Διαδικασία : 2010/2156(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0143/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0143/2011

Συζήτηση :

PV 12/05/2011 - 9
CRE 12/05/2011 - 10

Ψηφοφορία :

PV 12/05/2011 - 12.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 417kWORD 385k
13 Απριλίου 2011
PE 454.692v02-00 A7-0143/2011

σχετικά με την απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας

(2010/2156(INI))

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

Εισηγήτρια: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, ΕΡΕΥΝΑΣ και Ενέργειας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας

(2010/2156(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–      έχοντας υπόψη το άρθρο 167 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–      έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδεία, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO), της 20ής Οκτωβρίου 2005 με θέμα την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων(1),

–      έχοντας υπόψη έχοντας υπόψη την απόφαση 2006/515/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Μαΐου 2006, σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης(2),

–      έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/13/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010 , για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων)(3),

–      έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1855/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση του προγράμματος "Πολιτισμός" (2007-2013)(4),

–      έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1718/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, περί εφαρμογής προγράμματος υποστήριξης του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα (MEDIA 2007)(5),

–      έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Ιανουαρίου 2008 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με επιγραμμικό δημιουργικό περιεχόμενο στην ενιαία αγορά (COM(2007)0836),

–      έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010 με θέμα "Europeana - τα επόμενα βήματα"(6),

–      έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την "Κοινωνική οικονομία"(7),

–      έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Απριλίου 2008 σχετικά με την ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό σε έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης(8),

–      έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Απριλίου 2008 σχετικά με τις πολιτιστικές βιομηχανίες στην Ευρώπη(9),

–      έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουνίου 2007 σχετικά με το κοινωνικό καθεστώς των καλλιτεχνών(10),

–      έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2009 σχετικά με τον πολιτισμό ως καταλύτη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας(11),

–      έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο "Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη" (COM(2010)2020),

–      έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών της 30ής Ιουνίου 2010 με τίτλο "Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό" (COM(2010)0352),

–      έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 26ης Αυγούστου 2010 με τίτλο "Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη" (COM(2010)0245/2),

–      έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2009 με τίτλο "Τα δικαιώματα δημιουργού στην οικονομία της γνώσης" (COM(2009)0532),

–      έχοντας υπόψη την πράσινη βίβλο της Επιτροπής, της 27 Απριλίου 2010 με τίτλο "Απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας" (COM(2010)0183),

–      έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού,

–      έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0143/2011),

A.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ΚΔΠ) χαρακτηρίζονται από διπλή υπόσταση, οικονομική, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη από πλευράς απασχόλησης, οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας πλούτου αλλά και πολιτιστική, χάρις στις δραστηριότητες κοινωνικής και πολιτιστικής ενσωμάτωσης των ατόμων στην κοινωνία, συμμετέχοντας στην προαγωγή των αξιών και των πολιτιστικών ταυτοτήτων και την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς,

B.    λαμβάνοντας υπόψη ότι στο βαθμό που η διπλή αυτή υπόσταση τον κάνει να ξεχωρίζει από τους άλλους βιομηχανικούς κλάδους, είναι σημαντικό να συνυπολογίζεται η εφαρμογή ειδικών μέτρων και πολιτικών,

Γ.    επισημαίνοντας ότι η ιδιαιτερότητα αυτή αναγνωρίζεται και προωθείται διεθνώς από την ΕΕ, δεδομένου ότι η τελευταία έχει επιλέξει πολιτική διαφύλαξης των πολιτιστικών συνεργασιών της στον ΠΟΕ και έχει κυρώσει την Σύμβαση της UNESCO,

Δ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γενική Συμφωνία Εμπορίου και Υπηρεσιών (GATS) παρέχει το δικαίωμα να εφαρμόζονται πολιτικές με στόχο την προστασία της πολιτιστικής πολυμορφίας το οποίο ασκούν συστηματικά η ΕΕ και τα κράτη μέλη της,

E.    επισημαίνοντας ότι είναι απαραίτητο, σύμφωνα με το άρθρο 167, παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ, να ενσωματωθεί ο πολιτισμός στις άλλες, εσωτερικές και εξωτερικές, ευρωπαϊκές πολιτικές και να αποδοθεί εν προκειμένω ιδιαίτερη προσοχή, στο πλαίσιο της σημερινής παγκοσμιοποίησης, στην προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης,

ΣΤ.  επισημαίνοντας ότι η Σύμβαση της UNESCO αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ΚΔΠ) για την παραγωγή, την διανομή και την πρόσβαση στην μεγάλη ποικιλία των πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών και ενθαρρύνει την διεθνή συνεργασία,

Ζ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι πρόθυμα να στηρίξουν τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα ως θεμελιώδεις παράγοντες για την προστασία και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τοπίου που πρέπει να διατηρηθούν και να προστατευθούν προκειμένου να συνδράμουν στη διαμόρφωση μιας πολιτιστικής ταυτότητας και για να ανυψωθεί η πολιτιστική συνείδηση των πολιτών,

Η.    εκτιμώντας ότι οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ΚΠΔ) κατέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μείζονα ρόλο για την προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας και της πολυφωνίας, της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, και για τον εκδημοκρατισμό της πρόσβασης στον πολιτισμό καθώς και την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου, στο σύνολο της επικράτειας της ΕΕ,

Θ.    επισημαίνοντας ότι η πολιτισμική πολυμορφία της Ευρώπης και συγκεκριμένα η μεγάλη κληρονομιά της σε περιφερειακές γλώσσες και πολιτισμούς, αποτελούν αναντικατάστατη πρώτη ύλη για τους ΚΠΔ,

Ι.     εκτιμώντας ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ιδιαίτερα πολιτιστικά και γλωσσικά χαρακτηριστικά στο πλαίσιο της συζήτησης σχετικά με τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς στον κλάδο του δημιουργικού περιεχομένου,

ΙΑ.   εκτιμώντας ότι οι ΚΠΔ αποτελούν εργαστήρια για την καλλιτεχνική, την τεχνική και την διαχειριστική καινοτομία, ότι επιτρέπουν ευρύτερη κυκλοφορία των έργων και των καλλιτεχνών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη την αξιοποίηση του κλάδου των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών και την προβολή τους που εξασφαλίζονται από διάφορες πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως επί παραδείγματι το Βραβείο Ευρώπη, το Βραβείο LUX και τις Πολιτιστικές Διαδρομές,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο που διαδραματίζουν οι ΚΠΔ για τη διατήρηση ιδιαίτερων, πολύτιμων και μοναδικών ικανοτήτων οι οποίες αποτελούν καρπό της μείξης της σύγχρονης δημιουργικότητας με την πατροπαράδοτη πείρα· ότι ιδιαίτερα σε ορισμένους τομείς όπως επί παραδείγματι η μόδα, η ωρολογοποιία, και η κοσμηματοποιία, η χειρωνακτική ικανότητα και οι γνώσεις των εργατών, τεχνητών ή δημιουργών αποτελούν τη βάση της καλής φήμης και της επιτυχίας των ευρωπαϊκών βιομηχανιών του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καλλιτέχνες δεν καλύπτονται σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο από ένα νομικό καθεστώς που λαμβάνει υπόψη τον ιδιόμορφο χαρακτήρα της δραστηριότητάς τους και της σταδιοδρομίας τους, ιδιαίτερα σε σχέση με την κινητικότητα, τις συνθήκες εργασίας και την κοινωνική πρόνοια,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΚΠΔ, στους οποίους αναλογούν 5 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης και το 2,6% του ΑΕΠ της ΕΕ, αποτελούν έναν από τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης της ΕΕ, δεδομένου ότι δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης, διαδραματίζουν βασικούς ρόλους στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, προάγουν την καινοτομία, παρέχουν προστιθέμενη αξία ως παράγοντες κοινωνικής συνοχής και χρησιμεύουν ως αποτελεσματικό εργαλείο για την καταπολέμηση της σημερινής ύφεσης·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την επίδραση των ΚΠΔ σε κάθε άλλο σχεδόν οικονομικό τομέα, όπου παρέχουν στοιχεία καινοτομίας τα οποία είναι αποφασιστικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα, ιδίως σε σχέση με τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ),

ΙΖ.   θεωρώντας ότι οι κλάδοι αυτοί αποτελούν κινητήρια δύναμη της οικονομίας στην ψηφιακή εποχή, συμβάλλοντας σημαντικά στην καινοτομία και την άνθηση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (TΠΕ) και συντελούν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»,

ΙΗ.   επισημαίνοντας ότι οι κλάδοι ΚΠΔ μπορούν να δημιουργήσουν ευημερία και απασχόληση υπό την προϋπόθεση να τους παρασχεθούν τα μέσα να ανταγωνισθούν τους ΚΠΔ των χωρών εκτός της ΕΕ στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής διεθνούς ανταγωνισμού,

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από τους εργαζόμενους στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας είναι ελεύθεροι επαγγελματίες,

Κ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΚΠΔ αποτελούν μια αναπτυσσόμενη αγορά στην ΕΕ και ένα τομέα στον οποίο έχει τη δυνατότητα να πρωταγωνιστήσει στην παγκόσμια αγορά,

ΚΑ. επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη του εμπορίου των πολιτιστικών και δημιουργικών αγαθών και υπηρεσιών αποτελεί σημαντικό πυλώνα για τον πολιτισμό, την ανάπτυξη και την δημοκρατία,

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργικότητα εξαρτάται από την πρόσβαση στις γνώσεις, στα έργα και στο ήδη υπάρχον δημιουργικό περιεχόμενο,

ΚΓ. επισημαίνοντας ότι ο ρόλος του πολιτιστικού περιεχομένου είναι κρίσιμος για την ψηφιακή οικονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή ανάπτυξη της Ευρώπης θα εξαρτάται μελλοντικά από την προσφορά ποιοτικού και ποικίλου πολιτιστικού περιεχομένου,

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή εποχή ανοίγει νέες προοπτικές για τους κλάδους αυτούς μέσω της εφαρμογής νέων οικονομικών μοντέλων που επιτρέπουν την πρόσβαση των καταναλωτών σε ποικίλα και ποιοτικά προϊόντα,

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές προσπάθειες που καταβάλλει η βιομηχανία περιεχομένου προκειμένου να διατυπωθούν σύννομες προσφορές σχετικά με το επιγραμμικό πολιτιστικό περιεχόμενο και ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους στηρίζοντας και διαδίδοντας τις υπάρχουσες σύννομες προσφορές σχετικά με το επιγραμμικό περιεχόμενο,

ΚΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εφημερίδες και τα περιοδικά αποτελούν στοιχεία τόσο των κλάδων του πολιτισμού όσο και ενός πλουραλιστικού και ποικιλόμορφου ευρωπαϊκού τομέα ενημέρωσης,

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή εποχή δημιουργεί επίσης προκλήσεις όσον αφορά την βιωσιμότητα των παραδοσιακών μορφών των κλάδων αυτών, όπως είναι οι τομείς της έκδοσης και πώλησης βιβλίων και τα έντυπα μέσα ενημέρωσης,

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για να αναπτυχθούν οι ευρωπαϊκοί κλάδοι πολιτισμού και δημιουργικότητας (ΚΠΔ) απαιτείται ένα σύγχρονο, προσιτό και νομικά ασφαλές σύστημα προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας(ΔΠΙ),

ΚΘ. εκτιμώντας ότι είναι ουσιώδης η εξασφάλιση της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής εκπαίδευσης των πολιτών και ο σεβασμός της δημιουργικής διαδικασίας προκειμένου να αυξηθεί η δημιουργικότητα και η γνώση των τεχνών, του πολιτισμού, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής πολυμορφίας της ΕΕ, και ότι η εκπαίδευση πρέπει να εκτείνεται πέρα από τα ψηφιακά δικαιώματα, και στις υποχρεώσεις, ούτως ώστε να ενισχύεται η καλύτερη κατανόηση και ο σεβασμός των έργων που προστατεύονται με τις διατάξεις περί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,

Λ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογική πρόοδος στους τομείς ΤΠΕ σε καμία περίπτωση δεν μεταβάλλει την θεμελιώδη ανάγκη για προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,

ΛΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται η καλύτερη συμμόρφωση προς το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που προστατεύει αυτά τα δικαιώματα καθώς και μεταρρυθμίσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης στον πολιτιστικό κλάδο, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων παράλληλα με ένα ισορροπημένο σύστημα προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα τόσο των δημιουργών όσο και των καταναλωτών,

ΛΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα σύγχρονο κοινοτικό καθεστώς εμπορικών σημάτων για την προστασία της αξίας των επενδύσεων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε σχεδιασμό, δημιουργικότητα και καινοτομία,

ΛΓ. εκτιμώντας ότι πρέπει να εξασφαλιστούν οι στρατηγικές επενδύσεις για τους ΚΠΔ, κυρίως μέσω της πρόσβασης σε χρηματοδοτήσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες τους, ώστε να μπορούν να δώσουν στην ευρωπαϊκή οικονομία νέο δυναμισμό,

ΛΔ. λαμβάνοντας υπόψη τον μείζονα ρόλο των ΚΠΔ στην ανάπτυξη πόλων δημιουργικότητας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, οι οποίοι καθιστούν τις διάφορες περιοχές περισσότερο ελκυστικές και επιτρέπουν την ανάπτυξη επιχειρήσεων και θέσεων απασχόλησης στενά συνδεδεμένων με τον τοπικό και περιφερειακό οικονομικό ιστό, ευνοούν το τουριστικό ενδιαφέρον, την δημιουργία νέων επιχειρήσεων και την ακτινοβολία των περιοχών αυτών, και προωθούν τον πολιτιστικό και καλλιτεχνικό τομέα καθώς και την προστασία, την προβολή και την αξιοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, χάρη στους πολυάριθμους πόλους προβολής, όπως είναι οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης,

ΛΕ. λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ENPI) και το Σχέδιο Περιφερειακής Δράσης (RIP)που περιλαμβάνει, το οποίο εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε για την περίοδο 2011-2013,

ΛΚ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αξιοποιηθεί ο ρόλος της ευρωπαϊκής συμμαχίας των κλάδων της δημιουργίας (ΕΣΚΔ),

Οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας ως κινητήρια δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση

1.     υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να εξεταστούν οι ΚΠΔ και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους στην ευρωπαϊκή οικονομία, με εντοπισμό, ορισμό και αναλυτική περιγραφή των επί μέρους κλάδων, προκειμένου να καταδειχθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, να γίνουν καλύτερα κατανοητοί οι στόχοι και οι δυσκολίες τους και εφαρμοσθούν αποτελεσματικότερα μέτρα·

2.     καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της να εκπονήσει έναν καλύτερο ορισμό των ΚΠΔ, ούτως ώστε να αναλύσει σε βάθος τον αντίκτυπό τους στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα και να προωθήσει τη μεγαλύτερη αναγνώριση των ειδικών χαρακτηριστικών του τομέα·

3.     καλεί τα κράτη μέλη να ασχοληθούν με ζέση για την προστασία και τη στήριξη της πολιτιστικής τους κληρονομιάς, αναγνωρίζοντας ότι προϋπόθεση για την ανάπτυξη των ΚΠΔ είναι η διττού χαρακτήρα οικονομία εντός της οποίας συνυπάρχουν οι δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις·

4.     εκτιμά ότι οι ΚΠΔ θα πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο μιας νέας ευρωπαϊκής πολιτικής ατζέντας, η οποία να ανταποκρίνεται στις οικονομικές ανάγκες του τομέα και στην προοπτική που δημιουργούν οι ψηφιακές εξελίξεις και ότι το μελλοντικό Πρόγραμμα "Πολιτισμός" θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις ανάγκες του κλάδου του πολιτισμού και της δημιουργικότητας στην ψηφιακή εποχή, μέσω μιας πιο ρεαλιστικής και συνολικής προσέγγισης·

5.     αναγνωρίζει ότι οι ΚΠΔ έχουν μεγάλη συνεργιστική ισχύ ως πηγή οικονομικής και κοινωνικής καινοτομίας σε πολλούς άλλους τομείς της οικονομίας·

6.     καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την στήριξη, προώθηση και διευκόλυνση της ανάπτυξης του πλαισίου του πολιτισμού και της δημιουργικότητας με την ενίσχυση ενός πιο σύνθετου συστήματος συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των οργάνων της ΕΕ με βάση την μεταφορά εμπειρίας βέλτιστης πρακτικής· συνιστά στην Επιτροπή να συμπεριλάβει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στη διαδικασία παρακολούθησης της Πράσινης Βίβλου, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας

7.     ζητεί από την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη διαρκώς αυξανόμενη σημασία των ΚΠΔ και με στόχο την ενίσχυση του στρατηγικής σημασίας αυτού τομέα για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, να προβεί στην εκπόνηση μιας Λευκής Βίβλου·

Εκπαίδευση, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση

8.     παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν την καλλιτεχνική και πολιτιστική εκπαίδευση (με ιδιαίτερη έμφαση στην δημιουργικότητα) σε όλες τις ηλικίες, από την πρωτοβάθμια ως την ανωτέρα εκπαίδευση και/ή την επαγγελματική εκπαίδευση, και να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές δεξιότητες των δημιουργών, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης, λόγω, συγκεκριμένα, της λειτουργίας της ως παράγοντα ευαισθητοποίησης για δημιουργικότητα και εκπαίδευσης για την ορθή χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ), καθώς και για τον σεβασμό της πνευματικής ιδιοκτησίας·

9.     επισημαίνει τα πλεονεκτήματα μιας εκπαίδευσης που συνδυάζει τη θεωρητική γνώση της ιστορίας του πολιτισμού και της τέχνης με την εφαρμοσμένη καλλιτεχνική δημιουργία και τη διαχείριση του πολιτιστικού αγαθού, σε επιχειρήσεις, εργαστήρια κ.λπ. με στόχο την αύξηση των δεξιοτήτων τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο·

10.   επισημαίνει τη σημασία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία εστιάζουν στην επαγγελματική κατάρτιση, την ανάπτυξη των ιδεών και της αφήγησης ιστοριών, στις ηλεκτρονικές δεξιότητες, στις τεχνικές, επιχειρηματικές και προωθητικές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κοινωνικών δικτύων, καθώς και στις δεξιότητες των εργαζομένων·

11.   επισημαίνει το δυναμικό της στενής συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ ΚΠΔ, πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, σχολών καλών τεχνών και καλλιτεχνικών ιδρυμάτων για την παροχή κοινών προγραμμάτων κατάρτισης και ευκαιριών διά βίου μάθησης·

12.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη την επείγουσα αναγνώριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των επαγγελματικών τίτλων στο πεδίο των ΚΠΔ, να προωθήσουν την κινητικότητα των σπουδαστών και του διδακτικού προσωπικού και την ενίσχυση των περιόδων πρακτικής άσκησης για την επαγγελματική εμπειρία και κατάρτιση των καλλιτεχνών και των δημιουργών·

13.   καλεί την Επιτροπή να στραφεί προς τα κράτη μέλη για να επεκτείνουν το πλαίσιο αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών τίτλων σπουδών και των κύκλων κατάρτισης, ιδίως όσον αφορά τις νέες δεξιότητες που απαιτούνται στον τομέα των ΚΠΔ·

14.   ζητεί από την Επιτροπή να προωθεί κοινές έρευνες και προγράμματα σύμπραξης μεταξύ των ΚΠΔ και του τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένης της επιμόρφωσης), εξασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτό στους πολίτες δημιουργικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες, να διευκολύνει την εφαρμογή νέων δημιουργικών τεχνικών και νέων δημιουργικών εργαλείων στον τομέα της εκπαίδευσης, να ενισχύει τη διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, με βάση τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που σημειώνονται στο συγκεκριμένο τομέα και, αντιστρόφως, να προωθεί την καινοτομία στους ΚΠΔ μέσω της έρευνας και της εκπαίδευσης·

15.   ζητεί από τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη διαθεσιμότητα προγραμμάτων κατάρτισης στη διοίκηση, στις επιχειρήσεις και στην επιχειρηματικότητα τα οποία θα απευθύνονται ειδικά στους επαγγελματίες των ΚΠΔ, εφοδιάζοντάς τους κατά τον τόπο αυτόν με νέα επικοινωνιακά και επιχειρηματικά προσόντα, τα οποία είναι απαραίτητα σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον· επισημαίνει τη θετική εμπειρία κατάρτισης και διαχείρισης που αναπτύχθηκε στον οπτικοακουστικό τομέα στο πλαίσιο του προγράμματος MEDIA και εκφράζει την επιθυμία να εφοδιασθεί και το πρόγραμμα CULTURA με ανάλογα μέσα·

16.   προτείνει τη δημιουργία νέων πιλοτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS και ERASMUS για τους νέους επιχειρηματίες προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας·

17.   υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητη η διάδοση των τεχνικών και της τεχνογνωσίας και χρήσιμο να ενισχυθεί η εκμάθηση, εφαρμόζοντας προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, εδραιώνοντας την καλύτερη αξιοποίηση των σημερινών προγραμμάτων και διδακτικών υλών, προσφέροντας πολυκλαδική διδασκαλία και δίδοντας έμφαση στη συνεργασία και τις συμπράξεις μεταξύ εκπαιδευτικών οργανισμών, φοιτητών, επαγγελματιών των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, επιχειρήσεων κάθε μεγέθους τόσο ιδιωτικών όσο και δημοσίων, καλλιτεχνών καθώς και μεταξύ χρηματοδοτικών οργανισμών·

18.   αναγνωρίζει τη σημασία των ΚΠΔ για την υποστήριξη της ανάπτυξης περιεχομένου ευρωπαϊκού χαρακτήρα, συμβάλλοντας έτσι στην πολιτιστική σύγκλιση των κρατών μελών και στην προσέγγιση των λαών τους·

19.   επισημαίνει ότι η διαπολιτισμική μάθηση και οι αντίστοιχες δεξιότητες βοηθούν τους πολίτες να κατανοούν άλλους πολιτισμούς και συμβάλλουν έτσι στην κοινωνική ένταξη·

Συνθήκες εργασίας και επιχειρηματικότητα

20.   αντιλαμβάνεται τον αντίκτυπο, τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα και το μελλοντικό δυναμικό των ΚΠΔ ως σημαντικές κινητήριες δυνάμεις υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρώπη που μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ·

21.   καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει τους ΚΠΔ ως αποδοτικό τμήμα της ευρωπαϊκής οικονομίας, ιδίως εν όψει της δυνατότητάς τους να συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα άλλων κλάδων της οικονομίας·

22.   υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να ξεκινήσει προβληματισμός σχετικά με τις συνθήκες εργασίας εντός των κλάδων αυτών καθώς και τις οικονομικές, κοινωνικές, νομικές και φορολογικές πτυχές τους, με ιδιαίτερη αναφορά στην επιχειρηματική διάσταση των ΚΠΔ και στις συνθήκες εργασίας·

23.   τονίζει εν προκειμένω την ανάγκη καταπολέμησης των διακρίσεων επί θεμάτων αμοιβών, και την βελτίωση της αντιστοίχισης μεταξύ κατεχόμενης θέσης εργασίας και επιπέδου προσόντων·

24.   καλεί, για το λόγο αυτό, την Επιτροπή να αναλύσει τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων των ΚΠΔ στην ευρωπαϊκή οικονομία και να δημοσιεύσει έναν οδηγό αξιολόγησης των επιδόσεων του κάθε κλάδου σε σχέση με την απασχόληση και τη δημιουργία πλούτου για τις επιχειρήσεις·

25.   υπογραμμίζει την ανάγκη να αναπτυχθεί σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ένα ισχυρό επιχειρηματικό, πολιτιστικό και δημιουργικό πνεύμα·

26.   επιμένει στην ανάγκη της δημιουργίας των βέλτιστων συνθηκών για την απασχόληση των νεαρών πτυχιούχων και επαγγελματιών του κλάδου και για την δημιουργία συνθηκών που θα τους επιτρέψουν να γίνουν επιχειρηματίες, καθώς και για την κατάρτισή τους όσον αφορά τις ιδιαιτερότητες του κλάδου αυτού από οικονομικής, φορολογικής, χρηματοδοτικής και τεχνολογικής πλευράς, καθώς και στους τομείς της επικοινωνίας και του μάρκετινγκ, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και της διαβίβασης των γνώσεων μεταξύ των γενεών·

27.   ζητεί από την Επιτροπή να εγκαταστήσει μία πολύγλωσση πλατφόρμα που θα επιτρέπει τη διαδικτύωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο όλων των επαγγελματιών των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας ώστε να έχουν την δυνατότητα να ανταλλάσσουν εκεί τις εμπειρίες τους, τις βέλτιστες πρακτικές τους και την εμπειρογνωμοσύνη τους, να συνεργάζονται στο πλαίσιο κοινών προγραμμάτων ή πιλοτικών προγραμμάτων διεθνικού ή διαμεθοριακού επιπέδου και να έχουν στην διάθεσή τους πλήρη ενημέρωση σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία (όπως π.χ. θέματα ΔΠΙ, κοινωνικά δικαιώματα) καθώς και τις δυνατότητες χρηματοδότησης·

28.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν εκ νέου στο πλαίσιο των ΚΠΔ μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς καθώς και παράγοντες της κοινωνικής οικονομίας –όπως ορίζονται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την κοινωνική οικονομία –, εφόσον δραστηριοποιούνται στους τομείς που άπτονται των ΚΠΔ, επιτρέποντας τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην πίστωση και την προστασία της σχετικής εργασίας·

29.   ζητεί από την Επιτροπή να σέβεται και να αναγνωρίζει τις δράσεις που προωθούν οι υπηρεσίες πολιτισμού και οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες που συμμετέχουν στην ανάπτυξη μιας δημιουργικής αλληλέγγυας οικονομίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν και να καθιερώσουν τις ορθές πρακτικές που αποβλέπουν στη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων ανεξαρτήτως κατάστασης (σπουδαστές, εκπαιδευόμενοι, ασκούμενοι, αιτούντες εργασία, κ.λπ.) και των πλέον ευάλωτων ατόμων στον πολιτισμό και στο δημιουργικό περιεχόμενο, όπως π.χ. εκπτώσεις, πολιτιστικά κουπόνια και δωρεάν πολιτιστικές δραστηριότητες·

Καθεστώς των καλλιτεχνών

30.   επαναλαμβάνει ότι είναι ουσιώδους σημασίας η δημιουργία καθεστώτος του Ευρωπαίου καλλιτέχνη προκειμένου οι καλλιτέχνες να έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται υπό ικανοποιητικές συνθήκες και να εφαρμόζονται γι’ αυτούς κατάλληλα μέτρα σε σχέση με το φορολογικό καθεστώς, το δικαίωμά τους στην εργασία, τα κοινωνικά και πνευματικά τους δικαιώματα εις τρόπον ώστε να βελτιωθεί η κινητικότητά τους στην ΕΕ·

31.   καλεί τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ακόμη πράξει, να δώσουν συνέχεια στη σύσταση της UNESCO και να αναγνωρίσουν το επαγγελματικό καθεστώς του καλλιτέχνη·

Καλλιτεχνικά επαγγέλματα

32.   υπενθυμίζει ότι τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα συνιστούν έναν από τους πυλώνες της πολιτιστικής κληρονομιάς μας και της οικονομίας μας, και ότι πρέπει, επομένως, να διασφαλισθεί η διάρκειά τους με πρόσφορους μηχανισμούς μεταφοράς της γνώσης και των δεξιοτήτων, όπως επισημαίνεται και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Απριλίου 2008 σχετικά με τις πολιτιστικές βιομηχανίες στην Ευρώπη·

33.   επαναλαμβάνει το στόχο να διατηρηθεί ο ειδικός χαρακτήρας ορισμένων επαγγελμάτων και η μετάδοση της γνώσης, ιδίως στον τομέα του πολιτισμού, της δημιουργίας και της βιοτεχνίας και να διασφαλισθούν μηχανισμοί μετάδοσης της γνώσης· προτείνει να προωθηθεί σε τοπικό, περιφερειακό και εδαφικό επίπεδο η δημιουργία εργαστηρίων μετάδοσης της γνώσης με στόχο ιδιαίτερα τον τομέα της βιοτεχνικής δημιουργίας·

34.   υπενθυμίζει ότι το οικονομικό πρότυπο των ΚΠΔ, και στον τομέα των προϊόντων πολυτελείας ο οποίος είναι αντιπροσωπευτικός των κλάδων αυτών, στηρίζεται στην καινοτομία, την αδιάκοπη δημιουργικότητα, την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και την επένδυση σε θέσεις απασχόλησης συχνά πολύ υψηλού επιπέδου και μοναδικής τεχνογνωσίας· ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει την βιωσιμότητα του οικονομικού αυτού προτύπου στις προτάσεις της που θα έχουν επιπτώσεις στους ΚΠΔ, αναπτύσσοντας ένα κανονιστικό πλαίσιο προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητές τους, ιδίως σε θέματα σεβασμού των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας·

35.   υπογραμμίζει τον κίνδυνο έλλειψης εργατικής χειρός σε ορισμένα υψηλού επιπέδου ή ιδιαίτερα εξειδικευμένα επαγγέλματα που είναι αρωγοί των ΚΠΔ στην ΕΕ και ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, κατόπιν συνεννόησης με τις επιχειρήσεις, προκειμένου να διατηρηθούν οι εξαιρετικές αυτές δεξιότητες και να διευκολυνθεί η διαμόρφωση μιας νέας γενεάς τεχνητών και ειδικευμένων στα επαγγέλματα αυτά παραγόντων·

Βελτίωση της διάδοσης και κυκλοφορίας των έργων στην ψηφιακή εποχή

36.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν την διανομή και την κυκλοφορία των έργων στην EE·

37.   αναγνωρίζει ότι η καινοτομία πρέπει να προαχθεί όχι μόνο στην τεχνολογική παραγωγή αλλά και στις διαδικασίες διαχείρισης καθώς και στην ανάπτυξη των ιδίων των σχεδίων και στη διανομή και εμπορία τους·

38.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας συγκεκριμένων ενεργειών και καταλλήλων μέσων για τη στήριξη και την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ΚΠΔ, ιδίως των ΜΜΕ, προκειμένου να βελτιωθεί η δημιουργία, η παραγωγή και η διανομή των πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών·

39.   υπογραμμίζει ότι η επιγραμμική εκμετάλλευση των έργων μπορεί να αποτελεί πραγματική ευκαιρία για την καλύτερη διάδοση και κυκλοφορία των ευρωπαϊκών έργων, ιδίως των οπτικο-ακουστικών, υπό ιδιαίτερη σημασία προϋποθέσεις η νόμιμη προσφορά να μπορεί να αναπτυχθεί σε ένα περιβάλλον υγιούς ανταγωνισμού το οποίο καταπολεμεί αποτελεσματικά την παράνομη διάθεση προστατευόμενων έργων και να αναπτυχθούν νέοι τρόποι αμοιβής των δημιουργών οι οποίοι να τους συνδέουν οικονομικά με την επιτυχία των έργων τους·

40.   καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την αυστηρή εφαρμογή του άρθρου 13 της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, η οποία προβλέπει ότι τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων προωθούν την παραγωγή ευρωπαϊκών έργων και την πρόσβαση σε αυτά και υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την υλοποίηση αυτής της διάταξης το αργότερο το 2012·

41.   τονίζει ότι για να εξασφαλιστεί η καλύτερη διάδοση και κυκλοφορία των ευρωπαϊκών έργων και του ευρωπαϊκού ρεπερτορίου πρέπει να εφαρμοστούν πρωτοβουλίες για τη βελτίωση και την προώθηση της μετάφρασης, του ντουμπλαρίσματος, του υποτιτλισμού, του επιτιτλισμού και της ψηφιοποίησης των ευρωπαϊκών πολιτιστικών έργων και να καταρτιστούν ειδικά μέτρα για τους τομείς αυτούς στο πλαίσιο της νέας γενεάς προγραμμάτων MEDIA και Πολιτισμός για την περίοδο 2014-2020·

42.   καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανάπτυξη των ΚΠΔ, ιδίως επί γραμμής, μέσω της λήψης κατάλληλων μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι επιμερίζονται την ευθύνη της ισοδύναμης προστασίας προϊόντων και υπηρεσιών στο ψηφιακό περιβάλλον προκειμένου να οικοδομηθεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο Διαδίκτυο·

43.   καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα νομικό πλαίσιο με σκοπό την εξασφάλιση εμπιστοσύνης υψηλού επιπέδου στον -εμπορικό και μη-ψηφιακό χώρο, ώστε οι ΚΠΔ, αφενός, και οι καταναλωτές, αφετέρου, να μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλήρως τους διαύλους της ψηφιακής μετάδοσης χωρίς τον αποτρεπτικό φόβο πρακτικών εξαπάτησης ή κατάχρησης

44.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσέξουν ιδιαιτέρως τον ρόλο που διαδραματίζουν οι βιβλιοθήκες ως οργανισμοί επιφορτισμένοι με την διάδοση του πολιτιστικού πλούτου και ως βήμα διαλόγου· εκτιμά ότι οι βιβλιοθήκες, από κοινού με τους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, πρέπει να αποκτήσουν αρμοδιότητες και πόρους για την ψηφιακή μετάβαση· υπενθυμίζει ότι πρόκειται για επείγουσα ανάγκη, δεδομένου ότι οι ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες ήδη σήμερα διαθέτουν περιορισμένα μέσα ικανοποιητικής μετάβασης σε ψηφιακή μορφή·

45.   τονίζει ιδιαίτερα τη σημασία της επέκτασης της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης και της ανάπτυξής της ως εστίας για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, της συλλογικής μνήμης και της δημιουργικότητας της Ευρώπης και ως αφετηρίας για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, καινοτόμων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων· τονίζει ότι οι καλλιτεχνικές ανταλλαγές συνιστούν έναν από τους πυλώνες της πολιτιστικής κληρονομιάς μας και της οικονομίας μας, και ότι πρέπει, επομένως, να διασφαλισθεί η διάρκειά τους με πρόσφορους μηχανισμούς μεταφοράς της γνώσης και των δεξιοτήτων·

46.   επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να δοθεί η απαραίτητη προσοχή στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν παραδοσιακές μορφές των ΚΠΔ, όπως είναι οι τομείς της έκδοσης και πώλησης βιβλίων και τα έντυπα μέσα ενημέρωσης·

47.   καλεί την Επιτροπή, δεδομένου ότι ο εκδοτικός κλάδος στρέφεται ολοένα και περισσότερο στην παραγωγή και διανομή ψηφιακού περιεχομένου, να αναλάβει πρωτοβουλίες προαγωγής και ενίσχυσης της ψηφιακής μόρφωσης· επισημαίνει ότι οι εκδοτικοί οίκοι πρέπει να συμμετέχουν ενεργητικά σε πρωτοβουλίες για την μόρφωση σχετικά με τα ψηφιακά μέσα

Για μια εσωτερική αγορά πολιτισμικού και δημιουργικού περιεχομένου

48.   παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να δημιουργήσουν μια ευρωπαϊκή ενιαία ψηφιακή αγορά και μηχανισμούς τεχνικής και χρηματοδοτικής στήριξης για τους ΚΠΔ, με σκοπό την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και την εισαγωγή κοινών ευρωπαϊκών προτύπων και προδιαγραφών·

49.   τονίζει τη σημασία της ταχείας υλοποίησης και επιτυχίας της πρωτοβουλίας του ψηφιακού θεματολογίου, προκειμένου οι ΚΠΔ να επωφεληθούν πλήρως και να προσαρμοστούν επιτυχώς σε όλες τις ευκαιρίες που δημιουργούν τα εκτεταμένα ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας και οι νέες ασύρματες τεχνολογίες·

50.   καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την εγκαθίδρυση μιας επιγραμμικής εσωτερικής αγοράς πολιτισμικού και δημιουργικού περιεχομένου, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση των ευρωπαίων πολιτών στα περιεχόμενα αυτά, την προστασία και την δίκαιη αμοιβή των δικαιούχων και την ενοποίηση όλων των διαύλων χρηματοδότησης της δημιουργίας·

51.   ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει νέα καινοτόμα οικονομικά πρότυπα στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας, προσαρμοσμένα στα αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης και στις εγγενείς προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, κυρίως όσον αφορά τις βιομηχανίες περιεχομένου·

52.   τονίζει τη σημασία της διαλειτουργικότητας και της θέσπισης προτύπων για τη δημιουργία προϋποθέσεων ισότιμης πρόσβασης στις νέες πλατφόρμες και στον εξοπλισμό· καλεί την Επιτροπή να προαγάγει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των πλατφορμών, να αναπτύξει πρότυπα που θα συμβάλλουν στη δημιουργία αγοράς που προάγει την καινοτομία, και να αποφύγει τη χρήση συστημάτων που ενδεχομένως θα περιόριζαν την πρόσβαση σε διαφοροποιημένο περιεχόμενο·

53.   ζητεί από την Επιτροπή να προάγει τη χρήση, τη διάδοση και την ανάπτυξη ελεύθερων λογισμικών προγραμμάτων και ανοικτών προτύπων που παρουσιάζουν δυνατότητες καινοτομίας, δημιουργικότητας, διάδοσης γνώσεων και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης·

54.   σημειώνει ότι η κατάτμηση της αγοράς στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας οφείλεται εν μέρει στην πολιτιστική ποικιλομορφία και στις γλωσσικές προτιμήσεις των καταναλωτών·

55.   τονίζει την ιδιαίτερη σημασία του προβληματισμού σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής των κανονιστικών πλαισίων, ιδίως δε των κανόνων που ισχύουν στον τομέα του ανταγωνισμού, στις ιδιαιτερότητες του πολιτιστικού τομέα, ώστε να εξασφαλιστεί η πολιτιστική πολυμορφία καθώς και η πρόσβαση των καταναλωτών σε διαφοροποιημένες και ποιοτικές πολιτιστικές υπηρεσίες και περιεχόμενο·

56.   σημειώνει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο και το Διαδίκτυο αναπτύσσονται με τέτοιο ρυθμό, ώστε οι "γενεές" της τεχνολογίας να καθίστανται γεωμετρικά συντομότερες· εκφράζει ως εκ τούτου την άποψη ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ώστε η κανονιστική ανταπόκριση της ΕΕ να συνάδει με τις τρέχουσες κοινωνικές και εμπορικές απαιτήσεις, και να μην καθίσταται εξαιτίας της χρονικής της υστέρησης άνευ περιεχομένου, εμποδίζοντας την πλήρη απελευθέρωση του δυναμικού των ΚΔΠ των κρατών μελών της ΕΕ·

57.   υπογραμμίζει την ανάγκη του προβληματισμού σχετικά με τις βέλτιστες συνθήκες για την ανάπτυξη αυτής της ενιαίας αγοράς, κυρίως όσον αφορά τη φορολογία, σχετικά π.χ. με τις κρατήσεις στην πηγή που επιβάλλονται στα εισοδήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και καθιερώνοντας, π.χ., μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για τα πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες που είτε διατίθενται σε υλικό μέσο είτε διαδίδονται ηλεκτρονικά, προκειμένου να ευνοηθεί η άνθησή τους·

58.   τονίζει πως οι κανόνες ΦΠΑ και η έλλειψη προσβάσιμων μεθόδων πληρωμής για επιγραμμικές πωλήσεις αποτελούν και αυτά εμπόδιο στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης,

59.   ζητεί ως εκ τούτου από την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις για τους τρόπους αντιμετώπισης των ζητημάτων αυτών προκειμένου να εξαλειφθούν τα υπάρχοντα εμπόδια στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, και συγκεκριμένα σε επιγραμμικό περιβάλλον, με ταυτόχρονο σεβασμό της ζήτησης των καταναλωτών και της πολιτιστικής ποικιλομορφίας·

60.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο, αναφορικά με την εμβληματική πρωτοβουλία "Ψηφιακή ατζέντα", να στηρίξει τις ευρωπαϊκές ηλεκτρονικές εκδόσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του ανταγωνισμού, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την προώθηση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων, τη μετάβαση από το ένα σύστημα στο άλλο και τον υγιή ανταγωνισμό·

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

61.   τονίζει ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο ενεργητικού για τις δημιουργικές επιχειρήσεις, κίνητρο για την ατομική δημιουργικότητα και τις υπό εξέλιξη επενδύσεις· ζητεί, ως εκ τούτου, να δημιουργηθούν συστήματα που θα βοηθήσουν τους ΚΠΔ να προσαρμοστούν στην ψηφιακή μεταστροφή μέσω νέων επιγραμμικών υπηρεσιών βασιζόμενων σε νέες μορφές διαχείρισης των δικαιωμάτων, που θα προάγουν τα δικαιώματα του δημιουργού· ζητεί, επίσης, να θεσπιστεί ισόρροπο ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με την προστασία και την επιβολή των ΔΠΙ·

62.   υπογραμμίζει την ανάγκη για αποτελεσματική εφαρμογή των ΔΠΙ σε επιγραμμικά και μη περιβάλλοντα, και, στο ίδιο πλαίσιο, τονίζει ότι κάθε μέτρο πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά ούτως ώστε να διασφαλίζεται η αποδοτικότητα, η αναλογικότητα και η συμμόρφωση προς τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

63.   καλεί την Επιτροπή αφενός να προσαρμόσει τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή ώστε να μπορέσουν οι ΚΠΔ να αντλήσουν τα οφέλη που δημιουργεί η ψηφιακή τεχνολογία και η σύγκλιση των μέσων ενημέρωσης και αφετέρου να εξετάσει συγκεκριμένους τρόπους τόσο διευκόλυνσης της χρήσης δημιουργικού περιεχομένου και αρχειοθετημένου υλικού όσο και δημιουργίας διευρυμένων συλλογικών συστημάτων χορήγησης αδειών και εύχρηστων συστημάτων "ενιαίας θυρίδας" για τον εκτελωνισμό των δικαιωμάτων·

64.   υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τον ουσιαστικό ρόλο των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής δημιουργικότητας και της ψηφιακής οικονομίας· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της εν εξελίξει επεξεργασίας της πρότασης οδηγίας για την συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων, να δημιουργήσει ένα νομικό πλαίσιο ευνοϊκό για τις δραστηριότητες των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης και την εκ νέου ταξινόμηση των μητρώων των πνευματικών δικαιωμάτων·

65.   καλεί την Επιτροπή να εργαστεί υπέρ της βιωσιμότητας ενός πανευρωπαϊκού συστήματος αδειοδότησης που θεμελιώνεται επί των υφισταμένων μοντέλων πολυεδαφικής ατομικής και συλλογικής αδειοδότησης και διευκολύνει την παροχή υπηρεσιών ευρείας επιλογής περιεχομένου, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό την σύννομη πρόσβαση σε επιγραμμικό πολιτιστικό περιεχόμενο·

66.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για αποτελεσματικές μεθόδους ευαισθητοποίησης του κοινού σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο των παραβιάσεων των ΔΠΙ·

67.   παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς, να οργανώσουν εκστρατεία ευαισθητοποίησης σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, ιδίως με αποδέκτες τους νέους ευρωπαίους καταναλωτές, σχετικά με την ανάγκη σεβασμού των ΔΠΙ·

68.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τις καταχρηστικές εμπορικές πρακτικές και τις παραβιάσεις των ΔΠΙ από τις οποίες ενδέχεται να πληγούν οι ΚΠΔ, τόσο στην πραγματική όσο και την ψηφιακή οικονομία·

69.   τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπισθεί επιτέλους η "δίψα για βιβλία" που βιώνουν τα άτομα με μειωμένη όραση και με πρόβλημα ανάγνωσης εντύπων· υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη την υποχρέωσή τους σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν πρόσβαση σε πολιτιστικό υλικό σε προσπελάσιμες μορφές, και να διασφαλίσουν ότι η νομοθεσία που προστατεύει τα ΔΠΙ δεν αποτελεί παράλογο ή μεροληπτικό φραγμό στην πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες σε πολιτιστικό υλικό·

70.   καλεί την Επιτροπή να εργασθεί ενεργά και θετικά στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) για την επίτευξη ενός δεσμευτικού νομικού προτύπου, με βάση το σχέδιο συνθήκης που εκπονήθηκε από την Παγκόσμια Οργάνωση Τυφλών και κατατέθηκε στην WIPO το 2009·

71.   τονίζει την ανάγκη να επιλυθεί το θέμα των ορφανών έργων· χαιρετίζει την δεδηλωμένη πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει προτάσεις σε αυτό τον τομέα· σημειώνει ότι το πρόβλημα των ορφανών έργων και η "μαύρη τρύπα του 20ου αιώνα" δεν περιορίζεται σε έντυπα έργα, όπως βιβλία και περιοδικά, αλλά επεκτείνεται σε όλες τις μορφές έργων, συμπεριλαμβανομένης της φωτογραφίας, της μουσικής και των οπτικοακουστικών έργων·

72.   καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη χρηματοδοτική στήριξη πρωτοβουλιών του ιδιωτικού τομέα για τη δημιουργία ευρέως προσβάσιμων δικαιωμάτων και τραπεζών δεδομένων ρεπερτορίου για μουσικό, οπτικοακουστικό και άλλο ρεπερτόριο· αυτές οι τράπεζες δεδομένων θα μπορούσαν να αυξήσουν τη διαφάνεια και να εκσυγχρονίσουν τις διαδικασίες για εκκαθάριση δικαιωμάτων·

73.   καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη σύσταση ισότιμων, αμερόληπτων και αποτελεσματικών εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών για όλους τους ενδιαφερομένους·

74.   εκφράζει την άποψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ όταν πρόκειται για τη δήλωση των ΔΠΙ ανταποκρινόμενη στην αρχή της "προτεραιότητας στις μικρές επιχειρήσεις" που θεσπίσθηκε με την πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, εφαρμόζοντας, μεταξύ άλλων, την αρχή της εξάλειψης των διακρίσεων για τις ΜΜΕ·

75.   εκφράζει την ικανοποίηση του για την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού καθεστώτος εμπορικών σημάτων από την Επιτροπή και ενθαρρύνει την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα εμπορικά σήματα προστατεύονται στον ίδιο βαθμό τόσο σε επιγραμμικά όσο και σε μη επιγραμμικά περιβάλλοντα,

Χρηματοδότηση των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας

76.   υπενθυμίζει ότι κάθε πολιτική και όλα τα μέτρα στήριξης και χρηματοδότησης για τους ΚΠΔ πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε επί μέρους κλάδου του τομέα αυτού·

77.   καλεί την Επιτροπή να εντάξει πλήρως τους ΚΠΔ στο καθεστώς που διέπει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε σχέση με όλους τους τρόπους πρόσβασης στην πίστωση, τη στήριξη της έναρξης δραστηριότητας, την προστασία της εργασίας, με σεβασμό της ιδιομορφίας του κλάδου και τούτο με ιδιαίτερη αναφορά στη χαμηλή κεφαλαιοποίηση, στην αξιολόγηση του εμπορικού σήματος ως περιουσιακού στοιχείου, στην αρχική φάση υψηλού κινδύνου, στις ισχυρές επιπτώσεις των τεχνολογιών πληροφορικής, στην ασταθή απασχόληση και στην ανάγκη συγκεντρωμένων υπηρεσιών·

78.   καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να εξετάσουν την εισαγωγή νέων, καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, όπως μέτρα τραπεζικής εγγύησης, επιστρεπτέες προκαταβολές, κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και πρωτοβουλίες για τη θέσπιση τοπικών συμπράξεων, στα οποία θα λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των κλάδων αυτών και, ιδίως, το γεγονός ότι, σε πολλές περιπτώσεις, το μοναδικό κεφάλαιο των δημιουργών είναι άυλο·

79.   ενθαρρύνει την κινητοποίηση υφισταμένων ευρωπαϊκών κεφαλαίων και προγραμμάτων (π.χ. μηχανισμός μικροχρηματοδότησης) για την ανάπτυξη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, με στόχο τη βελτιστοποίηση της στήριξης των επιχειρήσεων, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης, καθώς και την απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στον συγκεκριμένο τομέα·

80.   προτείνει την καθιέρωση βραχυπρόθεσμων μικροχρηματοδοτήσεων για την ενθάρρυνση του πειραματισμού και την ανάπτυξη καινοτόμων σχεδίων στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργικότητας·

81.   συνιστά στην Επιτροπή να αξιολογήσει τη σχέση των διαρθρωτικών ταμείων καθώς και των τωρινών και μελλοντικών προγραμμάτων στον τομέα του πολιτισμού, των οπτικοακουστικών μέσων, της νέας γενιάς και της παιδείας από την άποψη των δυνατοτήτων της για προώθηση των κλάδων της δημιουργίας, να συναγάγει από εκεί τα συμπεράσματα που αφορούν τη βελτίωση της πολιτικής ενισχύσεων και να προβεί στην εφαρμογή τους·

82.   αναγνωρίζει, επίσης, την αποδοτικότητα των προγραμμάτων της ΕΕ, όπως του Προγράμματος Καινοτομίας και Ανταγωνιστικότητας, όσον αφορά την παροχή στις ΜΜΕ δυνατοτήτων πρόσβασης στη χρηματοδότηση, και προτείνει να αξιολογήσει η Επιτροπή τη δυνατότητα κατάρτισης παρόμοιων ειδικών προγραμμάτων για τους ΚΠΔ·

83.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ειδικής θέσης του προϋπολογισμού, στο πλαίσιο της εμβληματικής πρωτοβουλίας "Ψηφιακό θεματολόγιο", με στόχο να προωθηθεί η μετάβαση των ευρωπαϊκών κινηματογραφικών αιθουσών στο ψηφιακό περιβάλλον, προκειμένου να εξασφαλισθεί η πρόσβαση όλων των ευρωπαίων πολιτών στα περιεχόμενα που εκφράζουν τις διάφορες ευρωπαϊκές ταυτότητες και να καταστεί ανταγωνιστικότερος ο κλάδος του ευρωπαϊκού κινηματογράφου στο σύνολό του·

84.   επιμένει στη σημασία της χορηγίας και των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για τη χρηματοδότηση και τη στήριξη των πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων και ζητεί τη βελτίωση της πρόσβασης στις πιστώσεις για τους κλάδους αυτούς και τη διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων για την υποστήριξη της χορηγίας από τις επιχειρήσεις, όπως με φορολογικές ελαφρύνσεις ή κίνητρα·

85.   υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εκπαιδευθούν οι επαγγελματίες του τραπεζικού τομέα κατά τρόπον ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν συμβουλές σε σχέση με τη χρηματοδότηση πολιτιστικών και δημιουργικών προγραμμάτων προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για παροχή πιστώσεων·

86.   επαναλαμβάνει τη ιδιαίτερη σημασία να αναπτυχθούν υπηρεσίες παροχής συμβουλών επί θεμάτων χρηματοδότησης και διαχείρισης επιχειρήσεων ώστε οι επαγγελματίες των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας και, συγκεκριμένα, οι ΜΜΕ και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις να έχουν την δυνατότητα να κάνουν χρήση των απαραίτητων εργαλείων για την καλή διαχείριση της επιχείρησης, ώστε να βελτιώνουν την δημιουργία, την προβολή και την διανομή των πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών·

87.   υπογραμμίζει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να εκπαιδευθούν επαγγελματίες ικανοί να εξασφαλίσουν την οικονομική και χρηματο-οικονομική βιωσιμότητα των πολιτιστικών και δημιουργικών προγραμμάτων, ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση στις πιστώσεις από χρηματοπιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα που, γενικώς, είναι ελάχιστα εξοικειωμένα με τις ιδιαιτερότητες του τομέα·

88.   καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο του ψηφιακού θεματολογίου, να υποστηρίξει τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους ΚΠΔ στην αναζήτηση ανταγωνιστικών και φιλικών προς τον καταναλωτή, καινοτόμων επιγραμμικών υποδειγμάτων επιχειρήσεων με βάση τη συγχρηματοδότηση και τον επιμερισμό των κινδύνων μεταξύ ΚΠΔ και ενδιάμεσων φορέων·

89.   ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι διαδικασίες δημόσιων προμηθειών δεν συνεπάγονται περιττές δαπάνες και γραφειοκρατία για τις ΜΜΕ·

90.   καλεί την Επιτροπή, δεδομένης της εκκίνησης το Δεκέμβριο του 2011, του 8ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα, να προβλέψει τη χρηματοδότηση της εφαρμογής προγραμμάτων και της έναρξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον τομέα των ΚΠΔ για νέους ηλικίας κάτω των 35·

91.   ζητεί να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα ENPI, RIP 2011-2013 κατά προτεραιότητα τους ΚΠΔ, με ιδιαίτερη αναφορά στον οπτικοακουστικό τομέα και την παραγωγή και διανομή οπτικοακουστικών έργων στην ευρωπαϊκή περιοχή της Μεσογείου·

92.   προτείνει τη χρησιμοποίηση του πλαισίου της ECIA (Συμμαχία του Ευρωπαϊκού Κλάδου Δημιουργικότητας) για να διασφαλιστεί μια πλατφόρμα πρόσβασης σε πληροφορίες και συμβουλές για την επενδυτική ετοιμότητα και για τις μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές στρατηγικές, την πρόσβαση σε δάνεια, ταμεία εγγυήσεων και διασυνοριακές ιδιωτικές επενδύσεις, και ζητεί να διερευνηθεί η δυνατότητα σύστασης μιας Τράπεζας των Κλάδων της Δημιουργικότητας·

93.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη καθώς και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να δημιουργήσουν ευνοϊκές προϋποθέσεις για τους ΚΠΔ ώστε να έρθουν σε επαφή με τους οργανισμούς που θα μπορούσαν να τους χρηματοδοτήσουν, και καλεί τις αρχές αυτές να ευαισθητοποιήσουν τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς ως προς τις ιδιαιτερότητες των ΚΠΔ προκειμένου να τους παροτρύνουν να επενδύσουν στους κλάδους αυτούς και ειδικότερα στις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, στη βάση πολιτιστικών προγραμμάτων υψηλού οικονομικού δυναμικού·

94.   ενθαρρύνει τους τοπικούς, εδαφικούς και περιφερειακούς φορείς να ευαισθητοποιήσουν τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σε σχέση με τις ιδιομορφίες των ΚΠΔ προκειμένου να τους ωθήσουν να επενδύσουν σε κλάδους τέτοιου τύπου και ιδιαίτερα στις ΜΜΕ·

Τοπική και περιφερειακή συνεργασία

95.   υπογραμμίζει ότι οι ΚΠΔ συμβάλλουν συχνά στον μετασχηματισμό των τοπικών οικονομιών που βρίσκονται σε παρακμή ενθαρρύνοντας την εμφάνιση νέων οικονομικών δραστηριοτήτων, δημιουργώντας νέες και βιώσιμες θέσεις απασχόλησης και ενισχύοντας την ελκυστικότητα των ευρωπαϊκών περιφερειών και πόλεων, εξυπηρετώντας έτσι τα συμφέροντα της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

96.   υπογραμμίζει ότι ο πολιτισμός έχει να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο από πλευράς βιώσιμης ανάπτυξης στις διασυνοριακές περιοχές και γνωρίζει ότι οι υποδομές των ΚΠΔ και οι σχετικές εγκαταστάσεις μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη της εδαφικής συνοχής· πιστεύει ότι η τόνωση του πολιτισμού και της δημιουργικότητας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εδαφικής συνεργασίας που πρέπει να ενισχυθεί·

97.   καλεί όλους του εμπλεκόμενους σε τοπικό επίπεδο φορείς να αξιοποιήσουν τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας προκειμένου να αξιοποιήσουν και να μεταφέρουν βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη του τομέα των ΚΠΔ·

98.   συνιστά αφενός να εντατικοποιηθεί η επιστημονική έρευνα σχετικά με την αλληλεξάρτηση μεταξύ πολιτιστικής προσφοράς και εγκατάστασης των επιχειρήσεων πολιτισμού και δημιουργικότητας και να εξεταστεί η σημασία του πολιτισμού ως παράγοντα επιλογής τόπου εγκατάστασης σε επίπεδο Ένωσης· αφετέρου να στηριχθεί η επιστημονική έρευνα σχετικά με τον αντίκτυπο της εγκατάστασης επιχειρήσεων πολιτισμού και δημιουργικότητας στους τόπους εγκατάστασης·

99.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χαρτογραφήσουν τις διαθέσιμες γνώσεις σχετικά με τις πρακτικές, τις ανάγκες και τις καλές εμπειρίες στο πλαίσιο της διασυνοριακής και εδαφικής πολιτιστικής και δημιουργικής συνεργασίας, να αποκτήσουν ειδική εμπειρογνωμοσύνη σε σχέση με τον πολιτισμό, τη δημιουργικότητα και τις διασυνοριακές περιοχές (ιδίως σε τομείς που έχουν διερευνηθεί ελάχιστα όπως ο σύνδεσμος μεταξύ πολιτισμού, δημιουργικότητας και οικονομίας) και να εκπονήσουν διασυνοριακές στρατηγικές για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών πόρων·

100. καλεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να καθιερώσουν τόπους συνάντησης και να ορίσουν την βάση για τη δημιουργία τοπικών δικτύων, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν σχετικά με τους ΚΠΔ το σύνολο των επαγγελματιών του τομέα, μέσω ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης, πειραματισμού, βελτίωσης των δεξιοτήτων και εκπαίδευσης στις νέες τεχνολογίες, όπως οι ψηφιακές τεχνολογίες, αλλά και το ευρύτερο κοινό, μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, συζητήσεων και άλλων καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, και να αναπτύξουν κέντρα για την δημιουργία καθώς και φυτώρια για την δημιουργία επιχειρήσεων, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στους νέους επιχειρηματίες και τις δημιουργικές επιχειρήσεις να εργάζονται σε δίκτυο, να ευνοούν την καινοτομία και να επιτρέψουν την καλύτερη προβολή του τομέα·

101. καλεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να έρθουν σε επαφή μέσω δικτύου ενόψει μιας ανταλλαγής ορθών πρακτικών και της εφαρμογής πιλοτικών διαμεθοριακών και διεθνικών πιλοτικών προγραμμάτων·

102. υπογραμμίζει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην καλύτερη διάδοση και κυκλοφορία των ευρωπαϊκών πολιτιστικών αγαθών μέσω της διοργάνωσης, στήριξης και προβολής πολιτιστικών εκδηλώσεων·

103. επισημαίνει ότι οι πολιτιστικές και δημιουργικές υποδομές και εγκαταστάσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του φυσικού περιβάλλοντος στις πόλεις και κωμοπόλεις, με τη δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για επενδύσεις, και, ειδικότερα, την αποκατάσταση και την αναζωογόνηση των παλαιών βιομηχανικών περιοχών, και ότι, η πολιτιστική κληρονομιά προσδίδει υπεραξία και προσθέτει μοναδικότητα στην ανάπτυξη και την αναγέννηση των αγροτικών περιοχών, κυρίως με τη συμβολή της στον αγροτουρισμό και με την πρόληψη της μείωσης του πληθυσμού των περιοχών αυτών·

104. θεωρεί επίσης ότι αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα στο πλαίσιο των στρατηγικών για την αποκατάσταση των παλαιών βιομηχανικών περιοχών καθώς και στο πλαίσιο των πολιτικών για τον προσδιορισμό των νέων τομέων τουρισμού που εμφανίζονται και τον επαναπροσδιορισμό του παραδοσιακού τουρισμού·

105. πιστεύει, για το λόγο αυτό, ότι οι πρέπει να υποστηριχθεί η δημιουργία των ΚΠΔ καθώς και η ανάπτυξη των ήδη υφισταμένων μέσω εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δημοσίων αρχών που αντιπροσωπεύουν διάφορους τομείς πολιτικής, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των αντίστοιχων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών·

106. Ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να δημιουργήσουν ευκαιρίες για τέτοια συνεργασία, να χαράξουν πολιτικές οι οποίες να συνδυάζουν τις επενδύσεις σε υποδομές με τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και να διερευνήσουν τη δυνατότητα θέσπισης συστημάτων κουπονιών καινοτομίας, ούτως ώστε να βοηθηθούν οι ΜΜΕ και τα μεμονωμένα άτομα που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας να αποκτήσουν επαγγελματικά προσόντα·

107. πιστεύει ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να αφιερώσει μεγαλύτερη προσοχή στις δραστηριότητες αδελφοποίησης μεταξύ πόλεων, δήμων και περιφερειών, οι οποίες αποτελούν εδώ και πολλά χρόνια ένα εξαιρετικό φόρουμ για πολιτιστική και δημιουργική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών· καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές ενώσεις τοπικών και περιφερειακών αρχών, να προωθήσει σύγχρονες και υψηλής ποιότητας πρωτοβουλίες αδελφοποίησης και ανταλλαγών με τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων·

108. προτείνει να θεσπιστεί πρόγραμμα δράσης, αφιερωμένο στη διασυνοριακή προαγωγή του πολιτισμού και την πολιτιστική συνεργασία, ως τμήμα του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού·

Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα

109. τονίζει την εκτεταμένη αναγνώριση της πρωτοβουλίας Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα ως "εργαστήριο" για την αστική ανάπτυξη μέσω του πολιτισμού· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την πρωτοβουλία αυτή και να εξασφαλίσει τις κατάλληλες συνθήκες για τη μεταφορά των βέλτιστων πρακτικών, την πολιτιστική συνεργασία και τη δημιουργία δικτύων με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών σε σχέση με τις ευκαιρίες που παρέχουν οι ΚΠΔ προκειμένου να γίνει πλήρης εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι τομείς αυτοί·

110. ζητεί να συμπεριληφθεί στα προγράμματα εκδηλώσεων για τις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης δημόσιος διάλογος για τις δυνατότητες των ΚΠΔ·

Μόδα και τουρισμός

111. κρίνει αναγκαίο να προστεθούν στον κατάλογο της Πράσινης Βίβλου, στον οποίο απαριθμούνται οι τομείς που αποτελούν τους ΚΠΔ, η μόδα και ο πολιτιστικός και βιώσιμος τουρισμός· θεωρεί ότι αμφότεροι οι κλάδοι χαρακτηρίζονται από μία ισχυρή συνιστώσα δημιουργικότητας και από επιχειρηματικό πνεύμα, το οποίο είναι σημαντικό για την οικονομία και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ·

112. επισημαίνει ότι ο τουρισμός έχει μεγάλη σημασία για τους ΚΠΔ και συνιστά στην Επιτροπή να ενεργήσει ώστε οι πόλεις και οι περιφέρειες να χρησιμοποιούν εντατικότερα τον πολιτισμό ως στοιχείο μοναδικότητας για το τουριστικό τους μάρκετινγκ, να συνεργάζονται μεταξύ τους περισσότερο στον τομέα του πολιτιστικού τουρισμού, να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ των πολιτισμικών και των τουριστικών τομέων και να τα στηρίξουν όλα αυτά στο πλαίσιο κοινών σχεδίων μάρκετινγκ·

Διεθνείς σχέσεις και εμπόριο

113. επισημαίνει τη σημασία της προαναφερόμενης Σύμβασης της UΝΕSCΟ ως ουσιώδους μέσου για να διασφαλιστεί η διατήρηση της πολιτιστικής εξαίρεσης στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών πολιτιστικής και δημιουργικής φύσεως, στο διεθνές πλαίσιο του ΠΟΕ·

114. επισημαίνει ότι επί θεμάτων προώθησης των πολιτιστικών ανταλλαγών και της πολιτισμικής ποικιλίας, η πρόσβαση στην αγορά των τρίτων χωρών αποτελεί αντικείμενο πολλών δασμολογικών και μη εμποδίων, τα οποία, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα των δικτύων διανομής και εκμετάλλευσης, δυσχεραίνουν την πραγματική παρουσία του ευρωπαϊκού πολιτισμού·

115. τονίζει το μεγάλο δυναμικό των ΚΔΠ στο διεθνές εμπόριο και συμπεραίνει ότι η σημασία τους υποτιμάται λόγω της δυσκολίας συλλογής δεδομένων·

116. καλεί την Επιτροπή, δεδομένου του πολλαπλασιασμού των διμερών εμπορικών συμφωνιών, να παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία σαφή και συνολική στρατηγική σχετικά με τα συνημμένα στις συμφωνίες αυτές πρωτόκολλα πολιτισμικής συνεργασίας (PCC), τα οποία αποσκοπούν στην προσαρμογή της προσφοράς ευρωπαϊκής συνεργασίας στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των ΚΠΔ των συνεργαζόμενων χωρών, τηρουμένων των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν στο πλαίσιο του ΠΟΕ και βάσει του πνεύματος και του γράμματος της Σύμβασης της UNESCO·

117. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αυξήσουν την εξαγωγή προϊόντων και υπηρεσιών πολιτισμού και δημιουργικότητας και να καταβάλλουν προσπάθειες, ώστε να γίνει καλύτερα γνωστό εκτός ΕΕ το ευρωπαϊκό δυναμικό των ΚΠΔ·

o

o         o

118. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919e.pdf

(2)

ΕΕ L 201, 25.7.2006, σ. 15.

(3)

ΕΕ L 95, 15.4.2010, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 372, 27.12.2006, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 327, 24.11.2006, σ. 12.

(6)

ΕΕ L 81 Ε, 15.3.2011, σ. 16.

(7)

EE C 76 E, 25.3.2010, s. 16.

(8)

ΕΕ L 247 Ε, 15.10.2009, σ. 25.

(9)

ΕΕ L 247 Ε, 15.10.2009, σ. 25.

(10)

ΕΕ C 125 E, 22.5.2008, σ. 223.

(11)

http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc/CONS_NATIVE_CS_2009_08749_1_EN.pdf


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη δημοσίευση της Πράσινης Βίβλου της Επιτροπής δημιουργείται πρόσφορο έδαφος για συζήτηση σχετικά με την απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας και αναγνωρίζεται επισήμως η οικονομική και κοινωνική σπουδαιότητα του τομέα. Από την δεκαετία του ’90, η αύξηση των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας ήταν εκθετική εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πλευράς δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και συμβολής στο ΑΕγχΠ.

Η πρόκληση της παγκοσμιοποίησης και το πέρασμα στην ψηφιακή εποχή προσφέρουν νέες και σημαντικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη των κλάδων αυτών και μπορούν να βελτιώσουν το σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο ακόμα δυναμικό τους για την οικονομική μεγέθυνση και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Όντως, χρειάζονται απαραίτητα στρατηγικές επενδύσεις προκειμένου οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας να ενεργοποιήσουν την πολιτιστική πολυμορφία, την κοινωνική και εδαφική συνοχή, την αύξηση και την απασχόληση. Συνεπώς, πρέπει να διατεθούν τα κατάλληλα επαρκή μέσα, να βοηθηθούν οι ΚΠΔ να αναπτυχθούν στο τοπικό και περιφερειακό τους περιβάλλον και να φτάσουν σε μια δημιουργική οικονομία με καταλυτική επίδραση σε ένα ευρύ φάσμα οικονομικών και κοινωνικών συγκυριών. Όντως, όσο πλουσιότερη θα είναι η ψηφιακή προσφορά ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών περιεχομένων, τόσο περισσότερο τα ευρωπαϊκής ταυτότητας περιεχόμενα θα μπορούν να βαρύνουν στην πολιτιστική πολυμορφία. Επί πλέον, ο κλάδος της δημιουργικότητας συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη των τεχνολογιών των πληροφοριών και της επικοινωνίας, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, η εφαρμογή μιας ενωσιακής δυναμικής που θα μπορούσε να τονώσει τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας είναι απαραίτητη. Λόγος για τον οποίο οι κλάδοι αυτοί οφείλουν να αποκτήσουν καινοτόμα οικονομικά μοντέλα και να έχουν πρόσβαση σε νέες νόμιμες προσφορές επιγραμμικών υπηρεσιών. Είναι ως εκ τούτου επιτακτικό να δημιουργηθεί μια γνήσια επιγραμμική ενιαία αγορά περιεχομένων και υπηρεσιών, να εφαρμοστούν ειδικές δράσεις με σκοπό την του ρόλου των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας ως καταλυτών της καινοτομίας και της διαρθρωτικής αλλαγής, να συγκεντρωθούν οι αρμόδιοι φορείς σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και να δημιουργηθούν νέα προϊόντα και υπηρεσίες που θα παραγάγουν οικονομική μεγέθυνση και θέσεις απασχόλησης.

Στην Ευρώπη ο πολιτιστικό τομέας διαδραματίζει καίριο ρόλο και χρησιμεύει ως πόλος έλξης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις. Αξιοποιεί με τον τρόπο αυτό την Ευρώπη ως ένα τόπο δυναμικό και ελκυστικό όπου είναι ευχάριστο να ζεις και να εργάζεσαι. Είναι σαφές ότι ένας δυναμικός και ανθηρός πολιτιστικός τομέας είναι βασικός για την επιτυχία της Ευρώπης ως δημιουργικής οικονομίας, βασιζόμενης στη γνώση. Ο πολιτιστικός τομέας προσελκύει επίσης άτομα προικισμένα και δημιουργικά. Σήμερα αναγνωρίζεται ότι οι ΚΠΔ αποτελούν επίσης σημαντικούς κινητήρες της οικονομικής και κοινωνικής καινοτομίας σε πολυάριθμους άλλους τομείς.

Τη στιγμή κατά την οποία ορισμένοι από τους διεθνείς μας εταίρους αξιοποιούν ήδη σε μεγάλο βαθμό τους πολυδιάστατους πόρους των ΚΠΔ, η ΕΕ πρέπει ακόμα να αναπτύξει μία στρατηγική προσέγγιση ώστε οι ισχυροί και ελκυστικοί πολιτιστικοί της πόροι να αποτελέσουν τη βάση μιας ισχυρής οικονομίας της δημιουργίας και μιας συνεκτικής κοινωνίας.

Με την προοπτική αυτή, η Πράσινη βίβλος οφείλει να προχωρήσει περισσότερο. Για την πλήρη απελευθέρωση του διπλού δυναμικού τους, πολιτιστικού και οικονομικού, οι ΚΠΔ οφείλουν να αυξήσουν τις δυνατότητές τους πειραματισμού και καινοτομίας, να επωφεληθούν ενός σωστού συνδυασμού δεξιοτήτων και προσβάσεων σε χρηματοδοτήσεις. Όσον δε αφορά τη δημιουργική οικονομία, οι επαγγελματίες του πολιτισμού είναι οι φορείς της κοινωνίας της γνώσης και καθίστανται πηγή οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής αρμονίας. Καθώς οι οικονομίες μας βασίζονται ολοένα περισσότερο σε άυλες υπηρεσίες, οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας δίδουν μεγαλύτερη διάσταση στην προστιθέμενη αξία της δημιουργικότητας. Ο κινητήρας της βιώσιμης ανάπτυξης βασίζεται κυρίως σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις στο δημιουργικό δυναμικό της Ευρώπης.

Η εγκαθίδρυση μιας γνήσιας εσωτερικής αγοράς αποτελεί προτεραιότητα για την ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής και την επίτευξη μιας βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί η πιο ανταγωνιστική και δυναμική στον κόσμο οικονομία που βασίζεται στη γνώση, βελτιώνοντας παράλληλα την απασχόληση, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Είναι λοιπόν απαραίτητο να αναγνωριστεί η ιδιαιτερότητα του συνόλου του πολιτιστικού τομέα ο οποίος και επιβάλλεται να λαμβάνεται υπόψη στην ευρωπαϊκή νομοθεσία επί θεμάτων διεθνούς εμπορίου, εσωτερικής αγοράς, συναγωνισμού και φορολογίας.

Οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας έχουν διττή υπόσταση (που τους καθιστά διαφορετικούς από κάθε άλλη βιομηχανία), ταυτόχρονα οικονομική, λόγω της συμβολής τους στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τη δημιουργία πλούτου, κυρίως όμως πολιτιστική, μέσω των δραστηριοτήτων τους που συντελούν στην άνθηση και την κοινωνική και πολιτιστική ενσωμάτωση των πολιτών. Με την ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και καινοτομώντας για τη βελτίωση των διαδικασιών διανομής και παραγωγής, οι κλάδοι αυτοί διαδραματίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μείζονα ρόλο για την προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας, του πλουραλισμού, της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής αλλά επίσης του εκδημοκρατισμού της πρόσβασης στον πολιτισμό και στην προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου. Από την άποψη αυτή, η δίκαιη ανταμοιβή χάρη στα δικαιώματα δημιουργού αποτελεί εξ ων ουκ άνευ προϋπόθεση για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πολυμορφίας.

Συνεπώς, πρέπει να ενθαρρυνθεί η κινητικότητα και η ελκυστικότητα. Όντως, η προώθηση της κινητικότητας των καλλιτεχνών, των επαγγελματιών του πολιτισμού και των έργων τέχνης αποτελεί μέσο για να βοηθηθούν οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας στην Ευρώπη να προαχθούν από την τοπική κλίμακα στην εθνική. Προς τον σκοπό αυτό είναι ανάγκη να δημιουργηθούν ισόρροπες συμπράξεις μεταξύ των ευρωπαίων επαγγελματιών, μέσω τακτικών διαβουλεύσεων, ώστε να παρακολουθείται ένας τομέας σε ταχεία εξέλιξη, να αρθεί κάθε τροχοπέδη στην κινητικότητα και να εξασφαλισθεί μία επίβλεψη των εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί σε όλα τα επίπεδα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να θέσει σε εφαρμογή μέτρα για την υποστήριξη αυτού του δημιουργικού τομέα. Θα ήταν ευκταίο η Πράσινη Βίβλος να οδηγήσει βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα σε συγκεκριμένες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για παράδειγμα να προβλεφθεί μια φορολογία προσαρμοσμένη στα επιγραμμικά αγαθά και υπηρεσίες και δυνατότητες χρησιμοποίησης των ευκολιών χρηματοδότησης που προσφέρουν η ΕΤΕπ και το EΤΕ. Όντως, για να μπορέσουν οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας να ασκήσουν πλήρως τον ενεργοποιό τους ρόλο, πρέπει να προβλεφθούν ευκολίες χρηματοδότησης στηριζόμενες σε εις βάθος γνώση των ιδιαιτεροτήτων των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας καθώς και η κατάλληλα προσαρμοσμένη φορολόγηση.

Τέλος, για την απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας , είναι ουσιώδες να αναπτυχθεί, κυρίως, η ποιοτική καλλιτεχνική και πολιτιστική εκπαίδευση, η εδαφική διάσταση, οι εταιρικές σχέσεις σε τοπικό επίπεδο, η δημιουργία και η δημιουργικότητα, η μετάδοση τεχνογνωσίας, οι χρηματοδοτήσεις, οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και οι ανταλλαγές ορθών πρακτικών. Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια άμιλλα εντός των ΚΠΔ, υπενθυμίζοντας την ανάγκη, με την προοπτική αυτή, να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθενός από τους κλάδους αυτούς καθώς και το γεγονός ότι απαιτούν διαφοροποιημένα μέτρα στήριξης.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (26.1.2011)

προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

σχετικά με την απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας

(2010/2156(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: William (The Earl Of) Dartmouth

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ΚΔΠ) αποτελεί σημαντικό πυλώνα πολιτισμού, ανάπτυξης και δημοκρατίας και, συγχρόνως, παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Ευρώπη και τον κόσμο· παρατηρεί ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το παγκόσμιο εμπόριο σε αγαθά και υπηρεσίες ΚΔΠ έχει σχεδόν διπλασιασθεί κατά τα τελευταία δέκα έτη·

2.  τονίζει ότι, στο πλαίσιο της στρατηγικής "Ευρώπη 2020", πρέπει να προωθηθούν μέσω του νομοθετικού πλαισίου τόσο η δημιουργικότητα, η καινοτομία, η ανάπτυξη και οι βιώσιμες θέσεις εργασίας στον τομέα ΚΔΠ όσο και η συνεργασία ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ και τους κλάδους του τομέα ΚΔΠ·

3.  τονίζει το μεγάλο δυναμικό των ΚΔΠ στο διεθνές εμπόριο και συμπεραίνει ότι η σημασία τους υποτιμάται λόγω της δυσκολίας συλλογής δεδομένων·

4.  πιστεύει ακράδαντα ότι μεγαλύτερο άνοιγμα του εμπορίου στον τομέα ΚΔΠ δεν είναι πανάκεια και ότι οι κανόνες του εμπορίου σε αυτόν τον τομέα πρέπει να διαφέρουν από εκείνους που εφαρμόζονται στα κοινά αγαθά· επισημαίνει ότι, το παγκόσμιο εμπόριο σε αγαθά και υπηρεσίες ΚΔΠ παραμένει υπό την κυριαρχία των αναπτυγμένων χωρών και θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει νέες πρωτοβουλίες ώστε να συμβάλει στην αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος· εκτιμά ότι οι ΚΔΠ δύνανται να συμβάλουν στην οικονομική αναζωογόνηση ευρωπαϊκών περιφερειών και πόλεων των οποίων οι αγορές βασιζόμενες στην παραγωγή και εμπορία παραδοσιακών προϊόντων τοπικών βιοτεχνιών έχουν παρακμάσει οικονομικά συνεπεία του άνισου ανταγωνισμού με προϊόντα δυναμικά αναπτυσσομένων οικονομιών·

5.  υπενθυμίζει ότι η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας προϋποθέτει προσεκτική εξισορρόπηση των συμφερόντων των δικαιούχων και της ευρύτερης κοινωνίας έτσι ώστε να διασφαλιστεί ο ηγετικός ρόλος της ΕΕ όσον αφορά την οικονομία που βασίζεται στη γνώση και ότι τα μέτρα προστασίας θα πρέπει να εφαρμόζονται με διαφορετικό τρόπο όσον αφορά τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, τις αναπτυσσόμενες χώρες και τους ανταγωνιστές από βιομηχανικές χώρες· πιστεύει ότι για την ικανοποιητική επίδοση των ΚΔΠ στην Ευρώπη προϋποτίθεται αυτή η εξισορρόπηση όσον αφορά τη διατήρηση κινήτρων για τις εταιρίες, τους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς ώστε να καινοτομούν· για τον λόγο αυτόν η ΕΕ πρέπει να ανταποκριθεί στην πρόκληση της δημιουργίας μιας νομοθεσίας περί διανοητικής ιδιοκτησίας στην εποχή των νέων τεχνολογιών, η οποία να είναι συμβατή με τις απαιτήσεις που συνδέονται με τις ατομικές ελευθερίες· υποστηρίζει ότι η διεθνής συνεργασία αποτελεί μονόδρομο για την αντιμετώπιση της πειρατείας, της παραχάραξης και της παραβίασης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

6.  επισημαίνει ότι η συμφωνία σχετικά με τις εμπορικές πτυχές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (συμφωνία TRIPS) θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύπτει και άλλους τομείς του τομέα ΚΔΠ·

7.  επισημαίνει ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αποσκοπούν κυρίως στην προστασία πραγματικών συγγραφέων και δημιουργών, καθώς και ότι η προστασία του δικαιώματος του δημιουργού δεν θα πρέπει να θίγει τα θεμελιώδη δικαιώματα·

8.  υποστηρίζει πλήρως, στο πλαίσιο της σύμβασης της UNESCO του 2005 για την προστασία και προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης, την ανάπτυξη πιο φιλόδοξων πολιτικών της ΕΕ όπως και αμοιβαίας, επωφελούς και εθελοντικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα του ΚΔΠ·

9.  σημειώνει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο και το Διαδίκτυο αναπτύσσονται με τέτοιο ρυθμό, με τις "γενεές" της τεχνολογίας να αλλάζουν με γεωμετρική κλίμακα, και εκφράζει ως εκ τούτου την άποψη ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ώστε η κανονιστική ανταπόκριση της Ένωσης να απαντά στις τρέχουσες κοινωνικές και εμπορικές απαιτήσεις, και να μην καθίσταται εξαιτίας της χρονικής της υστέρησης άνευ περιεχομένου, εμποδίζοντας την πλήρη απελευθέρωση του δυναμικού των ΚΔΠ των κρατών μελών της ΕΕ·

10. επισημαίνει ότι το Διαδίκτυο αναπτύσσεται οργανικά με όλο και μικρότερους κύκλους ζωής της τεχνολογίας, και κατά συνέπεια θεωρεί ότι οποιαδήποτε πρωτοβουλία που αποσκοπεί στον έλεγχο της ανάπτυξης των υποδομών, χωρίς να δημιουργεί εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα θα είναι πάντα τουλάχιστον μια γενιά πίσω και ότι είναι πιθανό να εμποδίζει την ανάπτυξη των ΚΔΠ των κρατών μελών της ΕΕ·

11. επισημαίνει τη σημασία της Σύμβασης της UΝΕSCΟ του 2005 για την Προστασία και την Προώθηση της Πολυμορφίας της Πολιτιστικής Έκφρασης ως ουσιώδους μέσου για να διασφαλιστεί η διατήρηση της "πολιτιστικής εξαίρεσης" στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών πολιτιστικής και δημιουργικής φύσεως, στο διεθνές πλαίσιο του ΠΟΕ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

26.1.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

7

1

19

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

George Sabin Cutaş, Mário David, Jörg Leichtfried, Miloslav Ransdorf, Michael Theurer

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 187, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Patrice Tirolien


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (8.12.2010)

προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

σχετικά με την απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας

(2010/2156(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Karima Delli

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας αντιπροσωπεύουν σημαντικό μερίδιο της ευρωπαϊκής οικονομίας, ότι απασχολούν ήδη περίπου 5 εκατομμύρια άτομα, και ότι, λόγω των πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων της καινοτομίας στον εν λόγω τομέα, συνιστούν έναν τομέα υψηλού δυναμικού για τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης, ποιοτικών και χωρίς προοπτική μετεγκατάστασης·  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας αποτελούν καίρια εργαλεία για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την απασχόληση και για την ανάπτυξη μιας κοινωνίας βασισμένης στη γνώση και την καινοτομία στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, ιδίως μέσω των πρωτοβουλιών για τις νέες θέσεις απασχόλησης και για μια βιομηχανική πολιτική την εποχή της παγκοσμιοποίησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που θα ευνοεί την ανάπτυξη των συγκεκριμένων κλάδων, οι οποίοι συμβάλλουν στην προαγωγή της πολιτιστικής ταυτότητας και πολυμορφίας σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, στην ανάπτυξη της απασχόλησης και των ποιοτικών δεξιοτήτων, της ανταγωνιστικότητας, της αξιοποίησης της γης και της φυσικής ή πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και στην τεχνική καινοτομία,

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στις γνώσεις και το δημιουργικό περιεχόμενο συνιστά καθοριστικό στοιχείο των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας, ιδίως για τα πλέον ευάλωτα άτομα,

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργικότητα εξαρτάται από την πρόσβαση στις γνώσεις, στα έργα και στο ήδη υπάρχον δημιουργικό περιεχόμενο,

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη εναρμόνιση των εξαιρέσεων στον τομέα των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας παρεμποδίζει την κυκλοφορία σε ολόκληρη την Ευρώπη προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται από τη γνώση, καθώς και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης σε καινοτόμους τομείς ενός τεχνολογικού περιβάλλοντος που εξελίσσεται συνεχώς,

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγάλη ποικιλία των καθεστώτων των απασχολούμενων στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας –ερασιτέχνες, εθελοντές, μισθωτοί, συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου στον τομέα του θεάματος, ιδιώτες επιχειρηματίες, κ.λπ.–, καθώς και του τρόπου εργασίας τους, αντανακλά τον πλούτο της Ευρώπης, ο οποίος πρέπει να διαφυλαχθεί, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την κατάργηση των διακρίσεων σε βάρος των εν λόγω απασχολούμενων και της πρόσβασής τους στο δικαίωμα της εργασίας και στα κοινωνικά δικαιώματα, ούτως ώστε να εξασφαλισθούν δίκαιες και τακτικές αμοιβές και, συνεπώς, να μειωθεί η ανασφάλεια,

1.      τονίζει την ανάγκη μείωσης των ανισοτήτων που αντιμετωπίζουν οι απασχολούμενοι στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, καταπολέμησης της επέκτασης των επισφαλών συμβάσεων και των διακρίσεων στους τομείς αυτούς, ιδίως όσον αφορά τις αμοιβές, την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την κοινωνική ασφάλιση, τις παροχές ανεργίας και άδειας μητρότητας τη διασφάλιση της αντιστοίχισης της κατεχόμενης θέσης εργασίας και του επιπέδου προσόντων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τις αλλαγές που θα ήταν ενδεχομένως απαραίτητο να επιφέρουν στα συστήματά τους κοινωνικής ασφάλισης προκειμένου να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες ανάγκες των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, διασφαλίζοντας την εφαρμογή κριτηρίων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της γεωγραφικής κινητικότητας και λαμβάνοντας υπόψη τη συχνή διακοπή των σχέσεων εργασίας στον εν λόγω τομέα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τη συνεργασία μεταξύ των φορέων του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η ένταξη των νέων, και ιδίως των μειονεκτούντων νέων, στην αγορά εργασίας·

2.      θεωρεί θεμελιώδους σημασίας να δώσει όλη του την προσοχή στις ιδιαίτερες συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων στους τομείς της γνώσης, της δημιουργικότητας και του πολιτισμού – η σημασία των οποίων ορθώς επισημαίνεται σε σχέση με την καινοτομία της ευρωπαϊκής οικονομίας, χωρίς, ωστόσο, να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά που προκύπτουν από την κινητικότητα και την ασυνέχεια των αντίστοιχων επαγγελμάτων· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω αυτές τις πτυχές και να υποβάλει συναφείς προτάσεις·

3.      τονίζει ότι ο πολιτισμός συνιστά βασικό αγαθό κοινής ωφελείας, αναγκαίο για την ανάπτυξη της Ευρώπης, σε όλες τις διαστάσεις της υπερβαίνοντας εθνικισμούς και άλλους φραγμούς· είναι πεπεισμένο ότι η Ένωση οφείλει να στηρίξει τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας μέσω εγγυητικών προγραμμάτων και κεφαλαίων που προορίζονται για τον σκοπό αυτόν·

4.      σημειώνει ότι οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας βρίσκονται σε κατάσταση διαρκούς εξέλιξης, η οποία χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα της ανάπτυξης και της παγκόσμιας διάδοσης ψηφιακών τεχνικών που εφαρμόζονται στην πληροφόρηση και την επικοινωνία·

5.      καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν την ενδεδειγμένη στήριξη στις μικρές, μεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητα στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας στην Ευρώπη· εμμένει στην υλοποίηση πολιτικών που συμβάλλουν στη διατήρηση και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις εν λόγω επιχειρήσεις, δεδομένου ότι αυτές αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, καθώς και να καθιστά ευκολότερη την πρόσβαση των εν λόγω επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, ιδίως στις μικροπιστώσεις·

6.      σημειώνει ότι οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας συμβάλλουν συχνά στην τόνωση των τοπικών οικονομιών που βρίσκονται σε παρακμή, ευνοώντας την εμφάνιση νέων οικονομικών δραστηριοτήτων και δημιουργώντας νέες θέσεις απασχόλησης που στηρίζουν την ανάπτυξη ολόκληρων ευρωπαϊκών περιφερειών·

7.      ζητεί από την Επιτροπή να σέβεται και να αναγνωρίζει τις δράσεις που προωθούν οι υπηρεσίες πολιτισμού και οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες που συμμετέχουν στην ανάπτυξη μιας αλληλέγγυας οικονομίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν και να καθιερώσουν τις ορθές πρακτικές που αποβλέπουν στη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων ανεξαρτήτως κατάστασης (σπουδαστές, εκπαιδευόμενοι, ασκούμενοι, αιτούντες εργασία, κ.λπ.) και των πλέον ευάλωτων ατόμων στον πολιτισμό και στο δημιουργικό περιεχόμενο, όπως π.χ. εκπτώσεις, πολιτιστικά κουπόνια ή δωρεάν πολιτιστικές δραστηριότητες·

8.      κρίνει αναγκαίο να προστεθούν στον κατάλογο της Πράσινης Βίβλου, στον οποίο απαριθμούνται οι τομείς που αποτελούν τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, η μόδα και ο πολιτιστικός και βιώσιμος τουρισμός, διότι αμφότεροι οι κλάδοι χαρακτηρίζονται από μία ισχυρή συνιστώσα δημιουργικότητας και από επιχειρηματικό πνεύμα, το οποίο είναι σημαντικό για την οικονομία και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη·

9.      θεωρεί απαραίτητη τη βελτίωση των γνώσεων, των ικανοτήτων και των επαγγελματικών προοπτικών των απασχολούμενων στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργικότητας και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν προγράμματα διά βίου μάθησης για το σκοπό αυτόν·

10.    επισημαίνει τον αντίκτυπο του κλάδου της δημιουργικότητας στον τομέα της απασχόλησης της Ένωσης, καθώς και τον ιδιόμορφο χαρακτήρα των εργασιακών σχέσεων στον εν λόγω τομέα σε σύγκριση με τη μισθωτή εργασία·

11.    επισημαίνει ότι σημαντικό μέρος της εργασίας στον κλάδο της δημιουργικότητας πραγματοποιείται εκτός του πλαισίου των εργασιακών σχέσεων, είτε με την ιδιότητα ελεύθερου επαγγελματία είτε με την ιδιότητα μικροεπιχειρηματία, γεγονός που έχει σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνική ασφάλιση και την προστασία των εργαζομένων του τομέα·

12.    ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει τη μαθησιακή κινητικότητα των επαγγελματιών των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, συμπεριλαμβανομένων των νέων επιχειρηματιών· ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών στον τομέα της κινητικότητας, ιδιαίτερα των φοιτητών, των εκπαιδευόμενων, των ασκούμενων και των νέων δημιουργών, διπλωματούχων ή υπό κατάρτιση, με στόχο την ενθάρρυνση της ανταλλαγής ιδεών και βέλτιστων πρακτικών και τη βελτίωση των γλωσσικών τους δεξιοτήτων, καθώς και την ανάπτυξη χώρων κατοικίας και καλλιτεχνικών εργαστηρίων, και ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να άρουν τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και στην απόκτηση θεωρήσεων, ιδιαίτερα στο πλαίσιο ανταλλαγών μεταξύ καλλιτεχνών της Ένωσης, εξετάζοντας παράλληλα τη δυνατότητα υλοποίησης προγραμμάτων ανταλλαγής για τους απασχολούμενους του κλάδου μεταξύ χωρών της Ένωσης και τρίτων χωρών τηρώντας τόσο τη νομοθεσία περί της πρόσβασης στην επικράτεια όσο και το ρυθμιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων·· ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τις προσπάθειες για την άρση των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία στο εσωτερικό της Ένωσης·

13.    απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκχωρήσουν σε κάθε καλλιτέχνη, συγγραφέα ή δημιουργό πλήρες καθεστώς επαγγελματία, καθορίζοντας τους συναφείς όρους μέσω κατάλληλων ρυθμιστικών μέσων στον τομέα της κοινωνικής προστασίας, της ενίσχυσης στην απασχόληση ή της πρόσβασης σε δυνατότητες κατάρτισης, τυπικής ή άτυπης· εκτιμά πως, δεδομένου ότι οι καλλιτέχνες, οι συγγραφείς και οι δημιουργοί αποτελούν τη βάση των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, θα πρέπει να λάβουν στήριξη ώστε να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους·

14.    ζητεί να καλυφθεί, μέσω προσαρμοσμένων μηχανισμών, η υπερβολική υστέρηση που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει το επαγγελματικό καθεστώς και οι αμοιβές των γυναικών στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας·

15.    επισημαίνει τα πλεονεκτήματα εκπαίδευσης που συνδυάζει τη θεωρητική γνώση της ιστορίας του πολιτισμού και της τέχνης με την εφαρμοσμένη καλλιτεχνική δημιουργία και τη διαχείριση του πολιτιστικού αγαθού, σε επιχειρήσεις, εργαστήρια κ.λπ. με στόχο την αύξηση των δεξιοτήτων τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο·

16.    ζητεί από την Επιτροπή να προωθεί κοινές έρευνες και προγράμματα σύμπραξης μεταξύ των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας και του τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, εξασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτό στους πολίτες δημιουργικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες, να διευκολύνει την εφαρμογή νέων δημιουργικών τεχνικών και εργαλείων στον τομέα της εκμάθησης, να ενισχύει τη διά βίου κατάρτιση, ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, με βάση τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που σημειώνονται στο συγκεκριμένο τομέα και, αντιστρόφως, να προωθεί την καινοτομία στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας μέσω της έρευνας και της εκπαίδευσης· επισημαίνει ότι η διαπολιτισμική μάθηση και οι αντίστοιχες δεξιότητες βοηθούν τους πολίτες να κατανοούν άλλους πολιτισμούς και συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη·

17.    υπογραμμίζει την ανάγκη της ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών πρακτικών, της ενίσχυσης της προσφερόμενης κατάρτισης, σε ό,τι αφορά κυρίως τις ψηφιακές τεχνολογίες και τη διοίκηση επιχειρήσεων, της ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων και της ενθάρρυνσης της διά βίου μάθησης, διευκολύνοντας, για παράδειγμα, την πρόσβαση στα υφιστάμενα ευρωπαϊκά κεφάλαια και προγράμματα, και επιτρέποντας κατά τον τρόπο αυτόν τη βελτίωση της πρόσβασης στην αξιοπρεπή απασχόληση και την ενίσχυση και αναγνώριση των ικανοτήτων των δημιουργών και των εργαζόμενων στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, κλάδοι που επηρεάζονται σοβαρότατα από τις οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις·

18.    υπενθυμίζει ότι τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα συνιστούν έναν από τους πυλώνες της πολιτιστικής κληρονομιάς μας και της οικονομίας μας, και ότι πρέπει, επομένως, να διασφαλισθεί η διάρκειά τους με πρόσφορους μηχανισμούς μεταφοράς της γνώσης και των δεξιοτήτων, όπως επισημαίνεται και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Απριλίου 2008 σχετικά με τις πολιτιστικές βιομηχανίες στην Ευρώπη·

19.    ζητεί από την Επιτροπή να προάγει τη χρήση, τη διάδοση και την ανάπτυξη ελεύθερων λογισμικών προγραμμάτων και ανοικτών προτύπων που παρουσιάζουν δυνατότητες καινοτομίας, δημιουργικότητας, διάδοσης γνώσεων και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης·

20.    υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχουν για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας οι ειδικές πολιτικές κατάρτισης, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τόσο την τυπική όσο και την άτυπη διάσταση της μάθησης, αναπτύσσονται υπό τη μορφή μίας διαρκούς διά βίου κατάρτισης και υλοποιούνται χάρη στις ενισχύσεις που χορηγούνται στα ιδρύματα κατάρτισης στον εν λόγω τομέα·

21.    καλεί την Επιτροπή να στραφεί προς τα κράτη μέλη για να συμπληρώσουν το πλαίσιο αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών τίτλων σπουδών και των κύκλων κατάρτισης, ιδίως όσον αφορά τις νέες δεξιότητες που αφορούν τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας·

22.    απευθύνει έκκληση ώστε να αυξηθεί η στήριξη για την προώθηση της κινητικότητας των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών του κλάδου του πολιτισμού, παράγοντας που συμβάλλει στην ανεύρεση νέων επαγγελματικών διεξόδων και δυνατοτήτων απασχόλησης·

23.    ενθαρρύνει την κινητοποίηση ευρωπαϊκών κεφαλαίων και προγραμμάτων (π.χ. μηχανισμός μικροχρηματοδότησης) για την ανάπτυξη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, με στόχο τη βελτιστοποίηση της στήριξης των επιχειρήσεων, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης, καθώς και την απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στον συγκεκριμένο τομέα·

24.    ζητεί από την Επιτροπή να απευθύνει έκκληση στα κράτη μέλη να στηρίξουν την καλλιτεχνική εκπαίδευση και τη δημιουργικότητα· ζητεί, ειδικότερα, από την Επιτροπή την ολοκλήρωση των υφιστάμενων προγραμμάτων, ιδίως των προγραμμάτων Erasmus, Comenius και MEDIA, προβλέποντας ειδικές γραμμές στον προϋπολογισμό για τους καλλιτέχνες, τους σπουδαστές και τους διδάσκοντες σε καλλιτεχνικές σχολές και τους νεαρούς επαγγελματίες του κλάδου της δημιουργικότητας, μέσω διαφόρων μορφών ανταλλαγών, διδασκαλίας, κινητικότητας ή διαμονής·

25.    καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις επενδύσεις σε ευρωπαϊκά προγράμματα που απευθύνονται στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, συμπεριλαμβανομένων των κλάδων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, χορηγώντας πιστώσεις και καθορίζοντας ειδικά προγράμματα, αντίστοιχα του προγράμματος MEDIA· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει επίσης ειδικούς τρόπους πρόσβασης στους υφιστάμενους πόρους, ιδίως από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο·

26.    ζητεί από τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη διαθεσιμότητα προγραμμάτων κατάρτισης στη διοίκηση, στις επιχειρήσεις και στην επιχειρηματικότητα τα οποία θα απευθύνονται ειδικά στους επαγγελματίες των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, εφοδιάζοντάς τους κατά τον τόπο αυτόν με νέα επικοινωνιακά και επιχειρηματικά προσόντα, τα οποία είναι απαραίτητα σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον·

27.    παροτρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ένα κατάλληλο επίπεδο κοινωνικής προστασίας και ένα ελάχιστο επαρκές εισόδημα, ιδίως στο πλαίσιο της ασφάλισης κατά της ανεργίας, της ασφάλισης ασθένειας και της άδειας μητρότητας, αντίστοιχο με εκείνο όλων των άλλων εργαζόμενων, και να διερευνήσουν ειδικά προνοητικά και δραστικά μέτρα στον τομέα της πολιτικής για την απασχόληση που θα αποτελούν εγγύηση για τη συνέχεια ενός αξιοπρεπούς εισοδήματος σε περιπτώσεις διακοπής της απασχόλησης, πράγμα συχνό στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, και μέσο ατομικής και συλλογικής χειραφέτησης· εκτιμά, εξάλλου, ότι πρόσφορο μέσο για τη διασφάλιση ενός τέτοιου επιπέδου κοινωνικής προστασίας θα μπορούσε να αποτελέσει η καθιέρωση του ελάχιστου εισοδήματος, το οποίο θα μπορούσε επίσης να πλαισιώσει επωφελώς την ανάπτυξη περιόδων κατάρτισης·

28.    καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ατζέντα της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή εργασία και να διασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, ούτως ώστε να μειωθούν οι κοινωνικές ανισότητες, να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις και να βελτιωθεί η υγεία και η ασφάλεια στους χώρους εργασίας των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας.

29.    υπογραμμίζει ότι οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας συμβάλλουν συχνά στην ενθάρρυνση της αναδιάρθρωσης των τοπικών οικονομιών που βρίσκονται σε παρακμή, στην εμφάνιση νέων οικονομικών δραστηριοτήτων, στη δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων απασχόλησης και στην ενίσχυση της ελκυστικότητας των ευρωπαϊκών περιφερειών και πόλεων, στο πλαίσιο της επίτευξης κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

30.    καλεί την Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των θέσεων απασχόλησης στον κλάδο της δημιουργικότητας, να μεριμνήσει για την εξασφάλιση επαρκούς προστασίας των έργων από την πειρατεία· λαμβάνοντας δε υπόψη ότι έχουν ήδη χαθεί θέσεις απασχόλησης στον εν λόγω κλάδο και τους κινδύνους για το μέλλον, κρίνει ότι θα ήταν σκόπιμο να προβλεφθεί επαρκής προστασία, από πλευράς ηθικού δικαίου, η οποία θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των θέσεων απασχόλησης του συγκεκριμένου κλάδου στην Ευρώπη.

31.    αναγνωρίζει επίσης το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και μια αποτελεσματική προσέγγιση έναντι των παραβιάσεων αυτών των δικαιωμάτων· εκτιμά ότι οι εν λόγω παραβιάσεις συνιστούν απειλή για τη βιωσιμότητα του τομέα, ακόμα και αν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας αποτελούν εγγύηση για τα εισοδήματα και τις θέσεις απασχόλησης στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας.

32.    αναγνωρίζει το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η εκπαίδευση για την καλλιέργεια πνεύματος επιχειρηματικότητας στον εν λόγω τομέα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

2.12.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Regina Bastos, Jean-Luc Bennahmias, Mara Bizzotto, Milan Cabrnoch, David Casa, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Pascale Gruny, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Vincenzo Iovine, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Raffaele Baldassarre, Vilija Blinkevičiūtė, Edite Estrela, Julie Girling, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Филиз Хакъева Хюсменова


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, ΕΡΕΥΝΑΣ και Ενέργειας (10.2.2011)

προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

σχετικά με την απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας

(2010/2156(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Ivo Belet

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  αναγνωρίζει τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (CCI), στους οποίους αναλογούν 5 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης και το 2,6% του ΑΕΠ της ΕΕ, ως έναν από τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης της ΕΕ, δεδομένου ότι δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης, διαδραματίζουν βασικούς ρόλους στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, προάγουν την καινοτομία, παρέχουν προστιθέμενη αξία ως παράγοντες κοινωνικής συνοχής και χρησιμεύουν ως αποτελεσματικό εργαλείο για την καταπολέμηση της σημερινής ύφεσης·

2.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές να εκπονήσει έναν καλύτερο ορισμό των CCI, ούτως ώστε να αναλύσει σε βάθος τον αντίκτυπό τους στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα και να προωθήσει τη μεγαλύτερη αναγνώριση των ειδικών χαρακτηριστικών του τομέα·

3.  τονίζει τη σημασία της ταχείας υλοποίησης και επιτυχίας της πρωτοβουλίας του ψηφιακού θεματολογίου, προκειμένου οι CCI να επωφεληθούν πλήρως και να προσαρμοστούν επιτυχώς σε όλες τις ευκαιρίες που δημιουργούν τα εκτεταμένα ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας και οι νέες ασύρματες τεχνολογίες·

4.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες στους CCI, ώστε να εκμεταλλευθούν τις ηλεκτρονικές αγορές και να δώσουν τη δυνατότητα στους καλλιτέχνες να επωφεληθούν από το ψηφιακό περιβάλλον·

5.  τονίζει τη σημασία της διαλειτουργικότητας και της θέσπισης προτύπων για τη δημιουργία προϋποθέσεων ισότιμης πρόσβασης στις νέες πλατφόρμες και στον εξοπλισμό και καλεί την Επιτροπή να προαγάγει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των πλατφορμών, ώστε να αναπτυχθούν πρότυπα που να συμβάλλουν στη δημιουργία αγοράς που να οδηγεί στην καινοτομία και να αποφευχθεί η χρήση συστημάτων που ενδεχομένως θα περιόριζαν την πρόσβαση σε διαφοροποιημένο περιεχόμενο·

6.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο του ψηφιακού θεματολογίου, να υποστηρίξει τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους CCI στην αναζήτηση ανταγωνιστικών και φιλικών προς τον καταναλωτή, καινοτόμων επιγραμμικών υποδειγμάτων επιχειρήσεων με βάση τη συγχρηματοδότηση και τον επιμερισμό των κινδύνων μεταξύ CCI και ενδιάμεσων φορέων·

7.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν κίνητρα για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στους CCI, με σκοπό το σχεδιασμό και την ανάπτυξη τεχνολογιών εύκολα αυτοαναπαραγόμενων που να βελτιώνουν την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή απόδοσης·

8.  ζητεί να δημιουργηθεί πραγματική Ευρωπαϊκή Δημιουργική Ενιαία Αγορά που να παρέχει τη δυνατότητα στους CCI να επεκταθούν και να απευθυνθούν σε ευρύτερη δυνητική πελατεία, μέσω της στήριξής τους ώστε να αναπτύξουν νέες μακροπρόθεσμες στρατηγικές για τη δημιουργία, διανομή και εκμετάλλευση και μέσω της προαγωγής της κινητικότητας, των ανταλλαγών και της συνεργασίας μεταξύ προσώπων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, ιδίως μέσω της δημιουργίας πλατφορμών CCI·

9.  τονίζει ότι η πολιτική καινοτομίας της ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στην πλαισίωση του τεχνικού, οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού δυναμικού καινοτομίας των ΜΜΕ του κλάδου της δημιουργικότητας και πρέπει να λάβει υπόψη της το σημαντικό ρόλο των κλάδων της δημιουργικότητας στην υλοποίηση μιας δημιουργικής και φιλικής προς την καινοτομία κοινωνίας· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι διαδικασίες δημόσιων προμηθειών δεν συνεπάγονται περιττές δαπάνες και γραφειοκρατία για τις ΜΜΕ·

10. τονίζει ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο ενεργητικού για τις δημιουργικές επιχειρήσεις και κίνητρο για την ατομική δημιουργικότητα και τις υπό εξέλιξη επενδύσεις· ζητεί, ως εκ τούτου, να δημιουργηθούν συστήματα που θα βοηθήσουν τους CCI να προσαρμοστούν στην ψηφιακή μεταστροφή μέσω νέων επιγραμμικών υπηρεσιών βασιζόμενων σε νέες μορφές διαχείρισης των δικαιωμάτων, που θα προάγουν τα δικαιώματα του δημιουργού, όπως διευρυμένα συλλογικά συστήματα χορήγησης αδειών και εύκολα συστήματα "ενιαίας θυρίδας" για τον εκτελωνισμό των δικαιωμάτων· ζητεί, επίσης, να θεσπιστεί ισόρροπο ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας·

11. αναγνωρίζει ότι η έλλειψη πρόσβασης σε χρηματοδότηση αποτελεί σημαντικό φραγμό στην ανάπτυξη πολλών επιχειρήσεων των κλάδων της δημιουργικότητας· τονίζει την επείγουσα ανάγκη για χρηματοδότηση πρωτοβουλιών για δημιουργικές επιχειρήσεις, προκειμένου να ενισχυθούν οι κλάδοι αυτοί· επισημαίνει ότι, λόγω του χαρακτήρα των CCI, οι επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων/ιδιωτικών μετοχικών κεφαλαίων/ επιχειρηματικών "αγγέλων"/ενδιάμεσου τύπου είναι οι πιο σημαντικές μορφές χρηματοδότησης· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις δυνατότητες της ΕΤΕπ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) και του ΕΤΕ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων) να στηρίξουν τον τομέα της δημιουργικότητας, κυρίως μέσω της στήριξης των ΜΜΕ·

12. προτείνει τη χρησιμοποίηση του πλαισίου της ECIA (Συμμαχία του Ευρωπαϊκού Κλάδου Δημιουργικότητας) για να διασφαλιστεί μια πλατφόρμα πρόσβασης σε πληροφορίες και συμβουλές για την επενδυτική ετοιμότητα και για τις μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές στρατηγικές, την πρόσβαση σε δάνεια, ταμεία εγγυήσεων και διασυνοριακές ιδιωτικές επενδύσεις, και ζητεί να διερευνηθεί η δυνατότητα σύστασης μιας Τράπεζας των Κλάδων της Δημιουργίας· αναγνωρίζει, επίσης, την αποδοτικότητα των προγραμμάτων της ΕΕ, όπως του Προγράμματος Καινοτομίας και Ανταγωνιστικότητας, όσον αφορά την παροχή στις ΜΜΕ δυνατοτήτων πρόσβασης στη χρηματοδότηση και προτείνει να αξιολογήσει η Επιτροπή τη δυνατότητα κατάρτισης παρόμοιων ειδικών προγραμμάτων για τους CCI·

13. χαιρετίζει το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της εμβληματικής πρωτοβουλίας Ένωση Καινοτομίας της στρατηγικής ΕΕ 2020, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να συστήσει ένα ανώτατο συμβούλιο ευρωπαϊκού σχεδίου (European Design Leadership Board), το οποίο θα κληθεί εντός ενός έτους να υποβάλει προτάσεις για την ενίσχυση του ρόλου του σχεδίου στην πολιτική καινοτομίας·

14. επισημαίνει ότι το Ταμείο Συνοχής και τα Διαρθρωτικά Ταμεία προσφέρουν μείζονες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τον πολιτισμό, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία σε ολόκληρη την ΕΕ· εκφράζει, ωστόσο, αποδοκιμασία για το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας φαίνεται να έχουν επωφεληθεί μέχρι σήμερα σε περιορισμένο μόνο βαθμό από αυτά τα ταμεία· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διευκολύνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση με αυτά τα μέσα, καθώς και να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση και την πληροφόρηση όσον αφορά τις διαθέσιμες δυνατότητες·

15. τονίζει την ανάγκη για πιο ευνοϊκό φορολογικό και επενδυτικό κλίμα που θα μπορούσε να περιλαμβάνει επανεξέταση των σημερινών κανόνων για τον ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένης της τεράστιας διαφοράς μεταξύ επιγραμμικών και μη επιγραμμικών συντελεστών) και διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των σημερινών συστημάτων φορολογικού καταφυγίου·

16. προτείνει να θεσπιστεί πρόγραμμα δράσης, αφιερωμένο στη διασυνοριακή προαγωγή του πολιτισμού και την πολιτιστική συνεργασία, ως τμήμα του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού·

17. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν μέτρα αύξησης της συνειδητοποίησης των επενδυτών για την οικονομική αξία και το υψηλό δυναμικό των κλάδων της δημιουργικότητας όσον αφορά τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, για παράδειγμα, με την κατάρτιση πανευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών επιχειρηματικού σχεδιασμού για τα σχέδια/τις υπηρεσίες/τα έργα των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, καθώς και ειδικών δεικτών επίδοσης που μπορούν να διευκολύνουν την τεχνική και οικονομική αξιολόγηση των επενδύσεων του τομέα, αποφεύγοντας τις περιττές δαπάνες και τη γραφειοκρατία για τις ΜΜΕ·

18. τονίζει τη σημασία του πολιτισμού και της πολιτιστικής δημιουργικότητας για την κοινωνία και την κοινή μας ευρωπαϊκή κληρονομιά, καθώς προωθούν αξίες που αποτελούν τμήμα της συλλογικής μας μνήμης και κληρονομιάς·

19. τονίζει τη σημασία της επέκτασης της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης και της ανάπτυξής της ως εστίας για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, της συλλογικής μνήμης και της δημιουργικότητας της Ευρώπης και ως αφετηρίας για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, καινοτόμων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων· τονίζει ότι οι καλλιτεχνικές ανταλλαγές συνιστούν έναν από τους πυλώνες της πολιτιστικής κληρονομιάς μας και της οικονομίας μας, και ότι πρέπει, επομένως, να διασφαλισθεί η διάρκειά τους με πρόσφορους μηχανισμούς μεταφοράς της γνώσης και των δεξιοτήτων·

20. επισημαίνει τη σημασία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία εστιάζουν στην επαγγελματική κατάρτιση, την ανάπτυξη των ιδεών και της αφήγησης ιστοριών, στις ηλεκτρονικές δεξιότητες, στις τεχνικές, επιχειρηματικές και προωθητικές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κοινωνικών δικτύων, καθώς και στις δεξιότητες των εργαζομένων· επισημαίνει το δυναμικό της στενής συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ CCI, πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, σχολών καλών τεχνών και καλλιτεχνικών ιδρυμάτων για την παροχή κοινών προγραμμάτων κατάρτισης και ευκαιριών διά βίου μάθησης· συνεπώς, ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να δημιουργήσουν ευκαιρίες για τέτοια συνεργασία, να χαράξουν πολιτικές οι οποίες να συνδυάζουν τις επενδύσεις σε υποδομές με τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και να διερευνήσουν τη δυνατότητα θέσπισης συστημάτων κουπονιών καινοτομίας, ούτως ώστε να βοηθηθούν οι ΜΜΕ και τα μεμονωμένα άτομα που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας να αποκτήσουν επαγγελματικά προσόντα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.2.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

45

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Lena Ek, Ioan Enciu, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Romana Jordan Cizelj, Arturs Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Jaroslav Paška, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Badia i Cutchet, Antonio Cancian, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Yannick Jadot, Ivailo Kalfin, Bernd Lange, Mario Pirillo, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (3.3.2011)

προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

σχετικά με την απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας

(2010/2156(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Oldřich Vlasák

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  χαιρετίζει το γεγονός ότι οι κλάδοι του πολιτισμού και των δημιουργικών βιομηχανιών (ΚΠΔ), οι οποίοι αποτελούν σε μεγάλο βαθμό τον πόλο έλξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και ένα όραμα για την κοινωνική, οικονομική και εδαφική ανάπτυξη, αναγνωρίζονται από την Πράσινη Βίβλο ως ένα μέσο υπέρ της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, και επισημαίνει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές στα περισσότερα κράτη μέλη είναι αρμόδιες για τους τομείς που αναφέρονται στο πλαίσιο των ΚΠΔ, κυρίως δε για τον πολιτισμό, την έρευνα, την εκπαίδευση, τον τουρισμό και την απασχόληση, και συνεπώς πρέπει να τονισθεί ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν στον τομέα αυτό·

2.  επισημαίνει ότι οι πολιτιστικές και δημιουργικές υποδομές και εγκαταστάσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του φυσικού περιβάλλοντος στις πόλεις και κωμοπόλεις, με τη δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για επενδύσεις, και, ειδικότερα, την αποκατάσταση και την αναζωογόνηση των παλαιών βιομηχανικών περιοχών, και ότι, η πολιτιστική κληρονομιά προσδίδει υπεραξία και προσθέτει μοναδικότητα στην ανάπτυξη και την αναγέννηση των αγροτικών περιοχών, κυρίως με τη συμβολή της στον αγροτουρισμό και με την πρόληψη της μείωσης του πληθυσμού των περιοχών αυτών· θεωρεί επίσης ότι αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα στο πλαίσιο των στρατηγικών για την αποκατάσταση των παλαιών βιομηχανικών περιοχών καθώς και στο πλαίσιο των πολιτικών για τον προσδιορισμό των νέων τομέων τουρισμού που εμφανίζονται και τον επαναπροσδιορισμό του παραδοσιακού τουρισμού· πιστεύει, για το λόγο αυτό, ότι οι πρέπει να υποστηριχθεί η δημιουργία βιομηχανιών στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργικότητας καθώς και η ανάπτυξη των ήδη υφισταμένων μέσω εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δημοσίων αρχών που αντιπροσωπεύουν διάφορες πολιτικές, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των αντίστοιχων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών·

3.  πιστεύει ότι τα σχέδια που αφορούν τον πολιτισμό και βασίζονται στη δημιουργικότητα είναι ικανά όχι μόνο να βελτιώσουν τις διαρθρωτικές συνθήκες στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, συμβάλλοντας έτσι στην εδαφική συνοχή της ΕΕ και τις διαρθρωτικές συνθήκες στις υστερούσες περιφέρειες, αλλά και υποστηρίζοντας άμεσα την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία απασχόλησης σε όλες τις περιοχές προσφέροντας ένα τεράστιο δυναμικό για νέα ανάπτυξη και απασχόληση μέσω της καινοτομίας, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να χρησιμοποιήσουν, και να αποκομίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα οφέλη από αυτά, τα υπάρχοντα προγράμματα στήριξης της ΕΕ όπως είναι η πολιτική συνοχής και η διαρθρωτική πολιτική, η αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα, το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, κ.λπ. καθώς και να δημιουργήσουν νέα προγράμματα με σκοπό την ενίσχυση της πολιτισμικής διαφορετικότητας και της δημιουργικότητας (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τις περιφερειακές γλώσσες και κουλτούρες), της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν του υφιστάμενους μηχανισμούς παροχής τεχνικής βοηθείας για την προώθηση της γνώσης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε σχέση με τα προβλήματα εφαρμογής·

4.  υπογραμμίζει ότι ο πολιτισμός έχει να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο από πλευράς βιώσιμης ανάπτυξης στις διασυνοριακές περιοχές και γνωρίζει ότι οι πολιτιστικές και δημιουργικές υποδομές και οι σχετικές εγκαταστάσεις μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη της εδαφικής συνοχής· πιστεύει ότι η τόνωση του πολιτισμού και της δημιουργικότητας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εδαφικής συνεργασίας που πρέπει να ενισχυθεί· καλεί όλους του εμπλεκόμενους σε τοπικό επίπεδο φορείς να αξιοποιήσουν τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας προκειμένου να αξιοποιήσουν και να μεταφέρουν βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη του τομέα του πολιτισμού και της δημιουργικότητας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χαρτογραφήσουν τις διαθέσιμες γνώσεις σχετικά με τις πρακτικές, τις ανάγκες και τις καλές εμπειρίες στο πλαίσιο της διασυνοριακής και περιφερειακής πολιτιστικής και δημιουργικής συνεργασίας, να αποκτήσουν ειδική εμπειρογνωμοσύνη σε σχέση με τον πολιτισμό, τη δημιουργικότητα και τις διασυνοριακές περιοχές (ιδίως σε τομείς που έχουν διερευνηθεί ελάχιστα όπως ο σύνδεσμος μεταξύ πολιτισμού, δημιουργικότητας και οικονομίας) και να εκπονήσουν διασυνοριακές στρατηγικές για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών πόρων·

5.  επισημαίνει ότι η υποδομή δικτύων όπως οι ταχείες ευρυζωνικές και διαδικτυακές συνδέσεις, έχουν ιδιαίτερη σημασία και αποτελούν προϋπόθεση για την ανάπτυξη των ΚΠΔ στο βαθμό που μειώνουν τα μειονεκτήματα της τοποθεσίας, και ότι η τεχνολογία αποτελεί ζωτικής σημασίας κινητήρια δύναμη πίσω από αυτούς τους κλάδους· χαιρετίζει τις προβλεπόμενες δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου των ΚΠΔ ως καταλύτη για την καινοτομία και τη διαρθρωτική αλλαγή στο πλαίσιο των εμβληματικών πρωτοβουλιών "Καινοτόμος Ένωση"· και "Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη"· τονίζει το ρόλο των ΤΠΕ στο πλαίσιο των ΚΠΔ και τη "δημιουργική σχέση" μεταξύ επενδύσεων, τεχνολογίας, καινοτομίας, επιχειρηματικού πνεύματος και εμπορίου, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την πρόσβαση στις νέες ΤΠΕ, και να ενθαρρύνουν τη χρήση τους, στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας, να στηρίξουν τις ευρυζωνικές υποδομές και, μόλις επιτευχθεί η συνολική βασική ευρυζωνική κάλυψη στην Ευρώπη, να παράσχουν επίσης και στις αγροτικές περιφέρειες επαρκή δίκτυα υψηλής και πολύ υψηλής ταχύτητας και άλλες μορφές οικονομικά αποδοτικών διαδικτυακών συνδέσεων, με στόχο να εξασφαλισθεί μια ισορροπημένη ανάπτυξη μακροπρόθεσμα·

6.  επισημαίνει ότι η κινητικότητα είναι βασικός παράγων ανάπτυξης των ΚΠΔ επιτρέποντάς τους να επεκταθούν πέραν του τοπικού και περιφερειακού επιπέδου και να έχουν πρόσβαση στην ευρύτερη κοινοτική και παγκόσμια αγορά· επισημαίνει ως εκ τούτου τη σημασία των πρωτοβουλιών της ΕΕ όπως το Πρόγραμμα Αδελφοποίησης Πόλεων και το Πρόγραμμα Leonardo da Vinci που διευκολύνουν την κινητικότητα αυτή· πιστεύει ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να αφιερώσει μεγαλύτερη προσοχή στις δραστηριότητες αδελφοποίησης μεταξύ πόλεων, δήμων και περιφερειών, οι οποίες αποτελούν εδώ και πολλά χρόνια ένα εξαιρετικό φόρουμ για πολιτιστική και δημιουργική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών· καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές ενώσεις τοπικών και περιφερειακών αρχών, να προωθήσει σύγχρονες και υψηλής ποιότητας πρωτοβουλίες αδελφοποίησης και ανταλλαγών με τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων, να εργασθεί για την άρση των νομικών και διοικητικών φραγμών και τη στήριξη πρωτοβουλιών προκειμένου να ενθαρρυνθεί και να βελτιωθεί η κινητικότητα των καλλιτεχνών, των έργων και των πολιτιστικών παραγόντων·

7.  τονίζει την εκτεταμένη αναγνώριση της πρωτοβουλίας Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα ως "εργαστήριο" για την αστική ανάπτυξη μέσω του πολιτισμού, και καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την πρωτοβουλία αυτή και να εξασφαλίσει τις κατάλληλες συνθήκες για τη μεταφορά των βέλτιστων πρακτικών, την πολιτιστική συνεργασία και τη δημιουργία δικτύων με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών σε σχέση με τις ευκαιρίες που παρέχουν οι ΚΠΔ προκειμένου να γίνει πλήρης εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι τομείς αυτοί·

8.  συνιστά στην Επιτροπή να αξιολογήσει την καταλληλότητα των διαρθρωτικών ταμείων και των ισχυόντων και μελλοντικών προγραμμάτων στους τομείς του πολιτισμού, της έρευνας, του τουρισμού, των οπτικοακουστικών μέσων, της νεότητας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς και των παραγόντων εκείνων που καθιστούν δύσκολη ή περιορίζουν την απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων, αντλώντας έτσι διδάγματα από την πολιτική εμπειρία και από τα υπάρχοντα προγράμματα και μελέτες, ώστε να σχεδιάσει μία πολιτική συνοχής για την μετά το 2013 περίοδο, η οποία θα συμβάλλει έτσι στην πλήρη εκμετάλλευση του δυναμικού της πολιτιστικής σφαίρας, και ιδιαίτερα των κλάδων της δημιουργικότητας, αναγνωρίζοντας συγχρόνως τα οφέλη ενός δυναμικού τομέα ΚΠΔ για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργώντας ένα περιβάλλον στα πλαίσια του οποίου ενισχύονται και αξιοποιούνται η δημιουργικότητα, η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα· παροτρύνει τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τις περιφερειακές και τοπικές αρχές από τα πρώτα στάδια των διαπραγματεύσεων σε σχέση με τη νομοθεσία και τα προγράμματα που τροφοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία εις τρόπον ώστε να υπάρξει ένας πρόσφορος διάλογος μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης· υπογραμμίζει την ανάγκη απλούστευσης της δομής των Ταμείων, με εναρμονισμένους κανόνες, ως γενική αρχή της μελλοντικής πολιτικής συνοχής, προκειμένου να αυξηθεί η διοικητική ικανότητα των αντίστοιχων οργάνων και να μην αποθαρρύνεται η συμμετοχή ενδεχόμενων εταίρων σε προγράμματα·

9.  υπενθυμίζει την πολιτιστική ποικιλομορφία της Ευρώπης και ιδιαίτερα την πλούσια κληρονομιά της σε περιφερειακές γλώσσες και πολιτισμούς· επισημαίνει ότι οι ΚΠΔ αποτελούν το επίκεντρο του πυλώνα ευφυούς ανάπτυξης στο πλαίσιο της Στρατηγικής 2020 για την Ευρώπη, και, στα πλαίσια αυτά, τονίζει τη σημασία της "ευφυούς εξειδίκευσης" των δήμων και των περιφερειών· προκειμένου να γίνει πλήρης εκμετάλλευση του ευρωπαϊκού δημιουργικού δυναμικού και να δοθεί ώθηση στην ανταγωνιστικότητα, οι δημιουργικές βιομηχανίες θα έπρεπε να δημιουργήσουν διεθνώς ανταγωνιστικές συμπράξεις προκειμένου να έχουν καλύτερες επιλογές κατά τη διοχέτευση των ιδεών στην αγορά, μετατρέποντάς τις σε ελκυστικό και φιλικό προς το χρήστη προϊόν με στόχο να επιτευχθεί συνολικό συγκριτικό πλεονέκτημα στον τομέα αυτό μέχρι το 2020 και αργότερα· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις πολιτιστικές και δημιουργικές πρωτοβουλίες και παραγωγές, ως ένα μέσο για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης, με τρόπο συντονισμένο και με βάση τις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες, πόρους και δυνατότητες προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα·

10. υπενθυμίζει ότι η ύπαρξη ενός ιστού δυναμικών ΜΜΕπ αποτελεί τη βάση ενός διαφοροποιημένου και ποιοτικού κλάδου πολιτισμού και αναψυχής· ζητεί οι ΜΜΕ και το ιδιωτικό κεφάλαιο να παίξουν στο μέλλον σημαντικότερο ρόλο στην εφαρμογή των σχεδίων και μέτρων στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, ιδιαίτερα μέσω της σύμπραξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, και της μεγιστοποίησης της χρήσης των οικονομικών μηχανισμών της ΕΤΕ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, των εγγυήσεων δανείων και της προώθησης της συμμετοχής κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου στο ξεκίνημα καινοτόμων ΚΠΔ· καλεί την Επιτροπή να απλουστεύσει τους κανόνες λειτουργίας των οργάνων αυτών , δεδομένου ότι η πολυπλοκότητα που τους χαρακτηρίζει σήμερα περιορίζει τη χρήση τους· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν περαιτέρω τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, για να βελτιωθεί η ποιότητα των έργων και η συμμετοχή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, κυρίως ΜΜΕ, σε ευρωπαϊκά έργα·

11. αναγνωρίζοντας τον εξαιρετικό διασυνοριακό χαρακτήρα των ΚΠΔ, καλεί την Επιτροπή, σε συντονισμό με την Eurostat να συνεχίσει τις προσπάθειές της για τον καλύτερο ορισμό του κλάδου και προκειμένου να αντικατοπτρίζεται ο τελευταίος με μεγαλύτερη ακρίβεια στις στατιστικές (ανάπτυξη νέων προτύπων και μεθοδολογίας για τη συλλογή ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων, βελτίωση της δυνατότητας σύγκρισής τους καθώς και της ποιότητας των διαδικασιών συλλογής·

12. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την στήριξη, προώθηση και διευκόλυνση της ανάπτυξης του τομέα του πολιτισμού και της δημιουργικότητας με την εφαρμογή ενός πιο σύνθετου συστήματος συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των οργάνων της ΕΕ με βάση την μεταφορά εμπειρίας βέλτιστης πρακτικής, και συνιστά στην Επιτροπή να συμπεριλάβει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στη διαδικασία παρακολούθησης της Πράσινης Βίβλου, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.2.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Jean-Paul Besset, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michail Tremopoulos, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karima Delli, Karin Kadenbach, Andrey Kovatchev, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Patrice Tirolien, Derek Vaughan

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 187, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Stanimir Ilchev


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (1.3.2011)

προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

σχετικά με την απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας

(2010/2156(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Cecilia Wikström

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας στην Ευρώπη διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο για την προώθηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και του πλουραλισμού αλλά επίσης ότι συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική ανάκαμψη, στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και στη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν κρίσιμους παράγοντες στους εν λόγω τομείς,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για να αναπτυχθούν οι ευρωπαϊκοί κλάδοι πολιτισμού και δημιουργικότητας απαιτείται ένα σύγχρονο, προσιτό και νομικά ασφαλές σύστημα προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογική πρόοδος στους τομείς των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών σε καμία περίπτωση δεν μεταβάλλει την ουσιώδη ανάγκη για προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται η καλύτερη συμμόρφωση προς το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που προστατεύει αυτά τα δικαιώματα καθώς και μεταρρυθμίσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης στον πολιτιστικό κλάδο, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων παράλληλα με ένα ισορροπημένο σύστημα προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα τόσο των δημιουργών όσο και των καταναλωτών,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάτμηση της αγοράς θέτει ολοένα και περισσότερα εμπόδια στην ανάπτυξη επιγραμμικών υπηρεσιών καθώς οι πάροχοι περιεχομένου αποσκοπούν στην προσφορά δημιουργικών έργων σε ολόκληρη την αγορά της ΕΕ,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάτμηση αυτή σημαίνει ότι οι καταναλωτές που ενδιαφέρονται για μία διασυνοριακή πρόσβαση σε δημιουργικό περιεχόμενο αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια ή εξετάζουν την περίπτωση εναλλακτικών, αν και μη πάντοτε νόμιμων, τρόπων πρόσβασης που είναι επιβλαβείς σε ό, τι αφορά την εκμετάλλευση δημιουργικών έργων και εμποδίζουν τη γνήσια ανάπτυξη μιας εσωτερικής ψηφιακής αγοράς,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα σύγχρονο κοινοτικό καθεστώς εμπορικών σημάτων για την προστασία της αξίας των επενδύσεων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε σχεδιασμό, δημιουργικότητα και καινοτομία,

1.  υπογραμμίζει πως χρειάζεται αποτελεσματική εφαρμογή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε επιγραμμικά και μη περιβάλλοντα και στο ίδιο πλαίσιο τονίζει ότι κάθε μέτρο πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά ούτως ώστε να διασφαλίζεται η αποδοτικότητα, και η συμμόρφωση προς τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

2.  υπογραμμίζει ότι οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της παραβίασης των δικαιωμάτων του δημιουργού πρέπει να στηρίζονται από το κοινό και να κατανοούνται καλύτερα από τους καταναλωτές προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος να μειωθεί η υποστήριξη των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από τους πολίτες,

3.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για αποτελεσματικές μεθόδους ευαισθητοποίησης του κοινού σ' ό, τι αφορά τον αντίκτυπο των παραβιάσεων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,

4.  σημειώνει ότι η κατάτμηση της αγοράς στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας οφείλεται εν μέρει στην πολιτιστική ποικιλομορφία και στις γλωσσικές προτιμήσεις των καταναλωτών,

5.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι σημερινές πρακτικές αδειοδότησης συμβάλλουν στην κατάτμηση της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ· διαπιστώνει ότι, αν και έχει σημειωθεί πρόοδος, δεν έχει αντιμετωπισθεί το αίτημα των καταναλωτών για άδειες πολλαπλής εδαφικής ισχύος και πολλαπλών ρεπερτορίων για χρήσεις σε διασυνοριακό και επιγραμμικό περιβάλλον,

6.  τονίζει με έμφαση ότι μια αποδοτικότερη και λιγότερο δαπανηρή διαδικασία αδειοδότησης με διαλειτουργικές τεχνολογικές πλατφόρμες μπορεί να εξασφαλίσει μια ευρύτερη διάδοση πολιτιστικών και δημιουργικών περιεχομένων και να αποδώσει υψηλότερα εισοδήματα για τους δημιουργούς, ενώ, συγχρόνως, να είναι επωφελείς για τους διαμεσολαβητές και τους παρόχους υπηρεσιών,

7.  υπενθυμίζει ότι ο στόχος της ΕΕ είναι να προωθήσει τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (CCI) τόσο σε επιγραμμικό όσο και σε μη επιγραμμικό περιβάλλον· στόχο πρέπει να αποτελεί η ευρεία χρήση πανευρωπαϊκών αδειών κατ' απαίτηση της αγοράς και των καταναλωτών· εάν αυτό δεν επιτευχθεί εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, θα πρέπει να διεξαχθεί μια εκτεταμένη αποτίμηση όλων των εν δυνάμει εμποδίων για τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της αρχής της εδαφικότητας,

8.  τονίζει πως οι κανόνες ΦΠΑ και η έλλειψη προσβάσιμων μεθόδων πληρωμής για επιγραμμικές πωλήσεις αποτελούν και αυτά εμπόδιο στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης,

9.  ζητεί λοιπόν από την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις για τους τρόπους αντιμετώπισης των ζητημάτων αυτών προκειμένου να εξαλειφθούν τα υπάρχοντα εμπόδια στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς και συγκεκριμένα σε επιγραμμικό περιβάλλον με ταυτόχρονο σεβασμό της ζήτησης των καταναλωτών και της πολιτιστικής ποικιλομορφίας,

10. τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπισθεί επιτέλους η "δίψα για βιβλία" που βιώνουν τα άτομα με μειωμένη όραση και με πρόβλημα ανάγνωσης εντύπων· υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη την υποχρέωσή τους σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν πρόσβαση σε πολιτιστικό υλικό σε προσπελάσιμες μορφές, και να διασφαλίσουν ότι η νομοθεσία που προστατεύει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας δεν αποτελεί παράλογο ή γεμάτο διακρίσεις φραγμό στην πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες σε πολιτιστικό υλικό· καλεί την Επιτροπή να εργασθεί ενεργά και θετικά στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) για την επίτευξη ενός δεσμευτικού νομικού προτύπου, με βάση το σχέδιο πρότασης συνθήκης της Παγκόσμιας Οργάνωσης Τυφλών που κατατέθηκε στην WIPO το 2009,

11. τονίζει την ανάγκη να επιλυθεί το θέμα των ορφανών έργων· χαιρετίζει την δεδηλωμένη πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει προτάσεις σε αυτό τον τομέα· σημειώνει ότι το πρόβλημα των ορφανών έργων και η "μαύρη τρύπα του 20ου αιώνα" δεν περιορίζεται σε έντυπα έργα, όπως βιβλία και περιοδικά, αλλά επεκτείνεται σε όλες τις μορφές έργων, συμπεριλαμβανομένης της φωτογραφίας, της μουσικής και των οπτικοακουστικών έργων,

12. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη χρηματοδοτική στήριξη πρωτοβουλιών του ιδιωτικού τομέα για τη δημιουργία ευρέως προσβάσιμων δικαιωμάτων και τραπεζών δεδομένων ρεπερτορίου για μουσικό, οπτικοακουστικό και άλλο ρεπερτόριο· αυτές οι τράπεζες δεδομένων θα μπορούσαν να αυξήσουν τη διαφάνεια και να εκσυγχρονίσουν τις διαδικασίες για εκκαθάριση δικαιωμάτων,

13. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη σύσταση ισότιμων, αμερόληπτων και αποτελεσματικών εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών για όλους τους ενδιαφερομένους,

14. εκφράζει την ικανοποίηση του για την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού καθεστώτος εμπορικών σημάτων από την Επιτροπή και ενθαρρύνει την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα εμπορικά σήματα προστατεύονται στον ίδιο βαθμό τόσο σε επιγραμμικά όσο και σε μη επιγραμμικά περιβάλλοντα,

15. εκφράζει την άποψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ όταν πρόκειται για τη δήλωση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ανταποκρινόμενη στην αρχή της "προτεραιότητας στις μικρές επιχειρήσεις" που θεσπίσθηκε με την πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, εφαρμόζοντας, μεταξύ άλλων, την αρχή της εξάλειψης των διακρίσεων για τις ΜΜΕ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.2.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Toine Manders


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

17.3.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Mary Honeyball, Cătălin Sorin Ivan, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Timo Soini, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen, Milan Zver

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nessa Childers, Oriol Junqueras Vies, Ramona Nicole Mănescu, Hans-Peter Martin, Iosif Matula, Francisco José Millán Mon, Monika Smolková

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 187, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Christian Engström, Miguel Angel Martínez Martínez

Τελευταία ενημέρωση: 28 Απριλίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου