Förfarande : 2010/0064(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0294/2011

Ingivna texter :

A7-0294/2011

Debatter :

PV 26/10/2011 - 15
CRE 26/10/2011 - 15

Omröstningar :

PV 27/10/2011 - 8.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0468

BETÄNKANDE     ***I
PDF 664kWORD 905k
2 augusti 2011
PE 452.564v04-00 A7-0294/2011

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om upphävande av rambeslut 2004/68/RIF

(KOM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Roberta Angelilli

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning
 YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om upphävande av rambeslut 2004/68/RIF

(KOM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0094),

–   med beaktande av artiklarna 294.2, 82.2 och 83.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0088/2010),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från utskottet för kultur och utbildning och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A7-0294/2011).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets och rådets gemensamma förklaring som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT(1)*

VID FÖRSTA BEHANDLINGEN

---------------------------------------------------------

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/.../EU

om bekämpning av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi, vilket ersätter rambeslut 2004/68/RIF

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 82.2 och 83.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(3),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(4), och

av följande skäl:

(1)    Sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn, däribland barnpornografi, utgör allvarliga kränkningar av de grundläggande rättigheterna, framför allt barns rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs för deras välfärd enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(1a)  I enlighet med artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen erkänner unionen de rättigheter, friheter och principer som fastställs i stadgan om de grundläggande rättigheterna, vars artikel 24.2 slår fast att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga myndigheter eller privata institutioner. Vidare ger det fleråriga ”Stockholmsprogrammet – Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd”, som antagits av Europeiska rådet, högsta prioritet åt att bekämpa sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi.

(2)    Barnpornografi, i form av bilder där barn utsätts för sexuella övergrepp, och andra särskilt allvarliga former av sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn ökar och sprids genom användningen av ny teknik och internet.

(2a)  När det gäller straffbeläggandet av handlingar förknippade med pornografiska föreställningar avses i detta direktiv sådana handlingar som består i en organiserad liveshow inför publik. Definitionen utesluter därmed personlig och direkt kommunikation mellan samtyckande jämbördiga parter samt barn som har uppnått den sexuella myndighetsåldern och deras partner.

(3)    Genom rådets rambeslut 2004/68/RIF om bekämpande av sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi(5) tillnärmades medlemsstaternas lagstiftning i syfte att straffbelägga de allvarligaste formerna av sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn, utvidga den nationella behörigheten och tillförsäkra brottsoffer ett stöd som uppfyller vissa minimikrav. I rådets rambeslut 2001/220/RIF om brottsoffrets ställning i straffrättsliga förfaranden(6) fastställs en rad rättigheter för brottsoffer i straffrättsliga förfaranden, bland annat rätten till skydd och ersättning. Dessutom kommer samordningen av lagföring av fall av sexuella övergrepp, sexuell exploatering av barn och barnpornografi att underlättas genom antagandet av rådets rambeslut 2009/948/RIF om förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden(7).

(4)    Enligt artikel 34 i Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter åtar sig konventionsstaterna att skydda barn från alla former av sexuella övergrepp. Förenta nationernas fakultativa protokoll till konventionen om barnets rättigheter om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi och, i synnerhet, Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp(8) är avgörande steg i processen för att öka det internationella samarbetet på detta område.

(5)    Allvarliga brott som sexuell exploatering av barn och barnpornografi kräver en övergripande strategi som omfattar lagföring av gärningsmän, skydd av drabbade barn och förhindrande av brott. Vid genomförandet av alla åtgärder för att bekämpa sådana brott måste barnets bästa komma i främsta rummet, enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Rambeslut 2004/68/RIF bör ersättas med ett nytt instrument som tillhandahåller en sådan övergripande rättslig ram så att detta syfte kan uppnås.

(5a)  Detta direktiv bör till fullo komplettera Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om åtgärder för att förebygga och bekämpa människohandel och om stöd till brottsoffer, vilket ersätter rambeslut 2002/629/RIF(9), eftersom vissa offer för människohandel även är barn som har utsatts för sexuella övergrepp och sexuell exploatering.

(5b)  Barnpornografi inbegriper ofta bilder på sexuella övergrepp mot barn som begås av vuxna. Det kan även inbegripa bilder av barn som medverkar i en handling med uttrycklig sexuell innebörd, eller av deras könsorgan. Sådana bilder framställs och används för i första hand sexuella syften, och utnyttjas med eller utan barnets vetskap. Vidare omfattar begreppet barnpornografi också verklighetstrogna bilder av ett barn som medverkar eller som framställs som medverkande i en handling med uttrycklig sexuell innebörd, för i första hand sexuella syften.

(5c)  Genom att anta materiella straffrättsliga bestämmelser bör unionen säkerställa enhetlighet i denna övergripande lagstiftning, särskilt när det gäller påföljdsnivåer. Mot bakgrund av Lissabonfördraget är det lämpligt att påminna om rådets slutsatser från april 2002 om den metod som ska tillämpas vid tillnärmning av påföljder där fyra påföljdsnivåer anges. Eftersom detta direktiv innehåller ett ovanligt stort antal olika brott krävs det, för att direktivet ska kunna avspegla vilken grad av allvar det är frågan om, en differentiering av påföljdsnivåer som går längre än vad som normalt föreskrivs i unionens rättsakter.

(6)    Allvarliga former av sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn bör omfattas av effektiva, proportionella och avskräckande påföljder. Till dessa brott hör framför allt olika former av sexuella övergrepp och sexuell exploatering som underlättas genom användningen av informations- och kommunikationsteknik, exempelvis då vuxna söker kontakt med barn via sociala medier och chattrum på internet i syfte att utnyttja dem sexuellt. Definitionen av barnpornografi bör också klargöras och i högre grad anpassas till internationella instrument.

(6a)  Funktionshinder i sig innebär inte automatiskt att det är omöjligt att samtycka till sexuellt umgänge. Att utnyttja ett funktionshinder för att kunna inleda sexuellt umgänge med ett barn bör dock straffbeläggas.

(6b)  Det maximala fängelsestraff som föreskrivs i detta direktiv för de brott som avses bör gälla åtminstone för de allvarligaste formerna av dessa brott.

(6c)  För att nå det maximala fängelsestraff som föreskrivs i detta direktiv för brott som rör sexuella övergrepp, sexuell exploatering av barn och barnpornografi får medlemsstaterna med beaktande av sin nationella lagstiftning kombinera de straff som föreskrivs i nationell lagstiftning för dessa brott.

(6d)  Genom detta direktiv förpliktas medlemsstaterna att i sin nationella lagstiftning fastställa straffrättsliga påföljder för överträdelser av unionens lagstiftning om bekämpande av sexuella övergrepp, sexuell exploatering av barn och barnpornografi. Detta direktiv medför inga skyldigheter beträffande tillämpningen i enskilda fall av sådana påföljder eller något annat befintligt system för brottsbekämpning.

(6e)  Särskilt i fall av brott enligt detta direktiv som begås för att uppnå ekonomisk vinning uppmanas medlemsstaterna att överväga möjligheten att påföra ekonomiska sanktioner vid sidan av fängelsestraff.

(6f)   I barnpornografisammanhang ger begreppet ”orättmätig” medlemsstaterna möjlighet att försvara handlingar förknippade med ”pornografiskt material” som utförs i exempelvis medicinska, vetenskapliga eller liknande syften. Den möjliggör även verksamhet inom ramen för inhemska rättsliga befogenheter, exempelvis myndigheternas lagliga innehav av barnpornografi i syfte att driva straffrättsliga förfaranden eller förhindra, upptäcka eller utreda brott. Vidare utesluter den inte möjligheten att hävda rättsskydd eller andra liknande principer som under vissa särskilda omständigheter befriar en person från ansvar, exempelvis då telefon- eller internetjourer vidtar åtgärder för att anmäla sådana fall.

(6g)  Att medvetet skaffa sig tillgång till barnpornografi med hjälp av informations- och kommunikationsteknik bör straffbeläggas. För att kunna förklaras skyldig bör personen i fråga både avsiktligt ha besökt en webbplats där barnpornografi finns tillgänglig och vara medveten om att sådana bilder kan finnas där. Påföljderna bör inte tillämpas på personer som oavsiktligt hamnar på webbplatser som innehåller barnpornografi. Att brottet är uppsåtligt kan främst konstateras genom att det har upprepats eller att brotten begicks via en avgiftsbelagd tjänst.

(6h)  När det gäller kontaktsökning med barn för sexuella ändamål utgör internet ett särskilt hot eftersom det erbjuder användaren anonymitet på ett sätt som saknar motstycke och därmed ett tillfälle att dölja sin verkliga identitet och andra personuppgifter som ålder. Samtidigt erkänner medlemsstaterna att det är viktigt att bekämpa kontaktsökning med barn även i andra sammanhang än internet, inte minst när kontakten tas med andra medel än informations- och kommunikationsteknik. Medlemsstaterna uppmuntras att straffbelägga handlingar som syftar till att förmå ett barn att träffa gärningsmannen för sexuella ändamål som begås i barnets närvaro eller närhet, exempelvis genom att rubricera sådana handlingar som förberedelse till brott eller försök till brott enligt detta direktiv eller som en särskild form av sexuellt övergrepp. Oavsett vilken rättslig lösning medlemsstaterna väljer för att straffbelägga gromning offline bör de se till att på ett eller annat sätt lagföra gärningsmännen till sådana brott.

(7)    Det här direktivet reglerar inte medlemsstaternas politik när det gäller sexuellt umgänge mellan samtyckande barn och som kan anses som en människas normala sexuella utveckling, med beaktande av olika kulturella traditioner och rättstraditioner och nya sätt att etablera och upprätthålla kontakter mellan barn och ungdomar, även genom informations- och kommunikationsteknik. Sådana frågor omfattas inte av detta direktivs tillämpningsområde. De medlemsstater som väljer att utnyttja de möjligheter som avses i artiklarna 5 och 8 gör detta som ett led i utövandet av sina befogenheter.

(7a)  Medlemsstaterna bör ange försvårande omständigheter i sin nationella lagstiftning i enlighet med de tillämpliga regler om försvårande omständigheter som fastställts genom deras rättsystem. De bör också se till att domare kan väga in dessa försvårande omständigheter när de utdömer straffet för gärningsmännen, även om det inte finns någon skyldighet för domarna att tillämpa dem. Medlemsstaterna bör inte ange dessa omständigheter i sin nationella lagstiftning när de är irrelevanta med tanke på det specifika brottets art. Relevansen av de olika försvårande omständigheter som anges i detta direktiv bör utvärderas på nationell nivå för vart och ett av de brott som avses i denna rättsakt.

(7b)  Med fysisk eller mental oförmåga bör inom ramen för detta direktiv även avses tillstånd av fysisk eller mental oförmåga till följd av narkotika- eller alkoholpåverkan.

(7c)  Man bör i kampen mot sexuell exploatering av barn fullt ut använda sig av befintliga instrument om beslag och förverkande av vinning av brott, som Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och dess tilläggsprotokoll, Europarådets konvention från 1990 om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av vinning av brott, rådets rambeslut 2001/500/RIF av den 26 juni 2001 om penningtvätt, identifiering, spårande, spärrande, beslag och förverkande av hjälpmedel till och vinning av brott samt rådets rambeslut 2005/212/RIF av den 24 februari 2005 om förverkande av vinning, hjälpmedel och egendom som härrör från brott. Användning av sådana beslagtagna och förverkade hjälpmedel till och vinningar av brott som avses i detta direktiv för att ge hjälp och skydd till brottsoffer bör uppmuntras.

(7d)  Sekundär viktimisering av de brottsoffer som avses i detta direktiv bör undvikas. I de medlemsstater där prostitution eller medverkan i pornografi är straffbart enligt den nationella straffrätten bör det vara möjligt att inte väcka åtal eller utdöma straff enligt den lagstiftningen om barnet i fråga har begått dessa handlingar som ett resultat av att ha fallit offer för sexuell exploatering eller om barnet tvingats medverka i barnpornografi.

(7e)  Som ett instrument för tillnärmning av straffrätten föreskriver detta direktiv de påföljdsnivåer som bör tillämpas utan att det påverkar medlemsstaternas specifika kriminalpolitik vad gäller barn som begår brott.

(8)    Brottsutredning och åtal bör underlättas för att ta hänsyn till de svårigheter som drabbade barn har att anmäla övergrepp och för att komma åt gärningsmännens anonymitet i cyberrymden. För att kunna garantera att de brott som avses i detta direktiv utreds och lagförs framgångsrikt bör utredning och lagföring i princip inte vara beroende av en anmälan eller angivelse av ett offer för att kunna inledas. Vad som är en tillräckligt lång tidsperiod för lagföring bör fastställas i enlighet med nationell lagstiftning.

(8a)  Effektiva utredningsverktyg bör göras tillgängliga för dem som ansvarar för att utreda och lagföra sådana brott. Dessa verktyg kan omfattaavlyssning av kommunikation, dold övervakning inklusive elektronisk övervakning, övervakning av bankkonton eller andra ekonomiska utredningar, med beaktande av bl.a. proportionalitetsprincipen och de utredda brottens natur och allvar. Vid behov och i enlighet med nationell lagstiftning bör sådana verktyg även inkludera möjligheten för brottsbekämpande myndigheter att använda dold identitet på internet.

(8b)  Medlemsstaterna bör uppmana alla personer som har kännedom om eller hyser misstanke om sexuell exploatering av eller sexuella övergrepp mot ett barn att rapportera detta till de behöriga organen. Det är varje medlemsstats ansvar att bestämma till vilka behöriga myndigheter sådana misstankar kan rapporteras. Sådana behöriga myndigheter bör inte inskränka sig till barnavårdsmyndigheter eller relevanta sociala myndigheter. Kravet om misstanke ”i god tro” bör syfta till att förhindra att bestämmelsen åberopas för att rättfärdiga att anmälan av helt och hållet inbillade eller osanna uppgifter görs med ont uppsåt.

(9)    Reglerna om behörighet bör ändras i syfte att sörja för att personer från Europeiska unionen som begår sexuella övergrepp mot barn eller exploaterar barn sexuellt åtalas, även om de begår brotten utanför Europeiska unionen, särskilt genom så kallad sexturism. Med barnsexturism avses sexuell exploatering av barn av en eller fler personer som reser från sin vanliga miljö till ett resmål utomlands där de tar sexuell kontakt med barn. Vad gäller den barnsexturism som sker utanför EU uppmuntras medlemsstaterna att med tillgängliga nationella och internationella instrument – inbegripet bilaterala eller multilaterala avtal om utlämning, ömsesidigt bistånd eller överförande av lagföring – försöka utöka samarbetet med tredjeländer och internationella organisationer i syfte att bekämpa sexturism. Medlemsstaterna bör främja en öppen dialog och kommunikation med länder utanför unionen för att göra det möjligt att med stöd av relevant nationell lagstiftning lagföra gärningsmän som reser utanför unionens gränser som sexturister.

(10)  När åtgärder för att skydda drabbade barn antas bör barnets bästa komma i främsta rummet med beaktande av en bedömning av deras behov. Det bör vara lätt för drabbade barn att få tillgång till rättslig prövning och till åtgärder för att hantera intressekonflikter när övergrepp förekommer inom familjen. När en särskild företrädare bör utses för ett barn under en brottsutredning eller ett straffrättsligt förfarande, kan också en juridisk person, en institution eller en myndighet ikläda sig denna roll. Dessutom bör barn som utsatts för brott skyddas från sanktioner, t.ex. enligt den nationella lagstiftningen om ▌prostitution, om de berättar om sin situation för behöriga myndigheter. Dessutom bör drabbade barns deltagande i straffrättsliga förfaranden i möjligaste mån inte orsaka dem ytterligare trauma till följd av förhör eller visuell kontakt med gärningsmän. Goda kunskaper om barn och barns reaktionsmönster vid traumatiska upplevelser kommer att bidra till att säkra kvaliteten vid bevisupptagning och minska barnets stress under genomförandet av nödvändiga åtgärder.

(10a) Medlemsstaterna bör överväga att erbjuda drabbade barn hjälp på kort och lång sikt. Alla skador som barn vållas genom sexuella övergrepp och sexuell exploatering är allvarliga och måste behandlas. Skador till följd av sexuella övergrepp och sexuell exploatering är av sådan art att barnet bör få hjälp till dess att det har tillfrisknat i såväl fysisk som psykisk bemärkelse, vilket innebär att hjälp kan behövas även in i vuxen ålder. Man bör överväga att erbjuda hjälp och råd åt barnets föräldrar eller vårdnadshavare, såvida dessa inte är misstänkta för brottet i fråga, så att de kan bistå sitt barn under hela förfarandet.

(10b) I rådets rambeslut 2001/220/RIF av den 15 mars 2001 om brottsoffrets ställning i straffrättsliga förfaranden(10) fastställs en rad rättigheter för brottsoffer i samband med straffrättsliga förfaranden, bland annat rätten till skydd och ersättning. Barn som fallit offer för sexuella övergrepp, sexuell exploatering och barnpornografi bör dessutom få tillgång till juridisk rådgivning och, i enlighet med brottsoffrens roll i det berörda rättssystemet, till juridiskt ombud, även när det gäller att söka ersättning för skada. Sådant rättsligt bistånd kan också tillhandahållas av de behöriga myndigheterna för att söka ersättning från staten. Syftet med juridisk rådgivning är att offren ska kunna få information och rådgivning om de olika möjligheter som finns tillgängliga. Den juridiska rådgivningen bör ges av en person med lämplig juridisk utbildning, utan att denne nödvändigtvis behöver vara jurist. Tillgången till juridisk rådgivning och, i enlighet med brottsoffrens roll i det berörda rättssystemet, till juridiskt ombud bör vara kostnadsfri åtminstone när offret inte har tillräckliga ekonomiska resurser, på ett sätt som är förenligt med medlemsstaternas interna förfaranden.

(10c) Medlemsstaterna bör vidta åtgärder för att förebygga eller förhindra handlingar som är relaterade till främjande av övergrepp mot barn och barnsexturism. Olika förebyggande åtgärder skulle kunna övervägas, exempelvis utarbetande och förstärkning av en uppförandekod och självreglerande mekanismer inom turistindustrin, införande av etiska regler eller ”kvalitetsmärkning” för turistorganisationer som bekämpar barnsexturism eller har en uttalad policy för att motverka denna form av turism.

(10d) Alla medlemsstater bör fastställa och/eller stärka sina strategier för att förebygga sexuell exploatering av barn, inbegripet åtgärder för att motverka och minska den efterfrågan som ligger till grund för alla former av exploatering liksom åtgärder för att minska risken för att barn blir offer, med hjälp av forskning, information, kampanjer för att öka medvetenheten och utbildning. Vid sådana initiativ bör medlemsstaterna inta ett synsätt som värnar om barnets rättigheter. Det är viktigt att noga se till att kampanjer för att öka medvetenheten hos barn är lämpade för denna målgrupp och att de är tillräckligt lättbegripliga. Man bör överväga att införa hjälplinjer/telefonjourer.

(10e) Personer med uppgifter om sexuella övergrepp mot eller sexuell exploatering av barn bör uppmuntras att använda de jourtelefonnummer – 116 000 för försvunna barn, 116 006 för brottsoffer och 116 111 för barn – som införts i hela unionen genom kommissionens beslut 2007/116/EG av den 15 februari 2007 om att reservera den nationella nummerserien som börjar med 116 för harmoniserade nummer för harmoniserade tjänster av samhälleligt värde, ändrat genom beslut 2009/884/EG av den 30 november 2009(11), och erfarenheter av hur dessa fungerar bör beaktas.

(10f) Personer som i sin yrkesgärning kan väntas komma i kontakt med barn som fallit offer för sexuell exploatering bör få lämplig utbildning för att kunna identifiera och bemöta sådana brottsoffer. Sådan fortbildning bör främjas för personer inom följande personalkategorier när de kan väntas komma i kontakt med drabbade barn: poliser, åklagare, advokater, domare och domstolspersonal, personal inom barnomsorg och inom hälso- och sjukvård samt personer i andra personalkategorier som i sitt arbete kan väntas komma i kontakt barn som fallit offer för sexuell exploatering.

(10g) För att kunna förebygga sexuell exploatering och sexuella övergrepp mot barn bör interventionsprogram eller interventionsåtgärder erbjudas sexualförbrytare. Dessa program eller åtgärder bör följa en bred, flexibel strategi med inriktning på de medicinska och psykosociala aspekterna och vara av icke-obligatorisk karaktär. Dessa interventionsprogram eller interventionsåtgärder påverkar inte interventionsprogram eller åtgärder som fastställs av behöriga rättsliga myndigheter.

(10h) Interventionsåtgärder eller interventionsprogram bör inte tillhandahållas som en automatisk rättighet. Det är medlemsstatens sak att avgöra vilka interventionsåtgärder eller interventionsprogram som är lämpliga.

(11)  I syfte att förhindra och minimera risken för återfall bör gärningsmännen bli föremål för en bedömning av hur stor fara de utgör och vilka möjliga risker för återfall i sexualbrott mot barn som föreligger. Formerna för en sådan bedömning – exempelvis vilken typ av myndighet som är behörig att beordra och genomföra bedömningen, vid vilken tidpunkt under eller efter det straffrättsliga förfarandet denna bedömning bör genomföras och vilka faktiska interventionsprogram eller interventionsåtgärder som erbjuds efter denna bedömning – bör vara förenliga med medlemsstaternas interna förfaranden. Vidare bör gärningsmännen i syfte att förebygga och minimera riskerna för återfall också ha möjlighet att delta i fungerande interventionsprogram eller interventionsåtgärder på frivillig basis. Dessa interventionsprogram eller interventionsåtgärder bör inte inkräkta på nationella program för att behandla psykiskt störda personer.

(12)  När det bedöms lämpligt med tanke på hur stor fara gärningsmännen utgör och möjliga risker för återfall i brott, bör dömda gärningsmän temporärt eller permanent kunna hindras att utöva åtminstone yrkesmässig verksamhet som inbegriper direkta och regelbundna kontakter med barn. Vid rekrytering av personal som har direkta och regelbundna kontakter med barn har arbetsgivarna rätt att bli informerade om fällande domar i kriminalregistret för sexualbrott mot barn eller om befintliga hinder mot att utöva viss verksamhet. Med arbetsgivare avses i detta direktiv även huvudmän för organisationer som bedriver volontärverksamhet som omfattar barntillsyn och/eller barnomsorg och som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn. Sättet som information framförs, exempelvis via den berörda personen, och den exakta innebörden av denna information, vad som avses med organiserad volontärverksamhet och med direkt och regelbunden kontakt med barn, bör fastställas i enlighet med nationell lagstiftning.

(12a) Med vederbörligt beaktande av medlemsstaternas olika rättsliga traditioner utgår bestämmelserna i detta direktiv från att tillgången till en persons kriminalregister endast beviljas av de behöriga myndigheterna eller den berörda personen. Direktivet innebär inte någon skyldighet att ändra de nationella system som reglerar kriminalregistren eller tillgången till dem.

(12b) Syftet med detta direktiv är inte att harmonisera reglerna vad avser berörda personers samtycke vid utbyte av utdrag ur kriminalregistren, dvs. huruvida sådant samtycke ska vara obligatoriskt eller inte. Oavsett om samtycke krävs eller inte krävs enligt den nationella lagstiftningen innebär detta direktiv ingen ny skyldighet att ändra den nationella lagstiftningen och de nationella förfarandena i detta hänseende.

(12c) Medlemsstaterna kan överväga att vidta ytterligare administrativa åtgärder gentemot gärningsmännen, till exempel genom att i sexförbrytarregister föra in de personer som har fällts för något av de brott som avses i artiklarna 3–7. Tillgången till dessa register bör begränsas i enlighet med nationella författningsenliga principer och tillämpliga uppgiftsskyddsnormer, exempelvis genom att se till att dessa register är tillgängliga endast för rättsväsendet och/eller de brottsbekämpande myndigheterna.

(12d) Medlemsstaterna bör i samarbete med det civila samhället skapa mekanismer för uppgiftsinhämtning eller kontaktpunkter på nationell eller lokal nivå i syfte att övervaka och analysera sexuell exploatering av barn och sexuella övergrepp mot barn. För att korrekt kunna utvärdera resultaten av åtgärderna mot sexuella övergrepp, sexuell exploatering och barnpornografi bör EU fortsätta sitt arbete med att utveckla metoderna för uppgiftsinhämtning i syfte att få fram jämförbar statistik.

(12e) Medlemsstaterna bör vidta lämpliga åtgärder för att tillhandahålla informationstjänster som lär ut hur man kan känna igen tecken på sexuell exploatering.

(13)  Barnpornografi, som utgörs av bilder på sexuella övergrepp, är en särskild typ av innehåll som inte får tolkas som uttryck för en åsikt. För att bekämpa barnpornografi måste man minska spridningen av sådant material genom att försvåra för gärningsmännen att ladda upp sådant innehåll på webbsidor som är tillgängliga för allmänheten. Det krävs därför åtgärder för att ta bort innehållet ▌och gripa dem som producerar, sprider eller laddar ner bilder på barn som utsätts för övergrepp. För att kunna stödja unionens ansträngningar att bekämpa barnpornografi bör medlemsstaterna göra sitt bästa för att samarbeta med tredjeländer för att se till att sådant innehåll tas bort från servrar på deras territorium.

(13a) ▌Trots sådana insatser är undanröjande av barnpornografiskt innehåll vid källan dock ofta inte möjlig när originalmaterialet inte finns inom unionen, på grund av att den stat där värdservrarna finns inte är samarbetsvillig eller det visar sig vara mycket omständligt att ta bort materialet från den berörda staten. Mekanismer kan därför inrättas för att spärra tillgång från unionens territorium till internetsidor som konstaterats innehålla eller sprida barnpornografi. Det är underförstått att de åtgärder som medlemsstaterna vidtar i enlighet med detta direktiv för att ta bort eller, i tillämpliga fall, blockera webbplatser som innehåller barnpornografi skulle kunna utgå från olika typer av offentliga åtgärder, t.ex. rättsliga, lagstiftningsmässiga eller icke-lagstiftningsmässiga åtgärder. Det bör i detta sammanhang noteras att bestämmelserna i detta direktiv inte berör vare sig sådana frivilliga åtgärder som vidtas av internetbranschen för att förhindra att deras tjänster missbrukas eller medlemsstaternas stöd för sådana åtgärder. Oavsett hur medlemsstaterna väljer att förankra sina åtgärder eller metoder bör de se till att det görs på ett sätt som tillförsäkrar användare och tjänsteleverantörer en fullgod nivå vad gäller rättssäkerhet och rättslig förutsägbarhet. Både när det gäller borttagande och spärrande av innehåll som inbegriper övergrepp mot barn bör samarbete mellan offentliga myndigheter etableras och stärkas, särskilt för att säkerställa att de nationella förteckningarna över webbplatser med barnpornografiskt material är så fullständiga som möjligt och för att undvika dubbelarbete. All sådan utveckling måste ta hänsyn till slutanvändarnas rättigheter, följa gällande rättsliga förfaranden och vara förenlig med Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Genom programmet för ett säkrare internet har ett nät av telefonjourer inrättats i syfte att samla in information och säkerställa täckning av och utbyte av rapporter om de mest förekommande typerna av olagligt innehåll på nätet.

(13b) Syftet med detta direktiv är att ändra och utöka bestämmelserna i rambeslut 2004/68/RIF. Eftersom de ändringar som görs är många och genomgripande bör rambeslutet för tydlighetens skull ersättas i sin helhet med avseende på de medlemsstater som deltar i antagandet av detta direktiv.

(14)  Eftersom målet med detta direktiv, nämligen att bekämpa sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna på egen hand och därför, på grund av åtgärdernas omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på EU-nivå, får EU vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen enligt artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i den artikeln går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(15)  Detta direktiv tar hänsyn till de grundläggande rättigheterna och beaktar de principer som framför allt erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, framför allt principen om människans värdighet, förbudet mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, barnets rättigheter, rätten till frihet och säkerhet, yttrande- och informationsfrihet, skydd av personuppgifter, rätten till ett effektivt rättsmedel och en opartisk domstol samt principerna om laglighet och proportionalitet i fråga om brott och straff. Detta direktiv syftar särskilt till att sörja för att dessa rättigheter respekteras fullt ut och måste genomföras i enlighet med detta.

(16)  I enlighet med artikel 3 i protokollet (nr 21) om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, har Förenade kungariket och Irland meddelat att de önskar delta i antagandet och tillämpningen av detta direktiv.

(16a) I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet (nr 22) om Danmarks ställning, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar inte Danmark i antagandet av detta direktiv, som därför inte är bindande för eller tillämpligt i Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Detta direktiv syftar till att fastställa minimiregler om fastställande av brottsrekvisit och påföljder på området sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn, barnpornografi och kontaktsökning med barn för sexuella ändamål. Det syftar också till att införa ▌bestämmelser för att stärka åtgärderna för att förebygga sådana brott och förbättra skyddet av brottsoffer.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv avses med

a)      barn: varje person som är yngre än arton år,

aa)   sexuell myndighetsålder: den ålder under vilken det är förbjudet att ägna sig åt sexuellt umgänge med ett barn enligt nationell lag,

b)     barnpornografi:

         i)       allt material som föreställer ett barn som medverkar i en handling med uttrycklig eller simulerad sexuell innebörd, eller

         ii)      varje avbildning för i första hand sexuella syften av ett barns könsorgan, eller

         iii)     allt material som föreställer en person som ser ut att vara ett barn som medverkar i en handling med uttrycklig eller simulerad sexuell innebörd eller varje avbildning av könsorganen på en person som ser ut att vara ett barn för i första hand sexuella syften, eller

         iv)     verklighetstrogna bilder av ett barn som medverkar i en handling med uttrycklig sexuell innebörd eller verklighetstrogna bilder av ett barns könsorgan ▌för i första hand sexuella syften,

c)      barnprostitution: utnyttjande av ett barn för sexuellt umgänge, där pengar eller någon annan form av betalning eller ersättning lämnas eller utlovas som betalning för barnets sexuella handlingar, oavsett om denna betalning, detta löfte eller denna ersättning görs till barnet eller till en tredje part,

d)     pornografisk föreställning: organiserad liveshow inför ▌publik, även med hjälp av informations- och kommunikationsteknik,

         i)       av ett barn som medverkar i en handling med uttrycklig eller simulerad sexuell innebörd, eller

         ii)      av ett barns könsorgan för i första hand sexuella syften,

e)      juridisk person: varje rättssubjekt som har denna status enligt tillämplig lagstiftning, med undantag för stater eller offentliga organ vid utövandet av offentliga maktbefogenheter samt internationella offentliga organisationer.

Artikel 3

Brott som har samband med sexuella övergrepp

1.      Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att de avsiktliga handlingar som avses i punkterna 2–5 är straffbelagda.

2.      Att i sexuella syften förorsaka att ett barn, som inte har uppnått sexuell myndighetsålder ▌, blir vittne till ▌sexuella handlingar, även om det inte tvingas delta, ska vara belagt med ett maximistraff på minst ett års fängelse.

2a.    Att i sexuella syften förorsaka att ett barn, som inte har uppnått sexuell myndighetsålder, blir vittne till sexuella övergrepp, även om det inte tvingas delta, ska vara belagt med ett maximistraff på minst två års fängelse.

3.      Att ägna sig åt sexuellt umgänge med ett barn, som inte har uppnått sexuell myndighetsålder ▌, ska vara belagt med ett maximistraff på minst fem års fängelse.

4.      Att ägna sig åt sexuellt umgänge med ett barn, om

         i)       missbruk av en erkänd förtroendeställning eller av makt eller inflytande över barnet förekommer, ska vara belagt med ett maximistraff på minst åtta års fängelse om barnet inte har uppnått sexuell myndighetsålder och minst tre års fängelse om barnet uppnått denna ålder, eller

         ii)      missbruk av barnets särskilt utsatta situation förekommer, framför allt till följd av ett psykiskt eller fysiskt funktionshinder eller en beroendeställning, ska vara belagt med ett maximistraff på minst åtta års fängelse om barnet inte har uppnått sexuell myndighetsålder och minst tre års fängelse om barnet uppnått denna ålder, eller

         iii)     tvång, våld eller hot brukas, ska vara belagt med ett maximistraff på minst tio års fängelse om barnet inte har uppnått sexuell myndighetsålder och minst fem års fängelse om barnet uppnått denna ålder.

5.      Att genom tvång, press eller hot förmå ett barn att ha sexuellt umgänge med en tredje part ska vara belagt med ett maximistraff på minst tio års fängelse om barnet inte har uppnått sexuell myndighetsålder och minst fem års fängelse om barnet uppnått denna ålder.

Artikel 4

Brott som har samband med sexuell exploatering

1.      Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att de avsiktliga handlingar som avses i punkterna 2–9d är straffbelagda.

2.      Att förmå eller rekrytera ett barn till att delta i pornografiska föreställningar, eller dra vinning av eller på annat sätt exploatera ett barn för sådana syften, ska vara belagt med ett maximistraff på minst fem års fängelse om barnet inte har uppnått sexuell myndighetsålder och minst två års fängelse om barnet uppnått denna ålder.

9.      Att tvinga eller pressa ett barn till att delta i pornografiska föreställningar, eller hota ett barn för sådana syften, ska vara belagt med ett maximistraff på minst åtta års fängelse om barnet inte har uppnått sexuell myndighetsålder och minst fem års fängelse om barnet uppnått denna ålder.

9a.    Att medvetet närvara vid pornografiska föreställningar där ett barn deltar ska vara belagt med ett maximistraff på minst två års fängelse om barnet inte har uppnått sexuell myndighetsålder och minst ett års fängelse om barnet uppnått denna ålder.

9b.    Att förmå eller rekrytera ett barn till att delta i barnprostitution, eller dra vinning av eller på annat sätt exploatera ett barn för sådana syften, ska vara belagt med ett maximistraff på minst åtta års fängelse om barnet inte har uppnått sexuell myndighetsålder och minst fem års fängelse om barnet uppnått denna ålder.

9c.    Att tvinga eller pressa ett barn till barnprostitution, eller hota ett barn för sådana syften, ska vara belagt med ett maximistraff på minst tio års fängelse om barnet inte har uppnått sexuell myndighetsålder och minst fem års fängelse om barnet uppnått denna ålder.

9d.    Att ägna sig åt sexuellt umgänge med ett barn, där barnprostitution används, ska vara belagt med ett maximistraff på minst fem års fängelse om barnet inte har uppnått sexuell myndighetsålder och minst två års fängelse om barnet uppnått denna ålder.

Artikel 5

Brott som har samband med barnpornografi

1.      Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att de avsiktliga handlingar som avses i punkterna 2–6 är straffbelagda såvida det inte finns berättigande skäl till dessa.

2.      Förvärv eller innehav av barnpornografi ska vara belagt med ett maximistraff på minst ett års fängelse.

3.      Att medvetet skaffa sig tillgång till barnpornografi med hjälp av informations- eller kommunikationsteknik ska vara belagt med ett maximistraff på minst ett års fängelse.

4.      Distribution, spridning eller överföring av barnpornografi ska vara belagt med ett maximistraff på minst två års fängelse.

5.      Utbjudande, leverans eller tillhandahållande av barnpornografi ska vara belagt med ett maximistraff på minst två års fängelse.

6.      Framställning av barnpornografi ska vara belagt med ett maximistraff på minst tre års fängelse.

7.      Det ankommer på medlemsstaterna att besluta huruvida denna artikel är tillämplig på fall som rör barnpornografi enligt artikel 2 b iii, om den person som ser ut att vara ett barn i själva verket hade fyllt 18 år då han eller hon avbildades.

8.      Det ankommer på medlemsstaterna att besluta huruvida punkterna 2 och 6 är tillämpliga när det har fastställts att det pornografiska materialet enligt artikel 2 b iv framställts och innehas av framställaren enbart för eget privat bruk, i den mån inget pornografiskt material enligt artikel 2 b i–iii har använts för denna framställning och förutsatt att handlingen inte innebär någon risk för att materialet sprids.

Artikel 6

Kontaktsökning med barn för sexuella ändamål

1.      Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att följande avsiktliga handlingar är straffbelagda:

         Förslag som en vuxen ger med hjälp av informations- och kommunikationsteknik i syfte att träffa ett barn som ännu inte uppnått sexuell myndighetsålder ▌för att begå något av de brott som avses i artiklarna 3.3 och 5.6 ska, om detta förslag har följts av faktiska handlingar som leder till ett sådant möte, vara belagt med ett maximistraff på minst ett års fängelse.

2.      Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att det är straffbart för en vuxen att med hjälp av informations- och kommunikationsteknik försöka begå något av de brott som avses i artikel 5.2 och 5.3 genom att kontakta barn som inte har uppnått sexuell myndighetsålder i syfte att tillhandahålla barnpornografiskt material som föreställer det barnet.

Artikel 7

Anstiftan, medhjälp och försök

1.      Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att anstiftan av och medhjälp till något av de brott som avses i artiklarna 3–6 är straffbelagt.

2.      Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att försök till något av de brott som avses i artikel 3.3–3.5 ▌, artikel 4.2 , 4.9, 4.9b, 4.9c och 4.9d ▌samt artikel 5.4, 5.5 och 5.6 är straffbelagda.

Artikel 8

Sexuellt umgänge mellan samtyckande parter

1.      Det ankommer på medlemsstaterna att besluta huruvida artikel 3.2 och 3.3 är tillämplig på sexuellt umgänge mellan samtyckande jämbördiga parter som är i ungefär samma ålder och som har kommit ungefär lika långt när det gäller psykologisk och fysisk utveckling eller mognad, förutsatt att handlingarna inte innebär någon form av övergrepp.

2.      Det ankommer på medlemsstaterna att besluta huruvida artikel 4.9a är tillämplig på en föreställning som visar sexuellt umgänge mellan samtyckande parter när barnet har uppnått sexuell myndighetsålder, eller mellan jämbördiga parter som är i ungefär samma ålder och som har kommit ungefär lika långt när det gäller psykisk och fysisk utveckling eller mognad, förutsatt att handlingarna inte innebär någon form av övergrepp eller exploatering och att inga pengar eller andra former av ersättning ges som betalning i utbyte mot den pornografiska föreställningen.

3.      Det ankommer på medlemsstaterna att besluta huruvida artikel 5.2 och 5.6 är tillämplig på framställning, förvärv eller innehav av material som rör barn som uppnått sexuell myndighetsålder om detta material framställts och innehas med deras samtycke och enbart för de berörda personernas privata bruk, förutsatt att handlingarna inte innebär någon form av övergrepp.

Artikel 9

Försvårande omständigheter

▌Om följande omständigheter inte redan ingår i brottsrekvisiten för de brott som avses i artiklarna 3–7 ska medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att nedanstående omständigheter i enlighet med relevanta bestämmelser i nationell lagstiftning ska kunna anses som försvårande omständigheter i samband med de relevanta brott som avses i artiklarna 37:

b)     Brottet begicks mot ett barn i en särskilt utsatt situation, exempelvis till följd av ett psykiskt eller fysiskt funktionshinder eller en beroendeställning eller ett tillstånd av fysisk eller psykisk oförmåga.

c)      Brottet begicks av en familjemedlem, en person som sammanbodde med barnet eller en person som missbrukade sin erkända förtroende- eller myndighetsställning.

d)     Brottet begicks av flera personer som agerade gemensamt.

e)      Brottet begicks inom ramen för en kriminell organisation i den mening som avses i rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet(12).

f)      Gärningsmannen har tidigare dömts för brott av samma natur.

g)      Gärningsmannen har avsiktligt eller genom vårdslöshet utsatt ett barn för livsfara.

h)      Brottet begicks med användande av grovt våld eller vållade barnet allvarlig skada.

Artikel 10

Hinder mot att utöva viss verksamhet till följd av dom

1.      För att undvika risken för återfall ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att en fysisk person som har dömts för något av de brott som avses i artiklarna 3–7, tillfälligt eller permanent, hindras att utöva åtminstone yrkesmässig verksamhet som inbegriper direkta och regelbundna kontakter med barn.

1a.    Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att sörja för att arbetsgivare, när de rekryterar en person till yrkesverksamhet eller organiserad volontärverksamhet som innebär direkta och regelbundna kontakter med barn, har rätt att i enlighet med nationell lagstiftning och på varje lämpligt sätt – såsom direkt tillgång, tillgång på begäran eller via den berörda personen – bli informerade om huruvida en fällande dom för något av de brott som avses i artiklarna 3–7 finns upptagen i kriminalregistret, eller om eventuella hinder föreligger till följd av dessa domar mot utövande av verksamhet som innebär direkta och regelbundna kontakter med barn.

3.      För tillämpning av punkterna 1 och 1a ska medlemsstaterna ▌vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att information om huruvida en fällande dom för något av de brott som avses i artiklarna 3–7 i detta direktiv finns upptagen i kriminalregistret, eller om eventuella hinder föreligger till följd av dessa domar mot utövande av verksamhet som innebär direkta och regelbundna kontakter med barn, översänds i enlighet med de förfaranden som anges i rådets rambeslut 2009/315/RIF om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll(13) då detta sker på begäran enligt artikel 6 i det rambeslutet och med den berörda personens samtycke.

Artikel 10a

Beslag och förverkande

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att deras behöriga myndigheter har rätt att beslagta och förverka hjälpmedel till och vinning av de brott som avses i artiklarna 3–5.

Artikel 11

Juridiska personers ansvar

1.      Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att juridiska personer kan ställas till ansvar för något av de brott som avses i artiklarna 3–7 och som begås till deras förmån av en person som agerar antingen enskilt eller som en del av den juridiska personens organisation och har en ledande ställning inom den juridiska personen, grundad på någon av följande befogenheter:

         a)      Befogenhet att företräda den juridiska personen.

         b)     Befogenhet att fatta beslut på den juridiska personens vägnar.

         c)      Befogenhet att utöva kontroll inom den juridiska personen.

2.      Medlemsstaterna ska också vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att juridiska personer kan ställas till ansvar i de fall, där bristande övervakning eller kontroll från en person som avses i punkt 1 har gjort det möjligt för en person under dennes ansvar att begå något av de brott som avses i artiklarna 3–7 till förmån för den juridiska personen.

3.      Juridiska personers ansvar enligt punkterna 1 och 2 ska inte utesluta straffrättsliga förfaranden mot fysiska personer som är gärningsmän, anstiftare eller medhjälpare till ▌de brott som avses i artiklarna 3–7.

Artikel 12

Sanktioner för juridiska personer

1.      Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att en juridisk person som har ställts till ansvar i enlighet med artikel 11.1 kan bli föremål för effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner, som ska innefatta bötesstraff eller administrativa avgifter och som får innefatta andra sanktioner, såsom

         a)      fråntagande av rätt till offentliga förmåner eller stöd,

         b)     tillfälligt eller permanent näringsförbud,

         c)      rättslig övervakning,

         d)     rättsligt beslut om upplösning av verksamheten,

         e)      tillfällig eller permanent stängning av de inrättningar som har använts för att begå brottet.

2.      Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att en juridisk person som har ställts till ansvar i enlighet med artikel 11.2 kan bli föremål för effektiva, proportionella och avskräckande påföljder eller åtgärder.

Artikel 13

Offrets befrielse från lagföring eller påföljd

Medlemsstaterna ska i överensstämmelse med de grundläggande principerna i sina rättssystem vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att de behöriga nationella myndigheterna har befogenhet att avstå från att åtala eller straffa barn som är offer för sexuella övergrepp och sexuell exploatering för deras deltagande i brottslig verksamhet som de har tvingats att begå som en direkt följd av att de utsatts för någon av de gärningar som avses i artiklarna 4.2, 4.9, 4.9b, 4.9c och 5.6.

Artikel 14

Utredning och lagföring

1.      Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att utredning eller lagföring av de brott som avses i artiklarna 3–7 inte är beroende av anmälan eller angivelse av ett offer eller av offrets ombud, och att de straffrättsliga förfarandena kan fortsätta även om den personen har tagit tillbaka sina uppgifter.

2.      Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att möjliggöra lagföring av vart och ett av de brott som avses i artiklarna 3, 4.2, 4.9, 4.9b, 4.9c och 4.9d, samt av vart och ett av de allvarliga brott som avses i artikel 5.6, när pornografiskt material enligt artikel 2 b i–ii har använts, under en tillräckligt lång tidsperiod efter det att offret har uppnått myndighetsålder och i en omfattning som motsvarar det berörda brottets svårhetsgrad.

3.      Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att effektiva utredningsverktyg, exempelvis de som används för organiserad brottslighet eller andra allvarliga brott, är tillgängliga för de personer, enheter eller avdelningar som har ansvaret för att utreda eller lagföra brott enligt artiklarna 3–7 ▌.

4.      Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att göra det möjligt för utredningsenheter eller utredningsmyndigheter att söka identifiera offren för de brott som avses i artiklarna 3–7, i synnerhet genom att analysera barnpornografiskt material, såsom fotografier och audiovisuella inspelningar som översänts eller ställts till förfogande med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.

Artikel 15

Rapportering av misstanke om sexuell exploatering eller sexuella övergrepp

1.      Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att de regler om sekretesskydd som införts i den nationella lagstiftningen för vissa yrkeskategorier som har till huvudsaklig uppgift att arbeta med barn, inte hindrar att personer inom dessa kategorier rapporterar situationer där de har skälig grund att anta att ett barn är offer för brott enligt artiklarna 3–7, till de myndigheter som är ansvariga för skyddet av barn.

2.      Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att uppmuntra alla personer som känner till eller misstänker brott som avses i artiklarna 3–7 att rapportera dessa till de behöriga myndigheterna.

Artikel 16

Behörighet och samordning av åtal

1.      Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att fastställa sin behörighet när det gäller de brott som avses i artiklarna 3–7, när

         a)      brottet helt eller delvis har begåtts inom medlemsstatens territorium, eller

         b)     gärningsmannen är medborgare i den medlemsstaten ▌.

         ▌

1a.    Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om de beslutar att fastställa ytterligare behörighet när det gäller ett brott enligt artiklarna 3–7 vilket har begåtts utanför dess territorium, t.ex. när

         a)     brottet har begåtts mot en medborgare i medlemsstaten eller en person som har sin hemvist på medlemsstatens territorium, eller

         b)     brottet har begåtts till förmån för en juridisk person som är etablerad på den medlemsstatens territorium, eller

         c)      gärningsmannen har sin hemvist på medlemsstatens territorium.

2.      Medlemsstaterna ska sörja för att deras behörighet omfattar situationer i vilka ett brott enligt artiklarna 5 och 6 och, i den mån det är relevant, artiklarna 3 och 7, begås med hjälp av informations- och kommunikationsteknik till vilken åtkomsten skett från dess territorium, oavsett om denna är baserad inom dess territorium eller inte.

4.      Vid lagföringen av något av de brott som avses i artiklarna 3.3–3.5, 4.2, 4.9, 4.9b, 4.9c, 4.9d och 5.6 ska medlemsstaterna, om brottet begåtts utanför den berörda statens territorium enligt punkt 1 b i denna artikel, vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att dess behörighet inte är kopplad till villkoret att gärningarna är straffbelagda på den plats där de begicks ▌.

5.      Vid lagföringen av något av de brott som avses i artiklarna 3–7 ska medlemsstaterna, om brottet begåtts utanför den berörda statens territorium enligt punkt 1 b i denna artikel, vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att dess behörighet inte är kopplad till villkoret att åtal endast får väckas på grundval av en anmälan från offret på den plats där brottet begicks, eller en formell underrättelse från den stat där brottet begicks.

Artikel 17

Allmänna bestämmelser om hjälp-, stöd- och skyddsåtgärder för drabbade barn

1.      Barn som faller offer för de brott som avses i artiklarna 3–7 ska ges hjälp, stöd och skydd enligt artiklarna 18 och 19, med beaktande av barnets bästa.

1a.    Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att ett barn får hjälp och stöd så snart de behöriga myndigheterna har en rimlig indikation på att barnet kan ha utsatts för något av de brott som avses i artiklarna 3–7.

2.      Medlemsstaterna ska, om åldern på en person som utsatts för något av de brott som avses i artiklarna 3–7 är osäker och om det finns skäl att anta att den personen är ett barn, sörja för att denna person förutsätts vara ett barn för att han eller hon omedelbart ska få tillgång till hjälp, stöd och skydd enligt artiklarna 18 och 19 ▌.

Artikel 18

Hjälp och stöd till brottsoffer

1.      Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att brottsoffer får hjälp och stöd före, under och en lämplig tid efter de straffrättsliga förfarandena, så att de kan utöva de rättigheter som fastställs i rambeslut 2001/220/RIF av den 15 mars 2001 om brottsoffrets ställning i straffrättsliga förfaranden(14) och i detta direktiv. Medlemsstaterna ska särskilt vidta nödvändiga åtgärder för att skydda barn som anmäler övergrepp som begåtts av personer inom familjen.

1a.    Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att hjälp och stöd till det drabbade barnet inte villkoras av hans eller hennes vilja att samarbeta i samband med brottsutredningen, åtalet eller rättegången.

2.      Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att specifika åtgärder som syftar till att hjälpa och stödja drabbade barn att utnyttja sina rättigheter enligt detta direktiv vidtas efter en individuell bedömning av de enskilda drabbade barnens särskilda omständigheter, och att vederbörlig hänsyn tas till barnets synpunkter, behov och problem.

3.      Barn som fallit offer för något av de brott som avses i artiklarna 3–7 ska anses som särskilt utsatta brottsoffer enligt artiklarna 2.2, 8.4 och 14.1 i rambeslut 2001/220/RIF.

4.      Medlemsstaterna ska, där det är lämpligt och möjligt, vidta åtgärder för att hjälpa och stödja det drabbade barnets familj att utnyttja sina rättigheter enligt detta direktiv, när familjen befinner sig på medlemsstatens territorium. Framför allt ska medlemsstaterna, där det är lämpligt och möjligt, tillämpa artikel 4 i ▌rambeslut 2001/220/RIF på den familjen.

Artikel 19

Skydd för drabbade barn inom brottsutredningar och straffrättsliga förfaranden

1.      Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att de behöriga myndigheterna i samband med brottsutredningar och straffrättsliga förfaranden, i enlighet med brottsoffrens roll i det berörda rättssystemet, utser en särskild företrädare för det drabbade barnet när, enligt den nationella lagstiftningen, personerna med föräldraansvar inte kan företräda barnet på grund av en intressekonflikt mellan dem och barnet, om det inte finns någon medföljande vuxen eller om barnet skilts från sin familj.

2.      Medlemsstaterna ska sörja för att drabbade barn omedelbart får tillgång till ▌juridisk rådgivning och, i enlighet med brottsoffrens roll i det berörda rättssystemet, till juridiskt ombud, även för att söka ersättning för skada. Juridisk rådgivning och juridiskt ombud bör tillhandahållas kostnadsfritt om den drabbade personen inte förfogar över tillräckliga ekonomiska medel.

3.      Utan att det påverkar rätten till försvar ska medlemsstatsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att följande iakttas i samband med utredningar av något av de brott som avses i artiklarna 3–7:

         a)      Att barnet förhörs utan onödigt dröjsmål efter det att uppgifterna har rapporterats till de behöriga myndigheterna.

         b)     Att barnet, vid behov, förhörs i lokaler som utformats eller ställts i ordning för detta ändamål.

         c)      Att barnet förhörs av eller genom yrkeskunniga personer som är särskilt utbildade för detta ändamål.

         d)     Att samma personer, om så är möjligt och lämpligt, håller alla förhör med barnet.

         e)      Att antalet förhör blir så få som möjligt och endast utförs om det är strikt nödvändigt för brottsutredningar och straffrättsliga förfaranden.

         f)      Att barnet får åtföljas av sitt juridiska ombud eller, om så är lämpligt, av en vuxen som han eller hon själv har valt, såvida det inte föreligger ett motiverat beslut som fastställer något annat med avseende på den personen.

4.      Medlemsstaterna ska, i samband med utredningar av något av de brott som avses i artiklarna 3–7, vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att alla förhör med ett barn som är offer för brott eller, i förekommande fall, med ett barnvittne, får spelas in audiovisuellt, och att dessa audiovisuellt inspelade förhör får användas som bevisning i straffrättsliga förfaranden inför domstol, i enlighet med bestämmelserna i den nationella lagstiftningen.

5.      Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att det i samband med straffrättsliga förfaranden i domstol som rör något av de brott som avses i artiklarna 3–7 kan beslutas att

         a)      förhöret ska genomföras inom lyckta dörrar,

         b)     att barnet får höras i domstolen utan att vara närvarande, framför allt genom användning av lämplig kommunikationsteknik.

6.      Medlemsstaterna ska, om det ligger i de drabbade barnens intresse och med beaktande av andra övergripande intressen, vidta de åtgärder som är nödvändiga för att skydda deras personliga integritet, deras identitet och deras utseende samt förhindra offentlig spridning av sådan information som kan leda till att de identifieras.

Artikel 19a

Reklam för möjligheten att begå övergrepp mot barn och för barnsexturism

Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra eller förbjuda

a)     spridning av material där det görs reklam för möjligheten att begå något av de brott som avses i artiklarna 3–6,

b)     anordnande av resor för andra, oberoende av om syftet är kommersiellt, i syfte att begå något av de brott som avses i artiklarna 3–5.

Artikel 19b

Förebyggande interventionsprogram eller interventionsåtgärder

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att personer som fruktar att de kan komma att begå något av de brott som avses i artiklarna 3–7 i lämpliga fall får tillgång till effektiva interventionsprogram eller interventionsåtgärder för att bedöma och förhindra risken för att brott begås.

Artikel 19c

Förebyggande

1.      Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder, som utbildning, i syfte att motverka och minska den efterfrågan som ligger till grund för alla former av sexuellt utnyttjande som är relaterade till exploatering av barn.

2.      Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder, även via internet, till exempel informationskampanjer och kampanjer för att öka medvetenheten samt forsknings- och utbildningsprogram, om lämpligt i samarbete med relevanta organisationer inom det civila samhället och andra aktörer, i syfte att öka medvetenheten och minska risken för att barn faller offer för sexuellt utnyttjande.

3.      Medlemsstaterna ska främja regelbunden vidareutbildning för tjänstemän som sannolikt kommer att komma i kontakt med barn som fallit offer för sexuell exploatering, däribland poliser ute på fältet, så att de kan identifiera och hantera offer och potentiella offer för sexuell exploatering.

Artikel 20

Interventionsprogram eller interventionsåtgärder på frivillig basis inom ramen för eller efter straffrättsliga förfaranden

1.      Utan att det påverkar tillämpningen av interventionsprogram eller interventionsåtgärder som fastställs av behöriga rättsliga myndigheter enligt nationell lag, ska medlemsstaterna ▌vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att effektiva interventionsprogram eller interventionsåtgärder ställs till förfogande, i syfte att förhindra och minimera riskerna för upprepade brott av sexuell natur mot barn. Sådana program eller åtgärder ska vara tillgängliga när som helst under de straffrättsliga förfarandena, både i och utanför fängelser, i enlighet med de villkor som fastställs i nationell lagstiftning.

2.      Interventionsprogrammen eller interventionsåtgärderna ska uppfylla de särskilda utvecklingsbehoven hos barn som gör sig skyldiga till sexualbrott.

3.      Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att följande personer kan få tillgång till sådana interventionsprogram eller interventionsåtgärder som avses i punkt 1:

         a)      Personer som är föremål för straffrättsliga förfaranden för något av de brott som avses i artiklarna 3–7, på villkor som varken är till förfång för eller strider mot rätten till försvar eller mot kravet på en rättvis och opartisk rättegång, i synnerhet med vederbörlig hänsyn till presumtionen för oskuld.

         b)     Personer som har dömts för något av de brott som avses i artiklarna 3–7.

         ▌

4.      Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att personer som avses i punkt 3 a och b blir föremål för en bedömning av om de utgör någon fara och eventuella risker för återfall i något av de brott som avses i artiklarna 3–7, i syfte att fastställa lämpliga interventionsprogram eller interventionsåtgärder.

5.      Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att personer som avses i punkt 3 a och b vilka fått motta förslag om interventionsprogram eller interventionsåtgärder i enlighet med punkt 4

         a)     får fullständig information om skälen till förslaget,

         b)     går med på att delta i programmen eller åtgärderna fullt medvetna om fakta,

         c)      kan vägra och, när det gäller dömda personer, görs medvetna om de möjliga följderna av en eventuell vägran.

Artikel 21

Åtgärder mot webbsidor som innehåller eller sprider barnpornografi

1.      Medlemsstaterna ska vidta ▌nödvändiga åtgärder för att säkerställa att webbsidor som innehåller eller sprider barnpornografi, vilkas värdservrar ligger på deras eget territorium, snabbt tas bort samt sträva efter att även få sådana webbsidor vilkas värdservrar ligger utanför deras territorium borttagna.

2.      ▌Medlemsstaterna får vidta ▌åtgärder för att spärra tillgången till webbsidor som innehåller eller sprider barnpornografi för internetanvändare inom sitt territorium. Dessa åtgärder måste inrättas genom öppna förfaranden och måste garantera ett adekvat skydd, särskilt för att se till att spärrningen begränsas till vad som är nödvändigt och proportionerligt och att användarna informeras om orsaken till spärrningen. Skyddsgarantierna ska inbegripa möjlighet till rättslig prövning.

Artikel 22

Ersättande av rambeslut 2004/68/RIF

Rambeslut 2004/68/RIF ersätts härmed med avseende på de medlemsstater som deltar i antagandet av detta direktiv, dock utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter när det gäller tidsfristen för införlivande i nationell lagstiftning av rambeslutet.

Med avseende på de medlemsstater som deltar i antagandet av detta direktiv ska hänvisningar till rambeslut 2004/68/RIF anses som hänvisningar till detta direktiv.

Artikel 23

Införlivande

1.      Medlemsstaterna ska senast den … (15)* sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. ▌De ska genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

2.      Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de ▌bestämmelser genom vilka skyldigheterna enligt detta direktiv införlivas med deras nationella lagstiftning.

3.      När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 24

Rapportering

1.      Kommissionen ska senast …den (16)** överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet med en utvärdering av i vilken utsträckning medlemsstaterna har vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att följa bestämmelserna i detta direktiv, vid behov åtföljd av ett lagstiftningsförslag.

2.      Kommissionen ska senast den (17)*** överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet med en utvärdering av genomförandet av åtgärderna i artikel 21.

Artikel 25

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 26

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdat den

På Europaparlamentets vägnar                                           På rådets vägnar

Ordförande                                                                                     Ordförande

BILAGA TILL FÖRSLAGET TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Gemensamt uttalande om kontaktsökning med barn för sexuella ändamål

Europaparlamentet och rådet antar detta uttalande av följande skäl:

Kontaktsökning med barn för sexuella ändamål i det verkliga livet (”gromning offline”) innebär en medveten manipulering av ett barn som inte uppnått den sexuella myndighetsåldern genom tal, skrift, audiovisuellt material eller liknande framställningar, i syfte att träffa honom eller henne i avsikt att begå något av de brott som avses i artiklarna 3.3 och 5.6 i det föreliggande direktivet.

Kontaktsökning med barn för sexuella ändamål i det verkliga livet beskrivs redan på olika sätt i medlemsstaternas nationella lagstiftningar, antingen som försök till brott eller förberedelse till brott eller som en särskild form av sexuellt övergrepp.

Europaparlamentet och rådet uppmanar medlemsstaterna att noga se över brottsrubriceringen av kontaktsökning med barn för sexuella ändamål i det verkliga livet, och om nödvändigt förbättra och korrigera den egna strafflagen för att undanröja de rättsliga kryphål som eventuellt kan finnas kvar härvidlag.

(1)

* Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▌.

(2)

Yttrande av den 15 september 2010 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)

EUT C , , s. .

(4)

Europaparlamentets ståndpunkt av den xx juli 2011.

(5)

EUT L 13, 20.1.2004, s. 14.

(6)

EGT L 82, 22.3.2001, s. 1.

(7)

EUT L 328, 15.12.2009, s. 42.

(8)

Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp, öppnad för undertecknande i Lanzarote, 25.10.2007, Council of Europe Treaty Series No. 201.

(9)

EUT L 101, 15.4.2011, s. 1.

(10)

EGT L 82, 22.3.2001, s. 1.

(11)

EUT L 317, 3.12.2009, s. 46.

(12)

EUT L 300, 11.11.2008, s. 42.

(13)

EUT L 93, 7.4.2009, s. 23.

(14)

EGT L 82, 22.3.2001, s. 1.

(15)

* EUT: Vänligen för in datumet två år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.

(16)

** EUT: Vänligen för in datumet fyra år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.

(17)

*** EUT: Vänligen för in datumet fyra år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.


YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning (10.11.2010)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om upphävande av rambeslut 2004/68/RIF

(KOM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))

Föredragande: Petra Kammerevert

KORTFATTAD MOTIVERING

1.  Europeiska kommissionen vill med hjälp av detta förslag till direktiv främja kampen mot sexuella övergrepp, sexuell exploatering och bilder där personer under 18 år utsätts för sexuella handlingar.

2.  I förslaget utgår man från att antalet brott inom detta område ökar, att utvecklingen av modern kommunikation förvärrar problemet och att EU-medlemsstaternas lagstiftning varken är tillräckligt sträng eller enhetlig.

3.  Förslaget innehåller regler om fastställande av brottsrekvisit och påföljder, i syfte att uppnå målen i punkt 1.

4.  Det är tveksamt om dessa mål kommer att uppnås genom detta förslag med tanke på följande:

a) Innehåll i elektroniska medier som visar sexuella handlingar mot personer under 18 år ska snarast möjligt undanröjas. De internetspärrar som några av medlemsstaterna har infört visar att användarna enkelt kan kringgå dem. Spärrar är inget effektivt verktyg för att bekämpa sådana bilder. De är föga effektiva, oprecisa och kan kringgås utan större ansträngning. Spärrar leder inte till att innehållet undanröjs, utan endast till en relativ icke-tillgänglighet, som inte sätter stopp för lagöverträdelsen att tillgängliggöra sådant innehåll.

b) EU-medlemsstaterna och de telekommunikationsföretag som är verksamma där har fungerande transnationella nätverk som i regel garanterar att innehållet snabbt tas bort. Aktuella offentliggöranden av skandinaviska spärrlistor visar att ett stort antal av de berörda servrarna finns i USA, Australien, Nederländerna och Tyskland. Hittills har man inte kunnat belägga att leverantörer av detta slags innehåll flyttar till länder där det är omöjligt att ta bort det eller endast möjligt efter lång tid.

c) Tekniska spärrar gör det möjligt att kontrollera kommunikationsflöden i stor skala samtidigt som begäret väcks att kontrollera annat förbjudet eller bara oönskat innehåll. När internetspärrar väl har etablerats som verktyg kommer de inte enbart att användas för att bekämpa bilder på internet där personer under 18 år utsätts för sexuella handlingar. Med spärrar följer risken att nätneutralitetsprincipen allmänt frångås.

d) Det krävs en flerdimensionell strategi som stärker och förbättrar samarbetet mellan polismyndigheter, internetsektorn, befintliga instanser för klagomål avseende internet och leverantörsnätverket Inhope.

e) Lösningar för att blockera åtkomst undergräver förtroendet för informations- och kommunikationsfriheten på internet. I enlighet därmed kan devisen om borttagning före spärrning av innehåll inte godtas, eftersom även detta kräver att det inrättas en spärrinfrastruktur. Man kan förmoda att endast tillfälliga gärningsmän avskräcks av spärrar, vilket inte rättfärdigar ett sådant omfattande intrång i informationsfriheten.

f)  Kampen mot bilder där personer under 18 år utsätts för sexuella handlingar får inte begränsas till webbservrar. Det krävs en ansats som i lika stor utsträckning förhindrar utbyte av motsvarande innehåll via FTP-servrar, e-post, P2P-nätverk och mobiltelefoni.

g) Särskilt inom sexualstraffrätten måste barns och ungdomars utsatthet bedömas olika mot bakgrund av deras sexuella mognadsprocess. Utan olika bedömning skulle brottsrekvisiten för sexuell exploatering utvidgas betydligt i flera EU-medlemsstater.

h) Det krävs en global helhetsstrategi mot sexuell exploatering av unga människor. Det är därför önskvärt att kommissionen inom ramen för sina möjligheter tar initiativ till internationella, bindande överenskommelser.

5.  Av ovanstående skäl finns det stor anledning att ställa sig tveksam till om de föreslagna åtgärderna i förslaget till direktiv kommer att uppnås.

Föredragandens förslag till yttrande syftar därför främst till att

· inga konkreta riktlinjer för att inrätta internetspärrar antas och att sådant innehåll som ska bekämpas i enlighet med direktivet undanröjs i hela Europa,

· en gemensam definition av begreppen ”barn” och ”barnpornografi” för hela Europa undviks,

· inget straffrättsligt ansvar för juridiska personer införs,

· ingen rapporteringsskyldighet vid misstanke om sexuell exploatering eller sexuella övergrepp införs,

· konkreta uppgifter om påföljder för de fastställda brottsrekvisiten undviks,

· skydd av brottsoffer och förhindrande av brott stärks på både EU-nivå och medlemsstatsnivå, och

· det internationella samarbetet stärks och moderniseras både vad gäller borttagning av innehåll, lagföring av brott, skydd av brottsoffer och förhindrande av brott.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om upphävande av rambeslut 2004/68/RIF

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot och sexuell exploatering av personer under 18 år samt skildring av sexuellt umgänge med sådana personer samt om upphävande av rambeslut 2004/68/RIF

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn, däribland barnpornografi, utgör allvarliga kränkningar av de grundläggande rättigheterna, framför allt barns rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs för deras välfärd enligt FN:s konvention om barnets rättigheter och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(1) Sexuella övergrepp mot och sexuell exploatering av personer under 18 år, däribland skildring av sexuella handlingar med sådana personer, utgör allvarliga kränkningar av de grundläggande rättigheterna, framför allt barns rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs för deras välfärd enligt FN:s konvention om barnets rättigheter och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) I detta sammanhang bör man ta hänsyn till betydelsen av FN:s konvention om barnets rättigheter av den 20 november 1989, i synnerhet artikel 19 och 34 samt dess fakultativa protokoll från den 25 maj 2000 om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b) I detta sammanhang måste man beakta artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt rörande rätten till skydd av personuppgifter.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1c) I detta sammanhang måste man beakta artiklarna 7, 8, 11 och 24 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna rörande respekt för privatlivet och familjelivet, skydd av personuppgifter, yttrandefrihet och informationsfrihet samt barnets rättigheter.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 1d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1d) I detta sammanhang måste man beakta artiklarna 8 och 10 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna rörande rätt till skydd för privat- och familjeliv och yttrandefrihet.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Barnpornografi, i form av bilder där barn utsätts för sexuella övergrepp, och andra särskilt allvarliga former av sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn ökar och sprids genom användningen av ny teknik och internet.

(2) Bilder där personer under 18 år utsätts för sexuella handlingar och andra former av sexuella övergrepp mot och sexuell exploatering av personer under 18 år ökar och sprids genom användningen av ny teknik och internet.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Genom rådets rambeslut 2004/68/RIF om bekämpande av sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi tillnärmades medlemsstaternas lagstiftning i syfte att straffbelägga de allvarligaste formerna av sexuella övergrepp mot barn och sexuellt utnyttjande av barn, utvidga den nationella behörigheten och tillförsäkra brottsoffer ett stöd som uppfyller vissa minimikrav. I rådets rambeslut av 2001/220/RIF om brottsoffrets ställning i straffrättsliga förfaranden fastställs en rad rättigheter för brottsoffer i straffrättsliga förfaranden, bland annat rätten till skydd och ersättning. Dessutom kommer samordningen av lagföring av fall av sexuella övergrepp, sexuell exploatering av barn och barnpornografi att underlättas genom antagandet av rådets rambeslut 2009/948/RIF om förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden.

(3) Genom rådets rambeslut 2004/68/RIF om bekämpande av sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi tillnärmades medlemsstaternas lagstiftning i syfte att straffbelägga de allvarligaste formerna av sexuella övergrepp mot och sexuellt utnyttjande av personer under 18 år, utvidga den nationella behörigheten och tillförsäkra brottsoffer ett stöd som uppfyller vissa minimikrav. I rådets rambeslut av 2001/220/RIF om brottsoffrets ställning i straffrättsliga förfaranden fastställs en rad rättigheter för brottsoffer i straffrättsliga förfaranden, bland annat rätten till skydd och ersättning. Dessutom kommer samordningen av lagföring av fall av sexuella övergrepp mot och sexuell exploatering av personer under 18 år samt skildring av sexuellt umgänge med sådana personer att underlättas genom antagandet av rådets rambeslut 2009/948/RIF om förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Allvarliga brott som sexuell exploatering av barn och barnpornografi kräver en övergripande strategi som omfattar lagföring av gärningsmän, skydd av barnoffer och förhindrande av brott. Vid genomförandet av alla åtgärder för att bekämpa sådana brott måste barnets bästa komma i främsta rummet enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och FN:s konvention om barnets rättigheter. Rambeslut 2004/68/RIF bör ersättas med ett nytt instrument som tillhandahåller en sådan övergripande rättslig ram så att detta syfte kan uppnås.

(5) Allvarliga brott som sexuella övergrepp mot och sexuell exploatering av personer under 18 år samt skildring av sexuellt umgänge med sådana personer kräver en övergripande strategi som omfattar lagföring av gärningsmän, skydd av offer under 18 år och förhindrande av brott. Vid genomförandet av alla åtgärder för att bekämpa sådana brott måste det bästa för offret under 18 år spela en viktig roll enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och FN:s konvention om barnets rättigheter. Rambeslut 2004/68/RIF bör ersättas med ett nytt instrument som tillhandahåller en sådan övergripande rättslig ram så att detta syfte kan uppnås.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Allvarliga former av sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn bör omfattas av effektiva, proportionella och avskräckande påföljder. Till dessa brott hör framför allt olika former av sexuella övergrepp och sexuell exploatering som underlättas genom användningen av informations- och kommunikationsteknik. Definitionen av barnpornografi bör också klargöras och i högre grad anpassas till internationella instrument.

(6) Allvarliga former av sexuella övergrepp mot och sexuell exploatering av personer under 18 år samt bilder där sådana handlingar begås, även med hjälp av informations- och kommunikationsteknik, bör omfattas av effektiva, proportionella påföljder. Medlemsstaternas hantering av de olika formerna av sexuella övergrepp och sexuell exploatering måste motsvara framstegen i informations- och kommunikationstekniken och den roll denna teknik eventuellt kan spela vid framställandet och spridandet av sådant material.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) För att effektivt motverka sexuella övergrepp mot och sexuell exploatering av personer under 18 år samt skildring av sexuellt umgänge med sådana personer krävs det en heltäckande strategi som förutom att bestraffa gärningsmännen även innehåller ett omfattande skydd för offren och ett effektivt förebyggande arbete i medlemsstaterna. Framför allt måste ett tydligt och bestående förebyggande arbete bedrivas när man lär sig hantera nya kommunikationsmedel, såsom internet.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Det här direktivet reglerar inte medlemsstaternas politik när det gäller sexuellt umgänge mellan samtyckande barn och som kan anses som en människas normala sexuella utveckling, med beaktande av olika kulturella traditioner och rättstraditioner och nya sätt att etablera och upprätthålla kontakter mellan barn och ungdomar, även genom informations- och kommunikationsteknik.

(7) Det här direktivet reglerar inte medlemsstaternas politik när det gäller sexuellt umgänge mellan samtyckande personer i ungefär samma ålder där minst den ena är under 18 år och som kan anses som en människas normala sexuella utveckling, med beaktande av olika kulturella traditioner och rättstraditioner och nya sätt att etablera och upprätthålla kontakter mellan unga människor, även genom informations- och kommunikationsteknik.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) Samtidigt betonas att skillnader i kulturella traditioner och rättstraditioner inte får användas som grund för att rättfärdiga sexuella trakasserier av personer under 18 år eller motivera skildring av sexuella handlingar med dem.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Brottsutredning och åtal bör underlättas för att ta hänsyn till de svårigheter som barnoffer har att anmäla övergrepp och för att komma åt gärningsmännens anonymitet i cyberrymden. För att garantera att de brott som avses i detta direktiv utreds och lagförs framgångsrikt bör effektiva utredningsverktyg göras tillgängliga för dem som ansvarar för att utreda och lagföra sådana brott. Dessa verktyg kan omfatta dold spaning, avlyssning av kommunikation, dold övervakning inklusive elektronisk övervakning, övervakning av bankkonton eller andra ekonomiska utredningar.

(8) Brottsutredning och åtal bör underlättas för att ta hänsyn till de svårigheter som brottsoffer har att anmäla övergrepp och för att komma åt gärningsmännens anonymitet i cyberrymden. För att garantera att de brott som avses i detta direktiv utreds och lagförs framgångsrikt bör effektiva utredningsverktyg, inklusive aktiveringen av system för tidig varning, göras tillgängliga för dem som ansvarar för att utreda och lagföra sådana brott. Innan dessa undersökningar genomförs bör tillstånd ges av den behöriga rättsliga myndigheten i den berörda medlemsstaten, och denna myndighet ska också ansvara för kontrollen.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Reglerna om behörighet bör ändras i syfte att sörja för att personer från Europeiska unionen som begår sexuella övergrepp mot barn eller exploaterar barn sexuellt åtalas, även om de begår brotten utanför Europeiska unionen, särskilt genom så kallad sexturism.

(9) Reglerna om behörighet bör ändras i syfte att sörja för att personer från Europeiska unionen som begår sexuella övergrepp mot personer under 18 år eller exploaterar dem sexuellt åtalas, även om de begår brotten utanför Europeiska unionen, särskilt genom så kallad sexturism.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) När åtgärder för att skydda barnoffer antas bör barnets bästa komma i främsta rummet med beaktande av en bedömning av deras behov. Det bör vara lätt för barnoffer att få tillgång till rättslig prövning, däribland kostnadsfri juridisk rådgivning och juridiskt ombud samt till åtgärder för att hantera intressekonflikter när övergrepp förekommer inom familjen. Dessutom bör barnoffer skyddas från sanktioner, t.ex. enligt den nationella lagstiftningen om invandring eller prostitution, om de berättar om sin situation för behöriga myndigheter. Dessutom bör barnoffers deltagande i straffrättsliga förfaranden inte orsaka dem ytterligare trauma till följd av förhör eller visuell kontakt med gärningsmän.

(10) När åtgärder för att skydda brottsoffer under 18 år antas bör personernas bästa komma i främsta rummet med beaktande av en bedömning av deras behov. Det bör vara lätt för brottsoffren att få tillgång till rättslig prövning, däribland kostnadsfri juridisk rådgivning och juridiskt ombud samt till åtgärder för att hantera intressekonflikter när övergrepp förekommer inom familjen. Dessutom bör brottsoffer under 18 år skyddas från sanktioner, t.ex. enligt den nationella lagstiftningen om invandring eller prostitution, om de berättar om sin situation för behöriga myndigheter. Dessutom bör deltagande av brottsoffer under 18 år i straffrättsliga förfaranden inte orsaka dem ytterligare trauma till följd av förhör eller visuell kontakt med gärningsmän.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) I syfte att förhindra och minimera risken för återfall bör gärningsmännen bli föremål för en bedömning av vilken fara de utgör och eventuella risker för återfall i sexualbrott mot barn, och de bör också få möjlighet att delta i effektiva interventionsprogram eller interventionsåtgärder på frivillig basis.

(11) I syfte att förhindra och minimera risken för återfall bör gärningsmännen bli föremål för en bedömning av vilken fara de utgör och eventuella risker för återfall i sexualbrott mot personer under 18 år. En sådan föreskrift bör även ingå i domen mot gärningsmannen. Den bör följa bestämmelserna om gärningsmännens rättigheter i artikel 5.1 och artikel 7.1 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Dessutom bör gärningsmännen få möjlighet att delta i stöd- eller vårdprogram på frivillig basis.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) När det av hänsyn till den fara gärningsmännen utgör och eventuella risker för återfall i brott bedöms lämpligt, bör dömda gärningsmän temporärt eller permanent kunna hindras att utöva verksamhet som inbegriper regelbundna kontakter med barn. Genomförandet av sådana förbud bör underlättas i hela EU.

(12) När det av hänsyn till den fara gärningsmännen utgör och eventuella risker för återfall i brott bedöms lämpligt, bör dömda gärningsmän temporärt eller permanent kunna hindras att utöva verksamhet som inbegriper regelbundna kontakter med personer under 18 år. Genomförandet av sådana förbud bör underlättas i hela EU samtidigt som man följer befintliga bestämmelser om personuppgiftsskydd. Ett rättssäkert förfarande där medlemsstaternas gällande lagstiftning tillämpas bör vara en förutsättning vid genomförandet.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Barnpornografi, som utgörs av bilder sexuella övergrepp, är en särskild typ av innehåll som inte får tolkas som uttryck för en åsikt. För att bekämpa barnpornografi måste man minska spridningen av sådant material genom att försvåra för gärningsmännen att ladda upp sådant innehåll på webbsidor som är tillgängliga för allmänheten. Det krävs därför åtgärder för att undanröja innehållet vid källan och gripa dem som producerar, sprider eller laddar ner bilder på barn som utsätts för övergrepp. EU bör, i synnerhet genom ökat samarbete med tredjeländer och internationella organisationer, sträva efter att underlätta för myndigheterna i tredjeländer att effektivt undanröja webbsidor innehållande barnpornografi, som ligger på servrar på deras territorium. Eftersom det emellertid trots flera försök visat sig svårt att undanröja barnpornografiskt innehåll vid källan när ursprungsmaterialet inte är lokaliserat till EU, bör det även inrättas mekanismer för att spärra tillträdet från unionens territorium till internetsidor som konstaterats innehålla eller sprida barnpornografi. I detta syfte kan olika mekanismer användas beroende på vilken som lämpar sig bäst, bland annat genom att göra det lättare för de behöriga rättsliga myndigheterna eller polismyndigheterna att beordra att ett sådant tillträde spärras eller genom att ge stöd och stimulans till leverantörer av internettjänster att på frivillig basis utarbeta uppförandekoder och riktlinjer för att spärra tillträdet till sådana internetsidor. Både när det gäller undanröjande och spärrande av innehåll som inbegriper övergrepp mot barn bör samarbete mellan offentliga myndigheter etableras och stärkas, särskilt för att säkerställa att de nationella förteckningarna över webbplatser med barnpornografiskt material är så fullständiga som möjligt och för att undvika dubbelarbete. All sådan utveckling måste ta hänsyn till slutanvändarnas rättigheter, följa gällande rättsliga förfaranden och vara förenlig med den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Genom programmet för ett säkrare internet har ett nät av telefonjourer inrättats i syfte att samla in information och säkerställa täckning av och utbyte av rapporter om de mest förekommande typerna av olagligt innehåll på nätet.

(13) Bilder där personer under 18 år utsätts för sexuella handlingar är en särskild typ av innehåll, vars framställning, spridning, kopiering eller tillämpning inte skyddas genom åberopande av grundläggande rättigheter. Begreppet ”skildring av sexuella handlingar” syftar till att utvidga övergreppsbegreppet till att omfatta alla sexuella handlingar mot personer under 18 år, även i de fall då dessa tvingas att utöva handlingarna på sig själva. Det krävs därför åtgärder för att snarast möjligt undanröja innehållet vid källan och för att gripa dem som anses skyldiga till att producera, sprida eller ladda ner sådant innehåll samt ställa dem till svars i ett rättssäkert förfarande. EU bör, i synnerhet genom ökat samarbete med tredjeländer och internationella organisationer samt med hjälp av bilaterala eller multilaterala avtal, sträva efter att underlätta för myndigheterna i tredjeländer att effektivt undanröja webbsidor som skildrar sexuella handlingar med personer under 18 år, som ligger på servrar på deras territorium. Även samarbetet med det europeiska nätverket av telefonjourer (Inhope) ska stärkas. För att undvika dubbelarbete bör samarbete mellan offentliga myndigheter etableras och stärkas. All sådan utveckling måste ta hänsyn till slutanvändarnas rättigheter, följa gällande rättsliga förfaranden och vara förenlig med den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Genom programmet för ett säkrare internet har ett nät av telefonjourer inrättats i syfte att samla in information och säkerställa täckning av och utbyte av rapporter om de mest förekommande typerna av olagligt innehåll på nätet.

 

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) Eftersom målet med detta direktiv, nämligen att bekämpa sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna på egen hand och därför, på grund av åtgärdernas omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på EU-nivå får EU vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen enligt artiklarna 3 och 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i den sistnämnda artikeln går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(14) Eftersom målet med detta direktiv, nämligen att bekämpa sexuella övergrepp mot och sexuell exploatering av personer under 18 år samt bilder där personer under 18 år utsätts för sexuella handlingar, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna på egen hand och därför, på grund av åtgärdernas omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på EU-nivå får EU vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen enligt artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i den artikeln går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Detta direktiv tar hänsyn till de grundläggande rättigheterna och beaktar de principer som framför allt erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, framför allt principen om människans värdighet, förbudet mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, barnets rättigheter, rätten till frihet och säkerhet, yttrande- och informationsfrihet, skydd av personuppgifter, rätten till ett effektivt rättsmedel och en opartisk domstol samt principerna om laglighet och proportionalitet i fråga om brott och straff. Detta direktiv syftar särskilt till att sörja för att dessa rättigheter respekteras fullt ut och måste genomföras i enlighet med detta.

(15) Detta direktiv tar hänsyn till de grundläggande rättigheterna och beaktar de principer som framför allt erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, framför allt principen om människans värdighet, förbudet mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, barnets rättigheter, rätten till frihet och säkerhet, yttrande- och informationsfrihet, skydd av personuppgifter, rätten till ett effektivt rättsmedel och en opartisk domstol samt principerna om laglighet och proportionalitet i fråga om brott och straff. Detta direktiv garanterar att dessa rättigheter respekteras fullt ut och måste genomföras i enlighet med detta.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a) Förebyggandet av sexuellt utnyttjande samt sexuella övergrepp och sexuellt våld mot personer under 18 år på internet är en etisk och utbildningsmässig prioritering, eftersom all förebyggande verksamhet grundas på främjandet av respekten för dessa personers rättigheter.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Detta direktiv syftar till att fastställa minimiregler om fastställande av brottsrekvisit och påföljder inom området sexuell exploatering av barn. Det syftar också till att införa gemensamma bestämmelser för att stärka åtgärderna för att förebygga sådana brott och förbättra skyddet av brottsoffer.

Detta direktiv syftar till att fastställa minimiregler om fastställande av brottsrekvisit och påföljder inom området sexuella övergrepp och sexuell exploatering av personer under 18 år samt bilder där sådana personer utsätts för sexuella handlingar. Det syftar också till att införa gemensamma bestämmelser för att stärka åtgärderna för att förebygga sådana brott och förbättra skyddet av brottsoffer.

Motivering

För att skapa enhetlighet bör ”sexuella övergrepp”, ”sexuell exploatering” och ”bilder där personer under 18 år utsätts för sexuella handlingar” användas genomgående i direktivet. Miniminivåer för straffrättsliga påföljder bör undvikas, eftersom sådana fastställanden innebär att EU-medlemsstaternas system för straffrättsliga påföljder ifrågasätts.

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) barn: varje person som är under 18 år,

utgår

Motivering

Förslaget till direktiv innebär ett kraftigt intrång i delar av EU-medlemsstaternas straffrättsliga system. Direktivet bör framför allt inte leda till att den beprövade tredelade avgränsning som många av EU-medlemsstaterna har mellan barn (upp till 14 år), ungdomar under 18 år (14 till 18 år) och ungdomar över 18 år (upp till 21 år) överges. En gemensam definition av begreppet ”barn” för hela Europa bör därför undvikas.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led b inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) barnpornografi:

b) bilder där personer under 18 år utsätts för sexuella handlingar:

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led b – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) allt material som föreställer ett barn som medverkar i en handling med uttrycklig eller simulerad sexuell innebörd, eller

i) allt material som föreställer en person under 18 år som medverkar i en handling med uttrycklig eller simulerad sexuell innebörd, eller

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led b – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii) varje avbildning för i första hand sexuella syften av ett barns könsorgan, eller

ii) varje avbildning för i första hand sexuella syften av könsorgan på en person under 18 år, eller

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led b – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii) allt material som föreställer en person som förefaller att vara ett barn som medverkar i en handling med uttrycklig eller simulerad sexuell innebörd eller varje avbildning av könsorganen på en person som förefaller att vara ett barn för i första hand sexuella syften, eller

utgår

Motivering

Att knyta straffbarheten till brottsrekvisit som till exempel ”en person som förefaller att vara ett barn” och ”verklighetstrogna bilder” innebär att straffbarheten blir mycket omfattande. Brottsrekvisiten framstår som för vaga, eftersom alla har olika föreställningar både av vad som kännetecknar en person som förefaller att vara ett barn och av verklighetstrogna bilder. Påföljderna ska gälla brott mot personer och sexualbrott, inte en föreställning av det.

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led b – led iv

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iv) verklighetstrogna bilder av ett barn som medverkar i en handling med uttrycklig sexuell innebörd eller verklighetstrogna bilder av ett barns könsorgan, oavsett om barnet faktiskt existerar, för i första hand sexuella syften,

utgår

Motivering

Att knyta straffbarheten till brottsrekvisit som till exempel ”en person som förefaller att vara ett barn” och ”verklighetstrogna bilder” innebär att straffbarheten blir mycket omfattande. Brottsrekvisiten framstår som för vaga, eftersom alla har olika föreställningar både av vad som kännetecknar en person som förefaller att vara ett barn och av verklighetstrogna bilder. Påföljderna ska gälla brott mot personer och sexualbrott, inte en föreställning av det.

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led d – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) av ett barn som medverkar i en handling med uttrycklig eller simulerad sexuell innebörd, eller

i) av en person under 18 år som medverkar i en handling med uttrycklig eller simulerad sexuell innebörd, eller

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led d – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii) av ett barns könsorgan för i första hand sexuella syften,

ii) av könsorgan på en person under 18 år för i första hand sexuella syften,

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) juridisk person: varje enhet som har denna juridiska ställning enligt tillämplig lagstiftning, med undantag av stater eller offentliga organ vid utövandet av de befogenheter som de har i egenskap av statsmakter samt internationella offentliga organisationer.

utgår

Motivering

Att införa ett straffrättsligt ansvar för juridiska personer är främmande för de flesta av EU-medlemsstaternas straffrättsliga system och bör därför förkastas. Således krävs ingen definition av en juridisk person i den materiella straffrätten.

Ändringsförslag  33

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att de avsiktliga handlingar som avses i punkterna 2–5 är straffbelagda.

1. Eftersom straffrättssystemen är en integrerad del av varje medlemsstats rättsordning vidtar medlemsstaterna själva de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att följande avsiktliga handlingar är straffbelagda i lagstiftningen och beläggs med påföljder som motsvarar medlemsstaternas system för straffrättsliga påföljder och brottets allvar.

Ändringsförslag  34

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Att i sexuella syften förorsaka att ett barn, som inte har uppnått sexuell myndighetsålder enligt nationell lagstiftning, blir vittne till sexuella övergrepp eller sexuella handlingar, även om det inte tvingas delta, ska vara belagt med ett maximistraff på minst två års fängelse.

2. Att i sexuella syften förorsaka att en person, som inte har uppnått sexuell myndighetsålder enligt nationell lagstiftning, blir vittne till sexuella övergrepp eller sexuella handlingar, även om denna person inte tvingas delta, ska utgöra en sådan handling som avses i punkt 1.

Ändringsförslag  35

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Att ägna sig åt sexuellt umgänge med ett barn, som inte har uppnått sexuell myndighetsålder enligt nationell lagstiftning, ska vara belagt med ett maximistraff på minst fem års fängelse.

3. Att ägna sig åt sexuellt umgänge med en person som inte har uppnått sexuell myndighetsålder enligt nationell lagstiftning ska utgöra en sådan handling som avses i punkt 1.

Ändringsförslag  36

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Att ägna sig åt sexuellt umgänge med ett barn, om

4. Att ägna sig åt sexuellt umgänge med en person under 18 år och

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 4 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) missbruk av en erkänd förtroendeställning eller av makt eller inflytande över barnet förekommer, ska vara belagt med ett maximistraff på minst åtta års fängelse, eller

i) missbruk av en erkänd förtroendeställning eller av makt eller inflytande över denna person förekommer, eller

Ändringsförslag  38

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 4 – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii) missbruk av barnets särskilt utsatta situation förekommer, framför allt till följd av ett psykiskt eller fysiskt funktionshinder eller en beroendeställning, ska vara belagt med ett maximistraff på minst åtta års fängelse, eller

ii) missbruk av denna persons särskilt utsatta situation förekommer, framför allt till följd av ett psykiskt eller fysiskt funktionshinder eller en beroendeställning, eller

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 4 – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii) tvång, våld eller hot brukas, ska vara belagt med ett maximistraff på minst tio års fängelse.

iii) tvång, våld eller hot brukas,

Ändringsförslag  40

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ska utgöra en sådan handling som avses i punkt 1.

Ändringsförslag  41

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Att tvinga ett barn till sexuellt umgänge med en tredje part ska vara belagt med ett maximistraff på minst tio års fängelse.

5. Att tvinga en person under 18 år till sexuellt umgänge med en tredje part ska utgöra en sådan handling som avses i punkt 1.

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att de avsiktliga handlingar som avses i punkterna 2–11 är straffbelagda.

1. Eftersom straffrättssystemen är en integrerad del av varje medlemsstats rättsordning vidtar medlemsstaterna själva de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att följande avsiktliga handlingar är straffbelagda i lagstiftningen och beläggs med påföljder som motsvarar medlemsstaternas system för straffrättsliga påföljder och brottets allvar.

Ändringsförslag  43

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Att förorsaka att ett barn deltar i pornografiska föreställningar ska vara belagt med ett maximistraff på minst två års fängelse.

2. Att förorsaka att en person under 18 år deltar i pornografiska föreställningar ska utgöra en sådan handling som avses i punkt 1.

Ändringsförslag  44

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Att dra vinning av eller på annat sätt exploatera ett barn som deltar i pornografiska föreställningar ska vara belagt med ett maximistraff på minst två års fängelse.

3. Att dra vinning av eller på annat sätt exploatera en person under 18 år som deltar i pornografiska föreställningar ska utgöra en sådan handling som avses i punkt 1.

Ändringsförslag  45

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Att medvetet närvara vid pornografiska föreställningar där barn deltar ska vara belagt med ett maximistraff på minst två års fängelse.

4. Att medvetet närvara vid pornografiska föreställningar där personer under 18 år deltar ska utgöra en sådan handling som avses i punkt 1.

Ändringsförslag  46

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Att rekrytera ett barn till deltagande i pornografiska föreställningar ska vara belagt med ett maximistraff på minst fem års fängelse.

5. Att rekrytera personer under 18 år till deltagande i pornografiska föreställningar ska utgöra en sådan handling som avses i punkt 1.

Ändringsförslag  47

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Att förorsaka att ett barn deltar i barnprostitution ska vara belagt med ett maximistraff på minst fem års fängelse.

6. Att förorsaka eller utnyttja att en person under 18 år deltar i sexuella handlingar genom att erbjuda eller utlova pengar, annan ersättning eller motprestationer, oberoende av om pengarna, löftet eller motprestationen ges till denna person under 18 år eller tredje part, ska utgöra en sådan handling som avses i punkt 1.

Ändringsförslag  48

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. Att dra vinning av eller på annat sätt exploatera ett barn som deltar i barnprostitution ska vara belagt med ett maximistraff på minst fem års fängelse.

utgår

Ändringsförslag  49

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. Att ägna sig åt sexuellt umgänge med ett barn, där barnprostitution används, ska vara belagt med ett maximistraff på minst fem års fängelse.

8. Att ägna sig åt sexuellt umgänge med en person under 18 år genom att erbjuda eller utlova pengar, annan ersättning eller motprestationer, oberoende av om pengarna, löftet eller motprestationen ges till denna person eller tredje part, ska utgöra en sådan handling som avses i punkt 1.

Ändringsförslag  50

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9. Att tvinga ett barn att delta i pornografiska föreställningar ska vara belagt med ett maximistraff på minst åtta års fängelse.

9. Att tvinga en person under 18 år att delta i pornografiska föreställningar ska utgöra en sådan handling som avses i punkt 1.

Ändringsförslag  51

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10. Att rekrytera ett barn till barnprostitution ska vara belagt med ett maximistraff på minst åtta års fängelse.

10. Att rekrytera eller tvinga en person under 18 år till att utföra sexuella handlingar genom att erbjuda eller utlova pengar, annan ersättning eller motprestationer, oberoende av om pengarna, löftet eller motprestationen ges till denna person eller tredje part, ska utgöra sådan handling som avses i punkt 1.

Ändringsförslag  52

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

11. Att tvinga ett barn till barnprostitution ska vara belagt med ett maximistraff på minst tio års fängelse.

utgår

Ändringsförslag  53

Förslag till direktiv

Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Brott som har samband med barnpornografi

Brott som har samband med skildring av sexuellt umgänge med personer under 18 år

Ändringsförslag  54

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att de avsiktliga handlingar som avses i punkterna 2–6 är straffbelagda.

1. Eftersom straffrättssystemen är en integrerad del av varje medlemsstats rättsordning vidtar medlemsstaterna själva de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att följande avsiktliga handlingar är straffbelagda i lagstiftningen och beläggs med påföljder som motsvarar medlemsstaternas system för straffrättsliga påföljder och brottets allvar.

Ändringsförslag  55

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Förvärv eller innehav av barnpornografi ska vara belagt med ett maximistraff på minst ett års fängelse.

2. Förvärv eller innehav av material som innehåller bilder där personer under 18 år utsätts för sexuella handlingar ska utgöra en sådan handling som avses i punkt 1.

Ändringsförslag  56

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Att medvetet skaffa sig tillgång till barnpornografi med hjälp av informations- eller kommunikationsteknik ska vara belagt med ett maximistraff på minst ett års fängelse.

3. Att medvetet skaffa sig tillgång till bilder där personer under 18 år utsätts för sexuella handlingar med hjälp av informations- eller kommunikationsteknik ska utgöra en sådan handling som avses i punkt 1.

Ändringsförslag  57

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Distribution, spridning eller överföring av barnpornografi ska vara belagt med ett maximistraff på minst två års fängelse.

4. Distribution, spridning eller överföring av bilder där personer under 18 år utsätts för sexuella handlingar ska utgöra en sådan handling som avses i punkt 1.

Ändringsförslag  58

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Utbjudande, leverans eller tillhandahållande av barnpornografi ska vara belagt med ett maximistraff på minst två års fängelse.

5. Utbjudande, leverans eller tillhandahållande av bilder där personer under 18 år utsätts för sexuella handlingar ska utgöra en sådan handling som avses i punkt 1.

Ändringsförslag  59

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Framställning av barnpornografi ska vara belagt med ett maximistraff på minst fem års fängelse.

6. Framställning av bilder där personer under 18 år utsätts för sexuella handlingar ska utgöra en sådan handling som avses i punkt 1.

Ändringsförslag  60

Förslag till direktiv

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att följande avsiktliga handlingar är straffbelagda:

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att följande avsiktliga handling är straffbelagd och ådöms påföljder som motsvarar medlemsstaternas system för straffrättsliga påföljder och brottets allvar:

Förslag som en vuxen ger med hjälp av informations- och kommunikationsteknik i syfte att träffa ett barn som ännu inte uppnått sexuell myndighetsålder enligt nationell lagstiftning för att begå något av de brott som avses i artiklarna 3.3 och 5.6 ska, om detta förslag har följts av faktiska handlingar som leder till ett sådant möte, vara belagt med ett maximistraff på minst två års fängelse.

Förslag om att träffas som en vuxen ger med hjälp av informations- och kommunikationsteknik till en person som ännu inte uppnått sexuell myndighetsålder enligt nationell lagstiftning för att begå något av de brott som avses i artiklarna 3.3 och 5.6, om detta förslag har följts av faktiska handlingar som leder till ett sådant möte.

Ändringsförslag  61

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att anstiftan av och medhjälp till något av de brott som avses i artiklarna 3–6 är straffbelagt.

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att anstiftan och medhjälp till något av de brott som avses i artiklarna 3–6 fastställs som brottsrekvisit i lag och ådöms påföljder som motsvarar medlemsstaternas system för straffrättsliga påföljder och brottets allvar.

Ändringsförslag  62

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att försök till något av de brott som avses i artikel 3.3–3.5 och 3.2 om de avser bevittnande av sexuella övergrepp, artikel 4.2–4.3 och 4.5–4.11 samt artikel 5.2 och 5.4–5.6 är straffbelagda.

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att försök till något av de brott som avses i artikel 3.3–3.5 och 3.2 om de avser bevittnande av sexuella övergrepp, artikel 4.2–4.3 och 4.5–4.11 samt artikel 5.2 och 5.4–5.6 fastställs som brottsrekvisit i lag och ådöms påföljder som motsvarar medlemsstaternas system för straffrättsliga påföljder och brottets allvar.

Ändringsförslag  63

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att följande avsiktliga handlingar är straffbelagda:

3. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra eller förbjuda följande avsiktliga handlingar och sörja för att de fastställs som brottsrekvisit i lag och ådöms påföljder som motsvarar deras system för straffrättsliga påföljder och brottets allvar:

Ändringsförslag  64

Förslag till direktiv

Artikel 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 3.2 avseende bevittnande av sexuellt umgänge, artikel 3.3, artikel 4.2 och 4.4 samt artikel 5 reglerar inte sexuellt umgänge mellan barn eller personer som är i ungefär samma ålder och som hunnit ungefär lika långt när det gäller psykologisk och fysisk utveckling eller mognad, förutsatt att handlingarna inte innebär någon form av övergrepp.

Artikel 3.2 avseende bevittnande av sexuellt umgänge, artikel 3.3, artikel 4.2 och 4.4 samt artikel 5 reglerar inte sexuellt umgänge mellan personer där åtminstone den ena är under 18 år eller personer som är i ungefär samma ålder och som hunnit ungefär lika långt när det gäller psykologisk och fysisk utveckling eller mognad, förutsatt att handlingarna inte innebär någon form av övergrepp.

Ändringsförslag  65

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Om följande omständigheter inte redan ingår i brottsrekvisiten för de brott som avses i artiklarna 3–7 ska de i detta direktiv anses som försvårande omständigheter:

1. Varje medlemsstat ska införa de lagar eller andra åtgärder som behövs för att säkerställa att följande omständigheter, såvida de inte redan ingår i brottsrekvisiten, kan anses vara försvårande omständigheter vid fastställandet av straff för de för de brott som avses i artiklarna 3–7:

Ändringsförslag  66

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Barnet har inte uppnått sexuell myndighetsålder enligt nationell lagstiftning.

a) Brottsoffret har inte uppnått sexuell myndighetsålder enligt nationell lagstiftning.

Ändringsförslag  67

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Brottet begicks mot ett barn i en särskilt utsatt situation, framför allt till följd av ett psykiskt eller fysiskt funktionshinder eller en beroendeställning.

b) Brottet begicks mot ett brottsoffer i en särskilt utsatt situation, framför allt till följd av ett psykiskt eller fysiskt funktionshinder eller en beroendeställning.

Ändringsförslag  68

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Brottet begicks av en familjemedlem, en person som sammanbodde med barnet eller en person som missbrukade sin myndighetsställning.

c) Brottet begicks av en familjemedlem, en person som sammanbodde med brottsoffret eller en person som missbrukade sin myndighetsställning.

Ändringsförslag  69

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g) Brottet har inneburit fara för barnets liv.

g) Brottet har inneburit fara för brottsoffrets liv.

Ändringsförslag  70

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

h) Brottet begicks med användande av grovt våld eller vållade barnet allvarlig skada.

h) Brottet begicks med användande av grovt våld eller vållade brottsoffret allvarlig skada.

Ändringsförslag  71

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om åtminstone en av de försvårande omständigheter som avses i punkt 1 konstateras ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att de brott som avses i artiklarna 3–6 är belagda med effektiva, proportionella och avskräckande påföljder som är strängare än de som föreskrivs i artiklarna 3–6 för det grundläggande brottet.

2. Om åtminstone en av de försvårande omständigheter som avses i punkt 1 konstateras ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att de brott som avses i artiklarna 3–6 är belagda med effektiva, proportionella och avskräckande påföljder som är strängare än de som föreskrivs i artiklarna 3–6 för det grundläggande brottet och som fastställs som brottsrekvisit i lag och ådöms påföljder som motsvarar medlemsstaternas system för straffrättsliga påföljder och brottets allvar.

Ändringsförslag  72

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att minska risken för återfall ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att en fysisk person som har dömts för något av de brott som avses i artiklarna 3–7 tillfälligt eller permanent hindras att utöva sådan verksamhet som inbegriper regelbundna kontakter med barn.

1. För att minska risken för återfall ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att en fysisk person som har dömts för något av de brott som avses i artiklarna 3–7 tillfälligt eller permanent hindras att utöva sådan verksamhet som inbegriper regelbundna kontakter med personer under 18 år.

Ändringsförslag  73

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Genom undantag från artiklarna 7.2 och 9.2 i rådets rambeslut 2009/315/RIF om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll ska medlemsstaterna, i syfte att effektivt genomföra den åtgärd som består i att tillfälligt eller permanent avstänga en person från utövandet av verksamhet som inbegriper regelbundna kontakter med barn, i synnerhet om den ansökande medlemsstaten ställer villkor för tillträdet till viss verksamhet i syfte att sörja för att kandidaterna inte har dömts för något av de brott som avses i artiklarna 3–7 i detta direktiv, vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att information om avstängning till följd av en dom för något av de brott som avses i artiklarna 3–7 i detta direktiv översänds på begäran enligt artikel 6 i det rambeslutet från den centrala myndigheten i den medlemsstat där den berörda personen är medborgare och att personuppgifter rörande en sådan avstängning enligt artikel 7.2 och 7.4 i det rambeslutet i samtliga fall får användas i detta syfte.

3. Genom undantag från artiklarna 7.2 och 9.2 i rådets rambeslut 2009/315/RIF om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll ska medlemsstaterna, i syfte att effektivt genomföra den åtgärd som består i att tillfälligt eller permanent avstänga en person från utövandet av verksamhet som inbegriper regelbundna kontakter med personer under 18 år, i synnerhet om den ansökande medlemsstaten ställer villkor för tillträdet till viss verksamhet i syfte att sörja för att kandidaterna inte har dömts för något av de brott som avses i artiklarna 3–7 i detta direktiv, vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att information om avstängning till följd av en dom för något av de brott som avses i artiklarna 3–7 i detta direktiv översänds på begäran enligt artikel 6 i det rambeslutet från den centrala myndigheten i den medlemsstat där den berörda personen är medborgare och att personuppgifter rörande en sådan avstängning enligt artikel 7.2 och 7.4 i det rambeslutet i samtliga fall får användas i detta syfte.

Ändringsförslag  74

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att juridiska personer kan ställas till ansvar för något av de brott som avses i artiklarna 3–7 och som begås till deras förmån av en person som agerar antingen enskilt eller som en del av den juridiska personens organisation och har en ledande ställning inom den juridiska personen, grundad på någon av följande befogenheter:

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att juridiska personer kan ställas till ansvar för något av de brott som avses i artiklarna 3–7 och som begås till deras förmån av en fysisk person som agerar antingen enskilt eller som en del av den juridiska personens organisation och har en ledande ställning inom den juridiska personen, grundad på någon av följande befogenheter:

 

Ändringsförslag  75

Förslag till direktiv

Artikel 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 12

utgår

Sanktioner för juridiska personer

 

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att en juridisk person som har ställts till ansvar i enlighet med artikel 11.1 kan bli föremål för effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner, som ska innefatta bötesstraff eller administrativa avgifter och som får innefatta andra sanktioner, såsom

 

a) fråntagande av rätt till offentliga förmåner eller stöd,

 

b) tillfälligt eller permanent näringsförbud,

 

c) rättslig övervakning,

 

d) rättsligt beslut om upplösning av verksamheten,

 

e) tillfällig eller permanent stängning av de inrättningar som har använts för att begå brottet.

 

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att en juridisk person som har ställts till ansvar i enlighet med artikel 11.2 kan bli föremål för effektiva, proportionella och avskräckande påföljder eller åtgärder.

 

Ändringsförslag  76

Förslag till direktiv

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska sörja för att det finns möjlighet att avstå från att åtala eller straffa barn för deras deltagande i olaglig verksamhet, när detta deltagande varit en direkt följd av att de utsatts för de brott som avses i artiklarna 4 och 5.4–5.6.

Medlemsstaterna ska sörja för att det finns möjlighet att avstå från att åtala eller straffa personer för deras deltagande i olaglig verksamhet, när detta deltagande varit en direkt följd av att de utsatts för de brott som avses i artiklarna 4 och 5.4–5.6.

Ändringsförslag  77

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att effektiva utredningsverktyg är tillgängliga för de personer, enheter eller myndigheter som har ansvaret för att utreda eller lagföra brott enligt artiklarna 3–7, och tillåta dold spaning, åtminstone i de fall där informations- och kommunikationsteknik har använts.

3. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att effektiva utredningsverktyg är tillgängliga för de personer, enheter eller myndigheter som har ansvaret för att utreda eller lagföra brott enligt artiklarna 3–7, och tillåta dold spaning, åtminstone i de fall där informations- och kommunikationsteknik har använts. Innan dessa utredningar genomförs ska tillstånd ges av den behöriga rättsliga myndigheten i den berörda medlemsstaten, och denna myndighet bör också ansvara för kontrollen.

Ändringsförslag  78

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att göra det möjligt för utredningsenheter eller utredningsmyndigheter att söka identifiera offren för de brott som avses i artiklarna 3-7, i synnerhet genom att analysera barnpornografiskt material, såsom fotografier och audiovisuella inspelningar som översänts eller ställts till förfogande med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att göra det möjligt för utredningsenheter eller utredningsmyndigheter att söka identifiera offren för de brott som avses i artiklarna 3-7, i synnerhet genom att analysera material, såsom fotografier och audiovisuella inspelningar som översänts eller ställts till förfogande med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.

Ändringsförslag  79

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att de regler om sekretesskydd som införts i den nationella lagstiftningen för vissa yrkeskategorier som i sitt arbete har kontakt med barn inte hindrar att personer inom dessa kategorier rapporterar situationer där de har skälig grund att anta att ett barn är offer för brott enligt artiklarna 3–7 till de myndigheter som är ansvariga för skyddet av barn.

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att de regler om sekretesskydd som införts i den nationella lagstiftningen för vissa yrkeskategorier som i sitt arbete har som huvuduppgift att ha kontakt med personer under 18 år inte hindrar att personer inom dessa kategorier rapporterar situationer där de har skälig grund att anta att en person under 18 år är offer för brott enligt artiklarna 3–7 till de myndigheter som är ansvariga för skyddet av barn.

Ändringsförslag  80

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att uppmuntra alla personer som känner till eller misstänker brott som avses i artiklarna 3–7 att rapportera dessa till de behöriga myndigheterna.

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att uppmuntra alla personer som känner till att ett brott som avses i artiklarna 3–7 begås mot en person under 18 år, rapporterar detta till de behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag  81

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att inrätta informationstjänster, såsom särskilda telefonjourer och webbplatser, för att ge råd och stöd till personer under 18 år.

Ändringsförslag  82

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. Medlemsstaterna ska se till att det vidtas förebyggande åtgärder inom utbildningsväsendet för att personer under 18 år ska stärka sina kunskaper om varje persons rättigheter, respekten för sig själva och andra samt känna igen situationer med obehagliga eller inkräktande attityder samt övergreppssituationer.

Ändringsförslag  83

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Offren för de brott som avses i artiklarna 3–7 ska ges hjälp, stöd och skydd med beaktande av barnets bästa.

1. Personer under 18 år som är offer för de brott som avses i artiklarna 3–7 ska ges hjälp, stöd och skydd med beaktande av personernas bästa.

Ändringsförslag  84

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska, om åldern på en person som utsatts för något av de brott som avses i artiklarna 3–7 är osäker och om det finns skäl att anta att den personen är ett barn, sörja för att denna person förutsätts vara ett barn för att han eller hon omedelbart ska få tillgång till hjälp, stöd och skydd enligt artiklarna 18 och 19 i avvaktan på att åldern bekräftas.

2. Medlemsstaterna ska, om åldern på en person som utsatts för något av de brott som avses i artiklarna 3–7 är osäker och om det finns skäl att anta att den personen är under 18 år, sörja för att denna person förutsätts vara under 18 år för att han eller hon omedelbart ska få tillgång till hjälp, stöd och skydd enligt artiklarna 18 och 19 i avvaktan på att åldern bekräftas.

Ändringsförslag  85

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att specifika åtgärder som syftar till att på kort och lång sikt hjälpa och stödja brottsoffer i deras fysiska och psykosociala återhämtning vidtas efter en individuell bedömning av de enskilda barnoffrens särskilda omständigheter, och att vederbörlig hänsyn tas till barnets synpunkter, behov och problem.

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att specifika åtgärder som syftar till att på kort och lång sikt hjälpa och stödja brottsoffer i deras fysiska och psykosociala återhämtning vidtas efter en individuell bedömning av de enskilda brottsoffrens särskilda omständigheter, och att vederbörlig hänsyn tas till brottsoffrens synpunkter, behov och problem.

Ändringsförslag  86

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Offer för något av de brott som avses i artiklarna 3–7 ska anses som särskilt utsatta brottsoffer enligt artiklarna 2.2, 8.4 och 14.1 i rambeslut 2001/220/RIF.

3. Personer under 18 år som är offer för något av de brott som avses i artiklarna 3–7 ska anses som särskilt utsatta brottsoffer enligt artiklarna 2.2, 8.4 och 14.1 i rambeslut 2001/220/RIF.

Ändringsförslag  87

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Medlemsstaterna ska se till att det inleds kampanjer för att informera om och förebygga riskerna för skildring av sexuellt handlingar med personer under 18 år, särskilt hur detta ska upptäckas och hur brotten ska bekämpas.

Ändringsförslag  88

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b. Medlemsstaterna ska underlätta för och uppmuntra lärare, socialarbetare, ungdomsledare och andra som arbetar med personer under 18 år att inom ramen för sina program eller sin verksamhet utveckla undervisningen om medier och internet för att personer under 18 år ska lära sig reflexhandlingar som kan rädda dem. Personer under 18 år måste få undervisning i säkerhetsregler för att surfa på internet.

Ändringsförslag  89

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 4c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4c. Medlemsstaterna ska se till att utbildningsåtgärder inkluderas i mål och grundläggande värderingar på utbildningsväsendets alla nivåer. Det är nödvändigt att utveckla attityder som kännetecknas av respekt och rättvisa, för att personer under 18 år ska kunna utveckla respekt för sig själva och andra samt för institutioner och sin miljö. Det är endast i en miljö där någon lyssnar som personer under 18 år kan bli medvetna om övergrepp som de utsatts för och känna igen situationer med obehagliga eller inkräktande attityder som de har upplevt.

Ändringsförslag  90

Förslag till direktiv

Artikel 19 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Skydd för barnoffer inom brottsutredningar och straffrättsliga förfaranden

Skydd för brottsoffer inom brottsutredningar och straffrättsliga förfaranden

Ändringsförslag  91

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att de rättsliga myndigheterna i samband med brottsutredningar och straffrättsliga förfaranden utser en särskild företrädare för barnoffret när, enligt den nationella lagstiftningen, personerna med föräldraansvar inte kan företräda barnet på grund av en intressekonflikt mellan dem och barnet, när det inte finns någon medföljande vuxen eller om barnet skilts från sin familj.

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att de rättsliga myndigheterna i samband med brottsutredningar och straffrättsliga förfaranden utser en särskild företrädare för brottsoffret när, enligt den nationella lagstiftningen, personerna med föräldraansvar inte kan företräda en person under 18 år på grund av en intressekonflikt mellan dem och brottsoffret, när det inte finns någon medföljande vuxen eller om ett brottsoffer under 18 år skilts från sin familj. Innan beslutet fattas ska brottsoffret höras i frågan.

Ändringsförslag  92

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska sörja för att barnoffer omedelbart får tillgång till kostnadsfri juridisk rådgivning samt till juridiskt ombud, även när det gäller att söka ersättning för skada.

2. Medlemsstaterna ska sörja för att brottsoffer under 18 år omedelbart får tillgång till kostnadsfri juridisk rådgivning samt till juridiskt ombud, även när det gäller att söka ersättning för skada.

Ändringsförslag  93

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Att barnet förhörs utan onödigt dröjsmål efter det att uppgifterna har rapporterats till de behöriga myndigheterna.

a) Att brottsoffer under 18 år principiellt förhörs utan onödigt dröjsmål efter det att uppgifterna har rapporterats till de behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag  94

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Att barnet, vid behov, förhörs i lokaler som utformats eller ställts i ordning för detta ändamål.

b) Att brottsoffer under 18 år principiellt förhörs i lokaler som utformats eller ställts i ordning för detta ändamål.

Ändringsförslag  95

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Att barnet, vid behov, förhörs av eller genom yrkeskunniga personer som är särskilt utbildade för detta ändamål.

c) Att brottsoffer under 18 år principiellt förhörs av eller genom yrkeskunniga personer som är särskilt utbildade för detta ändamål.

Ändringsförslag  96

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Att samma personer, om så är möjligt och lämpligt, håller alla förhör med barnet.

d) Att samma personer principiellt håller alla förhör med brottsoffer under 18 år.

Ändringsförslag  97

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f) Att barnet får åtföljas av sitt juridiska ombud eller, om så är lämpligt, av en vuxen som han eller hon själv har valt, såvida det inte föreligger ett motiverat beslut som fastställer något annat med avseende på den personen.

f) Att brottsoffer under 18 år får åtföljas av sitt juridiska ombud eller, om så är lämpligt, av en vuxen som han eller hon själv har valt, såvida det inte föreligger ett motiverat beslut som fastställer något annat med avseende på den personen.

Ändringsförslag  98

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska, i samband med utredningar av något av de brott som avses i artiklarna 3–7, vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att alla förhör med ett barnoffer eller, i förekommande fall, med ett barnvittne, får videofilmas, och att dessa videoinspelade förhör får användas som bevisning i straffrättliga förfaranden inför domstol, i enlighet med bestämmelserna i den nationella lagstiftningen.

4. Medlemsstaterna ska, i samband med utredningar av något av de brott som avses i artiklarna 3–7, vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att alla förhör med ett brottsoffer under 18 år eller, i förekommande fall, med ett vittne under 18 år, får videofilmas, och att dessa videoinspelade förhör får användas som bevisning i straffrättliga förfaranden inför domstol, i enlighet med bestämmelserna i den nationella lagstiftningen.

Ändringsförslag  99

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) att barnet får höras i domstolen utan att vara närvarande, framför allt genom användning av lämplig kommunikationsteknik.

b) att brottsoffer under 18 år får höras i domstolen utan att vara direkt närvarande, framför allt genom användning av lämplig kommunikationsteknik.

Ändringsförslag  100

Förslag till direktiv

Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att effektiva interventionsprogram eller interventionsåtgärder ställs till förfogande i syfte att förhindra och minimera riskerna för upprepade brott av sexuell natur mot barn. Sådana program eller åtgärder ska vara tillgängliga när som helst under de straffrättsliga förfarandena, både i och utanför fängelser, i enlighet med de villkor som fastställs i nationell lagstiftning.

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att effektiva interventionsprogram eller interventionsåtgärder ställs till förfogande i syfte att förhindra och minimera riskerna för upprepade brott av sexuell natur mot personer under 18 år. Sådana program eller åtgärder ska vara tillgängliga när som helst under de straffrättsliga förfarandena, både i och utanför fängelser, i enlighet med de villkor som fastställs i nationell lagstiftning.

Ändringsförslag  101

Förslag till direktiv

Artikel 20 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Sådana interventionsprogram eller interventionsåtgärder ska vara anpassade så att de uppfyller de särskilda utvecklingsbehoven hos barn som gör sig skyldiga till sexualbrott, även barn som inte är straffmyndiga.

Sådana interventionsprogram eller interventionsåtgärder ska vara anpassade så att de uppfyller de särskilda utvecklingsbehoven hos personer som gör sig skyldiga till sexualbrott, även personer som inte är straffmyndiga.

Ändringsförslag  102

Förslag till direktiv

Artikel 20a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 20a

 

Förebyggande åtgärder

 

1. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att stärka skyddet av rättigheterna för personer under 18 år gentemot de som arbetar med personer under 18 år inom utbildning och hälsa samt de sociala, rättsliga och polisiära områdena, liksom inom idrott, kultur och fritid. Sådana åtgärder omfattar att redan i tidig ålder lära barn att hantera medier som gör det möjligt för personer under 18 år att använda informations- och kommunikationsteknik på ett ofarligt sätt och informera dem om de faror som denna teknik kan innebära. Föräldrar, skolor och annan utbildningsverksamhet ska alla delta likvärdigt i detta informationsarbete.

 

2. Medlemsstaterna ska uppmuntra medierna att bidra till denna mediekompetensutveckling inom ramarna för sitt utbildnings- och informationsuppdrag.

 

3. Medlemsstaterna ska uppmuntra den privata sektorn, särskilt inom informationsteknik, kommunikation, turism, bank och finans och civilsamhället att delta i utarbetandet och genomförandet av politiska åtgärder för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot och sexuellt utnyttjande av personer under 18 år, genom bestämmelser om självreglering och utbyte av information med de behöriga myndigheterna.

 

4. Medlemsstaterna ska tillhandahålla de medel som behövs genom att inrätta särskilda fonder för genomförandet av projekt och program för att förebygga, och skydda personer under 18 år från, sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.

 

5. Kommissionen ska genom den strukturerade dialogen stödja medlemsstaterna i detta arbete och se till att det förekommer ett regelbundet informationsutbyte mellan medlemsstaterna om de åtgärder som vidtas; på så sätt bidrar man till att sprida bästa praxis.

Ändringsförslag  103

Förslag till direktiv

Artikel 20 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att elever och lärare i grund- och gymnasieskola får information om riskerna avseende sexuellt utnyttjande av och sexuella övergrepp mot personer under 18 år, samt om existerande skyddsinstrument. Denna information ska ingå i den allmänna informationen om sexualitet, med särskild uppmärksamhet på riskerna i samband med informations- och kommunikationsteknik.

Ändringsförslag  104

Förslag till direktiv

Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Att spärra tillträdet till webbsidor som innehåller barnpornografi

Åtgärder i samband med informations- och kommunikationsnät

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå att tillträdet för internetanvändare på deras territorium spärras till internetsidor som innehåller eller sprider barnpornografi. Spärrningen av tillträdet ska omfattas av lämpliga skyddsåtgärder, särskilt för att se till att den begränsas till vad som är nödvändigt, att användarna informeras om orsaken till spärrningen och att innehållsleverantörerna, så långt möjligt, informeras om möjligheten att överklaga den.

1. Varje medlemsstat ska vidta erforderliga åtgärder för att omedelbart ta bort material och skildringar som visar sexuella handlingar med personer under 18 år i elektroniska informations- och kommunikationsnät. Borttagandet av sådant material ska göras utifrån rättsstatliga förfaranden och inom ramarna för rimliga skyddsbestämmelser som säkerställer att endast det som är absolut nödvändigt tas bort. Dessutom ska EU förhandla med tredjeländer om att snabbt ta bort sådant innehåll från servrar på deras territorium. Dessutom ska medlemsstaterna, EU:s organ och Europol förstärka sitt samarbete med internationella telefonjourer, t.ex. Inhope, i syfte att snabbt kunna ta bort sådant innehåll.

Ändringsförslag  105

Förslag till direktiv

Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av ovanstående ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå att internetsidor som innehåller eller sprider barnpornografi undanröjs.

2. Andra åtgärder för att förhindra tillgången till sådant material, till exempel internetspärrar, tillhör medlemsstaternas ansvarsområde. En förutsättning för detta är att man har vidtagit alla rimliga åtgärder för att ta bort materialet och därmed i tillräcklig utsträckning har bevisat att det är omöjligt att ta bort det; dessutom måste åtgärderna begränsas till vad som är absolut nödvändigt och ha beslutats av domare, vidare måste de personer som berörs av åtgärden informeras om anledningen. De berörda ska ha rätt att ta få saken prövad i domstol.

Ändringsförslag  106

Förslag till direktiv

Artikel 21a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 21a

 

Rapport

 

Kommissionen ska årligen lägga fram en rapport för Europaparlamentet om de åtgärder som har vidtagits i medlemsstaterna och på europeisk och internationell nivå för att förhindra sexuella övergrepp och sexuellt utnyttjande av personer under 18 år, ta bort material med skildringar av sådana handlingar, finna gärningsmännen samt lagföring och bestraffning av såväl producenter som användare av sådant material. Denna rapport ska även innehålla information om förebyggande åtgärder och åtgärder för att skydda, stödja och hjälpa offer som har vidtagits på de olika politiska nivåerna.

Motivering

Medlemsstaternas enskilda och gemensamma åtgärder inom detta område måste förbättras. Ett rapporteringskrav skulle göra det lättare för medlemsstaterna att sammanställa sina femårsrapporter till Förenta nationerna och ge större insyn i och samordning av de åtgärder som vidtas.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi (upphävande av rambeslut 2004/68/RIF)

Referensnummer

KOM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD)

Ansvarigt utskott

LIBE

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

21.4.2010

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Petra Kammerevert

3.5.2010

 

 

Behandling i utskott

14.7.2010

 

 

 

Antagande

27.10.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

25

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Magdi Cristiano Allam, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, Sabine Verheyen, Milan Zver

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ivo Belet, Luigi Berlinguer, Knut Fleckenstein, Nadja Hirsch, Oriol Junqueras Vies, Seán Kelly, Timothy Kirkhope, Iosif Matula, Mitro Repo, Monika Smolková, Rui Tavares, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein


YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (25.1.2011)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om upphävande av rambeslut 2004/68/RIF

(KOM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))

Föredragande: Marina Yannakoudakis

KORTFATTAD MOTIVERING

Allmän information

Barn är sårbara och löper därför större risk att bli misshandlade eller sexuellt utnyttjade. Enligt Unicef genererar industrin kring barnpornografi 20 miljarder EUR och en miljon barn utnyttjas för detta ohyggliga ändamål.(1) Sexuella övergrepp och sexuell exploatering av barn är särskilt allvarliga former av brott och kan ge offren, deras familjer och förövarna fysiska, psykiska och sociala skador under lång tid.

Definitioner

Eftersom detta betänkande ingår som ett led i det ordinarie lagstiftningsförfarandet är det viktigt att begreppet ”barn” definieras. Organisationer som arbetar med barns välfärd rekommenderar att ”barn” ska avse varje person som inte uppnått den sexuella myndighetsåldern i medlemsstaten, medan ”ung person” ska avse var och en som uppnått denna ålder men ännu inte fyllt 18 år. Detta är juridiskt sett en viktig skillnad eftersom ett ”barn” som inte uppnått den sexuella myndighetsåldern och en ”ung person” som visserligen uppnått denna ålder, men ännu inte fyllt 18, fortfarande måste skyddas mot sexuell exploatering.

Föredraganden anser att ”barnpornografi” bör användas i stället för ”bild som föreställer övergrepp på barn”. ”Bild som föreställer övergrepp på barn” är ett allmänt hållet begrepp för avbildningar av flera olika straffbara handlingar som inte nödvändigtvis behöver vara av sexuell natur. Begreppet ”barnpornografi” har större juridisk räckvidd i dagens protokoll och konventioner och det är allmänt känt för att vara giltigt i alla tolkningar.

Genusperspektivet

Eftersom frågan är så pass känslig är det svårt att få exakta uppgifter om antalet manliga och kvinnliga offer. Man vet dock att det är flera flickor än pojkar som anmäler sexuella övergrepp. I detta yttrande betonar man att sexuella övergrepp och sexuell exploatering kan drabba båda könen, och inte endast flickor. I yttrandet erkänns det också att kvinnor är ovärderliga för att vården av ett offer eller en förövare ska lyckas, eftersom det huvudsakligen är kvinnorna som står för vården i familjen.

Offren

Barn som fallit offer för sexuella övergrepp kan bära med sig dessa upplevelser hela livet, långt in i vuxen ålder. Barn som utsatts för sådana övergrepp kan bli offer flera gånger om, eftersom bilder på internet kommer att finnas kvar långt efter det att handlingen begåtts.

Förövarna

Återfall i brott måste förhindras. Det finns belägg som tyder på att detta måste göras på nationell nivå genom att vidta flera åtgärder utifrån ett helhetsperspektiv. En åtgärd är rekommendationen om en telefonjour för personer som umgås med tanken på att förgripa sig på barn. Forskning har gång på gång visat att personer som kan tala ut om sina tankar med en utbildad rådgivare kan förhindras att återfalla i brott. I yttrandet rekommenderas det också att medlemsstaterna står till tjänst med erkända behandlingsprogram för sexualförbrytare, något som kan bli till hjälp vid rehabiliteringen.

Något som ofta glöms bort är att förövarnas familjer behöver stöd och råd.(2) Förövarens närmaste anhöriga lider ofta i tysthet och brottas med svåra upplevelser i och utanför familjen.

Radering och spärrning av innehåll

Frågan om radering och spärrning av innehåll debatteras ivrigt av de berörda parterna. Ett sådant tillvägagångssätt ställer krav på en noggrann avvägning mellan å ena sidan en demokratisk reglering av internet, med stöd av yttrandefriheten, och å andra sidan behovet att skydda våra barn och deras välbefinnande. Medlemsstaterna är skyldiga att arbeta tillsammans med dem som tillhandahåller tjänster på internet för att barnen ska skyddas från olagliga handlingar i form av sexuella övergrepp på barn. Det är också viktigt att det införs obligatoriska kontroller och säkerhetsgranskningar för att skydda barnen.

I ett antal medlemsstater har det gått bra att spärra olika webbplatser på lokal nivå(3). Det är därför av yttersta vikt att medlemsstaterna i första hand ser till att sådana internetsidor som på deras territorium innehåller eller sprider barnpornografi raderas, och att internetsidor som på deras territorium innehåller eller sprider barnpornografi görs otillgängliga från medlemsstaternas territorium om det inte går att radera dem. På sådana områden där unionslagstiftningen inte gäller och där sådana kontroller inte fungerar kan spärrning genom radering vara den enda lösningen.

I yttrandet uppmanas medlemsstaterna eftertryckligen att arbeta med IT-industrin och med dem som tillhandahåller tjänster på internet kring utbyte av bästa praxis och att i en anda av samarbete utbyta information.

Sammanfattning

I detta yttrande angrips denna fråga på ett balanserat och genomtänkt sätt och man försöker att få yttrandet att hålla sig inom den behörighet som ankommer på utskottet för kvinnors rättigheter jämställdhet mellan kvinnor och män samt på Europeiska unionen, i enlighet med Lissabonfördraget.

Att försöka åtgärda de grundläggande orsakerna till problemet i syfte att utrota sådana brott är helt klart rätt väg att gå. Ett samhälle som värderas de mest sårbara, bl.a. barn, högt kommer att kämpa för att skapa en kultur där det är oacceptabelt att förgripa sig på och utnyttja barn.

Brottets natur förändras snabbt, framför allt i takt med att tekniken och tillämpningen av den hela tiden utvecklas. Tidigare var barnpornografi bara en fråga om rent fysiska tillämpningar som postförsändelser eller fotografier. Nu kan bilderna skickas jorden runt utan att det kostar något. Att denna verksamhet är brottslig och liktydig med övergrepp på de mest sårbara innebär, tillsammans med vår skyldighet att skydda barnen, att vi inte får tveka inför kraftfulla och konkreta åtgärder.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Alla berörda parter bör visa nolltolerans vid bekämpningen av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Barn och unga av båda könen kan falla offer för sexuella övergrepp.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b) Faran med kvinnor som förgriper sig sexuellt på barn bör undersökas på samma sätt som man undersöker faran med män som förgriper sig sexuellt på barn.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Offren för människohandel har ofta varit offer för övergrepp och sexuell exploatering som barn.

Motivering

Det är större sannolikhet att barn kommer att lida av konsekvenserna av sexuella övergrepp på lång sikt, både fysiskt och psykiskt. Detta kan fjärma dem från deras familjer och från samhället de lever i, så att de blir mer sårbara för andra former av utnyttjande, såsom människohandel.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Allvarliga former av sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn bör omfattas av effektiva, proportionella och avskräckande påföljder. Till dessa brott hör framför allt olika former av sexuella övergrepp och sexuell exploatering som underlättas genom användningen av informations- och kommunikationsteknik. Definitionen av barnpornografi bör också klargöras och i högre grad anpassas till internationella instrument.

(6) Allvarliga former av sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn bör omfattas av effektiva, proportionella och avskräckande påföljder. Till dessa brott hör framför allt olika former av sexuella övergrepp och sexuell exploatering som underlättas genom användningen av informations- och kommunikationsteknik såsom gromning (sexuellt ofredande av barn via sociala nätverksplatser och chattrum). Definitionen av barnpornografi bör också klargöras och i högre grad anpassas till internationella instrument.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) Samtidigt måste det finnas garantier för att skillnader i kulturella traditioner och rättstraditioner inte används som motiv för att dölja sexuella övergrepp mot barn eller barnpornografi.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Brottsutredning och åtal bör underlättas för att ta hänsyn till de svårigheter som barnoffer har att anmäla övergrepp och för att komma åt gärningsmännens anonymitet i cyberrymden. För att garantera att de brott som avses i detta direktiv utreds och lagförs framgångsrikt bör effektiva utredningsverktyg göras tillgängliga för dem som ansvarar för att utreda och lagföra sådana brott. Dessa verktyg kan omfatta dold spaning, avlyssning av kommunikation, dold övervakning inklusive elektronisk övervakning, övervakning av bankkonton eller andra ekonomiska utredningar.

(8) Brottsutredning, åtal och identifiering av gärningsmännen bör underlättas för att ta hänsyn till de svårigheter som barnoffer har att anmäla övergrepp. Gärningsmännens anonymitet i cyberrymden bör inte hindra utredningar eller omedelbar spårning av dessa. Medlemsstaterna bör således främja åtgärder för att i samband med brott garantera offentlig anonymitet parallellt med omedelbar identifiering av dem som använder cyberrymden och särskilt webbplatser där risken för gromning av barn är allra störst, t.ex. sociala nätverksplatser, forum, sociala plattformar, bloggar m.m. För att garantera att de brott som avses i detta direktiv utreds och lagförs framgångsrikt bör effektiva utredningsverktyg göras tillgängliga för dem som ansvarar för att utreda och lagföra sådana brott. Dessa verktyg kan omfatta dold spaning, avlyssning av kommunikation, dold övervakning inklusive elektronisk övervakning, övervakning av bankkonton eller andra ekonomiska utredningar. Tillstånd för sådana undersökningar bör beviljas av den berörda rättsliga myndigheten i medlemsstaten i fråga, och genomföras under övervakning av denna myndighet.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) Ett system för tidig varning genom regelbundna anmälningar till polisen eller lokala telefonjourer av misstänkta fall av internetmaterial med sexuell exploatering av barn borde vara ett effektivt sätt att snabbt avbryta sexualförbrytarnas verksamhet, och genom att till myndigheterna och leverantörer av internettjänster omedelbart anmäla förekomsten av olagligt material på deras nät så att lämpliga åtgärder genast kan vidtas för att säkerställa att allmänheten inte längre har tillgång till sådant olagligt material och att bevis bevaras med tanke på rättsliga utredningar.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Reglerna om behörighet bör ändras i syfte att sörja för att personer från Europeiska unionen som begår sexuella övergrepp mot barn eller exploaterar barn sexuellt åtalas, även om de begår brotten utanför Europeiska unionen, särskilt genom så kallad sexturism.

(9) Lagen måste absolut bli effektivare, också den internationella strafflagstiftningen, i syfte att sörja för att personer från Europeiska unionen som begår sexuella övergrepp mot barn eller exploaterar barn sexuellt åtalas, även om de begår brotten utanför Europeiska unionen, särskilt genom så kallad sexturism, en företeelse som sprider sig geografiskt med allvarliga konsekvenser.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) Medlemsstaterna bör främja en öppen kommunikation och dialog med tredjeländer för att enligt gällande nationell lagstiftning kunna åtala förövare som reser till dessa länder för sexturism.

Motivering

Enda sättet att effektivt komma åt sexturismen är att alla länder samarbetar med varandra över gränserna.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) När åtgärder för att skydda barnoffer antas bör barnets bästa komma i främsta rummet med beaktande av en bedömning av deras behov. Det bör vara lätt för barnoffer att få tillgång till rättslig prövning, däribland kostnadsfri juridisk rådgivning och juridiskt ombud samt till åtgärder för att hantera intressekonflikter när övergrepp förekommer inom familjen. Dessutom bör barnoffer skyddas från sanktioner, t.ex. enligt den nationella lagstiftningen om invandring eller prostitution, om de berättar om sin situation för behöriga myndigheter. Dessutom bör barnoffers deltagande i straffrättsliga förfaranden inte orsaka dem ytterligare trauma till följd av förhör eller visuell kontakt med gärningsmän.

(10) När åtgärder för att skydda barnoffer antas bör barnets bästa komma i främsta rummet med beaktande av en bedömning av deras behov. Det bör vara lätt för barnoffer att få tillgång till rättslig prövning, däribland kostnadsfri juridisk rådgivning och juridiskt ombud samt till åtgärder för att hantera intressekonflikter när övergrepp förekommer inom familjen. Dessutom bör barnoffer skyddas från sanktioner, t.ex. enligt den nationella lagstiftningen om invandring eller prostitution, om de berättar om sin situation för behöriga myndigheter. Dessutom bör barnoffers deltagande i straffrättsliga förfaranden inte orsaka dem ytterligare trauma till följd av förhör eller visuell kontakt med gärningsmän. Det är mycket viktigt att all information som hänger samman med identifiering av barnoffer är konfidentiell för att skydda dessa barnoffer.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) För att barnoffer ska få ett fullgott skydd bör de underrättas om sina rättigheter, om vilka tjänster de kan anlita, om den allmänna utvecklingen i utredningen eller förfarandena samt om deras roll i utredningen eller förfarandena samt resultaten av dessa.

 

Dessutom bör det vidtas åtgärder för att barnen ska få information om deras rätt till skydd mot övergrepp samt om hur de kan skydda sig och vad de ska göra om de utsätts eller har utsatts för övergrepp.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) När det av hänsyn till den fara gärningsmännen utgör och eventuella risker för återfall i brott bedöms lämpligt, bör dömda gärningsmän temporärt eller permanent kunna hindras att utöva verksamhet som inbegriper regelbundna kontakter med barn. Genomförandet av sådana förbud bör underlättas i hela EU.

(12) När det av hänsyn till den fara gärningsmännen utgör och eventuella risker för återfall i brott bedöms lämpligt, bör dömda gärningsmän temporärt eller permanent kunna hindras att utöva verksamhet som inbegriper regelbundna kontakter med barn. Genomförandet av sådana förbud bör underlättas i hela EU. Medlemsstaterna bör kontrollera sökande före anställning om arbetet innebär regelbunden verksamhet med barn. De förfaranden som inrättas bör respektera medlemsstaternas gällande lagstiftning.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a) Internet är en del av samhället precis som allt annat och bör inte betraktas som någon ”neutral” zon. Normer och regler för användningen av internet måste tillämpas precis som de görs i övriga delar av samhället.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Barnpornografi, som utgörs av bilder på sexuella övergrepp, är en särskild typ av innehåll som inte får tolkas som uttryck för en åsikt. För att bekämpa barnpornografi måste man minska spridningen av sådant material genom att försvåra för gärningsmännen att ladda upp sådant innehåll på webbsidor som är tillgängliga för allmänheten. Det krävs därför åtgärder för att undanröja innehållet vid källan och gripa dem som producerar, sprider eller laddar ner bilder på barn som utsätts för övergrepp. EU bör, i synnerhet genom ökat samarbete med tredjeländer och internationella organisationer, sträva efter att underlätta för myndigheterna i tredjeländer att effektivt undanröja webbsidor innehållande barnpornografi, som ligger på servrar på deras territorium. Eftersom det emellertid trots flera försök visat sig svårt att undanröja barnpornografiskt innehåll vid källan när ursprungsmaterialet inte är lokaliserat till EU, bör det även inrättas mekanismer för att spärra tillträdet från unionens territorium till internetsidor som konstaterats innehålla eller sprida barnpornografi. I detta syfte kan olika mekanismer användas beroende på vilken som lämpar sig bäst, bland annat genom att göra det lättare för de behöriga rättsliga myndigheterna eller polismyndigheterna att beordra att ett sådant tillträde spärras eller genom att ge stöd och stimulans till leverantörer av internettjänster att på frivillig basis utarbeta uppförandekoder och riktlinjer för att spärra tillträdet till sådana internetsidor. Både när det gäller undanröjande och spärrande av innehåll som inbegriper övergrepp mot barn bör samarbete mellan offentliga myndigheter etableras och stärkas, särskilt för att säkerställa att de nationella förteckningarna över webbplatser med barnpornografiskt material är så fullständiga som möjligt och för att undvika dubbelarbete. All sådan utveckling måste ta hänsyn till slutanvändarnas rättigheter, följa gällande rättsliga förfaranden och vara förenlig med den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Genom programmet för ett säkrare internet har ett nät av telefonjourer inrättats i syfte att samla in information och säkerställa täckning av och utbyte av rapporter om de mest förekommande typerna av olagligt innehåll på nätet.

(13) Barnpornografi utgörs av bilder på sexuella övergrepp. För att bekämpa barnpornografi måste man minska spridningen av sådant material genom att försvåra för gärningsmännen att ladda upp sådant innehåll på webbsidor som är tillgängliga för allmänheten. Det krävs därför åtgärder för att undanröja innehållet vid källan och gripa dem som producerar, sprider eller laddar ner bilder på barn som utsätts för övergrepp. EU bör, i synnerhet genom ökat samarbete med tredjeländer och internationella organisationer, sträva efter att underlätta för myndigheterna i tredjeländer att effektivt undanröja webbsidor innehållande barnpornografi, som ligger på servrar på deras territorium. Trots flera försök har det visat sig svårt att undanröja barnpornografiskt innehåll vid källan när ursprungsmaterialet inte är lokaliserat till EU och det överväldigande flertalet webbplatser som spärrats tillhandahålls av servrar i länder (huvudsakligen Förenta staterna och EU) som undertecknat Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter eller det fakultativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter, vilket handlar om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi. Det bör införas mekanismer för att stärka det internationella samarbetet mellan staterna, de rättsliga myndigheterna och polismyndigheterna samt rapporteringspunkter dit barnpornografi kan anmälas, för att vi snabbt och under betryggande former ska kunna undanröja webbplatser med barnpornografiskt material. All sådan utveckling måste ta hänsyn till slutanvändarnas rättigheter, följa gällande rättsliga förfaranden och vara förenlig med den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Genom programmet för ett säkrare internet har ett nät av telefonjourer inrättats i syfte att samla in information och säkerställa täckning av och utbyte av rapporter om de mest förekommande typerna av olagligt innehåll på nätet.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a) Det finns många platser där man kan titta på barnpornografiskt material på internet och gärningsmännen anpassar sig till utvecklingen av tekniken och dess tillämpningar.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13b) Den europeiska finansiella koalitionen bör utvidga sitt befogenhetsområde till att omfatta alla barnpornografiska bilder på internet och inte bara kommersiella webbplatser för barnpornografi.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led b – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) barnpornografi:

b) barnpornografi: en form av övergrepp mot barn, vilken avser:

Motivering

Om man använder begreppet ”barnpornografi” lägger man tyngdpunkten vid handlingens sexuella syfte, medan ”bild som föreställer övergrepp på barn” är ett allmänt hållet begrepp för avbildningar av flera olika straffbara handlingar, som inte nödvändigtvis behöver vara av sexuell natur. Den här rättsakten handlar om sexuella övergrepp, sexuell exploatering av barn samt om barnpornografi. Föredraganden vill att ordet ”barnpornografi” används, med tanke på rättsaktens räckvidd och med hänsyn till ”Protokollet till konventionen om barnets rättigheter om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi” samt till ”Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp”.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Att i sexuella syften förorsaka att ett barn, som inte har uppnått sexuell myndighetsålder enligt nationell lagstiftning, blir vittne till sexuella övergrepp eller sexuella handlingar, även om det inte tvingas delta, ska vara belagt med ett maximistraff på minst två års fängelse.

2. Att i sexuella syften förorsaka att ett barn, som inte har uppnått sexuell myndighetsålder enligt nationell lagstiftning, blir vittne till sexuella övergrepp eller sexuella handlingar, även om det inte tvingas delta, ska vara belagt med ett maximistraff på minst två års fängelse och förbud mot yrkesutövning som involverar någon form av kontakt med barn.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Att ägna sig åt sexuellt umgänge med ett barn, som inte har uppnått sexuell myndighetsålder enligt nationell lagstiftning, ska vara belagt med ett maximistraff på minst fem års fängelse.

3. Att ägna sig åt sexuellt umgänge med ett barn, som inte har uppnått sexuell myndighetsålder enligt nationell lagstiftning, ska vara belagt med ett maximistraff på minst åtta års fängelse och förbud mot yrkesutövning som involverar någon form av kontakt med barn.

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 4 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) missbruk av en erkänd förtroendeställning eller av makt eller inflytande över barnet förekommer, ska vara belagt med ett maximistraff på minst åtta års fängelse, eller

i) missbruk av en erkänd förtroendeställning eller av makt eller inflytande över barnet förekommer, ska vara belagt med ett maximistraff på minst åtta års fängelse och förbud mot yrkesutövning som involverar någon form av kontakt med barn; i fall där föräldrar har utsatt sitt barn för övergrepp ska straffet vara utformat så att det är möjligt att skydda barnet mot upprepade brott,

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 4 – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii) missbruk av barnets särskilt utsatta situation förekommer, framför allt till följd av ett psykiskt eller fysiskt funktionshinder eller en beroendeställning, ska vara belagt med ett maximistraff på minst åtta års fängelse, eller

ii) missbruk av barnets särskilt utsatta situation förekommer, framför allt till följd av ett psykiskt eller fysiskt funktionshinder, fattigdom eller social utestängning eller en beroendeställning, ska vara belagt med ett maximistraff på minst åtta års fängelse och förbud mot yrkesutövning som involverar någon form av kontakt med barn,

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 4 – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii) tvång, våld eller hot brukas, ska vara belagt med ett maximistraff på minst tio års fängelse.

iii) tvång, våld eller hot brukas, ska vara belagt med ett maximistraff på minst tio års fängelse och förbud mot yrkesutövning som involverar någon form av kontakt med barn.

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Att tvinga ett barn till sexuellt umgänge med en tredje part ska vara belagt med ett maximistraff på minst tio års fängelse.

5. Att tvinga ett barn till sexuellt umgänge med en tredje part ska vara belagt med ett maximistraff på minst tio års fängelse och förbud mot yrkesutövning som involverar någon form av kontakt med barn.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Att förorsaka att ett barn deltar i pornografiska föreställningar ska vara belagt med ett maximistraff på minst två års fängelse.

2. Att förorsaka att ett barn deltar i pornografiska föreställningar ska vara belagt med ett maximistraff på minst två års fängelse och förbud mot yrkesutövning som involverar någon form av kontakt med barn.

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Att dra vinning av eller på annat sätt exploatera ett barn som deltar i pornografiska föreställningar ska vara belagt med ett maximistraff på minst två års fängelse.

3. Att dra vinning av eller på annat sätt exploatera ett barn som deltar i pornografiska föreställningar ska vara belagt med ett maximistraff på minst två års fängelse och förbud mot yrkesutövning som involverar någon form av kontakt med barn.

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Att medvetet närvara vid pornografiska föreställningar där barn deltar ska vara belagt med ett maximistraff på minst två års fängelse.

4. Att medvetet närvara vid pornografiska föreställningar där barn deltar ska vara belagt med ett maximistraff på minst två års fängelse och förbud mot yrkesutövning som involverar någon form av kontakt med barn.

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Att rekrytera ett barn till deltagande i pornografiska föreställningar ska vara belagt med ett maximistraff på minst fem års fängelse.

5. Att rekrytera ett barn till deltagande i pornografiska föreställningar ska vara belagt med ett maximistraff på minst fem års fängelse och förbud mot yrkesutövning som involverar någon form av kontakt med barn.

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Att förorsaka att ett barn deltar i barnprostitution ska vara belagt med ett maximistraff på minst fem års fängelse.

6. Att förorsaka att ett barn deltar i barnprostitution ska vara belagt med ett maximistraff på minst fem års fängelse och förbud mot yrkesutövning som involverar någon form av kontakt med barn.

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Under särskilda omständigheter bör fängelsestraffets längd uppgå till minst åtta år. Detta ska framför allt gälla om barnet utsatts för fara, grovt våld som orsakat barnet allvarlig skada eller där övergreppen varit mera systematiska eller organiserade.

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. Att dra vinning av eller på annat sätt exploatera ett barn som deltar i barnprostitution ska vara belagt med ett maximistraff på minst fem års fängelse.

7. Att dra vinning av eller på annat sätt exploatera ett barn som deltar i barnprostitution ska vara belagt med ett maximistraff på minst fem års fängelse och förbud mot yrkesutövning som involverar någon form av kontakt med barn.

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. Att ägna sig åt sexuellt umgänge med ett barn, där barnprostitution används, ska vara belagt med ett maximistraff på minst fem års fängelse.

8. Att ägna sig åt sexuellt umgänge med ett barn, där barnprostitution används, ska vara belagt med ett maximistraff på minst åtta års fängelse och förbud mot yrkesutövning som involverar någon form av kontakt med barn.

Ändringsförslag  33

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9. Att tvinga ett barn att delta i pornografiska föreställningar ska vara belagt med ett maximistraff på minst åtta års fängelse.

9. Att tvinga ett barn att delta i pornografiska föreställningar ska vara belagt med ett maximistraff på minst åtta års fängelse och förbud mot yrkesutövning som involverar någon form av kontakt med barn.

Ändringsförslag  34

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10. Att rekrytera ett barn till barnprostitution ska vara belagt med ett maximistraff på minst åtta års fängelse.

10. Att rekrytera ett barn till barnprostitution ska vara belagt med ett maximistraff på minst åtta års fängelse och förbud mot yrkesutövning som involverar någon form av kontakt med barn.

Ändringsförslag  35

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

11. Att tvinga ett barn till barnprostitution ska vara belagt med ett maximistraff på minst tio års fängelse.

11. Att tvinga ett barn till barnprostitution ska vara belagt med ett maximistraff på minst tio års fängelse och förbud mot yrkesutövning som involverar någon form av kontakt med barn.

Ändringsförslag  36

Förslag till direktiv

Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Brott som har samband med barnpornografi

Brott som har samband med material som innehåller sexuella övergrepp mot barn

Motivering

Ordet ”barnpornografi” är högst problematiskt. ”Pornografi” brukar definieras som frivilliga handlingar mellan vuxna. Genom att man använder uttrycket material som innehåller sexuella övergrepp mot barn ger man ett klart budskap: att titta på sådant material är bevis för ett brott.

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Anordnande av resor i syfte att begå något av de brott som avses i artiklarna 3-6.

b) Anordnande av resor och/eller andra arrangemang i syfte att begå något av de brott som avses i artiklarna 3–6.

Motivering

När det gäller de som organiserar barnsexturism och aktörer som underlättar sexuella övergrepp samt exploatering av barn märks inte enbart de som ordnar själva resorna, dvs. researrangörer och resebyråer, utan också de mellanhänder som står till tjänst med annat, såsom hotell, gästhem, guider, översättningstjänster och så vidare.

Ändringsförslag  38

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Brottet begicks mot ett barn i en särskilt utsatt situation, framför allt till följd av ett psykiskt eller fysiskt funktionshinder eller en beroendeställning.

b) Brottet begicks mot ett barn i en särskilt utsatt situation, framför allt till följd av ett psykiskt eller fysiskt funktionshinder eller fattigdom och social utestängning eller en beroendeställning.

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att den åtgärd som avses i punkt 1 införs i den dömande medlemsstatens kriminalregister.

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att den åtgärd som avses i punkt 1 införs i den dömande medlemsstatens kriminalregister. Medlemsstaterna ska vidta lagstiftande eller andra åtgärder som är nödvändiga för att se till att straffregistret kontrolleras varje gång en person ansöker om ett nytt arbete som involverar regelbunden kontakt med barn.

Ändringsförslag  40

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Medlemsstaterna bör se till att statliga och privata organisationer med verksamhet som innebär regelbunden kontakt med barn systematiskt kontrollerar nyanställdas straffregister och att organisationer, bl.a. skolor, som tillhandahåller tjänster för barn har en kraftfull och aktiv barnskyddspolitik.

Motivering

Det räcker inte med att uppgifter bokförs och delges, de organisationer som regelbundet arbetar med barn måste också, innan de tillsätter en tjänst eller lägger ut ett uppdrag som involverar barn, se till att de sökandes straffregister har kontrollerats.

Ändringsförslag  41

Förslag till direktiv

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska sörja för att det finns möjlighet att avstå från att åtala eller straffa barn för deras deltagande i olaglig verksamhet, när detta deltagande varit en direkt följd av att de utsatts för de brott som avses i artiklarna 4 och 5.4–5.6.

Medlemsstaterna får inte åtala eller straffa barnoffer för deras deltagande i olaglig verksamhet, när detta deltagande varit en direkt följd av att de utsatts för de brott som avses i artiklarna 4 och 5.4–5.6.

Motivering

Ett barnoffer bör inte anses kunna samtycka till prostitution eller medverkan i bilder på barn som utsätts för övergrepp. Det är bara förövaren som är straffrättsligt ansvarig, oavsett om det hävdas eller antas att offret har gett sitt ”samtycke”.

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att utredning eller lagföring av de brott som avses i artiklarna 3–7 inte är beroende av anmälan eller angivelse av ett offer och att de straffrättsliga förfarandena kan fortsätta även om offret har tagit tillbaka sina uppgifter.

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att utredning eller lagföring av de brott som avses i artiklarna 3–7 inte är beroende av anmälan eller angivelse av ett offer och att de straffrättsliga förfarandena kan fortsätta även om offret har tagit tillbaka sina uppgifter. De förfaranden som inrättas bör respektera medlemsstaternas gällande lagstiftning.

Ändringsförslag  43

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att effektiva utredningsverktyg är tillgängliga för de personer, enheter eller myndigheter som har ansvaret för att utreda eller lagföra brott enligt artiklarna 3–7, och tillåta dold spaning, åtminstone i de fall där informations- och kommunikationsteknik har använts.

3. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att effektiva utredningsverktyg är tillgängliga för de personer, enheter eller myndigheter som har ansvaret för att utreda eller lagföra brott enligt artiklarna 3–7, och tillåta dold spaning, åtminstone i de fall där informations- och kommunikationsteknik har använts. Innan dessa åtgärder vidtas bör tillstånd beviljas av den berörda rättsliga myndigheten i medlemsstaten i fråga, och genomföras under övervakning av denna myndighet.

Ändringsförslag  44

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att göra det möjligt för utredningsenheter eller utredningsmyndigheter att söka identifiera offren för de brott som avses i artiklarna 3-7, i synnerhet genom att analysera barnpornografiskt material, såsom fotografier och audiovisuella inspelningar som översänts eller ställts till förfogande med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att göra det möjligt för utredningsenheter eller utredningsmyndigheter att utan dröjsmål söka identifiera offren för de brott som avses i artiklarna 3-7 och stödja dem i detta arbete, i synnerhet genom att analysera barnpornografiskt material, såsom fotografier och audiovisuella inspelningar som översänts eller ställts till förfogande med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.

Motivering

Medlemsstaterna måste ställa nödvändiga ekonomiska och personella resurser till förfogande för att utredningsenheterna ska kunna fungera fullständigt och effektivt.

Ändringsförslag  45

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

I linje med åtgärderna mot terrorism bör övervakande och förebyggande åtgärder vidtas när det gäller gärningsmän som begått brott enligt artiklarna 3–7 i detta direktiv. I detta syfte ska kommissionen undersöka möjligheten att inrätta ett europeiskt system för tidig varning för att samordna de åtgärder mot brottslighet på internet som vidtas av de offentliga myndigheterna i medlemsstaterna, och förhindra att brott begås av pedofiler och sexualbrottslingar i enlighet med uppmaningen i Europaparlamentets rekommendation av den 23 juni 2010 om inrättandet av ett europeiskt system för tidig varning för pedofiler och sexualbrottslingar, som antogs med absolut majoritet.

Ändringsförslag  46

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Medlemsstaterna ska arbeta tillsammans med brottsbekämpande organ, rättsliga myndigheter, IKT-branschen, internetleverantörer, banksektorn och icke-statliga organisationer.

 

Medlemsstaterna ska samarbeta och utbyta exempel på bästa praxis, för att bekämpa sexuell exploatering av barn, med de medlemsstater där det finns särskilda enheter som fungerar effektivt.

Motivering

Det behövs ett helhetsgrepp som går ut på att medlemsstaterna och relevanta berörda parter inbördes utbyter exempel på bästa praxis för att motverka det gränsöverskridande inslaget i detta brott.

Ändringsförslag  47

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Medlemsstaterna ska uppmuntra statliga och privata organisationer med verksamhet som innebär regelbunden kontakt med barn att låta sina anställda rutinmässigt få utbildning för att de bättre ska kunna upptäcka om ett barn utsätts för övergrepp och veta var anmälan om detta bör göras.

Motivering

Om de anställda utbildas i att upptäcka övergrepp kommer övergreppen sannolikt att anmälas snabbare.

Ändringsförslag  48

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att offren ska ha tillgång till konfidentiella och barnvänliga system som kan ta emot anmälningar och behandla dem, såsom telefon- och internetjourer, samt se till att dessa sköts av yrkeskunniga personer som är särskilt utbildade i att hantera övergrepp.

Motivering

Barnvänliga system för anmälan samt informationstjänster ger barnoffren bättre möjligheter att agera på egen hand och kommer att uppmuntra dem att träda fram och anmäla övergrepp.

Ändringsförslag  49

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att uppmuntra alla personer som känner till eller misstänker brott som avses i artiklarna 3–7 att rapportera dessa till de behöriga myndigheterna.

2. Medlemsstaterna ska anta de åtgärder som är nödvändiga för att uppmuntra alla personer som känner till eller skäligen misstänker att brott som avses i artiklarna 3–7 har begåtts att anmäla dessa till de behöriga myndigheterna. Var och en som anmäler sådana brott ska omfattas av uppgiftsskydd och åtnjuta anonymitet.

Motivering

För att människor ska uppmuntras att träda fram och anmäla fall av sexuella övergrepp mot barn måste anmälarna förvissas om att deras anonymitet under alla omständigheter kommer att skyddas.

Ändringsförslag  50

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att inrätta en anonym tjänst dit internetanvändare kan göra anmälan om de på internet råkar upptäcka material som handlar om sexuella övergrepp mot barn.

Ändringsförslag  51

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att inrätta informationstjänster, såsom särskilda telefonjourer och webbplatser, för att ge råd och stöd till barn.

Ändringsförslag  52

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. En medlemsstat får besluta att den inte ska tillämpa eller att den endast i särskilda fall eller under särskilda omständigheter ska tillämpa de behörighetsregler som anges i punkt 1 c och 1 d om brottet har begåtts utanför dess territorium.

utgår

Ändringsförslag  53

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att skydda barnoffrens privatliv, identitet och anseende genom att förhindra att information sprids offentligt.

Ändringsförslag  54

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Medlemsstaterna ska införa ett förebyggande skydd för barn. Detta ska innefatta följande:

 

a) Information och stöd till allmänheten för att de ska kunna skydda barnen, däribland informations- och upplysningskampanjer för att enskilda personer lättare ska kunna upptäcka om ett barn utsätts för sexuell exploatering och veta till vem detta ska anmälas, både på och utanför internet.

 

b) Utbildningsprogram för ökat medvetande i skolor och i fritidsverksamhet för barn, för att barnen ska lära sig att känna igen och undvika farliga situationer.

 

c) Åtgärder för att sociala nätverk på internet ska vara försedda med en ”panikknapp” så att barn kan larma behöriga myndigheter om all form av olämpligt sexuellt beteende, eftersom gromning av barn blir allt vanligare via internet, chattrum och sociala nätverksplatser. Det måste införas klara och konsekventa uppföljningsrutiner som reglerar vilken tjänst som tar emot anmälan, hur den kommer att behandlas samt vilken typ av stöd och hjälp barnet kommer att få.

 

iv) Konkreta brottskontroller för alla former av anställning som involverar arbete med barn och personer under 18 år, vare sig arbetet är frivilligt eller avlönat.

 

v) Åtgärder för att undersöka möjligheten att genomföra ett system för ”röd alarmberedskap”, där information och uppgifter om de farligaste sexualförbrytarna som förgripit sig på barn överförs mellan medlemsstaterna, om gärningsmannen förflyttar sig inom EU osv. Informationen/uppgifterna ska omfattas av all aktuell EU-lagstiftning och nationell lagstiftning om uppgiftsskydd.

Ändringsförslag  55

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Medlemsstaterna ska uppmuntras att använda de tillgångar som beslagtagits från brottslingar till ytterligare terapi för offer för barnpornografi samt till tjänster som underlättar deras integrering.

Ändringsförslag  56

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Medlemsstaterna ska utnyttja nuvarande strukturer, såsom Europols analytiska arbetsram, för att förebygga och bekämpa den verksamhet som bedrivs av brottsliga nätverk som sysslar med produktion, försäljning eller distribution av barnpornografi, samt genomföra den nödvändiga lagstiftningen eller andra åtgärder till uppmuntran och stöd för inrättandet av informationstjänster, såsom telefon- eller internetjourer, för konfidentiell rådgivning till personer som tar kontakt och med vederbörlig hänsyn till deras anonymitet.

Motivering

Informationstjänster, såsom telefonjourer, kan vara till stor nytta i kampen mot sexuella övergrepp mot barn. Detta erkänns i artikel 13 i Europarådets konvention om sexuella övergrepp.

Ändringsförslag  57

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att gärningsmannens familj inte ska isoleras och stämplas.

Ändringsförslag  58

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar rätten till försvar ska medlemsstatsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att följande iakttas i samband med utredningar av något av de brott som avses i artiklarna 3–7:

3. Utan att det påverkar rätten till försvar ska medlemsstatsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att följande iakttas i samband med de straffrättsliga förfaranden som avses i artiklarna 3–7:

Motivering

Lydelsen följer artikel 14.3 i kommissionens förslag till direktiv om förebyggande och bekämpande av människohandel samt skydd av offer för sådan verksamhet.

Ändringsförslag  59

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Att barnet, vid behov, förhörs i lokaler som utformats eller ställts i ordning för detta ändamål.

b) Att barnet förhörs i lokaler som utformats eller ställts i ordning för detta ändamål och där barnet känner sig tryggt.

Ändringsförslag  60

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f) Att barnet får åtföljas av sitt juridiska ombud eller, om så är lämpligt, av en vuxen som han eller hon själv har valt, såvida det inte föreligger ett motiverat beslut som fastställer något annat med avseende på den personen.

f) Att barnet ska åtföljas av sin förmyndare, sitt juridiska ombud eller, om så är lämpligt, av en vuxen som han eller hon själv har valt, såvida det inte föreligger ett motiverat beslut som fastställer något annat med avseende på den personen.

Motivering

Avsikten är att barnen ska få ökat skydd.

Ändringsförslag  61

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att det i samband med straffrättsliga förfaranden i domstol som rör något av de brott som avses i artiklarna 3–7 kan beslutas att

5. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att det i samband med straffrättsliga förfaranden i domstol som rör något av de brott som avses i artiklarna 3–7 ska beslutas att

Ändringsförslag  62

Förslag till direktiv

Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att effektiva interventionsprogram eller interventionsåtgärder ställs till förfogande i syfte att förhindra och minimera riskerna för upprepade brott av sexuell natur mot barn. Sådana program eller åtgärder ska vara tillgängliga när som helst under de straffrättsliga förfarandena, både i och utanför fängelser, i enlighet med de villkor som fastställs i nationell lagstiftning.

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sörja för att effektiva, erkända behandlingsprogram för sexualförbrytare ställs till förfogande eller åtgärder vidtas i syfte att förhindra och minimera riskerna för upprepade brott av sexuell natur mot barn. Sådana erkända program eller åtgärder ska vara tillgängliga när som helst för sexualförbrytare under de straffrättsliga förfarandena, både i och utanför fängelser, i enlighet med de villkor som fastställs i nationell lagstiftning. Medlemsstaterna ska tillhandahålla rådgivningsprogram för att ge stöd till de närmaste anhöriga till manliga eller kvinnliga sexualförbrytare.

Motivering

Även kvinnor begår brott eller deltar i brott som avser barnpornografi och spridning av barnpornografi via internet.

Ändringsförslag  63

Förslag till direktiv

Artikel 20 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Sådana interventionsprogram eller interventionsåtgärder ska vara anpassade så att de uppfyller de särskilda utvecklingsbehoven hos barn som gör sig skyldiga till sexualbrott, även barn som inte är straffmyndiga.

Sådana interventionsprogram eller interventionsåtgärder ska vara anpassade så att de uppfyller de särskilda utvecklingsbehoven hos barn som gör sig skyldiga till sexualbrott mot andra barn, även barn som inte är straffmyndiga. Medlemsstaterna ska se till att sådana barn bemöts på lämpligt sätt, bland annat genom bedömning av deras individuella behov och lämplig behandling för att åtgärda deras kränkande beteende.

Ändringsförslag  64

Förslag till direktiv

Artikel 20 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. Eftersom förebyggande åtgärder är det bästa sättet att stoppa en förövare ska medlemsstaterna se över möjligheten att införa ett EU-omfattande telefonnummer som ska vara tillgängligt för alla som umgås med tanken på att sexuellt förgripa sig på barn. Den enskildes anonymitet ska garanteras.

Motivering

Förövare och potentiella förövare bör som en förebyggande åtgärd ha tillgång till en telefonjour som kan ge stöd och råd. Personer som oroar sig över sina tankar eller sitt beteende gentemot barn bör anonymt kunna ringa upp en konfidentiell telefonjour. En sådan telefonjour har införts i Storbritannien och fungerar bra.

Ändringsförslag  65

Förslag till direktiv

Artikel 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Att spärra tillträdet till webbsidor som innehåller barnpornografi

Åtgärder mot webbsidor som innehåller eller sprider barnpornografi

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå att tillträdet för internetanvändare på deras territorium spärras till internetsidor som innehåller eller sprider barnpornografi. Spärrningen av tillträdet ska omfattas av lämpliga skyddsåtgärder, särskilt för att se till att den begränsas till vad som är nödvändigt, att användarna informeras om orsaken till spärrningen och att innehållsleverantörerna, så långt möjligt, informeras om möjligheten att överklaga den.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att webbsidor som innehåller eller sprider barnpornografi, vars värdservrar ligger på deras eget territorium, tas bort samt sträva efter att även få sådana webbsidor vars värdservrar ligger utanför deras territorium borttagna.

 

1a. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga brottsbekämpande åtgärder för att snabbt underrätta andra medlemsstater om förekomsten av material med sexuella övergrepp mot barn och se till att få detta borttaget.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av ovanstående ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå att internetsidor som innehåller eller sprider barnpornografi undanröjs.

2. Om webbsidor som innehåller eller sprider barnpornografi inte kan undanröjas ska spärrningen av tillgången vara möjlig om den omfattas av lämpliga skyddsåtgärder, framför allt för att garantera att spärrningen är begränsad till vad som är nödvändigt, att användarna informeras om orsaken till spärrningen och att innehållsleverantörerna, så långt möjligt, informeras om möjligheten att överklaga.

Ändringsförslag  66

Förslag till direktiv

Artikel 21 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att stärka det ansvar som leverantörer av internettjänster och innehavare av domäner har så att de kan förbjuda tillträde till de webbplatser med barnpornografi som de har kännedom om.

Ändringsförslag  67

Förslag till direktiv

Artikel 21 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. Medlemsstaterna ska aktivt söka åtgärda frågan om programvara som möjliggör direktkontakt (”peer-to-peer software”) samt frågan om att det på nytt uppstår så kallade ”usenet newsgroups”.

Ändringsförslag  68

Förslag till direktiv

Artikel 21 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c. Vid fastställandet av skadliga webbplatser i enlighet med detta direktiv samt av lämpliga förfaranden för att radera eller spärra dem måste full hänsyn tas till internetanvändarnas grundläggande rättigheter på basis av transparanta förfaranden liksom juridisk kontroll och övervakning.

Ändringsförslag  69

Förslag till direktiv

Artikel 21 – punkt 2d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2d. Kommissionen ska årligen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om vad medlemsstaterna gjort för att undanröja material med sexuella övergrepp mot barn från internettjänster.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi (upphävande av rambeslut 2004/68/RIF)

Referensnummer

KOM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD)

Ansvarigt utskott

LIBE

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

FEMM

21.4.2010

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Marina Yannakoudakis

4.5.2010

 

 

Behandling i utskott

28.10.2010

20.1.2011

 

 

Antagande

20.1.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

3

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Regina Bastos, Edit Bauer, Andrea Češková, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Ilda Figueiredo, Iratxe García Pérez, Zita Gurmai, Mary Honeyball, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Philippe Juvin, Nicole Kiil-Nielsen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Barbara Matera, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda, Nicole Sinclaire, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marc Tarabella, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Anne Delvaux, Cornelia Ernst, Sylvie Guillaume, Kartika Tamara Liotard, Mariya Nedelcheva, Norica Nicolai, Antigoni Papadopoulou, Rovana Plumb

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Carmen Romero López

(1)

http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/zoom_in/36_en.htm

(2)

PPE-gruppens utfrågning om sexuella övergrepp av barn på Internet, 2010.

(3)

Enligt uppgifter från Internet Watch Foundation Company.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi (upphävande av rambeslut 2004/68/RIF)

Referensnummer

KOM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD)

Framläggande för parlamentet

24.3.2010

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

21.4.2010

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

21.4.2010

FEMM

21.4.2010

 

 

Föredragande

       Utnämning

Roberta Angelilli

26.1.2010

 

 

 

Behandling i utskott

27.4.2010

15.11.2010

10.1.2011

25.5.2011

 

12.7.2011

 

 

 

Antagande

12.7.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

50

0

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Daniël van der Stoep, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Monika Hohlmeier, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Mariya Nedelcheva, Hubert Pirker, Michèle Striffler, Kyriacos Triantaphyllides, Cecilia Wikström

Ingivande

2.8.2011

Senaste uppdatering: 15 september 2011Rättsligt meddelande