Postup : 2011/0815(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0064/2012

Předložené texty :

A7-0064/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/04/2012 - 7.4
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


DOPORUČENÍ     ***
PDF 134kWORD 75k
22. březen 2012
PE 476.128v04-00 A7-0064/2012

k návrhu protokolu o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy (čl. 48 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii)

(00092/2011 – C7-0387/2011 – 2011/0815(NLE))

Výbor pro ústavní záležitosti

Zpravodaj: Paulo Rangel

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu protokolu o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy (čl. 48 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii)

(00092/2011 – C7-0387/2011 – 2011/0815(NLE))

Evropský parlament,

–   s ohledem na rozhodnutí, které přijali hlavy států a předsedové vlád 27 členských států Evropské unie dne 19. června 2009 na zasedání Evropské rady ve vztahu k obavám irského lidu týkajícím se Lisabonské smlouvy (příloha 1 k závěrům předsednictví),

–   s ohledem na dopis, který zaslala irská vláda Radě dne 20. července 2011 v souladu s čl. 48 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii ohledně návrhu o připojení návrhu protokolu o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy (dále jen „návrh protokolu“) ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na to, že Rada předala tento návrh dne 11. října 2011 v souladu s čl. 48 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii Evropské radě,

–   s ohledem na čl. 48 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o Evropské unii, podle kterého Evropská rada konzultovala s Parlamentem (C7-0387/2011),

–   s ohledem na článek 74a jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení Výboru pro ústavní záležitosti (A7-0064/2012),

A. vzhledem k tomu, že irská vláda v roce 2008 rozhodla, že se ve věci ratifikace Lisabonské smlouvy bude v Irsku konat referendum;

B.  vzhledem k tomu, že Irsko nemohlo Lisabonskou smlouvu ratifikovat, protože výsledek referenda ze dne 12. června 2008 byl negativní;

C. vzhledem k tomu, že se Evropská rada na svém zasedání konaném ve dnech 11. až 12. prosince 2008 na žádost irské vlády usnesla na tom, že bude vydáno rozhodnutí, na jehož základě bude v Komisi i po roce 2014 jeden zástupce každého členského státu;

D. vzhledem k tomu, že vstup Lisabonské smlouvy v platnost byl podmíněn jejím jednomyslným přijetím, a od irské vlády se tudíž očekávalo, že situaci, která vznikla na základě rozhodnutí o konání referenda a jeho negativního výsledku, nějak vyřeší;

E.  vzhledem k tomu, že hlavy států a předsedové vlád se na zasedání Evropské rady dne 19. června 2009 usnesli na přijetí rozhodnutí poskytujícího irskému lidu „nezbytné právní záruky“ v reakci na jeho obavy ohledně otázek týkajících se práva na život, rodiny a vzdělávání, zdanění, bezpečnosti a obrany, a na tom, že při uzavírání příští smlouvy o přistoupení začlení ustanovení tohoto rozhodnutí do protokolu, který bude v souladu s příslušnými ústavními předpisy jejich zemí připojen ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie jakožto text ozřejmující ustanovení Lisabonské smlouvy s ohledem na obavy irského lidu;

F.  vzhledem k tomu, že článek 1 návrhu protokolu, v němž se uvádí, že žádné ustanovení Lisabonské smlouvy nemá vliv na rozsah působnosti a platnosti zásad o ochraně práva na život, ochraně rodiny a ochraně práv na vzdělávání, jejichž uplatňování zaručuje irská ústava, se týká témat, která nejsou zahrnuta do příslušnosti Unie ve smyslu článků 4 a 5 Smlouvy o Evropské unii a článků 2 a 6 Smlouvy o fungování Evropské unie, nebo oblastí, v nichž hraje Unie pouze doplňkovou roli (článek 6 Smlouvy o fungování Evropské unie);

G. vzhledem k tomu, že článek 2 návrhu protokolu stanoví v souvislosti s otázkou zdanění, že „žádné ustanovení Lisabonské smlouvy nijak nemění pro žádný členský stát rozsah nebo výkon pravomocí Evropské unie“, a není překážkou pro další kroky směrem k posílené hospodářské koordinaci v rámci Unie;

H. vzhledem k tomu, že cílem článku 3 návrhu protokolu je vysvětlit ustanovení Lisabonské smlouvy o bezpečnosti a obraně (články 42 až 46 Smlouvy o Evropské unii) a jasně stanovit, že společnou politikou Unie v oblasti bezpečnosti a obrany není dotčena politika bezpečnosti a obrany Irska ani jeho povinnosti, a že tento článek obsahuje ustanovení o povinnosti poskytnout pomoc a podporu a jednat v duchu solidarity, pokud se některý členský stát stane na svém území cílem ozbrojeného napadení, a to ve smyslu čl. 42 odst. 7 Smlouvy o Evropské unii a článku 222 Smlouvy o fungování Evropské unie;

I.   vzhledem k tomu, že je nezbytné dodržovat předchozí politické mezivládní dohody a že obsah návrhu protokolu se vztahuje pouze k situaci Irska;

1.  souhlasí s rozhodnutím Evropské rady posoudit navrhované změny Smluv;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské radě, Radě, Komisi, parlamentům členských států.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

20.3.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

2

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki, Evelyn Regner, György Schöpflin, Alexandra Thein, Rainer Wieland

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Pat the Cope Gallagher

Poslední aktualizace: 4. duben 2012Právní upozornění