Förfarande : 2008/0046(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0160/2008

Ingivna texter :

A6-0160/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 20/05/2008 - 8.2

Antagna texter :

P6_TA(2008)0201

BETÄNKANDE     *
PDF 120kWORD 53k
18 april 2008
PE 404.637v02-00 A6-0160/2008

om förslaget till rådets direktiv om förenkling av förfarandena för förteckning och offentliggörande av information på det veterinära och zootekniska området och om ändring av direktiv 64/432/EEG, 77/504/EEG, 88/407/EEG, 88/661/EEG, 89/361/EEG, 89/556/EEG, 90/427/EEG, 90/428/EEG, 90/429/EEG, 90/539/EEG, 91/68/EEG, 92/35/EEG, 92/65/EEG, 92/66/EEG, 92/119/EEG, 94/28/EG, 2000/75/EG, beslut 2000/258/EG samt direktiv 2001/89/EG, 2002/60/EG och 2005/94/EG

(KOM(2008)0120 – C6-0156/2008 – 2008/0046(CNS))

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Föredragande: Neil Parish

(Förenklat förfarande – artikel 43.1 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets direktiv om förenkling av förfarandena för förteckning och offentliggörande av information på det veterinära och zootekniska området och om ändring av direktiv 64/432/EEG, 77/504/EEG, 88/407/EEG, 88/661/EEG, 89/361/EEG, 89/556/EEG, 90/427/EEG, 90/428/EEG, 90/429/EEG, 90/539/EEG, 91/68/EEG, 92/35/EEG, 92/65/EEG, 92/66/EEG, 92/119/EEG, 94/28/EG, 2000/75/EG, beslut 2000/258/EG samt direktiv 2001/89/EG, 2002/60/EG och 2005/94/EG

(KOM(2008)0120 – C6-0156/2008 – 2008/0046(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0120),

–   med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0156/2008),

–   med beaktande av artiklarna 51 och 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A6-0160/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förenkling av förfarandena för förteckning och offentliggörande av information på det veterinära och zootekniska området

Referensnummer

KOM(2008)0120 – C6-0156/2008 – 2008/0046(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

7.4.2008

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

10.4.2008

Föredragande

       Utnämning

Neil Parish

31.3.2008

 

 

Förenklat förfarande - beslut

31.3.2008

Antagande

17.4.2008

 

 

 

Ingivande

18.4.2008

Senaste uppdatering: 8 maj 2008Rättsligt meddelande