Διαδικασία : 2009/0060A(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0078/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0078/2009

Συζήτηση :

PV 20/10/2010 - 10
CRE 20/10/2010 - 10

Ψηφοφορία :

PV 21/10/2010 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0379

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 199kWORD 237k
1 Δεκεμβρίου 2009
PE 430.436v01-00 A7-0078/2009

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2006, για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως

(COM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD))

Επιτροπή Ανάπτυξης

Εισηγητής: Gay Mitchell

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2006, για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως

(COM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0194),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2 και τα άρθρα 179, παράγραφος 1 και 181, πρώτη παράγραφος της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0043/2009),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0078/2009),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  σημειώνει ότι η διατύπωση ορισμένων διατάξεων της πρότασης κανονισμού οι οποίες αφορούν την έγκριση μέτρων εφαρμογής θα πρέπει να τύχουν προσαρμογής υπό το φως των άρθρων 290 και 291 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1905/2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2006, για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως

για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1905/2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Πρώτη αιτιολογική αναφορά

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 179 παράγραφος 1 και το άρθρο 181 πρώτο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 179, παράγραφος 1,

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Κατά την εφαρμογή των κανονισμών αυτών προέκυψαν ασυνέπειες όσον αφορά την εξαίρεση από την αρχή της μη επιλεξιμότητας των δαπανών που αφορούσαν φόρους, τέλη, δασμούς και άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις της χρηματοδότησης της ΕΚ. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται η τροποποίηση των σχετικών διατάξεων των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 ώστε να ευθυγραμμισθούν με τις υπόλοιπες πράξεις.

(2) Κατά την εφαρμογή του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1905/2006 προέκυψαν ασυνέπειες όσον αφορά την εξαίρεση από την αρχή της μη επιλεξιμότητας των δαπανών που αφορούσαν φόρους, τέλη, δασμούς και άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις της χρηματοδότησης της ΕΚ. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται η τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του κανονισμού αυτού ώστε να ευθυγραμμισθεί με τις υπόλοιπες πράξεις.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο -1 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006

Αιτιολογική σκέψη 27

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η αιτιολογική σκέψη 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

 

"(27) Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού πρέπει να εγκρίνονται σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου 1999/468/ΕΚ της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή4. Πρέπει, ιδίως, να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εγκρίνει έγγραφα στρατηγικής και πολυετή ενδεικτικά προγράμματα. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με την προσθήκη νέων, μη ουσιωδών στοιχείων, πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 5 α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

 

__________________________

4 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23. "

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο -1 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006

Άρθρο 17 - παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

 

"2. Εντός των ορίων του ποσού που παρατίθεται στο Παράρτημα IV, η Επιτροπή καθορίζει το ανώτατο διαθέσιμο ποσό για κάθε χώρα που έχει υπογράψει το Πρωτόκολλο για τη Ζάχαρη προς χρηματοδότηση των δράσεων της παραγράφου 1 βάσει των αναγκών κάθε χώρας, ιδίως λόγω του αντικτύπου της μεταρρύθμισης του τομέα της ζάχαρης στη συγκεκριμένη χώρα και της σημασίας του τομέα της ζάχαρης για την οικονομία. Η εφαρμογή των κριτηρίων κατανομής βασίζεται στα δεδομένα των περιόδων εμπορίας πριν από το 2004.

Περαιτέρω οδηγίες σχετικά με την κατανομή του συνολικού ποσού μεταξύ των δικαιούχων καθορίζονται από την Επιτροπή [...].

Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού δια της συμπλήρωσής του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 35, παράγραφος 3 α.»

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο -1 γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006

Άρθρο 21

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

 

"Τα έγγραφα στρατηγικής και τα ΠΕΠ των άρθρων 19 και 20 καθώς και η τυχόν επανεξέτασή τους κατά το άρθρο 19 παράγραφος 2, και το άρθρο 20 παράγραφος 1, καθώς και τα συνοδευτικά μέτρα περί των οποίων το άρθρο 17, εγκρίνονται από την Επιτροπή [...].

Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού δια της συμπλήρωσής του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 35, παράγραφος 3 α.»

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006

Άρθρο 33 - παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1 a. Στο άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

 

"1. Η Επιτροπή παρακολουθεί και αναθεωρεί τακτικά τα προγράμματά της και αξιολογεί τα αποτελέσματα της εφαρμογής των γεωγραφικών και θεματικών πολιτικών και προγραμμάτων και των τομεακών πολιτικών καθώς και την αποτελεσματικότητα του προγραμματισμού, ενδεχομένως με ανεξάρτητες εξωτερικές αξιολογήσεις, με σκοπό να ελέγξει κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι και να διατυπώσει συστάσεις για τη βελτίωση των μελλοντικών ενεργειών. Λαμβάνονται δεόντως υπόψη προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κοινοβουλίων των κρατών μελών ή του Συμβουλίου για ανεξάρτητες εξωτερικές αξιολογήσεις. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους κοινωνικούς τομείς και στην πρόοδο προς την επίτευξη των ΑΣΧ.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006

Άρθρο 34 - παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1 β. Στο άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

 

1. Η Επιτροπή εξετάζει την πρόοδο που επετεύχθη κατά την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ετήσια έκθεση για την εφαρμογή, τα αποτελέσματα και, ει δυνατόν, τις κύριες προεκτάσεις και τον αντίκτυπο της βοήθειας. Η έκθεση αυτή διαβιβάζεται επίσης στα κοινοβούλια των κρατών μελών, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006

Άρθρο 35

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

 

2. Στις περιπτώσεις όπου γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης αριθ. 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης. Η προθεσμία του άρθρου 4, παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τριακονθήμερη.

 

3. Στις περιπτώσεις όπου γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης αριθ. 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

 

3 a. Στις περιπτώσεις όπου γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 α, παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

 

4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

 

5. Παρατηρητής της ΕΤΕπ λαμβάνει μέρος στις εργασίες της επιτροπής, όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν την τράπεζα."

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1889/2006

Άρθρο 13 - παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2006, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

"6. Η ενίσχυση της Κοινότητας δεν χρησιμοποιείται κατ’ αρχήν για την καταβολή φόρων, τελών ή δασμών στις δικαιούχους χώρες."

 


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στη νομοθετική πρότασή της για την ενδιάμεση αναθεώρηση του Μέσου Αναπτυξιακής Συνεργασίας (DCI), η Επιτροπή προτείνει μόνο μία τεχνικής φύσης τροπολογία με την οποία επιτρέπεται η χρηματοδότηση, από τον προϋπολογισμό του DCI, δαπανών που σχετίζονται με φόρους, δασμούς και άλλες επιβαρύνσεις σχετικές με τη χρηματοδότηση δράσεων στο πλαίσιο του DCI, στις δικαιούχους χώρες. Η τροπολογία θα επιτρέψει τη χρηματοδότηση, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, των δαπανών αυτών, προσφέροντας έτσι μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή προγραμμάτων και έργων. Η τροπολογία αυτή είναι, συνεπώς, ευπρόσδεκτη.

Ωστόσο, η Επιτροπή προτείνει την εφαρμογή πανομοιότυπων τροπολογιών τόσο στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 (DCI) όσο και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 (EIDHR), οι οποίοι, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα δύο διαφορετικών επιτροπών. Για τον λόγο αυτόν, το Κοινοβούλιο ζήτησε να χωρισθεί η πρόταση σε δύο διαφορετικές νομοθετικές προτάσεις, μία για κάθε χρηματοδοτικό μέσο, και αποφάσισε να αναθέσει την εξέταση της πρότασης σε δύο διαφορετικές επιτροπές του: στην Επιτροπή Ανάπτυξης για το DCI και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για το EIDHR. Κατά συνέπεια, οι πρώτες τρεις τροπολογίες που προτείνει ο εισηγητής αφορούν τη διαγραφή των αναφορών στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1889/2006.

Το Κοινοβούλιο παρακολουθεί στενά τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του DCI, από τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ, το 2007. Κατά την άσκηση του δικαιώματος ελέγχου που διαθέτει δυνάμει της διαδικασίας της επιτροπολογίας, το Κοινοβούλιο έχει επισημάνει μια σειρά προβλημάτων και αντιρρήσεων όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή έχει εφαρμόσει το μέσο αυτό, καθώς και όσον αφορά την ερμηνεία που έχει δώσει σε ορισμένες από τις βασικές διατάξεις του. Ωστόσο, το Κοινοβούλιο δεν επισήμανε σοβαρές δυσλειτουργίες στις διατάξεις του ίδιου του μέσου. Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα, κατά την άποψη του Κοινοβουλίου, δηλαδή η τάση της Επιτροπής να χρηματοδοτεί, στο πλαίσιο γεωγραφικών προγραμμάτων, μέτρα που δεν είναι επιλέξιμα, στη βάση των διεθνώς αναγνωρισμένων κριτηρίων της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ) του ΟΟΣΑ, ως Δημόσια Αναπτυξιακή Βοήθεια, επιλύθηκε πρόσφατα από την Επιτροπή, η οποία πρότεινε μετά από αίτημα του Κοινοβουλίου τη δημιουργία μιας νέας νομικής βάσης για τέτοια μέτρα, στο πλαίσιο του Μέτρου για τη Συνεργασία με τις Βιομηχανικές Χώρες.

Κατά συνέπεια, η δεύτερη δέσμη τροπολογιών που προτείνει ο εισηγητής δεν αφορά την ουσία ή τις προτεραιότητες του DCI (θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι στη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για το μέσο που θα διαδεχθεί το DCI, του οποίου η ισχύς λήγει στο τέλος του 2013), αλλά την ενίσχυση του δικαιώματος ελέγχου του Κοινοβουλίου.

Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους:

1. Στα έξι ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας της επιτροπολογίας από την έναρξη ισχύος του DCI, σημειώνονται 12 περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή υπερέβη τις εκτελεστικές αρμοδιότητές της, διότι δεν σεβάσθηκε την προϋπόθεση επιλεξιμότητας της Δημόσιας Αναπτυξιακής Βοήθειας. Σε κάθε μία από τις περιπτώσεις αυτές, το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να τροποποιήσει το σχέδιο απόφασής της και να το προσαρμόσει στην απαίτηση αυτή. Ωστόσο, μόνο σε τρείς περιπτώσεις η Επιτροπή προσάρμοσε ή απέσυρε το σχέδιο απόφασής της.

2. Το 2006 αναθεωρήθηκε η απόφαση περί επιτροπολογίας και θεσπίσθηκε η κανονιστική διαδικασία με έλεγχο (ΚΔΕ), η οποία ισχύει υποχρεωτικά για τα μέτρα εφαρμογής πράξεων συναπόφασης που πληρούν δύο κριτήρια:

-  τα μέτρα πρέπει να είναι γενικής φύσης,

-  τα μέτρα πρέπει να έχουν σχεδιασθεί για την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του κανονισμού, δηλαδή για τη διαγραφή ορισμένων από τα στοιχεία αυτά ή τη συμπλήρωση του μέσου με την προσθήκη νέων μη ουσιωδών στοιχείων.

Η κανονιστική διαδικασία με έλεγχο ενισχύει σημαντικά τις εξουσίες του Κοινοβουλίου: το δικαίωμα αρνησικυρίας του Κοινοβουλίου του επιτρέπει να εμποδίζει την έγκριση ενός σχεδίου μέτρου με το οποίο διαφωνεί και υποχρεώνει την Επιτροπή να υποβάλει τροποποιημένη πρόταση.

Είναι σαφές ότι τα έγγραφα στρατηγικής και τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα (ΠΕΠ) του DCI είναι πλήρως συμβατά με τα κριτήρια για την εφαρμογή της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο:

-  είναι γενικής φύσης, από την άποψη ότι αφορούν μια ολόκληρη περιοχή, χώρα ή τομέα και έχουν μακροχρόνια εφαρμογή (7 έτη για τα έγγραφα στρατηγικής, 3-4 έτη για τα ΠΕΠ)·

-  συμπληρώνουν το μέσο ορίζοντας τομείς και στόχους προτεραιότητας για τη βοήθεια που προσφέρεται σε μια περιοχή, χώρα ή θεματικό πεδίο.

Κατά συνέπεια, η κανονιστική διαδικασία με έλεγχο πρέπει να εφαρμόζεται σε σχέδια μέτρων για τα οποία συντάσσονται έγγραφα στρατηγικής και ΠΕΠ. Όσον αφορά τα ετήσια προγράμματα δράσης και τα ειδικά μέτρα, δεν είναι αναγκαία η τροποποίηση της διαχειριστικής διαδικασίας που προβλέπεται σήμερα στο DCI (δικαίωμα ελέγχου), εφόσον τα μέτρα αυτά έχουν πιο περιορισμένο πεδίο.

Παρότι η τροποποιημένη απόφαση επιτροπολογίας που καθιέρωνε την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο ελήφθη τον Ιούλιο 2006, αυτή η νέα διαδικασία δεν εγκρίθηκε έγκαιρα για να ληφθεί υπόψη στις τριμερείς διαπραγματεύσεις για το DCI, που ήταν εξαιρετικά περίπλοκες και διεξάγονταν υπό ακραίες συνθήκες χρονικής πίεσης. Η ενδιάμεση αναθεώρηση του μέσου προσφέρει τώρα την κατάλληλη ευκαιρία για την προσαρμογή της διαδικασίας επιτροπολογίας του DCI προς την απόφαση επιτροπολογίας.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η πρόταση του εισηγητή είναι απολύτως συμβατή προς τη θέση που εξέφρασε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 23ης Σεπτεμβρίου 2008 με συστάσεις προς την Επιτροπή όσον αφορά την προσαρμογή νομικών πράξεων προς τη νέα απόφαση επιτροπολογίας(1). Το εν λόγω ψήφισμα εντάσσει τον κανονισμό για το DCI στις νομικές πράξεις για τις οποίες το Κοινοβούλιο ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για την προσαρμογή τους στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. Η νομοθετική πρόταση της Επιτροπής για την ενδιάμεση αναθεώρηση του DCI αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για να γίνει πράξη το αίτημα του Κοινοβουλίου και να εξασφαλισθεί ότι το μέσο συμμορφώνεται προς τις νέες απαιτήσεις επιτροπολογίας.

(1)

P6_TA(2008)0424


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

21.4.2009

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

17.9.2009

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

17.9.2009

INTA

17.9.2009

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

AFET

28.9.2009

INTA

10.11.2009

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Gay Mitchell

6.10.2009

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

23.11.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu, Véronique De Keyser, Catherine Greze, Enrique Guerrero Salom, Eva Joly, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bart Staes, Patrizia Toia

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 187, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Pascale Gruny

Ημερομηνία κατάθεσης

1.12.2009

Τελευταία ενημέρωση: 10 Δεκεμβρίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου