Процедура : 2012/2080(REG)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0336/2012

Внесени текстове :

A7-0336/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 20/11/2012 - 6.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0423

ДОКЛАД     
PDF 193kWORD 198k
17 октомври 2012 г.
PE 487.903v02-00 A7-0336/2012

относно изменение на член 181 от Правилника за дейността на Европейския парламент относно пълните стенографски протоколи на пленарните заседания и член 182 относно аудиовизуалните записи на разискванията

(2012/2080(REG))

Комисия по конституционни въпроси

Докладчик: Станимир Илчев

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно изменение на член 181 от Правилника за дейността на Европейския парламент относно пълните стенографски протоколи на пленарните заседания и член 182 относно аудиовизуалните записи на разискванията

(2012/2080(REG))

Европейският парламент,

–   като взе предвид писмото на своя председател от 13 Януари 2012 г.,

–   като взе предвид своята резолюция от 26 октомври 2007 г. относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, във вида, в който е изменен от Съвета – всички раздели и писма за внасяне на корекции № 1/2012 и 2/2012 в проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година(1),

–   като взе предвид членове 211 и 212 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси (A7-0336/2012),

A. като има предвид, че икономиите от бюджета в областта на писмения и устния превод не трябва да подкопават принципа на езиково многообразие, но са възможни с помощта на иновациите и новите методи на работа(2),

1.  реши да внесе в своя правилник следното изменение;

2.  напомня, че настоящото изменение влиза в сила на първия ден от следващата месечна сесия;

3.  възлага на своя председател да предаде за сведение настоящото решение на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Правилника за дейността на Европейския парламент

Член 181 – параграф 1

Текст в сила

Изменение

1. За всяко пленарно заседание се съставя пълен стенографски протокол на всички официални езици.

1. За всяко пленарно заседание се съставя пълен стенографски протокол под формата на многоезичен документ, в който всички устни изказвания са на оригиналния език, на който са направени.

Изменение  2

Правилника за дейността на Европейския парламент

Член 181 – параграф 2

Текст в сила

Изменение

2. От ораторите се изисква да върнат коригирания текст на изказванията си в секретариата в срок от една седмица.

2. Ораторите могат да внесат корекции в печатния текст на устните си изказвания в срок от пет работни дни. Корекциите се изпращат в посочения срок на секретариата.

Изменение  3

Правилника за дейността на Европейския парламент

Член 181 – параграф 3

Текст в сила

Изменение

3. Пълните стенографски протоколи се публикуват като приложение към Официален вестник на Европейския съюз.

3. Пълните многоезични стенографски протоколи се публикуват като приложение към Официален вестник на Европейския съюз и се съхраняват в архивите на Парламента.

Изменение  4

Правилника за дейността на Европейския парламент

Член 181 – параграф 4

Текст в сила

Изменение

4. Членовете на ЕП могат да поискат превод на извлечения от пълния стенографски протокол в кратък срок.

4. Превод на всеки официален език на извлечение от пълния стенографски протокол се извършва по искане на член на Европейския парламент. Ако е необходимо, преводът се предоставя в кратък срок.

Изменение  5

Правилника за дейността на Европейския парламент

Член 182 – параграф -1 (нов)

Текст в сила

Изменение

 

Разискванията на Парламента се излъчват в реално време на неговия уебсайт на езиците, на които се провеждат, както и многоезичният звукозапис от всички активни преводачески кабини.

Изменение  6

Правилника за дейността на Европейския парламент

Член 182 – параграф 1

Текст в сила

Изменение

Незабавно след всяко пленарно заседание се подготвят и публикуват в интернет аудиовизуални записи на разискванията, включително и на звука от всички преводачески кабини.

Незабавно след всяко пленарно заседание се подготвят и публикуват на уебсайта на Парламента индексирани аудиовизуални записи на разискванията, на езиците, на които те се провеждат, както и многоезичният звукозапис от всички активни преводачески кабини, и остават на разположение по време на настоящия и следващия парламентарен мандат, след което се съхраняват в архивите на Парламента. Веднага щом многоезичните стенографски протоколи от разискванията са на разположение, се създава връзка между тях и посочените аудиовизуални записи.

 

(1)

Приети текстове, P7_TA(2011)0461.

(2)

Вж. резолюцията от 26 октомври 2011 г., посочена по-горе, параграф 77.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

С писмо от 13 януари 2012 г. председателят информира комисията по конституционни въпроси за взетото от Бюрото решение за ограничаване на превода на пълните стенографски протоколи на пленарните заседания (член 181), като част от ангажимента, поет от Парламента в бюджета за 2012 г. Пълният стенографски протокол ще продължи да съществува под формата на многоезичен документ, в който изказванията ще бъдат на оригиналния език, на който са направени, и ще бъдат преведени само на английски език. Членовете на Европейския парламент ще имат възможност да поискат превод на различни езици на части от протокола, които ги интересуват.

На комисията по конституционни въпроси беше възложено да проучи въпроса и да изготви проектодоклад за евентуално изменение на член 181.

1.        Исторически преглед

Изменения на члена относно превода на пълните стенографски протоколи от пленарните заседания (compte rendu in extenso - CRE) вече бяха приети от комисията по конституционни въпроси през 2007(1) г. в доклада на Richard Corbett.

След разширяването от 2004 г., Парламентът получи дерогация да продължи да превежда пълните стенографски протоколи на 11-те „стари“ езика поради липса на достатъчен капацитет за тяхното превеждане на новите езици. Дерогацията изтече през септември 2007 г. и беше необходимо езиковият режим да бъде приведен в съответствие с член 146, според който „всички документи на Парламента се съставят на официалните езици“.

Докладът Corbett предложи пълните стенографски протоколи да се публикуват само на оригиналния език, като същевременно в интернет се предостави аудиовизуален запис на разискванията с устен превод на всички официални езици. Предложението отразяваше решението, взето от Бюрото през януари 2006 г.

Обаче в своята резолюция от 24 октомври 2007(2) г., пленарното заседание реши с голямо мнозинство (568 „за“, 94 „против“ и 17 „въздържали се“) да се запази задължението за превод на пълните стенографски протоколи на всички официални езици. Участниците в пленарното заседание приеха в интернет да бъдат предоставяни незабавно аудио-визуалните записи от разискванията с устен превод на всички официални езици (понастоящем член 182 от Правилника за дейност)

2.  Посоката, избрана от Бюрото през 2011 г.

На фона на настоящата икономическа и финансова криза, Парламентът желае да даде своя принос към усилията на държавите членки и се ангажира с пакет от мерки за осъществяване на икономии в бюджета за 2012 г.

Бюрото и комисията по бюджети постигнаха споразумение на срещата по съгласуване на 22 септември 2011 г. Пакетът включва от една страна намаляване на административните разходи на Парламента (с цел постигане на общ размер на икономиите – 6 милиона евро) и от друга страна, организационни мерки, позволяващи структурни икономии в областта на устния превод (10 милиона евро) и писмения превод (11 милиона евро, от които 8,6 милиона евро за пълните стенографски протоколи). Решението за ограничаване на превода на пълните стенографски протоколи беше част от цялото споразумение.

Бюрото одобри споразумението на 26 септември 2011 г. и реши, по специално, че: „... автоматичният превод на пълните стенографски протоколи на всички езици може да бъде спрян ... и да останат на разположение на един език ...“.

В своята резолюция от 26 октомври 2011(3) г., Парламентът потвърди решението на Бюрото и прие следната позиция „... икономиите в областта на устния и писмения превод не излагат на риск принципа на езиковото многообразие, а са възможни поради иновациите, реорганизацията на структурите и новите методи на работа; ... счита, че споразумението, постигнато в рамките на процедурата по съгласуване на 22 септември 2011 г. и в контекста на бюджетната прогноза (резолюция на Парламента от 6 април 2011 г., приета на пленарно заседание с 479 гласа „за“), не следва да се поставя под въпрос и че никой от елементите на това споразумение не следва да се подлага отново на обсъждане, ако междувременно не са възникнали нови обстоятелства;...“.

3.        Положение към момента

Съгласно настоящия член 181 се предоставя превод на пълните стенографски протоколи на всички официални езици. Този превод обикновено отнема 4 месеца. В същото време, съгласно член 182 публичен достъп до аудиовизуалния запис на разискванията, с устен превод на всички официални езици, се предоставя в интернет непосредствено след края на заседанието. Освен това, разискванията се излъчват в реално време в интернет. Членовете на ЕП могат също така да поискат превод на извлечения от пълния стенографски протокол в кратък срок.

След приемането на пакета от мерки за икономии за бюджета за 2012 г. Парламентът изпълни бюджетните си ангажименти и от юли 2011 г. практикува превод на пълните стенографски протоколи само на английски език.

Това положение е в противоречие с настоящия член 181 и член 146 и би могло да постави под въпрос принципа на езиковото многообразие.

4. Позиция на докладчика

Член 181, параграф 1

В контекста на настоящия икономически климат и като се вземат предвид поетите от Парламента ангажименти в хода на бюджетната процедура за 2012 г., изглежда целесъобразно настоящата двойна система (писмен и устен превод) да бъде ограничена, тъй като тя е както скъпа, така и в голяма степен излишна. Технологиите, с които разполагаме понастоящем, предоставят на всички граждани аудиовизуален запис от разискванията с устен превод на всички официални езици не само непосредствено след приключване на заседанието, но и в реално време.

Докладчикът счита, че предоставянето на писмен превод на пълните стенографски протоколи само на един език би създало йерархия между официалните езици на Европейския съюз и по този начин би поставило под въпрос принципа на езиковото многообразие. Ето защо се предлага пълният стенографски протокол да се изготвя само като многоезичен документ, в който всички изказвания са включени единствено на оригиналния език, без автоматично предоставяне на какъвто и да било превод. Изготвянето на пълни стенографски записи единствено на оригиналния им език би довело до по-значителни бюджетни икономии и икономии на ресурси и същевременно е в съгласие с принципа на езиковото многообразие.

Член 181, параграф 4

Членовете на ЕП ще продължат да разполагат с възможността да поискат писмен превод на който и да било език на извлечение от пълния стенографски запис, което ги интересува. Предлага се член 181, параграф 4 да бъде изменен, за да се направи разграничение между исканията, внесени в рамките на стандартния срок (30 работни дни) и в кратък срок (10 работни дни). Искания за писмен превод в кратък срок следва да се правят единствено ако това е необходимо.

Въпреки че вече няма да се предоставя официален писмен превод на пълните стенографски протоколи, не би следвало да се очаква значително увеличаване на исканията за писмен превод на извлечения от тях. Статистиката показва, че от юли 2011 г., когато Парламентът започна да превежда пълните стенографски протоколи само на английски, досега нито един член на ЕП не е поискал писмен превод на извлечения от пълните стенографски протоколи.

Член 182

Докладчикът счита за необходимо член 182 да бъде променен вследствие на промяната на член 181. Предлага се да се добави нов параграф, който допълнително да подчертае използването на модерни технологии от страна на Парламента, с което по-специално се предоставя възможност на всички граждани да следят разискванията в пленарната зала в устен превод на всички официални езици в реално време или по-късно, чрез видео по заявка. Тази иновация беше въведена през април 2006 г.

Парламентът разработи също така собствена технология, която позволява пълните стенографски протоколи да бъдат свързани с многоезичния стрийминг, излъчван на неговия уебсайт, и дава възможност всички изказвания по време на пленарни заседания да бъдат намерени по оратор (индексиран архив). Тази нова технология беше въведена през септември 2008 г. и де факто позволява публичен достъп до пълния стенографски протокол на всички езици. Пълните стенографски протоколи, свързани с многоезичния стрийминг, излъчван на уебсайта на ЕП, се предоставят на обществеността вече втори парламентарен мандат.

Предлага се след изтичането на десетгодишния срок аудиовизуалните записи, заедно със съответните устни преводи, свързани с пълните стенографски протоколи, да се съхраняват в архивите на Парламента.

(1)

Доклад, приет на 5 октомври 2007 г., A6-0354/2007.

(2)

P6_TA(2007)0460.

(3)

Приети текстове, P7_TA(2011)0461, параграфи членове 77 и 78


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

9.10.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Станимир Илчев, Constance Le Grip, David Martin, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki, Vital Moreira, Helmut Scholz, György Schöpflin

Последно осъвременяване: 8 ноември 2012 г.Правна информация