Menettely : 2011/2227(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0123/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0123/2012

Keskustelut :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Äänestykset :

PV 10/05/2012 - 12.23
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


MIETINTÖ     
PDF 180kWORD 115k
11. huhtikuuta 2012
PE 473.989v01-00 A7-0123/2012

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010

(C7-0287/2011 – 2011/2227(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Monica Luisa Macovei

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010

(C7-0287/2011 – 2011/2227(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2010,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä keskuksen vastaukset(1),

–   ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2012 antaman suosituksen (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(2) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen perustamisesta 21. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 851/2004(3) ja erityisesti sen 23 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(4) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A7-0123/2012),

1.  myöntää Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen johtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2010 tilien päättämisestä

(C7-0287/2011 – 2011/2227(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2010,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä keskuksen vastaukset(5),

–   ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2012 antaman suosituksen (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(6) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen perustamisesta 21. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 851/2004(7) ja erityisesti sen 23 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(8) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A7-0123/2012),

1.  hyväksyy Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2010 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010

(C7-0287/2011 – 2011/2227(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2010,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä keskuksen vastaukset(9),

–   ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2012 antaman suosituksen (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(10) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen perustamisesta 21. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 851/2004(11) ja erityisesti sen 23 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(12) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A7-0123/2012),

A. ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on saanut kohtuullisen varmuuden siitä, että Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen ("keskus") varainhoitovuoden 2010 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset;

B.  ottaa huomioon, että parlamentti myönsi 10. toukokuuta 2011 keskuksen johtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009(13) ja päätökseen liitetyssä päätöslauselmassa se kehotti keskusta muun muassa

–   esittämään tilintarkastustuomioistuimen seuraavaan kertomukseen liitettävässä taulukossa vertailun vastuuvapausmenettelyn kohteena olevan vuoden tuloksista ja edellisen varainhoitovuoden tuloksista;

–   puuttumaan siirrettyjen määrärahojen suureen määrään, mikä vaikuttaa kielteisesti talousarvion toteuttamiseen ja on vastoin talousarvion vuotuisperiaatetta;

–   täyttämään velvollisuutensa ja toimittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle johtajansa laatiman kertomuksen, jossa on yhteenveto sisäisen tarkastuksen suositusten sisällöstä;

C. ottaa huomioon, että keskuksen kokonaistalousarvio varainhoitovuodeksi 2010 oli 57 800 000 euroa, kun se oli 49 200 000 euroa vuonna 2009, mikä merkitsee 17,5 prosentin lisäystä; ottaa huomioon, että unionin kokonaismaksuosuus keskuksen talousarvioon vuonna 2010 oli 56 225 000 euroa;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  palauttaa mieliin, että unionin alkuperäinen maksuosuus viraston talousarvioon vuonna 2010 oli 53 078 000 euroa; huomauttaa kuitenkin, että siihen lisättiin ylijäämän palautuksesta saatu 145 000 euroa, joten unionin osuus vuonna 2010 oli yhteensä 53 223 000 euroa;

2.  korostaa, että varainhoitovuoden 2010 Euroopan unionin yleisen talousarvion mukaisesti kokonaismaksuosuus keskukselle oli 56 225 000 euroa ja se koostui

–  33 360 000 euron maksuosuudesta osastoon 1 ja 2 ja

–  22 895 000 euron maksuosuudesta, josta on suoritettu 10 000 000 euroa, osastoon 3;

toteaa kuitenkin, että samassa asiakirjassa esitetään, että unionin kokonaismaksuosuus vuonna 2010 oli 53 223 000 euroa; panee merkille komission lausunnon, että unionin maksuosuus keskukselle vuonna 2010 oli 56 225 000 euroa ja että luku 53 223 000 euroa johtuu talousarvion numerotietojen liitteenä olevan tekstin epäjohdonmukaisuuksista; katsoo tämän osoittavan, että komission on toimitettava vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuosittain konsolidoidut tiedot kokonaisrahoituksesta, jonka kukin erillisvirasto saa vuosittain unionin yleisestä talousarviosta;

3.  panee keskuksen antamien tietojen perusteella merkille, että toinen avustussopimus tehtiin laajentumisen pääosaston kanssa alustavasti kahdeksi vuodeksi ja sen jälkeen tehty 400 000 euron talousarviolisäys ajanjaksolle 2009–2010 pantiin täytäntöön vuonna 2010; toteaa, että vuonna 2011 keskuksen oli tarkoitus esittää pyyntö avustuksen keston jatkamisesta;

4.  toteaa keskuksen lopullisen tilinpäätöksen perusteella, että varainhoitovuoden 2010 lopussa päästiin maksusitoumusmäärärahojen osalta 95 prosentin käyttöasteeseen; on kuitenkin huolissaan, että maksumäärärahoina talousarvion toteutusaste oli ainoastaan 68 prosenttia kokonaistalousarviosta; pitää tätä parannuksena verrattuna vuoteen 2009 (59 prosenttia) mutta katsoo kuitenkin, että keskuksen on ponnisteltava enemmän tässä asiassa;

5.  korostaa, että maksumäärärahojen käyttöaste kasvoi 92,7 prosenttiin, mikä tarkoittaa, että määrärahoja jäi käyttämättä 3 800 000 miljoonaa euroa; panee merkille, että tämä vajaakäyttö liittyy siihen, että keskus rajoitti maksumäärärahapyyntöjään vähentääkseen tilillään vuoden lopulla olevaa käteisvarojen määrää, kuten tilintarkastustuomioistuin ja komissio olivat pyytäneet;

6.  panee keskuksen vuoden 2010 vuotuisen toimintakertomuksen perusteella merkille, että tulojen ja menojen hyväksyjänä johtaja delegoi taloudellista vastuuta viidelle yksikönpäällikölle sekä tietyksi ajanjaksoksi johtajan toimiston koordinaattorille; toteaa kuitenkin, että johtajan on allekirjoitettava kaikki yli 250 000 euron sopimukset;

Määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

7.  panee tilintarkastustuomioistuimen huomautusten mukaan merkille, että keskus siirsi vuonna 2010 varainhoitovuodelle 2011 yhteensä 15 600 000 euroa (27 prosenttia talousarvion kokonaismäärästä ja 50 prosenttia osaston 3 (toimintamenot) määrärahoista); kehottaa keskusta korjaamaan viipymättä tilintarkastustuomioistuimen havaitsemat määrärahasiirtoja koskevat puutteet; korostaa, että määrärahasiirtojen suurella määrällä on kielteinen vaikutus talousarvion toteutukseen;

8.  on huolissaan siitä, että siirtojen suuri määrä, johon liittyi siirtovelkojen alhainen määrä, on liiallinen ja vastoin talousarvion vuotuisperiaatetta;

Kirjanpitojärjestelmä

9.  toteaa keskuksen talousarvio- ja varainhallintoa koskevan selvityksen mukaan, että vuosi 2010 oli ensimmäinen kokonainen vuosi, jolloin keskus pani koko vuotta koskevan talousarvionsa täytäntöön komission integroidun talousarvio- ja kirjanpitojärjestelmän (ABAC WF) mukaisesti;

10. panee vuoden 2010 vuosittaisen toimintakertomuksen perusteella merkille, että keskus tarkisti maksuja ja sitoumuksia koskevia sisäisiä menettelyjään;

Hankintamenettelyt

11. toteaa keskuksen vuotuisen toimintakertomuksen perusteella, että hankintatoimisto käsitteli vuonna 2010 kaikkiaan 50 avointa menettelyä ja 18 neuvottelumenettelyä sekä kahdeksan ehdotuspyyntöä; kehottaa keskusta toimittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kunkin hankintamenettelyn tulokset;

12. toteaa, että viiden vuoden neuvottelujen jälkeen keskus ja Ruotsin vanhustenhuollosta ja kansanterveydestä vastaava ministeriö ovat allekirjoittaneet toimipaikkasopimuksen;

Henkilöresurssit

13. panee merkille, että keskuksen entinen johtaja lähti keskuksesta helmikuussa 2010 ottaakseen vastaan tehtävän Maailman terveysjärjestön Euroopan aluetoimistossa;

14. kehottaa keskusta ryhtymään riittäviin toimiin palvelukseenottomenettelyidensä avoimuuden takaamiseksi; on erityisen huolissaan tilintarkastustuomioistuimen havainnosta, jonka mukaan vähimmäisvaatimuksia, joiden täytyttyä hakija voidaan kutsua haastatteluun tai kirjata varallaololuetteloon, ei ollut vahvistettu etukäteen; panee merkille, että tämä saattaa vaikuttaa nepotismin tai eturistiriitatilanteen peittelyltä;

15. panee keskuksen talousarvio- ja varainhallintoa koskevan selvityksen perusteella merkille, että keskuksessa työskentelevien väliaikaisten toimihenkilöiden kokonaismäärä oli 31. joulukuuta 2010 henkilöstötaulukon yhteensä 200 toimesta 175;

16. toteaa lisäksi talousarvio- ja varainhallintoa koskevan selvityksen perusteella, että väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden vaihtuvuus oli seitsemän prosenttia vuonna 2010;

17. katsoo, että keskus on tärkeä unionin elin, joka tehostaa ja kehittää eurooppalaista tautien seurantaa, arvioi tunnettuja ja uusia ihmisten terveyttä uhkaavia tartuntatauteja ja tiedottaa niistä ja kerää eurooppalaista terveyteen liittyvää tietoa;

Toiminta

18. toteaa, että keskus työskentelee nyt kumppaneidensa kanssa pannakseen täytäntöön muutokset vuoden 2009 H1N1-pandemiasta opitun mukaisesti, jotta keskuksen toimintaa voidaan parantaa tulevaisuudessa; korostaa kuitenkin, että keskus edisti merkittävällä tavalla toimia H2N1-pandemian torjumiseksi, sillä se laati alustavat ohjeet influenssapandemiassa käytettävien erityisrokotteiden käytöstä vuonna 2009;

Sisäinen tarkastus

19. panee talousarvio- ja varainhallintoa koskevan selvityksen perusteella merkille, että sisäisen valvonnan järjestelmän täytäntöönpanoa tarkistettiin; on huolissaan erityisesti siitä, että kahta standardeista ei ole vieläkään pantu täytäntöön eli toiminnan jatkuvuutta ja arviointia koskevia standardeja ja että neljä muuta on pantu vasta osittain täytäntöön; kehottaa siksi keskusta ryhtymään viipymättä toimiin tämän asian suhteen ja ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kyseisten standardien täytäntöönpanotilanteesta;

20. toteaa talousarvio- ja varainhallintoa koskevan selvityksen perusteella, että sisäisen tarkastuksen suunniteltu vuotuisen työohjelman laatimista tukevia menettelyjä koskeva ja hallintotietojärjestelmään keskittyvä tarkastus lykättiin vuoteen 2011; pyytää sen vuoksi keskusta ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle sisäisen tarkastuksen tekemistä havainnoista vuoden 2012 alussa;

21. toteaa myös, että keskuksen mukaan vuoden 2010 lopun sisäisessä tarkastuksessa ei raportoitu mitään kriittisiä havaintoja; panee kuitenkin merkille, että kuusi merkittävää havaintoa oli edelleen avoinna; on saanut keskukselta tietoja, joiden mukaan neljä kyseisistä suosituksista koskee terveysviestintää, tulosindikaattoreita, taloushallinnon henkilöstön käyttämiä tarkistuslistoja sekä keskuksen kokousten kustannusarviota; kehottaa keskusta ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kahdesta muusta suosituksesta, jotka keskuksen on vielä pantava täytäntöön;

22. pyytää kiinnittämään huomiota aiempien vuosien vastuuvapausmietinnöissä esittämiinsä suosituksiin, jotka on esitetty tämän päätöslauselman liitteessä;

23. viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnasta, varainhoidosta ja sen valvonnasta ... 2012 antamaansa päätöslauselmaan.

LIITE

Euroopan parlamentin suositukset aiempina vuosina

 

Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

Toiminta /

Hankinnat

 

Hankinnasta annettuja sääntöjä ei pantu täytäntöön kurinalaisesti: selkeiden valintakriteerien puute; menettelyn virheellinen valinta; tarjouskilpailuilmoituksessa kuvatun menettelyn noudattamatta jättäminen; menettelyitä koskeneiden asiakirja-aineistojen riittämättömyys.

 

-

Parlamentti kehotti keskusta esittämään vertailun vastuuvapausmenettelyn kohteena olevan vuoden tuloksista ja edellisen varainhoitovuoden tuloksista, jotta vastuuvapauden myöntävällä viranomaisella olisi mahdollisuus arvioida paremmin keskuksen toimintaa eri vuosina.

 

Keskuksen ja Ruotsin valtion välillä ei ollut vielä toimipaikkasopimusta, sillä moni seikka vaati vielä lisää neuvotteluja.

Parlamentti kehotti keskusta esittämään vertailun vastuuvapausmenettelyn kohteena olevan vuoden tuloksista ja edellisen varainhoitovuoden tuloksista.

 

Määrärahojen siirtäminen varainhoitovuodelta toiselle

Vuotuisperiaatetta ei noudatettu tarkasti. Lähes 45 prosenttia vuoden aikana tehdyistä sitoumuksista siirrettiin toiselle varainhoitovuodelle. Lisäksi vuoden 2006 toisella puoliskolla tehtiin lukuisia siirtoja, joiden syynä oli henkilöstötarpeiden epätarkka arviointi.

Vuotuisperiaatetta ei noudatettu tarkasti. Keskuksen talousarvion suunnittelussa, seurannassa ja sitä seuranneessa täytäntöönpanossa oli puutteita.

Kun päätettiin talousarvioon tehtävistä muutoksista, niiden vaikutuksia työohjelmaan ja tavoitteiden saavuttamiseen ei arvioitu.

Vuotuisperiaatetta ei noudatettu tarkasti. Keskuksen talousarvion suunnittelussa ja sitä seuranneessa täytäntöönpanossa oli puutteita.

Parlamentti kehotti komissiota tutkimaan, miten voitaisiin varmistaa tarveperusteisen kassanhallinnan soveltaminen, sillä keskuksella oli suuret käteisvarat pitkän ajanjakson ajan (31. joulukuuta 2008: 16 705 091 euroa).

Parlamentti kehotti keskusta ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän puutteen korjaamiseksi toteutetuista toimista. Määrärahasiirtojen suuri määrä, joka vaikutti kielteisesti talousarvion toteutukseen, on vastoin talousarvion vuotuisperiaatetta.

 

Henkilöresurssit

 

-

 

-

Palvelukseenottomenettelyiden suunnittelussa oli heikkouksia.

 

-

 

Sisäinen tarkastus

Oikeudellisia sitoumuksia tehtiin varainhoitoasetuksen vastaisesti ennen vastaavia talousarviositoumuksia.

 

Keskus ei noudattanut varainhoitoasetusta eikä taloudellisuuden periaatetta. Keskus maksoi vuonna 2007 puoli miljoonaa euroa päärakennuksensa kunnostamisesta johtuen sopimuksesta, jonka keskus oli allekirjoittanut rakennuksen omistajan kanssa. Kyseisessä sopimuksessa ei eritelty toteutettujen töiden luonnetta, määräaikoja eikä maksuehtoja.

Keskus ei ollut vieläkään kaikilta osin täyttänyt velvollisuuttaan toimittaa vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle johtajansa laatima kertomus, jossa on yhteenveto sisäisen tarkastajan tekemien sisäisten tarkastusten määrästä.

Keskus ei ollut vieläkään kaikilta osin täyttänyt velvollisuuttaan toimittaa vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle johtajansa laatima kertomus, jossa on yhteenveto sisäisen tarkastuksen suositusten sisällöstä.

24.1.2012

YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010

(C7-0287/2011 – 2011/2227(DEC))

Valmistelija: Jutta Haug

EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  katsoo, että Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus on tärkeä unionin elin, joka tehostaa ja kehittää eurooppalaista tautien seurantaa, arvioi tunnettuja ja uusia ihmisten terveyttä uhkaavia tartuntatauteja ja tiedottaa niistä ja kerää eurooppalaista terveyteen liittyvää tietoa;

2.  panee merkille, että keskuksella oli vuonna 2010 käytössään 57 800 000 euroa, joista 56 300 000 euroa oli avustusta unionin talousarviosta;

3.  korostaa, että maksumäärärahojen käyttöaste kasvoi 92,7 prosenttiin, mikä tarkoittaa, että määrärahoja jäi käyttämättä 3 800 000 miljoonaa euroa; panee merkille, että tämä vajaakäyttö liittyy siihen, että keskus on rajoittanut maksumäärärahapyyntöjä supistaakseen pankkitilillään vuoden lopussa olevien käteisvarojen määrää, kuten tilintarkastustuomioistuin ja komissio ovat pyytäneet;

4.  muistuttaa jälleen keskusta vuotuisuusperiaatteesta määrärahasiirtojen korkean tason osalta, joka on 27 prosenttia kokonaismäärärahoista; panee merkille, että yleistilanne on kohentunut vuodesta 2008 ja 2009; kehottaa keskusta kuitenkin edelleen vähentämään määrärahasiirtoja;

5.  panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen henkilöstön valintamenettelyistä; kannustaa keskusta tarkistamaan valintamenettelyä, jota vastuuvapauden myöntävä viranomainen tulee varmasti seuraamaan;

6.  katsoo, että käytettävissä olevien tietojen perusteella tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen johtajalle voidaan myöntää vastuuvapaus keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

24.1.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

58

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Daciana Octavia Sârbu, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jutta Haug, Bill Newton Dunn, Michèle Rivasi, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Andrea Zanoni

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

27.3.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

26

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean-Pierre Audy, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Amelia Andersdotter, Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Véronique Mathieu, Derek Vaughan

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Salvador Garriga Polledo, Louis Grech

(1)

EUVL C 366, 15.12.2011, s. 122.

(2)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

EUVL L 142, 30.4.2004, s. 1.

(4)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)

EUVL C 366, 15.12.2011, s. 122.

(6)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

EUVL L 142, 30.4.2004, s. 1.

(8)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)

EUVL C 366, 15.12.2011, s. 122.

(10)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUVL L 142, 30.4.2004, s. 1.

(12)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(13)

EUVL L 250, 27.9.2011, s. 145.

Päivitetty viimeksi: 26. huhtikuuta 2012Oikeudellinen huomautus