Procedure : 2008/2078(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0277/2008

Indgivne tekster :

A6-0277/2008

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/07/2008 - 8.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0326

BETÆNKNING     
PDF 159kWORD 75k
27. juni 2008
PE 407.853v02-00 A6-0277/2008

om anmodning om ophævelse af Witold Tomczaks immunitet

(2008/2078(IMM))

Retsudvalget

Ordfører: Diana Wallis

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om anmodning om ophævelse af Witold Tomczaks immunitet

(2008/2078(IMM))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til anmodning af 14. december 2007 fra Warszawas vicestatsadvokat om ophævelse af Witold Tomczaks immunitet, i forbindelse med en straffesag ved distriktsanklagemyndigheden i Warszawa (Warszawa Śródmieście Północ), Polen, som blev fremsendt af Polens øverste offentlige anklager den 31. januar 2008, og hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 10. marts 2008,

–       der den 28. maj 2008 har hørt Witold Tomczak, jf. forretningsordenens artikel 7, stk. 3,

–       der henviser til artikel 9 og 10 i protokollen af 8. april 1965 vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–       der henviser til De Europæiske Fællesskabers Domstols domme af 12. maj 1964 og 10. juli 1986(1),

–       der henviser til den polske forfatnings artikel 105,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 6, stk. 2, og artikel 7,

–       der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0277/2008),

A.     der henviser til, at Witold Tomczak blev valgt til Sejm (det polske parlaments underhus) den 21. september 1997 og den 23. september 2001; der henviser til, at han efter undertegnelsen af tiltrædelsestraktaten den 16. april 2003 blev observatør; der henviser til, at han var medlem af Europa-Parlamentet fra 1. maj til 19. juli 2004; der henviser til, at han blev valgt til Europa-Parlamentet den 13. juni 2004, og at hans mandat i det polske parlament ophørte den 16. juni 2004,

B.     der henviser til, at Witold Tomczak er sigtet for den 21. december 2000 i Zachęta-galleriet i Warszawa at have forårsaget skader til en værdi af 39.669 zloty (ca. 11.500 EUR) på en skulptur kaldet "Den Niende Time", som forestiller pave Johannes Paul II, der bliver knust af en sten; der er tale om en overtrædelse af den polske straffelovs artikel 288, stk. 1(2),

C.     der henviser til, at anklagemyndigheden i Warszawa har samlet beviser mod Witold Tomczak, men at denne har nægtet at besvare spørgsmål vedrørende hændelsen i Zachęta-galleriet,

D.     der henviser til, at Witold Tomczak påstår, at han med sin aktion mod skulpturen søgte at forsvare sine egne og andre menneskers religiøse følelser og pavens værdighed; der henviser til, at han anfægter skadesummens størrelse og under alle omstændigheder mener, at hans opførsel havde til formål at beskytte en højere værdi, nemlig pavens ære i polske katolikkers øjne,

E.     der henviser til, at Witold Tomczak på grundlag af de indhentede oplysninger ikke er beskyttet af parlamentarisk immunitet med hensyn til nogen af de sigtelser, som Parlamentets formand er blevet gjort opmærksom på,

1.      vedtager at ophæve Witold Tomczaks immunitet;

2.      pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til den relevante myndighed i Republikken Polen.

(1)

Sag 101/63, Wagner mod Fohrmann og Krier, Sml. 1954-1964, s. 483, og sag 149/85, Wybot mod Faure m.fl., Sml. 1986, s. 2391.

(2)

Bestemmelserne i denne artikel er som følger: Personer, der ødelægger, beskadiger eller gør ubrugelig en anden persons ejendom idømmes fængsel i en periode på mellem tre måneder og fem år (den polske original: Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5).


BEGRUNDELSE

I. Sagens faktiske omstændigheder

1.        Witold Tomczak blev valgt til det polske parlament (Sejm) den 21. september 1997 som kandidat på listen Akcja Wyborcza Solidarność (Solidaritets Valgaktion - AWS) og igen den 23. september 2001, hvor han var opstillet på listen Liga Polskich Rodzin (Den Polske Familieliga - LPR). Efter at Sejm havde udnævnt ham til observatør ved Europa-Parlamentet efter undertegnelsen af tiltrædelsestraktaten den 16. april 2003, blev Tomczak medlem af EP for perioden 1. maj – 19. juli 2004, hvor den første samling i det Parlament, som var valgt i juni 2004, fandt sted. Da han var blevet valgt til Europa-Parlamentet ved det polske valg, der afholdtes den 13. juni 2004, ophørte hans mandat i Sejm pr. 16. juni 2004, da valgresultatet blev bekendtgjort.

2.1.     Maurizio Cattelans skulptur "Den Niende Time", som forestiller pave Johannes Paul II, der bliver knust af en sten, ejes af Emanuel Perrotion-galleriet i Paris og var i december 2000 udstillet i Zachęta-galleriet i Warszawa. Denne skulptur var genstand for protester fra Tomczak og andre med den begrundelse, at den stødte deres religiøse tro og pavens værdighed.

2.2.     Den 21. december 2000 blev avisen "Super Express" underrettet om, at der ville blive demonstreret i Zachęta-galleriet mod udstillingen af paveskulpturen. De to journalister Piotr Grzybowski og Tomasz Kuzia begav sig til galleriet, hvor de var vidner til, at Tomczak og et andet Sejm-medlem, Halina Nowina-Konopka, ankom til galleriet. Halina Nowina-Konopka satte sig i en stol tæt på skulpturen, der var forbeholdt personalet, mens Tomczak trådte over barrieren, der adskilte skulpturen fra resten af rummet, og skubbede til den del af skulpturen, der forestillede stenen, hvorved han fik skulpturen til at vælte. En række af skulpturens dele blev herved beskadiget.

2.3.     Skulpturen måtte som følge af skaderne repareres i Paris. Reparationsudgifterne blev anslået til 70.000 franske francs, hvilket omregnet til zloty på den dag, hvor forsikringsselskabet, der havde forsikret skulpturen (Gerling Polska), udbetalte erstatningen (den 20.3.2001), udgjorde 39.669 zloty. Gerling Polska indgav en begæring til anklagemyndigheden i Warszawa om, at der blev rejst tiltale mod Witold Tomczak i overensstemmelse med artikel 288, stk. 4, i den polske straffelov(1).

Warszawas vicestatsadvokat anmoder derfor om ophævelse af Witold Tomczaks immunitet, for at han kan rejse tiltale imod ham i ovennævnte sag og afhøre ham som sigtet i den forbindelse.

II. Procedure

1.      De relevante bestemmelser i forretningsordenen er artikel 6 og 7 og særlig artikel 6, stk. 1 og 2:

         1. Under udøvelsen af sine beføjelser vedrørende privilegier og immuniteter tilstræber Parlamentet først og fremmest at bevare sin integritet som demokratisk lovgivende forsamling og sikre medlemmernes uafhængighed under udførelsen af deres opgaver.

         2. Enhver anmodning fra en kompetent myndighed i en medlemsstat til formanden om ophævelse af et medlems immunitet meddeles på plenarmødet og henvises til det kompetente udvalg.

2.      Eftersom Parlamentets formand anså Warszawas vicestatsadvokat for at have indledt proceduren for ophævelse af Witold Tomczaks immunitet i henhold til de ovennævnte bestemmelser i forretningsordenen, blev anmodningen meddelt på plenarmødet.

3.      De formelle betingelser for at henvise sagen til Retsudvalget er således opfyldt.

III. Gældende bestemmelser

1.        Artikel 9 og 10 i protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter(2)

Disse artikler har følgende ordlyd:

Artikel 9

Europa-Parlamentets medlemmer kan hverken eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv.

Artikel 10

Under Europa-Parlamentets sessioner nyder medlemmerne:

a) på deres eget lands område de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling.

b) på en anden medlemsstats område fritagelse for enhver form for tilbageholdelse og retsforfølgning.

De er ligeledes dækket af immuniteten på vej til eller fra Europa-Parlamentets mødested.

Immuniteten kan ikke påberåbes af et medlem, som gribes på fersk gerning, og kan ikke hindre Europa-Parlamentets ret til at ophæve et af dets medlemmers immunitet.

2. For at kunne vurdere, om der eventuelt er sket overtrædelse af protokollen om privilegier og immuniteter, kan man med fordel erindre sig følgende relevante fakta:

a) Anklagerne mod Tomczak vedrører ikke meningsytringer eller stemmeafgivelser foretaget under udøvelsen af hans hverv som MEP, eftersom han ikke var medlem af Europa-Parlamentet på det tidspunkt, hvor begivenhederne fandt sted.

b) Tomczak er på nuværende tidspunkt medlem af Europa-Parlamentet, og den begivenhed, der danner grundlag for retssagen mod ham, fandt sted i hans hjemland, Polen.

3. Det vil være relevant at overveje, hvordan de ovennævnte omstændigheder stemmer overens med de privilegier og immuniteter, der indrømmes i kapitel III, artikel 9 til artikel 10, stk. 1, litra a, i protokollen om privilegier og immuniteter:

1) Artikel 9 sikrer medlemmernes ukrænkelighed i forbindelse med meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser foretaget under udøvelsen af deres hverv. Denne beskyttelse rækker ud over mandatperioden, men dens rækkevidde er begrænset i henhold til artiklens klare ordlyd. Det, der beskyttes, er de meningsytringer eller stemmeafgivelser, som medlemmerne foretager i Parlamentet, selv når de ikke fysisk er til stede i Parlamentets lokaler, men altid kun når de ene og alene optræder som parlamentarikere. Tomczak var ikke medlem af Europa-Parlamentet i december 2000, og artikel 9 finder derfor ikke anvendelse på denne sag.

3) I artikel 10 bestemmes det, at "under Europa-Parlamentets mødeperioder nyder medlemmerne: a) på deres eget lands område de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling …"

Den parlamentariske immunitet i Polen har nogenlunde samme udstrækning som den, der er sikret i protokollen om privilegier og immuniteter. Artikel 105 i den polske forfatning har følgende ordlyd:

Artikel 105.

1.        Et medlem kan ikke i løbet af sin mandatperiode eller efter dettes udløb stilles til ansvar for aktiviteter, der falder inden for rammerne af et medlems mandat. Med hensyn til sådanne aktiviteter kan et medlem kun stilles til ansvar over for Sejm og kan i tilfælde af, at tredjemands rettigheder er blevet krænket, kun retsforfølges med Sejms samtykke.

2.        Fra tidspunktet for meddelelsen af valgresultatet til tidspunktet for mandatets ophør kan et medlem ikke strafforfølges uden Sejms samtykke.

3.        En straffesag, som er indledt mod en person forud for den pågældendes valg til medlem af Sejm, skal på anmodning af Sejm stilles i bero, indtil mandatet ophører. I sådanne tilfælde forlænges forældelsesfristen for straffesager tilsvarende.

4.        Et medlem kan indvilge i at lade sig strafforfølge. I sådanne tilfælde finder bestemmelserne i stk. 2 og 3 ikke anvendelse.

5.        Et medlem må ikke tilbageholdes eller arresteres uden Sejms samtykke, bortset fra i tilfælde, hvor den pågældende gribes på fersk gerning, eller hvor tilbageholdelse er nødvendig af hensyn til sagens gang. Enhver tilbageholdelse skal straks meddeles til Sejms formand, som derpå kan beordre, at medlemmet straks frigives.

6.        De nærmere principper og procedurer for strafforfølgning af medlemmer fastlægges ved lov.

I lyset af ovenstående bør anklagemyndigheden i Warszawas anmodning betragtes som en anmodning til Europa-Parlamentet om at beslutte at ophæve Tomczaks immunitet, så der kan rejses en straffesag imod ham, sådan som artikel 105, stk. 2, i den polske forfatning giver mulighed for. Europa-Parlamentet har dermed ret til at vælge, om det vil ophæve eller beskytte Tomczaks immunitet

I overensstemmelse med sin faste praksis kan Europa-Parlamentet vælge at beskytte immuniteten for et af sine medlemmer, hvis der er grund til at nære mistanke om, at retsforfølgningen har til formål at skade medlemmets politiske virksomhed (fumus persecutionis). Der er ingen klare indicier for, at noget sådant skulle være tilfældet i denne sag.

Den grundlæggende omstændighed, at Tomczak beskadigede skulpturen "Den Niende Time", som forestiller pave Johannes Paul II, som bliver knust af en sten, er ikke blevet anfægtet. Uanset Tomczaks motiver er beskadigelse af andres ejendom en forbrydelse, der retsforfølges, og skadelidte, forsikringsselskabet Gerling Polska, har indgivet en begæring i overensstemmelse med polsk lov om, at der rejses tiltale. Værdien af den skade, som Tomczak har forårsaget, samt de andre formelle og materielle spørgsmål, der er blevet rejst i denne sag, skal afgøres på objektiv vis af de polske domstole under hensyntagen til alle relevante omstændigheder.

IV. Konklusion

På grundlag af ovenstående betragtninger, i henhold til artikel 6, stk. 2, i forretningsordenen og efter at have overvejet argumenterne for og imod beskyttelse af medlemmets immunitet, anbefaler Retsudvalget, at Parlamentet ophæver Witold Tomczaks parlamentariske immunitet.

(1)

Denne artikel foreskriver følgende: Der rejses tiltale for forbrydelser beskrevet i stk. 1 og 2 på baggrund af en begæring fra skadelidte (Den polske original: Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego).

(2)

De protokoller, der er knyttet til de oprindelige traktater, er en del af den primære fællesskabsret og har samme retlige status som traktaterne selv. Det fremgår af dommen i en sag vedrørende ejendomsskat for Fællesskabernes tjenestemænd, at en overtrædelse af bestemmelserne i protokollen vedrørende privilegier og immuniteter udgør en overtrædelse af de forpligtelser, der følger af traktaterne (dom af 24.2.1988, sag 260/86, Kommissionen mod Belgien, Sml. s. 955).


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

25.6.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

12

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Marek Aleksander Czarnecki, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Mario Borghezio

Seneste opdatering: 3. juli 2008Juridisk meddelelse