Procedure : 2012/0023(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0164/2012

Indgivne tekster :

A7-0164/2012

Forhandlinger :

PV 10/09/2012 - 29
CRE 10/09/2012 - 29

Afstemninger :

PV 11/09/2012 - 10.11
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0314

BETÆNKNING     ***I
PDF 214kWORD 303k
12. juli 2012
PE 486.166v02-00 A7-0164/2012

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår lægemiddelovervågning

(COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD))

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Linda McAvan

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår lægemiddelovervågning

(COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0051),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 og 168, stk. 4, litra c, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0034/2012),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0164/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) For at sikre gennemsigtighed vedrørende overvågning af godkendte lægemidler bør den liste over lægemidler, der skal underkastes en yderligere kontrol, som er fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 af 31. marts 2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur som ændret ved forordning (EU) nr. 1235/2010, systematisk indeholde lægemidler, som er omfattet af sikkerhedsbetingelser efter godkendelse.

(1) For at sikre gennemsigtighed vedrørende overvågning af godkendte lægemidler bør den liste over lægemidler, der skal underkastes en yderligere kontrol, som er fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 af 31. marts 2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur som ændret ved forordning (EU) nr. 1235/2010, systematisk indeholde lægemidler, som er omfattet af visse sikkerhedsbetingelser efter godkendelse.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 4

Forordning (EF) nr. 726/2004

Artikel 23 – stk. 1 – litra c og d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) lægemidler, der er godkendt i henhold til denne forordning, på de betingelser, der er omhandlet i artikel 9, stk. 4, litra c), ca), cb) og cc), eller i artikel 10a, artikel 14, stk. 7 og 8, og artikel 21, stk. 2

c) lægemidler, der er godkendt i henhold til denne forordning, på de betingelser, der er omhandlet i artikel 9, stk. 4, litra cb) og cc), eller i artikel 10a og artikel 14, stk. 7 og 8

(d) lægemidler, der er godkendt i henhold til direktiv 2001/83/EF, på de betingelser, der er omhandlet i artikel 12a, 22, 22a og 104a i nævnte direktiv.

d) lægemidler, der er godkendt i henhold til direktiv 2001/83/EF, på de betingelser, der er omhandlet i artikel 21a, litra b), c) og f), eller i artikel 22 og 22a i nævnte direktiv.

Begrundelse

Listen over lægemidler, der skal underkastes yderligere kontrol, bør kun omfatte produkter, for hvilke der gælder meget strenge betingelser og sikkerhedskrav, da listen ellers bliver for lang og mister sin betydning.

Den bør automatisk omfatte alle nye produkter, der indeholder nye aktive stoffer, samt alle nye biosimilære lægemidler i de første fem år. Den bør også automatisk omfatte alle produkter, for hvilke der kræves:

· en sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til markedsføring (PASS) (som det var tilfældet med Mediator)(1)

· en PAES(2)

· strengere regler end normalt for indberetning af tilbagemeldinger om bivirkninger(3)

· en "betinget markedsføringstilladelse" (dvs. til dækning af et uopfyldt behandlingsmæssigt behov)(4)

· en "ekstraordinær markedsføringstilladelse" (dvs. med henblik på sjældne sygdomme)(5)

Produkter, for hvilke der gælder andre betingelser, bør kun optages på listen, når en medlemsstat eller Kommissionen ønsker det, og efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 4

Forordning (EF) nr. 726/2004

Artikel 23 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. På Kommissionens anmodning, efter høring af Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning, kan lægemidler, der er godkendt i henhold til denne forordning, på de betingelser, der er omhandlet i artikel 9, stk. 4, litra c) og ca), og artikel 21, stk. 2, også optages på listen.

 

På anmodning af en national kompetent myndighed, efter høring af Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning, kan lægemidler, der er godkendt i henhold til direktiv 2001/83/EF, på de betingelser, der er omhandlet i artikel 21a, litra d) og e), og artikel 104a i nævnte direktiv, også optages på listen.

Begrundelse

Listen over lægemidler, der skal underkastes yderligere kontrol, bør kun omfatte produkter, for hvilke der gælder meget strenge betingelser og sikkerhedskrav, da listen ellers bliver for lang og mister sin betydning.

Den bør automatisk omfatte alle nye produkter, der indeholder nye aktive stoffer, samt alle nye biosimilære lægemidler i de første fem år. Den bør også automatisk omfatte alle produkter, for hvilke der kræves:

· en sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til markedsføring (PASS) (som det var tilfældet med Mediator)(6)

· en PAES(7)

· strengere regler end normalt for indberetning af tilbagemeldinger om bivirkninger(8)

· en "betinget markedsføringstilladelse" (dvs. til dækning af et uopfyldt behandlingsmæssigt behov)(9)

· en "ekstraordinær markedsføringstilladelse" (dvs. med henblik på sjældne sygdomme)(10)

Produkter, for hvilke der gælder andre betingelser, bør kun optages på listen, når en medlemsstat eller Kommissionen ønsker det, og efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 4

Forordning (EF) nr. 726/2004

Artikel 23 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. For så vidt angår lægemidlerne på denne liste skal produktresuméet og indlægssedlen indeholde sætningen "Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning". Foran denne sætning er der et sort symbol, der vælges af Kommissionen efter indstilling fra Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning senest den 2. januar 2012, og efterfølges af en passende standardforklaring."

4. For så vidt angår lægemidlerne på denne liste skal produktresuméet og indlægssedlen indeholde sætningen "Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning". Foran denne sætning er der et sort symbol, der vælges af Kommissionen efter indstilling fra Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning senest den 2. juli 2013, og efterfølges af en passende standardforklaring."

Begrundelse

Dette ændringsforslag retter op på en fejl i udkastet til den gældende lovgivning. Det Rådgivende Udvalg for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning blev først nedsat pr. juli 2012, så fristen på de 12 måneder bør starte derfra.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Artikel 1 – punkt 4 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 726/2004

Artikel 67 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a) I artikel 67, stk. 3, indsættes følgende afsnit:

 

"Uanset artikel 70, stk. 1, fastsætter Kommissionen gebyrerne for tjenester ydet af agenturet i forbindelse med aktiviteter vedrørende lægemiddelovervågning og af koordineringsgruppen i forbindelse med varetagelsen af dennes opgaver som omhandlet i første afsnit.

 

Med henblik herpå vedtager Kommissionen efter høring af agenturet ved delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 87ba og på de i artikel 87c og 87d fastsatte betingelser foranstaltninger til supplering af tredje afsnit, for så vidt angår struktureringen af og niveauet for disse gebyrer.".

Begrundelse

For at sikre fuld gennemførelse af de nye bestemmelser vedrørende lægemiddelovervågning er det nødvendigt at give Det Europæiske Lægemiddelagentur beføjelse til at opkræve gebyrer af indehaverne af markedsføringstilladelser for varetagelsen af overvågningsopgaver.

Kommissionen bør derfor tillægges beføjelse til at vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF til supplering af bestemmelserne i artikel 67, stk. 3, for så vidt angår tjenester ydet af agenturet eller koordineringsgruppen i forbindelse med lægemiddelovervågning.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Artikel 1 – punkt 4 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 726/2004

Artikel 87 b – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b) I artikel 87b indsættes følgende stykke:

 

"1a. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 67, stk. 3, i en periode på fem år fra den 1. juli 2012. Kommissionen aflægger rapport vedrørende de delegerede beføjelser senest seks måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges automatisk for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet tilbagekalder delegationen i henhold til artikel 87c.".

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Artikel 1 – punkt 4 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 726/2004

Artikel 87 c – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4c) Artikel 87c, stk. 1, affattes således:

 

"1. Den i artikel 10b og artikel 67, stk. 3, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.".

(1)

Forordningens artikel 9, stk. 4, litra cb), og artikel 10a samt direktivets artikel 21a, litra b), og artikel 22a.

(2)

Forordningens artikel 9, stk. 4, litra cc), og artikel 10a samt direktivets artikel 21a, litra f), og artikel 22a.

(3)

Forordningens artikel 9, stk. 4, litra cb), og direktivets artikel 21a, litra c).

(4)

Forordningens artikel 14, stk. 7.

(5)

Forordningens artikel 14, stk. 8, og direktivets artikel 22.

(6)

Forordningens artikel 9, stk. 4, litra cb), og artikel 10a samt direktivets artikel 21a, litra b), og artikel 22a.

(7)

Forordningens artikel 9, stk. 4, litra cc), og artikel 10a samt direktivets artikel 21a, litra f), og artikel 22a.

(8)

Forordningens artikel 9, stk. 4, litra cb), og direktivets artikel 21a, litra c).

(9)

Forordningens artikel 14, stk. 7.

(10)

Forordningens artikel 14, stk. 8, og direktivets artikel 22.


BEGRUNDELSE

Baggrund for revisionen

I december 2010 nåede Europa-Parlamentet og Rådet til enighed om at revidere reglerne for lægemiddelovervågning på EU-plan gennem vedtagelsen af direktiv 2010/84/EU og forordning 1235/2010. Denne nye lovgivning finder anvendelse fra juli 2012. Ordføreren mener, at rækken af foranstaltninger, der vedtages i denne nye lovgivning, vil føre til forbedret lægemiddelsikkerhed på EU-plan gennem en styrkelse af Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA's) rolle med at indsamle og reagere på oplysninger om påvisning af symptomer og gennem øget samarbejde mellem medlemsstaterne.

Fremkomsten af en stor lægemiddelsikkerhedsundersøgelse i Frankrig, den såkaldte "Mediator-sag" i 2011 (se nedenfor), har imidlertid udløst krav om, at lægemiddelovervågningssystemerne i EU bliver revideret hurtigst muligt. Europa-Kommissionen reagerede herpå ved at udføre en "stresstest" af lovgivningen fra december 2010 med henblik på at finde ud af, om der kunne drages yderligere erfaringer af Mediator-sagen. Resultaterne af stresstestene viste, at selv om den nye lovgivning styrkede lægemiddelovervågningen på EU-plan, så var der nogle potentielle svagheder i EU-systemet, som der skulle gøres noget ved. Kommissionen foreslår derfor, at der bliver foretaget yderligere ændringer af direktiv 2010/84/EU og forordning 1235/2010 med henblik på at imødegå disse betænkeligheder.

Af hensyn til folkesundheden håber ordføreren på, at Rådet og Parlamentet kan nå til enighed om disse ændringer ved førstebehandlingen, således at eventuelle ændringer kan indarbejdes i lovgivningen før den planlagte gennemførelsesdato i juli 2012. Med henblik på hurtigt at nå til enighed ønsker ordføreren at fokusere på ændringsforslag, der har tilknytning til erfaringerne fra Mediator-sagen, og ikke genåbne andre spørgsmål. Hun er taknemmelig over skyggeordførernes samarbejde på dette område.

Mediator-sagen i Frankrig

Mediator var et lægemiddel, som blev fremstillet af den franske virksomhed Servier, og som blev godkendt i en række EU-lande gennem nationale procedurer (Frankrig, Portugal, Luxembourg, Grækenland, Italien og Spanien) som et middel til behandling af type 2-diabetes. Dets primære aktive ingrediens var benfluorex, og helt tilbage i 1999 kom den første tilbagemelding om bivirkninger, som gav anledning til mistanke om en mulig forbindelse med hjerteklapsygdomme. I både USA og EU blev lignende appetitdæmpende stoffer, dexfenfluramin og fenfluramin, trukket tilbage fra markedet i slutningen af 1990'erne.

Trods dette blev Mediator i vid udstrækning ordineret i Europa og navnlig i Frankrig. I 2009, da lægemidlet endelig blev trukket tilbage fra markedet, havde omkring fem millioner mennesker fået en recept på lægemidlet, og det var endvidere blandt de 50 mest ordinerede lægemidler i Frankrig. Meget tyder på, at det var blevet ordineret mere bredt end bare til diabetikere som et generelt appetitnedsættende middel. Skønnene over antallet af dødsfald forbundet med Mediator varierer mellem 500 og 2000.

Et notat udarbejdet af Det Europæiske Lægemiddelagentur i januar 2011 viser, at bekymringerne om Mediator og dets aktive ingrediens benfluorex blev drøftet af lovgiverne på forskellige møder på europæisk plan over en periode på flere år helt tilbage i 1998. I 2000 blev det i en vurdering fra de italienske myndigheder anbefalet, at indehaveren af markedsføringstilladelsen burde foretage en undersøgelse med henblik på at belyse disse problemer, men ifølge en rapport fra det franske senat blev undersøgelsen ikke indledt før i 2006 og ikke afsluttet før 2009, selv om protokollen for undersøgelsen blev vedtaget i februar 2001. Faktisk blev der på trods af alle disse veldokumenterede problemer ikke truffet nogen afgørelse om at indberette Mediator til det daværende Udvalg for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) for en formel videnskabelig vurdering på EU-plan, hvilket betød, at der ikke blev foretaget nogen yderligere handlinger fra lovgivernes side. I 2003 lod virksomheden Servier sin markedsføringslicens til benfluorex udløbe i både Spanien og Italien, men under de gældende regler udløser en beslutning om ikke at genansøge om en licens ikke automatisk en undersøgelse. Servier hævdede, at tilbagetrækningen skete af kommercielle årsager, og medlemsstaterne blev blot oplyst om beslutningen gennem Det Europæiske Lægemiddelagenturs regelmæssigt udkommende publikation kaldet "Drug Monitor". Det var først i november 2009, da nye beviser blev fremlagt i Frankrig, og Frankrig suspenderede markedsføringstilladelsen, at Mediator endelig blev indbragt for CHMP, og markedsføringstilladelsen for Mediator i EU blev trukket tilbage.

I Frankrig er der flere kriminalefterforskninger i gang af Mediator, herunder en efterforskning, som ledes af en offentlig anklager, der undersøger, om Servier har gjort sig skyldig i vildledning og uagtsomt manddrab.

Kommissionens forslag til ændringer af den gældende lægemiddelovervågningslovgivning som følge af Mediator

Kommissionens stresstest viser, at selv om der er mange forbedringer i det nye system, er der behov for flere ændringer for at lukke eventuelle smuthuller.

· En automatisk hasteprocedure (artikel 107i i direktivet). I 2010-lovgivningen er der allerede en fortegnelse over udløsende faktorer, som vil sætte gang i hasteproceduren (f.eks. hvis en medlemsstat trækker et lægemiddel tilbage), men medlemsstaterne har et vist spillerum i forbindelse hermed. Kommissionen foreslår nu, at hasteproceduren bliver automatisk.

· En ny udløsende faktor for hasteproceduren (artikel 107i i direktivet). Såfremt en virksomhed beslutter ikke at forny en markedsføringstilladelse (hvilket var tilfældet i forbindelse med Mediator), og hvis dette skyldes sikkerhedsårsager, bør dette udløse hasteproceduren.

· Afklaring af virksomheders gennemsigtighedskrav (artikel 123, stk. 2, i direktivet). Når en virksomhed frivilligt tilbagetrækker et lægemiddel eller ikke ansøger om fornyelse af en markedsføringstilladelse, skal den specifikt angive, om dette skyldes sikkerhedsmæssige betænkeligheder. (Da Servier ikke ansøgte om fornyelse af markedsføringstilladelse for Mediator i Italien og Spanien, hævdede Servier, at det skyldtes kommercielle årsager.)

· En længere fortegnelse over lægemidler der skal underkastes yderligere kontrol (artikel 23 i forordningen). Fortegnelsen over lægemidler med "sorte symboler", der skal underkastes en yderligere kontrol, bør systematisk omfatte alle de lægemidler, som er omfattet af en eller anden form for sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til markedsføring (PASS) eller af visse andre betingelser eller krav. I 2010-lovgivningen foreslog Kommissionen oprindeligt, at ethvert lægemiddel, der er omfattet af ekstraordinære betingelser, burde klassificeres på denne måde. Begrebet "yderligere kontrol" er et væsentligt værktøj til fremme af "velinformerede" patienter og til fremme af større bevidsthed blandt fagfolk i sundhedssektoren om behovet for at holde øje med og indberette tilbagemeldinger om bivirkninger. Det kan også virke som drivkraft for virksomheder til at færdiggøre sikkerhedsundersøgelserne efter tilladelse til markedsføring. Under forhandlingerne blev dette automatiske krav imidlertid fjernet, og der blev indført et vist spillerum, således at myndighederne kunne tilføje disse lægemidler fra sag til sag. Som nævnt ovenfor var Mediator omfattet af en sikkerhedsundersøgelse efter tilladelse til markedsføring, som ikke blev færdiggjort før i 2009, hvilket er otte år efter, at protokollen for undersøgelsen blev vedtaget.

Ordførerens yderligere ændringsforslag

Ordføreren tilslutter sig de store linjer i Kommissionens forslag, som yderligere styrker lægemiddelovervågningssystemet på EU-plan. De fire nye ændringsforslag, som er forelagt og begrundet i detaljer under hver artikel, har til formål at tydeliggøre ordlyden, sikre at arbejdsbyrden i Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning forbliver overkommelig, og at patienter og fagfolk i sundhedssektoren deltager fuldt ud i lægemiddelovervågningen.

Lovgivningsmæssigt fodaftryk: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning og direktiv om lægemiddelovervågning af humanmedicinske lægemidler.

Som ordfører for Europa-Parlamentets betænkninger om lægemiddelovervågning mødtes Linda McAvan med, modtog eller hørte fra repræsentanter fra følgende organisationer og organer:

Industrien

 

Den europæiske sammenslutning for generiske lægemidler (European Generic Medicines Association, EGA)

Den Europæiske Sammenslutning af Medicinalindustriforeninger (EFPIA)

EuropaBio

Reckitt Benckiser

Det britiske handelskammer

Novartis

Sanofi-Aventis

Sandoz International

Servier

Astro Zeneka

Sidley Austin

Teva

 

Patient-, fag- og forbrugergrupper

 

Europæisk Patientforum

Den Europæiske Forbrugerorganisation (BEUC)

Sammenslutningen af apotekere i EU (PGEU)

Prescrire og nyhedsbrevet International Society of Drug Bulletins (ISDB)

Det europæiske lægemiddelforum (Medicines in Europe Forum)

Alliancen for offentlig sundhed i Europa (European Public Health Alliance, EPHA)

 

EU og nationale reguleringsorganer

 

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)

Det Forenede Kongeriges faste repræsentant ved EU og det britiske reguleringsorgan for lægemidler og sundhedspleje (MHRA) (den britiske lægemiddelstyrelse)

Belgiens faste repræsentant ved EU og det belgiske føderale agentur for lægemidler og sundhedsprodukter (den belgiske lægemiddelstyrelse)

Lovgivningsmæssigt fodaftryk: Forslag af 2012 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning og direktiv om lægemiddelovervågning af humanmedicinske lægemidler.

Som ordfører for Europa Parlamentets betænkninger om lægemiddelovervågning mødtes Linda McAvan med, modtog eller hørte fra repræsentanter fra følgende organisationer og organer:

EU og nationale reguleringsorganer

 

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)

Europa-Kommissionen

Danmarks faste repræsentant ved EU og den danske lægemiddelstyrelse


PROCEDURE

Titel

Ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår lægemiddelovervågning

Referencer

COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD)

Dato for høring af EP

10.2.2012

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

16.2.2012

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

16.2.2012

IMCO

16.2.2012

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ITRE

27.2.2012

IMCO

29.2.2012

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Linda McAvan

20.12.2011

 

 

 

Behandling i udvalg

22.3.2012

26.4.2012

 

 

Dato for vedtagelse

8.5.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

50

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Marina Yannakoudakis

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Margrete Auken, Nikos Chrysogelos, João Ferreira, Filip Kaczmarek, Toine Manders, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

Dato for indgivelse

12.7.2012

Seneste opdatering: 31. august 2012Juridisk meddelelse