Postup : 2012/0023(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0164/2012

Předložené texty :

A7-0164/2012

Rozpravy :

PV 10/09/2012 - 29
CRE 10/09/2012 - 29

Hlasování :

PV 11/09/2012 - 10.11
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0314

ZPRÁVA     ***I
PDF 219kWORD 274k
12. července 2012
PE 486.166v02-00 A7-0164/2012

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 726/2004, pokud jde o farmakovigilanci

(COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD))

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Zpravodajka: Linda McAvan

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 726/2004, pokud jde o farmakovigilanci

(COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0051),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2, článek 114 a čl. 168 odst. 4 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0034/2012),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanovisko Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7-0164/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1) Aby byl zajištěn transparentní dozor nad registrovanými léčivými přípravky, seznam léčivých přípravků, které jsou předmětem dodatečného sledování zavedeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky, ve znění nařízení (EU) č. 1235/2010, by měl systematicky obsahovat léčivé přípravky, které podléhají poregistračním bezpečnostním podmínkám.

1) Aby byl zajištěn transparentní dozor nad registrovanými léčivými přípravky, seznam léčivých přípravků, které jsou předmětem dodatečného sledování zavedeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky, ve znění nařízení (EU) č. 1235/2010, by měl systematicky obsahovat léčivé přípravky, které podléhají určitým poregistračním bezpečnostním podmínkám.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 726/2004

Čl. 23 – odst. 1 – písm. c)d)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) léčivých přípravků registrovaných podle tohoto nařízení s výhradou podmínek podle čl. 9 odst. 4 písm. c), ca), cb) a cc) nebo článku 10a, čl. 14 odst. 7 a 8 a čl. 21 odst. 2;

c) léčivých přípravků registrovaných podle tohoto nařízení s výhradou podmínek podle čl. 9 odst. 4 písm. cb) a cc) nebo článku 10a a čl. 14 odst. 7 a 8;

d) léčivých přípravků registrovaných podle směrnice 2001/83/ES, jsou-li splněny podmínky uvedené v článcích 21a, 22, 22a a 104a uvedené směrnice.

d) léčivých přípravků registrovaných podle směrnice 2001/83/ES, jsou-li splněny podmínky uvedené v článku 21a písm. b), c)f) nebočláncích 2222a uvedené směrnice.

Odůvodnění

The list of products subject to additional monitoring should only include products subject to the most serious conditions and safety concerns, as otherwise the list becomes too long and loses meaning.

It should automatically include all new products containing new active substances, as well as all new biosimilars, for the first five years. It should also automatically include any products subject to:

· a PASS (as was the case for Mediator)(1);

· a PAES(2);

· stricter-than-normal rules on ADR reporting(3);

· a “conditional market authorisation” (i.e. for unmet medical need) (4)

· an “exceptional market registration” (i.e. for orphan diseases)(5);

Products subject to any other conditions should only be included at the dicretion of Member States and the Commission, after consultation of the PRAC.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 726/2004

Čl. 23 – odst. 1(nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Na žádost Komise lze na tento seznam po konzultaciVýborem pro posuzování rizikrámci farmakovigilance zařaditléčivé přípravky registrované podle tohoto nařízení, jsou-li splněny podmínky uvedenéčl. 9 odst. 4 písm. c)ca)čl. 21 odst. 2.

 

Na žádost příslušného vnitrostátního orgánupo konzultaciFarmakovigilančním výborem pro posuzování rizik léčiv lze na tento seznam zařaditléčivé přípravky registrované podle směrnice 2001/83/ES, jsou-li splněny podmínky uvedenéčl. 21a písm. d)e)článku 104a.

Odůvodnění

The list of products subject to additional monitoring should only include products subject to the most serious conditions and safety concerns, as otherwise the list becomes too long and loses meaning.

It should automatically include all new products containing new active substances, as well as all new biosimilars, for the first five years. It should also automatically include any products subject to:

· a PASS (as was the case for Mediator)(6);

· a PAES(7);

· stricter-than-normal rules on ADR reporting(8);

· a “conditional market authorisation” (i.e. for unmet medical need)(9)

· an “exceptional market authorisation” (i.e. for orphan diseases)(10)

Products subject to any other conditions should only be included at the discretion of Member States and the Commission, after consultation of the PRAC.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 726/2004

Čl. 23 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. V případě léčivých přípravků uvedených na seznamu musí souhrn údajů o přípravku a příbalová informace obsahovat větu „Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování“. Této větě musí předcházet černý symbol, který vybere Komise na doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv do 2. ledna 2012, a po ní musí následovat vhodné standardizované vysvětlení.“

4. V případě léčivých přípravků uvedených na seznamu musí souhrn údajů o přípravku a příbalová informace obsahovat větu „Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování“. Této větě musí předcházet černý symbol, který vybere Komise na doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv do 2. července 2013, a po ní musí následovat vhodné standardizované vysvětlení.“

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je opravou chyby v navrhovaném právním předpisu. Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčiv bude ustaven až v červenci 2012, a v tu dobu by tedy měla začít lhůta o délce 12 měsíců.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 4 a (nový)

Nařízení (ES) č. 726/2004

Čl. 67. – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)čl. 67 odst. 3 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

 

„Odchylně od čl. 70 odst. 1 poplatky, které jsou vyžadovány za služby poskytované agenturou, pokud jdečinnosti spojenéfarmakovigilancí, nebo koordinační skupinou, pokud jdeplnění jejich úkolů podle prvního pododstavce, stanoví Komise.

 

Za tímto účelempo konzultaciagenturou přijme Komisesouladučlánkem 87ba a s výhradou podmínek uvedenýchčláncích 87c87d prostřednictvím aktupřenesené pravomoci opatření, která doplňují třetí pododstavec vzhledem ke struktuřevýši těchto poplatků.“.

Odůvodnění

S cílem zajistit řádné uplatňování nových ustanovení týkajících se farmakovigilance je nezbytné udělit Evropské agentuře pro léčivé přípravky oprávnění účtovat držitelům rozhodnutíregistraci poplatky za plnění úloh agentury souvisejícíchfarmakovigilancí.

V důsledku toho by Komise měla být zmocněna přijímat aktypřenesené pravomocisouladučlánkem 290 SFEU, jejichž prostřednictvím doplní ustanovení čl. 67 odst. 3, pokud jdeslužby spojenéfarmakovigilancí, jež jsou poskytovány agenturou nebo koordinační skupinou.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 4 b (nový)

Nařízení (ES) č. 726/2004

Čl. 87 b – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b)článku 87b se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„1a. Pravomoc přijímat aktypřenesené pravomoci uvedenéčl. 67 odst. 3 je svěřena Komisi na období pěti let od 1. července 2012. Komise vypracuje zprávuvýkonu přenesené pravomoci nejpozději šest měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužujestejně dlouhá období, pokud je Evropský parlament nebo Rada nezrušísouladučlánkem 87c.“.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 4 c (nový)

Nařízení (ES) č. 726/2004

Čl. 87 c – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4c) Čl. 87c odst. 1 se nahrazuje tímto:

 

„1. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedenéčlánku 10bčl. 67 odst. 3 kdykoli zrušit.“.

(1)

Regulation articles 9(4)cb and 10a, and Directive articles 21a(b) and 22a

(2)

Regulation articles 9(4)cc and 10a, and Directive articles 21a(f) and 22a

(3)

Regulation article 9(4)cb and Directive article 21a(c)

(4)

Regulation article 14(7)

(5)

Regulation article 14(8) and Directive article 22

(6)

Regulation articles 9(4)cb and 10a, and Directive articles 21a(b) and 22a

(7)

Regulation articles 9(4)cc and 10a, and Directive articles 21a(f) and 22a

(8)

Regulation article 9(4)cb and Directive article 21a(c)

(9)

Regulation article 14(7)

(10)

Regulation article 14(8) and Directive article 22


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti návrhu

V prosinci 2010 se Evropský parlament a Rada dohodly na revizi pravidel pro farmakovigilanci na úrovni EU prostřednictvím směrnice 2010/84/EU a nařízení 1235/2010. Tyto nové právní předpisy vstoupí v platnost v červenci 2012. Zpravodajka se domnívá, že rozsah opatření přijatých v rámci těchto nových předpisů zvýší bezpečnost léčivých přípravků na úrovni EU, posílí úlohu Evropské agentury pro léčivé přípravky při shromažďování údajů o odhalených projevech a při jejich řešení a rozšíří spolupráci mezi členskými státy.

Ve Francii se však v roce 2011 objevil případ léku „Mediator“, jehož bezpečnost je nyní předmětem šetření a který vyvolal žádosti o okamžité přezkoumání systémů farmakovigilance v EU. Evropská komise zareagovala provedením „zátěžové zkoušky“ právních předpisů z prosince 2010, jejímž cílem bylo přinést jakékoli další poznatky, které je třeba v souvislosti s případem Mediator zpracovat. Z výsledků zátěžových zkoušek vyplynulo, že nové právní předpisy sice farmakovigilanci na úrovni EU posílily, avšak že v systému EU je několik potenciálně slabých míst, která je třeba odstranit. Z toho důvodu Komise navrhuje další změny směrnice 2010/84/EU a nařízení 1235/2010, které by tyto problémy měly vyřešit.

Zpravodajka doufá, že v zájmu ochrany veřejného zdraví se Rada a Parlament na změnách dohodnou již v prvním čtení, aby je bylo možné začlenit do právních předpisů ještě před plánovaným termínem provedení v červenci 2012. Zpravodajka se s cílem dosáhnout rychlé dohody zaměřuje na změny, které navazují na zkušenosti s případem Mediator, a další otázky neotvírá. V tomto ohledu je vděčná za spolupráci stínových zpravodajů.

Případ Mediator ve Francii

Mediator byl přípravek pro léčbu diabetu 2. typu, jejž vyrobila francouzská společnost Servier a který byl v řadě zemí EU v souladu s vnitrostátními postupy registrován (Francie, Portugalsko, Lucembursko, Řecko, Itálie a Španělsko). Jeho hlavní účinnou látkou byl benfluorex a již v roce 1999 se objevily první zprávy o nežádoucích účincích, které poukazovaly na riziko výskytu onemocnění srdečních chlopní. Podobná anorektika – dexfenfluramine a fenfluramin – byla v USA i EU stažena z trhu na konci devadesátých let.

Přesto byl Mediator pacientům v Evropě, a zejména ve Francii, ve velké míře předepisován. Lék byl stažen z trhu v roce 2009 a podle odhadů byl do té doby předepsán přibližně pěti milionům lidí a patřil k padesáti nejčastěji předepisovaným lékům ve Francii. Z důkazů rovněž vyplývá, že spíše než k léčbě diabetu byl ve větší míře používán na potlačení chuti k jídlu. Odhady počtu úmrtí v souvislosti s užíváním léku Mediator se pohybují od pěti set do dvou tisíc.

Ze sdělení, které v lednu 2011 připravila Evropská agentura pro léčivé přípravky, vyplývá, že znepokojení ohledně léku Mediator a jeho aktivní látky benfluorex bylo regulačními orgány projednáváno na různých jednáních na evropské úrovni již od roku 1998. V roce 2000 vydaly italské orgány hodnocení, v němž držiteli rozhodnutí o registraci doporučily vypracovat studii s cílem tyto obavy prošetřit, a podle zprávy francouzského Senátu byl protokol pro studii schválen v únoru 2001, avšak samotná studie byla zahájena až v roce 2006 a dokončena v roce 2009. Přes všechny tyto řádně doložené obavy nebylo ve skutečnosti přijato žádné rozhodnutí, jímž by byl lék předán tehdejšímu Výboru pro humánní léčivé přípravky k oficiálnímu vědeckému posouzení na úrovni EU, a tudíž nebyla ze strany regulačních orgánů přijata žádná opatření. V roce 2003 nechala společnost Servier vypršet svou registraci na látku benfluorex ve Španělsku a v Itálii, nicméně podle současných pravidel nevede rozhodnutí nežádat o prodloužení registrace k zahájení vyšetřování. Společnost Servier stažení přípravku zdůvodnila obchodními zájmy a členské státy se o tomto rozhodnutí dozvěděly z pravidelné publikace Evropské agentury pro léčivé přípravky o sledování léčivých přípravků. Teprve v listopadu 2009 se ve Francii objevily nové důkazy, Francie pozastavila rozhodnutí o registraci, přípravek byl konečně předán Výboru pro humánní léčivé přípravky a jeho registrace byla v EU stažena.

Ve Francii bylo v této souvislosti zahájeno několik trestních řízení, včetně vyšetřování státního zástupce pro podezření z klamání a neúmyslného zabití.

V souvislostitímto případem Komise navrhla změny stávajících právních předpisůoblasti farmakovigilance

Ze zátěžových zkoušek Komise vyplývá, že nový systém sice přináší řadu zlepšení, avšak že je nutné učinit další změny k řešení jakýchkoli dalších případných mezer.

· Automatický postup pro naléhavé záležitosti (článek 107i, směrnice) Právní předpisy z roku 2010 obsahují seznam případů, v nichž je zahájen výše zmíněný postup (např. pokud členský stát stáhne některý léčivý přípravek), avšak členským státům je v tom ponechána určitá volnost. Komise nyní navrhuje, aby byl tento postup zahajován automaticky.

· Nové důvodyzahájení postupu pro naléhavé záležitosti (článek 107i, směrnice). Postup bude zahájen v případě, že se společnost rozhodne nežádat o obnovení registrace (jako tomu bylo v případě Mediatoru) a je-li to z bezpečnostních důvodů.

· Objasnění povinností společnostísouvislostitransparentností (čl. 123 odst. 2, směrnice). Pokud společnosti dobrovolně stáhnou léčivý přípravek nebo nežádají o prodloužení registrace, musí výslovně uvést, zda je to z bezpečnostních důvodů. (Společnost Servier nezažádala o prodloužení registrace léku Mediator v Itálii a ve Španělsku, přičemž tvrdila, že je to z obchodních důvodů.)

· Prodloužení seznamu léčivých přípravků, které musí být dále sledovány (článek 23, nařízení). Seznam léčivých přípravků, které jsou označeny černým symbolem a musí být dále sledovány, by měl systematicky obsahovat všechny léky, na něž se vztahuje povinnost provést poregistrační studii bezpečnosti (PASS) nebo jiné podmínky či požadavky. V právních předpisech z roku 2010 Komise původně navrhovala, aby byl tímto způsobem označen každý léčivý přípravek, který podléhá zvláštním podmínkám. Koncepce „dalšího sledování“ je důležitým nástrojem, který podporuje informovanost pacientů a rozšiřuje povědomí pracovníků ve zdravotnictví o nutnosti sledovat nežádoucí účinky a hlásit je. Může rovněž společnostem posloužit jako motivace k dokončení poregistračních studií. V průběhu jednání byl však tento požadavek zrušen a byla zavedena určitá volnost, aby příslušné orgány mohly o přidání léčivých přípravků rozhodovat individuálně. Jak je uvedeno výše, přípravek Mediator měl projít poregistrační studií bezpečnosti, která však byla dokončena až v roce 2009, tedy 8 let po schválení studie.

Další pozměňovací návrhy zpravodajky

Zpravodajka souhlasí s přístupem Komise v těchto návrzích, který směřuje k dalšímu posílení systému farmakovigilance na úrovni EU. Čtyři uvedené pozměňovací návrhy, které jsou u každého článku podrobně vysvětleny, mají objasnit formulace, zajistit udržitelné pracovní vytížení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv a zaručit pacientům a pracovníkům ve zdravotnictví úplné zapojení do systému farmakovigilance.

Dopadyprávního hlediska: Návrhy nařízenísměrnice Evropského parlamentuRady týkající se farmakovigilance humánních léčivých přípravků.

Linda McAvan jako zpravodajka pro zprávy Evropského parlamentu o farmakovigilanci navštívila, přijala nebo vyslechla zástupce těchto organizací a orgánů:

Průmysl

 

Evropská asociace výrobců generických léčiv (EGA)

Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA)

EuropaBio

Reckitt Benckiser

Britská obchodní komora

Novartis

Sanofi-Aventis

Sandoz International

Servier

Astro Zeneka

Sidley Austin

Teva

 

Skupiny pacientů, odborníkůspotřebitelů

 

Evropské fórum pacientů

Evropská organizace spotřebitelů (BEUC),

Svaz lékárníků Evropské unie (PGEU)

Mezinárodní společnost lékových bulletinů (ISDB).

Evropské fórum pro léčivé přípravky

 

Evropská aliance pro veřejné zdraví (EPHA)

 

EUvnitrostátní regulační agentury

 

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMEA)

Stálý zástupce Spojeného království při EU a regulační agentura Spojeného království pro léky a zdravotnické prostředky (MHRA)

Belgický stálý zástupce při EU a federální agentura pro léky a zdravotnické prostředky

Dopadyprávního hlediska: Návrhy nařízenísměrnice Evropského parlamentuRady týkající se farmakovigilance humánních léčivých přípravkůroku 2012.

Linda McAvan jako zpravodajka pro zprávy Evropského parlamentu o farmakovigilanci navštívila, přijala nebo vyslechla zástupce těchto organizací a orgánů:

EUvnitrostátní regulační agentury

 

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMEA)

Evropská komise

Dánské stálé zastoupení při EU a dánská agentura pro léky a zdravotnické prostředky


POSTUP

Název

Změna nařízení (ES) č. 726/2004 pokud jde o farmakovigilanci

Referenční údaje

COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD)

Datum předložení EP

10.2.2012

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

16.2.2012

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é)stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

16.2.2012

IMCO

16.2.2012

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ITRE

27.2.2012

IMCO

29.2.2012

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Linda McAvan

20.12.2011

 

 

 

Projednání ve výboru

22.3.2012

26.4.2012

 

 

Datum přijetí

8.5.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

50

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Marina Yannakoudakis

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Margrete Auken, Nikos Chrysogelos, João Ferreira, Filip Kaczmarek, Toine Manders, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

Datum předložení

12.7.2012

Poslední aktualizace: 30. srpna 2012Právní upozornění