Postup : 2010/2235(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0264/2011

Predkladané texty :

A7-0264/2011

Rozpravy :

PV 26/09/2011 - 21
CRE 26/09/2011 - 21

Hlasovanie :

PV 27/09/2011 - 8.13
CRE 27/09/2011 - 8.13
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


SPRÁVA     
PDF 252kWORD 187k
8. júla 2011
PE 456.969v02-00 A7-0264/2011

o bezpečnosti európskej cestnej premávky na roky 2011 – 2020

(2010/2235(INI))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajca: Dieter-Lebrecht Koch

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o bezpečnosti európskej cestnej premávky na roky 2011 – 2020

(2010/2235(INI))

Európsky parlament,

–    so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Udržateľná budúcnosť dopravy: smerom k integrovanému a používateľsky prístupnému systému založenému na technológiách (KOM(2009)0279),

–    so zreteľom na bielu knihu Komisie s názvom Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravnému systému efektívne využívajúceho zdroje (KOM(2011)0144),

–    so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Smerom k európskemu priestoru bezpečnosti cestnej premávky: politické usmernenia pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2011 – 2020 (KOM(2010)0389),

–    so zreteľom na závery Rady z 2. a 3. decembra 2010 o oznámení Komisie nazvanom Smerom k európskemu priestoru bezpečnosti cestnej premávky: politické usmernenia pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2011 – 2020 (16951/10),

–    so zreteľom na štúdiu Komisie(1) hodnotiacu tretí európsky akčný program bezpečnosti na cestách,

–   so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov s názvom Politické usmernenia pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2011 – 2020 (CdR 296/2010),

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru s názvom Smerom k európskemu priestoru bezpečnosti cestnej premávky (CESE 539/2011),

–    so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN 64/255 z 10. mája 2010 o zlepšovaní bezpečnosti cestnej premávky na celom svete,

–    so zreteľom na svoje uznesenie z 29. septembra 2005 o Európskom akčnom programe bezpečnosti na cestách: zníženie počtu obetí dopravných nehôd v Európskej únii do roku 2010 na polovicu: spoločná zodpovednosť(2),

    so zreteľom na svoje uznesenie z 27. apríla 2006 o bezpečnosti cestnej premávky: poskytovanie eCall občanom(3),

–    so zreteľom na svoje uznesenie z 18. januára 2007 o európskom akčnom programe bezpečnosti na cestách – strednodobé preskúmanie(4),

–    so zreteľom na svoje uznesenie z 23. apríla 2009 o akčnom pláne pre inteligentné dopravné systémy(5),

–    so zreteľom na svoje uznesenie z 23. apríla 2009 o akčnom pláne pre mestskú mobilitu(6),

–    so zreteľom na svoje uznesenie z 18. mája 2010 o sankciách za závažné porušenia pravidiel v sociálnej oblasti, týkajúcich sa cestnej dopravy(7),

–    so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2010 o udržateľnej budúcnosti dopravy(8),

–   so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0264/2011),

A.  keďže v roku 2009 zahynulo pri nehodách na cestách v Európskej únii viac ako 35 000 osôb a vyše 1 500 000 ich bolo zranených,

B.  keďže na každú smrteľnú nehodu štatisticky pripadajú ďalšie 4 nehody s následným trvalým postihnutím, 10 nehôd s ťažkými zraneniami a 40 nehôd s ľahkými zraneniami,

C.  keďže sociálne náklady v dôsledku nehôd v cestnej premávke sa odhadujú na 130 miliárd EUR ročne,

D.  keďže cieľ stanovený v treťom akčnom programe znížiť počet úmrtí pri dopravných nehodách v EÚ do konca roka 2010 na polovicu nebol splnený, hoci počet úmrtí sa výrazne znížil,

E.   keďže spoločnosť v EÚ ešte stále v relatívne vysokej miere toleruje dopravné nehody a počet osôb, ktoré každoročne zahynú, zodpovedá počtu mŕtvych pri zrútení 250 stredne veľkých dopravných lietadiel,

F.  keďže na jednej strane je potrebné vynakladať čoraz väčšie úsilie o dodatočné zníženie počtu obetí nehôd na cestách a na strane druhej je treba zabezpečiť, aby sa pri poklese celkového počtu neprejavila ľahostajnosť,

G.  keďže bezpečnosť cestnej premávky je celospoločenskou zodpovednosťou,

H. keďže z opatrení stanovených v treťom akčnom programe sa v plnom rozsahu realizovalo len 27,5 % a sú preto potrebné oveľa ambicióznejšie ciele a opatrenia na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, než aké Komisia doteraz navrhla,

I.   keďže legislatívny rámec pre nariadenia a smernice vychádzajúce z vedeckých údajov ešte nebol plne využitý a keďže implementované európske právo môže prispieť k záchrane životov,

J.   keďže mnohé legislatívne opatrenia na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, ako napríklad smernica 2008/96/ES o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry, už boli schválené a v nasledujúcich rokoch nadobudnú účinnosť,

K.  keďže Komisia pred skončením platnosti tretieho akčného programu bezpečnosti na cestách nepredložila návrh nového akčného programu,

L.   keďže pravdepodobnosť úmrtia pri nehode na ceste je na každý kilometer 9-násobne vyššia v prípade chodcov, 7-násobne v prípade cyklistov a 18-násobne v prípade vodičov motocyklistov ako v prípade cestujúcich v osobnom aute,

M.  keďže približne k 55 % smrteľných úrazov dochádza na vidieckych cestách, k 36 % v mestských oblastiach a k 6 % na diaľniciach,

N.  keďže v prípade, že sa započíta dochádzanie do práce a z práce, tvoria 60 % pracovných úrazov so smrteľnými následkami dopravné nehody,

O.  keďže počet úmrtí na cestách neustále klesá, ale počet smrteľných nehôd motocyklistov sa nemení a na mnohých miestach stúpa,

P.   keďže cestovanie prostriedkami verejnej dopravy je omnoho bezpečnejšie ako cestovanie súkromným vozidlom,

R.  keďže tzv. mŕtvy uhol v prípade nákladných vozidiel predstavuje smrteľné nebezpečenstvo pre cyklistov a chodcov,

S.   keďže Európska únia sa vyrovnáva s demografickou zmenou a je nutné brať náležite do úvahy predovšetkým potreby starších osôb v oblasti mobility,

T.   keďže nový technologický vývoj, ako napríklad zavedenie hybridných vozidiel a elektrifikácia pohonu, vytvára nové výzvy pre záchranné služby,

U.  keďže realizácia európskych, vnútroštátnych, regionálnych a miestnych opatrení sa musí úzko koordinovať,

V.  keďže smernica o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry 2008/96/ES vyžaduje vykonávanie auditov bezpečnosti ciest a bezpečnostných kontrol ako súčasť pravidelnej údržby ciest; a keďže táto smernica sa vzťahuje len na cestnú infraštruktúru transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), pričom mnohé vnútroštátne a miestne cesty nepodliehajú žiadnej regulácii,

W. keďže pravidelné kontroly všetkých európskych ciest príslušnými subjektmi sú základným prvkom prevencie možných rizík pre účastníkov cestnej premávky,

X.  keďže dostupné údaje o príčinách nehôd a zranení sú rozhodujúce pre zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky, ako ukázali okrem iného projekty VERONICA,

Východiská

1.   víta posudzované oznámenie Komisie, ale vyzýva Komisiu, aby do konca roka 2011 rozvinula svoje návrhy do plnohodnotného akčného programu, ktorý bude obsahovať podrobný súbor opatrení s jasnými harmonogramami ich realizácie a nástrojmi na monitorovanie, aby bolo možné účinnosť opatrení pravidelne kontrolovať, ako aj hodnotenie v polovici trvania;

2.  súhlasí s postojom Komisie, že zvýšenie bezpečnosti v doprave si vyžaduje koherentný, ucelený a integrovaný prístup, a žiada, aby sa otázkami bezpečnosti cestnej premávky zaoberali všetky príslušné oblasti politiky, ako je politika v oblasti vzdelávania, zdravia, životného prostredia, sociálna politika a policajná a súdna spolupráca;

3.  vyzýva Komisiu, aby zlepšila rámcové podmienky pre bezpečnejšiu a ekologickejšiu prepravu, ako je chôdza, bicyklovanie, autobusová alebo železničná doprava, s cieľom podnecovať jej využívanie;

4.   navrhuje, aby sa prednostne do roku 2014 vymenoval koordinátor pre bezpečnosť cestnej premávky v EÚ, ktorý by bol súčasťou Európskej komisie a mal by:

· podporovať – ako uznávaná osobnosť v oblasti bezpečnosti cestnej dopravy – so svojimi skúsenosťami, odbornými znalosťami a zručnosťami súčasné projekty v oblasti bezpečnosti cestnej premávky a iniciovať nové inovatívne projekty,

· koordinovať opatrenia v oblasti bezpečnosti cestnej premávky v rámci Komisie a medzi členskými štátmi,

· uľahčovať na vysokej politickej úrovni prípravu, realizáciu a presadzovanie účinných a konzistentných politík bezpečnosti cestnej premávky v súlade s cieľmi EÚ,

· dohliadať na konkrétne projekty, ako je harmonizácia ukazovateľov, údajov a pokiaľ možno národných plánov bezpečnosti cestnej premávky,

· podporovať výmenu najlepších postupov a vykonávanie ustanovení týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky v spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami, členskými štátmi ich regionálnymi a miestnymi orgánmi,

· vytvoriť prepojenie medzi príslušnými politickými a akademickými úrovňami s cieľom poskytnúť priestor pre multidisciplinárny prístup;

5.  vyzýva Komisiu, aby vytvorila fórum pre spoluprácu, kde si štátni zástupcovia, orgány na presadzovanie práva, združenia obetí a centrá na sledovanie bezpečnosti cestnej premávky budú môcť vymieňať informácie o najlepších postupoch a užšie spolupracovať pri zlepšovaní uplatňovania pravidiel cestnej premávky, a to na vnútroštátnej aj nadnárodnej úrovni;

6.   zdôrazňuje, že treba venovať osobitnú pozornosť riadnemu vykonávaniu a efektívnejšiemu presadzovaniu existujúcich právnych predpisov a opatrení; poukazuje zároveň na to, že ešte stále existuje priestor pre legislatívne opatrenia na úrovni EÚ;

7.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že rozpočet EÚ na opatrenia v oblasti bezpečnosti cestnej premávky sa v posledných rokoch výrazne znížil, a vyzýva Komisiu na zamedzenie tohto vývoja;

8.  bezvýhradne podporuje cieľ znížiť do roku 2020 celkový počet úmrtí na cestách v EÚ v porovnaní s rokom 2010 na polovicu a žiada, aby sa na toto obdobie stanovili ďalšie jasné a merateľné ciele, a to najmä

· znížiť počet detí vo veku do 14 rokov usmrtených na cestách o 60 %

· znížiť počet chodcov a cyklistov usmrtených pri haváriách na cestách o 50 % a

· znížiť počet osôb, ktoré utrpeli zranenia ohrozujúce život, o 40 % vychádzajúc z jednotnej definície pre celú EÚ, ktorá by sa mala urýchlene vymedziť;

Etické aspekty

9.   zdôrazňuje, že každý občan EÚ má nielen právo na individuálne využívanie cestných komunikácií a na bezpečnú cestnú premávku, ale predovšetkým aj povinnosť prispievať k bezpečnosti v cestnej premávke svojím správaním; domnieva sa, že orgány verejnej správy a EÚ majú morálnu a politickú povinnosť prijať opatrenia a kroky na riešenie tohto sociálneho problému;

10. pripomína svoj názor, že je potrebná doplňujúca dlhodobá stratégia presahujúca časový rámec posudzovaného oznámenia, ktorej cieľom je predísť všetkým úmrtiam v cestnej premávke (vízia nulovej úmrtnosti - Vision Zero); s vedomím, že to nemožno uskutočniť bez rozsiahleho využívania technológie v cestných vozidlách a rozvoja riadnych sietí pre inteligentný dopravný systém (ITS) vyzýva Komisiu, aby vypracovala ústredné prvky tejto stratégie a predložila ich v priebehu nasledujúcich troch rokov;

11. trvá na tom, že úcta k životu a ľudskej osobnosti by sa mala prejaviť v spoločnom kultúrnom a etickom procese, kde sa cestná komunikácia bude zámerne interpretovať ako ľudské spoločenstvo;

12. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby tretiu novembrovú nedeľu oficiálne uznali za svetový deň spomienky na obete dopravných nehôd, ako to už urobila OSN a Svetová zdravotnícka organizácia, s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o tejto problematike;

Osvedčené postupy a ich zavedenie do národných plánov

13. vyzýva Komisiu, aby vo väčšej miere podnecovala výmenu znalostí a osvedčených postupov medzi členskými štátmi, aby ich mohlo byť viac začlenených do národných, regionálnych a miestnych plánov pre bezpečnosť cestnej premávky a aby tak činnosti mohli byť založené na čo najpevnejšom metodologickom základe, čím by sa prispelo k vytvoreniu európskeho priestoru bezpečnosti cestnej premávky;

14. vyzýva Komisiu, aby preskúmala Európsku chartu bezpečnosti na cestách a podnietila vytvorenie podobných chárt na regionálnej a miestnej úrovni;

15. zdôrazňuje, že jasné a merateľné ciele poskytujú ďalšie impulzy na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a sú nevyhnutné na porovnanie pokroku dosiahnutého jednotlivými členskými štátmi, ako aj na monitorovanie a hodnotenie zavádzania opatrení v oblasti bezpečnosti cestnej premávky; zastáva názor, že by sa mal vykonať pokus o kvantifikáciu prínosu jednotlivých členských štátov k dosiahnutiu cieľa v roku 2020; domnieva sa, že tento prínos by mal slúžiť ako orientačná pomôcka pri stanovovaní priorít národných politík v oblasti bezpečnosti cestnej premávky;

16. podporuje Komisiu v jej snahe presvedčiť členské štáty, aby vypracovali národné plány pre bezpečnosť cestnej premávky; žiada, aby bolo zostavovanie a zverejňovanie týchto plánov na základe harmonizovaných spoločných usmernení stanovené ako záväzné; zdôrazňuje však, že členským štátom by sa mal ponechať značný priestor na to, aby mohli príslušné opatrenia, programy a ciele prispôsobiť národným okolnostiam;

17. vyzýva Komisiu, aby bezodkladne vyhlásila osobitný rok pre bezpečnú komerčnú cestnú dopravu;

18. vyzýva Komisiu, aby vypracovala príručku najlepších postupov v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou o zranených na mieste dopravných nehôd s cieľom zabezpečiť, že im bude poskytnuté rýchlejšie a účinnejšie lekárske ošetrenie, ktoré je kľúčovým faktorom pre prežitie najvážnejšie zranených osôb;

19. žiada Komisiu, aby v spolupráci so sociálnymi partnermi vypracovala stratégiu na zníženie počtu nehôd zamestnancov na ceste do práce a z nej; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby podnecovali podniky k vytvoreniu plánov bezpečnosti cestnej premávky; žiada Komisiu, aby vyvinula maximálne úsilie s cieľom zabezpečiť, že podnikom, ktoré zavedú plány bezpečnosti pre svojich zamestnancov, bude možné v rámci Európskej charty bezpečnosti na cestách vydať certifikát;

Zlepšenie ukazovateľov a údajov

20. považuje kvalitné a porovnateľné údaje vzťahujúce sa na všetkých účastníkov cestnej premávky vrátane cyklistov a chodcov za základný predpoklad úspešnej politiky v oblasti bezpečnosti cestnej premávky;

21. vyzýva Komisiu, aby zadala vypracovanie štúdie o hospodárskom a sociálnom vplyve úmrtí a zranení v doprave na spoločnosť v členských štátoch EÚ;

22. vyzýva Komisiu, aby do konca roka 2013 uplatnila ako časť projektu SafetyNet súbor dodatočných harmonizovaných ukazovateľov, na základe ktorých možno zlepšiť monitorovanie a vypracovať zmysluplné porovnanie pokroku dosiahnutého jednotlivými členskými štátmi;

23. vyzýva Komisiu, aby do roku 2012 vypracovala návrh, ako zlepšiť dostupné údaje týkajúce sa príčin nehôd a zranení, ako aj anonymizované údaje o závažnosti zranení a ich ďalšom priebehu; ďalej požaduje uskutočnenie podrobného multidisciplinárneho výskumu týkajúceho sa nehôd, a to v reprezentatívnych dopravných oblastiach vo všetkých členských štátoch a s podporou Európskej únie;

24. vyzýva Komisiu, aby do dvoch rokov vypracovala harmonizované definície pojmov životu nebezpečný, ťažko zranený a ľahko zranený, aby bolo možné porovnávať opatrenia a ich výsledky v členských štátoch;

25. žiada zriadenie skutočného strediska EÚ pre monitorovanie bezpečnosti cestnej premávky, ktorého úlohou by bolo pripraviť súhrn existujúcich iniciatív týkajúcich sa zhromažďovania údajov, vypracovať návrh zameraný na zlepšenie výmeny údajov, porovnávať údaje z existujúcich databáz a znalosti získané pri realizácii projektov EÚ ako SafetyNet, VERONICA alebo DaCoTa, a sprístupniť ich každému v zrozumiteľnej a každoročne aktualizovanej forme;

26. vyzýva členské štáty, aby dodržiavali existujúce povinnosti týkajúce sa prenosu údajov a urobili konkrétne pokroky v oblasti výmeny údajov v prípade cezhraničného porušovania dopravných predpisov; vyzýva členské štáty, aby do roku 2014 zosúladili systémy zhromažďovania údajov pomocou využívania softvéru na prenos citlivých údajov v reálnom čase;

Oblasti činnosti

Zlepšenie vzdelávania a správania účastníkov cestnej premávky

27. zdôrazňuje, že bezpečnosť premávky závisí vo veľkej miere od obozretnosti, ohľaduplnosti a vzájomného rešpektu, ako aj dodržiavania platných predpisov, ktoré priamo súvisí s nutnosťou systematicky zvyšovať kvalitu vzdelávania v rámci autoškôl a kvalitu postupu pri udeľovaní vodičského preukazu;

28. zastáva názor, že by sa mal pripisovať väčší význam koncepcii celoživotného vzdelávania v oblasti cestnej premávky, a preto podporuje činnosť centier bezpečnej jazdy ako jednej z účinných foriem systémového vzdelávania vodičov vo všetkých profesijných a záujmových oblastiach; domnieva sa, že dopravná výchova a vzdelávacie programy pre účastníkov cestnej premávky by sa mali začínať už od útleho veku v rodine a v škole a mali by zahŕňať bicyklovanie, chôdzu a využívanie verejnej dopravy;

29. vyzýva na zavedenie opatrení na zlepšenie odbornej prípravy nových vodičov, ako je jazdenie so sprievodom od veku 17 rokov alebo zavedenie systému postupného udeľovania vodičského oprávnenia pre odbornú prípravu vodičov, ktorá zahŕňa praktické pokyny aj po tom, čo vodič úspešne absolvoval skúšku; okrem toho žiada, aby sa pre mladých a nových účastníkov cestnej premávky zaviedol povinný bezpečnostný výcvik, v rámci ktorého by si mohli prakticky vyskúšať rôzne nebezpečné situácie;

30. žiada, aby sa v rámci výcviku vodičov venovala ako jednému z hlavných prvkov vzdelávania začínajúcich vodičov, ktorým sa dosiahne a zlepší bezpečnosť cestnej premávky, naliehavá pozornosť najdôležitejším príčinám úmrtí a vážnych zranení v cestnej premávke, ako sú prekročenie rýchlosti, jazda pod vplyvom alkoholu, drog a niektorých liekov, ktoré ovplyvňujú schopnosť viesť motorové vozidlo, nepoužívanie bezpečnostných pásov alebo iného ochranného vybavenia, napríklad prílb pre používateľov jednostopových vozidiel, používanie mobilných komunikačných zariadení počas jazdy a únava;

31. je presvedčený o nutnosti lepšieho vzdelávania začínajúcich vodičov so zreteľom na úlohu pneumatík pre bezpečnosť cestnej premávky a potrebu dodržiavania základných pravidiel riadnej údržby pneumatík a ich používania; vyzýva preto členské štáty, aby riadne a včas vykonali smernicu o vodičskom oprávnení a jej ustanovenia o povinnom začlenení časti týkajúcej sa vedomostí o pneumatikách, ako aj o základnej údržbe vozidla všeobecne do testov vodičských skúšok;

32. v rámci výcviku riadenia motorových vozidiel pre vodičov automobilov sa musí venovať väčšia pozornosť dvojkolesovým motorovým vozidlám a ich viditeľnosti;

33. žiada, aby sa pri výcviku a skúškach na získanie vodičského preukazu kládol väčší dôraz na zabezpečenie nákladu v súkromnej doprave;

34. vyzýva na povinné opakovacie kurzy prvej pomoci každých 10 rokov pre všetkých držiteľov vodičského oprávnenia;

35. nabáda členské štáty, aby zaviedli špeciálne systémy s trestnými bodmi za najnebezpečnejšie priestupky ako najúčinnejší doplnok k peňažným pokutám;

36. odporúča inštalovať do vozidiel tých účastníkov cestnej premávky, ktorí už boli viac ako raz odsúdení za riadenie pod vplyvom alkoholu, systém alcolock ako reintegračné opatrenie;

37. požaduje vyšetrenie zraku v prípade všetkých vodičov kategórií A a B každých 10 rokov a v prípade vodičov starších ako 65 rokov každých 5 rokov; vyzýva členské štáty, aby zaviedli povinnú zdravotnú prehliadku pre vodičov v určitom veku s cieľom zistiť fyzické, duševné a psychické schopnosti potrebné na to, aby títo vodiči mohli pokračovať vo vedení vozidla, a to na základe ich štatistických údajov o nehodách týkajúcich sa príslušných vekových skupín;

38. vyzýva Komisiu, aby každé tri roky vypracovala kampane pre bezpečnosť cestnej premávky EÚ so špecifickou témou a aby systematicky na tieto kampane využívala komunikačné kanály, ktoré sa vytvorili na základe uplatňovania Európskej charty bezpečnosti na cestách;

39. vyzýva Komisiu, aby sa v rámci bezpečnosti cestnej premávky usilovala znížiť počet úmrtí v cestnej premávke na úrovňových železničných priecestiach, kde sú nehody často zapríčinené neprimeraným správaním účastníkov cestnej premávky vrátane podstupovania nadmerného rizika, nedostatočnej pozornosti a nepochopenia dopravných značiek;

Harmonizácia a presadzovanie pravidiel cestnej premávky

40. žiada dôslednú harmonizáciu dopravných značiek a predpisov do roku 2013; poukazuje na to, že značky sa musia udržiavať v dobrom stave, aby sa zaistila ich spoľahlivá rozoznateľnosť a jasná viditeľnosť a v prípade, že dôjde k zmene podmienok, aj ich včasná výmena;

41. vyzýva Komisiu, aby čo najrýchlejšie prijala špecifikácie inteligentných dopravných systémov (ITS) pre prioritné opatrenia týkajúce sa bezpečnosti a zabezpečenia cestnej premávky uvedené v článku 3 písm. b) až f ) smernice 2010/40/EÚ o inteligentných dopravných systémoch;

42. považuje účinné vykonávanie platných predpisov za ústredný pilier politiky EÚ v oblasti bezpečnosti v cestnej premávke; žiada členské štáty, aby sa navzájom lepšie informovali o porušovaní dopravných predpisov v jednotlivých členských štátoch a aby ich páchatelia boli stíhaní v súlade s platným vnútroštátnym právom, a v tejto súvislosti vyzýva členské štáty, aby stanovili ročné vnútroštátne ciele týkajúce sa kontrol zameraných na prekročenie rýchlosti, jazdu pod vplyvom alkoholu alebo drog a používanie bezpečnostných pásov a prilieb a aby dôsledne dohliadali na vykonávanie týchto kontrol;

43. poukazuje na dôležitú úlohu, ktorú pri výmene osvedčených postupov pre uplatňovanie zákonov o cestnej premávke zohráva organizácia TISPOL;

44. zdôrazňuje, že pre uplatňovanie sociálnych pravidiel v cestnej doprave (nariadenie č. 561/2006 a nariadenie 3821/85/ES), ktoré majú pre bezpečnosť cestnej premávky mimoriadne veľký význam, je potrebný harmonizovaný a účinný prístup ku kontrolám; opätovne preto vyzýva Komisiu, aby splnila požiadavky Parlamentu stanovené v jeho uznesení z 18. mája 2010 o sankciách za závažné porušenia sociálnych pravidiel v cestnej doprave;

45. vyzýva Komisiu, aby preskúmala právne predpisy o čase jazdy a odpočinku s cieľom umožniť vodičom diaľkovej nákladnej dopravy stráviť týždenný odpočinok doma, a to vždy za predpokladu, že to možno dosiahnuť bez narušenia cieľov Európskej únie v oblasti bezpečnosti cestnej premávky; je presvedčený, že v celej Európskej únii treba zharmonizovať obmedzenia týkajúce sa pohybu nákladnej dopravy;

46. víta prijatie pozície Rady k smernici o cezhraničnom presadzovaní pokút za dopravné priestupky, ktorá predstavuje ďalší krok k zlepšeniu bezpečnosti cestnej premávky s jasnou pridanou hodnotou EÚ; berie na vedomie písomné vyhlásenia Komisie a niekoľkých členských štátov na decembrovom zasadnutí Rady; vyjadruje však poľutovanie, že v dôsledku zmeny právneho základu sa nebude vzťahovať na všetky členské štáty a občanov EÚ; vyjadruje znepokojenie nad tým, že pozícia Rady výrazne obmedzuje rozsah pôsobnosti smernice, a naliehavo žiada Radu, aby dosiahla uspokojivú dohodu v druhom čítaní vrátane ustanovení uľahčujúcich cezhraničné presadzovanie dopravných predpisov, usmernení týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky pre celú EÚ a požadovaných informácií pre vodičov;

47. vyzýva Komisiu, aby v prvej fáze podporila vypracovanie postupov na zadržanie vodičov pod vplyvom drog a liekov, ktoré ovplyvňujú ich spôsobilosť viesť vozidlo, a aby v druhej fáze navrhla právne predpisy EÚ zakazujúce vedenie vozidla pod vplyvom drog alebo uvedených liekov, a zabezpečila ich účinné presadzovanie;

48. požaduje zavedenie harmonizovaného limitu pre hladinu alkoholu v krvi v celej EÚ; odporúča 0 ‰, vedecky podložený rozsah tolerancie na meranie v prípade novo kvalifikovaných vodičov počas prvých 2 rokov a v prípade vodičov z povolania trvalo;

49. žiada zavedenie kontrolných systémov, ktoré umožnia systematické zisťovanie a postihovanie prekročenia rýchlosti v prípade motocyklov;

50. žiada celoeurópsky zákaz výroby, dovozu a distribúcie systémov, ktoré vodičov varujú pred cestnými kontrolami (napr. radarových detektorov, laserových rušičiek, alebo navigačných systémov s automatickým upozornením na cestné kontroly);

51. požaduje zavedenie zákazu v rámci celej EÚ vzťahujúceho sa na posielanie správ a e-mailov alebo prehliadanie internetu počas vedenia motorového vozidla, ktorý by členské štáty mali presadzovať s použitím najlepšej dostupnej technológie;

52. vyzýva Komisiu, aby do dvoch rokov vypracovala legislatívny návrh harmonizovaného prístupu k zimným pneumatikám pre osobné vozidlá, autobusy a nákladné vozidlá v regiónoch EÚ s ohľadom na poveternostné podmienky v každom členskom štáte;

53. očakáva, že Komisia do roku 2015 preskúma uplatňovanie tretej smernice o vodičskom oprávnení a prispôsobí ju meniacim sa okolnostiam, a okrem iného žiada náležite zohľadniť skutočnosť, že využívanie vozidiel typu M1 s hmotnosťou nad 3,5 tony, najmä obytných automobilov, na súkromné účely už de facto nie je možné; žiada, aby bol výcvik na vedenie obytných automobilov, ktoré iba minimálne prekračujú hranicu 3,5 tony, prístupný nielen pre osoby s vodičským oprávnením kategórie C určeným pre vodičov úžitkových vozidiel, ale aj pre osoby s vodičským oprávnením kategórie B určeným pre súkromných účastníkov cestnej premávky;

54. dôrazne odporúča zodpovedným orgánom, aby zaviedli obmedzenie rýchlosti na 30 km/h v obytných oblastiach a na všetkých jednoprúdových cestách v mestských oblastiach, ktoré nemajú samostatný jazdný pruh pre cyklistov, s cieľom účinnejšie chrániť zraniteľných účastníkov cestnej premávky;

Vytvorenie bezpečnejšej infraštruktúry v cestnej premávke

55. bezvýhradne podporuje návrh Komisie poskytovať vo všeobecnosti finančné prostriedky EÚ na infraštruktúrne projekty, ktoré sú v súlade so smernicami EÚ o bezpečnosti cestnej premávky a o bezpečnosti tunelov, vrátane budovania komunikácií nižších tried; v tejto súvislosti žiada, aby sa v pohraničných oblastiach sústredilo úsilie najmä na zníženie počtu veľmi nebezpečných úsekov, úsekov častých dopravných nehôd a úrovňových železničných priecestí;

56. znovu pripomína, že dobre udržiavaná cestná infraštruktúra prispieva k znižovaniu počtu úmrtí a zranení účastníkov cestnej premávky; vyzýva členské štáty, aby udržiavali a rozvíjali svoju cestnú infraštruktúru pomocou pravidelnej údržby a inovatívnych metód, ako je inteligentné dopravné značenie, ktoré ukazuje bezpečné vzdialenosti a smer cesty, a pasívne bezpečná cestná infraštruktúra; zdôrazňuje, že normy pre dopravné značenie, najmä pokiaľ ide o práce na ceste, sa musia rešpektovať, pretože sú rozhodujúce pre vysokú úroveň bezpečnosti cestnej premávky;

57. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby venovali väčšiu pozornosť projektovaniu ciest, podporovali vykonávanie už dostupných nákladovo efektívnych opatrení a podnecovali výskum, ktorý umožní politickým činiteľom lepšie porozumieť tomu, ako by sa mala vyvíjať cestná infraštruktúra, aby sa zvýšila bezpečnosť cestnej premávky a zohľadnili sa špecifické potreby starnúceho obyvateľstva a zraniteľných účastníkov cestnej premávky;

58. víta skutočnosť, že Komisia sústreďuje svoju pozornosť na najzraniteľnejšie skupiny účastníkov cestnej premávky (užívateľov jednostopových vozidiel, chodcov atď.), v prípade ktorých je miera nehodovosti aj naďalej príliš vysoká; vyzýva členské štáty, Komisiu a priemysel, aby pri projektovaní cestnej infraštruktúry a zariadení mali tento druh účastníkov cestnej premávky na mysli v záujme vybudovania ciest, ktoré budú bezpečné pre všetkých účastníkov; žiada, aby sa pri projektovaní a údržbe ciest vo väčšej miere zohľadňovali infraštruktúrne opatrenia na ochranu cyklistov a chodcov, napr. oddeľovanie druhov dopravy, rozširovanie sietí cyklistických trás, bezbariérových prístupov a priechodov pre chodcov;

59. vyzýva Komisiu, aby zaistila väčšiu bezpečnosť miest výkonu prác na cestách prostredníctvom usmernení na projektovanie a vybavenie miest, ktoré by mali byť pokiaľ možno štandardizované na európskej úrovni, aby sa motoristi nestretávali v každej krajine s novými, neznámymi okolnosťami; požaduje usmernenia, ktoré by mali zahŕňať riadne značenie, odstraňovanie pôvodného dopravného značenia, používanie ochranného oplotenia a prekážok, označovanie prúdov varovnými svetlami alebo šikmými znakmi a označeniami, vyhýbanie sa veľmi úzkym zatáčkam a zaistenie bezpečnosti v nočných hodinách;

60. zdôrazňuje potrebu vhodných povrchov ciest, ktoré zvyšujú odolnosť voči šmyku, odolnosť voči klimatickým a meteorologickým vplyvom a viditeľnosť a ktoré si vyžadujú malú údržbu, čím sa zvyšuje bezpečnosť používateľov infraštruktúry;

61. žiada o zjednotenie panelov informujúcich o okamžitej rýchlosti vozidiel, ale aj o zvýšenie ich viditeľnosti a čitateľnosti, pričom sa treba vyhnúť prekrývaniu panelov, ktoré znemožňuje ich jasné čítanie;

62. zdôrazňuje, že je dôležité zaistiť, aby sa z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky zlepšila vnútroštátna cestná infraštruktúra nezahrnutá do siete TEN-T, a to najmä v regiónoch EÚ s nízkou kvalitou infraštruktúry a nevyhovujúcou úrovňou bezpečnosti cestnej premávky;

63. vyzýva Komisiu, aby určila, a členské štáty, aby vykonali vhodné opatrenia, ktorými sa zabráni nehodám na vidieckych cestách, vo vidieckych oblastiach a v tuneloch a znížia sa nimi spôsobené škody;

64. naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby požiadali svoje štátne, regionálne a miestne orgány o projektovanie ciest tak, aby neohrozovali jednostopové motorové vozidlá; poukazuje na to, že bežné zvodidlá na európskych cestách predstavujú pre motocyklistov smrteľné nebezpečenstvo, a vyzýva členské štáty, aby urýchlene konali (vrátane nahradenia súčasných zvodidiel) s cieľom vybaviť nebezpečné úseky ciest zvodidlami s hornými a dolnými pásmi a ďalšími alternatívnymi systémami cestných zábran v súlade s normou EN 1317, aby sa zmiernili následky nehôd pre všetkých účastníkov cestnej premávky; poukazuje na nebezpečenstvo, ktoré pre motocyklistov predstavujú miesta opravy asfaltových vozoviek, ktoré vykazujú oveľa nižšiu priľnavosť ako normálny asfaltový povrch vozovky;

65. vyzýva Komisiu, aby podporila usmernenia na presadzovanie najlepších postupov týkajúcich sa opatrení na zmiernenie premávky, ktoré sú založené na fyzikálnych a optických inováciách, okrem iného uplatňovaním výskumných a vývojových projektov spolufinancovaných EÚ na zmiernenie premávky s cieľom obmedziť počet nehôd, hluk a znečistenie ovzdušia;

66. vyzýva členské štáty, aby vypracovali a pravidelne aktualizovali mapu najnebezpečnejších úsekov častých dopravných nehôd vo svojich cestných sieťach, ktorá by mala byť dostupná pre verejnosť a prístupná prostredníctvom navigačných systémov vo vozidlách;

67. domnieva sa, že koncepcie tzv. samovysvetľujúcej cesty (self-explaining road) a zhovievavej krajnice (forgiving roadside) sú neoddeliteľnou súčasťou politiky bezpečnosti cestnej premávky, a preto by sa mali podporovať prostredníctvom financovania EÚ a neustálej výmeny najlepších postupov;

68. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že pridávanie vibračných vodiacich pruhov bude neoddeliteľnou súčasťou výstavby a opravy ciest;

69. poukazuje na mimoriadne nebezpečenstvo, ktoré predstavujú úrovňové železničné priecestia, a vyzýva členské štáty, aby pri výstavbe a rekonštrukcii takýchto priecestí zapracovali zmenu úrovne alebo na vedľajších cestách inštalovali plné závory;

70. poukazuje na smernicu 2008/96/ES o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry, pokiaľ ide o potrebu dostatočného počtu bezpečných parkovísk pri diaľniciach; zdôrazňuje, že je dôležité dodržiavať čas jazdy a čas odpočinku a zaviesť harmonizovaný systém sankcií, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pre profesionálnych vodičov ťažkých nákladných vozidiel zaistili dostatočný počet parkovísk (kritérium kvantity) a bezpečných parkovísk, ktoré budú zodpovedať minimálnym sociálnym normám a budú poskytovať údržbu a asistenčné služby (kritériá kvality); žiada, aby sa tieto parkoviská zabezpečovali vo fáze plánovania alebo modernizácie cestnej infraštruktúry a aby sa stavebné náklady považovali za spôsobilé na spolufinancovanie v rámci programov Spoločenstva (napríklad programu TEN-T);

71. žiada, aby na nebezpečných úsekoch diaľnic platil zákaz predbiehania pre nákladné automobily;

72. vyzýva členské štáty a správcov ciest, aby zabezpečili vhodne projektované zariadenia na zvýšenie bezpečnosti, ktoré budú všetky dobre vybavené dopravnými značkami a dobre osvetlené, aby viac vyhovovali používateľom, najmä motocyklistom a cyklistom;

Zaistenie bezpečnejších vozidiel na cestách

73. odporúča, aby sa inštalácia systémov alcolocks – s malým a vedecky podloženým rozsahom tolerancie na meranie – do všetkých nových typov vozidiel úžitkovej osobnej a nákladnej dopravy stanovila ako povinná; vyzýva Komisiu, aby do roku 2013 vypracovala návrh smernice o inštalácii systému alcolock vrátane príslušných špecifikácií, pokiaľ ide o jeho technickú implementáciu;

74. vyzýva Komisiu, aby sa naďalej zameriavala na zlepšovanie pasívnej bezpečnosti vozidiel, napríklad pomocou najmodernejších systémov zvládania havárií, najmä aby zvýšila kompatibilitu medzi veľkými a malými vozidlami a medzi ťažkými nákladnými vozidlami a osobnými automobilmi alebo ľahkými úžitkovými vozidlami; požaduje, aby sa aj naďalej kládol dôraz na zmierňovanie závažnosti zrážok so zraniteľnými účastníkmi cestnej premávky; vyzýva Komisiu, aby navrhla revíziu právnych predpisov EÚ o predných ochranných zariadeniach proti podbehnutiu tak, aby sa stanovila optimálna schopnosť absorbovať energiu a výška ochranných zariadení proti podbehnutiu, ktoré sú potrebné na zabezpečenie účinnej ochrany pre vodičov automobilov v prípade zrážky;

75. vyzýva Komisiu, aby do dvoch rokov predložila správu o tom, do akej miery je celkový rozhľad vodiča narušený zlepšenou ochranou cestujúcich, ktorú predstavujú posilnené stĺpiky typu A, B a C, a či má toto vplyv na bezpečnosť zraniteľných účastníkov cestnej premávky;

76. vyzýva Komisiu, aby do dvoch rokov predložila správu o bezpečnostných aspektoch elektromobility, ktorá zahŕňa elektrické bicykle a bicykle s pomocným elektromotorom;

77. vyzýva Komisiu, aby do roku 2013 predložila návrh, ktorý by mal zabezpečiť, aby každé nové vozidlo bolo štandardne vybavené zlepšenou signalizáciou zapnutia bezpečnostných pásov na predných a zadných sedadlách so zvukovým a vizuálnym upozornením;

78. vyzýva Komisiu, aby zhodnotila, či je užitočné inštalovať detektory únavy, a prípadne ich stanovila ako povinné;

79. vyzýva výrobcov automobilov, aby pri vývoji elektroautomobilov a iných nových pohonných technológií venovali osobitnú pozornosť účinnej ochrane tak cestujúcich, ako aj pomocníkov a záchranárov pred ďalšími zdrojmi nebezpečenstva v prípade nehody;

80. vyzýva členské štáty, aby účinne a dôkladne monitorovali dovážané príslušenstvo, komponenty a náhradné súčiastky do motorových vozidiel, motocyklov a bicyklov s cieľom zabezpečiť, že budú vyhovovať požiadavkám a spĺňať prísne európske normy v oblasti ochrany spotrebiteľa;

81. vyzýva Komisiu, aby dôkladne preskúmala prípadnú súvislosť medzi vylepšenou bezpečnostnou technikou vozidla a zníženým vnímaním rizika u vodiča a do dvoch rokov predložila Európskemu parlamentu správu týkajúcu sa tejto problematiky;

82. žiada Komisiu, aby vytvorila jednotný európsky priestor pre pravidelné technické kontroly všetkých motorových vozidiel a ich elektronických systémov súvisiacich s bezpečnosťou; očakáva, že základom týchto kontrol budú najprísnejšie jednotné normy; očakáva, že kontrolu vozidiel a vystavovanie osvedčení o technickej kontrole budú vykonávať nezávislé kontrolné inštitúcie, ktoré toto oprávnenie získajú na základe jednotnej normy; očakáva, že tieto osvedčenia sa budú vzájomne uznávať;

83. vyzýva Komisiu, aby do dvoch rokov stanovila spoločné normy pre technické kontroly vozidiel po ťažkých nehodách;

84. vyzýva Komisiu, aby podporila vyššie normy bezpečnosti vozidiel, napríklad v oblasti automobilových technológií, ako prostriedok na zabránenie zrážkam; zdôrazňuje významnú úlohu, ktorú hrajú inteligentné dopravné systémy (ITS) pri znižovaní počtu úmrtí v dôsledku dopravných nehôd, a pripomína ekologický potenciál inteligentných automobilov a inteligentných cestných komunikácií, ako aj pilotných projektov výskumu a vývoja pre zariadenia V2V a V2R; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa zameriavali na využívanie ITS, a to nielen na cestách, ktoré sú súčasťou TEN;

85. vyzýva Komisiu, aby stanovila spoločné normy pre pneumatiky vozidiel, predovšetkým v súvislosti s hĺbkou dezénu jazdnej plochy pneumatík a tlakom pneumatík, a zaviedla príslušné kontroly; podporuje zahrnutie kontroly pneumatík do pravidelnej kontroly technického stavu vozidla; podporuje účinnejšie presadzovanie predpisov týkajúcich sa pneumatík prostredníctvom častejších cestných kontrol; vyzýva Komisiu, aby navrhla špecifikácie pre systémy monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS) s cieľom zabezpečiť správne používanie pneumatík, ktoré bude prínosné tak pre bezpečnosť cestnej premávky, ako aj pre životné prostredie;

Používanie moderných technológií v prípade vozidiel, infraštruktúry a záchranných služieb

86. žiada, aby boli informácie o stave ciest, o mimoriadne nebezpečných alebo neobvyklých úsekoch ciest a o dopravných predpisoch, ktoré sú aktuálne v platnosti v jednotlivých členských štátoch (napríklad pokiaľ ide o najvyššie povolené rýchlosti a najvyšší povolený limit pre hladinu alkoholu v krvi), k dispozícii pre účastníkov cestnej premávky pred cestami a počas ciest napríklad prostredníctvom využívania inteligentných dopravných systémov; očakáva, že sa v tomto smere bude plne využívať potenciál Európskeho satelitného navigačného systému Galileo;

87. vyzýva Komisiu, aby do konca roku 2012 predložila legislatívny návrh vrátane harmonogramu a podrobného postupu schvaľovania, ktorým sa stanoví postupné zavádzanie integrovaného systému zaznamenávajúceho údaje o nehodách so štandardizovaným prístrojom, ktorý eviduje príslušné údaje pred nehodou, počas nej a po nej (tzv. záznamové zariadenie o udalostiach), a to najprv do prenajatých vozidiel a následne aj do úžitkových a súkromných vozidiel; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu chrániť osobné údaje jednotlivcov a využívať zaznamenané údaje výlučne na výskum dopravných nehôd;

88. vyzýva Komisiu, aby vypracovala návrh o vybavení vozidiel tzv. inteligentnými asistenčnými systémami rýchlosti, ktorý bude zahŕňať aj harmonogram, podrobnosti postupu schvaľovania a popis nutnej cestnej infraštruktúry;

89. vyzýva Komisiu, aby podporila kroky, ktoré pri kúpe vozidiel podnietia zákazníkov, aby prijímali inovatívne technológie bezpečnosti vozidiel, z ktorých mnohé ešte nie sú povinné, ale majú dokázateľné výhody v oblasti bezpečnosti; vyzýva poisťovacie spoločnosti, aby preukázali väčšiu pripravenosť ponúknuť výhodné sadzby pre vodičov, ktorých vozidlá sú vybavené bezpečnostnými systémami preukázateľne slúžiacimi na predchádzanie nehodám alebo na zmiernenie ich následkov;

90. vyzýva Komisiu, aby vypracovala štúdiu zameranú na nové technológie, ktoré môžu prispieť k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, ako sú inovatívne (napr. adaptívne) predné svetlomety;

91. naliehavo žiada Komisiu, aby urýchlila svoje hodnotenie a revíziu smernice 2007/38/ES; požaduje, aby sa zohľadnil technologický pokrok pri vybavovaní všetkých nákladných vozidiel špeciálnymi spätnými zrkadlami, kamerami/monitorovacími zariadeniami alebo inými technickými prístrojmi, ktoré odstránia mŕtve uhly, aby sa zabránilo predovšetkým nehodám za účasti cyklistov a chodcov, ktorí sa ocitnú v mŕtvom uhle vodiča;

92. víta cieľ, ktorý si stanovila Komisia, a to venovať zvláštnu pozornosť bezpečnosti motocyklistov;

93. považuje postupné povinné zavádzanie protiblokovacieho systému bŕzd do všetkých nových motocyklov za dôležité opatrenie, ktoré by mohlo výrazne znížiť počet vážnych nehôd motocyklov;

94. vyzýva členské štáty, aby prijali kroky na zabezpečenie toho, že požiadavky kladené na úžitkové vozidlá sa zvýšia v súlade s technickými podmienkami, napríklad pokiaľ ide o detektory únavy a zníženej pozornosti;

95. odporúča montáž klimatizačných systémov do všetkých novších typov diaľkových kamiónov a do starších typov týchto vozidiel na základe technickej realizovateľnosti; domnieva sa, že tieto systémy by mali fungovať, aj keď je motor v kľude, aby sa zaručil primeraný odpočinok pre vodiča vo vozidle; vyzýva Európsku komisiu, aby objasnila pojem „vhodné zariadenia na spanie“ vo vzťahu k článku 8 ods. 8 nariadenia 561/2006;

96. víta informáciu Komisie o urýchlenom zavedení eCall a vyzýva Komisiu, aby v priebehu nasledujúcich dvoch rokov preskúmala a prípadne navrhla jeho rozšírenie na motocykle, ťažké úžitkové vozidlá a autobusy s osobitným ohľadom na špeciálne potreby osôb so zdravotným postihnutím;

97. vyzýva Komisiu, aby vypracovala opatrenia na podporu a ochranu členov záchranných služieb v prípade nehody, ako je možnosť identifikovať alebo získať informácie na mieste o type motora vozidla, pasívnom bezpečnostnom vybavení, ako sú airbagy, alebo použití špecifického materiálu, a tiež všetky ostatné relevantné technické záchranné informácie o každom modeli automobilu s cieľom urýchliť záchrannú operáciu;

Ochrana zraniteľných účastníkov cestnej premávky

98. žiada, aby sa viac zohľadňovala ochrana zraniteľných účastníkov cestnej premávky, napríklad motocyklistov, chodcov, pracovníkov údržby ciest, cyklistov, detí, starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím, ako neoddeliteľná súčasť bezpečnosti cestnej premávky, a to aj prostredníctvom využívania inovatívnych technológií vo vozidlách a v infraštruktúre; požaduje, aby sa venovala zvýšená pozornosť potrebám starších ľudí a osôb so zníženou pohyblivosťou ako účastníkov cestnej premávky; vyzýva v tejto súvislosti členské štáty, aby vypracovali programy, prostredníctvom ktorých by sa predchádzalo riziku dopravných nehôd súvisiacich s vysokým vekom a starším ľuďom by sa uľahčilo zostať aktívnymi účastníkmi cestnej premávke; odporúča, aby sa využívali cestné bezpečnostné bariéry s hladkým povrchom a aby sa vytvorili špeciálne pruhy pre zraniteľných účastníkov cestnej premávky;

99. vyzýva Komisiu, členské štáty a miestne orgány, aby podporovali projekty typu „bezpečné cesty do školy“ s cieľom zvýšiť bezpečnosť detí; konštatuje, že okrem zavedenia najvyšších povolených rýchlostí a zriadenia školskej dopravnej polície treba zaručiť aj vhodné vozidlá používané ako školské autobusy a profesionálnu spôsobilosť vodičov;

100. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali bicyklovanie a chôdzu ako spôsoby dopravy samé osebe a ako neoddeliteľnú súčasť všetkých dopravných systémov;

101. vyzýva členské štáty, aby:

1)  zaviedli povinné nosenie výstražnej vesty pre všetkých cestujúcich vo vozidle a

2)  nabádali cyklistov, aby najmä v nočných hodinách mimo zastavaných oblastí používali ochranné prilby a nosili výstražné vesty alebo podobné oblečenie ako prostriedok na zvýšenie ich viditeľnosti;

102. vyzýva Komisiu, aby predložila návrh, ktorý pre výrobcov bicyklov stanoví minimálne požiadavky na osvetlenie a reflexné zariadenia;

103. odporúča, aby deti vo veku do troch rokov boli počas jazdy vo vozidlách zabezpečené v detských sedačkách upevnených proti smeru jazdy;

104. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1)

Príprava akčného programu bezpečnosti európskej cestnej premávky na roky 2011 - 2020.

(2)

Ú. v. EÚ C 227 E, 21.9.2006, s. 609.

(3)

Ú. v. EÚ C 296 E, 6.12.2006, s. 268.

(4)

Ú. v. EÚ C 244 E, 18.10.2007, s. 220.

(5)

Ú. v. EÚ C 184 E, 8.7.2010, s. 43.

(6)

Ú. v. EÚ C 184 E, 8.7.2010, s. 50.

(7)

Prijaté texty, P7_TA(2010)0175.

(8)

Prijaté texty, P7_TA(2010)0260.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Východiská

Európske cesty sú v posledných rokoch podstatne bezpečnejšie. V rozmedzí rokov 2001 až 2009 sa počet obetí dopravných nehôd v cestnej premávke v EÚ znížil o 36 %, pričom rozhodujúci podiel na tom mal 3. európsky akčný program bezpečnosti cestnej premávky. Vďaka tomuto pokroku sa od roku 2001 podarilo zachrániť 80 000 ľudských životov. Hoci sa nenaplnil cieľ znížiť počet obetí dopravných nehôd na polovicu, tieto údaje sú veľmi povzbudivé. Predovšetkým sú však podnetom k ďalším krokom. V roku 2009 došlo na európskych cestách napriek tomu k 35 000 úmrtiam a 1,5 milióna osôb sa ťažko zranilo, často s následným trvalým postihnutím. Sociálne a hospodárske náklady týchto cestných dopravných nehôd sú obrovské (približne 130 mld. EUR v roku 2009). K tomu treba prirátať straty na ľudských životoch, zármutok pozostalých, utrpenie zranených a dramatické zásahy do života dotknutých osôb.

Počet 35 000 mŕtvych v cestnej premávke zodpovedá v leteckej doprave zrúteniu približne 250 plne obsadených dopravných lietadiel strednej veľkosti, čo je nepredstaviteľný scenár. Spoločnosť však stále vo veľkej miere odmieta či popiera smrteľné nebezpečenstvo v cestnej premávke. Tragédie, ktoré sa každý deň odohrávajú na cestách Európy, zostávajú vo veľkej miere nepovšimnuté.

2. Oznámenie Komisie

Krátko pred skončením platnosti 3. akčného programu Komisia predložila oznámenie, v ktorom vysvetlila svoje strategické ciele do roku 2020.

Opäť je jej ústredným cieľom znížiť počet úmrtí pri dopravných nehodách v Európskej únii na polovicu (v porovnaní s rokom 2010).

V záujme dosiahnutia tohto cieľa si Komisia stanovila sedem strategických cieľov:

· zlepšenie vzdelávania účastníkov cestnej premávky a prísnejšie postupy vydávania vodičských preukazov a výcviku v autoškolách,

· účinnejšie presadzovanie pravidiel cestnej premávky,

· bezpečnejšiu infraštruktúru,

· lepšie bezpečnostné opatrenia pre nákladné a osobné vozidlá,

· rozvoj inteligentných vozidiel,

· zlepšenia týkajúce sa záchranných služieb a prvej pomoci,

· opatrenia na ochranu zraniteľných účastníkov cestnej premávky, najmä motocyklistov.

Komisia sa tak snaží stanoviť všeobecné pravidlá a ciele, ktorým by sa mali prispôsobiť vnútroštátne alebo miestne stratégie. V súlade so zásadou subsidiarity by sa mali príslušné opatrenia prijať na najvhodnejšej úrovni podľa zásady spoločnej zodpovednosti.

3. Kritické pripomienky a návrhy na zlepšenie

3.1 Lepšia koordinácia opatrení

Spravodajca v zásade podporuje vytýčené ciele Komisie a hrubo načrtnuté opatrenia. Súhlasí aj s názorom Komisie, že zvýšenie bezpečnosti dopravy si vyžaduje súdržný, celistvý a integrovaný prístup, ktorý zahŕňa všetkých účastníkov premávky a všetky zainteresované strany a zohľadňuje synergie s ďalšími politickými cieľmi. Vyžaduje si to však čo najvyššiu mieru koordinácie, podobne ako začlenenie významu bezpečnosti cestnej premávky do všetkých príslušných oblastí politiky a efektívne prepojenie miestnej, regionálnej, vnútroštátnej a európskej roviny pri príprave a vykonávaní opatrení. Vzhľadom na súčasné štruktúry na úrovni EÚ sa dôsledné rozvíjanie tohto integrovaného prístupu javí ako nepravdepodobné. Spravodajca preto navrhuje, aby sa vytvoril úrad európskeho koordinátora pre bezpečnosť cestnej premávky. Za podpory Komisie by mal byť miestom, v ktorom sa zbiehajú rôzne prístupy a úrovne. Tento koordinátor by mohol poskytovať najmä užitočné služby ako sprostredkovateľ medzi jednotlivými úrovňami.

3.2 „Vízia nulovej úmrtnosti (Vision Zero)“

Spravodajca jednoznačne podporuje cieľ zníženia počtu úmrtí na cestách do roku 2020 o polovicu. To však znamená, že v roku 2020 podľahne dopravným nehodám ešte stále asi 15 000 osôb. Cena za mobilitu občanov EÚ je teda hrozivo vysoká. Každý, kto zahynie alebo sa zraní pri dopravnej nehode, znamená jednu stratu navyše. Hoci absolútna bezpečnosť neexistuje, len cieľ zníženia počtu obetí nehôd na polovicu (aj keď pre dané obdobie vyznieva ambiciózne) je z etického hľadiska sporný. Komisia by preto mala konečne prijať požiadavku Európskeho parlamentu a v dlhodobom horizonte vytýčiť cieľ úplného predchádzania úmrtiam na cestách (Vision Zero), ako to už urobilo viacero štátov na vnútroštátnej úrovni. EÚ musí začať konkretizovať túto víziu a vypracovať stratégiu, ktorej časový horizont je dlhší ako 10 rokov.

3.3 Ambicióznejšie ciele a konkrétne opatrenia

Na dosiahnutie ambiciózneho cieľa znížiť počet obetí cestných dopravných nehôd o 50 % potrebuje EÚ v rámci časového horizontu uvedeného v tomto oznámení navyše omnoho konkrétnejší súbor opatrení. Dôvodom je najmä to, že kvôli neustálemu pokroku v oblasti bezpečnosti na cestách bude čoraz ťažšie dosiahnuť ďalšie zníženie počtu úmrtí a nehôd. Vzhľadom na tieto skutočnosti sú mnohé deklarované opatrenia Komisie stále príliš vágne, príliš málo ambiciózne a nezodpovedajú existujúcim výzvam.

Je poľutovaniahodné, že Komisia nestihla predložiť pred skončením platnosti 3. akčného programu návrh nového, 4. akčného programu. Namiesto toho predložila iba strategické oznámenie, ktoré je z hľadiska účinnosti omnoho slabšie. To ako referenčný rámec nepostačuje. Komisia by preto mala do konca roka 2011 rozvinúť navrhnuté kroky do podoby plnohodnotného akčného programu, ktorý bude obsahovať podrobný zoznam opatrení s jasnými termínmi a nástrojmi na monitorovanie slúžiacimi pravidelnej kontrole úspešnosti, ako aj hodnotenie v polovici obdobia.

Okrem toho by sa na úrovni EÚ mali do roku 2020 vytýčiť ďalšie dva jasné a merateľné ciele:

          znížiť počet detí vo veku do 14 rokov usmrtených na cestách o 60 % a

          znížiť počet osôb, ktoré utrpeli zranenia ohrozujúce život, o 40 %.

Druhý cieľ si vyžaduje vypracovanie harmonizovanej európskej definície pojmu zranenia ohrozujúce život. Jedným z kritérií by mohla byť potreba, aby bola osoba po nehode ošetrená na oddelení intenzívnej starostlivosti. Na vypracovanie tejto definície sa musí stanoviť konkrétna lehota.

3.4 Zlepšenie ukazovateľov a údajov o bezpečnosti cestnej premávky

Nadnárodné porovnania a hodnotenie pokroku či efektívnosti jednotlivých opatrení v oblasti bezpečnosti cestnej premávky sú nevyhnutnou podmienkou.

Dajú sa vykonať iba s využitím kvalitatívne hodnotných a porovnateľných údajov a ukazovateľov zo všetkých členských štátov, ako aj vhodných hodnotiacich nástrojov. Napriek výraznému pokroku sú potrebné ďalšie zlepšenia. EÚ už financovala množstvo výskumných projektov, ktoré sa venovali vývoju zlepšených ukazovateľov (napr. SafetyNet). Výsledky týchto výskumných projektov by sa mali využiť na to, aby sa prostredníctvom lepších a obsažnejších súborov údajov dalo dôkladnejšie nahliadnuť na účinky a fungovanie opatrení.

Porovnateľné údaje sú mimoriadne potrebné najmä v oblasti analýzy príčin zranení a nehôd. EÚ by mala dať čo najskôr podnet na celoeurópsku harmonizovanú štatistiku príčin nehodovosti. K tomu patrí vypracovanie harmonizovanej analýzy údajov z nehôd prostredníctvom štandardizovaného formulára, ako aj podrobný výskum nehôd za podpory EÚ, ktorý sa bude realizovať v reprezentatívnych dopravných zónach vo všetkých členských štátoch, aby sa tak získali lepšie poznatky. Na tento účel by sa mohli využiť existujúce skúsenosti v jednotlivých členských štátoch.

Zhromaždené údaje zo všetkých členských štátov by sa okrem toho mali zrozumiteľne spracúvať v jednom ústrednom mieste a mali by byť v čo najširšej miere prístupné verejnosti, pričom sa zachová vysoká úroveň ochrany osobných údajov.

3.5 Vnútroštátne ciele a ciele na úrovni EÚ

Jasné merateľné ciele môžu takisto predstavovať dodatočné podnety na zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky v členských štátoch, najmä ak harmonizované údaje umožňujú pravidelné porovnania dosiahnutého pokroku a hodnotenie vnútroštátnych politík a ak sa výsledky zverejňujú. EÚ by v tomto ohľade mohla pre každý členský štát stanoviť povinnosť vypracúvať a zverejňovať vnútroštátne plány bezpečnosti cestnej premávky podľa spoločných harmonizovaných usmernení. Konkrétna podoba týchto plánov vo forme vnútroštátnych cieľov a opatrení by na základe zásady subsidiarity mala vo veľkej miere zostať v právomoci členských štátov.

3.6 Správanie na cestách

Občania EÚ majú právo na vysokú úroveň bezpečnosti cestnej premávky. Svoju úlohu musia zohrávať vlády, a to najmä pri presadzovaní predpisov v oblasti cestnej premávky.

Zároveň je každý jeden účastník cestnej premávky povinný osobne prispievať k jej bezpečnosti. Každý sa môže zapojiť. Opatrenia na zlepšenie správania v premávke majú teda mimoriadny význam.

Patria k nim napríklad opatrenia na zlepšenie prípravy čerstvých držiteľov vodičských preukazov, ako je koncepcia sprevádzajúceho spolujazdca od 17 rokov, ktorá sa v súčasnosti úspešne uplatňuje v Nemecku, alebo zavedenie viacfázového modelu pri získavaní vodičského preukazu, ktorý počíta s prvkami praktického jazdného výcviku aj po získaní vodičského oprávnenia. Koncepcia celoživotného vzdelávania by sa mala výraznejšie presadzovať aj v cestnej doprave. Účastníci cestnej premávky môžu držať v budúcnosti krok s novými funkciami vozidiel a so zložitejšími dopravnými situáciami len vďaka ďalšiemu nepretržitému vzdelávaniu. Takisto poznatky o poskytovaní prvej pomoci nadobudnuté počas výcviku na získanie vodičského preukazu by si všetci účastníci cestnej premávky mali obnovovať v pravidelných intervaloch.

Potrebné sú však aj psychologické opatrenia zamerané na zmenu správania účastníkov cestnej premávky, ktorí neustále porušujú dopravné predpisy, ako je zavedenie harmonizovaného bodového systému v celej Európe.

Okrem toho má EÚ skutočne chvályhodnú chartu bezpečnosti na cestách, ktorú sa už mnohí ľudia dobrovoľne zaviazali dodržiavať. Komunikačné štruktúry medzi zúčastnenými stranami, ktoré vďaka nej vznikli, by sa mali rozšíriť a výraznejšie využívať na celoeurópske kampane za bezpečnosť dopravy.

3.7 Konkrétne jednotlivé opatrenia

Popri zopakovaní neustálych výziev Európskeho parlamentu spravodajca navrhuje celý rad doplňujúcich opatrení s cieľom zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky v EÚ. Sú zamerané okrem iného na:

· tlak v pneumatikách/povinné používanie zimných pneumatík,

· poskytovanie informácií, ktoré sú dôležité z hľadiska záchrany, pomocníkom a profesionálnym záchranárom,

· odbornú prípravu a ďalšie vzdelávanie účastníkov cestnej premávky,

· kampane za bezpečnosť cestnej premávky,

· opatrenia na ochranu zraniteľných účastníkov premávky,

· technické zmeny v súvislosti s osobnými a úžitkovými vozidlami,

· protiblokovacie brzdné systémy pre motocykle,

· detektory únavy,

· povinné nosenie výstražných viest v nočných hodinách mimo zastavaných oblastí,

· jednotnú právnu hranicu obsahu alkoholu,

· elektrické bicykle.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

21.6.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

31

6

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Jim Higgins, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Philip Bradbourn, Frieda Brepoels, Spyros Danellis, Tanja Fajon, Markus Ferber, Jelko Kacin, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen

Posledná úprava: 25. októbra 2012Právne oznámenie