Процедура : 2009/0060A(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0078/2009

Внесени текстове :

A7-0078/2009

Разисквания :

PV 20/10/2010 - 10
CRE 20/10/2010 - 10

Гласувания :

PV 21/10/2010 - 7.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0379

ДОКЛАД     ***I
PDF 208kWORD 242k
1 декември 2009 г.
PE 430.436v02-00 A7-0078/2009

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1905/2006 за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие и за изменение на Регламент (ЕО) № 1889/2006 за установяване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света

(COM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD))

Комисия по развитие

Докладчик: Gay Mitchell

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1905/2006 за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие и за изменение на Регламент (ЕО) № 1889/2006 за установяване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света

(COM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2009)0194),

–   като взе предвид член 251, параграф 2, член 179, параграф 1 и член 181, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C7-0043/2009),

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по развитие и становището на комисията по международна търговия (A7-0078/2009),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  отбелязва, че текстът на някои разпоредби от предложението за регламент относно приемането на мерки за изпълнение ще трябва да се адаптира в съответствие с членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Предложение за регламент – акт за изменение

Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

за изменение на Регламент (ЕО) № 1905/2006 за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие и за изменение на Регламент (ЕО) № 1889/2006 за установяване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света

 

за изменение на Регламент (ЕО) № 1905/2006 за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие

Изменение  2

Предложение за регламент – акт за изменение

Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 179, параграф 1 и член 181, алинея първа от него,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 179, параграф 1 от него,

Изменение  3

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Прилагането на тези регламенти разкри непоследователности по отношение на изключението от принципа на недопустимост на разходи, свързани с данъци, мита и такси за финансиране от ЕО. С оглед на това се предлага изменение на съответните разпоредби на Регламенти (ЕО) № 1905/2006 и (ЕО) № 1889/2006, за да се приведат в съответствие с другите инструменти.

(2) Прилагането на Регламент (ЕО) № 1905/2006 разкри непоследователности по отношение на изключението от принципа на недопустимост на разходи, свързани с данъци, мита и такси за финансиране от ЕО. С оглед на това се предлага изменение на съответните разпоредби на посочения регламент, за да се приведе в съответствие с другите инструменти.

Изменение  4

Предложение за регламент – акт за изменение

Член -1 а (нов)

Регламент (ЕО) № 1905/2006

Съображение 27

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Съображение 27 от Регламент (ЕО) № 1905/2006 се заменя със следния текст:

 

„(27) Мерките, необходими за изпълнение на настоящия регламент следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията.4 По-специално, Комисията следва да разполага с правомощия за приемане на стратегически документи и многогодишни индикативни програми. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

 

__________________________

4 ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. “

Изменение  5

Предложение за регламент – акт за изменение

Член -1 б (нов)

Регламент (ЕО) № 1905/2006

Член 17 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В член 17 от Регламент (ЕО) № 1905/2006 параграф 2 се заменя със следния текст:

 

„2. В рамките на сумата, цитирана в приложение IV, Комисията фиксира максималната сума, предоставена за всяка страна по Протокола за захарта, за финансиране на дейностите, цитирани в параграф 1 на основата на нуждите на всяка страна, свързани по-специално с въздействието на реформата на захарния сектор в съответната страна и със значението на захарния сектор за икономиката. Измерването на критериите за разпределение се основават на данните от кампаниите преди 2004 г.

Следващите инструкции относно разпределението на общата сума между бенефициерите се определя от Комисията [...].

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 35, параграф 3а.

Изменение  6

Предложение за регламент – акт за изменение

Член -1 в (нов)

Регламент (ЕО) № 1905/2006

Член 21

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 21 от Регламент (ЕО) № 1905/2006 се заменя със следния текст:

 

„Стратегическите документи и многогодишни индикативни програми, цитирани в членове 19 и 20, както и преразглежданията им, цитирани в член 19, параграф 2 и член 20, параграф 1, а така също и придружаващите мерки, цитирани в член 17, се приемат от Комисията [...].

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 35, параграф 3а.

Изменение  7

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 а (нов)

Регламент (ЕО) № 1905/2006

Член 33 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1а. В член 33 от Регламент (ЕО) № 1905/2006 параграф 1 се заменя със следния текст:

 

„1. Комисията редовно извършва мониторинг и преразглежда своите програми, и оценява резултатите от изпълнението на географските и тематичните политики и програми, и на браншовите политики и ефективността на програмирането, при необходимост посредством независими външни оценки, така че да установи дали са спазени целите, което ѝ позволява да формулира препоръки с оглед подобряване на бъдещите операции. Предложенията от Европейския парламент, националните парламенти или на Съвета за независими външни оценки се вземат надлежно под внимание. Особено внимание се отделя на социалните сектори и на постигнатия напредък за постигане на целите на хилядолетието за развитие.“

Изменение  8

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 б (нов)

Регламент (ЕО) № 1905/2006

Член 34 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1б. В член 34 от Регламент (ЕО) № 1905/2006 параграф 1 се заменя със следния текст:

 

1. Комисията изследва постигнатия напредък в изпълнение на мерките, предприети по настоящия регламент и представя на Европейския парламент и на Съвета годишен доклад за изпълнението и резултатите и, доколкото е възможно, за основните последствия и въздействия на помощта. Този доклад се представя на националните парламенти, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите.

Изменение  9

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 в (нов)

Регламент (ЕО) № 1905/2006

Член 35

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 35 от Регламент (ЕО) № 1905/2006 се заменя със следния текст:

„1. Комисията се подпомага от комитет.

 

2. При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него. Срокът, предвиден в член 4, параграф 3 от решението, се определя на 30 дни.

 

3. При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

 

3а. При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1–4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

 

4. Комитетът приема свой процедурен правилник.

 

5. Наблюдател от ЕИБ участва в процедурите на комитета, свързани с въпроси, които засягат банката.“

Изменение  10

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 2

Регламент (ЕО) № 1889/2006

Член 13 – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В член 13 от Регламент (ЕО) № 1889/2006 параграф 6 се заменя със следния текст:

заличава се

„6. Помощта на Общността по принцип не се използва за плащане на данъци, мита или такси в страните бенефициери.“

 


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В своето законодателно предложение за междинния преглед на Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР) Комисията предлага само едно техническо изменение, позволяващо разходите, свързани с данъци, мита и такси, отнасящи се до финансирането на дейности по ИСР в страните бенефициери, да бъдат финансирани от бюджета за ИСР. Изменението ще направи възможно финансирането на тези разходи при изключителни обстоятелства, като по-този начин внесе по-голяма гъвкавост в прилагането на програми и проекти. Ето защо това изменение следва да бъде приветствано.

При все това Комисията предложи в предложението си за изменение въвеждането на идентично изменение и в двата регламента – Регламент (ЕО) № 1905/2006 (ИСР) и Регламент (ЕО) №1889/2006 (ЕИДПЧ), които попадат в компетенциите на две различни комисии на Европейския парламент. Затова Парламентът изиска предложението да бъде разделено на две отделни законодателни предложения, по едно за всеки финансов инструмент, и реши да отнесе предложението на Комисията до две различни комисии: до комисията по развитие за ИСР и до комисията по външни работи (подкомисията по правата на човека) за ЕИДПЧ. Ето защо вашият докладчик предлага една първа група от три изменения, заличаващи позоваванията на Регламент (ЕО) №1889/2006.

Парламентът разгледа подробно начина, по който се прилагат разпоредбите на ИСР още от влизането му в сила през 2007 г. При упражняването на своето право на контрол в рамките на процедурата на комитети Парламентът изтъкна редица проблеми и възражения, що се отнася до начина, по който Комисията прилагаше инструмента, както и до тълкуванието, дадено от нея на някои от ключовите разпоредби. При все това Парламентът не откри никакво по-сериозно неправилно функциониране в разпоредбите на инструмента като такъв. Проблемът с едно от основните безпокойства на Парламента – склонността на Комисията да финансира, в рамките на географските програми, мерки, които не отговарят на приетите на международно равнище критерии на ОИСР/КПР за официална помощ за развитие (ОПР) – беше неотдавна разрешен от Комисията, която предложи, по искане на Парламента, създаването на нова правно основание за такива мерки по Инструмента за сътрудничество с индустриализираните страни.

Следователно втората група от допълнителни изменения, предложена от докладчика, не засяга същността или приоритетите, съдържащи се в ИСР – следва да припомним, че през този парламентарен мандат ще започнат преговори за инструмент, който да наследи функциите на ИСР (изтичащ в края на 2013 г.), а засяга укрепването на правото на Парламента на контрол.

Има две причини за това:

1. В шестте резолюции в рамките на процедурата на комитети, приети от Парламента от влизането в сила на ИСР, бяха отбелязани 12 случая, в които Комисията е превишила своите изпълнителни правомощия, като не е зачела изискването за допустимост за ОПР. Във всеки от тези случаи Парламентът изиска от Комисията да промени проекторешението си и да го приведе в съответствие с това изискване. Въпреки това Комисията адаптира или оттегли проекторешението си само в три от случаите;

2. Решението за комитология беше преразгледано през 2006 г. и беше въведена процедурата по регулиране с контрол (ПРК), която трябва да бъде прилагана при мерките за изпълнение в рамките на актове, приети чрез процедурата на съвместно вземане на решение, отговарящи на два критерия:

-  мерките трябва да бъдат от общ характер;

-  мерките трябва да бъдат предназначени да изменят несъществени елементи на регламента, т. е. чрез заличаването на тези елементи или чрез допълването му с нови несъществени елементи.

Процедурата по регулиране с контрол значително укрепва правомощията на Парламента: правото на вето на Парламента му позволява да блокира проектомерки, спрямо които има възражения и да изиска от Комисията да представи изменено предложение.

Ясно е, че стратегическите документи и многогодишните индикативни програми (МИП) в рамките на ИСР изцяло отговарят на критериите за прилагане на процедурата по регулиране с контрол:

-  те са от общ характер, в смисъл, че се отнасят до цял регион, държава или тема и имат дългосрочен обхват (7 години за стратегическите документи, 3-4 години за МИП);

-  те допълват инструмента, определяйки приоритетни области и цели за помощта, предоставяна за даден регион, държава или тематична област.

В резултат на това процедурата по регулиране с контрол трябва да се прилага за проектомерки, установяващи стратегически документи и многогодишни индикативни програми. За годишните програми за действие и специалните мерки няма да са необходими промени в прилагането на процедурата за управление, както е предвидена понастоящем от ИСР (право на контрол), тъй като тези мерки имат по-ограничен характер.

Въпреки че измененото Решение за комитология, въвеждащо процедурата по регулиране с контрол, е от юли 2006 г., тази нова процедура дойде твърде късно, за да бъде взета предвид в тристранните преговори за ИСР, които и без това бяха твърде сложни и проведени за твърде кратки срокове. Междинният преглед на инструмента дава сега подходящата възможност за привеждане на процедурата на комитети за ИСР в съответствие с Решението за комитология.

Следва да припомним, че предложението на докладчика е в пълно съответствие с изразеното от Парламента становище в резолюцията му от 23 септември 2008 г., съдържаща препоръки към Комисията относно привеждане на правните актове в съответствие с новото Решение за комитология(1). Тази резолюция включва регламента за ИСР сред правните актове, за които Парламентът изисква от Комисията да представи законодателни предложения за привеждането им в съответствие с процедурата по регулиране с контрол. Законодателното предложение на Комисията за междинния преглед на ИСР представлява отлична възможност за удовлетворяването на дело на искането на Парламента и за гарантиране на съответствието на инструмента с новите изисквания за комитология.

(1)

P6_TA(2008)0424


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Финансов инструмент за сътрудничество за развитие (изменение на Регламент (ЕО) № 1905/2006)

Позовавания

COM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD)

Дата на представяне на ЕП

21.4.2009 г.

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

17.9.2009 г.

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

AFET

17.9.2009 г.

INTA

17.9.2009 г.

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

AFET

28.9.2009 г.

INTA

10.11.2009 г.

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Gay Mitchell

6.10.2009 г.

 

 

Дата на приемане

23.11.2009 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu, Véronique De Keyser, Catherine Greze, Enrique Guerrero Salom, Eva Joly, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Bart Staes, Patrizia Toia

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Pascale Gruny

Дата на внасяне

1.12.2009 г.

Последно осъвременяване: 10 декември 2009 г.Правна информация