Menetlus : 2008/0059(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0449/2008

Esitatud tekstid :

A6-0449/2008

Arutelud :

PV 03/12/2008 - 20
CRE 03/12/2008 - 20

Hääletused :

PV 04/12/2008 - 7.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0578

RAPORT     *
PDF 223kWORD 282k
14. november 2008
PE 411.933v02-00 A6-0449/2008

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1798/2003, et võidelda ühendusesiseste tehingutega seotud maksupettustega

(KOM(2008)0147 – C6-0155/2008 – 2008/0059(CNS))

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöör: José Manuel García-Margallo y Marfil

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 õiguskomisjonI ARVAMUS
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1798/2003, et võidelda ühendusesiseste tehingutega seotud maksupettustega

(KOM(2008)0147 – C6-0155/2008 – 2008/0059(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2008)0147);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 93, vastavalt millele nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0155/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ja õiguskomisjoni arvamust (A6-0449/2008),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt -1 (uus)

Määrus (EÜ) nr 1798/2003

Põhjendus 17

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Muudatusettepanek

(-1) Põhjendus 17 asendatakse järgmise tekstiga:

 

„Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks võtta kooskõlas nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusega 1999/468/EÜ*, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel nõukogu otsuse 1999/468/EÜ rakendamise korra suhtes sõlmitud kokkuleppe** punktile 5 tuleks Euroopa Parlamenti kavandatavatest meetmetest täielikult teavitada.

 

_________________

 

* EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

** ELT C 143, 10.6.2008, lk 1.

Selgitus

Kui kavandatakse määruse (EÜ) nr 1798/2003 rakendusmeetmeid, tuleks Euroopa Parlamenti sellest aegsasti teavitada.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt -1 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1798/2003

Artikkel 6

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Muudatusettepanek

 

(-1a) Artiklis 6 asendatakse sõnad artikli 44 lõikes 2 sätestatud korras sõnadega artikli 44 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetluse kohaselt.

Selgitus

Muudatusettepanekus selgitatakse, et kõnealune meede võetakse jätkuvalt vastu regulatiivmenetluse alusel.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt -1 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 1798/2003

Artikkel 18 – lõige 1

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Muudatusettepanek

(-1b) Artikli 18 esimeses lõigus asendatakse sõnad artikli 44 lõikes 2 sätestatud korras sõnadega artikli 44 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetluse kohaselt.

Selgitus

Muudatusettepanekuga täpsustatakse rakendusmeetmete puhul kohaldatava menetluse tüüp ja samal ajal muudetakse otstarbekohasemaks liikmesriikide roll, vähendades nende kaalutlusõigust seoses nende osalemisega teabe vahetuses.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1798/2003

Artikkel 25 – lõige 3

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Muudatusettepanek

(3a) Artikli 25 lõikes 3 asendatakse sõnad artikli 44 lõikes 2 sätestatud korras sõnadega artikli 44 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetluse kohaselt.

Selgitus

Muudatusettepanekuga täpsustatakse rakendusmeetmete puhul kohaldatav menetlus.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 1798/2003

Artikkel 27 – lõige 4 – teine lõik

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Muudatusettepanek

(3b) Artikli 27 lõike 4 teises lõigus asendatakse sõnad artikli 44 lõikes 2 sätestatud korra kohaselt sõnadega artikli 44 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetluse kohaselt.

Selgitus

Muudatusettepanekuga täpsustatakse rakendusmeetmete puhul kohaldatavat menetlust.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3 c (uus)

Määrus (EÜ) nr 1798/2003

Artikkel 29 – esimene ja teine lõik

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Muudatusettepanek

(3c) Artikli 29 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad artikli 44 lõikes 2 sätestatud korras sõnadega artikli 44 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetluse kohaselt.

Selgitus

Muudatusettepanekuga täpsustatakse rakendusmeetmete puhul kohaldatavat menetlust.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3 d (uus)

Määrus (EÜ) nr 1798/2003

Artikkel 30 – esimene ja teine lõik

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Muudatusettepanek

(3d) Artikli 30 esimeses ja teises lõigus asendatakse sõnad artikli 44 lõikes 2 sätestatud korras sõnadega artikli 44 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetluse kohaselt.

Selgitus

Muudatusettepanekuga täpsustatakse rakendusmeetmete puhul kohaldatavat menetlust.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3 e (uus)

Määrus (EÜ) nr 1798/2003

Artikkel 35

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Muudatusettepanek

 

(3 e) Artiklit 35 muudetakse järgmiselt:

 

a) Lõige 1 asendatakse järgmisega:

 

1. Liikmesriigid ja komisjon hindavad korrapäraselt käesoleva määruse kohaldamist. Komisjon kogub teabe liikmesriikide poolt pettuste vältimiseks võetud meetmete kohta, avalikustab neist kõige tulemuslikumad ning teeb ettepaneku pettuste kõrvaldamiseks kõige sobivamate meetmete kohta.”;

 

(b) lõike 1 järele lisatakse järgmine lõige:

 

1 a. Komisjon töötab välja näitajate kogumi, mille abil määrata valdkonnad, kus oht maksuseadustega vastuollu sattuda on suurem kui mujal. Riiklikud maksuasutused lähtuvad meetmeid võttes vajadusest hoida ära maksupettusi ja teha ausate maksumaksjate jaoks seadustest kinnipidamine lihtsamaks.;

 

c) Lõige 3 asendatakse järgmisega:

 

3. Käesoleva määruse hindamiseks vajalike statistiliste andmete loend koostatakse artikli 44 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetluse kohaselt. Komisjon töötab sel viisil kogutud andmete põhjal välja näitajate kogumi, mille abil selgitada välja, mil määral iga liikmesriik olemasolevat teavet andes ja pettuste kõrvaldamiseks vajalikku abi osutades komisjoni ja teiste liikmesriikidega koostööd teeb. Aruanded avalikustatakse.

Selgitus

Habida cuenta de las críticas justificadas del Tribunal de Cuentas a propósito de la ausencia de una cooperación administrativa eficaz en materia de lucha contra el fraude fiscal en el ámbito del IVA, el ponente propone una enmienda tendente a reforzar el papel de la Comisión en la elaboración de análisis y en el intercambio de buenas prácticas.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3 f (uus)

Määrus (EÜ) nr 1798/2003

Artikkel 37

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Muudatusettepanek

(3f) Artiklis 37 asendatakse sõnad artikli 44 lõikes 2 sätestatud korras sõnadega artikli 44 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetluse kohaselt.

Selgitus

Muudatusettepanekuga täpsustatakse rakendusmeetmete puhul kohaldatavat menetlust.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3 g (uus)

Määrus (EÜ) nr 1798/2003

Artikkel 44 – lõige 3 a (uus)

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Muudatusettepanek

(3g) Artiklisse 44 lisatakse järgmine lõik:

 

3a. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel nõukogu otsuse 1999/468/EÜ rakendamise korra suhtes sõlmitud kokkuleppe** punktile 5 tuleb Euroopa Parlamenti kavandatavatest meetmetest täielikult teavitada.

Selgitus

Kui kavandatakse määruse (EÜ) nr 1798/2003 rakendusmeetmeid, tuleks Euroopa Parlamenti sellest aegsasti teavitada.


SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Euroopa Komisjon võttis 17. märtsil 2008. aastal maksupettustevastase strateegia raames vastu kaks õigusloomega seotud ettepanekut: ettepanek, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (käibemaksudirektiiv”) ning ettepanek, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1798/2003, et võidelda ühendusesiseste tehingutega seotud maksupettustega.

Nagu antud komisjoni liikmed teavad, ei saa maksupettustega võitlemist korraldada üksnes riiklikul tasandil, kuigi see kuulub valdavalt liikmesriikide pädevusse. Maksupettustega võitlemine peaks kuuluma ELi prioriteetide hulka ning liikmesriikide haldusasutuste ja komisjoni vahel peaks selles osas toimuma tihedam koostöö. Komisjon on sellega seoses välja töötanud kahesuunalise strateegia, milles järgitakse nõukogu poolt 2007. aastast alates paikapandud põhisuundi:

§ ühelt poolt kaalutakse olulist käibemaksureformi, mis hõlmaks kas pöördmaksustamise (reverse-charge) rakendamist või ühendusesiseste tehingute maksustamist, sealhulgas arvelduskoja (clearing house) kasutamine;

§ teiselt poolt pakutakse välja traditsioonilised meetmed ehk käibemaksueeskirjadesse tehtavad muudatused, mis ei muuda oluliselt kehtivat süsteemi ning mille eesmärk on teha maksustamisse tehnilisi parandusi.

Arutluste tempo majandus- ja rahandusministrite nõukogus ei tõota vähemalt lähitulevikus põhjalikku käibemaksureformi. Volinik Kovács kinnitas sama 24. juunil 2008. aastal majandus- ja rahanduskomisjoni ees esinedes. Eesistujariigi Prantsusmaa prioriteetide hulgas ei ole samuti põhjalikku käibemaksureformi. Seetõttu jäävad järele traditsioonilised meetmed.

Majandus- ja rahandusministrite nõukogu määratles oma 5. juuni 2007. aasta järeldustes prioriteetsetena järgmised traditsioonilised meetmed:

§ viia sisse muudatusi ühendusesiseste kaubatarnete deklareerimisse eesmärgiga lühendada tähtaegu;

§ tagada deklaratsioonides sisalduva teabe kiirem vahetus liikmesriikide maksuametite vahel;

§ analüüsida juhtudel, kui ettevõtja pole nõutavat teavet esitanud või kui ta pole seda õigesti esitanud, solidaarvastutuse rakendamist sellel määral, mil see põhjustab käibemaksu laekumata jäämise järgnevas etapis;

§ parandada ettevõtjatele antavat teavet käibemaksukohustuslasena registreeritud ettevõtte kohta, takistamata liikmesriikides kohaldatavaid riskianalüüse.

Direktiivi ja määruse ettepanekud, mis moodustavad käesoleva paketi, hõlmavad üksnes osaliselt mõningaid majandus- ja rahandusministrite nõukogu poolt prioriteetsetena välja toodud aspekte. Volinik Kovács kinnitas oma esinemises 25. juunil 2008. aastal, et komisjon esitab lähikuudel ettepanekud majandus- ja rahandusministrite nõukogu poolt 2007. aasta juunis esitatud ettepanekute rakendamiseks, nimelt:

§ ettepanek õigusakti muutmiseks eesmärgiga rakendada solidaarvastutust, kui ettevõtja ei esita nõutavat teavet või kui ta ei esita seda õigesti (kavandatud 2008. aasta oktoobriks);

§ teine õigusloomega seotud ettepanek eesmärgiga tagada, et liikmesriikidel oleks automaatne juurdepääs maksukohustuslaste andmeid ja tegevust käsitlevatele andmebaasidele (kavandatud 2008. aasta novembriks);

§ käibemaksuteabe vahetamise süsteemi (VIES) reform eesmärgiga kehtestada miinimumstandardid maksukohustuslaste registreerimiseks ja registrist kustutamiseks (kavandatud 2008. aasta novembriks).

Samuti tuleks viidata liikmesriike teravalt kritiseerivale kontrollikoja eriaruandele nr 8, milles heidetakse ette ebapiisavaid jõupingusi seoses halduskoostööga käibemaksu valdkonnas. Kontrollikoja aruandes tuuakse muu hulgas välja järgmised soovitused:

–   lühendada olulisel määral andmete kogumise ja koondamise tähtaegu;

–   tagada ebaõigete andmete kohene parandamine;

–   parandada käibemaksukohustuslase numbrite kehtivuse tunnistamise menetluste            toimimist;

–   tugevdada ristkontrolli võimalusi, näiteks lisades süsteemi andmed ühendusesiseste        tehingute kohta;

–   hõlbustada otsest juurdepääsu andmetele, et võimaldada mitmepoolseid            konsultatsioone.

Meetmete kohaldamisala

Käesolevas raportis käsitletavad meetmed kuuluvad kõnealusesse raamistikku. Komisjoni eesmärk on kiirendada ühendusesiseste tehingute kohta kogutava teabe kogumist ja edastamist. Kehtivate sätete kohaselt, mida komisjon kavatseb reformida, kogutakse andmeid ettevõtetelt iga kvartali kohta (koondaruanded, mis hõlmavad teavet ühendusesiseste kaubatarnete kohta). Selle uue meetmega teeb komisjon ettepaneku:

§ ühtlustada ja lühendada käibemaksudirektiivis osutatud koondaruannete näol toimuva ühendusesiseste tehingute deklareerimise tähtaega nii, et edaspidi tuleks neid esitada igakuiselt;

§ lühendada teabe liikmesriikidevahelise edastamise tähtaega kolmelt kuult ühele kuule.

Pettusevastase võitluse jaoks vajaliku teabe saamiseks on samuti tehtud ettepanek koguda igakuiselt teavet teises liikmesriigis registreeritud teenuseosutajate selliste ühendusesiseselt tarnitud kaupade või osutatud teenuste kohta, mille pealt peab kauba ostja või teenuse tellija maksma käibemaksu. Selleks peab kauba või teenuse saaja, kelle tehingumaht ületab 200 000 eurot kalendriaasta kohta, esitama oma käibedeklaratsiooni igakuiselt. Komisjon selgitab, et selline piirväärtus kehtestati selleks, et mitte tekitada täiendavat deklareerimiskohustust ettevõtjatele, kes soetavad ühendusesiselt kaupu vaid üksikjuhtudel või väikeses mahus, kuid seejuures võetakse arvesse pettuse seisukohalt olulisi summasid. Lisaks sellele nähakse ettepanekus ette, et mainitud tehingutega seotud summad tuuakse ristkontrolli võimaldamiseks deklaratsioonides välja eraldi. Ettepanek hõlmab sätteid, millega ühtlustatakse teenuste maksustamise eeskirju, et tagada seda, et teenuse osutaja ja saaja deklareerivad tehingud samas ajavahemikus. Selline säte võimaldab teostada esitatud teabe tõhusat ristkontrolli.

Lisaks sellele hõlmab ettepanek ettevõtete teabekohustust märkimisväärselt lihtsustavat meedet, mille kohaselt liikmesriikidel on kohustus võtta esitatavaid koondaruandeid ja käibedeklaratsioone vastu elektroonilise failiedastuse teel.

Komisjon osutab oma ettepaneku seletuskirjas, et enamik küsitletud ettevõtteid nõustus sellega, et deklaratsioonide esitamissageduse muutmine igakuiseks ei ole neile märkimisväärseks lisakoormuseks. VKEde esindajad kinnitasid, et meede ei mõjuta suuremat osa VKEsid.

Komisjoni arvates hõlmab meede vaid piiratud hulka ettevõtteid, nimelt neid kes teostavad ühendusesiseseid tehinguid (4 % ühenduses käibemaksukohustuslastena registreeritud ettevõtetest). Võib siiski põhjendatult küsida, mil määral on mõju hindamisel arvesse võetud, et teenuseid osutavad ettevõtted ei pidanud täitma kõnealused formaalsusi. Nende ettevõtete jaoks tähendab õigusaktide reform uusi täiendavaid formaalsusi.

Raportööri arvamus

Raportööril on seisukoht komisjoni ettepaneku kohta, samas kordab ta, et kavandatud õiguslikud meetmed on vaid osa eesseisvast tööst. Oleks soovitav, et komisjon esitaks tulevikus oma ettepanekud tervikliku õigusloomepaketina, mis parandaks kindlasti õigusloome kvaliteeti. Kuna komisjon ei ole põhjalikult hinnanud uute ametlike kohustuste mõju teenuste osutamisele, teeb raportöör ühe muudatusettepaneku, milles nähakse ette hindamisaruande koostamine uute ametlike kohustuste mõju kohta, eelkõige seoses halduskuludega maksukohustuslastele ja ametiasutustele, võttes samuti arvesse maksupettustega võitlemise tõhusust. Võttes lisaks arvesse kontrollikoja õigustatud kriitikat, mis puudutab tõhusa halduskoostöö puudumist käibemaksupettustega võitlemise valdkonnas, teeb raportöör ühe muudatusettepaneku, mille eesmärk on tugevdada komisjoni rolli analüüside koostamisel ja parimate tavade vahetamisel.


õiguskomisjonI ARVAMUS (5.11.2008)

majandus- ja rahanduskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1798/2003, et võidelda ühendusesiseste tehingutega seotud maksupettustega

(KOM(2008)0147 – C6-0155/2008 – 2008/0059(CNS))

Arvamuse koostaja: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt -1 (uus)

Määrus (EÜ) nr 1798/2003

Põhjendus 17

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

-1) Põhjendus 17 asendatakse järgmisega:

 

„Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks võtta kooskõlas nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusega 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused1. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja komisjoni kokkuleppe (nõukogu otsuse 1999/468/EÜ rakendamise korra kohta) punktile 5 tuleb Euroopa Parlamenti kavandatavatest meetmetest täielikult teavitada.

 

_________________

 

1 EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.”

Selgitus

Kui kavandatakse määruse (EÜ) nr 1798/2003 rakendusmeetmeid, tuleks Euroopa Parlamenti sellest aegsasti teavitada.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt -1 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1798/2003

Artikkel 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 a) Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

„Artikli 5 kohased teabe saamise ja haldusuurimiste teostamise taotlused saadetakse võimaluse korral tüüpvormil, mis võetakse vastu vastavalt artikli 44 lõikes 3 sätestatud regulatiivkomitee menetlusele.

Selgitus

Muudatusettepanekus selgitatakse, et kõnealune meede võetakse jätkuvalt vastu regulatiivmenetluse alusel.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt -1 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1798/2003

Artikkel 18

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

-1 a) Artikkel 18 asendatakse järgmisega:

 

Vastavalt artikli 44 lõikes 2 sätestatud regulatiivkomitee menetlusele määratakse kindlaks:

 

1. vahetatava teabe täpsed liigid;

 

2. teabevahetuse sagedus;

 

3. teabevahetuse rakenduslik korraldus.

 

Iga liikmesriik otsustab, kas ta osaleb teabe vahetamisel automaatse või kavakohase automaatse teabevahetuse teel.”

Selgitus

Muudatusettepanekuga täpsustatakse rakendusmeetmete puhul kohaldatava menetluse tüüp ja samal ajal muudetakse otstarbekohasemaks liikmesriikide roll, vähendades nende kaalutlusõigust seoses nende osalemisega teabe vahetuses.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt -1 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 1798/2003

Artikkel 22 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

-1 b) Artikli 22 lõige 2 asendatakse järgmisega:

 

"2. Liikmesriigid tagavad oma andmebaaside ajakohasuse, täielikkuse ja täpsuse.

 

Vastavalt artikli 44 lõikes 2 sätestatud regulatiivkomitee menetlusele määratletakse tingimused, mille alusel otsustatakse, millised muudatused on asjakohased, olulised või vajalikud ja mis tuleb seetõttu teha.”

Selgitus

Muudatusettepanekuga täpsustatakse rakendusmeetmete puhul kohaldatav menetlus.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1798/2003

Artikkel 25 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3 a) Artikli 25 lõige 3 asendatakse järgmisega:

 

3. Tingimused, mille alusel võib võimaldada juurdepääsu parandatud teabele, kehtestatakse vastavalt artikli 44 lõikes 2 sätestatud regulatiivkomitee menetlusele.”

Selgitus

Muudatusettepanekuga täpsustatakse rakendusmeetmete puhul kohaldatav menetlus.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 1798/2003

Artikkel 27 – lõige 4 – teine lõik

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3 b) Artikli 27 lõike 4 teine lõik asendatakse järgmisega:

 

„Direktiivi 2002/38/EÜ artiklis 4 sätestatud tähtajal annavad liikmesriigid sellise kinnituse elektrooniliselt vastavalt artikli 44 lõikes 2 sätestatud regulatiivkomitee menetlusele.”

Selgitus

Muudatusettepanekuga täpsustatakse rakendusmeetmete puhul kohaldatav menetlus.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3 c (uus)

Määrus (EÜ) nr 1798/2003

Artikkel 29

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3 c) Artikkel 29 asendatakse järgmisega:

 

"1. Direktiivi 77/388/EMÜ artikli 26c B osa punkti 2 teises lõigus sätestatud teave tuleb ühendusevälisel maksukohustuslasel oma tegevuse alustamisel edastada registreerimisliikmesriigile elektrooniliselt. Tehnilised üksikasjad, sealhulgas ühtne elektrooniline sõnum, määratakse kindlaks vastavalt artikli 44 lõikes 2 sätestatud regulatiivkomitee menetlusele.

 

2. Registreerimisliikmesriik edastab selle teabe elektrooniliselt teiste liikmesriikide pädevatele asutusele 10 päeva jooksul selle kuu lõpust, mil teave saadi ühenduseväliselt maksukohustuslaselt. Samal viisil teavitatakse teiste liikmesriikide pädevaid asutusi määratud registreerimisnumbrist. Tehnilised üksikasjad, sealhulgas ühtne elektrooniline sõnum, mille abil see teave edastatakse, määratakse kindlaks vastavalt artikli 44 lõikes 2 sätestatud regulatiivkomitee menetlusele.

 

3. Registreerimisliikmesriik teavitab viivitamata elektrooniliselt teiste liikmesriikide pädevaid asutusi, kui ühenduseväline maksukohustuslane arvatakse registrist välja.”

Selgitus

Muudatusettepanekuga täpsustatakse rakendusmeetmete puhul kohaldatav menetlus.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3 d (uus)

Määrus (EÜ) nr 1798/2003

Artikkel 30

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3 d) Artikkel 30 asendatakse järgmisega:

 

"1. Maksudeklaratsioon üheskoos direktiivi 77/388/EMÜ artikli 26c B osa punkti 5 teises lõigus sätestatud andmetega esitatakse elektrooniliselt. Tehnilised üksikasjad, sealhulgas ühtne elektrooniline sõnum, määratakse kindlaks vastavalt artikli 44 lõikes 2 sätestatud regulatiivkomitee menetlusele.

 

Registreerimisliikmesriik edastab selle teabe elektrooniliselt asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele hiljemalt 10 päeva möödumisel deklaratsiooni saamise kuu lõpust. Liikmesriigid, kes on nõudnud maksudeklaratsiooni koostamist muus omavääringus kui euro, arvestavad summad ümber eurodesse, kasutades deklaratsiooniga hõlmatud ajavahemiku viimasel päeval kehtinud vahetuskurssi. Ümberarvestamisel kasutatakse vahetuskursse, mis Euroopa Keskpank on kõnealuse päeva kohta avaldanud, või kui selle päeva kohta ei ole kursse avaldatud, siis järgmise avaldamispäeva vahetuskursse. Selle teabe edastamise tehnilised üksikasjad määratakse kindlaks vastavalt artikli 44 lõikes 2 sätestatud regulatiivkomitee menetlusele.

 

Registreerimisliikmesriik edastab elektrooniliselt tarbimisliikmesriigile teabe, mida on vaja iga makse seostamiseks vastava kvartali maksudeklaratsiooniga.”

Selgitus

Muudatusettepanekuga täpsustatakse rakendusmeetmete puhul kohaldatav menetlus.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3 e (uus)

Määrus (EÜ) nr 1798/2003

Artikkel 35 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3 e) Artikli 35 lõige 3 asendatakse järgmisega:

 

3. Käesoleva määruse hindamiseks vajalike statistiliste andmete loend koostatakse vastavalt artikli 44 lõikes 2 sätestatud regulatiivkomitee menetlusele. Liikmesriigid edastavad need andmed komisjonile, kuivõrd need on kättesaadavad ja kuivõrd edastamisega ei kaasne põhjendamatuid halduskulusid.”

Selgitus

Muudatusettepanekuga täpsustatakse rakendusmeetmete puhul kohaldatav menetlus.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3 f (uus)

Määrus (EÜ) nr 1798/2003

Artikkel 37

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3 f) Artikkel 37 asendatakse järgmisega:

 

Käesoleva määruse kohaselt antav teave edastatakse võimaluse korral elektrooniliselt kooskõlas eeskirjadega, mis võetakse vastu vastavalt artikli 44 lõikes 2 sätestatud regulatiivkomitee menetlusele.”

Selgitus

Muudatusettepanekuga täpsustatakse rakendusmeetmete puhul kohaldatav menetlus.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3 g (uus)

Määrus (EÜ) nr 1798/2003

Artikkel 44 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3 g) Artiklile 44 lisatakse järgmine lõige:

 

„3 a. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja komisjoni kokkuleppe (nõukogu otsuse 1999/468/EÜ rakendamise korra kohta) punktile 5 tuleb Euroopa Parlamenti kavandatavatest meetmetest täielikult teavitada.”

Selgitus

Kui kavandatakse määruse (EÜ) nr 1798/2003 rakendusmeetmeid, tuleks Euroopa Parlamenti sellest aegsasti teavitada.

MENETLUS

Pealkiri

Ühendusesiseste tehingutega seotud maksupettustega võitlemine

Viited

KOM(2008)0147 – C6-0155/2008 – 2008/0059(CNS)

Vastutav komisjon

ECON

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

10.4.2008

 

 

 

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

25.6.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

7.10.2008

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

4.11.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

25

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Sharon Bowles, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber


MENETLUS

Pealkiri

Ühendusesiseste tehingutega seotud maksupettustega võitlemine

Viited

KOM(2008)0147 – C6-0155/2008 – 2008/0059(CNS)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

10.4.2008

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

CONT

10.4.2008

IMCO

10.4.2008

JURI

10.4.2008

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

CONT

6.5.2008

IMCO

6.5.2008

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

José Manuel García-Margallo y Marfil

22.4.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

30.6.2008

9.9.2008

4.11.2008

 

Vastuvõtmise kuupäev

5.11.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

38

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Slavi Binev, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Christian Ehler, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Salvador Domingo Sanz Palacio, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Werner Langen, Klaus-Heiner Lehne, Vladimír Maňka, Gianni Pittella

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Wolfgang Bulfon

Viimane päevakajastamine: 20. november 2008Õigusalane teave