Procedură : 2011/0815(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0064/2012

Texte depuse :

A7-0064/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/04/2012 - 7.4
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


RAPORT     *
PDF 139kWORD 79k
22 martie 2012
PE 476.128v04-00 A7-0064/2012

referitor la proiectul de protocol privind preocupările poporului irlandez referitoare la Tratatul de la Lisabona [articolul 48 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană)

(00092/2011 – C7-0387/2011 – 2011/0815(NLE))

Comisia pentru afaceri constituționale

Raportor: Paulo Rangel

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de protocol privind preocupările poporului irlandez referitoare la Tratatul de la Lisabona [articolul 48 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană)

(00092/2011 – C7-0387/2011 – 2011/0815(NLE))

Parlamentul European,

–   având în vedere decizia din 19 iunie 2009 a șefilor de stat sau de guvern ai celor 27 de state membre, reuniți în cadrul Consiliului European, privind preocupările poporului irlandez referitoare la Tratatul de la Lisabona (Anexa 1 la concluziile Președinției),

–   având în vedere scrisoarea din partea guvernului irlandez adresată Consiliului la data de 20 iulie 2011, trimisă în conformitate cu articolul 48 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, referitoare la o propunere pentru adăugarea unui proiect de protocol privind preocupările poporului irlandez referitoare la Tratatul de la Lisabona („proiectul de protocol”) la Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere prezentarea de către Consiliu, la data de 11 octombrie 2011, a propunerii în cauză către Consiliul European, în conformitate cu articolul 48 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–   având în vedere primul alineat al articolului 48 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, în temeiul căruia Consiliul European a consultat Parlamentul (C7-0387/2011),

–   având în vedere articolul 74a din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0064/2012),

A. întrucât în 2008 guvernul irlandez a decis organizarea unui referendum privind ratificarea Tratatului de la Lisabona;

B.  întrucât, din cauza rezultatului negativ al referendumului din 12 iunie 2008, Irlanda nu a putut ratifica Tratatul de la Lisabona;

C. întrucât Consiliul European, în cadrul reuniunii sale din 11-12 decembrie 2008, la solicitarea guvernului irlandez a hotărât luarea unei decizii astfel încât Comisia să continue să includă un membru din fiecare stat membru după 2014;

D. întrucât, dată fiind necesitatea unanimității pentru intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, se aștepta ca guvernul irlandez să găsească o soluție la situația creată prin decizia de a organiza un referendum și respingerea ulterioară a acestuia;

E.  întrucât, în cadrul Consiliului European din 19 iunie 2009, șefii de stat sau de guvern au hotărât luarea unei decizii pentru a oferi garanțiile necesare juridice care să răspundă preocupărilor poporului irlandez în ceea ce privește dreptul la viață, familie și educație, impozitare, securitate și apărare, și au hotărât că la momentul încheierii următorului tratat de aderare și în conformitate cu normele constituționale corespunzătoare, vor stabili dispozițiile deciziei într-un protocol care va fi anexat Tratatului privind Uniunea Europeană și Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene drept clarificări la dispozițiile Tratatului de la Lisabona referitoare la preocupările poporului irlandez;

F.  întrucât atunci când articolul 1 din proiectul de protocol stipulează că nicio dispoziție din Tratatul de la Lisabona nu afectează sfera de aplicare și aplicabilitatea protecției dreptului la viață, protecției familiei și protecției drepturilor în ceea ce privește educația oferită prin Constituția Irlandei, se referă la domenii care nu sunt de competența Uniunii în conformitate cu articolele 4 și 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană și articolele 2-6 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, sau la domenii pentru care Uniunea are doar un rol complementar (articolul 6 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene);

G. întrucât articolul 2 din proiectul de protocol, în ceea ce privește impozitarea, încearcă să stabilească că „niciuna dintre dispozițiile Tratatului de la Lisabona nu aduce niciun fel de modificare, pentru niciun stat membru, sferei de cuprindere sau exercitării competenței Uniunii Europene” și nu împiedică realizarea în continuare de progrese în direcția consolidării coordonării economice a Uniunii;

H. întrucât articolul 3 din proiectul de protocol încearcă să explice dispozițiile din Tratatul de la Lisabona privind securitatea și apărarea (articolele 42-46 din Tratatul privind Uniunea Europeană), precizând că politica de securitate și apărare comună a Uniunii nu aduce atingere politicii de securitate și apărare a statului irlandez sau obligațiilor sale și că include obligația de a asista și a apăra și a conlucra în spiritul solidarității dacă un stat membru este victima unei agresiuni armate pe teritoriul său, în sensul articolului 42 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană și a articolului 222 a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene;

I.   întrucât este necesar să se respecte înțelegerile politice anterioare dintre guverne, și întrucât conținutul proiectului de protocol se referă doar la situația Irlandei;

1.  este de acord cu decizia Consiliului European în favoarea examinării amendamentelor propuse la tratate;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului European, Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale.


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

20.3.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

2

2

Membri titulari prezenți la votul final

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Membri supleanți prezenți la votul final

Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki, Evelyn Regner, György Schöpflin, Alexandra Thein, Rainer Wieland

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Pat the Cope Gallagher

Ultima actualizare: 4 aprilie 2012Notă juridică