Procedura : 2010/0242(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0061/2011

Teksty złożone :

A7-0061/2011

Debaty :

Głosowanie :

PV 07/07/2011 - 7.1
CRE 07/07/2011 - 7.1
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0332

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 463kWORD 632k
18 marca 2011
PE 454.625v02-00 A7-0061/2011

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych (2012 r.)

(COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Sprawozdawca: Martin Kastler

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA KOMISJI BUDŻETOWEJ W SPRAWIE ZGODNOŚCI FINANSOWEJ
 OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego
 OPINIA Komisji Kultury i Edukacji
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych (2012 r.)

(COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0462),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 153 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0253/2010),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Komisji Budżetowej w sprawie zgodności finansowej wniosku,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 21 października 2010 r.(1),

–  po zasięgnięciu opinii Komitetu Regionów,

–  uwzględniając art. 55 i 38 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, a także opinie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Komisji Kultury i Edukacji (A7-0061/2011),

1. zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom państw członkowskich.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) Zgodnie z art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej Unia ma między innymi zwalczać wykluczenie społeczne i dyskryminację oraz wspierać sprawiedliwość społeczną i ochronę socjalną, równość kobiet i mężczyzn oraz solidarność między pokoleniami.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 2 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2b) Zgodnie z art. 156 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) Komisja ma zachęcać do współpracy między państwami członkowskimi i ułatwiać koordynację ich działań w dziedzinie polityki społecznej.

Uzasadnienie

Uzupełnienie związane z nowymi ramami instytucjonalnymi ustanowionymi na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 2 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2c) W art. 174 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej uznano, że niektóre regiony Unii cierpią z powodu poważnych i niezmiennych trudności demograficznych, które mogą negatywnie wpłynąć na ich poziom rozwoju i wymagać szczególnej uwagi, jeżeli Unia ma zrealizować cel związany ze spójnością gospodarczą, społeczną i terytorialną.

Uzasadnienie

W art. 174 TFUE uznano, że niektóre regiony Unii Europejskiej, takie jak obszary o niskim zaludnieniu, borykają się z trudnościami wynikającymi z ich sytuacji demograficznej oraz że wymaga to szczególnego uwzględnienia w europejskich strategiach politycznych.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Zgodnie z art. 25 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej Unia uznaje i szanuje prawo osób w podeszłym wieku do godnego i niezależnego życia oraz do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym.

(3) Zgodnie z art. 25 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej Unia uznaje i szanuje prawo osób starszych do godnego i niezależnego życia oraz do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym. Ponadto, zgodnie z art. 34 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej Unia uznaje i szanuje prawo do świadczeń z zabezpieczenia społecznego oraz do usług społecznych, zapewniających ochronę, a także – zgodnie z art. 35 – powszechne prawo do ochrony zdrowia na wysokim poziomie.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Starzenie się to niewątpliwie wyzwanie dla całego społeczeństwa i dla wszystkich pokoleń w Europie, ale jest to również kwestia solidarności międzypokoleniowej, a przede wszystkim roli rodziny.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 3 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3b) Grupa ludności Unii obejmująca osoby dobiegające sześćdziesiątki i starsze będzie rosła w tempie szybszym niż kiedykolwiek dotąd. Największy wzrost oczekiwany jest w latach 2015-2035, kiedy grupa ludności w wieku sześćdziesięciu lat i powyżej będzie powiększać się co roku o 2 mln osób. Wzrost ten jest bardzo pozytywny, jako logiczna konsekwencja poprawy opieki zdrowotnej i jakości życia. Niemniej jednak w związku ze zmianami demograficznymi, Unia stoi przez kilkoma wyzwaniami, takimi jak zmniejszająca się populacja niektórych miast i regionów, w tym malejąca atrakcyjność tych miast i regionów, duża presja ciążąca na funduszach emerytalnych, a także problemy związane z utrzymaniem trwałego charakteru finansowania opieki zdrowotnej i usług użyteczności publicznej.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Na swoich posiedzeniach Rada Europejska wielokrotnie podkreślała potrzebę uwzględnienia wpływu starzenia się społeczeństwa na europejskie modele społeczne. Podstawową odpowiedzią na te szybko zachodzące zmiany demograficzne jest wspieranie aktywności osób starszych, co pozwoli na zapewnienie rocznikom wyżu demograficznego, ogólnie rzecz biorąc, zdrowszym i lepiej wykształconym niż poprzednie pokolenia, dobrych możliwości zatrudnienia i aktywnego udziału w społeczeństwie.

(4) Na swoich posiedzeniach Rada Europejska wielokrotnie podkreślała potrzebę uwzględnienia wpływu starzenia się społeczeństwa na europejskie modele społeczne. Podstawową odpowiedzią na te szybko zachodzące zmiany demograficzne jest wspieranie tworzenia trwałej kultury aktywności osób starszych przez całe życie, co pozwoli na zapewnienie szybko rosnącej grupie osób dobiegających obecnie sześćdziesiątki i starszych, które są, ogólnie rzecz biorąc, zdrowsze i lepiej wykształcone niż poprzednie pokolenia, dobrych możliwości zatrudnienia i aktywnego udziału w społeczeństwie i życiu rodzinnym, w tym za sprawą wolontariatu, uczenia się przez całe życie, działalności artystycznej i sportu z myślą o pozytywnym wpływie takiej działalności na zdrowie psychiczne i fizyczne. W związku z tym promowanie kultury aktywności osób starszych wymaga zatem wieloaspektowego podejścia przez całe życie, jak również propagowania solidarności międzypokoleniowej.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Ze względu na rosnący odsetek osób starszych w Europie coraz ważniejsze staje się wspieranie starzenia się w zdrowiu. Starzenie się w zdrowiu jest istotne dla zwiększenia udziału osób starszych w rynku pracy, umożliwienia im dłuższej aktywności w społeczeństwie, poprawie indywidualnej jakości ich życia i zmniejszenia obciążeń systemów opieki zdrowotnej i socjalnej.

(5) Ze względu na rosnący odsetek osób starszych w Europie i wzrost zachorowań na schorzenia przewlekłe coraz ważniejsze staje się wspieranie starzenia się wszystkich osób w zdrowiu, a zwłaszcza osób starszych, a także działanie na rzecz ich witalności i godności. Kluczowe działania w tym względzie powinny obejmować powszechny i równy dostęp do odpowiedniej i wysokiej jakości opieki zdrowotnej, opieki długoterminowej i usług socjalnych, uwrażliwianie europejskich obywateli na problemy związane ze starzeniem się ludności, zwalczanie izolacji informacyjnej starzejącego się pokolenia oraz rozwijanie inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowia związanym z procesem starzenia się. Starzenie się w zdrowiu jest procesem tworzenia jak najlepszych możliwości dla zachowania dobrostanu fizycznego, społecznego i umysłowego, aby umożliwić osobom starszym aktywny udział w społeczeństwie bez dyskryminacji i czerpanie zadowolenia z niezależnego życia dobrej jakości. Starzenie się w zdrowiu jest również istotne dla zwiększenia udziału osób starszych w rynku pracy, umożliwienia im dłuższej aktywności w społeczeństwie, poprawy indywidualnej jakości ich życia i zmniejszenia obciążeń systemu emerytalnego oraz systemów opieki zdrowotnej i socjalnej.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Komisja przedstawiła swoje stanowisko w sprawie wyzwań demograficznych, przed jakimi stoi UE, oraz możliwościach sprostania im w komunikatach „Demograficzna przyszłość Europy – Przekształcić wyzwania w nowe możliwości” z 12 października 2006 r. i „Sprostanie wyzwaniom związanym ze skutkami starzenia się społeczeństwa w UE” z 21 kwietnia 2009 r.

(6) Komisja przedstawiła swoje stanowisko w sprawie wyzwań demograficznych, przed jakimi stoi UE, oraz możliwości sprostania im w komunikatach „Demograficzna przyszłość Europy – Przekształcić wyzwania w nowe możliwości” z 12 października 2006 r., „Promowanie solidarności między pokoleniami” z dnia 10 maja 2007 r. i „Sprostanie wyzwaniom związanym ze skutkami starzenia się społeczeństwa w UE” z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) Kulturowa i etniczna różnorodność starszych pokoleń w Europie będzie się nadal zwiększać. Dlatego konieczne jest aktywne propagowanie równości szans i zachęcanie do uczestnictwa. Aktywni obywatele z różnych kręgów kulturowych spełniają ważną rolę pomostu w społeczeństwie, pobudzają integrację i wnoszą wkład w gospodarkę.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Dnia 22 lutego 2007 r. Rada przyjęła rezolucję „Możliwości i wyzwania związane ze zmianami demograficznymi w Europie: wkład osób starszych w rozwój gospodarczy i społeczny”, w której podkreślono konieczność zwiększenia możliwości aktywnego uczestnictwa starszych ludzi, nowe możliwości gospodarcze („rynek seniorów”) powstające za sprawą rosnącego popytu starszych ludzi na pewne towary i usługi, a także zwrócono uwagę na znaczenie pozytywnego postrzegania starszych ludzi przez społeczeństwo.

(7) Dnia 22 lutego 2007 r. Rada przyjęła rezolucję „Możliwości i wyzwania związane ze zmianami demograficznymi w Europie: wkład osób starszych w rozwój gospodarczy i społeczny”, w której podkreślono zarówno konieczność zwiększenia możliwości aktywnego uczestnictwa starszych ludzi, w tym w formie wolontariatu, jak również nowe możliwości gospodarcze („rynek seniorów”) powstające za sprawą rosnącego popytu starszych ludzi na pewne towary i usługi, a także zwrócono uwagę na znaczenie pozytywnego postrzegania starszych ludzi przez społeczeństwo. W tym kontekście należy również podkreślić znaczenie promowania dobrego stanu zdrowia i wysokiej jakości życia, w tym przez zapewnienie dostępu do odpowiedniej opieki zdrowotnej o wysokiej jakości.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Dnia 8 czerwca 2009 r. Rada przyjęła konkluzje pt. „Równość szans kobiet i mężczyzn: aktywne i godne starzenie się”, w której stwierdzono, że starsi ludzie w całej UE borykają się z poważnymi problemami, chcąc prowadzić aktywne życie i starzeć się z godnością, oraz zaproponowano państwom członkowskim i Komisji szereg środków.

(8) Dnia 8 czerwca 2009 r. Rada przyjęła konkluzje pt. „Równość szans kobiet i mężczyzn: aktywne i godne starzenie się”, w której stwierdzono, że starsze kobiety i starsi mężczyźni w całej UE borykają się z poważnymi problemami, chcąc prowadzić aktywne życie i starzeć się z godnością, a także zaproponowano państwom członkowskim i Komisji szereg środków, w tym promowanie polityki dotyczącej aktywności osób starszych, z uwzględnieniem różnych sytuacji w poszczególnych państwach członkowskich i różnych wyzwań, przed jakimi stają kobiety i mężczyźni.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)     Podczas konferencji „Razem na rzecz zdrowia i dobrostanu psychicznego”, która odbyła się w dniach 12-13 czerwca 2008 r. podczas słoweńskiej prezydencji UE, ustanowiono Europejski pakt na rzecz zdrowia i dobrostanu psychicznego. Po tej konferencji, w trakcie konferencji na temat aktywności i zdrowia osób starszych, która odbyła się w dniach 29-30 kwietnia 2010 r. podczas hiszpańskiej prezydencji UE, wskazano dobre wzorce stosowane w Europie w zakresie udziału w społeczeństwie i solidarności międzypokoleniowej.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)   W dniu 11 listopada 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję zatytułowaną „Wyzwania demograficzne i solidarność między pokoleniami”1, wzywającą Komisję do ogłoszenia hasła Europejskiego Roku 2012 a państwa członkowskie do uczynienia z aktywności osób starszych jeden z priorytetów na nadchodzące lata. W rezolucji podkreślono również, że Europejski Rok 2012 powinien w szczególności uwydatnić wkład wnoszony przez ludzi starszych do społeczeństwa i tworzyć możliwości do rozwijania solidarności, współpracy i zrozumienia między pokoleniami oraz promować udział młodzieży i osób starszych we wspólnych inicjatywach.

 

________________

1 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0400.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 11 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11b) Również Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów w swoich opiniach podkreśliły znaczenie, jakie ma dla Europy kultura aktywności osób starszych. Szczególny aspekt stanowi tu międzypokoleniowa opieka zdrowotna i zapobieganie schorzeniom, które Komitet Ekonomiczno-Społeczny w opinii pt. „Skutki starzenia się społeczeństwa dla systemów ochrony zdrowia i opieki społecznej”1 z dnia 15 lipca 2010 r. określa jako schorzenia związane z wiekiem.

 

______________

1 Dz.U. C 44 z 11.2.2011, str.10.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)     W swoim wniosku dotyczącym decyzji Rady w sprawie wytycznych dla polityki zatrudnienia państw członkowskich z dnia 27 kwietnia 2010 r., wzywającym państwa członkowskie w wytycznych 7 i 8 do podniesienia współczynnika aktywności zawodowej przy pomocy polityki wspierającej aktywność ludzi starszych, do podniesienia wskaźnika zatrudnienia starszych pracowników poprzez innowacje w organizacji pracy oraz do zwiększania szans starszych pracowników na rynku pracy poprzez podnoszenie ich kwalifikacji i uczestnictwo w systemach uczenia się przez całe życie. W wytycznej 10 podkreślono potrzebę udoskonalenia systemów ochrony socjalnej, uczenia się przez całe życia i polityki aktywnego włączenia, aby otwierać możliwości na różnych etapach życia i chronić ludzi przed ryzykiem wykluczenia społecznego.

(12)     W swoim wniosku dotyczącym decyzji Rady w sprawie wytycznych dla polityki zatrudnienia państw członkowskich z dnia 27 kwietnia 2010 r., wzywającym państwa członkowskie w wytycznych 7 i 8 do podniesienia współczynnika aktywności zawodowej przy pomocy polityki wspierającej aktywność ludzi starszych, do podniesienia wskaźnika zatrudnienia starszych pracowników poprzez innowacje w organizacji pracy oraz do zwiększania szans starszych pracowników na rynku pracy poprzez podnoszenie ich kwalifikacji i uczestnictwo w systemach uczenia się przez całe życie. W wytycznej 10 podkreślono potrzebę udoskonalenia systemów ochrony socjalnej, uczenia się przez całe życie i polityki aktywnego i wolnego od barier włączenia, aby otwierać możliwości na różnych etapach życia, chronić ludzi przed ryzykiem ubóstwa, wykluczenia społecznego i zwiększać ich aktywny udział w społeczeństwie.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)     W swoim komunikacie „Europejska agenda cyfrowa”, pierwszej sztandarowej inicjatywie w ramach EU2020, przyjętej w dniu 19 maja 2010 r., Komisja podkreśliła znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych, proponując w szczególności wzmocnienie wspólnego programu w zakresie nowoczesnych technologii w służbie osobom starszym. W Europejskiej agendzie cyfrowej zalecono także podjęcie uzgodnionych działań podnoszących kompetencje informatyczne wszystkich Europejczyków, w tym osób starszych, grupy stanowiącej znaczny odsetek spośród 150 milionów obywateli, a więc około 30 % społeczeństwa, które nigdy nie korzystało z Internetu.

(13)     W swoim komunikacie „Europejska agenda cyfrowa”, pierwszej sztandarowej inicjatywie w ramach EU2020, przyjętej w dniu 19 maja 2010 r., Komisja podkreśliła znaczenie zastosowań i usług technologii informacyjno-komunikacyjnych, proponując w szczególności wzmocnienie wspólnego programu w zakresie nowoczesnych technologii w służbie osobom starszym. W Europejskiej agendzie cyfrowej zalecono także podjęcie uzgodnionych działań podnoszących kompetencje informatyczne wszystkich Europejczyków, w tym osób starszych, grupy stanowiącej znaczny odsetek spośród 150 milionów obywateli, a więc około 30 % społeczeństwa, które nigdy nie korzystało z Internetu. Ułatwianie dostępu do nowych technologii i zapewnienie szkoleń w zakresie ich wykorzystywania jeszcze bardziej poprawiłoby szanse osób starszych na korzystanie z nauki przez całe życie, umożliwiłoby im zdobywanie umiejętności technicznych, a także przyczyniłoby się do usunięcia przeszkód w nauce przez całe życie związanych z odległością i niepełnosprawnością.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)   W kontekście strategii „Europa 2020” Komisja zaproponowała uruchomienie innowacyjnego partnerstwa na rzecz aktywności i zdrowia osób starszych (AHAIP) w ramach inicjatywy przewodniej strategii „Unia innowacji”. Ten projekt pilotażowy jest pierwszym partnerstwem w dziedzinie innowacyjności i obejmie innowacyjność społeczną na rzecz promowania lepszej jakości życia, zapobiegania chorobom, poprawy sieci społecznościowych w sektorach publicznych i wśród partnerów społecznych, a także na rzecz sprzyjania wprowadzeniu nowych technologii pozwalających na utrzymanie jakości życia. Dąży on również do umożliwienia obywatelom do 2020 r. niezależnego i dłuższego życia w dobrym zdrowiu, przez wydłużenie średniej długości życia w zdrowiu o dwa lata. Ponadto ma on na celu doprowadzenie do poprawy trwałości i skuteczności europejskich systemów socjalnych i systemów opieki zdrowotnej, a także utworzenie unijnego i globalnego rynku innowacyjnych zastosowań i usług technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Komisja wdraża Europejski plan działania w sprawie niepełnosprawności, obejmujący działania dotyczące starszych osób, ze względu na korelację między niepełnosprawnością a starzeniem się. Dla tej grupy wiekowej szczególne znaczenie będą miały działania związane z poprawą dostępności, oparte na uniwersalnych rozwiązaniach „dla wszystkich”. Ponadto UE i wszystkie państwa członkowskie podpisały Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, zawierającą postanowienia dotyczące osób starszych.

(14) Komisja wdraża Europejski plan działania w sprawie niepełnosprawności, obejmujący działania dotyczące starszych osób, ze względu na często występującą korelację między niepełnosprawnością a starzeniem się. Dla tej grupy wiekowej szczególne znaczenie będą miały działania związane z poprawą dostępności, oparte na uniwersalnych rozwiązaniach „dla wszystkich”. Ważne są działania wspierające niezależne życie i integrację ze społecznością, w tym działania na rzecz niepełnosprawnych osób starszych, które wymagają dużej pomocy, których potrzeby są złożone i które należą do najsłabszych grup i są narażone na wykluczenie społeczne. Ponadto UE i wszystkie państwa członkowskie podpisały Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, zawierającą między innymi postanowienia dotyczące osób starszych. Zalecenie Rady Europy w sprawie starzenia się i niepełnosprawności w XXI w., przyjęte w 2009 r., ma na celu wspieranie samodzielności i niezależnego życia starzejących się osób niepełnosprawnych dzięki podniesieniu jakości usług i zapewnieniu równego dostępu do nich. Wzywa państwa członkowskie do przyjęcia nowatorskiego podejścia.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a)   W rezolucji z dnia 11 listopada 2010 r. zatytułowanej „Wyzwania demograficzne i solidarność między pokoleniami”1 Parlament Europejski z wyraźnym zadowoleniem odniósł się do obchodzonego corocznie 29 kwietnia Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej. Dzień ten stanowi co roku dobrą okazję, by Europa odnowiła swoje zobowiązanie do zwiększenia solidarności i współpracy między pokoleniami w celu promowania sprawiedliwego i stabilnego społeczeństwa. Jest to również okazja, by wszystkie zainteresowane strony, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego, wspólnie się zastanowiły nad najlepszymi sposobami podjęcia wyzwania, jakim jest dla Europy starzejące się społeczeństwo.

 

________________________

1 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0400.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 14 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14b) Niniejsza decyzja ustanawia kopertę finansową, która ma stanowić podstawowy punkt odniesienia dla władzy budżetowej w rozumieniu pkt 37 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami1.

 

________________________

1 Dz.U. C 139 z 14.06.2006, s. 1.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)     Aktywność osób starszych jest celem kilku unijnych programów, takich jak Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, program Progress, program „Uczenie się przez całe życie”, program „Zdrowie publiczne”, programy poświęcone technologiom informacyjno-komunikacyjnym oraz naukom społeczno-ekonomicznym i humanistycznym w ramach 7. Programu ramowego w zakresie badań i rozwoju, plan działania „Komfortowe funkcjonowanie osób starszych w społeczeństwie informacyjnym”, wspólny program badań i innowacji w zakresie nowoczesnych technologii w służbie osobom starszym, program na rzecz konkurencyjności i innowacji z projektami pilotażowymi w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych na rzecz komfortowego funkcjonowania osób starszych oraz plan działania na rzecz mobilności w miastach. Współfinansowanie przez Unię działań w ramach Europejskiego Roku będzie zgodne z priorytetami i zasadami mającymi zastosowanie, w perspektywie rocznej lub wieloletniej, do istniejących programów i niezależnych pozycji w budżecie w dziedzinie zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans. W stosownych przypadkach Europejski Rok może być wspierany w ramach programów i polityk w innych dziedzinach, takich jak edukacja i kultura, zdrowie, badania, społeczeństwo informacyjne, polityka regionalna i transportowa.

(15)     Aktywność osób starszych jest również celem kilku unijnych programów, takich jak Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, program Progress, program „Uczenie się przez całe życie”, w tym szczególnie program Grundtvig, program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2008-2013, programy poświęcone technologiom informacyjno-komunikacyjnym oraz naukom społeczno-ekonomicznym i humanistycznym w ramach 7. Programu ramowego w zakresie badań i rozwoju, plan działania „Komfortowe funkcjonowanie osób starszych w społeczeństwie informacyjnym”, wspólny program badań i innowacji w zakresie nowoczesnych technologii w służbie osobom starszym, program na rzecz konkurencyjności i innowacji z projektami pilotażowymi w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych na rzecz komfortowego funkcjonowania osób starszych, działanie przygotowawcze CALYPSO dotyczące turystyki społecznej oraz plan działania na rzecz mobilności w miastach. Możliwe jest zatem obchodzenie Europejskiego Roku z wykorzystaniem tych programów, w ramach istniejących marginesów przewidzianych w tych programach na priorytety dotyczące finansowania w skali rocznej lub wieloletniej.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a) Aby zagwarantować udział wielu różnych organizacji, należy uprościć procedury dotyczące wydarzeń i akcji na niewielką skalę.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 15 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15b) Zważywszy, że wiele istotnych sieci na szczeblu Unii może stanąć w obliczu poważnych ograniczeń budżetowych, które mogą zmniejszyć ich udział w Europejskim Roku, należy wziąć to pod uwagę, jeżeli dodatkowe fundusze będą dostępne na szczeblu Unii.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 15 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15c)   Należy wspierać synergię między Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010), Europejskim Rokiem Wolontariatu (2011) i Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych (2012).

Poprawka  26

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rok 2012 ogłasza się „Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych” (zwanym dalej „Europejskim Rokiem”).

Rok 2012 ogłasza się „Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej”, z podtytułem „Zachowanie witalności i poszanowanie godności wszystkich ludzi” (zwanym dalej „Europejskim Rokiem”).

Poprawka  27

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ogólnym celem Europejskiego Roku jest zachęcanie państw członkowskich, ich władz regionalnych i lokalnych, partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego do wspierania aktywności osób starszych i nasilenia działań na rzecz uruchomienia potencjału szybko rosnącej grupy osób dobiegających sześćdziesiątki i starszych, a także wspieranie działań w tym zakresie, co przyczyni się do zachowania solidarności międzypokoleniowej. Aktywność osób starszych to tworzenie lepszych możliwości i warunków pracy, aby umożliwić starszym pracownikom odgrywanie roli na rynku pracy, zwalczanie wykluczenia społecznego poprzez wspieranie aktywnego udziału w społeczeństwie oraz zachęcanie do starzenia się w zdrowiu. Na tej podstawie cele Europejskiego Roku należy określić następująco:

Ogólnym celem Europejskiego Roku jest ułatwianie tworzenia trwałej kultury aktywności osób starszych w Europie w oparciu o zasadę społeczeństwa otwartego na wszystkie grupy wiekowe oraz zasadę solidarności międzypokoleniowej.

 

W tych ramach Europejski Rok będzie zachęcał państwa członkowskie, ich władze regionalne i lokalne, partnerów społecznych, przedsiębiorstwa i społeczeństwo obywatelskie, w tym organizacje religijne i stowarzyszenia działające na rzecz eliminowania ubóstwa i wykluczenia społecznego, do wspierania aktywności osób starszych i nasilenia działań na rzecz uruchomienia potencjału szybko rosnącej grupy osób dobiegających sześćdziesiątki i starszych, a także wspierał działania w tym zakresie, co przyczyni się do zachowania witalności osób starszych, zwiększenia ich udziału w społeczeństwie, promowania pozytywnego postrzegania osób starszych w społeczeństwie, utworzenia społeczeństwa bez barier otwartego na wszystkie grupy wiekowe i zwiększenia solidarności oraz współpracy międzypokoleniowej. Aby do tego doprowadzić konieczne jest, by Europejski Rok wspierał i maksymalnie wykorzystywał inicjatywy uwzględniające specyficzne potrzeby osób starszych, w tym inicjatywy na szczeblu lokalnym i regionalnym.

 

Aktywność osób starszych jest procesem tworzenia jak najlepszych możliwości dla zachowania zdrowia, uczestnictwa i poczucia bezpieczeństwa w celu podniesienia jakości życia w miarę starzenia się. Pozwala ludziom uświadomić sobie ich możliwości dobrego samopoczucia przez całe życie i uczestniczyć w życiu społecznym zgodnie z ich potrzebami, pragnieniami i zdolnościami, zapewniając im jednocześnie odpowiednią ochronę, poczucie bezpieczeństwa i opiekę, gdy potrzebują pomocy. Aktywność osób starszych to tworzenie lepszych możliwości kształcenia, szkolenia i nauki przez całe życie, lepszych możliwości i przyjaznych dla starszego wieku warunków pracy, aby umożliwić starszym pracownikom odgrywanie roli na rynku pracy, wspieranie roli, jaką osoby starsze odgrywają w życiu rodzinnym i działalności wolontariackiej, oraz ich aktywnego udziału w społeczeństwie, zwalczanie dyskryminacji ze względu na wiek, uprzedzeń i eliminowanie negatywnych stereotypów, zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego, zachęcanie do godnego starzenia się w zdrowiu, ułatwianie tego dzięki profilaktyce i dostępowi do dobrych jakościowo usług zdrowotnych i socjalnych.

 

Na tej podstawie cele Europejskiego Roku należy określić następująco:

Poprawka  28

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) podnoszenie ogólnej świadomości w kwestii wartości aktywności osób starszych, aby podkreślić, jak użyteczny wkład te osoby wnoszą do społeczeństwa i gospodarki; wspieranie aktywności osób starszych i nasilenie działań na rzecz uruchomienia potencjału tej grupy wiekowej;

(1) podnoszenie ogólnej świadomości w kwestii wartości aktywności osób starszych oraz umieszczenie jej wśród najistotniejszych zagadnień politycznych zainteresowanych stron na wszystkich szczeblach, aby podkreślić, jak użyteczny wkład te osoby wnoszą do społeczeństwa, życia rodzinnego i gospodarki; wspieranie aktywności osób starszych i aktywnego starzenia się oraz solidarności międzypokoleniowej przy zachowaniu witalności i poszanowaniu godności wszystkich ludzi, zwalczanie dyskryminacji ze względu na wiek i negatywnych stereotypów związanych z podeszłym wiekiem, usuwanie barier i uznawanie różnorodności w ramach wszystkich grup wiekowych i nasilenie działań na rzecz uruchomienia potencjału osób starszych niezależnie od ich pochodzenia etnicznego bądź kulturowego, zwracając szczególną uwagę na stwarzanie im możliwości uczestnictwa w rynku pracy, w działalności wolontariackiej i nauce przez całe życie, ochronę osób nadal aktywnych, podnoszenie świadomości na temat wartościowego wkładu starszych pracowników oraz na zwalczanie ubóstwa na starość, zwłaszcza wśród kobiet;

Poprawka  29

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) stymulowanie debaty i rozwój procesu wzajemnego uczenia się z udziałem państw członkowskich i zainteresowanych stron na wszystkich szczeblach w celu promowania polityki na rzecz aktywności osób starszych, określenia i rozpowszechnienia najlepszych praktyk, zachęcania do współpracy i sprzyjania synergii;

(2) stymulowanie debaty, wymiana informacji i rozwój procesu wzajemnego uczenia się z udziałem państw członkowskich i zainteresowanych stron, w tym partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym w celu promowania polityki na rzecz aktywności osób starszych, promowania zrównoważonych i bezpiecznych systemów emerytalnych w Europie, rozpoznawania wyzwań, określenia i rozpowszechnienia najlepszych praktyk, zachęcania do współpracy i sprzyjania synergii;

Poprawka  30

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)       stworzenie ram podejmowania zobowiązań i konkretnych środków, umożliwiających państwom członkowskim i zainteresowanym stronom na wszystkich szczeblach kształtowanie polityki przez określone działania i zobowiązywanie się do osiągnięcia konkretnych celów związanych z aktywnością osób starszych.

(3)       stworzenie ram podejmowania zobowiązań i konkretnych środków, umożliwiających Unii, państwom członkowskim i zainteresowanym stronom na wszystkich szczeblach, przy znacznym zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego, partnerów społecznych i przedsiębiorstw i kładąc szczególny nacisk na promowanie strategii informacyjnych, wypracowywanie innowacyjnych rozrozwiązań, kształtowanielityki i strategii długoterminowych przez określone działania i zobowiązywanie się do osiągnięcia konkretnych celów związanych z aktywnością osób starszych i solidarnością międzypokoleniową.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) doprowadzenie do lepszego ogólnego uznawania i wspierania wkładu osób starszych w gospodarczy i społeczny rozwój Europy, ze szczególnym uznaniem ich doświadczenia jako istotnej wartości dla gospodarki i społeczeństwa, i zwiększanie świadomości na ten temat;

Poprawka  32

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3b)     promowanie działalności zachęcającej do sformułowania wszechstronnych strategii zarządzania wiekiem związanych z zatrudnieniem i pracą, działalności ułatwiających wprowadzanie stałych strategii politycznych na rzecz rodziny, mogących wywierać istotny wpływ na sytuację demograficzną, działalności uwypuklającej znaczenie zapobiegania problemom zdrowotnym i prowadzenia zdrowego trybu życia, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń związanych z wiekiem, a także działalności zwiększającej szacunek dla godności osób starszych, ich zdrowia (w tym dostępu do opieki), jakości życia i niezależności;

Poprawka  33

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3c) wprowadzenie lub wzmocnienie strukturalnej polityki fiskalnej sprzyjającej organizacjom non-profit, tak aby mogły one w sposób ciągły, a nie jedynie okazjonalnie, planować i prowadzić swoją działalność wspierającą osoby starsze oraz grupy ludności znajdujące się w niekorzystnej sytuacji.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–         konferencje, imprezy i inicjatywy promujące debatę, podnoszące świadomość i sprzyjające podejmowaniu konkretnych zobowiązań;

–         konferencje, imprezy i inicjatywy, z aktywnym udziałem partnerów społecznych, przedsiębiorstw – w tym MŚP – społeczeństwa obywatelskiego i organizacji religijnych, promujące debatę, podnoszące świadomość i sprzyjające podejmowaniu konkretnych zobowiązań, wywierające ciągły i trwały wpływ na przyszłe inicjatywy i działania w dziedzinie aktywności osób starszych;

Poprawka  35

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–         kampanie informacyjne, promocyjne i edukacyjne;

–         kampanie informacyjne, promocyjne, edukacyjne, doradcze i szkoleniowe, dostosowane do warunków krajowych, regionalnych lub lokalnych oraz do grup docelowych i wykorzystujące multimedia i sieci społecznościowe;

Poprawka  36

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–         wymiana informacji, doświadczeń i dobrych praktyk;

–         wymiana informacji, doświadczeń i dobrych praktyk, w tym za pośrednictwem otwartej metody koordynacji, sieci kontaktów utworzonych przez podmioty zaangażowane w realizację celów Europejskiego Roku oraz między przedstawicielami samorządów lokalnych odpowiedzialnymi za kwestie związane z aktywnym starzeniem się i z solidarnością między pokoleniami;

Poprawka  37

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–         badania i sondaże w skali unijnej lub krajowej oraz rozpowszechnianie ich rezultatów.

–         badania i sondaże w skali unijnej, krajowej lub regionalnej oraz rozpowszechnianie ich rezultatów, z naciskiem na gospodarcze i społeczne skutki promowania aktywności osób starszych i polityki sprzyjającej aktywności osób starszych.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.      Przy realizacji działalności, o której mowa w ust. 1 należy zwrócić uwagę w sposób horyzontalny na profilaktykę zdrowotną ukierunkowaną na starzenie się w zdrowiu oraz na angażowanie wszystkich pokoleń w realizację celów Europejskiego Roku, zwłaszcza zachęcając do wspólnych inicjatyw obejmujących osoby starsze i młodych ludzi, podkreślając jednocześnie ich typowe cechy i możliwości stwarzane przez wymianę międzypokoleniową. Należy przeanalizować i uspójnić metody angażowania osób starszych z myślą o wypracowaniu najlepszych praktyk opartych na dowodach.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Zachęca się Komisję i państwa członkowskie, aby zapewniły większe możliwości osobom, które w ramach wolontariatu pomagają osobom starszym i które angażują się w programy pozyskiwania środków finansowych, pozytywnie wykorzystując ich entuzjazm i doświadczenie.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.        Komisja i państwa członkowskie uwzględniają aspekt płci przy realizacji działań w ramach Europejskiego Roku.

3.        Komisja i państwa członkowskie uwzględniają potrzebę włączenia specyficznych cech sytuacji kobiet i mężczyzn oraz zaangażowania wszystkich pokoleń przy realizacji działań w ramach Europejskiego Roku oraz powinny dążyć do wypracowania podejścia integrującego wszystkie pokolenia, uznając ich różnorodność. Należy zwrócić szczególną uwagę na integrację osób niepełnosprawnych, a także na zwalczanie wszelkich form dyskryminacji, z jakimi spotykają się osoby starsze.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Komisja uwzględnia możliwości działalności transgranicznej na szczeblu regionalnym i lokalnym w celu realizacji założeń określonych w art. 2.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b. Inicjatywy podejmowane w świetle Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych będą charakteryzowały się zdecentralizowanym podejściem i zapewnią zaangażowanie podmiotów na różnych szczeblach.

Uzasadnienie

Ważne będzie zaangażowanie w realizację konkretnych działań regionalnych i lokalnych podmiotów w państwach członkowskich. Zaangażowanie podmiotów na różnych poziomach powinno zapewnić zdecydowany udział wszystkich właściwych zainteresowanych stron i powinno ponadto utworzyć podstawy, w oparciu o które będą realizowane długofalowe działania i inicjatywy.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każde państwo członkowskie powołuje krajowego koordynatora odpowiedzialnego za uczestnictwo danego państwa członkowskiego w Europejskim Roku. Krajowi koordynatorzy czuwają nad właściwą koordynacją działań na poziomie krajowym.

1. Każde państwo członkowskie powołuje krajowego koordynatora odpowiedzialnego za uczestnictwo danego państwa członkowskiego w Europejskim Roku oraz informuje Komisję o tej nominacji.

 

2. Do dnia 30 września 2011 r. każde państwo członkowskie poinformuje Komisję o swoim programie prac, obejmującym szczegółowe działania na poziomie krajowym planowane w ramach Europejskiego Roku.

 

3. Krajowi koordynatorzy powinni pracować niezależnie, nie odzwierciedlając jedynie poglądów rządów, oraz powinni czuwać nad realizacją działań na poziomie krajowym zgodnie z celami wymienionymi w art. 2 i ich właściwą koordynacją oraz nad pełnym zaangażowaniem zainteresowanych stron, w tym partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tworzenie i wdrażanie działań w ramach Europejskiego Roku na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 4a

Kraje uczestniczące

 

Uczestnictwo w Europejskim Roku jest otwarte dla:

 

(a) państw członkowskich,

 

(b) państw kandydujących, oraz

 

(c) państw EFTA, które są stronami Porozumienia EOG.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 5 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja wdraża działania w ramach Europejskiego Roku na szczeblu unijnym.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja zwołuje posiedzenia krajowych koordynatorów w celu koordynacji działań na poziomie Unii oraz wymiany informacji, w tym informacji dotyczących podjętych zobowiązań oraz ich realizacji w państwach członkowskich.

Komisja zwołuje posiedzenia krajowych koordynatorów w celu koordynacji działań na poziomie Unii oraz wymiany informacji i wiedzy, w tym dotyczących podjętych zobowiązań oraz ich realizacji w państwach członkowskich.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja ułatwia i wspiera działania na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, przez proponowanie w stosownych przypadkach wprowadzania nowych ścieżek i narzędzi służących osiągnięciu celów polityki. Do celów oceny Komisja zachęca krajowe urzędy statystyczne, aby zwracały szczególną uwagę na ocenę działań określonych w art. 3 ust. 1, które odbyły się podczas Europejskiego Roku na ich terytorium, uwzględniając zwłaszcza wsparcie publiczne.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Temat Europejskiego Roku ma priorytetowe znaczenie w działaniach komunikacyjnych przedstawicielstw Komisji w państwach członkowskich oraz programach prac odpowiednich głównych sieci na szczeblu europejskim korzystających ze wsparcia z budżetu UE na pokrycie ich kosztów operacyjnych.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 5a

 

Wsparcie finansowe i pozafinansowe

 

1.        Działania na poziomie unijnym wymienione w art. 3 ust. 1 mogą stanowić przedmiot zamówienia publicznego lub dotacji finansowanych z budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

 

2.        W stosownych przypadkach Europejski Rok może być wspierany w ramach programów i strategii politycznych w dziedzinach, które przyczyniają się do promowania aktywności osób starszych, takich jak zatrudnienie, sprawy socjalne i równość szans, edukacja i kultura, zdrowie, badania naukowe, społeczeństwo informacyjne, polityka regionalna i transportowa, zgodnie z mającymi zastosowanie zasadami i w ramach istniejących marginesów wyznaczania priorytetów.

 

3.        Unia może udzielić wsparcia pozafinansowego inicjatywom podejmowanym przez organizacje publiczne i prywatne zgodnie z art. 3 ust.2.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 5b

Budżet

 

1. Koperta finansowa przeznaczona na wdrożenie na szczeblu unijnym niniejszej decyzji, a w szczególności działań wymienionych w art. 3 ust. 1, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. obejmuję kwotę przynajmniej 6 000 000 EUR, z której 2 000 000 EUR przeznacza się do wykorzystania w okresie do dnia 31 grudnia 2011 r.

 

2. Władza budżetowa zatwierdza kwotę rocznych środków w granicach określonych ramami finansowymi.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6 a

Współpraca międzynarodowa

 

W celu realizacji działań w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych Komisja może nawiązać współpracę z odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi, zwłaszcza z ONZ i Radą Europy, szczególnie dbając o zwiększenie skuteczności działań Unii i nagłośnienie jej udziału.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja przedłoży Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów sprawozdanie w sprawie wykonania, wyników i ogólnej oceny działań przewidzianych w niniejszej decyzji.

1. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja przedłoży Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów sprawozdanie na temat wykonania, wyników i ogólnej oceny inicjatyw Komisji i państw członkowskich przewidzianych w niniejszej decyzji, które będzie służyło za podstawę przyszłej polityki, środków i działań UE w tej dziedzinie.

 

2. Sprawozdanie będzie również zawierało informacje dotyczące sposobu uwzględniania aspektu płci i niepełnosprawności w działaniach prowadzonych w ramach Europejskiego Roku oraz tego, jak Europejski Rok przyczynił się do rozwijania trwałej kultury aktywności osób starszych w Europie.

(1)

Dotychczas niepublikowane w Dzienniku Urzędowym.


UZASADNIENIE

Starzenie się populacji jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed UE, lecz również jedną z jej największych szans.

Wydłużenie średniej długości życia spowodowane osiąganiem coraz bardziej zaawansowanego wieku niewątpliwie jest niezwykłym osiągnięciem społecznym i sukcesem naszych czasów. Europejczycy żyją dziś dłużej i w lepszym zdrowiu niż kiedykolwiek wcześniej, co jest korzystnym i obiecującym zjawiskiem. Jednak osiągnięcie to stawia także przed społeczeństwem europejskim wiele wyzwań, zwłaszcza w dziedzinie zatrudnienia i zabezpieczenia społecznego. Ilustrują to prognozy demograficzne Eurostatu, które przewidują spadek liczby osób w wieku produkcyjnym w 2030 r. o około 6,8% (20,8 mln). A zatem tylko dwie osoby w wieku produkcyjnym (15-64 lat) będą musiały utrzymywać jedną osobę na emeryturze (powyżej 65 roku życia) w porównaniu z aktualną proporcją wynoszącą cztery do jednego. W UE gwałtownie wzrośnie więc udział procentowy osób starszych w społeczeństwie oraz nastąpi znaczny spadek udziału populacji w wieku poniżej 50 lat, co z kolei może doprowadzić do zwiększenia presji na budżety państwowe i systemy emerytalne oraz na świadczeniodawców pomocy i opieki socjalnej dla osób starszych. Ponadto podeszły wiek jest często kojarzony z chorobą i zależnością od osób trzecich, a starsi ludzie mogą doświadczać wykluczenia z rynku pracy, jak i z życia rodzinnego i społecznego.

Z tych powodów starzenie się populacji można uznać za olbrzymie wyzwanie, a nawet ryzyko, ale zjawisko to może również zaoferować społeczeństwu europejskiemu nowe możliwości w zależności od tego, czy się właściwie do niego przygotujemy. Kluczem do sprostania temu wyzwaniu jest umożliwienie osobom, które ukończyły 50 lat, dłuższego pozostania na rynku pracy, dalszego aktywnego udziału w życiu społecznym oraz jak najdłuższego utrzymania dobrego stanu zdrowia i niezależności. Jest to zatem wyzwanie, na które społeczeństwo musi się przygotować, a jeśli przygotuje się dobrze i odpowiednio wcześnie, wyzwanie to może stać się okazją do szybszego rozwoju Europy przy większej międzypokoleniowej spójności społecznej.

Rządy i polityka publiczna muszą zmierzyć się z tym wyzwaniem w wielu obszarach, szczególnie poprzez wprowadzanie warunków ramowych dotyczących zajmowania się konsekwencjami starzenia się populacji. Ponadto sektor prywatny, partnerzy społeczni i społeczeństwo obywatelskie oraz poszczególni obywatele muszą wnieść w te działania swój wkład. Wszystkie te strony odgrywają kluczową rolę w stawianiu czoła wyzwaniu, jakim jest starzejące się społeczeństwo europejskie.

W obliczu tego wyzwania, działając na szczeblu UE, Komisja przedstawiła wniosek dotyczący decyzji w sprawie ustanowienia roku 2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych. Proponowana inicjatywa ma na celu zachęcanie państw członkowskich, ich regionalnych i lokalnych władz, partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego do promowania aktywności osób starszych oraz do zwiększenia starań na rzecz mobilizowania potencjału gwałtownie rosnącego odsetka populacji obecnie w wieku powyżej 50 lat, jak też wspieranie ich wysiłków w tym zakresie. Europejski Rok powinien więc stanowić ramy dla działań podnoszących świadomość, dla wskazywania i rozpowszechniania dobrych praktyk, a, co najważniejsze, dla zachęcania decydentów i zainteresowanych stron na wszystkich szczeblach do promowania aktywności osób starszych.

Sprawozdawca bardzo przychylnie odnosi się do wniosku Komisji i jej ogólnego podejścia w tej kwestii. Zaproponowana formuła Roku Europejskiego mogłaby i powinna zaoferować możliwość refleksji nad zjawiskiem demograficznym stanowiącym wyzwanie dla UE i jej państw członkowskich. Powinna ona jednak również przygotowywać grunt pod rozsądne zobowiązania dotyczące promowania aktywności osób starszych na wszystkich szczeblach. Należy czynić starania w kierunku włączenia wyników uzyskanych z działań prowadzonych w ramach Roku Europejskiego do konkretnych strategii politycznych i programów dotyczących różnych obszarów polityki, co zapewni siłę napędową dla stałych praktyk w tej dziedzinie.

Sprawozdawca uważa ponadto, że wniosek w sprawie Roku Europejskiego należy zmienić, uwzględniając następujące konkretne kwestie:

1.  Społeczeństwo ceniące aktywność osób starszych musi wprowadzić warunki ramowe umożliwiające taką aktywność a także aktywność osób starszych przy zachowaniu witalności i poszanowaniu godności wszystkich ludzi. Co więcej aktywność osób starszych może stać się faktem jedynie w społeczeństwie opartym na solidarności i współpracy międzypokoleniowej.

Zgodnie z definicją WHO aktywność osób starszych zakłada zapewnienie im większych szans w kwestiach takich jak kontynuacja pracy, dłuższe zachowywanie zdrowia oraz ciągłe wnoszenie wkładu w społeczeństwo innymi sposobami, na przykład poprzez działalność w wolontariacie. W związku z tym społeczeństwo i gospodarka muszą pomagać ludziom w zachowaniu dobrej kondycji fizycznej, społecznej i psychicznej aż do podeszłego wieku. Istnieje zatem potrzeba całościowego podejścia do promowania aktywności osób starszych, które to podejście musi obejmować aspekty związane ze zdrowiem, witalnością i godnością, jeśli chcemy umożliwić osobom starszym dalszy aktywny wkład w społeczeństwo oraz jak najdłuższe zachowanie niezależności.

Ponadto, aby promować aktywność osób starszych, niezmiernie istotne jest wspieranie solidarności i współpracy międzypokoleniowej. Do koncepcji tej są przekonane i propagują ją liczne organizacje społeczeństwa obywatelskiego reprezentujące interesy różnych grup wiekowych, w szczególności AGE i Europejska Platforma Młodzieży. Takie samo zamierzenie przyświeca corocznym obchodom Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej przypadającego w dniu 29 kwietnia. Nie można jednak rozpatrywać solidarności między osobami młodymi i osobami aktywnymi a osobami starszymi jedynie z perspektywy finansowej. Wręcz przeciwnie, należy postrzegać tę solidarność w szerszym kontekście, obejmującym propagowanie współpracy i wymiany międzypokoleniowej, tak aby osoby należące do każdego pokolenia mogły znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie oraz by wszyscy mogli możliwie najpełniej wnosić wkład w społeczeństwo europejskie. Społeczeństwo europejskie musi stać się społeczeństwem otwartym na wszystkie grupy wiekowe.

Sprawozdawca proponuje więc nazwanie Europejskiego Roku 2012 „Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych – promującym solidarność międzypokoleniową, zachowanie witalności i poszanowanie godności wszystkich ludzi” oraz proponuje, by trzy filary – witalność, godność i solidarność międzypokoleniowa – zostały uwidocznione w celach i działaniach w ramach Europejskiego Roku.

2.  Europejski Rok 2012 powinien przyczyniać się do stworzenia kultury aktywności osób starszych w Europie, obejmującej zestaw postaw, wartości, celów i praktyk wspólnych dla wszystkich Europejczyków.

Aktywność osób starszych stała się centralnym elementem europejskiego modelu społecznego oraz społecznej gospodarki rynkowej. Musi ona zostać podstawą europejskiego stylu życia opartą na trzech filarach, jakimi są: witalność, godność i solidarność międzypokoleniowa. Aby tak się stało, Rok Europejski powinien wpływać na zmianę mentalności, rozwijanie odpowiedzialności i trwałe wspieranie aktywności osób starszych przez wszystkie pokolenia, w tym populację w wieku powyżej 50 lat. Rok Europejski powinien również pomóc w promowaniu wśród opinii publicznej korzystnego obrazu osób starszych oraz wkładu, jaki mogą one wnieść. Powinien przyczyniać się do zmiany sposobu organizacji naszego społeczeństwa oraz redefinicji relacji społecznych i powiązań pomiędzy różnymi pokoleniami i w ramach tych pokoleń.

Sprawozdawca proponuje zatem, by ustanowić ogólny cel Roku Europejskiego w taki sposób, by przyczyniał się on do tworzenia trwałej kultury aktywności osób starszych w Europie.

3.  Osiągnięcie ogólnych celów politycznych w trakcie Roku Europejskiego wymaga zaangażowania i wsparcia wszystkich odnośnych zainteresowanych stron, lecz również minimalnej kwoty zasobów budżetowych.

Rok Europejski powinien umożliwić uczestnictwo i zaangażowanie wszystkich odnośnych zainteresowanych stron na szczeblu unijnym, regionalnym i lokalnym oraz powinien zachęcać je do tego uczestnictwa. Partnerzy społeczni i organizacje społeczeństwa obywatelskiego odgrywają w tym kontekście zasadniczą rolę. Spośród organizacji społeczeństwa obywatelskiego należy poświęcić szczególną uwagę kościołom i różnorodnym stowarzyszeniom zajmującym się eliminacją ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Z uwagi na to, że wiele istniejących programów oferujących finansowanie unijne w różnych dziedzinach jest użytecznych dla realizacji celu wspierania aktywności osób starszych, istnieje możliwość, by programy te zostały włączone w obchody Roku Europejskiego. Zachęcanie do takiego zaangażowania byłoby korzystne również ze względu na fakt, że wsparcie polityczne dla aktywności osób starszych jest niezbędne w wielu różnych dziedzinach. Faktyczny wkład tych programów będzie jednak znany dopiero pod koniec Roku Europejskiego. Niezwykle ważne dla UE jest ponadto czynienie wszelkich możliwych starań w celu wspierania państw członkowskich w organizacji ich działań na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprzez tworzenie warunków do opisywania i wymiany doświadczeń. Konieczne jest zatem przeznaczenie określonych środków pieniężnych na działania na szczeblu UE związane konkretnie z Rokiem Europejskim, takie jak informowanie i komunikacja oraz konferencje, analizy i badania na szczeblu UE.

Aby wesprzeć trwały charakter Roku Europejskiego, sprawozdawca wzywa zatem do utworzenia konkretnej pozycji w budżecie przeznaczonej na Europejski Rok 2012.

UE i jej państwa członkowskie wiele uczyniły w przeszłości w celu wydłużenia średniej długości życia obywateli europejskich. Koniunktura gospodarcza, systemy zabezpieczenia społecznego i pewność pokoju doprowadziły do podwyższenia jakości życia. Jednocześnie pojawiły się nowe wyzwania, którym musimy stawić czoła. Kultura promująca aktywność osób starszych może przynieść korzyści w tym względzie, szczególnie jeśli aktywność osób starszych będzie rozwijana w sposób całościowy, obejmujący środki zapobiegawcze oraz promujące poszanowanie zasobów i talentów, jakie osoby w różnym wieku mogą zaoferować gospodarce i społeczeństwu.

Europejski Rok 2012 powinien zatem przynieść znaczny postęp w tym zakresie w Europie, poprzez umieszczenie ludzi w centrum polityki, społeczeństwa i gospodarki oraz przekształcenie społeczeństwa europejskiego w społeczeństwo otwarte na wszystkie grupy wiekowe.


OPINIA KOMISJI BUDŻETOWEJ W SPRAWIE ZGODNOŚCI FINANSOWEJ

9.2.2011 r.

Pervenche BERÈS

Przewodnicząca Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Parlament Europejski

rue Wiertz

B - 1047 BRUKSELA

Przedmiot: Opinia dotycząca zgodności finansowej projektu sprawozdania M. Kastlera w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych (COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

Szanowna Pani,

W piśmie z dnia 13.01.2011 r. zwróciła się Pani do Komisji Budżetowej o weryfikację zgodności finansowej zmian proponowanych w wyżej wspomnianym projekcie sprawozdania zgodnie z art. 38 ust. 2 Regulaminu.

W następstwie decyzji koordynatorów z dnia 26 stycznia br. Komisja Budżetowa, zgodnie z art. 38 ust. 2 Regulaminu, rozpatrzyła powyższą kwestię na posiedzeniu w dniu 7 lutego br.

Na obecnym etapie komisja jednomyślnie uznała zgodność zmian finansowych zawartych we wspomnianym projekcie sprawozdania, mających na celu wprowadzenie kwoty 4 mln EUR w środkach na zobowiązania do budżetu na rok 2012 z przeznaczeniem na działalność na szczeblu UE w ramach Europejskiego Roku 2012.

Decyzja ta opiera się na obecnej ocenie dostępnych marginesów w ramach działu 1a na rok finansowy 2012 zgodnie z informacjami dostarczonymi przez Komisję Europejską w programowaniu finansowym opublikowanym w dniu 31 stycznia br.

Jednak należy zauważyć, że ewentualne rzeczywiste dodatkowe finansowanie dla Europejskiego Roku 2012 zależy od rzeczywistego dostępnego marginesu wynikającego z projektu budżetu na 2012 r. oczekiwanego w kwietniu 2011 r., a przede wszystkim z wyniku negocjacji między dwoma organami władzy budżetowej, które odbędą się w drugiej połowie bieżącego roku.

Z poważaniem

(podpis) Alain Lamassoure

Przewodniczący Komisji Budżetowej


OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego (27.1.2011)

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych (2012)

(COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

Sprawozdawca: Lambert van Nistelrooij

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja zaproponowała ogłoszenie roku 2012 rokiem aktywności osób starszych. Ogólnym celem Europejskiego Roku jest zachęcanie państw członkowskich, ich władz regionalnych i lokalnych, partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego do wspierania aktywności osób starszych i nasilenia działań na rzecz uruchomienia potencjału szybko rosnącej grupy osób dobiegających sześćdziesiątki i starszych, a także wspieranie działań w tym zakresie, co przyczyni się do zachowania solidarności międzypokoleniowej. Określa ona aktywność osób starszych jako tworzenie lepszych możliwości i warunków pracy, aby umożliwić starszym pracownikom odgrywanie roli na rynku pracy, zwalczanie wykluczenia społecznego poprzez wspieranie aktywnego udziału w społeczeństwie oraz zachęcanie do starzenia się w zdrowiu.

W artykule 2 wniosku dotyczącego decyzji wymienia się kilka celów. Praktyczne działania, które mają zostać podjęte dla osiągnięcia tych celów określone są w art. 3 i obejmują inicjatywy, które mają być organizowane i realizowane przez UE oraz krajowe, regionalne i lokalne organy państw członkowskich.

Zaproponowane przez Komisję REGI poprawki mają zatem na celu:

– zapewnienie definitywnego umieszczenia aktywności osób starszych w agendzie politycznej;

– dodanie podtytułu do nazwy Europejskiego Roku – Promowanie solidarności międzypokoleniowej – dzięki któremu bardziej uwydatnione zostaje uzasadnienie promowania aktywności osób starszych;

– podkreślenie kluczowej roli, jaką Europejski Rok może odegrać we wspieraniu i stymulowaniu lokalnych i regionalnych projektów i inicjatyw, które umożliwiają osobom starszym wnoszenie wkładu w ich społeczności, a także korzystanie z odpowiedniej ochrony, bezpieczeństwa i opieki zdrowotnej;

– zapewnienie wzrostu ogólnej wiedzy na temat tego zagadnienia w miastach i regionach państw członkowskich;

– zapewnienie, że inicjatywy podejmowane z myślą o Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych będzie charakteryzować zdecentralizowane podejście, jak podkreślono w Pakcie Terytorialnym Władz Lokalnych i Regionalnych w sprawie Strategii „Europa 2020” i że zaangażowane w nie będą podmioty na różnych szczeblach;

– zapewnienie ścisłej koordynacji, spójności i skuteczności poprzez przygotowanie strategicznych wytycznych dotyczących wdrażania projektów inicjowanych w ramach Europejskiego Roku.

– zwiększenie świadomości na temat znaczenia rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych, które mogą udzielić skutecznej odpowiedzi na wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) Zgodnie z art. 156 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) Komisja ma zachęcać do współpracy między państwami członkowskimi i ułatwiać koordynację ich działań w dziedzinie polityki społecznej.

Uzasadnienie

Uzupełnienie związane z nowymi ramami instytucjonalnymi ustanowionymi na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 2 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2b) W art. 174 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej uznano, że niektóre regiony Unii cierpią z powodu poważnych i niezmiennych trudności demograficznych, które mogą pogarszać ich poziom rozwoju i wymagać szczególnej uwagi, jeżeli cel związany ze spójnością gospodarczą, społeczną i terytorialną ma zostać zrealizowany.

Uzasadnienie

W art. 174 TFUE uznano, że niektóre regiony Unii Europejskiej, takie jak obszary o niskim zaludnieniu, borykają się z trudnościami wynikającymi z ich sytuacji demograficznej oraz że wymaga to szczególnego uwzględnienia w europejskich strategiach politycznych.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Grupa ludności Unii Europejskiej obejmująca osoby dobiegające sześćdziesiątki i starsze będzie rosła w tempie szybszym niż kiedykolwiek dotąd. Największy wzrost oczekiwany jest w latach 2015-2035, kiedy grupa ludności w wieku sześćdziesięciu lat i powyżej będzie powiększać się co roku o 2 mln osób. Wzrost ten jest bardzo pozytywny, jako logiczna konsekwencja poprawy opieki zdrowotnej i jakości życia. Niemniej jednak w związku z rzeczywistością zmian demograficznych, Unia stoi przez kilkoma wyzwaniami, takimi jak zmniejszająca się populacja niektórych miast i regionów, w tym malejąca atrakcyjność tych miast i regionów, duża presja ciążąca na funduszach emerytalnych, a także problemy związane z utrzymaniem trwałego charakteru finansowania opieki zdrowotnej i usług użyteczności publicznej.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) W swoim komunikacie „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” Komisja podkreśliła znaczenie, jakie ma dla Unii Europejskiej wspieranie zdrowia i aktywności osób starszych w interesie spójności społecznej i wyższej wydajności. W komunikacie tym zaproponowano sztandarową inicjatywę „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia”, w ramach której państwa członkowskie powinny promować politykę na rzecz aktywności osób starszych, oraz inną ważną inicjatywę – Europejski program walki z ubóstwem. Osiągnięcie tych celów politycznych wymaga działania ze strony rządu na wszystkich szczeblach oraz ze strony różnych podmiotów pozarządowych; mogą one otrzymać wsparcie na poziomie Unii w ramach działań związanych z Europejskim Rokiem, podnoszących świadomość i rozwijających wymianę dobrych praktyk. Krajowi koordynatorzy powinni czuwać nad skoordynowaniem i spójnością ich krajowych działań z ogólnymi celami Europejskiego Roku. Planowany jest także udział innych instytucji i podmiotów.

(10) W swoim komunikacie „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” Komisja podkreśliła znaczenie, jakie ma dla Unii Europejskiej wspieranie zdrowia i aktywności osób starszych w interesie spójności społecznej i wyższej wydajności. W komunikacie tym zaproponowano sztandarową inicjatywę „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia”, w ramach której państwa członkowskie powinny promować politykę na rzecz aktywności osób starszych, oraz inną ważną inicjatywę – Europejski program walki z ubóstwem. Osiągnięcie tych celów politycznych wymaga ustanowienia podejścia opartego o zaangażowanie podmiotów na różnych szczeblach, poprzez bardziej zdecydowane uczestnictwo i działanie wszystkich lokalnych i regionalnych organów, a także różnych podmiotów pozarządowych; podmioty te mogą otrzymać wsparcie na poziomie Unii w ramach działań związanych z Europejskim Rokiem, podnoszących świadomość, rozwijających wymianę dobrych praktyk oraz tworzących synergie. Krajowi koordynatorzy powinni czuwać nad skoordynowaniem i spójnością działań zarówno na poziomie centralnym, jak i zdecentralizowanym z ogólnymi celami Europejskiego Roku. Planowany jest także udział innych instytucji i podmiotów.

Uzasadnienie

W celu wspierania zdrowia i aktywności starszej części społeczeństwa w interesie spójności społecznej i większej wydajności, do których dąży strategia „Europa 2020”, kluczowe znaczenie ma zaangażowanie organów lokalnych i regionalnych. Podejmowanie działań i tworzenie inicjatyw w ramach podejścia opartego o zaangażowanie podmiotów na różnych poziomach zapewnia uczestnictwo tych organów. Ponadto za pośrednictwem aktywnego zaangażowania administracji na szczeblu centralnym i zdecentralizowanym oraz poprzez ścisłą koordynację działań w ramach Europejskiego Roku, utworzone zostaną nowe synergie.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) W swoim komunikacie „Europejska agenda cyfrowa”, pierwszej sztandarowej inicjatywie w ramach EU2020, przyjętej w dniu 19 maja 2010 r., Komisja podkreśliła znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych, proponując w szczególności wzmocnienie wspólnego programu w zakresie nowoczesnych technologii w służbie osobom starszym. W Europejskiej agendzie cyfrowej zalecono także podjęcie uzgodnionych działań podnoszących kompetencje informatyczne wszystkich Europejczyków, w tym osób starszych, grupy stanowiącej znaczny odsetek spośród 150 milionów obywateli, a więc około 30 % społeczeństwa, które nigdy nie korzystało z Internetu.

(13) W swoim komunikacie „Europejska agenda cyfrowa”, pierwszej sztandarowej inicjatywie w ramach EU2020, przyjętej w dniu 19 maja 2010 r., Komisja podkreśliła znaczenie zastosowań i usług technologii informacyjno-komunikacyjnych, proponując w szczególności wzmocnienie wspólnego programu w zakresie nowoczesnych technologii w służbie osobom starszym. W Europejskiej agendzie cyfrowej zalecono także podjęcie uzgodnionych działań podnoszących kompetencje informatyczne wszystkich Europejczyków, w tym osób starszych, grupy stanowiącej znaczny odsetek spośród 150 milionów obywateli, a więc około 30 % społeczeństwa, które nigdy nie korzystało z Internetu. W nadchodzących latach należy dokonać inwestycji zwłaszcza w infrastrukturę, aby możliwości oferowane przez agendę cyfrową można było wykorzystać tam, gdzie istnieje ku temu największa potrzeba, szczególnie w postaci elektronicznych usług opieki zdrowotnej.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a) W kontekście strategii „Europa 2020” Komisja zaproponowała uruchomienie na początku 2011 r., w ramach „Unii innowacji”, projektu pilotażowego dotyczącego aktywnego i zdrowego starzenia się. Ten projekt pilotażowy, będący pierwszym partnerstwem w dziedzinie innowacyjności, obejmie również innowacyjność społeczną i ma na celu promowanie lepszej jakości życia, zapobieganie chorobom, poprawę sieci społecznościowych w sektorach publicznych i wśród partnerów społecznych, a także sprzyjanie wprowadzeniu nowych technologii pozwalających na utrzymanie jakości życia, oraz umożliwienie obywatelom do 2020 r. niezależnego i dłuższego życia w dobrym zdrowiu, poprzez wydłużenie średniej długości życia w zdrowiu o dwa lata. Ponadto ma on na celu doprowadzenie do poprawy trwałości i skuteczności europejskich systemów socjalnych i systemów opieki zdrowotnej, a także utworzenie unijnego i globalnego rynku innowacyjnych zastosowań i usług technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dałoby to przedsiębiorstwom Unii nowe możliwości, zwiększając tym samym konkurencyjność Unii i zapewniając wzrost zatrudnienia w regionach Europy.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 14a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a) W komunikacie Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego z dnia 9 listopada 2010 r., zatytułowanym „Wnioski z piątego sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej: przyszłość polityki spójności”1 uznaje się konieczność opracowania przez Unię Europejską polityki spójności mogącej sprostać wyzwaniom społecznym, takim jak starzenie się społeczeństwa, a także konieczność przyznania odpowiedniej ilości środków na osiągnięcie tego celu.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Aktywność osób starszych jest celem kilku unijnych programów, takich jak Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, program Progress, program „Uczenie się przez całe życie”, program „Zdrowie publiczne”, programy poświęcone technologiom informacyjno-komunikacyjnym oraz naukom społeczno-ekonomicznym i humanistycznym w ramach 7. Programu ramowego w zakresie badań i rozwoju, plan działania „Komfortowe funkcjonowanie osób starszych w społeczeństwie informacyjnym”, wspólny program badań i innowacji w zakresie nowoczesnych technologii w służbie osobom starszym, program na rzecz konkurencyjności i innowacji z projektami pilotażowymi w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych na rzecz komfortowego funkcjonowania osób starszych oraz plan działania na rzecz mobilności w miastach. Współfinansowanie przez Unię działań w ramach Europejskiego Roku będzie zgodne z priorytetami i zasadami mającymi zastosowanie, w perspektywie rocznej lub wieloletniej, do istniejących programów i niezależnych pozycji w budżecie w dziedzinie zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans. W stosownych przypadkach Europejski Rok może być wspierany w ramach programów i polityk w innych dziedzinach, takich jak edukacja i kultura, zdrowie, badania, społeczeństwo informacyjne, polityka regionalna i transportowa.

(15) Aktywność osób starszych jest celem kilku unijnych programów, takich jak Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, program Progress, program „Uczenie się przez całe życie”, program „Zdrowie publiczne”, programy poświęcone technologiom informacyjno-komunikacyjnym oraz naukom społeczno-ekonomicznym i humanistycznym w ramach 7. Programu ramowego w zakresie badań i rozwoju, plan działania „Komfortowe funkcjonowanie osób starszych w społeczeństwie informacyjnym”, wspólny program badań i innowacji w zakresie nowoczesnych technologii w służbie osobom starszym, program na rzecz konkurencyjności i innowacji z projektami pilotażowymi w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych na rzecz komfortowego funkcjonowania osób starszych, działanie przygotowawcze CALYPSO dotyczące turystyki społecznej oraz plan działania na rzecz mobilności w miastach. Współfinansowanie przez Unię działań w ramach Europejskiego Roku będzie zgodne z priorytetami i zasadami mającymi zastosowanie, w perspektywie rocznej lub wieloletniej, do istniejących programów i niezależnych pozycji w budżecie w dziedzinie zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans. W stosownych przypadkach Europejski Rok może być wspierany w ramach programów i polityk w innych dziedzinach, takich jak edukacja i kultura, zdrowie, badania, społeczeństwo informacyjne, polityka regionalna i transportowa, zwłaszcza w przypadkach, gdy te programy i polityki są niezbędne w celu podjęcia kwestii związanych z włączeniem społecznym, takich jak niska stopa życiowa lub ubóstwo. W ten sposób, na płaszczyźnie horyzontalnej, Europejski Rok będzie również okazją do zwrócenia uwagi opinii publicznej i zmobilizowania zainteresowanych stron do walki z wykluczeniem społecznym, trudną sytuacją, a nawet ubóstwem osób starszych, przede wszystkim w ramach Europejskiej platformy współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, która jest sztandarową inicjatywą strategii UE 2020. Finansowanie ze strony Unii mające na celu stawienie czoła wyzwaniom związanym ze starzeniem się społeczeństwa nie powinno ograniczać się wyłącznie do Europejskiego Roku. Wyzwania demograficzne powinny być stale uwzględniane w polityce unijnej.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Cele proponowanego Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych nie mogą zostać w pełni osiągnięte na poziomie państw członkowskich z uwagi na potrzebę międzynarodowej wymiany informacji i upowszechniania najlepszych praktyk w całej Unii, i dlatego mogą, ze względu na skalę proponowanych działań, zostać lepiej zrealizowane na poziomie Unii. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej niniejsza decyzja nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

(16) Cele proponowanego Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych nie mogą zostać w pełni osiągnięte na poziomie państw członkowskich z uwagi na potrzebę międzynarodowej wymiany informacji i upowszechniania najlepszych praktyk w całej Unii. Należy uznać fakt, że miasta, regiony i państwa członkowskie odgrywają centralną rolę w realizowaniu tych konkretnych działań, w szczególności, gdy posiadają one uprawnienia w dziedzinie społecznej integracji osób znajdujących się w trudnej sytuacji oraz w zakresie wsparcia na rzecz osób starszych. Należy również uznać, że bez uszczerbku dla zasady pomocniczości oraz ze względu na skalę proponowanych działań, cele te mogą zostać lepiej zrealizowane, jeżeli inicjatywa jest podejmowana na poziomie Unii. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej niniejsza decyzja nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

Poprawka  10

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a) Problem starzenia się społeczeństwa okazuje się często związany ze specyfiką obszarów wiejskich, nie dotyczy on jednak wyłącznie tych obszarów, lecz jest także związany z warunkami cechującymi ośrodki miejskie oraz z rolą miast w integracji i kształtowaniu społeczeństwa.

Uzasadnienie

Starzenie się czynnej grupy społeczeństwa jest faktem, który należy zbadać nie tylko z punktu widzenia przyczyn i skutków na obszarach wiejskich, lecz także na obszarach miejskich z myślą o wypracowaniu rozwiązań w zakresie integracji starszego pokolenia.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 16 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16b) Aktywne starzenie się społeczeństwa wiąże się z solidarnością między pokoleniami, która wykracza poza integrację na rynku pracy i która stwarza większe i lepsze szanse udziału starszych pracowników, gdyż dotyczy również ich pełnej integracji w społeczeństwie przy zwalczaniu wykluczenia społecznego przez uwrażliwianie na niezależność i jakość życia starszego pokolenia, szczególnie poprzez sprzyjanie udziałowi w działaniach takich jak turystyka i wolontariat.

Uzasadnienie

Poszukiwanie rozwiązań w zakresie solidarności między pokoleniami z myślą o aktywnym starzeniu się społeczeństwa wiąże się nie tylko z integracją na rynku pracy, lecz również ze zwalczaniem wykluczenia społecznego, ze sprzyjaniem udziałowi osób starszych w działalności obywatelskiej i hobbystycznej oraz z zachęcaniem do niej.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rok 2012 ogłasza się „Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych” (zwanym dalej „Europejskim Rokiem”).

Rok 2012 ogłasza się „Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej” (zwanym dalej „Europejskim Rokiem”).

Poprawka  13

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ogólnym celem Europejskiego Roku jest zachęcanie państw członkowskich, ich władz regionalnych i lokalnych, partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego do wspierania aktywności osób starszych i nasilenia działań na rzecz uruchomienia potencjału szybko rosnącej grupy osób dobiegających sześćdziesiątki i starszych, a także wspieranie działań w tym zakresie, co przyczyni się do zachowania solidarności międzypokoleniowej. Aktywność osób starszych to tworzenie lepszych możliwości i warunków pracy, aby umożliwić starszym pracownikom odgrywanie roli na rynku pracy, zwalczanie wykluczenia społecznego poprzez wspieranie aktywnego udziału w społeczeństwie oraz zachęcanie do starzenia się w zdrowiu. Na tej podstawie cele Europejskiego Roku należy określić następująco:

Ogólnym celem Europejskiego Roku jest zachęcanie państw członkowskich, ich władz regionalnych i lokalnych, partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego do wspierania aktywności osób starszych i – za pomocą konkretnych środków – nasilenia działań na rzecz uruchomienia potencjału szybko rosnącej grupy osób dobiegających sześćdziesiątki i starszych, a także wspieranie działań w tym zakresie oraz doprowadzenie do skuteczniejszej integracji tych osób w społeczeństwie z myślą o ekonomicznej, społecznej i kulturalnej roli, jaką mogą one odgrywać w zachowaniu solidarności międzypokoleniowej. Aby do tego doprowadzić konieczne jest, by Europejski Rok wspierał i stymulował projekty i inicjatywy lokalne i regionalne, które uwzględniają specyficzne potrzeby starszych ludzi i które umożliwiają obywatelom w starzejącym się społeczeństwie wnoszenie jak największego wkładu do ich społeczności, a także, które umożliwiają starszym osobom w tym starzejącym się społeczeństwie korzystanie z odpowiedniej ochrony, bezpieczeństwa, właściwego dostosowania ich środowiska życia oraz dostępu do usług użyteczności publicznej i wysokiej jakości opieki. Ponadto do zadań państw członkowskich oraz ich miast i regionów należy zapewnianie ram, w których zainteresowane strony z sektora publicznego i prywatnego mogą dobrze razem współpracować w osiąganiu tych wspólnych celów. Aktywność osób starszych to tworzenie lepszych możliwości i warunków pracy, aby umożliwić starszym pracownikom odgrywanie roli na rynku pracy oraz w działaniach wolontariackich, zwalczanie wykluczenia społecznego poprzez wspieranie aktywnego udziału w społeczeństwie oraz zachęcanie do starzenia się w zdrowiu. Na tej podstawie cele Europejskiego Roku należy określić następująco:

Poprawka  14

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

podnoszenie ogólnej świadomości w kwestii wartości aktywności osób starszych, aby podkreślić, jak użyteczny wkład te osoby wnoszą do społeczeństwa i gospodarki; wspieranie aktywności osób starszych i nasilenie działań na rzecz uruchomienia potencjału tej grupy wiekowej;

podnoszenie ogólnej świadomości na wszystkich szczeblach administracji w państwach członkowskich, w miastach i regionach, w kwestii wartości aktywności osób starszych, aby podkreślić, jak użyteczny wkład te osoby wnoszą do społeczeństwa i gospodarki poprzez przekazywanie i zwiększanie wiedzy i umiejętności, oraz wspieranie aktywności osób starszych, nasilenie działań na rzecz uruchomienia potencjału tej grupy wiekowej, promowanie aktywności osób starszych i solidarności między pokoleniami w agendzie politycznej zainteresowanych stron na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym;

Poprawka  15

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

stymulowanie debaty i rozwój procesu wzajemnego uczenia się z udziałem państw członkowskich i zainteresowanych stron na wszystkich szczeblach w celu promowania polityki na rzecz aktywności osób starszych, określenia i rozpowszechnienia najlepszych praktyk, zachęcania do współpracy i sprzyjania synergii;

stymulowanie debaty, zachęcanie do promowania i rozwoju procesu wzajemnego uczenia się z udziałem podmiotów publicznych i prywatnych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, a także z udziałem społeczeństwa obywatelskiego w celu bardziej skutecznego i pomyślnego promowania polityki na rzecz aktywności osób starszych, określenia i rozpowszechnienia najlepszych praktyk, zachęcania do współpracy i sprzyjania synergii;

Poprawka  16

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

stworzenie ram podejmowania zobowiązań i konkretnych środków, umożliwiających państwom członkowskim i zainteresowanym stronom na wszystkich szczeblach kształtowanie polityki przez określone działania i zobowiązywanie się do osiągnięcia konkretnych celów związanych z aktywnością osób starszych.

stworzenie ram podejmowania zobowiązań i konkretnych środków, takich jak wspieranie otoczenia korzystnego dla innowacji i technologii w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych, które są odpowiedzią na wyzwanie, jakim jest starzejące się społeczeństwo, które umożliwiają publicznym i prywatnym podmiotom na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym oraz społeczeństwu obywatelskiemu kształtowanie polityki przez określone działania i zobowiązywanie się do osiągnięcia konkretnych celów związanych z aktywnością osób starszych poprzez rozwijanie długoterminowych strategii.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– wymiana informacji, doświadczeń i dobrych praktyk;

– wymiana informacji, doświadczeń i dobrych praktyk, w szczególności między przedstawicielami samorządów lokalnych odpowiedzialnymi za kwestie związane z aktywnym starzeniem się i z solidarnością między pokoleniami;

Poprawka  18

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– badania i sondaże w skali unijnej lub krajowej oraz rozpowszechnianie ich rezultatów.

– badania i sondaże w skali unijnej, krajowej oraz na szczeblu regionalnych i lokalnych władz publicznych oraz rozpowszechnianie ich rezultatów.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Inicjatywy podejmowane w świetle Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych będą charakteryzowały się zdecentralizowanym podejściem i zapewnią zaangażowanie podmiotów na różnych szczeblach.

Uzasadnienie

Ważne będzie zaangażowanie w realizację konkretnych działań regionalnych i lokalnych podmiotów w państwach członkowskich. Zaangażowanie podmiotów na różnych poziomach powinno zapewnić zdecydowany udział wszystkich właściwych zainteresowanych stron i powinno ponadto utworzyć podstawy, w oparciu o które będą realizowane długofalowe działania i inicjatywy.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każde państwo członkowskie powołuje krajowego koordynatora odpowiedzialnego za uczestnictwo danego państwa członkowskiego w Europejskim Roku. Krajowi koordynatorzy czuwają nad właściwą koordynacją działań na poziomie krajowym.

Każde państwo członkowskie powołuje krajowego koordynatora odpowiedzialnego za uczestnictwo danego państwa członkowskiego w Europejskim Roku. Krajowi koordynatorzy czuwają nad właściwą koordynacją działań na poziomie krajowym oraz nad pełnym zaangażowaniem organizacji społeczeństwa obywatelskiego w tworzenie i wdrażanie działań w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Ponadto, poprzez opracowanie strategicznych wytycznych dotyczących wdrażania różnych projektów w ich krajach, krajowi koordynatorzy powinni utworzyć ramy wyraźnej kontroli działań podejmowanych przez organy lub zainteresowane strony na poziomie regionalnym i lokalnym w celu wspierania tworzenia synergii i zapewnienia skuteczności i spójności podejmowanych wysiłków, a także w celu uniknięcia niespójności i powielania środków.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja wraz z państwami członkowskimi zapewnia zgodność środków przewidzianych w niniejszej decyzji z innymi działaniami i inicjatywami unijnymi, krajowymi oraz regionalnymi, które są pomocne w osiągnięciu celów Europejskiego Roku.

Komisja wraz z państwami członkowskimi zapewnia zgodność środków przewidzianych w niniejszej decyzji z innymi działaniami i inicjatywami unijnymi, krajowymi oraz regionalnymi, które są pomocne w osiągnięciu celów Europejskiego Roku, a także z projektami realizowanymi w ramach wcześniejszych edycji Europejskiego Roku, a w szczególności Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010) i Europejskiego Roku Wolontariatu (2011).

Uzasadnienie

Należy dążyć do ciągłości i spójności inicjatyw, które zostaną podjęte, oraz inicjatyw, które podjęto we wcześniejszych latach, biorąc pod uwagę istnienie wspólnych elementów i połączeń między ich tematyką, w sposób pozwalający na lepszą widoczność inicjatyw realizowanych w ramach Europejskiego Roku i umożliwiający ich większą skuteczność i osiągnięcie lepszych wyników.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6 a

Współpraca międzynarodowa

 

W celu realizacji działań w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych Komisja może nawiązać współpracę z odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi, zwłaszcza z ONZ i Radą Europy, szczególnie dbając o nagłośnienie udziału Unii i zwiększenie skuteczności jej działań.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6 b

Budżet

 

1. Dodatkowy budżet na wykonanie niniejszej decyzji w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wynosi 8 000 000 EUR.

 

2. Władza budżetowa zatwierdza kwotę rocznych środków w granicach określonych ramami finansowymi.

PROCEDURA

Tytuł

Europejski Rok Aktywności Osób Starszych (2012 r.)

Odsyłacze

COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

EMPL

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

9.9.2010

 

 

 

Sprawozdawca

Data powołania

Lambert van Nistelrooij

27.9.2010

 

 

Rozpatrzenie w komisji

30.11.2010

 

 

 

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Sophie Auconie, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Zuzana Brzobohatá, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail Tremopoulos, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Karin Kadenbach, Andrey Kovatchev, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Schroedter

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Edvard Kožušník, Norica Nicolai, Jan Zahradil


OPINIA Komisji Kultury i Edukacji (27.1.2011)

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych (2012 r.)

(COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

Sprawozdawca: Hannu Takkula

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Od początku lat 80. organizowane są Europejskie Lata, poświęcone konkretnym tematom. Celem jest podnoszenie świadomości społecznej oraz zwrócenie uwagi rządów krajowych na ważne kwestie, które państwa członkowskie UE chcą wspólnie uwypuklić. Na przykład rok 2010 to Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, a rok 2011 – Europejski Rok Wolontariatu. Temat danego roku jest wybierany wcześniej, tak aby można było uruchomić kampanie i przeprowadzić prace przygotowawcze.

Obecnie proponuje się ogłoszenie roku 2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych. Temat ten ma służyć jako ramy umożliwiające podnoszenie świadomości, określenie i upowszechnianie dobrych praktyk oraz zachęcenie nie tylko decydentów politycznych, lecz również zainteresowanych stron na wszystkich szczeblach do propagowania idei aktywności, a także do propagowania działania wśród „starzejących się” pokoleń Europy.

Podobnie jak w poprzednich „Europejskich Latach” zaproponowane środki obejmą kampanie informacyjne i promocyjne oraz wydarzenia i inicjatywy na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym mające na celu przekazanie głównych przesłań i szerzenie praktycznych wzorców. Ponadto Komisja pragnie zachęcić wszystkie kraje UE do zobowiązania się do specjalnych działań i celów przed rokiem 2012, tak aby pod koniec tegoż roku możliwe było przedstawienie konkretnych osiągnięć.

Komisja oświadczyła, że nie stara się o specjalne finansowanie w związku z przedmiotowym rokiem, jednak sugeruje, aby – na wzór lat poprzednich – kampanie związane z aktywnością osób starszych (itp.) były finansowane w ramach różnych istniejących wspólnotowych programów i budżetów administracyjnych. To podejście do finansowania jest dość delikatne ze względu na stan gospodarki, jednak sprawozdawca pragnie zwrócić uwagę na problematyczny charakter tej kwestii szczególnie w kontekście linii budżetowych, które niedawno poddano cięciom, a w ramach których przeznaczono już środki na finansowanie projektów i programów długoterminowych (np. programów dotyczących nauki przez całe życie).

Uwagi

Sprawozdawca jest świadom, że w UE trwa proces znacznego starzenia się ludności. Wyniki badań wskazują, że po 2012 r. w Europie liczba osób w wieku produkcyjnym zacznie się zmniejszać, natomiast liczb osób powyżej 60 roku życia będzie się powiększać o około dwa miliony osób rocznie. Największego nasilenia tej tendencji oczekuje się w latach 2015-2035, gdy pokolenie wyżu demograficznego zacznie odchodzić na emerytury.

Starzenie się społeczeństwa stało się jednym z największym stojących przed nami wyzwań. Spowoduje ono zwiększenie gospodarczych i społecznych obciążeń w krajach europejskich, a także w wielu innych częściach świata. Rozpatrując te różne wyzwania, musimy też mieć świadomość, że osoby starsze są cenną, często ignorowaną grupą, która może wnosić istotny wkład w nasze społeczeństwa. Dlatego musimy starać się w większym stopniu korzystać z potencjalnego wkładu osób starszych w społeczeństwo.

Sprawozdawca pragnie zwrócić szczególną uwagę na słowo „aktywność”. Podkreśla, że „aktywność” oznacza nie tylko zdolność do bycia aktywnym fizycznie lub zdolność do udziału w rynku pracy przez dłuższy okres, lecz powinna oznaczać także stały i aktywny udział danych osób w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i obywatelskim.

Sprawozdawca wie, że starzenie się społeczeństwa stawia przed decydentami politycznymi wiele kluczowych pytań; do ważniejszych z nich należą:

1.  Skoro ludzie żyją dłużej – jak można poprawić jakość życia w podeszłym wieku?

2.  W jaki sposób ludzie mogą pozostawać aktywni, starzejąc się?

3.  Jak zagwarantować, że młodsze pokolenie będzie aktywnie poświęcać uwagę pokoleniu starszemu?

4.  Jak najlepiej zrównoważyć rolę rodziny i państwa w zakresie opieki nad wymagającymi pomocy starzejącymi się osobami?

Aktywność osób starszych z definicji zakłada zapewnienie im większych szans w kwestiach takich jak kontynuacja pracy, dłuższe zachowywanie zdrowia oraz ciągłe wnoszenie wkładu w społeczeństwo innymi sposobami. Na przykład wolontariat powinien być wspierany za pomocą szerokiego spektrum strategii politycznych na wszystkich szczeblach zarządzania. Dlatego jest rzeczą naturalną, iż Rok Aktywności Osób Starszych następuje po Roku Wolontariatu. Jednakże, co Parlament zauważył wcześniej, „Europejskie Lata” nie mogą stać się po prostu akcjami z zakresu relacji publicznych i należy poczynić wysiłki w kierunku skonsolidowania ich celów i wyników w kontekście konkretnych strategii politycznych, programów i innych inicjatyw we wszystkich dziedzinach, a zarazem dostarczyć bodźca dla nowych działań i strategii politycznych.

Aktywnością osób starszych należy zajmować się na wielu frontach, także w miejscu pracy, gdzie istnieje potrzeba zapewnienia stałych możliwości uczenia się również dla starszych pracowników, w celu zadbania, aby pozostawali oni aktywni. Ponadto osoby starsze potrzebują szkoleń z zakresu nowych technologii. Należy też pamiętać, że nauka „międzypokoleniowa” może łączyć, a nawet wzmacniać doświadczenia związane z uczeniem się i pomagać w przekazywaniu wartości kulturowych.

POPRAWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Ze względu na rosnący odsetek osób starszych w Europie coraz ważniejsze staje się wspieranie starzenia się w zdrowiu. Starzenie się w zdrowiu jest istotne dla zwiększenia udziału osób starszych w rynku pracy, umożliwienia im dłuższej aktywności w społeczeństwie, poprawie indywidualnej jakości ich życia i zmniejszenia obciążeń systemów opieki zdrowotnej i socjalnej.

(5) Ze względu na rosnący odsetek osób starszych w Europie coraz ważniejsze staje się zachęcanie do starzenia się w zdrowiu poprzez wspieranie działalności kulturalnej (w tym sportu), która pozytywnie wpływa zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Starzenie się w zdrowiu jest istotne dla zwiększenia udziału osób starszych w rynku pracy, umożliwienia im dłuższej aktywności w społeczeństwie, poprawie indywidualnej jakości ich życia i zmniejszenia obciążeń systemów opieki zdrowotnej i socjalnej. W celu osiągnięcia powyższych rezultatów należy promować wśród osób starszych zajęcia ruchowe oraz sport i w związku z tym ułatwić im dostęp do publicznych ośrodków sportowych.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Dnia 22 lutego 2007 r. Rada przyjęła rezolucję „Możliwości i wyzwania związane ze zmianami demograficznymi w Europie: wkład osób starszych w rozwój gospodarczy i społeczny”, w której podkreślono konieczność zwiększenia możliwości aktywnego uczestnictwa starszych ludzi, nowe możliwości gospodarcze („rynek seniorów”) powstające za sprawą rosnącego popytu starszych ludzi na pewne towary i usługi, a także zwrócono uwagę na znaczenie pozytywnego postrzegania starszych ludzi przez społeczeństwo.

(7) Dnia 22 lutego 2007 r. Rada przyjęła rezolucję „Możliwości i wyzwania związane ze zmianami demograficznymi w Europie: wkład osób starszych w rozwój gospodarczy i społeczny”, w której podkreślono konieczność zwiększenia możliwości aktywnego uczestnictwa starszych ludzi, również poprzez taką formę jak wolontariat, nowe możliwości gospodarcze („rynek seniorów”) powstające za sprawą rosnącego popytu starszych ludzi na pewne towary i usługi, a także zwrócono uwagę na znaczenie pozytywnego postrzegania starszych ludzi przez społeczeństwo. W ramach europejskiej polityki rozszerzenia, sąsiedztwa i rozwoju bardzo pożyteczny może okazać się „zespół seniorów” złożony z emerytowanych ekspertów, na wzór podobnych zespołów istniejących już w wielu krajach. Cenny wolontariat osób starszych jest doskonałym przykładem na istotny wkład, jaki osoby starsze wnoszą w społeczeństwo i gospodarkę, i powinien być w przyszłości nadal wspierany.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Dnia 8 czerwca 2009 r. Rada przyjęła konkluzje pt. „Równość szans kobiet i mężczyzn: aktywne i godne starzenie się”, w której stwierdzono, że starsi ludzie w całej UE borykają się z poważnymi problemami, chcąc prowadzić aktywne życie i starzeć się z godnością, oraz zaproponowano państwom członkowskim i Komisji szereg środków.

(8) Dnia 8 czerwca 2009 r. Rada przyjęła konkluzje pt. „Równość szans kobiet i mężczyzn: aktywne i godne starzenie się”, w której stwierdzono, że starsi ludzie w całej UE borykają się z poważnymi problemami, chcąc prowadzić aktywne życie i starzeć się z godnością, oraz zaproponowano państwom członkowskim i Komisji szereg środków. Inicjatywy przewidziane dla seniorów powinny również dotyczyć sfery kulturalnej i ogólnorozwojowej, aby poprzez integrację i zaangażowanie uchronić osoby starsze przed wykluczeniem społecznym i samotnością.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) W swoim komunikacie „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” Komisja podkreśliła znaczenie, jakie ma dla Unii Europejskiej wspieranie zdrowia i aktywności osób starszych w interesie spójności społecznej i wyższej wydajności. W komunikacie tym zaproponowano sztandarową inicjatywę „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia”, w ramach której państwa członkowskie powinny promować politykę na rzecz aktywności osób starszych, oraz inną ważną inicjatywę – Europejski program walki z ubóstwem. Osiągnięcie tych celów politycznych wymaga działania ze strony rządu na wszystkich szczeblach oraz ze strony różnych podmiotów pozarządowych; mogą one otrzymać wsparcie na poziomie Unii w ramach działań związanych z Europejskim Rokiem, podnoszących świadomość i rozwijających wymianę dobrych praktyk. Krajowi koordynatorzy powinni czuwać nad skoordynowaniem i spójnością ich krajowych działań z ogólnymi celami Europejskiego Roku. Planowany jest także udział innych instytucji i podmiotów.

(10) W swoim komunikacie „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” Komisja podkreśliła znaczenie, jakie ma dla Unii Europejskiej wspieranie zdrowia i aktywności osób starszych w interesie spójności społecznej i wyższej wydajności. W komunikacie tym zaproponowano sztandarową inicjatywę „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia”, w ramach której państwa członkowskie powinny promować politykę na rzecz aktywności osób starszych, oraz inną ważną inicjatywę – Europejski program walki z ubóstwem. Propagowanie inicjatyw edukacyjnych mających na celu poszerzanie wiedzy oraz zdobywanie umiejętności technicznych przez seniorów powinno odbywać się z wykorzystaniem nowych technologii. Osiągnięcie tych celów politycznych wymaga działania ze strony rządu na wszystkich szczeblach oraz ze strony różnych podmiotów pozarządowych; mogą one otrzymać wsparcie na poziomie Unii w ramach działań związanych z Europejskim Rokiem, podnoszących świadomość i rozwijających wymianę dobrych praktyk. Krajowi koordynatorzy powinni czuwać nad skoordynowaniem i spójnością ich krajowych działań z ogólnymi celami Europejskiego Roku. Planowany jest także udział innych instytucji i podmiotów.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) W swoim komunikacie „Europejska agenda cyfrowa”, pierwszej sztandarowej inicjatywie w ramach EU2020, przyjętej w dniu 19 maja 2010 r., Komisja podkreśliła znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych, proponując w szczególności wzmocnienie wspólnego programu w zakresie nowoczesnych technologii w służbie osobom starszym. W Europejskiej agendzie cyfrowej zalecono także podjęcie uzgodnionych działań podnoszących kompetencje informatyczne wszystkich Europejczyków, w tym osób starszych, grupy stanowiącej znaczny odsetek spośród 150 milionów obywateli, a więc około 30 % społeczeństwa, które nigdy nie korzystało z Internetu.

(13) W swoim komunikacie „Europejska agenda cyfrowa”, pierwszej sztandarowej inicjatywie w ramach EU2020, przyjętej w dniu 19 maja 2010 r., Komisja podkreśliła znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych, proponując w szczególności wzmocnienie wspólnego programu w zakresie nowoczesnych technologii w służbie osobom starszym. W Europejskiej agendzie cyfrowej zalecono także podjęcie uzgodnionych działań podnoszących kompetencje informatyczne wszystkich Europejczyków, w tym osób starszych, grupy stanowiącej znaczny odsetek spośród 150 milionów obywateli, a więc około 30 % społeczeństwa, które nigdy nie korzystało z Internetu. Ułatwianie dostępu do nowych technologii i zapewnienie szkoleń w zakresie ich wykorzystywania jeszcze bardziej poprawiłoby szanse osób starszych na korzystanie z nauki przez całe życie, a także przyczyniłoby się do usunięcia przeszkód w nauce przez całe życie związanych z odległością i niepełnosprawnością.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Aktywność osób starszych jest celem kilku unijnych programów, takich jak Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, program Progress, program „Uczenie się przez całe życie”, program „Zdrowie publiczne”, programy poświęcone technologiom informacyjno-komunikacyjnym oraz naukom społeczno-ekonomicznym i humanistycznym w ramach 7. Programu ramowego w zakresie badań i rozwoju, plan działania „Komfortowe funkcjonowanie osób starszych w społeczeństwie informacyjnym”, wspólny program badań i innowacji w zakresie nowoczesnych technologii w służbie osobom starszym, program na rzecz konkurencyjności i innowacji z projektami pilotażowymi w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych na rzecz komfortowego funkcjonowania osób starszych oraz plan działania na rzecz mobilności w miastach. Współfinansowanie przez Unię działań w ramach Europejskiego Roku będzie zgodne z priorytetami i zasadami mającymi zastosowanie, w perspektywie rocznej lub wieloletniej, do istniejących programów i niezależnych pozycji w budżecie w dziedzinie zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans. W stosownych przypadkach Europejski Rok może być wspierany w ramach programów i polityk w innych dziedzinach, takich jak edukacja i kultura, zdrowie, badania, społeczeństwo informacyjne, polityka regionalna i transportowa.

(15) Aktywność osób starszych jest celem kilku unijnych programów, takich jak Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, program Progress, program „Uczenie się przez całe życie”, w tym szczególnie program Grundtvig, program „Zdrowie publiczne”, programy poświęcone technologiom informacyjno-komunikacyjnym oraz naukom społeczno-ekonomicznym i humanistycznym w ramach 7. Programu ramowego w zakresie badań i rozwoju, plan działania „Komfortowe funkcjonowanie osób starszych w społeczeństwie informacyjnym”, wspólny program badań i innowacji w zakresie nowoczesnych technologii w służbie osobom starszym, program na rzecz konkurencyjności i innowacji z projektami pilotażowymi w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych na rzecz komfortowego funkcjonowania osób starszych, działanie przygotowawcze CALYPSO dotyczące turystyki społecznej oraz plan działania na rzecz mobilności w miastach. Współfinansowanie przez Unię działań w ramach Europejskiego Roku będzie zgodne z priorytetami i zasadami mającymi zastosowanie, w perspektywie rocznej lub wieloletniej, do istniejących programów i niezależnych pozycji w budżecie w dziedzinie zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans. W stosownych przypadkach Europejski Rok może być wspierany w ramach programów i polityk w innych dziedzinach, takich jak edukacja i kultura, zdrowie, badania, społeczeństwo informacyjne, polityka regionalna i transportowa.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ogólnym celem Europejskiego Roku jest zachęcanie państw członkowskich, ich władz regionalnych i lokalnych, partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego do wspierania aktywności osób starszych i nasilenia działań na rzecz uruchomienia potencjału szybko rosnącej grupy osób dobiegających sześćdziesiątki i starszych, a także wspieranie działań w tym zakresie, co przyczyni się do zachowania solidarności międzypokoleniowej. Aktywność osób starszych to tworzenie lepszych możliwości i warunków pracy, aby umożliwić starszym pracownikom odgrywanie roli na rynku pracy, zwalczanie wykluczenia społecznego poprzez wspieranie aktywnego udziału w społeczeństwie oraz zachęcanie do starzenia się w zdrowiu. Na tej podstawie cele Europejskiego Roku należy określić następująco:

Ogólnym celem Europejskiego Roku jest zachęcanie państw członkowskich, ich władz regionalnych i lokalnych, partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego do wspierania aktywności osób starszych i nasilenia działań na rzecz uruchomienia potencjału szybko rosnącej grupy osób dobiegających sześćdziesiątki i starszych, a także wspieranie działań w tym zakresie, co przyczyni się do zachowania solidarności międzypokoleniowej, wesprze postrzeganie seniorów jako naturalnej i pełnowartościowej części społeczeństwa oraz uwypukli wkład, jakim może być dla całego społeczeństwa nieocenione doświadczenie życiowe ludzi starszych. Aktywność osób starszych to tworzenie lepszych możliwości i warunków pracy zarówno odpłatnej i nieodpłatnej, aby umożliwić starszym pracownikom odgrywanie roli na rynku pracy i przekazywanie wiedzy z zakresu tradycyjnych zawodów, zwalczanie wykluczenia społecznego poprzez wspieranie aktywnego udziału w społeczeństwie oraz zachęcanie do starzenia się w zdrowiu poprzez wspieranie działalności kulturalnej (w tym sportu). Na tej podstawie cele Europejskiego Roku należy określić następująco:

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) podnoszenie ogólnej świadomości w kwestii wartości aktywności osób starszych, aby podkreślić, jak użyteczny wkład te osoby wnoszą do społeczeństwa i gospodarki; wspieranie aktywności osób starszych i nasilenie działań na rzecz uruchomienia potencjału tej grupy wiekowej;

(1) podnoszenie ogólnej świadomości społeczeństwa w kwestii wartości aktywności osób starszych i zwalczania negatywnych stereotypów dotyczących starości, aby podkreślić, jak użyteczny wkład te osoby wnoszą do społeczeństwa i gospodarki; wspieranie aktywności osób starszych i nasilenie działań na rzecz uruchomienia potencjału tej grupy wiekowej poprzez położenie nacisku na strategie dotyczące nauki przez całe życie, w tym strategie związane z wykorzystaniem nowych technologii;

Poprawka  9

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) stymulowanie debaty i rozwój procesu wzajemnego uczenia się z udziałem państw członkowskich i zainteresowanych stron na wszystkich szczeblach w celu promowania polityki na rzecz aktywności osób starszych, określenia i rozpowszechnienia najlepszych praktyk, zachęcania do współpracy i sprzyjania synergii;

(2) stymulowanie debaty, wymiana informacji i rozwój procesu wzajemnego uczenia się z udziałem państw członkowskich i zainteresowanych stron na wszystkich szczeblach w celu promowania polityki na rzecz aktywności osób starszych, określenia i rozpowszechnienia najlepszych praktyk, zachęcania do współpracy i sprzyjania synergii;

Poprawka  10

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) stworzenie ram podejmowania zobowiązań i konkretnych środków, umożliwiających państwom członkowskim i zainteresowanym stronom na wszystkich szczeblach kształtowanie polityki przez określone działania i zobowiązywanie się do osiągnięcia konkretnych celów związanych z aktywnością osób starszych.

(3) stworzenie ram podejmowania zobowiązań i konkretnych środków, umożliwiających państwom członkowskim i zainteresowanym stronom na wszystkich szczeblach kształtowanie polityki przez określone działania i zobowiązywanie się do osiągnięcia konkretnych celów związanych z aktywnością osób starszych poprzez opracowanie strategii długoterminowych, regularną ocenę skuteczności ram oraz konkretnych działań i celów.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) zadbanie, aby państwa członkowskie zachęcały wszystkie grupy wiekowe do interakcji i wzajemnej współpracy, oraz budowa opartych na szacunku relacji między wszystkimi pokoleniami, a dzięki temu zwalczanie dyskryminacji i wyzysku.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– kampanie informacyjne, promocyjne i edukacyjne;

– kampanie informacyjne, promocyjne i edukacyjne, w tym korzystanie z nowych mediów i z internetu;

Poprawka  13

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– wymiana informacji, doświadczeń i dobrych praktyk;

– wymiana informacji, doświadczeń i dobrych praktyk za pośrednictwem krajowych koordynatorów i sieci kontaktów utworzonych przez podmioty zaangażowane w realizację celów Europejskiego Roku;

Poprawka  14

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Zachęca się Komisję i państwa członkowskie, aby zapewniły większe możliwości osobom, które w ramach wolontariatu pomagają osobom starszym i angażują się w programy pozyskiwania środków finansowych, pozytywnie wykorzystując ich entuzjazm i doświadczenie.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 3)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja i państwa członkowskie uwzględniają aspekt płci przy realizacji działań w ramach Europejskiego Roku.

3. Komisja i państwa członkowskie uwzględniają aspekt płci oraz problematykę osób niepełnosprawnych przy realizacji działań w ramach Europejskiego Roku.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każde państwo członkowskie powołuje krajowego koordynatora odpowiedzialnego za uczestnictwo danego państwa członkowskiego w Europejskim Roku. Krajowi koordynatorzy czuwają nad właściwą koordynacją działań na poziomie krajowym.

Każde państwo członkowskie powołuje krajowego koordynatora odpowiedzialnego za uczestnictwo danego państwa członkowskiego w Europejskim Roku. Krajowi koordynatorzy czuwają nad właściwą koordynacją działań na poziomie krajowym oraz nad tym, aby organizacje społeczeństwa obywatelskiego były w pełni zaangażowane w planowanie i realizację Europejskiego Roku na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.

Uzasadnienie

Liczne organizacje społeczeństwa obywatelskiego działają na poziomie lokalnym i regionalnym w dziedzinie aktywności osób starszych. Ich doświadczenie, wiedza specjalistyczna i zasoby mogłyby znacznie pomnożyć efekty wysiłków organów publicznych. Dlatego organizacje te muszą zostać zaangażowane i uczestniczyć w działaniach od początku do końca Europejskiego Roku, na wszystkich szczeblach działalności.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja zwołuje posiedzenia krajowych koordynatorów w celu koordynacji działań na poziomie Unii oraz wymiany informacji, w tym informacji dotyczących podjętych zobowiązań oraz ich realizacji w państwach członkowskich.

Komisja zwołuje posiedzenia krajowych koordynatorów w celu koordynacji działań na poziomie Unii oraz wymiany informacji i wiedzy, w tym dotyczących podjętych zobowiązań oraz ich realizacji w państwach członkowskich.

PROCEDURA

Tytuł

Europejski Rok Aktywności Osób Starszych (2012 r.)

Odniesienia bibliograficzne

COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

EMPL

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

9.9.2010

 

 

 

Sprawozdawca

Data powołania

Hannu Takkula

19.10.2010

 

 

Rozpatrzenie w komisji

18.11.2010

2.12.2010

 

 

Data przyjęcia

25.1.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

29

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Santiago Fisas Ayxela, Mary Honeyball, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Timo Soini, Hannu Takkula, László Tőkés, Corneliu Vadim Tudor, Gianni Vattimo, Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen, Milan Zver

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Ivo Belet, Nadja Hirsch, Seán Kelly, Iosif Matula, Georgios Papanikolaou, Hella Ranner, Mitro Repo, Olga Sehnalová, Rui Tavares


PROCEDURA

Tytuł

Europejski Rok Aktywności Osób Starszych (2012 r.)

Odsyłacze

COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD)

Data przedstawienia w PE

6.9.2010

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

9.9.2010

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

9.9.2010

CULT

9.9.2010

LIBE

9.9.2010

FEMM

9.9.2010

Opinia niewydana

Data decyzji

LIBE

30.11.2010

FEMM

28.9.2010

 

 

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Martin Kastler

22.9.2010

 

 

Rozpatrzenie w komisji

9.11.2010

1.2.2011

 

 

Data przyjęcia

16.3.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

44

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Sven Giegold, Sergio Gutiérrez Prieto, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Ivo Strejček

Ostatnia aktualizacja: 28 kwietnia 2011Informacja prawna