Procedūra : 2011/2227(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0123/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0123/2012

Debates :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Balsojumi :

PV 10/05/2012 - 12.23
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


ZIŅOJUMS     
PDF 196kWORD 133k
2012. gada 11. aprīļa
PE 473.989v01-00 A7-0123/2012

par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7-0287/2011 – 2011/2227(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referente: Monica Luisa Macovei

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7-0287/2011 – 2011/2227(DEC))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2010. finanšu gada galīgos pārskatus,

–   ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2010. finanšu gada pārskatiem, ar Centra atbildēm,(1)

–   ņemot vērā Padomes 2012. gada 21. februāra ieteikumu (06083/2012 – C7–0051/2012),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(2), un jo īpaši tās 185. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulu (EK) Nr. 851/2004, ar ko izveido Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru,(3) un jo īpaši tās 23. pantu,

–   ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam,(4) un jo īpaši tās 94. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A7-0123/2012),

1.  Sniedz Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra direktoram apstiprinājumu par Centra 2010. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra kontu slēgšanu attiecībā uz 2010. finanšu gadu

(C7-0287/2011 – 2011/2227(DEC))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2010. finanšu gada galīgos pārskatus,

–   ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2010. finanšu gada pārskatiem, ar Centra atbildēm(5),

–   ņemot vērā Padomes 2012. gada 21. februāra ieteikumu (06083/2012 – C7–0051/2012),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam,(6) un jo īpaši tās 185. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulu (EK) Nr. 851/2004, ar ko izveido Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru,(7) un jo īpaši tās 23. pantu,

–   ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam,(8) un jo īpaši tās 94. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A7-0123/2012),

1.  Apstiprina Eiropas slimību profilakses un kontroles centra kontu slēgšanu attiecībā uz 2010. finanšu gadu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas slimību profilakses un kontroles centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7-0287/2011 – 2011/2227(DEC))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2010. finanšu gada galīgos pārskatus,

–   ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2010. finanšu gada pārskatiem, ar Centra atbildēm,(9)

–   ņemot vērā Padomes 2012. gada 21. februāra ieteikumu (06083/2012 – C7–0051/2012),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam,(10) un jo īpaši tās 185. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulu (EK) Nr. 851/2004, ar ko izveido Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru,(11) un jo īpaši tās 23. pantu,

–   ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam,(12) un jo īpaši tās 94. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A7-0123/2012),

A. tā kā Revīzijas palāta norādīja, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību, ka Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (Centra) gada pārskati par 2010. finanšu gadu ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi;

B.  tā kā 2011. gada 10. maijā Parlaments sniedza Centra direktoram apstiprinājumu par 2009. finanšu gada budžeta izpildi(13) un lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu pievienotajā rezolūcijā cita starpā aicināja Centru:

-    Revīzijas palātas ziņojumam pievienotajā tabulā tās darbības, kas veiktas gadā, par kuru ir jāsniedz budžeta izpildes apstiprinājums, salīdzināt ar tām darbībām, kas veiktas iepriekšējā finanšu gadā;

-    novērst pārnesto apropriāciju augsto līmeni, kas negatīvi ietekmē budžeta izpildi un ir pretrunā gada pārskata principam;

-    izpildīt pienākumu nosūtīt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei ziņojumu, kuru izstrādājis Centra direktors un kurā rezumēts Iekšējās revīzijas dienesta sniegto ieteikumu saturs;

C.       tā kā Centra 2010. finanšu gada kopējais budžets bija EUR 57 800 000 salīdzinājumā ar 2009. gada budžetu EUR 49 200 000 apmērā, kas ir par 17,5 % vairāk; tā kā kopējā Savienības iemaksa Centra 2010. gada budžetā bija EUR 56 225 000;

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.      atgādina, ka Savienības sākotnējā iemaksa Centra 2010. gada budžetā bija EUR 53 078 000; tomēr norāda, ka šai summai tika pievienoti vēl EUR 145 000 no pārpalikuma atgūšanas, tādējādi Savienības kopējā iemaksa 2010. gada budžetā bija EUR 53 223 000;

2.      uzsver, ka atbilstīgi Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējam budžetam kopējā Centram piešķirtā iemaksa bija EUR 56 225 000 un to veidoja

– I un II sadaļā ietvertā iemaksa EUR 33 360 000 apmērā un

– III sadaļā ietvertā iemaksa EUR 22 895 000 apmērā, no kuras izmaksāja EUR 10 000 000;

tomēr norāda, ka tajā pašā dokumentā minēts, ka kopējā Savienības iemaksa 2010. gadā bija EUR 53 223 000; konstatē — Komisijas paziņojumā ir norādīts, ka Savienības iemaksa Centra 2010. gada budžetā bija EUR 56 225 000 un ka summa EUR 53 223 000 radusies tādēļ, ka budžeta skaitļiem pievienotajā tekstā norādīta pretrunīga informācija; uzskata, ka šāda situācija norāda uz to, ka Komisijai ik gadu ir jāsniedz budžeta izpildes apstiprinātājiestādei konsolidēta informācija par katras aģentūras kopējo ikgadējo finansējumu no Eiropas Savienības vispārējā budžeta;

3.      atzīmē, iepazīstoties ar Centra sniegto informāciju, ka ar Paplašināšanās ģenerāldirektorātu tika panākta vienošanās par otro dotāciju nolīgumu, kura sākotnējais termiņš bija divi gadi, un ka līdz ar to 2010. gadā budžetu palielināja par EUR 400 000 laikposmam no 2009.–2010. gadam; norāda, ka 2011. gadā Centram ziņojumā bija jānorāda pieprasījums pagarināt šā dotāciju nolīguma termiņu;

4.      konstatē, iepazīstoties ar galīgajiem Centra 2010. finanšu gada pārskatiem, ka budžeta izpildes līmenis sasniedza 95 % attiecībā uz saistību apropriācijām; tomēr pauž bažas, ka budžeta izpilde attiecībā uz maksājumiem sasniedza tikai 68 % no kopējā budžeta; taču uzskata, ka tas jau ir uzlabojums salīdzinājumā ar 59 % līmeni 2009. gada budžetā, bet atzīst, ka šajā ziņā Centram jāveic papildu centieni;

5.     uzsver, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis paaugstinājās līdz 92,7 %, kas nozīmē to, ka neizmantoto apropriāciju summa bija EUR 3 800 000; norāda, ka šī nepilnīgā izpilde ir saistīta ar to, ka Centrs ir samazinājis pieprasīto maksājumu apropriāciju summu, lai saskaņā ar Revīzijas palātas un Komisijas prasību samazinātu naudas apjomu savā bankas kontā gada beigās;

6.      atzīmē, iepazīstoties ar Centra 2010. gada darbības pārskatu, ka Centra direktors kā kredītrīkotājs ir deleģējis finanšu pilnvaras pieciem nodaļu vadītājiem un uz laiku direktora biroja koordinatoram; tomēr norāda, ka visi līgumi, kuru summa pārsniedz EUR 250 000, ir jāparaksta direktoram;

Apropriāciju pārnešana

7.      konstatē — no Revīzijas palātas sniegtās informācijas izriet, ka 2010. gadā uz 2011. gadu pārnesa EUR 15 600 000 jeb 27 % no kopējā budžeta, tostarp 50 % no III sadaļas „Pamatdarbības izdevumi”; atkārtoti mudina Centru nekavējoties novērst Revīzijas palātas konstatētos trūkumus attiecībā uz apropriāciju pārnešanu; uzsver, ka pārnesto apropriāciju augstais līmenis negatīvi ietekmē budžeta izpildi;

8.      pauž bažas, ka tik augsts pārnesto apropriāciju līmenis līdz ar uzkrāto izdevumu zemo līmeni ir pretrunā gada pārskata principam;

Grāmatvedības sistēma

9.      atzīmē — no Centra ziņojuma par budžeta un finanšu pārvaldību izriet, ka 2010. gads bija pirmais pilnais gads, kura visā garumā Centra budžets tika izpildīts, izmantojot ABAC WF (EK integrēto budžeta un grāmatvedības sistēmu);

10.    konstatē — no Centra 2010. gada darbības pārskata izriet, ka Centrs ir pārskatījis iekšējās procedūras attiecībā uz maksājumiem un saistībām;

Iepirkums

11.    konstatē — no gada darbības pārskata izriet, ka 2010. gadā iepirkumu birojs ir rīkojis 50 atklātas iepirkumu procedūras un 18 sarunu procedūras, kā arī izteicis 8 priekšlikumus iesniegt piedāvājumus; aicina Centru iesniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei katras iepirkuma procedūras rezultātus;

12.    norāda, ka pēc piecu gadu ilgām sarunām starp Centru un Zviedrijas Vecļaužu aprūpes un sabiedrības veselības ministriju ir parakstīta vienošanās par mītnes vietu;

Cilvēkresursi

13.    atzīst, ka iepriekšējais direktors no Centra aizgāja 2010. gada februārī, lai stātos amatā Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionālajā birojā;

14.    mudina Centru ieviest piemērotus pasākumus, ar kuriem garantēt iepirkuma procedūru pārredzamību; jo īpaši ir nobažījies par šādiem Revīzijas palātas konstatējumiem: pirms atlases procedūrām netika noteikti atbilstības kritēriji nedz kandidātu uzaicināšanai uz darba interviju, nedz iekļaušanai rezerves sarakstā; līdz ar to norāda, ka šādā situācijā varētu būt piesegts nepotisms vai interešu konflikts;

15.    norāda — no Centra budžeta un finanšu pārvaldības ziņojuma izriet, ka Centrā kopš 2010. gada 31. decembra no 2010. gada štatu sarakstā paredzētajām 200 darba vietām 175 aizņēma pagaidu darbinieki;

16.    konstatē arī — no budžeta un finanšu pārvaldības ziņojuma izriet, ka 2010. gadā pagaidu darbinieku un līgumdarbinieku mainības rādītājs bija 7 %;

17.    uzskata Centru par nozīmīgu Savienības institūciju, kas cita starpā stiprina un pilnveido slimību uzraudzīšanu Eiropā, novērtē un dara zināmus pašreizējos un jaunos apdraudējumus, kurus cilvēka veselībai rada infekcijas slimības, un apkopo Eiropas mēroga zināšanas veselības aizsardzības jomā;

Darbības rezultāti

18.    atzīst, ka Centrs pašlaik sadarbojas ar partneriem, lai, pamatojoties uz 2009. gada H1N1 pandēmijas laikā gūto pieredzi, īstenotu izmaiņas nolūkā uzlabot Centra darbību nākotnē; tomēr atzīmē Centra lielo ieguldījumu pasākumos nolūkā apkarot H2N1 pandēmiju, 2009. gadā izdodot iepriekšējas pamatnostādnes „Īpašu pandēmiskas gripas vakcīnu izmatošana”;

Iekšējā revīzija

19.    konstatē — no Centra budžeta un finanšu pārvaldības ziņojuma izriet, ka tika pārbaudīta iekšējās kontroles sistēmas īstenošana; ir sevišķi nobažījies par to, ka joprojām nav īstenoti divi standarti, proti, darbības nepārtrauktības un pasākumu novērtēšanas standarts, un četri citi standarti ir īstenoti tikai daļēji; tāpēc mudina Centru nekavējoties veikt pasākumus šajā jomā un informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par šo standartu īstenošanas gaitu;

20.    konstatē — no Centra budžeta un finanšu pārvaldības ziņojuma izriet, ka uz 2011. gadu tika atlikta Iekšējās revīzijas dienesta plānotā revīzija attiecībā uz gada darba programmas izveides atbalsta procesiem, galveno uzmanību pievēršot pārvaldības informācijas sistēmai; tāpēc aicina Centru 2012. gada sākumā informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par Iekšējās revīzijas dienesta konstatējumiem;

21.    atzīst arī — no Centra sniegtās informācijas izriet, ka 2010. gada beigās Iekšējās revīzijas dienesta revīzijā netika norādīti būtiski konstatējumi; tomēr joprojām nav sākts darbs attiecībā uz sešiem nozīmīgiem konstatējumiem; ir saņēmis informāciju no Centra, ka četri no šiem ieteikumiem attiecas uz veselības informācijas izziņošanu, darbības rādītājiem, finanšu dalībnieku izmantoto pārbaudes punktu sarakstu un Centra sanāksmju izmaksu aplēsēm; mudina Centru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par pārējiem diviem ieteikumiem, kas Centram joprojām ir jāīsteno;

22.    vērš uzmanību uz iepriekšējos budžeta izpildes apstiprināšanas ziņojumos izteiktajiem ieteikumiem, kas izklāstīti šīs rezolūcijas pielikumā;

23.    norāda, ka lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu ir pievienoti arī horizontāla rakstura konstatējumi, kas iekļauti 2012. gada .. rezolūcijā par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli.

PIELIKUMS

Eiropas Parlamenta iepriekšējo gadu ieteikumi

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs

2006

2007

2008

2009

 

Darbības rezultāti/

Iepirkums

 

– Netiek stingri piemēroti iepirkuma noteikumi: trūkst skaidri noteiktu atlases kritēriju; nepareiza procedūras izvēle; netiek ievērota konkursa paziņojumā aprakstītā procedūra; procedūra netiek pienācīgi dokumentēta.

 

nav

– Aicina Centru tās darbības, kas veiktas gadā, par kuru ir jāsniedz budžeta izpildes apstiprinājums, salīdzināt ar tām darbībām, kas veiktas iepriekšējā finanšu gadā, lai budžeta izpildes apstiprinātājiestāde varētu efektīvāk izvērtēt Centra darbības rezultātus, salīdzinot paveikto pa gadiem.

 

– Nav panākta vienošanās ar Zviedrijas valdību par Centra mītnes vietu, jo vēl jāapspriež daudzi iepriekš atlikti jautājumi.

– Aicina Centru tās darbības, kas veiktas gadā, par kuru ir jāsniedz budžeta izpildes apstiprinājums, salīdzināt ar tām darbībām, kas veiktas iepriekšējā finanšu gadā.

 

Apropriāciju pārnešana

– Netiek stingri ievērots gada pārskata princips: gandrīz 45 % no gadā saņemtajām saistību apropriācijām tika pārnestas uz nākamo gadu. Turklāt daudzi pārvietojumi tika izdarīti 2006. gada otrajā pusē; neprecīzi aprēķināts vajadzīgo darbinieku skaits.

– Netiek stingri ievērots gada pārskata princips: trūkumi Centra budžeta plānošanā, uzraudzībā un līdz ar to arī izpildē.

– Pirms lemšanas par budžeta grozījumiem netiek veikta to ietekme uz darba programmu un mērķu sasniegšanu.

– Netiek stingri ievērots gada pārskata princips: trūkumi Centra budžeta plānošanā un līdz ar to arī izpildē.

– Aicina Komisiju noskaidrot, kā nodrošināt to, ka naudas līdzekļu pārvaldība tiek īstenota, pamatojoties uz faktiskajām vajadzībām; Centram ir ārkārtīgi lielas skaidras naudas rezerves ilgā laikposmā (2008. gada 31. decembrī EUR 16 705 091).

– Aicina Centru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par pasākumiem, kas veikti šā trūkuma novēršanai. Augsts pārnesto apropriāciju līmenis, kas negatīvi ietekmē budžeta izpildi un ir pretrunā gada pārskata principam.

 

Cilvēkresursi

 

nav

 

nav

– Trūkumi darbā pieņemšanas procedūru plānošanā.

 

nav

 

Iekšējā revīzija

– Juridiskas saistības tika noteiktas pirms budžeta saistību apstiprināšanas, kas ir finanšu noteikumu pārkāpums.

 

– Centrs neievēroja Finanšu regulu un saimnieciskuma principu: 2007. gadā Centrs samaksāja 0,5 miljonus euro par galvenās ēkas renovāciju, parakstot vienošanos starp Centru un ēkas īpašnieku. Šāda vienošanās neprecizē veicamo darbu veidu, kā arī termiņu un samaksas nosacījumus.

 

 

– Centrs nav pilnībā izpildījis pienākumu nosūtīt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei ziņojumu, kuru izstrādājis Centra direktors un kurā apkopoti dati par iekšējā revidenta veikto iekšējo revīziju skaitu.

– Centrs nav pilnībā izpildījis pienākumu nosūtīt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei ziņojumu, kuru izstrādājis Centra direktors un kurā rezumēts Iekšējās revīzijas dienesta sniegto ieteikumu saturs.

24.1.2012

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinums

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7-0287/2011 – 2011/2227(DEC))

Atzinumu sagatavoja: Jutta Haug

IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  uzskata Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru (turpmāk — Centrs) par nozīmīgu Savienības institūciju, kas cita starpā stiprina un pilnveido slimību uzraudzības procesu Eiropā, novērtē un dara zināmus pašreizējos un jaunos apdraudējumus, kurus cilvēka veselībai rada infekcijas slimības, un apkopo Eiropas mēroga zināšanas veselības aizsardzības jomā;

2.  norāda, ka Centram 2010. gadā tika darīti pieejami EUR 57 800 000, no kuriem EUR 56 300 000 bija subsīdijas no Savienības budžeta;

3.  uzsver, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis paaugstinājās līdz 92,7 %, kas nozīmē to, ka neizmantoto apropriāciju summa bija EUR 3 800 000; norāda, ka šī nepilnīgā izpilde ir saistīta ar to, ka Centrs ir samazinājis pieprasīto maksājumu apropriāciju summu, lai saskaņā ar Revīzijas palātas un Komisijas prasību samazinātu naudas apjomu savā bankas kontā gada beigās;

4.  ņemot vērā pārnesto apropriāciju augsto līmeni — 27 % no kopējā budžeta —, atkārtoti atgādina Centram par gada pārskata principu; norāda uz vispārējās situācijas uzlabošanos salīdzinājumā ar 2008. un 2009. gadu; tomēr aicina Centru vēl vairāk samazināt pārnesto apropriāciju īpatsvaru;

5.  pieņem zināšanai Revīzijas palātas konstatējumus par personāla atlases procedūrām; mudina Centru pārskatīt atlases procedūru, ko noteikti uzraudzīs budžeta izpildes apstiprinātājiestāde;

6.  pamatojoties uz pieejamo informāciju, uzskata, ka Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra direktoram var sniegt apstiprinājumu par centra 2010. finanšu gada budžeta izpildi.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

24.1.2012

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

58

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Daciana Octavia Sârbu, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jutta Haug, Bill Newton Dunn, Michèle Rivasi, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Andrea Zanoni

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

27.3.2012

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

26

0

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean-Pierre Audy, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Amelia Andersdotter, Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Véronique Mathieu, Derek Vaughan

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Salvador Garriga Polledo, Louis Grech

(1)

OV C 366, 15.12.2011., 122. lpp.

(2)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(3)

OV L 142, 30.4.2004., 1. lpp.

(4)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(5)

OV C 366, 15.12.2011., 122. lpp.

(6)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(7)

OV L 142, 30.4.2004., 1. lpp.

(8)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(9)

OV C 366, 15.12.2011., 122. lpp.

(10)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(11)

OV L 142, 30.4.2004., 1. lpp.

(12)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(13)

OV L 250, 27.9.2011., 145. lpp.

Pēdējā atjaunošana - 2012. gada 26. aprīļaJuridisks paziņojums