Процедура : 2011/0442(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0142/2012

Внесени текстове :

A7-0142/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/06/2012 - 7.6
CRE 13/06/2012 - 7.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0244

ДОКЛАД     ***I
PDF 230kWORD 265k
24 април 2012 г.
PE 483.759v01-00 A7-0142/2012

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Споразумението за създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), с които се разширява географският обхват на операциите на банката към Южното и Източното Средиземноморие

(COM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Слави Бинев

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 Приложение: Изменения на споразумението
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Споразумението за създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), с които се разширява географският обхват на операциите на банката към Южното и Източното Средиземноморие

(COM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0905),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 212 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0523/2011),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по международна търговия (A7-0142/2012),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за решение

Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1) Южното и Източното Средиземноморие, посочено в настоящото решение, обхваща страните – членки на Съюза за Средиземноморието, разположени по южната и източната брегова линия на Средиземно море, както и Йордания, която е тясно интегрирана в региона.

Изменение  2

Предложение за решение

Съображение -1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1а) От своето създаване през 1990 г. Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) подпомага държавите от Централна и Източна Европа при техния преход към открита пазарно ориентирана икономика и насърчаването на частната и предприемаческа инициатива. Обхватът на действие на ЕБВР следва да се разшири, така че да обхване и Южното и Източното Средиземноморие с цел насърчаване на подобни цели.

 

Макар и да признава съществените различията между икономическото и политическото положение в държавите от Южното и Източното Средиземноморие и в държавите от Централна и Източна Европа, ЕБВР разви нов адаптиран подход, който ще отчита спецификите на Южното и Източното Средиземноморие. ЕБВР следва да се насърчава да възприема индивидуален подход във всяка отделна страна и да взема предвид фактори като революционния контекст, ролята на екстремистките сили, ролята на военните и монархическите политически структури. Поради това ЕБВР следва да направи преглед на своите показатели на равнище държава и сектор и на методологията си на оценка на политическото, икономическото, социалното и екологическото положение и въздействието на операциите си;

Изменение  3

Предложение за решение

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) В отговор на настъпилите през 2011 г. събития в Южното и Източното Средиземноморие през март тази година Комисията и Върховният представител излязоха със съвместно съобщение, с което беше даден сигнал за силната политическа и икономическа подкрепа на ЕС за региона, която включваше вариант за разширяване на мандата на ЕБВР, за да обхване южните съседи, като се използва нейният опит от последните 20 години. Европейският съвет от 24—25 март 2011 г. даде широка подкрепа на това съвместно съобщение. В резолюцията си от 7 април 2011 г. относно прегледа на Европейската политика на съседство — южно измерение, Европейският парламент прикани ЕБВР да промени устава си, за да участва в процеса на финансово подпомагане.

(1) В отговор на настъпилите през 2011 г. събития в Южното и Източното Средиземноморие през март тази година Комисията и Върховният представител излязоха със съвместно съобщение, с което беше даден сигнал за силната политическа и икономическа подкрепа на ЕС за региона, която включваше вариант за разширяване на мандата на ЕБВР, за да обхване южните съседи, като се използва нейният опит от последните 20 години. Европейският съвет от 24—25 март 2011 г. даде широка подкрепа на това съвместно съобщение.

Изменение  4

Предложение за решение

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a) В резолюцията си от 7 април 2011 г. относно прегледа на Европейската политика на съседство — южно измерение, Европейският парламент прикани ЕБВР да промени устава си, за да участва в процеса на финансово подпомагане.

Изменение  5

Предложение за решение

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a) Разширяването на ЕБВР към Южното и Източното Средиземноморие е израз на подкрепата на Съюза и на международната общност за надеждите, насърчени от Арабската пролет, за преход в този регион към пазарна икономика и плуралистични демократични общества.

Изменение  6

Предложение за решение

Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б) Предвид нестабилността на икономиките в Южното и Източното Средиземноморие и съществуването на социални неравенства, които са една от основните причините за вълненията в контекста на Арабската пролет, представителите на Съюза в управителните органи на ЕБВР следва да насърчават ЕБВР не само да се насочи към изграждането на развит частен сектор, но също така и към допринасяне посредством финансирането си за изграждането на социално справедливи и устойчиви в екологично отношение общества, в съответствие с Целите на хилядолетието за развитие. По-специално, ЕБВР следва да бъде насърчавана да поощрява устойчивото развитие, да работи за изкореняването на бедността и да изпълнява нормите на международното право относно закрилата на работниците и служителите, опазването на околната среда, корпоративната отговорност и защитата на правата на човека, в съответствие с член 3, параграф 5, и член 21 от ДЕС.

 

Представителите на Съюза в управителните органи на ЕБВР следва да насърчават ЕБВР да стимулира прехода на Южното и Източното Средиземноморие към енергийно ефективни пазарни икономики посредством проучване на осъществимостта на постепенното прекратяване на предоставянето на заеми за изкопаеми горива, включително предоставянето на заеми за въгледобив и производство на енергия от въглища, и трансфера на технологии в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност.

Изменение  7

Предложение за решение

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) С резолюции 137 и 138, приети на 30 септември 2011 г., Съветът на управителите на ЕБВР гласува за необходимите изменения на Споразумението за създаване на ЕБВР, които да направят възможно разширяването на региона на операции на банката към Южното и Източното Средиземноморие. Всички управители на ЕБВР от ЕС гласуваха в подкрепа на тези изменения, включително и управителят, представляващ Европейския Съюз.

(3) С резолюции 137 и 138, приети на 30 септември 2011 г., Съветът на управителите на ЕБВР гласува за необходимите изменения на Споразумението за създаване на ЕБВР (Споразумението), които да направят възможно разширяването на региона на операции на банката към Южното и Източното Средиземноморие, като същевременно запази своята ангажираност към държавите, в които действа досега. Всички управители на ЕБВР от ЕС гласуваха в подкрепа на тези изменения, включително и управителят, представляващ Европейския Съюз.

Изменение  8

Предложение за решение

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Представителите на Съюза в управителните органи на ЕБВР следва да изискват ЕБВР да наблюдава отблизо операциите си, по-специално в държави, където е налице липса на политическа отчетност, където гражданските права и правата на човека се нарушават или където продължава да има високо равнище на корупция.

Изменение  9

Предложение за решение

Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б) С Резолюция 134, приета на 21 май 2011 г., Съветът на управителите на ЕБВР подчерта, че планираното разширяване на мандата на ЕБВР следва да се осъществи, без да се изискват допълнителни капиталови вноски от нейните акционери.

Изменение  10

Предложение за решение

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Извършвайки операциите си в Южното и Източното Средиземноморие, ЕБВР следва да бъде насърчавана да продължи да работи тясно с ЕС и да развие близко сътрудничество с ЕИБ и други европейски и международни финансови институции.

(5) Извършвайки операциите си в Южното и Източното Средиземноморие, ЕБВР следва да бъде насърчавана да увеличава съответствието си с политиките на Съюза и да развие близко сътрудничество с ЕИБ и други европейски и международни финансови институции, заинтересовани страни в областта на развитието, както и гражданското общество в страните, в които банката извършва или планира да извършва дейност, с цел пълноценно използване на техните съпоставими предимства. ЕБВР следва също така да избягва дублирането на дейности на другите участници в Южното и Източното Средиземноморие.

Изменение  11

Предложение за решение

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) Преди ЕБВР да одобри евентуална нова държава на действие и да се ангажира към нея, следва да се изисква извършването на подробна техническа оценка на съществуващите икономически и политически условия в съответната държава, включително възможни пропуски при прехода в ангажираността на тази държава с принципите на многопартийната демокрация, плурализма и пазарната икономика, посочени в член 1 от Споразумението. Също така ЕБВР следва да направи преглед на действията на другите международни финансови институции в тази държава и следва да установи приоритетите си така, че най-пълноценно да използва своите единствени по рода си познания и компетентност. Представителите на Съюза в управителните органи на ЕБВР следва да насърчат ЕБВР да направи прозрачно и публично достъпно изготвянето на техническите си оценки и да отчита в пълна степен становищата на Съюза и на съответните национални и международни заинтересовани страни.

Изменение  12

Предложение за решение

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б) В съответствие с Решение № 1219/2011/EC на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 година относно записването от Европейския съюз на допълнителни акции в капитала на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) вследствие решението за увеличаване на този капитал1, Комисията следва да извърши оценка на европейската публична инвестиционна банкова система. До края на четвъртия преглед на капиталовите ресурси за периода 2011-2015 г. Комисията следва да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад, който оценява ефективността на съществуващата система на европейските институции за публично финансиране, насърчаващи инвестициите в Съюза и съседните държави. Този доклад следва да включва препоръки относно сътрудничеството между съответните банки и оптимизирането и координацията на техните действия. Оценката следва да посочи възможни начини за най-добро рационализиране на системата, като не се изключва възможността за евентуално разпускане на ЕБВР и интегриране на експертния й опит съответно в ЕИБ и в Световната банка, и същевременно се отчита разширяването на дейността на ЕБВР в Южното и Източното Средиземноморие.

 

___________

 

1 ОВ L 313, 26.11.2011 г., стр. 1.

Изменение  13

Предложение за решение

Съображение 5 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5в) Представителите на Съюза в управителните органи на ЕБВР следва да насърчават ЕБВР да засили работата на Одитния комитет на ЕБВР и службата, отговаряща за спазването на изискванията, с оглед искането на Европейския парламент за увеличаване на прозрачността и по-стриктен контрол, за да се предотврати възползването от страна на бенефициерите от поверителност на информацията или от данъчни убежища;

 

Изменение  14

Предложение за решение

Съображение 5 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5г) Представителите на Съюза в управителните органи на ЕБВР следва да насърчават ЕБВР да гарантира, че дейностите й са насочени към подкрепа на прехода на страните от Южното и Източното Средиземноморие, в които потенциално ще провежда операции, към добре функциониращи, устойчиви, модерни пазарни икономики. В тази връзка, ЕБВР следва да докладва ежегодно относно резултатите от дейността си и следва да провежда изчерпателни оценки на въздействието си върху изграждането на такива икономики преди петгодишните си прегледи на капиталовите ресурси.

Изменение  15

Предложение за решение

Член 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 2а

 

Управителят на ЕБВР, представляващ Съюза, докладва ежегодно на Европейския парламент относно разширяването на операциите на ЕБВР към страните от Южното и Източното Средиземноморие, по-специално относно приноса на ЕБВР за прехода към енергийно ефективни, социално-приобщаващи пазарни икономики, като се взема предвид контекстът на гражданските права и правата на човека, както и всички нови споразумения, подписани с донори относно фондове за сътрудничество или специални фондове в полза на тези държави.

Изменение  16

Предложение за решение

Член 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 2б

 

Представителите на Съюза в управителните органи на ЕБВР насърчават ЕБВР:

 

-да извършва подробна техническа оценка на съществуващите икономически и политически условия в съответната държава;

 

- да предоставя помощта си единствено в съответствие с член 1 от Споразумението и да не предприема действия в противоречие с политиката на ЕС по отношение на гражданските права и правата на човека;

 

- да съсредоточи вниманието си върху области, които съответстват на главните цели на външната политика на Съюза, и да подкрепя проекти, насърчаващи устойчивото развитие;

 

- да приеме до 2013 г. стратегия с конкретен график за увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници и енергийно ефективни технологии;

 

- да продължи прилагането на най-добрите пруденциални банкови практики за запазване на своята много силна капиталова позиция;

 

- да засили работата на Одитния комитет на ЕБВР и службата, отговаряща за спазването на изискванията, и да засили контрола, за да се предотврати възползването от страна на бенефициерите от поверителност на информацията или от данъчни убежища, които представляват чуждестранни, отказващи сътрудничество юрисдикции, характеризиращи се по-специално с липса на данъци или с наличието само на номинални данъци, липса на ефективен обмен на информация с чуждестранни данъчни органи и липса на прозрачност в законодателните, съдебните или административните разпоредби, или които са определени като такива от Организация за икономическо сътрудничество и развитие или от Специална група за финансови действия;

 

- да приеме ясен план относно начините за финансиране на дейността си, свързана с Южното и Източното Средиземноморие, и да представи публично изявление за своите приоритети в тази област;

 

- да публикува на своя уебсайт подходяща информация относно бенефициерите на финансиране от страна на банката, въздействието от всички свои операции на финансово посредничество и оценките на проектите.

Изменение  17

Предложение за решение

Член 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 2

 

По отношение на одобрението на потенциална получателка или предоставянето на статут на страна получателка на държави от Южното и Източното Средиземноморие, Комисията извършва консултация между отделните служби и се консултира с гражданското общество по подходящ начин, преди Съветът на управителите да гласува относно изпълнението от страна на държавата на условията на ЕБВР, включително на разпоредбите на член 1 от Споразумението.


Приложение: Изменения на споразумението

Член 1 от Споразумението се заменя със следния текст:

„Член 1

ЦЕЛ

Целта на банката е, като допринася за икономическия прогрес и възстановяване, да благоприятства прехода към открита пазарно ориентирана икономика и да подкрепи частната и предприемаческа инициатива в страните от Централна и Източна Европа, съблюдаващи и прилагащи принципите на многопартийна демокрация, плурализъм и пазарна икономика. При същите условия целта на банката може да бъде осъществявана в Монголия и в страните членки от Южното и Източното Средиземноморие по преценка на банката и след одобрение с мнозинство на не по-малко от две трети от управителите, представляващи не по-малко от три четвърти от общите пълномощия за гласуване на членовете. Съответно, всяко позоваване в настоящото споразумение и приложенията му на „страните от Централна и Източна Европа“, „страна получателка (или страни получателки)“ или „получаваща страна членка (или страни членки)“ се отнася също така за Монголия и всяка такава страна от Южното и Източното Средиземноморие“.

Член 18 от Споразумението се заменя със следния текст:

„Член 18

СПЕЦИАЛНИ ФОНДОВЕ

1. (i) Банката може да приеме управлението на специални фондове, предназначени за изпълняване на целта й и попадащи в обхвата на нейните функции в страните получателки и потенциалните страни получателки. Всички разходи по управлението на подобни специални фондове ще бъдат покривани от самите специални фондове.

(ii) За целите на подточка i) по искане на страна членка, която не е получателка, Съветът на управителите може да реши, че тя изпълнява изискванията за получателка за такъв период от време и при такива условия, каквито бъдат сметнати за препоръчителни. Такова решение се взема с мнозинство от не по-малко от две трети от управителите, притежаващи не по-малко от три четвърти от общите пълномощия за гласуване.

(iii) Решението да се позволи на дадена страна членка да стане страна получателка може да бъде взето само ако тази страна е в състояние да изпълни изискванията за придобиване на статут на страна получателка. Такива са изискванията по член 1 от настоящото споразумение, предвидени към момента на вземане на такова решение или които ще бъдат включени с влизане в сила на изменения, които вече са били одобрени от Съвета на управителите към момента на вземане на такова решение.

(iv) Ако потенциална страна получателка не е станала страна получателка в края на посочения в подточка ii) период, банката незабавно прекратява всички специални операции в тази страна, освен онези, които са от съществено значение за правилната реализация, съхраняване или опазване на активите на специалния фонд или уреждането на задълженията, възникнали във връзка с него.

2. Приетите от банката специални фондове могат да бъдат използвани в страните получателки и потенциални получателки по начин и при условия, съвместими с целта и функциите на банката, с другите приложими разпоредби на настоящото споразумение и на споразумението или споразуменията, отнасящи се до тези фондове.

3. За създаването, управлението и използването на всеки специален фонд банката приема съответните правила и инструкции. Тези правила и инструкции са в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение, освен ако разпоредбите са изрично приложими единствено за обикновените операции на банката.“


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Разширяване на географския обхват на операциите на ЕБВР към Южното и Източното Средиземноморие

Позовавания

COM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD)

Дата на представяне на ЕП

21.12.2011 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

17.1.2012 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

AFET

17.1.2012 г.

INTA

17.1.2012 г.

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

AFET

6.3.2012 г.

INTA

29.2.2012 г.

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Слави Бинев

17.1.2012 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

28.2.2012 г.

20.3.2012 г.

17.4.2012 г.

 

Дата на приемане

17.4.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

37

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Слави Бинев, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Sławomir Witold Nitras, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jean-Pierre Audy, Philippe De Backer, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Sari Essayah, Vicky Ford, Robert Goebbels, Anne E. Jensen, Mario Mauro, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Дата на внасяне

24.4.2012 г.

Последно осъвременяване: 31 май 2012 г.Правна информация