Förfarande : 2011/0815(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0064/2012

Ingivna texter :

A7-0064/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/04/2012 - 7.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :


BETÄNKANDE     *
PDF 135kWORD 59k
22 mars 2012
PE 476.128v04-00 A7-0064/2012

om utkastet till protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget (artikel 48.3 i fördraget om Europeiska unionen)

(00092/2011 – C7-0387/2011 – 2011/0815(NLE))

Utskottet för konstitutionella frågor

Föredragande: Paulo Rangel

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget (artikel 48.3 i fördraget om Europeiska unionen)

(00092/2011 – C7-0387/2011 – 2011/0815(NLE))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av det beslut som de 27 medlemsstaternas stats- och regeringschefer, församlade i Europeiska rådet, fattade den 19 juni 2009 och som handlade om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget (bilaga 1 till ordförandeskapets slutsatser),

–   med beaktande av den skrivelse som den irländska regeringen ingav till rådet den 20 juli 2011 i enlighet med artikel 48.2 i fördraget om Europeiska unionen och som innehöll ett förslag om att ett utkast till protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget (”utkastet till protokoll”) ska fogas till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets ingivande den 11 oktober 2011 av detta förslag till Europeiska rådet, i enlighet med artikel 48.2 i fördraget om Europeiska unionen,

–   med beaktande av artikel 48.3 första stycket i fördraget om Europeiska unionen, i enlighet med vilken Europeiska rådet har hört parlamentet (C7-0387/2011),

–   med beaktande av artikel 74a i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A7-0064/2012), och av följande skäl:

A. Den irländska regeringen beslutade 2008 att hålla en folkomröstning om ratificeringen av Lissabonfördraget.

B.  På grund av det negativa resultatet i folkomröstningen den 12 juni 2008 kunde Irland inte ratificera Lissabonfördraget.

C. Vid sammanträdet den 11–12 december 2008 kom Europeiska rådet, på begäran av den irländska regeringen, överens om att det skulle fattas ett beslut om att kommissionen även efter 2014 ska vara sammansatt av en medborgare från varje medlemsstat.

D. Eftersom Lissabonfördragets ikraftträdande krävde enhällighet förväntades den irländska regeringen hitta en lösning på den situation som orsakats av beslutet att hålla en folkomröstning och av det negativa resultatet i denna folkomröstning.

E.  Vid Europeiska rådets möte den 19 juni 2009 kom stats- och regeringscheferna överens om att fatta ett beslut för att införa ”nödvändiga rättsliga garantier” med anledning av det irländska folkets oro över Lissabonfördragets konsekvenser för såväl rätten till liv, familj och utbildning som skattepolitiken, säkerheten och försvaret. Vidare kom de överens om att de, vid tidpunkten för nästa anslutningsfördrags ingående och i enlighet med deras respektive konstitutionella krav, skulle låta bestämmelserna i beslutet ingå i ett protokoll som fogas till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Syftet med detta var att förtydliga de bestämmelser i Lissabonfördraget som gett upphov till oro bland det irländska folket.

F.  När det i artikel 1 i utkastet till protokoll fastställs att ingenting i Lissabonfördraget påverkar omfattningen och tillämpligheten av skyddet för rätten till liv, skyddet av familjen och skyddet av rätten till utbildning i Irlands författning avses frågor som inte omfattas av unionens befogenhetsområde enligt artiklarna 4 och 5 i fördraget om Europeiska unionen och artiklarna 2–6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eller för vilka unionen bara har en kompletterande roll (artikel 6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).

G. I artikel 2 i utkastet till protokoll, vilken handlar om skatter, slås det fast att ”bestämmelserna i Lissabonfördraget [inte], för någon medlemsstat, [innebär] någon som helst förändring av omfattningen eller genomförandet av unionens befogenheter”. Artikeln hindrar inte vidare framsteg på vägen mot en stärkt ekonomisk samordning i unionen.

H. I artikel 3 i utkastet till protokoll förklaras Lissabonfördragets bestämmelser om säkerhet och försvar (artiklarna 42–46 i fördraget om Europeiska unionen), och det klargörs att unionens gemensamma säkerhets- och försvarspolitik inte påverkar Irlands säkerhets- och försvarspolitik och inte heller dess förpliktelser. Samtidigt innehåller artikeln en förpliktelse att ge stöd och bistånd och att handla gemensamt i en anda av solidaritet om en medlemsstat skulle utsättas för ett väpnat angrepp på sitt territorium, i enlighet med artikel 42.7 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 222 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

I.   Det är nödvändigt att respektera de politiska överenskommelser som tidigare ingåtts mellan regeringarna. Innehållet i utkastet till protokoll gäller enbart situationen i Irland.

1.  Europaparlamentet stöder Europeiska rådet om det beslutar att undersöka de föreslagna fördragsändringarna.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska rådet, rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

20.3.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

2

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki, Evelyn Regner, György Schöpflin, Alexandra Thein, Rainer Wieland

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Pat the Cope Gallagher

Senaste uppdatering: 4 april 2012Rättsligt meddelande