Postup : 2011/2202(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0120/2012

Predkladané texty :

A7-0120/2012

Rozpravy :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Hlasovanie :

PV 10/05/2012 - 12.8
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


SPRÁVA     
PDF 339kWORD 357k
10. apríl 2012
PE 473.917v01-00 A7-0120/2012

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, oddiel I – Európsky parlament

(COM(2011)0473 – C7-0257/2011 – 2011/2202(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Bogusław Liberadzki

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, oddiel I – Európsky parlament

(COM(2011)0473 – C7-0257/2011 – 2011/2202(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2010(1),

–   so zreteľom na ročnú účtovnú závierku Európskej únie na rozpočtový rok 2010 (COM(2011)0473 – C7 0257/2011)(2),

–   so zreteľom na správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení – oddiel I – Európsky parlament – rozpočtový rok 2010(3),

–   so zreteľom na výročnú správu vnútorného audítora za rozpočtový rok 2010,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2010 spolu s odpoveďami inštitúcií(4),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(5) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2010 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na článok 314 ods. 10 a článok 318 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 106a Zmluvy o Euratome,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6), a najmä na jeho články 145, 146 a 147,

–   zreteľom na článok 13 vnútorných pravidiel o plnení rozpočtu Európskeho parlamentu(7),

–      so zreteľom na článok 147 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého každá inštitúcia Únie uskutoční všetky nevyhnutné opatrenia, aby tak zohľadnila poznámky, ktoré sú súčasťou rozhodnutia Európskeho parlamentu o absolutóriu,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 10. marca 2009 o usmerneniach pre rozpočtový postup na rok 2010 – oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX(8),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 5. mája 2009 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2010(9),

–   so zreteľom na článok 77, článok 80 ods. 3 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0120/2012),

A. keďže v audite Dvora audítorov bolo uvedené, že pokiaľ ide o administratívne výdavky v roku 2010, všetky inštitúcie uspokojivo spravovali systémy dohľadu a kontroly, ktoré sa vyžadujú v nariadení o rozpočtových pravidlách, a v 93 % z 58 platieb podrobených auditu sa nevyskytli významné chyby;

B.  keďže generálny tajomník 16. júna 2011 potvrdil, že má primeranú istotu, že rozpočet Európskeho parlamentu sa plnil v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia a že stanovený rámec kontroly poskytuje požadované záruky, pokiaľ ide o zákonnosť a správnosť príslušných operácií;

1.  udeľuje svojmu predsedovi absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskeho parlamentu za rozpočtový rok 2010;

2.  uvádza svoje poznámky v pripojenom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, oddiel I – Európsky parlament

(COM(2011)0473 – C7-0257/2011 – 2011/2202(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2010(10),

–   so zreteľom na ročnú účtovnú závierku Európskej únie na rozpočtový rok 2010 (COM(2011)0473 – C7 0257/2011)(11),

–   so zreteľom na správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení – oddiel I – Európsky parlament – rozpočtový rok 2010(12),

–   so zreteľom na výročnú správu vnútorného audítora za rozpočtový rok 2010,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2010 spolu s odpoveďami inštitúcií(13),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(14) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2010 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na článok 314 ods. 10 a článok 318 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 106a Zmluvy o Euratome,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(15) (nariadenie o rozpočtových pravidlách), a najmä na jeho články 145, 146 a 147,

–   zreteľom na článok 13 vnútorných pravidiel o plnení rozpočtu Európskeho parlamentu(16),

–   so zreteľom na článok 147 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého každá inštitúcia Únie uskutoční všetky nevyhnutné opatrenia, aby tak zohľadnila poznámky, ktoré sú súčasťou rozhodnutia Európskeho parlamentu o absolutóriu,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 10. marca 2009 o usmerneniach pre rozpočtový postup na rok 2010 – oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX(17),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 5. mája 2009 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2010(18),

–   so zreteľom na článok 77, článok 80 ods. 3 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0120/2012),

A. keďže v audite Dvora audítorov bolo uvedené, že pokiaľ ide o administratívne výdavky v roku 2010, všetky inštitúcie uspokojivo spravovali systémy dohľadu a kontroly, ktoré sa vyžadujú v nariadení o rozpočtových pravidlách, a v 93 % z 58 platieb podrobených auditu sa nevyskytli významné chyby;

B.  keďže generálny tajomník 16. júna 2011 potvrdil, že má primeranú istotu, že rozpočet Európskeho parlamentu sa plnil v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia a že stanovený rámec kontroly poskytuje požadované záruky, pokiaľ ide o zákonnosť a správnosť príslušných operácií;

C. keďže niektoré otázky, ktoré boli prednesené počas rozpráv o absolutóriu za rok 2010 vo Výbore pre kontrolu rozpočtu, presahovali rámec osobitných otázok týkajúcich sa roku 2010 a boli začlenené do širokých otázok predložených výborom, súčasná správa zostáva zameraná hlavne na plnenie rozpočtu a absolutórium za rozpočtový rok 2010, pričom sa uznáva, že prístupy k rozpočtovým záležitostiam sú predmetom na širšiu diskusiu na iných fórach;

Výzvy spojené s plnením rozpočtu v roku 2010

1.      zdôrazňuje, že plnenie rozpočtu na rok 2010 bolo náročné, pretože išlo o prvý úplný rok operácií po európskych voľbách v roku 2009, a realizovalo sa v podmienkach pretrvávajúcich finančných problémov v Únii;

2.      konštatuje, že rozpočet Parlamentu (konečné rozpočtové prostriedky v sume 1 616 760 399 EUR v porovnaní s 1 529 970 930 EUR v roku 2009) predstavoval necelú jednu pätinu (19,99 %, pričom v roku 2009 to bolo 19,67 %, teda menej ako zvyčajný 20 % podiel) okruhu V (administratívne výdavky) všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2010;

3.      berie na vedomie odpoveď sekretariátu Parlamentu v tom zmysle, že ročné náklady na sídlo Parlamentu v Štrasburgu v roku 2010 predstavovali presne 51 500 000 EUR, z čoho 33 500 000 EUR boli náklady na infraštruktúru a 18 000 000 EUR boli prevádzkové náklady 12 plenárnych schôdzí konaných každý mesiac; poukazuje na to, že tieto oficiálne údaje sú oveľa nižšie ako predtým predložené odhady, ktoré sa pohybovali od 169 000 000 EUR do 203 000 000 EUR;

4.      konštatuje, že nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy sa rozšírili právomoci, činnosti a legislatívne pracovné zaťaženie Parlamentu, čo si vyžiadalo výrazné zmeny jeho organizácie a pracovných metód s cieľom ďalej rozvíjať prvotriednu legislatívnu činnosť, ako aj pokračovať v prípravách na rozšírenie Únie o Chorvátsko; okrem toho konštatuje, že v záujme reagovania na nové výzvy sa prijali opatrenia na zvýšenie efektívnosti nákladov prostredníctvom zvýšenej produktivity, presunov zamestnancov a zlepšených pracovných metód;

5.      konštatuje, že schválenie opravného rozpočtu (č. 1/2010 prijatého 19. mája 2010) vo výške 9 397 164 EUR bolo potrebné na financovanie dodatočných výdavkov, ktoré priamo vyplynuli z nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy; okrem toho konštatuje, že týmto opravným rozpočtom sa zvýšili najmä dve rozpočtové položky (položka 1 2 0 0 Platy a príspevky a položka 4 2 2 0/01 Asistentská výpomoc: miestni asistenti) s cieľom posilniť výpomoc poslancom pri vykonávaní ich rozšírených legislatívnych úloh;

6.      konštatuje, že v priebehu roku sa uskutočnila ďalšia modernizácia administratívy so silným zameraním na najdôležitejšie činnosti, reštrukturalizáciu útvarov, lepšie využívanie moderných technológií a intenzívnejšiu medziinštitucionálnu spoluprácu;

7.      zdôrazňuje, že rok 2010 bol prvým rokom, v ktorom sa v plnej miere uplatňoval nový štatút poslancov a asistentov (oba nadobudli účinnosť 14. júla 2009) a nadobudol účinnosť súbor zmien vo vykonávacích opatreniach k obom štatútom, ktoré navrhla dočasná hodnotiaca skupina, a že to predstavovalo významné dodatočné úlohy pre administratívu Parlamentu;

8.      konštatuje, že Predsedníctvo prijalo 24. marca 2010 strednodobú stratégiu v oblasti IKT (a najmä systém riadenia vedomostí – Knowledge Management System – KMS, ktorý je jej súčasťou) a strednodobú politiku v oblasti nehnuteľností, ktoré majú obe významný finančný rozmer;

Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení

9.      konštatuje, že v roku 2010 dosiahol Parlament príjmy vo výške 243 094 204 EUR (141 250 059 EUR v roku 2009), ktoré zahŕňali 110 298 523 EUR v pripísaných príjmoch;

Účtovná závierka Parlamentu

10.    berie na vedomie údaje, na základe ktorých bola zostavená účtovná závierka Parlamentu za rozpočtový rok 2010, a to:

a) Disponibilné rozpočtové prostriedky (v EUR)

rozpočtové prostriedky na rok 2010:

1 616 760 399

neautomatické prenosy z rozpočtového roku 2009:

10 100 000

automatické prenosy z rozpočtového roku 2009:

180 265 823

rozpočtové prostriedky zodpovedajúce pripísaným príjmom za rok 2010:

110 298 523

prenosy zodpovedajúce pripísaným príjmom z roku 2009:

20 637 870

Spolu:

1 938 062 615

b) Použitie rozpočtových prostriedkov v rozpočtovom roku 2010 (v EUR)

záväzky:

1 772 219 308

uskutočnené platby:

1 506 555 191

automaticky prenesené rozpočtové prostriedky vrátane prostriedkov pochádzajúcich z pripísaných príjmov:

341 046 482

neautomaticky prenesené rozpočtové prostriedky:

9 240 000

zrušené rozpočtové prostriedky:

80 650 726

c) Rozpočtové príjmy (v EUR)

prijaté v roku 2010:

243 094 204

d) Celková súvaha k 31. decembru 2010 (v EUR)

1 612 914 353

11.    konštatuje, že v roku 2010 bolo zaviazaných 96 % konečných rozpočtových prostriedkov, pričom miera zrušenia dosiahla 4 % (v roku 2009 to bolo 6,7 %), a podobne ako v predchádzajúcich rozpočtových rokoch sa dosiahla veľmi vysoká miera plnenia rozpočtu;

12.    konštatuje však významné prenosy do roku 2010 (190 365 823 EUR(19)), ktoré vo veľkej miere vyplynuli z osobitného charakteru volebného roku 2009, a vyzýva na lepšie plánovanie výdavkov, ktoré to zohľadní pri príprave budúcich európskych volieb;

13.    konštatuje, že táto celková vysoká úroveň plnenia je čiastočne spôsobená dvoma cielenými transfermi uskutočnenými pred koncom rozpočtového roka 2010 (9 240 000 EUR na kúpu Európskeho domu v Sofii a 10 923 000 na štyri významné projekty v oblasti IT); víta skutočnosť, že po druhýkrát sa medzi rokmi 2010 a 2011 neuskutočnili žiadne zberné presuny; naliehavo však vyzýva svoju administratívu, aby sa v budúcnosti zameriavala na cieľ lepšieho a jasnejšieho rozpočtového plánovania a disciplíny, a konštatuje, že uvedením výdavkov na budovy, IT alebo akýchkoľvek iných významných výdavkov v rozpočte by sa dosiahla úplná finančná transparentnosť; vyjadruje presvedčenie, že všetky významné výdavky by mali byť v plnej miere naplánované v ročnom rozpočte a nemali by vznikať v dôsledku potreby vyčerpať nevyužité prostriedky;

Vyhlásenie generálneho tajomníka o vierohodnosti

14.    víta vyhlásenie generálneho tajomníka zo 16. júna 2011 vydané z jeho pozície hlavného povoľujúceho úradníka vymenovaného delegovaním, ktoré sa týka výročných správ o činnosti povoľujúcich úradníkov za rok 2010, v ktorom potvrdzuje, že má primeranú istotu, že rozpočet Európskeho parlamentu sa plnil v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia a že stanovený rámec kontroly poskytuje požadované záruky, pokiaľ ide o zákonnosť a správnosť príslušných operácií;

Výročná správa o uzatvorených zmluvách

15.    berie na vedomie, že ústredné služby na základe informácií poskytnutých povoľujúcimi útvarmi vypracovali pre rozpočtový orgán výročnú správu(20) o zmluvách uzatvorených v roku 2010, a konštatuje nasledujúce rozdelenie všetkých zmlúv uzatvorených v rokoch 2009 a 2010:

Typ zmluvy

2010

2009

Počet

Percentuálny podiel

Počet

Percentuálny podiel

Služby

Dodávky

Práce

Stavby

143

40

27

4

67 %

19 %

12 %

2 %

157

56

34

5

62 %

22 %

14 %

2 %

Spolu

214

100 %

252

100 %

Typ zmluvy

2010

2009

Hodnota (v EUR)

Percentuálny podiel

Hodnota (v EUR)

Percentuálny podiel

Služby

Dodávky

Práce

Stavby

149 463 916

45 467 211

22 128 145

22 269 303

63 %

19 %

9 %

9 %

415 344 963

34 980 727

36 045 314

70 394 138

75 %

6 %

6 %

13 %

Spolu

239 328 575

100 %

556 765 142

100 %

(Výročná správa o zmluvách, ktoré uzatvoril Európsky parlament, 2010, s. 5)

16.    berie na vedomie nasledujúce rozdelenie zmlúv uzatvorených v rokoch 2010 a 2009 podľa uplatňovaného typu verejného obstarávania:

Typ verejného obstarávania

2010

2009

Počet

Percentuálny podiel

Počet

Percentuálny podiel

Otvorené

Užšia súťaž

Rokovacie konanie

72

5

137

34 %

2 %

64 %

73

13

166

29 %

5 %

66 %

Spolu

214

100 %

252

100 %

Typ verejného obstarávania

2010

2009

Hodnota (v EUR)

Percentuálny podiel

Hodnota (v EUR)

Percentuálny podiel

Otvorené

Užšia súťaž

Rokovacie konanie

143 603 024

2 129 576

93 595 975

60 %

1 %

39 %

415 996 418

9 458 434

131 310 290

75 %

2 %

23 %

Spolu

239 328 575

100 %

556 765 142

100 %

(Výročná správa o zmluvách, ktoré uzatvoril Európsky parlament, 2010, s. 6 – 7)

Mimoriadne rokovacie konania

17.    víta skutočnosť, že od roku 2010 všetky generálne riaditeľstvá v prílohe svojich výročných správ o činnosti poskytujú údaje o zmluvách uzatvorených v rámci mimoriadneho rokovacieho konania a odôvodňujú, prečo bolo použité toto konanie, a poskytujú ďalšie informácie požadované v odseku 50 uznesenia z 5. mája 2010(21) o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel I – Európsky parlament;

18.    považuje za pozitívum zmenu trendu v roku 2010 (v porovnaní s rokom 2009 a predchádzajúcimi rokmi) v počte mimoriadnych rokovacích konaní v prípade všetkých zákaziek s hodnotou vyššou ako 25 000 EUR(22), ako sa uvádza v tomto prehľade:

Generálne riaditeľstvo

2010

2009

Počet

% zo všetkých zmlúv GR

Počet

% zo všetkých zmlúv GR

DG PRES

5

50,00 %

14

53,85 %

DG IPOL

2

5,56 %

0

0,00 %

DG EXPO

0

0,00 %

1

50,00 %

DG COMM

8

14,81 %

29

42,03 %

DG PERS

0

0,00 %

1

16,67 %

DG INLO

24

30,00 %

37

38,14 %

DG INTE

3

27,27 %

3

21,43 %

DG TRAD

0

0,00 %

0

0,00 %

DG ITEC

7

53,85 %

4

36,36 %

DG FINS

0

0,00 %

0

0,00 %

Právna služba

0

0,00 %

0

0,00 %

Parlament spolu

49

22,90 %

89

35,32 %

(Výročná správa o zmluvách, ktoré uzatvoril Európsky parlament, 2010, s. 11)

19.    vyzýva generálne riaditeľstvá, u ktorých sa stále vyskytujú vysoké počty, najmä GR INLO, aby znížili počet/pomer takýchto postupov; nalieha na administratívu, aby pokračovala v prísnej kontrole týchto postupov, najmä vzhľadom na prípadné konflikty záujmov, a aby uplatňovala zosilnené a odradzujúce sankcie v prípade akýchkoľvek zistených nezrovnalostí;

20.    víta skutočnosť, že GR PRES zriadilo v rámci Oddelenia pre plánovanie, riadenie rozpočtu a zmluvy sekciu pre verejné obstarávanie, pretože sa tým zvýši transparentnosť postupov verejného obstarávania;

Výročná správa Dvora audítorov za rok 2010

Všeobecné zistenia

21.    víta skutočnosť, že auditom Dvora audítorov sa zistilo, že v platbách ako celku sa nevyskytujú významné chyby, a že Dvor audítorov nezistil žiadne vážne nedostatky v hodnotení súladu systémov dohľadu a kontroly s nariadením o rozpočtových pravidlách;

Riadenie programu dotácie pre skupiny návštevníkov

22.    berie na vedomie zistenia Dvora audítorov, že postupy zavedené v roku 2010, ktoré si nevyžadovali doklad o skutočných cestovných nákladoch a ktoré zahŕňali platby v hotovosti pre vedúcich skupín, predstavovali riziko preplatkov a obmedzili možnosť uplatnenia vnútorných kontrol na takéto platby, a berie na vedomie prijatie nedávnych zmien tohto systému; poukazuje však na to, že poslanci majú stále možnosť požadovať pre skupiny návštevníkov platby v hotovosti; žiada generálneho tajomníka, aby požiadal Dvor audítorov o stanovisko k zmeneným a doplneným predpisom;

Prijímanie zmluvných zamestnancov

23.    so sklamaním berie na vedomie zistenie Dvora audítorov, že v štyroch z piatich, t. j. v celých 80 % kontrolovaných prípadov boli dokumenty týkajúce sa hodnotenia prihlášok, uskutočňovania pohovorov a prijímania rozhodnutí o výbere zmluvných zamestnancov neúplné, a to bez toho, aby to malo pre zúčastnených pracovníkov akékoľvek dôsledky, čo znamená, že nemajú motiváciu na zlepšenie situácie; súhlasí s odporúčaním Dvora audítorov, že by sa odteraz mala zabezpečiť úplná dokumentácia na účely vnútornej kontroly;

Verejné obstarávanie

24.    vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Dvor audítorov našiel chyby, nezrovnalosti a ďalšie nedostatky v postupoch verejného obstarávania Parlamentu, ktoré kontroloval; zdôrazňuje, že nedávno boli prijaté opatrenia na zlepšenie týchto postupov, a nabáda svoju administratívu, aby uskutočnila ďalšie zlepšenia v tejto oblasti činnosti; víta vývoj nástroja v oblasti IT s názvom Webcontracts zavedeného v roku 2010, ktorý umožňuje uskutočňovať prácu súvisiacu so zmluvami on-line;

25.    vyzýva Predsedníctvo, aby prehodnotilo všetky kontrolné mechanizmy verejného obstarávania s cieľom zaistiť čo najvýhodnejšie ceny za ponúkané služby a tovar;

Organizácia a fungovanie politických skupín

26.    berie na vedomie zistenie Dvora audítorov súvisiace s prenosom nevyužitých rozpočtových prostriedkov politickými skupinami a rozdelením európskych volebných rokov na dve polovice na účely výpočtu povolených prenosov; domnieva sa, že s cieľom predchádzať akýmkoľvek budúcim opakovaniam ťažkostí, ktoré vznikli na začiatku roku 2010, by sa mal na výpočet prenosov pre politické skupiny, ktoré neprestanú po voľbách fungovať, v budúcnosti použiť celý volebný rok;

Opatrenia prijaté generálnym tajomníkom v nadväznosti na uznesenie o absolutóriu za rok 2009

27.    s uspokojením berie na vedomie promptnosť a rozsah písomných odpovedí v súvislosti s uznesením o absolutóriu za rok 2009 poskytnutých Výboru pre kontrolu rozpočtu 6. októbra 2011 a kvalitu výmeny názorov medzi generálnym tajomníkom a Výborom pre kontrolu rozpočtu v nadväznosti na postup udeľovania absolutória za rok 2009 z 11. októbra 2011;

28.    víta rôzne odpovede na viaceré požiadavky predložené v uvedenom uznesení a očakáva dokončenie nadväzných opatrení k týmto požiadavkám vyjadreným v uvedenom uznesení:

i)           vypracovať komplexné hodnotenie zahŕňajúce zmeny v štruktúre zamestnancov, ako aj vývoj výdavkov vo všetkých útvaroch, ktorých sa týka uplatňovanie oboch nových štatútov (poslancov a asistentov) a postúpiť ho príslušným výborom Parlamentu spolu s akčným plánom a hodnotením ich priamych i nepriamych finančných vplyvov na rozpočet Parlamentu v nasledujúcich piatich rokoch vrátane prostriedkov, ktoré treba vyčleniť na prípadné ďalšie kancelárske priestory, sťahovanie a náklady na renovácie/úpravy (odsek 7);

ii)           poskytnúť v nasledujúcej správe o činnosti informácie o nákladoch externalizácie výpočtových stredísk v porovnaní s predchádzajúcimi nákladmi (odsek 37);

iii)           prijať formálne rozhodnutie o zrušení Ceny za žurnalistiku (odsek 93);

iv)           podať správu o celkovej sume úspor vrátane úspor, ktoré sa dosiahli v dôsledku ďalšej racionalizácie služobných ciest medzi tromi pracoviskami Parlamentu (odsek 102);

29.    žiada generálneho tajomníka, aby najneskôr do 31. októbra 2012 predložil príslušnému výboru Parlamentu správu o prijatých opatreniach alebo opatreniach, ktoré sa majú prijať;

Výročná správa vnútorného audítora

30.    víta skutočnosť, že spoločnosť externých hodnotiteľov osvedčila, že Oddelenie interného auditu dosahuje najvyššiu úroveň súladu s medzinárodnými štandardmi pre profesionálne vykonávanie vnútorného auditu;

31.    berie na vedomie, že na schôdzi príslušného výboru, ktorá sa konala 24. januára 2012, vnútorný audítor predložil svoju výročnú správu podpísanú 15. júla 2011 a vysvetlil, že v roku 2010 vykonal tieto kontrolné činnosti týkajúce sa administratívy Parlamentu:

–       následná kontrola v nadväznosti na audit individuálnych nárokov zamestnancov;

–       audit skupín návštevníkov;

–       následná kontrola v nadväznosti na audit výdavkov na služobné cesty zamestnancov;

–       následná kontrola v nadväznosti na preskúmanie vnútorných kontrol dlhodobých zmlúv;

–       následná kontrola v nadväznosti na preskúmanie správy IT – plánovanie a organizácia;

–       audit zavedenia výplatných pások;

–       audit postupu verejného obstarávania a plnenia zmlúv v rámci GR ITEC;

–       následná kontrola v nadväznosti na audit príspevku na asistentskú výpomoc;

32.    berie na vedomie stanoviská vnútorného audítora a súhlasí s nimi, pokiaľ ide o potrebu:

–       čo najskôr dokončiť všetky zostávajúce opatrenia, najmä tie, ktoré sú veľmi dôležité, s cieľom zlepšiť riadiace postupy GR pre personál, kontrolné prostredie a kontrolné činnosti v oblasti individuálnych nárokov zamestnancov a dokončiť štyri zostávajúce opatrenia v oblasti výdavkov na služobné cesty zamestnancov určené v správe o vnútornom audite 10/04 zo 6. mája 2011 o opatreniach nadväzujúcich na pôvodný audit z roku 2008;

–       zmeniť finančné ustanovenia vnútorných predpisov pre prijímanie skupín návštevníkov s cieľom dosiahnuť, aby financovanie viac zodpovedalo nákladom, ktoré návštevníkom skutočne vznikajú;

–       dokončiť 20 zostávajúcich opatrení v oblasti správy IT;

Charakter a účel správ o vnútornom audite

33.  odkazuje na svoje pripomienky k správam o vnútornom audite, ktoré boli súčasťou predchádzajúcich uznesení o absolutóriu; uznáva, že správy o vnútornom audite slúžia ako nástroje na zlepšovanie systémov a výkonnosti a môžu byť správne interpretované len vtedy, ak sa na základe ich odporúčaní dokončia zmeny a dosiahnu výsledky; zdôrazňuje však, že prebiehajúce preskúmanie nariadenia o rozpočtových pravidlách sa zaoberá otázkou dostupnosti týchto správ na požiadanie, pričom zohľadňuje rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie v tejto veci;

RIADENIE ADMINISTRATÍVY EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Správy generálnych riaditeľov o činnosti

34. s uspokojením poznamenáva, že všetci generálni riaditelia mohli vydať bezvýhradné vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa plnenia rozpočtu zo strany svojich útvarov za rok 2010; uvedomuje si, že správy o činnosti predstavujú interný nástroj riadenia, ktorého hlavným účelom je umožniť generálnemu tajomníkovi vytvoriť si jasný prehľad o fungovaní administratívy, a najmä o akýchkoľvek nedostatkoch;

Manažér rizík

35. s uspokojením konštatuje, že manažér rizík bol vymenovaný do funkcie 1. júna 2010 a je podriadený priamo generálnemu tajomníkovi; víta skutočnosť, že 16. decembra 2011 bol zverejnený manuál pre riadenie rizík, a opakuje svoju žiadosť, aby bola príslušnému výboru Parlamentu predložená výročná správa o činnosti manažéra rizík za rok 2010 a aby bol priebežne informovaný o implementácii novej politiky Parlamentu v oblasti riadenia rizík;

36. žiada, aby bol jeho príslušný výbor najneskôr do konca septembra 2012 informovaný o prístupe a opatreniach prijatých s cieľom určiť a spravovať citlivé pracovné miesta;

GR pre Predsedníctvo (GR PRES)

Bezpečnosť

37. berie na vedomie mierne zníženie rozpočtu určeného na bezpečnosť zo 45 980 000 EUR na 45 590 000 EUR medzi rokmi 2009 a 2010; víta pokračujúci trend znižovania výdavkov v rozpočte na rok 2011 (konečné rozpočtové prostriedky v sume 42 830 000 EUR) v porovnaní s rokom 2010 a skutočnosť, že Predsedníctvo prijalo v júli 2011 koncept globálnej bezpečnosti, ktorý zaisťuje modernejšie a efektívnejšie zabezpečenie Parlamentu;

38. opakuje svoju žiadosť, aby generálny tajomník zaviedol pre poslancov povinnosť, aby sa pri vstupe do priestorov Parlamentu a pri odchode z nich preukazovali svojim identifikačným preukazom; navrhuje, aby preukazy poslancov podliehali aj elektronickej kontrole;

39.  poznamenáva, že požiadavka Parlamentu, ktorá bola adresovaná jeho administratíve a týkala sa preradenia manažéra zodpovedného za bezpečnosť na iné pracovné miesto, bola ignorovaná, keďže post riaditeľa zastáva stále tá istá osoba ako v rokoch 2009 a 2010, keď došlo ku krádežiam;

40.  zdôrazňuje skutočnosť, že ku krádežiam došlo v kanceláriách poslancov v čase, keď boli zamknuté, čo poukazuje na nízku úroveň bezpečnosti kancelárií; vyzýva generálneho tajomníka, aby naliehavo prijal opatrenia na zlepšenie súčasnej situácie;

41.  vyjadruje znepokojenie nad nízkou úrovňou bezpečnosti v parkovacích priestoroch Parlamentu; poznamenáva, že v parkovacích priestoroch v Bruseli bolo zámerne poškodených niekoľko vozidiel; vyzýva Predsedníctvo, aby prijalo náležité opatrenia na zlepšenie tejto situácie;

42.  znovu opakuje svoju žiadosť, aby generálny tajomník do 30. júna 2012 predložil návrhy účinnejšieho a bezpečnejšieho systému podpisovania, ktorý by zabraňoval podvodom (vrátane zváženia otváracích hodín pre podpisovanie), a najmä možného budúceho systému elektronického podpisovania pre poslancov slúžiaceho na podpisovanie dokumentov (ako sú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy) a zaznamenávanie prítomnosti poslancov prostredníctvom digitálnu podpisu, hoci si je vedomý toho, že od tohto kroku sa očakáva iba minimálny vplyv z hľadiska nákladov alebo úspor;

43. s uspokojením berie na vedomie, že na základe rozhodnutia Predsedníctva z 5. júla 2010 sa v súčasnosti dokončuje internalizácia akreditačných služieb; očakáva, že nový akreditačný systém poskytne kvalitnejšie a efektívnejšie služby; domnieva sa, že bezpečnosť Parlamentu sa musí naďalej zlepšovať a modernizovať, a teda náležite profesionalizovať, a to najmä prostredníctvom osobitných postupov výberu a prijímania zamestnancov a potrebnej odbornej prípravy na pracovisku, ďalšej odbornej prípravy a obnovovania kvalifikácie; so záujmom očakáva rozvoj novej globálnej koncepcie bezpečnosti, najmä rozdelenie na zóny, ktorá prinesie podstatné zlepšenie, a to prinajmenšom pokiaľ ide o bezpečnostné problémy týkajúce sa kancelárií poslancov;

Reštrukturalizácia

44. konštatuje, že v roku 2010 došlo v rámci GR PRES k významnej reštrukturalizácii; víta centralizáciu finančných funkcií, plánovania a riadenia verejného obstarávania a bezpečnosti v rámci Riaditeľstva pre zdroje zriadeného v marci 2010;

GR pre vnútorné politiky (GR IPOL) a GR pre vonkajšie politiky (GR EXPO)

45.  pripomína politický význam delegácií pre činnosť Parlamentu v rámci Únie aj mimo nej; poukazuje však na zjavný rozdiel medzi nákladmi na poslanca a deň (od 1 400 EUR do 5 300 EUR) v rôznych delegáciách, najmä v delegáciách mimo Únie; vyzýva Predsedníctvo, aby v spolupráci so všetkými príslušnými GR vypracovalo zásady pre úspornejšiu a jednotnejšiu štruktúru nákladov na návštevy delegácií, najmä s ohľadom na ich politický význam a trvanie, a pre optimálny pomer poslancov k zamestnancom; žiada vytvorenie IT systému na konsolidáciu rozpočtu, ktorý bude poskytovať podrobné informácie o rozpočte každej delegácie a zlepší riadenie výdavkov;

GR pre komunikáciu (GR COMM)

46.  vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že s výnimkou nákladov na legislatívny prehľad nie je rozpočtový riadok 3 2 4 2 (Publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach) dostatočne transparentný; a domnieva sa, že najmä výdavky v podpoložke 3 2 4 2/01 je potrebné podrobne rozlíšiť s cieľom zvýšiť transparentnosť v budúcich účtovných rokoch;

Návštevnícke centrum (Parlamentárium)

47.  berie na vedomie, že v porovnaní s nedostatočným čerpaním v roku 2009 došlo k značnému zvýšeniu prijatých záväzkov v položke 3 2 4 3 Návštevnícke centrum (+ 227 %), ktorých celková výška dosiahla sumu 12 725 985 EUR; upozorňuje na vážny problém s bezpečnosťou zavesených stropov, kvôli ktorému sa oneskorila realizácia projektu v roku 2010 a administratíva musela zrušiť sumu 1 000 000 EUR, ktorá potom bola automaticky prenesená z roku 2009 do roku 2010;poznamenáva, že celková výška nákladov sa odhaduje na 20 530 000 EUR, čo je v porovnaní s rokom 2007 zvýšenie o 15,3 %; žiada o záruky, že pri ďalších mnohomiliónových projektoch nedôjde k podobným zvýšeniam;

48.  víta, že návštevnícke centrum bolo otvorené 14. októbra 2011 (pôvodne sa tak malo stať pri príležitosti európskych volieb v roku 2009); vyjadruje však poľutovanie nad značným oneskorením a prekročením nákladov na tento projekt; žiada, aby v prípade Návštevníckeho centra bolo po uplynutí 12 mesiacov jeho činnosti vypracované hodnotenie s cieľom posúdiť reakcie verejnosti, jeho silné a slabé stránky a náklady a prínosy, aby sa zabezpečilo účinné vynaloženie prostriedkov;

Dom európskej histórie

49.  konštatuje, že 5. júla 2010 Predsedníctvo prijalo aktualizovanú komunikačnú stratégiu Parlamentu, do ktorej bol začlenený projekt Domu európskej histórie, a že v septembri 2010 tento projekt preskúmala medzinárodná komisia; konštatuje, že na tento projekt neboli využité prostriedky z rozpočtovej kapitoly 1 0 6 Rezerva na pripravované prioritné projekty, pretože všetky rozpočtové prostriedky tejto kapitoly (5 000 000 EUR) boli presunuté do kapitoly 2 1 0 Výpočtová technika a telekomunikácie; trvá na tom, aby sa poskytli údaje o celkových finančných nákladoch spojených s projektom, najmä vzhľadom na komplikácie, ktoré súvisia s riekou Maalbeek, ktorá tečie popod základy budovy; pripomína svoje očakávanie, že plánované náklady uvedené v pláne činnosti budú prísne dodržané;

50.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že rozhodnutia prijaté Predsedníctvom a ďalšími orgánmi v súvislosti s Domom európskej histórie sa nezakladali na úplných „odhadovaných“ konečných nákladoch spojených s dosiahnutím plne funkčného projektu; odporúča Predsedníctvu a kvestorom, aby v budúcnosti neschválili žiaden projekt ani iniciatívu, pri ktorých nebol predložený celkový finančný odhad priamych či nepriamych nákladov;

Skupiny návštevníkov

51.  uznáva význam programu návštev pre zlepšovanie informovanosti o Parlamente a jeho legislatívnej činnosti; berie na vedomie nedávne zmeny vykonané v systéme platieb pre skupiny návštevníkov, ktorý bol zavedený od roku 2010, a žiada, aby bol tento nový systém platieb a režim preplácania nákladov vyhodnotený s cieľom získať informácie o vývoji nákladov a o tom, do akej miery platby odrážajú skutočné náklady skupín; navrhuje, aby sa touto otázkou zaoberal Dvor audítorov, a očakáva pripomienky vnútorného audítora k uplatňovaniu nového systému;

52.  naliehavo vyzýva administratívu Parlamentu, aby Parlament informovala o všeobecných skúsenostiach s pozmenenými pravidlami upravujúcimi veľkosť oficiálnych skupín návštevníkov, a najmä o ich vplyve na organizáciu a využívanie kapacít;

53.  vzhľadom na zjavné bezpečnostné dôvody a so zreteľom na dobré meno Parlamentu vyjadruje znepokojenie nad tým, že Parlament vypláca vedúcim skupín návštevníkov vysoké sumy v hotovosti;

Web TV

54.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že projekt EuroparlTV nemožno považovať za úspešný vzhľadom na veľmi malý počet jeho priamych individuálnych používateľov(23) (okrem divákov prostredníctvom partnerských dohôd s regionálnymi televíziami), a to napriek značným finančným prostriedkom, ktoré sa naň vynaložili v roku 2010 vo výške približne 9 000 000 EUR (položka 3 2 4 6); víta úsilie o zníženie tohto rozpočtu o 14 % (na 8 000 000 EUR) v roku 2011 a v nasledujúcich rokoch; s poľutovaním však konštatuje, že ďalšie dotácie nemôžu byť odôvodnené, a vyzýva generálneho tajomníka, aby príslušnému výboru predložil návrhy na ukončenie vysielania;

Ceny

55.  konštatuje, že náklady na Cenu LUX v roku 2010 predstavovali 380 666,18 EUR; je znepokojený tým, že v roku 2011 vzrástli náklady na toto podujatie na 573 722,08 EUR (t. j. o viac ako 50 %), a očakáva, že počnúc rokom 2012 sa tento trend prudko zvráti; konkrétne žiada, aby boli v záujme zníženia nákladov obmedzené tieto aktivity:

- nákladná interná propagácia v budovách Parlamentu,

- propagačná činnosť na medzinárodných filmových festivaloch,

- vysoké výdavky spojené s usporadúvaním tzv. mini-LUX podujatí v členských štátoch;

56. berie na vedomie výdavky na udeľovanie ocenení v období 2009 – 2011:

 

2009

2010

2011

Cena za žurnalistiku

€105 000

€118 059

€154 205

Sacharovova cena

€300 000

€654 542

€652 348

Cena Karola Veľkého pre mládež

€24 000

€34 000  

€35 000

Cena LUX

€320 000

€380 666

€573 722

Spolu:

€749 000

€1 187 267

€1 415 275

57.  domnieva sa, že v rámci nárastu výdavkov na ocenenia o 89 % medzi rokmi 2009 a 2011 sa použili prostriedky, ktoré mohli byť lepšie využité inde; žiada, aby budúce výdavky na ocenenia boli znížené na úroveň z roku 2009;

58.  konštatuje, že náklady spojené s udeľovaním Ceny za žurnalistiku v roku 2010 predstavovali 118 059 EUR, čo v porovnaní s rokom 2009 predstavuje zvýšenie o 18 %; je znepokojený tým, že v roku 2011 vzrástli náklady na toto podujatie o viac ako štvrtinu, a vzhľadom na skutočnosť, že udeľovanie tejto ceny bolo ukončené, žiada, aby pred začatím akejkoľvek iniciatívy týkajúcej sa tejto oblasti vzťahov s tlačou alebo akejkoľvek inej oblasti bola vypracovaná podrobná analýza nákladov a prínosov;

59.  nepovažuje udeľovanie cien za ústrednú činnosť Parlamentu a žiada, aby pred začatím akejkoľvek iniciatívy na udeľovanie nových cien bola vykonaná analýza nákladov a prínosov a zohľadnila sa tak neustále sa zhoršujúca finančná a hospodársku situácia vo všetkých členských štátoch.

Informačné kancelárie/Domy Európy

60. berie na vedomie, že v roku 2010 bolo v rámci GR vytvorené riaditeľstvo pre zdroje, medzi ktorého úlohy patrí okrem iného centrálna koordinácia verejného obstarávania, takže decentralizované informačné kancelárie už budú menej zasiahnuté presúvaním kľúčových pracovníkov z citlivých pracovných miest;

61.  berie na vedomie, že výdavky na 978 služobných ciest z 32 informačných kancelárií Parlamentu do Bruselu a Štrasburgu predstavovali celkovo 944 330 EUR, pričom služobná cesta do Bruselu vyšla v priemere na 701 EUR a do Štrasburgu na 1 064 EUR; konštatuje, že priemerné náklady na služobnú cestu z Luxemburgu do Bruselu dosahujú 250 EUR a z Luxemburgu do Štrasburgu 630 EUR; žiada, aby mu boli aj v budúcnosti predkladané aj informácie o priemerných nákladoch na služobnú cestu (strana 68 odpovedí na dotazník);

Kancelária pre kontakty vo Washingtone

62.  berie na vedomie, že v apríli 2010 bola vo Washingtone otvorená kancelária EP pre kontakty a že v októbri 2010 bol zavedený systém služobných ciest pre štyroch úradníkov na dobu jedného roka; konštatuje, že hoci si zriadenie washingtonskej kancelárie nevyžiadalo vytvorenie nových pracovných miest, nevyhnutne vznikli iné náklady; želá si byť informovaný o výške týchto nákladov v rokoch 2011 a 2012; žiada, aby bola Predsedníctvu a v kópii aj príslušným výborom predložená revízia jej štruktúry, činností a nákladov;

GR pre personál (GR PERS)

63.  víta skutočnosť, že GR dokázalo zvýšiť svoju výkonnosť tým, že niektoré funkcie (napr. správu jaslí) zadalo externým subjektom a že pri spracovaní osobných spisov využívalo informačné technológie vo zvýšenej miere; víta zavedenie informačno-technologickej aplikácie Streamline;

64. berie na vedomie vplyv rozhodnutia Rady z decembra 2009 o ročnej valorizácii platov iba o 1,85 % namiesto 3,7 %, ktoré oznámila a navrhla Komisia, v dôsledku čoho v položke 1 2 0 0 Odmeny a príspevky zostali nevyčerpané viazané prostriedky (o niečo menej ako 6 000 000 EUR, t. j. 1,4 %);

65. berie na vedomie rozhodnutie, že v pláne pracovných miest Parlamentu bolo stanovených 6 285 pracovných miest: 5 348 miest (t. j. 85,1 %) v rámci generálneho sekretariátu a 937 (t. j. 14,9 %) v rámci politických skupín, čo v roku 2010 predstavovalo nárast o 3,35 % v porovnaní s rokom 2009 (nárast o 204 pracovných miest) hlavne v dôsledku rozšírených právomocí, ktoré Parlament nadobudol Lisabonskou zmluvou, ktorá nadobudla platnosť 1. decembra 2009;

66.  berie na vedomie zmeny v štruktúre generálneho sekretariátu, ktoré schválilo Predsedníctvo v roku 2009 a ktoré nadobudli účinnosť na začiatku roka 2010 v rámci príprav na nové volebné obdobie; konštatuje, že v dôsledku týchto zmien došlo k reorganizácii najmä GR PRES, GR PERS a GR INLO a tiež k vytvoreniu riaditeľstva pre zdroje v rámci GR PRES, GR IPOL, GR EXPO a GR COMM, t. j. v štyroch generálnych riaditeľstvách, ktoré majú predovšetkým politickú náplň práce;

67. berie na vedomie, že k 31. decembru 2010 tvorili väčšinu zamestnancov sekretariátu (58,4 %) a vo funkčných skupinách AD (51,7 %) ženy; víta skutočnosť, že sa v roku 2010 zvýšil podiel žien vo vysokých a stredných riadiacich funkciách – na miestach generálnych riaditeľov na 36,4 %, t. j. štyri miesta z jedenástich, a na postoch vedúcich oddelení na 26,2 %;

68.  poukazuje na problémy s náborom úradníkov alebo iných zamestnancov z určitých členských štátov, napr. Nemecka, Spojeného kráľovstva, Rakúska alebo Holandska, ktorých zastúpenie medzi zamestnancami generálneho sekretariátu je oveľa nižšie ako demografická váha danej krajiny v Únii(24), a konštatuje, že pomerne vysoký počet zamestnancov pochádza z Belgicka (13,6 %) alebo Luxemburska (2,3 %) z dôvodu polohy pracovných miest Parlamentu; žiada Predsedníctvo, aby preskúmalo postupy a požiadavky na prijímanie pracovníkov s cieľom zistiť, akou mierou sa môžu podieľať na problémoch so získavaním pracovníkov;

Služobné cesty do troch pracovných miest/náklady na služobné cesty

69.  konštatuje, že v roku 2010 sa uskutočnilo 33 200 služobných ciest, ktoré celkovo predstavujú 98 629 dní služobných ciest, z ktorých väčšina zahŕňala cesty medzi tromi pracoviskami Parlamentu; zdôrazňuje, že je potrebné obmedziť zbytočné cesty medzi pracovnými miestami a náklady, ktoré s nimi súvisia, pomocou systematických a dokladmi podložených odôvodnení a lepšej kontroly; žiada generálneho tajomníka, aby v rámci postupu udelenia absolutória informoval o všetkých úsporách dosiahnutých ďalšou racionalizáciou a o ďalších prijatých alebo pripravovaných opatreniach vedúcich k obmedzeniu počtu služobných ciest; ďalej zastáva názor, že v Štrasburgu by sa v zásade nemali konať žiadne schôdze výborov s výnimkou tých výborov, ktorých pracovný program priamo súvisí so správami alebo rozpravami zaradenými do programu rokovania schôdze, ktorá sa koná v danom týždni; vyzýva Dvor audítorov, aby ďalej analyzoval existujúce postupy pre služobné cesty a predložil odporúčania na ich zefektívnenie; osobitne žiada generálneho tajomníka, aby preskúmal pracovné miesta mimo Bruselu, najmä v prípade zamestnancov, ktorí mávajú pravidelné služobné cesty do Bruselu, a určil, či je potrebné tieto miesta preložiť; navrhuje, aby bola prípadne prehodnotená dohoda s luxemburskými orgánmi, ktorá pevne stanovuje počet zamestnancov Parlamentu v Luxemburgu bez ohľadu na meniace sa potreby Parlamentu;

Štatút poslancov a štatút asistentov

70.  s uspokojením konštatuje, že prechod na nový systém zamestnávania bol z rozpočtového hľadiska všeobecne neutrálny, pričom asi 15 zamestnancov spravuje zamestnávanie približne 1 400 asistentov, a očakáva, že mu bude postúpená kópia správy o uplatňovaní tohto nového systému zamestnávania a jeho celkových priamych a nepriamych nákladoch vrátane dávok v nezamestnanosti vyplácaných Komisiou;

71. konštatuje, že v súvislosti so zistením Dvora audítorov týkajúcim sa nedostatkov v dokumentácii a sledovateľnosti nákladov na služobné cesty asistentov uskutočnené súkromnými vozidlami zatiaľ nedošlo k náprave; naliehavo vyzýva administratívu Parlamentu, aby čo najskôr našla transparentné a sledovateľné riešenie v tejto veci;

GR pre infraštruktúru a logistiku (GR INLO)

Politika v oblasti budov/nehnuteľností

72.    berie na vedomie, že 24. marca 2010 Predsedníctvo schválilo strednodobú a dlhodobú politiku v oblasti nehnuteľností (stratégia v oblasti budov), ktorej hlavné parametre sú tieto:

i)       uprednostňovanie kúpy pred prenájmom v súlade s odporúčaniami Dvora audítorov;

ii)      rýchla úhrada nákladov súvisiacich s nehnuteľnosťami (t. j. čo najrýchlejšie splatenie pôžičiek);

iii)     čo najbližšia poloha budov v troch pracovných miestach;

iv)     osobitný dôraz na údržbu a renováciu budov;

v)      čo najlepšie začlenenie budov Parlamentu do mestského prostredia;

vi)     čo najlepšie sprístupnenie budov Parlamentu osobám so zdravotným postihnutím a uplatňovanie najprísnejších bezpečnostných a zdravotných noriem a štandardov pre dobré pracovné podmienky zamestnancov;

vii)    zníženie nepriaznivého vplyvu Parlamentu na životné prostredie na minimum;

73.    konštatuje, že náklady na údržbu, zabezpečenie, prevádzku a upratovanie budov vo všetkých troch pracovných miestach vzrástli, a to z celkových 33 700 000 EUR v roku 2009 na 38 700 000 EUR v roku 2010, a že podľa odhadov dôjde v rokoch 2011 až 2013 k ich ďalšiemu zvýšeniu, s výnimkou mierneho zníženia v Luxemburgu, s ktorým sa počíta v roku 2013; ďalej konštatuje, že v rovnakom období neustále rástli, aj keď nie tak dramaticky, účty za spotrebu energie a verejných služieb;

74.    konštatuje, že v roku 2010 sa výrazne znížili splátky nájomného (5 700 000 EUR v porovnaní s 58 600 000 EUR v roku 2008, čo bola najvyššia suma za posledné roky) a znížili extrémne výkyvy nákladov na nájomné (25 300 000 EUR v roku 2010 v porovnaní s najvyššou sumou 31 200 000 EUR v roku 2006 a najnižšou sumou 19 900 000 EUR v roku 2007), a takisto konštatuje, že na budovy boli v jednotlivých rokoch vynaložené rozdielne sumy – v roku 2006 to bola najvyššia suma 165 900 000 EUR, v roku 2009 neboli výdavky žiadne a v roku 2010 táto suma predstavovala 20 200 000 EUR;

75.    s uspokojením konštatuje, že odhady, ktoré boli vypracované na základe odpovedí na dotazník k absolutóriu, naznačujú, že ak by si Parlament všetky svoje budovy prenajímal, bol by musel vo svojom rozpočte na rok 2010 vyčleniť zdroje na pokrytie dodatočných nákladov vo výške 163 000 000 EUR, čo zodpovedá 10 % jeho celkového rozpočtu; podporuje preto túto politiku uprednostňovanie kúpy pred prenájmom, ktorú Dvor audítorov dôrazne odporúča už niekoľko rokov, naposledy vo svojej osobitnej správe č. 2/2007 o výdavkoch na nehnuteľnosti;

76.    berie na vedomie, že náklady na odstránenie azbestu v troch štrasburských budovách v roku 2010 predstavovali sumu 2 464 701 EUR a že boli z prevažnej časti uhradené mestom Štrasburg, ktoré prispelo sumou 2 015 000 EUR;

77.    berie na vedomie, že 27. januára 2010 vyplatil belgický štát Parlamentu sumu vo výške 85 987 000 EUR ako úhradu ceny pozemku, ktorý tvorí areál budov Willy Brandt a József Antall, a nákladov na zastrešenie železničnej stanice Brusel-Luxembourg; upozorňuje na skutočnosť, že táto suma bola v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách zaúčtovaná ako pripísané príjmy a použitá na financovanie projektov týkajúcich sa nehnuteľností;

78.    berie na vedomie, že v roku 2010 bola v Bruseli zakúpená budova REMARD (11 000 000 EUR), ako aj rozhodnutie o kúpe Európskeho domu v Sofii (9 240 000 EUR); vyjadruje poľutovanie nad tým, že kvôli obmedzenému trhu sú náklady na údržbu, renováciu a kúpu zbytočne vysoké a je ťažké zachovať dôverný charakter rokovaní; domnieva sa, že požiadavka navrhnutá v revidovanom nariadení o rozpočtových pravidlách, aby inštitúcie s niekoľkoročným predstihom zverejnili svoje plány v oblasti nehnuteľností, by zjavne zvýšila náklady inštitúcií a daňových poplatníkov;

79.    konštatuje, že povolenie priameho financovania budov podľa revidovaného nariadenia o rozpočtových pravidlách by malo pozitívny účinok, pretože Parlament by mohol využívať pôžičky bez toho, aby musel získať súhlas tretích strán, čím by sa súčasne znížili náklady a zvýšila transparentnosť; zdôrazňuje, že tento postup už bol zvolený v prípade financovania budovy KAD v Luxemburgu a že na tieto účely bolo nadviazané partnerstvo s Európskou investičnou bankou, ktorá poskytla 50 % finančných prostriedkov;

80.    v tejto súvislosti požaduje, aby bol v súvislosti s budovou KAD v Luxemburgu poskytnutý podrobný finančný výkaz už vzniknutých nákladov a predpokladaných nákladov na ďalších 20 rokov, a trvá na tom, aby boli zverejňované podrobné údaje týkajúce sa očakávaných celkových nákladov na stavebné práce, predpokladaných prevádzkových nákladov a ďalších výdavkov v súvislosti so stavbou a prevádzkou tejto budovy;

81.    víta ubezpečenie generálneho tajomníka, že záujmové skupiny alebo nadácie už nemajú pridelené kancelárie, ale konštatuje, že do 31. decembra 2011 využívali kancelárie v priestoroch Parlamentu nadácia Pegasus a skupina Kangaroo Group;

82.    vyjadruje poľutovanie nad tým, že v roku 2010 využívali kancelárske priestory akreditované lobistické skupiny, čím sa im dostalo prednostného zaobchádzania z prostriedkov daňových poplatníkov EÚ;

Reštauračné zariadenia

83.    opätovne žiada o rozmanitejšie možnosti stravovania v budovách Parlamentu tým, že sa po skončení platnosti súčasných zmlúv ukončí prax uzatvárania výhradných zmlúv s jediným dodávateľom stravovacích služieb;

GR pre preklad (GR TRAD) a GR pre tlmočenie a konferencie (GR INTE)

84.    berie na vedomie, že v roku 2010 bolo celkom preložených 1 721 191 strán (z toho 1 033 176, t. j. 60 %, interne), a víta, že GR TRAD dodalo všetky dokumenty potrebné na hlasovanie včas a že celkovo 90 % prekladov bolo vyhotovených v stanovenej lehote napriek tomu, že 65 % žiadostí o preklad bolo podaných neskoro (t. j. menej ako desať pracovných dní stanovených v pravidlá pre uplatňovanie viacjazyčnosti);

85.    s uspokojením konštatuje, že produktivita GR TRAD sa zvyšuje a že toto GR využíva svoj rozpočet účinnejšie a súčasne zaisťuje zachovanie viacjazyčnosti v praxi; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že vnútorná produktivita vzrástla z 1 500 na 1 800 strán ročne;privítal by zverejnenie údajov o produktivite každého jazykového oddelenia;

86.    konštatuje však, že po tom, čo sa miera dodržiavania etického kódexu viacjazyčnosti zvýšila o 10 % medzi rokmi 2008 a 2009 (v prvom roku uplatňovania), v období medzi rokmi 2009 a 2010 poklesla(25); vyzýva výbory, delegácie a politické skupiny, aby dôsledne dodržiavali lehoty stanovené v tomto etickom kódexe;

87.    víta, že GR INTE poslancom poskytuje novú službu tlmočenie ad personam, ktorá bola zavedená v nadväznosti na pilotný projekt, ktorý sa začal v roku 2010;

GR pre financie (GR FINS)

88.    s uspokojením berie na vedomie, že v roku 2010 sa doba na preplácanie účtov v priemere skrátila na 21 dní;

Cestovné náklady

89.    konštatuje, že v roku 2010 predstavovali cestovné náklady poslancov a zamestnancov približne 107 000 000 EUR(26) (t. j. 6,6 % z celkovej výšky konečných rozpočtových prostriedkov) a že sa v súčasnosti uplatňuje ich zníženie o 5 %; domnieva sa, že by sa mali zvážiť ďalšie možné úspory zbieraním leteckých míľ;

Cestovná kancelária

90.    konštatuje, že v roku 2010 dosiahli konečné rozpočtové prostriedky na cestovnú kanceláriu 1 438 000 EUR, pričom sa dosiahla vysoká miera plnenia (94 %); okrem toho konštatuje, že cestovná kancelária získava od leteckých spoločností zmluvné ceny, čo znamená, že najlepšia služba je poskytovaná za priemernú cenu; zdôrazňuje však, že tento postup neznamená, že pre konkrétny deň či cestu nemožno získať lepšie ceny priamym zakúpením u poskytovateľov dopravných služieb; žiada, aby bolo vykonané nezávislé preskúmanie s cieľom vypracovať finančný audit cestovnej kancelárie, jej štruktúry a prevádzky; žiada existujúcu zmluvnú cestovnú kanceláriu, aby sa viac usilovala o to, aby poslancom a zamestnancom vždy ponúkla najlacnejšiu možnosť; ďalej vyzýva príslušné riaditeľstvo, aby monitorovalo úroveň služieb poskytovaných cestovnou kanceláriou a to, či tieto služby zodpovedajú svojej cene, a aby o svojich zisteniach informovalo do konca roka 2012 príslušný parlamentný výbor;

91.    vyjadruje poľutovanie nad tým, že cestovná kancelária v niektorých prípadoch neponúka najvýhodnejšie ceny v porovnaní s inými cestovnými kanceláriami, či už tradičnými alebo on-line; žiada GR pre financie, aby vypracovalo adekvátny kontrolný mechanizmus, ktorý zaistí najlepší pomer medzi kvalitou a cenou;

92.    zastáva názor, že je potrebné získať porovnateľné údaje o cenách letov, aby bolo možné určiť najvýhodnejšiu cenu akéhokoľvek daného letu;

93.    domnieva sa, že Parlament by mal vždy, keď je to možné, upustiť od uzatvárania výhradných zmlúv a že ak by využíval služby viac ako jednej cestovnej kancelárie, docielil by zlepšenie služieb poskytovaných poslancom a zamestnancom;

Zberné presuny

94.    víta skutočnosť, že na konci rozpočtového roku 2010 neboli v súlade s požiadavkou, ktorú v nedávnych rokoch vznášal Výbor pre rozpočtovú kontrolu, využité zberné prevody, čím sa zamedzilo veľkým rozdielom medzi plánovaným rozpočtom na príslušný rok a jeho plnením, ako tomu bolo v predchádzajúcich rokoch, a je presvedčený o tom, že všetky inštitúcie a orgány Únie by mohli v budúcich rokoch prispieť k uľahčeniu kontroly a udeľovania absolutória tým, že by výdavky na nehnuteľnosti plánovali transparentnejšie v rámci rozpočtového postupu;

Dôchodkové fondy

95.    konštatuje, že aj keď v roku 2010 hodnota aktív dobrovoľného dôchodkového fondu vzrástla o 13,3 % vzhľadom na to, že investičné trhy pokračovali v prekonávaní celosvetovej finančnej krízy z roku 2008, vykazoval dobrovoľný dôchodkový fond k 31. decembru 2010 deficit vo výške 178 960 000 EUR, čo vyvoláva obavy z jeho možnej neschopnosti plniť záväzky; pripomína, že Parlament v takom prípade zaručuje všetkým bývalým a niektorým súčasným poslancom vyplácanie dôchodkových práv z tohto dobrovoľného dôchodkového fondu; želá si byť informovaný o tom, ako a z ktorých rozpočtových položiek bude Parlament v takom prípade plniť svoje povinnosti;

96.    konštatuje, že dve tretiny platieb do fondu odviedol priamo Parlament, a nie jeho jednotliví členovia; pripomína členom fondu, že ich príspevky boli dobrovoľné, a trvá na tom, že Parlament by nemal poskytovať žiadne ďalšie finančné príspevky na plnenie platieb alebo zníženie deficitu fondu, ktorý bol zrejme od prvopočiatku nevhodne rozvrhnutý;

97.    ďalej konštatuje, že záväzky, vyplývajúce z Pravidiel o úhrade výdavkov a príspevkov poslancom Európskeho parlamentu v súvislosti s pozostalostným a invalidným dôchodkom (príloha II), dosahujú sumu 28 950 000 EUR; poukazuje na to, že pre prípady – ide najmä o talianskych a francúzskych poslancov –, keď sa vnútroštátne ustanovenia o vyplácaní dôchodku líšia od ustanovení Európskeho parlamentu (príloha III), je k dispozícii suma 195 640 000 EUR a prostriedky z nového systému vytvoreného štatútom vo výške 152 210 000 EUR (táto suma sa bude z roka na rok zvyšovať); upozorňuje na skutočnosť, že na pokrytie týchto výdavkov nie sú k dispozícii finančné prostriedky;

GR pre inovácie a technologickú podporu (GR ITEC)

98.    berie na vedomie rozhodnutia Predsedníctva zo 17. júna 2009 a z 18. októbra 2010 o rozšírení oblastí s bezdrôtovým pripojením k sieti (Wifi) v Parlamente tak, aby zahrnuli aj rokovaciu sálu, miestnosti výborov, kancelárie poslancov a priestory pre verejnosť v Bruseli aj Štrasburgu (prvá fáza projektu: 7 878 000 EUR); žiada GR ITEC, aby jednotlivým poslancom umožnilo požiadať o to, aby im v budúcnosti neboli doručované tlačené dokumenty pre schôdze výborov, ak sa používa aplikácia tzv. elektronických výborov; domnieva sa, že takto by sa mohlo rýchlejšie docieliť úspešné zavŕšenie projektu;

99.    víta, že sa v nadväznosti na rozhodnutie Predsedníctva z 22. novembra 2010 o Stratégii pre budúcu prítomnosť Európskeho parlamentu na internete – prepracovanie internetovej stránky EP pokračuje v prepracovaní grafickej podoby internetových stránok EP; žiada o zlepšenie podpory webových stránok, najmä vykonávaním pravidelných testov;

100.  víta skutočnosť, že v roku 2010 bol zavedený nový systém AT4AM, ktorý poslancom uľahčuje predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k návrhom legislatívnych a nelegislatívnych textov;

101.  s uspokojením konštatuje, že od roku 2010 sa oblasť IT neustále zlepšuje, čoho výsledkom je: zvýšenie kapacity pre interné riadenie kľúčových záležitostí, proces internalizácie činností, vytvorenie kľúčových orgánov správy a riadenia (Výbor pre inovačnú stratégiu v oblasti IKT a Riadiaci výbor pre inováciu v oblasti IKT), vytvorenie funkcie plánovania v oblasti IT a systému podávania správ o stave rozvojových projektov v oblasti IT a vypracovanie transparentnej krátkodobej metodiky plánovania; víta, že toto generálne riaditeľstvo v rozsiahlej miere využíva ukazovatele výkonnosti; je znepokojený rastúcim rizikom nezákonného prístupu k parlamentným systémom IKT a manipulácie s týmito systémami a domnieva sa, že je mimoriadne naliehavé vypracovať účinnú dlhodobú stratégiu na ich ochranu; žiada generálneho tajomníka, aby Parlament informoval o opatreniach prijatých s týmto cieľom;

Verejné obstarávanie v rámci GR ITEC

102.  podporuje GR ITEC, aby vynakladalo úsilie o lepšiu prípravu postupov verejného obstarávania, najmä v prípade rámcových zmlúv, ktoré sú často komplexné, prostredníctvom stanovenia zmluvných podmienok týkajúcich sa konečných cieľov a výsledkov namiesto zmluvných podmienok vymedzujúcich iba výstup, ako aj prostredníctvom lepšieho definovania potrieb a cieľov Parlamentu; navrhuje, aby Parlament v prípade rámcových zmlúv uprednostňoval pred sankciami skôr kompenzácie zo strany dodávateľa alebo poskytovateľa služby, ktorý nesplnil svoje povinnosti, alebo voči týmto subjektom využíval hrozbu strata budúcich zákaziek;

Nové hlasovacie a tlmočnícke zariadenia

103.  berie na vedomie, že rokovacie sály boli vybavené novým hlasovacím zariadením v hodnote 2 135 623 EUR a že táto suma bola v plnej výške uhradená z rozpočtových prostriedkov na rok 2010; okrem toho poznamenáva, že náklady na ich údržbu a technickú pomoc v roku 2010 predstavovali 147 149 EUR;

Politické skupiny (rozpočtová položka 4 0 0 0)

104.  berie na vedomie, že rozpočtové prostriedky z rozpočtovej položky 4 0 0 0 sa v roku 2010 využili takto:

Skupina

2010

2009

Ročné rozpočtové prostriedky*

Vlastné zdroje a prenesené rozpočtové prostriedky

Výdavky

Miera využitia ročných rozpočtových prostriedkov

Prenosy do ďalšieho obdobia

Ročné rozpočtové prostriedky

Vlastné zdroje a prenesené rozpočtové prostriedky

Výdavky

Miera využitia ročných rozpočtových prostriedkov

Prenosy do ďalšieho obdobia (2010)

EPP (predtým (EPP-ED)

19.990

2.392

20.662

103,36 %

1.720

19.715

7.782

25.314

128,40 %

2.182

S&D (predtým PES)

14.011

4.629

13.359

95,35 %

5.281

14.235

6.999

16.750

117,67 %

4.483

ALDE

6.262

2.240

6.160

98,37 %

2.342

6.441

3.065

7.328

113,77 %

2.178

Verts/ALE

3.896

1.188

3.893

99,92 %

1.191

3.360

1.055

3.235

96,28 %

1.179

GUE/NGL

2.531

1.065

2.525

99,76 %

1.071

2.673

1.487

3.102

116,05 %

1.057

UEN

-

 

 

 

 

1.417

1.452

2.552

180,10 %

0

IND/DEM

-

 

 

 

 

775

1.023

1.048

135,23 %

0

ECR

3.648

398

3.362

92,16 %

684

1.788

3

1.415

79,14 %

376

EFD

2.201

419

1.799

81,74 %

821

1.113

1

701

62,98 %

413

nezaradení poslanci

1.234

248

828

67,10 %

409

1.169

348

925

79,13 %

248

Spolu

53.773

12.579

52.588

97,80 %

13.519

52.686

23.215

62.370

118,38 %

12.116

 

* Všetky sumy v tisícoch EUR.

** Rok 2009 pozostával z dvoch rozpočtových rokov z dôvodu parlamentných volieb v júni 2009. Údaje za rok 2009 v tabuľke vyjadrujú súčet súm 2009_1 a 2009_2.

Po voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2009 politické skupiny EUN a IND/DEM prestali existovať a vznikli dve nové politické skupiny ECR a EFD.

105.  víta záväzok administratívnych orgánov Parlamentu – citovaný v správe Dvora audítorov – začať používať na výpočet prenosu prostriedkov politickými skupinami na konci volebného roka celý kalendárny rok namiesto dvoch samostatných polrokov; víta zjavné zlepšenie finančných prognóz, pretože politické skupiny nevrátili žiadne nevyužité prostriedky za rok 2010;

Európske politické strany a európske politické nadácie

106.  berie na vedomie, že rozpočtové prostriedky z rozpočtových položiek 4 0 2 0 a 4 0 3 0 sa v roku 2010 využili takto(27):

Skratka

Vlastné zdroje*

Grant EP

Celkové príjmy

Grant ako % oprávnených výdavkov (max. 85 %)

Prebytok príjmov (presun do rezerv) alebo strata

Európska ľudová strana

PPE

1.413

4.959

6.372

85 %

429

Strana európskych socialistov

PSE

914

3.395

4.310

80 %

2

Európska liberálno-demokratická a reformná strana

ELDR

379

1.554

1.933

85 %

77

Európska strana zelených

PVE

365

1.055

1.420

85 %

170

Európski konzervatívci a reformisti

AECR

58

327

386

85 %

0

Strana európskej ľavice

EL

200

708

908

71 %

-90

Európska demokratická strana

EDP/PDE

95

424

519

85 %

12

Európska slobodná aliancia

ALE

77

339

416

85 %

17

EUDemokrati

EUD

35

176

211

85 %

-17

Európske kresťanské politické hnutie

ECPM

55

208

264

85 %

3

Spolu

 

3.591

13.145

16.739

83 %

603

(*) Všetky sumy v tisícoch EUR.

Nadácia

Skratka

Pričlenená k strane

Vlastné zdroje*

Grant EP

Celkové príjmy

Grant ako % oprávnených výdavkov (max. 85 %)

Centrum pre štúdium európskych politík

CES

PPE

615

2.928

3.543

83 %

Nadácia pre európske pokrokové štúdie

FEPS

PSE

366

2.136

2.502

85 %

Európske liberálne fórum

ELF

ELDR

117

658

775

85 %

Zelená európska nadácia

GEF

PVE

119

674

794

85 %

Transform Europe

TE

EL

87

475

562

85 %

Inštitút európskych demokratov

IED

PDE

36

197

233

85 %

Nadácia pre demokraciu v EÚ

FEUD

EUD

20

122

142

85 %

Centrum Mauritsa Coppietersa

CMC

ALE

27

156

183

85 %

Nové smerovanie

ND

AECR

92

404

496

84 %

Spolu

 

 

1.479

7.750

9.230

84 %

(*) Všetky sumy v tisícoch EUR.

107.  berie na vedomie zmeny zavedené od roku 2010 vrátane návštev manažmentu, pri ktorých sa vykonávajú náhodné kontroly rozpočtu, náboru pracovníkov, verejného obstarávania a iných systémov;

Parlament šetrný k životnému prostrediu

108.  berie na vedomie akčný plán pre emisie CO2 prijatý Predsedníctvom v roku 2010; víta značné zníženie spotreby energie v štrasburskom sídle Parlamentu, ktorá v rokoch 2006 až 2010 poklesla o 74 %; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že uhlíková stopa štrasburského pracoviska, ktorú tvorí spotreba energie za rok 2010, predstavovala 1 533 ton CO2;

109.  zastáva názor, že by sa mala zvážiť možnosť zlepšenia životného prostredia a docielenia úspor v rozpočte Parlamentu pomocou rôznych pracovných metód, ktoré sú ekologickejšie a lacnejšie, ktoré však Parlament neobmedzujú v jeho práci, ako je napr. využívanie telekonferencií;

110.  víta, že v decembri 2010 bol pre NMBS/SNCB(28) zavedený systém platby treťou stranou pre úhradu časových cestovných lístkov v Bruseli, v rámci ktorého Parlament prispieva 50 % na individuálne celoročné cestovné lístky využívané jeho zamestnancami; vyzýva administratívne orgány, aby podnikli potrebné kroky s cieľom umožniť preplácanie cestovných nákladov aj tým zamestnancom, ktorí musia kombinovať železničnú a mestskú dopravu; domnieva sa, že toto opatrenie by mohlo podporiť používanie hromadnej dopravy a znížiť uhlíkovú stopu Parlamentu;

111.  oceňuje pilotné logistické projekty, ktoré v roku 2010 prebehli v rámci akčného programu EMAS (napr. nákup vozidiel s nízkymi emisiami – norma Euro 5, školenie vodičov a pracovníkov pre sťahovanie v oblasti techniky jazdy, ktorá je šetrná k životnému prostrediu, spoločné využívanie prepraviek pre pracovné dokumenty, čím sa v tejto oblasti dosiahlo približne 33 % zníženie emisií CO2);

112.  víta, že 10. novembra 2010 Predsedníctvo prijalo návrh pracovnej skupiny pre budovy, dopravu a ekologický Parlament na revíziu pravidiel pre používanie služobných vozidiel poslancami, vďaka ktorému Parlament mohol obnoviť svoj vozový park vozidlami s nižšími emisiami a organizovať skupinovú dopravu vo VIP minibusoch na letisko v Bruseli a Štrasburgu;

Samostatná rozprava v pléne o udelení absolutória Parlamentu

113.  vyzýva Konferenciu predsedov, aby rozpravu o udelení absolutória Parlamentu zaradila na iný čas ako prerokúvanie ostatných správ o absolutóriu, aby jej mohli poslanci venovať výlučnú pozornosť, akú si udelenie absolutória ich vlastnej inštitúcii zasluhuje;

114.  navrhuje Predsedníctvu, aby do svojho pracovného programu zaradilo diskusiu o uznesení o udelení absolutória po tom, čo bude prijaté plénom.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

26.3.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

3

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marta Andreasen, Inés Ayala Sender, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, Christofer Fjellner, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Barbara Weiler

(1)

Ú. v. EÚ L 64, 12.3.2010.

(2)

Ú. v. EÚ C 332, 14.11.2011, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ C 167, 7.6.2011, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ C 326, 10.11.2011, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ C 332, 14.11.2011, s. 134.

(6)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

PE 349.540/Bur/ann/def.

(8)

Ú. v. EÚ C 87 E, 1.4.2010, s. 327.

(9)

Ú. v. EÚ C 212 E, 5.8.2010, s. 244.

(10)

Ú. v. EÚ L 64, 12.3.2010.

(11)

Ú. v. EÚ C 332, 14.11.2011, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ C 167, 7.6.2011, s. 1.

(13)

Ú. v. EÚ C 326, 10.11.2011, s. 1.

(14)

Ú. v. EÚ C 332, 14.11.2011, s. 134.

(15)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(16)

PE 349.540/Bur/ann/def.

(17)

Ú. v. EÚ C 87 E, 1.4.2010, s. 327.

(18)

Ú. v. EÚ C 212 E, 5.8.2010, s. 244.

(19)

Automatické prenosy: 180 265 823 EUR, neautomatické prenosy: 10 100 000 EUR.

(20)

K dispozícii na internetovej stránke: http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201109/20111120ATT64976/20111120ATT64976EN.pdf.

(21)

Ú. v. EÚ L 252, 25.9.2010, s. 3.

(22)

Výročná správa o zmluvách, ktoré uzatvoril Európsky parlament, 2010, odseky 38 a 39.

(23)

Od 11 000 do 66 000 (priemerne menej ako 30 000) návštev mesačne v roku 2010.

(24)

Pomer počtu zamestnancov/pomer podľa demografickej váhy: Nemecko: 6,4 %/16,3 %, Spojené kráľovstvo: 4,4 %/12,4 %, Rakúsko: 1 %/1,67 %, Holandsko: 2,7 %/3,3 %.

Zdroje: Sociálna správa EP za rok 2010, december 2011 a Eurostat.

(25)

Výročná správa o činnosti GR TRAD, strana 8.

(26)

Konečná suma rozpočtových prostriedkov v položkách 1 0 0 4 (Bežné cestovné výdavky) a 1 0 0 5 (Ostatné cestovné výdavky) a článku 3 0 0 (Náklady na služobné cesty zamestnancov): 106 718 500 EUR.

(27)

Zdroj: Zápisnica zo schôdze Predsedníctva z 12. septembra 2011, bod 12 (oznámenie GT D(2011)32179, PE469.487/BUR).

(28)

Národná železničná spoločnosť Belgicka.

Posledná úprava: 26. apríl 2012Právne oznámenie