Eljárás : 2010/0242(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0061/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0061/2011

Viták :

Szavazatok :

PV 07/07/2011 - 7.1
CRE 07/07/2011 - 7.1
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0332

JELENTÉS     ***I
PDF 489kWORD 655k
2011. március 18.
PE 454.625v02-00 A7-0061/2011

az aktív időskor európai évéről (2012) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Előadó : Martin Kastler

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 A KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE A PÉNZÜGYI ÖSSZEEGYEZTETHETŐSÉGRŐL
 VÉLEMÉNY a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az aktív időskor európai évéről (2012) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0462),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 153. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0253/2010),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottságnak a javaslat pénzügyi összeegyeztethetőségére vonatkozó véleményére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2010. október 21-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. és 38. cikkére,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére, a Regionális Fejlesztési Bizottság és a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményére (A7-0061/2011),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot:

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Határozatra irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikke értelmében az Unió többek között küzd a társadalmi kirekesztés és megkülönböztetés ellen, és előmozdítja a társadalmi igazságosságot és a szociális védelmet, a nők és férfiak közötti egyenlőséget, valamint a nemzedékek közötti szolidaritást.

Módosítás  2

Határozatra irányuló javaslat

2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 156. cikke értelmében a Bizottság a szociálpolitika területén ösztönzi a tagállamok együttműködését és megkönnyíti intézkedéseik összehangolását.

Indokolás

Az Európai Unió működéséről szóló szerződésben foglalt új intézményi keret miatt történő kiegészítés.

Módosítás  3

Határozatra irányuló javaslat

2 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2c) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 174. cikke elismeri, hogy az Unió egyes régiói folyamatosan súlyos demográfiai hátrányokkal küzdenek, amelyek fejlődésükre visszafogó hatással lehetnek és különös figyelmet igényelnek, ha az Unió meg kívánja valósítani a gazdasági, társadalmi és területi kohézióra irányuló célkitűzését.

Indokolás

Az EUMSZ 174. cikke elismeri, hogy az Európai Unió egyes régiói – például az alacsony népsűrűségű területek – demográfiai jellemzőik miatt nehézségekkel szembesülnek, és ez a helyzet az európai politikák kialakításakor különös figyelmet érdemel.

Módosítás  4

Határozatra irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az Unió az Alapjogi Charta 25. cikkében elismeri és tiszteletben tartja az idősek méltó és független élethez, valamint a társadalmi és a kulturális életben való részvételhez való jogát.

(3) Az Unió az Alapjogi Charta 25. cikkében elismeri és tiszteletben tartja az idős emberek jogát a méltó és önálló élethez, valamint a társadalmi és a kulturális életben való részvételhez. Az Unió továbbá az Európai Unió Alapjogi Chartája 34. cikkének értelmében elismeri és tiszteletben tartja a társadalombiztosítási ellátásokhoz és a szociális szolgáltatásokhoz való jogot, valamint 35. cikke értelmében a magas szintű egészségvédelemhez való, mindenkit megillető jogot.

Módosítás  5

Határozatra irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Az elöregedés kétségtelenül az egész társadalom és minden nemzedék számára kihívást jelent Európában, ugyanakkor felveti a nemzedékek közötti szolidaritás és mindenekelőtt a család szerepének kérdését is.

Módosítás  6

Határozatra irányuló javaslat

3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b) Az ötvenes éveinek végén járó és annál idősebb személyek részaránya az Unió lakosságában minden eddiginél (sokkal) gyorsabban fog növekedni. A legnagyobb növekedés a 2015–35 közötti időszakban várható, amikor a hatvan év fölötti lakosság évente 2 millióval nő majd. Ez a növekedés rendkívül pozitív, mivel az egészségügyi ellátás és az életminőség javulásának logikus következménye. Ugyanakkor a demográfiai változások következtében az EU számos – például bizonyos nagyvárosokban és régiókban a lakosság csökkenésével, e régiók és városok vonzerejének megkopásával, a nyugdíjalapokra nehezedő nyomással, valamint az egészségügyi és közszolgáltatások pénzügyi feltételeinek fenntarthatóságával kapcsolatos probléma által támasztott – kihívás elé néz.

Módosítás  7

Határozatra irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az Európai Tanács több ülése alkalmával hangsúlyozta, hogy foglalkozni kell az idősödő népességnek az európai szociális modellekre gyakorolt hatásával. A kor szerinti összetétel gyors változására adott egyik kiemelt válasz az időskori aktivitás ösztönzésében, azaz annak biztosításában áll, hogy a népességrobbanás idején született korcsoportoknak – amelyek minden korábbi korcsoportnál egészségesebbek és képzettebbek – jó lehetőségeik legyenek a munkavállalásra és a társadalomban való aktív észvételre.

(4) Az Európai Tanács több ülése alkalmával hangsúlyozta, hogy foglalkozni kell az idősödő népességnek az európai szociális modellekre gyakorolt hatásával. A kor szerinti összetétel gyors változására adott egyik kiemelt válasz az időskori aktivitás fenntartható, az egész életre kiterjedő kultúrájának ösztönzésében, azaz annak biztosításában áll, hogy a jelenleg az ötvenes évei végén járó vagy ennél idősebb személyeknek – akiknek száma rohamosan nő, és akik összességükben a korábbi generációknál egészségesebbek és képzettebbek – jó lehetőségei legyenek a munkavállalásra, valamint aktívan részt vegyenek a társadalmi és a családi életben, többek között az önkéntesség, az egész életen át tartó tanulás, a kulturális önkifejezés és a sport keretei között, tekintettel arra, hogy e tevékenységek a testi és lelki egészséghez egyaránt pozitívan hozzájárulhatnak. Ebből következik, hogy az aktív időskor kultúrájának megerősítése az egész életre alapozott, többdimenziós megközelítést, valamint a nemzedékek közötti szolidaritás előmozdítását teszi szükségessé.

Módosítás  8

Határozatra irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Európában az idősek növekvő aránya miatt a jó egészség időskori megőrzésének ösztönzése fontosabb lesz, mint valaha. Az időskori egészség hozzájárulhat az idősek munkaerő-piaci részvételének növeléséhez, lehetővé teszi, hogy hosszabb ideig aktívan részt vegyenek a társadalomban, javíthatja egyéni életminőségüket és enyhítheti az egészségügyi és szociális ellátási rendszerekre nehezedő nyomást.

(5) Európában az idősek növekvő aránya és a krónikus betegségek számának emelkedése miatt minden ember, és különösen az idősebbek jó egészsége időskori megőrzésének ösztönzése – vitalitásuk és méltóságuk támogatása mellett – fontosabb lesz, mint valaha. Az e tekintetben kulcsfontosságú intézkedéseknek ki kell terjedniük a magas színvonalú egészségügyi ellátáshoz, a hosszú távú gondozáshoz és a szociális szolgáltatásokhoz való általános és egyenlő hozzáférésre, az európai polgárok figyelmének felkeltésére a lakosság öregedésével kapcsolatos problémák iránt, az idősebb generáció információktól történő elszigeteltségének leküzdésére és az öregedési folyamathoz kapcsolódó egészségi kockázatok felszámolására. Az időskori egészség feltétele, hogy optimális lehetőség nyíljon a fizikai, társadalmi és mentális jólétre annak érdekében, hogy az idősek aktívan és megkülönböztetésmentesen részt vehessenek a társadalmi életben, valamint minőségi, független életet élvezhessenek. Az időskori egészség hozzájárulhat az idősek munkaerő-piaci részvételének növeléséhez is, lehetővé teszi, hogy hosszabb ideig aktívan részt vegyenek a társadalomban, javíthatja egyéni életminőségüket és enyhítheti az egészségügyi, nyugdíjfolyósító és szociális ellátási rendszerekre nehezedő nyomást.

Módosítás  9

Határozatra irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A Bizottság az „Európa demográfiai jövője: kovácsoljunk lehetőséget a kihívásból!” című, 2006. október 12-i közleményében, valamint az Unióban az idősödő népesség hatásának kezeléséről szóló, 2009. április 21-i közleményében fejtette ki véleményét arról, hogy az EU milyen demográfiai kihívásokkal néz szembe, és milyen lehetőségek nyílnak ezek megoldására.

(6) A Bizottság az „Európa demográfiai jövője: kovácsoljunk lehetőséget a kihívásból!” című, 2006. október 12-i közleményében, „A nemzedékek közötti szolidaritás előmozdítása” című, 2007. május 10-i közleményében, valamint az Unióban a népesség elöregedése által keltett hatások kezeléséről szóló, 2009. április 29-i közleményében fejtette ki véleményét arról, hogy az EU milyen demográfiai kihívásokkal néz szembe, és milyen lehetőségek nyílnak ezek megoldására.

Módosítás  10

Határozatra irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) Európa idősebb generációinak kulturális és etnikai sokszínűsége tovább fog fokozódni. Ezért aktívan elő kell mozdítani az esélyegyenlőséget, és ösztönözni kell a társadalmi részvételt. A különféle kulturális háttérrel rendelkező aktív polgárok fontos hídszerepet játszanak a társadalomban, elősegítik az integrációt és hozzájárulnak a gazdasághoz.

Módosítás  11

Határozatra irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A Tanács 2007. február 22-én határozatot fogadott el „Az európai demográfiai változásokból eredő lehetőségek és kihívások: az idősebb emberek hozzájárulása a gazdasági és társadalmi fejlődéshez” tárgyában, amelyben hangsúlyozta, hogy növelni kell az idősek lehetőségeit a társadalomban való aktív részvételre, az idősek által bizonyos áruk és szolgáltatások iránt támasztott növekvő kereslet által teremtett új gazdasági lehetőségeket („ezüstgazdaság”), valamint az idősek pozitív közmegítélésének jelentőségét.

(7) A Tanács 2007. február 22-én határozatot fogadott el „Az európai demográfiai változásokból eredő lehetőségek és kihívások: az idősebb emberek hozzájárulása a gazdasági és társadalmi fejlődéshez” tárgyában, amelyben egyrészt hangsúlyozta, hogy növelni kell az idősek lehetőségeit a társadalomban való aktív részvételre – nevezetesen az önkéntességen keresztül –, másrészt kiemelte az idősek által bizonyos áruk és szolgáltatások iránt támasztott növekvő kereslet következtében előálló új gazdasági lehetőségeket („ezüstgazdaság”), valamint az idősek pozitív közmegítélésének jelentőségét. Ebben az összefüggésben ugyancsak hangsúlyozni kell a jó egészség és az egészséges életmód – többek között a megfelelő és magas színvonalú egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosítása révén történő –előmozdításának jelentőségét.

 

Módosítás  12

Határozatra irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A Tanács 2009. június 8-án következtetéseket fogadott el „A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség: aktív és méltóságteljes idősödés” tárgyában, amelyekben elismerte, hogy az idősebb nők és férfiak szerte az EU-ban komoly nehézségekkel szembesülnek, amikor aktív életre és méltóságban töltött időskorra törekednek, továbbá számos intézkedésre tett javaslatot a tagállamoknak és a Bizottságnak.

(8) A Tanács 2009. június 8-án következtetéseket fogadott el „A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség: aktív és méltóságteljes idősödés” tárgyában, amelyekben elismerte, hogy az idősebb nők és férfiak szerte az EU-ban komoly nehézségekkel szembesülnek, amikor aktív életre és méltóságban töltött időskorra törekednek, továbbá számos intézkedésre tett javaslatot a tagállamoknak és a Bizottságnak, többek között az aktív időskorral kapcsolatos politikák előmozdítására, figyelembe véve az egyes tagállamokban kialakult helyzetek, illetve a nők és a férfiak előtt álló kihívások különbségeit.

Módosítás  13

Határozatra irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a) Az „Együtt a mentális egészségért és jólétért” című – a szlovén elnökség alatt, 2008. június 12–13-án megrendezett – konferencián megszületett a mentális egészségről és jólétről szóló európai paktum. E konferenciát követően az „Aktív és egészséges öregedés” című – a spanyol elnökség alatt, 2010. április 29–30-án megrendezett – konferencia bemutatta a társadalmi részvétel és a nemzedékek közötti szolidaritás terén Európában kialakított legjobb gyakorlatokat.

Módosítás  14

Határozatra irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a) Az Európai Parlament 2010. november 11-én elfogadta A demográfiai kihívásokról és a nemzedékek közötti szolidaritásról”című állásfoglalását1, amelyben felhívta a Bizottságot, hogy 2012-t jelölje ki az aktív időskor európai évévé, valamint kérte a tagállamokat, hogy az aktív időskort tegyék az elkövetkező évek egyik prioritásává. Ez az állásfoglalás ugyancsak kiemelte, hogy az európai évben különösen hangsúlyozni kell az idősek hozzájárulását a társadalomhoz, valamint lehetőségeket kell biztosítani a nemzedékek közötti szolidaritás, együttműködés és megértés erősítésére, valamint a fiatalabb és idősebb emberek közös munkavégzésére.

 

________________

1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0400.

Módosítás  15

Határozatra irányuló javaslat

11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11b) Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága által készített vélemények is hangsúlyozzák, hogy az aktív időskor kultúrája mennyire fontos Európa számára. E kérdésnek egyik sajátos szempontja a generációkon átnyúló egészségügyi ellátás és védelem, amellyel összefüggésben a Gazdasági és Szociális Bizottság „A lakosság elöregedésének hatásai az egészségügyi és jóléti rendszerekre” című, 2010. július 15-i véleményében életkortól függő rendellenességekre hívja fel a figyelmet.

 

______________

1 HL C 44., 2011.2.11., 10.o.

Módosítás  16

Határozatra irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) A Bizottság a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló 2010. április 27-i javaslatában, amely a 7. és a 8. iránymutatásban felszólítja a tagállamokat, hogy az aktív időskort ösztönző politikákkal növeljék a munkaerő-piaci részvételt, innovatív munkaszervezéssel növeljék az idősebb munkavállalók foglalkoztatási rátáját, valamint továbbképzéssel és egész életen át tartó tanulással növeljék az idősebb munkavállalók foglalkoztathatóságát. A 10. iránymutatás azt hangsúlyozza, hogy fejleszteni kell a szociális védelmi rendszereket, az egész életen át tartó tanulásra és az aktív befogadásra irányuló politikákat, hogy az embereknek a különböző életszakaszokban lehetőségük legyen a munkaerőpiacra történő visszatérésre, és ne fenyegesse őket a szociális kirekesztődés veszélye.

(12) A Bizottság a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló 2010. április 27-i javaslatában, amely a 7. és a 8. iránymutatásban felszólítja a tagállamokat, hogy az aktív időskort ösztönző politikákkal növeljék a munkaerő-piaci részvételt, innovatív munkaszervezéssel növeljék az idősebb munkavállalók foglalkoztatási rátáját, valamint továbbképzéssel és egész életen át tartó tanulással növeljék az idősebb munkavállalók foglalkoztathatóságát. A 10. iránymutatás azt hangsúlyozza, hogy fejleszteni kell a szociális védelmi rendszereket, az egész életen át tartó tanulásra és az aktív befogadásra irányuló és akadályokat nem támasztó politikákat, hogy az embereknek a különböző életszakaszokban lehetőségük legyen a munkaerőpiacra történő visszatérésre, ne fenyegesse őket a szegénység és a szociális kirekesztődés veszélye és fokozódjon az aktív társadalmi részvételük.

Módosítás  17

Határozatra irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) „Az európai digitális menetrend” című, 2010. május 19-én elfogadott első EU2020-as kiemelt kezdeményezésről szóló közleményében a Bizottság az információs és kommunikációs technológiák jelentőségét hangsúlyozta az időskori jólét szempontjából, különösen a saját lakókörnyezetben való életvitel segítésére irányuló közös program megerősítését javasolva. Az európai digitális menetrend arra is javaslatot tesz továbbá, hogy összehangolt fellépéssel gyarapítsák valamennyi európai polgár digitális ismereteit, beleértve az időseket is, akik túlságosan nagy arányt képviselnek azon, az uniós polgárok teljes létszámának körülbelül 30 %-át kitevő 150 millió polgáron belül, akik még soha nem használták az internetet.

(13) „Az európai digitális menetrend” című, 2010. május 19-én elfogadott első EU2020-as kiemelt kezdeményezésről szóló közleményében a Bizottság az információs és kommunikációs technológiai alkalmazások és szolgáltatások jelentőségét hangsúlyozta az időskori jólét szempontjából, különösen a saját lakókörnyezetben való életvitel segítésére irányuló közös program megerősítését javasolva. Az európai digitális menetrend arra is javaslatot tesz továbbá, hogy összehangolt fellépéssel gyarapítsák valamennyi európai polgár digitális ismereteit, beleértve az időseket is, akik túlságosan nagy arányt képviselnek azon, az uniós polgárok teljes létszámának körülbelül 30 %-át kitevő 150 millió polgáron belül, akik még soha nem használták az internetet. Az új technológiákhoz való hozzáférés megkönnyítése és a használatukhoz szükséges betanítás tovább javítaná az idős személyek lehetőségeit, hogy az egész életen át tartó tanulás előnyeit élvezhessék, képessé tenné őket technikai készségek elsajátítására, valamint hozzájárulna az olyan akadályok felszámolásához, amelyeket a távolság és a fogyatékosságok gördítenek az egész életen át tartó tanulás útjába.

Módosítás  18

Határozatra irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a) A Bizottság az Európa 2020 stratégia kapcsán az aktív és egészséges időskorral kapcsolatos innovációs partnerség (AHAIP) elindítását javasolta az Innovációs Unió keretében. E kísérleti projekt – az első innovációs partnerség – olyan társadalmi innovációra törekszik, amelynek célja a jobb életminőség előmozdítása, a betegségek megelőzése, valamint az állami szektor és a szociális partnerek társadalmi hálózatainak javítása, továbbá olyan új technológiák bevezetését bátorítja, amelyek révén lehetővé válik az életszínvonal fenntartása. Azt is szeretné elérni, hogy 2020-ig az egészségesen eltöltött életévek számának kettővel történő növelése révén lehetővé váljék a polgárok számára, hogy önállóan és jobb egészségben érjenek meg magasabb életkort. Célja továbbá, hogy az európai szociális és egészségügyi rendszerek fenntarthatósága és hatékonysága javuljon, és létrejöjjön az innovatív IKT-alkalmazások és -szolgáltatások uniós és globális piaca.

Módosítás  19

Határozatra irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) A Bizottság végrehajtja a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos európai cselekvési tervet, amely – a fogyatékok és az idős kor összefüggéseire tekintettel – az idősekre vonatkozó intézkedéseket is magában foglal. Különösen a mindenki számára történő tervezési megközelítést követő hozzáférhetőségi intézkedések lennének megfelelőek. Ezenkívül az EU és valamennyi tagállam is aláírta a fogyatékkal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményt, amely az idősekre vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaz.

(14) A Bizottság végrehajtja a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos európai cselekvési tervet, amely – a fogyatékok és az idős kor gyakori összefüggéseire tekintettel – az idősekre vonatkozó intézkedéseket is magában foglal. Különösen a mindenki számára történő tervezési megközelítést követő hozzáférhetőségi intézkedések lennének megfelelőek. Fontosak az önálló életet és a közösségi befogadást támogató fellépések, köztük a fogyatékkal élő, magas szintű támogatást és összetett szükségletek kielégítését igénylő idős emberekre összpontosító cselekvések, mivel e személyek különösen sérülékenyek és igen gyakran kiszorulnak a társadalomból. Ezenkívül az EU és valamennyi tagállam is aláírta a fogyatékkal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményt, amely többek között az idősekre vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaz. Az Európa Tanács által 2009-ben elfogadott, „Idősödés és fogyatékosság a 21. században” című ajánlás célja az idősek függetlenségének és önálló életének előmozdítása a szolgáltatások minőségének javítása és az ezekhez való egyenlő hozzáférés biztosítása révén. Az ajánlás arra kéri a tagállamokat, hogy alkalmazzanak innovatív megközelítéseket.

Módosítás  20

Határozatra irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a) Minden évben április 29-én ünneplik a nemzedékek közötti szolidaritás európai napját, amelynek kezdeményezését az Európai Parlament „Demográfiai kihívások és a nemzedékek közötti szolidaritás” című, 2010. november 11-i állásfoglalásában1 határozottan üdvözölte. Ez a nap minden évben kiváló lehetőséget kínál arra, hogy Európa megújítsa a nemzedékek közötti szolidaritás és együttműködés megerősítése iránti elkötelezettségét, a tisztességes és fenntartható társadalom előmozdítása érdekében. Ez egyúttal minden érdekelt – köztük a civil társadalmi szervezetek – számára lehetőséget nyújt a közös gondolkodásra arról, miként lehet a legjobban megfelelni az európai népesség idősödése által támasztott kihívásoknak.

 

________________________

1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0400.

Módosítás  21

Határozatra irányuló javaslat

14 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14b) E határozat pénzügyi keretet határoz meg, amelynek az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás1 37. pontja értelmében a költségvetési hatóság számára elsődleges referenciául kell szolgálnia.

 

________________________

HL C 139., 14.06.06, 1. o.

Módosítás  22

Határozatra irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) Az aktív időskort számos uniós program támogatja, mint például az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális és Fejlesztési Alap, a PROGRESS-program, az egész életen át tartó tanulás programja, a közegészségügyi program, a hetedik kutatási és fejlesztési keretprogramba tartozó információs és kommunikációs technológiai, valamint társadalom-gazdaságtannal és humán tudományokkal kapcsolatos különleges programok, az információs társadalomban jólétben töltött időskorra irányuló cselekvési terv, a saját lakókörnyezetben való életvitel segítését szolgáló közös kutatás-fejlesztési program, a versenyképességi és innovációs program a jólétben töltött időskort szolgáló ikt-ra vonatkozó kísérleti végrehajtási projektekkel, valamint a városi mobilitás cselekvési terve. Az Unió az európai év keretében zajló tevékenységekhez a foglalkoztatás, a szociális ügyek és az esélyegyenlőség területén hatályos programok és önálló költségvetési tételek prioritásainak és szabályainak megfelelően – éves vagy többéves alapon – biztosít társfinanszírozást. Adott esetben más területeken, például az oktatás és a kultúra, az egészségügy, a kutatás, az információs társadalom, a regionális politika és a közlekedéspolitika terén működő programok és politikák is nyújthatnak támogatást az európai évhez.

(15) Az aktív időskort számos uniós program is támogatja, mint például az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális és Fejlesztési Alap, a PROGRESS-program, az egész életen át tartó tanulás programja és különösen a Grundtvig-program, az egészségügyre vonatkozó közösségi cselekvési program (2008–2013), a hetedik kutatási és fejlesztési keretprogramba tartozó információs és kommunikációs technológiai, valamint társadalom-gazdaságtannal és humán tudományokkal kapcsolatos különleges programok, az információs társadalomban jólétben töltött időskorra irányuló cselekvési terv, a saját lakókörnyezetben való életvitel segítését szolgáló közös kutatás-fejlesztési program, a versenyképességi és innovációs program a jólétben töltött időskort szolgáló ikt-ra vonatkozó kísérleti végrehajtási projektekkel, a szociális turizmusra vonatkozó Calypso előkészítő intézkedés, valamint a városi mobilitás cselekvési terve. Ennélfogva lehetőség nyílik arra, hogy az európai év részesülhessen az e programok kínálta előnyökből, azon meglévő keretek között, amelyeket azok a prioritások finanszírozására éves vagy többéves alapon biztosítanak.

Módosítás  23

Határozatra irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a) Annak biztosítása érdekében, hogy minél szélesebb körből lehessen bevonni különféle szervezeteket, egyszerűsített eljárásokat kell bevezetni a kisebb események és rendezvények esetében.

Módosítás  24

Határozatra irányuló javaslat

15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15b) Mivel számos vonatkozó, uniós szintű hálózat komoly költségvetési megszorításokkal nézhet szembe, ami korlátozhatja az európai évben való részvételüket, ezt figyelembe kell venni, ha uniós szinten kiegészítő összegek szabadulnak fel;

Módosítás  25

Határozatra irányuló javaslat

15 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15c) Szinergiák előmozdítására volna szükség a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve (2010), az önkéntesség európai éve (2011), valamint az aktív időskor európai éve (2012) között.

Módosítás  26

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 2012. évet az aktív időskor európai évének (a továbbiakban: európai év) kell kijelölni.

A 2012. évetAz aktív időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének” kell kijelölni, a „Minden ember vitalitásának fenntartása és tiszteletben tartása” másodlagos megnevezéssel (a továbbiakban: európai év).

Módosítás  27

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az európai év átfogó célja az, hogy ösztönözze és támogassa a tagállamok, a regionális és a helyi hatóságok, a szociális partnerek és a civil társadalom által az aktív időskor ösztönzésére, valamint az annak érdekében tett erőfeszítéseket, hogy többet tegyenek az ötvenes éveinek végén és afölött lévő gyorsan növekvő népességben rejlő potenciál kiaknázása érdekében, és ezáltal megőrizzék a nemzedékek közötti szolidaritást. Az aktív időskor jobb lehetőségek és munkafeltételek megteremtését jelenti annak érdekében, hogy az idősebb munkavállalók szerepet játszhassanak a munkaerő-piacon, jelenti továbbá a társadalmi kirekesztés leküzdését a társadalmon belüli aktivitás ösztönzésével, valamint a jó egészség idős korban történő megőrzésének elősegítését. Mindezek alapján a célkitűzések a következők:

Az európai év átfogó célja az, hogy elősegítse Európában a fenntartható aktív időskor kultúrájának megteremtését, a minden korosztályt befogadó társadalom szellemében és a nemzedékek közötti szolidaritás alapján.

 

Ennek keretében az európai év ösztönzi és támogatja a tagállamok, a regionális és a helyi hatóságok, a szociális partnerek, az üzleti vállalkozások és a civil társadalom – köztük a vallási szervezetek, valamint a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem területén működő egyesületek – által az aktív időskor ösztönzésére, valamint az arra irányuló erőfeszítéseket, hogy többet tegyenek a lakosságnak az ötvenes éveinek végén járó és idősebb, egyre növekvő számú tagjai által kínált potenciális lehetőségek kiaknázása érdekében, és fenntartva ezáltal az idősek vitalitását, fokozva társadalmi részvételüket, előmozdítva az idős emberekről a társadalomban kialakuló pozitív felfogást, megteremtve az akadályoktól mentes, minden korosztályt befogadó társadalmat, valamint elősegítve a nemzedékek közötti szolidaritást és együttműködést. Ennek eléréséhez kulcsfontosságú, hogy az európai év során – helyi és regionális szinten is – olyan kezdeményezésekre, illetve azok támogatására kerüljön sor, amelyek figyelembe veszik az idős emberek sajátos igényeit.

 

Az aktív időskor olyan folyamatként határozható meg, amelynek során az egészségügyi, a részvételi és a biztonsági lehetőségek optimális módon alakulnak ahhoz, hogy javuljon az időskori életminőség. Lehetővé teszi az emberek számára, hogy jólétük érdekében kiaknázzák az életútjuk során felhalmozott és megőrzött potenciált, hogy szükségleteiknek, vágyaiknak és képességeiknek megfelelően részt vegyenek a társadalomban, és ha segítségre van szükségük, akkor megfelelő védelemben, biztonságban és ellátásban részesülnek. Az aktív időskor jobb oktatási, képzési és az egész életen át tartó tanulást biztosító lehetőségek és az idősebb munkavállalókat támogató munkafeltételek megteremtését jelenti annak érdekében, hogy az idős emberek szerepet játszhassanak a munkaerő-piacon, támogatja aktív társadalmi részvételüket és szerepüket a családi életben és az önkéntes tevékenységekben, felvéve a harcot az életkoron alapuló megkülönböztetés és az előítéletekkel szemben és felszámolva a negatív beidegződéseket, küzdve a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen, elősegítve a jó egészségben és méltóságteljesen átélt idősödést, és megelőző intézkedések, valamint a magas minőségű egészségügyi ellátáshoz és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása révén megkönnyítve azt.

 

Mindezek alapján az európai év célkitűzései a következők:

Módosítás  28

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) tudatosítani a közvéleményben az aktív időskor értékét annak érdekében, hogy hangsúlyt kapjon az idősek hasznos szerepe a társadalomban és a gazdaságban, ösztönözni az aktív időskort és többet tenni az idősekben rejlő potenciál kiaknázása érdekében;

(1) tudatosítani a közvéleményben az aktív időskor értékét, és azt valamennyi érintett szereplő politikai napirendjének élére tűzni minden szinten annak érdekében, hogy hangsúlyt kapjon az idősek hasznos szerepe a társadalomban, a családban és a gazdaságban, ösztönözni az aktív és egészséges időskort, valamint a nemzedékek közötti szolidaritást, fenntartani minden ember vitalitását és tiszteletben tartani méltóságukat, küzdeni az öregkorral kapcsolatos negatív sztereotípiák ellen, felszámolni az akadályokat és elismerni, hogy minden korcsoporton belül különbözőségek vannak, többet tenni az idősek hozzájárulásában rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében, etnikai vagy kulturális hovatartozásuktól függetlenül, különös figyelmet fordítani arra, hogy képesek legyenek a munkaerő-piacon való részvételre, az önkéntes tevékenységekre és az egész életen át tartó tanulásra, megvédeni azokat, akik továbbra is valamilyen tevékenységet folytatnak, tudatosítani, hogy a munkaerő-állomány idősebb tagjai értékes hozzájárulást nyújthatnak, valamint leküzdeni az időskori szegénységet, különösen a nők esetében;

Módosítás  29

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) minden szinten ösztönözni a tagállamok, illetve az érdekelt felek közötti vitát és fokozni a tapasztalatcserét annak érdekében, hogy előmozdítsák az aktív idősödési politikákat, meghatározzák és terjesszék a bevált gyakorlatokat, valamint elősegítsék az együttműködést és a szinergiákat;

(2) ösztönözni a tagállamok, illetve az érdekelt felek közötti vitát és információcserét és fokozni a tapasztalatcserét – a szociális partnerek és a civil társadalom részvételével, uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt – annak érdekében, hogy előmozdítsák a fenntartható és biztonságos nyugdíjrendszereket Európában, felismerjék a kihívásokat, azonosítsák és terjesszék a bevált gyakorlatokat, valamint elősegítsék az együttműködést és a szinergiákat;

Módosítás  30

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) keretrendszert kínálni a kötelezettségvállaláshoz és a konkrét intézkedésekhez, hogy a tagállamok és az érdekelt felek valamennyi szinten konkrét tevékenységek révén politikai irányvonalakat tudjanak kidolgozni és konkrét célkitűzések mellett tudjanak kötelezettséget vállalni az aktív időskorral kapcsolatban.

(3) keretrendszert kínálni a kötelezettségvállaláshoz és a konkrét intézkedésekhez, hogy az Unió, a tagállamok és az érdekelt felek valamennyi szinten – a civil társadalom, a szociális partnerek és az üzleti élet képviselői erőteljes bevonásával, és különös hangsúlyt fektetve a tájékoztatási stratégiák előmozdítására – konkrét tevékenységek révén innovatív megoldásokat, politikákat és hosszú távú stratégiákat tudjanak kidolgozni, konkrét tevékenységek révén politikai irányvonalakat tudjanak kidolgozni, illetve konkrét célkitűzések mellett tudjanak kötelezettséget vállalni az aktív időskorral és a nemzedékek közötti szolidaritással kapcsolatban

Módosítás  31

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) növelni az idősek gazdasági és szociális fejlődéshez való hozzájárulásának tudatosítását, elismerését és támogatását Európában, különösen elismerve, hogy tapasztalataik komoly hozzáadott értéket jelentenek a gazdaság és a társadalom számára

Módosítás  32

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 3 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b) előmozdítani a foglalkoztatással és a munkával kapcsolatos átfogó életkor-kezelési stratégiák kidolgozását ösztönző tevékenységeket, a demográfiai változások tekintetében komoly hatást ígérő, következetesen családbarát politikák bevezetését megkönnyítő tevékenységeket, az egészségügyi problémák megelőzése és az egészséges életmód jelentőségét kiemelő tevékenységeket, különös hangsúlyt helyezve az életkortól függő rendellenességekre, valamint az idős emberek méltóságának tiszteletben tartására, jó egészségüket – egyebek mellett az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésük biztosítása révén –, magas életminőségüket és önállóságukat elősegítő tevékenységekre;

Módosítás  33

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 3 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3c) bevezetni vagy megerősíteni a nonprofit szervezetek érdekeit képviselő strukturális költségvetési politikákat oly módon, hogy azok folyamatosan és ne alkalmi jelleggel tervezhessék és hajthassák végre az idősek és a hátrányos helyzetűek támogatására irányuló tevékenységeiket.

Módosítás  34

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– konferenciák, rendezvények és egyéb kezdeményezések a vitaindítás, a tudatosság növelése és a konkrét kötelezettségvállalások céljából;

a szociális partnerek, az üzleti élet közöttük a kis- és középvállalkozások – képviselői, a civil társadalom és a vallási szervezetek részvételével lebonyolított konferenciák, rendezvények és egyéb kezdeményezések a vitaindítás, a tudatosság növelése és olyan konkrét kötelezettségvállalások céljából; amelyek hozzájárulnak a tartósan fenntartható hatásokat kiváltó jövőbeli kezdeményezések és tevékenységek sikeréhez az aktív időskor területén;

Módosítás  35

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– tájékoztató, népszerűsítő és oktatási kampányok;

– tájékoztató, népszerűsítő, oktatási, tapasztalatátadó és továbbképző kampányok, amelyeket a nemzeti, regionális vagy helyi körülményekhez és célcsoportokhoz igazítanak, multimédiás és társadalmi hálózatok felhasználásával;

Módosítás  36

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

az információk, a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok cseréje;

az információk, a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok cseréje, többek között a nyitott koordinációs módszer és az európai év céljainak megvalósításában részt vevő érdekelt felek által kialakított kapcsolati hálózatok révén, illetve az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás mellett elkötelezett helyi képviseleti szervezetek között

Módosítás  37

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– kutatás és felmérés uniós és országos szinten, valamint az eredmények terjesztése.

– kutatás és felmérés uniós, nemzeti vagy regionális szinten, valamint az eredmények terjesztése, a középpontba az aktív időskor előmozdításából és az erre törekvő politikákból származó gazdasági és szociális hatást állítva.

Módosítás  38

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. Az (1) bekezdésben említett intézkedések végrehajtása során horizontális alapon figyelmet kell fordítani az egészséges időskor biztosítására irányuló megelőző egészségügyi ellátásra, valamint arra, hogy az európai év célkitűzéseinek megvalósításába minden nemzedéket be kell vonni, különösen az idősödő és fiatal személyek közös kezdeményezésekben való részvételének támogatása révén, hangsúlyozva egyúttal a nemzedékek sajátosságait és a nemzedékek közötti kapcsolatokban rejlő lehetőségeket. A bizonyíthatóan bevált gyakorlatok kidolgozása érdekében az idős emberek bevonásához használt módszerek elemzésére és megerősítésére van szükség.

Módosítás  39

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. Ösztönözni kell a Bizottságot és a tagállamokat, hogy több lehetőséget biztosítsanak azok számára, akik önkéntes alapon támogatják az időseket és adománygyűjtő programokban vesznek részt, nemes célok szolgálatába állítva lelkesedésüket és tapasztalataikat.

Módosítás  40

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Az európai év végrehajtásakor a Bizottság és a tagállamok a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítésére törekszenek.

3. Az európai év végrehajtásakor a Bizottság és a tagállamok figyelembe veszik, hogy szem előtt kell tartani a nők és a férfiak helyzetének sajátosságait, továbbá minden nemzedék bevonására és a nemzedékek sokszínűségét elismerő, befogadó megközelítés kialakítására törekszenek. Különös figyelmet kell szentelni a fogyatékkal élő személyek beilleszkedésének, valamint az idősekkel szembeni hátrányos megkülönböztetés bármely lehetséges formája elleni küzdelemnek.

Módosítás  41

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. A Bizottság a 2. cikkben meghatározott célkitűzések elérése érdekében figyelembe veszi a határokon átnyúló regionális és helyi szintű tevékenységeket.

Módosítás  42

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3b. Az aktív időskor európai éve jegyében tett kezdeményezések decentralizált megközelítésűek lesznek, és biztosítják a többszintű felelősségvállalást.

Indokolás

Fontos lesz a tagállamok regionális és helyi szereplőinek bevonása a konkrét intézkedések végrehajtásába. A többszintű felelősségvállalás biztosítja valamennyi érdekelt fél szorosabb bevonását, továbbá olyan alapot teremt, amelynek segítségével hosszú távú erőfeszítésekre és kezdeményezésekre kerülhet sor.

Módosítás  43

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Minden tagállam nemzeti koordinátort nevez ki, aki a tagállamnak az európai évben való részvétele megszervezéséért felelős. A nemzeti koordinátorok arról is gondoskodnak, hogy a nemzeti tevékenységek összehangolása megfelelő legyen.

1. Minden tagállam nemzeti koordinátort nevez ki, aki a tagállamnak az európai évben való részvétele megszervezéséért felelős, és tájékoztatja a Bizottságot a kinevezésről.

 

2. 2011. szeptember 30-ig minden tagállam tájékoztatja a Bizottságot munkaprogramjáról, amely tartalmazza az európai év keretében tervezett nemzeti tevékenységekkel kapcsolatos részleteket.

 

3. A nemzeti koordinátorok függetlenül dolgoznak, nem kizárólag a kormányok véleményének figyelembevételére szorítkozva, és arról is gondoskodnak, hogy a nemzeti tevékenységeket a 2. cikkben felsorolt célokkal összhangban hajtsák végre, hogy összehangolásuk megfelelő legyen, és hogy az érdekelt feleket – közöttük a szociális partnereket és a civil társadalmi szervezeteket helyi, regionális és nemzeti szinten egyaránt maradéktalanul bevonják az európai év kialakításába és lebonyolításába.

Módosítás  44

Határozatra irányuló javaslat

4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. cikk

Részt vevő országok

 

Az európai évben való részvétel a következők számára nyitott:

 

a) tagállamok;

 

b) tagjelölt országok; valamint

 

c) az EGT-megállapodásban részes EFTA-államok.

Módosítás  45

Határozatra irányuló javaslat

5 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az európai évet uniós szinten a Bizottság hajtja végre.

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság összehívja a nemzeti koordinátorok üléseit az uniós szintű koordináció és – többek között a kötelezettségvállalásokra, valamint azoknak a tagállamokban történő végrehajtására vonatkozó – információcsere érdekében.

A Bizottság összehívja a nemzeti koordinátorok üléseit az uniós szintű koordináció és – többek között a kötelezettségvállalásokra, valamint azoknak a tagállamokban történő végrehajtására vonatkozó – információ- és tudásmegosztás érdekében.

Módosítás  47

Határozatra irányuló javaslat

5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság segíti és támogatja a nemzeti, regionális és helyi szintű tevékenységeket, adott esetben új módszereket és eszközöket javasolva a politikai célok elérése érdekében. Az értékelés elvégzése érdekében a Bizottság felkéri a nemzeti statisztikai hivatalokat, hogy különösen az állami támogatás tekintetében szenteljenek megkülönböztetett figyelmet a 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott, az európai év folyamán a területükön zajló tevékenységeknek.

Módosítás  48

Határozatra irányuló javaslat

5 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az európai év témájának prioritást kell adni a Bizottság tagállamokbeli képviseletein végzett kommunikációs tevékenységekben, valamint azoknak a kulcsfontosságú európai szintű hálózatoknak a munkaprogramjaiban, amelyek működési költségeikre uniós szintű költségvetési támogatásban részesülnek.

Módosítás  49

Határozatra irányuló javaslat

5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a. cikk

 

Pénzügyi és nem pénzügyi támogatás

 

1. A 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott, uniós szintű tevékenységek az Európai Unió általános költségvetéséből finanszírozott közbeszerzési szerződés vagy támogatás tárgyát képezhetik.

 

2. Adott esetben az aktív idősödéshez hozzájáruló – a foglalkoztatás, a szociális ügyek, az esélyegyenlőség, az oktatás és a kultúra, az egészségügy, a kutatás, az információs társadalom, a regionális politika és a közlekedéspolitika terén működő – egyéb programok és politikák is nyújthatnak támogatást az európai évhez, az alkalmazandó szabályoknak megfelelően és a meglévő prioritási sorrend tiszteletben tartásával.

 

3. Az Unió az állami és magánszervezetek által a 3. cikk (2) bekezdésével összhangban vállalt kezdeményezésekre nem pénzügyi támogatást biztosíthat.

Módosítás  50

Határozatra irányuló javaslat

5 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5b. cikk

Költségvetés

 

1. E határozat – különösen a 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott tevékenységek – uniós szintű végrehajtására szolgáló pénzügyi keret a 2011. január 1-től 2012. december 31-ig tartó időszakra legalább 6 000 000 euró, amelyből 2 000 000 eurót a 2011. december 31-ig tartó időszakon belüli felhasználásra kell fenntartani.

 

2. Az éves előirányzatokat a költségvetési hatóság engedélyezi a pénzügyi keret határain belül.

Módosítás  51

Határozatra irányuló javaslat

6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a. cikk

Nemzetközi együttműködés

 

A Bizottság az Unió hatékonyságának növelése és erőfeszítései láthatóvá tételének biztosítása érdekében az európai év kapcsán együttműködhet más nemzetközi szervezetekkel, például az Egyesült Nemzetek és az Európai Tanács érintett szerveivel.

Módosítás  52

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság 2014. június 30-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az e határozatban foglalt kezdeményezések végrehajtásáról, eredményeiről és átfogó értékeléséről.

1. A Bizottság 2014. június 30-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az e határozatban foglalt bizottsági és tagállami kezdeményezések végrehajtásáról, eredményeiről és átfogó értékeléséről, amely jelentés az e területen a jövőbeli uniós politikák, intézkedések és cselekvések alapjául szolgál.

 

2. A jelentés továbbá információkat ad arra vonatkozóan, hogy az európai év keretében végzett tevékenységekben hogyan érvényesültek a nemekkel és a fogyatékossággal kapcsolatos szempontok, valamint hogy az európai év hogyan járult hozzá Európa-szerte a fenntartható, aktív időskor kultúrájának kialakításához.

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


INDOKOLÁS

A népesség elöregedése az EU egyik legjelentősebb kihívása, ugyanakkor az egyik legnagyobb lehetősége is.

Az időskori várható élettartam növekedése minden bizonnyal rendkívüli társadalmi eredmény és korunk egyik sikere. Manapság az európaiak hosszabb és egészségesebb életet élnek, mint valaha korábban, ami pozitív és biztató fejlemény. Ez a siker azonban számos kihívással is szembeállítja az európai társadalmat, különösen a foglalkoztatás és a szociális védelem területén. Ezt szemléltetve az Eurostat demográfiai előrejelzései a munkaképes lakosság mintegy 6,8%-os (20,8 millió fő) csökkenését várják 2030-ra. Így két (15–64 év közötti) munkaképes korú embernek kell majd eltartania egy (65 év feletti) nyugdíjast, szemben a mai 4–1-es aránnyal. Az EU-ban ezért az lesz tapasztalható, hogy az idősek aránya erősen nő, az 50 év alatti személyek aránya pedig erősen csökken majd, ami fokozhatja az állami költségvetésekre és nyugdíjrendszerekre, valamint az idősek szociális ellátására és gondozására nehezedő nyomást. Emellett az időskort gyakran társítják a betegséggel és rászorultsággal, és az idősebbek úgy érezhetik, hogy ki vannak rekesztve a munkaerő-piacról, a családból és a társadalomból egyaránt.

A fenti okokból a népesség elöregedését hatalmas kihívásnak – sőt, veszélynek – lehet tekinteni, de akár olyan tényezőnek is, amely új lehetőségeket kínál az európai társadalom számára – attól függően, mennyire vagyunk arra felkészülve. A kihívás kulcskérdése annak biztosítása, hogy az 50-es éveiben járó és annál idősebb lakosság hosszabb ideig maradjon a munkaerő-piacon, továbbra is aktívan részt vegyen a társadalomban, és olyan sokáig maradjon egészséges és önálló, ameddig csak lehet. Erre a kihívásra kell az európai társadalomnak felkészülnie, és ha ezt megfelelően, jó előre megteszi, akkor Európa lehetőséget kap a felvirágzás meggyorsítására, és hatékonyan kiaknázhatja a nemzedékek közötti társadalmi kohéziót.

A kormányoknak és a közpolitikáknak számos területen kell válaszlépéseket tenniük a kihívásra, különösen olyan keretfeltételek érvényesítése révén, amelyek a népesség elöregedésének következményeit kezelik. Emellett a magánszektorban a szociális partnereknek, a civil társadalomnak és a polgároknak egyénileg is meg kell tenniük a maguk hozzájárulását. Minden érintett fél szerepe kulcsfontosságú ahhoz, hogy megoldások születhessenek az európai társadalom elöregedéséből fakadó kihívásra.

A kihívásra uniós szinten adott válaszként a Bizottság 2010. szeptember 6-án ismertetetett egy határozatra irányuló javaslatot, amelyben 2012-t jelöli ki az aktív időskor európai évének. A javasolt kezdeményezés ösztönözné és támogatná a tagállamok, regionális és helyi hatóságaik, a szociális partnerek és a civil társadalom részéről az aktív időskor előmozdítására, valamint jelenleg az 50-es éveikben járó és ennél idősebb – rohamosan növekvő számú – emberek által képviselt lehetőségek kiaknázására tett fokozott erőfeszítéseket. Az európai évnek tehát keretként kell szolgálnia a figyelemfelkeltéshez, a helyes gyakorlatok azonosításához és terjesztéséhez, valamint – és ez a legfontosabb – a politikai döntéshozók és az érdekelt felek minden szinten megvalósuló, az aktív időskor előmozdítására irányuló ösztönzéséhez.

Az előadó nagy örömmel üdvözli a Bizottság javaslatát és annak általános megközelítését. Egy ilyen európai év jó lehetőséget kínálhat – és kell is kínálnia – ahhoz, hogy az EU és a tagállamok elé kihívást állító demográfiai jelenségről elmélkedhessünk. Egyúttal ki kell köveznie az utat olyan határozott kötelezettségvállalások előtt, amelyek minden szinten az aktív időskort kívánják előmozdítani. Erőfeszítéseket kell tenni azért, hogy a különböző szakpolitikai területeken az európai év során elért eredményeket egyedi politikák és programok keretében szilárdítsák meg, így ösztönözve az állandó gyakorlatok érvényesítését.

Az előadó továbbá úgy véli, hogy az európai évre vonatkozó javaslatot módosítani kell annak érdekében, hogy az figyelembe vegye az alábbi konkrét kérdéseket:

1.  Az aktív időskorra értékként tekintő társadalomnak olyan keretfeltéteket kell kialakítania, amelyek lehetővé teszik az aktív időskort, de pusztán az időskort is, a vitalitás megőrzése mellett, egyúttal tiszteletben tartva minden ember méltóságát. Emellett az aktív időskor csak egy olyan társadalomban lehet sikeres, amely a nemzedékek közötti szolidaritásra és együttműködésre épül.

A WHO fogalommeghatározása szerint az aktív időskor több lehetőség megteremtését is jelenti az idős emberek számára annak érdekében, hogy tovább dolgozhassanak, hosszabb ideig maradhassanak egészségesek, valamint egyéb módokon – például az önkéntesség révén – is hozzájárulhassanak a társadalomhoz. Következésképpen a társadalomnak és a gazdaságnak segítenie kell az embereket abban, hogy idős korukban is fenntartsák fizikai, szociális és lelki jólétüket. Ezért az aktív időskor előmozdítása tekintetében holisztikus megközelítésre van szükség, amelynek magában kell foglalnia az egészséggel, vitalitással és méltósággal kapcsolatos szempontokat is, hiszen csak ezáltal válhat lehetségessé az idősek számára, hogy továbbra is aktív résztvevői legyenek a társadalomnak és a lehető legtovább maradjanak önállók.

Az aktív időskor előmozdítása érdekében továbbá rendkívül fontos a nemzedékek közötti szolidaritás és együttműködés megerősítése. Ezt az elgondolást a különböző korcsoportok érdekeit képviselő több civil társadalmi szervezet – különösen az AGE és az Európai Ifjúsági Platform (European Youth Platform) – is osztja. Ennek szellemében ünneplik meg minden évben – április 29-én – a nemzedékek közötti szolidaritás európai napját. Az ifjúság, valamint az aktív és az idős lakosság közötti szolidaritást azonban nem lehet kizárólag pénzügyi szempontból megközelíteni. Épp ellenkezőleg: azt tágabb összefüggésben kell szemlélni, ami magában foglalja az összes nemzedék közötti kölcsönös együttműködés és eszmecsere előmozdítását annak érdekében, hogy mindegyikük megtalálhassa a helyét a társadalomban, hogy ki-ki – képességeihez mérten a lehető legjobban – hozzájárulhasson az európai társadalomhoz. Az európai társadalomnak olyan társadalommá kell válnia, amely minden korosztályt befogad.

Az előadó ezért azt javasolja, hogy a 2012-es európai évet jelöljék ki a „nemzedékek közötti szolidaritást előmozdító, a vitalitást fenntartó és minden ember méltóságát tiszteletben tartó aktív időskor európai évének”, valamint hogy e kulcsfontosságú hármas törekvés – a vitalitás, a méltóság és nemzedékek közötti szolidaritás – kapjon hangsúlyt az európai év célkitűzései és tevékenységei körében.

2.  A 2012-es európai évnek hozzá kell járulnia Európában az aktív időskor kultúrájának kialakításához, számos attitűd, érték, cél és gyakorlat együtteseként, ami minden európai számára közös.

Az aktív időskornak az európai szociális modell és a szociális piacgazdaság szerves részét kell képeznie. Az „európai életformát” három pillérre kell építeni: a vitalitásra, a méltóságra és a nemzedékek közötti szolidaritásra. Ennek elérése érdekében az európai évnek részt kell vállalnia a szemléletváltásban, a felelősségérzet kialakításában, valamint az aktív időskor tartós támogatásában minden nemzedék körében, a lakosság 50-es éveiben járó és idősebb tagjait is ideértve. Az európai évnek továbbá segítenie kell az idősekről és lehetséges hozzájárulásukról alkotott pozitív kép kialakítását a széles közvélemény gondolkozásában. Egyúttal hozzá kell járulnia a társadalom szerveződésének megváltoztatásához, valamint a különböző nemzedékek közötti és azokon belüli társadalmi kapcsolatok és viszonyok helyreállításához.

Az előadó ezért azt javasolja, hogy az európai év átfogó célját oly módon határozzák meg, hogy az európai év hozzájáruljon a fenntartható aktív időskor kultúrájának megteremtéséhez Európában.

3.  Az általános politikai céloknak az európai év során történő megvalósításához minden érdekelt fél részvételére és támogatására, és egyúttal minimális költségvetési forrásokra van szükség.

Az európai évnek lehetővé kell tennie és ösztönöznie kell valamennyi érdekelt fél uniós, nemzeti, regionális és helyi szintű részvételét és bevonását. A szociális partnerek és a civil társadalmi szervezetek szerepe e tekintetben kulcsfontosságú. Az utóbbiak körében különös figyelmet kell fordítani az egyházakra, valamint a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen küzdelmet folytató különböző szervezetekre.

Mivel a különféle területeken működő, meglévő uniós finanszírozási programok közül számos az aktív időskor szempontjából is lényeges, lehetőségük van arra, hogy hozzájáruljanak az európai év megvalósításához. Egy ilyen jellegű hozzájárulás ösztönzése azért is örvendetes lenne, mert az aktív időskor kérdésének szakpolitikai támogatását számos különböző területen kell biztosítani. Az említett programok tényleges hozzájárulása azonban az európai év legvégéig tisztázatlan marad. Ezenfelül rendkívül fontos, hogy az EU minden tőle telhetőt megtegyen annak érdekében, hogy támogassa a tagállamokat tevékenységeik nemzeti, regionális és helyi szinten történő megszervezésében, többek között azáltal, hogy megteremti a tapasztalatok azonosítására és megosztására alkalmas feltételeket. Ezért bizonyos mértékű forrásokat kell elkülöníteni kifejezetten az európai évhez kapcsolódó uniós szintű tevékenységekre, például a tájékoztatásra és a kommunikációra, az uniós szintű konferenciákra, valamint az elemzésekre és tanulmányokra.

Az európai év fenntartható sikerének támogatása érdekében ezért az előadó önálló finanszírozási tételt javasol a 2012-es európai év számára.

Az EU és tagállamai a múltban sokat tettek az európai polgárok várható élettartamának növelése érdekében. A gazdasági jólét, a szociális biztonság és a tartós béke gondoskodott az életminőség javulásáról. Ugyanakkor új kihívások merültek fel, amelyekkel foglalkoznunk kell. E tekintetben segítségünkre lehet az aktív időskor kultúrája, különösen, ha az aktív időskort holisztikusan szemléljük, ideértve a megelőzést, valamint olyan források és adottságok tiszteletben tartásának előmozdítását, amelyeket bármely nemzedék tagjai felkínálhatnak a gazdaság és a társadalom javára.

A 2012-es európai évnek ezért meghatározónak kell lennie a hasonló jellegű európai fellépések szempontjából, az embereket helyezve a politikák, a társadalom és a gazdaság középpontjába, valamint olyan közösséggé formálva az európai társadalmat, amelyben minden korosztály méltó helyet kap.


A KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE A PÉNZÜGYI ÖSSZEEGYEZTETHETŐSÉGRŐL

9.2.2011

Pervenche BERÈS asszony

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság elnöke

Európai Parlament

rue Wiertz

B - 1047 BRUSSELS

Tárgy: Vélemény az aktív időskor európai évére vonatkozó európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról szóló Kastler-jelentéstervezet pénzügyi összeegyeztethetőségéről (COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

Tisztelt Berès Asszony!

Ön 2011. január 13-i levelében az eljárási szabályzat 38. cikkének (2) bekezdése alapján a Költségvetési Bizottsághoz utalta a fent említett jelentéstervezetben javasolt módosítások pénzügyi összeegyeztethetőségének elemzését.

A Költségvetési Bizottság a koordinátorok január 26-i határozatát követően február 7-én, az eljárási szabályzat 38. cikkének (3) bekezdésével összhangban megvizsgálta a fent említett kérdést.

A jelen szakaszban a bizottság egyhangúlag a fent nevezett jelentéstervezetben javasolt pénzügyi módosítások összeegyeztethetősége mellett foglalt állást, amely módosítások célja további 4 millió euró felvétele a 2012. évi költségvetés kötelezettségvállalási előirányzataiba a 2012-es európai év keretében európai szinten megvalósítandó tevékenységekre.

E határozat alapját a 2012. évi költségvetés 1a fejezete alatt – az Európai Bizottság január 31-én közzétett pénzügyi programjában szereplő adatok szerint – rendelkezésre álló tartalékkeret állapotára vonatkozó jelenlegi értékelés képezi.

Meg kell azonban jegyezni, hogy a 2012. évi európai évhez jelenleg kapcsolódó kiegészítő anyagi források – ha ezek felhasználására egyáltalán mód lesz – a 2012. évre vonatkozó költségvetési tervezet szerint ténylegesen rendelkezésre álló tartalékkerettől függenek (ez a tervezet előreláthatólag 2011. áprilisában készül el), de mindenekelőtt a költségvetési hatóság két ága közötti tárgyalások függvényei (amely tárgyalásokra az idei év második félévében kerül majd sor).

Tisztelettel:

(sgd) Alain Lamassoure

a Költségvetési Bizottság elnöke


VÉLEMÉNY a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről (27.2.2011)

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

az aktív időskor európai évére (2012) irányuló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

A vélemény előadója: Hannu Takkula

RÖVID INDOKOLÁS

Háttér

Az adott témákra összpontosító európai évek az 1980-as évek eleje óta szinte minden évben megrendezésre kerültek uniós szinten. Célkitűzésük a közvélemény tudatosságának fokozása és a nemzeti kormányok figyelmének felhívása olyan fontos kérdésekre, melyeket az uniós országok együttesen kívánnak kiemelni. Például 2010 a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve, míg 2011 az önkéntesség (európai) éve lesz. Az év témáját előzetesen választják ki, hogy a kampányokat meg lehessen szervezni és előkészítő munkát lehessen végezni.

A jelenlegi javaslat a 2012-es európai évre az aktív időskor. E téma keretet kíván nyújtani a tudatosság fokozásához, a bevált gyakorlatok azonosításához és terjesztéséhez, illetve valamennyi döntéshozó és érdekelt fél arra való bátorításához, hogy Európa idősödő generációi körében népszerűsítse az aktív élet koncepcióját és konkrét lépéseket tegyen ennek érdekében.

A korábbi európai évekhez hasonlóan, a javasolt intézkedések tájékoztató és népszerűsítő kampányokra, valamint európai, országos, regionális és helyi szinten zajló eseményekre terjednek ki a kulcsfontosságú üzenetek eljuttatása és a jó gyakorlatok példáiról szóló információ terjesztése érdekében. Továbbá a Bizottság reméli, hogy valamennyi uniós országot ösztönözni tudja, hogy 2012-ig tegyenek egyedi lépés(ek)et és tűzzenek ki külön célokat annak érdekében, hogy már 2012 végén kézzel fogható eredményeket lehessen felmutatni.

A Bizottság kijelentette, hogy nem keres speciális finanszírozást az adott évre, hanem – ahogyan néhány korábbi évben is – javasolja, hogy az aktív időskorral kapcsolatos kampányok (stb.) finanszírozása különböző, már meglévő közösségi programokból és igazgatási költségvetésekből történjen. Jóllehet ez a finanszírozási megközelítés a gazdasági helyzetre való tekintettel bizonyos mértékig érthető, az előadó ki szeretné emelni a kérdés problematikus jellegét, különös tekintettel a megszorítások tárgyát képező költségvetési sorokra, melyeket már hosszú távú projektek és programok finanszírozására kötöttek le (pl. az egész életen át tartó tanulás programja).

Észrevételek

Az előadó elismeri, hogy az EU-ban igen erőteljesen érezhető a népesség idősödésének folyamata. Kutatási eredmények szerint a munkaképes korú európai népesség 2012-től csökkenni kezd, míg a 60 év feletti népesség továbbra is évente két millió fővel fog gyarapodni. A legnagyobb nyomás a 2015–2035 közötti időszakban várható, amikor a népességrobbanás idején született generációk nyugdíjba vonulnak majd.

A népesség elöregedése az egyik legnagyobb kihívásunkká vált. A népesség elöregedése fokozott gazdasági és szociális igényeket fog támasztani az európai országokkal szemben, de a világ számos más részén is. E sokrétű kihívások mérlegelésekor azt is el kell ismernünk, hogy az idős emberek értékes, de gyakran figyelmen kívül hagyott erőforrást képviselnek, ami jelentős mértékű hozzájárulást jelent társadalmainkban. Ezért arra kell törekednünk, hogy továbbra is kihasználjuk az idős embereknek a társadalom javára fordítható lehetséges hozzájárulását.

Az előadó különös figyelmet kíván adni az aktív szónak. Hangsúlyozza, hogy az aktív szónak nem csak a fizikai tevékenység képességére vagy a munkaerőpiacon való hosszabb részvétel képességére kell utalnia, hanem egy személy folyamatos és aktív részvételére a társadalmi, gazdasági, kulturális és polgári ügyekben is.

Az előadó tudja, hogy a népesség elöregedése sok alapvető kérdést vet fel a politikai döntéshozók számára; ezek közül a figyelemre méltóbbak az alábbiak:

1.  Mivel az emberek tovább élnek, hogyan javítható az időskorúak életminősége?

2.  Hogyan lehet segíteni az idősödő embereket, hogy aktívak maradjanak?

3.  Hogyan biztosítható az, hogy a fiatalabb generáció aktívan számításba vegye az idősebb generációt?

4.  Hogyan lehet a legjobban egyensúlyba hozni a család és az állam szerepét a támogatást igénylő emberek ellátásában idősödésük idején?

Az aktív időskor – természetéből adódóan – magában foglalja az idős embereknek szóló lehetőségek létrehozását, hogy tovább dolgozhassanak, hosszabb ideig maradhassanak egészségesek és más módon járulhassanak hozzá a társadalomhoz. Az önkéntességet például politikák széles körével kell támogatni a kormányzás valamennyi szintjén. Ezért természetes, hogy az önkéntesség éve megelőzi az aktív időskor évét. Azonban, amint azt a Parlament korábban felismerte, az európai éveknek nem szabad PR-eseménnyé silányodniuk, és erőfeszítéseket kell tenni célkitűzések és eredmények megszilárdítására általánosságban az egyedi politikák, programok és más kezdeményezések összefüggésében, és egyben új lendületet kell biztosítani új tevékenységek és politikák számára.

Az aktív időskort különféle területeken kell figyelembe venni, nem utolsósorban a munkahelyen, ahol az idősebb munkavállalók számára is folyamatos tanulási lehetőségeket kell nyújtani annak érdekében, hogy az emberek aktívak maradjanak. Továbbá az idős embereknek képzésre van szükségük az új technológiák terén. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a nemzedékek közötti tanulás összeköttetést biztosíthat és erősítheti a tanulási tapasztalatokat, valamint segíthet a kulturális értékek átadásában.

MÓDOSÍTÁSOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Határozatra irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Európában az idősek növekvő aránya miatt a jó egészség időskori megőrzésének ösztönzése fontosabb lesz, mint valaha. Az időskori egészség hozzájárulhat az idősek munkaerő-piaci részvételének növeléséhez, lehetővé teszi, hogy hosszabb ideig aktívan részt vegyenek a társadalomban, javíthatja egyéni életminőségüket és enyhítheti az egészségügyi és szociális ellátási rendszerekre nehezedő nyomást.

(5) Európában az idősek növekvő aránya miatt a jó egészség időskori megőrzésének ösztönzése a testi és lelki egészséghez pozitívan hozzájáruló kulturális tevékenységek (köztük a sport) előmozdítása révén fontosabb lesz, mint valaha. Az időskori egészség hozzájárulhat az idősek munkaerő-piaci részvételének növeléséhez, lehetővé teszi, hogy hosszabb ideig aktívan részt vegyenek a társadalomban, javíthatja egyéni életminőségüket és enyhítheti az egészségügyi és szociális ellátási rendszerekre nehezedő nyomást. Ennek érdekében elő kell mozdítani, hogy az idősek aktív elfoglaltságokkal rendelkezzenek, fizikai és sporttevékenységekben vegyenek részt, valamint ezzel összefüggésben támogatni kell a nyilvános sportlétesítményekhez való hozzáférésüket.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A Tanács 2007. február 22-én határozatot fogadott el „Az európai demográfiai változásokból eredő lehetőségek és kihívások: az idősebb emberek hozzájárulása a gazdasági és társadalmi fejlődéshez” tárgyában, amelyben hangsúlyozta, hogy növelni kell az idősek lehetőségeit a társadalomban való aktív részvételre, az idősek által bizonyos áruk és szolgáltatások iránt támasztott növekvő kereslet által teremtett új gazdasági lehetőségeket („ezüstgazdaság”), valamint az idősek pozitív közmegítélésének jelentőségét.

(7) A Tanács 2007. február 22-én határozatot fogadott el „Az európai demográfiai változásokból eredő lehetőségek és kihívások: az idősebb emberek hozzájárulása a gazdasági és társadalmi fejlődéshez” tárgyában, amelyben hangsúlyozta, hogy növelni kell az idősek lehetőségeit a társadalomban való aktív részvételre – nevezetesen az önkéntességen keresztül –, az idősek által bizonyos áruk és szolgáltatások iránt támasztott növekvő kereslet által teremtett új gazdasági lehetőségeket („ezüstgazdaság”), valamint az idősek pozitív közmegítélésének jelentőségét. A bővítési, szomszédsági és fejlesztési politika keretében a nyugdíjasokból álló – számos országban már alkalmazott – szakértői szolgálatok igen hasznosnak bizonyulhatnak. Az idős emberek értékes önkéntes munkája kitűnő példája annak a lényeges hozzájárulásnak, amit az idősödő népesség a társadalomnak és a gazdaságnak tesz, és ezt a jövőben is támogatni kell.

Módosítás  3

Határozatra irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A Tanács 2009. június 8-án következtetéseket fogadott el „A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség: aktív és méltóságteljes idősödés” tárgyában, amelyekben elismerte, hogy az idősebb nők és férfiak szerte az EU-ban komoly nehézségekkel szembesülnek, amikor aktív életre és méltóságban töltött időskorra törekednek, továbbá számos intézkedésre tett javaslatot a tagállamoknak és a Bizottságnak.

(8) A Tanács 2009. június 8-án következtetéseket fogadott el „A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség: aktív és méltóságteljes idősödés” tárgyában, amelyekben elismerte, hogy az idősebb nők és férfiak szerte az EU-ban komoly nehézségekkel szembesülnek, amikor aktív életre és méltóságban töltött időskorra törekednek, továbbá számos intézkedésre tett javaslatot a tagállamoknak és a Bizottságnak. Az időseket célzó kezdeményezéseknek a kulturális ágazatra és az általános fejlesztési területekre egyaránt ki kell terjedniük, hogy integrációjuk és bevonásuk révén megvédjék az idős személyeket a társadalmi kirekesztéstől és a magánytól.

Módosítás  4

Határozatra irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A Bizottság az „Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” című közleményében hangsúlyozta, hogy a társadalmi kohézió és a nagyobb termelékenység érdekében az Európai Unió számára fontos a népesség időskori egészségének és aktivitásának ösztönzése. Javaslatot tett az „Új készségek és munkahelyek menetrendje” kiemelt kezdeményezésre, amelynek keretében a tagállamok előmozdítanák az aktív idősödési politikákat, valamint a „Szegénység elleni európai platform” kiemelt kezdeményezésre. Ezeknek a politikai céloknak az eléréséhez az államigazgatás valamennyi szintjének és számos nem kormányzati érdekelt fél intézkedésére szükség van; ezeket az Unió szintjén támogathatják az európai évvel kapcsolatos tevékenységek, melyek célja a tudatosság növelése, valamint a bevált gyakorlatok cseréjének ösztönzése. Nemzeti koordinátoroknak kell gondoskodniuk arról, hogy a nemzeti intézkedéseket koordinálják és összehangolják az európai év átfogó célkitűzéseivel. A tervekben egyéb intézmények és érdekelt felek részvétele is szerepel.

(10) A Bizottság az „Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” című közleményében hangsúlyozta, hogy a társadalmi kohézió és a nagyobb termelékenység érdekében az Európai Unió számára fontos a népesség időskori egészségének és aktivitásának ösztönzése. Javaslatot tett az „Új készségek és munkahelyek menetrendje” kiemelt kezdeményezésre, amelynek keretében a tagállamok előmozdítanák az aktív idősödési politikákat, valamint a „Szegénység elleni európai platform” kiemelt kezdeményezésre. Új technológiákat kell alkalmazni az idősek ismereteinek kiszélesítését és technikai készségek elsajátítását célzó oktatási kezdeményezések előmozdításához. E politikai célok eléréséhez az államigazgatás valamennyi szintje és számos nem kormányzati érdekelt fél részéről intézkedésekre van szükség; ezeket az Unió szintjén támogathatják az európai évvel kapcsolatos tevékenységek, melyek célja a tudatosság növelése, valamint a bevált gyakorlatok cseréjének ösztönzése. Nemzeti koordinátoroknak kell gondoskodniuk arról, hogy a nemzeti intézkedéseket koordinálják és összehangolják az európai év átfogó célkitűzéseivel. A tervekben egyéb intézmények és érdekelt felek részvétele is szerepel.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) „Az európai digitális menetrend” című, 2010. május 19-én elfogadott első EU2020-as kiemelt kezdeményezésről szóló közleményében a Bizottság az információs és kommunikációs technológiák jelentőségét hangsúlyozta az időskori jólét szempontjából, különösen a saját lakókörnyezetben való életvitel segítésére irányuló közös program megerősítését javasolva. Az európai digitális menetrend arra is javaslatot tesz továbbá, hogy összehangolt fellépéssel gyarapítsák valamennyi európai polgár digitális ismereteit, beleértve az időseket is, akik túlságosan nagy arányt képviselnek azon, az uniós polgárok teljes létszámának körülbelül 30 %-át kitevő 150 millió polgáron belül, akik még soha nem használták az internetet.

(13) „Az európai digitális menetrend” című, 2010. május 19-én elfogadott első EU2020-as kiemelt kezdeményezésről szóló közleményében a Bizottság az információs és kommunikációs technológiák jelentőségét hangsúlyozta az időskori jólét szempontjából, különösen a saját lakókörnyezetben való életvitel segítésére irányuló közös program megerősítését javasolva. Az európai digitális menetrend arra is javaslatot tesz továbbá, hogy összehangolt fellépéssel gyarapítsák valamennyi európai polgár digitális ismereteit, beleértve az időseket is, akik túlságosan nagy arányt képviselnek az uniós polgárok teljes létszámának körülbelül 30 %-át kitevő mintegy 150 millió olyan polgáron belül, akik még soha nem használták az internetet. Az új technológiákhoz való hozzáférés megkönnyítése és a használatukhoz szükséges betanítás tovább javítaná az idős személyek lehetőségeit, hogy az egész életen át tartó tanulás előnyeit élvezhessék, valamint hozzájárulna az olyan akadályok felszámolásához, amelyeket a távolság és a fogyatékosságok gördítenek az egész életen át tartó tanulás útjába.

Módosítás  6

Határozatra irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) Az aktív időskort számos uniós program támogatja, mint például az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális és Fejlesztési Alap, a PROGRESS-program, az egész életen át tartó tanulás programja, a közegészségügyi program, a hetedik kutatási és fejlesztési keretprogramba tartozó információs és kommunikációs technológiai, valamint társadalom-gazdaságtannal és humán tudományokkal kapcsolatos különleges programok, az információs társadalomban jólétben töltött időskorra irányuló cselekvési terv, a saját lakókörnyezetben való életvitel segítését szolgáló közös kutatás-fejlesztési program, a versenyképességi és innovációs program a jólétben töltött időskort szolgáló ikt-ra vonatkozó kísérleti végrehajtási projektekkel, valamint a városi mobilitás cselekvési terve. Az Unió az európai év keretében zajló tevékenységekhez a foglalkoztatás, a szociális ügyek és az esélyegyenlőség területén hatályos programok és önálló költségvetési tételek prioritásainak és szabályainak megfelelően – éves vagy többéves alapon – biztosít társfinanszírozást. Adott esetben más területeken, például az oktatás és a kultúra, az egészségügy, a kutatás, az információs társadalom, a regionális politika és a közlekedéspolitika terén működő programok és politikák is nyújthatnak támogatást az európai évhez.

(15) Az aktív időskort számos uniós program támogatja, mint például az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális és Fejlesztési Alap, a PROGRESS-program, az egész életen át tartó tanulás programja és különösen a Grundtvig-program, a közegészségügyi program, a hetedik kutatási és fejlesztési keretprogramba tartozó információs és kommunikációs technológiai, valamint társadalom-gazdaságtannal és humán tudományokkal kapcsolatos különleges programok, az információs társadalomban jólétben töltött időskorra irányuló cselekvési terv, a saját lakókörnyezetben való életvitel segítését szolgáló közös kutatás-fejlesztési program, a versenyképességi és innovációs program a jólétben töltött időskort szolgáló ikt-ra vonatkozó kísérleti végrehajtási projektekkel, a szociális turizmusra vonatkozó Calypso előkészítő intézkedés, valamint a városi mobilitás cselekvési terve. Az Unió az európai év keretében zajló tevékenységekhez a foglalkoztatás, a szociális ügyek és az esélyegyenlőség területén hatályos programok és önálló költségvetési tételek prioritásainak és szabályainak megfelelően – éves vagy többéves alapon – biztosít társfinanszírozást. Adott esetben más területeken, például az oktatás és a kultúra, az egészségügy, a kutatás, az információs társadalom, a regionális politika és a közlekedéspolitika terén működő programok és politikák is nyújthatnak támogatást az európai évhez.

Módosítás  7

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az európai év átfogó célja az, hogy ösztönözze és támogassa a tagállamok, a regionális és a helyi hatóságok, a szociális partnerek és a civil társadalom által az aktív időskor ösztönzésére, valamint az annak érdekében tett erőfeszítéseket, hogy többet tegyenek az ötvenes éveinek végén és afölött lévő gyorsan növekvő népességben rejlő potenciál kiaknázása érdekében, és ezáltal megőrizzék a nemzedékek közötti szolidaritást. Az aktív időskor jobb lehetőségek és munkafeltételek megteremtését jelenti annak érdekében, hogy az idősebb munkavállalók szerepet játszhassanak a munkaerő-piacon, jelenti továbbá a társadalmi kirekesztés leküzdését a társadalmon belüli aktivitás ösztönzésével, valamint a jó egészség idős korban történő megőrzésének elősegítését. Mindezek alapján a célkitűzések a következők:

Az európai év átfogó célja az, hogy ösztönözze és támogassa a tagállamok, a regionális és a helyi hatóságok, a szociális partnerek és a civil társadalom által az aktív időskor ösztönzésére, valamint az annak érdekében tett erőfeszítéseket, hogy többet tegyenek az ötvenes éveinek végén és afölött lévő gyorsan növekvő népességben rejlő potenciál kiaknázása érdekében, és következésképpen megőrizzék a nemzedékek közötti szolidaritást, javítsák a társadalom természetes és szerves részét képező idősekről alkotott képet és kiemeljék az életútjuk során felhalmozott felbecsülhetetlen tapasztalattal a társadalom egészének nyújtott hozzájárulást. Az aktív időskor jobb lehetőségek és jobb – fizetett vagy nem fizetett – munkafeltételek megteremtését jelenti annak érdekében, hogy az idősebb munkavállalók szerepet játszhassanak a munkaerő-piacon és továbbadhassák a hagyományos szakmákban szerzett tapasztalataikat, jelenti továbbá a társadalmi kirekesztés leküzdését a társadalmon belüli aktivitás ösztönzése révén, valamint az egészséges öregkor ösztönzését kulturális (és sport-) tevékenységek előmozdítása révén. Mindezek alapján a célkitűzések a következők:

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) tudatosítani a közvéleményben az aktív időskor értékét annak érdekében, hogy hangsúlyt kapjon az idősek hasznos szerepe a társadalomban és a gazdaságban, ösztönözni az aktív időskort és többet tenni az idősekben rejlő potenciál kiaknázása érdekében;

(1) tudatosítani a közvéleményben az aktív időskor értékét, és küzdeni az öregkorral kapcsolatos negatív sztereotípiák ellen annak érdekében, hogy hangsúlyt kapjon az idősek hasznos szerepe a társadalomban és a gazdaságban, ösztönözni az aktív időskort és többet tenni az idősekben rejlő potenciál kiaknázása érdekében az egész életen át tartó tanulás stratégiáinak, köztük az új technológiák használatával kapcsolatos stratégiák hangsúlyozása által;

Módosítás  9

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) minden szinten ösztönözni a tagállamok, illetve az érdekelt felek közötti vitát és fokozni a tapasztalatcserét annak érdekében, hogy előmozdítsák az aktív idősödési politikákat, meghatározzák és terjesszék a bevált gyakorlatokat, valamint elősegítsék az együttműködést és a szinergiákat;

(2) minden szinten ösztönözni a tagállamok, illetve az érdekelt felek közötti vitát és információcserét, és fokozni a tapasztalatcserét annak érdekében, hogy előmozdítsák az aktív idősödési politikákat, meghatározzák és terjesszék a bevált gyakorlatokat, valamint elősegítsék az együttműködést és a szinergiákat;

Módosítás  10

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) keretrendszert kínálni a kötelezettségvállaláshoz és a konkrét intézkedésekhez, hogy a tagállamok és az érdekelt felek valamennyi szinten konkrét tevékenységek révén politikai irányvonalakat tudjanak kidolgozni és konkrét célkitűzések mellett tudjanak kötelezettséget vállalni az aktív időskorral kapcsolatban.

(3) keretrendszert kínálni a kötelezettségvállaláshoz és a konkrét intézkedésekhez, hogy a tagállamok és az érdekelt felek valamennyi szinten konkrét tevékenységek révén politikai irányvonalakat tudjanak kidolgozni és egyedi, konkrét célkitűzések mellett tudjanak kötelezettséget vállalni az aktív időskorral kapcsolatban, hosszú távú stratégiákat alkotva és rendszeresen értékelve a keretrendszer, valamint az egyedi tevékenységek és célkitűzések hatékonyságát.

Módosítás  11

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) biztosítani, hogy a tagállamok valamennyi korcsoportot ösztönözzenek az egymással való interakcióra és együttműködésre, valamint arra, hogy kollegiális viszony alakuljon ki valamennyi generáció között, ezáltal küzdve a diszkrimináció és a kizsákmányolás ellen.

Módosítás  12

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– tájékoztató, népszerűsítő és oktatási kampányok;

– tájékoztató, népszerűsítő és oktatási kampányok, többek között az új médiák és az internet közvetítésével;

Módosítás  13

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– az információk, a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok cseréje;

– az információk, a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok cseréje nemzeti koordinátorokon, illetve az európai év céljainak megvalósításában részt vevő érdekelt felek által kialakított kapcsolati hálózatok révén;

Módosítás  14

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Ösztönözni kell a Bizottságot és a tagállamokat, hogy szélesebb lehetőséget biztosítsanak azok számára, akik készek az idősek megsegítésére és az adománygyűjtő programokban való részvételre, és így egy pozitív cél szolgálatába állítják lelkesedésüket és tapasztalataikat.

Módosítás  15

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az európai év végrehajtásakor a Bizottság és a tagállamok a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítésére törekszenek.

(3) Az európai év végrehajtásakor a Bizottság és a tagállamok a nemek közötti egyenlőség és a fogyatékkal élők esélyegyenlősége általános érvényesítésére törekszenek.

Módosítás  16

Határozatra irányuló javaslat

4. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Minden tagállam nemzeti koordinátort nevez ki, aki a tagállamnak az európai évben való részvétele megszervezéséért felelős. A nemzeti koordinátorok arról is gondoskodnak, hogy a nemzeti tevékenységek összehangolása megfelelő legyen.

Minden tagállam nemzeti koordinátort nevez ki, aki a tagállamnak az európai évben való részvételének megszervezéséért felelős. A nemzeti koordinátorok arról is gondoskodnak, hogy a nemzeti tevékenységek összehangolása megfelelő legyen, illetve hogy a civil társadalmi szervezetek teljes mértékben részt vegyenek az európai év helyi, regionális és országos szintű megtervezésében és végrehajtásában.

Indokolás

Számos civil társadalmi szervezet vesz rész helyi és regionális szinten az aktív időskor elősegítésében. E szervezetek tapasztalata, tudása és eszközei megsokszorozhatják az állami szervek erőfeszítéseinek eredményeit. Ezért az európai év minden tevékenységébe a kezdetektől egészen végig, minden szinten be kell vonni őket.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság összehívja a nemzeti koordinátorok üléseit az uniós szintű koordináció és – többek között a kötelezettségvállalásokra, valamint azoknak a tagállamokban történő végrehajtására vonatkozó – információcsere érdekében.

A Bizottság összehívja a nemzeti koordinátorok üléseit az uniós szintű koordináció és – többek között a kötelezettségvállalásokra, valamint azoknak a tagállamokban történő végrehajtására vonatkozó – információ- és tudásmegosztás érdekében.

ELJÁRÁS

Cím

Az aktív időskor európai évéről (2012)

Hivatkozások

COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD)

Illetékes bizottság

EMPL

Véleményt nyilvánított

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CULT

9.9.2010

 

 

 

Előadó

A kijelölés dátuma

Hannu Takkula

19.10.2010

 

 

Vizsgálat a bizottságban

18.11.2010

2.12.2010

 

 

Az elfogadás dátuma

25.1.2011

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

29

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Santiago Fisas Ayxela, Mary Honeyball, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Timo Soini, Hannu Takkula, László Tőkés, Corneliu Vadim Tudor, Gianni Vattimo, Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen, Milan Zver

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Ivo Belet, Nadja Hirsch, Seán Kelly, Iosif Matula, Georgios Papanikolaou, Hella Ranner, Mitro Repo, Olga Sehnalová, Rui Tavares


VÉLEMÉNY a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről (27.1.2011)

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

az aktív időskor európai évéről (2012) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

A vélemény előadója: Lambert van Nistelrooij

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság javaslata értelmében 2012 az aktív időskor európai éve lesz. Az európai év általános célja az, hogy ösztönözze és támogassa a tagállamok, a regionális és a helyi hatóságok, a szociális partnerek és a civil társadalom által az aktív időskor ösztönzésére, valamint az annak érdekében tett erőfeszítéseket, hogy többet tegyenek az ötvenes éveinek végén és afölött lévő gyorsan növekvő népességben rejlő potenciál kiaknázása érdekében, és ezáltal megőrizzék a nemzedékek közötti szolidaritást. A Bizottság meghatározása szerint az aktív időskor jobb lehetőségek és munkafeltételek megteremtését jelenti annak érdekében, hogy az idősebb munkavállalók szerepet játszhassanak a munkaerőpiacon, továbbá hogy a társadalmon belüli aktivitás ösztönzése, valamint a jó egészség idős korban történő megőrzésének elősegítése révén küzdeni lehessen a társadalmi kirekesztés ellen.

A határozati javaslat 2. cikke számos célkitűzést jelöl meg. A 3. cikk rögzíti a célok megvalósításához szükséges gyakorlati intézkedéseket, valamint tartalmazza az EU és a tagállamok nemzeti, regionális és helyi hatóságai által hozandó és végrehajtandó kezdeményezéseket is.

A Regionális Fejlesztési Bizottság által javasolt módosítások az alábbiakat célozzák:

- biztosítani, hogy az aktív időskor a politikai napirendben szilárd helyet foglaljon el;

- az európai év elnevezését a „nemzedékek közötti szolidaritás előmozdítása” alcímmel kiegészíteni, amelynek segítségével jobban reflektorfénybe kerül, miért fontos a társadalom számára az aktív időskor előmozdítása;

- hangsúlyozni, hogy az európai év kulcsszerepet tölthet be azon helyi és regionális projektek és kezdeményezések támogatásában és fellendítésében, amelyek lehetővé teszik, hogy az idősek hozzájáruljanak a közösséghez, valamint azt, hogy megfelelő védelemben, biztonságban és egészségügyi ellátásban részesüljenek;

- biztosítani a közvélemény tudatosságának növelését a tagállamok nagyvárosaiban és régióiban;

- biztosítani, hogy az aktív időskor európai éve keretében tett kezdeményezések decentralizált megközelítést alkalmazzanak, valamint azt, hogy a helyi és regionális önkormányzatok az Európa 2020 stratégiára vonatkozó területi paktumában hangsúlyozottak szerint többszintű felelősségvállaláson alapuljanak;

- az európai év keretében kezdeményezett projektek végrehajtására vonatkozó stratégiai iránymutatás létrehozásával pontos koordinációt, koherenciát és hatékonyságot biztosítani;

- az IKT-technológiák fejlesztésének jelentőségére irányítani a figyelmet, amelyek segítségével az idősödő társadalom jelentette kihívásokra hatékony válaszokat lehet adni.

MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás  1

Határozatra irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 156. cikke értelmében a Bizottság a szociálpolitika területén ösztönzi a tagállamok együttműködését és megkönnyíti intézkedéseik összehangolását.

Indokolás

Az Európai Unió működéséről szóló szerződésben foglalt új intézményi keret miatt történő kiegészítés.

Módosítás  2

Határozatra irányuló javaslat

2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b) (16b) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 174. cikke elismeri, hogy az Unió egyes régiói folyamatosan súlyos demográfiai hátrányokkal küzdenek, amely fejlődésüket veszélyeztetheti, és amely a gazdasági, társadalmi és területi kohézió célkitűzésének elérése érdekében rendkívüli figyelmet igényel.

Indokolás

Az EUMSz. 174. cikke elismeri, hogy az Európai Unió bizonyos régiói demográfiai jellemzőik – például az alacsony népsűrűségű területek – miatt nehézségek előtt állnak, és ez a helyzet az európai politikák alakításakor rendkívüli figyelmet érdemel.

Módosítás  3

Határozatra irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Az ötvenes éveinek végén és afölött lévő népesség száma az Európai Unióban minden eddiginél sokkal gyorsabban fog növekedni. A legnagyobb növekedés a 2015–35 közötti időszakban várható, amikor a hatvan év fölötti lakosság évente 2 millióval fog nőni. Ez a növekedés rendkívül pozitív, mivel ez az egészségügyi ellátás és az életminőség javulásának logikus következménye. Ugyanakkor a demográfiai változások következtében az EU számos, például bizonyos nagyvárosokban és régiókban a lakosság csökkenése, valamint e régiók és városok vonzerejének megkopása, a nyugdíjalapokra nehezedő nyomás és az egészségügyi és közszolgáltatások pénzügyi feltételeinek fenntarthatóságával kapcsolatos probléma által támasztott kihívás elé néz.

Módosítás  4

Határozatra irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A Bizottság az „Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” című közleményében hangsúlyozta, hogy a társadalmi kohézió és a nagyobb termelékenység érdekében az Európai Unió számára fontos a népesség időskori egészségének és aktivitásának ösztönzése. Javaslatot tett az „Új készségek és munkahelyek menetrendje” kiemelt kezdeményezésre, amelynek keretében a tagállamok előmozdítanák az aktív idősödési politikákat, valamint a „Szegénység elleni európai platform” kiemelt kezdeményezésre. Ezeknek a politikai céloknak az eléréséhez az államigazgatás valamennyi szintjének és számos nem kormányzati érdekelt fél intézkedésére szükség van; ezeket az Unió szintjén támogathatják az európai évvel kapcsolatos tevékenységek, melyek célja a tudatosság növelése, valamint a bevált gyakorlatok cseréjének ösztönzése. Nemzeti koordinátoroknak kell gondoskodniuk arról, hogy a nemzeti intézkedéseket koordinálják és összehangolják az európai év átfogó célkitűzéseivel. A tervekben egyéb intézmények és érdekelt felek részvétele is szerepel.

(10) A Bizottság az „Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” című közleményében hangsúlyozta, hogy a társadalmi kohézió és a nagyobb termelékenység érdekében az Európai Unió számára fontos a népesség időskori egészségének és aktivitásának ösztönzése. Javaslatot tett az „Új készségek és munkahelyek menetrendje” kiemelt kezdeményezésre, amelynek keretében a tagállamok előmozdítanák az aktív idősödési politikákat, valamint a „Szegénység elleni európai platform” kiemelt kezdeményezésre. Ezeknek a politikai céloknak az eléréséhez többszintű felelősségvállaláson alapuló megközelítésre van szükség, melynek révén valamennyi helyi és regionális hatóság szorosabb bevonására és intézkedésére kerül sor, illetve számos nem kormányzati érdekelt fél jön létre; azokat a szereplőket az Unió szintjén támogathatják az európai évvel kapcsolatos tevékenységek, melyek célja a tudatosság növelése, a bevált gyakorlatok cseréjének ösztönzése, valamint az együttműködés megteremtése. Nemzeti koordinátoroknak kell gondoskodniuk arról, hogy az intézkedéseket mind központi, mind decentralizált szinten koordinálják és összehangolják az európai év átfogó célkitűzéseivel. A tervekben egyéb intézmények és érdekelt felek részvétele is szerepel.

Indokolás

A társadalmi kohézió és a nagyobb termelékenység érdekében az Európa 2020 stratégiában rögzített céloknak megfelelően a népesség időskori egészségének és aktivitásának ösztönzése érdekében alapvető fontosságú a helyi és regionális hatóságok bevonása. A többszintű felelősségvállaláson alapuló megközelítéssel hozott intézkedések és kezdeményezések biztosítják a hatóságok elkötelezettségét. Továbbá a központi és decentralizált szinten lévő kormányzat aktív közreműködése és az európai évhez kapcsolódó tevékenységek pontos koordinációja révén új szinergiák alakulnak ki.

Módosítás  5

Határozatra irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) „Az európai digitális menetrend” című, 2010. május 19-én elfogadott első EU2020-as kiemelt kezdeményezésről szóló közleményében a Bizottság az információs és kommunikációs technológiák jelentőségét hangsúlyozta az időskori jólét szempontjából, különösen a saját lakókörnyezetben való életvitel segítésére irányuló közös program megerősítését javasolva. Az európai digitális menetrend arra is javaslatot tesz továbbá, hogy összehangolt fellépéssel gyarapítsák valamennyi európai polgár digitális ismereteit, beleértve az időseket is, akik túlságosan nagy arányt képviselnek azon, az uniós polgárok teljes létszámának körülbelül 30 %-át kitevő 150 millió polgáron belül, akik még soha nem használták az internetet.

(13) „Az európai digitális menetrend” című, 2010. május 19-én elfogadott első EU2020-as kiemelt kezdeményezésről szóló közleményében a Bizottság az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásainak és szolgáltatásainak jelentőségét hangsúlyozta az időskori jólét szempontjából, különösen a saját lakókörnyezetben való életvitel segítésére irányuló közös program megerősítését javasolva. Az európai digitális menetrend arra is javaslatot tesz továbbá, hogy összehangolt fellépéssel gyarapítsák valamennyi európai polgár digitális ismereteit, beleértve az időseket is, akik túlságosan nagy arányt képviselnek azon, az uniós polgárok teljes létszámának körülbelül 30 %-át kitevő 150 millió polgáron belül, akik még soha nem használták az internetet. Az elkövetkező években a hangsúlyt különösen az infrastruktúrára kellene fektetni, hogy a digitális menetrend által nyújtott lehetőségeket ott lehessen kihasználni, ahol arra a legnagyobb szükség van, például e-egészségügyi szolgáltatások formájában.

Módosítás  6

Határozatra irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a) A Bizottság az Európa 2020 stratégia kapcsán egy 2011 elején kezdődő, az időskori egészséggel és aktivitással kapcsolatos kísérleti projekt elindítását javasolta az Innovációs Unió keretében. A kísérleti projekt, amely az első innovációs partnerség, magában foglalja a társadalmi innovációt, a jobb életminőség előmozdítására, a betegségek megelőzésére, az állami szektor és a szociális partnerek társadalmi hálózatainak javítására törekszik, valamint bátorítja olyan új technológiák bevezetését, amelyek révén lehetővé válik az életszínvonal fenntartása, és amelynek célja, hogy a polgárok önállóan és jobb egészségben éljenek és 2020-ig két évvel meghosszabbodjon a jó egészségben eltöltött élettartamuk. Célja továbbá, hogy az európai szociális és egészségügyi rendszerek fenntarthatósága és hatékonysága javuljon, és létrejöjjön az innovatív IKT-alkalmazások és -szolgáltatások uniós és globális piaca. Ezáltal az uniós vállalkozások új lehetőségekhez juthatnak, növeli az Unió versenyképességét és munkahelyeket teremt Európa régióiban.

Módosítás  7

Határozatra irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a) A Bizottság által az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz, a Régiók Bizottságához és az Európai Beruházási Bankhoz intézett 2010. november 10-i, „A gazdasági, szociális és területi kohézióról szóló ötödik jelentéssel kapcsolatos következtetések” című közlemény elismeri, hogy az Európai Uniónak olyan kohéziós politikát kell kidolgoznia, amely képes szembenézni a lakosság elöregedéséhez hasonló társadalmi kihívásokkal.

Módosítás  8

Határozatra irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) Az aktív időskort számos uniós program támogatja, mint például az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális és Fejlesztési Alap, a PROGRESS-program, az egész életen át tartó tanulás programja, a közegészségügyi program, a hetedik kutatási és fejlesztési keretprogramba tartozó információs és kommunikációs technológiai, valamint társadalom-gazdaságtannal és humán tudományokkal kapcsolatos különleges programok, az információs társadalomban jólétben töltött időskorra irányuló cselekvési terv, a saját lakókörnyezetben való életvitel segítését szolgáló közös kutatás-fejlesztési program, a versenyképességi és innovációs program a jólétben töltött időskort szolgáló ikt-ra vonatkozó kísérleti végrehajtási projektekkel, valamint a városi mobilitás cselekvési terve. Az Unió az európai év keretében zajló tevékenységekhez a foglalkoztatás, a szociális ügyek és az esélyegyenlőség területén hatályos programok és önálló költségvetési tételek prioritásainak és szabályainak megfelelően – éves vagy többéves alapon – biztosít társfinanszírozást. Adott esetben más területeken, például az oktatás és a kultúra, az egészségügy, a kutatás, az információs társadalom, a regionális politika és a közlekedéspolitika terén működő programok és politikák is nyújthatnak támogatást az európai évhez.

(15) Az aktív időskort számos uniós program támogatja, mint például az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális és Fejlesztési Alap, a PROGRESS-program, az egész életen át tartó tanulás programja, a közegészségügyi program, a hetedik kutatási és fejlesztési keretprogramba tartozó információs és kommunikációs technológiai, valamint társadalom-gazdaságtannal és humán tudományokkal kapcsolatos különleges programok, az információs társadalomban jólétben töltött időskorra irányuló cselekvési terv, a saját lakókörnyezetben való életvitel segítését szolgáló közös kutatás-fejlesztési program, a versenyképességi és innovációs program a jólétben töltött időskort szolgáló ikt-ra vonatkozó kísérleti végrehajtási projektekkel, a szociális turizmusra vonatkozó Calypso előkészítő intézkedés, valamint a városi mobilitás cselekvési terve. Az Unió az európai év keretében zajló tevékenységekhez a foglalkoztatás, a szociális ügyek és az esélyegyenlőség területén hatályos programok és önálló költségvetési tételek prioritásainak és szabályainak megfelelően – éves vagy többéves alapon – biztosít társfinanszírozást. Adott esetben más területeken, például az oktatás és a kultúra, az egészségügy, a kutatás, az információs társadalom, a regionális politika és a közlekedéspolitika terén működő programok és politikák is nyújthatnak támogatást az európai évhez, különösen ha erre a társadalmi kirekesztés problémái – a szegényes jóléti körülmények vagy a szegénység – miatt van szükség. Az európai év tehát egyszersmind több tevékenységen keresztül is lehetőséget nyújt a közvélemény figyelmének felhívására és az idősek társadalmi kirekesztése, bizonytalan anyagi helyzete vagy akár szegénysége elleni küzdelemben érdekelt felek mozgósítására, konkrétan az EU 2020-as stratégiájának a szegénység elleni európai platformra irányuló kiemelt kezdeményezése részeként. Az elöregedés jelentette kihívásokkal történő szembenézés érdekében az uniós finanszírozás nem szorítkozhat csak az európai évre. Az uniós politikában folyamatosan figyelembe kellene venni a demográfiai kihívásokat.

Módosítás  9

Határozatra irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) Az aktív időskorral kapcsolatban javasolt európai év célkitűzéseit tagállami szinten nem lehet teljes mértékben megvalósítani, mivel ehhez transznacionális információcserére és a bevált gyakorlatok közösségi szinten történő terjesztésére van szükség, ezért a javasolt intézkedés léptéke miatt uniós szinten jobban teljesíthetők. Az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt arányosság elvével összhangban e határozat nem lépi túl a szóban forgó célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket.

(16) Az aktív időskorral kapcsolatban javasolt európai év célkitűzéseit tagállami szinten nem lehet teljes mértékben megvalósítani, mivel ehhez transznacionális információcserére és a bevált gyakorlatok uniós szinten történő terjesztésére van szükség. El kell ismerni, hogy a nagyvárosok, a régiók és a tagállamok kulcsfontosságú szerepet játszanak e konkrét intézkedések végrehajtásában, különösen akkor, amikor hatáskörükbe a nehézségekkel küzdők társadalmi integrációja és az időseknek nyújtott támogatás is beletartozik. El kell továbbá ismerni, hogy a szubszidiaritás elvének sérelme nélkül és a javasolt fellépések léptéke miatt a célkitűzések uniós szinten jobban teljesíthetők. Az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt arányosság elvével összhangban e határozat nem lépi túl a szóban forgó célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás  10

Határozatra irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a) (16c) A népesség elöregedésének problémáját gyakran a vidéki területek sajátosságaihoz sorolják, ám ez nem kizárólag e területekre jellemző, mivel a probléma a városi környezet feltételeihez és a városoknak a lakosság integrációjában és alakításában betöltött szerepéhez is kapcsolódik.

Indokolás

Az aktív lakosság elöregedése nemcsak a vidéki térségekre kifejtett hatások, hanem a városi területek szempontjából is elemzést igénylő realitás azért, hogy az idősebb nemzedékek integrációjára megoldásokat találjunk.

Módosítás  11

Határozatra irányuló javaslat

16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16b) Az aktív időskor a nemzedékek közötti és a munkaerő-piaci beilleszkedésen túlmenő szolidaritást kíván, az idősek számára jobb és több foglalkoztatási lehetőséget teremtve, valamint a társadalomba való teljes beilleszkedésüket is megcélozza oly módon, hogy a társadalmi kirekesztés ellen autonómiájuk és az életminőségük iránti tudatosság fokozásával küzd például olyan tevékenységekben való részvételük előmozdításával, mint a turizmus és az önkéntes munka.

Indokolás

A nemzedékek közötti szolidaritásra irányuló megoldásoknak nemcsak a munkaerő-piaci beilleszkedésre kell korlátozódniuk, hanem a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, a képzéseken és a szabadidős és állampolgári tevékenységekben való részvétel ösztönzésére is.

Módosítás  12

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 2012. évet az aktív időskor európai évének (a továbbiakban: európai év) kell kijelölni.

A 2012. évet az aktív időskor és a generációk közötti szolidaritás európai évének (a továbbiakban: európai év) kell kijelölni.

Módosítás  13

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az európai év átfogó célja az, hogy ösztönözze és támogassa a tagállamok, a regionális és a helyi hatóságok, a szociális partnerek és a civil társadalom által az aktív időskor ösztönzésére, valamint az annak érdekében tett erőfeszítéseket, hogy többet tegyenek az ötvenes éveinek végén és afölött lévő gyorsan növekvő népességben rejlő potenciál kiaknázása érdekében, és ezáltal megőrizzék a nemzedékek közötti szolidaritást. Az aktív időskor jobb lehetőségek és munkafeltételek megteremtését jelenti annak érdekében, hogy az idősebb munkavállalók szerepet játszhassanak a munkaerő-piacon, jelenti továbbá a társadalmi kirekesztés leküzdését a társadalmon belüli aktivitás ösztönzésével, valamint a jó egészség idős korban történő megőrzésének elősegítését. Mindezek alapján a célkitűzések a következők:

Az európai év átfogó célja az, hogy ösztönözze és támogassa a tagállamok, a regionális és a helyi hatóságok, a szociális partnerek és a civil társadalom által az aktív időskor ösztönzésére, valamint az annak érdekében tett erőfeszítéseket, hogy konkrét intézkedések révén többet tegyenek az ötvenes éveinek végén és afölött lévő gyorsan növekvő népességben rejlő potenciál kiaknázása és társadalmi integrációjának előmozdítása érdekében, szem előtt tartva a szerepet, amelyet a generációk közötti szolidaritás megőrzése érdekében gazdasági, társadalmi és kulturális szempontból betölthetnek. Ennek eléréséhez kulcsfontosságú, hogy az európai év azon helyi és regionális projekteket és kezdeményezéseket támogassa és lendítse fel, amelyek az idősebbek igényeit is figyelembe veszik és lehetővé teszik, hogy egy idősödő társadalom tagjai a lehető legnagyobb mértékben hozzájáruljanak a közösséghez, valamint azt, hogy ebben az öregedő társadalomban az idősek megfelelő védelemben, biztonságban és lakásaik megfelelő átalakításában részesüljenek, továbbá hozzáférjenek a közszolgáltatásokhoz. és a minőségi ellátáshoz. Ezenfelül a tagállamok, valamint a nagyvárosok és a régiók feladata egy olyan keret megteremtése, amelyben az állami és a magánszektor érdekelt felei jól tudnak egymással együttműködni e közös célok elérése érdekében. Az aktív időskor jobb lehetőségek és munkafeltételek megteremtését jelenti annak érdekében, hogy az idősebb munkavállalók szerepet játszhassanak a munkaerőpiacon és az önkéntes tevékenységekben, jelenti továbbá a társadalmi kirekesztés leküzdését a társadalmon belüli aktivitás ösztönzésével, valamint a jó egészség idős korban történő megőrzésének elősegítését. Mindezek alapján a célkitűzések a következők:

Módosítás  14

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

tudatosítani a közvéleményben az aktív időskor értékét annak érdekében, hogy hangsúlyt kapjon az idősek hasznos szerepe a társadalomban és a gazdaságban, ösztönözni az aktív időskort és többet tenni az idősekben rejlő potenciál kiaknázása érdekében;

a tagállamok nagyvárosai és régiói valamennyi közigazgatási szintjén tudatosítani a közvéleményben az aktív időskor értékét annak érdekében, hogy tudásuk és képességeik átadásával és fejlesztésével hangsúlyt kapjon az idősek hasznos szerepe a társadalomban és a gazdaságban, ösztönözni az aktív időskort, és többet tenni az idősekben rejlő potenciál kiaknázása érdekében valamint az aktív időskort és a nemzedékek közötti szolidaritás előmozdítását a nemzeti, regionális és helyi szintű érdekelt felek politikai napirendjére tűzni;

Módosítás  15

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

minden szinten ösztönözni a tagállamok, illetve az érdekelt felek közötti vitát és fokozni a tapasztalatcserét annak érdekében, hogy előmozdítsák az aktív idősödési politikákat, meghatározzák és terjesszék a bevált gyakorlatokat, valamint elősegítsék az együttműködést és a szinergiákat;

országos, regionális és helyi szinten ösztönözni az állami és magánszektor, valamint a civil társadalom szereplői közötti vitát, a támogatást és fokozni a tapasztalatcserét annak érdekében, hogy hatékonyabban és nagyobb sikerrel előmozdítsák az aktív idősödési politikákat, meghatározzák és terjesszék a bevált gyakorlatokat, valamint elősegítsék az együttműködést és a szinergiákat;

Módosítás  16

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

keretrendszert kínálni a kötelezettségvállaláshoz és a konkrét intézkedésekhez, hogy a tagállamok és az érdekelt felek valamennyi szinten konkrét tevékenységek révén politikai irányvonalakat tudjanak kidolgozni és konkrét célkitűzések mellett tudjanak kötelezettséget vállalni az aktív időskorral kapcsolatban.

keretrendszert kínálni a kötelezettségvállaláshoz és a konkrét intézkedésekhez, például az IKT területén meglévő technológiai innovációra jótékony hatással lévő olyan környezet elősegítésével, amely egy idősödő társadalom jelentette kihívásnak megfelel és lehetővé teszi, hogy az állami és magánszektor szereplői országos, regionális, helyi szinten és a civil társadalom körében konkrét tevékenységek révén politikai irányvonalakat tudjanak kidolgozni és hosszú távú stratégiák kidolgozásával konkrét célkitűzések mellett tudjanak kötelezettséget vállalni az aktív időskorral kapcsolatban.

Módosítás  17

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– az információk, a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok cseréje;

– az információk, a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok, különösen az aktív időskorért és a nemzedékek közötti szolidaritásért felelős helyi képviselők közötti cseréje;

Módosítás  18

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– kutatás és felmérés uniós és országos szinten, valamint az eredmények terjesztése.

– kutatás és felmérés uniós, országos és regionális és helyi hatósági szinten, valamint az eredmények terjesztése.

Módosítás  19

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. az aktív időskor európai éve jegyében tett kezdeményezések decentralizált megközelítésűek lesznek, és biztosítják a többszintű felelősségvállalást.

Indokolás

Fontos lesz a tagállamok regionális és helyi szereplőinek bevonása a konkrét intézkedések végrehajtásába. A többszintű felelősségvállalás biztosítja valamennyi érdekelt fél szorosabb bevonását, továbbá olyan alapot teremt, amelynek segítségével hosszú távú erőfeszítésekre és kezdeményezésekre kerülhet sor.

Módosítás  20

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Minden tagállam nemzeti koordinátort nevez ki, aki a tagállamnak az európai évben való részvétele megszervezéséért felelős. A nemzeti koordinátorok arról is gondoskodnak, hogy a nemzeti tevékenységek összehangolása megfelelő legyen.

Minden tagállam nemzeti koordinátort nevez ki, aki a tagállamnak az európai évben való részvétele megszervezéséért felelős. A nemzeti koordinátorok arról is gondoskodnak, hogy a nemzeti tevékenységek összehangolása megfelelő legyen, illetve hogy a civil társadalmi szervezetek teljes mértékben részt vegyenek az európai év helyi, regionális és országos szintű megtervezésében és végrehajtásában. Továbbá a nemzeti koordinátorok a különböző projektek saját országukban történő végrehajtására vonatkozó stratégiai iránymutatás kialakításával egy olyan keretet hoznak létre, amely egyértelműen felügyeli a hatóságok és az érdekelt felek által regionális és helyi szinten hozott intézkedéseket az összhang megteremtésének elősegítése és az eddigi erőfeszítések hatékonyságának és koherenciájának biztosítása érdekében, valamint a következetlenségek és a felesleges ismétlések elkerülésére.

Módosítás  21

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság a tagállamokkal együtt biztosítja, hogy az e határozatban előírt intézkedések összhangban legyenek az európai év céljainak elérését segítő egyéb uniós, nemzeti és regionális programokkal és kezdeményezésekkel.

A Bizottság a tagállamokkal együtt biztosítja, hogy az e határozatban előírt intézkedések összhangban legyenek az európai év céljainak elérését segítő egyéb uniós, nemzeti és regionális programokkal és kezdeményezésekkel, valamint az előző európai évek – főként a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve (2010) és az önkéntesség európai éve (2011) – keretében kidolgozott projektekkel.

Indokolás

Az európai évek keretében történő kezdeményezések jobb láthatóságának biztosítása, valamint hatékonyságuk és eredményeik javítása érdekében bátorítani kell a jövő és az elmúlt évek kezdeményezései közötti folyamatosságot és koherenciát, figyelembe véve az adott témák közötti közös pontokat és meglévő kapcsolatokat.

Módosítás  22

Határozatra irányuló javaslat

6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a. cikk

Nemzetközi együttműködés

 

A Bizottság az Unió erőfeszítéseinek láthatóvá tétele és hatékonyságának biztosítása érdekében az európai év kapcsán együttműködhet más nemzetközi szervezetek, például az Egyesült Nemzetek és az Európai Tanács érintett szerveivel.

Módosítás  23

Határozatra irányuló javaslat

6 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6b. cikk

Költségvetés

 

1. A határozat 2012. január 1. és 2012. december 31. közötti végrehajtására rendelkezésre álló kiegészítő költségvetés 8 000 000 EUR.

 

2. Az éves előirányzatokat a költségvetési hatóság engedélyezi a pénzügyi keret határain belül.

ELJÁRÁS

Cím

Az aktív időskor európai éve (2012)

Hivatkozások

COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD)

Illetékes bizottság

EMPL

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

9.9.2010

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Lambert van Nistelrooij

27.9.2010

 

 

Vizsgálat a bizottságban

30.11.2010

 

 

 

A zárószavazáson jelen lévő tagok

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Sophie Auconie, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Zuzana Brzobohatá, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Karin Kadenbach, Andrey Kovatchev, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Schroedter

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Edvard Kožušník, Norica Nicolai, Jan Zahradil


ELJÁRÁS

Cím

Az aktív időskor európai éve (2012)

Hivatkozások

COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

6.9.2010

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

9.9.2010

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

9.9.2010

CULT

9.9.2010

LIBE

9.9.2010

FEMM

9.9.2010

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

LIBE

30.11.2010

FEMM

28.9.2010

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Martin Kastler

22.9.2010

 

 

Vizsgálat a bizottságban

9.11.2010

1.2.2011

 

 

Az elfogadás dátuma

16.3.2011

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

44

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Sven Giegold, Sergio Gutiérrez Prieto, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Ivo Strejček

Benyújtás dátuma

18.3.2011

Utolsó frissítés: 2011. április 28.Jogi nyilatkozat