Postup : 2008/2041(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0252/2008

Predkladané texty :

A6-0252/2008

Rozpravy :

PV 08/07/2008 - 18
CRE 08/07/2008 - 18

Hlasovanie :

PV 09/07/2008 - 5.19
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0356

SPRÁVA     
PDF 241kWORD 185k
12. júna 2008
PE v02-00 A6-0252/2008

na tému Za novú kultúru mestskej mobility

(2008/2041(INI))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajca: Reinhard Rack

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 ODÔVODNENIE
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

na tému Za novú kultúru mestskej mobility

(2008/2041(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na zelenú knihu s názvom Za novú kultúru mestskej mobility (KOM(2007)0551),

–   so zreteľom na bielu knihu s názvom Európska dopravná politika do roku 2010: čas rozhodnúť (KOM(2001)0370),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie nazvané Udržujte Európu v pohybe – Trvalo udržateľná pohyblivosť pre náš kontinent: Strednodobé preskúmanie bielej knihy Európskej komisie o doprave z roku 2001 (KOM(2006)0314),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie nazvané Cesta k bezpečnejšej, ekologickejšej a účinnejšej mobilite v celej Európe: Prvá správa o iniciatíve „Inteligentné vozidlo“ (KOM(2007)0541),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie nazvané Konkurenčný regulačný rámec pre automobilový priemysel pre 21. storočie – Postoj Komisie k záverečnej správe skupiny na vysokej úrovni CARS 21: Príspevok k stratégii rastu a zamestnanosti EÚ (KOM(2007)0022),

   so zreteľom na oznámenie Komisie nazvané O iniciatíve Inteligentné vozidlo „Zvyšovanie povedomia o informačných a komunikačných technológiách (IKT) pre modernejšie, bezpečnejšie a čistejšie vozidlá“ (KOM(2006)0059),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie nazvané Logistika prepravy nákladov v Európe – kľúč k udržateľnej mobilite (KOM(2006)0336),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie nazvané Akčný plán pre logistiku nákladnej dopravy (KOM(2007)0607),

   so zreteľom na oznámenie Komisie nazvané O tematickej stratégii pre životné prostredie v mestách (KOM(2005)0718),

–   so zreteľom na návrhy a usmernenia Komisie a stanoviská Európskeho parlamentu k štrukturálnym fondom, ku Kohéznemu fondu a k siedmemu rámcovému programu pre výskum,

–   so zreteľom na revidovaný návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore čistých a energeticky úsporných vozidiel v cestnej doprave (KOM(2007)0817),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 20. februára 2008 o príspevku k jarnému zasadnutiu Európskej rady v roku 2008 vo vzťahu k Lisabonskej stratégii(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 12. júla 2007 o Európe v pohybe – trvalo udržateľná mobilita pre náš kontinent(2),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2008 o CARS 21: konkurenčnom regulačnom rámci pre automobilový priemysel(3),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 5. septembra 2007 o logistike prepravy nákladov v Európe – kľúč k udržateľnej mobilite(4),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 26. septembra 2006 o tematickej stratégii pre životné prostredie v mestách(5),

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k téme mestská mobilita,

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanoviská Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre regionálny rozvoj (A6-0252/2008),

A. keďže mestské centrá (mestá a okolie) majú z mnohých hľadísk veľký význam pre život občanov EÚ; keďže napriek rozdielnej veľkosti a štruktúre čelia mestské centrá v súvislosti so znečistením, s dopravným preťažením, hlukom a dopravnou bezpečnosťou v dôsledku mestskej mobility podobným problémom a výzvam,

B.  keďže sú naliehavo potrebné nové ideové a inovačné koncepcie mobility v mestách, pretože mestská doprava výrazne prispieva k zmene klímy, znečisteniu a ďalším environmentálnym problémom, ako aj k súvisiacim negatívnym vplyvom na kvalitu života a zdravie obyvateľov miest; keďže tieto problémy je nutné riešiť, ak má uspieť akákoľvek celková stratégia EÚ na boj proti zmene klímy a ďalším environmentálnym problémom,

C. keďže je potrebné nájsť primerané rozdelenie povinností medzi EÚ a mestami a obcami, v ktorom by EÚ mala zohrávať jasne vymedzenú úlohu; keďže v súlade so zásadou lepšej regulácie a so zásadami subsidiarity a proporcionality by Spoločenstvo malo v oblasti mestskej mobility konať len vtedy, ak je zjavné, že takýto postup na európskej úrovni bude mať väčší prínos,

D. keďže v oblasti mestskej mobility by sa mali vziať do úvahy aj zásady vnútorného trhu EÚ,

E.  keďže európske mestá a obce by mali mať možnosť vybrať si zo širokej škály flexibilných nástrojov, aby mohli zostaviť súbor na mieru vytvorených opatrení na integrované, udržateľné, sociálne účinné a hospodársky životaschopné riešenie svojich konkrétnych problémov v oblasti mobility; keďže vo všetkých spôsoboch a oblastiach dopravy (chodci, cyklisti, verejná a súkromná osobná doprava, nákladná doprava a služby) je potrebné usilovať sa o lepšie logistické riešenia a o prechod na udržateľnejšie spôsoby dopravy s cieľom zabezpečiť lepšiu dostupnosť mestských centier a plynulú premávku, čo má veľký význam pre obyvateľov, návštevníkov, dochádzajúcich, výrobcov a dodávateľov tovaru a služieb, najmä pre malé a stredné podniky; keďže osobitná pozornosť by sa mala venovať interoperabilite vybraných nástrojov, aby úrady mohli v neskoršej fáze postihovať porušovanie dopravných predpisov súvisiacich s mestskými oblasťami na cezhraničnom základe,

F.  keďže európska politika mestskej dopravy musí zohľadňovať hospodársku, sociálnu, územnú a environmentálnu súdržnosť; keďže je nutné venovať osobitnú pozornosť špecifickým problémom a podmienkam v nových členských štátoch,

G. keďže je potrebné dbať na osobitné potreby zamestnancov (dochádzajúcich), ľudí so zníženou pohyblivosťou, detí (kočíky), sociálne slabších a starších občanov; keďže je potrebné mať na pamäti, že v dôsledku rýchleho starnutia obyvateľov Európy dochádza k demografickým zmenám a vznikajú nové potreby spoločností v oblasti mobility,

H. keďže je nevyhnutné zvoliť si nový prístup k strategickému plánovaniu mestských oblastí s cieľom predvídať výzvy týkajúce sa životného prostredia, energie a mobility, ktoré vyvstanú v priebehu niekoľkých nasledujúcich desaťročí,

I.   keďže internalizácia vonkajších nákladov predstavuje dôležitý krok k vyčísleniu skutočných nákladov v odvetví dopravy; keďže je potrebné preskúmať možnosť krížového subvencovania udržateľných koncepcií mestskej dopravy s cieľom zabezpečiť spravodlivý prístup k preprave tovaru a osôb a k rôznym spôsobom dopravy; keďže v záujme udržateľných riešení mestskej mobility je nutné vyvinúť úsilie zamerané na vytvorenie nových finančných nástrojov a na lepšie a častejšie využívanie už existujúcich finančných nástrojov, ako sú štrukturálne fondy a Kohézny fond,

Úloha Európskej únie

1.   víta uvedenú zelenú knihu ako vhodný podklad na diskusiu; ďalej víta rozsiahle zapojenie zúčastnených strán do vytvárania názorov a formovania budúcej politiky EÚ v oblasti mestskej dopravy;

2.   považuje za nevyhnutné jasne vymedziť oblasti zodpovednosti EÚ, a to v súlade so zásadami subsidiarity a proporcionality stanovenými v zmluvách; uznáva zásadu, že miestne orgány môžu prijať vlastné politiky v oblasti mobility za predpokladu, že nie sú v rozpore s príslušnými právnymi predpismi jednotlivých štátov a Spoločenstva; zároveň očakáva, že členské štáty, mestá a obce budú mať pri uplatňovaní uvedených zásad na zreteli vlastnú zodpovednosť za lepšiu organizáciu a plánovanie mestskej mobility; uznáva však, že prostredníctvom spoločného postupu v rámci Spoločenstva v súvislosti s mestskou mobilitou možno v niektorých oblastiach dosiahnuť jednoznačný prínos;

3.   je presvedčený, že EÚ by mala stanoviť celkovú stratégiu v oblasti mestskej mobility vedúcu k obmedzeniu vysokej miery využívania súkromných automobilov a presadzovať prechod k udržateľným spôsobom dopravy, aby podporila svoje záväzky týkajúce sa ochrany životného prostredia a znižovania emisií skleníkových plynov;

4.   domnieva sa, že je nutné podniknúť kroky na európskej úrovni v týchto oblastiach a požaduje:

-   vypracovanie celkového integrovaného európskeho prístupu k mestskej mobilite, ktorý poslúži ako spoločný referenčný rámec pre európskych, vnútroštátnych, regionálnych a miestnych aktérov (obce, občania, podniky a priemysel); tento prístup by mal byť založený na zásadách vnútorného trhu EÚ v oblasti udržateľnej mobility a mal by zohľadňovať hospodársku životaschopnosť miest a vplyv na demografiu (sťahovanie z miest); zdôrazňuje, že toto by malo poskytnúť mestám a mestským oblastiam jasný podnet na vypracovanie integrovaných a komplexných plánov udržateľnej mestskej mobility s dôrazom na dlhodobé mestské a územné plánovanie;

-   zhromažďovanie a účinné šírenie spoľahlivých a porovnateľných údajov o všetkých aspektoch mestskej i prímestskej mobility s ohľadom na budúce zmeny rámcových podmienok (napr. demografické zmeny, hospodársky rast, zmena klímy);

-   vypracovanie úplného zoznamu platných predpisov Spoločenstva, ktoré majú priamy alebo nepriamy vplyv na mestskú mobilitu, pričom sa v každom prípade posúdia možnosti na ich zlepšenie a zjednodušenie;

-   hodnotenie zavedenia a uplatňovania európskych právnych predpisov týkajúcich sa mestskej dopravy, najmä verejnej osobnej dopravy, zo strany členských štátov;

-   vypracovanie zoznamu miestnych iniciatív na riešenie niektorých problémov uvedených v zelenej knihe (napr. vyberanie mýtneho, zelené zóny, bezpečnosť verejnej dopravy, ochrana cyklistov atď.); dúfa, že tento zoznam môže predstavovať základ pre výmenu osvedčených postupov v týchto oblastiach;

-   monitorovanie opatrení na miestnej úrovni týkajúcich sa prístupu do centier miest s cieľom vyhnúť sa novým obchodným prekážkam na vnútornom trhu EÚ;

-   vytvorenie európskej platformy mestskej mobility alebo akéhokoľvek iného účinného fóra, na ktorom sa zrozumiteľným spôsobom zhromaždia všetky údaje, osvedčené postupy a informácie o politikách mestskej mobility s cieľom umožniť občanom a politikom ľahký prístup k zásadným informáciám potrebným na vytváranie politík mestskej mobility; zdôrazňuje, že takáto platforma by mala čo najviac využívať existujúce databázy, zdroje a inštitúcie, aby sa predišlo byrokracii;

- vyčíslenie externých nákladov rôznych spôsobov dopravy a posúdenie možnosti internalizácie týchto nákladov;

5.   vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s členskými štátmi na prekonávaní vnútroštátnych prekážok pre mestské systémy bez navrhovania právnych predpisov EÚ, ktoré by mohli obmedziť flexibilitu na miestnej úrovni potrebnú na riešenie problémov mobility;

Právne predpisy

6.   považuje za nevyhnutné, aby EÚ zohľadňovala osobitné potreby mestskej dopravy v tých politických oblastiach, v ktorých má zákonodarnú moc (napr. rozpočtová politika, politika životného prostredia, sociálna politika a politika trhu práce, politika hospodárskej súťaže, priemyselná politika, regionálna a kohézna politika, dopravná politika a politika bezpečnosti cestnej premávky, energetická politika);

Štandardizácia a harmonizácia

7.  vyzýva na vytvorenie osobitných európskych pravidiel a/alebo usmernení pre štandardizáciu a harmonizáciu týchto oblastí:

- navrhovanie a prevádzkovanie zelených zón a poplatky za používanie ciest; domnieva sa, že o prípadnom zavedení týchto opatrení by sa malo rozhodovať na miestnej úrovni a mala by sa pritom vziať do úvahy konkrétna situácia v každej aglomerácii; keďže podľa zásad vnútorného trhu EÚ by sa mal osobitný dôraz klásť na ich interoperabilnú štruktúru, aby sa umožnila plynulá premávka a predišlo sa zavedeniu odlišných iniciatív v jednotlivých členských štátoch;

- technické a organizačné požiadavky na interoperabilitu rôznych druhov osobnej a nákladnej dopravy;

- mobilita osôb so zdravotným postihnutím, starších ľudí, osôb s malými deťmi a najchudobnejších osôb;

- zlepšenie bezpečnosti na cestách v zmysle európskych a vnútroštátnych právnych predpisov;

–    prístupnosť a interoperabilita technológií inteligentných dopravných systémov (ITS) pre aplikácie na celoeurópskej úrovni;

Šírenie a výmena osvedčených postupov

8.   požaduje taktiež vhodné opatrenia na podporu výmeny osvedčených postupov najmä v súvislosti s

- optimalizáciou využívania existujúcej infraštruktúry, napríklad prostredníctvom flexibilných koncepcií využívania ciest,

–    zavedením multimodálnych koncepcií dopravy a mobility (cestná, železničná a lodná doprava),

-    integrovanými systémami predaja cestovných lístkov a účtovania poplatkov, ktoré zjednodušujú prístup k rôznym druhom dopravy a ich kombinované využívanie,

-    vypracovaním prispôsobených trvalo udržateľných plánov mobility a podporných opatrení pre regionálne a urbanistické plánovanie (tzv. mesto krátkych vzdialeností), čo je proces, do ktorého by mali byť od počiatočnej fázy zapojené všetky zainteresované strany,

-    inovačnými riešeniami účinnej nákladnej dopravy, predovšetkým v prípade miestnej nákladnej dopravy vrátane spoľahlivých systémov nakladania a vykladania na uľahčenie tzv. operácií poslednej míle,

-    trvalo udržateľnými dopravnými službami na zabezpečenie turistickej mobility v mestských a prímestských oblastiach,

-    usmerneniami pre politiku verejného obstarávania zohľadňujúcu životné prostredie,

-    zlepšeniami týkajúcimi sa ekologickej verejnej prímestskej osobnej dopravy so zameraním na účinnosť, atraktivitu, znižovanie emisií a prístupnosť vrátane zlepšení pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou mobilitou, ako aj zlepšeniami v oblasti bezpečnosti,

-    podporou udržateľných reťazcov mobility: chôdza – preprava bicyklom – jazda jedným autom (carsharing) – zvýšenie obsadenosti automobilov (carpooling) – taxi – hromadná/verejná mobilita,

- lepšou organizáciou dopravy na krátke vzdialenosti,

-    opatreniami riadenia dopravy, akými sú napr. teleworking alebo pohyblivé časy začiatku vyučovania alebo pracovnej doby v školách alebo na pracoviskách s cieľom optimalizácie riadenia logistiky a mobility a zníženia objemu dopravy a/alebo jej úplného odbúrania,

–    opatreniami na podporu virtuálnej mobility, ako napr. elektronické vyučovanie, elektronické bankovníctvo, telenakupovanie a telekonferencie,

-    zavedením zelených zón a poplatkov za používanie ciest,

–    politikami a postupmi v oblasti parkovania, ako je napríklad zavedenie navádzacích parkovacích systémov,

–    zlepšením a rozšírením využívania inteligentných dopravných systémov;

9.  vyzýva na čo najširšiu distribúciu údajov týkajúcich sa mestskej mobility, akými sú napríklad štatistické údaje Eurostatu a CARE (Databáza Spoločenstva o nehodách na cestách v Európe);požaduje uvoľnenie prístupu do databázy CARE, ktorá by sa stala veľmi silným nástrojom výmeny informácií a znalostí medzi odborníkmi v oblasti dopravy;

10. vyzýva Komisiu, aby poskytla podporu miestnym úradom propagáciou pilotných a experimentálnych projektov, predovšetkým tých, ktoré sú zamerané na využívanie integrovaného prístupu k otázke mestskej mobility a poskytovanie pomoci pri výskume v oblasti plánovania miest;

Výskum a vývoj

11. zdôrazňuje potrebu výskumu a vývoja v oblasti trvalo udržateľnej dopravy, najmä s cieľom podporiť technologický vývoj ekologických vozidiel; vyzýva Komisiu a Radu, aby investovali do ekologickejších, účinnejších, na zákazníkov orientovaných a bezpečných systémov mestskej dopravy a aby prijali opatrenia na vytvorenie trhu pre takéto systémy;

12. poukazuje na to, že úlohou EÚ je zúčastniť sa procesu rozvoja a podpory ITS a financovať inovačné technológie, pretože tieto môžu výrazne prispieť napríklad k zvýšeniu úrovne bezpečnosti na cestách a k zlepšeniu plynulosti dopravy a logistickej účinnosti; domnieva sa preto, že je potrebné podporovať ďalší vývoj ITS a predovšetkým intenzívnejšie uvádzanie ITS v EÚ do prevádzky;

13. vyzýva Komisiu, aby vytvorila prístupné a kompatibilné zoznamy projektov výskumu a vývoja v oblasti mestskej mobility v rámci rôznych rámcových programov EÚ a naznačila príklady ich praktického využitia;

Koordinácia medzi úradmi

14. zdôrazňuje, že nevyhnutnou podmienkou skvalitnenia mestskej dopravy a mobility je výmena osvedčených postupov týkajúcich sa riadenia mobility a lepšej koordinácie, pretože sa začínajú prejavovať nedostatky, akými sú napríklad nevyhovujúce rozdeľovanie úloh, nedostatok koordinácie medzi rôznymi miestnymi, regionálnymi a vnútroštátnymi úradmi a nedostatočná koordinácia medzi plánovaním mestských, predmestských a vidieckych systémov dopravy; poukazuje na to, že dôsledkom slabej koordinácie medzi miestnymi úradmi sú vysoké náklady na dopravu, zvýšený objem dopravy a tým pádom aj väčšie znečistenie životného prostredia;

15. naliehavo vyzýva na lepšiu koordináciu medzi úradmi v susediacich komunitách s cieľom zabezpečiť istú mieru konzistentnosti a trvalo udržateľný a harmonický rozvoj infraštruktúr miestnej a regionálnej dopravy v cezhraničných a iných oblastiach;

Integrovaný prístup

16. považuje za nevyhnutné, aby sa plánovanie a výstavba miest uskutočňovali na integrovanom základe a aby sa pritom zohľadňovali aktuálne a budúce potreby mestskej dopravy; prioritou na účely mestskej výstavby a modernizácie vo veľkom rozsahu by malo byť zavedenie vysokorýchlostného železničného spojenia medzi centrami miest a riečnymi, železničnými a leteckými terminálmi a predovšetkým odľahlými regiónmi;

17. pripomína, že vzhľadom na zrýchľujúcu sa urbanizáciu by sa mala väčšia pozornosť venovať predmestiam, prímestským oblastiam a aglomeráciám;

Individuálna zodpovednosť

18. zdôrazňuje individuálnu zodpovednosť občanov a považuje za nevyhnutné vyzvať ich, aby ako používatelia ciest kriticky zhodnotili svoje správanie, a v prípade, ak je to možné, sa aktívne zúčastňovali miestnych fór mestskej mobility; zastáva názor, že takmer každý občan môže zmeniť svoje správanie napríklad pokiaľ ide o využívanie vlastného súkromného auta a alternatívnych spôsobov dopravy (chôdza, bicyklovanie alebo verejná doprava) a môže tak individuálne prispieť k zvýšeniu úrovne čistoty a kvality života v mestských oblastiach; žiada od vnútroštátnych, regionálnych a miestnych úradov, aby prijali opatrenia na uľahčenie týchto zmien; ďalej vyzýva európske, vnútroštátne, regionálne a miestne úrady, aby zintenzívnili vzdelávacie a informačné kampane na zvýšenie povedomia občanov o ich správaní v oblasti dopravy; zdôrazňuje mimoriadny význam vzdelávacích kampaní pre mladšiu generáciu;

19. zdôrazňuje v tejto súvislosti význam a rastúci úspech akcie Deň bez áut v kontexte európskeho týždňa mobility; konštatuje, že v roku 2007 sa tejto iniciatívy zúčastnilo 1909 miest z 23 členských štátov; žiada Komisiu a členské štáty, aby naďalej podporovali túto iniciatívu a činnosť usilovali sa dosiahnuť jej zavedenie v širokom meradle;

20. domnieva sa, že by sa mala vypracovať štúdia, ktorá by mala osvetliť všetky aspekty príležitostí mestskej mobility občanov (súkromná verzus verejná doprava) a poskytnúť o nich podrobné informácie; požaduje nový a štandardizovaný systém zberu informácií o otázkach, ktoré nie sú predmetom častého výskumu, ako napríklad správanie cyklistov, chodcov a motivácia občanov pre uprednostňovanie určitých druhov dopravy pred inými;

Financovanie

21. domnieva sa, že Európska únia môže výrazným spôsobom prispieť k financovaniu opatrení v oblasti mestskej osobnej dopravy a nákladnej dopravy, napríklad z prostriedkov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, a žiada Komisiu, aby sa v tejto oblasti ujala svojej zodpovednosti; pripomína zodpovednosť členských štátov týkajúcu sa financovania opatrení v oblasti životného prostredia a dopravy zakotvených v práve Spoločenstva;

22. vyzýva Komisiu, aby vypracovala špecifické nástroje zamerané na trhové hospodárstvo a aby tým vytvorila vyvážený a priaznivý rámec pre trvalo udržateľnú mobilitu v mestských centrách;

23. v kontexte nadchádzajúceho preskúmania rozpočtu EÚ požaduje, aby bolo financovanie projektov z fondov EÚ pevnejšie naviazané na podmienky a požiadavky týkajúce sa trvalo udržateľnej dopravy ochrany životného prostredia v budúcnosti a považuje to za trvalo udržateľný nástroj podpory ekologických a široko dostupných koncepcií dopravy;

24. vyzýva Komisiu, aby sama alebo v spolupráci s Európskou investičnou bankou napríklad preskúmala súčasné a budúce možnosti financovania mestskej dopravy; navrhuje vypracovať komplexného sprievodcu, v ktorom budú systematickým spôsobom opísané všetky finančné prostriedky použiteľné v oblasti mestskej dopravy; ďalej vyzýva Komisiu, aby preskúmala otázku krížových subvencií v oblasti dopravy a aby tým zaručila spravodlivý prístup ku všetkým spôsobom dopravy a tiež pri rozlišovaní medzi osobnou a nákladnou dopravou; mali by sa navyše posúdiť všetky aspekty verejno-súkromných partnerstiev a ich prípadný prínos pre koncepcie trvalo udržateľnej mestskej mobility;

25. vyzýva predsedníctvo Európskeho parlamentu a jeho útvary, aby šli príkladom realizáciou vlastných rozhodnutí a podporovaním opatrení riadenia mobility pre poslancov, zamestnancov a návštevníkov s cieľom integrácie trvalo udržateľnej mobility do uplatňovania nariadenia EMAS zo strany Parlamentu;

                                                                            o

                                                                 o                    o

26. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

(1)

Prijaté texty, P6_TA(2008)0057.

(2)

Prijaté texty, P6_TA(2007)0345.

(3)

Prijaté texty, P6_TA(2008)0007.

(4)

Prijaté texty, P6_TA(2007)0375.

(5)

Prijaté texty, P6_TA(2006)0367.


ODÔVODNENIE

Úvod

Európska komisia v roku 2006 pri príležitosti predstavenia preskúmania v polovici obdobia bielej knihy o doprave oznámila svoj úmysel predložiť zelenú knihu o mestskej doprave. Po rozsiahlom verejnom vypočutí v prvom polroku 2007 zverejnila Komisia dňa 25. septembra 2007 zelenú knihu s názvom „Za novú kultúru mestskej mobility“ (KOM(2007)0551). Zverejnenie zelenej knihy predstavuje začiatok fázy konzultácie, ktorá končí 15. marca 2008 a v ktorej sú zúčastnené strany vyzvané, aby sa vyjadrili k návrhom Komisie. Následne Komisia zhruba koncom roka predloží akčný plán s konkrétnymi opatreniami.

Spravodajca víta predloženie tejto rozsiahlej zelenej knihy, ktorá sa snaží riešiť a zhrnúť čo možno najviac aspektov mestskej mobility. Na rozdiel od prístupu Komisie, ktorý tematicky zatrieďuje jednotlivé body (plynulá doprava, zelenšie mestá, inteligentnejšia, dostupnejšia a bezpečnejšia prímestská doprava), sa spravodajca nazdáva, že je potrebné objasniť kľúčovú otázku, ktorú preto vkladá do stredobodu novej systematiky: „Akú úlohu môže/má/musí zohrávať Európska únia v otázkach mestskej dopravy a ako môže/má/musí pri tom postupovať?“

Úloha Európskej únie

Vzhľadom na tieto skutočnosti sa v prvom odseku usiluje vypracovať prvotný zoznam tých oblastí(1), v ktorých možno dosiahnuť jednoznačný prínos prostredníctvom činností na európskej úrovni. Spravodajca by chcel v tomto zmysle zdôrazniť význam celkového európskeho integrovaného konceptu mestskej dopravy. Ďalej je obzvlášť treba zdôrazniť získavanie spoľahlivých a porovnateľných údajov, ktoré na jednej strane odrážajú východiskový stav a na strane druhej zohľadňujú i budúce zmeny rámcových podmienok (napr. demografické zmeny). Taktiež má význam vypracovanie zoznamu a analýzy momentálne platných prepisov v oblasti mestskej dopravy, najmä v súvislosti s možnou dereguláciou. V neposlednom rade sa treba zaoberať v tejto súvislosti i vyčíslením externých nákladov a ich možnou internalizáciou.

Tzv. tvrdé právo/tzv. mäkké právo

Ďalší bod sa zaoberá legislatívnou úlohou EÚ. Mestská doprava predstavuje prierezovú oblasť, čo znamená, že ju ovplyvňuje veľký počet politických oblastí už upravených na úrovni EÚ. K nim patria okrem iného politika životného prostredia, sociálna politika a politika trhu práce, politika hospodárskej súťaže, priemyselná politika, regionálna a kohézna politika a dopravná politika. Už len z tohto dôvodu je oprávnený záujem Európskej Komisie o túto tému zrejmý a pochopiteľný.

Navyše je potrebné uviesť dodatočný prínos, ktorý môže EÚ uskutočniť v oblasti zlepšenia mestskej mobility, a to možnosť vypracovávania nových koncepcií riešenia základných štandardov a noriem. Tieto koncepcie by mali do určitej miery zodpovedať v rámci Spoločenstva rovnakým zásadám, aby občania i priemysel v jednotlivých členských štátoch nachádzali vzájomne zosúladené štruktúry.

Problémy v mestskej doprave sú prevažne veľmi podobné, ale vzhľadom na heterogénnosť európskych miest nikdy nie sú úplne rovnaké. Bolo by preto vhodné dať mestám a obciam na riešenie ich jednotlivých dopravných problémov k dispozícii nástroje, ktoré sú v detailoch rozdielne, ale v zásade porovnateľné. Obce by mali preto mať možnosť výberu z jasne štruktúrovanej ponuky koncepčných riešení ich otázok a následne možnosť ich realizácie. Ide v prvom rade o to, aby sa obciam umožnilo zostaviť individuálny súbor opatrení na základe dôkladných štandardizovaných riešení. V každom prípade je potrebné vyhnúť sa „izolovaným“ riešeniam.

Aby mohli občania i priemysel a hospodárstvo v rámci Spoločenstva vychádzať vždy z porovnateľného základu, mali by sa zelené zóny, prípadne zóny s nízkymi emisiami, alebo mestské mýtne systémy vytvárať a štruktúrne usporiadať zásadne podobne v celej Európe. V tejto súvislosti má veľký význam predovšetkým interoperabilita technických riešení. Zásadu čo najväčšej kompatibility je treba preskúmať aj v ostatných prevažne netechnických oblastiach (napríklad pri zavádzaní nálepiek alebo známok, ktoré udeľujú určité povolenia na vjazd). Zvláštnu pozornosť si zasluhujú slabší účastníci dopravy, ako napríklad osoby s obmedzenou telesnou pohyblivosťou, deti alebo starší ľudia. S týmto súvisí oblasť bezpečnosti dopravy. Tá by sa mala chápať ako integrovaný celok a zohľadňovať a zahŕňať všetky oblasti dopravy a infraštruktúry.

Ako doplnok k takýmto opatreniam tzv. tvrdého práva slúži zavádzanie opatrení tzv. mäkkého práva, čiže šírenie a výmena osvedčených postupov, v mnohých ďalších oblastiach. Dôležitým prvokom pri riešení problémov mestskej dopravy je optimálne využívanie existujúcej infraštruktúry. V neposlednom rade aj preto, že priestor v mestách je pre jeho nedostatok najcennejším statkom. Inovačné riešenia, ako napríklad koncepcie využívania ciest prispôsobené určitým hodinám, by mohli prispieť k riešeniu dopravných problémov. Multimodálne koncepcie dopravy tiež v sebe skrývajú veľký potenciál. Napríklad sa ešte nevyčerpali všetky možnosti v naviazaní vnútroštátnej lodnej dopravy do koncepcií mestskej dopravy. Európska komisia by taktiež mohla vyvinúť podporné úsilie, pokiaľ ide o oblasť územného plánovania a rozvoj miest. Intenzívnejšie by sa malo diskutovať najmä o význame plánov mobility vytvorených na mieru. Do tejto oblasti spadá okrem iného celá problematika dochádzania alebo napríklad „umelé vytváranie premávky“ (napr. veľké nákupné centrá na okraji miest oproti tzv. „mestu krátkych ciest“). Zvláštnu pozornosť si vzhľadom na hospodársku výkonnosť mesta zasluhuje tiež prepracovaná logistická koncepcia, predovšetkým vo forme dobre organizovanej a účinnej prepravy tovarov a nákladov.

Ďalšou témou je ekologická zodpovednosť v oblasti dopravnej politiky. Dôležité skutočnosti v oblasti kvality života a zdravia predstavujú jedny z hlavných dôvodov na vypracovanie tejto zelenej knihy. S tým úzko súvisí napríklad politika verejného obstarávania zohľadňujúca životné prostredie. Táto vyzdvihuje svoj význam najmä vtedy, ak ide o otázku internalizácie externých nákladov, pretože to môže predstavovať dôležitý (finančný) vplyv na ekologickejšiu mobilitu. Je potrebné ďalšie úsilie v oblasti verejnej prímestskej osobnej dopravy. Táto politika sa musí stať účinnejšou, atraktívnejšou a dostupnejšou a je potrebné podnietiť cestujúcich k zmene druhu dopravy a zabrániť, aby hlavne sociálne slabší členovia spoločnosti boli „nútení“ používať v rámci presunu po meste za určitých okolností len menej atraktívne prostriedky verejnej dopravy. Navyše k týmto opatreniam je potrebné využiť potenciál, ktorý spočíva vo využívaní alternatívnych prostriedkov dopravy, ako napríklad bicykla. Vo všeobecnosti môže lepšia organizácia dopravy na krátke vzdialenosti výrazným spôsobom prispieť k odľahčeniu dopravy v mestách, o. i. počas dopravných špičiek. Neslobodno navyše podceňovať opatrenia zamerané na zníženie premávky, napríklad častejšie využívanie koncepcií práce na diaľku. Je treba sa taktiež usilovať doslova „odbremeniť“ dopravu, čiže pokúsiť sa znížiť objem dopravy počas dopravných špičiek ráno a neskoro popoludní napríklad prostredníctvom pružnejšie rozdelenej pracovnej doby zamestnancov. Mierny rozptyl v začiatku vyučovania na školách by tiež pôsobil pozitívne.

Vo všeobecnosti ponúka oblasť výskumu a vývoja ešte veľký doposiaľ nevyužitý potenciál, pokiaľ ide napríklad o lepšiu organizáciu tokov dopravy alebo bezpečnosti dopravy. Technologický vývoj nám tiež umožňuje konštruovať ekologické dopravné prostriedky. Je preto potrebné podniknúť mimoriadne úsilie na to, aby sa tieto nové vývojové poznatky podporovali a takéto koncepty/riešenia čoraz viac využívali.

Ale i občania v mestách a obciach by si mali byť vedomí, že je nevyhnutný ich individuálny prínos k čistejšiemu mestu a hodnotnejšiemu životu v ňom. Na jednej strane je potrebné občanov podnietiť, aby sebakriticky zhodnotili svoje správanie v role účastníkov premávky. Malo by sa pri tom napríklad jednotlivo preskúmať, či je používanie súkromného vozidla v každom prípade nevyhnutné. Rovnako i v spôsobe jazdy možno zo strany jednotlivca bez veľkých výdavkov zohľadniť ekologické kritériá. Na druhej strane je k tomu ako predpoklad potrebné o. i. poskytnúť konkurencieschopný alternatívny dopravný prostriedok v oblasti verejnej prímestskej osobnej dopravy. Napokon sa musí občan nielen vzhľadom na zdravší životný štýl odhodlať častejšie sa vydávať na krátke trasy peši. Je jedným z našich najdôležitejších cieľov, aby to mohlo byť na „čerstvom vzduchu“.

Financovanie

V oblasti financovania má Komisia k dispozícii prostriedky o. i. zo štrukturálnych a kohéznych fondov alebo z rámcových programov pre výskum. Vzhľadom na osobitný význam mestskej dopravy pre všetkých účastníkov a vzhľadom na skutočnosť, ako sa vyššie uviedlo, že už mnoho európskych nariadení sa týka mestských oblastí, je potrebné vyzvať Komisiu, aby sa ujala v oblasti financovania svojej zodpovednosti. Potrebné investície na zlepšenie mestskej mobility a v tejto súvislosti aj dodržiavanie európskych predpisov vytvárajú rozsiahly dopyt po finančných prostriedkoch, ktorý musia pokryť príslušné miestne orgány. Preto je potrebné poukázať na finančnú zodpovednosť členských štátov v súvislosti s opatreniami ovplyvňujúcimi životné prostredie a dopravu, ktoré vyplývajú z právnych predpisov Spoločenstva. To znamená, že členské štáty musia v tejto súvislosti poskytnúť mestám a obciam finančné prostriedky na realizáciu právnych predpisov Spoločenstva.

Spravodajca pripisuje osobitný význam taktiež tvorbe a vypracovaniu nového finančného nástroja, ako napríklad spolupráci s EIB. Ďalej sa nesmie zabúdať v tejto súvislosti na potenciál, ktorý predstavujú v oblasti dopravy krížové subvencie. Dôležitý nástroj, keďže ide o finančný nástroj, predstavuje aj viazanie poskytnutých finančných prostriedkov na prevzaté záväzky. Napríklad sa môže poskytnutie finančných prostriedkov viazať týmto spôsobom ako podmienka realizácie opatrení na ochranu životného prostredia.

(1)

Vopred treba poznamenať, že žiadny zoznam v tomto návrhu správy nemožno považovať za taxatívny a že slúži primárne na znázornenie uvedených základných zásad.


STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (8.4.2008)

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch

k Zelenej knihe: na ceste k novej kultúre mestskej mobility

(2041/2008(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Justas Vincas Paleckis

NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.   poukazuje na skutočnosť, že viac ľudí ako kedykoľvek predtým sa sústreďuje do mestských oblastí a ich aglomerácií; zdôrazňuje, že je potrebné sa zamerať na to, aby bola mestská doprava udržateľná, ekologická, dostupná a užívateľsky prívetivá, a to najmä voči užívateľom so zníženou mobilitou, ako sú osoby s postihnutím a starší ľudia;

2.   domnieva sa, že rast intenzity dopravy znamená, že ulice vo veľkých mestách fungujú na hranici svojich kapacít a často aj za týmito hranicami, čo znamená, že cestná sieť vo veľkých mestách je extrémne citlivá na narušenie a nedostatočne pružná, čo vedie k tomu, že dopravné zápchy sa tvoria veľmi rýchlo aj pri malých problémoch. Zníženie citlivosti cestných sietí veľkých miest na narušenie (napr. pomocou inteligentných dopravných systémov ITS, zavedením a podporou nových jazdných a dopravných návykov) je preto veľmi dôležité;

3.   pripomína potrebu prijať a zaviesť celkový prístup, ktorý zohľadní všetky aspekty dostupnosti a pokryje všetky spôsoby dopravy;

4.   zdôrazňuje, že prístup k mobilite pre všetkých (vrátane tých, pre ktorých je osobné vozidlo nedostupné) je spoločenským faktorom, ktorý treba zohľadniť;

5.   upozorňuje na dôležitosť výstavby parkovísk v okrajových štvrtiach, a to z dôvodu nárastu počtu dochádzajúcich osôb, s pružným prístupom k iným spôsobom dopravy z týchto štvrtí;

6.   považuje ekologickú verejnú dopravu za spôsob zníženia emisií v mestských oblastiach, kde kvalita ovzdušia ovplyvňuje zdravie nielen obyvateľov miest, ale aj návštevníkov a ľudí, ktorí v mestách pracujú;

7.   pripomína, že riešenie problému preťaženosti cestnej premávky zlepší kvalitu ovzdušia a zníži mieru znečistenia hlukom; domnieva sa, že tento cieľ je možné účinne dosiahnuť kontrolou fyzického prístupu na cesty pomocou prístupových politík a usmerňovaním cestnej dopravy do určitých oblastí prostredníctvom parkovacích politík;

8.   poukazuje na potrebu oddeliť rozvoj mestskej dopravy od negatívneho vplyvu na životné prostredie prijatím koherentných politík v rámci balíka opatrení Komisie pre činnosť v oblasti klímy a obnoviteľných zdrojov energie;

9.   zdôrazňuje potrebu znížiť cestovné vo verejnej doprave, a to podľa sociálnych kritérií, s cieľom zvýšiť mieru ich každodenného využívania stále väčším počtom občanov a tým znížiť mieru využívania osobných dopravných prostriedkov znečisťujúcich životné prostredie;

10. upozorňuje na potrebu stratégie na zastavenie poklesu miery využívania verejnej dopravy v nových členských štátoch a rastu miery individuálneho využívania automobilov;

11. navrhuje každoročný posun v osobokilometroch o 1 % z osobnej dopravy, napríklad automobilmi, k udržateľným spôsobom dopravy, ako sú verejná doprava či bicyklovanie, ako sa uvádza v uznesení Európskeho parlamentu z 26. septembra 2006 o tematickej stratégii pre životné prostredie v mestách(1);

12. zdôrazňuje, že verejná doprava by mala byť dostupnejšia a prívetivejšia voči osobám so zdravotným postihnutím;

13. zdôrazňuje, že podpora využívania verejnej dopravy je jedným z najúčinnejších spôsobov, ako znížiť hluk a znečistenie vzduchu súvisiace s dopravou a preťaženosť cestnej premávky v mestských oblastiach, najmä v prípade systémov nevyužívajúcich cesty, ako sú podzemné a povrchové železničné systémy;

14. poukazuje na to, že bicyklovanie a iné nemotorizované spôsoby dopravy, najmä v mestách, šetria energiu a miesto, sú nehlučné, nespôsobujú znečistenie CO2, ani znečistenie vzduchu a sú veľmi účinné v boji proti obezite a chorobám súvisiacim s nedostatkom pohybu; zdôrazňuje tiež potrebu propagovať tieto alternatívne spôsoby dopravy vytvorením osobitných, primeraných zón, ako sú cyklistické jazdné pruhy a oblasti vhodné pre chodcov, ako aj potrebu propagácie pešej mobility a bicyklovania v rámci kampaní na zvýšenie povedomia o doprave a dopravných plánoch a distribúcie máp s oblastnými sieťami a jestvujúcimi cyklistickými trasami;

15. vyzýva Európsku komisiu a miestne orgány, aby okamžite prijali opatrenia na zintenzívnenie vzdelávacích a informačných kampaní s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o jej dopravných návykoch, s osobitným dôrazom na vzdelávacie kampane pre mladšiu generáciu;

16. zdôrazňuje, že právo Spoločenstva by malo pre každé mesto s viac než 100 000 obyvateľmi vyžadovať plán trvalo udržateľnej mestskej dopravy (SUTP); domnieva sa, že takéto právne predpisy by mohli zahŕňať jasné termíny a záväzné ciele stanovené na miestnej a európskej úrovni;

17. domnieva sa, že plány trvalo udržateľnej mestskej dopravy by mohli zahŕňať prostriedky, ktoré miestne orgány zamýšľajú použiť na:

- propagovanie nemotorizovaných spôsobov dopravy ako bicyklovanie a chôdza budovaním rozsiahlej siete cyklistických jazdných pruhov a vytváraním bezpečných chodníkov a prechodov pre chodcov na úrovni terénu;

- propagovanie verejnej dopravy za použitia európskych prostriedkov na rozvoj verejnej dopravnej infraštruktúry, a šírenie informácií o jestvujúcich dobrých príkladoch, ako napríklad zavedenie integrovaných systémov cien a cestovných lístkov a rozvoj systémov záchytných parkovísk (systémy „Park and Ride“);

- vysporiadanie sa s rastúcou mierou individuálneho využívania automobilov prostredníctvom obmedzenia parkovania a tzv. poplatkov za vjazd do centra, ako aj zón s nízkymi emisiami a peších zón;

18. zdôrazňuje, že do prípravy SUTP, ktoré by mali byť prístupné verejnosti, by sa mali zapojiť mimovládne organizácie a iné zainteresované subjekty; ďalej sa domnieva, že je tiež nevyhnutné pravidelne hodnotiť dosiahnutý pokrok a šíriť výsledky takýchto hodnotení;

19. podporuje Komisiu v jej snahe o podporu ekologického verejného obstarávania pri dodržiavaní zásady subsidiarity a domnieva sa, že by tento postup mohol slúžiť ako príklad a dal sa využiť aj v iných oblastiach; je presvedčený, že používanie prísnych ekologických noriem ako kľúčové výberové kritérium je primeraný spôsob ako podporiť udržateľnú mestskú dopravu;

20  vyzýva Komisiu, aby obciam a mestám, ktoré podporujú novú kultúru mestskej mobility, poskytovala pomoc a informácie;

21. zdôrazňuje, že udržateľné mestá sú takisto zodpovedné za rozvoj ich okolia; zdôrazňuje tiež, že rozvoj mestskej dopravy by preto mal zahŕňať aj rozvoj udržateľných medziregionálnych dopravných spojení, a žiada kompetentné orgány, aby venovali osobitnú pozornosť okolitým cezhraničným mestským oblastiam;

22. súhlasí s Komisiou, že verejná doprava v mestských oblastiach by sa mala vylepšiť kombináciou politík, v rámci ktorej by hospodárske opatrenia zamerané na ponuku boli podporené vhodnými politikami zameranými na vytvorenie udržateľného dopytu, pričom by sa venovala osobitná pozornosť tým opatreniam, ktoré sú schopné znížiť mieru využívania automobilov a zvýšiť mieru práce na diaľku z domova, ako napríklad:

- ukážky či pilotné projekty pre miestne a regionálne verejné orgány;

- územné plánovanie dopravných osí pre iné dopravné prostriedky než automobily;

- kampane zamerané na odrádzanie od využívania automobilovej dopravy a na propagáciu alternatívnych spôsobov dopravy;

- daňové stimuly;

- školenia zamerané na ekologický spôsob jazdenia;

23. zdôrazňuje potrebu podporovať diskusiu a spoluprácu medzi miestnymi orgánmi vo všetkých členských štátoch na účely výmeny osvedčených postupov, skúseností a opatrení;

24. schvaľuje dosiahnutý pokrok v rámci iniciatívy „City-VITAlity-Sustainability“ (CIVITAS)(2) a zdôrazňuje úlohu Komisie pri aktívnom rozširovaní nadobudnutých skúseností a najlepších a najhorších postupov v prospech miest, ktoré sa iniciatívy nezúčastňujú;

25. domnieva sa, že vzhľadom na významné regionálne rozdiely v kvalite dopravy v EÚ by bolo vhodné sprístupniť know-how všetkým miestnym orgánom vo forme nezáväzných usmernení;

26. vyzýva Komisiu, aby podporovala investície do výskumu a pilotných projektov energeticky úsporných spôsobov dopravy šetrných k životnému prostrediu a ITS; podporuje odstránenie technických prekážok nástupu ekologických inteligentných dopravných systémov prostredníctvom štandardizácie a operačného prepojenia systémov;

27. poukazuje na to, že správna internalizácia externých nákladov by mala byť základom pre každý udržateľný systém dopravy; výber metód a poplatkov určených na riešenie externých nákladov (najmä dopravné zápchy, znečistenie ovzdušia, hluk) by sa však v mestských oblastiach mal riadiť zásadou subsidiarity, aby bolo jasné, že uvalenie environmentálnych daní na diaľnice v rámci transeurópskej siete (TEN) v mestských oblastiach spadá pod zásadu subsidiarity pre všetky vozidlá (osobné aj nákladné automobily);

28. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila kompatibilitu svojich politických priorít udržateľnej mestskej dopravy a znižovania emisií CO2 so spôsobom, akým sa využívajú štrukturálne fondy a kohézny fond;

29. vyzýva Komisiu, aby začlenila environmentálne požiadavky do prostriedkov regionálnych fondov vyčlenených na projekty mestskej mobility;

30. vyzýva Komisiu, aby povzbudila miestne orgány k tomu, aby poskytli finančné a nefinančné stimuly pre firmy a jednotlivcov, aby prešli na spôsoby dopravy s nízkymi emisiami, a/alebo aby obnovili existujúce flotily alebo ich upravili s využitím dostupných ekologických technológií; pripomína, že pre integrované projekty regenerácie mestského a vidieckeho prostredia, ktoré môžu obsahovať investície spojené s dopravou, je na úrovni EÚ k dispozícii niekoľko zdrojov financovania, ako napríklad štrukturálne fondy, kohézny fond a pôžičky z Európskej investičnej banky; pripomína, že čo sa týka výskumu a inovácií, mestá a regióny sa môžu zapojiť do výmeny osvedčených postupov a spoločných projektov (tzv. Regióny sústreďujúce využívanie najnovších poznatkov a Regióny pre ekonomickú zmenu) a projektov, ktoré sa týkajú infraštruktúry, riadenia automobilovej dopravy, riadenia mobility a komunikácie, a to prostredníctvom rámcových programov EÚ pre výskum a vývoj a inovácie (napr. program CIVITAS);

31. zdôrazňuje, že pozitívny vplyv je možné maximalizovať len vtedy, ak miestne a celoštátne orgány budú mať integrovaný a systematický prístup k mestskej mobilite, s osobitným dôrazom na dlhodobé mestské plánovanie;

32. s uspokojením konštatuje, že čoraz viac činností vyvíjajú miestne orgány v prospech obmedzenia prístupu vozidiel spôsobujúcich najväčšie znečistenie do miest s cieľom zabezpečiť lepšie dodržiavanie noriem kvality vzduchu v rámci ich teritória a v prospech zriaďovania oblastí bez znečistenia a preťaženia dopravy, známych ako zelené zóny; vyzýva Komisiu, aby vydala usmernenia na vymedzenie zelených zón v mestách na základe štandardného označovania zelených zón v rámci EÚ a harmonizovaného označovania tzv. čistých vozidiel;

33. zdôrazňuje, že efektivita mestských zelených zón závisí od cezhraničného presadzovania pravidiel, ktorými sa tieto zóny riadia; vyzýva Komisiu, aby prijala kroky na uľahčenie cezhraničného presadzovania dopravných sankcií, a to aj priestupkov bez trestnoprávneho dopadu, s cieľom umožniť vystopovanie zahraničných vozidiel, ktoré do týchto zón protiprávne vstúpia;

34. zdôrazňuje, že kroky zo strany Komisie by boli osobitne užitočné pri pomoci s vytváraním usmernení pre tzv. zelené zóny s cieľom zabezpečiť, aby boli systémy v rôznych členských štátoch a mestách EÚ navzájom kompatibilné;

35. pripomína, že znečistenie ovzdušia je naďalej významnou príčinou zdravotných problémov v EÚ; zdôrazňuje preto, že mestá s vysokou mierou znečistenia ovzdušia by mali zvážiť zavedenie prísnych opatrení vrátane tzv. poplatkov za vjazd do centra, ako aj zón s nízkymi emisiami a peších zón; zdôrazňuje tiež, že zavedenie obmedzenia rýchlosti na 30 km/h v centrách miest nielen znižuje objem dopravy a znečistenie ovzdušia, ale môže znížiť aj počet úmrtí na cestách;

36. upozorňuje na možnosti, ktoré ponúka matematické modelovanie (pri odhadovaní toku dopravy a emisií znečisťujúcich látok) pre efektívnejšie riadenie infraštruktúry mestskej dopravy;

37. vyzýva Komisiu, aby presadzovala zníženie intenzity znečisťujúcich spôsobov dopravy v historických centrách miest a rozšírenie peších zón, a zároveň zabezpečila dostupnosť a zachovanie tradičného využitia;

38. poukazuje na potrebu zaviesť novú kultúru mestskej mobility do raných etáp vzdelávania, a to už od základnej školy;

39. zdôrazňuje skutočnosť, že mestské zelené zóny by sa nemali stať novými hranicami obmedzujúcimi pohyb občanov a tovaru; v tomto zmysle vyzýva Komisiu, aby vypracovala usmernenia o spôsobe, akým môžu zelené zóny zostať prístupné pre mobilitu (chodcov, bicykle, verejnú dopravu a tovar); ako prvý krok vyzýva Komisiu, aby vytvorila európsku internetovú stránku poskytujúcu informácie o pravidlách pre rôzne zelené zóny po celej EÚ a o spôsoboch prístupu do týchto zón;

40. upozorňuje na dôležitosť riadnej údržby vozidiel;

41. upozorňuje na dôležitosť výmeny osvedčených postupov medzi členskými štátmi;

42. upozorňuje na všeobecnú potrebu rastúcej úspornosti dopravy. To môže znamenať nielen presun z automobilovej do verejnej dopravy či z automobilu na bicykel, ale aj z veľkého automobilu do malého či z automobilu, ktorý nie je plne využitý, do automobilu, ktorý je plne využitý. Akýkoľvek takýto presun treba uvítať a podporovať;

43. upozorňuje na dôležitosť územného plánovania. Územné plánovanie obcí je v mnohých ohľadoch kľúčom k udržateľnej doprave, takže štúdia a usmernenia na úrovni celej EÚ by vyplnili jestvujúcu medzeru.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

2.4.2008

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

[41]

[3]

[0]

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Jules Maaten, Linda McAvan, Marios Matsakis, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Guido Sacconi, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Christofer Fjellner, Johannes Lebech, Kartika Tamara Liotard, Miroslav Mikolášik, Bart Staes

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

(1)

Ú. v. EÚ C 306 E, 15.12.2006, s. 182.

(2)

www.civitas-initiative.eu


STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj (10.4.2008)

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Za novú kultúru mestskej mobility

(2008/2041(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jan Olbrycht

NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  súhlasí s tvrdením Komisie v jej zelenej knihe s názvom Za novú kultúru mestskej mobility (KOM(2007)0551), že mestská mobilita je významným urýchľujúcim faktorom hospodárskeho rastu a zamestnanosti, ako aj vyváženého regionálneho rozvoja EÚ, a tým prispieva k dosahovaniu cieľov lisabonskej a göteborskej stratégie;

2.  zdôrazňuje, že zabezpečenie rovnakého a bezproblémového prístupu občanov ku koordinovaným a kvalitným dopravným službám vrátane hromadnej dopravy v mestských a prímestských oblastiach má zásadný význam pre územnú súdržnosť EÚ; žiada, aby sa osobitná pozornosť venovala osobám s postihnutím a starším ľuďom;

3.  zdôrazňuje, že mestská mobilita zohráva významnú úlohu v zaistení vnútornej súdržnosti v mestských aglomeráciách a že stratégie rozvoja mestskej dopravy musia byť preto úzko spojené so širšími stratégiami územného rozvoja a s rozvojom mestských oblastí;

4.  je pevne presvedčený, že zatiaľ čo kvalita dopravnej infraštruktúry a služieb je rozhodujúca pre príťažlivosť a konkurencieschopnosť mestských centier, efektívnosť investícií do dopravy závisí od ich spojenia s trvalo udržateľnou stratégiou rozvoja jednotlivých mestských aglomerácií; preto považuje za bezpodmienečne nevyhnutné, aby sa v plánoch mestského rozvoja aglomerácií zohľadnili súčasný a budúci vplyv mestskej dopravy;

5.  žiada Komisiu, členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby prijali integrovaný prístup k investičnému plánovaniu mestských a prímestských oblastí s ohľadom na sociálne, hospodárske a environmentálne faktory; zdôrazňuje, že pre vypracovanie úspešných, trvalo udržateľných stratégií mestského plánovania sú dôležité konzultácie s verejnosťou;

6.  vyzýva Komisiu, aby uľahčila rozvoj integrovaného prístupu tým, že zrealizuje prieskum pozitívnych účinkov takéhoto prístupu a poukáže na to, aké náklady by vyplynuli z neintegrovaného prístupu; okrem toho vyzýva Komisiu, aby predložila príručku pre bezprostredne zúčastnené strany, ktorá bude obsahovať pokyny pre vykonávanie integrovaného prístupu, napríklad v podobe kontrolného zoznamu;

7.  vyzýva Komisiu, aby zrevidovala právne predpisy a usmernenia Spoločenstva, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú spôsob uplatňovania trvalo udržateľného mestského rozvoja, s cieľom ponúknuť regiónom a mestám spoločný referenčný rámec a uľahčiť im tým výber, pokiaľ ide o plánovanie a implementáciu rozvojovej stratégie;

8.  vyzýva Komisiu, aby podľa vzoru príručky pre mestá, ktorú nedávno uverejnilo generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku, vypracovala rozsiahlu príručku, v ktorej budú prehľadne uvedené všetky dostupné finančné prostriedky v oblasti mestskej dopravy (výskumné rámcové programy, regionálne fondy, Life+, Marco Polo), ako aj nástroje, ktoré ponúka EIB;

9. pripomína, že Komisia musí povzbudzovať zúčastnené strany na miestnej úrovni k vytváraniu verejno-súkromných partnerstiev;

10. zdôrazňuje, že plánovanie mestského rozvoja spadá do právomoci miestnych orgánov; vyzýva Komisiu, aby podporila miestne orgány prostredníctvom pilotných a skúšobných projektov týkajúcich sa najmä používania integrovaného prístupu v otázkach mestskej mobility, poskytnutím pomoci výskumu v oblasti mestského plánovania a výzvami na čerpanie dostupných finančných prostriedkov v členských štátoch;

11. vyzýva Komisiu, aby pri realizácii veľkých projektov predstavila výhody príkladov osvedčených postupov členských štátov v oblasti integrovaného plánovania mobility a aby zvážila možnosť vytvorenia systému odmeňovanie miest, ktoré využívajú inovatívne riešenia na boj proti dopravným zápcham v mestských dopravných systémoch;

12. pevne verí, že prístup k pomoci zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu by mal byť podmienený vypracovaním integrovanej stratégie trvalo udržateľného mestského rozvoja a rozvoja prímestských oblastí;

13. zdôrazňuje význam spolupráce medzi mestami a regiónmi pre prípravu optimálnych rozvojových stratégií a vyzýva Komisiu, aby otázku mestskej mobility zahrnula do výmeny skúseností a osvedčených postupov, najmä v rámci programu URBACT a iniciatívy Regióny za ekonomickú zmenu.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

08.4.2008

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

47

0

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Antonio De Blasio, Petru Filip, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Gábor Harangozó, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Miguel Angel Martínez Martínez, Sérgio Marques, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Pierre Pribetich, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Vladimír Železný.

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bernadette Bourzai, Jan Březina, Brigitte Douay, Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Madeleine Jouye de Grandmaison, Ramona Nicole Mănescu, Ljudmila Novak, Mirosław Mariusz Piotrowski, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Manfred Weber,

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Paul Gauzès, Jacques Toubon.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

29.5.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Timothy Kirkhope, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson, Yannick Vaugrenard

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nathalie Griesbeck, Zita Gurmai, Leopold Józef Rutowicz

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Astrid Lulling, Rovana Plumb, Bart Staes

Posledná úprava: 3. júla 2008Právne oznámenie