Διαδικασία : 2011/0815(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0064/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0064/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2012 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 154kWORD 73k
22 Μάρτιος 2012
PE 476.128v04-00 A7-0064/2012

σχετικά με το σχέδιο πρωτοκόλλου για τις ανησυχίες του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας (άρθρο 48, παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση)

(00092/2011 – C7-0387/2011 – 2011/0815(NLE))

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Paulo Rangel

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο πρωτοκόλλου για τις ανησυχίες του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας (άρθρο 48, παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση)

(00092/2011 – C7-0387/2011 – 2011/0815(NLE))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη την απόφαση της 19ης Ιουνίου 2009 των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σχετικά με τις ανησυχίες του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβόνας (Παράρτημα Ι των συμπερασμάτων της Προεδρίας),

–    έχοντας υπόψη την επιστολή της ιρλανδικής κυβέρνησης προς το Συμβούλιο, της 20ής Ιουλίου 2011, που απεστάλη σύμφωνα με το άρθρο 48, παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με πρόταση για την προσθήκη σχεδίου πρωτοκόλλου για τις ανησυχίες του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβόνας («σχέδιο πρωτοκόλλου»), τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–    έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο στις 11 Οκτωβρίου 2011 της εν λόγω πρότασης προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 48, παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–    έχοντας υπόψη το πρώτο εδάφιο του άρθρου 48, παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το οποίο το Κοινοβούλιο κλήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0387/2011),

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 74α του Κανονισμού του,

–    έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0064/2012),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2008, η ιρλανδική κυβέρνηση αποφάσισε να διενεργήσει δημοψήφισμα σχετικά με την κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας·

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της αρνητικής έκβασης του δημοψηφίσματος της 12ης Ιουνίου 2008, η Ιρλανδία δεν ήταν σε θέση να κυρώσει τη Συνθήκη της Λισσαβόνας·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στη συνεδρίασή του στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2008, κατόπιν αιτήσεως της ιρλανδικής κυβέρνησης, συμφώνησε να ληφθεί απόφαση, ούτως ώστε η Επιτροπή να συνεχίσει τα περιλαμβάνει ένα μέλος από κάθε κράτος μέλος μετά το 2014·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω του ότι, για την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Λισαβόνας απαιτείται ομοφωνία, η ιρλανδική κυβέρνηση αναμενόταν να εξεύρει λύση στην κατάσταση που δημιουργήθηκε από την απόφαση για τη διενέργεια δημοψηφίσματος και την εν συνεχεία απορριπτική έκβασή του·

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 19 Ιουνίου 2009, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ενέκριναν απόφαση για την παροχή "των απαραίτητων νομικών εγγυήσεων" ανταποκρινόμενοι στις ανησυχίες του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας σχετικά με το δικαίωμα στη ζωή, την οικογένεια, τη φορολογία, την ασφάλεια και την άμυνα και συμφώνησαν ότι, κατά τη σύναψη της επόμενης συνθήκης προσχώρησης και σύμφωνα με τις οικείες συνταγματικές επιταγές τους, θα περιλάμβαναν τις διατάξεις της απόφασης σε πρωτόκολλο που θα προσαρτάτο στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως διευκρινίσεις των διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με τις ιρλανδικές ανησυχίες·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 1 του σχεδίου πρωτοκόλλου, όταν αναφέρει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας επ' ουδενί επηρεάζει το πεδίο αναφοράς και εφαρμογής της προστασίας του δικαιώματος στη ζωή, της προστασίας της οικογένειας και της προστασίας των δικαιωμάτων στην εκπαίδευση που προβλέπει το Σύνταγμα της Ιρλανδίας, αναφέρεται σε θέματα που δεν εμπίπτουν σε πεδία αρμοδιότητας της Ένωσης σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άρθρα 2 έως 6 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε στα οποία ο ρόλος της Ένωσης είναι συμπληρωματικός (άρθρο 6 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης)·

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 2 του σχεδίου πρωτοκόλλου, που αφορά τη φορολογία, ορίζει ότι "τίποτε στη Συνθήκη της Λισαβόνας δεν επιφέρει καμία αλλαγή οιουδήποτε είδους, για οιοδήποτε κράτος μέλος, σε ό,τι αφορά την έκταση ή τη λειτουργία της αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης" και δεν αποκλείει οιαδήποτε περαιτέρω πρόοδο προς την κατεύθυνση του οικονομικού συντονισμού της Ένωσης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 3 του σχεδίου πρωτοκόλλου επιδιώκει να εξηγήσει τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας σε θέματα ασφάλειας και άμυνας (άρθρα 42 έως 46 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση), αποσαφηνίζοντας ότι η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης δεν επηρεάζει την πολιτική ασφάλειας και άμυνας του Ιρλανδικού Κράτους ή τις υποχρεώσεις του, και ότι περιλαμβάνει μια υποχρέωση για βοήθεια και αρωγή και κοινή δράση σε ένα πνεύμα αλληλεγγύης, εάν ένα κράτος μέλος υφίσταται ένοπλη επίθεση επί του εδάφους του, κατά την έννοια του άρθρου 42, παράγραφος 7, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του άρθρου 222 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκή Ένωσης, αντιστοίχως·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να γίνουν σεβαστές οι προηγούμενες πολιτικές συνεννοήσεις μεταξύ κυβερνήσεων και ότι το περιεχόμενο του σχεδίου πρωτοκόλλου αναφέρεται μόνον στην κατάσταση της Ιρλανδίας·

1.   συμφωνεί με απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για εξέταση των προτεινόμενων τροποποιήσεων στις Συνθήκες·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.3.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

2

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García, Станимир Илчев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zuzana Brzobohatá, Anneli Jäätteenmäki, Evelyn Regner, György Schöpflin, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Μαριέττα Γιαννάκου

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pat the Cope Gallagher

Τελευταία ενημέρωση: 4 Απρίλιος 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου