Procedura : 2011/0815(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0064/2012

Teksty złożone :

A7-0064/2012

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/04/2012 - 7.4
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


SPRAWOZDANIE     *
PDF 146kWORD 77k
22 marca 2012
PE 476.128v04-00 A7-0064/2012

w sprawie projektu protokołu dotyczącego obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony (art. 48 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej)

(00092/2011 – C7-0387/2011 – 2011/0815(NLE))

Komisja Spraw Konstytucyjnych

Sprawozdawca: Paulo Rangel

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu protokołu dotyczącego obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony (art. 48 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej)

(00092/2011 – C7-0387/2011 – 2011/0815(NLE))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając decyzję szefów państw i rządów 27 państw członkowskich podjętą dnia 19 czerwca 2009 r. podczas spotkania Rady Europejskiej i dotyczącą obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony (załącznik 1 do konkluzji prezydencji),

–   uwzględniając pismo rządu irlandzkiego do Rady z dnia 20 lipca 2011 r., przesłane zgodnie z art. 48 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie wniosku dotyczącego dodania do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej projektu protokołu dotyczącego obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony (zwanego dalej projektem protokołu),

–   uwzględniając przedłożenie przez Radę w dniu 11 października 2011 r. tego wniosku Radzie Europejskiej zgodnie z art. 48 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art. 48 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu o Unii Europejskiej, na mocy którego Rada Europejska skonsultowała się z Parlamentem (C7-0387/2011),

–   uwzględniając art. 74a Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7-0064/2012),

A. mając na uwadze, że w 2008 r. rząd irlandzki podjął decyzję o zorganizowaniu referendum w sprawie ratyfikacji Traktatu z Lizbony;

B.  mając na uwadze, że z powodu niekorzystnych wyników referendum z dnia 12 czerwca 2008 r. Irlandia nie zdołała ratyfikować Traktatu z Lizbony;

C. mając na uwadze, że Rada Europejska na posiedzeniu w dniach 11-12 grudnia 2008 r. na wniosek rządu irlandzkiego ustaliła, że zostanie podjęta decyzja o tym, by w składzie Komisji po roku 2014 nadal znajdował się jeden przedstawiciel każdego państwa członkowskiego;

D. mając na uwadze, że w związku z wymogiem jednomyślności w odniesieniu do wejścia w życie Traktatu z Lizbony oczekiwano, że rząd irlandzki znajdzie rozwiązanie sytuacji, która zaistniała w następstwie decyzji o przeprowadzeniu referendum, a w jego konsekwencji – odmowy przyjęcia Traktatu z Lizbony;

E.  mając na uwadze, że szefowie państw i rządów na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 19 czerwca 2009 r. postanowili podjąć decyzję w celu „zapewnienia niezbędnych gwarancji prawnych” w odpowiedzi na obawy narodu irlandzkiego dotyczące prawa do życia, rodziny i edukacji oraz podatków, bezpieczeństwa i obrony, oraz uzgodnili, że przy okazji zawarcia następnego traktatu o przystąpieniu i zgodnie z wymogami konstytucyjnymi, przyjmą postanowienia tej decyzji w formie protokołu, który zostanie załączony do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w celu wyjaśnienia tych postanowień Traktatu z Lizbony, w odniesieniu do których obywatele Irlandii wyrazili obawy;

F.  mając na uwadze, że art. 1 projektu protokołu, postanawiając że żadne z postanowień Traktatu z Lizbony nie narusza zakresu ani możliwości zastosowania przepisów konstytucji Irlandii dotyczących ochrony prawa do życia, ochrony rodziny i praw edukacyjnych, odnosi się do kwestii, które nie należą do obszarów wchodzących w zakres kompetencji Unii zgodnie z art. 4 i 5 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 2-6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub w odniesieniu do których Unia pełni tylko rolę uzupełniającą (art. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej);

G. mając na uwadze, że art. 2 projektu protokołu odnoszący się do polityki fiskalnej stwierdza, że „żadne z postanowień Traktatu z Lizbony w żaden sposób nie zmienia – w odniesieniu do żadnego państwa członkowskiego – zakresu kompetencji Unii Europejskiej ani sposobu wykonywania przez nią tych kompetencji” i nie uniemożliwia postępów w kierunku lepszej koordynacji gospodarczej w Unii;

H. mając na uwadze, że art. 3 projektu protokołu ma na celu wyjaśnienie postanowień Traktatu z Lizbony dotyczących bezpieczeństwa i obrony (art. 42-46 Traktatu o Unii Europejskiej), precyzując że unijna wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony nie narusza polityki bezpieczeństwa i obrony państwa irlandzkiego ani jego zobowiązań, oraz że przewiduje obowiązek udzielania wspólnej pomocy w duchu solidarności, jeżeli jedno z państw członkowskich stanie się ofiarą zbrojnej agresji na swoim terytorium, w rozumieniu odpowiednio art. 42 ust .7 Traktatu o Unii Europejskiej i art. 222 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

I.   mając na uwadze, że konieczne jest przestrzeganie uprzednich porozumień politycznych między rządami, a także że treść projektu protokołu dotyczy wyłącznie sytuacji Irlandii;

1.  zgadza się z decyzją Rady Europejskiej o rozpatrzeniu proponowanych zmian w traktatach;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Parlamentu Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji i parlamentom państw członkowskich.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

20.3.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

2

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki, Evelyn Regner, György Schöpflin, Alexandra Thein, Rainer Wieland

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Pat the Cope Gallagher

Ostatnia aktualizacja: 4 kwietnia 2012Informacja prawna