Procedure : 2008/0046(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0160/2008

Ingediende teksten :

A6-0160/2008

Debatten :

Stemmingen :

PV 20/05/2008 - 8.2

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0201

VERSLAG     *
PDF 123kWORD 53k
18 april 2008
PE 404.637v02-00 A6-0160/2008

over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vereenvoudiging van de procedures voor het opstellen en publiceren van lijsten met informatie op veterinair en zoötechnisch gebied en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG, 77/504/EEG, 88/407/EEG, 88/661/EEG, 89/361/EEG, 89/556/EEG, 90/427/EEG, 90/428/EEG, 90/429/EEG, 90/539/EEG, 91/68/EEG, 92/35/EEG, 92/65/EEG, 92/66/EEG, 92/119/EEG, 94/28/EG en 2000/75/EG, Beschikking 2000/258/EG en de Richtlijnen 2001/89/EG, 2002/60/EG en 2005/94/EG

(COM(2008)0120 – C6-0156/2008 – 2008/0046(CNS))

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Rapporteur: Neil Parish

(Vereenvoudigde procedure – Artikel 43, lid 1 van het Reglement)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vereenvoudiging van de procedures voor het opstellen en publiceren van lijsten met informatie op veterinair en zoötechnisch gebied en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG, 77/504/EEG, 88/407/EEG, 88/661/EEG, 89/361/EEG, 89/556/EEG, 90/427/EEG, 90/428/EEG, 90/429/EEG, 90/539/EEG, 91/68/EEG, 92/35/EEG, 92/65/EEG, 92/66/EEG, 92/119/EEG, 94/28/EG en 2000/75/EG, Beschikking 2000/258/EG en de Richtlijnen 2001/89/EG, 2002/60/EG en 2005/94/EG

(COM(2008)0120 – C6-0156/2008 – 2008/0046(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2008)0120),

–   gelet op artikel 37 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0156/2008),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A6-0160/2008),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


PROCEDURE

Titel

Vereenvoudiging van de procedures voor het opstellen en publiceren van lijsten met informatie op veterinair en zoötechnisch gebied

Document- en procedurenummers

COM(2008)0120 – C6-0156/2008 – 2008/0046(CNS)

Datum raadpleging EP

7.4.2008

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

AGRI

10.4.2008

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Neil Parish

31.3.2008

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

31.3.2008

Datum goedkeuring

17.4.2008

 

 

 

Datum indiening

18.4.2008

Laatst bijgewerkt op: 8 mei 2008Juridische mededeling