Procedūra : 2011/2202(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0120/2012

Pateikti tekstai :

A7-0120/2012

Debatai :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Balsavimas :

PV 10/05/2012 - 12.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PRANEŠIMAS     
PDF 341kWORD 347k
2012 m. balandis 10 d.
PE 473.917v01-00 A7-0120/2012

dėl Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas

(COM(2011) 0473 – C7-0257/2011 – 2011/2202(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Bogusław Liberadzki

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas

(COM(2011) 0473 – C7-0257/2011 – 2011/2202(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2010 finansinių metų metines ataskaitas (COM(2011) 0473 – C7-0257/2011)(2),

–   atsižvelgdamas į 2010 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą (I skirsnis. Europos Parlamentas)(3),

–   atsižvelgdamas į 2010 finansinių metų vidaus auditoriaus metinę ataskaitą,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2010 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą su institucijų atsakymais(4),

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2010 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(5),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 318 straipsnį bei Euratomo sutarties 106a straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(6), ypač į jo 145, 146 ir 147 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Europos Parlamento biudžeto vykdymo vidaus taisyklių 13 straipsnį(7),

–   atsižvelgdamas į Finansinio reglamento 147 straipsnio 1 dalį, pagal kurią visos Europos bendrijos institucijos turi imtis deramų priemonių dėl pastabų, pateiktų kartu su Europos Parlamento sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. kovo 10 d. rezoliuciją dėl 2010 m. biudžeto sudarymo procedūros gairių: I, II, IV, V, VI, VII, VIII ir IX skirsniai(8),

–   atsižvelgdamas į savo 2009 m. gegužės 5 d. rezoliuciją dėl Europos Parlamento 2010 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos(9),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį, 80 straipsnio 3 dalį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0120/2012),

A. kadangi atlikus Audito Rūmų auditą nustatyta, kad valdydamos 2010 m. administracines išlaidas visos institucijos patenkinamai taikė priežiūros ir kontrolės sistemas, kurių reikalaujama pagal Finansinį reglamentą, ir 93 proc. iš 58 audituotų mokėjimų nebuvo nustatyta esminių klaidų,

B.  kadangi 2011 m. birželio 16 d. generalinis sekretorius pažymėjo, jog turi pagrįstą patvirtinimą, kad Parlamento biudžetas įvykdytas laikantis patikimo finansų valdymo principų ir kad įdiegtos kontrolės procedūros tinkamai užtikrina susijusių operacijų teisėtumą ir tvarkingumą,

1.  patvirtina Pirmininkui, kad Europos Parlamento 2010 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos ombudsmenui bei Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį, I skirsnis – Europos Parlamentas

(COM(2011) 0473 – C7-0256/2011 – 2011/2202(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrąjį biudžetą(10),

–   atsižvelgdamas į 2010 finansinių metų Europos Sąjungos metines ataskaitas (COM(2011) 0473 – C7-0257/2011)(11),

–   atsižvelgdamas į 2010 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą (I skirsnis. Europos Parlamentas)(12),

–   atsižvelgdamas į 2010 finansinių metų vidaus auditoriaus metinę ataskaitą,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2010 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą su institucijų atsakymais(13),

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2010 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(14),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 318 straipsnį bei Euratomo sutarties 106a straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(15), ypač į jo 145, 146 ir 147 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Europos Parlamento biudžeto vykdymo vidaus taisyklių 13 straipsnį(16),

–   atsižvelgdamas į Finansinio reglamento 147 straipsnio 1 dalį, pagal kurią visos Europos bendrijos institucijos turi imtis deramų priemonių dėl pastabų, pateiktų kartu su Europos Parlamento sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. kovo 10 d. rezoliuciją dėl 2010 m. biudžeto sudarymo procedūros gairių: I, II, IV, V, VI, VII, VIII ir IX skirsniai,(17),

–   atsižvelgdamas į savo 2009 m. gegužės 5 d. rezoliuciją dėl Europos Parlamento 2010 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos(18),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį, 80 straipsnio 3 dalį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0120/2012),

A. kadangi atlikus Audito Rūmų auditą nustatyta, kad valdydamos 2010 m. administracines išlaidas visos institucijos patenkinamai taikė priežiūros ir kontrolės sistemas, kurių reikalaujama pagal Finansinį reglamentą, ir 93 proc. iš 58 audituotų mokėjimų nebuvo nustatyta esminių klaidų,

B.  kadangi 2011 m. birželio 16 d. generalinis sekretorius pažymėjo, jog turi pagrįstą patvirtinimą, kad Parlamento biudžetas įvykdytas laikantis patikimo finansų valdymo principų ir kad įdiegtos kontrolės procedūros tinkamai užtikrina susijusių operacijų teisėtumą ir tvarkingumą,

C. kadangi kai kurie klausimai, iškelti Biudžeto kontrolės komitete aptariant 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimą, apėmė ne vien tik specifinius 2010 m. klausimus ir buvo įtraukti į plačios apimties komiteto klausimus, šiame pranešime dėmesys iš esmės sutelkiamas į 2010 finansinių metų biudžeto vykdymą ir įvykdymo patvirtinimą pripažįstant, kad biudžeto klausimų sprendimas yra kitur vyksiančių platesnio masto diskusijų objektas,

2010 m. biudžeto vykdymo problemos

1.      pabrėžia, kad 2010 m. buvo nelengva įvykdyti biudžetą, nes tai buvo pirmieji ištisi veiklos metai po 2009 m. Europos Parlamento rinkimų ir Sąjunga susidūrė su nuolatinėmis finansų problemomis;

2.      atkreipia dėmesį į tai, kad Parlamento biudžetas (iš viso 1 616 760 399 EUR galutinių asignavimų, palyginti su 1 529 970 930 EUR 2009 m.) sudarė vos mažiau negu penktadalį (19,99 proc.; 19,67 proc. 2009 m., taigi mažiau negu įprasti 20 proc.) V išlaidų kategorijos (Administravimo išlaidos) lėšų, numatytų Europos Sąjungos 2010 m. bendrajame biudžete;

3.      atkreipia dėmesį į Parlamento sekretoriato atsakymą, kad tiksli išlaidų Parlamento darbo vietai Strasbūre 2010 m. suma sudarė 51 500 000 EUR, iš kurių 33 500 000 EUR buvo išlaidos infrastruktūrai ir 18 000 000 EUR – veiklos išlaidos dvylikai kas mėnesį vykstančių sesijų finansuoti; pabrėžia, kad šie oficialūs skaičiai kur kas mažesni nei nurodyti anksčiau pateiktose sąmatose, kuriose išlaidos nurodytos nuo 169 000 000 EUR iki 203 000 000 EUR;

4.      pažymi, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Parlamentas įgijo daugiau galių, padaugėjo veiklos ir padidėjo teisėkūros darbo krūvis, todėl reikėjo didelių organizacinių ir darbo metodų pokyčių siekiant toliau tobulinti teisėkūrą ir tęsti pasirengimą Kroatijos stojimui į Sąjungą; taip pat pažymi, kad siekiant reaguoti į naujus iššūkius buvo priimtos priemonės, skirtos sąnaudų efektyvumui pagerinti didinant produktyvumą, perkeliant darbuotojus į kitas darbo vietas ir gerinant darbo metodus;

5.      pažymi, kad siekiant finansuoti papildomas išlaidas, tiesiogiai susijusias su Lisabonos sutarties įsigaliojimu, reikėjo patvirtinti taisomąjį biudžetą (Nr. 1/2012, patvirtintas 2010 m. gegužės 19 d.), kuriame numatyta 9 397 164 EUR; taip pat pažymi, kad taisomajame biudžete numatyta daugiau lėšų skirti visų pirma pagal du biudžeto punktus (1 2 0 0 „Darbo užmokestis ir išmokos“ ir 4 2 2 0/01 „Parlamento narių padėjėjai: vietos padėjėjai“) siekiant padidinti paramą Parlamento nariams, kad jie galėtų atlikti padidėjusias teisėkūros užduotis;

6.      pažymi, kad 2010 m. administracija buvo sustiprinta ir toliau modernizuota skiriant daugiau dėmesio pagrindinei veiklai, tarnybų pertvarkymui, geresniam modernių technologijų panaudojimui ir glaudesniam tarpinstituciniam bendradarbiavimui;

7.      pažymi, kad 2010 m. – pirmieji metai, kai, įsigaliojus abiejų statutų įgyvendinimo taisyklių pakeitimams, kuriuos pasiūlė Laikinoji vertinimo grupė ir dėl kurių Parlamento administracijai teko gana daug papildomų užduočių, visapusiškai įgyvendintas Parlamento narių statutas ir Parlamento narių padėjėjų statutas (abu įsigaliojo 2009 m. liepos 14 d.);

8.      atkreipia dėmesį į 2010 m. kovo 24 d. Biuro patvirtintą vidutinės trukmės Informacinių ir ryšių technologijų strategiją (ypač į žinių valdymo sistemą, kuri yra jos dalis) ir vidutinės trukmės pastatų politiką, nes jų finansinis aspektas yra esminis;

Ataskaita apie biudžeto ir finansų valdymą

9.      pažymi, kad 2010 m. Parlamento įplaukos sudarė 243 094 204 EUR (2009 m. – 141 250 059 EUR), įskaitant 110 298 523 EUR asignuotųjų įplaukų;

Parlamento sąskaitų pristatymas

10.    atkreipia dėmesį į skaičius, kuriais remdamasis Parlamentas uždarė 2010 finansinių metų sąskaitas, t. y.:

a) Turimi asignavimai (EUR)

2010 m. asignavimai:

1 616 760 399

nesavaiminiai perkėlimai iš 2009 finansinių metų

10 100 000

savaiminiai perkėlimai iš 2009 finansinių metų

180 265 823

asignavimai, atitinkantys 2010 m. asignuotąsias įplaukas

110 298 523

perkėlimai, atitinkantys 2009 m. asignuotąsias įplaukas

20 637 870

Iš viso:

1 938 062 615

b) 2010 finansinių metų asignavimų panaudojimas (EUR)

įsipareigojimai

1 772 219 308

atlikti mokėjimai

1.506.555.191

savaime perkelti asignavimai, įskaitant asignuotųjų įplaukų asignavimus

341.046.482

ne savaime į kitus metus perkelti asignavimai

9 240 000

panaikinti asignavimai

80 650 726

c) Biudžeto įplaukos (EUR)

gauta 2010 m.

243 094 204

d) Iš viso 2010 m. gruodžio 31 d. balansas (EUR)

1 612 914 353

11.    pažymi, kad 2010 m. panaudota 96 proc. galutinių asignavimų (2009 m. – 93 proc.), asignavimų atšaukimo lygis buvo 4 proc. (2009 m. – 6,7 proc.) ir, kaip ir ankstesniais metais, pasiektas labai aukštas biudžeto įvykdymo lygis;

12.    vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad iš esmės dėl 2009 m. išskirtinumo dėl vykusių rinkimų, į 2010 m. buvo perkelta daug asignavimų (190 365 823 EUR)(19)), ir ragina rengiantis būsimiems Europos Parlamento rinkimams į tai atsižvelgti ir geriau planuoti išlaidas;

13.    pažymi, kad šis bendras aukštas biudžeto įvykdymo lygis iš dalies pasiektas dėl dviejų tikslinių perkėlimų, atliktų baigiantis 2010 finansiniams metams (9 240 000 EUR, skirtų Europos namams įsigyti Sofijoje, ir 10 923 000 EUR, skirtų keturiems dideliems IT projektams); palankiai vertina tai, kad antrą kartą nebuvo kaupiamųjų perkėlimų iš 2010 m. į 2011 m.; vis dėlto ragina administraciją ateityje toliau siekti geriau ir aiškiau planuoti biudžetą ir geresnės drausmės ir pažymi, kad su pastatais ir IT susijusias išlaidas bei kitas svarbias išlaidas įtraukus į biudžetą būtų užtikrintas visiškas finansinis aiškumas; mano, kad visas dideles išlaidas reikėtų iki galo suplanuoti ir įtraukti į metinį biudžetą, jų neturėtų atsirasti todėl, kad reikia kaupti nepanaudotus asignavimus;

Generalinio sekretoriaus patikinimo pareiškimas

14.    palankiai vertina generalinio sekretoriaus, kuris yra pagrindinis įgaliotasis leidimus suteikiantis pareigūnas, 2011 m. birželio 16 d. pareiškimą dėl leidimus suteikiančio pareigūno 2010 m. metinės veiklos ataskaitų, kuriame jis užtikrina, jog turi pagrįstą patvirtinimą, kad Parlamento biudžetas įvykdytas laikantis patikimo finansų valdymo principų ir kad įdiegtos kontrolės procedūros tinkamai užtikrina susijusių operacijų teisėtumą ir tvarkingumą;

Metinė sudarytų sutarčių ataskaita

15.    pažymi, kad centrinės tarnybos, remdamosi leidimus suteikiančių skyrių pateikta informacija, parengė metinę ataskaitą(20) biudžeto valdymo institucijai dėl 2010 m. sudarytų sutarčių, ir atkreipia dėmesį į toliau pateiktą visų 2009 m. ir 2010 m. sudarytų sutarčių suskirstymą:

Sutarties tipas

2010 m.

2009 m.

Kiekis

Procentinė dalis

Kiekis

Procentinė dalis

Paslaugos

Tiekiamos prekės

Rangos sutartys

Statyba

143

40

27

4

67 %

19 %

12 %

2 %

157

56

34

5

62 %

22 %

14 %

2 %

Iš viso

214

100 %

252

100 %

Sutarties tipas

2010 m.

2009 m.

Vertė (EUR)

Procentinė dalis

Vertė (EUR)

Procentinė dalis

Paslaugos

Tiekiamos prekės

Rangos sutartys

Statyba

149 463 916

45 467 211

22 128 145

22 269 303

63 %

19 %

9 %

9 %

415 344 963

34 980 727

36 045 314

70 394 138

75 %

6 %

6 %

13 %

Iš viso

239 328 575

100 %

556 765 142

100 %

(Metinė Europos Parlamento sudarytų sutarčių ataskaita, 2010 m., p. 5)

16.    pažymi, kad 2010 ir 2009 m. sudarytos sutartys pagal taikytą procedūrą suskirstytos taip:

Procedūros tipas

2010 m.

2009 m.

Kiekis

Procentinė dalis

Kiekis

Procentinė dalis

Atvira

Ribota

Derybų

72

5

137

34 %

2 %

64 %

73

13

166

29 %

5 %

66 %

Iš viso

214

100 %

252

100 %

Procedūros tipas

2010 m.

2009 m.

Vertė (EUR)

Procentinė dalis

Vertė (EUR)

Procentinė dalis

Atvira

Ribota

Derybų

143 603 024

2 129 576

93 595 975

60 %

1 %

39 %

415 996 418

9 458 434

131 310 290

75 %

2 %

23 %

Iš viso

239 328 575

100 %

556 765 142

100 %

(Metinė Europos Parlamento sudarytų sutarčių ataskaita, 2010 m. p. 6–7)

Išimtinės derybų procedūros

17.    džiaugiasi, kad nuo 2010 m. visi generaliniai direktoratai prieduose, pridedamuose prie savo metinės veiklos ataskaitų, pateikia detales apie sutartis, sudarytas taikant išimtinių derybų procedūrą, ir nurodo priežastis, kodėl buvo taikyta ši procedūra, ir kitą informaciją, kurios reikalaujama pagal 2010 m. gegužės 5 d. rezoliucijos (21) dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas, 50 dalį;

18.    palankiai vertina tai, kad 2010 m. daugelyje išimtinių derybų procedūrų, atsižvelgiant į visas sutartis, kurių vertė didesnė kaip 25 000 EUR(22), buvo pastebima atvirkštinė tendencija (palyginti su 2009 m. ir ankstesniais metais), kaip matyti iš toliau pateikto suskirstymo:

Generalinis direktoratas

2010 m.

2009 m.

Kiekis

Visų GD sutarčių %

Kiekis

Visų GD sutarčių %

PRES GD

5

50,00 %

14

53,85 %

IPOL GD

2

5,56 %

0

0,00 %

EXPO GD

0

0,00 %

1

50,00 %

COMM GD

8

14,81 %

29

42,03 %

PERS GD

0

0,00 %

1

16,67 %

INLO GD

24

30,00 %

37

38,14 %

INTE GD

3

27,27 %

3

21,43 %

TRAD GD

0

0,00 %

0

0,00 %

ITEC GD

7

53,85 %

4

36,36 %

FINS GD

0

0,00 %

0

0,00 %

Teisės tarnyba

0

0,00 %

0

0,00 %

Iš viso Parlamente

49

22,90 %

89

35,32 %

(Metinė Europos Parlamento sudarytų sutarčių ataskaita, 2010 m., p. 11)

19.    ragina generalinius direktoratus, ypač Infrastruktūros ir logistikos GD, kuriuose tokių procedūrų vis dar taikoma gana daug, toliau mažinti šių procedūrų skaičių (proporciją); ragina administraciją toliau griežtai kontroliuoti šias procedūras, ypač galimų interesų konfliktų požiūriu, ir taikyti griežtas atgrasomąsias sankcijas kiekvieno nustatyto pažeidimo atveju;

20.    džiaugiasi, kad Vadovybės GD įsteigė Planavimo, biudžeto valdymo ir sutarčių skyriuje viešųjų pirkimų padalinį, nes tai padės didinti viešųjų procedūrų skaidrumą;

2010 m. Audito Rūmų metinė ataskaita

Bendros pastabos

21.    palankiai vertina tai, jog atlikę auditą Audito Rūmai nustatė, kad atliekant visus mokėjimus nepadaryta esminių klaidų, ir kad Audito Rūmai, vertindami priežiūros ir kontrolės sistemų atitiktį Finansinio reglamento reikalavimams, nenustatė esminių trūkumų;

Lankytojų grupių subsidijavimo plano valdymas

22.    atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmai nustatė, jog 2010 m. taikytos procedūros, kurias vykdant nereikalaujama faktiškų kelionės išlaidų įrodymų ir grupių vadovams išmokos mokamos grynaisiais pinigais, kelia permokos pavojų ir riboja galimybę tokiems mokėjimams taikyti vidaus kontrolę, ir atkreipia dėmesį į neseniai priimtą sprendimą dėl šios sistemos pakeitimų; vis dėlto pažymi, kad Parlamento nariai vis dar turi galimybę prašyti išmokų grynaisiais pinigais lankytojų grupėms; ragina generalinį sekretorių paprašyti Audito Rūmų pateikti savo nuomonę dėl iš dalies pakeistų taisyklių;

Pagal sutartis dirbančių darbuotojų įdarbinimas

23.    apgailestaudamas pažymi, jog Audito Rūmai nustatė, kad keturiais atvejais iš penkių audituotų atvejų, t. y. ne mažiau kaip 80 proc., buvo pateikti ne visi dokumentai, susiję su prašymų nagrinėjimu, pokalbiais ir sprendimais dėl pagal sutartis dirbančių darbuotojų atrankos, ir dėl to susijęs personalas nepatyrė jokių neigiamų pasekmių ir dėl šios priežasties nebuvo skatinamas gerinti padėtį; pritaria Audito Rūmų rekomendacijai, kad vidaus kontrolės tikslu reikėtų užtikrinti visų dokumentų pateikimą;

Viešieji pirkimai

24.    apgailestauja, kad Audito Rūmai nustatė Parlamento viešųjų pirkimų procedūrų, kurias jie auditavo, klaidų, neatitikimų ir kitų trūkumų; atkreipia dėmesį į naujausias priemones, kurių imtasi siekiant gerinti šias procedūras, ir ragina administraciją atlikti tolesnius patobulinimus šioje veiklos srityje; palankiai vertina 2010 m. įdiegtą IT priemonę „WebContracts“, kurią taikant darbas pagal sutartis gali būti atliekamas internetu;

25.    ragina Biurą iš naujo apsvarstyti visas viešųjų pirkimų kontrolės priemones siekiant užtikrinti konkurencingiausias siūlomų paslaugų ir prekių kainas;

Frakcijų organizavimas ir veikimas

26.    atkreipia dėmesį į Audito Rūmų nustatytus faktus, susijusius su frakcijų nepanaudotų asignavimų perkėlimu ir su Europos Parlamento rinkimų metų dalijimu į dvi dalis apskaičiuojant leidžiamus asignavimų perkėlimus; mano, kad ateityje, siekiant išvengti 2010 m. pradžioje kilusių sunkumų pasikartojimo, apskaičiuojant frakcijų, kurios po rinkimų nenustoja veikusios, asignavimų perkėlimus reikėtų imti ištisų metų, kuriais vyks rinkimai, laikotarpį;

Tolesnės priemonės, kurių ėmėsi generalinis sekretorius po to, kai buvo priimta rezoliucija dėl 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo

27.    su pasitenkinimu pažymi, kad išsamūs atsakymai raštu, susiję su rezoliucija dėl 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo, Biudžeto kontrolės komitetui pateikti 2011 m. spalio 6 d., ir kad toliau 2011 m. spalio 11 d. vykdant 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimą generalinis sekretorius ir Biudžeto kontrolės komitetas veiksmingai keitėsi nuomonėmis;

28.    palankiai vertina įvairius atsakymus į daugelį minėtoje rezoliucijoje pateiktų reikalavimų ir laukia, kol bus užbaigtos tolesnės priemonės, susijusios su šioje rezoliucijoje įrašytais toliau nurodytais reikalavimais:

i)           atlikti išsamų vertinimą, apimantį darbuotojų kaitą ir išlaidų raidą visose tarnybose, kurios susijusios su naujų statutų (Parlamento narių ir padėjėjų) įgyvendinimu, ir perduoti jį kartu su veiksmų planu bei tiesioginių ir netiesioginių finansinių pasekmių Parlamento biudžetui per kitus penkerius metus vertinimu, įskaitant priemones, kurių reikia imtis dėl galimų papildomų biurų, persikėlimo ir renovacijos / pritaikymo išlaidų (7 dalis), atsakingiems komitetams;

ii)           būsimoje veiklos ataskaitoje (37 dalis) pateikti informaciją apie kompiuterinių centrų perdavimo išorės specialistams išlaidas lyginant jas su ankstesnėmis išlaidomis;

iii)           priimti oficialų sprendimą dėl Žurnalistikos premijos (93 dalis) panaikinimo;

iv)           pranešti apie bendrą lėšų, kurios buvo sutaupytos, įskaitant sutaupymą papildomai racionalizuojant komandiruočių į tris darbo vietas rengimą, sumą (102 dalis);

29.    ragina generalinį sekretorių ne vėliau kaip iki 2012 m. spalio 31 d. pateikti Parlamento atsakingam komitetui ataskaitą dėl veiksmų, kurių imtasi, arba kurių bus imtasi;

Vidaus auditoriaus metinė ataskaita

30.    palankiai vertina tai, kad išorės vertintojų bendrovė patikino, jog Vidaus audito tarnyba aukščiausiu lygiu atitinka tarptautinius vidaus audito profesinės veiklos standartus;

31.    pažymi, kad 2012 m. sausio 24 d. surengtame atsakingo komiteto posėdyje vidaus auditorius pristatė savo metinę ataskaitą, pasirašytą 2011 m. liepos 15 d., ir paaiškino, kad 2010 m. jis atliko šiuos Parlamento administracijos tikrinimus:

-       tolesnės priemonės, susijusios su darbuotojų individualių išmokų auditu;

-       lankytojų grupių auditas;

-       tolesnės priemonės, susijusios su darbuotojų komandiruočių išlaidų auditu;

-       tolesnės priemonės, susijusios su ilgalaikių sutarčių vidaus kontrolės peržiūra;

-       tolesnės priemonės, susijusios su IT valdymo persvarstymu. Planavimas ir organizavimas;

-       bendros darbo užmokesčio sumos nustatymo auditas;

-       Naujovių ir technologinės pagalbos generalinio direktorato viešųjų pirkimų proceso ir sutarčių vykdymo auditas;

-       tolesnės priemonės, atlikus Parlamento narių padėjėjų išmokų auditą;

32.    atkreipia dėmesį į vidaus auditoriaus pareikštą nuomonę ir pritaria, kad reikia:

–       kuo greičiau užbaigti visus neatliktus veiksmus, ypač itin svarbius, siekiant pagerinti Personalo generalinio direktorato valdymo procesą, kontrolės aplinką ir kontrolės veiklą darbuotojų individualių išmokų srityje, ir užbaigti keturis neatliktus veiksmus darbuotojų komandiruočių išlaidų srityje, nustatytus 2011 m. gegužės 6 d. vidaus audito ataskaitoje 10/04 dėl tolesnių priemonių, kurių imtasi atlikus pradinį 2008 m. auditą;  pakeisti vidaus taisyklių, reglamentuojančių lankytojų grupių priėmimą, finansines nuostatas, kad finansavimas būtų kuo labiau susietas su lankytojų iš tiesų patirtomis išlaidomis;

-       užbaigti 20 neatliktų veiksmų IT valdymo srityje;

Vidaus audito ataskaitų pobūdis ir tikslas

33.  nurodo savo ankstesnėse biudžeto įvykdymo patvirtinimo rezoliucijose pateiktas pastabas dėl vidaus audito ataskaitų; pripažįsta, kad vidaus audito ataskaitos – tai sistemos ir veiklos gerinimo priemonės, kurios gali būti veiksmingos tik tada, kai atliekami ataskaitų rekomendacijomis paremti pakeitimai ir gaunami rezultatai; vis dėlto pažymi, jog vykdant Finansinio reglamento peržiūrą svarstomas klausimas, kad, atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą šiuo klausimu, pareikalavus šios ataskaitos būtų prieinamos;

PARLAMENTO ADMINISTRACIJOS VALDYMAS

Generalinių direktorių veiklos ataskaitos

34. su pasitenkinimu pažymi, kad visi generaliniai direktoriai galėjo be išlygų pateikti patikinimo pareiškimą dėl savo tarnybų 2010 m. įgyvendinto biudžeto; supranta, kad veiklos ataskaitos yra vidaus valdymo priemonė, kurios pagrindinis tikslas – generaliniam sekretoriui pateikti aiškią administracijos darbo, ypač visų trūkumų, apžvalgą;

Rizikos valdymo vadovas

35. su pasitenkinimu pažymi, kad 2010 m. birželio 1 d. darbą pradėjo rizikos valdymo vadovas, kuris tiesiogiai atskaitingas generaliniam sekretoriui; palankiai vertina tai, kad 2011 m. gruodžio 16 d. paskelbtos rizikos valdymo gairės, ir pakartoja savo prašymą, kad atsakingam komitetui būtų pateikta rizikos valdymo vadovo 2010 m. veiklos ataskaita ir jis būtų informuojamas apie Parlamento naujos rizikos valdymo politikos įgyvendinimo raidą;

36. prašo, kad atsakingas komitetas iki 2012 m. rugsėjo mėn. pabaigos būtų informuotas apie metodus ir veiksmus, kurių imtasi siekiant nustatyti ir valdyti svarbias pareigybes;

Vadovybės generalinis direktoratas (Vadovybės GD)

Saugumas

37. pažymi, kad nuo 2009 iki 2010 m. saugumui skirtas biudžetas buvo šiek tiek sumažintas nuo 45 980 000 EUR iki 45 590 000 EUR; palankiai vertina tolesnę 2011 m. biudžeto išlaidų (galutiniai asignavimai: 42 830 000 EUR) mažinimo, palyginti su 2010 m., tendenciją ir tai, kad 2011 m. liepos mėn. Biuras patvirtino bendrojo saugumo koncepciją, kurioje numatyta moderniau ir veiksmingiau užtikrinti Parlamento saugumą;

38. pakartoja savo prašymą generaliniam sekretoriui, kad būtų nustatyta, jog EP nariai, įeidami į Parlamento patalpas ar iš jų išeidami, privalo rodyti savo tarnybinius leidimus; siūlo, kad EP narių tarnybiniai leidimai būtų kontroliuojami taip pat ir elektroniniu būdu;  

39.  pažymi, kad administracija nereagavo į Parlamento raginimą perkelti atsakingą apsaugos vadovą į kitas pareigas, nes tose pačiose pareigose yra tas pat direktorius, kaip 2009 ir 2010 m., kai buvo įvykdytos vagystės;

40.  atkreipia dėmesį į faktą, kad vagystės įvyko EP narių kabinetuose, nors šie kabinetai buvo užrakinti, ir tai įrodo, kad kabinetų saugumo lygis nepakankamas; ragina generalinį direktorių imtis skubių priemonių siekiant pagerinti esamą padėtį;

41.  yra susirūpinęs dėl nepakankamo saugumo lygio Parlamento transporto priemonių stovėjimo aikštelėse; pažymi, kad keli automobiliai buvo tyčia apgadinti transporto priemonių stovėjimo aikštelėje Briuselyje; ragina Biurą imtis reikiamų veiksmų padėčiai gerinti;

42.  pakartoja savo prašymą generaliniam sekretoriui iki 2012 m. birželio 30 d. pateikti pasiūlymų dėl veiksmingesnės, saugios ir atsparios sukčiavimui pasirašymo sistemos (įskaitant laiko, kada galima užsiregistruoti, patikrinimą) ir ypač dėl galimos būsimos elektroninės pasirašymo sistemos Parlamento nariams, kuri būtų taikoma pasirašant dokumentus (pvz., pakeitimus) ir elektroniniu parašu patvirtinant savo dalyvavimą, nors ir supranta, kad išlaidų ar sutaupytų lėšų aspektu galima tikėtis labai mažo poveikio;

43. su pasitenkinimu pažymi, kad priėmus Biuro 2010 m. liepos 5 d. sprendimą užbaigtas akreditavimo paslaugų perėmimas; tikisi, kad taikant naują akreditavimo sistemą paslaugos bus teikiamos geriau ir veiksmingiau; mano, kad Parlamento apsaugą būtina gerinti ir modernizuoti ir šiuo tikslu tinkamai specializuoti, visų pirma naudojantis specialiomis atrankos ir įdarbinimo procedūromis ir toliau užtikrinant būtiną dirbančių darbuotojų mokymą darbo vietoje ir kvalifikacijos kėlimo kursus; susidomėjęs laukia bendrojo saugumo koncepcijos plėtotės, ypač suskirstymo į atskiras zonas, dėl kurios turėtų iš esmės pagerėti padėtis, ypač susijusi su EP narių biurų saugumo problemomis;

Pertvarkymas

44. pažymi, kad 2010 m. atliktas esminis Vadovybės generalinio direktorato pertvarkymas; palankiai vertina finansinių funkcijų, viešųjų pirkimų ir saugumo užtikrinimo planavimo ir valdymo centralizavimą 2010 m. kovo mėn. įsteigtame Išteklių direktorate;

Vidaus politikos generalinis direktoratas (Vidaus politikos GD) ir Išorės politikos generalinis direktoratas (Išorės politikos GD)

45.  primena politinę delegacijų svarbą Parlamentui vykdant veiklą Sąjungos viduje ir už jos ribų; vis dėlto pažymi, kad, regis, įvairių delegacijų, ypač veikiančių už Sąjungos ribų, dienos išlaidos vienam nariui labai skiriasi (nuo 1 400 iki 5 300 EUR); ragina Biurą bendradarbiaujant su visais atitinkamais generaliniais direktoratais parengti ekonomiškesnės ir vienodesnės išlaidų delegacijų vizitams struktūros principus, ypač atsižvelgiant į vizitų politinę svarbą ir trukmę, taip pat į optimalų Parlamento narių bei darbuotojų santykį; ragina parengti IT biudžeto konsolidavimo sistemą, pagal kurią būtų suteikiama išsami informacija apie kiekvienos delegacijos biudžetą ir pagerėtų išlaidų valdymas;

Komunikacijos generalinis direktoratas (Komunikacijos GD)

46.  yra susirūpinęs, kad 3 2 4 2 („Dalyvavimas viešuose renginiuose ir jų leidinių bei informacijos išlaidos“) biudžeto eilutė nėra pakankamai skaidri, išskyrus išlaidas, numatytas Teisėkūros observatorijai; mano, kad būtent išlaidos, numatytos pagal 3 2 4 2/01 papunktį, turėtų būti detalizuotos siekiant būsimais ataskaitiniais metais užtikrinti daugiau skaidrumo;

Lankytojų centras (Parlamentariumas)

47.  pažymi, kad į 3 2 4 3 punktą „Lankytojų centras“ įrašyti įsipareigojimai labai padidėjo (+227 proc.), neatsižvelgiant į nepakankamą asignavimų panaudojimą 2009 m., ir siekė 12 725 985 EUR; atkreipia dėmesį į dideles problemas, susijusias su pagalbinių lubų konstrukcijos elementų saugumu, dėl kurių projektas buvo atidėtas 2010 m. ir administracija privalėjo panaikinti 1 000 000 EUR asignavimų, kurie buvo savaime perkelti iš 2009 m. į 2010 m.; pabrėžia, kad bendrosios nustatytos išlaidos sudaro 20 530 000 EUR, t. y. 15,3 proc. didesnės, palyginti su 2007 m.; prašo taikyti apsaugos priemones, kad kitų daug milijonų eurų vertės planų atvejais nebūtų panašaus padidėjimo;

48.  džiaugiasi, kad 2011 m. spalio 14 d. atidarytas Lankytojų centras (iš pradžių planuota atidaryti 2009 m., vykstant Europos Parlamento rinkimams); vis dėlto apgailestauja dėl didelio šio projekto vėlavimo ir viršytų išlaidų; ragina persvarstyti Lankytojų centro veiklą, vos tik jo veiklos laikotarpis sudarys 12 mėnesių, siekiant įvertinti visuomenės reakciją, centro privalumus / trūkumus ir jo sąnaudas / naudą ir užtikrinti, kad centras būtų ekonomiškai naudingas;

Europos istorijos namai

49.  pažymi, kad Biuras 2010 m. liepos 5 d. patvirtino atnaujintą Parlamento komunikacijos strategiją, apimančią Europos istorijos namų projektą, ir kad 2010 m. rugsėjo mėn. tarptautinė komisija įvertino šį projektą; taip pat pažymi, kad šis projektas nebuvo finansuojamas lėšomis, numatytomis pagal 1 0 6 biudžeto skyrių „Rezervas rengiamiems prioritetiniams projektams“, nes visi šio skyriaus asignavimai (5 000 000 EUR) buvo perkelti į 2 1 0 skyrių „Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos“; reikalauja, kad būtų paskelbtas visas finansinis projekto poveikis, ypač atsižvelgiant į sunkumus, kurių kilo dėl požeminės Malbeko (angl. Maalbeek) upės, tekančios po pastato pamatais; pakartoja, jog tikisi, kad bus griežtai laikomasi į veiklos planą įtraukto išlaidų plano;

50.  apgailestauja, kad Biuro ir kitų įstaigų priimti sprendimai dėl Europos istorijos namų nebuvo pagrįsti išsamia galutinių išlaidų, kurios reikalingos kuriant visapusiškai veikiantį projektą, sąmata; rekomenduoja Biurui ir kvestoriams ateityje nepatvirtinti jokio projekto ar iniciatyvos, jei nepateikta atitinkama bendra tiesioginių ir netiesioginių sąnaudų finansinė sąmata;

Lankytojų grupės

51.  pripažįsta lankytojų priėmimo sistemos svarbą didinant informuotumą apie Parlamentą ir jo teisėkūros veiklą; atkreipia dėmesį į pastaruosius lankytojų grupių apmokėjimo sistemos pokyčius, įgyvendintus nuo 2010 m., ir ragina įvertinti naują mokėjimo sistemą ir išlaidų kompensavimo sistemą tam, kad būtų parodytas išlaidų kitimas ir mastas, kokiu mokėjimai atspindi iš tiesų grupių patirtas išlaidas; siūlo Audito Rūmams imtis tolesnių priemonių ir laukia vidaus auditoriaus pastabų apie naujos sistemos įgyvendinimą;

52.  ragina Parlamento administraciją pateikti Parlamentui ataskaitą apie bendrą patirtį, susijusią su iš dalies pakeistomis taisyklėmis, reglamentuojančiomis oficialių lankytojų grupių dydį, ir ypač apie šių taisyklių poveikį organizacijai ir pajėgumų panaudojimui;

53.  dėl akivaizdžių saugumo priežasčių, taip pat turėdamas mintyje Parlamento įvaizdį, išreiškia susirūpinimą dėl fakto, kad institucija lankytojų grupių vadovams išmoka dideles sumas grynaisiais pinigais;

Internetinės televizijos kanalas (Web TV)

54.  apgailestauja, kad televizija Europarl dėl labai mažo tiesioginių žiūrovų skaičiaus(23) (neįskaitant žiūrovų, kurie pritraukiami sudarius partnerystės susitarimus su regioninėmis televizijomis) negali būti laikoma sėkmingu projektu, nepaisant 2010 m. skirto didelio finansavimo, kuris siekė 9 000 000 EUR (3 2 4 6 punktas); palankiai vertina pastangas 2011 m. ir vėlesniais metais 14 proc. sumažinti biudžetą (iki 8 000 000 EUR); vis dėlto apgailestaudamas pripažįsta, kad negalima pagrįsti tolesnių subsidijų, ir ragina generalinį sekretorių Parlamento kompetentingam komitetui pateikti pasiūlymą dėl televizijos veiklos nutraukimo;

Premijos

55.  pažymi, kad su LUX premija susijusios išlaidos 2010 m. sudarė 380 666,18 EUR; yra susirūpinęs, kad 2011 m. išlaidos padidėjo iki 573 722,08 EUR (daugiau negu 50 proc.), ir tikisi, kad nuo 2012 m. ši tendencija iš esmės pasikeis; ypač reikalauja, kad toliau išvardyta veikla būtų apribota, siekiant sumažinti išlaidas:

- daug kainuojanti vidinė reklama Parlamento pastatuose,

- reklamavimo veikla tarptautiniuose kino festivaliuose,

- didelės išlaidos, susijusios su „mini-LUX“ renginių valstybėse narėse sąnaudomis;

56. Atkreipia dėmesį į išlaidas premijoms 2009–2011 m. laikotarpiu:

 

2009

2010

2011

ŽURNALISTIKOS PREMIJA

105 000 EUR

118 059 EUR

154 205 EUR

Sacharovo premija

300 000 EUR

654 542 EUR

652 348 EUR

Karolio Didžiojo jaunimo premija

24 000 EUR

34 000 EUR

35 000 EUR

LUX premija

320 000 EUR

380 666 EUR

573 722 EUR

Iš viso:

749 000 EUR

1 187 267 EUR

1 415 275 EUR

57.  mano, kad dėl išlaidų premijoms 89 proc. padidėjimo 2009–2011 m. laikotarpiu buvo naudotos lėšos, kurios buvo galima geriau panaudotos kitu tikslu; ragina ateityje išlaidas premijoms sumažinti iki 2009 m. lygio;

58.  pažymi, kad su Žurnalistikos premija susijusios išlaidos 2010 m. sudarė 118 059 EUR, t. y. padidėjo 18 proc., palyginti su 2009 m.; yra susirūpinęs, kad 2011 m. išlaidos padidėjo daugiau negu ketvirtadaliu, ir reikalauja, kad šiuo metu, kai baigtas premijos teikimas, prieš imantis bet kokių iniciatyvų šioje ryšių su spauda ar bet kurioje kitoje srityje, būtų atlikta išsami sąnaudų ir naudos analizė;

59.  nemano, kad premijų teikimas turi būti pagrindinė Parlamento veikla, ir reikalauja, kad prieš rengiant naujų premijų iniciatyvas būtų atlikta sąnaudų ir naudos analizė siekiant atsižvelgti į toliau blogėjančią finansinę ir ekonominę padėtį visose valstybėse narėse;

Informacijos biurai / Europos namai

60. atkreipia dėmesį į tai, kad 2010 m. GD įsteigtas Išteklių direktoratas siekiant, be kita ko, centralizuotai koordinuoti viešuosius pirkimus ir sudaryti sąlygas, kad decentralizuotus informacijos biurus mažiau paveiktų pagrindinių darbuotojų perkėlimo iš svarbių postų praktika;

61.  atkreipia dėmesį į tai, kad 978 komandiruočių iš 32 Parlamento informacijos biurų į Briuselį ir Strasbūrą išlaidos iš viso sudarė 944 330 EUR (išlaidos vienai komandiruotei į Briuselį sudarė vidutiniškai 701 EUR ir vienai komandiruotei į Strasbūrą – vidutiniškai 1 064 EUR); pažymi, kad išlaidos komandiruotei iš Liuksemburgo į Briuselį sudaro vidutiniškai 250 EUR, o komandiruotei iš Liuksemburgo į Strasbūrą – vidutiniškai 630 EUR; reikalauja, kad ateityje būtų nurodomos vidutiniškos išlaidos vienai komandiruotei (atsakymų į klausimyną p. 68);

Ryšių biuras Vašingtone

62.  atkreipia dėmesį į 2010 m. balandžio mėn. EP ryšių biuro (angl. EPLO) Vašingtone atidarymą ir į 2010 m. spalio mėn. sukurtą sistemą, kurią taikant keturi pareigūnai siunčiami į komandiruotę vieniems metams; pažymi, kad nors atidarius biurą Vašingtone nesukurta jokių naujų postų, tačiau turėta kitų išlaidų; norėtų gauti informaciją apie minėtų išlaidų lygį 2011 ir 2012 m.; ragina jo struktūros, veiklos ir sąnaudų apžvalgą pateikti Biurui ir šios apžvalgos kopijas pateikti atitinkamiems kompetentingiems komitetams;

Personalo generalinis direktoratas (Personalo GD)

63.  palankiai vertina tai, kad GD, perduodamas kai kurias funkcijas (pvz., lopšelių valdymą) vykdyti trečiosioms šalims ir dažniau naudodamas informacines technologijas tvarkant asmens bylas, pagerino veiklą; džiaugiasi, kad įdiegta IT taikomoji programa „Streamline“;

64. atkreipia dėmesį į 2009 m. gruodžio mėn. Tarybos sprendimo leisti tik 1,85 proc. metinį atlyginimo koregavimą vietoj Komisijos nurodyto ir pasiūlyto 3,7 proc. koregavimo poveikį, dėl kurio susidarė neįvykdytų įsipareigojimų (beveik 6 000 000 EUR arba 1,4 proc.) pagal 1 2 0 0 punktą „Darbo užmokestis ir išmokos“;

65. pažymi, kad Parlamento bendrame personalo plane numatyta 6 285 etatų: 5 348 (arba 85,1 proc.) Parlamento sekretoriate ir 937 (arba 14,9 proc.) frakcijose, t. y. 2009 m. 3,35 proc. daugiau, negu 2010 m. (+204 etatai), ir šio padidėjimo priežastis iš esmės yra didesnė Parlamento atsakomybė 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai;

66.  atkreipia dėmesį į Biuro 2009 m. patvirtintus sekretoriato struktūros pokyčius, įgyvendintus 2010 m. pradžioje rengiantis naujai Parlamento kadencijai ir visų pirma siekiant gerinti paslaugų teikimą Parlamento nariams; atkreipia dėmesį į tai, kad įgyvendinant šiuos pokyčius pertvarkyti Vadovybės, Personalo bei Infrastruktūros ir logistikos generaliniai direktoratai ir sukurtas išteklių direktoratas Vadovybės, Vidaus politikos, Išorės politikos ir Komunikacijos generaliniuose direktoratuose, t. y. keturiuose generaliniuose direktoratuose, kurie atlieka svarbią politinę funkciją;

67. pažymi, kad 2010 m. gruodžio 31 d. dauguma sekretoriato darbuotojų (58,4 proc.) ir administratorių pareigų grupės darbuotojų (51,7 proc.) buvo moterys; palankiai vertina tai, kad 2010 m. aukščiausio ir vidutinio lygio vadovų lygmenyje padaugėjo skaičius moterų, einančių generalinių direktorių pareigas (iki 36,4 proc., t. y. 4 iš 11) ir moterų, einančių skyrių vadovų pareigas (iki 26,2 proc.);

68.  atkreipia dėmesį į sunkumus, kurių kyla įdarbinant pareigūnus ar tarnautojus iš kai kurių valstybių narių, pvz., Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Austrijos arba Nyderlandų, kurių dalis Parlamento sekretoriate yra kur kas mažesnė negu atitinkamos šalies demografinė svarba Sąjungoje(24), ir pažymi, kad darbuotojų, turinčių Belgijos (13,6 proc.) arba Liuksemburgo (2,3 proc.) pilietybę, dalis yra palyginti didelė, šito priežastis – Parlamento darbo vietos; prašo Biuro persvarstyti įdarbinimo procedūras ir reikalavimus siekiant nustatyti, kokių sunkumų galėtų dėl jų galėtų kilti įdarbinant darbuotojus iš minėtų valstybių narių;

Komandiruotės į tris darbo vietas / Komandiruočių išlaidos

69.  pažymi, kad 2010 m. darbuotojai vyko į 33 200 komandiruočių (oficialios kelionės), iš viso tai sudaro 98 629 komandiruočių dienas, daugeliu atvejų buvo keliaujama iš vienos į kitą iš trijų Parlamento darbo vietų; pakartoja, kad reikia vengti nebūtinų komandiruočių tarp trijų darbo vietų ir su jomis susijusių išlaidų ir reikalauti sistemingesnių ir dokumentais pagrįstų pagrindimų bei užtikrinti geresnę priežiūrą; prašo, kad atliekant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą generalinis sekretorius pateiktų ataskaitą apie lėšas, kurios buvo sutaupytos toliau racionalizuojant komandiruočių rengimą, ir apie tolesnes iniciatyvas, kurių imtasi arba kurios rengiamos siekiant sumažinti komandiruočių skaičių; toliau mano, kad apskritai komitetų posėdžiai neturėtų vykti Strasbūre, išskyrus tuos komitetus, kurių darbotvarkė tiesiogiai susijusi su tos savaitės sesijos darbotvarkėje numatytais pranešimais arba diskusijomis; ragina Audito Rūmus toliau analizuoti esamas komandiruočių procedūras ir pateikti rekomendacijas siekiant pagerinti jų efektyvumą; prašo generalinio sekretoriaus ypač pervarstyti postus, esančius ne Briuselyje, visų pirma, susijusius su darbuotojais, kurie nuolat važiuoja į komandiruotes į Briuselį, siekiant nustatyti, ar nereikėtų šių darbuotojų perkelti; mano, kad galbūt reikia persvarstyti susitarimą su Liuksemburgo valdžia, pagal kurį nustatytas Parlamento personalo, dirbančio Liuksemburge, skaičius neatsižvelgiant į jokius atsirandančius Parlamento poreikius;

Parlamento narių ir Parlamento narių padėjėjų statutai

70.  su pasitenkinimu pažymi, kad perėjimas prie šios naujos įdarbinimo sistemos iš esmės neturėjo poveikio biudžetui, nes apie 15 darbuotojų administruoja maždaug 1400 padėjėjų įdarbinimą, ir tikisi gauti ataskaitą apie šios naujos įdarbinimo sistemos įgyvendinimą, visas su ja susijusias tiesiogines ir netiesiogines sąnaudas, įskaitant Komisijos išmokėtas bedarbio pašalpas;

71. pažymi, kad dar nepašalinti Audito Rūmų nustatyti padėjėjų komandiruočių, į kurias jie vyko nuosavais automobiliais, išlaidų dokumentacijos ir jų atsekamumo trūkumai; ragina Parlamento administraciją kuo greičiau surasti skaidrų ir ženklų šio klausimo sprendimą;

Infrastruktūros ir logistikos generalinis direktoratas (Infrastruktūros ir logistikos GD)

Pastatai / Nekilnojamojo turto politika

72.    atkreipia dėmesį į 2010 m. kovo 24 d. Biuro patvirtintą vidutinės trukmės ir ilgalaikę nekilnojamojo turto politiką (strategiją dėl pastatų) ir jos pagrindinius kriterijus:

i)       pirmenybės teikimas pirkimui, o ne nuomai, laikantis Audito Rūmų rekomendacijų;

ii)      greitas išlaidų apmokėjimas, susijęs su nekilnojamojo turto politika (t.y. kuo skubesnis paskolų apmokėjimas);

iii)     geografinis pastatų sutelkimas trijose darbo vietose;

iv)     ypatingas dėmesys pastatų priežiūrai ir atnaujinimui;

v)      kuo didesnis Parlamento integravimas į miesto aplinką;

vi)     kuo geresnių galimybių patekti į Parlamentą neįgaliesiems sudarymas ir aukščiausių asmens saugumo, sveikatos ir gerovės standartų įgyvendinimas;

vii)    kiek įmanoma didesnio Parlamento ekologiškumo užtikrinimas;

73.    pažymi, kad pastatų visose trijose darbo vietose priežiūros, tvarkymo, eksploatavimo ir valymo išlaidos padidėjo nuo 33 700 000 EUR 2009 m. iki 38 700 000 EUR 2010 m. ir kad prognozuojamas tolesnis išlaidų didėjimas 2011–2013 m. laikotarpiu, išskyrus nedidelį išlaidų sumažėjimą Liuksemburge 2013 m.; taip pat atkreipia dėmesį į energijos suvartojimo ir komunalinių paslaugų išlaidas, kurios tuo pačiu laikotarpiu didėjo ne taip pastebimai, bet nuolatos;

74.    atkreipia dėmesį į 2010 m. labai sumažėjusias nuomos įmokas (5 700 000 EUR palyginus su 58 600 000 EUR 2008 m. – tai buvo didžiausia suma pastaraisiais metais), pažymi mažesnius išlaidų pastatų nuomai svyravimus (25 300 000 EUR 2010 m., palyginti su didele 31 200 000 EUR suma 2006 m. ir maža 19 900 000 EUR suma 2007 m.), taip pat atkreipia dėmesį į skirtingas už pastatus sumokėtas sumas, kurių didžiausia buvo 165 900 000 EUR 2006 m., 2009 m. nebuvo jokių išlaidų, o 2010 m. suma sudarė 20 200 000 EUR;

75.    su pasitenkinimu pažymi, kad remiantis atsakymais į biudžeto įvykdymo patvirtinimo klausimyną, iš apskaičiavimų galima spręsti, kad, jei institucija būtų nuomojusi visus savo pastatus, 2010 m. biudžete būtų turėjusi numatyti papildomas 163 000 000 EUR išlaidas, kurios būtų sudarę 10 proc. viso institucijos biudžeto; taigi pritaria šiai pastatų pirkimo politikai, kurią jau keleri metai primygtinai rekomenduoja Audito Rūmai, naujausia rekomendacija pateikta Specialiojoje ataskaitoje Nr. 2/2007 dėl institucijų išlaidų pastatams;

76.    pažymi, kad 2010 m. asbesto šalinimo iš trijų pastatų Strasbūre darbų didelę dalį išlaidų, kurios sudarė 2 464 701 EUR, kompensavo Strasbūro miestas ir sumokėjo 2 015 000 EUR;

77.    pažymi, kad 2010 m. sausio 27 d. Belgijos valstybė padengė 85 987 000 EUR Parlamento išlaidų, susijusių su sklypų Willy Brandt ir József Antall pastatams parengimu ir su stogo virš geležinkelio stoties „Brussels-Luxembourg“ statyba; pabrėžia, kad ši suma pagal Finansinį reglamentą į sąskaitas įtraukta kaip asignuotosios įplaukos ir panaudota nekilnojamojo turto projektams finansuoti;

78.    atkreipia dėmesį į REMARD pastato Briuselyje pirkimą (11 000 000 EUR) ir sprendimą įsigyti Europos namus Sofijoje (9 240 000 EUR); apgailestauja, kad dėl ribotos rinkos priežiūros, atnaujinimo ir pirkimo išlaidos yra nepagrįstai didelės ir sudėtinga užtikrinti derybų konfidencialumą; mano, jog taikant persvarstytame Finansiniame reglamente siūlomą reikalavimą, kad institucijos skelbtų savo pastatų planus daugelį metų į priekį, išlaidos institucijoms ir mokesčių mokėtojams būtų nedidelės;

79.    pažymi, kad persvarstytame Finansiniame reglamente numatytas leidimas tiesiogiai finansuoti pastatus turėtų teigiamą poveikį, nes tai Parlamentui sudarytų galimybę naudotis paskolomis nesikreipiant į trečiąsias šalis, taigi būtų sumažintos išlaidos ir tuo pat metu padidėtų skaidrumas; pabrėžia, kad taip jau daroma KAD pastato Liuksemburge finansavimo atveju, kai buvo susitarta dėl partnerystės su Europos investicijų banku, kuris suteikia 50 proc. lėšų;

80.    atsižvelgdamas į tai, reikalauja pateikti išsamią jau turėtų išlaidų, susijusių su Konrado Adenauerio (KAD) pastatu Liuksemburge, finansinę ataskaitą, taip pat planuojamų išlaidų per kitus 20 metų ataskaitą, taip pat primygtinai reikalauja, kad būtų paskelbtos išsamios tikėtinos visos statybos išlaidos, tikėtinos eksploatacijos išlaidos ir kitos išlaidos, kurios bus patirtos dėl šio pastato statybos ir eksploatacijos;

81.    džiaugiasi generalinio sekretoriaus patikinimu, kad daugiau neskiriama biurų lobistams arba fondams, tačiau pažymi, kad iki 2011 m. gruodžio 31 d. „Pegasus“ fondas ir „Kangaroo Group“ organizacija vis dar naudojosi biurais Parlamento patalpose;

82.    apgailestauja, kad 2010 m. biurų patalpomis naudojosi akredituotos lobistų organizacijos, taigi šioms organizacijoms buvo sudarytos lengvatinės sąlygos ES mokesčių mokėtojų išteklių sąskaita;

Viešojo maitinimo galimybės

83.    pakartoja savo raginimą surasti įvairesnių maitinimo galimybių Parlamento pastatuose ir, kai baigsis dabartinės sutarties galiojimo laikotarpis, liautis teikti monopoliją vienam maitinimo paslaugų teikėjui;

Vertimo raštu generalinis direktoratas (Vertimo raštu GD) ir Vertimo žodžiu ir konferencijų generalinis direktoratas (Vertimo žodžiu ir konferencijų GD)

84.    pažymi, kad 2010 m. iš viso buvo išversta 1 721 191 puslapių (iš jų 1 033 176 arba 60 proc. – pačioje institucijoje), ir palankiai vertina tai, kad Vertimo raštu GD laiku parengė visus balsavimui reikalingus dokumentus ir 90 proc. visų vertimų buvo pateikti iki nustatytų terminų, nepaisant to, kad 65 proc. prašymų dėl vertimo buvo pateikti per vėlai (t. y. nesilaikant dešimties darbo dienų laikotarpio, nustatyto daugiakalbystės kodekse);

85.    su pasitenkinimu pažymi, kad Vertimo raštu GD produktyvumas didėja ir veiksmingiau panaudojamas biudžetas kartu užtikrinant, kad būtų išlaikoma daugiakalbystė; šiomis aplinkybėmis pabrėžia, kad vidaus produktyvumas padidėjo nuo 1500 iki 1800 puslapių per metus; džiaugtųsi, jei būtų paskelbti visų kalbos skyrių produktyvumo duomenys;

86.    vis dėlto pabrėžia, kad po to, kai 2008–2009 m. laikotarpiu Daugiakalbystės elgesio kodekso laikymosi atvejų padaugėjo daugiau kaip 10 proc., 2009–2010 m. laikotarpiu laikymosi rodiklis sumažėjo(25); ragina komitetus, delegacijas ir frakcijas griežtai laikytis terminų, nustatytų šiame elgesio kodekse;

87.    palankiai vertina naują vertimo žodžiu ad personam paslaugą, kurią Parlamento nariams siūlo Vertimo žodžiu ir konferencijų GD ir kuri teikiama po 2010 m. pradėto bandomojo projekto;

Finansų generalinis direktoratas (Finansų GD)

88.    su pasitenkinimu pažymi, kad sutrumpėjo sąskaitų faktūrų apmokėjimo laikotarpis vidutiniškai iki 21 dienos 2010 m.;

Transporto išlaidos

89.    pažymi, kad 2010 m. Parlamento narių ir darbuotojų kelionės išlaidos sudarė 107 000 EUR (26) (arba 6,6 proc. visų galutinių asignavimų) ir kad šiuo metu siekiama jas sumažinti iki 5 proc.; mano, kad reikėtų apsvarstyti galimą tolesnį išlaidų mažinimą panaudojant sukauptas oro mylias;

Kelionių agentūra

90.    pažymi, kad galutiniai asignavimai kelionių agentūrai 2010 m. sudarė 1 438 000 EUR ir įsipareigojimų lygis buvo aukštas (94 proc.); taip pat pažymi, kad kelionių agentūra susidera dėl kainų su oro transporto bendrovėmis, tai reiškia, kad už geriausią paslaugą mokama vidutinė kaina; vis dėlto pabrėžia, jog tai nereiškia, kad konkrečią kelionės dieną neįmanoma gauti paslaugos už geresnę kainą, užsakant paslaugą tiesiogiai per kelionių organizatorius; ragina užsakyti nepriklausomą tyrimą siekiant atlikti kelionių agentūros, jos struktūros ir veiklos finansinį auditą; ragina esamos kelionių agentūros rangovą labiau stengtis užtikrinti, kad EP nariams ir personalui visada būtų siūlomos pigiausios pasirinktys; be to, ragina atitinkamą direktoratą stebėti kelionių agentūros teikiamų paslaugų lygius ir ekonominį naudingumą ir pateikti atitinkamam Parlamento komitetui ataskaitą iki 2012 m. pabaigos;

91.    apgailestauja, kad kai kuriais atvejais kelionių agentūra nesiūlo geriausios kainos, palyginti su kitomis internetu ar tiesiogiai paslaugas teikiančiomis kelionių agentūromis; prašo, kad Finansų GD parengtų tinkamą kontrolės mechanizmą, kurį taikant būtų užtikrinamas geriausias kokybės ir kainos santykis;

92.    mano, kad siekiant nustatyti geriausią konkretaus skrydžio kainą būtina nurodyti palyginamąją skrydžio kainą;

93.    mano, kad Parlamentas turėtų liautis sudarinėti monopolistines sutartis, kai tik galima, ir mano, kad naudojantis daugiau kaip vienos kelionių agentūros paslaugomis būtų galima EP nariams ir personalui užtikrinti mažesnes išlaidas ir geresnį aptarnavimą;

Kaupiamieji perkėlimai

94.    palankiai vertina tai, kad 2010 finansinių metų pabaigoje nebuvo taikyta kaupiamųjų perkėlimų procedūra, kaip Parlamento Biudžeto kontrolės komitetas buvo prašęs per pastaruosius metus, taigi buvo išvengta didelio skirtumo tarp planuoto metų biudžeto ir jo įvykdymo, kaip būdavo ankstesniais metais, ir mano, kad visos Sąjungos institucijos ateinančiais metais galėtų sudaryti geresnes sąlygas tikrinimui ir biudžeto įvykdymo patvirtinimui, jei biudžeto sudarymo procedūros metu skaidriai planuotų pastatų išlaidas;

Pensijų fondai

95.    pažymi, kad nors 2010 m. savanoriško pensijų kaupimo fondo turto vertė padidėjo 13,3 proc., nes investicijų rinkos palaipsniui atsigavo po 2008 m. visuotinės finansų krizės, 2010 m. gruodžio 31 d. savanoriško pensijų fondo deficitas buvo 178 960 000 EUR, dėl to rūpinamasi dėl galimo fondo įsipareigojimų nevykdymo; primena, kad Parlamentas užtikrina teisę į mokamą pensiją visiems ankstesniems ir kai kuriems dabartiniams šio savanoriško pensijų kaupimo fondo nariams tuo atveju, kai šis fondas negali ir jei negalėtų vykdyti savo įsipareigojimų; norėtų gauti informaciją apie tai, kaip ir pagal kurią biudžeto eilutę Parlamentas vykdys savo įsipareigojimus tokiu atveju;

96.    pripažįsta, kad du trečdalius įmokų į šį fondą tiesiogiai sumoka Parlamentas, o ne atskiri nariai; primena fondo nariams, kad jų įmokos yra savanoriškos, ir primygtinai reikalauja, kad Parlamentas nemokėtų jokių kitų papildomų finansinių įnašų siekiant, kad fondas galėtų vykdyti mokėjimų įsipareigojimus, ar siekiant sumažinti fondo deficitą, kuris galbūt nebuvo pakankamai apibrėžtas iš pat pradžių;

97.    taip pat pažymi, kad įsipareigojimai, prisiimti taikant Parlamento narių išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo taisykles ir susiję su pensijomis likusiam gyvam sutuoktiniui ir su invalidumo pensijomis (II priedas), sudaro 28 950 000 EUR; pabrėžia, kad 195 640 000 EUR suma panaudota padengti išlaidoms tais atvejais (dažniausiai susijusiais su EP nariais iš Italijos ir Prancūzijos), kai skyrėsi nacionalinės ir Europos Parlamento taisyklės dėl pensijų (III priedas), ir 152 210 000 EUR suma, susijusi su naujai nustatyta statutine schema (šis skaičius kasmet didės); atkreipia dėmesį į tai, kad neskirta jokių lėšų šioms išlaidoms padengti;

Naujovių ir technologinės pagalbos generalinis direktoratas (Naujovių ir technologinės pagalbos GD)

98.    atkreipia dėmesį į 2009 m. liepos 17 d. ir 2010 m. spalio 18 d. Biuro sprendimus Parlamente išplėsti zonas, kuriose prieinamas bevielis tinklas (angl. Wi-Fi), kad jos apimtų posėdžių salę, komitetų patalpas, EP narių biurus ir viešąsias patalpas ir Briuselyje, ir Strasbūre (1-asis projekto etapas: 7 878 000 EUR); prašo Naujovių ir technologinės pagalbos GD sudaryti galimybę atskiriems EP nariams prašyti, kad ateityje jiems nebūtų siunčiami popieriniai dokumentai, skirti komiteto posėdžiams, kai naudojamasi e. komiteto paslauga; mano, kad tai galėtų paspartinti šio sėkmingą šio projekto įgyvendinimą;

99.    palankiai vertina EP interneto svetainės naują grafinį apipavidalinimą, kuris vykdomas priėmus Biuro 2010 m. lapkričio 22 d. sprendimą „Būsimojo Europos Parlamento pristatymo internete strategija. EP interneto svetainės atnaujinimas“; ragina gerinti interneto svetainės paramą, ypač atliekant reguliarius patikrinimus;

100.  džiaugiasi, kad 2010 m. pradėta naudoti AT4AM sistema, pagal kurią EP nariams lengviau iš dalies keisti siūlomus teisėkūros ir su teisėkūra nesusijusius dokumentus;

101.  su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į nuo 2010 m. toliau atliekamus patobulinimus informacinių technologijų sektoriuje, dėl kurių: padidėjo gebėjimai pagrindinius aspektus valdyti institucijos viduje, vyksta veiklos perėmimas, sukurti pagrindiniai bendro valdymo organai (IRT inovacijų strategijos komitetas ir IRT inovacijų valdymo komitetas), nustatytos IT planavimo funkcijos ir ataskaitų teikimo apie IT vystymo projektų statusą sistema ir rengiama skaidraus trumpalaikio planavimo metodika; džiaugiasi tuo, kad šis generalinis direktoratas plačiai taiko darbo rodiklius; išreiškia susirūpinimą dėl didėjančios rizikos, susijusios su neteisėta prieiga prie Parlamento informacijos ir ryšių technologijų sistemų ir manipuliavimo jomis, taip pat mano, kad būtina nedelsiant parengti veiksmingą ilgalaikę strategiją siekiant apsaugoti šias sistemas; prašo generalinio sekretoriaus nuolat informuoti apie priemones, kurių imtasi šiuo tikslu;

Naujovių ir technologinės pagalbos GD viešieji pirkimai

102.  ragina Naujovių ir technologinės pagalbos GD geriau parengti viešųjų pirkimų procedūras, ypač pagrindų sutarčių, kurios dažnai yra sudėtingos, atveju ir nustatyti sutartinius įsipareigojimus, susijusius su rezultatais, o ne tiesiog su našumu, taip pat geriau apibrėžti Parlamento poreikius ir tikslus; siūlo, kad pagrindų sutarčių atveju Parlamentas, užuot taikęs nuostatas dėl sankcijų, turėtų siekti gauti kompensaciją iš tiekėjo ar paslaugų teikėjo, kuris nevykdo savo įsipareigojimų, arba pagrasinti, kad nesudarys darbo sutarčių ateityje;

Nauja balsavimo įranga ir vertimo žodžiu įranga

103.  pažymi, kad nauja balsavimo įranga didžiosiose posėdžių salėse kainavo 2 135 623 EUR ir buvo visiškai finansuota iš 2010 m. asignavimų; taip pat pažymi, kad balsavimo įrangos priežiūros ir techninės pagalbos išlaidos 2010 m. sudarė 147 149 EUR;

Frakcijos (4 0 0 0 biudžeto punktas)

104.  pažymi, kad 2010 m. į 4 0 0 0 biudžeto punktą įrašyti asignavimai panaudoti, kaip toliau nurodyta:

Frakcija

2010

2009

Metiniai asignavimai

Nuosavi ištekliai ir perkelti asignavimai

Išlaidos

Metinių asignavimų panaudojimo rodiklis

Į kitą laikotarpį perkeltos sumos

Metiniai asignavimai

Nuosavi ištekliai ir perkelti asignavimai

Išlaidos

Metinių asignavimų panaudojimo rodiklis

Į kitą laikotarpį perkeltos sumos (2010 m.)

PPE (buvusi PPE-DE)

19 990

2 392

20 662

103,36 %

1 720

19 715

7 782

25 314

128,40 %

2 182

S&D (buvusi PSE)

14 011

4 629

13 359

95,35 %

5 281

14 235

6 999

16 750

117,67 %

4 483

ALDE

6 262

2 240

6 160

98,37 %

2 342

6 441

3 065

7 328

113,77 %

2 178

Verts/ALE

3 896

1 188

3 893

99,92 %

1 191

3 360

1 055

3 235

96,28 %

1 179

GUE/NGL

2 531

1 065

2 525

99,76 %

1 071

2 673

1 487

3 102

116,05 %

1 057

UEN

-

 

 

 

 

1 417

1 452

2 552

180,10 %

0

IND/DEM

-

 

 

 

 

775

1 023

1 048

135,23 %

0

ECR

3 648

398

3 362

92,16 %

684

1 788

3

1 415

79,14 %

376

EFD

2 201

419

1 799

81,74 %

821

1 113

1

701

62,98 %

413

Nepriklausomi nariai

1 234

248

828

67,10 %

409

1.169

348

925

79,13 %

248

Iš viso

53 773

12 579

52 588

97,80 %

13 519

52 686

23 215

62 370

118,38 %

12 116

 

* visi ištekliai nurodyti tūkstančiais EUR

** 2009 metai dėl 2009 m. birželio mėn. vykusių Parlamento rinkimų padalyti į dvejus finansinius metus. 2009 m. skaičiai lentelėje reiškia 2009_1 ir 2009_2 laikotarpių sumas.

Po 2009 m. Europos Parlamento rinkimų liovėsi egzistavusios UEN ir IND/DEM frakcijos ir buvo suformuotos dvi naujos ECR ir EFD frakcijos.

105.  palankiai vertina Parlamento administracijos įsipareigojimą, kuris cituojamas Audito Rūmų ataskaitoje, skaičiuoti frakcijų lėšų perkėlimus rinkimų metų pabaigoje per ištisus kalendorinius metus, o ne per du atskirus pusmečius; palankiai vertina akivaizdžiai geresnį finansinį prognozavimą, apie kurį galima spręsti iš fakto, kad frakcijos negrąžino jokių 2010 m. nepanaudotų asignavimų;

Europos politinės partijos ir Europos politiniai fondai

106.  pažymi, kad 2010 m. asignavimai pagal 4 0 2 0 ir 4 0 3 0 biudžeto punktus panaudoti, kaip toliau nurodyta(27):

Partija

Santrumpa

Nuosavi ištekliai*

EP dotacija

Pajamos, iš viso

EP dotacijų % nuo visų tinkamų finansuoti išlaidų (daugiausiai 85 %)

Įplaukų perteklius (perkėlimas į rezervą) arba praradimas

Europos liaudies partija

EPP

1 413

4 959

6 372

85 %

429

Europos socialistų partija

PES

914

3 395

4 310

80 %

2

Europos liberalų demokratų ir reformų partija

ELDR

379

1 554

1 933

85 %

77

Europos žaliųjų partija

EGP

365

1 055

1 420

85 %

170

Europos konservatorių ir reformatorių aljansas

AECR

58

327

386

85 %

0

Europos kairiųjų partija

EL

200

708

908

71 %

-90

Europos demokratų partija

EDP/PDE

95

424

519

85 %

12

Europos laisvasis aljansas

EFA

77

339

416

85 %

17

ES demokratai

EUD

35

176

211

85 %

-17

Europos krikščionių politinis judėjimas

ECPM

55

208

264

85 %

3

Iš viso

 

3 591

13 145

16 739

83 %

603

(*) visi ištekliai nurodyti tūkstančiais EUR

Fondas

Santrumpa

Susijęs su partija

Nuosavi ištekliai*

EP dotacija

Pajamos, iš viso

EP dotacijų % nuo visų tinkamų finansuoti išlaidų (daugiausiai 85 %)

Europos studijų centras

CES

EPP

615

2 928

3 543

83 %

Europos pažangiųjų tyrimų fondas

FEPS

PES

366

2 136

2 502

85 %

Europos liberalų forumas

ELF

ELDR

117

658

775

85 %

Žaliasis Europos fondas

GEF

EGP

119

674

794

85 %

Transformuoti Europą

TE

EL

87

475

562

85 %

Europos demokratų institutas

IED

PDE

36

197

233

85 %

ES demokratijos fondas

FEUD

EUD

20

122

142

85 %

Centras Maurits Coppieters

CMC

EFA

27

156

183

85 %

Nauja kryptis

ND

AECR

92

404

496

84 %

Iš viso

 

 

1.479

7.750

9.230

84 %

(*) visi ištekliai nurodomi tūkstančiais EUR

107.  atkreipia dėmesį į pokyčius nuo 2010 m., įskaitant vadovų apsilankymų, atliekant biudžeto, įdarbinimo, konkursų rengimo ir kitų sistemų imčių tikrinimus;

Ekologiškas Parlamentas

108.  atkreipia dėmesį į 2010 m. Biuro priimtą CO2 veiksmų planą; džiaugiasi, kad kur kas mažiau naudojama energijos Parlamento darbo vietoje Strasbūre, t. y. 2010 m. 74 proc. mažiau, palyginti su 2006 m.; vis dėlto apgailestauja, kad Parlamento darbo vietos Strasbūre anglies pėdsakas, atspindintis 2010 m. suvartotą energiją, buvo 1 533 tonos CO2;

109.  mano, kad reikėtų apsvarstyti galimybę pagerinti aplinką ir sutaupyti Parlamento biudžeto lėšų naudojantis skirtingais darbo metodais, kurie yra ekologiškesni ir pigesni, tačiau nemenkina Parlamento darbo, įskaitant vaizdo konferencijas;

110.  palankiai vertina 2010 m. gruodžio mėn. įdiegtą „trečiosios šalies mokėjimo sistemą“, taikomą NMBS/SNCB(28) sezoniniams bilietams Briuselyje, pagal kurią Parlamentas savo darbuotojams apmoka 50 proc. individualaus metinio sezoninio bilieto kainos; ragina savo administraciją imtis reikiamų priemonių, kad būtų kompensuojamos išlaidos ir tiems darbuotojams, kuriems reikia derinti geležinkelio ir miesto transportą; mano, kad ši priemonė galėtų toliau skatinti naudoti viešąjį transportą ir dėl to būtų sumažintas Parlamento anglies pėdsakas;

111.  palankiai vertina 2010 m. vykdytus logistikos srities bandomuosius projektus (pvz., aplinką mažiau teršiančių automobilių, kurie atitinka EURO 5 standartą, įsigijimas, mokymų, kaip vairuoti aplinką tausiuoju būdu, vairuotojams ir kraustytojams rengimas, bendras dėžių darbo dokumentų transportavimui naudojimas, apie 33 proc. sumažinant išmetamo anglies dioksido kiekį šioje srityje), kurie yra dalis Aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) veiksmų plano;

112.  palankiai vertina 2010 m. lapkričio 10 d. Biuro priimtą darbo grupės pastatų, transporto ir ekologiškos Parlamento veiklos klausimais pasiūlymą persvarstyti taisykles, reglamentuojančias Parlamento narių tarnybinių automobilių naudojimą, tai leido Parlamentui modernizuoti savo automobilių parką, įsigyti aplinką mažiau teršiančių automobilių ir organizuoti grupinį transportą aukštiems pareigūnams skirtais mikroautobusais į oro uostus Briuselyje ir Strasbūre.

Atskira diskusija plenariniame posėdyje dėl Parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimo

113.  ragina Pirmininkų sueigą tvarkaraštyje numatyti kitą diskusijų dėl Parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimo laiką nei numatytas diskusijoms dėl kitų biudžeto įvykdymo patvirtinimo ataskaitų tam, kad EP nariai turėtų galimybę skirti išskirtinį dėmesį savo pačių institucijos biudžeto įvykdymo patvirtinimui;

114.  siūlo Biurui į savo darbotvarkę įtraukti diskusiją dėl rezoliucijos dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo po to, kai ji bus priimta plenariniame posėdyje.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

26.3.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

3

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marta Andreasen, Inés Ayala Sender, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, Christofer Fjellner, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Barbara Weiler

(1)

OL L 64, 2010 3 12.

(2)

OL C 332, 2011 11 14, p. 1.

(3)

OL C 167, 2011 6 7, p. 1.

(4)

OL C 326, 2011 11 10, p. 1.

(5)

OL C 332, 2011 11 14, p. 134.

(6)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(7)

PE 349.540/Bur/ann/def.

(8)

OL C 87 E, 2010 4 1, p. 327.

(9)

OL C 212 E, 2010 8 5, p. 244.

(10)

OL L 64, 2010 3 12.

(11)

OL C 332, 2011 11 14, p. 1.

(12)

OL C 167, 2011 6 7, p. 1.

(13)

OL C 326, 2011 11 10, p. 1.

(14)

OL C 332, 2011 11 14, p. 134.

(15)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(16)

PE 349.540/Bur/ann/def.

(17)

OL C 87 E, 2010 4 1, p. 327.

(18)

OL C 212 E, 2010 8 5, p. 244.

(19)

Savaiminiai perkėlimai: 180 265 823 EUR, nesavaiminiai perkėlimai: 10 100 000 EUR;

(20)

Paskelbta: http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201109/20110913ATT26546/20110913ATT26546EN.pdf

(21)

OL L 252, 2010 9 25, p. 3.

(22)

Metinė Europos Parlamento sudarytų sutarčių ataskaita, 2010 m. p. 38 ir 39.

(23)

Nuo 11 000 iki 66 000 (vidurkis – mažiau negu 30 000) žiūrovų per mėnesį 2010 m.

(24)

Darbuotojų dalis / demografinė svarba: Vokietija: 6,4 proc. / 16,3proc., Jungtinė Karalystė: 4,4 proc. / 12,4 proc., Austrija: 1 proc. / 1,67 proc., Nyderlandai: 2,7% / 3,3 %,

Šaltiniai: EP 2010 m. socialinės padėties tyrimas, 2011 m. gruodžio mėn., ir Eurostatas.

(25)

Vertimo raštu GD metinės veiklos ataskaita, p. 8.

(26)

1 0 0 4 (Įprastinės kelionės išlaidos) ir 1 0 0 5 (Kitos kelionės išlaidos) punktų ir 3 0 0 straipsnio (Personalo komandiruočių ir kelionės į tris darbo vietas išlaidos) galutinių asignavimų suma yra: 106 718 500 EUR.

(27)

Šaltinis: 2011 m. rugsėjo 12 d. Biuro posėdžio protokolas, 12 punktas (Generalinio sekretoriaus pranešimas D(2011)32179, PE469.487/BUR).

(28)

Belgijos nacionalinė geležinkelių bendrovė.

Atnaujinta: 2012 m. balandis 26 d.Teisinis pranešimas