Procedure : 2008/0090(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0077/2009

Indgivne tekster :

A6-0077/2009

Forhandlinger :

PV 10/03/2009 - 7
CRE 10/03/2009 - 7

Afstemninger :

PV 10/03/2009 - 8.12
CRE 10/03/2009 - 8.12
PV 11/03/2009 - 5.14
CRE 11/03/2009 - 5.14
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
PV 05/05/2009 - 5.7
CRE 05/05/2009 - 5.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0114

BETÆNKNING     ***I
PDF 561kWORD 776k
19. februar 2009
PE 415.164v03-00 A6-0077/2009

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (omarbejdning)

(KOM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Michael Cashman

Rådgivende ordfører(*): Anneli Jäätteenmäki, Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 47

(Omarbejdning – forretningsordenens artikel 80 a)

ERRATA/ADDENDA
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN
 UDTALELSE fra Udvalget om International Handel
 UDTALELSE fra Retsudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget for Andragender
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (omarbejdning)

(KOM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

(Fælles beslutningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0229),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 255, stk. 2, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0184/2008),

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter(1),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 80 a og 51,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, Udvalget om International Handel, Retsudvalget og Udvalget for Andragender (A6-0077/2009),

A. der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer,

B.  der henviser til, at Kommissionen ifølge det kompetente udvalg har truffet afgørelse om at iværksætte omarbejdningsproceduren uden at underrette de øvrige institutioner og i modstrid med ånd og bogstav i Parlamentets beslutning af 4. april 2006 med henstillinger til Kommissionen om adgang til institutionernes tekster i henhold til EF-traktatens artikel 192(2), der havde til formål at opnå væsentlige ændringer i forordning (EF) nr. 1049/2001; der desuden understreger, at Kommissionen i sit forslag endog har afvist at beskæftige sig med spørgsmål af den karakter, som der blev sat fokus på i Domstolens skelsættende dom i "Turco-sagen"(3);

1.  godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen (og med de tekniske tilpasninger, der er godkendt af Retsudvalget) og som ændret i det nedenstående;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Åbenhed kan også styrke principperne for god forvaltning i EU-institutionerne som fastlagt i artikel 41 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder1 ("chartret"). Der bør defineres passende interne procedurer og stilles tilstrækkelige finansielle og menneskelige ressourcer til rådighed for at gennemføre princippet om åbenhed i praksis.

_________

1 EUT C 302 af 14.12.2007, s. 1

Begrundelse

Der bør tages hensyn til Den Europæiske Ombudsmands bemærkninger i denne forbindelse.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) De generelle principper og begrænsningerne af hensyn til offentlige og private interesser, der skal gælde for retten til aktindsigt er fastlagt i forordning (EF) nr. 1049/2001, som har fundet anvendelse siden 3. december 2001.

udgår

Begrundelse

Indholdet af denne betragtning indføjes i betragtning 6.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Den første vurdering af gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001 fremgik af en rapport, der blev offentliggjort den 30. januar 2004. Den 9. november 2005 besluttede Kommissionen at iværksætte en procedure, der skulle føre til revision af forordning (EF) nr. 1049/2001. I en beslutning, der blev vedtaget den 4. april 2006, opfordrede Europa-Parlamentet Kommissionen til at forelægge et forslag om ændring af forordningen. Den 18. april 2007 offentliggjorde Kommissionen en grønbog om revisionen af forordningen og iværksatte en offentlig høring.

udgår

Begrundelse

Indholdet af denne betragtning indføjes i betragtning 6.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Formålet med nærværende forordning er at give retten til aktindsigt størst mulig virkning og at fastsætte de generelle principper herfor og begrænsninger heri i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 255, stk. 2.

(6) Formålet med nærværende forordning er at give retten til aktindsigt størst mulig virkning og at fastsætte de generelle principper og de begrænsninger af hensyn til offentlige eller private interesser, der gælder for denne aktindsigt, i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 255, stk. 2, under hensyntagen til erfaringerne fra den indledende gennemførelse af forordning (EF) nr. 1049/2001 og Europa-Parlamentets beslutning af 4. april 2006 med henstillinger til Kommissionen om adgang til institutionernes tekster i henhold til EF-traktatens artikel 192*. Denne forordning berører ikke den eksisterende ret til aktindsigt for medlemsstater, dømmende myndigheder eller undersøgelsesorganer.

 

* EUT C 293 E af 2.12.2006, s. 151.

Begrundelse

Betragtning 4, 5, 6 og 22 er blevet samlet i én enkelt betragtning, der opstiller de generelle principper for retten til aktindsigt i EU-dokumenter. Der gives også en klar henvisning til den bestemmelse i EF-traktaten (artikel 192), der danner retsgrundlag for Europa-Parlamentets anmodning til Kommissionen om at fremsætte et forslag om revision af forordning (EF) nr. 1049/2001.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) I overensstemmelse med EU-traktatens artikel 28, stk. 1, og artikel 41, stk. 1, gælder retten til aktindsigt også i forbindelse med dokumenter, der vedrører den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik samt politisamarbejdet og det retlige samarbejde i kriminalsager. Hver enkelt institution bør overholde sine sikkerhedsforskrifter.

(8) I overensstemmelse med EU-traktatens artikel 28, stk. 1, og artikel 41, stk. 1, gælder retten til aktindsigt også i forbindelse med dokumenter, der vedrører den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik samt politisamarbejdet og det retlige samarbejde i kriminalsager.

Begrundelse

Betragtning 15 omhandler særskilt de sikkerhedsforskrifter, der skal vedtages af hver enkelt institution.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) Rådet og Kommissionen optræder som lovgivende myndighed, herunder endog i henhold til delegeret kompetence, når de under medvirken af Europa-Parlamentet vedtager lovregler af generel rækkevidde, der har retskraft i eller for medlemsstaterne, i form af forordninger, direktiver, rammeafgørelser, beslutninger og afgørelser, på grundlag af de relevante bestemmelser i traktaterne.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Hvad angår udlevering af personoplysninger, bør der være en klar forbindelse mellem denne forordning og forordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

(10) Fællesskabsinstitutionerne og -organerne bør behandle personoplysninger på en loyal og gennemskuelig måde i fuld overensstemmelse med de registreredes rettigheder som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger og i retspraksis fra De Europæiske Fællesskabers Domstol ("Domstolen"). Institutionerne bør definere deres interne procedurer under behørig hensyntagen til henstillingerne fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Efter vedtagelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001 har Domstolens praksis samt afgørelser og udtalelser fra Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse tydeliggjort forholdet mellem den nævnte forordning og forordning (EF) nr. 45/2001, således at det er fastslået, at det er forordning (EF) nr. 45/2001, der finder anvendelse på begæringer om aktindsigt i dokumenter med personoplysninger, og at enhver anvendelse af undtagelser fra aktindsigtsreglerne med henblik på at beskytte personoplysninger skal baseres på behovet for at beskytte privatlivets fred og den enkeltes integritet.

Begrundelse

Lovgivningen om aktindsigt bør gennemføres under behørig hensyntagen til de rettigheder vedrørende personoplysninger, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 45/2001, og de henstillinger, som Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse har fremsat desangående.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Adgangen til dokumenter bør udvides i de tilfælde, hvor institutionerne optræder som lovgivende myndighed, herunder i henhold til delegeret kompetence, uden at hensynet til institutionernes effektive beslutningsproces dog må tilsidesættes. Der bør i videst muligt omfang gives direkte adgang til sådanne dokumenter.

(12) I overensstemmelse med de demokratiske principper i EU-traktatens artikel 6, stk. 1, og Domstolens praksis om gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001 bør adgangen til dokumenter udvides i de tilfælde, hvor institutionerne optræder som lovgivende myndighed, herunder i henhold til delegeret kompetence. Retsakter bør affattes på en klar og forståelig måde1 og offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende; forberedende dokumenter og alle tilhørende oplysninger, herunder juridiske udtalelser og den interinstitutionelle procedure, bør rettidigt gøres lettilgængelige for borgerne på internettet.

 

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen bør aftale en bedre lovgivningspraksis, bedre modeller og teknikker til affattelse af lovgivning samt tekniske løsningsmodeller, som kan benyttes til at spore forberedende dokumenters livscyklus og til at dele disse dokumenter med de institutioner og organer, der medvirker i proceduren, i overensstemmelse med denne forordning, og de bør offentliggøre aftalen i Den Europæiske Unions Tidende.

 

1 Interinstitutionel overenskomst af 22. december 1998 om fælles retningslinjer for EF-lovgivningens affattelse (EFT C 73 af 17.3.1999, s. 1).

Begrundelse

Princippet om aktindsigt bør formuleres klart, hvad angår de forskellige typer dokumenter og oplysninger, der skal gøre offentligt tilgængelige, for at offentligheden kan få mulighed for at følge med i en hvilken som helst lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a) Dokumenter vedrørende ikke-lovgivningsmæssige procedurer som f.eks. bindende foranstaltninger uden generel rækkevidde og foranstaltninger vedrørende interne organisatoriske forhold, administrative og budgetmæssige akter samt akter af politisk karakter, der ikke er obligatoriske, såsom konklusioner, henstillinger og resolutioner, bør være lettilgængelige i overensstemmelse med princippet om god forvaltning som omhandlet i chartrets artikel 41, og samtidig bør effektiviteten i institutionernes beslutningsproces opretholdes. For hver enkelt kategori af dokumenter bør den ansvarlige institution og, i givet fald, de øvrige medvirkende institutioner give borgerne indblik i arbejdsgangen i de interne procedurer, der følges, og oplyse, hvilke enheder i organisationen der måtte være ansvarlige, disse enheders sagsområde, de fastsatte tidsfrister og en kontaktadresse. Der kan etableres særlige ordninger i forhold til de i proceduren interesserede parter, selv i de tilfælde, hvor der ikke kan gives aktindsigt; institutionerne bør tage behørigt hensyn til Den Europæiske Ombudsmands henstillinger.

Begrundelse

Der bør gennemføres et generelt princip om at give offentligheden adgang til ikke-lovgivningsmæssige procedurer.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12b) Institutionerne bør aftale fælles retningslinjer for registrering og klassificering af deres interne dokumenter samt arkivering heraf til historiske formål i overensstemmelse med principperne i denne forordning. Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 354/83 af 1. februar 1983 om åbning for offentligheden af de historiske arkiver for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab* bør derefter ophæves.

 

* EFT L 43 af 15.2.1983, s. 1.

Begrundelse

Denne forordning bør også fungere som retsgrundlaget for registrering, klassificering og arkivering af dokumenter.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a) Et interinstitutionelt register over lobbyister og andre interesserede parter er et naturligt redskab til fremme af åbenhed og gennemsigtighed i lovgivningsprocessen.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) For at sikre, at denne forordning finder anvendelse fuldt ud på alle Unionens aktiviteter bør alle organer, der er oprettet af institutionerne, anvende de principper, der er fastsat heri.

(14) For at sikre, at denne forordning finder anvendelse fuldt ud på alle Unionens aktiviteter, bør alle organer, der er oprettet af institutionerne, anvende de principper, der er fastsat heri. Alle de øvrige EU-institutioner opfordres til at vedtage tilsvarende foranstaltninger, jf. EU-traktatens artikel 1.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Visse dokumenter bør behandles efter en særlig procedure på grund af deres yderst følsomme indhold. Foranstaltninger til at informere Europa-Parlamentet om sådanne dokumenters indhold bør fastlægges ved interinstitutionel aftale.

(15) For at udvikle institutionernes aktiviteter inden for områder, der kræver en vis grad af fortrolig behandling, er det hensigtsmæssigt at indføre et omfattende sikkerhedssystem til behandling af EU-klassificerede oplysninger. Ved "EU-klassificerede oplysninger" bør forstås alle oplysninger og ethvert materiale, der i tilfælde af udlevering uden dertil indhentet bemyndigelse i forskellig grad ville kunne forvolde EU's interesser eller en eller flere af EU's medlemsstater skade, uanset om sådanne oplysninger og sådant materiale hidrører fra EU eller modtages fra medlemsstater, tredjelande eller internationale organisationer. I overensstemmelse med de demokratiske principper i EU-traktatens artikel 6, stk. 1, bør Europa-Parlamentet have adgang til EU-klassificerede oplysninger, navnlig når en sådan adgang er en nødvendig forudsætning for, at institutionen kan udføre sine lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige opgaver i henhold til traktaterne.

Begrundelse

Der bør vedtages klare regler for klassificerede oplysninger, der er fælles for alle institutionerne, med henblik på håndtering af fortrolige oplysninger.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) For at skabe større åbenhed i forbindelse med institutionernes arbejde bør Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen give aktindsigt ikke blot i dokumenter, institutionerne har udarbejdet, men også i dokumenter, de har modtaget. I denne forbindelse bemærkes det, at erklæring nr. 35, der er knyttet til Amsterdamtraktatens slutakt, fastslår, at en medlemsstat kan anmode Kommissionen eller Rådet om ikke at meddele tredjemand et dokument fra denne stat uden dens forudgående samtykke.

(16) For at skabe større åbenhed i forbindelse med institutionernes arbejde bør Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen give aktindsigt ikke blot i dokumenter, institutionerne har udarbejdet, men også i dokumenter, de har modtaget. En medlemsstat kan anmode Europa-Parlamentet, Kommissionen eller Rådet om ikke at meddele tredjemand uden for institutionerne et dokument fra denne stat uden dens forudgående samtykke. Hvis en sådan anmodning ikke efterkommes, bør den institution, som har modtaget anmodningen, begrunde sit afslag. I henhold til EF-traktatens artikel 296 er ingen medlemsstat forpligtet til at meddele oplysninger, hvis udbredelse efter dens opfattelse ville stride mod dens væsentlige sikkerhedsinteresser.

Begrundelse

For at sikre aktindsigt i EU-dokumenter bør der endvidere affattes særlige regler om de dokumenter, som EU-institutionerne modtager fra tredjemand.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) Som udgangspunkt bør alle institutionernes dokumenter være offentligt tilgængelige. Visse offentlige og private interesser bør dog beskyttes gennem undtagelser. Institutionerne bør have mulighed for at beskytte deres interne konsultationer og drøftelser, når det er nødvendigt for at sætte dem i stand til at udføre deres opgaver. Ved vurderingen af undtagelserne bør institutionerne tage hensyn til de principper, der er fastlagt i Fællesskabets lovgivning om beskyttelse af personoplysninger inden for alle Unionens aktivitetsområder.

(17) Som udgangspunkt bør alle dokumenter, som institutionerne har affattet eller modtaget, og som vedrører deres aktiviteter, registreres og være offentligt tilgængelige. Uden at dette berører Europa-Parlamentets kontrolfunktion, bør aktindsigt i hele dokumentet eller en del heraf dog kunne udsættes.

Begrundelse

Det er vigtigt at præcisere, at alle de dokumenter, der affattes eller behandles af EU-institutionerne, som udgangspunkt bør være offentligt tilgængelige.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Alle regler om aktindsigt i institutionernes dokumenter bør være i overensstemmelse med denne forordning.

(18) I overensstemmelse med EF-traktatens artikel 255, stk. 2, omhandler denne forordning de generelle principper og de begrænsninger af hensyn til offentlige og private interesser, der skal gælde for retten til aktindsigt, og som enhver anden form for EU-lovgivning skal være i overensstemmelse med.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a) Institutionerne bør sikre, at informationsteknologiens udvikling gør det nemmere at udøve retten til aktindsigt og ikke resulterer i en reduktion af den informationsmængde, der er tilgængelig for offentligheden.

Begrundelse

Udviklingen inden for informationsteknologien kan have positive og negative indvirkninger på aktindsigten. Institutionerne bør forsøge at fremme de positive virkninger og minimere de negative. Bestemmelserne udvides til at omfatte aktindsigt i elektroniske databaser ved en ændring af definitionen af dokumenter i artikel 3 og et forslag om en generel forpligtelse til at give god information gennem en ændring af artikel 15. Disse ændringer tjener også til at tage hensyn til retten til god forvaltning som fastlagt i artikel 41 i chartret om grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) For at sikre, at retten til aktindsigt fuldt ud respekteres, bør der gælde en administrativ procedure med to faser med yderligere mulighed for domstolsprøvelse eller klage til Ombudsmanden.

(19) For at sikre, at borgernes ret til aktindsigt fuldt ud respekteres og fremmes:

 

- bør tekster og oplysninger om lovgivningsprocedurer også være tilgængelige ad elektronisk vej i Den Europæiske Unions Tidende, og forberedende dokumenter bør være tilgængelige i et interinstitutionelt, dagligt ajourført register, som viser hver enkelt procedure med de relevante oplysninger/dokumenter

 

- bør de øvrige dokumenter eller i hvert fald de relevante henvisninger være tilgængelige via en institutions register. Der bør gælde en administrativ procedure med to faser for aktindsigt i dokumenter, som ikke er direkte tilgængelige, uanset om de er klassificerede eller ej.

 

Et afslag fra institutionen bør kunne indbringes for retten eller gøres til genstand for en klage til Den Europæiske Ombudsmand.

 

Institutionerne bør bestræbe sig på at gennemføre en samordnet politik for offentlig videreanvendelse af EU-institutionernes oplysninger i lighed med den politik, der praktiseres af medlemsstaterne i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF af 17. november 2003 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer1.

 

1 EUT L 345 af 31.12.2003, s. 90.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20) Hver institution bør træffe de nødvendige foranstaltninger til at informere offentligheden om gældende bestemmelser og uddanne dens personale til at bistå borgerne, når de ønsker at udøve de rettigheder, der følger af denne forordning. For at gøre det lettere for borgerne at udøve deres rettigheder bør hver institution give adgang til et register over dokumenter.

(20) Institutionerne bør på en konsekvent og koordineret måde informere offentligheden om de foranstaltninger, der er vedtaget for at gennemføre denne forordning, og uddanne deres personale til at bistå borgerne, når de ønsker at udøve de rettigheder, der følger af denne forordning

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21) Selv om denne forordning hverken tilsigter eller medfører en ændring af national lovgivning om aktindsigt, er det dog klart, at medlemsstaterne, i kraft af princippet om loyalt samarbejde, der anvendes i forbindelserne mellem institutionerne og medlemsstaterne, bør sørge for ikke at hindre anvendelsen af denne forordning, og at de bør overholde institutionernes sikkerhedsforskrifter.

(21) Selv om denne forordning hverken tilsigter eller medfører en ændring af national lovgivning om aktindsigt, er det dog klart, at medlemsstaterne, i kraft af princippet om loyalt samarbejde, der anvendes i forbindelserne mellem institutionerne og medlemsstaterne, på nationalt plan bør sikre borgerne mindst den samme grad af åbenhed som på EU-plan ved gennemførelsen af EU-regler.

 

Tilsvarende bør medlemsstaterne, uden at dette berører national parlamentarisk kontrol, sørge for ikke at hindre behandlingen af EU-klassificerede dokumenter.

Begrundelse

EU-retten og EU's politik gennemføres i vid udstrækning af myndighederne i medlemsstaterne. Borgernes evne til at forstå og overvåge, hvordan EU fungerer, kan fremmes ved udveksling af oplysninger om bedste praksis på nationalt plan, hvad angår aktindsigt i EU-relaterede dokumenter og oplysninger.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) Denne forordning berører ikke den eksisterende ret til aktindsigt for medlemsstater, dømmende myndigheder eller undersøgelsesorganer.

udgår

Begrundelse

Denne betragtning indgår i betragtning 6.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22a) Som en foranstaltning til supplering af denne forordning bør Kommissionen foreslå en retsakt, der skal vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet, om fælles regler for videreanvendelse af information og dokumenter i institutionernes besiddelse for, med de nødvendige tilpasninger, at gennemføre principperne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF af 17. november 2003 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23) I henhold til artikel 255, stk. 3, i EF-traktaten indarbejder hver enkelt institution særlige bestemmelser vedrørende aktindsigt i institutionens dokumenter i sin forretningsorden -

(23) I henhold til EF-traktatens artikel 255, stk. 3, og principperne og reglerne i denne forordning indarbejder hver enkelt institution særlige bestemmelser vedrørende aktindsigt i institutionens dokumenter i sin forretningsorden.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) at fastlægge de principper, betingelser og begrænsninger af hensyn til offentlige og private interesser, der skal gælde for retten til aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (herefter "institutionerne") som fastlagt ved EF-traktatens artikel 255 med henblik på at give offentligheden den videst mulige aktindsigt i sådanne  dokumenter

a) i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 255 at fastlægge de principper, betingelser og begrænsninger af hensyn til offentlige og private interesser, der skal gælde for retten til aktindsigt i dokumenter fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen (herefter "institutionerne") samt fra alle de øvrige agenturer og organer, der er oprettet af disse institutioner, med henblik på at sikre, at offentligheden får den videst mulige aktindsigt i sådanne dokumenter

Begrundelse

Denne forordning udgør den retlige referenceramme for gennemførelsen af EF-traktatens artikel 255, som derfor bør nævnes og også fungere som den retlige reference for praksis vedrørende aktindsigt i dokumenter ikke kun fra Europa-Parlamentet, Kommissionen og Rådet, men også fra de øvrige institutioner og organer.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) at fremme god forvaltningsskik med hensyn til aktindsigt.

c) at fremme åben og god forvaltningsskik inden for institutionerne med henblik på at sikre en forbedret aktindsigt i deres dokumenter.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) at etablere Den Europæiske Unions Tidende ved en fælles afgørelse fra Europa-Parlamentet og Rådet på forslag af styrelsesudvalget for Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer1. På interinstitutionelt grundlag indføres der andre redskaber som f.eks. offentlige registre og særlige administrative procedurer med henblik på at lette udøvelsen af denne ret mest muligt.

1Se artikel 7 i SEK(2008)2109.

Begrundelse

Det er vigtigt at præcisere, ved hjælp af hvilke redskaber retten til aktindsigt i institutionernes dokumenter skal gennemføres.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 2 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Personer, der har ret til aktindsigt, og anvendelsesområde

Personer, der har ret til aktindsigt

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Enhver fysisk eller juridisk person har ret til aktindsigt i institutionernes dokumenter med forbehold af de principper, betingelser og begrænsninger, der er fastsat i denne forordning.

1. Enhver fysisk eller juridisk person eller enhver sammenslutning af fysiske eller juridiske personer har ret til aktindsigt i institutionernes dokumenter med forbehold af de principper, betingelser og begrænsninger, der er fastsat i denne forordning.

Begrundelse

Henvisningen til sammenslutninger vedrører eksempelvis borgergrupper.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Denne forordning finder anvendelse på alle dokumenter, som en institution er i besiddelse af, dvs. dokumenter, som den har udarbejdet eller modtaget om et anliggende vedrørende de politikker, aktiviteter og beslutninger, som falder ind under dens ansvarsområde, inden for alle Den Europæiske Unions aktivitetsområder.

udgår

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Med forbehold af artikel 4 og 9 gives der offentligheden adgang til dokumenterne, enten efter skriftlig begæring eller direkte i elektronisk form eller gennem et register. Navnlig skal der i overensstemmelse med artikel 12 sikres direkte adgang til dokumenter, som er udarbejdet eller modtaget i forbindelse med en lovgivningsprocedure.

udgår

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Følsomme dokumenter som defineret i artikel 9, stk. 1, behandles efter en særlig procedure i overensstemmelse med den nævnte artikel.

udgår

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Denne forordning finder ikke anvendelse på dokumenter, der forelægges domstolene af andre parter end institutionerne.

udgår

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Med forbehold af den specifikke ret til aktindsigt for interesserede parter, der er fastsat ved EF-lov, er der ikke adgang for offentligheden til dokumenter, der hører til de administrative sagsakter i en undersøgelse eller i procedurer i en sag, der vedrører en enkeltperson, indtil undersøgelsen er blevet lukket eller der er truffet endelig afgørelse i sagen. Dokumenter, som en institution indsamler eller får fra fysiske eller juridiske personer i forbindelse med sådanne undersøgelser, vil ikke være tilgængelige for offentligheden.

udgår

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Denne forordning berører ikke den ret til aktindsigt, der kan følge af folkeretlige instrumenter eller retsakter vedtaget af institutionerne til gennemførelse heraf, i dokumenter, som institutionerne er i besiddelse af.

udgår

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 2a

Anvendelsesområde

 

1. Denne forordning finder anvendelse på alle dokumenter, som en institution er i besiddelse af, dvs. dokumenter, som den har udarbejdet eller modtaget, inden for alle Den Europæiske Unions aktivitetsområder.

 

2. Der gives offentligheden adgang til dokumenterne enten i elektronisk form i Den Europæiske Unions Tidende, gennem en officiel institutions register eller efter skriftlig begæring.

 

Der skal i overensstemmelse med artikel 5a sikres direkte adgang til dokumenter, som er udarbejdet eller modtaget i forbindelse med en lovgivningsprocedure.

 

3. Denne forordning berører ikke den udvidede ret til aktindsigt, der kan følge af folkeretlige instrumenter eller retsakter vedtaget af institutionerne til gennemførelse heraf eller medlemsstaternes lovgivning, i dokumenter, som institutionerne er i besiddelse af.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) "dokument": ethvert indhold uanset medium (skrevet på papir eller opbevaret elektronisk, lyd- eller billedoptagelser, audiovisuelle optagelser) som er udarbejdet af en institution og videresendt til en eller flere modtagere eller på anden måde registreret eller modtaget af en institution; data, der findes i elektroniske lagrings-, behandlings- og søgesystemer, er dokumenter, hvis de kan hentes i form af et udskrift eller en elektronisk kopi ved hjælp af de værktøjer, der er tilgængelige til udnyttelse af systemet

a) "dokument": data eller indhold af enhver art uanset medium (skrevet på papir eller opbevaret elektronisk, lyd- eller billedoptagelser, audiovisuelle optagelser) vedrørende emner, der har at gøre med politikker, aktiviteter og beslutninger, der henhører under institutionens kompetenceområde; oplysninger, der findes i elektroniske lagrings-, behandlings- og søgesystemer (inklusive eksterne systemer, der anvendes i forbindelse med institutionens arbejde), udgør et dokument eller dokumenter. En institution, der har til hensigt at indføre et nyt elektronisk lagringssystem eller at foretage væsentlige ændringer i et eksisterende system, vurderer de sandsynlige konsekvenser for retten til aktindsigt som fastlagt ved denne forordning og handler således, at målsætningen om åbenhed fremmes.

 

Funktionerne til søgning af information, som institutionerne oplagrer i elektroniske lagringssystemer, tilpasses for at efterkomme gentagne anmodninger fra offentligheden, som det ikke er muligt at efterkomme ved at anvende de værktøjer, der umiddelbart er tilgængelige til udnyttelse af systemet.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) "klassificerede dokumenter": dokumenter, hvis udlevering kunne påvirke beskyttelsen af Den Europæiske Unions eller en eller flere medlemsstaters væsentlige interesser, navnlig inden for offentlig sikkerhed, forsvar og militære anliggender, og som kan klassificeres helt eller delvist

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ab) "lovgivningsmæssige dokumenter": dokumenter, som er udarbejdet eller modtaget i forbindelse med procedurer til vedtagelse, herunder i henhold til delegeret kompetence, af akter, der er retligt bindende i eller for medlemsstaterne, og hvis vedtagelse ifølge traktaten, eventuelt på frivilligt grundlag, kræver Europa-Parlamentets inddragelse eller medvirken

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra a c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ac) "ikke-lovgivningsmæssige dokumenter": dokumenter, som er udarbejdet eller modtaget i forbindelse med procedurer til vedtagelse af akter, der ikke er obligatoriske, som konklusioner, henstillinger og resolutioner, eller akter, der er retligt bindende i eller for medlemsstaterne, men ikke er af generel rækkevidde som de under litra ab) nævnte akter

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra a d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ad) "administrative dokumenter": dokumenter vedrørende institutionernes beslutningsproces eller foranstaltninger vedrørende interne organisatoriske, administrative eller budgetmæssige forhold i den pågældende institution

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra a e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ae) "arkiv": en institutions redskab til struktureret styring af registreringen af alle institutionens dokumenter vedrørende en igangværende eller nyligt afsluttet procedure

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra a f (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

af) "historiske arkiver": den del af institutionernes arkiver, som er blevet udvalgt til permanent opbevaring, jf. artikel 3, stk. 1a.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Der offentliggøres en udførlig liste over alle kategorier af akter, som er omfattet af definitionerne i litra a) til d), i Den Europæiske Unions Tidende og på institutionernes internetwebsteder. Institutionerne aftaler og offentliggør endvidere fælles kriterier for arkivering.

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3a

Klassificerede dokumenter

 

1. Ud fra offentlige hensyn, jf. artikel 4, stk. 1, klassificerer en institution, uden at dette berører den parlamentariske kontrol på EU-plan og på nationalt plan, et dokument, hvis udlevering kunne undergrave beskyttelsen af Den Europæiske Unions eller en eller flere medlemsstaters væsentlige interesser.

 

Oplysninger klassificeres som følger:

 

a) " EU TOP SECRET": Denne klassifikation anvendes kun til oplysninger og materiale, hvis udlevering uden dertil indhentet bemyndigelse ville kunne forvolde Den Europæiske Unions eller én eller flere af dens medlemsstaters vitale interesser overordentlig alvorlig skade.

 

b) "EU SECRET ": Denne klassifikation anvendes kun til oplysninger og materiale, hvis udlevering uden dertil indhentet bemyndigelse ville kunne forvolde Den Europæiske Unions eller én eller flere af dens medlemsstaters vitale interesser alvorlig skade.

 

(c) "EU CONFIDENTIAL ": Denne klassifikation anvendes til oplysninger og materiale, hvis udlevering uden dertil indhentet bemyndigelse ville kunne forvolde Den Europæiske Unions eller en eller flere af dens medlemsstaters vitale interesser skade.

 

(d) "EU RESTRICTED": Denne klassifikation anvendes til oplysninger og materiale, hvis udlevering uden dertil indhentet bemyndigelse vil være uhensigtsmæssig for Den Europæiske Unions eller en eller flere af dens medlemsstaters interesser.

 

2. Oplysninger klassificeres kun i nødvendigt omfang.

 

Så vidt muligt anfører udstederen på de klassificerede dokumenter en dato eller periode, efter hvilken indholdet kan nedklassificeres eller afklassificeres.

 

I modsat fald skal vedkommende tage klassificeringen op til revision mindst hvert femte år for at undersøge, om den oprindelige klassifikationsgrad stadig er nødvendig.

 

Klassifikationsgraden skal fremgå klart og korrekt, og den opretholdes kun, så længe der er grund til at beskytte oplysningerne.

 

Ansvaret for klassificering af oplysninger og for eventuel senere nedklassificering eller afklassificering påhviler alene den udstedende institution eller den institution, der har modtaget det klassificerede dokument fra tredjemand eller en anden institution.

 

3. Uden at dette berører andre EU-institutioners ret til aktindsigt udleveres klassificerede dokumenter kun til tredjemand med udstederens samtykke.

 

Når en institution afviser at give aktindsigt, skal afgørelsen imidlertid begrundes på en sådan måde, at den i artikel 4, stk. 1, beskyttede interesse ikke lider skade.

 

Når mere end én institution er inddraget i behandlingen af et klassificeret dokument, gives der den samme klassificering, og der indledes mægling, hvis de pågældende institutioner har en forskellig vurdering af, hvilket beskyttelsesniveau der skal gives.

 

Dokumenter vedrørende lovgivningsmæssige procedurer klassificeres ikke; gennemførelsesforanstaltninger er klassificerede inden vedtagelsen, for så vidt som klassificeringen er nødvendig og har til formål at forebygge en negativ indvirkning på selve foranstaltningen. Internationale aftaler, der vedrører deling af fortrolige oplysninger, og som er indgået på vegne af Den Europæiske Union eller Fællesskabet, kan ikke give et tredjeland eller en anden international organisation ret til at forhindre Europa-Parlamentet i at få adgang til fortrolige oplysninger.

 

4. Begæringer om aktindsigt i klassificerede dokumenter efter de i artikel 7 og 8 foreskrevne procedurer kan kun behandles af de personer, der har ret til at gøre sig bekendt med de pågældende dokumenter. Disse personer vurderer ligeledes, hvilke henvisninger der kan gives til klassificerede dokumenter i det offentlige register.

 

5. Klassificerede dokumenter indføres kun i en institutions register eller gøres kun offentligt tilgængelige med udstederens samtykke.

 

6. Når en institution afslår at give aktindsigt i et klassificeret dokument, skal afgørelsen begrundes på en sådan måde, at de interesser, der er beskyttet af de i artikel 4, stk. 1, fastsatte undtagelser, ikke lider skade.

 

7. Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at sikre, at principperne i denne forordning overholdes i forbindelse med behandlingen af begæringer om aktindsigt i klassificerede dokumenter, uden at dette berører national parlamentarisk kontrol.

 

8. Institutionernes sikkerhedsforskrifter om klassificerede dokumenter offentliggøres.

 

9. Europa-Parlamentet har adgang til klassificerede dokumenter via et særligt tilsynsudvalg bestående af medlemmer, der er udpeget af

 

Formandskonferencen. Disse medlemmer gennemgår en særlig sikkerhedsgodkendelsesprocedure og forpligter sig højtideligt ved ed til ikke på nogen måde at videregive de oplysninger, som de får adgang til.

 

Europa-Parlamentet vedtager i sin forretningsorden i overensstemmelse med sine traktatfæstede forpligtelser sikkerhedsstandarder og -sanktioner svarende til dem, der er fastsat i Rådets og Kommissionens interne sikkerhedsforskrifter.

Begrundelse

Klassificerede dokumenter defineres, og håndteringen af disse dokumenter behandles i særskilte bestemmelser forud for undtagelserne (NB: Se spørgsmålet om udarbejdelse af lister over terrorister).

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Undtagelsesbestemmelser

Generelle undtagelser fra retten til aktindsigt

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Institutionerne afslår at give aktindsigt i et dokument, hvis udbredelse ville være til skade for beskyttelsen af offentlighedens interesser med hensyn til:

1. Uden at dette berører de i artikel 3a omhandlede tilfælde, afslår institutionerne at give aktindsigt i et dokument, hvis udbredelse ville være til skade for beskyttelsen af offentlighedens interesser med hensyn til:

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) offentlig sikkerhed, herunder fysiske og juridiske personers sikkerhed

a) intern offentlig sikkerhed i Den Europæiske Union eller en eller flere af dens medlemsstater

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Institutionerne afslår at give aktindsigt i et dokument, hvis udbredelse ville være til skade for beskyttelsen af:

2. Institutionerne afslår at give aktindsigt i et dokument, hvis udbredelse ville være til skade for beskyttelsen af offentlige eller private interesser i forbindelse med:

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) privatlivets fred og det enkelte individs integritet i overensstemmelse med de relevante regler om beskyttelse af personoplysninger, der gælder for institutionerne i henhold til EF-traktatens artikel 286, samt princippet om åben og god forvaltning som fastsat i artikel 1, litra c)

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) c) juridisk rådgivning og domstolsbehandling, voldgiftsbehandling og mægling

c) juridisk rådgivning og domstolsbehandling, undtagen juridisk rådgivning i forbindelse med procedurer, der fører til en retsakt eller en ikke-lovgivningsmæssig retsakt til almindelig anvendelse

Begrundelse

EF-Domstolen fastslog i sin dom i Turco-sagen, at offentliggørelse af juridisk rådgivning vedrørende lovgivningsmæssige initiativer øger åbenheden og gennemsigtigheden i den lovgivningsmæssige proces og styrker EU-borgernes demokratiske rettigheder.

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) objektivitet og uvildighed ved udvælgelsesprocedurer.

e) objektivitet og uvildighed ved offentlige indkøbsprocedurer, indtil den kontraherende institution har truffet afgørelse, eller inden for en udvælgelseskomité som led i en procedure, der fører til ansættelse af personale, indtil ansættelsesmyndigheden har truffet afgørelse.

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Der gives afslag på aktindsigt i følgende dokumenter, hvis udleveringen af dem ville være til alvorlig skade for institutionernes beslutningsproces:

udgår

a) dokumenter, som vedrører en sag, hvori der endnu ikke er truffet afgørelse

 

b) dokumenter, der indeholder meningstilkendegivelser til internt brug som led i drøftelser og indledende konsultationer inden for de pågældende institutioner, selv efter at der er truffet afgørelse

 

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Undtagelserne i stk. 2 og 3 finder anvendelse, medmindre der er en mere tungtvejende offentlig interesse i, at de udleveres. For så vidt angår stk. 2, litra a), anses der at foreligge en mere tungtvejende offentlig interesse i offentliggørelse, når de oplysninger, der anmodes om, vedrører emissioner til miljøet.

4. Undtagelserne i stk. 2 og 3 finder anvendelse, medmindre der er en mere tungtvejende offentlig interesse i, at de udleveres. En stærk offentlig interesse foreligger, når de dokumenter, der anmodes om, er blevet udarbejdet eller modtaget i forbindelse med procedurer med henblik på vedtagelse af EU-retsakter eller ikke-lovgivningsmæssige retsakter til almindelig anvendelse. Ved afvejningen af den offentlige interesse i en udlevering lægges der særlig vægt på, om de dokumenter, der anmodes om, vedrører beskyttelsen af grundlæggende rettigheder eller retten til at leve i et sundt miljø.

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Dokumenter, hvis udlevering ville udgøre en risiko for miljøbeskyttelsesværdier som f.eks. ynglesteder for sjældne arter, må kun udleveres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6. september 2006 om anvendelse af Århuskonventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer1.

 

1 EUT L 264 af 25.9.2006, s. 13.

Begrundelse

Artikel 4a (ny) er udarbejdet for at tage fuld højde for Århuskonventionen og de principper, der fremsættes i Turco-dommen (C39/05 P og C-52/05).

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Undtagelserne som fastlagt i denne artikel finder kun anvendelse i den periode, hvor beskyttelsen er begrundet i dokumentets indhold. Undtagelserne finder anvendelse i højst 30 år. Med hensyn til dokumenter, der er omfattet af undtagelserne vedrørende beskyttelse af personoplysninger eller forretningsmæssige interesser, og i tilfælde af følsomme dokumenter kan undtagelserne om nødvendigt finde anvendelse efter udløbet af dette tidsrum.

7. Undtagelserne som fastlagt i denne artikel finder ikke anvendelse på dokumenter, der er fremsendt som led i procedurer, der fører til en retsakt eller en ikke-lovgivningsmæssig retsakt til almindelig anvendelse. Undtagelserne finder kun anvendelse i den periode, hvor beskyttelsen er begrundet i dokumentets indhold. Undtagelserne finder anvendelse i højst 30 år. Med hensyn til dokumenter, der er omfattet af undtagelsen vedrørende privatlivets fred og den enkeltes integritet, kan undtagelsen om nødvendigt finde anvendelse efter udløbet af dette tidsrum.

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a. Undtagelserne som fastlagt i denne artikel fortolkes ikke som henvisende til oplysninger af almen interesse vedrørende modtagere af EU-midler, som der er adgang til inden for rammerne af ordningen for finansiel gennemsigtighed.

Begrundelse

Sådanne oplysninger kan betragtes som værende forretningsrelaterede, såfremt modtagerne er erhvervsvirksomheder.

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning

Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Høring

Høring af tredjeparter

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Med hensyn til dokumenter fra tredjepart rådfører institutionen sig med tredjeparten for at vurdere, om en undtagelse i henhold til artikel 4 finder anvendelse, medmindre det er indlysende, at dokumentet skal eller ikke skal udleveres.

1. Med hensyn til dokumenter fra tredjepart udleveres de af institutionerne uden høring af udstederen, hvis det er indlysende, at ingen af undtagelserne i denne forordning finder anvendelse. Høring af tredjepart finder sted, hvis denne part ved indgivelsen af dokumentet har anmodet om, at det behandles på en særlig måde, for at vurdere, om en undtagelse i denne forordning finder anvendelse. Dokumenter, der stilles til rådighed for institutionerne for at påvirke den politiske beslutningsproces, bør offentliggøres.

Ændringsforslag  59

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis en begæring vedrører et dokument, der hidrører fra en medlemsstat, høres myndighederne i den pågældende medlemsstat, medmindre der er tale om dokumenter, der er fremsendt som led i procedurer, der fører til en retsakt eller en ikke-lovgivningsmæssig retsakt til almindelig anvendelse.

2. Hvis en begæring vedrører et dokument, der hidrører fra en medlemsstat

 

- og ikke er fremsendt af den pågældende medlemsstat i dens egenskab af medlem af Rådet

Den institution, der er i besiddelse af dokumentet, udleverer det, medmindre medlemsstaten giver en begrundelse for at ville holde det tilbage ud fra de undtagelser, der er nævnt i artikel 4, eller ud fra specifikke bestemmelser i intern lovgivning, der forhindrer udlevering af det pågældende dokument. Institutionen vurderer, om de af medlemsstaten fremsatte begrundelser er rimelige, for så vidt som de er baseret på undtagelser fastsat i denne forordning.

- eller ikke vedrører oplysninger, der er forelagt Kommissionen i forbindelse med gennemførelse af fællesskabslovgivning,

 

høres myndighederne i den pågældende medlemsstat. Den institution, der er i besiddelse af dokumentet, udleverer det, medmindre medlemsstaten giver en begrundelse for at ville holde det tilbage ud fra de undtagelser, der er nævnt i artikel 4 eller i tilsvarende bestemmelser i intern lovgivning, eller på grundlag af EF-traktatens artikel 296, stk. 1, litra a), gør indsigelse under henvisning til, at udbredelse ville stride mod dens væsentlige sikkerhedsinteresser.

Ændringsforslag  60

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Fremsættes der over for en medlemsstat begæring om aktindsigt i et dokument i dens besiddelse, som hidrører fra en institution, rådfører medlemsstaten sig, medmindre det er indlysende, at dokumentet skal eller ikke skal udleveres, med den pågældende institution for at træffe en afgørelse, som ikke bringer opfyldelsen af denne forordnings målsætning i fare. Medlemsstaten kan i stedet henvise begæringen til institutionen.

3. Fremsættes der over for en medlemsstat begæring om aktindsigt i et dokument i dens besiddelse, som hidrører fra en institution, rådfører medlemsstaten sig, medmindre det er indlysende, at dokumentet skal eller ikke skal udleveres, med den pågældende institution for at træffe en afgørelse, som ikke bringer opfyldelsen af denne forordnings målsætning i fare, uden at dette berører national parlamentarisk kontrol. Medlemsstaten kan i stedet henvise begæringen til institutionen.

Ændringsforslag  61

Forslag til forordning

Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5a

Åbenhed i lovgivningsarbejdet

 

1. I overensstemmelse med de demokratiske principper i EU-traktatens artikel 6, stk. 1, og Domstolens praksis om gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001, giver institutioner, der optræder som lovgivende myndighed, herunder i henhold til delegeret kompetence, den videst mulige adgang til deres aktiviteter.

 

2. Dokumenter vedrørende deres lovgivningsprogrammer, forudgående høringer af civilsamfundet, konsekvensanalyser og andre forberedende dokumenter, der har relation til en lovgivningsprocedure skal være tilgængelige på et brugervenligt, interinstitutionelt websted og offentliggøres i en særlig serie af Den Europæiske Unions Tidende.

 

3. Ved gennemførelsen af denne forordning skal forslag til retsakter og andre juridiske EU-tekster være affattet på en klar og forståelig måde, og institutionerne skal aftale fælles retningslinjer og modeller vedrørende affattelsen for at øge retssikkerheden i overensstemmelse med Domstolens relevante praksis.

 

4. Under lovgivningsproceduren offentliggør hver institution og hvert organ, der medvirker i beslutningsprocessen, sine forberedende dokumenter og alle tilhørende oplysninger, herunder juridiske udtalelser, i en særlig serie af Den Europæiske Unions Tidende samt på et fælles internetwebsted, der gengiver den pågældende procedures livscyklus.

 

5. Retsakter, der er blevet vedtaget, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, jf. artikel 13.

 

6. I kraft af princippet om loyalt samarbejde, der styrer forbindelserne mellem institutionerne og medlemsstaterne, sikrer medlemsstaterne på nationalt plan deres borgere mindst den samme grad af åbenhed, som der sikres på EU-niveau, ved rettidigt og klart i deres respektive tidender at offentliggøre teksterne eller henvisningerne til de nationale foranstaltninger til gennemførelse af retsakter fra Den Europæiske Institutioners institutioner.

 

7. Initiativer eller dokumenter, der hidrører fra interesserede parter og på nogen måde har til formål at påvirke beslutningsprocessen, offentliggøres.

Ændringsforslag  62

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Er en begæring ikke tilstrækkelig præcis, eller kan det ønskede dokument ikke identificeres, anmoder institutionen den, der har fremsat begæringen, om at præcisere denne og bistår vedkommende hermed, f.eks. ved at give oplysninger om anvendelse af offentlige registre over dokumenter. De frister, der er fastsat i artikel 7 og 8, løber fra det tidspunkt, hvor institutionen har modtaget den ønskede præcisering.

2. Er en begæring ikke tilstrækkelig præcis, anmoder institutionen inden 15 arbejdsdage den, der har fremsat begæringen, om at præcisere denne og bistår vedkommende hermed, f.eks. ved at give oplysninger om anvendelse af offentlige registre over dokumenter.

Ændringsforslag  63

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. En begæring om aktindsigt i et dokument skal behandles straks. En bekræftelse af modtagelsen fremsendes til den, der har fremsat begæringen. Inden 15 arbejdsdage fra registreringen af begæringen skal institutionen enten meddele den, der har fremsat begæringen, aktindsigt og inden for samme periode give adgang til det ønskede dokument i overensstemmelse med artikel 10 eller skriftligt begrunde, hvorfor der gives helt eller delvist afslag, og oplyse vedkommende om retten til at genfremsætte begæringen i henhold til stk. 4 i denne artikel.

1. En begæring om aktindsigt i et dokument skal behandles straks. En bekræftelse af modtagelsen fremsendes til den, der har fremsat begæringen. Inden højst 15 arbejdsdage fra registreringen af begæringen skal institutionen enten meddele den, der har fremsat begæringen, aktindsigt og inden for samme periode give adgang til det ønskede dokument i overensstemmelse med artikel 10 eller skriftligt begrunde, hvorfor der gives helt eller delvist afslag, og oplyse vedkommende om retten til at genfremsætte begæringen i henhold til stk. 4 i denne artikel.

Begrundelse

De forskellige tidsrammer bør fortolkes som maksimale tidsfrister.

Ændringsforslag  64

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. I undtagelsestilfælde, f.eks. hvis begæringen vedrører meget lange dokumenter eller hvis der er tale om et meget stort antal dokumenter, kan den i stk. 1 nævnte frist forlænges med yderligere 15 arbejdsdage, forudsat at den, der har fremsat begæringen, på forhånd underrettes herom og gives en nærmere begrundelse.

2. I undtagelsestilfælde, f.eks. hvis begæringen vedrører meget lange dokumenter eller hvis der er tale om et meget stort antal dokumenter, kan den i stk. 1 nævnte frist forlænges med yderligere højst 15 arbejdsdage, forudsat at den, der har fremsat begæringen, på forhånd underrettes herom og gives en nærmere begrundelse.

Begrundelse

De forskellige tidsrammer bør fortolkes som maksimale tidsfrister.

Ændringsforslag  65

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Giver institutionen den, der har fremsat begæringen, helt eller delvis afslag, kan vedkommende inden 15 arbejdsdage fra modtagelsen af institutionens svar genfremsætte begæringen over for institutionen med henblik på at få denne til at tage begæringen op til fornyet behandling.

3. Giver institutionen den, der har fremsat begæringen, helt eller delvis afslag, og sætter den pågældende spørgsmålstegn ved, om de relevante interesser faktisk vil lide skade, og/eller anfører den pågældende, at der er en mere tungtvejende interesse i udbredelsen af dokumentet, kan den, der har fremsat begæringen, anmode Den Europæiske Ombudsmand om at fremsætte en uafhængig og objektiv udtalelse om spørgsmålet om skade og/eller mere tungtvejende offentlige interesse. Hvis institutionen fastholder sit fuldstændige eller delvise afslag, efter at Den Europæiske Ombudsmand har afgivet sin udtalelse, kan den, der har fremsat begæringen, vedkommende inden højst 15 arbejdsdage fra modtagelsen af institutionens svar genfremsætte begæringen over for institutionen med henblik på at få denne til at tage begæringen op til fornyet behandling.

Begrundelse

Artikel 7, stk. 3, ændres for at medtage en procedure i tilfælde, hvor den, der har fremsat begæringen om aktindsigt, er i tvivl om, hvorvidt interesser skades, og/eller anfører, at der foreligger en mere tungtvejende interesse i udbredelsen. Ombudsmanden kan vurdere spørgsmålet om skade, og/eller hvorvidt der er tale om en mere tungtvejende offentlig interesse, og rapportere tilbage til institutionen og den, der har fremsat begæringen.

Ændringsforslag  66

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. En genfremsat begæring skal behandles straks. Inden 30 arbejdsdage fra registreringen af en sådan begæring skal institutionen enten meddele den, der har fremsat begæringen, aktindsigt og inden for samme periode give adgang til de ønskede dokumenter i overensstemmelse med artikel 10 eller skriftligt begrunde, hvorfor der gives helt eller delvist afslag. Afslår institutionen helt eller delvist begæringen om aktindsigt, oplyser den den, der har fremsat begæringen, om rekursmulighederne.

1. En genfremsat begæring skal behandles straks. Inden 15 arbejdsdage fra registreringen af en sådan begæring skal institutionen enten meddele den, der har fremsat begæringen, aktindsigt og inden for samme periode give adgang til de ønskede dokumenter i overensstemmelse med artikel 10 eller skriftligt begrunde, hvorfor der gives helt eller delvist afslag. Afslår institutionen helt eller delvist begæringen om aktindsigt, oplyser den den, der har fremsat begæringen, om rekursmulighederne.

Ændringsforslag  67

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. I undtagelsestilfælde, f.eks. hvis begæringen vedrører meget lange dokumenter eller hvis der er tale om et meget stort antal dokumenter, kan den i stk. 1 nævnte frist forlænges med 15 arbejdsdage, forudsat at den, der har fremsat begæringen, på forhånd underrettes herom og gives en nærmere begrundelse.

2. I undtagelsestilfælde, f.eks. hvis begæringen vedrører meget lange dokumenter eller hvis der er tale om et meget stort antal dokumenter, kan den i stk. 1 nævnte frist forlænges med højst 15 arbejdsdage, forudsat at den, der har fremsat begæringen, på forhånd underrettes herom og gives en nærmere begrundelse.

Begrundelse

De forskellige tidsrammer bør fortolkes som maksimale tidsfrister.

Ændringsforslag  68

Forslag til forordning

Artikel 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 9

udgår

Behandling af følsomme dokumenter

 

1. Følsomme dokumenter er dokumenter, der hidrører fra institutionerne eller de af dem oprettede organer, medlemsstater, tredjelande eller internationale organisationer, og som er klassificeret "TRÈS SECRET/TOP" "SECRET", "SECRET" eller "CONFIDENTIEL" i overensstemmelse med de forskrifter, den pågældende institution har fastsat, som beskytter Den Europæiske Unions eller en eller flere medlemsstaters væsentlige interesser inden for de i artikel 4, stk. 1, litra a), anførte områder, navnlig offentlig sikkerhed, forsvar og militære anliggender.

 

2. Begæringer om aktindsigt i følsomme dokumenter efter de i artikel 7 og 8 foreskrevne procedurer kan kun behandles af de personer, der har ret til at gøre sig bekendt med de pågældende dokumenter. Disse personer vurderer ligeledes med forbehold af artikel 11, stk. 2, hvilke henvisninger der kan gives til følsomme dokumenter i det offentlige register.

 

3. Følsomme dokumenter indføres kun i registret eller gøres kun offentligt tilgængelige med samtykke fra den, fra hvem dokumentet hidrører.

 

4. Når en institution afslår at give aktindsigt i et følsomt dokument, skal afgørelsen begrundes på en sådan måde, at de i artikel 4 beskyttede interesser ikke lider skade.

 

5. Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at sikre, at principperne i denne artikel og i artikel 4 overholdes i forbindelse med behandlingen af begæringer om aktindsigt i følsomme dokumenter.

 

6. Institutionernes bestemmelser om følsomme dokumenter offentliggøres.

 

7. Kommissionen og Rådet informerer Europa-Parlamentet om følsomme dokumenter i overensstemmelse med aftale herom mellem institutionerne.

 

Ændringsforslag  69

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Den, der har fremsat begæringen, kan pålægges at betale omkostningerne ved kopiering og fremsendelse af kopier. Gebyret må ikke overstige de faktiske omkostninger ved kopieringen og fremsendelsen. Læsning af dokumenter på stedet, kopier af mindre end 20 sider i A4-format og direkte adgang til dokumenter i elektronisk form eller gennem registret er gratis.

4. Den, der har fremsat begæringen, kan pålægges at betale omkostningerne ved kopiering og fremsendelse af kopier. Gebyret må ikke overstige de faktiske omkostninger ved kopieringen og fremsendelsen. Læsning af dokumenter på stedet, kopier af mindre end 20 sider i A4-format og direkte adgang til dokumenter i elektronisk form eller gennem registret er gratis. I forbindelse med udskrifter eller elektroniske kopier, som er baseret på oplysninger, der findes i elektroniske lagrings-, behandlings- og søgesystemer, kan den, der har fremsat begæringen, også pålægges at betale de faktiske omkostninger ved søgning efter det eller de pågældende dokumenter. Der opkræves ikke noget supplerende gebyr, hvis institutionen allerede har kopieret det eller de pågældende dokumenter. Den, der har fremsat begæringen, underrettes på forhånd om størrelsen af et eventuelt gebyr og beregningsmetoden.

Ændringsforslag  70

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Institutionerne træffer straks de nødvendige foranstaltninger med henblik på oprettelse af registret, der skal tages i brug senest den 3. juni 2002.

3. Uden at det berører institutionernes interne regler, skal hver enkelt institutions register eller registersystem (når samme institution har flere registre) navnlig indeholde henvisninger til

 

- ind- og udgående dokumenter samt institutionens officielle post, når denne post omfattes af definitionen i artikel 3, litra a),

 

- dagsordener og mødereferater samt dokumenter til omdeling før møder og andre dokumenter, der omdeles under møder.

 

Hver institution

 

- vedtager og offentliggør senest den ... * interne regler for registrering af dokumenter

 

- sørger senest den ... ** for, at dens register fuldt ud kan tages i brug.

 

___________

* Seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

** Et år efter denne forordnings ikrafttræden.

Begrundelse

Det er unødvendigt og uigennemførligt at registrere alt, hvad der omfattes af den brede definition på "dokument", der findes i artikel 3. Med den nye ordlyd fastsættes det principielt, hvilke slags dokumenter der skal registreres, og det kræves, at hver enkelt institution vedtager og offentliggør mere specifikke interne regler med henblik på at gennemføre disse principper.

Ændringsforslag  71

Forslag til forordning

Artikel 12 - stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1. Institutionerne skal i videst muligt omfang give offentligheden direkte adgang til dokumenter i elektronisk form eller gennem et register i overensstemmelse med den pågældende institutions regler.

Begrundelse

Den nuværende standard bør ikke sænkes med hensyn til ikke-lovgivningsmæssige dokumenter.

Ændringsforslag  72

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Dokumenter, der er udarbejdet eller modtaget som led i procedurer vedrørende vedtagelse af EU-retsakter, eller ikke-lovgivningsmæssige retsakter til almindelig anvendelse, gøres med forbehold af artikel 4 og 9 direkte tilgængelige for offentligheden.

1. Institutionerne giver offentligheden direkte adgang til alle dokumenter i elektronisk form eller via et register, især de dokumenter, der er udarbejdet eller modtaget som led i procedurer vedrørende vedtagelse af EU- retsakter, eller ikke-lovgivningsmæssige retsakter til almindelig anvendelse.

Ændringsforslag  73

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Hver institution fastlægger i sin forretningsorden, hvilke andre kategorier af dokumenter der er direkte tilgængelige for offentligheden.

4. Institutionerne opretter en fælles grænseflade for deres dokumentregistre og sikrer navnlig et enkelt adgangspunkt med direkte adgang til dokumenter, der er udarbejdet eller modtaget som led i procedurer, der fører til vedtagelse af retsakter eller ikke-lovgivningsmæssige retsakter til almindelig anvendelse.

Begrundelse

Artikel 12, stk. 4, ændres for at medtage henstilling 5 fra Cashman-beslutningen med henblik på at forbedre de nuværende standarder.

Ændringsforslag  74

Forslag til forordning

Artikel 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1. I overensstemmelse med principperne i denne forordning aftaler institutionerne, hvilken opbygning og udformning Den Europæiske Unions Tidende skal have, under hensyntagen til den allerede eksisterende interinstitutionelle aftale.

1. Ud over de retsakter, der er nævnt i EF-traktatens artikel 254, stk. 1 og 2, og Euratom-traktatens artikel 163, første afsnit, og med forbehold af denne forordnings artikel 4 og 9, offentliggøres følgende dokumenter i Den Europæiske Unions Tidende:

Ud over de retsakter, der er nævnt i EF-traktatens artikel 254, stk. 1 og 2, og Euratom-traktatens artikel 163, første afsnit, og med forbehold af denne forordnings artikel 4, offentliggøres følgende dokumenter i Den Europæiske Unions Tidende:

a) forslag fra Kommissionen

 

b) de fælles holdninger, som Rådet har fastlagt efter procedurerne i EF-traktatens artikel 251 og 252 og begrundelserne herfor samt Europa-Parlamentets holdninger i disse procedurer

a) de fælles holdninger, som Rådet har fastlagt efter procedurerne i EF-traktatens artikel 251 og 252 og begrundelserne herfor samt Europa-Parlamentets holdninger i disse procedurer

c) rammeafgørelser og afgørelser, der er nævnt i EU-traktatens artikel 34, stk. 2

b) andre direktiver end dem, der er nævnt i EF-traktatens artikel 254, stk. 1 og 2, andre beslutninger end dem, der er nævnt i EF-traktatens artikel 254, stk. 1, henstillinger og udtalelser

d) de konventioner, der er udarbejdet af Rådet i henhold til EU-traktatens artikel 34, stk. 2

 

e) konventioner, der er undertegnet mellem medlemsstater i henhold til EF-traktatens artikel 293

c) konventioner, der er undertegnet mellem medlemsstater i henhold til EF-traktatens artikel 293

f) de internationale aftaler, som Fællesskabet har indgået, eller som er indgået i henhold til EU-traktatens artikel 24.

d) de internationale aftaler, som Fællesskabet har indgået, eller som er indgået i henhold til EU-traktatens artikel 24.

2. Så vidt muligt offentliggøres følgende dokumenter i Den Europæiske Unions Tidende:

 

a) de initiativer, som en medlemsstat forelægger Rådet i medfør af EF-traktatens artikel 67, stk. 1, eller EU-traktatens artikel 34, stk. 2

 

b) de fælles holdninger, der er omhandlet i EU-traktatens artikel 34, stk. 2

e) de fælles holdninger, der er omhandlet i EU-traktatens artikel 34, stk. 2

c) andre direktiver end dem, der er nævnt i EF-traktatens artikel 254, stk. 1 og 2, andre beslutninger end dem, der er nævnt i EF-traktatens artikel 254, stk. 1, henstillinger og udtalelser.

f) rammeafgørelser og afgørelser, der er nævnt i EU-traktatens artikel 34, stk. 2

 

g) de konventioner, der er udarbejdet af Rådet i henhold til EU-traktatens artikel 34, stk. 2

3. Hver institution kan i sin forretningsorden fastsætte, hvilke yderligere dokumenter der skal offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

2. Institutionerne aftaler, hvordan andre institutioner og organer offentliggør andre dokumenter end de ovenfor nævnte.

Ændringsforslag  75

Forslag til forordning

Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 14a

 

Informationsansvarlig

 

1. Hvert generaldirektorat inden for hver institution udpeger en informationsansvarlig, der har ansvaret for at sikre overholdelsen af bestemmelserne i denne forordning og god forvaltningsskik inden for det pågældende generaldirektorat.

 

2. Den informationsansvarlige tager stilling til, hvilke oplysninger det er hensigtsmæssigt at give offentligheden om:

 

a) gennemførelsen af denne forordning

 

b) god forvaltningsskik

 

og sikrer formidling af disse oplysninger i passende form og på passende måde.

 

3. Den informationsansvarlige vurderer, om tjenestegrenene inden for generaldirektoratet følger god forvaltningsskik.

 

4. Den informationsansvarlige kan henvise den person, der anmoder om oplysninger, til et andet direktorat, hvis de pågældende oplysninger falder uden for direktoratets sagsområde og ind under sagsområdet for et andet direktorat i den samme institution, forudsat at den informationsansvarlige er i besiddelse af de relevante oplysninger.

 

5. Om nødvendigt kan den informationsansvarlige høre Den Europæiske Ombudsmand vedrørende en korrekt og forsvarlig gennemførelse af denne forordning.

Ændringsforslag  76

Forslag til forordning

Artikel 14 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 14b

Sanktioner

 

Der kan iværksættes disciplinære sanktioner over for en tjenestemand eller en af de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, som forsætligt eller uagtsomt undlader at opfylde de forpligtelser, der påhviler den pågældende i henhold til denne forordning, i overensstemmelse med de regler og procedurer, der er fastlagt i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber eller i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte samt i institutionernes interne forskrifter.

Ændringsforslag  77

Forslag til forordning

Artikel 15 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Institutionernes forvaltningsskik

Institutionernes forvaltningsskik med hensyn til åbenhed

Ændringsforslag  78

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Institutionerne skal udvikle god forvaltningsskik for at fremme udøvelsen af den ret til aktindsigt, der er garanteret ved denne forordning.

1. Institutionerne skal udvikle god forvaltningsskik for at fremme udøvelsen af den ret til aktindsigt, der er garanteret ved denne forordning. Institutionerne skal organisere og opbevare de oplysninger, som er i deres besiddelse, på en sådan måde, at der uden nogen ekstra indsats kan gives offentligheden adgang til oplysningerne.

Begrundelse

Ændringsforslaget til artikel 15, stk. 1, bygger på retten til god forvaltning, jf. artikel 41 i chartret om grundlæggende rettigheder, og er f.eks. i overensstemmelse med finsk lovgivning. Den indebærer endvidere et skridt i retning af en ægte EU-retsakt om informationsfrihed, samtidig med at den opfylder målsætningen i den nye betragtning 18 om, at udviklingen af informationsteknologien bør gøre det nemmere at udøve retten til aktindsigt og ikke reducere den informationsmængde, der er tilgængelig for offentligheden.

Ændringsforslag  79

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. For at sikre, at principperne om åbenhed og god forvaltning føres effektivt ud i livet, aftaler de berørte institutioner fælles gennemførelsesregler og procedurer for indgivelse, klassificering, afklassificering, registrering og formidling af dokumenter.

 

For at lette en ægte debat mellem beslutningsprocessens aktører og med forbehold af åbenhedsprincippet gør institutionerne det klart for borgerne, såfremt og hvornår der i beslutningsprocessens specifikke faser ikke kan gives direkte adgang til dokumenter. Disse begrænsninger gælder ikke, når der først er truffet beslutning.

Ændringsforslag  80

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. Institutionerne oplyser på en fair og gennemsigtig måde borgerne om deres organisationsplan ved at angive deres interne enheders sagsområder, den interne arbejdsgang og de vejledende frister i procedurer, der henhører under deres sagsområder, samt hvilke tjenestegrene borgeren skal henvende sig til for at få støtte, oplysninger eller administrativ klageadgang,

Ændringsforslag  81

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Institutionerne nedsætter et interinstitutionelt udvalg til at undersøge den bedste praksis, behandle eventuelle konflikter og drøfte den fremtidige udvikling vedrørende aktindsigt.

2. Institutionerne nedsætter et interinstitutionelt artikel 255-udvalg til at undersøge og udveksle den bedste praksis, spore hindringer for adgang og brugbarhed samt ikke-offentliggjorte datakilder, behandle eventuelle konflikter, fremme interoperabilitet, genanvendelse og fusion af registre, standardisere dokumentkoder via en europæisk standardiseringsorganisation, skabe en fælles EU-portal for at sikre aktindsigt i alle EU's dokumenter og drøfte den fremtidige udvikling vedrørende aktindsigt.

Ændringsforslag  82

Forslag til forordning

Artikel 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning berører ikke eksisterende regler om ophavsret, som kan begrænse tredjeparts ret til at få kopier af dokumenter eller til at reproducere eller gøre brug af frigivne dokumenter.

Denne forordning berører ikke eksisterende regler om ophavsret, som kan begrænse tredjeparts ret til at reproducere eller gøre brug af frigivne dokumenter.

Begrundelse

Tekstens oprindelige ordlyd i artikel 16 er bedre end Kommissionens foreslåede ændringer.

Ændringsforslag  83

Forslag til forordning

Artikel 17 - stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Senest den ... offentliggør Kommissionen en rapport om anvendelsen af denne forordnings principper og fremsætter henstillinger, herunder om nødvendigt forslag til en revision af denne forordning for at tage højde for ændringer i situationen og et handlingsprogram for foranstaltninger, som institutionerne skal træffe.

Begrundelse

Som det var tilfældet med den nuværende forordning, skal der fremlægges en rapport om gennemførelsen af forordningen med anbefalinger og forslag til forbedringer, hvor dette er nødvendigt. Fjernelsen af en bestemmelse indebærer en egentlig ændring af forordningen.

(1)

EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.

(2)

EUT C 293 E af 2.12.2006, s. 151.

(3)

Dom af 1. juli 2008 (Domstolen - Store Afdeling), forenede sager C-39/05 P og C-52/05 P, Kongeriget Sverige og Maurizio Turco mod Rådet for Den Europæiske Union, Sml. 2008 I.


BEGRUNDELSE

Som ordfører for forslaget om revision af forordning (EF) nr. 1049/2001 har jeg fremlagt nogle vigtige ændringer til Kommissionens forslag, som blev forelagt den 30. april 2008. Jeg har også været også ordfører for den gældende forordning, der trådte i kraft i 2001.

I 2006 udarbejdede jeg et forslag til beslutning, som blev godkendt enstemmigt af Europa-Parlamentets medlemmer, og som indeholdt en liste med henstillinger om forbedringer til den gældende forordning.

På denne baggrund havde jeg meget høje forventninger om, hvordan aktindsigten i EU-dokumenter kunne forbedres, da Kommissionen forelagde sit forslag om en revision i 2008.

Selv om forslaget indeholder nogle positive ændringer, der klart er berettigede, som f.eks. en udvidelse af denne forordnings målgruppe (de personer, der har ret til aktindsigt) og samordning med Århuskonventionen, er der andre ændringer, som efter min opfattelse udgør et tilbageskridt i forhold til kravet om åbenhed, særlig når man tager i betragtning, at de fleste af Europa-Parlamentets anmodninger fra 2006 ikke er blevet efterkommet.

Efter min opfattelse må vi som lovgivere benytte revisionen af forordning (EF) nr. 1049/2001 til at forsøge at gøre denne forordning til en reel og enestående juridisk referenceramme for offentlighedens adgang til alle de dokumenter og oplysninger, der behandles af EU-institutioner og -organer, under hensyntagen til, at det er borgerne, der er slutbrugerne. Det er vores pligt at gøre aktindsigt så let og brugervenlig som muligt.

Desuden bør vi benytte lejligheden til at placere de forskellige bestemmelser i en mere konsekvent og hensigtsmæssig rækkefølge, således at institutionerne omsider kan samarbejde om at definere fælles regler og retningslinjer for behandlingen af forskellige typer dokumenter. Det er ikke et spørgsmål om at begynde på bar bund, eftersom der allerede findes mange initiativer, som ved hjælp af "soft law" forsøger at nå det samme mål. Redskaber som Den Europæiske Unions Tidende, Celex-systemet og de forskellige interinstitutionelle aftaler om kodifikation, affattelse af retsakter osv. har den samme målsætning om at gøre den europæiske beslutningsproces mere forståelig.

Efter min mening må den europæiske beslutningsproces også omfatte de nationale gennemførelsesforanstaltninger, eftersom det er disse tekster, der reelt har betydning for EU's borgere.

I forhold til Kommissionens forslag har jeg en langt mere ambitiøs tilgang til dette emne, og jeg er formentlig også villig til at gå længere end Rådet. Formålet med min betænkning er at bygge på vores fælles erfaringer ved ud fra et interinstitutionelt perspektiv så vidt muligt at dele vores pligter og sagsområder i henhold til traktaterne.

Derfor forsøger jeg at råde bod på manglen på fælles regler om "klassificerede oplysninger" (de såkaldte følsomme dokumenter i den gældende forordning (EF) nr. 1049/2001) ved på forordningsniveau at indføre nogle hensigtsmæssige principper, som allerede er inkorporeret i Rådets og Kommissionens interne sikkerhedsforskrifter, for så vidt som disse principper også kan finde anvendelse på et parlamentarisk organ.

En anden udfordring består i at sondre mellem lovgivningsmæssig og administrativ åbenhed ved at benytte lejligheden til at formulere nogle principper for åben og god forvaltning som omhandlet i artikel 41 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Tilsvarende bør vi sætte uafhængige organer som Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse i stand til at hjælpe institutionerne med at gennemføre en reform af deres interne procedure. Institutionerne har allerede databeskyttelsesansvarlige medarbejdere, og derfor er det i overensstemmelse med forordningens målsætning, at der i hver enkelt organisatorisk enhed som f.eks. generaldirektorater udpeges en informationsansvarlig, der kan fungere som kontaktperson i forhold til borgerne såvel som i forhold til de andre administrative enheder, der behandler institutionens dokumenter. Åbenhed er ikke blot en egenskab, men et princip, som alle institutionernes procedurer bør være baseret på.

Der bør tages højde for tjenestemændenes opgaver med at udfærdige, registrere, forhandle, klassificere og arkivere EU-dokumenter, og samtidig må EU-institutionernes effektivitet og åbenhed beskyttes.

Det er nødvendigt snarest muligt at reagere på det voksende antal henvendelser fra EU-borgerne, men også fra nationale institutioner og regionale myndigheder, særlig de nationale parlamenter, i lyset af den længe ventede ratificering af Lissabontraktaten.

Det ville være en rimelig dagsorden, hvis Parlamentet kunne foretage førstebehandlingen i begyndelsen af marts, således at Kommissionen bliver anmodet om at ændre sit forslag og forhandle en eventuel fælles holdning med Rådet under det svenske formandskab. Hvis det i mellemtiden bliver klart, at Lissabontraktaten vil træde i kraft, vil det være en enkel sag at bygge videre på det arbejde, der allerede er gjort, og opdatere en ny tekst, som kunne færdiggøres umiddelbart efter selve Lissabontraktatens ikrafttræden (således som det var tilfældet med OLAF-forordningen umiddelbart efter Maastrichttraktatens ikrafttræden).

Jeg har besluttet at stille en række ændringsforslag, som vedrører følgende emner:

· Adskillelse af personer, der har ret til aktindsigt, fra anvendelsesområdet for denne forordning.

· I artiklen med definitioner har jeg besluttet at genindsætte den gamle dokumentdefinition fra den gældende forordning, eftersom denne definition virker mere dækkende. Jeg har ligeledes af klarhedshensyn ændret databasedefinitionen ved at henvise til oplysninger, der er indeholdt i disse databaser, og som også bør gøres tilgængelige for offentligheden efter anmodning. Institutionerne bør sørge for særlige redskaber til at gøre disse oplysninger tilgængelige.

· Endvidere har jeg tilføjet nye definitioner af klassificerede, lovgivningsmæssige og administrative dokumenter, arkiver og historiske arkiver.

· Jeg har foretaget ændringer i artiklen med undtagelser for at sondre mellem beskyttelsen af offentlige og private interesser.

· Desuden har jeg forsøgt at præcisere, hvilken ordning der gælder for tredjeparters dokumenter - et spørgsmål, der almindeligvis giver anledning til mange problemer for institutionerne.

· Der er endvidere foretaget ændringer i artiklen om de dokumenter, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

· Der er tilføjet et ændringsforslag om den informationsansvarliges rolle og ansvarsområde, hvor der opereres med en udvidelse af Den Europæiske Ombudsmands rolle som referenceperson for institutionernes informationsansvarlige medarbejdere - en referenceperson, der kan rådspørges i tvivlstilfælde.

· Endelig er der indføjet et ændringsforslag om sanktioner for manglende overholdelse af denne forordning.

Det er naturligvis min målsætning at ændre denne forordning for at skabe større åbenhed, uden at dette instrument bliver for specifikt og for vanskeligt at gennemføre i praksis. Derfor har jeg interesseret mig for de generelle principper, der stadig mangler i den gældende forordning, hvad angår institutionernes lovgivningsmæssige og administrative aktiviteter. Samtidig er det mit ønske, at dette instrument kan blive brugt til at forbedre institutionernes praksis ud fra de hidtidige erfaringer - de erfaringer, som har været min væsentligste inspirationskilde under udarbejdelsen af mine ændringsforslag.


BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

 

 

 

DE JURIDISKE TJENESTERS

RÅDGIVENDE GRUPPE

 

                     Bruxelles, den

UDTALELSE

TIL                                                 EUROPA-PARLAMENTET

                                                       RÅDET

                                                       KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter

KOM(2008)0229 af 30.4.2008 - 2008/0090 (COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på møder den 20. maj og 4. juni 2008 ovennævnte forslag fra Kommissionen.

På disse møder(1) resulterede behandlingen af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om omarbejdning af forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter i, at den rådgivende gruppe nåede til enighed om følgende:

1) I artikel 7, stk. 1, bør henvisningen til "stk. 4 i denne artikel" ændres til "stk. 3 i denne artikel".

2) I artikel 9, stk. 1, bør henvisningen til "artikel 4, stk. 1, litra a)" ændres til "artikel 4, stk. 1".

3) I artikel 12, stk. 1, burde tilføjelsen "EU-retsakter eller ikke-lovgivningsmæssige retsakter til almindelig anvendelse gøres" være markeret ved hjælp af gråskravering , der almindeligvis anvendes til at markere indholdsmæssige ændringer.

4) I artikel 12, stk. 2, burde tilføjelsen med de afsluttende ord "i elektronisk form" være markeret ved hjælp af gråskravering, der almindeligvis anvendes til at markere indholdsmæssige ændringer.

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget eller i denne udtalelse. Den rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                C.-F.DURAND

Juridisk konsulent                              Juridisk konsulent        Generaldirektør

26.1.2009

UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (*)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (omarbejdning)

(KOM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

Rådgivende ordfører (*): Anneli Jäätteenmäki

(*) Procedure med associerede udvalg - forretningsordenens artikel 47

KORT BEGRUNDELSE

Gennemsigtighed er et grundlæggende princip i Den Europæiske Union. Det fremgår klart af artikel 255 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (EF-traktaten):

"Alle unionsborgere og alle fysiske og juridiske personer, der har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat, har ret til aktindsigt i dokumenter fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen...".

Lissabontraktaten fastslår endvidere:

"Beslutningerne træffes så åbent som muligt og så tæt på borgerne som muligt". (Artikel 10, stk. 3, i TEU)

Endvidere:

"For at fremme gode styreformer og sikre civilsamfundets deltagelse arbejder Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer så åbent som muligt." (artikel 15, stk. 1, i TEUF)

Den nuværende forordning (EF) nr. 1049/2001 var et betydningsfuldt skridt mod større åbenhed. I de seks år, siden den blev gennemført, har den bidraget til skabelsen af en mere gennemsigtig forvaltningskultur i EU-institutionerne.

De afgørelser, som EF-Domstolen har truffet på grundlag af forordning (EF) nr. 1049/2001, har været vigtige for denne proces. Den sidste af disse afgørelser var den meget betydningsfulde dom, som Domstolen afsagde i den såkaldte Turco-sag (sag T-84/03, Turco mod Rådet). Domstolen besluttede, at Rådet også skulle give aktindsigt i rådgivning fra sin juridiske tjeneste, når denne rådgivning vedrører en lovgivningsmæssig retsakt. Domstolen mener, at principperne om gennemsigtighed og åbenhed i beslutningsprocessen udgør en "mere tungtvejende offentlig interesse", som retfærdiggør udlevering af den juridiske rådgivning. Domstolen anfører i sine konklusioner, at: "åbenheden... vil bidrage til at give institutionerne større legitimitet i de europæiske borgeres øjne og til at styrke borgernes tillid til institutionerne".

Kommissionens forslag

Kommissionen forelagde sit forslag om ændring af forordning (EF) nr. 1049/2001 den 30. april 2008. Europa-Parlamentet anmodede om en revision af forordningen i sin beslutning af 4. april 2006. I begrundelsen til forslaget forsøger Kommissionen at give indtryk af, at den har foretaget de ændringer, som Parlamentet har anmodet om.

Beklageligvis er dette slet ikke tilfældet. Hvor Parlamentet bad om mere åbenhed, er der tværtimod mange af de ændringer, Kommissionen foreslår, der ville sænke de nuværende standarder.

Det alvorligste eksempel er den ændring, som Kommissionen foreslår til artikel 3, og som i betydelig grad ville indskrænke definitionen af et dokument. Hvis denne ændring blev gennemført, ville den betyde, at kun en del af de dokumenter, der nu er tilgængelige for offentligheden, ville fortsætte med at være det i fremtiden. Efter ordførerens mening bør den nuværende definition forblive uændret, da den dækker alle de relevante dokumenter - ikke bare de registrerede.

Et andet ændringsforslag, som ordføreren finder bekymrende, er medlemsstaternes ret til at tilbageholde dokumenter i artikel 5. Den formulering, Kommissionen foreslår, giver medlemsstaterne en uindskrænket ret til at henvise til deres egen lovgivning. Institutionerne kunne kun overveje begrundelser baseret på forordningen. En sådan ret ville udvande princippet om gennemsigtighed og overlade afgørelsen fuldstændig til medlemsstaterne. Her burde undtagelserne fra artikel 4 i forordningen igen være tilstrækkelige. Hvis ikke de er, burde ændringerne foretages i artikel 4 og ikke ved at give uindskrænkede rettigheder til medlemsstaterne.

Kommissionen har fuldstændig ignoreret de forslag, som Parlamentet har stillet i sin beslutning af 4. april 2006, om Parlamentets mulighed for at udøve sin ret til demokratisk kontrol. Parlamentet må have adgang til følsomme dokumenter for fuldt ud at kunne varetage sine pligter - det kan aftales institutionerne imellem, på hvilken måde sådanne dokumenter skal behandles.

Der er imidlertid nogle af Kommissionens ændringsforslag, som Parlamentet kan hilse velkommen. Det er først og fremmest: udvidelsen af aktindsigten til enhver fysisk eller juridisk person og ikke bare EU-borgere som i den gældende forordning; miljøbestemmelserne fra Århus-konventionen og forbedret direkte adgang til lovgivningsmæssige dokumenter.

Disse positive ændringer kan desværre ikke opveje de ændringer, Parlamentet anser for negative. I lyset af disse negative ændringer mener ordføreren, at det må være at foretrække at beholde den gældende forordning frem for at vedtage ændringer, som udvander den.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a) Institutionerne bør sikre, at informationsteknologiens udvikling gør det nemmere at udøve retten til aktindsigt og ikke resulterer i en reduktion af den informationsmængde, der er tilgængelig for offentligheden.

Begrundelse

Udviklingen inden for informationsteknologien kan have positive og negative indvirkninger på aktindsigten. Institutionerne bør forsøge at fremme de positive virkninger og minimere de negative. Bestemmelserne udvides til at omfatte aktindsigt i elektroniske databaser ved en ændring af definitionen af dokumenter i artikel 3 og et forslag om en generel forpligtelse til god information gennem en ændring af artikel 15. Disse ændringer tjener også til at tage hensyn til retten til god forvaltning, jf. artikel 41 i chartret om grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) "dokument": ethvert indhold uanset medium (skrevet på papir eller opbevaret elektronisk, lyd- eller billedoptagelser, audiovisuelle optagelser) som er udarbejdet af en institution og videresendt til en eller flere modtagere eller på anden måde registreret eller modtaget af en institution; data, der findes i elektroniske lagrings-, behandlings- og søgesystemer, er dokumenter, hvis de kan hentes i form af et udskrift eller en elektronisk kopi ved hjælp af de værktøjer, der er tilgængelige til udnyttelse af systemet

a) "dokument": ethvert indhold uanset medium (skrevet på papir eller opbevaret elektronisk, lyd- eller billedoptagelser, audiovisuelle optagelser) vedrørende emner, der har at gøre med de politikker, aktiviteter og beslutninger, der henhører under institutionens kompetenceområde; oplysninger, der findes i elektroniske lagrings-, behandlings- og søgesystemer (inklusive eksterne systemer, der anvendes i forbindelse med institutionens arbejde), udgør et dokument eller dokumenter, hvis de kan hentes i form af et eller flere udskrifter eller en eller flere elektroniske kopier ved hjælp af værktøjer, der er rimeligt tilgængelige til udnyttelse af systemet

Begrundelse

Med ændringen genindføres den nuværende formulering af den grundlæggende definition af et dokument, da Kommissionens forslag ville tillade en vilkårlig begrænsning af retten til aktindsigt. Tilføjelsen sikrer aktindsigt i elektroniske databaser med henblik på at indfri målsætningen i den nye betragtning 18.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) juridisk rådgivning og domstolsbehandling, voldgiftsbehandling og mægling;

(c) juridisk rådgivning og domstolsbehandling, voldgiftsbehandling og mægling, undtagen når det gælder juridisk rådgivning i forbindelse med procedurer, der fører til en retsakt eller en ikke-lovgivningsmæssig retsakt til almindelig anvendelse;

Begrundelse

EF-Domstolen fastslog i sin dom i Turco-sagen, at udlevering af juridisk rådgivning i lovgivningsmæssige initiativer øger åbenheden og gennemsigtigheden i den lovgivningsmæssige proces og styrker EU-borgernes demokratiske rettigheder.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Navne, titler og funktioner for indehavere af offentlige embeder, offentligt ansatte og repræsentanter for interessegrupper, der handler inden for rammerne af deres erhvervsmæssige aktiviteter, udleveres, medmindre udleveringen i betragtning af de særlige omstændigheder ville skade de pågældende personer. Andre personoplysninger udleveres i overensstemmelse med betingelserne for lovlig behandling af sådanne data, som er fastlagt i EF-lovgivning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger.

5. Personoplysninger udleveres ikke, hvis udleveringen vil krænke privatlivets fred eller den pågældende persons integritet. Sådanne krænkelser foreligger ikke:

 

–hvis oplysningerne udelukkende vedrører den pågældende persons erhvervsmæssige aktiviteter, medmindre udleveringen i betragtning af de særlige omstændigheder må formodes at ville skade den pågældende person

 

– hvis oplysningerne udelukkende vedrører en offentlig person, medmindre udleveringen i betragtning af de særlige omstændigheder må formodes at ville skade den pågældende person eller andre personer, der har forbindelse til ham eller hende

 

– hvis oplysningerne allerede er blevet offentliggjort med den pågældende persons samtykke.

 

Personoplysninger skal imidlertid udleveres, hvis en tungtvejende offentlig interesse kræver udlevering. I givet fald skal institutionen eller organet angive den offentlige interesse. Institutionen eller organet skal begrunde, hvorfor den offentlige interesse i det konkrete tilfælde vejer tungere end den pågældende persons interesser.

 

Når en institution eller et organ nægter at give aktindsigt i et dokument under henvisning til stk. 1, skal institutionen eller organet overveje, om en delvis aktindsigt er mulig.

Begrundelse

Kommissionens forslag yder ikke retfærdighed til behovet for en rigtig balance mellem de grundlæggende rettigheder, der står på spil, og det afspejler heller ikke dommen fra Retten i Første Instans om Bavarian Lager.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Undtagelserne som fastlagt i denne artikel finder kun anvendelse i den periode, hvor beskyttelsen er begrundet i dokumentets indhold. Undtagelserne finder anvendelse i højst 30 år. Med hensyn til dokumenter, der er omfattet af undtagelserne vedrørende beskyttelse af personoplysninger eller forretningsmæssige interesser, og i tilfælde af følsomme dokumenter kan undtagelserne om nødvendigt finde anvendelse efter udløbet af dette tidsrum.

7. Undtagelserne som fastlagt i denne artikel finder ikke anvendelse på dokumenter, der er fremsendt som led i procedurer, der fører til en retsakt eller en ikke-lovgivningsmæssig retsakt til almindelig anvendelse. Undtagelserne finder kun anvendelse i den periode, hvor beskyttelsen er begrundet i dokumentets indhold. Undtagelserne finder anvendelse i højst 30 år. Med hensyn til dokumenter, der er omfattet af undtagelserne vedrørende beskyttelse af personoplysninger eller forretningsmæssige interesser, og i tilfælde af følsomme dokumenter kan undtagelserne om nødvendigt finde anvendelse efter udløbet af dette tidsrum.

Begrundelse

EF-Domstolen fastslog i sin dom i Turco-sagen, at udlevering af juridisk rådgivning i lovgivningsmæssige initiativer øger åbenheden og gennemsigtigheden af den lovgivningsmæssige proces og styrker EU-borgernes demokratiske rettigheder.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis en begæring vedrører et dokument, der hidrører fra en medlemsstat, høres myndighederne i den pågældende medlemsstat, medmindre der er tale om dokumenter, der er fremsendt som led i procedurer, der fører til en retsakt eller en ikke-lovgivningsmæssig retsakt til almindelig anvendelse. Den institution, der er i besiddelse af dokumentet, udleverer det, medmindre medlemsstaten giver en begrundelse for at ville holde det tilbage ud fra de undtagelser, der er nævnt i artikel 4, eller ud fra specifikke bestemmelser i intern lovgivning, der forhindrer udlevering af det pågældende dokument. Institutionen vurderer, om de af medlemsstaten fremsatte begrundelser er rimelige, for så vidt som de er baseret på undtagelser fastsat i denne forordning.

2. Hvis en begæring vedrører et dokument, der hidrører fra en medlemsstat, høres myndighederne i den pågældende medlemsstat, medmindre der er tale om dokumenter, der er fremsendt som led i procedurer, der fører til en retsakt eller en ikke-lovgivningsmæssig retsakt til almindelig anvendelse. Den institution, der er i besiddelse af dokumentet, udleverer det, medmindre medlemsstaten giver en begrundelse for at ville holde det tilbage ud fra de undtagelser, der er nævnt i artikel 4. Institutionen vurderer, om de af medlemsstaten fremsatte begrundelser er rimelige.

Begrundelse

Medlemsstaterne bør ikke gives den absolutte ret til at påberåbe sig deres egen lovgivning. Undtagelserne i artikel 4 burde være tilstrækkelig grund til at nægte adgang.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. En genfremsat begæring skal behandles straks. Inden 30 arbejdsdage fra registreringen af en sådan begæring skal institutionen enten meddele den, der har fremsat begæringen, aktindsigt og inden for samme periode give adgang til de ønskede dokumenter i overensstemmelse med artikel 10 eller skriftligt begrunde, hvorfor der gives helt eller delvist afslag. Afslår institutionen helt eller delvist begæringen om aktindsigt, oplyser den, den, der har fremsat begæringen, om rekursmulighederne.

1. En genfremsat begæring skal behandles straks. Inden 15 arbejdsdage fra registreringen af en sådan begæring skal institutionen enten meddele den, der har fremsat begæringen, aktindsigt og inden for samme periode give adgang til de ønskede dokumenter i overensstemmelse med artikel 10 eller skriftligt begrunde, hvorfor der gives helt eller delvist afslag. Afslår institutionen helt eller delvist begæringen om aktindsigt, oplyser den, den, der har fremsat begæringen, om rekursmulighederne.

Begrundelse

At udvide fristen til 30 dage, som forudset i Kommissionens forslag, vil være et tilbageskridt. 30 arbejdsdage (!), som foreslået af Kommissionen, ville udgøre et negativt eksempel i forhold til al national aktindsigtslovgivning i EU.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Kommissionen og Rådet informerer Europa-Parlamentet om følsomme dokumenter i overensstemmelse med aftale herom mellem institutionerne.

7. Kommissionen og Rådet sikrer et passende tilsyn fra Europa-Parlamentets side, når det gælder følsomme dokumenter i overensstemmelse med aftale herom mellem institutionerne, og denne aftale offentliggøres.

Begrundelse

Parlamentet må have adgang til følsomme dokumenter for fuldt ud at kunne opfylde sin forpligtelse til at udøve demokratisk kontrol.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Artikel 12 - stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1. Institutionerne skal i videst muligt omfang give offentligheden direkte adgang til dokumenter i elektronisk form eller gennem et register i overensstemmelse med den pågældende institutions regler.

Begrundelse

Den nuværende standard bør ikke sænkes med hensyn til ikke-lovgivningsmæssige dokumenter.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Dokumenter, der er udarbejdet eller modtaget som led i procedurer vedrørende vedtagelse af EU-retsakter, eller ikke-lovgivningsmæssige retsakter til almindelig anvendelse, gøres med forbehold af artikel 4 og 9 direkte tilgængelige for offentligheden.

1. Navnlig dokumenter, der er udarbejdet eller modtaget som led i procedurer vedrørende vedtagelse af EU-retsakter, eller ikke-lovgivningsmæssige retsakter til almindelig anvendelse, gøres med forbehold af artikel 9 direkte tilgængelige for offentligheden.

Begrundelse

En logisk konsekvens af det foregående ændringsforslag.

Ændringsforslag   11

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Hver institution fastlægger i sin forretningsorden, hvilke andre kategorier af dokumenter der er direkte tilgængelige for offentligheden.

4. Institutionerne opretter en fælles brugergrænseflade for deres dokumentregistre og sikrer navnlig et enkelt adgangspunkt med direkte adgang til dokumenter, der er udarbejdet eller modtaget som led i procedurer vedrørende vedtagelse af EU-retsakter eller ikke-lovgivningsmæssige retsakter til almindelig anvendelse.

Begrundelse

Der bør være et enkelt adgangspunkt for offentligheden.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Institutionerne skal udvikle god forvaltningsskik for at fremme udøvelsen af den ret til aktindsigt, der er garanteret ved denne forordning.

1. Institutionerne skal udvikle god forvaltningsskik for at fremme udøvelsen af den ret til aktindsigt, der er garanteret ved denne forordning. Institutionerne organiserer og opbevarer de oplysninger, som er i deres besiddelse, på en sådan måde, at der uden nogen ekstra indsats kan gives offentligheden adgang til oplysningerne.

Begrundelse

Ændringsforslaget til artikel 15, stk. 1, bygger på retten til god forvaltning, jf. artikel 41 i chartret om grundlæggende rettigheder, og er f.eks. i overensstemmelse med finsk lovgivning. Den indebærer endvidere et skridt i retning af en ægte EU-retsakt om informationsfrihed, samtidig med at den opfylder målsætningen i den nye betragtning 18 om, at udviklingen af informationsteknologien bør gøre det nemmere at udøve retten til aktindsigt og ikke reducere den informationsmængde, der er tilgængelig for offentligheden.

PROCEDURE

Titel

Aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter

Referencer

KOM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)

Korresponderende udvalg

LIBE

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFCO

22.5.2008

 

 

 

Associeret/Associerede udvalg - dato for meddelelse på plenarmødet

20.11.2008

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Anneli Jäätteenmäki

24.6.2008

 

 

Behandling i udvalg

10.9.2008

4.11.2008

 

 

Dato for vedtagelse

22.1.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Enrique Barón Crespo, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki, Aurelio Juri, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Ashley Mote, Adrian Severin, József Szájer, Riccardo Ventre, Johannes Voggenhuber, Andrzej Wielowieyski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Costas Botopoulos, Klaus-Heiner Lehne, Gérard Onesta, Sirpa Pietikäinen, Mauro Zani

(1)

Den rådgivende gruppe havde den engelske, franske og tyske officielle sprogudgave til rådighed og benyttede den engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.


UDTALELSE fra Udvalget om International Handel (8.12.2008)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (omarbejdning)

(KOM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

Rådgivende ordfører: Rovana Plumb

KORT BEGRUNDELSE

Udvalget om International Handel (INTA) bifalder Kommissionens forslag, der sigter mod at indføre mere fleksible regler og enklere procedurer for aktindsigt i EU-institutionernes dokumenter.

Revisionen drejer sig næsten udelukkende om borgernes rettigheder og er mere af juridisk og konstitutionel art (elementer, der ikke hører under Udvalget om International Handels kompetencer).

Den rådgivende ordfører mener dog, at Kommissionens forslag skal analyseres adskilt, selv om det omfatter forretningsmæssige og industrielle dokumenter i forbindelse med tvister og forretningsmæssige forhandlinger i kategorien "følsomme dokumenter".

Ændringerne, som denne udtalelse indeholder, forbedrer forbindelsen mellem hensigterne og målsætningerne i omarbejdningen og indholdet i vores forslag. En sådan præferencebehandling synes at være et nyttigt og nødvendigt redskab, så længe det ikke bruges til at skjule industriens interesser på en måde, som er i modstrid med forbrugernes rettigheder og interesser, og som man kunne se bort fra "i den fremherskende offentlige interesse".

Ifølge den rådgivende ordfører skal denne mulighed for at udelukke industriens interesse bedre angives i teksten, eftersom revisionen af forordningen har som vigtigste mål at tjene offentligheden og støtte borgerne.

En af målsætningerne i forslaget til forordning er bl.a. at tydeliggøre procedurer for de undtagelser, som reglerne for gennemsigtighed og udlevering ikke gælder for. Blandt disse undtagelser omtaler teksten fælles forretningsmæssige interesser, som det var tilfældet i den forrige tekst. Forslaget nævner imidlertid lige så specifikt de omstændigheder, hvor industrielle hemmeligheder ikke afsløres, før alle sagerne er blevet indbragt for retten for at løse de bilaterale tvister, eller inden Verdenshandelsorganisationens (WTO) mekanisme til løsning af tvister (Tvistbilæggelsesorgan) er blevet anvendt.

Ligeledes tydeliggør Kommissionens forslag teksten og medfører navnlig, at den forretningsmæssige interesse beskyttes, selv om det i dag anvendes som indlysende begrundelse til de klager, som EU indgiver, inden de løses ved WTO's Tvistbilæggelsesorgan.

Desuden omtaler forslaget regler, der gælder for fortrolige dokumenter i forbindelse med forretningsmæssige forhandlinger. Disse dokumenter, som Artikel 133-Udvalget, der skal fastlægge EU's forretningsmæssige politik, har tilsendt andre offentlige institutioner, er af følsom natur. INTA-udvalget er bevidst om behovet for at bevare fortroligheden i forretningsmæssige dokumenter udarbejdet af Artikel 133-Udvalget og forbeholder sig retten til at kontrollere Kommissionens og Rådets forretningsmæssige politik. For denne type følsomme dokumenter er der defineret regler for klassifikation og interinstitutionel og offentlig adgang i Kommissionens afgørelse af 29. november 2001, der ændrer de interne regler (C(2001)3031).

Kommissionens seneste revision af forordningen om aktindsigt fandt sted i 2001, umiddelbart efter revisionen af forordningen om klassifikation af fortrolige dokumenter. Hvis Kommissionens målsætning faktisk er at forbedre aktindsigt til alle typer dokumenter betydeligt, er det på den ene siden nødvendigt at foretage en revision af alle de interne regler.

På den anden side skal INTA-udvalget overholde strenge regler for overførsel af informationer med begrænset adgang, selv blandt sine egne medlemmer, for det drejer sig om regler, der blev udarbejdet i 2001, hvor dette udvalg endnu ikke fandtes.

Den rådgivende ordfører understreger derfor behovet for med jævne mellemrum igen at tage reglerne for klassifikation og overførsel af følsomme dokumenter fra Europa-Kommissionen til andre institutioner, herunder Europa-Parlamentet, op til fornyet overvejelse.

Dette forslag om at revidere aktindsigten skal ikke begrænses til at være en formalitet. Hele proceduren for aktindsigt for enhver juridisk person eller borger til alle slags dokumenter skal analyseres meget grundigt, hvis revisionen skal bære frugt. Det er i denne forbindelse, at den rådgivende ordfører mener, at den korrekte information af borgerne med henblik på deres deltagelse i EU's lovgivningsprocedure udgør en grundlæggende rettighed, og at de forretningsmæssige dokumenter derfor ikke må udelukkes fra denne reform.

Af alle disse grunde foreslår den rådgivende ordfører følgende ændringer:

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Følsomme dokumenter er dokumenter, der hidrører fra institutionerne eller de af dem oprettede organer, medlemsstater, tredjelande eller internationale organisationer, og som er klassificeret "TRÈS SECRET/TOP" "SECRET", "SECRET" eller "CONFIDENTIEL" i overensstemmelse med de forskrifter, den pågældende institution har fastsat, som beskytter Den Europæiske Unions eller en eller flere medlemsstaters væsentlige interesser inden for de i artikel 4, stk. 1, litra a), anførte områder, navnlig offentlig sikkerhed, forsvar og militære anliggender.

1. Følsomme dokumenter er dokumenter, der hidrører fra institutionerne eller de af dem oprettede organer, medlemsstater, tredjelande eller internationale organisationer, og som er klassificeret "TRÈS SECRET"/"TOP SECRET", "SECRET" eller "CONFIDENTIEL" i overensstemmelse med de forskrifter, den pågældende institution har udarbejdet og ændret med regelmæssige mellemrum, som beskytter Den Europæiske Unions eller en eller flere medlemsstaters væsentlige interesser inden for de i artikel 4, stk. 1, litra a), anførte områder, navnlig offentlig sikkerhed, internationale og forretningsmæssige forhold, forsvar og militære anliggender.

 

Begrundelse

Hver institution bør, inden for en nøje fastlagt tidsfrist, udarbejde og ændre sine egne regler for fastlæggelse af de kriterier, som klassificeringen af dokumenterne er baseret på. De dokumenter, som overføres fra Artikel 133-Udvalget, som er ansvarlig for fastsættelsen af EU's handelspolitik, til andre offentlige myndigheder, falder ind under kategorien af følsomme dokumenter. Udvalget om International Handel er klar over nødvendigheden af at bevare fortroligheden af dokumenter udarbejdet af Artikel 133-Udvalget og forbeholder sig ret til at kontrollere Kommissionens og Rådets handelspolitik til gavn for borgerne.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Den, der har fremsat begæringen, vælger, om aktindsigten skal udøves ved læsning på stedet eller ved udlevering af en kopi, herunder eventuelt en elektronisk kopi.

1. Den, der har fremsat begæringen, vælger, om aktindsigten skal udøves ved læsning på stedet eller ved udlevering af en kopi, herunder eventuelt en elektronisk kopi. Den, der har fremsat begæringen, pålægges at betale omkostningerne ved kopiering og fremsendelse af kopier. Gebyret må ikke overstige de faktiske omkostninger ved kopieringen og fremsendelsen. Adgang til dokumenter på stedet, kopier af mindre end 20 sider i A4-format og direkte adgang til dokumenter i elektronisk form eller gennem registret er gratis.

Begrundelse

Kommissionen ønsker at udarbejde enklere regler for aktindsigt og slette den direkte henvisning til forpligtelsen til at stille dokumenter til rådighed mod betaling, når antallet af dokumenter overskrider en vis mængde. Dette stykke skal bevares, men forbedres, for det er borgerens pligt at betale for de kopier, de anmoder om, men det er rimeligt, at de ved det og kender den måde, gebyrerne for kopierne beregnes på, og at de har gratis adgang til dokumenterne, når det ikke er nødvendigt at lave kopier af dem.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Institutionerne træffer straks de nødvendige foranstaltninger med henblik på oprettelse af registret, der skal tages i brug senest den 3. juni 2002.

3. Institutionerne træffer straks de nødvendige foranstaltninger med henblik på oprettelse af registret, der skal tages i brug senest 6 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

Begrundelse

For at sikre sammenhæng skal datoen ændres i forbindelse med ændring af dokumentet og den nye tidsplan. Denne frist skal være mere ambitiøs end den tidligere frist. De dokumenter, som denne fornyede undersøgelse gælder for, skal have en umiddelbar og reel indvirkning på borgere og selskaber (ved handel og forhandling). Ligeledes skal EU-institutionerne omgående handle for at forbedre de tjenester, som står til rådighed for dem, og straks stille registre til rådighed for borgerne, når den nye forordning er trådt i kraft.

PROCEDURE

Titel

Aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter

Referencer

KOM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)

Korresponderende udvalg

LIBE

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

23.9.2008

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Rovana Plumb

15.7.2008

 

 

Behandling i udvalg

9.9.2008

5.11.2008

 

 

Dato for vedtagelse

2.12.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

16

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniel Caspary, Glyn Ford, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Syed Kamall, Caroline Lucas, Helmuth Markov, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Bastiaan Belder, Rovana Plumb, Zbigniew Zaleski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Armando França, Glennis Willmott


UDTALELSE fra Retsudvalget (21.1.2009)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (omarbejdning)

(KOM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

Rådgivende ordfører: Monica Frassoni

KORT BEGRUNDELSE

I henhold til artikel 1, stk. 2. i traktaten om Den Europæiske Union skal Fællesskabets institutioner og organer træffe deres beslutninger så åbent som muligt og så tæt på borgerne som muligt. Gennemsigtighed og borgernes ret til oplysninger anerkendes i vid udstrækning som den mest effektive metode til at bekæmpe og forebygge korruption. For at borgerne skal kunne deltage effektivt i den politiske proces og stille de offentlige myndigheder til regnskab, skal de have den størst mulige aktindsigt i dokumenter, der findes hos EU-institutionerne.

Europa-Parlamentet har løbende gjort opmærksom på betydningen af dette grundlæggende demokratiske princip, bl.a. i Cashman-beslutningen. Høringen vedrørende revisionen af forordningen viste, at der er bred opbakning fra civilsamfundet til Europa-Parlamentets opfordring om at vedtage en egentlig lovgivning vedrørende informationsfrihed, som er gældende for EU's institutionelle rammer, i overensstemmelse med retten til god forvaltning som fastlagt i artikel 41 i chartret om grundlæggende rettigheder.

Ordføreren beklager, at de andre institutioner ikke følger samme engagerede strategi. De ændringer, som Kommissionen har foretaget i forordningen, er yderst skuffende, idet Kommissionens forslag i en række tilfælde må betragtes som tilbageskridt snarere end dristige fremskridt i "et fremstød for mere åbenhed". Desuden mener ordføreren, at det er uheldigt, at Kommissionen har valgt at benytte omarbejdningsproceduren til revision af forordningen, og at dette ikke er i overensstemmelse med målene i den interinstitutionelle aftale om omarbejdningsproceduren. Omarbejdningsproceduren er uegnet til en kompliceret revision, hvor ændringer af nogle elementer har konsekvenser for andre bestemmelser i teksten, og det betyder i praksis, at Parlamentet må gøre omfattende brug af den undtagelsesbestemmelse, der findes i den interinstitutionelle aftale.

Ordføreren har i flere tilfælde genindsat forordningens nuværende bestemmelser, idet de repræsenterer en klart højere standard i henseende til adgang og gennemsigtighed.

Ordføreren har ligeledes henvist til, at spørgsmålet om forholdet mellem aktindsigt og databeskyttelse er et af de mest kontroversielle spørgsmål vedrørende anvendelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001. Den Europæiske Ombudsmand, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Retten i Første Instans (i Bavarian Lager-sagen) deler den holdning, at databeskyttelse ikke må anvendes til at hindre adgang til oplysninger, når en sådan adgang ikke indebærer nogen risiko for at skade privatlivets fred og den enkeltes integritet, og ordføreren har mindet Kommissionen om denne velunderbyggede holdning.

Med den mexicanske informationsfrihed som forbillede og i betragtning af, at det kan være et urimeligt alternativ for borgerne at indbringe en sag for de europæiske domstole, hvis de får afslag på aktindsigt, foreslår ordføreren, at Den Europæiske Ombudsmand får bemyndigelse til at træffe beslutninger vedrørende aktindsigtsbegæringer med endelig virkning for den berørte administration, mens personer, der fremsætter begæring om aktindsigt, fortsat bør være berettigede til at indbringe en sag for Retten i Første Instans i tilfælde af afslag.

Ændringsforslag

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag samt de vedlagte henstillinger fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Der skal foretages en række væsentlige ændringer af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter. Forordningen bør af klarhedshensyn omarbejdes.

(1) Der skal foretages en række væsentlige ændringer af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter. Forordningen bør af klarhedshensyn omarbejdes, og denne lovgivningsmetode bør anvendes i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter1.

 

______________________________

1 EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.

Begrundelse

Det er uhensigtsmæssigt, at Kommissionen har valgt at benytte omarbejdningsproceduren til revision af denne forordning, og det er ikke i overensstemmelse med målene i den interinstitutionelle aftale om omarbejdningsproceduren, hvori det hedder, at den skal anvendes på helt andre betingelser. Omarbejdningsproceduren er uegnet til en kompliceret revision, hvor ændringer af nogle elementer har konsekvenser for andre bestemmelser i teksten, og det betyder i praksis, at Parlamentet må gøre omfattende brug af den undtagelsesbestemmelse, der findes i den interinstitutionelle aftale.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Åbenhed giver borgerne bedre mulighed for at deltage i beslutningsprocessen og sikrer forvaltningen en større legitimitet, effektivitet og gør den mere ansvarlig over for borgerne i et demokratisk system. Åbenhed bidrager til at styrke principperne om demokrati og respekt for de grundlæggende frihedsrettigheder som fastsat i artikel 6 i EU-traktaten og i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(3) Åbenhed giver borgerne bedre mulighed for at deltage i beslutningsprocessen og sikrer forvaltningen en større legitimitet, effektivitet og gør den mere ansvarlig over for borgerne i et demokratisk system. Åbenhed bidrager til at styrke principperne om demokrati og respekt for de grundlæggende frihedsrettigheder som fastsat i artikel 6 i EU-traktaten og i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Eventuelle fremskridt i retning af at gøre forvaltningen åben over for offentligheden vil sandsynligvis også fremme bestræbelserne for at bekæmpe korruption.

Begrundelse

Gennemsigtighed og borgernes ret til oplysninger anerkendes i vid udstrækning som den mest effektive metode til at bekæmpe og forebygge korruption.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne høring har vist, at der er bred opbakning i civilsamfundet til Europa-Parlamentets opfordring om at vedtage en egentlig lovgivning vedrørende informationsfrihed, som er gældende for EU's institutionelle rammer, i overensstemmelse med retten til god forvaltning som fastlagt i artikel 41 i chartret om grundlæggende rettigheder.

Begrundelse

While the concept of freedom of information is broader than the concept of access to documents it must, first, be noted that, as the Court of Justice has stated (in e.g. Hautal v Council) the content of the right to access to documents is the right to the information contained in documents. The broader concept of freedom of information is also already reflected in Regulation 1367/2006 which implements the Aarhus Convention. Furthermore, citizens' right to good administration must include, as a matter of principle, right to information. This is also clearly laid down in Article 22 of the Code of Good Administrative Behaviour, presented by the European Ombudsman and approved by Parliament.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Hvad angår udlevering af personoplysninger, bør der være en klar forbindelse mellem denne forordning og forordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

(10) Hvad angår udlevering af personoplysninger, bør der være en klar forbindelse mellem denne forordning og forordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

 

Efter vedtagelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001 har Domstolens praksis samt afgørelser og udtalelser fra Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse tydeliggjort forholdet mellem denne forordning og forordning (EF) nr. 45/2001, således at det er fastslået, at det er forordningen om aktindsigt, der finder anvendelse på begæringer om aktindsigt i dokumenter med personoplysninger, og at anvendelsen af undtagelser fra aktindsigtsreglerne med henblik på at beskytte personoplysninger skal baseres på behovet for at beskytte privatlivets fred og den enkeltes integritet.

Begrundelse

The question of the relationship between access to documents and data protection has been one of the most controversial issue relating to the application of Regulation 1049/2001. The cause of this has been, on the one hand, an unfortunate formulation of the exception for data protection which tends to lead to circular arguments concerning the relationship between the regulations mentioned. However, the shared position of the European Ombudsman, the European Data Protection Supervisor and the Curt of First Instance (in the Bavarian Lager case) is that data protection may not be used to prevent access to information when such access would not risk harming the right to privacy and personal integrity of an individual. However, the Commission's proposal does not take this into account.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Der bør fastlægges klare regler for udlevering af dokumenter, der hidrører fra medlemsstaterne, og af dokumenter fra tredjeparter, som indgår i retssager, eller som institutionerne har erhvervet i kraft af særlige undersøgelsesbeføjelser, som de har fået overdraget ved EF-lov.

(11) Der bør fastlægges klare regler for udlevering af dokumenter, der hidrører fra medlemsstaterne, og af dokumenter fra tredjeparter, som indgår i retssager, eller som institutionerne har erhvervet i kraft af særlige undersøgelsesbeføjelser, som de har fået overdraget ved EF-lov.

 

Domstolen har fastslået, at forpligtelsen til at rådføre sig med medlemsstaterne hvad angår begæringer om aktindsigt i dokumenter, som hidrører fra dem, ikke giver medlemsstaterne ret til at nedlægge veto mod aktindsigt eller påberåbe sig nationale love eller bestemmelser, og at den institution, der modtager aktindsigtsbegæringen, kun kan give afslag på aktindsigt under henvisning til undtagelserne i forordning (EF) nr. 1049/2001. Der er dog stadig behov for at klarlægge status for de dokumenter, som hidrører fra tredjeparter, for at sikre, at navnlig oplysninger vedrørende lovgivningsprocedurer ikke deles i højere grad med sådanne parter, herunder administrative myndigheder i tredjelande, end med de EU-borgere, som lovgivningen skal finde anvendelse på.

Begrundelse

The European Commission, in particular, has interpreted the obligation to consult member states as granting these a right to veto access to documents coming from them. However, this interpretation has been struck down by the Court of Justice in the IFAV case. The Commissions proposal does not, unfortunately, genuinely reflect this jurisprudence and would, if accepted, mean a clear step back from the present legal state of affairs. However, there is still need for clarification of the status of third party documents, in particular, in order to avoid that information relating to legislative dossiers is not shared more broadly with, for instance, foreign administration than with the European citizens concerned and bound by the legislation.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Enhver fysisk eller juridisk person har ret til aktindsigt i institutionernes dokumenter med forbehold af de principper, betingelser og begrænsninger, der er fastsat i denne forordning.

1. Enhver fysisk eller juridisk person eller enhver sammenslutning af fysiske eller juridiske personer har ret til aktindsigt i institutionernes dokumenter med forbehold af de principper, betingelser og begrænsninger, der er fastsat i denne forordning.

Begrundelse

Henvisningen til sammenslutninger er rettet mod eksempelvis borgergrupper.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) "tredjepart": enhver fysisk eller juridisk person eller enhed uden for den pågældende institution, herunder medlemsstaterne, andre institutioner og organer i eller uden for fællesskabsregi og tredjelande.

b) "tredjepart": enhver fysisk eller juridisk person eller enhed uden for den pågældende institution, andre institutioner og organer i eller uden for fællesskabsregi og tredjelande.

Begrundelse

Medlemsstaterne bør ikke betragtes som en tredjepart i deres forbindelser med institutionerne eller deres meddelelser om spørgsmål vedrørende Unionens aktivitetsområde.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) privatlivets fred og den enkeltes integritet, navnlig i henhold til Fællesskabets lovgivning om beskyttelse af personoplysninger;

Begrundelse

Henvisningen til EU-lovgivningen om personoplysninger er medtaget. Også i denne forbindelse bør forretningsordenens artikel 80 a, stk. 3, tredje afsnit, finde anvendelse.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Med hensyn til dokumenter fra tredjepart rådfører institutionen sig med tredjeparten for at vurdere, om en undtagelse i henhold til artikel 4 finder anvendelse, medmindre det er indlysende, at dokumentet skal eller ikke skal udleveres.

1. Med hensyn til dokumenter fra tredjepart rådfører institutionen sig med tredjeparten for at vurdere, om en undtagelse i henhold til artikel 4 finder anvendelse, medmindre det er indlysende, at dokumentet skal eller ikke skal udleveres. Dokumenter, der stilles til rådighed for institutionerne for at påvirke den politiske beslutningsproces, bør offentliggøres.

Begrundelse

For at garantere gennemsigtighed i den politiske beslutningsproces bør dokumenter, der stilles til rådighed af tredjeparter og har til formål at påvirke de politiske beslutninger, offentliggøres.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Kommissionen og Rådet informerer Europa-Parlamentet om følsomme dokumenter i overensstemmelse med aftale herom mellem institutionerne.

7. Kommissionen og Rådet sikrer tilstrækkelig kontrol fra Europa-Parlamentets side med følsomme dokumenter i overensstemmelse med aftale herom mellem institutionerne, og denne aftale offentliggøres.

Begrundelse

Institutionernes aftale om følsomme dokumenter bør offentliggøres.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Hver institution fastlægger i sin forretningsorden, hvilke andre kategorier af dokumenter der er direkte tilgængelige for offentligheden.

4. Institutionerne opretter en fælles grænseflade for deres dokumentregistre og sikrer navnlig et enkelt adgangspunkt med direkte adgang til dokumenter, der er udarbejdet eller modtaget som led i procedurer, der fører til vedtagelse af fællesskabsretsakter eller ikke-lovgivningsmæssige retsakter til almindelig anvendelse.

Begrundelse

Artikel 12, stk. 4, ændres for at medtage henstilling 5 fra Cashman-beslutningen med henblik på at forbedre de nuværende standarder.

PROCEDURE

Titel

Aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter

Referencer

KOM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)

Korresponderende udvalg

LIBE

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

22.5.2008

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Monica Frassoni

25.6.2008

 

 

Behandling i udvalg

15.12.2008

 

 

 

Dato for vedtagelse

20.1.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

2

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Brian Crowley, Eva Lichtenberger, József Szájer, Jacques Toubon


UDTALELSE fra Udvalget for Andragender (22.1.2009)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (omarbejdning)

(KOM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

Rådgivende ordfører: David Hammerstein

KORT BEGRUNDELSE

I henhold til artikel 1, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union (som ændret ved Amsterdamtraktaten i 1997) skal Fællesskabets institutioner og organer træffe deres beslutninger så åbent som muligt og så tæt på borgerne som muligt. For at borgerne og de valgte organer skal kunne deltage effektivt i den politiske proces og stille de offentlige myndigheder til regnskab, skal de have den størst mulige adgang til dokumenter, der findes hos de europæiske institutioner.

Selv om de europæiske institutioner har gjort fremskridt med hensyn til åbenhed og gennemsigtighed, er situationen på ingen måder perfekt, og den nuværende omarbejdning af forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter skal betragtes som endnu et skridt i retning af at skabe et administrativt miljø, hvor tilgængelighed og let adgang til information er normen snarere end undtagelsen.

De ændringer, som Kommissionen har foretaget af forordningen, er imidlertid skuffende, idet Kommissionens forslag i en række tilfælde er tilbageskridt snarere end dristige fremskridt i "bestræbelser på at sikre større gennemsigtighed". Ordføreren har den holdning, at en reel integration og konsolidering af den samlede retspraksis og andre relevante tekster som f.eks. Århuskonventionen i forordningen allerede burde have ført til en anderledes tilgang til revisionen.

Desuden mener ordføreren, at Kommissionens valg med at benytte omarbejdningsproceduren til revisionen er uheldig og ikke i overensstemmelse med målene i den interinstitutionelle aftale om omarbejdningsproceduren, hvori det hedder, at den skal anvendes på helt andre betingelser. Eftersom proceduren som udgangspunkt begrænser Parlamentets mulighed for at ændre forslaget til kun at gælde de elementer, som Kommissionen selv har ændret, bør man vurdere nøje, hvornår den skal anvendes. Omarbejdningsprocedurens uegnethed til en kompliceret revision, hvor ændringer af nogle aspekter har konsekvenser for andre bestemmelser i teksten, betyder i praksis, at Parlamentet skal gøre omfattende brug af den undtagelsesbestemmelse, der findes i den interinstitutionelle aftale.

Det mest bemærkelsesværdige tilbageskridt er Kommissionens omformulerede definition (artikel 3) af "dokument", det begreb, der er det centrale i hele forordningen. Ordføreren indtager den holdning, at i stedet for at indsnævre definitionen, hvilket Kommissionen rent faktisk foreslår, burde definitionen udvides til at omfatte alt indhold, uanset mediet eller fasen i beslutningsprocessen, vedrørende spørgsmål, der hører inden for institutionernes ansvarsområde.

Udvalget for Andragender holder fingeren på pulsen i Unionen med hensyn til fejl og mangler ved anvendelsen af Fællesskabets lovgivning, politikker og programmer, og det bemærker fortsat, at borgerne er bevidste om den slags fejl, fordi de påvirker dem direkte, og fordi de har en direkte interesse i at få overtrædelserne bragt til ophør og/eller indgive klager.

For borgerne er det særligt vigtigt, at der f.eks. i forbindelse med traktatbrudsprocedurer, der indledes som følge af borgernes andragender, gives fuld adgang til alle dokumenter i alle faser af undersøgelserne i forbindelse med sådanne procedurer. Dette omfatter også dokumenter, der stilles til rådighed af medlemsstaterne. Derfor påpeger ordføreren, at Kommissionens forslag om at give medlemsstaterne ret til at nægte adgangen til dokumenter (artikel 5) med hjemmel i deres egen lovgivning strider mod retspraksis ved De Europæiske Fællesskabers Domstol og ikke er acceptabelt. Ingen andre undtagelser end dem, der findes i artikel 4 ("Undtagelser"), bør gælde for borgernes adgang til dokumenter. Med hensyn til artikel 9 ("Behandling af følsomme dokumenter") er det vigtigt, at institutionerne indfører fælles regler for klassificeringen af sådanne dokumenter, og at disse regler offentliggøres.

Ordføreren mener ligeledes, at det vil være en god idé at indarbejde Ombudsmandens forslag i forordningen, som går ud på, at Ombudsmanden skal fungere som en objektiv mellemmand i tilfælde, hvor en institution helt eller delvis nægter adgangen til et dokument, og ansøgeren stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt skaden på den pågældende interesse er reel og/eller fremhæver, at der er en mere tungtvejende offentlig interesse i udbredelse. I sådanne tilfælde kan Ombudsmanden gennemgå dokumentet og foretage en uafhængig vurdering af spørgsmålet om skade, og/eller hvorvidt der er tale om en tungtvejende offentlig interesse, og - uden at offentliggøre dokumentet - fremlægge sin holdning for institutionen og ansøgeren. Hvis afvisningen opretholdes efter høring af Ombudsmanden, kan ansøgeren genfremsætte sin begæring, hvis vedkommende ønsker det.

Denne procedure vil ikke indskrænke ansøgerens rettigheder i henhold til forordningen på nogen måde, men vil yde praktisk hjælp og vejledning til institutionen, der måske mener, at den er juridisk forpligtet til at nægte adgang, og styrke ansøgerens tillid til, at der, når en begæring afvises, foretages en seriøs og objektiv undersøgelse af, hvorvidt skaden er reel, og hvorvidt der foreligger en tungtvejende offentlig interesse i offentliggørelse. En anden fordel ved denne procedure ville være, at afvisninger fra forskellige institutioner, som forelægges Ombudsmanden, vil blive behandlet konsekvent og ensartet.

Ordføreren indtager den holdning, at man næppe kan forestille sig, at det europæiske åbenhedsinitiativ bliver en succes, hvis ansøgerne ikke har let ved at finde og hente de oplysninger, de ønsker. I forbindelse med denne forordning skal institutionerne derfor sikre, at dokumenterne leveres gennem en fælles brugergrænseflade til deres dokumentregistre, og de bør etablere et enkelt adgangspunkt.

Når dokumenterne leveres elektronisk, skal det ske i formater, der er i overensstemmelse med åbne standarder. Bestræbelserne på at indføre åbenhed vil helt sikkert slå fejl, hvis borgerne tvinges til at benytte proprietære formater, der er kompatible med institutionernes it-miljø. Ordføreren har stillet ændringsforslag (artikel 10 og 11) med en frist for, hvornår institutionerne skal sørge for, at dokumenterne leveres i formater, der overholder de åbne standarder, og en pligt til at sikre, at institutionernes it-miljø ikke udgør en hindring for den offentlige adgang til dokumenter.

Med henblik på at sikre parlamentarisk kontrol understreger ordføreren, at Parlamentet skal have tilstrækkelig kontrol i forbindelse med følsomme dokumenter. Bilaterale aftaler med tredjelande eller internationale organisationer bør ikke forhindre Rådet og Kommissionen i at udveksle oplysninger med Europa-Parlamentet. I denne forbindelse er det vigtigt, at der indføres frister for indførelsen af procedurer i institutionerne, og at Kommissionen kontrollerer, at disse regler er i overensstemmelse med den reviderede forordning. Som det var tilfældet med den nuværende forordning, bør Kommissionen anmodes om at udarbejde en rapport over gennemførelsen af den reviderede forordning og om nødvendigt fremsætte anbefalinger til forbedringer.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget for Andragender opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) I traktaten om Den Europæiske Union fastslås princippet om åbenhed i artikel 1, stk. 2, hvori det hedder, at traktaten udgør en ny fase i processen hen imod en stadig snævrere union mellem de europæiske folk, hvor beslutningerne træffes så åbent som muligt og så tæt på borgerne som muligt.

(2) I traktaten om Den Europæiske Union fastslås princippet om åbenhed i artikel 1, stk. 2, hvori det hedder, at traktaten udgør en ny fase i processen hen imod en stadig snævrere union mellem de europæiske folk, hvor beslutningerne træffes så åbent som muligt og så tæt på borgerne som muligt. Dette blev på ny bekræftet i artikel 42 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, erklæring nr. 17 til Maastrichttraktaten og Laekenerklæringen, som samlet har forbedret gennemsigtigheden i beslutningsprocessen i form af større offentlig adgang til oplysninger som fastsat i EF-traktatens artikel 255, der på sin side bekræfter institutionernes demokratiske natur og offentlighedens tillid til forvaltningen. Der bør stilles tilstrækkelige ressourcer til rådighed til at gennemføre åbenhedsprincippet i praksis og derved opnå større legitimitet, effektivitet og ansvarlighed for borgerne samt styrke principperne om demokrati og respekt for de grundlæggende rettigheder.

Begrundelse

Forvaltning af information og dokumenter og administration af retten til aktindsigt og kommunikation med borgerne er ressourceintensive aktiviteter. Tilvejebringelse af tilstrækkelige ressourcer til disse formål bør betragtes som en nødvendig investering for at sikre effektivitet og gennemsigtighed i EU's institutioner og organer.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Artikel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Formålet med denne forordning er:

Formålet med denne forordning er:

a) at fastlægge de principper, betingelser og begrænsninger af hensyn til offentlige og private interesser, der skal gælde for retten til aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (herefter "institutionerne") som fastlagt ved EF-traktatens artikel 255 med henblik på at give offentligheden den videst mulige aktindsigt i sådanne dokumenter

a) at fastlægge de principper, betingelser og begrænsninger af hensyn til offentlige og private interesser, der skal gælde for retten til aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (herefter "institutionerne") som fastlagt ved EF-traktatens artikel 255 med henblik på at sikre, at offentligheden får den videst mulige aktindsigt i sådanne dokumenter

b) at fastsætte bestemmelser med henblik på at lette udøvelsen af denne ret mest muligt

b) at fastsætte bestemmelser med henblik på at lette udøvelsen af denne ret mest muligt

c) at fremme god forvaltningsskik med hensyn til aktindsigt.

c) at sikre god forvaltningsskik med hensyn til aktindsigt.

Begrundelse

Institutionerne er forpligtet til at sikre åbenhed og gennemsigtighed samt god administrativ praksis.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Artikel 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Enhver fysisk eller juridisk person har ret til aktindsigt i institutionernes dokumenter med forbehold af de principper, betingelser og begrænsninger, der er fastsat i denne forordning.

1. Enhver fysisk eller juridisk person har ret til aktindsigt i institutionernes dokumenter med forbehold af de principper, betingelser og begrænsninger, der er fastsat i denne forordning.

2. Denne forordning finder anvendelse på alle dokumenter, som en institution er i besiddelse af, dvs. dokumenter, som den har udarbejdet eller modtaget om et anliggende vedrørende de politikker, aktiviteter og beslutninger, som falder ind under dens ansvarsområde, inden for alle Den Europæiske Unions aktivitetsområder.

2. Denne forordning finder anvendelse på alle dokumenter, som en institution er i besiddelse af, dvs. dokumenter, som den har udarbejdet eller modtaget om et anliggende vedrørende de politikker, aktiviteter, undersøgelser og beslutninger, som falder ind under dens direkte og indirekte ansvarsområde og kompetence, inden for alle Den Europæiske Unions aktivitetsområder.

3. Med forbehold af artikel 4 og 9 gives der offentligheden adgang til dokumenterne, enten efter skriftlig begæring eller direkte i elektronisk form eller gennem et register. Navnlig skal der i overensstemmelse med artikel 12 sikres direkte adgang til dokumenter, som er udarbejdet eller modtaget i forbindelse med en lovgivningsprocedure.

3. Med forbehold af artikel 4 og 9 gives der offentligheden adgang til dokumenterne, enten efter skriftlig begæring eller direkte i elektronisk form eller gennem et register. Navnlig skal der i overensstemmelse med artikel 12 sikres direkte adgang til dokumenter, som er udarbejdet eller modtaget i forbindelse med en lovgivningsprocedure. De forskellige skemaer til indgivelse af aktindsigtsbegæringer skal være identiske for alle organer, som er omfattet af denne forordning, og skal behørigt oversættes til alle Den Europæiske Unions officielle sprog.

4. Følsomme dokumenter som defineret i artikel 9, stk. 1, behandles efter en særlig procedure i overensstemmelse med den nævnte artikel.

4. Følsomme dokumenter som defineret i artikel 9, stk. 1, behandles efter en særlig procedure i overensstemmelse med den nævnte artikel.

5. Denne forordning finder ikke anvendelse på dokumenter, der forelægges domstolene af andre parter end institutionerne.

5. Denne forordning finder ikke anvendelse på dokumenter, der forelægges domstolene af andre parter end institutionerne.

6. Med forbehold af den specifikke ret til aktindsigt for interesserede parter, der er fastsat ved EF-lov, er der ikke adgang for offentligheden til dokumenter, der hører til de administrative sagsakter i en undersøgelse eller i procedurer i en sag, der vedrører en enkeltperson, indtil undersøgelsen er blevet lukket eller der er truffet endelig afgørelse i sagen. Dokumenter, som en institution indsamler eller får fra fysiske eller juridiske personer i forbindelse med sådanne undersøgelser, vil ikke være tilgængelige for offentligheden.

6. Med forbehold af den specifikke ret til aktindsigt for interesserede parter, der er fastsat ved EF-lov, er der ikke adgang for offentligheden til dokumenter, der hører til de administrative sagsakter i en undersøgelse eller i procedurer i en sag, der vedrører en enkeltperson, indtil undersøgelsen er blevet lukket eller der er truffet endelig afgørelse i sagen. Dokumenter, som en institution indsamler eller får fra fysiske eller juridiske personer i forbindelse med sådanne undersøgelser, vil ikke være tilgængelige for offentligheden.

7. Denne forordning berører ikke den ret til aktindsigt, der kan følge af folkeretlige instrumenter eller retsakter vedtaget af institutionerne til gennemførelse heraf, i dokumenter, som institutionerne er i besiddelse af.

7. Denne forordning berører ikke den mere omfattende ret til aktindsigt, der kan følge af folkeretlige instrumenter eller retsakter vedtaget af institutionerne til gennemførelse heraf, i dokumenter, som institutionerne er i besiddelse af.

Begrundelse

Med hensyn til retten til aktindsigt på grundlag af instrumenter fra den internationale lovgivning såsom Århuskonventionen og gennemførelsesakter til disse søges der ikke nogen juridisk ændring gennem tilføjelsen af "mere omfattende" i stk. 7, kun en præcisering af teksten.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) miljøet, som for eksempel ynglesteder for sjældne arter.

udgår

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Der gives afslag på aktindsigt i følgende dokumenter, hvis udleveringen af dem ville være til alvorlig skade for institutionernes beslutningsproces:

3. Der gives afslag på aktindsigt i følgende dokumenter, hvis udleveringen af dem ville være til alvorlig skade for institutionernes beslutningsproces:

a) dokumenter, som vedrører en sag, hvori der endnu ikke er truffet afgørelse 

a) dokumenter, som vedrører en sag, hvori der endnu ikke er truffet afgørelse, og hvor reglerne om gennemsigtighed er overholdt

b) dokumenter, der indeholder meningstilkendegivelser til internt brug som led i drøftelser og indledende konsultationer inden for de pågældende institutioner, selv efter at der er truffet afgørelse.

b) dokumenter, der indeholder meningstilkendegivelser til internt brug som led i drøftelser og indledende konsultationer inden for de pågældende institutioner, selv efter at der er truffet afgørelse, og inden for en rimelig tidsramme.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Dokumenter, hvis udlevering ville udgøre en risiko for miljøbeskyttelsesværdier som f.eks. ynglesteder for sjældne arter, må kun udleveres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6. september 2006 om anvendelse af Århuskonventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer1.

 

1 EUT L 264 af 25.9.2006, s. 13.

Begrundelse

Artikel 4a (ny) er udarbejdet for at tage fuld højde for Århuskonventionen og de principper, der fremsættes i Turco-dommen (C39/05 P og C-52/05).

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Artikel 9 - stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Kommissionen og Rådet informerer Europa-Parlamentet om følsomme dokumenter i overensstemmelse med aftale herom mellem institutionerne.

7. Kommissionen og Rådet sikrer en tilstrækkelig kontrol fra Europa-Parlamentets side med følsomme dokumenter i overensstemmelse med aftale herom mellem institutionerne, og denne aftale offentliggøres.

Begrundelse

I henstilling 3 i Cashman-beslutningen det, at i forbindelse med parlamentarisk kontrol skal forordningen sikre, at Europa-Parlamentet skal have tilstrækkelig kontrol med følsomme dokumenter.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Artikel 10 - stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Dokumenterne leveres i en eksisterende udgave og et eksisterende format (herunder i elektronisk form eller i et alternativt format såsom blindskrift, magnaprint eller bånd), idet der fuldt ud tages hensyn til, hvad den, der har fremsat begæringen, foretrækker.

3. Dokumenterne leveres i en eksisterende udgave og et eksisterende format (herunder i elektronisk form eller i et alternativt format såsom blindskrift, magnaprint eller bånd og på et af Den Europæiske Unions officielle sprog), idet der fuldt ud tages hensyn til, hvad den, der har fremsat begæringen, foretrækker. Adgangen til dokumenter må ikke begrænses af software eller styresystemer, der anvendes i institutionens informationsteknologiske miljø.

Begrundelse

Institutionerne bør benytte denne revision af forordningen til at indføre åbne standarder. Det følger af grundprincipperne i forordningen og dens retsgrundlag, at adgangen til dokumenter ikke må begrænses af software eller operativsystemer, der anvendes af en institution.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Om muligt gøres andre dokumenter, navnlig dokumenter vedrørende udvikling af politik eller strategi, direkte tilgængelige i elektronisk form.

2. Navnlig gøres andre dokumenter, som er udarbejdet eller modtaget som led i procedurer vedrørende vedtagelse af EU-retsakter eller ikke-lovgivningsmæssige retsakter til almindelig anvendelse, med forbehold af artikel 4 og 9, direkte tilgængelige for offentligheden.

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag 10 vedrørende artikel 12, stk. 4.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Hver institution fastlægger i sin forretningsorden, hvilke andre kategorier af dokumenter der er direkte tilgængelige for offentligheden.

4. Institutionerne opretter en fælles brugergrænseflade for deres dokumentregistre og sikrer navnlig et enkelt punkt med direkte adgang til dokumenter, der er udarbejdet eller modtaget som led i procedurer vedrørende vedtagelse af EU-retsakter eller ikke-lovgivningsmæssige retsakter til almindelig anvendelse.

Begrundelse

Artikel 12, stk. 2 og 4, ændres for at medtage henstilling 2 og 5 i Cashman-beslutningen med henblik på at forbedre de nuværende standarder.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 13 - stk. 2 - litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) de initiativer, som en medlemsstat forelægger Rådet i medfør af EF-traktatens artikel 67, stk. 1, eller EU-traktatens artikel 34, stk. 2

a) de initiativer, som en medlemsstat forelægger Rådet i medfør af EU-traktatens artikel 34, stk. 2

Begrundelse

Medlemsstaterne kan ikke længere forelægge initiativer i medfør af EF-traktatens artikel 67, stk. 1.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 17 - stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Senest den ... offentliggør Kommissionen en rapport om gennemførelsen af denne forordnings principper og fremsætter henstillinger, herunder om nødvendigt forslag til en revision af denne forordning for at tage højde for ændringer i situationen og et handlingsprogram for foranstaltninger, som institutionerne skal træffe.

Begrundelse

Som det var tilfældet med den nuværende forordning, skal der fremlægges en rapport om gennemførelsen af forordningen med anbefalinger og forslag til forbedringer, hvor dette er nødvendigt. Fjernelsen af en bestemmelse indebærer en egentlig ændring af forordningen.

PROCEDURE

Titel

Aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter

Referencer

KOM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)

Korresponderende udvalg

LIBE

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

PETI

4.9.2008

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

David Hammerstein

15.7.2008

 

 

Dato for vedtagelse

19.1.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Sir Robert Atkins, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Victor Boştinaru, Simon Busuttil, Alexandra Dobolyi, Glyn Ford, Cristina Gutiérrez-Cortines, David Hammerstein, Marian Harkin, Carlos José Iturgaiz Angulo, Marcin Libicki, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Mairead McGuinness, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Nicolae Vlad Popa, Kathy Sinnott

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Carlos Carnero González, Marie-Hélène Descamps, Henrik Lax


PROCEDURE

Titel

Aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter

Referencer

KOM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)

Dato for høring af EP

30.4.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

22.5.2008

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

23.9.2008

JURI

22.5.2008

AFCO

22.5.2008

PETI

4.9.2008

Associeret/Associerede udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFCO

20.11.2008

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Michael Cashman

28.5.2008

 

 

Behandling i udvalg

7.10.2008

5.11.2008

20.1.2009

29.1.2009

 

10.2.2009

17.2.2009

 

 

Dato for vedtagelse

17.2.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

26

5

15

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Armando França, Urszula Gacek, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Maria Grazia Pagano, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Edit Bauer, Simon Busuttil, Marco Cappato, Charlotte Cederschiöld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Metin Kazak, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Hubert Pirker, Nicolae Vlad Popa, Eva-Britt Svensson, Charles Tannock

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Costas Botopoulos, Luis de Grandes Pascual, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin

Dato for indgivelse

19.2.2009

Seneste opdatering: 27. februar 2009Juridisk meddelelse