Menettely : 2010/0242(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0061/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0061/2011

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 07/07/2011 - 7.1
CRE 07/07/2011 - 7.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0332

MIETINTÖ     ***I
PDF 432kWORD 519k
18. maaliskuuta 2011
PE 454.625v02-00 A7-0061/2011

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi aktiivisen ikääntymisen eurooppalaisesta teemavuodesta (2012)

(KOM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Esittelijä: Martin Kastler

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO YHTEENSOPIVUUDESTA RAHOITUSKEHYKSEN KANSSA
 ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi aktiivisen ikääntymisen eurooppalaisesta teemavuodesta (2012)

(KOM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2010)0462),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 153 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0253/2010),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan lausunnon ehdotuksen yhteensopivuudesta rahoituskehyksen kanssa,

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 21. lokakuuta 2010 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 ja 38 artiklan,

–   ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä aluekehitysvaliokunnan ja kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnot (A7-0061/2011),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 3 artiklan mukaisesti unioni muun muassa torjuu sosiaalista syrjäytymistä ja syrjintää sekä edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja sosiaalista suojelua, naisten ja miesten tasa-arvoa sekä sukupolvien välistä yhteisvastuuta.

Tarkistus  2

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 b) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 156 artiklan mukaisesti komissio edistää jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja helpottaa niiden toiminnan yhteensovittamista sosiaalipolitiikan aloilla.

Perustelu

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaista uutta toimielinjärjestelmää koskeva lisäys.

Tarkistus  3

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 2 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 c) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 174 artiklan mukaisesti tietyt unionin alueet kärsivät vakavista ja pysyvistä väestöön liittyvistä haitoista, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti niiden kehitykseen ja jotka vaativat erityistä huomiota, jotta EU voi saavuttaa taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteen.

Perustelu

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 174 artiklassa todetaan, että tietyt unionin alueet, kuten harvaanasutut alueet, kärsivät vaikeuksista, jotka johtuvat niiden demografisista piirteistä, ja että tämä tilanne on otettava erityisesti huomioon unionin politiikassa.

Tarkistus  4

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Euroopan unionin perusoikeuskirjan 25 artiklan mukaan unioni tunnustaa ikääntyneiden henkilöiden oikeuden ihmisarvoiseen ja itsenäiseen elämään sekä oikeuden osallistua yhteiskunnalliseen elämään ja kulttuurielämään, ja kunnioittaa näitä oikeuksia.

(3) Euroopan unionin perusoikeuskirjan 25 artiklan mukaan unioni tunnustaa ikääntyneiden henkilöiden oikeuden ihmisarvoiseen ja itsenäiseen elämään sekä oikeuden osallistua yhteiskunnalliseen elämään ja kulttuurielämään, ja kunnioittaa näitä oikeuksia. Lisäksi unioni tunnustaa Euroopan unionin perusoikeuskirjan 34 artiklan mukaisesti oikeuden sosiaaliturvaetuuksiin ja sosiaalipalveluihin, joilla taataan suoja, ja 35 artiklan mukaisesti oikeuden terveyden korkeatasoiseen suojeluun ja kunnioittaa näitä oikeuksia.

Tarkistus  5

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Ikääntyminen on epäilemättä haaste koko yhteiskunnalle ja kaikille sukupolville Euroopassa, mutta siinä on myös kyse sukupolvien välisestä solidaarisuudesta ja ennen kaikkea perheen asemasta.

Tarkistus  6

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b) Kuudenkymmenen vuoden ikää lähenevistä ja sitä vanhemmista ihmisistä koostuva väestönosa kasvaa Euroopan unionissa nopeammin kuin koskaan aiemmin. Suurimman muutoksen odotetaan tapahtuvan vuosina 2015–2035, kun yli 60-vuotiaiden määrä kasvaa kahdella miljoonalla henkilöllä vuodessa. Tämä kasvu on erittäin myönteistä, koska se on johdonmukainen seuraus terveydenhoidon ja elämänlaadun paranemisesta. Väestörakenteen muutos tuo kuitenkin unionille monia haasteita, joita ovat esimerkiksi tiettyjen kaupunkien ja alueiden väestön väheneminen, myös kyseisten kaupunkien ja alueiden vetovoiman väheneminen, eläkerahastoihin kohdistuva suuri paine ja terveydenhoidon ja julkisten palvelujen rahoituksen kestävyyttä koskevat ongelmat.

Tarkistus  7

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Useissa Eurooppa-neuvoston kokouksissa on tunnustettu, että on tarpeen puuttua väestön ikääntymisen vaikutuksiin Euroopan yhteiskuntamalleihin. Ikärakenteen nopeaan muuttumiseen vastatessa avainasemassa on aktiivisen ikääntymisen edistäminen ja näin ollen sen varmistaminen, että suurilla ikäluokilla, jotka ovat kokonaisuutena katsoen terveempiä ja paremmin koulutettuja kuin muut vastaavat ikäluokat ennen niitä, on hyvät mahdollisuudet työskentelyyn ja aktiiviseen osallistumiseen yhteiskunnassa.

(4) Useissa Eurooppa-neuvoston kokouksissa on tunnustettu, että on tarpeen puuttua väestön ikääntymisen vaikutuksiin Euroopan yhteiskuntamalleihin. Ikärakenteen nopeaan muuttumiseen vastatessa avainasemassa on elinikäisen aktiivisen ikääntymisen kestävän kulttuurin luomisen edistäminen ja näin ollen sen varmistaminen, että sillä nopeasti kasvavalla väestönosalla, joka muodostuu tällä hetkellä 60 vuoden ikää lähestyvistä ja sitä vanhemmista, jotka ovat kokonaisuutena katsoen terveempiä ja paremmin koulutettuja kuin aiemmat sukupolvet, on hyvät mahdollisuudet työskennellä ja osallistua aktiivisesti yhteiskunta- ja perhe-elämään, kuten vapaaehtoistoimintaan, elinikäiseen oppimiseen, kulttuuritoimintaan ja urheiluun ottaen huomioon, että mainitut toiminnan muodot vaikuttavat myönteisesti sekä henkiseen että fyysiseen terveyteen. Aktiivisen ikääntymisen kulttuurin tukeminen edellyttää vastaavasti moniulotteista lähestymistapaa, jota sovelletaan koko elämän ajan, sekä sukupolvien välisen solidaarisuuden edistämistä.

Tarkistus  8

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Iäkkäiden ihmisten osuuden kasvamisen vuoksi on entistä tärkeämpää edistää tervettä ikääntymistä. Terve ikääntyminen voi auttaa lisäämään iäkkäiden ihmisten osallistumista työelämään, mahdollistaa heidän pysymisensä pitempään aktiivisina yhteiskunnassa, parantaa heidän elämänlaatuaan ja rajoittaa terveydenhuolto- ja sosiaalijärjestelmiin kohdistuvia paineita.

(5) Iäkkäiden ihmisten osuuden kasvamisen ja kroonisten terveysongelmien yleistymisen vuoksi on entistä tärkeämpää edistää kaikkien kansalaisten ja erityisesti ikääntyneiden henkilöiden elinvoimaa ja arvokkuutta tukevaa tervettä ikääntymistä. Tässä yhteydessä ratkaisevan tärkeisiin toimiin olisi sisällytettävä asianmukaisten ja korkealaatuisten terveyspalvelujen, pitkäaikaishoidon ja sosiaalipalvelujen yleinen ja tasavertainen saatavuus, Euroopan unionin kansalaisten tietoisuuden parantaminen väestön ikääntymiseen liittyvistä ongelmista, ikääntyvän väestön tiedonsaannin ulkopuolelle jäämisen torjuminen sekä aloitteiden esittäminen ikääntymisprosessiin liittyvien terveysriskien torjumiseksi. Terve ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet fyysiseen, sosiaaliseen ja henkiseen hyvinvointiin, jotta ikääntyneet voivat osallistua aktiivisesti yhteiskuntaelämään ilman syrjintää ja nauttia itsenäisestä ja laadukkaasta elämästä. Terve ikääntyminen voi myös auttaa lisäämään iäkkäiden ihmisten osallistumista työelämään, mahdollistaa heidän pysymisensä pitempään aktiivisina yhteiskunnassa, parantaa heidän elämänlaatuaan ja rajoittaa terveydenhuolto- ja sosiaalijärjestelmiin kohdistuvia paineita.

Tarkistus  9

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Komissio esitti kantansa EU:n kohtaamista väestörakenteellisista haasteista ja mahdollisuuksista niiden ratkaisemiseen 12 päivänä lokakuuta 2006 antamassaan tiedonannossa "Euroopan väestökehitys – haasteista mahdollisuuksiin" ja 21 päivänä huhtikuuta 2009 antamassaan tiedonannossa "EU:n väestön ikääntymisen vaikutusten käsittelystä".

(6) Komissio esitti kantansa EU:n kohtaamista väestörakenteellisista haasteista ja mahdollisuuksista niiden ratkaisemiseen 12 päivänä lokakuuta 2006 antamassaan tiedonannossa "Euroopan väestökehitys – haasteista mahdollisuuksiin", 10 päivänä toukokuuta 2007 antamassaan tiedonannossa "Sukupolvien välisen solidaarisuuden edistäminen" sekä 29 päivänä huhtikuuta 2009 antamassaan tiedonannossa "EU:n väestön ikääntymisen vaikutusten käsittelystä".

Tarkistus  10

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) Vanhempien sukupolvien kulttuurinen ja etninen moninaisuus lisääntyy EU:ssa entisestään. Siksi on edistettävä aktiivisesti yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja kannustettava osallistumaan. Aktiivisilla kansalaisilla, joilla on erilaiset kulttuuritaustat, on yhteiskunnassa tärkeä tehtävä sillanrakentajina, ja he edistävät integraatiota ja antavat oman panoksensa talouteen.

Tarkistus  11

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Neuvosto hyväksyi 22 päivänä helmikuuta 2007 päätöslauselman aiheesta "Euroopan väestörakenteen muutoksen tuomat mahdollisuudet ja haasteet: iäkkäiden ihmisten osallistuminen taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen". Siinä korostettiin tarvetta parantaa iäkkäiden ihmisten mahdollisuuksia aktiiviseen osallistumiseen, uusia taloudellisia mahdollisuuksia ("senioritalous"), joita syntyy seurauksena siitä, että iäkkäät ihmiset kysyvät yhä enemmän tiettyjä tavaroita ja palveluja, ja iäkkäiden ihmisten myönteisen julkisen kuvan tärkeyttä.

(7) Neuvosto hyväksyi 22 päivänä helmikuuta 2007 päätöslauselman aiheesta "Euroopan väestörakenteen muutoksen tuomat mahdollisuudet ja haasteet: iäkkäiden ihmisten osallistuminen taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen". Siinä korostettiin sekä tarvetta parantaa iäkkäiden ihmisten mahdollisuuksia aktiiviseen osallistumiseen muun muassa vapaaehtoistyön välityksellä että uusia taloudellisia mahdollisuuksia ("senioritalous"), joita syntyy seurauksena siitä, että iäkkäät ihmiset kysyvät yhä enemmän tiettyjä tavaroita ja palveluja, ja iäkkäiden ihmisten myönteisen julkisen kuvan tärkeyttä. Tässä yhteydessä olisi korostettava myös hyvän terveyden ja hyvän elämänlaadun merkitystä mukaan luettuna mahdollisuus saada asianmukaista ja laadukasta terveydenhoitoa.

Tarkistus  12

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Neuvosto hyväksyi 8 päivänä kesäkuuta 2009 päätelmät aiheesta "Naisten ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet: aktiivinen ja arvokas ikääntyminen". Niissä tunnustetaan, että aktiivisen elämän jatkaminen ja arvokas ikääntyminen on haasteellista iäkkäille naisille ja miehille kaikkialla EU:ssa, ja ehdotetaan jäsenvaltioille ja komissiolle useita toimenpiteitä.

(8) Neuvosto hyväksyi 8 päivänä kesäkuuta 2009 päätelmät aiheesta "Naisten ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet: aktiivinen ja arvokas ikääntyminen". Niissä tunnustetaan, että aktiivisen elämän jatkaminen ja arvokas ikääntyminen on haasteellista iäkkäille naisille ja miehille kaikkialla EU:ssa, ja ehdotetaan jäsenvaltioille ja komissiolle useita toimenpiteitä, muun muassa sellaisen aktiivista ikääntymistä koskevan politiikan edistämistä, jossa otetaan huomioon jäsenvaltioiden erilaiset tilanteet sekä miesten ja naisten kohtaamat erilaiset haasteet.

Tarkistus  13

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a) Slovenian puheenjohtajakaudella 12–13 päivänä kesäkuuta 2008 järjestetyssä konferenssissa, jonka aiheena oli "Yhdessä mielenterveyden ja hyvinvoinnin puolesta", julkistettiin mielenterveyttä ja hyvinvointia koskeva eurooppalainen sopimus. Mainitun kokouksen jälkeen Espanjan puheenjohtajakaudella 29–30 päivänä huhtikuuta 2010 pidetyssä konferenssissa, jonka aiheena oli "Aktiivinen ja terve ikääntyminen", esiteltiin EU:ssa sosiaalisen osallistumisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden alalla noudatettuja hyviä käytäntöjä.

Tarkistus  14

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a) Euroopan parlamentti hyväksyi 11 päivänä marraskuuta 2010 päätöslauselman väestörakenteen muutokseen vastaamisesta ja sukupolvien välisestä solidaarisuudesta1, jossa parlamentti kehotti komissiota nimeämään vuoden 2012 eurooppalaiseksi teemavuodeksi ja kehotti jäsenvaltioita tekemään aktiivisesta ikääntymisestä yhden tulevien vuosien painopisteistä. Päätöslauselmassa korostettiin myös, että eurooppalaisen teemavuoden yhteydessä olisi erityisesti painotettava ikääntyneiden ihmisten panosta yhteiskunnan toiminnassa ja tarjottava tilaisuuksia sukupolvien välisen solidaarisuuden, yhteistyön ja keskinäisen ymmärryksen edistämiseen sekä saatava nuoret ja ikääntyneet toimimaan yhdessä.

 

________________

1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2010)0400.

Tarkistus  15

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 b) Myös Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ja alueiden komitea korostavat lausunnoissaan aktiivisen ikääntymisen kulttuurin merkitystä Euroopalle. Eräs tärkeä näkökulma on kaikille sukupolville suunnattu terveydenhuolto ja suojelu ikään liittyviltä sairauksilta, kuten talous- ja sosiaalikomitea toteaa aiheesta "Väestön ikääntymisen vaikutukset terveydenhuolto- ja sosiaaliturvajärjestelmiin" 15 päivänä heinäkuuta 20101 antamassaan lausunnossa.

 

______________

1 EUVL C 44, 11.2.2011, s. 10.

Tarkistus  16

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Komissio hyväksyi 27 päivänä huhtikuuta 2010 ehdotuksen jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoja koskevaksi neuvoston päätökseksi, jonka suuntaviivoissa 7 ja 8 kehotetaan nostamaan työvoimaosuutta aktiivista ikääntymistä edistävillä politiikoilla, nostamaan iäkkäiden työntekijöiden työllisyysasteita organisoimalla työ innovatiivisesti ja parantamaan iäkkäiden työntekijöiden työllistettävyyttä lisäämällä heidän taitojaan ja edistämällä heidän osallistumistaan elinikäisen oppimisen ohjelmiin. Suuntaviivassa 10 korostetaan tarvetta vahvistaa sosiaaliturvajärjestelmiä, elinikäistä oppimista ja aktiivisia yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja, jotta ihmisille voidaan tarjota mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja suojella heitä syrjäytymiseltä.

(12) Komissio hyväksyi 27 päivänä huhtikuuta 2010 ehdotuksen jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoja koskevaksi neuvoston päätökseksi, jonka suuntaviivoissa 7 ja 8 kehotetaan nostamaan työvoimaosuutta aktiivista ikääntymistä edistävillä politiikoilla, nostamaan iäkkäiden työntekijöiden työllisyysasteita organisoimalla työ innovatiivisesti ja parantamaan iäkkäiden työntekijöiden työllistettävyyttä lisäämällä heidän taitojaan ja edistämällä heidän osallistumistaan elinikäisen oppimisen ohjelmiin. Suuntaviivassa 10 korostetaan tarvetta vahvistaa sosiaaliturvajärjestelmiä, elinikäistä oppimista sekä politiikkaa, joka koskee aktiivista osallistamista esteettömässä ympäristössä, jotta ihmisille voidaan tarjota mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa, heitä voidaan suojella köyhyydeltä ja syrjäytymiseltä ja heidän aktiivista osallistumistaan yhteiskuntaan voidaan lisätä.

Tarkistus  17

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Ensimmäisestä Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahankkeesta 19 päivänä toukokuuta 2010 antamassaan tiedonannossa "Euroopan digitaalistrategia" komissio korosti tieto- ja viestintätekniikan merkitystä hyvässä vanhuudessa ja ehdotti erityisesti tietotekniikka-avusteiseen asumiseen (Ambient Assisted Living eli ALL) keskittyvän yhteisen ohjelman vahvistamista. Euroopan digitaalistrategiassa suositeltiin myös yhteisiä toimia kaikkien eurooppalaisten digitaitojen parantamiseksi, mukaan lukien iäkkäät ihmiset, joiden osuus niistä 150 miljoonasta ihmisestä (noin 30 prosenttia kaikista), jotka eivät ole koskaan käyttäneet internetiä, on liian suuri.

(13) Ensimmäisestä Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahankkeesta 19 päivänä toukokuuta 2010 antamassaan tiedonannossa "Euroopan digitaalistrategia" komissio korosti tieto- ja viestintätekniikan sovellusten ja palvelujen merkitystä hyvässä vanhuudessa ja ehdotti erityisesti tietotekniikka-avusteiseen asumiseen (Ambient Assisted Living eli ALL) keskittyvän yhteisen ohjelman vahvistamista. Euroopan digitaalistrategiassa suositeltiin myös yhteisiä toimia kaikkien eurooppalaisten digitaitojen parantamiseksi, mukaan lukien iäkkäät ihmiset, joiden osuus niistä 150 miljoonasta ihmisestä (noin 30 prosenttia kaikista), jotka eivät ole koskaan käyttäneet internetiä, on liian suuri. Helpottamalla uuden teknologian saatavuutta ja tarjoamalla koulutusta sen käyttämiseen voitaisiin parantaa entisestään iäkkäiden ihmisten mahdollisuuksia hyödyntää elinikäistä oppimista, opettaa heille teknisiä taitoja ja helpottaa etäisyyteen ja vajaakuntoisuuteen liittyvien elinikäisen oppimisen esteiden poistamista.

Tarkistus  18

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a) Komissio on ehdottanut, että Eurooppa 2020 -strategian yhteydessä osana innovaatiounionia käynnistettäisiin vuoden 2011 alussa aktiivista ja tervettä ikääntymistä koskeva lippulaivahanke. Tämä pilottihanke on ensimmäinen innovointikumppanuus, ja siihen sisältyy sosiaalista innovointia, jonka tavoitteena on parantaa elämänlaatua, ehkäistä sairauksia, parantaa sosiaalisia verkostoja julkisilla sektoreilla ja työmarkkinaosapuolten keskuudessa sekä edistää elämänlaatua tukevan uuden teknologian käyttöönottoa. Pilottihankkeella pyritään myös saamaan kansalaiset elämään itsenäisinä ja terveinä pidempään ja lisäämään terveiden elinvuosien määrää keskimäärin kahdella vuodella vuoteen 2020 mennessä. Sillä pyritään lisäksi parantamaan eurooppalaisten sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyttä ja tehokkuutta ja luomaan unionin markkinat ja maailmanmarkkinat innovatiivisille tieto- ja viestintätekniikan sovelluksille ja palveluille.

Tarkistus  19

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Komissio panee täytäntöön Euroopan vammaistoimintasuunnitelmaa, johon sisältyy iäkkäitä ihmisiä koskevia toimia, koska vammaisuuden ja ikääntymisen välillä on yhteys. Erityisesti merkityksellisiä ovat esteettömyyttä koskevat toimet, jotka noudattavat kaikille sopivan suunnittelun (Desing for All) lähestymistapaa. Lisäksi EU ja kaikki jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet vammaisten oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen, johon sisältyy iäkkäitä ihmisiä koskevia määräyksiä.

(14) Komissio panee täytäntöön Euroopan vammaistoimintasuunnitelmaa, johon sisältyy iäkkäitä ihmisiä koskevia toimia, koska vammaisuuden ja ikääntymisen välillä on usein yhteys. Erityisesti merkityksellisiä ovat esteettömyyttä koskevat toimet, jotka noudattavat kaikille sopivan suunnittelun (Design for All) lähestymistapaa. Itsenäistä asumista ja yhteiskuntaan osallistumista tukevat toimet ovat tärkeitä, mukaan luettuina toimet, jotka on suunnattu ikääntyneille vammaisille, jotka tarvitsevat paljon tukea, joilla on monenlaisia tarpeita ja jotka ovat erityisen heikossa asemassa ja vaarassa syrjäytyä. Lisäksi EU ja kaikki jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet vammaisten oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen, johon sisältyy muun muassa iäkkäitä ihmisiä koskevia määräyksiä. Euroopan neuvosto antoi vuonna 2009 suosituksen ikääntymisestä ja vammaisuudesta 2000-luvulla. Suosituksen tavoitteena on tukea ikääntyvien vammaisten itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä elämää, parantaa palvelujen laatua ja taata heille yhtäläiset mahdollisuudet käyttää niitä. Siinä kehotetaan jäsenvaltioita ottamaan käyttöön innovatiivisia menetelmiä.

Tarkistus  20

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a) Väestörakenteen muutokseen vastaamisesta ja sukupolvien välisestä solidaarisuudesta 11 päivänä marraskuuta 2010 antamassaan päätöslauselmassa1Euroopan parlamentti suhtautui erityisen myönteisesti vuosittain 29 päivänä huhtikuuta vietettävään sukupolvien väliseen solidaarisuuspäivään. Tämä teemapäivä antaa Euroopalle vuosittain hyvän mahdollisuuden uudistaa sitoumuksensa, joka koskee sukupuolten välisen solidaarisuuden vahvistamista oikeudenmukaisen ja kestävän yhteiskunnan edistämiseksi. Se antaa myös kaikille osapuolille, kuten kansalaisjärjestöille, mahdollisuuden pohtia, miten voidaan parhaiten vastata Euroopan väestön ikääntymisen ongelman haasteeseen.

 

________________________

1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2010)0400.

Tarkistus  21

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 b) Tällä päätöksellä vahvistetaan rahoituspuitteet, joita budjettivallan käyttäjä pitää ensisijaisena ohjeenaan talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen1 37 kohdan mukaisesti.

 

________________________

1 EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

Tarkistus  22

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Useissa unionin ohjelmissa käsitellään aktiivista ikääntymistä, esimerkiksi Euroopan sosiaalirahastossa, Euroopan aluekehitysrahastossa, PROGRESS-ohjelmassa, elinikäisen oppimisen ohjelmassa, kansanterveysohjelmassa, seitsemännen tutkimuksen ja teknologian kehittämisen puiteohjelman tieto- ja viestintätekniikkaan sekä yhteiskunta- ja taloustieteisiin ja humanistisiin tieteisiin liittyvissä erityisohjelmissa, hyvää vanhuutta tietoyhteiskunnassa koskevassa toimintasuunnitelmassa, tietekniikka-avusteista asumista koskevassa yhteisessä tutkimus- ja innovointiohjelmassa, kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelmassa, johon liittyy hyvää vanhuutta koskevia tieto- ja viestintätekniikkahankkeita, sekä kaupunkiliikennettä koskevassa toimintasuunnitelmassa. Unionin yhteisrahoitus eurooppalaisen teemavuoden yhteydessä toteutettaville toimille on nykyisiin työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioiden alan ohjelmiin ja autonomisiin budjettikohtiin vuosittain tai monivuotisesti sovellettavien painopisteiden ja sääntöjen mukaista. Eurooppalaista teemavuotta voidaan tarvittaessa tukea myös muiden alojen, kuten koulutuksen ja kulttuurin, terveydenhuollon, tutkimuksen, tietoyhteiskunnan, aluepolitiikan ja liikennepolitiikan alojen ohjelmista.

(15) Useissa unionin ohjelmissa käsitellään myös aktiivista ikääntymistä, esimerkiksi Euroopan sosiaalirahastossa, Euroopan aluekehitysrahastossa, PROGRESS-ohjelmassa, elinikäisen oppimisen ohjelmassa ja erityisesti Grundtvig-ohjelmassa, terveysalan yhteisön toimintaohjelmassa (2008–2013), kansanterveysohjelmassa, seitsemännen tutkimuksen ja teknologian kehittämisen puiteohjelman tieto- ja viestintätekniikkaan sekä yhteiskunta- ja taloustieteisiin ja humanistisiin tieteisiin liittyvissä erityisohjelmissa, hyvää vanhuutta tietoyhteiskunnassa koskevassa toimintasuunnitelmassa, tietekniikka-avusteista asumista koskevassa yhteisessä tutkimus- ja innovointiohjelmassa, kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelmassa, johon liittyy hyvää vanhuutta koskevia tieto- ja viestintätekniikkahankkeita, sosiaalista matkailua koskevassa CALYPSO-valmistelutoimessa sekä kaupunkiliikennettä koskevassa toimintasuunnitelmassa. Tämä mahdollistaa sen, että eurooppalaiselle teemavuodelle on hyötyä mainituista ohjelmista nykyisen liikkumavaran ja rahoituksen painopisteiden puitteissa joko yhden tai useamman vuoden aikana.

Tarkistus  23

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a) Erilaisten järjestöjen osallistumisen turvaamiseksi käytettävissä pitäisi olla yksinkertaistettuja menettelyjä pienimuotoisia tapahtumia ja toimintaa varten.

Tarkistus  24

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 b) Koska monilla asiaankuuluvilla unionin tason verkostoilla saattaa olla vakavia budjettirajoituksia, jotka saattavat rajoittaa niiden osallistumista eurooppalaiseen teemavuoteen, tämä pitäisi ottaa huomioon, jos unionin tasolla vapautuu käyttöön uusia määrärahoja.

Tarkistus  25

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 15 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 c) Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuoden 2010, vapaaehtoistyön eurooppalaisen teemavuoden 2011 ja aktiivisen ikääntymisen eurooppalaisen teemavuoden 2012 välistä synergiaa olisi lisättävä.

Tarkistus  26

Ehdotus päätökseksi

1 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Nimetään vuosi 2012 aktiivisen ikääntymisen eurooppalaiseksi teemavuodeksi, jäljempänä ’eurooppalainen teemavuosi’.

Nimetään vuosi 2012 "aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaiseksi teemavuodeksi", jonka alaotsikko on "elinvoimaisuuden säilyttäminen ja kaikkien ihmisarvon kunnioittaminen" (jäljempänä ’eurooppalainen teemavuosi).

Tarkistus  27

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Eurooppalaisen teemavuoden yleistavoitteena on kannustaa ja tukea jäsenvaltioiden, niiden alue- ja paikallisviranomaisten, työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan pyrkimyksiä edistää aktiivista ikääntymistä ja 60 vuoden ikää lähenevän ja sitä vanhemman, nopeasti kasvavan väestönosan potentiaalin parempaa hyödyntämistä ja näin säilyttää sukupolvien välinen solidaarisuus. Aktiivinen ikääntyminen merkitsee parempien mahdollisuuksien ja työolojen luomista, jotta iäkkäät työntekijät voivat osallistua työmarkkinoille, sosiaalisen eristäytymisen torjuntaa edistämällä aktiivista osallistumista yhteiskuntaan ja terveen ikääntymisen tukemista. Tämän perusteella tavoitteena on

Eurooppalaisen teemavuoden yleistavoitteena on edistää sitä, että Eurooppaan luodaan kestävä aktiivisen ikääntymisen kulttuuri, joka perustuu kaikenikäisten yhteiskuntaan ja sukupolvien väliseen solidaarisuuteen.

 

Tältä pohjalta eurooppalaisella teemavuodella kannustetaan ja tuetaan jäsenvaltioiden, niiden alue- ja paikallisviranomaisten, työmarkkinaosapuolten, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan, myös uskonnollisten järjestöjen sekä köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä aktiivisesti torjuvien järjestöjen, pyrkimyksiä edistää aktiivista ikääntymistä ja 60 vuoden ikää lähenevän ja sitä vanhemman, nopeasti kasvavan väestönosan potentiaalin parempaa hyödyntämistä ja näin säilyttää ikääntyneiden elinvoimaisuus, lisätä heidän sosiaalista osallistumistaan, edistää myönteistä käsitystä iäkkäistä ihmisistä yhteiskunnassa, luoda kaikenikäisten esteetön yhteiskunta ja edistää sukupolvien välistä solidaarisuutta ja yhteistä toimintaa. Siksi on olennaisen tärkeää, että eurooppalaisella teemavuodella tuetaan ja hyödynnetään myös paikallisia ja alueellisia hankkeita ja aloitteita, joissa otetaan huomioon iäkkäiden ihmisten erityistarpeet.

 

Aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuus terveyteen, osallistumiseen ja turvallisuuteen elämänlaadun parantamiseksi ihmisten ikääntyessä. Siinä ihmiset voivat käyttää hyvinvointiin liittyviä voimavarojaan koko elämänsä ajan ja osallistua yhteiskuntaelämään tarpeidensa, halujensa ja kykyjensä mukaisesti, ja samalla se tarjoaa heille riittävää suojaa, turvaa ja hoivaa heidän tarvitessaan apua. Aktiivinen ikääntyminen merkitsee parempien koulutuksen ja elinikäisen oppimisen mahdollisuuksien ja ikäystävällisten työolojen luomista, jotta iäkkäät työntekijät voivat osallistua työmarkkinoille, iäkkäiden ihmisten roolin tukemista perhe-elämässä ja vapaaehtoistoimissa ja heidän aktiivista osallistumistaan yhteiskuntaan, ikään perustuvan syrjinnän, ennakkoluulojen ja kielteisten stereotypioiden torjuntaa, köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa, terveen ja arvokkaan ikääntymisen tukemista ja edistämistä ennaltaehkäisevin toimenpitein ja tarjoamalla mahdollisuus saada laadukkaita sosiaali- ja terveydenhoitopalveluja.

 

Tämän perusteella eurooppalaisen teemavuoden tavoitteena on:

Tarkistus  28

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(1) parantaa yleistä tietoisuutta aktiivisen ikääntymisen tärkeydestä, jotta voidaan korostaa iäkkäiden ihmisten hyödyllistä panosta yhteiskunnan ja talouden kannalta, edistää aktiivista ikääntymistä ja saada iäkkäiden ihmisten potentiaali paremmin käyttöön;

(1) parantaa yleistä tietoisuutta aktiivisen ikääntymisen tärkeydestä ja asettaa se poliittisen asialistan kärkeen kaikilla tasoilla, jotta voidaan korostaa iäkkäiden ihmisten hyödyllistä panosta yhteiskunnan, perhe-elämän ja talouden kannalta, edistää aktiivista ja tervettä ikääntymistä ja sukupolvien välistä solidaarisuutta, elinvoiman säilyttämistä ja kaikkien ihmisten ihmisarvon kunnioittamista, torjua ikään perustuvaa syrjintää ja ikääntymiseen liittyviä kielteisiä stereotyyppejä, poistaa esteitä, tunnustaa, että kaikkien ikäryhmien edustajien välillä on eroja, ja saada iäkkäiden ihmisten potentiaali paremmin käyttöön heidän etnisestä ja kulttuuritaustastaan riippumatta siten, että erityistä huomiota kiinnitetään heidän osallistumiseensa työmarkkinoille, vapaaehtoistoimintaan ja elinikäisen oppimiseen, suojella edelleen aktiivielämään osallistuvia, lisätä tietoisuutta ikääntyneen henkilöstön arvokkaasta panoksesta ja torjua ikääntyneiden ja erityisesti ikääntyneiden naisten köyhyyttä;

Tarkistus  29

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(2) herättää keskustelua ja kehittää jäsenvaltioiden ja sidosryhmien välistä vastavuoroista oppimista kaikilla tasoilla aktiivisen ikääntymisen politiikkojen edistämiseksi, hyvien käytänteiden määrittämiseksi ja levittämiseksi sekä yhteistyön ja synergian edistämiseksi;

(2) herättää keskustelua, vaihtaa tietoja ja kehittää jäsenvaltioiden ja sidosryhmien vastavuoroista oppimista, unionin, kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason työmarkkinaosapuolet ja kansalaisyhteiskunta mukaan luettuina, aktiivisen ikääntymisen politiikkojen edistämiseksi, kestävien ja turvallisten eläkejärjestelmien edistämiseksi Euroopassa, haasteiden tunnustamiseksi, hyvien käytänteiden määrittämiseksi ja levittämiseksi sekä yhteistyön ja synergian edistämiseksi;

Tarkistus  30

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(3) tarjota puitteet sitoutumiselle ja käytännön toimille, jotta jäsenvaltiot ja sidosryhmät kaikilla tasoilla pystyvät kehittämään politiikkoja erityisillä toimilla ja sitoutumaan erityisiin aktiivista ikääntymistä koskeviin tavoitteisiin.

(3) tarjota puitteet sitoutumiselle ja käytännön toimille, jotta Euroopan unioni, jäsenvaltiot ja sidosryhmät kaikilla tasoilla pystyvät kansalaisyhteiskunnan, työmarkkinaosapuolten ja yritysten vahvan osallistumisen ja erityisesti tiedotusstrategioiden korostamisen avulla kehittämään innovatiivisia ratkaisuja, politiikkoja ja pitkän aikavälin strategioita erityisillä toimilla ja sitoutumaan erityisiin aktiivista ikääntymistä ja sukupolvien välistä solidaarisuutta koskeviin tavoitteisiin.

Tarkistus  31

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) parantaa sen arvostamista ja yleistä tunnustamista, että ikääntyneiden ihmisten panos on merkittävä Euroopan taloudelliselle ja yhteiskunnalliselle kehitykselle, edistää sitä ja erityisesti tunnustaa ikääntyneiden ihmisten kokemuksen tuoma lisäarvo taloudelle ja yhteiskunnalle;

Tarkistus  32

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 3 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b) edistää työpaikkoihin ja työhön liittyviä ikärakenteen hallintaa koskevien kokonaisvaltaisten strategioiden kehittämistä, väestökehitykseen merkittävällä tavalla vaikuttavien johdonmukaisten perheystävällisten toimien käyttöönottoa sekä terveysongelmien ehkäisemisen ja terveellisten elämäntapojen merkityksen korostamista siten, että erityisesti korostetaan iästä johtuvia sairauksia sekä toimia, jotka lisäävät ikääntyneiden arvokkuuden kunnioittamista, mukaan luettuina terveys ja mahdollisuus saada terveydenhoitoa, elämänlaatu ja itsenäisyys;

Tarkistus  33

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 3 c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 c) ottaa käyttöön tai lujittaa voittoa tavoittelemattomia järjestöjä suosivaa veropolitiikkaa, jotta nämä voisivat suunnitella ja toteuttaa ikääntyneiden ja heikommassa asemassa olevien väestönosien tukemiseen tähtääviä toimenpiteitään jatkuvasti eivätkä vain satunnaisesti.

Tarkistus  34

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– konferenssit, tapahtumat ja aloitteet keskustelun herättämiseksi, asian tunnetuksi tekemiseksi ja erityisten sitoumusten antamisen edistämiseksi;

– konferenssit, tapahtumat ja aloitteet, joihin työmarkkinaosapuolet, yritykset, pk-yritykset mukaan luettuina, kansalaisyhteiskunta ja uskonnolliset järjestöt osallistuvat aktiivisesti, keskustelun herättämiseksi, asian tunnetuksi tekemiseksi ja erityisten sitoumusten antamisen edistämiseksi, joilla edistetään kestävää vaikutusta aktiivista ikääntymistä koskeviin tuleviin aloitteisiin ja toimiin;

Tarkistus  35

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– tiedotus-, edistämis- ja valistuskampanjat;

– tiedotus-, edistämis-, valistus-, ohjaus- ja koulutuskampanjat, jotka mukautetaan kansallisiin, alueellisiin ja paikallisiin olosuhteisiin kohderyhmiin ja joissa hyödynnetään multimediaa ja sosiaalisia verkostoja;

Tarkistus  36

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– tietojen, kokemusten ja hyvien käytänteiden vaihto;

– tietojen, kokemusten ja hyvien käytänteiden vaihto eurooppalaisen teemavuoden tavoitteita edistävien toimijoiden perustamissa verkostoissa sekä aktiivista ikääntymistä ja sukupolvien välistä solidaarisuutta edistävien paikallisten edustajien kesken myös avointa koordinointimenetelmää käyttäen,

Tarkistus  37

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– tutkimukset ja kyselyt unionin tai jäsenvaltioiden tasolla ja niiden tulosten levittäminen.

– tutkimukset ja kyselyt unionin, jäsenvaltioiden tai alueiden tasolla ja niiden tulosten levittäminen korostamalla aktiivisen ikääntymisen ja aktiivista ikääntymistä edistävien toimien taloudellista ja yhteiskunnallista vaikutusta.

Tarkistus  38

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen toimien täytäntöönpanon yhteydessä olisi kiinnitettävä monialaisesti huomiota aktiivista ikääntymistä edistävään ehkäisevään terveydenhoitoon ja kaikkien sukupolvien osallistumiseen eurooppalaisen teemavuoden tavoitteiden saavuttamiseen erityisesti edistämällä ikääntyneiden ja nuorten osallistumista yhteisiin aloitteisiin korostaen samassa yhteydessä heidän tyypillisiä ominaisuuksiaan sekä sukupolvien välisen vuorovaikutuksen tarjoamia mahdollisuuksia. Menettelytapoja, joilla edistetään ikääntyneiden osallistumista, olisi analysoitava ja vahvistettava näyttöön perustuvia parhaita käytäntöjä koskevien suuntaviivojen kehittämiseksi.

Tarkistus  39

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Komissiota ja jäsenvaltioita kannustetaan luomaan halukkaille vapaaehtoisille enemmän tilaisuuksia auttaa ikääntyneitä ihmisiä ja osallistua varojenkeräysohjelmiin sekä valjastamaan näin heidän energiansa ja kokemuksensa palvelemaan myönteistä päämäärää.

Tarkistus  40

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio ja jäsenvaltiot ottavat eurooppalaisen teemavuoden toteuttamisessa huomioon sukupuolinäkökohtien valtavirtaostamisen.

3. Komissio ja jäsenvaltiot ottavat huomioon tarpeen kiinnittää huomiota miesten ja naisten erityispiirteisiin sekä sen, että kaikki sukupolvet on saatava mukaan eurooppalaisen teemavuoden toteuttamiseen, ja niiden pitäisi pyrkiä kehittämään kaikkien sukupolvien osallistumista edistävä lähestymistapa, jossa otetaan huomioon niiden moninaisuus. Erityistä huomiota on kiinnitettävä vammaisten henkilöiden osallistumiseen sekä kaikenlaisen ikääntyneisiin kohdistuvan syrjinnän torjumiseen.

Tarkistus  41

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Komissio ottaa huomioon mahdollisuuden saavuttaa 2 artiklassa asetetut tavoitteet rajat ylittävällä alueellisella tai paikallisella toiminnalla.

Tarkistus  42

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b. Aktiivisen ikääntymisen eurooppalaisen teemavuoden nojalla käynnistetyt aloitteet toteutetaan hajautetusti ja varmistetaan, että kaikki tasot tuntevat ne omakseen.

Perustelu

On olennaista saada jäsenvaltioiden alueelliset ja paikalliset toimijat mukaan toteuttamaan konkreettisia toimia. Sen varmistamisella, että kaikki tasot tuntevat ne omakseen, olisi taattava kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien tiivis osallistuminen, ja sen pitäisi lisäksi luoda perusta, jonka nojalla toteutetaan pitkäkestoisia ponnistuksia ja aloitteita.

Tarkistus  43

Ehdotus päätökseksi

4 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä kansallinen koordinaattori, joka vastaa jäsenvaltion teemavuoteen osallistumista koskevista järjestelyistä. Kansallisten koordinaattoreiden on myös huolehdittava siitä, että kansalliset toiminnot koordinoidaan asianmukaisesti.

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä kansallinen koordinaattori, joka vastaa jäsenvaltion teemavuoteen osallistumista koskevista järjestelyistä, ja ilmoitettava komissiolle mainitusta nimeämisestä.

 

2. Kukin jäsenvaltio toimittaa komissiolle 30 päivään syyskuuta 2011 mennessä työohjelmansa, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot eurooppalaisen teemavuoden ajaksi suunnitelluista kansallisista toimista.

 

3. Kansallisten koordinaattoreiden on toimittava riippumattomasti siten, että ne eivät ota huomioon vain jäsenvaltion näkökantoja, ja huolehdittava myös siitä, että kansalliset toiminnot toteutetaan 2 artiklassa lueteltujen tavoitteiden mukaisesti ja koordinoidaan asianmukaisesti ja että eri sidosryhmät, kuten työmarkkinaosapuolet ja kansalaisjärjestöt, osallistuvat täysimääräisesti eurooppalaisen teemavuoden toimien määrittelyyn ja toteutukseen paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla.

Tarkistus  44

Ehdotus päätökseksi

4 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a artikla

 

Osallistuvat maat

 

Teemavuoteen voivat osallistua:

 

a) jäsenvaltiot,

 

b) ehdokasmaat ja

 

c) ETA-sopimuksen sopimuspuoliin kuuluvat EFTA-valtiot.

Tarkistus  45

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio toteuttaa eurooppalaisen teemavuoden unionin tasolla.

Tarkistus  46

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio kutsuu kansalliset koordinaattorit koolle unionin tason koordinointia ja muun muassa annettuja sitoumuksia ja niiden täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa koskevien tietojen vaihtoa varten.

Komissio kutsuu kansalliset koordinaattorit koolle unionin tason koordinointia ja muun muassa annettuja sitoumuksia ja niiden täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa koskevien tietojen ja tietämyksen vaihtoa varten.

Tarkistus  47

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio edistää ja tukee kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla tapahtuvaa toimintaa myös ehdottamalla tarvittaessa uusia menetelmiä ja keinoja poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Komissio kehottaa arvioinnin tekemistä varten kansallisia tilastokeskuksia kiinnittämään erityistä huomiota niiden alueella eurooppalaisen teemavuoden aikana tapahtuvan 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun toiminnan arviointiin ottaen erityisesti huomioon julkisen tuen.

Tarkistus  48

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Eurooppalaisen teemavuoden aihe asetetaan etusijalle jäsenvaltioissa toimivien komission edustustojen tiedotustoimissa sekä sellaisten keskeisten eurooppalaisten verkostojen työohjelmissa, joiden käyttökustannuksia tuetaan unionin talousarviosta maksettavilla varoilla.

Tarkistus  49

Ehdotus päätökseksi

5 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a artikla

 

Rahoitustuki ja muu tuki

 

1. Edellä 3 artiklan 1 kohdassa esitettyihin unionin tason toimiin voidaan liittää hankintasopimus, tai niiden perusteella voidaan myöntää rahoitusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta.

 

2. Eurooppalaista teemavuotta voidaan tarvittaessa tukea aktiivista ikääntymistä edistävien alojen, kuten koulutuksen ja kulttuurin, terveydenhuollon, tutkimuksen, tietoyhteiskunnan, aluepolitiikan ja liikennepolitiikan alojen ohjelmista sovellettavien sääntöjen mukaisesti ja nykyisen liikkumavaran puitteissa painopisteiden asettamisen suhteen.

 

3. Unioni voi myöntää muuta kuin rahoitustukea julkisten ja yksityisten järjestöjen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti toteuttamille hankkeille.

Tarkistus  50

Ehdotus päätökseksi

5 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 b artikla

 

Talousarvio

 

1. Tämän päätöksen täytäntöönpanoa koskevien toimien ja erityisesti 3 artiklan 1 kohdassa määritettyjen toimien rahoituspuitteet ovat vähintään 6 000 000 euroa 1 päivänä tammikuuta 2011 – 31 päivänä joulukuuta 2012 välisenä aikana, joista 2 000 000 euroa varataan käytettäviksi ennen 31 päivää joulukuuta 2011.

 

2. Budjettivallan käyttäjä hyväksyy vuotuiset määrärahat rahoituskehyksen enimmäismäärien puitteissa.

Tarkistus  51

Ehdotus päätökseksi

6 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a artikla

 

Kansainvälinen yhteistyö

 

Eurooppalaisen teemavuoden yhteydessä komissio voi tehdä yhteistyötä muiden kansainvälisten organisaatioiden asianomaisten elinten kanssa, erityisesti Yhdistyneiden kansakuntien ja Euroopan neuvoston kanssa, jotta voidaan parantaa unionin tehokkuutta ja varmistaa unionin toimien näkyvyys.

Tarkistus  52

Ehdotus päätökseksi

7 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Komissio toimittaa viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2014 Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle kertomuksen tässä päätöksessä säädettyjen aloitteiden toteuttamisesta ja tuloksista sekä niitä koskevan yleisarvion.

1. Komissio toimittaa viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2014 Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle kertomuksen tässä päätöksessä säädettyjen komission ja jäsenvaltioiden aloitteiden toteuttamisesta ja tuloksista sekä niitä koskevan yleisarvion, josta saadaan perusta unionin tuleville toimenpiteille ja toimille tällä alalla.

 

2. Kertomuksessa annetaan myös tietoja siitä, miten sukupuoleen ja vammaisuuteen liittyvät kysymykset on valtavirtaistettu eurooppalaisen teemavuoden toimissa ja miten eurooppalainen teemavuosi on edistänyt kestävän aktiivisen ikääntymisen kulttuurin kehittämistä Euroopassa.

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


PERUSTELUT

Väestön ikääntyminen on EU:n merkittävimpiä haasteita, mutta se tarjoaa myös suurimmat mahdollisuudet.

Ikääntymiseen liittyvä odotettavissa olevan eliniän nousu on huomattava yhteiskunnallinen saavutus ja aikamme merkittävä saavutus. Nykyajan eurooppalaiset elävät pitempään ja heidän terveytensä on parempi kuin koskaan aikaisemmin, mikä edustaa myönteistä ja rohkaisevaa kehitystä. Tämä menestys tuo eurooppalaiselle yhteiskunnalle myös lukuisia haasteita erityisesti työllisyyden ja sosiaalisen suojelun aloilla. Kuvaavaa on, että Eurostatin väestöennusteiden mukaan työssä olevien kansalaisten lukumäärä vähenee n. 6,8 prosenttia (20,8 miljoonalla) vuoteen 2030 mennessä. Näin ollen kaksi työssä käyvää (15–64 -vuotiasta) joutuu elättämään yhden eläkkeellä olevan, kun vuonna 2011 mainittu suhde on neljän suhde yhteen. Näin ollen ikääntyneiden määrä nousee jyrkästi EU:n jäsenvaltioissa ja alle 50-vuotiaiden kansalaisten määrä laskee huomattavasti, mikä puolestaan saattaa lisätä julkisen palvelujen ja eläkejärjestelmien menoja ja ikääntyneiden aiheuttamia sosiaalimenoja ja hoitokustannuksia. Lisäksi vanhuuteen liittyy usein sairauksia ja riippuvaisuutta ja iäkkäät ihmiset voivat tuntea olevansa työ- ja perhe-elämän sekä yhteiskunnan ulkopuolella.

Näistä syistä väestön ikääntymistä voidaan pitää valtavan suurena haasteena tai jopa vaaratekijänä, ja toisaalta se voi tarjota eurooppalaiselle yhteiskunnalle uusia mahdollisuuksia riippuen siitä, kuinka hyvin me siihen valmistaudumme. Mainittuun haasteeseen vastaamisen tärkeä osatekijä on sen varmistaminen, että alle 60-vuotiaat ja yli 60-vuotiaat voivat pysyä pitempään työmarkkinoilla, jatkaa aktiivisina yhteiskunnan jäseninä ja pysyä mahdollisimman pitkään terveinä ja riippumattomina. Siitä syystä edellä mainittu kehitys on haaste, jonka kohtaamiseen Euroopan yhteiskuntien on valmistauduttava, ja jos siihen valmistaudutaan hyvin ja hyvissä ajoin ennakolta, se voi tarjota Euroopalle mahdollisuuden nopeampaan menestykseen ja mahdollisuuden laajentaa suuremmassa määrin sukupolvien välistä sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

Useilla aloilla mainittuihin haasteisiin on vastattava valtioiden ja julkisen sektorin toimilla erityisesti ottamalla käyttöön keinot, joiden avulla mukaudutaan väestön ikääntymisen seurauksiin. Myös yksityisen sektorin, työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan sekä kansalaisten on huolehdittava omasta osuudestaan. Kaikki mainitut toimijat ovat ratkaisevassa asemassa määritettäessä ratkaisuja Euroopan väestön ikääntymisen haasteeseen.

Komissio on vastannut haasteeseen EU:n tasolla antamalla 6. syyskuuta 2010 ehdotuksen päätökseksi, jonka mukaan vuosi 2012 on aktiivisen ikääntymisen eurooppalainen teemavuosi. Ehdotettu aloite kannustaisi ja tukisi jäsenvaltioiden, niiden alue- ja paikallisviranomaisten, työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan pyrkimyksiä edistää aktiivista ikääntymistä ja hyödyntää nykyisin alle 60-vuotiaiden ja yli 60-vuotiaiden lukumäärän jyrkän lisääntymisen tarjoamaa potentiaalia nykyistä paremmin. Näin ollen mainittua teemavuotta olisi käytettävä puitteina, joilla lisätään tietoisuutta, määritetään ja levitetään hyviä käytänteitä ja jolla ennen kaikkea rohkaistaan kaikkien tasojen päätöksentekijöitä ja toimijoita edistämään aktiivista ikääntymistä.

Esittelijä pitää komission ehdotusta ja sen yleistä lähestymistapaa erityisen myönteisenä Mainitun kaltainen eurooppalainen teemavuosi voisi tarjota – ja sen pitää tarjota – hyvä mahdollisuus pohtia laajemmin EU:n ja jäsenvaltioiden haasteena olevaa väestökehitystä. Sillä olisi kuitenkin valmisteltava myös perusteltuja sitoumuksia edistää aktiivista ikääntymistä kaikilla tasoilla. Olisi pyrittävä siihen, että eurooppalaisen teemavuoden tulokset konkretisoidaan kaikkia asianomaisia aloja koskeviksi erityisiksi toimiksi ja ohjelmiksi, mikä antaa liikevoimaa pysyville käytännöille.

Lisäksi esittelijä katsoo, että eurooppalaista teemavuotta koskevaa ehdotusta on muutettava siten, että siinä otetaan huomioon seuraavat erityistekijät:

1.  Yhteiskunnan, joka arvostaa ikääntymistä, on luotava ja järjestettävä olosuhteet aktiiviseen ikääntymiseen, ja ikääntymiseen myös siten, että kaikkien ihmisten elinvoimaa ylläpidetään ja kaikkien ihmisten arvokkuutta kunnioitetaan. Lisäksi aktiivinen ikääntyminen on mahdollista vain yhteiskunnassa, joka perustuu solidaarisuuteen ja sukupolvien väliseen yhteistyöhön.

WHO:n määritelmän mukaan aktiiviseen ikääntymiseen sisältyy se, että parannetaan ikääntyvien kansalaisten mahdollisuuksia jatkaa työelämässä ja pysyä terveenä pidempään ja jatkaa yhteiskunnalliseen elämään osallistumista muilla tavoin, kuten vapaaehtoistoiminnan avulla. Edellä mainitun mukaisesti yhteiskunnan ja kansantalouden on autettava kansalaisia säilyttämään fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvointinsa myös korkeassa iässä. Näin ollen Euroopassa tarvitaan aktiivista ikääntymistä edistävää kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka sisältää terveyden, elinvoiman ja arvokkuuden näkökohdat, koska vai sen avulla ikääntyneet voivat jatkaa yhteiskunnan aktiivisina jäseninä ja pysyvät mahdollisimman pitkään riippumattomina.

Lisäksi aktiivisen ikääntymisen edistäminen edellyttää ehdottomasti sukupolvien välisen solidaarisuuden ja yhteistyön tehostamista. Edellä mainittua edistävät monet eri ikäryhmiä edustavat kansalaisjärjestöt, erityisesti AGE ja Euroopan nuorisofoorumi. Myös samaa tavoitetta edistävää sukupolvien välistä eurooppalaista teemapäivää vietetään vuosittain 29. huhtikuuta. Nuorison, aktiiviväestön ja ikääntyneiden välinen solidaarisuus ei kuitenkaan voi perustua vain rahoitusnäkökohtiin. Sitä on päinvastoin tarkasteltava laajemmassa yhteydessä, joka sisältää keskinäisen yhteistyön edistämisen ja kaikkien sukupolvien välisen vuorovaikutuksen, jotta kukin sukupolvi voi löytää oman paikkansa yhteiskunnassa ja jotta kukin sukupolvi voi antaa kykynsä mukaisesti parhaan panoksensa eurooppalaiselle yhteiskunnalle. Tulevaisuudessa eurooppalaisen yhteiskunnan on oltava kaiken ikäisten kansalaisten yhteiskunta.

Näin ollen esittelijä ehdottaa, että eurooppalainen teemavuosi 2012 nimitetään "aktiivisen ikääntymisen eurooppalaiseksi teemavuodeksi, joka edistää sukupolvien välistä solidaarisuutta, ylläpitää ja kunnioittaa kaikkien elinvoimaa ja arvokkuutta" ja että kolme pilaria – elinvoima, arvokkuus ja sukupolvien välinen solidaarisuus – saavat näkyvyyttä eurooppalaisen teemavuoden tavoitteiden ja toimien yhteydessä.

2.  Eurooppalaisen teemavuoden 2012 olisi edistettävä aktiivisen ikääntymisen kulttuurin kehittämistä siten, että kaikkien eurooppalaisten asenteet, arvot, tavoitteet ja käytännöt ovat yhtäläiset.

Aktiivinen ikääntyminen on sisällytettävä olennaisena osana eurooppalaiseen sosiaaliseen malliin ja sosiaaliseen markkinatalouteen. Aktiivisen ikääntymisen on toimittava kolmeen pilariin: elinvoimaan, arvokkuuteen ja sukupolvien välisensolidaarisuuden edistämiseen perustuvan eurooppalaisen elämäntavan peruskivenä. Jotta mainittu tavoite voidaan saavuttaa, eurooppalaisen teemavuoden pitäisi edistää ajatustapojen muuttamista ja sitoutumisen ja aktiivisen ikääntymisen kestävää tukemista kaikkien sukupolvien keskuudessa, yli 50-vuotiaat ja sitä vanhemmat mukaan luettuina. Eurooppalaisella teemavuodella olisi myös edistettävä suuren yleisön keskuudessa myönteistä kuvaa ikääntyneistä ja siitä, mitä ikääntyneillä on annettavanaan. Eurooppalaisella teemavuodella olisi edistettävä sen mallin muuttamista, jonka mukaisesti yhteiskunta on järjestetty, ja palaamista sosiaalisiin suhteisiin ja eri sukupolvien välisiin yhteyksiin.

Näin ollen esittelijä ehdottaa, että eurooppalaisen teemavuoden yleinen tavoite asetetaan siten, että eurooppalainen teemavuosi edistää aktiivisen ikääntymisen kulttuurin kestävyyttä Euroopassa.

3.  Asetettujen yleisten tavoitteiden saavuttaminen eurooppalaisen teemavuoden aikana vaatii kaikkien asianomaisten toimijoiden osallistumista ja niiden tukea, mutta myös vähimmäismäärän budjettirahoitusta.

Eurooppalaisen teemavuoden avulla olisi mahdollistettava se, että edistetään kaikkien EU:n, kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason asianomaisten toimijoiden osallistumista. Tässä yhteydessä työmarkkinaosapuolten ja kansalaisjärjestöjen rooli on ratkaisevan tärkeä. Viimeksi mainittujen osalta olisi kiinnitettävä erityistä huomiota kirkkoihin ja muihin erilaisiin järjestöihin, jotka torjuvat köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä.

Koska monet eri aloja koskevat EU:n nykyiset rahoitusohjelmat ovat ratkaisevassa asemassa aktiivisen ikääntymisen kannalta, ne voivat mahdollisesti edistää eurooppalaisen teemavuoden toimien täytäntöönpanoa. Rahoitusohjelmien käyttämisen edistäminen olisi myönteistä myös sen vuoksi, että aktiivisen ikääntymisen tukemistoimia tarvitaan monilla eri aloilla. Rahoitusohjelmien osuus on kuitenkin epäselvä aivan eurooppalaisen teemavuoden päättymiseen saakka. Lisäksi on äärimmäisen tärkeää, että EU tukee mahdollisimman paljon jäsenvaltiota, kun ne organisoivat toimiaan kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, tavoitteiden tunnistaminen ja kokemusten vaihto mukaan luettuina. Näin ollen edellä mainittuun tarkoitukseen on varattava tietty osuus eurooppalaista teemavuotta koskevien EU:n tason toimien, kuten tiedottamisen ja viestinnän sekä EU:n tason kokousten, analyysien ja tutkimusten rahoituksesta.

Eurooppalaisen teemavuoden kestävyyden vahvistamiseksi esittelijä ehdottaa erityistä budjettikohtaa eurooppalaiselle teemavuodelle 2012.

EU ja sen jäsenvaltiot ovat jo tähän mennessä edistäneet suuresti Euroopan kansalaisten odotettavissa olevan eliniän pidentämistä. Taloudellinen hyvinvointi, sosiaaliturva ja vakaa rauhantila ovat varmistaneet elämänlaadun parantamisen. Samaan aikaan on noussut uusia haasteita, joihin meidän on vastattava. Aktiivisen ikääntymisen kulttuuri voi olla hyödyksi erityisesti sillä edellytyksellä, että aktiivista ikääntymistä kehitetään kokonaisvaltaisesti siten, että se sisältää kaikkien sukupolvien taloudelle ja yhteiskunnalle tarjoamien resurssien ja taitojen kunnioittamisen.

Näin ollen eurooppalaisen teemavuoden 2012 olisi edistettävä ratkaisevalla tavalla mainittua kehitystä siten, että ihmiset asetetaan politiikan, yhteiskunnan ja talouden keskipisteeseen ja siten, että eurooppalainen yhteiskunta on kaikenikäisten kansalaisten yhteiskunta.


BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO YHTEENSOPIVUUDESTA RAHOITUSKEHYKSEN KANSSA

9.2.2011

Pervenche BERÈS

Talous- ja raha-asioiden valiokunnan puheenjohtaja

Euroopan parlamentti

Rue Wiertz

B-1047 Bryssel

Aihe:      Lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöstä aktiivisen ikääntymisen eurooppalaisesta teemavuodesta (2012) (KOM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD)) koskevan Kastlerin mietintöluonnoksen yhteensopivuudesta rahoituskehyksen kanssa

Arvoisa Pervenche Berès,

13. tammikuuta 2011 päivätyllä kirjeellä pyysitte budjettivaliokuntaa työjärjestyksen 38 artiklan 2 kohdan mukaisesti arvioimaan edellä mainitussa mietintöluonnoksessa ehdotettujen muutosten yhteensopivuutta rahoituskehyksen kanssa.

Koordinaattoreiden 26. tammikuuta tekemän päätöksen perusteella ja työjärjestyksen 38 artiklan 2 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta käsitteli mainittua asiaa 7. helmikuuta pitämässään kokouksessa.

Tässä vaiheessa valiokunta hyväksyi yksimielisesti edellä mainittuun mietintöluonnokseen sisältyvät rahoitusta koskevat muutokset, joiden tarkoituksena on sisällyttää vuoden 2012 talousarvioon 4 miljoonan euron maksusitoumusmäärärahat, jotka koskevat EU:n tason toimia eurooppalaisen teemavuoden 2012 puitteissa.

Mainittu päätös perustuu tämänhetkiseen arviointiin otsakkeen 1a liikkumavarasta varainhoitovuoden 2012 aikana, mikä perustuu Euroopan komission 31. tammikuuta julkaiseman ohjelmasuunnitelman tietoihin.

On kuitenkin pantava merkille, että varainhoitovuodelle 2012 osoitettu mahdollinen lisärahoitus riippuu huhtikuussa 2011 ilmoitettavasta vuoden 2012 talousarvioluonnoksen todellisesta käytettävissä olevasta rahoitusmarginaalista ja ennen kaikkea budjettivallan käyttäjien välisistä neuvotteluista tämän vuoden toisen vuosipuoliskon aikana.

Kunnioittavasti

(allek.) Alain Lamassoure

Budjettivaliokunnan puheenjohtaja


ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (27.1.2011)

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi aktiivisen ikääntymisen eurooppalaisesta teemavuodesta (2012)

(KOM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

Valmistelija: Lambert van Nistelrooij

LYHYET PERUSTELUT

Komissio on ehdottanut vuotta 2012 aktiivisen ikääntymisen eurooppalaiseksi teemavuodeksi. Tämän eurooppalaisen teemavuoden yleisenä tavoitteena on kannustaa ja tukea jäsenvaltioiden, niiden alue- ja paikallisviranomaisten, työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan pyrkimyksiä edistää aktiivista ikääntymistä ja 60 vuoden ikää lähenevän ja sitä vanhemman, nopeasti kasvavan väestönosan potentiaalin parempaa hyödyntämistä ja näin säilyttää sukupolvien välinen solidaarisuus. Siinä määritellään aktiivinen ikääntyminen parempien mahdollisuuksien ja työolojen luomiseksi, jotta iäkkäät työntekijät voivat osallistua työmarkkinoille, sosiaalisen eristäytymisen torjunnaksi edistämällä aktiivista yhteiskunnallista osallistumista ja terveen ikääntymisen tukemiseksi.

Päätösehdotuksen 2 artiklassa luetellaan monia tavoitteita. Niiden saavuttamiseksi toteutettavat käytännön toimenpiteet esitetään 3 artiklassa, ja niitä ovat muun muassa aloitteet, joita EU ja jäsenvaltioiden kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset järjestävät ja panevat täytäntöön.

Aluekehitysvaliokunnan ehdottamilla tarkistuksilla pyritään siten

– varmistamaan, että aktiivinen ikääntyminen on kiinteästi poliittisella asialistalla;

– lisäämään eurooppalaisen teemavuoden nimeen alaotsikko – sukupolvien välisen solidaarisuuden edistäminen – jotta korostettaisiin entistä enemmän, miksi aktiivisen ikääntymisen edistäminen yhteiskunnissa on tärkeää;

– korostamaan merkittävää asemaa, joka eurooppalaisella teemavuodella voi olla sellaisten paikallisten ja alueellisten hankkeiden ja aloitteiden tukemisessa ja edistämisessä, joiden avulla iäkkäät ihmiset voivat vaikuttaa yhteisöönsä ja saada riittävää suojaa, turvaa ja terveydenhoitoa;

– varmistamaan yleisen tietoisuuden lisääntyminen jäsenvaltioiden kaupungeissa ja alueilla:

– varmistamaan, että aktiivisen ikääntymisen eurooppalaisen teemavuoden nojalla käynnistetyissä aloitteissa sovelletaan hajautettua lähestymistapaa ja että ne perustuvat, kuten Eurooppa 2020 -strategiaa koskevassa alue- ja paikallisviranomaisten alueellisessa sopimuksessa korostetaan, siihen, että kaikki tasot kokevat ne omakseen;

– tarjoamaan asianmukaista koordinointia, johdonmukaisuutta ja tehokkuutta laatimalla strategiset ohjeet eurooppalaisen teemavuoden perusteella käynnistettyjen hankkeiden täytäntöönpanolle;

– tiedottamaan tieto- ja viestintätekniikan kehityksen merkityksestä, koska sillä voidaan vastata tehokkaasti ikääntyvän yhteiskunnan haasteisiin.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(2 a) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 156 artiklan mukaan komissio edistää jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja helpottaa niiden toiminnan yhteensovittamista sosiaalipolitiikan aloilla.

Perustelu

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaista uutta toimielinjärjestelmää koskeva lisäys.

Tarkistus  2

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 b) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 174 artiklan mukaan tietyt unionin alueet kärsivät vakavista ja pysyvistä demografisista haitoista, jotka voivat jarruttaa niiden kehitystä ja vaatia erityistä huomiota, jotta taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoite on mahdollista saavuttaa.

Perustelu

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 174 artiklassa todetaan, että tietyt unionin alueet, kuten harvaanasutut alueet, kärsivät vaikeuksista, jotka johtuvat niiden demografisista piirteistä, ja että tämä tilanne on otettava erityisesti huomioon unionin politiikassa.

Tarkistus  3

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Euroopan unionin 60 vuoden ikää lähenevistä ja sitä vanhemmista ihmisistä koostuva väestönosa kasvaa nopeammin kuin koskaan aiemmin. Suurimman muutoksen odotetaan tapahtuvan vuosina 2015–2035, kun yli 60-vuotiaiden määrä kasvaa kaksi miljoonaa ihmistä vuodessa. Tämä kasvu on erittäin myönteistä, koska se on johdonmukainen seuraus terveydenhoidon ja elämänlaadun paranemisesta. Väestörakenteen muutoksesta johtuva todellisuus tuo kuitenkin unionille monia haasteita, joita ovat esimerkiksi tiettyjen kaupunkien ja alueiden väestön väheneminen, myös kyseisten kaupunkien ja alueiden houkuttelevuuden väheneminen, eläkerahastoihin kohdistuva suuri paine ja terveydenhoidon ja julkisten palvelujen rahoituksen kestävyyttä koskevat ongelmat.

Tarkistus  4

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Komissio korosti tiedonannossaan "Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia" sitä, kuinka tärkeää Euroopan unionille on tukea väestön ikääntymistä terveenä ja aktiivisena sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja paremman tuottavuuden saavuttamiseksi. Se ehdotti lippulaivahanketta "Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma", jonka yhteydessä jäsenvaltioiden olisi erityisesti edistettävä aktiivisen ikääntymisen politiikkoja, ja lippulaivahanketta "Euroopan köyhyydentorjuntafoorumi". Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimia kaikilla julkishallinnon tasoilla ja hallituksesta riippumattomien sidosryhmien toimia; niitä voidaan tukea unionin tasolla eurooppalaisen teemavuoden toimilla, joiden tavoitteena on tehdä asiaa tunnetuksi ja edistää hyvien käytänteiden vaihtamista. Kansallisten koordinaattoreiden olisi huolehdittava siitä, että kansalliset toimet koordinoidaan ja että ne ovat yhdenmukaisia eurooppalaisen teemavuoden yleistavoitteiden kanssa. Myös muiden toimielinten ja sidosryhmien osallistuminen on suunnitteilla.

(10) Komissio korosti tiedonannossaan "Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia" sitä, kuinka tärkeää Euroopan unionille on tukea väestön ikääntymistä terveenä ja aktiivisena sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja paremman tuottavuuden saavuttamiseksi. Se ehdotti lippulaivahanketta "Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma", jonka yhteydessä jäsenvaltioiden olisi erityisesti edistettävä aktiivisen ikääntymisen politiikkoja, ja lippulaivahanketta "Euroopan köyhyydentorjuntafoorumi". Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää lähestymistapaa, jonka kaikki tasot tuntevat omakseen ja jonka avulla kaikki paikallis- ja alueviranomaiset sekä hallituksesta riippumattomat sidosryhmät saadaan osallistumaan ja toimimaan tiiviimmin; näitä toimijoita pitäisi tukea unionin tasolla eurooppalaisen teemavuoden toimilla, joiden tavoitteena on tehdä asiaa tunnetuksi, edistää hyvien käytänteiden vaihtamista ja saada aikaan synergiaa. Kansallisten koordinaattoreiden olisi huolehdittava siitä, että sekä keskustason että hajautetun tason toimet koordinoidaan ja että ne ovat yhdenmukaisia eurooppalaisen teemavuoden yleistavoitteiden kanssa. Myös muiden toimielinten ja sidosryhmien osallistuminen on suunnitteilla.

Perustelu

On olennaisen tärkeää tehdä yhteistyötä paikallis- ja alueviranomaisten kanssa väestön terveen ja aktiivisen ikääntymisen tukemisessa, jotta voidaan saavuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoite sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta ja suuremmasta tuottavuudesta. Niiden sitoutuminen varmistetaan toteuttamalla toimia ja käynnistämällä aloitteita, jotka kaikki tasot tuntevat omakseen. Uutta synergiaa luodaan lisäksi hallituksen aktiivisella keskustason ja hajautetun tason osallistumisella ja koordinoimalla asianmukaisesti eurooppalaisen teemavuoden toimia.

Tarkistus  5

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Ensimmäisestä Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahankkeesta 19 päivänä toukokuuta 2010 antamassaan tiedonannossa "Euroopan digitaalistrategia" komissio korosti tieto- ja viestintätekniikan merkitystä hyvässä vanhuudessa ja ehdotti erityisesti tietotekniikka-avusteiseen asumiseen (Ambient Assisted Living eli ALL) keskittyvän yhteisen ohjelman vahvistamista. Euroopan digitaalistrategiassa suositeltiin myös yhteisiä toimia kaikkien eurooppalaisten digitaitojen parantamiseksi, mukaan lukien iäkkäät ihmiset, joiden osuus niistä 150 miljoonasta ihmisestä (noin 30 prosenttia kaikista), jotka eivät ole koskaan käyttäneet internetiä, on liian suuri.

(13) Ensimmäisestä Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahankkeesta 19 päivänä toukokuuta 2010 antamassaan tiedonannossa "Euroopan digitaalistrategia" komissio korosti tieto- ja viestintätekniikan sovellusten ja palvelujen merkitystä hyvässä vanhuudessa ja ehdotti erityisesti tietotekniikka-avusteiseen asumiseen (Ambient Assisted Living eli ALL) keskittyvän yhteisen ohjelman vahvistamista. Euroopan digitaalistrategiassa suositeltiin myös yhteisiä toimia kaikkien eurooppalaisten digitaitojen parantamiseksi, mukaan lukien iäkkäät ihmiset, joiden osuus niistä 150 miljoonasta ihmisestä (noin 30 prosenttia kaikista), jotka eivät ole koskaan käyttäneet internetiä, on liian suuri. Tulevina vuosina olisi panostettava erityisesti infrastruktuureihin, jotta digitaalistrategian tuomat mahdollisuudet pystytään hyödyntämään alueilla, joilla niihin on olemassa suurimmat tarpeet muun muassa eHealth-palveluiden muodossa.

Tarkistus  6

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a) Komissio on "Eurooppa 2020 -strategiassa" ehdottanut aktiivista ja tervettä ikääntymistä koskevan pilottihankkeen käynnistämistä vuoden 2011 alussa innovaatiounionin puitteissa. Tämä pilottihanke, joka on ensimmäinen innovaatiokumppanuus, sisältää myös sosiaalisen innovoinnin. Pilottihankkeella pyritään parantamaan elämänlaatua, ehkäisemään sairauksia ja parantamaan julkisen sektorin ja työmarkkinaosapuolten sosiaalisia verkkoja, edistämään elämänlaatua tukevien uusien tekniikoiden käyttöönottoa, saamaan kansalaiset elämään itsenäisesti ja terveenä pidempään ja lisäämään terveiden elinvuosien keskimäärää kahdella vuoteen 2020 mennessä. Sillä pyritään lisäksi parantamaan eurooppalaisten sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyttä ja tehokkuutta ja luomaan unionin markkinat ja maailmanmarkkinat innovatiivisille tieto- ja viestintätekniikan sovelluksille ja palveluille. Se loisi unionin yrityksille uusia mahdollisuuksia ja parantaisi siten unionin kilpailukykyä ja lisäisi työpaikkoja Euroopan alueilla.

Tarkistus  7

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a) Komission 9 päivänä marraskuuta 2010 antaman kertomuksen "Taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevä viides kertomus: koheesiopolitiikan tulevaisuus"1 päätelmissä katsotaan, että Euroopan unionin on luotava sellainen koheesiopolitiikka, joka vastaa esimerkiksi sellaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin kuin väestön ikääntyminen, ja että unionin on osoitettava riittävät voimavarat tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Tarkistus  8

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Useissa unionin ohjelmissa käsitellään aktiivista ikääntymistä, esimerkiksi Euroopan sosiaalirahastossa, Euroopan aluekehitysrahastossa, PROGRESS-ohjelmassa, elinikäisen oppimisen ohjelmassa, kansanterveysohjelmassa, seitsemännen tutkimuksen ja teknologian kehittämisen puiteohjelman tieto- ja viestintätekniikkaan sekä yhteiskunta- ja taloustieteisiin ja humanistisiin tieteisiin liittyvissä erityisohjelmissa, hyvää vanhuutta tietoyhteiskunnassa koskevassa toimintasuunnitelmassa, tietekniikka-avusteista asumista koskevassa yhteisessä tutkimus- ja innovointiohjelmassa, kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelmassa, johon liittyy hyvää vanhuutta koskevia tieto- ja viestintätekniikkahankkeita, sekä kaupunkiliikennettä koskevassa toimintasuunnitelmassa. Unionin yhteisrahoitus eurooppalaisen teemavuoden yhteydessä toteutettaville toimille on nykyisiin työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioiden alan ohjelmiin ja autonomisiin budjettikohtiin vuosittain tai monivuotisesti sovellettavien painopisteiden ja sääntöjen mukaista. Eurooppalaista teemavuotta voidaan tarvittaessa tukea myös muiden alojen, kuten koulutuksen ja kulttuurin, terveydenhuollon, tutkimuksen, tietoyhteiskunnan, aluepolitiikan ja liikennepolitiikan alojen ohjelmista.

(15) Useissa unionin ohjelmissa käsitellään aktiivista ikääntymistä, esimerkiksi Euroopan sosiaalirahastossa, Euroopan aluekehitysrahastossa, PROGRESS-ohjelmassa, elinikäisen oppimisen ohjelmassa, kansanterveysohjelmassa, seitsemännen tutkimuksen ja teknologian kehittämisen puiteohjelman tieto- ja viestintätekniikkaan sekä yhteiskunta- ja taloustieteisiin ja humanistisiin tieteisiin liittyvissä erityisohjelmissa, hyvää vanhuutta tietoyhteiskunnassa koskevassa toimintasuunnitelmassa, tietekniikka-avusteista asumista koskevassa yhteisessä tutkimus- ja innovointiohjelmassa, kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelmassa, johon liittyy hyvää vanhuutta koskevia tieto- ja viestintätekniikkahankkeita, sosiaalista matkailua koskevassa CALYPSO-valmistelutoimessa sekä kaupunkiliikennettä koskevassa toimintasuunnitelmassa. Unionin yhteisrahoitus eurooppalaisen teemavuoden yhteydessä toteutettaville toimille on nykyisiin työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioiden alan ohjelmiin ja autonomisiin budjettikohtiin vuosittain tai monivuotisesti sovellettavien painopisteiden ja sääntöjen mukaista. Eurooppalaista teemavuotta voidaan tarvittaessa tukea myös muiden alojen, kuten koulutuksen ja kulttuurin, terveydenhuollon, tutkimuksen, tietoyhteiskunnan, aluepolitiikan ja liikennepolitiikan alojen ohjelmista erityisesti silloin, kun se on tarpeen sosiaalista osallisuutta koskevia näkökohtia tai alhaiseen hyvinvointiin ja köyhyyteen liittyviä olosuhteita käsiteltäessä. Näin eurooppalaisen teemavuoden yhteydessä voitaisiin samalla kiinnittää yleisön huomiota ja aktivoida asianomaisia tahoja torjumaan ikääntyneiden sosiaalista syrjäytymistä, toimeentulon epävarmuutta ja köyhyyttä erityisesti Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahankkeen "Euroopan köyhyydentorjuntafoorumi" puitteissa. Unionin rahoitus ikääntymisen aiheuttamien haasteiden voittamiseksi ei saisi rajoittua pelkästään ikääntymisen teemavuoteen, vaan demografiset haasteet ja niiden vaatima rahoitus olisi otettava huomioon unionin politiikassa jatkuvasti.

Tarkistus  9

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) Jäsenvaltiot eivät pysty täysin saavuttamaan ehdotetun aktiivisen ikääntymisen eurooppalaisen teemavuoden tavoitteita tarvittavan jäsenvaltioiden välisen tiedonvaihdon ja unionin laajuisen hyvien toimintatapojen levittämisen vuoksi, vaan ne voidaan ehdotettujen toimien laajuuden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

(16) Jäsenvaltiot eivät pysty täysin saavuttamaan ehdotetun aktiivisen ikääntymisen eurooppalaisen teemavuoden tavoitteita tarvittavan jäsenvaltioiden välisen tiedonvaihdon ja unionin laajuisen hyvien toimintatapojen levittämisen vuoksi. Tunnustettakoon, että kaupungeilla, alueilla ja jäsenvaltioilla on ratkaiseva rooli asianomaisten erityistoimien toteuttamisessa; erityisesti niillä on vastuu vaikeuksissa olevien ihmisten sosiaalisesta osallistamisesta ja ikääntyvien tukemisesta. Tunnustettakoon lisäksi, että ne voidaan ehdotettujen toimien laajuuden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla ja että rajoittamatta toissijaisuusperiaatteen soveltamista ja ehdotettujen toimien laajuuden vuoksi kyseiset tavoitteet voidaan saavuttaa paremmin, kun aloite tehdään unionin tasolla. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

Tarkistus  10

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a) Väestön ikääntymisen ongelma liitetään usein maaseutualueiden erityispiirteisiin. Tämä ongelma ei ole kuitenkaan yksinomaan maaseudulle tyypillinen, sillä se liittyy myös kaupunkiympäristöjen olosuhteisiin ja kaupunkien rooliin väestön kotouttamisessa ja kouluttamisessa.

Perustelu

Työssäkäyvän väestön ikääntyminen on tosiasia, jonka syy- ja seuraussuhteita olisi tarkasteltava sekä maaseudulla että kaupungeissa, jotta löydetään ratkaisuja vanhempien sukupolvien integroimiseksi.

Tarkistus  11

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 b) Aktiivisena ikääntymiseen tarvitaan sukupolvien välistä solidaarisuutta, joka lähtee siitä, että luodaan iäkkäille työntekijöille parempia ja useampia työmahdollisuuksia, jotta he voivat osallistua työmarkkinoille, ja siitä, että pyritään edistämään heidän täysimääräistä osallistumistaan yhteiskuntaan ja torjumaan sosiaalista eristäytymistä herättämällä tietoisuutta heidän riippumattomuudestaan ja elämänlaadustaan erityisesti edistämällä heidän osallistumistaan matkailuun ja vapaaehtoistyöhön.

Perustelu

Aktiivisena ikääntymisen varmistamiseen ei riitä sukupolvien välisen solidaarisuuden ongelmien ratkaisemiseen pyrkiminen pelkästään ikääntyvien työmarkkinoille integroimisella, vaan siihen tarvitaan myös sosiaalisen eristäytymisen torjumista, koulutusta sekä kansalais- ja vapaa-ajan toimintaan innostamista.

Tarkistus  12

Ehdotus päätökseksi

1 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Nimetään vuosi 2012 aktiivisen ikääntymisen eurooppalaiseksi teemavuodeksi, jäljempänä 'eurooppalainen teemavuosi'.

Nimetään vuosi 2012 aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaiseksi teemavuodeksi (jäljempänä 'eurooppalainen teemavuosi').

Tarkistus  13

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Eurooppalaisen teemavuoden yleistavoitteena on kannustaa ja tukea jäsenvaltioiden, niiden alue- ja paikallisviranomaisten, työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan pyrkimyksiä edistää aktiivista ikääntymistä ja 60 vuoden ikää lähenevän ja sitä vanhemman, nopeasti kasvavan väestönosan potentiaalin parempaa hyödyntämistä ja näin säilyttää sukupolvien välinen solidaarisuus. Aktiivinen ikääntyminen merkitsee parempien mahdollisuuksien ja työolojen luomista, jotta iäkkäät työntekijät voivat osallistua työmarkkinoille, sosiaalisen eristäytymisen torjuntaa edistämällä aktiivista osallistumista yhteiskuntaan ja terveen ikääntymisen tukemista. Tämän perusteella tavoitteena on

Eurooppalaisen teemavuoden yleistavoitteena on kannustaa ja tukea jäsenvaltioiden, niiden alue- ja paikallisviranomaisten, työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan pyrkimyksiä edistää konkreettisin toimin 60 vuoden ikää lähenevän ja sitä vanhemman väestönosan osallistumista yhteiskuntaan ottaen huomioon sen taloudellisen, yhteiskunnallisen ja kulttuurisen roolin sukupolvien välisen solidaarisuuden säilyttämisessä. Siksi on olennaisen tärkeää, että eurooppalaisella teemavuodella tuetaan ja edistetään paikallisia ja alueellisia hankkeita ja aloitteita, joissa otetaan huomioon ikääntyvien erityistarpeet ja joilla mahdollistetaan ikääntyvän yhteiskunnan jäsenten mahdollisimman laaja osallistuminen omiin yhteisöihinsä ja se, että ikääntyvän yhteiskunnan iäkkäät henkilöt saavat asianmukaista suojelua, turvaa, tarvittavaa asuinympäristön mukauttamista, julkisia palveluita ja laadukasta hoitoa. Jäsenvaltioiden ja niiden kaupunkien ja alueiden tehtävänä on lisäksi tarjota puitteet, joissa julkisen ja yksityisen sektorin sidosryhmät voivat tehdä laadukasta yhteistyötä näiden yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Aktiivinen ikääntyminen merkitsee parempien mahdollisuuksien ja työolojen luomista, jotta iäkkäät työntekijät voivat osallistua työmarkkinoille ja vapaaehtoistyöhön, sosiaalisen eristäytymisen torjuntaa edistämällä aktiivista osallistumista yhteiskuntaan ja terveen ikääntymisen tukemista. Tämän perusteella tavoitteena on

Tarkistus  14

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

parantaa yleistä tietoisuutta aktiivisen ikääntymisen tärkeydestä, jotta voidaan korostaa iäkkäiden ihmisten hyödyllistä panosta yhteiskunnan ja talouden kannalta, edistää aktiivista ikääntymistä ja saada iäkkäiden ihmisten potentiaali paremmin käyttöön;

parantaa kaikilla hallinnon tasoilla jäsenvaltioissa, kaupungeissa ja alueilla yleistä tietoisuutta aktiivisen ikääntymisen tärkeydestä, jotta voidaan korostaa iäkkäiden ihmisten hyödyllistä panosta yhteiskunnassa ja taloudessa, kun he siirtävät tietämyksensä ja ammattitaitonsa muille ja vahvistavat omaa tietämystään ja ammattitaitoaan, edistää aktiivista ikääntymistä, saada iäkkäiden ihmisten potentiaali paremmin käyttöön sekä asettaa aktiivinen ikääntyminen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden edistäminen korkealle sidosryhmien poliittisella asialistalla kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla;

Tarkistus  15

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

herättää keskustelua ja kehittää jäsenvaltioiden ja sidosryhmien välistä vastavuoroista oppimista kaikilla tasoilla aktiivisen ikääntymisen politiikkojen edistämiseksi, hyvien käytänteiden määrittämiseksi ja levittämiseksi sekä yhteistyön ja synergian edistämiseksi;

herättää keskustelua, tukea ja kehittää kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason julkisten, yksityisten ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden välistä vastavuoroista oppimista aktiivisen ikääntymisen politiikkojen edistämiseksi tehokkaammin ja menestyksekkäämmin, hyvien käytänteiden määrittämiseksi ja levittämiseksi sekä yhteistyön ja synergian edistämiseksi;

Tarkistus  16

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

tarjota puitteet sitoutumiselle ja käytännön toimille, jotta jäsenvaltiot ja sidosryhmät kaikilla tasoilla pystyvät kehittämään politiikkoja erityisillä toimilla ja sitoutumaan erityisiin aktiivista ikääntymistä koskeviin tavoitteisiin.

tarjota puitteet sitoutumiselle ja käytännön toimille, esimerkiksi sellaisen ympäristön luomiselle, jolla edistetään ikääntyvän yhteiskunnan haasteeseen vastaavia tekniikan innovaatioita tieto- ja viestintätekniikan alalla, jotta kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason sekä kansalaisyhteiskunnan julkiset ja yksityiset toimijat pystyvät kehittämään politiikkoja erityisillä toimilla ja sitoutumaan erityisiin aktiivista ikääntymistä koskeviin tavoitteisiin kehittämällä pitkän aikavälin strategioita.

Tarkistus  17

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– tietojen, kokemusten ja hyvien käytänteiden vaihto;

– tietojen, kokemusten ja hyvien käytänteiden vaihto erityisesti sellaisten paikallisten luottamushenkilöiden kesken, jotka vastaavat aktiivisena ikääntymiseen ja sukupolvien väliseen solidaarisuuteen liittyvistä kysymyksistä;

Tarkistus  18

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– tutkimukset ja kyselyt unionin tai jäsenvaltioiden tasolla ja niiden tulosten levittäminen.

tutkimukset ja kyselyt unionin, jäsenvaltioiden tai alueellisten ja paikallisten julkisyhteisöjen tasolla ja niiden tulosten levittäminen.

Tarkistus  19

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Aktiivisen ikääntymisen eurooppalaisen teemavuoden nojalla käynnistettyjen aloitteiden lähestymistapa on hajautettu, ja niissä varmistetaan, että kaikki tasot tuntevat ne omakseen.

Perustelu

On olennaista saada jäsenvaltioiden alueelliset ja paikalliset toimijat mukaan toteuttamaan konkreettisia toimia. Sen varmistamisella, että kaikki tasot tuntevat ne omakseen, olisi taattava kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien tiivis osallistuminen, ja sen pitäisi lisäksi luoda perusta, jonka nojalla toteutetaan pitkäkestoisia ponnistuksia ja aloitteita.

Tarkistus  20

Ehdotus päätökseksi

4 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä kansallinen koordinaattori, joka vastaa jäsenvaltion teemavuoteen osallistumista koskevista järjestelyistä. Kansallisten koordinaattoreiden on myös huolehdittava siitä, että kansalliset toiminnot koordinoidaan asianmukaisesti.

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä kansallinen koordinaattori, joka vastaa jäsenvaltion teemavuoteen osallistumista koskevista järjestelyistä. Kansallisten koordinaattoreiden on myös huolehdittava siitä, että kansalliset toimet koordinoidaan asianmukaisesti ja että kansalaisyhteiskunnan organisaatiot osallistuvat täysimääräisesti eurooppalaisen teemavuoden suunnitteluun ja täytäntöönpanoon paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla. Kansallisten koordinaattoreiden on lisäksi eri hankkeiden täytäntöönpanosta maassaan laatimiensa strategisten ohjeiden avulla luotava puitteet, joissa alueellisen ja paikallisen tason viranomaisten ja sidosryhmien toteuttamia toimia voidaan valvoa selkeästi synergian aikaansaamisen edistämiseksi ja toteutettujen ponnistusten tehokkuuden ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi sekä kaiken epäjohdonmukaisuuden ja päällekkäisyyden välttämiseksi.

Tarkistus  21

Ehdotus päätökseksi

6 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Komissio varmistaa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, että tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat johdonmukaisia muiden sellaisten unionin, kansallisten ja alueellisten toimien ja aloitteiden kanssa, jotka myötävaikuttavat teemavuoden tavoitteiden saavuttamiseen.

Komissio varmistaa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, että tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat johdonmukaisia muiden sellaisten unionin, kansallisten ja alueellisten toimien ja aloitteiden kanssa, jotka myötävaikuttavat teemavuoden tavoitteiden saavuttamiseen, sekä aikaisempien eurooppalaisten teemavuosien, kuten köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan Euroopan teemavuoden (2010) ja Euroopan vapaaehtoistyön teemavuoden (2011) yhteydessä toteutettujen hankkeiden kanssa.

Perustelu

Jotta voidaan parantaa eurooppalaisten teemavuosien yhteydessä toteutettujen hankkeiden näkyvyyttä ja tehostaa niiden vaikutuksia ja tuloksia, on syytä huolehtia tulevien ja aikaisempina teemavuosina toteutettujen hankkeiden välisestä jatkuvuudesta ja johdonmukaisuudesta ottaen huomioon eri teemavuosien mahdolliset yhteiset nimittäjät ja yhteydet.

Tarkistus  22

Ehdotus päätökseksi

6 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a artikla

 

Kansainvälinen yhteistyö

 

Eurooppalaisen teemavuoden yhteydessä komissio voi tehdä yhteistyötä muiden kansainvälisten organisaatioiden asianomaisten elinten kanssa, erityisesti Yhdistyneiden kansakuntien ja Euroopan neuvoston kanssa, jotta voidaan varmistaa unionin pyrkimysten näkyvyys ja tehostaa sen vaikutusta;

Tarkistus  23

Ehdotus päätökseksi

6 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 b artikla

 

Talousarvio

 

1. Tämän päätöksen täytäntöönpanon lisätalousarvio 1 päivän tammikuuta 2012 ja 31 päivän joulukuuta 2012 väliseksi ajaksi on 8 000 000 euroa.

 

2. Budjettivallan käyttäjä hyväksyy vuotuiset määrärahat rahoituskehyksen enimmäismäärien puitteissa.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Aktiivisen ikääntymisen eurooppalainen teemavuosi (2012)

Viiteasiakirjat

KOM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

EMPL

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

9.9.2010

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Lambert van Nistelrooij

27.9.2010

 

 

Valiokuntakäsittely

30.11.2010

 

 

 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Sophie Auconie, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Zuzana Brzobohatá, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach, Andrey Kovatchev, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Schroedter

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Edvard Kožušník, Norica Nicolai, Jan Zahradil


KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (27.1.2011)

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi aktiivisen ikääntymisen eurooppalaisesta teemavuodesta (2012)

(KOM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

Valmistelija: Hannu Takkula

LYHYET PERUSTELUT

Taustaa

Tiettyyn aiheeseen keskittyviä eurooppalaisia teemavuosia on järjestetty EU:n tasolla 1980-luvun alusta lähtien lähes joka vuosi. Teemavuosilla pyritään lisäämään yleistä tietoisuutta ja kiinnittämään kansallisten hallitusten huomio tärkeisiin kysymyksiin, jotka EU:n jäsenvaltiot haluavat yhdessä tuoda esiin. Esimerkiksi vuosi 2010 on Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi ja vuonna 2011 vietetään vapaaehtoistyön teemavuotta. Teemavuodet valitaan etukäteen, jotta kampanjoita ehditään järjestää ja valmisteluja toteuttaa.

Vuoden 2012 eurooppalaiseksi teemavuodeksi on nyt ehdotettu aktiivista ikääntymistä. Tällä teemalla on tarkoitus tarjota puitteet tietoisuuden lisäämiselle, hyvien käytäntöjen määrittämiselle ja jakamiselle sekä sille, että paitsi poliittisia päättäjiä myös kaikkia tasoja edustavia sidosryhmiä kannustetaan edistämään aktiivisuuden ajatusta ja toimintaa Euroopan "ikääntyvien" sukupolvien keskuudessa.

Aiempien teemavuosien tapaan ehdotettuihin toimenpiteisiin sisältyy tiedotus- ja edistämiskampanjoita sekä Euroopan laajuisesti, kansallisesti, alueellisesti tai paikallisesti toteutettavia tapahtumia ja hankkeita, joilla välitetään keskeisiä viestejä ja levitetään tietoa hyvistä käytännöistä. Komissio aikoo lisäksi kannustaa kaikkia EU:n jäsenvaltioita sitoutumaan erityisiin toimiin ja tavoitteisiin vuoteen 2012 mennessä, jotta saman vuoden lopussa voidaan jo esitellä konkreettisia tuloksia.

Komissio on todennut, ettei se pyydä erityistä rahoitusta kyseistä vuotta varten, vaan ehdottaa, että eräiden aikaisempien vuosien tavoin aktiivisen ikääntymisen teemaan liittyviä kampanjoita (ja muita toimia) rahoitettaisiin tietyistä nykyisistä unionin ohjelmista ja hallintomäärärahoista. Vaikka tämä lähestymistapa rahoitukseen on jossakin määrin tarkoituksenmukainen talouden tila huomioon ottaen, esittelijä haluaa korostaa asian ongelmallista luonnetta, etenkin kun on kyse hiljattain leikkausten kohteeksi joutuneista budjettikohdista, joiden osalta on jo sitouduttu rahoittamaan pitkän aikavälin hankkeita ja ohjelmia (kuten elinikäisen oppimisen ohjelmat).

Huomiot

Esittelijä toteaa, että EU:ssa on meneillään merkittävä väestön ikääntymisen vaihe. Tutkimusten mukaan on odotettavissa, että vuodesta 2012 lähtien Euroopan aktiiviväestö alkaa vähentyä samalla, kun yli 60-vuotiaiden määrä jatkaa kasvuaan noin kahdella miljoonalla henkilöllä vuosittain. Paineen lasketaan olevan voimakkaimmillaan vuosina 2015–2035, jolloin niin kutsutut suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle.

Väestön ikääntymisestä on tullut yksi suurimmista haasteistamme. Ikääntyminen lisää taloudellisia ja sosiaalisia vaatimuksia Euroopan maissa, mutta tilanne on samankaltainen myös maailman muissa osissa. Näitä haasteita pohtiessamme meidän on myös tunnustettava, että ikääntyvät kansalaiset muodostavat arvokkaan, vaikkakin usein laiminlyödyn voimavaran ja että heidän panoksensa yhteiskunnillemme on merkittävä. Meidän on siksi pyrittävä hyödyntämään paremmin se panos, jonka iäkkäät ihmiset voivat antaa yhteiskunnalle.

Esittelijä haluaa kiinnittää erityistä huomiota sanaan "aktiivinen". Esittelijä korostaa, että aktiivisella ei tarkoiteta pelkästään kykyä olla fyysisesti aktiivinen tai pysyä työelämässä pidempään, vaan käsitteen pitäisi sisältää myös henkilön jatkuva ja aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen elämään sekä kulttuuriin ja kansalaisyhteiskuntaan liittyviin asioihin.

Esittelijä on tietoinen siitä, että väestön ikääntyminen edellyttää poliittisilta päättäjiltä vastauksia useisiin avainkysymyksiin. Merkittäviä ongelmia ovat muun muassa seuraavat:

1.  Kun ihmiset elävät aiempaa pidempään, miten elämänlaatua voidaan parantaa vanhalla iällä?

2.  Miten ihmisiä voidaan auttaa pysymään aktiivisina heidän ikääntyessään?

3.  Miten varmistetaan, että nuorempi sukupolvi ottaa vanhemman sukupolven aktiivisesti huomioon?

4.  Miten saavutetaan paras mahdollinen tasapaino perheen ja valtion tehtävien välillä, kun on kyse ikääntyvien ja apua tarvitsevien kansalaisten hoitamisesta?

Aktiiviseen ikääntymiseen sisältyy oletusarvoisesti se, että parannetaan iäkkäiden ihmisten mahdollisuuksia jatkaa työelämässä ja pysyä terveenä pidempään ja jatkaa yhteiskunnalliseen elämään osallistumista muilla tavoin. Esimerkiksi vapaaehtoistoimintaa on tuettava lukuisilla eri politiikoilla kaikilla hallintotasoilla. Siksi on tarkoituksenmukaista, että vapaaehtoistyön teemavuosi tulee ennen aktiivisen ikääntymisen teemavuotta. Kuten Euroopan parlamentti on jo aiemmin todennut, eurooppalaisista teemavuosista ei saa kuitenkaan tulla vain pr-toimintaa, ja siksi tulisi pyrkiä vakauttamaan niiden tavoitteet ja tulokset kaikenkattavasti tiettyjen politiikanalojen, ohjelmien ja muiden aloitteiden yhteydessä niin, että samalla annetaan vauhtia uusille toimille ja menettelyille.

Aktiivista ikääntymistä on edistettävä useilla rintamilla ja ennen muuta työelämässä, jossa myös ikääntyville työntekijöille on järjestettävä mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen, jotta varmistetaan, että he pysyvät aktiivisina. Iäkkäät ihmiset tarvitsevat lisäksi uuteen teknologiaan perehdyttävää koulutusta. Lisäksi on pidettävä mielessä, että "sukupuolten välisellä" oppimisella voidaan helpottaa ja jopa parantaa oppimiskokemuksia ja edesauttaa kulttuuriarvojen välittämistä.

TARKISTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Iäkkäiden ihmisten osuuden kasvamisen vuoksi on entistä tärkeämpää edistää tervettä ikääntymistä. Terve ikääntyminen voi auttaa lisäämään iäkkäiden ihmisten osallistumista työelämään, mahdollistaa heidän pysymisensä pitempään aktiivisina yhteiskunnassa, parantaa heidän elämänlaatuaan ja rajoittaa terveydenhuolto- ja sosiaalijärjestelmiin kohdistuvia paineita.

(5) Iäkkäiden ihmisten osuuden kasvamisen vuoksi on entistä tärkeämpää tukea tervettä ikääntymistä edistämällä kulttuuritoimintaa (urheilu mukaan lukien), joka vaikuttaa myönteisesti niin henkiseen kuin fyysiseenkin terveyteen. Terve ikääntyminen voi auttaa lisäämään iäkkäiden ihmisten osallistumista työelämään, mahdollistaa heidän pysymisensä pitempään aktiivisina yhteiskunnassa, parantaa heidän elämänlaatuaan ja rajoittaa terveydenhuolto- ja sosiaalijärjestelmiin kohdistuvia paineita. Sen vuoksi iäkkäitä ihmisiä olisi ohjattava liikunnan ja urheilun pariin ja heidän mahdollisuuksiaan hyödyntää julkisia liikuntatiloja olisi helpotettava.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Neuvosto hyväksyi 22 päivänä helmikuuta 2007 päätöslauselman aiheesta "Euroopan väestörakenteen muutoksen tuomat mahdollisuudet ja haasteet: iäkkäiden ihmisten osallistuminen taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen". Siinä korostettiin tarvetta parantaa iäkkäiden ihmisten mahdollisuuksia aktiiviseen osallistumiseen, uusia taloudellisia mahdollisuuksia ("senioritalous"), joita syntyy seurauksena siitä, että iäkkäät ihmiset kysyvät yhä enemmän tiettyjä tavaroita ja palveluja, ja iäkkäiden ihmisten myönteisen julkisen kuvan tärkeyttä.

(7) Neuvosto hyväksyi 22 päivänä helmikuuta 2007 päätöslauselman aiheesta "Euroopan väestörakenteen muutoksen tuomat mahdollisuudet ja haasteet: iäkkäiden ihmisten osallistuminen taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen". Siinä korostettiin tarvetta parantaa iäkkäiden ihmisten mahdollisuuksia aktiiviseen osallistumiseen muun muassa vapaaehtoistyön välityksellä, uusia taloudellisia mahdollisuuksia ("senioritalous"), joita syntyy seurauksena siitä, että iäkkäät ihmiset kysyvät yhä enemmän tiettyjä tavaroita ja palveluja, ja iäkkäiden ihmisten myönteisen julkisen kuvan tärkeyttä. Eläkkeellä olevien asiantuntijoiden palvelut, jollaisia monissa maissa jo tarjotaankin, voivat osoittautua erittäin hyödyllisiksi laajentumis-, naapuruus- ja kehityspolitiikassa. Iäkkäiden ihmisten tekemä arvokas vapaaehtoistyö on erinomainen esimerkki ikääntyvän väestönosan yhteiskunnalle ja taloudelle antamasta keskeisen tärkeästä panoksesta, ja tähän työhön olisi kannustettava myös tulevaisuudessa.

Tarkistus  3

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Neuvosto hyväksyi 8 päivänä kesäkuuta 2009 päätelmät aiheesta "Naisten ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet: aktiivinen ja arvokas ikääntyminen". Niissä tunnustetaan, että aktiivisen elämän jatkaminen ja arvokas ikääntyminen on haasteellista iäkkäille naisille ja miehille kaikkialla EU:ssa, ja ehdotetaan jäsenvaltioille ja komissiolle useita toimenpiteitä.

(8) Neuvosto hyväksyi 8 päivänä kesäkuuta 2009 päätelmät aiheesta "Naisten ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet: aktiivinen ja arvokas ikääntyminen". Niissä tunnustetaan, että aktiivisen elämän jatkaminen ja arvokas ikääntyminen on haasteellista iäkkäille naisille ja miehille kaikkialla EU:ssa, ja ehdotetaan jäsenvaltioille ja komissiolle useita toimenpiteitä. Iäkkäille ihmisille suunnattuja toimia olisi toteutettava myös kulttuurin ja yleisen hyvinvoinnin edistämisen alalla, jotta heitä voidaan suojella sosiaaliselta syrjäytymiseltä ja yksinäisyydeltä integroinnin ja osallistamisen keinoin.

Tarkistus  4

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Komissio korosti tiedonannossaan "Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia" sitä, kuinka tärkeää Euroopan unionille on tukea väestön ikääntymistä terveenä ja aktiivisena sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja paremman tuottavuuden saavuttamiseksi. Se ehdotti lippulaivahanketta "Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma", jonka yhteydessä jäsenvaltioiden olisi erityisesti edistettävä aktiivisen ikääntymisen politiikkoja, ja lippulaivahanketta "Euroopan köyhyydentorjuntafoorumi". Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimia kaikilla julkishallinnon tasoilla ja hallituksesta riippumattomien sidosryhmien toimia; niitä voidaan tukea unionin tasolla eurooppalaisen teemavuoden toimilla, joiden tavoitteena on tehdä asiaa tunnetuksi ja edistää hyvien käytänteiden vaihtamista. Kansallisten koordinaattoreiden olisi huolehdittava siitä, että kansalliset toimet koordinoidaan ja että ne ovat yhdenmukaisia eurooppalaisen teemavuoden yleistavoitteiden kanssa. Myös muiden toimielinten ja sidosryhmien osallistuminen on suunnitteilla.

(10) Komissio korosti tiedonannossaan "Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia" sitä, kuinka tärkeää Euroopan unionille on tukea väestön ikääntymistä terveenä ja aktiivisena sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja paremman tuottavuuden saavuttamiseksi. Se ehdotti lippulaivahanketta "Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma", jonka yhteydessä jäsenvaltioiden olisi erityisesti edistettävä aktiivisen ikääntymisen politiikkoja, ja lippulaivahanketta "Euroopan köyhyydentorjuntafoorumi". Koulutusaloitteissa, joiden tavoitteena on lisätä iäkkäiden ihmisten tietämystä ja opettaa heille uusia teknisiä taitoja, olisi hyödynnettävä uutta teknologiaa. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimia kaikilla julkishallinnon tasoilla ja hallituksesta riippumattomien sidosryhmien toimia; niitä voidaan tukea unionin tasolla eurooppalaisen teemavuoden toimilla, joiden tavoitteena on tehdä asiaa tunnetuksi ja edistää hyvien käytänteiden vaihtamista. Kansallisten koordinaattoreiden olisi huolehdittava siitä, että kansalliset toimet koordinoidaan ja että ne ovat yhdenmukaisia eurooppalaisen teemavuoden yleistavoitteiden kanssa. Myös muiden toimielinten ja sidosryhmien osallistuminen on suunnitteilla.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Ensimmäisestä Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahankkeesta 19 päivänä toukokuuta 2010 antamassaan tiedonannossa "Euroopan digitaalistrategia" komissio korosti tieto- ja viestintätekniikan merkitystä hyvässä vanhuudessa ja ehdotti erityisesti tietotekniikka-avusteiseen asumiseen (Ambient Assisted Living eli ALL) keskittyvän yhteisen ohjelman vahvistamista. Euroopan digitaalistrategiassa suositeltiin myös yhteisiä toimia kaikkien eurooppalaisten digitaitojen parantamiseksi, mukaan lukien iäkkäät ihmiset, joiden osuus niistä 150 miljoonasta ihmisestä (noin 30 prosenttia kaikista), jotka eivät ole koskaan käyttäneet internetiä, on liian suuri.

(13) Ensimmäisestä Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahankkeesta 19 päivänä toukokuuta 2010 antamassaan tiedonannossa "Euroopan digitaalistrategia" komissio korosti tieto- ja viestintätekniikan merkitystä hyvässä vanhuudessa ja ehdotti erityisesti tietotekniikka-avusteiseen asumiseen (Ambient Assisted Living eli ALL) keskittyvän yhteisen ohjelman vahvistamista. Euroopan digitaalistrategiassa suositeltiin myös yhteisiä toimia kaikkien eurooppalaisten digitaitojen parantamiseksi, mukaan lukien iäkkäät ihmiset, joiden osuus niistä 150 miljoonasta ihmisestä (noin 30 prosenttia kaikista), jotka eivät ole koskaan käyttäneet internetiä, on liian suuri. Helpottamalla uuden teknologian saatavuutta ja tarjoamalla koulutusta sen käyttämiseen voitaisiin parantaa entisestään iäkkäiden ihmisten mahdollisuuksia hyödyntää elinikäistä oppimista ja myös poistaa etäisyyteen ja vajaakuntoisuuteen liittyviä elinikäisen oppimisen esteitä.

Tarkistus  6

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Useissa unionin ohjelmissa käsitellään aktiivista ikääntymistä, esimerkiksi Euroopan sosiaalirahastossa, Euroopan aluekehitysrahastossa, PROGRESS-ohjelmassa, elinikäisen oppimisen ohjelmassa, kansanterveysohjelmassa, seitsemännen tutkimuksen ja teknologian kehittämisen puiteohjelman tieto- ja viestintätekniikkaan sekä yhteiskunta- ja taloustieteisiin ja humanistisiin tieteisiin liittyvissä erityisohjelmissa, hyvää vanhuutta tietoyhteiskunnassa koskevassa toimintasuunnitelmassa, tietekniikka-avusteista asumista koskevassa yhteisessä tutkimus- ja innovointiohjelmassa, kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelmassa, johon liittyy hyvää vanhuutta koskevia tieto- ja viestintätekniikkahankkeita, sekä kaupunkiliikennettä koskevassa toimintasuunnitelmassa. Unionin yhteisrahoitus eurooppalaisen teemavuoden yhteydessä toteutettaville toimille on nykyisiin työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioiden alan ohjelmiin ja autonomisiin budjettikohtiin vuosittain tai monivuotisesti sovellettavien painopisteiden ja sääntöjen mukaista. Eurooppalaista teemavuotta voidaan tarvittaessa tukea myös muiden alojen, kuten koulutuksen ja kulttuurin, terveydenhuollon, tutkimuksen, tietoyhteiskunnan, aluepolitiikan ja liikennepolitiikan alojen ohjelmista.

(15) Useissa unionin ohjelmissa käsitellään aktiivista ikääntymistä, esimerkiksi Euroopan sosiaalirahastossa, Euroopan aluekehitysrahastossa, PROGRESS-ohjelmassa, elinikäisen oppimisen ohjelmassa ja erityisesti Grundtvig-ohjelmassa, kansanterveysohjelmassa, seitsemännen tutkimuksen ja teknologian kehittämisen puiteohjelman tieto- ja viestintätekniikkaan sekä yhteiskunta- ja taloustieteisiin ja humanistisiin tieteisiin liittyvissä erityisohjelmissa, hyvää vanhuutta tietoyhteiskunnassa koskevassa toimintasuunnitelmassa, tietekniikka-avusteista asumista koskevassa yhteisessä tutkimus- ja innovointiohjelmassa, kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelmassa, johon liittyy hyvää vanhuutta koskevia tieto- ja viestintätekniikkahankkeita, sosiaalista matkailua koskevassa CALYPSO-valmistelutoimessa sekä kaupunkiliikennettä koskevassa toimintasuunnitelmassa. Unionin yhteisrahoitus eurooppalaisen teemavuoden yhteydessä toteutettaville toimille on nykyisiin työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioiden alan ohjelmiin ja autonomisiin budjettikohtiin vuosittain tai monivuotisesti sovellettavien painopisteiden ja sääntöjen mukaista. Eurooppalaista teemavuotta voidaan tarvittaessa tukea myös muiden alojen, kuten koulutuksen ja kulttuurin, terveydenhuollon, tutkimuksen, tietoyhteiskunnan, aluepolitiikan ja liikennepolitiikan alojen ohjelmista.

Tarkistus  7

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Eurooppalaisen teemavuoden yleistavoitteena on kannustaa ja tukea jäsenvaltioiden, niiden alue- ja paikallisviranomaisten, työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan pyrkimyksiä edistää aktiivista ikääntymistä ja 60 vuoden ikää lähenevän ja sitä vanhemman, nopeasti kasvavan väestönosan potentiaalin parempaa hyödyntämistä ja näin säilyttää sukupolvien välinen solidaarisuus. Aktiivinen ikääntyminen merkitsee parempien mahdollisuuksien ja työolojen luomista, jotta iäkkäät työntekijät voivat osallistua työmarkkinoille, sosiaalisen eristäytymisen torjuntaa edistämällä aktiivista osallistumista yhteiskuntaan ja terveen ikääntymisen tukemista. Tämän perusteella tavoitteena on

Eurooppalaisen teemavuoden yleistavoitteena on kannustaa ja tukea jäsenvaltioiden, niiden alue- ja paikallisviranomaisten, työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan pyrkimyksiä edistää aktiivista ikääntymistä ja 60 vuoden ikää lähenevän ja sitä vanhemman, nopeasti kasvavan väestönosan potentiaalin parempaa hyödyntämistä ja näin säilyttää sukupolvien välinen solidaarisuus, kohentaa käsitystä iäkkäistä ihmisistä yhteiskunnan luonnollisina ja täysivaltaisina jäseninä sekä korostaa heidän elinaikanaan hankkimansa arvokkaan kokemuksen merkitystä koko yhteiskunnalle. Aktiivinen ikääntyminen merkitsee parempien mahdollisuuksien ja työolojen luomista ansiotyöhön ja palkattomaan työhön, jotta iäkkäät työntekijät voivat osallistua työmarkkinoille ja siirtää perinteisen ammattitaitonsa muille, sosiaalisen eristäytymisen torjuntaa edistämällä aktiivista osallistumista yhteiskuntaan ja terveen ikääntymisen tukemista edistämällä kulttuuritoimintaa (urheilu mukaan lukien). Tämän perusteella tavoitteena on

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(1) parantaa yleistä tietoisuutta aktiivisen ikääntymisen tärkeydestä, jotta voidaan korostaa iäkkäiden ihmisten hyödyllistä panosta yhteiskunnan ja talouden kannalta, edistää aktiivista ikääntymistä ja saada iäkkäiden ihmisten potentiaali paremmin käyttöön;

(1) parantaa väestön keskuudessa yleistä tietoisuutta aktiivisen ikääntymisen tärkeydestä ja torjua vanhuuteen liittyviä kielteisiä stereotypioita, jotta voidaan korostaa iäkkäiden ihmisten hyödyllistä panosta yhteiskunnan ja talouden kannalta, edistää aktiivista ikääntymistä ja saada iäkkäiden ihmisten potentiaali paremmin käyttöön korostamalla elinikäisen oppimisen strategioita, mukaan lukien uuden teknologian käyttöön liittyvät strategiat;

Tarkistus  9

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(2) herättää keskustelua ja kehittää jäsenvaltioiden ja sidosryhmien välistä vastavuoroista oppimista kaikilla tasoilla aktiivisen ikääntymisen politiikkojen edistämiseksi, hyvien käytänteiden määrittämiseksi ja levittämiseksi sekä yhteistyön ja synergian edistämiseksi;

(2) herättää keskustelua, vaihtaa tietoja ja kehittää jäsenvaltioiden ja sidosryhmien välistä vastavuoroista oppimista kaikilla tasoilla aktiivisen ikääntymisen politiikkojen edistämiseksi, hyvien käytänteiden määrittämiseksi ja levittämiseksi sekä yhteistyön ja synergian edistämiseksi;

Tarkistus  10

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(3) tarjota puitteet sitoutumiselle ja käytännön toimille, jotta jäsenvaltiot ja sidosryhmät kaikilla tasoilla pystyvät kehittämään politiikkoja erityisillä toimilla ja sitoutumaan erityisiin aktiivista ikääntymistä koskeviin tavoitteisiin.

(3) tarjota puitteet sitoutumiselle ja käytännön toimille, jotta jäsenvaltiot ja sidosryhmät kaikilla tasoilla pystyvät kehittämään politiikkoja erityisillä toimilla ja sitoutumaan erityisiin ja konkreettisiin aktiivista ikääntymistä koskeviin tavoitteisiin laatimalla pitkän aikavälin strategioita ja arvioimalla säännöllisesti puitteiden sekä erityisten toimien ja tavoitteiden tehokkuutta.

Tarkistus  11

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) huolehtia siitä, että jäsenvaltiot kannustavat kaikenikäisten ryhmiä keskinäiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön sekä solmimaan kaikkien sukupolvien välisiä kollegiaalisia suhteita ja ehkäisevät tällä tavoin syrjintää ja hyväksikäyttöä.

Tarkistus  12

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– tiedotus-, edistämis- ja valistuskampanjat;

– tiedotus-, edistämis- ja valistuskampanjat, mukaan lukien uusien tiedotusvälineiden ja internetin käyttö;

Tarkistus  13

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– tietojen, kokemusten ja hyvien käytänteiden vaihto;

– tietojen, kokemusten ja hyvien käytänteiden vaihto kansallisten koordinaattoreiden ja eurooppalaisen teemavuoden tavoitteiden toteuttamiseen osallistuvien sidosryhmien perustamien yhteysverkostojen välityksellä;

Tarkistus  14

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Komissiota ja jäsenvaltioita kannustetaan luomaan halukkaille vapaaehtoisille enemmän tilaisuuksia auttaa ikääntyneitä ihmisiä ja osallistua varojenkeräysohjelmiin sekä valjastamaan näin heidän energiansa ja kokemuksensa palvelemaan myönteistä päämäärää.

Tarkistus  15

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio ja jäsenvaltiot ottavat eurooppalaisen teemavuoden toteuttamisessa huomioon sukupuolinäkökohtien valtavirtaistamisen.

3. Komissio ja jäsenvaltiot ottavat eurooppalaisen teemavuoden toteuttamisessa huomioon sukupuolinäkökohtien valtavirtaistamisen ja vammaiset henkilöt.

Tarkistus  16

Ehdotus päätökseksi

4 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä kansallinen koordinaattori, joka vastaa jäsenvaltion teemavuoteen osallistumista koskevista järjestelyistä. Kansallisten koordinaattoreiden on myös huolehdittava siitä, että kansalliset toiminnot koordinoidaan asianmukaisesti.

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä kansallinen koordinaattori, joka vastaa jäsenvaltion teemavuoteen osallistumista koskevista järjestelyistä. Kansallisten koordinaattoreiden on myös huolehdittava siitä, että kansalliset toiminnot koordinoidaan asianmukaisesti ja että kansalaisyhteiskunnan järjestöt osallistuvat täysimääräisesti eurooppalaisen teemavuoden toimien määrittelyyn ja toteutukseen paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla.

Perustelu

Monet kansalaisyhteiskunnan järjestöt osallistuvat aktiivisen ikääntymisen alan toimiin paikallis- ja aluetasolla. Niiden kokemus, taitotieto ja käytettävissä olevat keinot voivat merkittävästi lisätä viranomaistoiminnan tehoa. Sen tähden ne on saatava mukaan alusta loppuun kaikkeen eurooppalaisen teemavuoden toimintaan kaikilla tasoilla.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio kutsuu kansalliset koordinaattorit koolle unionin tason koordinointia ja muun muassa annettuja sitoumuksia ja niiden täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa koskevien tietojen vaihtoa varten.

Komissio kutsuu kansalliset koordinaattorit koolle unionin tason koordinointia ja muun muassa annettuja sitoumuksia ja niiden täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa koskevien tietojen ja tietämyksen vaihtoa varten.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Aktiivisen ikääntymisen eurooppalainen teemavuosi (2012)

Viiteasiakirjat

KOM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

EMPL

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

9.9.2010

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Hannu Takkula

19.10.2010

 

 

Valiokuntakäsittely

18.11.2010

2.12.2010

 

 

Hyväksytty (pvä)

25.1.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Santiago Fisas Ayxela, Mary Honeyball, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Timo Soini, Hannu Takkula, László Tőkés, Corneliu Vadim Tudor, Gianni Vattimo, Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen, Milan Zver

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ivo Belet, Nadja Hirsch, Seán Kelly, Iosif Matula, Georgios Papanikolaou, Hella Ranner, Mitro Repo, Olga Sehnalová, Rui Tavares


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Aktiivisen ikääntymisen eurooppalainen teemavuosi (2012)

Viiteasiakirjat

KOM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

6.9.2010

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

9.9.2010

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

9.9.2010

CULT

9.9.2010

LIBE

9.9.2010

FEMM

9.9.2010

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

LIBE

30.11.2010

FEMM

28.9.2010

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Martin Kastler

22.9.2010

 

 

Valiokuntakäsittely

9.11.2010

1.2.2011

 

 

Hyväksytty (pvä)

16.3.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

44

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Sven Giegold, Sergio Gutiérrez Prieto, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Ivo Strejček

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

18.3.2011

Päivitetty viimeksi: 28. huhtikuuta 2011Oikeudellinen huomautus