Menetlus : 2009/0060A(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0078/2009

Esitatud tekstid :

A7-0078/2009

Arutelud :

PV 20/10/2010 - 10
CRE 20/10/2010 - 10

Hääletused :

PV 21/10/2010 - 7.2
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0379

RAPORT     ***I
PDF 180kWORD 217k
1. detsember 2009
PE 430.436v02-00 A7-0078/2009

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1905/2006, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend, ning määrust (EÜ) nr 1889/2006 rahastamisvahendi loomise kohta demokraatia ja inimõiguste edendamiseks kogu maailmas

(KOM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD))

Arengukomisjon

Raportöör: Gay Mitchell

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1905/2006, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend, ning määrust (EÜ) nr 1889/2006 rahastamisvahendi loomise kohta demokraatia ja inimõiguste edendamiseks kogu maailmas

(KOM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2009)0194);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 179 lõiget 1 ning artikli 181 esimest lõiku, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0043/2009);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

–   võttes arvesse arengukomisjoni raportit (A7-0078/2009),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  märgib, et rakendusmeetmete vastuvõtmist käsitleva esildatud määruse teatavate sätete sõnastust tuleb kohandada, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 290 ja 291;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1905/2006, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend, ning määrust (EÜ) nr 1889/2006 rahastamisvahendi loomise kohta demokraatia ja inimõiguste edendamiseks kogu maailmas

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1905/2006, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Esimene volitus

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 179 lõiget 1 ja artikli 181 esimest lõiku,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 179 lõiget 1,

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Nende määruste rakendamisel puudub järjepidevus seoses erandiga põhimõttest, et EÜ abi ei tohi maksude, lõivude ja muude tasude puhul kasutada. Seda arvestades tehakse ettepanek muuta määruste (EÜ) nr 1905/2006 ja (EÜ) nr 1889/2006 asjakohaseid sätteid, et viia need vastavusse muude osutatud õigusaktidega.

(2) Määruse (EÜ) nr 1905/2006 rakendamisel puudub järjepidevus seoses erandiga põhimõttest, et EÜ abi ei tohi maksude, lõivude ja muude tasude puhul kasutada. Seda arvestades tehakse ettepanek muuta kõnealuse määruse asjakohaseid sätteid, et viia see vastavusse muude osutatud õigusaktidega.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel -1 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1905/2006

Põhjendus 27

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Määruse (EÜ) nr 1905/2006 põhjendus 27 asendatakse järgmisega:

 

(27) Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendamisvolituste kasutamise menetlused 4. Komisjonile tuleks eelkõige anda volitused võtta vastu strateegiadokumente ja mitmeaastaseid näidisprogramme. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

 

__________________________

4 EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel -1 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 1905/2006

Artikkel 17 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Määruse (EÜ) nr 1905/2006 artikli 17 lõige 2 asendatakse järgmisega:

 

2. IV lisas nimetatud summa ulatuses määrab komisjon kindlaks igale suhkruprotokolliga ühinenud riigile kättesaadava maksimumsumma, mis on ette nähtud lõikes 1 osutatud tegevuste rahastamiseks ning mille määramisel võetakse aluseks iga riigi vajadused, mis on seotud eelkõige suhkrusektori reformi mõjuga asjaomases riigis ja suhkrusektori tähtsusega majandusele. Eraldamiskriteeriumite mõõtmisel lähtutakse enne 2004. aastat toimunud kampaaniate andmetest.

Edasised juhised toetuse saajatele ette nähtud kogusumma jaotamiseks nende vahel määratleb komisjon [...].

Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 35 lõikes 3 a osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel -1 c (uus)

Määrus (EÜ) nr 1905/2006

Artikkel 21

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Määruse (EÜ) nr 1905/2006 artikkel 21 asendatakse järgmisega:

 

Artiklites 19 ja 20 nimetatud strateegiadokumendid ja [...] mitmeaastased näidisprogrammid, samuti artikli 19 lõikes 2 ning artikli 20 lõike 1 neljandas lõigus nimetatud läbivaadatud versioonid ning artiklis 17 nimetatud kaasnevad meetmed võtab vastu komisjon [...].

Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 35 lõikes 3 a osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1905/2006

Artikkel 33 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1 a. Määruse (EÜ) nr 1905/2006 artikli 33 lõige 1 asendatakse järgmisega:

 

1. Komisjon kontrollib ja vaatab oma programme korrapäraselt üle ning hindab geograafiliste ja temaatiliste poliitikate ja programmide ning valdkondlike poliitikate rakendamise tulemusi ja programmitöö tõhusust, vajadusel sõltumatute välishindamiste abil, et teha kindlaks, kas eesmärgid on saavutatud, ning võimaldada anda soovitusi tulevaste meetmete parandamiseks. Euroopa Parlamendi, riikide parlamentide või nõukogu ettepanekuid sõltumatute välishindamiste läbiviimiseks võetakse nõuetekohaselt arvesse. Erilist tähelepanu pööratakse sotsiaalsektoritele ja aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks tehtud edusammudele.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 1905/2006

Artikkel 34 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1 b. Määruse (EÜ) nr 1905/2006 artikli 34 lõige 1 asendatakse järgmisega:

 

1. Komisjon jälgib käesoleva määruse alusel võetud meetmete rakendamisel tehtud edusamme ja edastab [...] Euroopa Parlamendile ja nõukogule aastaaruande abi rakendamise ja tulemuste ning võimaluse korral peamiste tagajärgede ja mõjude kohta. See aruanne esitatakse ka riikide parlamentidele, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 c (uus)

Määrus (EÜ) nr 1905/2006

Artikkel 35

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Määruse (EÜ) nr 1905/2006 artikkel 35 asendatakse järgmisega:

1. Komisjoni abistab komitee.

 

2. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 4 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid. Otsuse artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse 30 päeva.

 

3. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 3 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

 

3 a. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1–4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

 

4. Komitee võtab vastu oma töökorra.

 

5. EIP vaatleja osaleb komitee menetlustes panka puudutavates küsimustes.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 2

Määrus (EÜ) nr 1889/2006

Artikkel 13 – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Määruse (EÜ) nr 1889/2006 artikli 13 lõige 6 asendatakse järgmisega:

välja jäetud

„6. Ühenduse abi ei kasutata üldiselt maksude, lõivude või muude tasude maksmiseks abi saavates riikides.”

 


SELETUSKIRI

Oma õigusakti ettepanekus arengukoostöö rahastamisvahendi määruse vahekokkuvõtte kohta teeb komisjon ettepaneku ainult ühe tehnilise muudatuse tegemiseks, mille alusel arengukoostöö rahastamisvahendi määruse alla kuuluvate meetmete rahastamisega seotud makse, lõivusid ja muid tasusid lubatakse abi saavates riikides rahastada arengukoostöö rahastamisvahendi eelarvest. Muudatusettepaneku põhjal lubatakse selliste kulude rahastamist erandlike asjaolude korral ning see annab programmide ja projektide rakendamisel suurema paindlikkuse. Seepärast tuleks muudatusettepanek heaks kiita.

Komisjon on aga oma muutmisettepanekus teinud ettepaneku muuta identselt nii määrust (EÜ) nr 1905/2006 (arengukoostöö rahastamisvahend) kui ka määrust (EÜ) nr 1889/2006 (inimõiguste rahastamisvahend), mis Euroopa Parlamendis on kahe eri komisjoni pädevuses. Seetõttu palus parlament jagada muutmisettepanek kaheks eri õigusakti ettepanekuks, üks kummagi rahastamisvahendi kohta, ning otsustas saata komisjoni ettepaneku kahele eri komisjonile: arengukoostöö rahastamisvahendi kohta arengukomisjonile ja inimõiguste rahastamisvahendi kohta väliskomisjoni inimõiguste allkomisjonile. Seetõttu puudutavad raportööri esitatud kolm esimest muudatusettepanekut määrust (EÜ) nr 1889/2006 käsitlevate viidete väljajätmist.

Parlament on hoolikalt jälginud arengukoostöö rahastamisvahendi määruse sätete rakendamist alates määruse jõustumisest 2007. aastal. Rakendades oma kontrolliõigust komiteemenetluse raames, on parlament tõstatanud rea probleeme ja vastuväiteid viisi kohta, kuidas komisjon on seda õigusakti rakendanud ja kuidas ta on tõlgendanud mitmeid selle põhisätteid. Õigusakti enda sätetes ei ole parlament suuri puudusi siiski leidnud. Üks parlamendi peamisi muresid, nimelt komisjoni kalduvus rahastada geograafilistes programmides ametliku arenguabina meetmeid, mis Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni arenguabikomitee rahvusvaheliselt aktsepteeritud kriteeriumide järgi ei ole abikõlblikud, sai siiski hiljuti komisjonis lahenduse. Nimelt tegi komisjon parlamendi palvel ettepaneku luua selliste meetmete jaoks uus õiguslik alus tööstusriikidega tehtava koostöö rahastamisvahendi määruse alusel.

Seetõttu ei ole teine osa raportööri poolt pakutud muudatusettepanekutest seotud arengukoostöö rahastamisvahendi olemuse või prioriteetidega – tuleks meelde tuletada, et parlamendi käesoleva ametiaja jooksul alustatakse läbirääkimisi 2013. aasta lõpus kehtivuse kaotava arengukoostöö rahastamisvahendi määrusele järgneva õigusakti üle –, vaid parlamendi kontrolliõiguse tugevdamisega.

Sellel on kaks põhjust:

1. Komiteemenetluse raames koostatud kuues resolutsioonis, mida parlament arengukoostöö rahastamisvahendi määruse jõustumisest alates on vastu võtnud, on parlament toonud välja 12 juhtumit, kus komisjon on oma rakendusvolitusi ametliku arenguabi abikõlblikkuse nõude eiramisega ületanud. Iga sellise juhtumi puhul palus parlament komisjonil oma otsuse projekti muuta ja see nimetatud nõudega kooskõlla viia. Komisjon aga muutis oma otsuse projekti või võttis selle tagasi vaid kolmel korral;

2. Komiteemenetluse otsuse läbivaatamine toimus 2006. aastal ning sellega kehtestati kontrolliga regulatiivmenetlus, mida tuleb rakendada kaasotsustamismenetlusega vastuvõetud rakendussätete puhul, mis vastavad kahele kriteeriumile:

-  meetmed peavad olema üldmeetmed;

-  meetmete eesmärk peab olema muuta määruse vähemolulisi sätteid, sealhulgas teatavaid sätteid välja jättes või määrust uute vähemoluliste sätetega täiendades.

Kontrolliga regulatiivmenetlus tugevdab parlamendi õigusi oluliselt: parlamendi vetoõigus annab talle võimaluse blokeerida õigusakti projekti, millele ta on vastu, ning nõuda komisjonilt muutmisettepanekut.

On selge, et arengukoostöö rahastamisvahendi määruses nimetatud strateegiadokumendid ja mitmeaastased näidisprogrammid vastavad täielikult kontrolliga regulatiivmenetluse rakendamise kriteeriumidele:

-  nad on üldmeetmed, sest nad puudutavad tervet piirkonda, riiki või teemat ning on pikaajalised (7 aastat strateegiadokumentide puhul ja 3–4 aastat mitmeaastaste näidisprogrammide puhul);

-  nad täiendavad õigusakti, määratledes piirkonnale, riigile või temaatilisele valdkonnale antava abi prioriteetsed valdkonnad ja eesmärgid.

Seetõttu tuleb õigusaktide projektide puhul, millega luuakse strateegiadokumendid ja mitmeaastased näidisprogrammid, rakendada kontrolliga regulatiivmenetlust. Iga-aastaste tegevuskavade ja erimeetmete puhul ei tule muuta arengukoostöö rahastamisvahendi määrusega praegu ettenähtud menetluskorra (kontrolliõigus) rakendamist, sest nende meetmete olemus on piiratum.

Kuigi muudetud komiteemenetlus, millega kehtestati kontrolliga regulatiivmenetlus, pärineb 2006. aasta juulist, kehtestati see uus menetlus siiski liiga hilja selleks, et seda oleks saadud arvestada kolmepoolsetel väga keerulistel ja suure ajalise surve all toimunud arengukoostöö rahastamisvahendi määruse läbirääkimistel. Selle õigusakti vahekokkuvõte annab nüüd asjakohase võimaluse viia arengukoostöö rahastamisvahendiga seotud komiteemenetlus kooskõlla komiteemenetlust käsitleva otsusega.

Siinkohal tuleks meelde tuletada seda, et raportööri ettepanek on täielikult kooskõlas seisukohaga, mida parlament väljendas oma 23. septembri 2008. aasta resolutsioonis soovitustega komisjonile õigusaktide kohandamise kohta komiteemenetlust käsitleva uue otsusega(1). Selles resolutsioonis on nende õigusaktide hulgas, mille kohta parlament palub komisjonil esitada õigusakti ettepanekuid nende vastavusse viimiseks komiteemenetlusega, ka arengukoostöö rahastamisvahendi määrus. Komisjoni õigusakti ettepanek arengukoostöö rahastamisvahendi määruse vahekokkuvõtte tegemiseks on ideaalne võimalus viia ellu parlamendi nõue ning tagada, et see õigusakt vastaks uutele komiteemenetluse nõuetele.

(1)

P6_TA(2008)0424


MENETLUS

Pealkiri

Arengukoostöö rahastamisvahend (määruse (EÜ) nr 1905/2006 muutmine)

Viited

KOM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD)

EP-le esitamise kuupäev

21.4.2009

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

DEVE

17.9.2009

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

17.9.2009

INTA

17.9.2009

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

AFET

28.9.2009

INTA

10.11.2009

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Gay Mitchell

6.10.2009

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

23.11.2009

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

22

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu, Véronique De Keyser, Catherine Greze, Enrique Guerrero Salom, Eva Joly, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Bart Staes, Patrizia Toia

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Pascale Gruny

Esitamise kuupäev

1.12.2009

Viimane päevakajastamine: 10. detsember 2009Õigusalane teave