Διαδικασία : 2011/2244(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0041/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0041/2012

Συζήτηση :

PV 12/03/2012 - 17
CRE 12/03/2012 - 17

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2012 - 8.4
CRE 13/03/2012 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0069

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 246kWORD 171k
5 Μαρτίου 2012
PE 478.338v02-00 A7-0041/2012

σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 2011

(2011/2244(INI))

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Εισηγήτρια: Sophia in 't Veld

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 2011

(2011/2244(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–    έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) της 18ης Δεκεμβρίου 1979,

–    έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου(1),

–    έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1949 για την καταστολή της εμπορίας ανθρώπων και της εκμετάλλευσης της πορνείας τρίτων,

–    έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 1995 από την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες καθώς και τα έγγραφα που προήλθαν από αυτή και εγκρίθηκαν κατά τις ειδικές συνόδους των Ηνωμένων Εθνών, Πεκίνο+5 (2000), Πεκίνο +10 (2005) και Πεκίνο +15 (2010),

–    έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων (2011-2020) που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο 2011(2),

–    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ενίσχυση της δέσμευσης για την ισότητα γυναικών και ανδρών: Χάρτης για τα δικαιώματα των γυναικών» (COM(2010)0078),

–    έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2010 με τίτλο «Πρόοδος ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών – Ετήσια έκθεση 2010» (SEC(2011)0193),

–    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 με τίτλο «Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» (CΟΜ(2010)0491),

–    έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ για την ομοφοβία, την τρανσφοβία και τις διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου (2010),

–    έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων της ΕΕ για τα θύματα, που περιλαμβάνει την ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Μαΐου 2011 με τίτλο «Ενίσχυση των δικαιωμάτων των θυμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM (2011)274), την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων εγκληματικών πράξεων» (COM(2011)0275) καθώς και την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις (COM(2011)0276),

–    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρώπη 2020: μια στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–    έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 2008 με τίτλο «Υλοποίηση των στόχων της Βαρκελώνης όσον αφορά τις υπηρεσίες φροντίδας για παιδιά προσχολικής ηλικίας» (CΟΜ(2008)0638),

–    έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/113/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και τη σχετική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 1ης Μαρτίου 2011 στην υπόθεση Test-Achats (C-236/09)(3),

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με τις γυναίκες και τη φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση(4),

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών(5),

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 2009(6) και της 8ης Φεβρουαρίου σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 2010(7),

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τις γυναίκες και τη διοίκηση των επιχειρήσεων(8),

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τις προτεραιότητες και τα γενικά χαρακτηριστικά ενός νέου πλαισίου πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας εις βάρος των γυναικών(9),

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με το πρόσωπο της γυναικείας φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση(10),

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη διάσταση του φύλου στο πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης και της χρηματοπιστωτικής κρίσης,

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–    έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0041/2012),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κατοχυρώνεται με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι η ίδια η Ένωση έχει ειδικό καθήκον να ενσωματώνει την ισότητα των φύλων σε όλες της τις δραστηριότητες καθώς και ότι, παρά τη σταδιακή πρόοδο που σημειώνεται σε αυτόν τον τομέα, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές ανισότητες μεταξύ γυναικών και ανδρών·

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε καιρούς οικονομικής κρίσης, η ενίσχυση της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας και η οικονομική ανεξαρτησία τους δεν αποτελεί μόνον ηθική επιταγή αλλά, επίσης, οικονομική ανάγκη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» περιλαμβάνει ως πρωταρχικό στόχο την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών και των ανδρών ηλικίας από 20 έως 64 ετών στο 75%·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελλοντική οικονομική ανταγωνιστικότητα και ευημερία της Ευρώπης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά της να αξιοποιεί στο έπακρο το εργατικό δυναμικό της, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι μία από τις προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι να επιτευχθεί αύξηση του αριθμού των εργαζόμενων γυναικών ώστε να αυξηθεί στο 75% το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών έως το 2020· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, συγκριτικά με τους άνδρες, είναι περισσότερες οι γυναίκες που εργάζονται σε θέσεις μερικής απασχόλησης ή με συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης και ότι, για το λόγο αυτό, κινδυνεύουν περισσότερο να απολυθούν σε περιόδους οικονομικής κρίσης, καθώς και ότι υπάρχει κίνδυνος η τρέχουσα ύφεση να οδηγήσει σε επιβράδυνση ή ακόμη και σε αναστροφή της προόδου προς την ισότητα των δύο φύλων· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι οι ευκαιρίες μερικής απασχόλησης σε ορισμένες περιπτώσεις και για ορισμένο χρονικό διάστημα μπορεί να έχουν θετικό αντίκτυπο για τις γυναίκες και τους άνδρες όσον αφορά το συνδυασμό της επαγγελματικής, της οικογενειακής και της προσωπικής ζωής·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος της ισότητας των φύλων συνεπάγεται την καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική ζωή· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την εκπροσώπηση των γυναικών στη λήψη πολιτικών αποφάσεων δεν έχει επιτευχθεί σταθερή ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια - η εξισορρόπηση των φύλων στα εθνικά κοινοβούλια σε όλη την ΕΕ έχει παραμείνει ως είχε, με την εκπροσώπηση των γυναικών στο 24% και των ανδρών στο 76%, και το ποσοστό των γυναικών στα κοινοβούλια ορισμένων κρατών μελών δεν υπερβαίνει το 15%, ενώ οι γυναίκες αποτελούν μόλις το 23% επί του συνόλου των πρωθυπουργών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των γυναικών αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μειώθηκε κατά το δεύτερο ήμισυ της κοινοβουλευτικής περιόδου 2009-2014·

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση έπληξε μεν αρχικά την απασχόληση των ανδρών, αλλά οι περικοπές στις κρατικές δαπάνες αναμένεται να έχουν δυσανάλογο αντίκτυπο στην απασχόληση και στη μισθολογική διαφοροποίηση των γυναικών, καθώς οι γυναίκες που εργάζονται στον δημόσιο τομέα είναι πολύ περισσότερες από τους άνδρες· λαμβάνοντας δε υπόψη ότι οι τομείς κρίσιμης σημασίας στους οποίους κυριαρχούν οι γυναίκες είναι οι τομείς της υγείας, της παιδείας και της κοινωνικής μέριμνας· και ότι είναι σημαντικό να επικεντρώνεται η προσοχή τόσο στα ποσοστά απασχόλησης, όσο και στις ίσες συνθήκες απασχόλησης και στην ποιότητα της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των προοπτικών σταδιοδρομίας και των μισθών·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης και της ψυχολογικής βίας, συνιστά βασικό εμπόδιο για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, αποτελεί παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών και παραμένει μία από τις πιο διαδεδομένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός της ΕΕ, παρά τα μέτρα που έχουν λάβει οι πολιτικοί ηγέτες για την αντιμετώπισή της· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η οικονομική ύφεση δημιουργεί συνθήκες που συνδέονται με αυξημένη βία στις οικείες σχέσεις, και ότι τα μέτρα λιτότητας που επηρεάζουν τις υπηρεσίες υποστήριξης καθιστούν τις γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βίας ακόμη πιο ευάλωτες από ό,τι συνήθως·

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομολόγοι και οι δημογράφοι (Παγκόσμια Τράπεζα, ΟΟΣΑ, ΔΝΤ) αναδεικνύουν μέσω οικονομικών και μαθηματικών μοντέλων την οικονομική αξία της οικιακής παραγωγής – που πραγματοποιείται κυρίως από τις γυναίκες – και ότι η συνεισφορά των γυναικών στο ΑΕγχΠ θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη εάν υπήρχε λογιστική απεικόνιση της μη αμειβόμενης εργασίας τους, γεγονός που καταδεικνύει τις διακρίσεις που ήδη υπάρχουν σε βάρος των γυναικών όσον αφορά την εργασία τους·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοσιονομικές περικοπές στις κοινωνικές υπηρεσίες, όπως η φροντίδα των παιδιών, παρεμποδίσουν ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και αρωγής ηλικιωμένων και άλλων εξαρτώμενων ατόμων είναι βασικής σημασίας προκειμένου να επιτευχθεί η ίση συμμετοχή γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα που παρέχουν κατ’ οίκον φροντίδα εξακολουθούν να είναι θύματα διακρίσεων δεδομένου ότι τα εργάσιμα χρόνια δεν υπολογίζονται στις συντάξεις και σε άλλα δικαιώματα,

Ι.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών και ότι είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, λόγω του μεγαλύτερου προσδόκιμου ζωής, οι ηλικιωμένες γυναίκες που ζουν σε μονομελή νοικοκυριά είναι περισσότερες από τους άνδρες·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον Οκτώβριο 2011 τη θέση του για την πρόταση νέας οδηγίας σχετικά με την άδεια μητρότητας, η οποία παρατείνει την άδεια μητρότητας σε 20 εβδομάδες με πλήρεις αποδοχές και με την οποία θα θεσπίζεται επίσης άδεια πατρότητας μετ’ αποδοχών διάρκειας τουλάχιστον δύο εβδομάδων·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε κεφάλαια έχει περιορισθεί σημαντικά λόγω της τραπεζικής κρίσης, ένα πρόβλημα που ενδέχεται να πλήξει δυσανάλογα τις γυναίκες επιχειρηματίες, δεδομένου ότι οι γυναίκες ολοένα περισσότερο αυτοαπασχολούνται, προκειμένου να συνδυάζουν καλύτερα την εργασία με την οικογενειακή ζωή·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συλλογή και η ανάλυση δεδομένων ανά φύλο είναι πρωταρχικής σημασίας για την προαγωγή της ισότητας γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος όσον αφορά την επίτευξη της ισότητας των φύλων είναι απελπιστικά αργή, ιδίως όσον αφορά την οικονομική ισότητα· δεδομένου ότι οι πολιτικοί ηγέτες πρέπει να πράξουν πολλά περισσότερα από το να δίνουν επιπόλαιες υποσχέσεις και να καταστήσουν την ισότητα προτεραιότητα των οικονομικών στρατηγικών τους·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανισότητα στις αμοιβές γυναικών και ανδρών παραμένει ιδιαίτερα υψηλή (σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνει το 25%) και ότι, παρά τις προσπάθειες και την πρόοδο που έχει σημειωθεί, το χάσμα δεν μειώθηκε αλλά μάλλον παρέμεινε στάσιμο·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά απασχόλησης είναι χαμηλότερα σε αγροτικές περιοχές και ότι, επιπλέον, μεγάλο μέρος των γυναικών δεν εμφανίζονται στην επίσημη αγορά εργασίας και, συνεπώς, δεν είναι καταχωρημένες ως άνεργες ούτε περιλαμβάνονται στις στατιστικές για την ανεργία, πράγμα που δημιουργεί ειδικά οικονομικά και νομικά προβλήματα σε σχέση με το δικαίωμα στη μητρότητα και τις άδειες ασθενείας, τη θεμελίωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και την πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλεια καθώς και προβλήματα σε περίπτωση διαζυγίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις αγροτικές περιοχές οι γυναίκες τίθενται σε μειονεκτική θέση λόγω έλλειψης ευκαιριών απασχόλησης υψηλής ποιότητας,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά μέσον όρο τα τρία στα δέκα νοικοκυριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούνται από ένα μόνο άτομο, η πλειοψηφία των οποίων αποτελείται από γυναίκες, κυρίως ηλικιωμένες, που ζουν μόνες τους, και ότι το ποσοστό αυτό αυξάνεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι οικιακές μονάδες είναι πιο ευάλωτες και κινδυνεύουν περισσότερο από την φτώχεια, κυρίως δε σε καιρούς οικονομικών αντιξοοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μονομελείς οικιακές μονάδες, ή αυτές με ένα μόνον εισόδημα, στα περισσότερα κράτη μέλη υφίστανται λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση, τόσο με απόλυτους όσο και σχετικούς όρους, όσον αφορά τη φορολογία, την κοινωνική ασφάλιση, τη στέγαση, την υγειονομική περίθαλψη, την ασφάλιση και τις συντάξεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρατικές πολιτικές δεν θα έπρεπε να τιμωρούν τα άτομα που – από επιλογή τους ή χωρίς να το θέλουν – ζουν μόνα.

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα των γυναικών αποτελούν ανθρώπινα δικαιώματα και ότι θα πρέπει να διασφαλίζονται για όλες τις γυναίκες, ανεξάρτητα από το κοινωνικό τους καθεστώς, την ηλικία, τον γενετήσιο προσανατολισμό ή την εθνοτική καταγωγή τους·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές γυναίκες, όπως γυναίκες με αναπηρία, γυναίκες που φροντίζουν παιδιά, ηλικιωμένες και ανάπηρες γυναίκες, γυναίκες από μειονοτικές ομάδες και ιδίως γυναίκες Ρομά και μετανάστριες, πλήττονται από πολλαπλές και διατομεακές διακρίσεις και είναι περισσότερο ευάλωτες στον κοινωνικό αποκλεισμό, στη φτώχεια και σε ακραίες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικογένειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν διάφορες μορφές και περιλαμβάνουν οικογένειες με γονείς έγγαμους, άγαμους, συμβιούντες, διαφορετικού ή του αυτού φύλου, μονογονεϊκές και οικογένειες με ανάδοχους γονείς, οι οποίες δικαιούνται ίση προστασία σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία·

ΚΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση Test-Achats καταδεικνύει την ανάγκη για ακριβείς, σαφείς και μη διφορούμενες προβλέψεις στη νομοθεσία για την ισότητα των δύο φύλων·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα μεταξύ των φύλων είναι μικρότερο πριν από τη δημιουργία οικογένειας και μεγαλώνει όταν τα άτομα γίνονται ζευγάρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται μείωση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών με τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού και ότι τα μειονεκτήματα ως προς την αγορά εργασίας συσσωρεύονται στα πρώιμα στάδια του κύκλου ζωής λόγω της φροντίδας του παιδιού, η οποία σε μεταγενέστερο στάδιο εξελίσσεται σε φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων, κάτι που συχνά οδηγεί στην εμφάνιση του φαινομένου της φτώχειας στην εργασία·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών έχουν αποδειχτεί πρωταρχικής σημασίας για την πλήρη ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία γενικότερα·

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές πλήττονται από ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις και στερεότυπα φύλου σε σύγκριση με τις γυναίκες που κατοικούν σε αστικές περιοχές, και ότι το ποσοστό απασχόλησης αυτών των γυναικών είναι πολύ χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών στις πόλεις·

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θύματα εμπορίας ανθρώπων είναι ως επί το πλείστον γυναίκες και κορίτσια·

Οικονομική ανεξαρτησία επί ίσοις όροις

1.   καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι νόμοι σχετικά με τον γάμο, τα διαζύγια και τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων δεν αποτελούν άμεσα ή έμμεσα οικονομική «παγίδα» για τους συζύγους, τις γυναίκες ιδιαίτερα, και να εξασφαλίσουν ότι τα ζευγάρια που οδεύουν προς το γάμο θα ενημερώνονται πλήρως σε κατάλληλο χρονικό πλαίσιο σχετικά με τις νομικές και δημοσιονομικές συνέπειες του γάμου και του διαζυγίου·

2.   καλεί τα κράτη μέλη να επενδύουν σε οικονομικώς προσιτά και ποιοτικά κέντρα φροντίδας παιδιών, ασθενών, αναπήρων, ηλικιωμένων και λοιπών εξαρτώμενων ατόμων, εξασφαλίζοντας ελαστικό ωράριο και τη δυνατότητα πρόσβασης σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους ώστε να μπορούν να συνδυάζουν την επαγγελματική και την προσωπική ζωή τους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι το έργο ανδρών και γυναικών που φροντίζουν παιδιά ή ηλικιωμένους αναγνωρίζεται με την παροχή ατομικών δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης· καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να παρουσιάσουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την επικύρωση των δεξιοτήτων που αποκτώνται σε περίοδο άδειας για λόγους υγείας·

3.   καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν εξατομικευμένα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, προκειμένου να αυξηθεί η ατομική αυτονομία και να ενισχυθεί η θέση των γυναικών στην κοινωνία·

4.   επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να καθιερωθεί η νομική έννοια της συνιδιοκτησίας, με σκοπό την πλήρη αναγνώριση των δικαιωμάτων των γυναικών στον αγροτικό τομέα, την κατάλληλη προστασία όσον αφορά την κοινωνική προστασία και την αναγνώριση της εργασίας των γυναικών, καθώς και ότι πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) προκειμένου να είναι δυνατή, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), η ανάληψη θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, πράγμα που ήταν εφικτό σε προηγούμενες περιόδους αλλά αποκλείεται στην τρέχουσα περίοδο, και ότι πρόκειται για μέτρα πολύ επωφελή για τη γυναικεία απασχόληση στον αγροτικό χώρο·

5.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκπονήσουν προτάσεις για την αμοιβαία αναγνώριση των αστικών ενώσεων και των οικογενειών με συζύγους του αυτού φύλου στην Ευρώπη μεταξύ χωρών οι οποίες ήδη έχουν σχετική νομοθεσία, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όσον αφορά την εργασία, η ελεύθερη κυκλοφορία, η φορολόγηση και η κοινωνική ασφάλιση, και η προστασία των εισοδημάτων των οικογενειών και των παιδιών·

6.   εκφράζει ικανοποίηση σχετικά με την έγκριση της οδηγίας 2010/41/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη και έγκαιρη εφαρμογή της·

7.   εκφράζει λύπη για την εφαρμογή περιοριστικών ορισμών της έννοιας «οικογένεια» από ορισμένα κράτη μέλη, τα οποία με αυτόν τον τρόπο αρνούνται την παροχή νομικής προστασίας σε ζευγάρια του αυτού φύλου και στα παιδιά τους· υπενθυμίζει ότι η νομοθεσία της ΕΕ εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου ή γενετήσιου προσανατολισμού, σύμφωνα με το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

8.   τονίζει ότι η δημοσιονομική εξυγίανση, στην οποία δεν λαμβάνεται υπόψη η διάσταση της ισότητας των φύλων, ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει σε αυξημένο διαχωρισμό με βάση το φύλο στην αγορά εργασίας, αυξημένη επισφαλή απασχόληση των γυναικών, μεγαλύτερο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων, όξυνση του φαινομένου της φτώχειας των γυναικών και περισσότερες δυσκολίες στον συνδυασμό παροχής φροντίδας και εργασίας·

9.   καλεί το Συμβούλιο να προωθήσει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση της οδηγίας για την άδεια μητρότητας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις αποδοχές των λεχώνων, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου·

10. καλεί τα κράτη μέλη να προαγάγουν ενεργά και να παρακολουθούν στενά την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων σχετικά με τη γονική άδεια, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αμεταβίβαστη περίοδο, και να διασφαλίσουν την άρση όλων των φραγμών στην αύξηση του ποσοστού ανάληψης της γονικής άδειας από άνδρες·

11. υπογραμμίζει ότι τα έσοδα και η αμειβόμενη και ποιοτική εργασία των γυναικών αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την οικονομική αυτονομία τους και για τη μεγαλύτερη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην κοινωνία στο σύνολό της·

12. καλεί τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να περιλαμβάνουν κυρίως τις γυναίκες εργαζόμενες στην κατάρτιση και την επαγγελματική εκπαίδευση σε «πράσινες θέσεις εργασίας», τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί καταλυτικής σημασίας για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας·

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλύσουν και να εξαλείψουν τους φραγμούς που εμποδίζουν την (επαν)είσοδο στην αγορά εργασίας και την αυτοαπασχόληση των γυναικών Ρομά και ακόμη να δώσουν τη δέουσα έμφαση στο ρόλο των γυναικών στην οικονομική αυτονόμηση των περιθωριοποιημένων Ρομά και στην εκκίνηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων·

14. ζητεί να ληφθούν μέτρα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για να τονωθεί το επιχειρηματικό πνεύμα των γυναικών με τη δημιουργία δομών κατάρτισης και επαγγελματικής και νομικής καθοδήγησης καθώς και με την ευκολότερη την πρόσβαση σε δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση·

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογούν τις επιπτώσεις που είχε στα δύο φύλα η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση μέσω εκτιμήσεων αντικτύπου ανά φύλο και μέσω επακόλουθων μέτρων με συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό·

16. καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν στην τρέχουσα χρηματοδοτική στήριξη των διαρθρωτικών ταμείων για την περίοδο 2007-2013 με στόχο την ανάπτυξη των υπηρεσιών μέριμνας για να δοθεί τόσο σε γυναίκες όσο και σε άνδρες η δυνατότητα να συνδυάσουν την επαγγελματική και την προσωπική ζωή τους.

Ίσες αμοιβές για ίση εργασία και εργασία ίσης αξίας

17. διαπιστώνει ότι, παρά τις αναρίθμητες εκστρατείες, στόχους και μέτρα κατά τα τελευταία έτη, το χάσμα πληρωμών λόγω φύλου παραμένει επίμονα ευρύ, οι γυναίκες σε πανενωσιακό επίπεδο κερδίζουν 17.5% λιγότερο του μέσου όρου από ό,τι οι άνδρες και ότι, κατά τα τελευταία έτη, η μείωση του χάσματος πληρωμών λόγω φύλου δεν μειώθηκε παρά περιθωριακά· ζητεί από τα κράτη μέλη να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή οι ισχύουσες ευρωπαϊκές διατάξεις με σκοπό τη μείωση του εν λόγω χάσματος·

18. ζητεί να χαραχτεί μια πολύπλευρη στρατηγική από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πλήρες φάσμα των αιτιών που έχει οδηγήσει στο συνεχιζόμενο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων, συμπεριλαμβανομένου ενός ευρωπαϊκού στόχου ίσων αμοιβών για τη μείωση του μισθολογικού χάσματος κατά 10% σε κάθε κράτος μέλος και την εξασφάλιση ίσων αμοιβών σε γυναίκες και άνδρες για ίση εργασία και ίδια προσόντα, και χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να καθιερώσει μια Ευρωπαϊκή Ημέρα Ίσης Αμοιβής (ΕΗΙΑ)· εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι δεν έχει υποβληθεί καμία νομοθετική πρόταση από την Επιτροπή μετά την έγκριση του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Νοεμβρίου 2008 και των συστάσεών του·

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να μειωθεί το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων, το οποίο αποτελεί άμεση συνέπεια του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων, και να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των νέων συνταξιοδοτικών συστημάτων στις διάφορες κατηγορίες γυναικών, με ιδιαίτερη έμφαση στη μερική και την άτυπη απασχόληση·

20. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν στοχευμένα μέτρα ώστε να επιτύχουν τη βελτίωση και τη δικαιότερη οικονομική αξιολόγηση των κοινωνικών επαγγελμάτων· υποστηρίζει την άποψη ότι η απασχόληση στους τομείς της εκπαίδευσης και της μέριμνας πρέπει να αμείβεται επί ίσοις όροις με τα άλλα επαγγέλματα και ότι δεν πρέπει να υφίστανται οικονομικά μειονεκτήματα λόγω του ότι οι άνδρες και οι γυναίκες επιλέγουν κοινωνικά επαγγέλματα·

21. εκφράζει ανησυχία διότι η οικονομική κρίση και οι δημοσιονομικές περικοπές θα εντείνουν το πρόβλημα, καθώς οι γυναίκες πλήττονται δυσανάλογα, και καλεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών καθώς και τους κοινωνικούς εταίρους να καταστρώσουν σχέδιο δράσης και συγκεκριμένους, φιλόδοξους στόχους·

22. καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιούν με καλύτερο τρόπο τις δεξιότητες των μεταναστριών με υψηλό επίπεδο ειδίκευσης και να παρέχουν πρόσβαση σε εκπαίδευση και κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων εκμάθησης της γλώσσας προκειμένου να αποφευχθεί η αποειδίκευση, να εξασφαλισθούν ίσες ευκαιρίες εργασίας και να προαχθεί η ενσωμάτωση των μεταναστών· καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την έγκριση μέτρων για μετανάστριες, και ενθαρρύνει τη διαβούλευση με ΜΚΟ και οργανισμούς στήριξης μεταναστριών σχετικά με τις πολιτικές και τα μέτρα που στοχεύουν στην κοινωνική ενσωμάτωσή τους·

23. εκφράζει την ανησυχία του για τη νομοθεσία που ισχύει σε ορισμένα κράτη μέλη, η οποία δεν απαγορεύει ρητά τη δυνατότητα να υποβάλλουν οι γυναίκες στους εργοδότες προϋπογεγραμμένο έντυπο παραίτησης κατά τη στιγμή της πρόσληψής τους, το οποίο συνιστά καταστρατήγηση της νομοθεσίας περί προστασίας της μητρότητας·

Ισότητα στη λήψη αποφάσεων

24. εκτιμά ότι η ενεργός συμμετοχή και πλήρης ένταξη των γυναικών στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας όχι μόνο θα έχει θετικά αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις αλλά και θα ωφελήσει επίσης την οικονομία και την κοινωνία στο σύνολό της, καθώς και ότι πρόκειται για ζήτημα που αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη δημοκρατία· οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 60% των νέων αποφοίτων πανεπιστημίων, αλλά εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στις θέσεις λήψης οικονομικών αποφάσεων·

25. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι τα σχέδια οικονομικής ανάκαμψης εξακολουθούν να εστιάζουν στην ανδροκρατούμενη απασχόληση· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, κατά την υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, να ρυθμίσουν το ζήτημα της ισότητας των φύλων με συνεπή τρόπο και να δώσουν ύψιστη προτεραιότητα στην κατάργηση των φραγμών που εμποδίζουν τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες με αναπηρία, στις μετανάστριες, στις γυναίκες εθνοτικών μειονοτήτων, στις γυναίκες που ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 54-65 ετών και τις γυναίκες Ρομά· τονίζει ότι οι γυναίκες και οι άνδρες πρέπει να μπορούν να προσφεύγουν σε ελαστικές μορφές εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της τηλεργασίας, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη εναρμόνιση του επαγγελματικού τους βίου με τον οικογενειακό και να αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία· επισημαίνει ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε τομείς οι οποίοι ενδέχεται να αναπτυχθούν, όπως, πχ. ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της επιστήμης και των θέσεων εργασίας με εντατική χρήση τεχνολογίας, και, ως εκ τούτου, καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν πολιτικές απασχόλησης με γνώμονα την ισόρροπη εκπροσώπηση μεταξύ ανδρών και γυναικών στους εν λόγω νέους τομείς·

26. ζητεί να στηριχθούν πρωτοβουλίες και εκστρατείες που καταπολεμούν τα στερεότυπα σχετικά με την περιορισμένη αποτελεσματικότητα των γυναικών στην εργασία και τη διευθυντική ανικανότητά τους· ζητεί να στηριχθούν οι γυναίκες στη σταδιοδρομία τους και στις προσπάθειές τους να κατακτήσουν διευθυντικές θέσεις·

27. επισημαίνει ότι, εντός της ΕΕ, μόνο το 12% κατά μέσον όρο των ανωτέρων στελεχών των μεγαλύτερων επιχειρήσεων είναι γυναίκες και μόνο το 3% των διευθυντών είναι γυναίκες·

28. ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει, το ταχύτερο δυνατό, εκτενή επίκαιρα στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση των γυναικών σε όλους τους τύπους εταιρειών στην ΕΕ και σχετικά με τα υποχρεωτικά και τα μη υποχρεωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί στον επιχειρησιακό τομέα καθώς και αυτά που ενέκριναν πρόσφατα τα κράτη μέλη για την αύξηση της εκπροσώπησης αυτής, μετά την ανάληψη των ενεργειών αυτών και, εάν θεωρηθεί ότι τα μέτρα που έχουν λάβει επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη είναι κατάλληλα, να προτείνει έως το 2012 νομοθεσία που θα περιλαμβάνει ποσοστώσεις, για την αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών σε επιτροπές διοίκησης επιχειρήσεων, στο 30% έως το 2015 και στο 40% έως το 2020, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις ευθύνες των κρατών μελών και τις οικονομικές, διαρθρωτικές (για παράδειγμα, σε σχέση με το μέγεθος των επιχειρήσεων) νομικές και περιφερειακές τους ιδιαιτερότητες·

29. υποστηρίζει επίμονα την ανάγκη να εγκριθούν μέτρα από τα κράτη μέλη, ιδίως μέσω της νομοθετικής οδού, που να θέτουν δεσμευτικούς στόχους προκειμένου να διασφαλιστεί η ισόρροπη παρουσία γυναικών και ανδρών σε διοικητικές θέσεις στις επιχειρήσεις, στη δημόσια διοίκηση και στα πολιτικά όργανα· επισημαίνει τα επιτυχημένα παραδείγματα της Νορβηγίας, της Ισπανίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Γαλλίας·

30. υπενθυμίζει ότι οι ευρωεκλογές του 2014, μετά τις οποίες θα διοριστεί η επόμενη Επιτροπή και θα υποβληθούν οι υποψηφιότητες για τις ανώτερες διοικητικές θέσεις στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αποτελούν μια ευκαιρία για μετάβαση σε μια δημοκρατία που βασίζεται στην ίση εκπροσώπηση σε επίπεδο ΕΕ·

31. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν την ισότητα προτείνοντας μια γυναίκα και έναν άντρα ως υποψηφίους για το αξίωμα του Επιτρόπου· καλεί τον υποψήφιο Πρόεδρο της Επιτροπής να έχει ως στόχο την ίση εκπροσώπηση κατά το σχηματισμό της Επιτροπής· καλεί τη σημερινή Επιτροπή να υποστηρίξει δημοσίως αυτήν τη διαδικασία·

32. τονίζει ότι η χρήση εκλογικών ποσοστώσεων επηρεάζει θετικά την εκπροσώπηση των γυναικών και χαιρετίζει τα νομοθετημένα συστήματα ίσης εκπροσώπησης και τις ποσοστώσεις των δύο φύλων που έχουν καθιερωθεί στη Γαλλία, την Ισπανία, το Βέλγιο, τη Σλοβενία, την Πορτογαλία και την Πολωνία· καλεί τα κράτη μέλη στα οποία παρατηρείται ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό εκπροσώπησης των γυναικών σε πολιτικά αξιώματα να εξετάσουν το ζήτημα θέσπισης ισότιμων μέτρων·

33. εκφράζει ικανοποίηση για τη σημαντική αύξηση που παρατηρείται στους αριθμούς των γυναικών που κατέχουν προεδρικές θέσεις σε κοινοβουλευτικές επιτροπές και τους αριθμούς των γυναικών βουλευτών του ΕΚ για την κοινοβουλευτική περίοδο 2009-2014, ωστόσο, αποδοκιμάζει τη μείωση του αριθμού των γυναικών σε θέσεις αντιπροέδρων του ΕΚ κατά το δεύτερο ήμισυ της περιόδου· ως εκ τούτου, προτείνει τη λήψη μέτρων για απόλυτη ισορροπία των φύλων ως προς το αξίωμα του Αντιπροέδρου·

34. καλεί τα κράτη μέλη να προαγάγουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και να παρέχουν χρηματοοικονομική στήριξη, επαγγελματικό προσανατολισμό και κατάρτιση για να ενθαρρύνουν τις γυναίκες ώστε να ιδρύουν τις δικές τους εταιρείες·

Αξιοπρέπεια, ακεραιότητα και εξάλειψη της βίας που συνδέεται με το φύλο

35. παροτρύνει την Επιτροπή να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα δράσης για την καταπολέμηση της βίας που βασίζεται στο φύλο την ομοφοβική και τρανσφοβική βία και παρενόχληση·

36. χαιρετίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, όπως η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας, η οδηγία κατά της εμπορίας ανθρώπων και η δέσμη νομοθετικών μέτρων για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των θυμάτων στην ΕΕ, αλλά τονίζει ότι το φαινόμενο αυτό εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα που δεν έχει επιλυθεί· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν και να εφαρμόσουν πολιτικές για την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης κάθε είδους σεξουαλικής, σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης, της ενδοοικογενειακής βίας, της παρενόχλησης, και επισημαίνει την ανάγκη να ενταχθεί η καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ καθώς και στην πολιτική συνεργασίας για την ανάπτυξη· τονίζει την ανάγκη να γίνει γνωστό το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος της βίας λόγω φύλου στην ΕΕ· τονίζει τη σημαντική εργασία που θα πραγματοποιήσει στον εν λόγω τομέα το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τη Βία λόγω Φύλου και ζητεί, ως εκ τούτου, να αρχίσει να λειτουργεί το εν λόγω Παρατηρητήριο το ταχύτερο δυνατό·

37. επαναλαμβάνει την ανάγκη να καταρτίσει η Επιτροπή μια στρατηγική για όλη την ΕΕ για τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών, η οποία θα περιλαμβάνει ένα όργανο ποινικού δικαίου για την καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου, όπως έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο σε πολλά ψηφίσματά του· καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει το 2015 ως Έτος της ΕΕ για τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών·

38. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν προγράμματα πληροφόρησης σχετικά με τη σεξουαλική και την ηθική παρενόχληση στο χώρο εργασίας, ούτως ώστε οι γυναίκες που βιώνουν τέτοια φαινόμενα να μπορούν να αντιταχθούν αποτελεσματικά σε αυτά.

39. τονίζει ότι ως «ενδοοικογενειακή βία» νοείται κάθε σεξουαλική, σωματική, ψυχολογική και οικονομική κακοποίηση· επισημαίνει ότι η βία λόγω φύλου στοιχίζει πολλές ζωές κάθε χρόνο σε ολόκληρη την ΕΕ· για το λόγο αυτό, ζητεί να ληφθούν κατάλληλα μέτρα ώστε η βία λόγω φύλου να αντιμετωπισθεί ως ζήτημα δημόσιας ασφάλειας και ως παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων παρά ως ιδιωτικό, οικογενειακό ζήτημα, διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση σε μορφές πρόληψης, νομικής προστασίας και βοήθειας, καθώς και σε περιπτώσεις ανεπιθύμητης παρακολούθησης·

40. εκφράζει ικανοποίηση σχετικά με την πρόσφατη έγκριση της οδηγίας για την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας, στόχος της οποίας είναι, μεταξύ άλλων, η προστασία των θυμάτων βίας με βάση το φύλο, και καλεί τα κράτη μέλη να την ενσωματώσουν εγκαίρως στο εθνικό τους δίκαιο για να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική λειτουργία της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας·

41. σημειώνει στο πλαίσιο αυτό τη δέσμη μέτρων της ΕΕ για τα θύματα· καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στη δέσμη αυτή συγκεκριμένες δράσεις και πόρους για την καταπολέμηση οιασδήποτε μορφής βίας κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας, της σεξουαλικής βίας, της παρενόχλησης, των επονομαζόμενων δολοφονιών για ζητήματα τιμής, του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, των καταναγκαστικών γάμων και άλλων μορφών βίας και παραβίασης των ατομικών δικαιωμάτων·

42. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν προγράμματα κοινωνικής επανένταξης και ψυχολογικής αποκατάστασης για δράστες σωματικής βίας, τα οποία θα βοηθούσαν στον περιορισμό του φαινομένου αυτού· επιπλέον, επισημαίνει την αύξηση της επιθετικότητας μεταξύ των κοριτσιών·

43. καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει τη δέσμευσή της για ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας των δύο φύλων στο κοινό ευρωπαϊκό καθεστώς παροχής ασύλου·

44. επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι να λάβουν μέτρα τα κράτη μέλη και οι περιφερειακές και τοπικές αρχές για να διευκολύνουν την επανένταξη στην αγορά εργασίας των γυναικών που έχουν πέσει θύματα της βίας λόγω φύλου, χρησιμοποιώντας μέσα όπως το ΕΚΤ ή το πρόγραμμα PROGRESS·

45. επισημαίνει ότι η οικονομική δυσχέρεια αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες ενδοοικογενειακής βίας, αλλά όχι τη μοναδική· επισημαίνει ότι η ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής αυτονομίας αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την καταπολέμηση της βίας·

46. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τη διάσταση του φύλου στην υγεία ως σημαντικό μέρος των πολιτικών περί υγείας της ΕΕ και να εντείνουν περαιτέρω τις προσπάθειές τους για να υιοθετήσουν μια διττή στρατηγική, η οποία θα περιλαμβάνει την ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων και των ηλικιών, αλλά και συγκεκριμένες ενέργειες σχετικά με τα δύο φύλα στις ενωσιακές και τις εθνικές πολιτικές περί υγείας·

47. επαναλαμβάνει τη θέση του σχετικά με τα δικαιώματα στη σεξουαλική και την αναπαραγωγική υγεία, όπως την εξέφρασε με τα ψηφίσματά του της 1ης και 8ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τα έτη 2009 και 2010· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει ανησυχία για την πρόσφατη περικοπή κονδυλίων για τον οικογενειακό προγραμματισμό και τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση καθώς και τους περιορισμούς στην πρόσβαση στις υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας σε ορισμένα κράτη μέλη, ιδιαίτερα δε για την προστασία της εγκυμοσύνης και της μητρότητας, καθώς και για την ασφαλή και νόμιμη έκτρωση· τονίζει ότι όλες οι γυναίκες πρέπει να έχουν τον έλεγχο των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων τους καθώς και πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές, υψηλής ποιότητας μεθόδους αντισύλληψης·

48. εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση των κρουσμάτων HIV/AIDS και άλλων σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, ιδιαίτερα μεταξύ των γυναικών· επισημαίνει ότι 45% των νεαρών γυναικών και κοριτσιών που προσβλήθηκαν προσφάτως από τον ιό έχουν ηλικία μεταξύ 15 και 24 χρόνων· ως εκ τούτου, προτρέπει την Επιτροπή, στο πλαίσιο της στρατηγικής της κατά του HIV/AIDS, να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και, με την ενσωμάτωση της σεξουαλικής αγωγής, της ελεύθερης πρόσβασης σε προφυλακτικά και των τεστ HIV, να ευαισθητοποιήσει περισσότερο την κοινή γνώμη σχετικά με τους κινδύνους των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων και να ελαττώσει τον αριθμό νέων κρουσμάτων του ιού·

49.  ζητεί να ξεκινήσει συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επίπεδο κρατών μελών για τον τρόπο καταπολέμησης των στερεότυπων που σχετίζονται με τους αντίστοιχους ρόλους των γυναικών και των ανδρών· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι σημαντικό να προωθείται η απεικόνιση των γυναικών δείχνοντας σεβασμό στη γυναικεία αξιοπρέπεια και να καταπολεμούνται τα στερεότυπα λόγω φύλου που εξακολουθούν να υπάρχουν, ιδίως η υποτιμητική απεικόνιση, με πλήρη σεβασμό της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας του τύπου·

50. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, στο πλαίσιο της απαίτησης για την ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας των δύο φύλων, να δώσουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα σε όλες τις πολιτικές τους στις γυναίκες με ειδικές ανάγκες·

51. ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στις ομάδες ευάλωτων γυναικών: γυναίκες με αναπηρία, προχωρημένης ηλικίας, με ελάχιστη ή καθόλου μόρφωση, με εξαρτώμενα άτομα υπ’ ευθύνη τους, μετανάστριες ή γυναίκες που ανήκουν σε μειονότητες, που όλες απαρτίζουν ειδικές ομάδες, για τις οποίες πρέπει να ληφθούν μέτρα, προσαρμοσμένα στις συνθήκες διαβίωσης τους·

52. ζητεί από τους αρμόδιους για θέματα ισότητας εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς φορείς να θεσπίσουν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις ώστε να βελτιώσουν τον τρόπο αντιμετώπισης περιπτώσεων πολλαπλών διακρίσεων καθώς και τη διαχείρισή τους· τονίζει επίσης οι εν λόγω φορείς πρέπει να παρέχουν σε δικαστές, δικηγόρους και επαγγελματίες εν γένει κατάρτιση που να τους επιτρέπει να διακρίνουν, να προλαμβάνουν και να διαχειρίζονται καταστάσεις πολλαπλών διακρίσεων·

Η ισότητα των φύλων εκτός της Ένωσης

53. ζητεί να δίδεται στις εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης η υπέρτατη δυνατή προτεραιότητα στα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών, καθώς και στη δυνατότητα αποτελεσματικής χρήσης τους· ζητεί επίσης να εφαρμοστεί η οδηγία 2011/36/ΕΕ σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την προστασία των θυμάτων·

54. παρόλο που εκφράζει ικανοποίηση για τα κινήματα για περισσότερη δημοκρατία και ελευθερία στις χώρες της Νότιας Μεσογείου, ωστόσο ανησυχεί μήπως τα δικαιώματα των γυναικών αποδυναμωθούν από την Αραβική Άνοιξη· ζητεί από την Επιτροπή να καθορίσει ειδικά μέτρα στήριξης για την ισότητα των φύλων στις εν λόγω χώρες·

55. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι σε ορισμένες περιοχές του κόσμου ο βιασμός εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως πολεμικό όπλο· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, να θέσει το εν λόγω φαινόμενο ως προτεραιότητα στην πολιτική ατζέντα της·

56. επισημαίνει ότι εφέτος ο παγκόσμιος πληθυσμός έφθασε τα 7 δισεκατομμύρια· εκφράζει την πεποίθησή του ότι ο οικογενειακός προγραμματισμός θα τεθεί στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας·

57. εκφράζει την ανησυχία του για την βραδεία πρόοδο με στόχο την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας, ιδιαίτερα τον στόχο 5: βελτίωση της υγείας των μητέρων, καθώς και για το γεγονός ότι εξακολουθεί να μην έχει επιτευχθεί πρόοδος στις προσπάθειες για τη μείωση κατά τα τρία τέταρτα του ποσοστού μητρικής θνησιμότητας, ο δε στόχος της επίτευξης καθολικής πρόσβασης στις υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας έως το 2015 πόρω απέχει· διαπιστώνει ότι 1000 περίπου γυναίκες πεθαίνουν κάθε μέρα λόγω εγκυμοσύνης που θα μπορούσε να είχε εντελώς αποφευχθεί – ή από επιπλοκές του τοκετού·

58. προτρέπει τους πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες να επιβάλλουν δημόσια τον αναπτυξιακό στόχο 5 της χιλιετίας και να υποστηρίξουν τη δημιουργία σύγχρονων υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας·

59. καλεί τα κράτη μέλη να επικυρώσουν την πολιτική και οικονομική στήριξή τους για τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας καθώς και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη του στόχου 5, παρά τους χαλεπούς καιρούς οικονομικής ύφεσης·

60. χαιρετίζει την πρόσφατη απόφαση των Ηνωμένων Εθνών για την καθιέρωση Διεθνούς Ημέρας για τα Νεαρά Κορίτσια την 11η Οκτωβρίου, η οποία θα αποτελέσει ένα δυναμικό τρόπο επισήμανσης των συγκεκριμένων αναγκών και δικαιωμάτων των νεαρών κοριτσιών, καθώς και με την παροχή υποστήριξης για περισσότερη δράση και επένδυση ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα νεαρά κορίτσια να αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητές τους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και υποχρεώσεις περί ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας·

61. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη τη δέσμευσή τους να εφαρμόσουν την απόφαση 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, και προτρέπει η παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ να γίνεται αποτελεσματικά, ανεξάρτητα από τις απαγορεύσεις για την ανθρωπιστική βοήθεια που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ, ιδίως διασφαλίζοντας τη δυνατότητα πρόσβασης σε αμβλώσεις για γυναίκες και μικρά κορίτσια που έχουν πέσει θύματα βιασμού κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων·

Διακυβέρνηση

62. καλεί το επερχόμενο Συμβούλιο να επαναξιολογήσει την αρχή της ίσης μεταχείρισης των ατόμων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού με σκοπό την έγκρισή της κατά τη διάρκεια της Δανικής Προεδρίας·

63. ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο δράσης της Στοκχόλμης·

64. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις συνέπειες της υπόθεσης Test-Achats στη μελλοντική νομοθεσία προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια του δικαίου, ιδίως και απαραιτήτως σε σχέση με την οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2004 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών·

65. καλεί το Συμβούλιο εντός των τρεχουσών διαπραγματεύσεων σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ 2014-2020 να καθιερώσει την συνεκτίμηση θεμάτων φύλου κατά τη διάρκεια της κατάρτισης προϋπολογισμού της ΕΕ και να εγγυηθεί την προβλεψιμότητα και τη μηδενική μείωση του επιπέδου των κονδυλίων της ΕΕ για δραστηριότητες σχετικές με τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των δύο φύλων, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές πολιτικές·

66. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν σημειώσει πρόοδο στην κατάρτιση σχεδίων για τον εκσυγχρονισμό της υπάρχουσας νομοθεσίας για την άδεια μητρότητας και πατρότητας, και ζητεί να επιτευχθεί ένας ισορροπημένος συμβιβασμός με τη μελλοντική Δανική Προεδρία της ΕΕ, με σκοπό την έγκριση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ευρωπαϊκών οικογενειών και της ευρωπαϊκής οικονομίας· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις σχετικά με ρυθμίσεις για την άδεια ατόμων που περιθάλπουν ηλικιωμένους ή ασθενείς συγγενείς·

67. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει συνεκτική ανακοίνωση σχετικά με τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά στην ΕΕ, με προτάσεις πολιτικής για την επίτευξη της δίκαιης μεταχείρισης σε τομείς όπως η φορολόγηση, η κοινωνική ασφάλιση, η στέγαση, η υγειονομική περίθαλψη, η ασφάλεια και οι συντάξεις, βασιζόμενες στην αρχή της ουδέτερης πολιτικής έναντι της σύνθεσης της οικιακής μονάδας·

68. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συλλέγουν, να αναλύουν και να δημοσιεύουν αξιόπιστα στατιστικά δεδομένα, διαχωρισμένα βάσει φύλου, και ποιοτικούς δείκτες ώστε να είναι σε θέση να αξιολογούν ορθά και να επικαιροποιούν τη στρατηγική της Επιτροπής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (2010-2015), καθώς και να παρακολουθούν κατά πόσον εφαρμόζεται σε όλες τις πολιτικές η ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων·

69. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή για ένα χάρτη πορείας για την ισότητα για τα άτομα ΛΟΑΤ (λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι και τρανσεξουαλικοί), αντίστοιχο με τον χάρτη πορείας για την ισότητα των φύλων·

70. εκφράζει μεγάλη ανησυχία για τις ειδήσεις που μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τη μεταχείριση των θυμάτων σωματεμπορίου ως εγκληματιών αντί για την παροχή στήριξης σε αυτά, και ζητεί από την Επιτροπή να διεξαγάγει έρευνες σχετικά με τη μεταχείριση των θυμάτων σωματεμπορίου και πορνείας στα κράτη μέλη·

71. εφιστά την προσοχή στην κατάσταση των θεσμικών μηχανισμών που αφορούν την ισότητα των φύλων στα κράτη μέλη, ούτως ώστε αυτοί να μην υποστούν ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις λόγω της οικονομικής ύφεσης, των μεταρρυθμίσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλων αναδιαρθρώσεων, δεδομένου ότι χωρίς αυτούς τους μηχανισμούς δεν ενδέχεται να λειτουργήσει αποτελεσματικά η οριζόντια προτεραιότητα της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών με τις ιδιαιτερότητες διαχείρισης που ενέχει·

73. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθούν τα συστήματα συνεργασίας και συμμετοχής των οργανώσεων των γυναικών, και της κοινωνίας των πολιτών γενικότερα, στις διαδικασίες ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου·

73. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 101, 15.4.2011, σ. 1.

(2)

Παράρτημα στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2011.

(3)

ΕΕ C 130, 30.4.2011, σ. 4.

(4)

ΕΕ C 233E, 28.9.2006, σ. 130.

(5)

ΕΕ C 67E, 18.3.2010, σ. 31.

(6)

ΕΕ C 341E, 16.12.2010, σ. 35.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 8.3.2011, P7_TA(2011)0085.

(8)

Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 6.7.2011, P7_TA(2011)0330.

(9)

Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 5.4.2011, P7_TA(2011)0127.

(10)

Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 11.11.2011, P7_TA(2011)0086.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωταγωνιστεί στον αγώνα για την ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση των διακρίσεων. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές της, η ισότητα των φύλων στην ΕΕ έχει ακόμα πολύ δρόμο για να επιτευχθεί. Μπορεί η νομοθεσία να έχει αλλάξει, οι παραδοσιακοί όμως ρόλοι των φύλων, τα στερεότυπα σε σχέση με το φύλο και τα ταμπού εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για μια ουσιαστική αλλαγή.

Ίση οικονομική ανεξαρτησία και ισότητα στη λήψη αποφάσεων

Η οικονομική ανεξαρτησία ανδρών και γυναικών είναι το κλειδί για την ισότητα των φύλων. Η οικονομική κρίση που διανύουμε απειλεί να μας γυρίσει πολλά χρόνια πίσω, δεδομένου ότι μπορεί να πλήξει τις γυναίκες σκληρότερα από τους άνδρες. Συνεπώς, οι προσπάθειες για μας βελτίωση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και της πρόσβασης σε θέσης ισχύος, όπως στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών πρέπει να παραμείνουν ως προτεραιότητες στην ημερήσια διάταξη.

Η ισότητα των φύλων εκτός της Ένωσης

Το χάσμα μεταξύ της θέσης και της κατάστασης γυναικών και ανδρών σε ορισμένες χώρες εκτός Ευρώπης συχνά είναι τραγικό. Οι γυναίκες είτε έχουν λιγότερα δικαιώματα είτε, απλώς, δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν να πράξουν πολλά για να βελτιώσουν την κατάσταση αυτών των γυναικών, αρχής γενομένης από την υγεία τους. Αυτό που χρειάζεται δεν είναι απλώς επαρκή κεφάλαια αλλά μια ριζική αλλαγή στις νοοτροπίες και στις παραδόσεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα πολιτικών για την υποστήριξη των οικογενειών με παιδιών, όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τις Οικογένειες. Η δημιουργία οικογένειας αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και οι πολιτικές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι άνθρωποι μπορούν να το πράξουν υπό καλές συνθήκες. Ωστόσο, με το να δίδεται έμφαση αποκλειστικά στις οικογένειες με παιδιά δεν αντικατοπτρίζεται η δημογραφική πραγματικότητα. Σήμερα, οι τρεις στις δέκα οικιακές μονάδες είναι μονομελείς. Συχνά τίθενται σε μειονεκτική θέση, τόσο σε απόλυτους όσο και σε σχετικούς όρους. Η ανισορροπία αυτή πρέπει να επανορθωθεί.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία της έγκρισης

27.2.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

16

7

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Regina Bastos, Edit Bauer, Andrea Češková, Edite Estrela, Iratxe García Pérez, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicole Kiil-Nielsen, Silvana Koch-Mehrin, Constance Le Grip, Astrid Lulling, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Raül Romeva i Rueda, Joanna Senyszyn, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Angelika Werthmann, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Inês Cristina Zuber

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vilija Blinkevičiūtė, Christa Klaß, Kartika Tamara Liotard, Gesine Meissner, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Sirpa Pietikäinen

Τελευταία ενημέρωση: 6 Μαρτίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου