Procedūra : 2008/0059(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0449/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0449/2008

Debates :

PV 03/12/2008 - 20
CRE 03/12/2008 - 20

Balsojumi :

PV 04/12/2008 - 7.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0578

ZIŅOJUMS     *
PDF 227kWORD 313k
2008. gada 14. novembra
PE 411.933v02-00 A6-0449/2008

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1798/2003, lai apkarotu nodokļu krāpniecību, kas saistīta ar Kopienas iekšējiem darījumiem

(COM(2008)0147 – C6-0155/2008 – 2008/0059(CNS))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referents: José Manuel García-Margallo y Marfil

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
  JuridiskāS komitejaS ATZINUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1798/2003, lai apkarotu nodokļu krāpniecību, kas saistīta ar Kopienas iekšējiem darījumiem

(COM(2008)0147 – C6-0155/2008 – 2008/0059(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2008)0147),

–   ņemot vērā EK līguma 93. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0155/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas atzinumu (A6-0449/2008),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – -1. punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1798/2003

17. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-1) Regulas 17. apsvērumu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību*. Atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Komisijas vienošanās par Padomes lēmuma 1999/468/EK īstenošanas procedūru 5. punktam Eiropas Parlamentam jāsaņem pilnīga informācija par plānotajiem pasākumiem**.

 

_________________

 

* OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

** OV L 143, 10.6.2008., 1. lpp.”

Pamatojums

Plānojot Regulas (EK) Nr. 1798/2003 īstenošanas pasākumus, vēlams savlaicīgi informēt Eiropas Parlamentu.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – -1.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1798/2003

6. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1a) Regulas 6. pantā vārdus „44. panta 2. punktā noteikto procedūru” aizstāj ar „44. panta 2. punktā noteikto regulatīvo procedūru”.

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē, ka attiecīgo pasākumu joprojām pieņem saskaņā ar regulatīvo procedūru.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – -1.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1798/2003

18. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-1b) Regulas 18. panta pirmajā daļā vārdus „44. panta 2. punktā noteikto procedūru” aizstāj ar „44. panta 2. punktā noteikto regulatīvo procedūru”.

 

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē ar īstenošanas pasākumiem saistīto procedūru un vienlaikus racionalizē dalībvalstu lomu, mazinot to izvēles iespējas attiecībā uz līdzdalību informācijas apmaiņā.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 3.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1798/2003

25. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3a) Regulas 25. panta 3. punktā vārdus „44. panta 2. punktā noteikto procedūru” aizstāj ar „44. panta 2. punktā noteikto regulatīvo procedūru”.

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē ar īstenošanas pasākumiem saistīto procedūru.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 3.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1798/2003

27. pants – 4. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3b) Regulas 27. panta 4. punkta otrajā daļā vārdus „44. panta 2. punktā noteikto procedūru” aizstāj ar „44. panta 2. punktā noteikto regulatīvo procedūru”.

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē ar īstenošanas pasākumiem saistīto procedūru.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 3.c punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1798/2003

29. pants – 1. un 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3c) Regulas 29. panta 1. un 2. punktā vārdus „44. panta 2. punktā noteikto procedūru” aizstāj ar „44. panta 2. punktā noteikto regulatīvo procedūru”.

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē ar īstenošanas pasākumiem saistīto procedūru.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 3.d punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1798/2003

30. pants – 1. un 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3d) Regulas 30. panta 1. un 2. daļā vārdus „44. panta 2. punktā noteikto procedūru” aizstāj ar „44. panta 2. punktā noteikto regulatīvo procedūru”.

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē ar īstenošanas pasākumiem saistīto procedūru.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 3.e punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1798/2003

35. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3e) Regulas 35. pantu groza šādi.

 

a) 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„1. Dalībvalstis un Komisija regulāri pārbauda šīs regulas īstenošanu. Komisija apkopo informāciju par dalībvalstu darbībām krāpšanas apkarošanā, izplata informāciju par tām dalībvalstīm, kurām ir vislabākie rezultāti, un ierosina darbības, kuras tā uzskata par vispiemērotākajām krāpnieciskas rīcības izlabošanai.”;

 

b) pēc 1. punkta iekļauj šādu punktu:

 

„1.a Komisija izstrādā rādītāju kopumu, kas ļautu atšķirt jomas, kurās pastāv lielāks nodokļu pārkāpumu rašanās risks, nekā citās. Nodokļu iestāžu pasākumu iedvesmas avotam ir jābūt krāpniecības novēršanai un saistību izpildes atvieglošanai godīgiem nodokļu maksātājiem.”;

 

c) 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„3. To statistikas datu sarakstu, kuri vajadzīgi šīs regulas darbības izvērtēšanai, nosaka saskaņā ar 44. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru. Pamatojoties uz šādi apkopotiem datiem, Komisija izstrādā rādītāju kopumu, kas ļautu novērtēt, kādā mērā katra dalībvalsts sadarbosies ar Komisiju un citām dalībvalstīm, sniedzot tām pieejamo informāciju un nodrošinot vajadzīgo palīdzību krāpniecības novēršanai. Šie ziņojumi ir publiski pieejami.”.

Pamatojums

Ņemot vērā Revīzijas palātas pamatoto kritiku par efektīvas administratīvās sadarbības trūkumu nodokļu krāpniecības jomā saistībā ar PVN, referents ierosina grozījumu, kam jāstiprina Komisijas loma analīzes un paraugprakses apmaiņas jomā.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 3.f punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1798/2003

37. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3f) Regulas 37. pantā vārdus „44. panta 2. punktā noteikto procedūru” aizstāj ar „44. panta 2. punktā noteikto regulatīvo procedūru”.

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē ar īstenošanas pasākumiem saistīto procedūru.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 3.g punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1798/2003

44. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3g) Regulas 44. pantam pievieno šādu punktu:

 

„3.a Atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Komisijas vienošanās par Padomes lēmuma 1999/468/EK īstenošanas procedūru 5. punktam Eiropas Parlaments saņem pilnīgu informāciju par plānotajiem pasākumiem.”

Pamatojums

Plānojot Regulas (EK) Nr. 1798/2003 īstenošanas pasākumus, vēlams savlaicīgi informēt Eiropas Parlamentu.


PASKAIDROJUMS

Ievads

Saistībā ar nodokļu krāpniecības apkarošanas stratēģiju Eiropas Komisija 17. martā pieņēma tiesību aktu priekšlikumus: priekšlikumu direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (“PVN direktīvu”) un priekšlikumu regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1798/2003, lai apkarotu nodokļu krāpniecību, kas saistīta ar Kopienas iekšējiem darījumiem.

Kā jau šīs Komisijas locekļiem ir zināms, pret krāpniecību nevar cīnīties tikai valsts līmenī, kaut gan lielā mērā tas ir dalībvalstu kompetencē. Nodokļu krāpniecības apkarošanai ir jābūt ES prioritātei un jāveicina plašāka sadarbība starp dalībvalstu administratīvajām iestādēm un ar Komisiju. Šajā sakarībā Komisija, sekojot kopš 2007. gada Padomes norādītajam virzienam, ir izstrādājusi divpusēju stratēģiju:

§ no vienas puses, apsvērt nozīmīgu PVN reformu, kas būtu saistīta vai nu ar apgrieztās nodokļu iekasēšanas mehānisma ieviešanu vai arī nodokļu uzlikšanu Kopienas iekšējiem darījumiem, tostarp arī tīrvērtes iestādi;

§ no otras puses, konvencionālo pasākumu kopumu, proti, PVN noteikumu izmaiņas, kas būtiski nepārveidotu spēkā esošo sistēmu un kuru mērķis būtu ieviest tehniskus uzlabojumus nodokļu administrēšanā.

Ņemot vērā Ekonomikas un finanšu padomes pašreizējo darba ritmu, padziļināta PVN reforma nešķiet iespējama, vismaz ne īstermiņā. Šādu viedokli apstiprināja arī komisārs L. Kovács, 2008. gada 24. jūnijā uzstājoties Ekonomikas un monetārajā komitejā. Arī Francijas prezidentūra nav iekļāvusi savās prioritātēs nopietnu PVN reformu. Tādējādi, atliek konvencionālie pasākumi.

Ekonomikas un finanšu padome 2007. gada 5. jūnija secinājumos par prioritāriem noteica šādus konvencionālos pasākumus:

§ ieviest izmaiņas deklarācijā par Kopienas iekšējo pārdošanu, lai saīsinātu termiņus;

§ nodrošināt, lai dalībvalstu nodokļu iestādes ātrākajā veidā varētu apmainīties ar deklarācijās ietverto informāciju;

§ apsvērt iespēju ieviest dalītu atbildību gadījumos, kad operators nav sniedzis nepieciešamos datus, vai iesniedzis tos nepareizi, un tas ir vēlāk radījis PVN zaudējumus iekasēšanas laikā;

§ uzlabot pieejamo informāciju par operatoriem, kas identificēti PVN nolūkiem, neietekmējot negatīvi dalībvalstu veikto riska analīzi.

Direktīvas un regulas priekšlikums, kas ir pamatā šim projektam, tikai daļēji aptver dažus no Ekonomikas un finanšu padomes norādītajiem prioritārajiem aspektiem. Uzstāšanās laikā 25. jūnijā komisārs L. Kovács apstiprināja, ka tuvākos mēnešos Komisija iesniegs priekšlikumus, lai ieviestu praksē Ekonomikas un finanšu padomes 2007. gada jūnija ierosinājumus, proti:

§ priekšlikumu tiesību aktu grozījumiem, kuru mērķis būtu dalītas atbildības ieviešana gadījumos, kad operators nesniedz pieprasīto informāciju vai to sniedz nepareizā formā (paredzēts 2008. gada oktobrī);

§ vēl vienu tiesību aktu priekšlikumu, lai nodrošinātu automātisku dalībvalstu pieeju savām datu bāzēm saistībā ar nodokļu maksātāju identitāti un darbībām (paredzēts 2008. gada novembrī);

§ PVN informācijas apmaiņas sistēmas (VIES) reformu, kas ievieš obligātos standartus nodokļu maksātāju reģistrācijā un reģistrācijas atcelšanā (paredzēta 2008. gada novembrī).

Ir jāatzīmē arī Eiropas Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 8, kurā asi kritizētas dalībvalstis, pārmetot tām nepietiekamus centienus administratīvajā sadarbībā PVN jomā. Ziņojumā Revīzijas palāta cita starpā sniedz šādus ieteikumus:

-    ievērojami saīsināt termiņus datu savākšanai un ieguvei;

-    nodrošināt nepareizu datu ātru izlabošanu;

-    uzlabot PVN reģistrācijas numuru apstiprināšanas procesu;

-    pavairot savstarpējas salīdzināšanas iespējas, piemēram, ietverot datus par preču iegādi Kopienas iekšienē;

-    atļaut plašāku tiešo pieeju datiem, tādējādi nodrošinot daudzpusējas konsultācijas.

Pasākumu darbības joma

Ziņojumā minētie pasākumi iekļaujas šajā jomā. Komisija ierosina paātrināt informācijas apkopošanu par Kopienas iekšējiem darījumiem, kā arī tās apmaiņu. Spēkā esošajos noteikumos, kurus vēlas grozīt Komisija, ir iekļauta uzņēmumu datu apkopošana (kopsavilkuma paziņojumi, kuros ir informācija par Kopienas iekšējām preču piegādēm), ko veic reizi ceturksnī. Ar šo jauno pasākumu Komisija ierosina:

§ saskaņot un samazināt līdz vienam mēnesim periodu, kad jāsniedz iekšējo Kopienas darījumu deklarācija kopsavilkumu paziņojuma veidā, kas minēts PVN direktīvā;

§ no trijiem līdz vienam mēnesim samazināt laiku, kurā šī informācija tiek pārsūtīta starp dalībvalstīm.

Lai iegūtu krāpniecības apkarošanai vajadzīgo informāciju, priekšlikumā ir arī ierosināts ik mēnesi apkopot informāciju par tām Kopienas iekšējām preču iegādēm un pakalpojumu pirkšanu no to sniedzēja, kas veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī, par kurām pircējs ir apliekams ar nodokli. Lai to panāktu, preces vai pakalpojuma saņēmējiem jeb pircējiem, kuri šādas darbības veic par summu, kas kalendārā gada laikā pārsniedz EUR 200 000 , PVN deklarācijas būs jāiesniedz reizi mēnesī. Saskaņā ar Komisijas paskaidrojumu šī robežvērtība ir noteikta, lai ar papildu pienākumiem nenoslogotu tos uzņēmumus, kuri neregulāri veic Kopienas iekšējās iegādes vai arī tās veic par nelielām summām, vienlaikus paturot prātā krāpniecībai nozīmīgas summas. No otras puses, priekšlikums paredz, ka summas par darījumiem deklarācijā būs jānorāda atsevišķi, lai varētu tās savstarpēji salīdzināt. Priekšlikums ietver noteikumus, kas paredz saskaņot prasības par pakalpojumu aplikšanu ar nodokli, lai panāktu to, ka pakalpojuma sniedzējs un pircējs šos darījumus deklarē vienā un tajā pašā laikposmā. Šis noteikums sniegs iespēju efektīvi savstarpēji salīdzināt iesniegto informāciju.

Turklāt priekšlikums ietver uzņēmumiem svarīgu vienkāršošanas pasākumu, jo tas dalībvalstīm uzliek pienākumu pieņemt kopsavilkuma paziņojumus un PVN deklarācijas, kas iesniegtas elektronisku failu formā.

Priekšlikuma paskaidrojumā Komisija norāda, ka lielākā daļa uzņēmumu atzina, ka deklarāciju iesniegšana katru mēnesi neradītu tiem pārlieku lielu slogu. MVU pārstāvji apstiprināja, ka pasākums neietekmētu lielāko daļu no viņu uzņēmumiem.

Saskaņā ar Komisijas viedokli pasākums skar ierobežotu skaitu uzņēmumu, proti, tos, kuri veic darījumus Kopienas iekšienē (4 % uzņēmumu, kas Kopienā reģistrēti kā PVN maksātāji). Tomēr ir pamats jautāt, vai, apsverot šo ietekmi, ir pietiekami ņemts vērā tas, ka pakalpojumus sniedzošiem uzņēmumiem iepriekš nebija jākārto šīs formalitātes. Šiem uzņēmumiem tiesību aktu reforma nozīmēs jaunas formalitātes.

Referenta viedoklis

Referentam ir noteikts viedoklis par Komisijas priekšlikumu, kaut gan viņš atkārto, ka ierosinātie likumdošanas pasākumi ir tikai daļa no darba, kas turpmāk jāveic. Būtu vēlams, lai Komisija nākotnē ierosinātu priekšlikumus integrētas tiesību aktu paketes veidā, kas nepārprotami uzlabotu likumdošanas kvalitāti. Ņemot vērā to, ka Komisija nav sīki novērtējusi jauno saistību ietekmi uz pakalpojumu sniegšanu, referents ierosina grozījumu, kurā paredzēta novērtējumu ziņojuma sagatavošana par jauno saistību ietekmi, jo īpaši par nodokļu maksātājiem un administrācijām radītajām administratīvajām izmaksām, kā arī efektivitāti nodokļu krāpniecības apkarošanā. Līdzīgi, ņemot vērā Revīzijas palātas pamatoto kritiku par efektīvas administratīvās sadarbības trūkumu nodokļu krāpniecības jomā saistībā ar PVN, referents ierosina grozījumu, kam jāstiprina Komisijas loma analīzes un paraugprakses apmaiņas jomā.


JuridiskāS komitejaS ATZINUMS (5.11.2008)

Ekonomikas un monetārajai komitejai

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1798/2003, lai apkarotu nodokļu krāpniecību, kas saistīta ar Kopienas iekšējiem darījumiem

(COM(2008)0147 – C6-0155/2008 – 2008/0059(CNS))

Atzinumu sagatavoja: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – -1. punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1798/2003

17. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-1) Regulas 17. apsvērumu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību1. Atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Komisijas vienošanās par Padomes lēmuma 1999/468/EK īstenošanas procedūru 5. punktam Eiropas Parlamentam jāsaņem pilnīga informācija par plānotajiem pasākumiem.

 

_________________

 

1 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.”

Pamatojums

Plānojot Regulas (EK) Nr. 1798/2003 īstenošanas pasākumus, vēlams savlaicīgi informēt Eiropas Parlamentu.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – -1.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1798/2003

6. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1a) Regulas 6. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

„Informācijas un administratīvo procedūru pieprasījumus saskaņā ar 5. pantu pēc iespējas sūta, izmantojot standarta veidlapu, kas apstiprināta saskaņā ar 44. panta 3. punktā minēto regulatīvo procedūru.”

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē, ka attiecīgo pasākumu joprojām pieņem saskaņā ar regulatīvo procedūru.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – -1.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1798/2003

18. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-1a) Regulas 18. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„Saskaņā ar 44. panta 2. punktā noteikto regulatīvo procedūru nosaka:

 

1. precīzas apmaināmās informācijas kategorijas;

 

2. apmaiņas biežumu;

 

3. praktiskus pasākumus informācijas apmaiņai.

 

Katra dalībvalsts nosaka, vai tā piedalīsies informācijas apmaiņā automātiskā vai strukturēti automātiskā veidā.”

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē ar īstenošanas pasākumiem saistīto procedūru un vienlaikus racionalizē dalībvalstu lomu, mazinot to izvēles iespējas attiecībā uz līdzdalību informācijas apmaiņā.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – -1.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1798/2003

22. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-1b) Regulas 22. panta 2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„2. Dalībvalstis nodrošina, ka to datu bāzes ir atjauninātas, pilnīgas un precīzas.

 

Saskaņā ar 44. panta 2. punktā paredzēto regulatīvo procedūru nosaka kritērijus, lai secinātu, kuras izmaiņas nav atbilstošas, būtiskas vai lietderīgas un kuras tādēļ nav jāveic.”

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē ar īstenošanas pasākumiem saistīto procedūru.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 3.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1798/2003

25. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3a) Regulas 25. panta 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„3. Nosacījumus, saskaņā ar kuriem var nodrošināt piekļuvi labotajai informācijai, nosaka saskaņā ar 44. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.”

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē ar īstenošanas pasākumiem saistīto procedūru.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 3.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1798/2003

27. pants – 4. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3b) Regulas 27. panta 4. punkta otro daļu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„Par Direktīvas 2002/38/EK 4. pantā noteikto laika posmu dalībvalstis jo īpaši sniedz šādu apstiprinājumu elektroniski saskaņā ar 44. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.”

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē ar īstenošanas pasākumiem saistīto procedūru.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 3.c punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1798/2003

29. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3c) Regulas 29. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„1. Informācija identifikācijas dalībvalstij no nodokļu maksātāja, kas neveic uzņēmējdarbību, par to, kad sākas šās personas darbības, kas izklāstītas Direktīvas 77/388/EEK 26.c panta B punkta 2. apakšpunktā, ir jāiesniedz elektroniskā veidā. Tehniskas detaļas, tostarp attiecībā uz kopējo elektronisko ziņojumu, nosaka saskaņā ar 44. panta 2. punktā paredzēto regulatīvo procedūru.

 

2. Identifikācijas dalībvalsts šo informāciju elektroniski nosūta pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm 10 dienās no tā mēneša beigām, kurā saņemta informācija no nereģistrētās ar nodokli apliekamās personas. Tādā pašā veidā informē pārējo dalībvalstu kompetentās iestādes par piešķirto reģistrācijas numuru. Tehniskas detaļas, tostarp attiecībā uz kopējo elektronisko ziņojumu, ar kuru jānosūta šī informācija, nosaka saskaņā ar 44. panta 2. punktā paredzēto regulatīvo procedūru..

 

3. Identifikācijas dalībvalsts nekavējoties elektroniski informē pārējo dalībvalstu kompetentās iestādes, ja kādu nereģistrētu ar nodokli apliekamo personu izslēdz no identifikācijas reģistra.”

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē ar īstenošanas pasākumiem saistīto procedūru.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 3.d punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1798/2003

30. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3d) Regulas 30. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„1. Nodokļu deklarācija ar datiem, kas izklāstīti Direktīvas 77/388/EEK 26.c panta B punkta 5. apakšpunkta otrajā daļā, jāiesniedz elektroniskā veidā. Tehniskas detaļas, tostarp attiecībā uz kopējo elektronisko ziņojumu, nosaka saskaņā ar 44. panta 2. punktā paredzēto regulatīvo procedūru.

 

Identifikācijas dalībvalsts šo informāciju elektroniski nosūta attiecīgās dalībvalsts kompetentajai iestādei ne vēlāk kā 10 dienas pēc tā mēneša beigām, kad saņemta nodokļu deklarācija. Dalībvalstis, kuras pieprasījušas nodokļu deklarāciju, kas jāaizpilda valsts valūtā, kura nav euro, pārvērš summas euro pēc valūtas kursa, kas ir spēkā pārskata perioda pēdējā dienā. Maiņu izdara pēc valūtas kursiem, kurus tajā dienā publicējusi Eiropas Centrālā banka, vai, ja attiecīgajā dienā nav šādas publikācijas, tad nākamajā publikācijas dienā. Tehniskas detaļas šādas informācijas nosūtīšanai nosaka saskaņā ar 44. panta 2. punktā paredzēto regulatīvo procedūru.

 

 

Identifikācijas dalībvalsts elektroniski nosūta patēriņa dalībvalstij informāciju, kas vajadzīga, lai saistītu katru maksājumu ar attiecīgo ceturkšņa nodokļu deklarāciju.”

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē ar īstenošanas pasākumiem saistīto procedūru.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 3.e punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1798/2003

35. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3e) Regulas 35. panta 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„3. To statistikas datu sarakstu, kuri vajadzīgi šīs regulas izvērtēšanai, nosaka saskaņā ar 44. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru. Dalībvalstis šos datus paziņo Komisijai, ja vien tie ir pieejami un ja to paziņošana nerada nesamērīgus administratīvus slogus.”

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē ar īstenošanas pasākumiem saistīto procedūru.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 3.f punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1798/2003

37. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3f) Regulas 37. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„Informāciju, kas paziņota atbilstoši šai regulai, cik vien iespējams, sniedz elektroniski, ievērojot pasākumus, kurus pieņem saskaņā ar 44. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.”

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē ar īstenošanas pasākumiem saistīto procedūru.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 3.g punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1798/2003

44. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3g) Regulas 44. pantu papildina ar šādu punktu:

 

„3.a Atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Komisijas vienošanās par Padomes lēmuma 1999/468/EK īstenošanas procedūru 5. punktam Eiropas Parlaments saņem pilnīgu informāciju par plānotajiem pasākumiem.”

Pamatojums

Plānojot Regulas (EK) Nr. 1798/2003 īstenošanas pasākumus, vēlams savlaicīgi informēt Eiropas Parlamentu.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Cīņa pret nodokļu krāpniecību, kas saistīta ar Kopienas iekšējiem darījumiem

Atsauces

COM(2008)0147 – C6-0155/2008 – 2008/0059(CNS)

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

ECON

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

10.4.2008

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

25.6.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

7.10.2008

 

 

 

Pieņemšanas datums

4.11.2008

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

25

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Sharon Bowles, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber


PROCEDŪRA

Virsraksts

Cīņa pret nodokļu krāpniecību, kas saistīta ar Kopienas iekšējiem darījumiem

Atsauces

COM(2008)0147 – C6-0155/2008 – 2008/0059(CNS)

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

10.4.2008

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CONT

10.4.2008

IMCO

10.4.2008

JURI

10.4.2008

 

Atzinumu nav sniegusi

       Lēmuma datums

CONT

6.5.2008

IMCO

6.5.2008

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

José Manuel García-Margallo y Marfil

22.4.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

30.6.2008

9.9.2008

4.11.2008

 

Pieņemšanas datums

5.11.2008

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

38

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Slavi Binev, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Christian Ehler, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Salvador Domingo Sanz Palacio, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Werner Langen, Klaus-Heiner Lehne, Vladimír Maňka, Gianni Pittella

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Wolfgang Bulfon

Pēdējā atjaunošana - 2008. gada 19. novembraJuridisks paziņojums