Procedură : 2008/0059(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0449/2008

Texte depuse :

A6-0449/2008

Dezbateri :

PV 03/12/2008 - 20
CRE 03/12/2008 - 20

Voturi :

PV 04/12/2008 - 7.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0578

RAPORT     *
PDF 228kWORD 330k
14 noiembrie 2008
PE 411.933v02-00 A6-0449/2008

referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1798/2003 în vederea combaterii fraudei fiscale legate de operațiunile intracomunitare

(COM(2008)0147 – C6-0155/2008 – 2008/0059(CNS))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportor: José Manuel García-Margallo y Marfil

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ AL ComisiEI pentru afaceri juridice
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1798/2003 în vederea combaterii fraudei fiscale legate de operațiunile intracomunitare

(COM(2008)0147 – C6-0155/2008 – 2008/0059(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2008)0147),

–   având în vedere articolul 93 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0155/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A6-0449/2008),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

Amendamentul  1

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul -1 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1798/2003

Considerentul 17

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(-1) Considerentul (17) se modifică după cum urmează:

 

„Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei*. Parlamentul European ar trebui să fie pe deplin informat cu privire la măsurile avute în vedere, în conformitate cu punctul (5) din Acordul dintre Parlamentul European și Comisie privind normele de aplicare a Deciziei 1999/468/CE a Consiliului**.

 

_________________

 

* JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

** JO C 143, 10.6.2008, p. 1.”

Justificare

Atunci când sunt avute în vedere unele măsuri de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1798/2003, este recomandabil ca Parlamentul European să fie informat din timp.

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul -1 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1798/2003

Articolul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1a) La articolul 6, cuvintele „procedura prevăzută la articolul 44 alineatul (2)” se înlocuiesc cu „procedura de reglementare prevăzută la articolul 44 alineatul (2)”.

Justificare

Amendamentul propus clarifică faptul că măsurile respective continuă să fie adoptate conform procedurii de reglementare.

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul -1b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1798/2003

Articolul 18 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(-1b) La articolul 18 primul paragraf, cuvintele „procedura prevăzută la articolul 44 alineatul (2)” se înlocuiesc cu „procedura de reglementare prevăzută la articolul 44 alineatul (2)”.

Justificare

Amendamentul propus aduce clarificări cu privire la procedura corespunzătoare normelor de aplicare și, în același timp, simplifică rolul statelor membre, reducându-le puterea discreționară în ceea ce privește participarea la schimburile de informații.

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1798/2003

Articolul 25 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3a) La articolul 25 alineatul (3), cuvintele „procedura prevăzută la articolul 44 alineatul (2)” se înlocuiesc cu „procedura de reglementare prevăzută la articolul 44 alineatul (2)”.

Justificare

Amendamentul propus clarifică procedura corespunzătoare măsurilor de aplicare.

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1798/2003

Articolul 27 – alineatul 4 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3b) La articolul 27 alineatul (4) al doilea paragraf, cuvintele „procedura prevăzută la articolul 44 alineatul (2)” se înlocuiesc cu „procedura de reglementare prevăzută la articolul 44 alineatul (2)”.

Justificare

Amendamentul propus clarifică procedura corespunzătoare măsurilor de aplicare.

Amendamentul  6

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 - punctul 3c (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1798/2003

Articolul 29 – alineatele 1 și 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3c) La articolul 29 alineatele (1) și (2), cuvintele „procedura prevăzută la articolul 44 alineatul (2)” se înlocuiesc cu „procedura de reglementare prevăzută la articolul 44 alineatul (2)”.

Justificare

Amendamentul propus clarifică procedura corespunzătoare măsurilor de aplicare.

Amendamentul  7

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 - punctul 3d (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1798/2003

Articolul 30 – alineatele 1 și 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3d) La articolul primul și al doilea paragraf, cuvintele „procedura prevăzută la articolul 44 alineatul (2)” se înlocuiesc cu „procedura de reglementare prevăzută la articolul 44 alineatul (2)”.

Justificare

Amendamentul propus clarifică procedura corespunzătoare măsurilor de aplicare.

Amendamentul  8

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3e (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1798/2003

Articolul 35

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3e) Articolul 35 se modifică după cum urmează:

 

(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

 

1. Statele membre și Comisia evaluează periodic aplicarea prezentului regulament. Comisia centralizează informațiile referitoare la acțiunile statelor membre împotriva fraudelor, le face publice pe cele mai de succes și propune acțiunile pe care le consideră cele mai adecvate pentru a corecta comportamentele frauduloase.”

 

(b) după alineatul (1) se inserează următorul alineat:

 

„1a. Comisia stabilește un set de indicatori pentru definirea domeniilor în care riscul de non-conformitate cu legislația fiscală este mai mare decât în altele. Măsurile autorităților fiscale naționale decurg din necesitatea prevenirii fraudelor și favorizează un comportament conform legii din partea contribuabililor onești.”;

 

(c) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

 

„3. În conformitate cu procedura de reglementare prevăzută la articolul 44 alineatul (2), se stabilește o listă cu datele statistice necesare pentru evaluarea aplicării prezentului regulament. Pe baza datelor astfel colectate, Comisia prezintă o serie de indicatori pentru a se cunoaște în ce măsură fiecare stat membru va coopera cu aceasta și cu celelalte state membre în punerea la dispoziție de informații și în furnizarea de asistență necesară pentru eliminarea fraudelor. Aceste rapoarte se pun la dispoziția publicului.”

Justificare

Având în vedere critica justificată din partea Curții de Conturi privind lipsa cooperării administrative eficiente împotriva fraudelor în domeniul TVA, raportorul propune un amendament care ar consolida rolul Comisiei în pregătirea analizelor și schimbului de cele mai bune practici.

Amendamentul  9

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3f (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1798/2003

Articolul 37

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3f) La articolul 37, cuvintele „procedura prevăzută la articolul 44 alineatul (2)” se înlocuiesc cu „procedura de reglementare prevăzută la articolul 44 alineatul (2)”.

Justificare

Amendamentul propus clarifică procedura corespunzătoare măsurilor de aplicare.

Amendamentul  10

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3 g (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1798/2003

Articolul 44 – punctul 3a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3g) La articolul 44 se adaugă următorul paragraf:

 

„3a. Parlamentul European trebuie să fie pe deplin informat cu privire la măsurile avute în vedere, în conformitate cu punctul (5) din Acordul dintre Parlamentul European și Comisie privind normele de aplicare a Deciziei 1999/468/CE a Consiliului.”

Justificare

Atunci când sunt avute în vedere unele măsuri de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1798/2003, este recomandabil ca Parlamentul European să fie informat din timp.


EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

La 17 martie 2008 Comisia a adoptat două propuneri legislative privind strategia de combatere a fraudei fiscale: una de modificare a Directivei Consiliului 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată („directiva TVA”), iar cealaltă de modificare a Regulamentului (CE) No 1798/2003, pentru a combate frauda fiscală legată de operațiunile din cadrul Comunității.

După cum bine știu membrii acestei comisii, combaterea fraudei, deși reprezintă în mare măsură o responsabilitate a statelor membre, nu se poate înfăptui doar la nivel național. Aceasta trebuie să constituie o prioritate a UE și trebuie să conducă la o strânsă cooperare între autoritățile administrative ale statelor membre și cu Comisia. În această privință, Comisia, urmând orientările stabilite de Consiliu din 2007, a pregătit o strategie dublă, și anume:

§ 1) urmărirea unei reforme majore a TVA, care ar putea consta fie în introducerea unui mecanism de taxare inversă sau în impozitarea operațiunilor intracomunitare prin intermediul unor măsuri care includ o casă de compensare;

§ 2) un set de măsuri convenționale, și anume, modificări ale normelor privind TVA care nu necesită schimbări fundamentale ale sistemului actual și care vizează introducerea de tehnici mai bune în administrarea taxei.

Ritmul actual al discuțiilor din cadrul Consiliului ECOFIN nu sugerează o reformă profundă a TVA în viitorul apropiat. Acest lucru a fost confirmat de comisarul Kovács, atunci când s-a adresat Comisiei pentru afaceri economice și monetare în iunie 2008. De asemenea, președinția franceză nu a inclus o reformă fundamentală a TVA printre prioritățile sale. Prin urmare, rămân doar măsurile convenționale.

În concluziile sale din 5 iunie 2007, ECOFIN a identificat următoarele măsuri convenționale ca fiind prioritare:

§ introducerea de modificări în declarația privind vânzările intracomunitare în vederea reducerii termenelor;

§ garantarea faptului că autoritățile fiscale ale statelor membre își comunică mai rapid informațiile din declarații;

§ analizarea posibilității de introducere a responsabilității comune în cazul în care un operator nu a furnizat datele solicitate sau a făcut aceasta într-un mod incorect, iar acest lucru a condus la pierderi de TVA într-o fază ulterioară a procedurii de colectare;

§ îmbunătățirea informațiilor disponibile cu privire la operatorii identificați pentru plata TVA, fără a aduce atingere analizelor de risc efectuate de statele membre.

Propunerea de directivă și propunerea de regulament care constituie prezentul pachet acoperă doar parțial câteva aspecte semnalate de ECOFIN ca fiind prioritare. Comisarul Kovács a confirmat la 25 iunie intenția Comisiei de a înainta în următoarele câteva luni propuneri de aplicare a propunerilor ECOFIN din iunie 2007. Acestea vor lua forma:

§ unei propuneri de modificare legislativă vizând introducerea responsabilității comune în cazul în care un operator nu a furnizat datele solicitate sau a făcut acest lucru în mod incorect (pentru octombrie 2008);

§ unei propuneri legislative vizând garantarea accesului automat al statelor membre la bazele de date privind identitatea și activitățile persoanelor (pentru noiembrie 2008);

§ unei reforme a VIES (Sistemul de schimb de informații privind TVA) vizând stabilirea de standarde minime pentru înregistrarea și scoaterea din evidență a persoanelor (pentru noiembrie 2008).

Ar trebui să se facă trimitere și la Raportul special nr. 8 al Curții de Conturi, care este foarte critic la adresa statelor membre, reproșându-le lipsa unor eforturi suficiente în privința cooperării administrative în domeniul TVA. Raportul respectiv face o serie de recomandări, printre care se numără și următoarele:

-    reducerea drastică a termenelor pentru obținerea și prelucrarea datelor;

-    garantarea rectificării rapide a datelor incorecte;

-    îmbunătățirea funcționării mecanismului de validare a codurilor de identificare fiscală;

-    consolidarea verificărilor încrucișate, de exemplu prin includerea datelor privind operațiunile intracomunitare;

-    facilitarea accesului direct la date în vederea consultărilor multilaterale.

Domeniul de aplicare al măsurilor

Măsurile menționate în prezentul raport se înscriu în acest cadru. Comisia propune accelerarea colectării și a schimbului de date privind operațiunile intracomunitare. Printre dispozițiile actuale pe care Comisia dorește să le modifice se numără și colectarea datelor privind întreprinderile (rezumate conținând informații privind livrările intracomunitare de bunuri), în prezent realizată trimestrial. Prin această nouă măsură, Comisia propune:

§ armonizarea și reducerea la o lună a perioadei pentru declararea operațiunilor intracomunitare prin intermediul rezumatelor menționate în directiva TVA;

§ reducerea de la trei luni la o lună a termenului pentru transmiterea unor asemenea informații între statele membre.

În scopul punerii la dispoziție a informațiilor necesare pentru combaterea fraudei, se propune, de asemenea, colectarea lunară a datelor privind operațiunile intracomunitare cu bunuri și servicii care implică un furnizor stabilit într-un alt stat membru și pentru care cumpărătorul ar trebui să plătească TVA. În acest scop, cumpărătorii și destinatarii care se angajează în asemenea operațiuni care implică o sumă mai mare de 200 000 EUR pe an calendaristic vor fi obligați să depună lunar declarațiile lor de TVA. Comisia explică că acest prag a fost stabilit pentru ca firmele care fac achiziții intracomunitare doar ocazional sau în limita unor sume foarte mici să nu fie împovărate cu obligații suplimentare, ținându-se totodată seama de ceea ce se consideră a fi sume semnificative în materie de fraudă. În plus, se propune ca sumele aferente operațiunilor în cauză să fie indicate separat în declarație pentru a facilita verificarea încrucișată. Propunerea include dispoziții care vizează armonizarea normelor privind aplicabilitatea TVA serviciilor în vederea garantării faptului că atât furnizorul, cât și cumpărătorul își declară operațiunile în aceeași perioadă. Aceasta ar trebui să permită verificarea încrucișată eficientă a informațiilor furnizate.

Propunerea include, de asemenea, o măsură importantă de simplificare pentru întreprinderi, deoarece obligă statele membre să accepte transferul pe cale electronică al fișierelor ca mijloc de furnizare a rezumatelor și declarațiilor de TVA.

Comisia explică în expunerea sa de motive că majoritatea firmelor recunosc că prezentarea lunară de declarații nu ar reprezenta o povară excesivă pentru ele. Reprezentanții IMM-urilor au confirmat faptul că majoritatea IMM-urilor nu ar avea de suferit de pe urma unei asemenea măsuri.

Potrivit Comisiei, această măsură va afecta doar un număr limitat de întreprinderi, și anume, acelea care efectuează operațiuni intracomunitare (adică 4% dintre firmele înregistrate pentru plata TVA în Comunitate). Totuși, se poate adresa întrebarea justificată: cât de mult s-a ținut seama în calcularea impactului respectiv de faptul că întreprinderile care furnizează servicii sunt în prezent scutite de formalitățile în cauză? Pentru asemenea întreprinderi, reforma legislativă ar conduce la formalități noi și suplimentare.

Opinia raportorului

Raportorul și-a format o opinie în legătură cu propunerea Comisiei, reafirmând că măsurile legislative propuse constituie doar o parte a ceea ce este de făcut. Ar fi de dorit ca, pe viitor, Comisia să-și prezinte propunerile sub forma unui pachet legislativ integrat, o măsură care ar îmbunătăți cu siguranță calitatea legislației. Dat fiind faptul că impactul noilor obligații privind prestările de servicii nu a fost evaluat în detaliu de către Comisie, raportorul propune un amendament care ar prevedea elaborarea unui raport de evaluare a efectelor noilor obligații formale, în special în termeni de costuri administrative pentru persoane și administrații, ținându-se seama totodată de chestiunea eficienței în combaterea fraudei fiscale. În plus, având în vedere critica justificată din partea Curții de Conturi privind lipsa cooperării administrative eficiente împotriva fraudelor în domeniul TVA, raportorul propune un amendament care ar consolida rolul Comisiei în pregătirea analizelor și schimbului de cele mai bune practici.


AVIZ AL ComisiEI pentru afaceri juridice (5.11.2008)

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1798/2003 în vederea combaterii fraudei fiscale legate de operațiunile intracomunitare

(COM(2008)0147 – C6-0155/2008 – 2008/0059(CNS))

Raportoare: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

AMENDAMENTELE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul -1 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1798/2003

Considerentul 17

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(-1) Considerentul 17 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Măsurile necesare punerii în aplicare a prezentului regulament trebuie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei1. Parlamentul European ar trebui să fie pe deplin informat cu privire la măsurile avute în vedere, în conformitate cu punctul (5) din Acordul dintre Parlamentul European și Comisie privind normele de aplicare a Deciziei 1999/468/CE a Consiliului.

 

_________________

 

1 JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

Justificare

Atunci când sunt avute în vedere unele măsuri de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1798/2003, este recomandabil ca Parlamentul European să fie informat din timp.

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul -1 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1798/2003

Articolul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1a) Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„În măsura posibilului, cererile de informații și de anchete administrative, în sensul articolului 5, se transmit folosind un formular tip adoptat în conformitate cu procedura de reglementare prevăzută la articolul 44 alineatul (3).”

Justificare

Amendamentul propus clarifică faptul că măsurile respective continuă să fie adoptate conform procedurii de reglementare.

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul -1 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1798/2003

Articolul 18

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(-1a) Articolul 18 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Următoarele aspecte se stabilesc în conformitate cu procedura de reglementare prevăzută la articolul 44 alineatul (2):

 

1. categoriile exacte de informații care urmează să facă obiectul schimbului;

 

2. frecvența schimburilor;

 

3. modalitățile practice ale schimbului de informații.

 

Fiecare stat membru stabilește dacă va lua parte la schimbul de informații, precum și dacă o va face în mod automat sau în mod automat structurat.”

Justificare

Amendamentul propus aduce clarificări cu privire la procedura corespunzătoare normelor de aplicare și, în același timp, simplifică rolul statelor membre, reducându-le puterea discreționară în ceea ce privește participarea la schimburile de informații.

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul -1b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1798/2003

Articolul 22 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(-1b) La articolul 22, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

2. Statele membre se asigură că bazele lor de date sunt actualizate, complete și exacte.

 

În conformitate cu procedura de reglementare prevăzută la articolul 44 alineatul (2), se definesc criterii pentru a stabili care dintre modificări nu sunt relevante, esențiale sau utile și, prin urmare, nu trebuie efectuate.”

Justificare

Amendamentul propus clarifică procedura corespunzătoare măsurilor de aplicare.

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1798/2003

Articolul 25 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3a) La articolul 25, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

 

3. Condițiile în care poate fi permis accesul la informațiile corectate se stabilesc în conformitate cu procedura de reglementare prevăzută la articolul 44 alineatul (2).”

Justificare

Amendamentul propus clarifică procedura corespunzătoare măsurilor de aplicare.

Amendamentul  6

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1798/2003

Articolul 27 – alineatul 4 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3b) Articolul 27 alineatul (4) al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul:

 

„Pe perioada prevăzută la articolul 4 din Directiva 2002/38/CE, statele membre furnizează în special această confirmare prin mijloace electronice, în conformitate cu procedura de reglementare prevăzută la articolul 44 alineatul (2).”

Justificare

Amendamentul propus clarifică procedura corespunzătoare măsurilor de aplicare.

Amendamentul  7

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 - punctul 3c (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1798/2003

Articolul 29

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3c) Articolul 29 se înlocuiește cu următorul text:

 

1. Informațiile menționate la articolul 26c punctul (B) alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 77/388/CEE, culese de statele membre de identificare de la persoanele impozabile nestabilite la începerea activității, trebuie furnizate pe cale electronică. Detaliile tehnice, inclusiv un mesaj electronic comun, se stabilesc în conformitate cu procedura de reglementare prevăzută la articolul 44 alineatul (2).

 

2. Statul membru de identificare transmite aceste informații prin mijloace electronice autorităților competente ale celorlalte state membre în termen de zece zile de la sfârșitul lunii în care informațiile au fost primite de la persoana fără sediu stabil, plătitoare de impozit. În același mod, autoritățile competente ale celorlalte state membre sunt informate cu privire la numărul de identificare atribuit. Detaliile tehnice, inclusiv un mesaj electronic comun, prin care trebuie transmise aceste informații, se stabilesc în conformitate cu procedura de reglementare prevăzută la articolul 44 alineatul (2).

 

3. Statul membru de identificare informează fără întârziere, prin mijloace electronice, autoritățile competente ale celorlalte state membre, în cazul în care o persoană fără sediu stabil, plătitoare de impozit, este exclusă din registrul de identificare.”

Justificare

Amendamentul propus clarifică procedura corespunzătoare măsurilor de aplicare.

Amendamentul  8

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 - punctul 3d (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1798/2003

Articolul 30

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3d) Articolul 30 se înlocuiește cu următorul text:

 

1. Declarația cuprinzând detaliile menționate la articolul 26c punctul (B) alineatul (5) al doilea paragraf din Directiva 77/388/CEE trebuie prezentată prin mijloace electronice. Detaliile tehnice, inclusiv un mesaj electronic comun, se stabilesc în conformitate cu procedura de reglementare prevăzută la articolul 44 alineatul (2).

 

Statul membru de identificare transmite aceste informații prin mijloace electronice autorității competente a statului membru în cauză în termen de cel mult 10 zile de la sfârșitul lunii în care s-a primit declarația. Statele membre care au solicitat întocmirea declarației fiscale într-o monedă națională, alta decât euro, transformă sumele în euro utilizând rata de schimb valabilă în ultima zi a perioadei impozabile. Schimbul se face aplicând ratele de schimb publicate de Banca Centrală Europeană pentru ziua respectivă sau, în cazul în care nu există nici o publicație pentru ziua respectivă, pentru ziua următoare de publicare. Detaliile tehnice, inclusiv un mesaj electronic comun prin care se transmit aceste informații, se stabilesc în conformitate cu procedura de reglementare prevăzută la articolul 44 alineatul (2).

 

Statul membru de identificare transmite prin mijloace electronice statului membru de consum informațiile necesare pentru asocierea fiecărei plăți cu declarația fiscală trimestrială corespunzătoare.”

Justificare

Amendamentul propus clarifică procedura corespunzătoare măsurilor de aplicare.

Amendamentul  9

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3e (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1798/2003

Articolul 35 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3e) La articolul 35, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

 

3. În conformitate cu procedura de reglementare prevăzută la articolul 44 alineatul (2), se stabilește o listă cu datele statistice necesare pentru evaluarea prezentului regulament. Statele membre comunică aceste date Comisiei, în măsura în care acestea sunt disponibile, iar comunicarea nu implică sarcini administrative nejustificate.”

Justificare

Amendamentul propus clarifică procedura corespunzătoare măsurilor de aplicare.

Amendamentul  10

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3f (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1798/2003

Articolul 37

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3f) Articolul 37 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Informațiile comunicate în temeiul prezentului regulament sunt furnizate, în măsura posibilului, prin mijloace electronice, conform modalităților care urmează să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 44 alineatul (2).”

Justificare

Amendamentul propus clarifică procedura corespunzătoare măsurilor de aplicare.

Amendamentul  11

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3 g (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1798/2003

Articolul 44 – punctul 3a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3g)La articolul 44, se adaugă următorul alineat:

 

„3a. Parlamentul European trebuie să fie pe deplin informat cu privire la măsurile avute în vedere, în conformitate cu punctul (5) din Acordul dintre Parlamentul European și Comisie privind normele de aplicare a Deciziei 1999/468/CE a Consiliului.”

Justificare

Atunci când sunt avute în vedere unele măsuri de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1798/2003, este recomandabil ca Parlamentul European să fie informat din timp.

PROCEDURĂ

Titlu

Combaterii fraudei fiscale legate de operațiunile intracomunitare

Referințe

COM(2008)0147 – C6-0155/2008 – 2008/0059(CNS)

Comisia competentă în fond

ECON

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

  Data anunțului în plen

JURI

10.4.2008

 

 

 

Raportor(i)

  Data numirii

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

25.6.2008

 

 

Examinare în comisie

7.10.2008

 

 

 

Data adoptării

4.11.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

25

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Carlo Casini, Titus Corlățean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Sharon Bowles, Eva Lichtenberger, Rareș-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber


PROCEDURĂ

Titlu

Combaterii fraudei fiscale legate de operațiunile intracomunitare

Referințe

COM(2008)0147 – C6-0155/2008 – 2008/0059(CNS)

Comisia competentă în fond

  Data anunțului în plen

ECON

10.4.2008

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

  Data anunțului în plen

CONT

10.4.2008

IMCO

10.4.2008

JURI

10.4.2008

 

Avize care nu au fost emise

  Data deciziei

CONT

6.5.2008

IMCO

6.5.2008

 

 

Raportor(i)

  Data numirii

José Manuel García-Margallo y Marfil

22.4.2008

 

 

Examinare în comisie

30.6.2008

9.9.2008

4.11.2008

 

Data adoptării

5.11.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

38

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Slavi Binev, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Christian Ehler, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Salvador Domingo Sanz Palacio, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Membri supleanți prezenți la votul final

Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Werner Langen, Klaus-Heiner Lehne, Vladimír Maňka, Gianni Pittella

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

Wolfgang Bulfon

Ultima actualizare: 19 noiembrie 2008Notă juridică