Eljárás : 2011/0815(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0064/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0064/2012

Viták :

Szavazatok :

PV 18/04/2012 - 7.4
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


JELENTÉS     ***
PDF 141kWORD 76k
2012. március 22.
PE 476.128v04-00 A7-0064/2012

az ír nép Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól szóló jegyzőkönyv tervezetéről (az Európai Unióról szóló szerződés 48. cikkének (3) bekezdése)

(00092/2011 – C7-0387/2011 – 2011/0815(NLE))

Alkotmányügyi Bizottság

Előadó: Paulo Rangel

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az ír nép Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól szóló jegyzőkönyv tervezetéről (az Európai Unióról szóló szerződés 48. cikkének (3) bekezdése)

(00092/2011 – C7-0387/2011 – 2011/0815(NLE))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unió 27 tagállamának az Európai Tanács keretében ülésező állam- és kormányfői által 2009. június 19-én elfogadott, az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól szóló határozatra (az elnökségi következtetések 1. melléklete),

–   tekintettel az Írország kormánya által az Európai Unióról szóló szerződés 48. cikkének (2) bekezdésével összhangban a Tanácshoz intézett, az ír nép Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól szóló jegyzőkönyv tervezetének („jegyzőkönyvtervezet”) az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez történő csatolására vonatkozó javaslatról szóló 2011. július 20-i levélre,

–   tekintettel az Európai Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés 48. cikke (2) bekezdésével összhangban benyújtott 2011. október 11-i javaslatra,

–   tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 48. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően az Európai Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0387/2011),

–   tekintettel eljárási szabályzata 74a. cikkére,

–   tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A7-0064/2012),

A. mivel az ír kormány 2008-ban úgy döntött, hogy a Lisszaboni Szerződés ratifikálásának kérdésében népszavazást tart;

B.  mivel a 2008. június 12-i népszavazás negatív kimenetele miatt Írország nem ratifikálhatta a Lisszaboni Szerződést;

C. mivel 2008. december 11–12-i ülésén az Európai Tanács az ír kormány kérésére hozzájárult, hogy döntés szülessen arról, hogy a Bizottságban 2014 után is minden egyes tagállam egy-egy állampolgárával képviseltethesse magát;

D. mivel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépéséhez szükséges egyhangú jóváhagyás követelménye miatt az ír kormánynak megoldást kellett találnia arra a helyzetre, amely a népszavazás megtartására és a szerződés elutasítására vonatkozó döntés folytán előállt;

E.  mivel az állam- és kormányfők 2009. június 19-én megállapodtak abban, hogy határozatban megadják a „szükséges jogi garanciákat”, felelve az ír nép családügyi, oktatási, adózási, biztonsági és védelmi ügyekre, valamint az élethez való jogra vonatkozó aggályaira, továbbá hozzájárultak, hogy a soron következő csatlakozási szerződés megkötése alkalmából és saját alkotmányos követelményeikkel összhangban a határozat rendelkezéseit jegyzőkönyv formájában rögzítik, és ezt a jegyzőkönyvet – a Lisszaboni Szerződés rendelkezéseinek az ír aggályokat tekintetbe vevő magyarázataként – csatolják az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez;

F.  mivel a jegyzőkönyvtervezet 1. cikke kimondja, hogy a Lisszaboni Szerződés semmiben nem érinti az élethez való jog, a család és az oktatáshoz fűződő jogok Írország alkotmányában előírt védelmének hatályát és alkalmazhatóságát, és olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyek az Európai Unióról szóló szerződés 4. és 5. cikke, továbbá az Európai Unió működéséről szóló szerződés 2–6. cikke értelmében nem tartoznak uniós hatáskörbe, illetve amelyek tekintetében az Uniónak csak kiegészítő szerepe van (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 6. cikke);

G. mivel a jegyzőkönyvtervezet 2. cikke az adózással kapcsolatban kijelenti, hogy a „Lisszaboni Szerződés semmilyen módon és egyetlen tagállam tekintetében sem változtatja meg az Európai Unió hatásköreinek kiterjedését és működését az adózás területén” és nem gördít akadályt a megerősített uniós gazdasági koordináció irányába történő további előrehaladás útjába;

H. mivel a jegyzőkönyvtervezet 3. cikke egyértelműsíteni kívánja a Lisszaboni Szerződés biztonságra és védelemre vonatkozó rendelkezéseit (az Európai Unióról szóló szerződés 42–46. cikke), világossá téve, hogy az Unió közös biztonság- és védelempolitikája nem gátolja Írország biztonság- és védelempolitikáját vagy kötelezettségeit, továbbá tartalmazza a segítségnyújtásra, a támogatásra és a szolidaritás szellemében való közös fellépésre vonatkozó kötelezettséget arra az esetre, ha valamely tagállam területét fegyveres támadás éri, az Európai Unióról szóló szerződés 42. cikkének (7) bekezdése, illetve az Európai Unióról szóló szerződés 222. cikke értelmében;

I.   mivel tiszteletben kell tartani a kormányok között korábban kialakult politikai egyetértést, és mivel a jegyzőkönyvtervezet tartalma csupán Írország helyzetére vonatkozik;

1.  egyetért az Európai Tanács ama döntésével, hogy megvizsgálja a Szerződések javasolt módosításait;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament ezen állásfoglalását az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

20.3.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

2

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki, Evelyn Regner, György Schöpflin, Alexandra Thein, Rainer Wieland

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Pat the Cope Gallagher

Utolsó frissítés: 2012. április 4.Jogi nyilatkozat