Förfarande : 2009/0060A(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0078/2009

Ingivna texter :

A7-0078/2009

Debatter :

PV 20/10/2010 - 10
CRE 20/10/2010 - 10

Omröstningar :

PV 21/10/2010 - 7.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0379

BETÄNKANDE     ***I
PDF 187kWORD 238k
1 december 2009
PE 430.436v02-00 A7-0078/2009

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete och om ändring av förordning (EG) nr 1889/2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen

(KOM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD))

Utskottet för utveckling

Föredragande: Gay Mitchell

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete och om ändring av förordning (EG) nr 1889/2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen

(KOM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2009)0194),

–   med beaktande av artiklarna 251.2, 179.1 och 181 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7-0043/2009),

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för utveckling (A7-0078/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet noterar att lydelsen av vissa bestämmelser i förslaget till förordning som gäller antagandet av genomförandebestämmelser måste anpassas med hänsyn till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning – ändringsakt

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

om ändring av förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete och om ändring av förordning (EG) nr 1889/2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen

om ändring av förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning – ändringsakt

Beaktandeled 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 179.1 och 181 första stycket,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 179.1,

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Vid genomförandet av dessa förordningar har det framkommit inkonsekvenser när det gäller undantag till principen om att utgifter i samband med skatter, tullar och andra avgifter inte berättigar till gemenskapsfinansiering. Det föreslås därför att de relevanta bestämmelserna i förordningarna (EG) nr 1905/2006 och (EG) nr 1889/2006 ändras i syfte att anpassa dem till de övriga instrumenten.

(2) Vid genomförandet av förordning (EG) nr 1905/2006 har det framkommit inkonsekvenser när det gäller undantag till principen om att utgifter i samband med skatter, tullar och andra avgifter inte berättigar till gemenskapsfinansiering. Det föreslås därför att de relevanta bestämmelserna i den förordningen ändras i syfte att anpassa den till de övriga instrumenten.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel -1 (ny)

Förordning (EG) nr 1905/2006

Skäl 27

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel -1

 

Skäl 27 i förordning (EG) nr 1905/2006 ska ersättas med följande:

 

(27) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter4. Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att anta strategidokument och fleråriga vägledande program. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

 

__________________________

4 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel -1a (ny)

Förordning (EG) nr 1905/2006

Artikel 17 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel -1a

 

Artikel 17.2 i förordning (EG) nr 1905/2006 ska ersättas med följande:

 

2. Inom ramen för det belopp som anges i bilaga IV ska kommissionen fastställa det högsta belopp som ska stå till förfogande för varje sockerprotokolland för finansiering av sådana åtgärder som avses i punkt 1 på grundval av varje lands behov, särskilt med hänsyn till de följder som reformen kan komma att få för sockersektorn i det berörda landet och till sockersektorns betydelse för ekonomin. Tilldelningskriterierna ska fastställas på grundval av uppgifter som avser produktionsår före 2004.

 

Ytterligare anvisningar rörande fördelningen av det samlade beloppet mellan biståndsmottagarna ska fastställas av kommissionen [...].

 

Dessa åtgärder är avsedda att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den och ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 35.3a.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel -1b (ny)

Förordning (EG) nr 1905/2006

Artikel 21

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel -1b

 

Artikel 21 i förordning (EG) nr 1905/2006 ska ersättas med följande:

 

De strategidokument och fleråriga vägledande program som avses i artiklarna 19 och 20, eventuella översyner av dessa enligt artikel 19.2 och artikel 20.1 och de kompletterande åtgärder som avses i artikel 17 ska antas av kommissionen [...]. Dessa åtgärder är avsedda att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den och ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 35.3a.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1a (ny)

Förordning (EG) nr 1905/2006

Artikel 33 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 1a

 

Artikel 33.1 i förordning (EG) nr 1905/2006 ska ersättas med följande:

 

1. I syfte att kontrollera om målen har nåtts och för att utarbeta rekommendationer om hur verksamheten kan förbättras i framtiden ska kommissionen regelbundet övervaka och se över sina program, och utvärdera resultaten av genomförandet av geografiska eller tematiska strategier och program, resultaten av sektorstrategier samt effektiviteten i programplaneringen, när så är lämpligt genom oberoende externa utvärderingar. Förslag från Europaparlamentet, de nationella parlamenten eller rådet om oberoende externa utvärderingar ska vederbörligen beaktas. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de sociala sektorerna och de framsteg som görs för att uppnå millennieutvecklingsmålen.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1b (ny)

Förordning (EG) nr 1905/2006

Artikel 34 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 1b

 

Artikel 34.1 i förordning (EG) nr 1905/2006 ska ersättas med följande:

 

1. Kommissionen ska granska framstegen i genomförandet av de åtgärder som vidtas med stöd av denna förordning och varje år till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om genomförandet och resultaten och, så långt det är möjligt, följderna och effekterna av stödet. Rapporten ska också överlämnas till de nationella parlamenten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1c (ny)

Förordning (EG) nr 1905/2006

Artikel 35

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 1c

 

Artikel 35 i förordning (EG) nr 1905/2006 ska ersättas med följande:

 

1. Kommissionen ska biträdas av en kommitté.

 

2. När hänvisning sker till denna punkt ska artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet. Den tid som avses i artikel 4.3 i beslutet ska vara 30 dagar.

 

3. När hänvisning sker till denna punkt ska artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

 

3a. När hänvisning sker till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

 

4. Kommittén ska själv anta sin arbetsordning.

 

5. En observatör från EIB ska delta i kommitténs överläggningar när frågor som rör banken behandlas.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 2

Förordning (EG) nr 1889/2006

Artikel 13 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 2

utgår

Artikel 13.6 i förordning (EG) nr 1889/2006 ska ersättas med följande:

 

6. Stöd från gemenskapen får i princip inte användas för att betala skatter, tullar eller andra avgifter i de stödmottagande länderna.

 


MOTIVERING

I sitt lagstiftningsförslag inför halvtidsöversynen av instrumentet för utvecklingssamarbete föreslår kommissionen endast en teknisk ändring så att utgifter för skatter, tullar och andra avgifter, som är kopplade till finansieringen av åtgärder genom instrumentet för utvecklingssamarbete i mottagarländerna, ska kunna finansieras via instrumentets budget. Genom ändringsförslaget kommer man under särskilda omständigheter att kunna finansiera dessa utgifter, vilket ger större flexibilitet i samband med genomförandet av program och projekt. Ändringsförslaget bör därför välkomnas.

Kommissionen föreslog emellertid i sitt förslag till ändring att göra samma ändring i både förordning (EG) nr 1905/2006 (instrumentet för utvecklingssamarbete) och förordning (EG) nr 1889/2006 (instrumentet för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen), vilka omfattas av två olika parlamentsutskotts behörighetsområden. Parlamentet har därför begärt att förslaget delas i två olika lagstiftningsförslag, ett för varje finansieringsinstrument, och har hänvisat kommissionens förslag till två olika utskott, nämligen utskottet för utveckling för instrumentet för utvecklingssamarbete och utskottet för utrikesfrågor (underutskottet för mänskliga rättigheter) för instrumentet för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter. Föredraganden lägger därför fram en första serie om tre ändringsförslag för att stryka hänvisningarna till förordning (EG) nr 1889/2006.

Parlamentet har mycket ingående undersökt hur bestämmelserna i instrumentet för utvecklingssamarbete har genomförts sedan det trädde i kraft 2007. Parlamentet har med stöd av den granskningsrätt det har inom ramen för kommittéförfarandet tagit upp ett antal problem och fört fram vissa invändningar när det gäller kommissionens genomförande av instrumentet och den tolkning man gjort av vissa av dess centrala bestämmelser. Parlamentet fann dock inga allvarligare brister i instrumentets bestämmelser i sig. Ett av de allvarligaste problemen enligt parlamentet, det vill säga kommissionens benägenhet att via de geografiska programmen finansiera åtgärder som i enlighet med OECD/DAC:s internationellt erkända kriterier inte är stödberättigade, fick nyligen en lösning då kommissionen på parlamentets begäran föreslog att skapa en ny rättslig grund för sådana åtgärder inom ramen för instrumentet för samarbete med industriländer.

Föredragandens andra serie ändringsförslag gäller därför inte själva innehållet eller prioriteringarna i instrumentet för utvecklingssamarbete (det bör påpekas att förhandlingar om efterföljaren till instrumentet för utvecklingssamarbete, som löper ut i slutet av 2013, kommer att inledas under denna valperiod), utan en förstärkning av parlamentets granskningsrätt.

Följande två orsaker förklarar detta:

1.  I de sex resolutioner som parlamentet har antagit inom ramen för kommittéförfarandet sedan instrumentet för utvecklingssamarbete trädde i kraft tar parlamentet upp tolv fall där kommissionen överskrider sina genomförandebefogenheter genom att inte respektera kriterierna för offentligt utvecklingsbistånd. I samtliga fall krävde parlamentet att kommissionen skulle ändra sitt förslag till beslut i linje med dessa kriterier. Endast i tre fall anpassade kommissionen sitt förslag till beslut eller drog tillbaka det.

2.  Översynen av beslutet om kommittéförfarandet gjordes 2006. Man införde då det föreskrivande förfarandet med kontroll, som alltid ska tillämpas för genomförandeåtgärder för rättsakter som antagits enligt medbeslutandeförfarandet och som uppfyller två kriterier:

–   det måste handla om åtgärder som har en allmän räckvidd,

–   åtgärderna måste vara avsedda att ändra icke väsentliga delar av förordningen, det vill säga genom strykning av vissa av dessa delar eller komplettering genom tillägg av nya icke väsentliga delar.

Det föreskrivande förfarandet med kontroll stärker avsevärt parlamentets befogenheter. Genom sin vetorätt kan parlamentet blockera ett förslag till åtgärd som det motsätter sig, varpå kommissionen måste lägga fram ett ändrat förslag.

Det är uppenbart att strategidokumenten och de fleråriga vägledande programmen inom instrumentet för utvecklingssamarbete fullt ut uppfyller kriterierna för tillämpningen av det föreskrivande förfarandet med kontroll, det vill säga:

–   De har en allmän räckvidd, eftersom de rör en hel region, ett helt land eller ett helt tematiskt område och löper under en lång tidsperiod (sju år för strategidokument och tre till fyra år för fleråriga vägledande program).

–   De kompletterar instrumentet eftersom de fastställer prioriterade områden och mål för det bistånd som beviljas en region, ett land eller ett tematiskt område.

Det föreskrivande förfarandet med kontroll ska därför tillämpas i samband med förslag till beslut om upprättande av strategidokument eller fleråriga vägledande program. När det gäller årliga handlingsprogram och särskilda åtgärder behöver tillämpningen av det förvaltningsförfarande som för närvarande föreskrivs i instrumentet för utvecklingssamarbete (granskningsrätt) inte ändras eftersom dessa åtgärder har en mer begränsad räckvidd.

Trots att det ändrade kommittébeslutet, som inför det föreskrivande förfarandet med kontroll, antogs i juli 2006, kom detta nya förfarande för sent för att kunna beaktas i samband med trepartsförhandlingarna om instrumentet för utvecklingssamarbete, vilka redan var mycket invecklade och genomfördes under extrem tidspress. Halvtidsöversynen av instrumentet är därför ett lämpligt tillfälle att anpassa kommittéförfarandet för instrumentet för utvecklingssamarbete till det nya kommittébeslutet.

Det bör understrykas att föredragandens förslag till fullo överensstämmer med den ståndpunkt parlamentet uttryckte i sin resolution av den 23 september 2008 med rekommendationer till kommissionen om anpassning av rättsakter till det nya kommittébeslutet(1). I denna resolution ingår förordningen om instrumentet för utvecklingssamarbete bland de rättsakter för vilka parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram lagstiftningsförslag så att de kan anpassas till det föreskrivande förfarandet med kontroll. Kommissionens lagstiftningsförslag inför halvtidsöversynen av instrumentet för utvecklingssamarbete är ett mycket lämpligt tillfälle att i praktiken verkställa parlamentets uppmaning och se till att instrumentet uppfyller de nya kraven när det gäller kommittéförfarandet.

(1)

P6_TA(2008)0424.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (ändring av förordning (EG) nr 1905/2006)

Referensnummer

KOM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD)

Framläggande för parlamentet

21.4.2009

Ansvarigt utskott

      Tillkännagivande i kammaren

DEVE

17.9.2009

Rådgivande utskott

      Tillkännagivande i kammaren

AFET

17.9.2009

INTA

17.9.2009

 

 

Inget yttrande avges

      Beslut

AFET

28.9.2009

INTA

10.11.2009

 

 

Föredragande

      Utnämning

Gay Mitchell

6.10.2009

 

 

Antagande

23.11.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

22

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu, Véronique De Keyser, Catherine Greze, Enrique Guerrero Salom, Eva Joly, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Bart Staes, Patrizia Toia

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Pascale Gruny

Ingivande

1.12.2009

Senaste uppdatering: 10 december 2009Rättsligt meddelande