώο της Επιτροπής, οι κυρώσεις θα μπορούν να περιλαμβάνουν την αναστολή της εγγραφής στο μητρώο, και σε σοβαρότερες περιπτώσεις τη διαγραφή από το μητρώο· πιστεύει ότι, μόλις θεσπιστεί ένα κοινό μητρώο, η παραβατική συμπεριφορά των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων θα πρέπει να συνεπάγεται κυρώσεις όσον αφορά τη πρόσβαση σε όλα τα θεσμικά όργανα στα οποία ισχύει ο κώδικας·

19. επισημαίνει ότι το μητρώο πρέπει να είναι φιλικό προς τον χρήστη και εύκολα προσβάσιμο στο Διαδίκτυο: το κοινό πρέπει να είναι σε θέση να βρίσκει εύκολα το μητρώο και να πραγματοποιεί αναζητήσεις σε αυτό το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο τα ονόματα των οργανισμών που ασκούν δραστηριότητες ομάδων ειδικών συμφερόντων αλλά και τα ονόματα των ίδιων των εκπροσώπων των ομάδων ειδικών συμφερόντων·

20. επισημαίνει ότι το μητρώο θα πρέπει να περιλαμβάνει ξεχωριστές κατηγορίες στις οποίες θα εγγράφονται οι εκπρόσωποι των ομάδων συμφερόντων ανάλογα με το είδος των συμφερόντων που εκπροσωπούν (πχ. επαγγελματικές ενώσεις, εκπρόσωποι επιχειρήσεων, συνδικαλιστικές οργανώσεις, οργανώσεις εργοδοτών, δικηγορικά γραφεία, ΜΚΟ, κ.λπ.)·

21. χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής να ζητήσει όπως η απαίτηση της δημοσιοποίησης των χρηματοοικονομικών στοιχείων των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων που εγγράφονται στο μητρώο, αφορά τα ακόλουθα:

–    τον κύκλο εργασιών των γραφείων ειδικών συμβούλων και των δικηγορικών γραφείων που λειτουργούν ως ομάδες συμφερόντων στα όργανα της ΕΕ, καθώς και τη σχετική βαρύτητα των επιμέρους σημαντικών πελατών τους σ’ αυτόν τον κύκλο εργασιών·

–    εκτίμηση του κόστους που συνδέεται με τις άμεσες δραστηριότητες στα όργανα της ΕΕ των ομάδων συμφερόντων εντός των επιχειρήσεων και των επαγγελματικών ενώσεων·

–    τον συνολικό προϋπολογισμό και την κατανομή των κυριότερων πηγών χρηματοδότησης ΜΚΟ και ομάδων προβληματισμού·

22. τονίζει ότι η απαίτηση περί δημοσιοποίησης των χρηματοοικονομικών στοιχείων πρέπει να ισχύει εξίσου για όλους τους εγγεγραμμένους εκπροσώπους ομάδων ειδικών συμφερόντων·

23. ζητεί από την ομάδα εργασίας να προτείνει συγκεκριμένα κριτήρια που θα περιλαμβάνουν την απαίτηση για δημοσιοποίηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων, π.χ. μια ένδειξη των δαπανών για τις δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων που θα συνοδεύεται από τις κατάλληλες παραμέτρους (δεν απαιτούνται ακριβή στοιχεία)·

24. καλεί την αρμόδια επιτροπή να ετοιμάσει τυχόν τροποποιήσεις που θα πρέπει να γίνουν στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου·

25. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ C 261 της 9.9.1996, σελ. 75.

(2)

ΕΕ C 167 της 2.6.1997, σελ. 22.

(3)

Άρθρο 9, παράγραφος 4 του Κανονισμού του ΕΚ.

(4)

Παράρτημα IX, άρθρο 3 του Κανονισμού του ΕΚ.

(5)

Παράρτημα Ι, άρθρο 2 του Κανονισμού.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η διαφάνεια των πολιτικών θεσμών συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση της νομιμότητας. Πρέπει να είναι εύκολος ο έλεγχος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, των επιρροών που κρύβονται πίσω από τις εν λόγω αποφάσεις και τελικά της διάθεσης των πόρων, δηλαδή των χρημάτων των φορολογουμένων. Συνεπώς, η θέσπιση κανόνων που θα διέπουν τις ομάδες ειδικών συμφερόντων συνιστά θεμελιώδες ζήτημα νομιμότητας.

Επί του παρόντος εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 15 000 εκπρόσωποι ομάδων ειδικών συμφερόντων και 2 500 οργανώσεις ομάδων ειδικών συμφερόντων στις Βρυξέλλες. Συμπεριλαμβανομένων των σημάτων μόνιμων επισκεπτών και των σημάτων έκτακτων επισκεπτών, υπάρχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περίπου 5 000 εκπρόσωποι ομάδων ειδικών συμφερόντων.

Η Επιτροπή ξεκίνησε τις συζητήσεις για τις δραστηριότητες των ομάδων συμφερόντων με την πρότασή της για την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια. Βασική ιδέα της εν λόγω πρότασης είναι να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη σαφήνεια οι παράγοντες που ενεργούν και οι επιρροές που ασκούνται κατά την προετοιμασία και την ψήφιση νομοθετικών πράξεων από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Η Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση ενός μητρώου εκούσιας εγγραφής και ενός κώδικα συμπεριφοράς για τις ομάδες ειδικών συμφερόντων. Το Κοινοβούλιο διαθέτει ήδη εκ των πραγμάτων υποχρεωτικό μητρώο και κώδικα συμπεριφοράς όπως προβλέπεται στο άρθρο 9, παράγραφος 4 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η παρούσα έκθεση συνιστά απάντηση στην Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια της Επιτροπής. Ως συννομοθέτης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να τηρήσει σθεναρή στάση στο θέμα της εκπροσώπησης συμφερόντων στην ΕΕ.

Ιστορικό των κανόνων σχετικά με τις ομάδες ειδικών συμφερόντων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Οι δραστηριότητες των ομάδων ειδικών συμφερόντων αποτελούν θέμα που εγείρει έντονες διαφωνίες στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών συζητήσεων εδώ και πολύ καιρό. Οι θέσεις που διατυπώνονται διαφέρουν σημαντικά· το ίδιο ισχύει και για τις παραδόσεις των 27 κρατών μελών στο θέμα αυτό. Τα περισσότερα κράτη μέλη δεν διαθέτουν διατάξεις που να διέπουν τη λειτουργία των εν λόγω ομάδων σε κοινοβουλευτικό ή κυβερνητικό επίπεδο. Από την άλλη πλευρά, στις ΗΠΑ οι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων καλούνται να διαβάσουν ένα εγχειρίδιο περίπου 600 σελίδων για να είναι σύννομοι. Σε κάθε περίπτωση, οι περισσότεροι συμφωνούν σήμερα ότι οι ομάδες συμφερόντων παρέχουν πολύτιμη τεχνογνωσία στις αρμόδιες για τη θέσπιση νομοθεσίας αρχές της ΕΕ.

Το Κοινοβούλιο ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο που ασχολήθηκε με το φαινόμενο της διαρκούς αύξησης του αριθμού των ομάδων συμφερόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ιδίως με τις συνέπειες της εξέλιξης αυτής στη νομοθετική διαδικασία. Η πρώτη γραπτή ερώτηση σχετικά με τη θέσπιση ενδεχόμενου κανονισμού για τις δραστηριότητες των ομάδων συμφερόντων υποβλήθηκε το 1989. Το 1991, η Επιτροπή Κανονισμού, Ελέγχου της Εντολής και Ασυλιών συνέταξε σχέδιο έκθεσης με προτάσεις για τη θέσπιση κώδικα συμπεριφοράς και μητρώου ομάδων ειδικών συμφερόντων. Ωστόσο, οι συζητήσεις στους κόλπους της επιτροπής ήταν ιδιαίτερα δύσκολες και τελικά οι προτάσεις δεν υποβλήθηκαν στην ολομέλεια.

Μετά τις ευρωεκλογές του 1994, η συζήτηση για τη θέσπιση κανονισμού που θα διέπει τις ομάδες ειδικών συμφερόντων συνεχίστηκε. Η ίδια επιτροπή συνέταξε άλλη έκθεση στην οποία απέφευγε τις συγκρούσεις σε επίπεδο ορολογίας και στηριζόταν στον προτεινόμενο ορισμό των ίδιων των ομάδων συμφερόντων. Οι κανονιστικές προτάσεις ήταν λιγότερο περιοριστικές και θεωρήθηκαν πιο δεκτικές όσον αφορά τις δραστηριότητες των ομάδων συμφερόντων σε σχέση με τις προτάσεις της έκθεσης του 1993. Γεννήθηκε έτσι η ιδέα του μητρώου, μέσω του οποίου οι εκπρόσωποι συμφερόντων όφειλαν να δημοσιοποιούν τις δραστηριότητες και τα συμφέροντά τους. Οι εκπρόσωποι συμφερόντων όφειλαν να καταβάλλουν ένα τέλος για την εγγραφή τους, να τηρούν έναν κώδικα συμπεριφοράς και να υπογράφουν το μητρώο. Σε αντάλλαγμα, λάμβαναν άδεια εισόδου και πρόσβαση σε τμήματα του ΕΚ και στα έγγραφά του. Τον Ιανουάριο του 1996 η έκθεση τροποποιήθηκε σημαντικά στην ολομέλεια και αναπέμφθηκε στην επιτροπή.

Τον Ιούλιο του 1996, επιτεύχθηκε τελικά συμβιβασμός. Όσον αφορά τα οικονομικά συμφέροντα, όλοι ανεξαιρέτως οι βουλευτές του ΕΚ οφείλουν πλέον να δηλώνουν προσωπικώς και με ακρίβεια τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Οι βουλευτές του ΕΚ απαγορεύεται να λαμβάνουν οποιαδήποτε δωρεά ή παροχή κατά την άσκηση της εντολής τους. Οι εγγεγραμμένοι βοηθοί πρέπει επίσης να δηλώνουν τυχόν άλλες αμειβόμενες δραστηριότητες. Οι κανόνες αυτοί προστέθηκαν στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου (άρθρο 9 και παραρτήματα Ι και ΙΧ). Αργότερα, ελήφθησαν και άλλα πρακτικά μέτρα που αφορούσαν τη δημοσίευση ορισμένων εξ αυτών των πληροφοριών στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Σήμερα, διατίθενται κατάλογοι των εγγεγραμμένων ομάδων ειδικών συμφερόντων, των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των βουλευτών του ΕΚ και των εγγεγραμμένων βοηθών.

Προτάσεις του εισηγητή

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της παρούσας έκθεσης η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων οργάνωσε εργαστήριο για τις δραστηριότητες των ομάδων συμφερόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 8 Οκτωβρίου 2007, προκειμένου να εξετάσει την παρούσα κατάσταση όσον αφορά την εκπροσώπηση συμφερόντων και να συλλέξει τις απόψεις των ενδιαφερομένων για την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια της Επιτροπής. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο εισηγητής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα σημαντικά ζητήματα:

1. Ποιος ο ορισμός του εκπροσώπου ομάδας ειδικών συμφερόντων;

Η Επιτροπή ορίζει τις δραστηριότητες ομάδων συμφερόντων («lobbying») ως «δραστηριότητες που αναπτύσσονται με στόχο να επηρεάσουν τη διαμόρφωση της πολιτικής και τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων». Ο ορισμός αυτός είναι σύμφωνος με το άρθρο 9, παράγραφος 4 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο ορίζει τους εκπροσώπους των ομάδων ειδικών συμφερόντων ως «πρόσωπα που επιθυμούν να έχουν συχνή πρόσβαση στους χώρους του Κοινοβουλίου με στόχο την πληροφόρηση των μελών του στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής τους εντολής, προς το συμφέρον των ίδιων ή τρίτων».

Ο εισηγητής είναι της άποψης ότι δεν πρέπει να γίνονται ουσιαστικές διακρίσεις ως προς το εάν προσεγγίζουν το Κοινοβούλιο βιομήχανοι ή οικολόγοι, ως προς το εάν εκπροσωπούνται συμφέροντα παραγωγών ή καταναλωτών ή ως προς το εάν συμμετέχουν σε διάλογο με τους βουλευτές του ΕΚ ιδιωτικοί ή δημόσιοι παράγοντες. Επιπλέον, σε περίπτωση που δικηγορικά γραφεία επιχειρούν να επηρεάσουν τη μελλοντική νομοθετική διαδικασία, και όχι να εκπροσωπήσουν δικαστικές υποθέσεις, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων.

2. Σε ποιον βαθμό πρέπει να υπάρχει δημοσιοποίηση χρηματοοικονομικών στοιχείων;

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες είναι ενδεικτικές της επιρροής των ομάδων συμφερόντων. Η Επιτροπή κρίνει αναγκαίο και σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας να ζητήσει από τους αιτούντες εγγραφή να δηλώνουν τα σχετικά δημοσιονομικά στοιχεία που αφορούν τους κυριότερους πελάτες τους και/ή τις πηγές χρηματοδότησής τους, καθώς και την κατανομή τους. Ο κύριος στόχος των πληροφοριών αυτών είναι να διασφαλιστεί ότι οι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων και η κοινή γνώμη θα είναι σε θέση να καθορίζουν τους κυριότερους παράγοντες που διέπουν μια δεδομένη δραστηριότητα των ομάδων συμφερόντων και να εκτιμούν την ισχύ τους. Η Επιτροπή ζητεί:

–  τα γραφεία ειδικών συμβούλων και τα δικηγορικά γραφεία που λειτουργούν ως ομάδες συμφερόντων στα όργανα της ΕΕ να δηλώνουν τον κύκλο εργασιών που προκύπτει από τις δραστηριότητες αυτές, καθώς και τη σχετική βαρύτητα των επιμέρους σημαντικότερων πελατών σ’ αυτόν τον κύκλο εργασιών·

–  οι ομάδες συμφερόντων εντός των επιχειρήσεων και οι επαγγελματικές ενώσεις που λειτουργούν ως ομάδες συμφερόντων να παρέχουν εκτίμηση του κόστους που συνδέεται με τις άμεσες δραστηριότητες των εν λόγω ομάδων συμφερόντων στα όργανα της ΕΕ·

–  οι ΜΚΟ και οι ομάδες προβληματισμού να δηλώνουν τον συνολικό προϋπολογισμό και να αναφέρουν την κατανομή των κυριότερων πηγών χρηματοδότησης.

Υπάρχουν ορισμένες λεπτομέρειες που αναμένεται να αποσαφηνιστούν όταν η Επιτροπή παρουσιάσει τη δεύτερη έκδοση της διεπαφής της βάσης δεδομένων της, οπότε και θα δοθούν πιο σαφείς πληροφορίες για τα απαιτούμενα στοιχεία. Επιπλέον, τα οικονομικά μεγέθη δεν είναι πάντοτε ο καλύτερος τρόπος εξαγωγής πληροφοριών για το εύρος των δραστηριοτήτων των ομάδων συμφερόντων.

Τα ερωτήματα που θα πρέπει ακόμη να απαντηθούν με μεγαλύτερη σαφήνεια είναι ποιες πληροφορίες είναι χρήσιμες για την αξιολόγηση των εξωτερικών επιρροών που δέχεται η νομοθετική διαδικασία και πώς μπορούν να συλλέγονται οι εν λόγω πληροφορίες χωρίς να παραβιάζονται οι νόμιμοι κανόνες περί απορρήτου ή οι υπερβολικά επαχθείς διοικητικές διαδικασίες.

3. Πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαθέτει κοινό μητρώο με την Επιτροπή;

Η Επιτροπή ζητεί τη δημιουργία κοινού μητρώου για την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Ο εισηγητής εκτιμά ότι για τους πολίτες τα θεσμικά όργανα συνιστούν ένα ενιαίο σύνολο. Επίσης, όλοι οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να υπάρχει ένα ενιαίο σημείο εγγραφής. Παρότι τα θεσμικά όργανα παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους και παρότι ενδέχεται να έχουν τελικά το καθένα διαφορετικές απαιτήσεις από τους εκπροσώπους των ομάδων συμφερόντων, για παράδειγμα στο θέμα της δημοσιοποίησης χρηματοοικονομικών στοιχείων, το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως καθαρά διοικητικό. Επομένως, ο εισηγητής προτείνει τη σύσταση μιας κοινής ομάδας εργασίας προκειμένου να εξεταστούν οι επιπτώσεις της δημιουργίας ενός κοινού μητρώου.

4. Το μητρώο των ομάδων συμφερόντων πρέπει να είναι εκούσιο ή υποχρεωτικό;

Η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου θεωρεί το παρόν μητρώο του Κοινοβουλίου ως εκ των πραγμάτων υποχρεωτικό, διότι η εγγραφή στο μητρώο συνδέεται με τη φυσική πρόσβαση στους χώρους του Κοινοβουλίου. Ο εισηγητής συμφωνεί με αυτή την εκτίμηση. Για τη συστηματική άσκηση δραστηριοτήτων ομάδων συμφερόντων στο Κοινοβούλιο, απαιτείται άδεια εισόδου. Για την απόκτηση άδειας εισόδου απαιτείται εγγραφή στο μητρώο. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή τάσσεται υπέρ ενός κοινού μητρώου. Η άδεια εισόδου αποτελεί ισχυρό κίνητρο εγγραφής στο μητρώο.

Η Επιτροπή προτείνει τη δημοσιοποίηση χρηματοοικονομικών στοιχείων και τον πιο συστηματικό έλεγχο των πληροφοριών που παρέχονται στο μητρώο. Αυτές οι καινοτομίες αποτελούν προτεραιότητες και θα πρέπει να υιοθετηθούν εν ευθέτω χρόνω. Μια νομοθετική πράξη σχετικά με τις δραστηριότητες ομάδων συμφερόντων θα αποτελούσε χρονοβόρα διαδικασία και ως εκ τούτου δεν θα έπρεπε να επιδιωχθεί στην παρούσα φάση. Αυτό συνάδει επίσης με την ευρεία συναίνεση σχετικά με την ύπαρξη ενός κοινού μητρώου, ενός ενιαίου σημείου εγγραφής με την Επιτροπή.

Η επιτυχία του μητρώου της Επιτροπής θα αξιολογηθεί μετά από ένα χρόνο. Η Συνθήκη της Λισαβόνας, εφόσον επικυρωθεί, θα παράσχει μια σαφέστερη νομική βάση για μια νομοθετική πράξη σχετικά με την άσκηση δραστηριοτήτων ομάδων συμφερόντων, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

5. Θα επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης του κώδικα συμπεριφοράς;

Στο ισχύον σύστημα του Κοινοβουλίου, η μεγαλύτερη κύρωση είναι η διαγραφή από το μητρώο. Η επιβολή προστίμων και άλλων παρόμοιων κυρώσεων θα προϋπέθετε την ύπαρξη σχετικής νομοθεσίας. Από την άποψη της αξιοπιστίας των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων, η κύρωση της διαγραφής από το μητρώο δεν είναι διόλου ασήμαντη. Θα μπορούσε, πάντως, να ενισχυθεί ο έλεγχος της τήρησης των κανόνων.

6. Βελτίωση της διαφάνειας του Κοινοβουλίου

Ο εισηγητής θεωρεί τη διαφάνεια αμφίδρομη. Αυτό σημαίνει ότι όταν ζητείται από τους εκπροσώπους των ομάδων συμφερόντων μεγαλύτερη διαφάνεια, πρέπει και το ίδιο το Κοινοβούλιο να εργάζεται προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της διαφάνειας. Επομένως, ο εισηγητής ζητεί μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά τις εγγεγραμμένες και μη εγγεγραμμένες διακομματικές ομάδες που συχνά χρηματοδοτούνται από ομάδες συμφερόντων.

Επιπλέον, ο εισηγητής αναγνωρίζει στους βουλευτές τη δυνατότητα χρήσης του «νομοθετικού αποτυπώματος», δηλαδή ενός συνημμένου στις κοινοβουλευτικές εκθέσεις ενδεικτικού καταλόγου στον οποίο θα καταγράφονται οι εκπρόσωποι των ομάδων συμφερόντων των οποίων η γνώμη ζητήθηκε κατά την προετοιμασία της εκάστοτε έκθεσης. Ο βασικός στόχος είναι να δίδεται μια εικόνα των διαφόρων συμφερόντων που κινητοποιούνται με αφορμή μια νομοθετική διαδικασία και, συνεπώς, να διευκολύνεται ο έλεγχος του κοινοβουλευτικού έργου από την κοινή γνώμη, τα μέσα ενημέρωσης, άλλους βουλευτές του ΕΚ και λοιπούς ενδιαφερόμενους. Από την άλλη πλευρά, σημαντικές πληροφορίες λαμβάνονται συχνά σε εμπιστευτική βάση και η ανεξαρτησία των βουλευτών του ΕΚ χρήζει προάσπισης. Επομένως, η χρήση αυτού του «αποτυπώματος» πρέπει να βασίζεται στην κρίση του εκάστοτε βουλευτή του ΕΚ. Ο εισηγητής τονίζει επίσης ότι ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει η προσθήκη ενός τέτοιου νομοθετικού αποτυπώματος από την Επιτροπή στις νομοθετικές πρωτοβουλίες της.

Για παράδειγμα, κατά τη διαδικασία σύνταξης της παρούσας έκθεσης ζητήθηκε η γνώμη τουλάχιστον των ακόλουθων οργανώσεων πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2008. Κάποιες άλλες έστειλαν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και παρείχαν άτυπα σύντομη πληροφόρηση.

1) Business Europe (Ένωση Συνομοσπονδιών Βιομηχανίας και Εργοδοτών της Ευρώπης),

2) Ευρωπαϊκή Ένωση Συμβούλων Δημοσίων Σχέσεων (EPACA),

3) Συμμαχία για την προώθηση της διαφάνειας και του κανονισμού δεοντολογίας (ALTER-EU) (Φίλοι της Γης Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων),

4) Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Χημικών Βιομηχανιών (Cefic),

5) Σύλλογος Επαγγελματιών για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις (SEAP),

6) Γαλλικό Εμπορικό Επιμελητήριο,

7) Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (CCEB)

8) Διεθνής Ένωση Δημόσιων Σχέσεων (IPRA)

9) Δικηγορικός Σύλλογος Ηνωμένου Βασιλείου (UKLawSociety)

10) White&Case

11) Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

12) Toyota Motor Europe,

13) Exxon Mobile,

14) Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίων Υποθέσεων (ECPA),

15) Επιτροπή

Επιπλέον, οι ακόλουθες οργανώσεις εκπροσωπήθηκαν ως ενδιαφερόμενοι στο εργαστήριο για τις δραστηριότητες των ομάδων συμφερόντων στην ΕΕ που οργανώθηκε στις 8 Οκτωβρίου από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Άλλες διατύπωσαν τη γνώμη τους κατά τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης.

1) Business Europe,

2) Ευρωπαϊκό Γραφείο Ενώσεων Καταναλωτών (BEUC)

3) SEAP

4) EPACA

5) Παρατηρητήριο Επιχειρηματικής Ευρώπης (CEO)

6) ALTER-EU

7) Daimler (ομάδα συμφερόντων εντός επιχείρησης)

8) CCBE

Συμπέρασμα

Εν κατακλείδι, ο εισηγητής αναλύει το σημαντικό ζήτημα της διαφάνειας, ζητεί ισότιμη μεταχείριση όλων των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων, συνιστά να τηρηθεί στάση αναμονής ενόψει των συγκεκριμένων προτάσεων (δηλαδή, του μητρώου και των συναφών λεπτομερειών) της Επιτροπής και προτείνει παραδείγματα τρόπων με τους οποίους μπορεί το ίδιο το Κοινοβούλιο να βελτιώσει τη διαφάνειά του.

22.1.2008

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

σχετικά με την ανάπτυξη του πλαισίου των δραστηριοτήτων των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα

(2007/2115(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: José Javier Pomés Ruiz

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Γενική προσέγγιση από μέρους της Επιτροπής

1.   σημειώνει ότι η Επιτροπή ορίζει τις δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων ως "δραστηριότητες που αναπτύσσονται με στόχο να επηρεάσουν τη διαμόρφωση της πολιτικής και τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων"·

2.   υπενθυμίζει ότι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν λαμβάνουν μόνο νομοθετικές αποφάσεις, αλλά και αποφάσεις σχετικά με:

- συμβάσεις

- επιχορηγήσεις

- παραβάσεις

- πρόστιμα και

- εισπράξεις απαιτήσεων και παραιτήσεις από απαιτήσεις

      σε σχέση με τις οποίες τα ενδιαφερόμενα μέρη επιθυμούν ίσως να εκφράσουν τις απόψεις τους ή να ασκήσουν επιρροή· φρονεί ότι στο μέλλον οι κανόνες ή ο κώδικας συμπεριφοράς θα πρέπει να εκπονούνται με τέτοιον τρόπο, ώστε να καλύπτονται όλοι οι τομείς δραστηριοτήτων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, τα οποία ενδεχομένως να επιχειρήσουν να επηρεάσουν εξωτερικοί φορείς ή πρόσωπα·

3.   σημειώνει ότι, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, τα γραφεία μελετών για δημόσιες υποθέσεις, οι ομάδες άσκησης πίεσης εντός των επιχειρήσεων (εκπρόσωποι των εργαζομένων στις επιχειρήσεις), οι ΜΚΟ, οι ομάδες προβληματισμού, οι επαγγελματικές ενώσεις και τα δικηγορικά γραφεία θα παροτρυνθούν να εγγραφούν στο μητρώο και θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν σε ποια κατηγορία ανήκουν·

4.   υπενθυμίζει ότι ο κατάλογος της παραγράφου 3 δεν περιλαμβάνει άλλες κατηγορίες ομάδων συμφερόντων με σημαντική παρουσία στις Βρυξέλλες, όπως α) περιφερειακές, επαρχιακές ή τοπικές αρχές, οι οποίες ασκούν πίεση για την προώθηση δικών τους συμφερόντων ή για λογαριασμό εταιρειών ή άλλων οντοτήτων που βρίσκονται στην περιοχή τους, β) εταιρείες λογιστών που παρέχουν πλήρη γκάμα επιχειρηματικών υπηρεσιών, μεταξύ άλλων δραστηριότητες εκπροσώπησης ομάδων συμφερόντων ή γ) συνδικαλιστικές οργανώσεις·

5.   συμπεραίνει από τον κατάλογο των κατηγοριών ομάδων συμφερόντων στις οποίες στοχεύει η Επιτροπή, ότι η προσέγγισή της βασίζεται ουσιαστικά στη ρύθμιση των ομάδων συμφερόντων του ιδιωτικού τομέα, χωρίς εμφανή προσπάθεια για την εφαρμογή αντίστοιχης διαφάνειας στις ομάδες συμφερόντων που εκπροσωπούν το δημόσιο τομέα, π.χ. περιφερειακές αρχές, διπλωμάτες, υπουργοί, βουλευτές εθνικών κοινοβουλίων·

6.   σημειώνει ότι, βάσει της πρότασης της Επιτροπής, οι εκπρόσωποι συμφερόντων που καταχωρούν εθελοντικά συγκεκριμένα στοιχεία για τις δραστηριότητές τους, θα έχουν τη δυνατότητα να αναφέρουν τα ειδικά συμφέροντά τους και, ως αντάλλαγμα, θα ειδοποιούνται για τη διοργάνωση διαβούλευσης στους συγκεκριμένους τομείς·

7.   υπενθυμίζει ότι σημαντικός αριθμός των απόψεων που έλαβε η Επιτροπή ως απάντηση στην Πράσινη Βίβλο για τη διαφάνεια, ιδιαίτερα από ΜΚΟ, τάσσονταν υπέρ της δημιουργίας υποχρεωτικού (και όχι εκούσιου) μητρώου, ως του μόνου μέσου διασφάλισης πλήρους διαφάνειας·

Δημοσιοποίηση χρηματοοικονομικών στοιχείων

8.   υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής η οποία θα απαιτεί οι εγγεγραμμένοι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων να δηλώνουν τα εξής:

- τα γραφεία ειδικών συμβούλων και τα δικηγορικά γραφεία που λειτουργούν ως ομάδες συμφερόντων στα όργανα της ΕΕ πρέπει να δηλώνουν τον κύκλο εργασιών που προκύπτει από τις δραστηριότητες αυτές, καθώς και τη σχετική βαρύτητα των επιμέρους πελατών σ' αυτόν τον κύκλο εργασιών·

- οι ομάδες συμφερόντων εντός των επιχειρήσεων και οι επαγγελματικές ενώσεις που λειτουργούν ως ομάδες συμφερόντων πρέπει να παρέχουν εκτίμηση του κόστους που συνδέεται με τις άμεσες δραστηριότητες των εν λόγω ομάδων συμφερόντων στα όργανα της ΕΕ· και

- οι ΜΚΟ και οι ομάδες προβληματισμού πρέπει να δηλώνουν το συνολικό προϋπολογισμό και να αναφέρουν την κατανομή των κυριότερων πηγών χρηματοδότησης (ποσά και προέλευση των δημόσιων χρηματοδοτήσεων, δωρεές, εισφορές μελών, κ.λπ.)·

9.   φρονεί ότι είναι βασικό για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και για άλλους, να γνωρίζουν ποια συμφέροντα υπηρετούν οι ομάδες εκπροσώπησης συμφερόντων, την πηγή κάθε πληροφορίας που παρέχεται ή προωθείται από τις εν λόγω ομάδες και την ταυτότητα των συμφερόντων που εκπροσωπούν·

10. προτείνει οποιοσδήποτε κώδικας συμπεριφοράς ενδεχομένως εκπονηθεί στο μέλλον να υποχρεώνει τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων κατά την έναρξη κάθε συνεδρίασης ή συζήτησης που έχει οργανωθεί για τέτοιο σκοπό να αναφέρουν ξεκάθαρα τον πελάτη, την οργάνωση, το κίνημα ή την εκστρατεία εξ ονόματος των οποίων ενεργούν και εάν είναι ή όχι εγγεγραμμένοι στο ειδικό μητρώο·

11. ζητεί από την Επιτροπή να προσδιορίσει τις επιπτώσεις που ενδεχομένως έχει η παράλειψη ή η άρνηση εκούσιας εγγραφής στο μητρώο και ιδίως:

- εάν η εν λόγω παράλειψη ή άρνηση θα καταγράφεται και θα είναι εμφανώς ορατή σε κάποιο τμήμα του μητρώου·

- εάν η ενδιαφερόμενη οργάνωση θα αποκλείεται στη συνέχεια από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκπροσώπησης ομάδων συμφερόντων στους κόλπους της Επιτροπής·

12. είναι της άποψης ότι το μητρώο θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα απλό σύστημα για την απάλειψη εγγραφών και την ενημέρωση του εν λόγω προσώπου ή φορέα σχετικά με τους λόγους της διαγραφής·

Κώδικας συμπεριφοράς

13. συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι η αυτορρύθμιση των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων δεν είναι επαρκής· σημειώνει την πρόθεσή της να αναθεωρήσει και να ενημερώσει τις ισχύουσες απαιτήσεις, οι οποίες εγκρίθηκαν το 1992· συμφωνεί ότι η προσυπογραφή του κώδικα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική για τους εκπροσώπους των ομάδων συμφερόντων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο νέο μητρώο, σύμφωνα με το παράδειγμα του Κοινοβουλίου·

14. θεωρεί απαραίτητο, για να είναι αποτελεσματικός ένας κώδικας δεοντολογίας και για να έχουν οι πολίτες εμπιστοσύνη στο σύστημα, οι παραβιάσεις του κώδικα να εντοπίζονται και να υφίστανται αξιόπιστες κυρώσεις· σημειώνει ότι επιβάλλεται ο έλεγχος να διενεργείται από εντελώς ανεξάρτητους παράγοντες·

Ισχύοντες κανόνες του Κοινοβουλίου για τις δραστηριότητες εκπροσώπησης ομάδων συμφερόντων

15. επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο διαθέτει ήδη κώδικα συμπεριφοράς (άρθρο 3 του παραρτήματος IX του Κανονισμού) για τις ομάδες συμφερόντων·

16. επισημαίνει ότι, όσον αφορά τον ορισμό των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων, το άρθρο 9, παράγραφος 4 του Κανονισμού επιτρέπει στο Σώμα των Κοσμητόρων να εκδίδει άδειες εισόδου σε πρόσωπα που επιθυμούν να έχουν συχνή πρόσβαση στους χώρους του Κοινοβουλίου με στόχο την πληροφόρηση των μελών του στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής τους εντολής, προς το συμφέρον των ίδιων ή τρίτων·

17. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον ιστότοπο του Κοινοβουλίου «Οι ομάδες συμφερόντων είναι ιδιωτικές, δημόσιες ή μη κυβερνητικές ενώσεις. Αποτελούν ένα μέσο για την παροχή στο Κοινοβούλιο γνώσεων και μιας ειδικής εμπειρογνωμοσύνης σε πολλούς τομείς: οικονομικούς, κοινωνικούς, οικολογικούς, επιστημονικούς»·

18. καλεί τον Γενικό Γραμματέα να μεταφέρει τη λίστα των εκπροσώπων διαπιστευμένων ομάδων συμφερόντων, η οποία επί του παρόντος βρίσκεται στη διεύθυνση: http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?id=65&language, σε μια ευκολότερα προσβάσιμη θέση στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου·

Διοργανική συνεργασία

19. σημειώνει την επιθυμία της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση κοινού για την Επιτροπή και, τουλάχιστον, για το Κοινοβούλιο μελλοντικού μητρώου και κώδικα συμπεριφοράς, και την πεποίθησή του ότι η ύπαρξη μονοαπευθυντικής εγγραφής θα παρέχει περισσότερα κίνητρα εγγραφής στους ενδιαφερόμενους·

20. αναγνωρίζει ότι, εάν τα διάφορα θεσμικά όργανα διαθέτουν το καθένα δικό του σύστημα εγγραφής των εκπροσώπων των ομάδων συμφερόντων, ενδέχεται να υπάρξει ανακολουθία ως προς τις πληροφορίες που παρέχουν οι εν λόγω εκπρόσωποι σχετικά με τις οργανώσεις τους, τους πελάτες για λογαριασμό των οποίων ενεργούν και το ύψος της χρηματοδότησης που διατίθεται για μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία εκπροσώπησης· παραδέχεται, επομένως, ότι τα επιχειρήματα υπέρ της διαμόρφωσης ενός ενιαίου συστήματος εγγραφής εν ευθέτω χρόνω είναι πειστικά·

21. τονίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να διατηρήσει την αυτονομία του όσον αφορά την απόφαση αποδοχής ή μη τέτοιων ομάδων συμφερόντων ή ομάδων άσκησης πίεσης, όπως θεωρεί ότι είναι κατάλληλο για τον πολιτικό ρόλο της εκπροσώπησης των πολιτών της ΕΕ·

22. προτείνει, εφόσον δεν υπάρχει πρόβλεψη εκ μέρους των θεσμικών οργάνων για τη θέσπιση ενός κοινού μητρώου των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων, κάθε επιμέρους ηλεκτρονικό μητρώο να διαθέτει συνδέσμους προς τα μητρώα των άλλων θεσμικών οργάνων, προκειμένου να καθίσταται εφικτή η σύγκριση των στοιχείων που έχουν εισαγάγει οι εκπρόσωποι των ομάδων ειδικών συμφερόντων·

23. υπενθυμίζει το στόχο της αύξησης της διαφάνειας έναντι των Ευρωπαίων πολιτών και επιμένει ως εκ τούτου ότι τα μητρώα των ομάδων συμφερόντων - είτε είναι κοινά είτε ειδικά για κάθε θεσμικό όργανο - πρέπει να είναι ευκόλως προσιτά στο Διαδίκτυο, τυποποιημένα, ευνόητα και εύκολο να συγκριθούν.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.1.2008

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Paul van Buitenen, Paulo Casaca, Jorgo Chatzimarkakis, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Carl Lang, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Jan Mulder, Francesco Musotto, Bill Newton Dunn, Borut Pahor, Bart Staes, Alexander Stubb, Kyösti Virrankoski

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Carlo Casini, Valdis Dombrovskis, Edit Herczog, Cătălin-Ioan Nechifor, Pierre Pribetich, Petya Stavreva

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

28.2.2008

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

σχετικά με την ανάπτυξη του πλαισίου των δραστηριοτήτων των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα

(2007/2115(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Pervenche Berès

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να περιλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι 75% των οικονομικών μέτρων και των μέτρων κοινωνικής πολιτικής που αφορούν τους ευρωπαίους πολίτες εκπονούνται στις Βρυξέλλες,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαβούλευση, η συμμετοχή και η διαφάνεια βρίσκονται στο επίκεντρο της μεγαλύτερης συμμετοχής του κοινού στη διατύπωση των πολιτικών της ΕΕ,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων επεκτείνονται τάχιστα, αφενός όσον αφορά τον αριθμό των φορέων και αφετέρου τις χρησιμοποιούμενες τεχνικές, και ότι αυτές οι δραστηριότητες καλύπτουν διάφορους τύπους δομής καθώς και φορείς με συμφέροντα που διαφέρουν ευρύτατα,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 9, παράγραφος 4, πρώτο έως και τρίτο εδάφιο, του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο ορίζει ότι:

     «Οι Κοσμήτορες είναι αρμόδιοι για την έκδοση ονομαστικών αδειών εισόδου με διάρκεια ισχύος ενός έτους κατ' ανώτατο όριο στα πρόσωπα που επιθυμούν να έχουν συχνή πρόσβαση στους χώρους του Κοινοβουλίου με στόχο την πληροφόρηση των μελών του στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής τους εντολής, προς το συμφέρον των ίδιων ή τρίτων.

     Σε αντιστάθμιση, τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να:

     -    τηρούν τον κώδικα συμπεριφοράς που περιλαμβάνεται σε παράρτημα στον Κανονισμό·

     -    εγγράφονται σε μητρώο το οποίο τηρούν οι Κοσμήτορες.

     Το μητρώο αυτό τίθεται στη διάθεση του κοινού, μετά από αίτηση, σε όλους τους τόπους εργασίας του Κοινοβουλίου και, με μορφή που καθορίζεται από τους Κοσμήτορες, στα γραφεία πληροφοριών του Οργάνου στα κράτη μέλη»,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση 53/05 των Κοσμητόρων ορίζει τους κανόνες που διέπουν τις άδειες εισόδου για το περιβάλλον των βουλευτών,

1.  θεωρεί ότι οι υφιστάμενες διατάξεις που διέπουν τους όρους με τους οποίους λαμβάνει κανείς διαπίστευση ως εκπρόσωπος ομάδας συμφερόντων, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 9, παράγραφος 4, του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι επαρκείς και κατάλληλες· κρίνει αναγκαίο, όσον αφορά τη διαφάνεια στις δραστηριότητες των εκπροσώπων των ομάδων συμφερόντων, να ληφθούν ορισμένα μέτρα επιπλέον των διατάξεων του εν λόγω άρθρου του Κανονισμού· επισημαίνει ιδίως τις προτάσεις που υπάρχουν στο σχέδιο έκθεσης της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

26.2.2008

 

 

 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriele Albertini, Mariela Velichkova Baeva, Pervenche Berès, Slavi Binev, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Dariusz Maciej Grabowski, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Lapo Pistelli, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Thomas Mann, Gianni Pittella, Bilyana Ilieva Raeva

29.11.2007

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

σχετικά με την ανάπτυξη του πλαισίου δραστηριοτήτων των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων (λομπιστών) στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα

(2007/2115(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Claude Turmes

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η διασφάλιση της διαφάνειας γύρω από τις δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και η πεποίθηση ότι η Επιτροπή εξυπηρετεί πραγματικά τα γενικά συμφέροντα της Κοινότητας και μόνο αυτά, αποτελούν προϋποθέσεις για να ανακτήσουν οι πολίτες την εμπιστοσύνη τους στα θεσμικά της όργανα.

Η διαφάνεια όσον αφορά τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων

Ο τομέας των επαγγελματικών ομάδων συμφερόντων - με στόχο την άσκηση επιρροής στην χάραξη πολιτικής της ΕΕ - αναπτύσσεται με ραγδαίο και σταθερό ρυθμό στις Βρυξέλλες. Είναι ως εκ τούτου απαραίτητο να θεσπιστούν σαφείς κανόνες σ' αυτό το πεδίο, για να διασφαλισθεί η διαφάνεια σχετικά με τα συμφέροντα εκείνων τους οποίους εκπροσωπούν οι ομάδες συμφερόντων και να αποτραπούν, στο μέτρο του δυνατού, οι αθέμιτες πρακτικές.

Το κεντρικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Διαφάνειας είναι η δημιουργία μητρώου για τους λομπίστες προβλέποντας και τη γνωστοποίηση των οικονομικών στοιχείων των ομάδων, αλλά στο σημείο αυτό η Επιτροπή προτείνει μία προσέγγιση σε εθελούσια βάση.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, η οποία είναι μία από τις επιτροπές που υφίστανται σε μεγαλύτερο βαθμό την πίεση από ομάδες συμφερόντων στο Κοινοβούλιο, θεωρεί ότι μία τέτοια προσέγγιση είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Αντιθέτως, κρίνει ότι απαιτείται ένα υποχρεωτικό σύστημα εγγραφής και αναφοράς. Μία τέτοια προσέγγιση δεν θα επιτρέψει σε κανένα να μείνει εκτός συστήματος και να μην σέβεται τους κανόνες και θα θέσει όλους τους λομπίστες στο ίδιο επίπεδο. Η γνωστοποίηση των οικονομικών στοιχείων των ομάδων θα παράσχει στους φορείς λήψεως αποφάσεων και στην κοινή γνώμη συγκρίσιμα και ευκόλως προσβάσιμα στοιχεία για τα ακριβή ποσά που καταβάλλονται, την προέλευσή τους, τους αποδέκτες τους και τα εκπροσωπούμενα συμφέροντα.

Η Επιτροπή

Λαμβάνοντας υπόψη το αποκλειστικό δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας που διαθέτει, καθώς και την υποχρέωσή της να εξυπηρετεί τα γενικά συμφέροντα της Κοινότητας με απολύτως ανεξάρτητο τρόπο, η Επιτροπή θα πρέπει να αυξήσει τη διαφάνεια των ενεργειών της. Σε πρώτο στάδιο, θα πρέπει να ενισχύσει τις προσπάθειές της για την αποτελεσματική πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων του προσωπικού της και των συμβουλευτικών και εκτελεστικών οργάνων της και να διασφαλίσει την ισόρροπη εκπροσώπηση των διαφόρων κοινωνικών ομάδων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.   αναγνωρίζει τη σημαντική επίδραση των εκπροσώπων συμφερόντων στη λήψη αποφάσεων της ΕΕ και, ως εκ τούτου, την ανάγκη για σαφείς κανόνες· πιστεύει ότι ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα εγγραφής και αναφοράς σε όλα τα κοινοτικά όργανα, το οποίο θα περιλαμβάνει γνωστοποίηση τόσο των οικονομικών στοιχείων όσο και όλων των εγγράφων που έχουν σταλεί στα Μέλη των κοινοτικών οργάνων, πρέπει να είναι υποχρεωτικό για όλους τους λομπίστες και να συνδέεται με έναν κοινό κώδικα δεοντολογίας· πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ανεξάρτητο μηχανισμό εφαρμογής και κυρώσεων· ζητεί τα έγγραφα που αφορούν την εκπροσώπηση συμφερόντων, και ιδίως ο κοινός κώδικας δεοντολογίας, οι δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων και όλα τα έγγραφα που έχουν στείλει οι λομπίστες να είναι διαθέσιμα στο κοινό σε ηλεκτρονικό μητρώο·

2.   θεωρεί ότι το υποχρεωτικό σύστημα εγγραφής και αναφοράς πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες(1):

- το όνομα του λομπίστα (ή τα ονόματα των λομπιστών)·

- στοιχεία για επαφή·

- συμφέροντα ή/και φορείς που εκπροσωπούνται·

3.  ζητεί η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να συμφωνήσουν στη θέσπιση κοινού κώδικα δεοντολογίας για όλους τους λομπίστες·

4.  θεωρεί ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν ευθύνη να διασφαλίζουν ότι η ενημέρωσή τους είναι ισόρροπη· τονίζει ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να κρίνονται κατάλληλοι για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων ανεξάρτητα από τους λομπίστες·

5.  καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει το ρόλο και το ιστορικό των ειδικών συμβούλων της, να διαθέσει στο κοινό τα βιογραφικά σημειώματά τους και να ορίσει σαφώς τι συνιστά συνδεόμενα συμφέροντα ή σύγκρουση συμφερόντων· θεωρεί ότι δεν είναι δυνατόν να διορίζεται στα κοινοτικά όργανα ειδικός σύμβουλος όταν τίθεται θέμα σύγκρουσης συμφερόντων· ζητεί από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τους ακριβείς στόχους των ομάδων υψηλού επιπέδου και εμπειρογνωμοσύνης της και να συγκροτήσει κατευθυντήριες γραμμές, για να διασφαλιστεί η ισόρροπη εκπροσώπηση διαφόρων κοινωνικών τομέων και διαφόρων εθνικοτήτων· υπογραμμίζει ότι ένας εμπειρογνώμονας που βρίσκεται σε σύγκρουση συμφερόντων δεν μπορεί να είναι μέλος επιτροπής εμπειρογνωμόνων· καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει στους ιστοτόπους της ένα μητρώο προσιτό στην αναζήτηση με όλα τα μέλη των ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των επιτροπών επιτροπολογίας, τις ημερήσιες διατάξεις και τα έγγραφα των συνεδριάσεών τους και να διασφαλίσει διαφάνεια για τη συγκρότηση νέων τέτοιων ομάδων·

6.  καλεί την Επιτροπή να συγκροτήσει κεντρική βάση δεδομένων προσιτή στην αναζήτηση, η οποία θα εμπεριέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για τα κοινά ταμεία διαχείρισης και των δικαιούχων τους·

7.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει έκθεση για όλους τους υπαλλήλους που έπαψαν να εργάζονται σε αυτήν οριστικά ή για ορισμένο διάστημα και ξεκίνησαν, μέσα στα δύο χρόνια που ακολούθησαν την αποχώρησή τους, νέο επάγγελμα σχετικό με τον τομέα της υπηρεσίας στην οποία εργάζονταν, και ιδιαίτερα για τυχόν απασχόλησή τους σε εταιρείες που επιδίδονται στην εκπροσώπηση συμφερόντων ως σύμβουλοι ή βοηθοί καθώς και για τυχόν όρους και απαγορεύσεις που ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού του·

8.  προτρέπει την Επιτροπή να παρουσιάσει αναλυτικό κατάλογο όλων των μελών του προσωπικού ή των εμπειρογνωμόνων που εργάζονται στην Επιτροπή και στα γραφεία Επιτρόπων και αμείβονται από τον ιδιωτικό τομέα, τις εθνικές κυβερνήσεις, ή τον μη κυβερνητικό τομέα, συμπεριλαμβανομένου του ποιος τους αμείβει, πόσο καιρό είναι διορισμένοι και με ποιο τύπο σύμβασης, για ποιες υπηρεσίες εργάζονται και σε ποιους φακέλους εργάζονται ή έχουν εργαστεί, από τη στιγμή που ανέλαβαν καθήκοντα στην Επιτροπή, για να παράσχει στοιχεία για τις δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο του αποσπασμένου προσωπικού που στηρίζεται από εθνικές κυβερνήσεις και άλλους εμπειρογνώμονες·

9.  καλεί το Κοινοβούλιο να δημοσιεύσει στον ιστότοπό του ολοκληρωμένο και πλήρη κατάλογο των υφιστάμενων διακομματικών ομάδων του, των μελών τους, των ημερησίων διατάξεων και των εγγράφων των συνεδριάσεών τους·

10. πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη χάραξη πολιτικής βέλτιστων πρακτικών, λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων δήλωσης των συμφερόντων των βουλευτών· ζητεί από το Προεδρείο του Κοινοβουλίου να αναθέσει μελέτη με θέμα την πολιτική καθενός από τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στη συνέχεια να συστήσει τυχόν αναγκαίες βελτιώσεις στις διαδικασίες του·

11. ζητεί από το Κοινοβούλιο να συντάξει ερωτηματολόγιο προς τους βουλευτές για τη δήλωση των συμφερόντων τους με σαφή κριτήρια για τη συμπλήρωσή του ώστε να εξασφαλισθεί μία συνεπής και συγκρίσιμη εφαρμογή των κανόνων περί συγκρούσεως συμφερόντων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.11.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Liam Aylward, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Eija-Riitta Korhola, Marie-Noëlle Lienemann, Alexandru-Ioan Morţun, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Αντώνιος Τρακατέλλης, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Alfonso Andria, Kathalijne Maria Buitenweg, Bairbre de Brún, Duarte Freitas, Milan Gaľa, Alojz Peterle, Andres Tarand, Claude Turmes

Αναπληρωτής(ές) σύμφωνα με το άρθρο 178, παρ. 2 παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

20.12.2007

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

σχετικά με την ανάπτυξη του πλαισίου των δραστηριοτήτων των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα

(2007/2115(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Diana Wallis

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  θεωρεί την άσκηση λόμπι σημαντική και θεμιτή διαδικασία στο πλαίσιο της πολιτικής·

2.  θεωρεί αναγκαίο να έχουν οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και ειδικότερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

3.  υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει θεσπίσει κανόνες που ρυθμίζουν την πρόσβαση ομάδων ειδικών συμφερόντων και την καταχώρισή τους σε δημόσιο κατάλογο από το 1996, επισημαίνει ωστόσο ότι η ανάγκη για ένα πιο διαρθρωμένο και αυστηρό πλαίσιο για τις δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων είναι θεμελιώδης όχι μόνο για τη λειτουργία μιας ανοιχτής και δημοκρατικής Ένωσης αλλά και για την εικόνα που σχηματίζουν για το έργο που αυτή επιτελεί τόσο οι πολίτες όσο και άλλοι τρίτοι· θεωρεί ότι επειδή οι πρακτικές για την προώθηση συμφερόντων εξελίσσονται διαρκώς μέσα στον χρόνο, οιοιδήποτε κανόνες ρυθμίζουν αυτές τις πρακτικές πρέπει να είναι αρκούντως ευέλικτοι για ταχεία προσαρμογή στην αλλαγή·

4.  είναι της γνώμης ότι οι κανόνες για την άσκηση της δραστηριότητας ομάδων ειδικών συμφερόντων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει επίσης να καλύπτουν τις δραστηριότητες λόμπι που απευθύνονται σε γραμματείες κοινοβουλευτικών επιτροπών, στο προσωπικό πολιτικών ομάδων και σε συμβούλους και βοηθούς βουλευτών·

5.  εκφράζει αμφιβολίες για το πόσο δίκαιο και αποτελεσματικό θα είναι το επί εθελοντικής βάσεως σύστημα που προτάθηκε από την Επιτροπή και σημειώνει ότι θα επανεξετάσει τη λειτουργία του μητρώου ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του·

6.  θεωρεί ότι εάν το σύστημα καταχώρησης γίνει υποχρεωτικό, όλες οι ομάδες ειδικών συμφερόντων θα πρέπει να τύχουν ίσης μεταχείρισης και δεν θα πρέπει να υπάγονται σε αυτό μόνο οι επαγγελματικές ομάδες και οι σύμβουλοί τους των δημοσίων σχέσεων αλλά και υπάλληλοι βιομηχανιών, κλαδικές οργανώσεις, ομάδες προβληματισμού, εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων, κυβερνητικές και περιφερειακές αρχές καθώς και δικηγόροι που ασκούν δραστηριότητα λόμπι· είναι της γνώμης ότι η δραστηριότητα αυτή πρέπει να αντιμετωπιστεί με την ευρύτερη έννοια του όρου και να συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων την επίδραση στη λήψη πολιτικών αποφάσεων χωρίς επιδίωξη εκλογής και με ή χωρίς άμεσο οικονομικό όφελος, ούτως ώστε να μπορούν να καταχωρούνται μέσα στο πλαίσιο του υποχρεωτικού συστήματος και όσοι θέλουν να καταχωρηθούν εθελοντικά ως μέλη ομάδας ειδικών συμφερόντων·

7.  θεωρεί ότι είναι προς το κοινό συμφέρον των θεσμικών οργάνων το να ριχθεί περισσότερο φως στις ομάδες άσκησης πίεσης και, συνεπώς, έχει την άποψη ότι πρέπει το έργο στον τομέα το οποίο επιτελεί το ένα θεσμικό όργανο να συνδέεται στην πράξη με το έργο του άλλου αποτελεσματικά·

8.  θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά οι δραστηριότητες τις οποίες αναπτύσσουν οι ομάδες άσκησης πίεσης και οι ομάδες ειδικών συμφερόντων σε σχέση με τα μέλη του Συμβουλίου στο πλαίσιο των θεμάτων συναπόφασης·

9.  θεωρεί σε κάθε περίπτωση ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να διατηρήσει την αυτονομία του σε σχέση με τα άλλα όργανα, όσον αφορά τις σχέσεις με τους εκπροσώπους των ομάδων ειδικών συμφερόντων, και σε ό,τι αφορά τους κανόνες που αφορούν τη διαφάνεια της δράσης του·

10. θεωρεί ουσιώδες ότι οι δικηγόροι που δρουν προς προώθηση συμφερόντων δεν πρέπει να εξαιρούνται από αυτήν την πρωτοβουλία και τους κανόνες της όσον αφορά την καταχώριση στο μητρώο· ενθαρρύνει την Επιτροπή να προσδιορίσει μία μέθοδο που θα επιτρέπει στους δικηγόρους και τους πελάτες τους την αιτιολογημένη προστασία που παρέχουν οι κανόνες της επαγγελματικής τους συμπεριφοράς όταν δρουν πραγματικά υπό την ιδιότητά τους των επαγγελματιών στον νομικό χώρο, συμπεριλαμβανομένων και όλων των δραστηριοτήτων που ασκούνται από δικηγόρους σε συνδυασμό με την εκπροσώπηση πελάτη τους σε δικαστικές, εξώδικες,, διοικητικές, πειθαρχικές και άλλες διαδικασίες, όταν παρέχουν, για παράδειγμα, νομικές συμβουλές σε υποθέσεις προσωπικού, υποθέσεις αντιντάμπινγκ ή σε διαδικασίες δικαίου του ανταγωνισμού, περιλαμβανομένων και των υποθέσεων συγχωνεύσεων επιχειρήσεων και παροχής κρατικών ενισχύσεων και νομικών συμβουλών στο πλαίσιο πολιτικών διαδικασιών και διαδικασιών λήψης αποφάσεων στα Όργανα της ΕΕ·

11. θεωρεί ότι ενώ κάποιας μορφής γνωστοποίηση της οικονομικής καταστάσεως είναι αναγκαία και θα πρέπει να είναι σαφής και να μη δημιουργεί διακρίσεις, αυτή θα πρέπει να είναι μόνο ένα μέρος μιας συνολικής εικόνας· είναι της γνώμης ότι άλλα θέματα εκτός από την οικονομική υποστήριξη μπορεί να είναι εξ ίσου σημαντικά και, συνεπώς, είναι πεπεισμένο ότι η διαφάνεια όσον αφορά την ταυτότητα των ομάδων άσκησης πίεσης και των πελατών τους είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας· ζητεί ωστόσο στο πλαίσιο αυτό να γίνονται σεβαστοί απαρεγκλίτως οι κανόνες των κρατών μελών που επιβάλλουν σε ορισμένες ομάδες προώθησης συμφερόντων κάποιες υποχρεώσεις απορρήτου όσον αφορά τους πελάτες και τους εντολοδότες τους·

12. θεωρεί ότι η δήλωση της οικονομικής κατάστασης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη σχετικά επαγγελματικά θέματα και θέματα ανταγωνισμού και δεν πρέπει να είναι υπερβολικά περιοριστική· είναι της γνώμης ότι αρκεί η περιγραφή του συνολικού όγκου της σχετικής δραστηριότητας και η δήλωση καταλόγου πελατών χωρίς αναφορά στα μεμονωμένα ποσά ή στην αναλογική συνεισφορά πελατών·

13. θεωρεί αναγκαίο να υπάρχει το ίδιο επίπεδο οικονομικής διαφάνειας και για την εθελοντική προώθηση συμφερόντων που αναλαμβάνεται συχνά από μη κυβερνητικές οργανώσεις και ζητεί να παρέχονται περισσότερες πληροφορίες στο κοινό για τα οικονομικά των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και για τη χρηματοδότηση των εκστρατειών λόμπι που αναλαμβάνουν και το υλικό που χρησιμοποιούν·

14. υποστηρίζει την ιδέα ότι οι εισηγητές του Κοινοβουλίου θα πρέπει να παρουσιάζουν δείγμα "νομοθετικής ταυτότητας" της δραστηριότητάς τους που να αντικατοπτρίζει με τρόπο διαφανή το εύρος της άσκησης πίεσης προς προώθηση συμφερόντων, των συμβουλών και της συμβολής περιεχομένου που έχουν δεχθεί καθ' ον χρόνον είναι εισηγητές·

15. τονίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να αποφασίζει με απόλυτη ανεξαρτησία κατά πόσο θα λαμβάνει υπόψη απόψεις που προέρχονται από την κοινωνία των πολιτών·

16. πιστεύει ότι οι συστάσεις που περιλαμβάνονται τόσο στη γνωμοδότηση όσο και στην έκθεση την οποία συνέταξε η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή καθιστούν αναγκαίο το να προβεί σε επανεξέταση και να αναλάβει δράση το Κοινοβούλιο όσον αφορά τόσο τους δικούς του κανόνες και τον κώδικα δεοντολογίας που εφαρμόζει όσο και το έργο στο οποίο επιδίδεται από κοινού με την Επιτροπή και το Συμβούλιο· κατά συνέπεια συνιστά τη συγκρότηση, το αργότερο εντός του πρώτου τριμήνου του 2008, μιας Ομάδας Εργασίας των βουλευτών στο Κοινοβούλιο που θα συνεργαστεί με την Επιτροπή και με το Συμβούλιο για αυτό το ζήτημα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

19.12.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

17

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Sharon Bowles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Eva Lichtenberger, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Michel Rocard

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

8.1.2008

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

σχετικά με την ανάπτυξη του πλαισίου των δραστηριοτήτων των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα

(2007/2115(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Søren Bo Søndergaard

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία και επίδραση των ομάδων συμφερόντων και την εμπειρογνωμοσύνη που παρέχουν οι ομάδες συμφερόντων και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) στη λήψη των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ως εκ τούτου, την ανάγκη για σχετική νομοθετική ρύθμιση·

2.  θεωρεί ότι μόνο ένα κοινό, υποχρεωτικό μητρώο για όλα τα όργανα της ΕΕ, με έντυπα κοινοποίησης των οικονομικών στοιχείων όλων των ομάδων συμφερόντων και των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων, που θα σέβεται τις αρχές της διαφάνειας και της ιδιωτικότητας, θα αποτελέσει ένα αποδοτικό εργαλείο για τον καθορισμό των κυριότερων παραγόντων και την εκτίμηση της ισχύος που διέπουν μια δεδομένη δραστηριότητα των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων. Το μητρώο θα πρέπει να συνδέεται με έναν κώδικα δεοντολογίας κοινό για όλα τα όργανα της ΕΕ·

3.  θεωρεί ότι ένα βήμα προς την υιοθέτηση ενός μητρώου κοινού για όλα τα όργανα της ΕΕ θα ήταν, αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταστήσει υποχρεωτικό για τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων να περιλαμβάνονται στα μητρώα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής προκειμένου να έχουν πρόσβαση στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· παρομοίως, καλεί την Επιτροπή να απαιτήσει καταχώριση σε αμφότερα τα όργανα προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση στα κτίρια της Επιτροπής·

4.  θεωρεί την εισοδηματική προσέγγιση, που επιλέχθηκε από την Επιτροπή ως έναν από τους ελάχιστους, υποχρεωτικούς κανόνες. Θεωρεί ότι επιπλέον οι εκπρόσωποι των ομάδων συμφερόντων πρέπει να υποχρεούνται να κοινοποιούν εκτός των άλλων τα έξοδα των ομάδων συμφερόντων, παρέχοντας τις ίδιες πληροφορίες για τα έξοδα των ομάδων συμφερόντων που δαπανώνται για ΒΕΚ, με αυτές που υποχρεούνται να κοινοποιούν οι ΒΕΚ στις φορολογικές τους δηλώσεις·

5.  καλεί το Προεδρείο του Κοινοβουλίου ή τους Κοσμήτορες να βρουν τρόπους να περιορίσουν την μη επιτρεπόμενη πρόσβαση στους ορόφους όπου βρίσκονται τα γραφεία των ΒΕΚ εντός των κτιρίων του Κοινοβουλίου, ενώ η πρόσβαση του κοινού στις αίθουσες των επιτροπών μπορεί να περιορισθεί μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις ·

6.  ζητεί μία δημόσια, ηλεκτρονική βάση δεδομένων, που θα διαθέτει επίσης δυνατότητα αναζήτησης και διαβίβασης δεδομένων και θα περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες, με παραπομπές σε άλλες πιθανές βάσεις δεδομένων των οργάνων της ΕΕ, έως ότου μία κοινή βάση δεδομένων τεθεί σε λειτουργία·

7.  ζητεί να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός παρακολούθησης (π.χ. μία επιτροπή βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν κατέχουν άλλη σημαντική θέση) η οποία θα εξετάζει και θα διασφαλίζει την εγκυρότητα των πληροφοριών του μητρώου και θεωρεί σημαντικό να διατίθενται επαρκείς πόροι (σε προσωπικό και χρήματα) για αυτόν τον σκοπό·

8.  θεωρεί ότι πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις σε εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων που έδωσαν ηθελημένα ανεπαρκείς ή ψευδείς πληροφορίες· θεωρεί ότι, μέσα στο πλαίσιο ενός υποχρεωτικού συστήματος εγγραφής, η αναστολή της εγγραφής και μάλιστα σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις, η διαγραφή από το μητρώο, αποτελούν ανάλογες και επαρκώς αποτρεπτικές κυρώσεις·

9.  καλεί τη Διάσκεψη των Προέδρων να δημοσιεύσει στον ιστότοπό της έναν κατάλογο με όλες τις υπάρχουσες διακομματικές ομάδες (συμπεριλαμβανομένων βουλευτών, ημερησίων διατάξεων συνεδριάσεων και εγγράφων) καθώς επίσης και τις ομάδες συμφερόντων και τις ΜΚΟ που τις υποστηρίζουν και τον καθορισμό του είδους υποστήριξης που παρέχουν σε αυτές, κυρίως όσον αφορά τους ανθρώπινους, υλικούς και οικονομικούς πόρους·

10. καλεί το Προεδρείο να επανεξετάσει τους κανόνες που διέπουν τις δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων το αργότερο τρία χρόνια αφότου αυτοί έχουν τεθεί σε ισχύ, έτσι ώστε να αξιολογήσει εάν το τροποποιημένο σύστημα επιτυγχάνει τη δέουσα διαφάνεια ως προς τις δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων· καλεί την Επιτροπή να βασίσει κάθε μελλοντική πρωτοβουλία σχετικά με τις δραστηριότητες των ομάδων συμφερόντων στην ΕΕ επί της νομικής βάσης που παρέχουν οι Συνθήκες που αφορούν τη διαφάνεια και το ανοικτό πνεύμα.

(1)

       Οι πληροφορίες αυτές θα αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

18.12.2008

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

52

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Carlos Coelho, Παναγιώτης Δημητρίου, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Lilli Gruber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Σταύρος Λαμπρινίδης, Esther De Lange, Henrik Lax, Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rares-Lucian Niculescu, Bogusław Rogalski, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Edit Bauer, Simon Busuttil, Genowefa Grabowska, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jörg Leichtfried, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Rainer Wieland

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Manuel Medina Ortega


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.4.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

1

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Enrique Barón Crespo, Bastiaan Belder, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Ingo Friedrich, Anneli Jäätteenmäki, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks, Riccardo Ventre, Johannes Voggenhuber, Душана Здравкова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Graham Booth, Carlos Carnero González, Monica Frassoni, Gérard Onesta, Reinhard Rack, Kathy Sinnott, Mauro Zani, Κώστας Μποτόπουλος, Γεώργιος Παπαστάμκος

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Willi Piecyk, Søren Bo Søndergaard

Τελευταία ενημέρωση: 17 Απριλίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου