Förfarande : 2011/2227(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0123/2012

Ingivna texter :

A7-0123/2012

Debatter :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Omröstningar :

PV 10/05/2012 - 12.23
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :


BETÄNKANDE     
PDF 185kWORD 110k
11 april 2012
PE 473.989v01-00 A7-0123/2012

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2010

(C7-0287/2011 – 2011/2227(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Monica Luisa Macovei

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2010

(C7-0287/2011 – 2011/2227(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2010,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2010, samt centrumets svar(1),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar(3), särskilt artikel 23,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(4), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0123/2012).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska byrån för återuppbyggnad ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2010.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2010

(C7-0287/2011 – 2011/2227(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2010,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2010, samt centrumets svar(5),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar(7), särskilt artikel 23,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(8), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0123/2012).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2010.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2010

(C7-0287/2011 – 2011/2227(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2010,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2010, samt centrumets svar(9),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–   med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar(11), särskilt artikel 23,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(12), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0123/2012).

A. Revisionsrätten har förklarat att man har fått rimliga försäkringar om att räkenskaperna för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (”centrumet”) för budgetåret 2010 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

B.  Den 10 maj 2011 beviljade Europaparlamentet direktören för Europeiskt centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2009(13), och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet uppmanade parlamentet bland annat centrumet att

–    i en tabell som ska bifogas revisionsrättens rapport göra en jämförelse mellan den verksamhet som genomfördes under det år som berörs av ansvarsfrihetsförfarandet och verksamheten under föregående budgetår,

–    ta itu med den höga nivån för överföringarna, vilket har en negativ effekt på genomförandet av budgeten och strider mot principen om ettårighet,

–    uppfylla sina skyldigheter att till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten översända en rapport som sammanställts av dess direktör och som sammanfattar internrevisionstjänstens (IAS) rekommendationer.

C. Centrumets totala budget för budgetåret 2010 uppgick till 57 800 000 EUR jämfört med 49 200 000 EUR 2009, vilket innebär en ökning på 17,5 procent. Det totala bidraget från unionen till centrumets budget 2010 uppgick till 56 225 000 EUR(14).

Budget och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet påminner om att det ursprungliga anslaget från unionen till byråns budget för 2010 uppgick till 53 078 000 EUR. Parlamentet konstaterar dock att 145 000 EUR, som var återanvändning av överskott, lades till detta belopp, vilket resulterade i ett totalt anslag från unionen på 53 223 000 EUR för 2010.

2.  Europaparlamentet understryker dock att enligt det definitiva antagandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2010 uppgick det totala bidraget till centrumet till 56 225 000 EUR, och bestod av

–    ett bidrag på 33 360 000 EUR för avdelning I och II, och

–    ett bidrag på 22 895 000 EUR för avdelning III, av vilka 10 000 000 EUR betalades(15).

 Europaparlamentet noterar dock att samma dokument presenterar ett totalt unionsbidrag på 53 223 000 EUR för 2010. Parlamentet noterar kommissionens uttalande att unionens totala bidrag till centrumet för 2010 uppgick till 56 225 000 EUR, och att beloppet 53 223 000 EUR är resultatet av bristande konsekvens i den text som åtföljer budgetsiffrorna. Detta visar att det är nödvändigt att kommissionen varje år ger den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten konsoliderad information per byrå om de totala årliga anslagen från Europeiska unionens allmänna budget.

3.  Europaparlamentet noterar att ytterligare en bidragsöverenskommelse nåddes med generaldirektoratet för utvidgning för en första period på två år, och att en senare ökning av budgeten med 400 000 EUR för perioden 2009–2010 ägde rum 2010. 2011 var det dags för centrumet att begära en förlängning av bidragets löptid.

4.  Europaparlamentet ser i centrumets slutliga årsredovisning för budgetåret 2010 att budgetens genomförandegrad uppgick till 95 procent av åtagandebemyndigandena. Dock är det oroande att budgetens genomförandegrad när det gäller betalningsbemyndiganden endast nådde 68 procent av den totala budgeten. Parlamentet anser inte desto mindre att detta faktiskt är en förbättring jämfört med 59 procent för 2009, men anser att centrumet behöver göra ytterligare ansträngningar i detta sammanhang.

5.  Europaparlamentet understryker att genomförandet av betalningsbemyndigandena förbättrades till 92,7 procent, vilket motsvarar outnyttjade anslag till ett belopp av 3 800 000 euro. Parlamentet konstaterar att detta underutnyttjande beror på att centrumet begränsat sin begäran om betalningsbemyndiganden för att minska de likvida medlen på sitt bankkonto vid slutet av året, i enlighet med revisionsrättens och kommissionens begäran.

6.  Europaparlamentet ser i centrumets årliga verksamhetsrapport att direktören, som utanordnare, delegerade det ekonomiska ansvaret till fem enhetschefer, och under en period till samordnaren för direktörens kansli. Dock måste alla kontrakt på mer än 250 000 EUR undertecknas av direktören.

Överförda anslag

7.  Europaparlamentet erfar från revisionsrätten att ett belopp på 15 600 000 EUR, motsvarande 27 procent av den totala budgeten, bland annat 50 procent av avdelning III – Driftsutgifter – fördes över från 2010 till 2011. Centrumet uppmanas än en gång att genast åtgärda de brister avseende överföringar som revisionsrätten har konstaterat. Parlamentet understryker att en hög nivå på överföringarna inverkar negativt på budgetens genomförande.

8.  Europaparlamentet är oroat över att denna höga andel överföringar, som motsvaras av små upplupna kostnader, är alldeles för stor och strider mot principen om ettårighet.

Redovisningssystem

9.  Europaparlamentet ser i centrumets rapport över budget och ekonomisk förvaltning att 2010 var det första hela år som man genomförde hela budgeten via ABAC WF (kommissionens integrerade budget- och redovisningssystem).

10. Europaparlamentet ser i den årliga verksamhetsrapporten att centrumet genomförde en översyn av de interna rutinerna för betalningar och åtaganden.

Upphandling

11. Europaparlamentet ser i centrumets årliga verksamhetsrapport att upphandlingsavdelningen handlade 50 öppna upphandlingar och 18 förhandlade upphandlingar samt 8 anbudsinfordringar. Centrumet uppmanas att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultaten av var och en av dessa upphandlingsförfaranden.

12. Europaparlamentet noterar att en överenskommelse om centrumets säte har undertecknats av centrumet och det svenska departementet för äldrevård och folkhälsa.

Personal

13. Europaparlamentet konstaterar att den före detta direktören lämnade centrumet i februari 2010 för att tillträda en tjänst hos WHO:s regionkontor för Europa.

14. Europaparlamentet uppmanar centrumet att införa de åtgärder som behövs för att kunna garantera att dess rekryteringsförfaranden är transparenta. Parlamentet anser att följande iakttagelser från revisionsrätten är särskilt oroande: varken de minimikrav som de sökande måste uppfylla för att kallas till intervju eller för att föras upp på reservlistan över godkända sökande hade fastställts i förväg. Detta skulle kunna vara ett tecken på dold nepotism eller dolda intressekonflikter.

15. Europaparlamentet ser i centrumets rapport över budget och ekonomisk förvaltning att det totala antalet tillfälligt anställda som arbetade vid centrumet den 31 december 2010 var 175 personer, jämfört med de 200 tjänsterna i tjänsteförteckningen för 2010.

16. Av rapporten över budget och ekonomisk förvaltning framgår också att omsättningen av tillfälligt anställda och kontraktsanställda var 7 procent 2010.

17. Europaparlamentet anser att centrumet är ett viktigt unionsorgan för att stärka och utveckla EU:s sjukdomsövervakning och för att bedöma och informera om befintliga och nya hot mot människors hälsa i form av smittsamma sjukdomar samt för att samla Europas kunskap om hälsa och sjukdomar.

Verksamhetsresultat

18. Europaparlamentet konstaterar att centrumet nu arbetar tillsammans med sina partner för att genomföra förändringar, baserat på de lärdomar som drogs av H1N1-pandemin 2009, för att ytterligare förbättra centrumets prestationer i framtiden. Parlamentet framhåller centrumets viktiga bidrag till åtgärderna för att bekämpa H1N1-pandemin 2009, genom de preliminära riktlinjerna om ”användningen av specifika influensavacciner” 2009.

Internrevision

19. Europaparlamentet ser i centrumets rapport över budget och ekonomisk förvaltning att man har gjort en genomgång av hur det interna kontrollsystemet har genomförts. Parlamentet är särskilt oroat över att två av standarderna fortfarande inte har införts, nämligen kontinuitetsplanering och utvärdering av verksamheten, och fyra andra standarder har införts bara delvis. Centrumet uppmanas därför att genast åtgärda detta och informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur den går med införandet av dessa standarder.

20. Europaparlamentet ser i centrumets rapport över budget och ekonomisk förvaltning att IAS planerade granskning av ”processer som stöder upprättandet av det årliga arbetsprogrammet, med fokus på informationssystemet” hade skjutits upp till 2012. Centrumet uppmanas därför att i början av 2012 informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om IAS iakttagelser.

21. Europaparlamentet erfar också från centrumet att IAS vid slutet av 2010 inte hade några kritiska kommentarer. Dock fanns fortfarande sex viktiga iakttagelser kvar att åtgärda. Centrumet har meddelat att fyra av dessa rekommendationer rör hälsokommunikation, resultatindikatorerna, de finansiella aktörernas checklista samt kostnadsuppskattningen avseende centrumets sammanträden. Centrumet uppmanas att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de två rekommendationer som centrumet fortfarande måste genomföra.

o

o o

22. Europaparlamentet uppmärksammar de rekommendationer från parlamentets tidigare ansvarsfrihetsbetänkanden som tas upp i bilagan till denna resolution.

23. När det gäller övriga övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ....2012 om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

BILAGA

Europaparlamentets rekommendationer under de senaste åren

Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar

2006

2007

2008

2009

 

Verksamhetsresultat/

Upphandling

 

– Upphandlingsbestämmelserna tillämpas inte strikt: tydliga urvalskriterier saknas, felaktigt val av förfarande, bristande respekt för det förfarande som beskrivs i upphandlingsmeddelandet, bristfällig dokumentation av förfarandet.

 

Ingen uppgift

– Centrumet uppmanades att göra en jämförelse mellan den verksamhet som genomfördes under det år för vilket ansvarsfrihet ska beviljas och det föregående budgetåret så att den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten effektivare skulle kunna bedöma centrumets verksamhetsresultatet från ett år till ett annat.

– Ingen överenskommelse om centrumets säte har kommit till stånd med den svenska regeringen, då det fanns många olösta frågor som krävde ytterligare förhandlingar.

– Centrumet uppmanades att göra en jämförelse mellan de aktiviteter under året och under föregående budgetår, för vilka ansvarsfrihet ska beviljas.

 

Överföring av anslag mellan budgetår

– Principen om ettårighet har inte följts strikt: nästan 45 % av åtagandena som ingåtts under året fördes över till påföljande budgetår. Dessutom gjorde åtskilliga överföringar under andra halvan av 2006→ otydliga uppskattningar av personalbehoven.

– Principen om ettårighet har inte följts strikt: svagheter i programplaneringen, övervakningen och genomförandet av centrumets budget.

– Vid beslut om ändring av budgeten togs ingen hänsyn till följderna för arbetsprogrammet och uppnåendet av målen.

– Principen om ettårighet har inte följts strikt: svagheter i programplaneringen och det påföljande genomförandet av centrumets budget.

– Kommissionen uppmanades att undersöka vilka möjligheter det finns att se till att behovsinriktad förvaltning av likvida medel tillämpas till fullo → centrumet har haft enormt hög likviditet under lång tid (31 december 2008: 16 705 091 EUR).

– Centrumet uppmanades att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vilka åtgärder som vidtagits för att rätta till bristerna. En hög nivå för överföringarna, vilket har en negativ effekt på genomförandet av budgeten och strider mot principen om ettårighet.

 

Personal

Ingen uppgift

Ingen uppgift

– Brister i rekryteringsförfarandena.

Ingen uppgift

 

Internrevision

– Rättsliga åtaganden gjordes utan föregående åtagandebemyndiganden, vilket strider mot budgetförordningen.

 

– Centrumet följde inte budgetförordningen och sparsamhetsprincipen: 2007 betalade centrumet 0,5 miljoner EUR för renovering av sin huvudbyggnad, i enlighet med ett kontrakt mellan centrumet och byggnadens ägare. I detta kontrakt saknades specifikationer för typen av arbeten som skulle utföras samt tidsfrister och betalningsvillkor.

– Centrumet har inte helt och hållet uppfyllt sina skyldigheter att till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten översända en rapport som sammanställts av dess direktör och som sammanfattar hur många interna granskningar som internrevisionens har gjort.

– Centrumet har inte helt och hållet uppfyllt sina skyldigheter att till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten översända en rapport som sammanställts av dess direktör och som sammanfattar internrevisionens rekommendationer.

24.1.2012

YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2010

(C7-0287/2011 – 2011/2227(DEC))

Föredragande: Jutta Haug

FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet anser att Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar är ett viktigt EU-organ för att stärka och utveckla EU:s sjukdomsövervakning och för att bedöma och informera om befintliga och nya hot mot människors hälsa i form av smittsamma sjukdomar samt för att samla Europas kunskap om hälsa och sjukdomar.

2.  Europaparlamentet konstaterar att centrumets budget för 2010 uppgick till 57 800 000 euro, varav 56 300 000 euro var bidrag från unionens budget.

3.  Europaparlamentet understryker att genomförandet av betalningsbemyndigandena förbättrades till 92,7 procent, vilket motsvarar outnyttjade anslag till ett belopp av 3 800 000 euro. Parlamentet konstaterar att detta underutnyttjande beror på att centrumet begränsat sin begäran om betalningsbemyndiganden för att minska de likvida medlen på sitt bankkonto vid slutet av året, i enlighet med revisionsrättens och kommissionens begäran.

4.  Europaparlamentet påminner åter centrumet om principen om ettårighet med anledning av den höga andelen överföringar som motsvarar 27 procent av den totala budgeten. Parlamentet noterar att den övergripande situationen har förbättrats jämfört med 2008 och 2009, men uppmanar centrumet att minska andelen överföringar ytterligare.

5.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens observationer när det gäller uttagningsförfaranden för anställning. Parlamentet uppmanar centrumet att se över sina urvalsförfaranden som säkerligen kommer att granskas av den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten.

6.  Europaparlamentet anser, på grundval av de uppgifter som finns tillgängliga, att verkställande direktören för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar kan beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2010.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

24.1.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

58

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Daciana Octavia Sârbu, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jutta Haug, Bill Newton Dunn, Michèle Rivasi, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Andrea Zanoni

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

27.3.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

26

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean-Pierre Audy, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Amelia Andersdotter, Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Véronique Mathieu, Derek Vaughan

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Salvador Garriga Polledo, Louis Grech

(1)

EUT C 366, 15.12.2011, s. 122.

(2)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

EGT L 142, 30.4.2004, s. 1.

(4)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)

EUT C 366, 15.12.2011, s. 122.

(6)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

EGT L 142, 30.4.2004, s. 1.

(8)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)

EUT C 366, 15.12.2011, s. 122.

(10)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

EGT L 142, 30.4.2004, s. 1.

(12)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(13)

EUT L 250, 27.9.2011, s. 145.

(14)

EUT L 64, 12.3.2010, s. 988.

(15)

EUT L 64, 12.3.2010, s. 986.

Senaste uppdatering: 26 april 2012Rättsligt meddelande