Postup : 2011/2244(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0041/2012

Predkladané texty :

A7-0041/2012

Rozpravy :

PV 12/03/2012 - 17
CRE 12/03/2012 - 17

Hlasovanie :

PV 13/03/2012 - 8.4
CRE 13/03/2012 - 8.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0069

SPRÁVA     
PDF 216kWORD 157k
5. marca 2012
PE 478.338v02-00 A7-0041/2012

o rovnosti žien a mužov v Európskej únii – 2011

(2011/2244(INI))

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

Spravodajkyňa: Sophia in 't Veld

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o rovnosti žien a mužov v Európskej únii – 2011

(2011/2244(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 2 a článok 3 ods. 3 druhý pododsek Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a článok 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–   so zreteľom na článok 23 Charty základných práv Európskej únie,

–   so zreteľom na Dohovor Organizácie spojených národov o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) z 18. decembra 1979,

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV(1),

–   so zreteľom na Dohovor OSN o potláčaní obchodu s ľuďmi a využívania prostitúcie iných osôb z roku 1949,

–   so zreteľom na Pekinskú deklaráciu a akčnú platformu, ktoré boli prijaté na Štvrtej svetovej konferencii o ženách 15. septembra 1995, a na následné záverečné dokumenty prijaté na mimoriadnych zasadnutiach OSN Peking + 5 (2000), Peking + 10 (2005) a Peking + 15 (2010),

–   so zreteľom na Európsky pakt pre rodovú rovnosť (2011 – 2020), ktorý Európska rada prijala v marci 2011(2),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. marca 2010 s názvom Posilnený záväzok v prospech rovnosti medzi ženami a mužmi: Charta žien (COM(2010)0078),

–   so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 2. marca 2010 s názvom Správa o pokroku dosiahnutom v oblasti rovnosti žien a mužov v roku 2010 (SEC(2010)0193),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 21. septembra 2010 s názvom Stratégia rovnosti žien a mužov: 2010 – 2015 (COM(2010)0491),

–   so zreteľom na správu Agentúry pre základné práva o homofóbii, transfóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity z roku 2010,

–   so zreteľom na balík opatrení EÚ týkajúcich sa obetí, ktorý pozostáva z oznámenia Komisie z 18. mája 2011 s názvom Posilnenie práv obetí v EÚ (COM(2011)0274), návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov (COM(2011)0275) a návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach (COM(2011)0276),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Európa 2020: Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2010)2020),

–   so zreteľom na správu Komisie z 3. októbra 2008 s názvom Realizácia barcelonských cieľov týkajúcich sa zariadení starostlivosti o deti v predškolskom veku (COM(2008)0638),

–   so zreteľom na smernicu Rady 2004/113/ES o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu a s ňou súvisiaci rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 1. marca 2011 vo veci Test-Achats (C-236/09)(3),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 13. októbra 2005 o ženách a chudobe v Európskej únii(4),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 3. februára 2009 o nediskriminácii z dôvodu pohlavia a medzigeneračnej solidarite(5),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 10. februára 2010 o rovnosti žien a mužov v Európskej únii – 2009(6) a na svoje uznesenie z 8. februára 2011 o rovnosti žien a mužov v Európskej únii – 2010(7),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2011 o ženách a riadení podnikov(8),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 18. marca 2011 o prioritách a náčrte nového politického rámca EÚ zameraného na boj proti násiliu páchanému na ženách(9),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 8. marca 2011 o podobe chudoby žien v Európskej únii(10),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. júna 2010 o rodových aspektoch hospodárskeho poklesu a finančnej krízy,

–   so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0041/2012),

A.  keďže rovnosť žien a mužov je základnou zásadou Európskej únie zakotvenou v Zmluve o Európskej únii a keďže Únia si stanovila osobitnú úlohu začleňovať zásady rodovej rovnosti do všetkých svojich činností a keďže aj napriek postupnému pokroku dosiahnutému v tejto oblasti ešte stále pretrváva mnoho nerovností medzi ženami a mužmi;

B.  keďže v čase hospodárskej krízy je posilňovanie postavenia žien na pracovnom trhu a ich ekonomická nezávislosť nielen morálnou, ale aj hospodárskou nevyhnutnosťou; keďže jedným z hlavných cieľov stratégie EÚ 2020 je dosiahnuť 75 % mieru zamestnanosti žien a mužov vo veku 20 – 64 rokov;

C.  keďže budúca hospodárska konkurencieschopnosť a prosperita Európy závisí v rozhodujúcej miere od jej schopnosti plnohodnotne využívať svoje pracovné zdroje vrátane vyššej účasti žien na pracovnom trhu; keďže jednou z priorít stratégie Európa 2020 je zvýšiť počet pracujúcich žien tak, aby do roku 2020 dosiahla miera zamestnanosti žien 75 %; keďže porovnateľne viac žien než mužov pracuje na skrátený úväzok alebo na zmluvy na dobu určitú, a preto sú v obdobiach kríz skôr vystavené prepúšťaniu, a keďže existuje riziko, že súčasná recesia zbrzdí či dokonca zastaví pokrok dosiahnutý v oblasti rodovej rovnosti; keďže možnosť pracovať na skrátený úväzok môže mať ale v niektorých prípadoch a na určitý čas pozitívny vplyv na ženy a mužov, aby si mohli zosúladiť pracovný, rodinný a súkromný život;

D.  keďže súčasťou cieľa rodovej rovnosti je dosiahnuť lepšie politické zastúpenie žien; keďže účasť žien na politickom rozhodovaní nezaznamenala v posledných rokoch žiaden lineárny rast – pomer zastúpenia žien a mužov v národných parlamentoch v celej EÚ zostal nezmenený na úrovni 24 % žien a 76 % mužov a podiel poslankýň v niektorých členských štátoch nepresahuje 15 %, pričom ženy zastávajú len 23 % z celkového počtu ministerských postov; keďže počet podpredsedníčok Európskeho parlamentu v druhej polovici volebného obdobia 2009 – 2014 klesol;

E.  keďže spočiatku ovplyvňovala hospodárska kríza predovšetkým zamestnanosť mužov, ale škrty vo verejných výdavkoch budú mať pravdepodobne neprimeraný dosah na zamestnanosť žien a rozdiely v odmeňovaní, pretože vo verejnom sektore je zamestnaných oveľa viac žien ako mužov; keďže osobitne kritické odvetvia zamestnávajúce prevažne ženy sú zdravotníctvo, školstvo a sociálna starostlivosť; keďže je dôležité venovať pozornosť nielen mieram zamestnanosti, ale aj rovnakým podmienkam zamestnávania a jeho kvalite, vrátane možností profesijného rastu a odmien;

F.  keďže násilie páchané na ženách vrátane psychického násilia je významnou prekážkou dosiahnutia rovnosti medzi ženami a mužmi, predstavuje porušovanie základných práv žien a je naďalej najrozšírenejšou podobou porušovania ľudských práv v rámci EÚ, a to aj napriek opatreniam, ktoré politici prijali s cieľom bojovať proti nemu; keďže hospodárska recesia vytvára podmienky spojené so zvýšeným výskytom násilia v intímnych vzťahoch a úsporné opatrenia, ktoré majú vplyv na podporné služby, spôsobujú ešte väčšiu zraniteľnosť žien, ktoré sú obeťami násilia, než je obvyklé;

G.  keďže ekonómovia a demografi (Svetová banka, OECD, MMF) používajú hospodárske a matematické modely na zdôraznenie hospodárskej hodnoty produkcie domácností, ktorú uskutočňujú najmä ženy, a keďže príspevok žien k HDP by bol ešte vyšší, ak by sa doň započítavala ich neplatená práca, čo dokazuje, že existuje diskriminácia práce žien;

H. keďže rozpočtové škrty v oblasti sociálnych služieb, napríklad služieb starostlivosti o dieťa, ešte viac obmedzujú účasť žien na pracovnom trhu;

I.  keďže prístup k službám starostlivosti o deti, staršie osoby a iné závislé osoby je dôležitý na to, aby sa zabezpečila rovnaká účasť žien a mužov na pracovnom trhu a na výchove a odbornej príprave, keďže osoby, ktoré poskytujú domácu starostlivosť, sú naďalej obeťami diskriminácie vzhľadom na to, že sa im odpracované roky nezapočítavajú do dôchodku a iných nárokov,

J.  keďže rok 2012 je Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami a je dôležité zdôrazniť, že v jednočlennej domácnosti žije kvôli dlhšej strednej dĺžke života viac žien ako mužov v seniorskom veku;

K.  keďže Európsky parlament v októbri 2011 prijal svoju pozíciu k návrhu novej smernice o materskej dovolenke, ktorou sa predlžuje materská dovolenka s plnou náhradou mzdy na 20 týždňov a ktorou sa zavádza platená otcovská dovolenka v trvaní najmenej dva týždne;

L.  keďže prístup ku kapitálu je značne obmedzený krízou v bankovom sektore, pričom ide o problém, ktorý pravdepodobne neprimerane ovplyvní činnosť žien podnikateliek, pretože ženy čoraz viac pracujú ako samostatne zárobkovo činné osoby, aby mohli lepšie zosúladiť svoj pracovný a rodinný život;

M.  keďže zber a analýza rodovo rozčlenených údajov sú mimoriadne dôležité pri zavádzaní rovnosti medzi ženami a mužmi v Európskej únii;

N. keďže pokrok pri dosahovaní rodovej rovnosti je neznesiteľne pomalý, najmä pokiaľ ide o dosahovanie ekonomickej rovnosti; keďže politickí lídri musia prejsť od slov k činom a zahrnúť ju medzi priority v rámci svojich hospodárskych stratégií;

O.  keďže mzdové rozdiely medzi ženami a mužmi sú stále veľmi vysoké (v niektorých prípadoch presahujú 25 %) a keďže napriek vyvinutému úsiliu a dosiahnutému pokroku sa rozdiely v odmeňovaní žien a mužov vôbec neznižujú, ale skôr stagnujú;

P.  keďže miera zamestnanosti je nižšia vo vidieckych oblastiach a navyše veľký počet žien nefiguruje na oficiálnom pracovnom trhu, a preto nie sú registrované ako nezamestnané alebo zaradené do štatistík nezamestnanosti, čo spôsobuje osobitné finančné a právne problémy v súvislosti s nárokmi na materskú a nemocenskú dovolenku, so získavaním dôchodkových práv a prístupom k sociálnemu zabezpečeniu, ako aj problémy v prípade rozvodu; keďže vidiecke oblasti sú znevýhodnené nedostatkom kvalitných pracovných príležitostí;

Q.  keďže v priemere 3 z 10 domácností v Európskej únii sú jednočlenné domácnosti, z ktorých väčšinu tvoria osamelé ženy, najmä staršie ženy, a ich podiel sa zvyšuje; keďže tieto domácnosti sú zraniteľnejšie a vystavené väčšiemu riziku chudoby, najmä v období hospodárskych ťažkostí; keďže jednočlenné domácnosti alebo domácnosti s jedným príjmom sa vo väčšine členských štátov znevýhodňujú, a to v absolútnom i relatívnom vyjadrení, pokiaľ ide o zdaňovanie, sociálne zabezpečenie, bývanie, zdravotnú starostlivosť, poistenie a dôchodky; keďže verejné politiky by nemali trestať ľudí za to, že žijú sami, či už z vlastnej vôle alebo nechcene ;

R.  keďže sexuálne a reprodukčné zdravie a práva žien sú ľudské práva a mali by sa zaručiť všetkým ženám, bez ohľadu na ich sociálne postavenie, vek, sexuálnu orientáciu alebo etnický pôvod;

S.  keďže mnohé ženy, ako ženy so zdravotným postihnutím, ženy starajúce sa o deti, staršie osoby a ľudí so zdravotným postihnutím, ženy z etnických menšín a najmä rómske ženy a prisťahovalkyne, trpia viacnásobnou a prierezovou diskrimináciou a sú zraniteľnejšie voči sociálnemu vylúčeniu, chudobe a extrémnemu porušovaniu ľudských práv;

T.  keďže rodiny v Európskej únii sú rôzne a zahŕňajú zosobášených rodičov, nezosobášených rodičov a rodičov-registrovaných partnerov, rodičov odlišných pohlaví aj rovnakého pohlavia, osamelých rodičov a náhradných rodičov, ktorí si všetci zaslúžia rovnakú ochranu podľa vnútroštátnych právnych predpisov a práva Európskej únie;

U.  keďže rozsudok Súdneho dvora vo veci Test-Achats ukazuje potrebu presných, jasných a jednoznačných ustanovení v právnych predpisoch o rodovej rovnosti;

V.  keďže rozdiely v odmeňovaní žien a mužov sú menšie pred založením rodiny a zväčšujú sa, keď jednotlivci vytvoria pár; keďže miera zamestnanosti klesá u žien s narodením prvého dieťaťa a nevýhody na trhu práce pribúdajú už v skorých obdobiach ich životného cyklu, a to v súvislosti so starostlivosťou o dieťa, ktorá sa neskôr mení na starostlivosť o starších ľudí a často vyúsťuje do tzv. chudoby napriek zamestnaniu;

W. keďže sa ukázalo, že pozitívne kroky zamerané na ženy sú rozhodujúce pre ich plnohodnotné začlenenie do pracovného trhu a spoločnosti ako takej;

X.  keďže ženy vo vidieckych oblastiach trpia ešte väčšou diskrimináciou a rodovými stereotypmi ako ženy v mestských oblastiach a miera zamestnanosti týchto žien je omnoho nižšia než miera zamestnanosti žien v mestách;

Y.  keďže obeťami obchodovania s ľuďmi sú najčastejšie ženy a dievčatá;

Rovnaká ekonomická nezávislosť

1.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že ich právne predpisy týkajúce sa manželstiev, rozvodov a majetkových pomerov manželov nebudú priamo ani nepriamo predstavovať finančnú „pascu“ pre manželov, najmä ženy, a aby zaručili, že páry budú vo vhodnom časovom rámci v plnej miere informované o právnych a finančných následkoch manželstva a rozvodu;

2.  žiada členské štáty, aby investovali do finančne dostupných a vysokokvalitných zariadení starostlivosti o deti, chorých, zdravotne postihnuté a staršie osoby a iné závislé osoby, a to tak, že zaistia, aby mali tieto zariadenia pružnú otváraciu dobu a boli prístupné čo najväčšiemu počtu ľudí, ktorí by mohli zosúladiť svoj pracovný a súkromný život; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, aby sa mužom a ženám starajúcim sa o deti a starších ľudí dostalo uznania prostredníctvom priznania individuálnych práv v oblasti sociálneho zabezpečenia a dôchodkov; vyzýva sociálnych partnerov, aby predložili osobitné iniciatívy na využitie zručností získaných počas dovolenky poberanej z dôvodov starostlivosti o iných;

3.  vyzýva členské štáty, aby prešli na individualizované systémy sociálneho zabezpečenia s cieľom zvýšiť individuálnu autonómiu žien a zlepšiť ich postavenie v spoločnosti;

4.  zdôrazňuje význam rozvoja právnej koncepcie spoločného vlastníctva s cieľom zabezpečiť plné uznanie práv žien v poľnohospodárskom odvetví, náležitú ochranu v oblasti sociálneho zabezpečenia a uznávanie práce žien, ako aj potrebu zmeniť a doplniť nariadenie o Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka (EPFRV), aby bolo možné – rovnako ako v rámci Európskeho sociálneho fondu (ESF) – v ďalšom programovom období 2014 – 2020 podniknúť pozitívne kroky v prospech žien, pričom je nutné pamätať na to, že ich bolo možné uskutočniť v predchádzajúcich obdobiach, ale nie v súčasnom, a že takéto opatrenia budú mať veľmi priaznivý účinok na zamestnanosť žien vo vidieckych oblastiach;

5.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vypracovali návrhy na vzájomné uznávanie civilných zväzkov medzi partnermi rovnakého pohlavia a homosexuálnych rodín v celej Európe, a to medzi krajinami, ktoré už majú zavedené príslušné právne predpisy tak, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ ide o prácu, voľný pohyb, zdaňovanie a sociálne zabezpečenie, čím sa zabezpečí ochrana príjmov rodín a detí;

6.  víta prijatie smernice 2010/41/ES o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a vyzýva členské štáty, aby zabezpečili jej úplnú a včasnú implementáciu;

7.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že niektoré členské štáty zaviedli reštriktívne vymedzenie pojmu „rodina“, aby odňali právnu ochranu párom rovnakého pohlavia a ich deťom; pripomína, že právo EÚ sa uplatňuje bez diskriminácie na základe pohlavia alebo sexuálnej orientácie v súlade s Chartou základných práv Európskej únie;

8.  zdôrazňuje, že fiškálna konsolidácia bez zohľadňovania rizík v oblasti rodovej rovnosti vedie k väčšej rodovej segregácii na pracovnom trhu, vyššej miere neistej práce medzi ženami, väčšiemu rozdielu v odmeňovaní žien a mužov, vyššej feminizácii chudoby a väčším ťažkostiam pri spájaní starostlivosti a práce;

9.  vyzýva Radu, aby nadviazala na pozíciu Európskeho parlamentu k zmene a doplneniu smernice o materskej dovolenke, a to najmä pokiaľ ide o mzdu pre ženy, ktoré v nedávnej dobe porodili, s cieľom zabezpečiť kontinuitu hospodárskej nezávislosti ženy počas tohto obdobia;

10. vyzýva členské štáty, aby aktívne presadzovali a dôkladne monitorovali plnenie rámcovej dohody sociálnych partnerov o rodičovskej dovolenke, najmä pokiaľ ide o neprenositeľné obdobie, a aby zabezpečili odstránenie všetkých prekážok na zvýšenie miery využívania tejto dovolenky mužmi;

11. zdôrazňuje, že príjmy a kvalitné prínosné zamestnanie pre ženy sú kľúčom k ich hospodárskej nezávislosti a k väčšej rovnosti medzi mužmi a ženami v spoločnosti ako celku;

12. vyzýva členské štáty a sociálnych partnerov, aby do školení a odbornej prípravy v oblasti tzv. zelených pracovných miest , ktoré Komisia EÚ považuje za „kľúčový rastový segment“ európskeho pracovného trhu, začlenili najmä pracovníčky;

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby analyzovali a odstránili prekážky (opätovného) vstupu na pracovný trh a samostatnej zárobkovej činnosti rómskych žien, a žiada ich, aby pri posilňovaní hospodárskeho postavenia marginalizovaných Rómov a rozbiehaní podnikov adekvátne zdôraznili úlohu žien;

14. žiada, aby sa prijali opatrenia na vnútroštátnej a európskej úrovni s cieľom podporiť podnikanie žien vytvorením služieb v oblasti odbornej prípravy a kariérneho a právneho poradenstva a uľahčením prístupu k financovaniu z verejných a súkromných zdrojov;

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posúdili rodové dôsledky hospodárskej a finančnej krízy prostredníctvom posúdení rodového vplyvu a následných opatrení v oblasti rodového rozpočtovania;

16. vyzýva členské štáty, aby súčasné výdavky zo štrukturálnych fondov na obdobie 2007 – 2013 investovali do rozvoja služieb v oblasti starostlivosti s cieľom umožniť ženám aj mužom spájať pracovný a súkromný život;

Rovnaká odmena za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty

17. poznamenáva že napriek zorganizovaniu početných kampaní, stanoveniu mnohých cieľov a prijatiu množstva opatrení v nedávnych rokoch je rozdiel v odmeňovaní žien a mužov naďalej značný, pričom ženy v celej EÚ zarábajú v priemere o 17,5 % menej než muži, a že za posledných niekoľko rokov sa zaznamenalo len nepatrné zníženie rozdielu v odmeňovaní žien a mužov; žiada členské štáty, aby zdvojnásobili úsilie pri uskutočňovaní európskych opatrení s cieľom zmenšiť tento rozdiel;

18. vyzýva na mnohostrannú stratégiu európskych inštitúcií, členských štátov a sociálnych partnerov v oblasti riešenia všetkých príčin pretrvávajúceho rozdielu v odmeňovaní žien a mužov, a to vrátane európskeho cieľa v oblasti rovnakého odmeňovania, t. j. cieľa znížiť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov v každom členskom štáte o 10 percentuálnych bodov v záujme zabezpečenia rovnakej odmeny pre ženy a mužov za rovnakú prácu a rovnaké kvalifikácie, pričom víta iniciatívu Európskej komisie na vytvorenie Európskeho dňa rovnakého odmeňovania; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia od prijatia uznesenia Európskeho parlamentu z 18. novembra 2008 a jeho odporúčaní nepredložila žiaden legislatívny návrh;

19. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali vhodné opatrenia na zníženie rozdielu v dôchodkoch žien a mužov ako priameho dôsledku platových rozdielov medzi ženami a mužmi a aby posúdili vplyv nových dôchodkových systémov na rozličné kategórie žien, pričom by mali venovať osobitnú pozornosť zmluvám na čiastočný úväzok a atypickým zmluvám;

20. vyzýva členské štáty, aby podnikli cielené kroky na zabezpečenie lepšieho a spravodlivejšieho finančného štatútu sociálneho zamestnania; domnieva sa, že pracovné miesta v oblastiach školstva a starostlivosti musia byť finančne rovnocenné s inými pracovnými miestami a že nesmú existovať žiadne finančné nevýhody vyplývajúce zo skutočnosti, že sa muži a ženy rozhodnú pre sociálne povolania;

21. vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že hospodárska kríza a škrty v rozpočte zhoršia tento problém, keďže táto situácia neprimerane zasiahne ženy, a vyzýva vlády členských štátov, ako aj sociálnych partnerov, aby vypracovali akčný plán a stanovili konkrétne ambiciózne ciele;

22. vyzýva členské štáty, aby lepšie využívali zručnosti vysoko kvalifikovaných migrantiek a zabezpečili prístup k vzdelaniu a odbornej príprave vrátane jazykových kurzov s cieľom zabrániť strate zručností, zabezpečiť rovnaké pracovné príležitosti a presadzovať integráciu migrantov; vyzýva členské štáty, aby venovali pozornosť prijímaniu opatrení v prospech migrantiek, pričom nabáda na konzultácie s MVO a organizáciami migrantiek o politikách a opatreniach zameraných na ich sociálnu integráciu;

23. je znepokojený právnymi predpismi v niektorých členských štátoch, ktoré výslovne nezakazujú odovzdávanie vopred podpísaných výpovedí zamestnávateľom pri prijímaní žien do zamestnania, čoho dôsledkom je umožnenie obchádzania právnych predpisov v oblasti materstva;

Rovnosť pri prijímaní rozhodnutí

24. domnieva sa, že aktívne zapojenie a úplné začlenenie žien do európskeho pracovného trhu má nielen pozitívny vplyv na podniky, ale je prínosom aj pre hospodárstvo a spoločnosť ako celok a je otázkou základných práv a demokracie: ženy predstavujú 60 % čerstvých absolventov vysokých škôl, no stále sú nedostatočne zastúpené na pozíciách, ktoré sa vyznačujú prijímaním hospodárskych rozhodnutí;

25. vyjadruje poľutovanie nad tým, že projekty týkajúce sa oživenia hospodárstva sa stále zameriavajú najmä na odvetvia, v ktorých sú zamestnávaní prevažne muži; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby sa pri vykonávaní stratégie Európa 2020 a národných programov reforiem konzistentným spôsobom venovali rodovej rovnosti a aby sa prioritne zameriavali na riešenie prekážok brániacich zapojeniu žien do pracovného trhu, a to s osobitným dôrazom na ženy so zdravotným postihnutím, migrantky a príslušníčky etnických menšín, ženy vo vekovej skupine 54 – 65 rokov a rómske ženy; zdôrazňuje, že v záujme dosiahnutia správnej rovnováhy medzi pracovným a rodinným životom a získania finančnej nezávislosti musia mať ženy a muži prístup k pružným formám zamestnania vrátane práce na diaľku; pripomína, že ženy sú nedostatočne zastúpené v odvetviach, ktoré sa budú pravdepodobne rozširovať, napríklad v odvetví obnoviteľných zdrojov či v zamestnaniach v oblasti vedy a špičkovej technológie, a preto vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty, aby vytvorili politiky zamestnanosti, ktoré budú dbať o vyvážené zastúpenie mužov a žien v týchto nových odvetviach;

26. žiada, aby sa podporovali iniciatívy a kampane, ktoré odstraňujú stereotypy o nízkej efektivite zamestnankýň a o tom, že im chýbajú manažérske schopnosti; žiada tiež o podporu žien pri rozvoji ich kariéry a pri úsilí o dosiahnutie manažérskych pozícií;

27. berie na vedomie, že v rámci EÚ je podiel žien vo vedúcich funkciách veľkých spoločností kótovaných na burze v priemere len 12 %, pričom podiel predsedníčok je iba 3 %;

28. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila komplexné aktuálne údaje o situácii v oblasti zastúpenia žien vo všetkých typoch podnikov v EÚ, ako aj o opatreniach záväzného i nezáväzného charakteru prijatých v hospodárskom sektore a opatreniach, ktoré v poslednom čase prijali jednotlivé členské štáty s cieľom zvýšiť toto zastúpenie na základe týchto opatrení, a aby v prípade, že sa preukáže, že tieto kroky prijaté spoločnosťami a členskými štátmi sú nedostatočné, do roku 2012 navrhla právne predpisy, vrátane kvót, na zvýšenie zastúpenia žien v rámci riadiacich zložiek podnikov o 30 % do roku 2015 a o 40 % do roku 2020 a aby pritom zohľadnila právomoci členských štátov, ako aj ich hospodárske, štrukturálne (t. j. veľkosť podnikov), právne a regionálne osobitosti;

29. zdôrazňuje potrebu členských štátov prijať opatrenia, a to najmä legislatívnymi prostriedkami, na stanovenie záväzných cieľov v záujme zabezpečenia vyváženej prítomnosti žien a mužov na zodpovedných pozíciách v podnikoch, verejnej správe a politických orgánoch; odkazuje na úspešné príklady Nórska, Španielska, Nemecka, Talianska a Francúzska;

30. pripomína, že voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014, po ktorých bude nasledovať menovanie novej Európskej komisie a nominácie na vyššie administratívne pozície v rámci európskych inštitúcií, sú príležitosťou posunúť sa smerom k paritnej demokracii na úrovni EÚ;

31. vyzýva členské štáty, aby podporovali rovnosť tým, že ako kandidátov na úrad európskeho komisára navrhnú jednu ženu a jedného muža; vyzýva nominovaného predsedu Komisie, aby sa pri tvorbe Komisie snažil o paritu; vyzýva Komisiu, aby tento postup verejne podporila;

32. zdôrazňuje, že využívanie volebných kvót má pozitívne účinky na zastúpenie žien, a víta legislatívne upravené systémy parity a rodové kvóty zavedené vo Francúzsku, Španielsku, Belgicku, Slovinsku, Portugalsku a Poľsku; vyzýva členské štáty s osobitne nízkym zastúpením žien v politických zhromaždeniach, aby zvážili zavedenie rovnakých opatrení;

33. víta významné zvýšenie počtu predsedníčok parlamentných výborov a počtu poslankýň Európskeho parlamentu vo volebnom období 2009 – 2014, ľutuje však pokles počtu podpredsedníčok EP v druhej polovici volebného obdobia; preto navrhuje opatrenia zabezpečujúce absolútnu rodovú vyváženosť podpredsedníckych postov;

34. vyzýva členské štáty, aby presadzovali podnikanie žien a zabezpečili finančnú podporu, profesionálne poradenstvo a odbornú prípravu s cieľom podnecovať ženy k tomu, aby si vytvárali vlastné spoločnosti;

Dôstojnosť, nedotknuteľnosť osôb a koniec násilia založeného na rodovej príslušnosti

35. naliehavo žiada Komisiu, aby začlenila homofóbne a transfóbne násilie a obťažovanie do svojich akčných programov proti násiliu založenému na rodovej príslušnosti;

36. víta úsilie, ktoré sa vyvíja na úrovni Spoločenstva i na úrovni členských štátov a je zamerané na boj proti násiliu páchanému na ženách, ako je napr. európsky ochranný príkaz, smernica o predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi a boji proti nemu a legislatívny balík na posilnenie práv obetí v EÚ, ale zdôrazňuje, že tento jav zostáva naďalej nevyriešeným problémom; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali a vykonávali politiky zamerané na boj proti všetkým formám násilia proti ženám vrátane sexuálneho, fyzického a psychického týrania, domáceho násilia, obťažovania, a zdôrazňuje potrebu zahrnúť boj proti násiliu založenému na rodovej príslušnosti do vonkajšej politiky a politiky rozvojovej pomoci EÚ; zdôrazňuje potrebu zistiť skutočný rozsah problému násilia založeného na rodovej príslušnosti v EÚ; poznamenáva dôležitú prácu, ktorú má v tejto oblasti vykonať Európske stredisko pre monitorovanie násilia založeného na rodovej príslušnosti, a preto žiada, aby sa toto stredisko čo najskôr sprevádzkovalo;

37. opakovane potvrdzuje, že je potrebné, aby Komisia predložila celoeurópsku stratégiu na skoncovanie s násilím páchaným na ženách vrátane legislatívneho trestnoprávneho nástroja na boj proti násiliu založenému na rodovej príslušnosti, ako to žiadal Parlament vo viacerých uzneseniach; vyzýva Komisiu, aby ustanovila rok 2015 ako Európsky rok ukončenia násilia páchaného na ženách;

38. nabáda členské štáty, aby vytvorili informačné programy o obťažovaní a šikanovaní v práci, aby ženy, ktoré sú takémuto zaobchádzaniu vystavené, mohli prijať účinné protiopatrenia;

39. domácim násilím rozumie akékoľvek sexuálne, fyzické, psychické a hospodárske trýznenie; poukazuje na to, že násilie založené na rodovej príslušnosti si každoročne vyžiada v EÚ mnoho smrteľných obetí; preto žiada, aby boli prijaté primerané opatrenia na to, aby sa k násiliu založenému na rodovej príslušnosti pristupovalo skôr ako k otázke verejnej bezpečnosti a ako k porušovaniu základných práv, a nie ako k otázke súkromného charakteru, a to tým, že sa okrem iného zabezpečí prístup k formám prevencie, právnej ochrany a pomoci, a to aj pokiaľ ide o tzv. stalking (prenasledovanie);

40. vyjadruje uspokojenie s nedávnym prijatím smernice o európskom ochrannom príkaze, ktorého zámerom je chrániť napríklad obete násilia založeného na rodovej príslušnosti, a vyzýva členské štáty, aby ju urýchlene transponovali do vnútroštátneho práva, čím sa umožní riadne fungovanie európskeho ochranného príkazu;

41. v tejto súvislosti berie na vedomie balík opatrení EÚ týkajúcich sa obetí; vyzýva členské štáty, aby do toho balíka zahrnuli konkrétne kroky a prostriedky na boj proti všetkým formám násilia páchaného na ženách vrátane domáceho násilia, sexuálneho násilia, obťažovania, takzvaných vrážd v mene cti, mrzačenia ženských pohlavných orgánov a iných foriem násilia a porušovania práv jednotlivcov;

42. vyzýva členské štáty, aby zaviedli rehabilitačné a psychologické programy pre páchateľov psychického zneužívania, ktoré by znížili výskyt takéhoto zneužívania; okrem toho upozorňuje na zvýšený výskyt agresívneho správania medzi dievčatami;

43. vyzýva Komisiu, aby splnila svoj záväzok uviesť rodovú rovnosť do popredia spoločného európskeho azylového systému;

44. zdôrazňuje, že je potrebné, aby členské štáty a regionálne a miestne orgány prijali opatrenia, a to prostredníctvom nástrojov ako ESF alebo program PROGRESS, na pomoc ženám, ktoré sú obeťami násilia založeného na rodovej príslušnosti, dostať sa späť na pracovný trh;

45. poukazuje na to, že hospodárska zraniteľnosť je jednou z hlavných príčin, ale nie jedinou príčinou domáceho násilia; poznamenáva, že posilnenie sociálnej a hospodárskej samostatnosti je základným predpokladom boja proti domácemu násiliu;

46. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uznávali rodový rozmer zdravia ako základnú súčasť zdravotných politík EÚ a aby ešte viac zintenzívnili svoje úsilie o prijatie dvojitej stratégie s presadzovaním tém spojených s rodom a vekom a osobitnými krokmi založenými na rodovej príslušnosti v zdravotných politikách EÚ a členských štátov;

47. pripomína svoju pozíciu k právam v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, ako uvádza vo svojich uzneseniach z 1. februára 2010 a 8. februára 2011 o rovnosti žien a mužov v Európskej únii – 2009 a 2010; v tejto súvislosti vyjadruje znepokojenie nad nedávnymi škrtmi v oblasti financovania plánovania rodiny a sexuálneho vzdelávania, ako aj nad obmedzením prístupu k službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia v niektorých členských štátoch, najmä prístupu k ochrane pred otehotnením a materstvom a k bezpečnému a legálnemu potratu; zdôrazňuje, že všetky ženy musia mať kontrolu nad svojimi reprodukčnými a sexuálnymi právami, a to aj vďaka tomu, že budú mať prístup k cenovo dostupnej kvalitnej antikoncepcii;

48  vyjadruje znepokojenie nad zvýšeným výskytom HIV/AIDS a iných sexuálne prenosných chorôb, najmä medzi ženami; pripomína, že 45 % mladých žien a dievčat novo infikovaných vírusom HIV je vo veku 15 až 24 rokov; naliehavo preto vyzýva Komisiu, aby vo svojej stratégii boja proti HIV/AIDS kládla väčší dôraz na prevenciu, aby zvýšila všeobecnú informovanosť o nebezpečenstvách sexuálne prenosných chorôb tým, že do nej začlení sexuálnu výchovu, bezplatný prístup ku kondómom a testom na HIV, a aby znížila počet nových infekcií vírusom HIV;

49. žiada diskusiu na európskej úrovni a úrovni členských štátov o tom, ako bojovať proti stereotypom týkajúcich sa príslušných úloh žien a mužov; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je dôležité presadzovať zobrazovanie žien takým spôsobom, ktorý rešpektuje dôstojnosť žien, ako aj bojovať proti pretrvávajúcim rodovým stereotypom a predovšetkým proti veľkému výskytu ponižujúcich obrázkov, no pritom rešpektovať slobodu vyjadrenia a slobodu tlače;

50. vyzýva EÚ a členské štáty, aby v rámci požiadavky na presadzovanie rodového hľadiska začlenili do všetkých svojich politík osobitnú pozornosť venovanú ženám s osobitnými potrebami;

51. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby venovali osobitnú pozornosť zraniteľným skupinám žien; ženy so zdravotným postihnutím, ženy vo vyššom veku, ženy s malou alebo žiadnou odbornou prípravou, ženy starajúce sa o závislé osoby, prisťahovalkyne a príslušníčky menšín, to všetko sú osobitné skupiny, voči ktorým je potrebné prijať opatrenia prispôsobené ich okolnostiam;

52. vyzýva celoštátne, regionálne a miestne orgány zodpovedné za zabezpečovanie rovnosti, aby zaviedli integrované prístupy s cieľom zlepšiť svoje reakcie na prípady viacnásobnej diskriminácie a zlepšiť zvládanie týchto prípadov; okrem toho zdôrazňuje, že tieto orgány by mali ponúkať odbornú prípravu sudcom, právnikom a pracovníkom vo všeobecnosti, aby im umožnili odhaľovať prípady viacnásobnej diskriminácie, predchádzať im a zvládať ich;

Rodová rovnosť za hranicami Únie

53. žiada, aby sa v rámci vonkajších politík EÚ udelila najvyššia priorita ľudským právam žien a schopnosti účinne ich využívať; žiada tiež o vykonávanie smernice 2011/36/EÚ o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania;

54. hoci víta prechod k demokratickejšiemu systému a väčšej miere slobody v krajinách južného Stredozemia, vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že práva žien môžu byť v dôsledku arabskej jari oslabené; žiada Komisiu, aby vytvorila osobitné opatrenia na podporu rodovej rovnosti v týchto krajinách;

55. odsudzuje skutočnosť, že v niektorých regiónoch sveta sa ešte stále znásilnenie používa ako vojnová zbraň; vyzýva Európsku úniu, aby prostredníctvom Európskej služby pre vonkajšiu činnosť začlenila tento jav ako prioritu do svojej politickej agendy;

56. poznamenáva, že svetová populácia dosiahla tento rok 7 miliárd; vyjadruje presvedčenie, že plánovanie rodiny by malo byť prioritnou oblasťou politického programu;

57. vyjadruje znepokojenie nad slabým pokrokom v dosahovaní miléniových rozvojových cieľov, najmä cieľa č. 5: Zlepšiť zdravie matiek, a nad skutočnosťou, že pokrok v znižovaní úmrtnosti matiek o tri štvrtiny sa veľmi oneskoruje a že cieľ dosiahnuť do roku 2015 všeobecný prístup k reprodukčnému zdraviu sa doteraz ani zďaleka nepodarilo splniť; poznamenáva, že každý deň stále umrie približne 1 000 žien v dôsledku tehotenstva, ktorému sa dalo v plnej miere zabrániť, či komplikácií pri narodení dieťaťa;

58. naliehavo vyzýva politických a náboženských vodcov, aby verejne podporili plnenie miléniového rozvojového cieľa č. 5 a aby podporovali moderné služby v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia;

59. vyzýva členské štáty, aby potvrdili svoju politickú a finančnú podporu miléniových rozvojových cieľov a aby zintenzívnili svoje úsilie o dosiahnutie miléniového rozvojového cieľa č. 5, a to i v období hospodárskeho poklesu;

60. víta nedávne rozhodnutie OSN vytvoriť z 11. októbra Medzinárodný deň dievčat, čo je účinný spôsob, ako zvýrazniť konkrétne potreby a práva dievčat a presadzovať výraznejšie kroky a investície umožňujúce dievčatám dosiahnuť svoj plný potenciál v súlade s medzinárodnými normami a záväzkami v oblasti ľudských práv vrátane miléniových rozvojových cieľov;

61. pripomína Komisii a členským štátom ich záväzok zaviesť do praxe rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti a naliehavo žiada o to, aby sa poskytovanie humanitárnej pomoci EÚ stalo skutočne nezávislým od obmedzení, ktoré na humanitárnu pomoc uvaľujú USA, najmä tým, že sa zabezpečí prístup k potratu pre ženy a dievčatá, ktoré sa stali obeťami znásilnenia v ozbrojených konfliktoch;

Správa

62. vyzýva nadchádzajúce predsedníctvo Rady, aby prehodnotilo zásadu rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu, s cieľom umožniť jej prijatie počas dánskeho predsedníctva;

63. žiada Komisiu, aby splnila uznesenie Európskeho parlamentu o štokholmskom akčnom pláne;

64. vyzýva Komisiu, aby v budúcich právnych predpisoch zohľadnila dôsledky prípadu Test-Achats s cieľom zlepšiť právnu istotu konkrétne a bezodkladne v súvislosti so smernicou Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu;

65. vyzýva Radu, aby v rámci prebiehajúcich rokovaní o viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2014 – 2020 zaviedla do procesu tvorby rozpočtu EÚ rozpočtovanie zohľadňujúce rodové hľadisko a aby zaručila predvídateľnosť a neznižovanie úrovne financovania činností v oblasti práv žien a rodovej rovnosti, a vrátane boja proti násiliu páchanému na ženách, spojených s vnútornými aj vonkajšími politikami z prostriedkov EÚ;

66. vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným pokrokom členských štátov v súvislosti s plánmi modernizácie právnych predpisov v oblasti materskej a otcovskej dovolenky a žiada, aby sa dosiahla vyvážená dohoda s budúcim dánskym predsedníctvom EÚ, ktorá by sa mala prijať v prvej polovici roka 2012 s cieľom reagovať na potreby európskych rodín a európskeho hospodárstva; vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy týkajúce sa dovolenky v prípade starostlivosti o starších ľudí alebo chorých príbuzných;

67. vyzýva Komisiu, aby predložila súhrnné oznámenie o situácii jednočlenných domácností v EÚ spolu s politickými návrhmi na dosiahnutie rovnakého zaobchádzania v oblastiach, ako sú zdaňovanie, sociálne zabezpečenie, bývanie, zdravotná starostlivosť, poistenie a dôchodky, a to na základe zásady politickej neutrality, pokiaľ ide o zloženie domácností;

68. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zhromaždili, analyzovali a uverejnili spoľahlivé údaje, ktoré nebudú založené na rodovej príslušnosti, a kvalitatívne rodové ukazovatele, a umožnili tak riadne zhodnotiť a aktualizovať stratégiu Komisie pre rovnosť mužov a žien na roky 2010 – 2015, ako aj monitorovať prierezovú povahu rodovej rovnosti vo všetkých politikách;

69. opakuje svoju výzvu Komisii, aby predložila plán rovnosti pre lesbičky, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov podobný plánu v oblasti rodovej rovnosti;

70. je hlboko znepokojený správami z médií o obetiach obchodovania s ľuďmi, s ktorými sa zaobchádzalo ako so zločincami namiesto toho, aby sa im poskytla podpora, a vyzýva Komisiu, aby preskúmala zaobchádzanie s obeťami obchodovania s ľuďmi a prostitúcie v jednotlivých členských štátoch;

71. žiada, aby sa venovala pozornosť situácie inštitucionálnych mechanizmov zahŕňajúcich rodovú rovnosť v členských štátoch, aby hospodársky pokles, prebiehajúce reformy a iné prípady reštrukturalizácie nemali osobitne negatívny vplyv na tieto mechanizmy, bez ktorých prierezová priorita rovnosti mužov a žien s osobitosťou svojej správy pravdepodobne nebude účinná;

72. zdôrazňuje potrebu zlepšiť spôsoby spolupráce a zapájania ženských organizácií, a občianskej spoločnosti ako celku, do procesov zohľadňovania rodového hľadiska;

73. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1.

(2)

Príloha k záverom Rady zo 7. marca 2011.

(3)

Ú. v. EÚ C 130, 30.4.2011, s. 4.

(4)

Ú. v. EÚ C 233E, 28.9.2006, s. 130.

(5)

Ú. v. EÚ C 67E, 18.3.2010, s. 31.

(6)

Ú. v. EÚ C 341E, 16.12.2010, s. 35.

(7)

P7_TA(2011)0085.

(8)

P7_TA(2011)0330.

(9)

P7_TA(2011)0127.

(10)

P7_TA(2011)0086.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európska únia je dôležitým aktérom v boji za rodovú rovnosť a proti diskriminácii. Napriek maximálnemu úsiliu sa rodová rovnosť v EÚ ešte ani zďaleka nedosiahla. Právne predpisy sa mohli zmeniť, no tradičné rodové úlohy, rodové stereotypy a tabu zostávajú dôležitou prekážkou zásadnej zmeny.

Rovnaká ekonomická nezávislosť a rovnosť pri prijímaní rozhodnutí

Ekonomická nezávislosť žien a mužov je kľúčom k dosiahnutiu rodovej rovnosti. Hrozí, že súčasná hospodárska kríza nás posunie o pár rokov dozadu, keďže v konečnom dôsledku ťažko postihuje viac žien než mužov. Úsilie o zlepšenie účasti na pracovnom trhu a prístupu k vedúcim pozíciám, napríklad v správnych radách podnikov, preto musí ostať vysokou prioritou v rámci politického programu.

Rodová rovnosť za hranicami Únie

Rozdiel v postavení žien a mužov je v niektorých krajinách mimo Európy často dramatický. Ženy majú menej práv či dokonca žiadne práva. EÚ a členské štáty musia spraviť oveľa viac pre to, aby sa zlepšila situácia týchto žien, pričom by mali začať opatreniami v oblasti zdravotnej starostlivosti. Potrebné sú nielen dostatočné finančné prostriedky, ale aj radikálna zmena mentality a tradícií.

Európska únia a jej členské štáty vyvinuli širokú škálu politík na podporu rodín s deťmi, napríklad Alianciu pre rodiny. Založenie rodiny je základným právom a príslušné politiky musia ľuďom zaručiť, že budú schopní založiť si rodinu v dobrých podmienkach. Výlučný dôraz na rodiny s deťmi však neodráža meniacu sa demografickú situáciu. Dnes sú tri z desiatich domácností jednočlennými domácnosťami. Sú často znevýhodňované, a to v absolútnom i relatívnom vyjadrení. Túto nerovnováhu treba odstrániť.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

27.2.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

16

7

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Regina Bastos, Edit Bauer, Andrea Češková, Edite Estrela, Iratxe García Pérez, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicole Kiil-Nielsen, Silvana Koch-Mehrin, Constance Le Grip, Astrid Lulling, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Raül Romeva i Rueda, Joanna Senyszyn, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Angelika Werthmann, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Inês Cristina Zuber

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Vilija Blinkevičiūtė, Christa Klaß, Kartika Tamara Liotard, Gesine Meissner, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Antigoni Papadopoulou, Sirpa Pietikäinen

Posledná úprava: 6. marca 2012Právne oznámenie