Eljárás : 2012/0023(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0164/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0164/2012

Viták :

PV 10/09/2012 - 29
CRE 10/09/2012 - 29

Szavazatok :

PV 11/09/2012 - 10.11
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0314

JELENTÉS     ***I
PDF 223kWORD 277k
2012. július 12.
PE 486.166v02-00 A7-0164/2012

a 726/2004/EK rendeletnek a farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD))

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Linda McAvan

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 726/2004/EK rendeletnek a farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0051),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 114. cikkére és 168. cikke (4) bekezdésének c) pontjára, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0034/2012),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére (A7-0164/2012),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az engedélyezett gyógyszerek átlátható felügyeletének biztosítása érdekében a 1235/2010/EU rendelettel módosított, az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet által a kiegészítő ellenőrzést igénylő gyógyszerekről felállított jegyzéknek következetesen tartalmaznia kell az összes olyan gyógyszert, amelyre engedélyezés utáni biztonsági feltételek vonatkoznak.

(1) Az engedélyezett gyógyszerek átlátható felügyeletének biztosítása érdekében a 1235/2010/EU rendelettel módosított, az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet által a kiegészítő ellenőrzést igénylő gyógyszerekről felállított jegyzéknek következetesen tartalmaznia kell az összes olyan gyógyszert, amelyre bizonyos engedélyezés utáni biztonsági feltételek vonatkoznak.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 4 pont

726/2004/EK rendelet

23 cikk – 1 bekezdés – c és d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a jelen rendelet alapján engedélyezett olyan gyógyszerek, amelyekre a 9. cikk (4) bekezdésének c), ca), cb) és cc) pontjában, a 10a. cikkben, a 14. cikk (7) és (8) bekezdésében és a 21. cikk (2) bekezdésében említett feltételek vonatkoznak;

c) a jelen rendelet alapján engedélyezett olyan gyógyszerek, amelyekre a 9. cikk (4) bekezdésének cb) és cc) pontjában, a 10a. cikkben, valamint a 14. cikk (7) és (8) bekezdésében említett feltételek vonatkoznak,

d) azok a gyógyszerek, amelyeket a 2001/83/EK irányelv alapján engedélyeztek az annak 21a., 22., 22a. és 104a. cikkében említett feltételek alapján;

d) azok a gyógyszerek, amelyeket a 2001/83/EK irányelv alapján engedélyeztek az annak 21a. cikke b), c) és f) pontjában vagy 22. és 22a. cikkében említett feltételek alapján;

Indokolás

The list of products subject to additional monitoring should only include products subject to the most serious conditions and safety concerns, as otherwise the list becomes too long and loses meaning.

It should automatically include all new products containing new active substances, as well as all new biosimilars, for the first five years. It should also automatically include any products subject to:

· a PASS (as was the case for Mediator)(1);

· a PAES (2);

· stricter-than-normal rules on ADR reporting(3);

· a “conditional market authorisation” (i.e. for unmet medical need) (4)

· an “exceptional market authorisation” (i.e. for orphan diseases)(5)

Products subject to any other conditions should only be included at the discretion of Member States and the Commission, after consultation of the PRAC.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 4 pont

726/2004/EK rendelet

23 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A Bizottság kérésére, a farmakovigilanciai kockázatfelmérési bizottsággal folytatott konzultációt követően az ezen rendelet szerint engedélyezett, a 9. cikk (4) bekezdésének c) és ca) pontjában, illetve a 21. cikk (2) bekezdésében említett feltételek tárgyát képező gyógyszereket is fel lehet venni a jegyzékbe.

 

Az illetékes nemzeti hatóság kérésére, a farmakovigilancia kockázatértékelési bizottsággal folytatott konzultációt követően a 2001/83/EK irányelv szerint engedélyezett gyógyszereket – az említett irányelv 21a. cikkének d) és e pontjában és 104a. cikkében említett feltételek teljesülése esetén – is fel lehet venni a jegyzékbe.

Indokolás

The list of products subject to additional monitoring should only include products subject to the most serious conditions and safety concerns, as otherwise the list becomes too long and loses meaning.

It should automatically include all new products containing new active substances, as well as all new biosimilars, for the first five years. It should also automatically include any products subject to:

· a PASS (as was the case for Mediator)(6);

· a PAES (7);

· stricter-than-normal rules on ADR reporting(8);

· a “conditional market authorisation” (i.e. for unmet medical need) (9)

· an “exceptional market authorisation” (i.e. for orphan diseases)(10)

Products subject to any other conditions should only be included at the discretion of Member States and the Commission, after consultation of the PRAC.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 4 pont

726/2004/EK rendelet

23 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az e jegyzékbe foglalt gyógyszerek vonatkozásában az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató a következő nyilatkozatot tartalmazza: „Ez a gyógyszer kiegészítő ellenőrzés alatt áll”. Ezt a nyilatkozatot egy fekete szimbólum előzi meg, amelyet 2012. január 2-ig – a farmakovigilanciai kockázatfelmérési tanácsadó bizottság ajánlását követően – a Bizottság választ ki, és amely szimbólumot egy megfelelő, standardizált magyarázó mondat követ.

(4) Az e jegyzékbe foglalt gyógyszerek vonatkozásában az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató a következő nyilatkozatot tartalmazza: „Ez a gyógyszer kiegészítő ellenőrzés alatt áll”. Ezt a nyilatkozatot egy fekete szimbólum előzi meg, amelyet 2013. július 2-ig – a farmakovigilanciai kockázatfelmérési tanácsadó bizottság ajánlását követően – a Bizottság választ ki, és amely szimbólumot egy megfelelő, standardizált magyarázó mondat követ.

Indokolás

Ez a módosítás a hatályos jogszabály szövegezési hibáját javítja. A farmakovigilanciai kockázatfelmérési tanácsadó bizottság csak 2012 júliusában alakul meg, így a 12 hónapos határidőt onnan kellene számítani.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 4 a pont (új)

726/2004/EK rendelet

67 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. A 67. cikk (3) bekezdése a következő albekezdésekkel egészül ki:

 

„A 70. cikk (1) bekezdésétől eltérően a farmakovigilanciával kapcsolatos tevékenységekkel összefüggésben az Ügynökség, valamint az első albekezdésben említett feladatainak ellátásával összefüggésben a koordinációs csoport által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő díjakat a Bizottság állapítja meg.

 

E célból a Bizottság az Ügynökséggel folytatott konzultációt követően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén a 87ba. cikkel összhangban és a 87ca., valamint a 87d. cikkben foglalt feltételek mellett intézkedéseket fogad el a harmadik albekezdésnek a díjak struktúrája és mértéke vonatkozásában történő kiegészítése érdekében.”

Indokolás

A farmakovigilanciára vonatkozó új rendelkezések maradéktalan végrehajtásának biztosítása érdekében sürgősen fel kell hatalmazni az Európai Gyógyszerügynökséget arra, hogy a farmakovigilanciai feladatok teljesítéséért díjakat szedjen a forgalombahozatali engedélyek tulajdonosaitól.

Ebből következően a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el annak érdekében, hogy az Ügynökség vagy a koordinációs csoport által a farmakovigilanciával összefüggésben nyújtott szolgáltatások tekintetében kiegészítse a 67. cikk (3) bekezdését.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 4 b pont (új)

726/2004/EK rendelet

87b cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4b. A 87b. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

 

„(1a) A Bizottság 2012. július 1-jétől 5 éves időtartamra szóló felhatalmazást kap a 67. cikk (3) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. A Bizottság legkésőbb 6 hónappal az 5 éves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács a 87c. cikkel összhangban nem vonja vissza a felhatalmazást, akkor az a korábbinak megfelelő időtartamra, automatikusan meghosszabbodik.”

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 4 c pont (új)

726/2004/EK rendelet

87c cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4c. A 87c. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 10b. cikkben és a 67. cikk (3) bekezdésében említett felhatalmazást.”

(1)

Regulation articles 9(4)cb and 10a, and Directive articles 21a(b) and 22a

(2)

Regulation articles 9(4)cc and 10a, and Directive articles 21a(f) and 22a

(3)

Regulation article 9(4)cb and Directive article 21a(c)

(4)

Regulation article 14(7)

(5)

Regulation article 14(8) and Directive article 22

(6)

Regulation articles 9(4)cb and 10a, and Directive articles 21a(b) and 22a

(7)

Regulation articles 9(4)cc and 10a, and Directive articles 21a(f) and 22a

(8)

Regulation article 9(4)cb and Directive article 21a(c)

(9)

Regulation article 14(7)

(10)

Regulation article 14(8) and Directive article 22


INDOKOLÁS

A felülvizsgálat háttere

2010 decemberében az Európai Parlament és a Tanács a 2010/84/EU irányelv és a 1235/2010/EU rendelet elfogadásával megállapodott a farmakovigilanciára vonatkozó uniós szintű szabályozás módosításáról. Ezeket az új jogszabályokat 2012 júliusától kell alkalmazni. Az előadó véleménye szerint az új jogszabályokban elfogadott intézkedések javítják a gyógyszerek biztonságosságát uniós szinten azáltal, hogy erősítik az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) szerepét a jelzések észlelésével kapcsolatos adatgyűjtés és fellépés terén, és fokozzák a tagállamok közötti együttműködést.

Egy 2011-ben Franciaországban megkezdett nagy jelentőségű, farmakovigilanciával összefüggő vizsgálat, az úgynevezett „Mediator-ügy” (lásd lent) nyomán felerősödtek az uniós farmakovigilanciai rendszerek felülvizsgálatát sürgető hangok. Ezekre válaszul az Európai Bizottság elvégezte a 2010. decemberi jogszabályok „stressztesztjét” annak érdekében, hogy feltárja a Mediator-ügy fényében levonandó esetleges további tanulságokat. A stressztesztek eredménye azt mutatta, hogy noha az új jogszabályok valóban megerősítették a farmakovigilanciát uniós szinten, az uniós rendszernek van néhány olyan potenciális gyenge pontja, amelyet orvosolni kell. Ezen aggályok kezelése érdekében a Bizottság ezért további módosításokat terjeszt elő a 2010/84/EU irányelvhez és az 1235/2010/EU rendelethez.

Az előadó reméli, hogy a közegészség érdekében a Tanács és a Parlament az első olvasat során egyetértésre tud jutni ezekkel a változásokkal kapcsolatban, így minden esetleges módosítást jogszabályba lehet iktatni a végrehajtásra kitűzött 2012. júliusi időpontig. A gyors megállapodás érdekében az előadó a Mediator-ügyből leszűrt tanulságokból fakadó módosításokra összpontosít, és nem kíván újra megnyitni más kérdéseket. Köszönetét fejezi ki az árnyékelőadóknak ez ügyben mutatott együttműködésükért.

A franciaországi Mediator-ügy

A Mediator a francia Servier vállalat által előállított gyógyszer volt, amelyet nemzeti eljárásokon keresztül több uniós országban (Franciaország, Portugália, Luxemburg, Görögország, Olaszország és Spanyolország) engedélyeztek a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére. Fő hatóanyaga a benfluorex volt, és már 1999-ban megjelentek az első olyan mellékhatásokkal kapcsolatos jelentések, amelyek lehetséges szívbillentyű-rendellenességgel összefüggő aggodalmakat jeleztek. Az 1990-es évek második felében az USA-ban és az EU-ban egyaránt sor került hasonló étvágycsökkentő hatóanyagok – a dexfenfluramin és a fenfluramin – forgalomból történő kivonására.

Ennek ellenére a Mediatort széles körben írták fel a betegeknek Európában és különösen Franciaországban. Becslések szerint 2009-ig – amikor a gyógyszert véglegesen kivonták a forgalomból – 5 millió embernek írták fel a gyógyszert, és egyike volt az 50 leggyakrabban felírt gyógyszernek Franciaországban. A bizonyítékok arra utalnak, hogy általános étvágycsökkentő szerként nemcsak cukorbetegség esetén, hanem annál szélesebb körben is felírták. A Mediatorhoz köthető halálesetek számára vonatkozó becslések ötszáz és kétezer között szóródnak.

Az Európai Gyógyszerügynökség egy 2011. januári feljegyzése szerint a Mediatorral és hatóanyagával, a benfluorexszel kapcsolatos aggályokat a szabályozó hatóságok 1998-tól kezdődően éveken át, több alkalommal is megvitatták európai szinten. 2000-ben egy, az olasz hatóságok által végzett értékelés javasolta, hogy a forgalombahozatali engedély tulajdonosa folytasson kutatásokat ezen aggályok kivizsgálására, de a francia Szenátus jelentése szerint a kutatást csak 2006-ban kezdték meg, és 2009-ben zárták le annak ellenére, hogy a kutatásra vonatkozó protokollról már 2001-ben megállapodás született. Mindezen jól dokumentált aggályok ellenére valójában nem született olyan döntés, hogy a Mediatort hivatalos uniós szintű tudományos értékelés céljából az akkoriban illetékes emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények bizottsága elé (CHMP) utalják, ami azt jelenti, hogy a szabályozó hatóságok semmilyen további lépést nem tettek. 2003-ban a Servier vállalat hagyta lejárni Spanyolországra és Olaszországra vonatkozó forgalombahozatali engedélyét, de a hatályos szabályok szerint az engedély megújításának elmulasztására vonatkozó döntés nem eredményez automatikusan vizsgálatra irányuló intézkedést. A Servier visszalépését kereskedelmi okokkal magyarázta, és a tagállamok a döntésről csak az Európai Gyógyszerügynökség rendszeresen megjelenő „Drug Monitor” kiadványából értesültek. A Mediator csak azt követően került végül a CHMP elé, és akkor került sor uniós forgalombahozatali engedélyének visszavonására, amikor 2009 novemberében új bizonyítékok kerültek napvilágra Franciaországban és Franciaország felfüggesztette a forgalombahozatali engedélyt.

Franciaországban több bűnügyi nyomozás is folyik a Mediator-üggyel kapcsolatban, többek között egy államügyész megtévesztés és nem szándékos emberölés ügyében folytat vizsgálatot a Servier ellen.

A Mediator-ügy nyomán a Bizottság által a farmakovigilancia jelenlegi szabályozásával kapcsolatban javasolt módosítások

A Bizottság stressztesztjei arra utalnak, hogy noha az új rendszer számos javítást eredményez, az összes lehetséges kiskapu bezárása érdekében további változtatások szükségesek.

· Automatikus sürgős eljárás (az irányelv 107i. cikke): a 2010-es jogszabály már meghatározza azon esetek listáját, amelyekben sürgős eljárás indul (például, ha egy tagállam visszavonja egy gyógyszer forgalombahozatali engedélyét), de a tagállamoknak még van bizonyos döntési jogkörük e tekintetben. A Bizottság most a sürgős eljárás teljesen automatikussá tételét javasolja.

· A sürgős eljárást elindító új feltétel (az irányelv 107i. cikke): amennyiben a vállalatok úgy döntenek, hogy nem kérelmezik a forgalombahozatali engedély megújítását (amint az a Mediator-ügyben is történt), és ez biztonsági okok miatt történt, a sürgős eljárást meg kell indítani.

· A vállalatok átláthatósággal kapcsolatos kötelezettségeinek pontosítása (az irányelv 123. cikkének (2) bekezdése): amennyiben a vállalatok önként kivezetnek egy gyógyszert a piacról, vagy nem kérelmezik a forgalombahozatali engedély megújítását, kifejezetten nyilatkozniuk kell arról, hogy erre biztonsági aggályok miatt került-e sor. (Amikor a Servier nem kérelmezte a Mediator forgalombahozatali engedélyének megújítását Olaszországban és Spanyolországban, üzleti okokra hivatkoztak).

· A kiegészítő ellenőrzést igénylő gyógyszerekről felállított jegyzék bővítése (a rendelet 23. cikke): a fekete szimbólummal ellátott, kiegészítő ellenőrzést igénylő gyógyszerek jegyzékének rendszerszerűen tartalmaznia kell az engedélyezés utáni gyógyszerbiztonsági vizsgálathoz (PASS) vagy egyéb feltételekhez és előírásokhoz kötött valamennyi gyógyszert. A 2010-ben elfogadott jogszabályban a Bizottság eredetileg azt javasolta, hogy a rendkívüli feltételekhez kötött összes terméket jelöljék meg ilyen módon. A „kiegészítő ellenőrzés” koncepciója fontos eszköz annak ösztönzésére, hogy a betegek „tájékozottabbak” legyenek, és az egészségügyi szakemberek is jobban tudatában legyenek annak, hogy szükség van a mellékhatások figyelésére és bejelentésére. Engedélyezés utáni vizsgálatok végzésére is ösztönözheti a vállalatokat. A tárgyalások során azonban ezt az automatikus követelményt kivették a jogszabályból, és egyfajta mérlegelési elem került bevezetésre, így a hatóságok ezeket a gyógyszereket eseti alapon adhatták hozzá a jegyzékhez. Amint fentebb már említettük, a Mediator PASS vizsgálatot igényelt, amely csak 2009-ben, a vizsgálati protokollról szóló megállapodás létrejötte után 8 évvel fejeződött be.

Az előadó által javasolt további módosítások

Az előadó egyetért a Bizottság javaslatainak fő irányával, ami tovább erősíti a farmakovigilancia rendszerét uniós szinten. A javasolt négy módosítás – amelyet minden cikk után részletes indokolás követ – célja a szövegezés pontosítása és annak biztosítása, hogy a farmakovigilanciai kockázatfelmérési tanácsadó bizottság (PRAC) munkaterhelése kezelhető maradjon, továbbá biztosítsa a betegek és az egészségügyi szakemberek maradéktalan bevonását a farmakovigilancia terén.

Jogalkotási hatások: Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerekkel kapcsolatos farmakovigilanciát érintő európai parlamenti és tanácsi rendeletre és irányelvre irányuló javaslatok

Az Európai Parlament farmakovigilanciával foglalkozó jelentéseinek előadójaként Linda McAvan az alábbi szervezetek és testületek képviselőivel találkozott, őket fogadta és hallgatta meg:

Ipar

 

Európai Generikus Gyógyszergyártók Szövetsége (EGA)

Európai Gyógyszergyártók Szövetsége (EFPIA)

EuropaBio

Reckitt Benckiser

Brit Kereskedelmi Kamara

Novartis

Sanofi-Aventis

Sandoz International

Servier

Astro Zeneka

Sidley Austin

Teva

 

Betegszervezetek, szakmai és fogyasztói szervezetek

 

Betegek Európai Fóruma (European Patients' Forum)

Európai Fogyasztók Szervezete (BEUC)

Az Európai Unió Gyógyszerészeti Csoportja (PGEU)

Prescrire és az International Society of Drug Bulletins (ISDB)

Medicines in Europe Forum

Európai Népegészségügyi Szövetség (EPHA)

 

Uniós és nemzeti szabályozó ügynökségek

 

Európai Gyógyszerügynökség (EMA)

Az Egyesült Királyság EU melletti állandó képviselője és az Egyesült Királyság gyógyszerekért és egészségügyi ellátásért felelős szabályozó ügynöksége (MHRA)

Belgium EU melletti állandó képviselője, valamint Belgium gyógyszerekkel és egészségügyi termékekkel foglalkozó szövetségi ügynöksége

Jogalkotási hatások: Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerekkel kapcsolatos farmakovigilanciát érintő európai parlamenti és tanácsi rendeletre és irányelvre irányuló 2012-es javaslatok

Az Európai Parlament farmakovigilanciával foglalkozó jelentéseinek előadójaként Linda McAvan az alábbi szervezetek és testületek képviselőivel találkozott, őket fogadta és hallgatta meg:

Uniós és nemzeti szabályozó ügynökségek

 

Európai Gyógyszerügynökség (EMA)

Európai Bizottság

Dánia EU melletti állandó képviselője, valamint Dánia gyógyszerekkel és egészségügyi termékekkel foglalkozó ügynöksége


ELJÁRÁS

Cím

A 726/2004/EK rendelet farmakovigilancia tekintetében történő módosítása

Hivatkozások

COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

10.2.2012

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

16.2.2012

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

16.2.2012

IMCO

16.2.2012

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ITRE

27.2.2012

IMCO

29.2.2012

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Linda McAvan

20.12.2011

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

22.3.2012

26.4.2012

 

 

Az elfogadás dátuma

8.5.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

50

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Marina Yannakoudakis

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Margrete Auken, Nikos Chrysogelos, João Ferreira, Filip Kaczmarek, Toine Manders, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

Benyújtás dátuma

12.7.2012

Utolsó frissítés: 2012. augusztus 31.Jogi nyilatkozat