Proċedura : 2012/0011(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0402/2013

Testi mressqa :

A7-0402/2013

Dibattiti :

PV 11/03/2014 - 13
CRE 11/03/2014 - 13
PV 13/04/2016 - 15
CRE 13/04/2016 - 15

Votazzjonijiet :

PV 12/03/2014 - 8.5
CRE 12/03/2014 - 8.5

Testi adottati :

P7_TA(2014)0212

RAPPORT     ***I
PDF 3537kWORD 5015k
22 ta' Novembru 2013
PE 501.927v02-00 A7-0402/2013

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-dejta (Regolament dwar il-Protezzjoni ta’ Dejta Ġenerali)

(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

Rapporteur: Jan Philipp Albrecht

EMENDI
ABBOZZ TA’ RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
 OPINJONI tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali
 PROĊEDURA

ABBOZZ TA’ RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-dejta (Regolament dwar il-Protezzjoni ta’ Dejta Ġenerali)

(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2012)0011),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 16(2) u 114(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7-0162/2012),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

–   wara li kkunsidra l-opinjonijiet motivati ​​mressqa mill-Kamra tar-Rappreżentanti Belġjana, il-Bundesrat Ġermaniż, is-Senat Franċiż, il-Kamra tad-Deputati tal-Italja u l-Parlament Svediż, skont il-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta’ sussidjarjetà u proporzjonalità, li jiddikjaraw li l-abbozz ta’ att leġiżlattiv ma jikkonformax mal-prinċipju tas-sussidjarjetà,

–   wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-23 ta' Mejju 2012(1),

–   wara li kkonsulta lill-Kumitat tar-Reġjuni,

–   wara li kkunsidra l-opinjoni tal-7 ta' Marzu 2012 tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta,

–   wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali tal-1 ta' Ottubru 2012,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A7-0402/2013),

1.  Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari kif tinstab hawnhekk;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni terġa’ tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b’mod sostanzjali jew li tibdilha b’test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda                      1

Proposta għal regolament

Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(14) Dan ir-Regolament la jindirizza kwistjonijiet ta’ protezzjoni ta’ libertajiet u drittijiet fundamentali jew il-fluss ħieles ta’ dejta relatata ma’ attivitajiet li jaqgħu barra l-kamp ta’ applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni, u lanqas ikopri l-ipproċessar tad-dejta personali mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni, li huma soġġetti għar-Regolament (KE) Nru 45/200144, jew l-ipproċessar tad-dejta personali mill-Istati Membri meta jitwettqu attivitajiet fir-rigward tal-politika estera u ta’ sigurtà komuni tal-Unjoni.

(14) Dan ir-Regolament la jindirizza kwistjonijiet ta’ protezzjoni ta’ libertajiet u drittijiet fundamentali jew il-fluss ħieles ta’ dejta relatata ma’ attivitajiet li jaqgħu barra l-kamp ta’ applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni. Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1 għandu jiġi allinjat ma' dan ir-Regolament u applikat bi qbil ma' dan ir-Regolament.

____________

______________

44 ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.

1 Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta' dak id-dejta (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).

Emenda  2

Proposta għal regolament

Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(15) Dan ir-Regolament m’għandux japplika għall-ipproċessar ta-dejta personali minn persuna fiżika, li hija esklussivament personali jew domestika, bħall-korrispondenza u l-pussess ta’ indirizzi, u mingħajr l-ebda interess bi qligħ u b’hekk mingħajr l-ebda rabta ma’ attività professjonali jew kummerċjali. L-eżenzjoni m’għandhiex tapplika wkoll għal kontrolluri u proċessuri li jipprovdu l-mezzi għall-ipproċessar tad-dejta personali għal dawn l-attivitajiet domestiċi jew personali.

(15) Dan ir-Regolament m’għandux japplika għall-ipproċessar ta' dejta personali minn persuna fiżika, li hija esklussivament personali, relatata mal-familja, jew domestika, bħall-korrispondenza u l-pussess ta’ indirizzi jew il-bejgħ privat u mingħajr l-ebda rabta ma’ attività professjonali jew kummerċjali. Madankollu, dan ir-Regolament għandu japplika wkoll għal kontrolluri u proċessuri li jagħtu l-mezzi għall-ipproċessar tad-dejta personali għal tali attivitajiet personali jew domestiċi.

Emenda  3

Proposta għal regolament

Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(18) Dan ir-Regolament jippermetti li jiġi meqjus il-prinċipju ta’ aċċess pubbliku għal dokumenti uffiċjali fl-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet stipulati f’dan ir-Regolament.

(18) Dan ir-Regolament jippermetti li jiġi meqjus il-prinċipju ta’ aċċess pubbliku għal dokumenti uffiċjali fl-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet stipulati f’dan ir-Regolament. Id-dejta personali f’dokumenti li jinżammu minn awtorità pubblika jew korp pubbliku tista’ tiġi żvelata minn dik l-awtorità jew dak il-korp skont il-liġi tal-Unjoni jew tal-Istat Membru fir-rigward tal-aċċess pubbliku għal dokumenti uffiċjali, għar-rikonċiljazzjoni tad-dritt għall-protezzjoni tad-dejta mad-dritt tal-aċċess pubbliku għal dokumenti uffiċjali u tikkostitwixxi bilanċ ġust tad-diversi interessi involuti.

Emenda  4

Proposta għal regolament

Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(20) Sabiex ikun assigurat li l-individwi ma jkunux imċaħħda mill-protezzjoni li huma intitolati għaliha taħt dan ir-Regolament, l-ipproċessar ta’ dejta personali ta’ suġġetti tad-dejta li jgħixu fl-Unjoni minn kontrollur mhux stabbilit fl-Unjoni, għandu jkun soġġett għal dan ir-Regolament meta l-attivitajiet ta’ pproċessar huma relatati mal-offerta ta’ prodotti jew servizzi lil dawn is-suġġetti tad-dejta, jew mal-monitoraġġ tal-imġiba ta’ dawn is-suġġetti tad-dejta.

(20) Sabiex ikun assigurat li l-individwi ma jkunux imċaħħda mill-protezzjoni li huma intitolati għaliha taħt dan ir-Regolament, l-ipproċessar ta’ dejta personali ta’ suġġetti tad-dejta li jgħixu fl-Unjoni minn kontrollur mhux stabbilit fl-Unjoni, għandu jkun soġġett għal dan ir-Regolament meta l-attivitajiet ta’ pproċessar huma relatati mal-offerta ta’ prodotti jew servizz lil dawn is-suġġetti tad-dejta, irrispettivament mir-rabta jew le ma' pagament, jew mal-monitoraġġ ta’ dawn is-suġġetti tad-dejta. Sabiex jiġi determinat jekk tali kontrollur ikunx qiegħed joffri prodotti jew servizzi lil tali suġġetti tad-dejta fl-Unjoni, għandu jiġi aċċertat jekk ikunx jidher li l-kontrollur ikun qiegħed jipprevedi l-offerta ta' servizzi lil suġġetti tad-dejta li jgħixu fi Stat Membru wieħed jew aktar fl-Unjoni.

Emenda  5

Proposta għal regolament

Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(21) Sabiex ikun iddeterminat jekk attività ta’ pproċessar tistax titqies li ‘tissorvelja l-imġiba’ tas-suġġetti tad-dejta, għandu jkun aċċertat jekk l-individwi humiex segwiti fuq l-internet b’tekniki ta’ pproċessar tad-dejta li jikkonsistu mill-applikazzjoni ta’ ‘profil’ lil individwu, b’mod partikolari sabiex jittieħdu deċiżjonijiet li jirrigwardawh/a jew għall-analiżi jew it-tbassir tal-preferenzi, l-imġiba, l-attitudnijiet personali tiegħu/tagħha.

(21) Sabiex ikun iddeterminat jekk attività ta’ pproċessar tistax titqies li ‘tissorvelja’ s-suġġetti tad-dejta, għandu jkun aċċertat jekk l-individwi humiex segwiti, tkun xi tkun l-oriġini tad-dejta, jew jekk dejta oħra dwarhom tinġabar, inkluż minn reġistri pubbliċi u avviżi fl-Unjoni li huma aċċessibbli minn barra l-Unjoni, inkluż bl-intenzjoni li tintuża , jew il-potenzjal ta' użu sussegwenti ta’ tekniki ta’ pproċessar tad-dejta li jikkonsistu mill-applikazzjoni ta’ ‘profil’, b’mod partikolari sabiex jittieħdu deċiżjonijiet li jirrigwardawh/a jew għall-analiżi jew it-tbassir tal-preferenzi, l-imġiba, l-attitudnijiet personali tiegħu/tagħha.

Emenda  6

Proposta għal regolament

Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(23) Il-prinċipji tal-protezzjoni għandhom japplikaw għal kwalunkwe informazzjoni dwar persuna identifikata jew identifikabbli. Sabiex jiġi determinat jekk persuna hijiex identifikabbli, għandhom jitqiesu l-mezzi kollha li raġonevolment aktarx jintużaw mill-kontrollur jew minn kwalunkwe persuna oħra sabiex tidentifika lill-individwu. Il-prinċipji tal-protezzjoni tad-dejta ma għandhomx japplikaw għal dejta li tku saret anonima b’mod li s-suġġett tad-dejta ma jibqax identifikabbli.

(23) Il-prinċipji tal-protezzjoni tad-dejta għandhom japplikaw għal kwalunkwe informazzjoni dwar persuna fiżika identifikata jew identifikabbli. Sabiex jiġi determinat jekk persuna hijiex identifikabbli, għandhom jitqiesu l-mezzi kollha li raġonevolment x'aktarx jintużaw mill-kontrollur jew minn kwalunkwe persuna oħra sabiex individwu jiġi identifikat jew magħżul direttament jew indirettament. Sabiex jiġi aċċertat liema mezzi raġonevolment x'aktarx jintużaw għall-identifikazzjoni ta' individwu, għandu jittieħed kont tal-fatturi oġġettivi kollha, bħall-ispejjeż tal-identifikazzjoni u l-ammont ta' żmien meħtieġ għaliha, b'kont meħud kemm tat-teknoloġija disponibbli fil-mument tal-ipproċessar kif ukoll tal-iżvilupp teknoloġiku. Il-prinċipji tal-protezzjoni tad-dejta ma għandhomx japplikaw, għalhekk, għal deta anonima, li hija informazzjoni li mhijiex marbuta ma' persuna fiżika identifikata jew identifikabbli. Għaldaqstant, dan ir-Regolament ma jikkonċernax l-ipproċessar ta' tali dejta anonima, inkluż għal finijiet ta' statistika jew riċerka.

Emenda  7

Proposta għal regolament

Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(24) Meta jużaw is-servizzi onlajn, l-individwi jistgħu jiġu assoċjati ma’ identifikaturi onlajn ipprovduti mill-apparat, l-applikazzjonijiet, l-għodod u l-protokolli tagħhom, bħal indirizzi tal-Protokoll tal-Internet jew identifikaturi tal-cookies. Dan jista’ jħalli traċċi li, flimkien ma’ identifikaturi uniċi u informazzjoni oħra li jirċievu s-servers, jistgħu jintużaw sabiex jinħolqu profili tal-individwi u jidentifikawhom, dan ir-Regolament għandu japplika għall-ipproċessar li jinvolvi dejta bħal din. Minn dan isegwi li n-numri ta’ identifikazzjoni, id-dejta ta’ lokazzjoni, l-identifikaturi onlajn jew fatturi speċifiċi oħra bħala tali ma għandhomx bżonn neċessajament li jiġu kkunsidrati bħala dejta personali fiċ-ċirkostanzi kollha.

(24) Dan ir-Regolament għandu jkun applikabbli għall-ipproċessar li jinvolvi identifikaturi pprovduti mill-apparat, l-applikazzjonijiet, l-għodod u l-protokolli, bħal indirizzi tal-Protokoll tal-Internet jew identifikaturi tal-cookies u t-tags tal-Identifikazzjoni tal-Frekwenza tar-Radju, sakemm dawk l-identifikaturi ma jkunux marbuta ma' persuna fiżika identifikata jew identifikabbli.

Emenda  8

Proposta għal regolament

Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(25) Il-kunsens għandu jingħata b’mod espliċitu permezz ta’ kwalunkwe metodu xieraq li jippermetti indikazzjoni speċifika u informata mogħtija liberament ta’ dak li jixtieq is-suġġett tad-dejta, jew fuq dikjarazzjoni jew minn azzjoni affermattiva mis-suġġett tad-dejta, li jassigura li l-individwi huma konxji li qegħdin jagħtu l-kunsens tagħhom għall-ipproċessar ta’ dejta personali, inkluż billi jimmarkaw kaxxa meta jżuru sit elettroniku tal-Internet jew kwalunkwe dikjarazzjoni jew imġiba oħra li f’dan il-kuntest tindika b’mod ċar l-aċċettazzjoni tas-suġġett tad-dejta tal-ipproċessar propost tad-dejta personali tiegħu. Is-silenzju jew in-nuqqas ta’ attività għaldaqstant ma għandhomx jitqiesu bħala kunsens. Il-kunsens għandu jkopri l-attivitajiet ta’ pproċessar kollu li jsir għall-istess għan jew għanijiet. Jekk il-kunsens tas-suġġett għandu jingħata wara talba elettronika, it-talba għandha tkun ċara, konċiża u li ma toħloqx tfixkil bla bżonn għall-użu tas-servizz li qegħda tiġi pprovduta għalih.

(25) Il-kunsens għandu jingħata b’mod espliċitu permezz ta’ kwalunkwe metodu xieraq li jippermetti indikazzjoni speċifika u informata mogħtija liberament ta’ dak li jixtieq is-suġġett tad-dejta, jew fuq dikjarazzjoni jew minn azzjoni affermattiva li tirriżulta mill-għażla tas-suġġett tad-dejta, li jassigura li l-individwi huma konxji li qegħdin jagħtu l-kunsens tagħhom għall-ipproċessar ta’ dejta personali. Azzjoni affermattiva ċara tista' tinkludi l-immarkar ta' kaxxa meta jżuru sit elettroniku tal-Internet jew kwalunkwe dikjarazzjoni jew imġiba oħra li f’dan il-kuntest tindika b’mod ċar l-aċċettazzjoni tas-suġġett tad-dejta tal-ipproċessar propost tad-dejta personali tiegħu. Is-silenzju, l-użu sempliċi ta' servizz jew in-nuqqas ta’ attività għaldaqstant ma għandhomx jitqiesu bħala kunsens. Il-kunsens għandu jkopri l-attivitajiet ta’ pproċessar kollu li jsir għall-istess għan jew għanijiet. Jekk il-kunsens tas-suġġett għandu jingħata wara talba elettronika, it-talba għandha tkun ċara, konċiża u li ma toħloqx tfixkil bla bżonn għall-użu tas-servizz li qegħda tiġi pprovduta għalih.

Emenda  9

Proposta għal regolament

Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(29) It-tfal jixirqilhom protezzjoni speċifika tad-dejta personali tagħhom, minħabba li dawn jistgħu jkunu inqas konxji tar-riskji, il-konsegwenzi, is-salvagwardji u d-drittijiet tagħhom fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali. Sabiex ikun stabbilit jekk individwu huwiex minorenni, dan ir-Regolament għandu jassumi d-definizzjoni stabbilita mill-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal tan-Nazzjonijiet Uniti.

(29) It-tfal jixirqilhom protezzjoni speċifika tad-dejta personali tagħhom, minħabba li dawn jistgħu jkunu inqas konxji tar-riskji, il-konsegwenzi, is-salvagwardji u d-drittijiet tagħhom fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali. Fejn l-ipproċessar ta' dejta jkun ibbażat fuq il-kunsens tas-soġġett tad-dejta b'rabta mal-offerta ta' prodotti jew servizzi direttament lil tifel, il-kunsens għandu jingħata jew awtorizzat mill-ġenitur jew gwardjan legali tat-tifel fil-każijiet fejn it-tifel ikun taħt l-età ta' 13-il sena. Lingwaċċ xieraq għall-età għandu jintuża fejn it-tfal ikunu fl-udjenza fil-mira. Raġunijiet oħrajn għall-ipproċessar legali bħal raġunijiet ta' interess pubbliku għandhom jibqgħu applikabbli, bħal għall-ipproċessar fil-kuntest ta' servizzi preventivi jew ta' konsulenza offruti direttament lil tifel.

Emenda  10

Proposta għal regolament

Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(31) Sabiex l-ipproċessar ikun legali, id-dejta personali għandha tkun ipproċessata fuq il-bażi tal-kunsens tal-persuna kkonċernata jew xi bażi leġittima oħra, stabbilita mil-liġi, jew f’dan ir-Regolament jew f’liġi oħra tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru kif imsemmi f’dan ir-Regolament.

(31) Sabiex l-ipproċessar ikun legali, id-dejta personali għandha tkun ipproċessata fuq il-bażi tal-kunsens tal-persuna kkonċernata jew xi bażi leġittima oħra, stabbilita mil-liġi, jew f’dan ir-Regolament jew f’liġi oħra tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru kif imsemmi f’dan ir-Regolament. Fil-każ li tifel jew persuna li nieqes/nieqsa mill-kapaċità legali, il-liġi tal-Unjoni jew l-Istat Membru rilevanti għandha tiddetermina l-kundizzjonijiet skont liema l-kunsens jingħata jew jiġi awtorizzat minn dik il-persuna.

Emenda  11

Proposta għal regolament

Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(32) Meta l-ipproċessar ikun ibbażat fuq il-kunsens tas-suġġett tad-dejta, il-kontrollur għandu jkollu l-oneru li jipprova li s-suġġett tad-dejta ta l-kunsens tiegħu għall-operazzjoni ta’ pproċessar. B’mod partikolari fil-kuntest ta’ dikjarazzjoni bil-miktub fuq kwistjoni oħra, is-salvagwardji għandhom jiżguraw li s-suġġett tad-dejta huwa konxju dwar u sa liema punt ta l-kunsens.

(32) Meta l-ipproċessar ikun ibbażat fuq il-kunsens tas-suġġett tad-dejta, il-kontrollur għandu jkollu l-oneru li jipprova li s-suġġett tad-dejta ta l-kunsens tiegħu għall-operazzjoni ta’ pproċessar. B’mod partikolari fil-kuntest ta’ dikjarazzjoni bil-miktub fuq kwistjoni oħra, is-salvagwardji għandhom jiżguraw li s-suġġett tad-dejta huwa konxju dwar u sa liema punt ta l-kunsens. Biex jikkonforma mal-prinċipju tal-minimizzazzjoni tad-dejta, l-oneru m’għandux jinftiehem li jirrikjedi l-identifikazzjoni pożittiva tas-suġġetti tad-dejta sakemm dan ma jkunx meħtieġ. B'mod simili għat-termini tal-liġi ċivili (eż id-Direttiva 93/13/KEE1), il-politiki tal-protezzjoni tad-dejta għandhom ikunu ċari u trasparenti kemm jista' jkun. M'għandhomx ikun fihom klawżoli moħbijin jew żvantaġġużi. Il-kunsens ma jistax jingħata għall-ipproċessar ta' dejta personali ta' persuni terzi.

 

1 Direttiva tal-Kunsill 93/13/KEE tal-5 ta' April 1993 dwar klawżoli inġusti f'kuntratti mal-konsumatur (ĠU L 95, 21.4.1993, p. 29).

Emenda  12

Proposta għal regolament

Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(33) Sabiex ikun żgurat kunsens liberu, għandu jkun iċċarat li l-kunsens ma jipprovdix bażi legali valida meta l-individwu ma jkollu l-ebda għażla ġenwina u libera u sussegwentement ma jkunx jista’ jirrifjuta jew jirtira l-kunsens mingħajr ħsara.

(33) Sabiex ikun żgurat kunsens liberu, għandu jkun iċċarat li l-kunsens ma jipprovdix bażi legali valida meta l-individwu ma jkollu l-ebda għażla ġenwina u libera u sussegwentement ma jkunx jista’ jirrifjuta jew jirtira l-kunsens mingħajr ħsara. B'mod speċjali dan hu l-każ jekk il-kontrollur ikun awtorità pubblika li tista' timponi obbligu permezz tas-setgħat pubbliċi rilevanti tagħha u l-kunsens ma jistax jitqies li jkun ingħata b'mod liberu. L-użu ta’ opzjonijiet awtomatiċi li s-suġġett tad-dejta huwa meħtieġ li jimmodifika biex joġġezzjona għall-ipproċessar, bħal kaxxi diġà mmarkati, ma jesprimix kunsens liberu. Il-kunsens għall-ipproċessar ta' dejta personali addizzjonali li mhijiex meħtieġa għall-għoti ta' servizz m'għandux ikun rikjest għall-użu tas-servizz. Meta jiġi rtirat il-kunsens, dan jista' jippermetti l-waqfien jew in-nuqqas ta' twettiq ta' servizz li jiddependi fuq id-dejta. Fejn il-konklużjoni tal-għan maħsub ma tkunx ċara, il-kontrollur għandu, b'intervalli regolari, jagħti l-informazzjoni dwar l-ipproċessar lis-suġġett tad-dejta u jitlob affermazzjoni mill-ġdid tal-kunsens tiegħu.

Emenda  13

Proposta għal regolament

Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(34) Il-kunsens m’għandhux jipprovdi raġuni legali valida għall-ipproċessar tad-dejta personali, meta jkun hemm żbilanċ ċar bejn is-suġġett tad-dejta u l-kontrollur. Dan huwa speċjalment il-każ fejn is-suġġett tad-data jinsab f’sitwazzjoni ta’ dipendenza mill-kontrollur, fost oħrajn, fejn id-dejta personali hija pproċessata mill-impjegatur tad-dejta personali tal-impjegat fil-kuntest tal-impjieg. Fejn il-kontrullur huwa awtorità pubblika, jkun hemm żbilanċ biss fl-operazzjonijiet speċifiċi tal-ipproċessar tad-dejta fejn l-awtorità pubblika tista' timponi obbligu permezz tas-setgħat pubbliċi relevanti tagħha u l-kunsens ma jistax jitqies li ġie mogħti awtomatikament, filwaqt li jittiieħed kont tal-interessi tas-suġġett tad-dejta.

imħassar

Emenda  14

Proposta għal regolament

Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(36) Meta l-ipproċessar isir f’konformità ma’ obbligu legali li għalih huwa soġġett il-kontrollur jew meta l-ipproċessar huwa meħtieġ għat-twettiq ta’ kompitu mwettaq fl-interess pubbliku jew fl-eżerċizzju ta’ awtorità uffiċjali, l-ipproċessar għandu jkollu bażi legali fil-liġi tal-Unjoni, jew fil-liġi ta’ Stat Membru li tissodisfa r-rekwiżiti tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea għal kwalunkwe limitazzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet. Hija wkoll il-liġi tal-Unjoni jew dik nazzjonali li għandha tistabbilixxi jekk il-kontrollur li qed iwettaq il-kompitu fl-interess pubbliku jew fl-eżerċizzju ta’ awtorità uffiċjali għandux ikun amministrazzjoni pubblika jew xi persuna fiżika jew ġuridika oħra rregolata mil-liġi pubblika, jew mil-liġi privata bħal assoċjazzjoni professjonali.

(36) Meta l-ipproċessar isir f’konformità ma’ obbligu legali li għalih huwa soġġett il-kontrollur jew meta l-ipproċessar huwa meħtieġ għat-twettiq ta’ kompitu mwettaq fl-interess pubbliku jew fl-eżerċizzju ta’ awtorità uffiċjali, l-ipproċessar għandu jkollu bażi legali fil-liġi tal-Unjoni, jew fil-liġi ta’ Stat Membru li tissodisfa r-rekwiżiti tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea għal kwalunkwe limitazzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet. Dan għandu jinkludi wkoll ftehimiet kollettivi li jistgħu jiġu rikonoxxuti skont il-liġi nazzjonali bħala ġeneralment validi. Hija wkoll il-liġi tal-Unjoni jew dik nazzjonali li għandha tistabbilixxi jekk il-kontrollur li qed iwettaq il-kompitu fl-interess pubbliku jew fl-eżerċizzju ta’ awtorità uffiċjali għandux ikun amministrazzjoni pubblika jew xi persuna fiżika jew ġuridika oħra rregolata mil-liġi pubblika, jew mil-liġi privata bħal assoċjazzjoni professjonali.

Emenda  15

Proposta għal regolament

Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(38) L-interessi leġittimi ta’ kontrollur jistgħu jipprovdu bażi legali għall-ipproċessar, diment li l-interessi jew id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-suġġett tad-dejta ma jkunux aktar importanti. Dan ikun jeħtieġ evalwazzjoni attenta b’mod partikolari fejn is-suġġett tad-dejta jkun minorenni, minħabba li t-tfal jistħoqqilhom protezzjoni speċifika. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt li joġġezzjona għall-ipproċessar, għal raġunijiet li huma relatati mas-sitwazzjoni partikolari tagħhom u mingħajr ħlas. Sabiex tkun żgurata t-trasparenza, il-kontrollur għandu jkun obbligat li jinforma espliċitament lis-suġġett tad-dejta dwar l-interessi leġittimi segwiti u dwar id-dritt li joġġezzjona, u jkun obbligat ukoll li jiddokumenta dawn l-interessi leġittimi. Minħabba li hija r-responsabbiltà tal-leġiżlatur li jipprovdi bil-liġi l-bażi legali għall-awtoritajiet pubbliċi sabiex jipproċessaw id-dejta, din il-bażi legali ma għandhiex tapplika għall-ipproċessar mill-awtoritajiet pubbliċi fit-twettiq tal-kompiti tagħhom.

(38) L-interessi leġittimi tal-kontrollur, jew fil-każ ta' żvelar, tal-parti terza lil min id-dejta tiġi żvelata, jistgħu jipprovdu bażi legali għall-ipproċessar, diment li jissodisfaw l-aspettattivi raġonevoli tas-suġġett tad-dejta abbażi tar-relazzjoni tiegħu mal-kontrollur u li l-interessi jew id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-suġġett tad-dejta ma jkunux aktar importanti. Dan ikun jeħtieġ evalwazzjoni attenta b’mod partikolari fejn is-suġġett tad-dejta jkun minorenni, minħabba li t-tfal jistħoqqilhom protezzjoni speċifika. Sakemm l-interessi jew id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-suġġett tad-dejta ma jkunux iktar importanti, l-ipproċessar limitat għad-dejta psewdonima għandu jkun maħsub li jissodisfa l-aspettattivi raġonevoli tas-suġġett tad-dejta abbażi tar-relazzjoni tiegħu mal-kontrollur. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt li joġġezzjona għall-ipproċessar mingħajr ħlas. Sabiex tkun żgurata t-trasparenza, il-kontrollur għandu jkun obbligat li jinforma espliċitament lis-suġġett tad-dejta dwar l-interessi leġittimi segwiti u dwar id-dritt li joġġezzjona, u jkun obbligat ukoll li jiddokumenta dawn l-interessi leġittimi. L-interessi u d-drittijiet fundamentali tas-suġġett tad-dejta jistgħu, b'mod partikolari, isiru iktar importanti mill-interess tal-kontrollur tad-dejta fejn tkun ipproċessata dejta personali f'ċirkostanzi fejn is-suġġetti tad-dejta ma jistennewx b'mod raġonevoli iktar proċessar. Minħabba li hija r-responsabbiltà tal-leġiżlatur li jipprovdi bil-liġi l-bażi legali għall-awtoritajiet pubbliċi sabiex jipproċessaw id-dejta, din il-bażi legali ma għandhiex tapplika għall-ipproċessar mill-awtoritajiet pubbliċi fit-twettiq tal-kompiti tagħhom.

Emenda  16

Proposta għal regolament

Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(39) L-ipproċessar tad-dejta sal-punt li huwa strettament meħtieġ għall-finijiet li tiġi żgurata s-sigurtà tal-informazzjoni u n-netwerk, jiġifieri l-kapaċità ta’ netwerk jew ta’ sistema ta’ informazzjoni li tirreżisti, b’ċertu livell ta’ fiduċja, għal avvenimenti aċċidentali jew azzjonijiet illegali jew malizzjużi li jikkompromettu d-disponibbiltà, l-awtentiċità, l-integrità u l-kunfidenzjalità tad-dejta maħżuna jew trażmessa, u s-sigurtà tas-servizzi relatati offruti minn, jew aċċessibbli permezz ta’ dawn in-netwerks u s-sistemi, mill-awtoritajiet pubbliċi, Skwadri ta’ Rispons f’Emerġenza relatata mal-Kompjuters - CERTs, Skwadri ta’ Rispons għal Inċidenti relatati mas-Sigurtà tal-Kompjuters - CSIRTs, fornituri ta’ networks u servizzi ta’ komunikazzjoni elettronika u minn fornituri ta’ teknoloġiji u servizzi għas-sigurtà, jikkostitwixxi interess leġittimu tal-kontrollur tad-dejta kkonċernat. Dan jista’, pereżempju, jinkludi l-prevenzjoni ta’ aċċess mhux awtorizzat għal netwerks ta’ komunikazzjoni elettronika u d-distribuzzjoni ta’ kodiċi malizzjuż u l-waqfien ta’ attakki ta’ “ċaħda mis-servizz” u l-ħsara lill-kompjuter u lil sistemi ta’ komunikazzjoni elettronika.

(39) L-ipproċessar tad-dejta sal-punt li huwa strettament meħtieġ u proporzjonat għall-finijiet li tiġi żgurata s-sigurtà tal-informazzjoni u n-netwerk, jiġifieri l-kapaċità ta’ netwerk jew ta’ sistema ta’ informazzjoni li tirreżisti għal avvenimenti aċċidentali jew azzjonijiet illegali jew malizzjużi li jikkompromettu d-disponibbiltà, l-awtentiċità, l-integrità u l-kunfidenzjalità tad-dejta maħżuna jew trażmessa, u s-sigurtà tas-servizzi relatati offruti minn, jew aċċessibbli permezz ta’ dawn in-netwerks u s-sistemi, mill-awtoritajiet pubbliċi, Skwadri ta’ Rispons f’Emerġenza relatata mal-Kompjuters - CERTs, Skwadri ta’ Rispons għal Inċidenti relatati mas-Sigurtà tal-Kompjuters - CSIRTs, fornituri ta’ networks u servizzi ta’ komunikazzjoni elettronika u minn fornituri ta’ teknoloġiji u servizzi għas-sigurtà jikkostitwixxi interess leġittimu tal-kontrollur tad-dejta kkonċernat. Dan jista’, pereżempju, jinkludi l-prevenzjoni ta’ aċċess mhux awtorizzat għal netwerks ta’ komunikazzjoni elettronika u d-distribuzzjoni ta’ kodiċi malizzjuż u l-waqfien ta’ attakki ta’ “ċaħda mis-servizz” u l-ħsara lill-kompjuter u lil sistemi ta’ komunikazzjoni elettronika. Dan il-prinċipju japplika wkoll għall-ipproċessar ta' dejta personali għar-restrizzjoni ta' aċċess abbużiv għal u użu ta' sistemi ta' netwerk jew informazzjoni disponibbli għall-pubbliku, bħall-projbizzjoni ta' identifikaturi elettroniċi.

Emenda  17

Proposta għal regolament

Premessa 39a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(39a) Sakemm l-interessi jew id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-suġġett tad-dejta ma jkunux iktar importanti, il-prevenzjoni jew il-limitazzjoni tal-ħsara fuq in-naħa tal-kontrollur tad-dejta għandhom jitqiesu bħala mwettqa fl-interess leġittimu tal-kontrollur tad-dejta jew, fil-każ ta' żvelar, tal-parti terza lil min tiġi żvelata id-dejta, u bħala li jissodisfaw l-aspettattivi raġonevoli tas-suġġett tad-dejta abbażi tar-relazzjoni tiegħu mal-kontrollur. L-istess prinċipju japplika wkoll għall-infurzar ta' talbiet legali kontra suġġett tad-dejta, bħall-ġbir ta' dejn jew danni u rimedji ċivili.

Emenda  18

Proposta għal regolament

Premessa 39b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(39b) Sakemm l-interessi jew id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-suġġett tad-dejta ma jkunux iktar importanti, l-ipproċessar tad-dejta personali għall-finijiet tal-kummerċjalizzazzjoni diretta għal prodotti u servizzi proprji jew simili jew għall-finijiet ta' kummerċjalizzazzjoni diretta postali għandu jitqies bħala mwettaq fl-interess leġittimu tal-kontrollur, jew fil-każ ta' żvelar, tal-parti terza lil min tiġi żvelata d-dejta, u bħala li jissodisfa l-aspettattivi raġonevoli tas-suġġett tad-dejta abbażi tar-relazzjoni tiegħu mal-kontrollur jekk tingħata informazzjoni viżibbli ħafna dwar id-dritt tal-oġġezzjonar u dwar is-sors tad-dejta personali. L-ipproċessar tad-dettalji ta' kuntatt ta' negozju ġeneralment għandhom jitqiesu bħala mwettqa fl-interess leġittimu tal-kontrollur, jew fil-każ ta' żvelar, tal-parti terza lil min tiġi żvelata d-dejta, u bħala sodisfaċenti għall-aspettattivi raġonevoli tas-suġġett tad-dejta abbażi tar-relazzjoni tiegħu mal-kontrollur. L-istess għandu japplika għall-ipproċessar ta' dejta personali li jsir b'mod ċar għall-pubbliku mis-suġġett tad-dejta.

Emenda  19

Proposta għal regolament

Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(40) L-ipproċessar ta’ dejta personali għal finijiet oħra għandu jkun permess biss meta l-ipproċessar ikun kompatibbli ma’ dawk l-għanijiet li għalihom id-dejta nġabret inizjalment, b’mod partikolari fejn l-ipproċessar huwa meħtieġ għal għanijiet ta’ storja, statistika jew riċerka xjentifika. Meta l-għan l-ieħor mhuwiex kompatibbli ma’ dak inizjali li għalih inġabret id-dejta, il-kontrollur għandu jikseb il-kunsens tas-suġġett tad-dejta għal dan l-għan ieħor jew għandu jibbaża l-ipproċessar fuq bażi leġittima oħra għall-ipproċessar legali, b’mod partikolari fejn ipprovdut mil-liġi tal-Unjoni jew il-liġi tal-Istat Membru li l-kontrollur huwa soġġett għalih. Fi kwalunkwe każ, l-applikazzjoni b’mod partikolari tal-prinċipji stabbiliti minn dan ir-Regolament u b’mod partikolari l-informazzjoni lis-suġġett tad-dejta dwar dawk l-għanijiet ulterjuri għandhom ikunu żgurati.

imħassar

Emenda  20

Proposta għal regolament

Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(41) Dejta personali li, min-natura tagħha, tkun partikolarment sensittiva u vulnerabbli fir-rigward ta’ drittijiet fundamentali jew privatezza, tixirqilha protezzjoni speċifika. Din id-dejta ma għandhiex tiġi pproċessata, sakemm is-suġġett tad-dejta ma jagħtix il-kunsens espliċitu tiegħu. Madankollu, għandhom jiġu pprovduti derogi minn din il-projbizzjoni b’mod espliċitu fir-rigward ta’ ħtiġijiet speċifiċi, b’mod partikolari fejn l-ipproċessar isir waqt attivitajiet leġittimi minn ċerti assoċjazzjonijiet jew fondazzjonijiet li l-għan tagħhom huwa li jippermettu l-eżerċizzju ta’ libertajiet fundamentali.

imħassar

Emenda  21

Proposta għal regolament

Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(42) Id-deroga mill-projbizzjoni fuq l-ipproċessar ta’ kategoriji sensittivi ta’ dejta għandha tkun permessa wkoll jekk issir bil-liġi, u soġġett għal salvagwardji xierqa, sabiex tkun protetta dejta personali u drittijiet fundamentali oħra, fejn raġunijiet ta’ interess pubbliku hekk jiġġustifikaw u b’mod partikolari għal għanijiet ta’ saħħa, inkluża s-saħħa pubblika u l-protezzjoni soċjali u l-ġestjoni ta’ servizzi ta’ kura tas-saħħa, speċjalment sabiex tkun żgurata l-kwalità u l-kost-effikaċja tal-proċeduri użati għat-tpaċija ta’ talbiet għal benefiċċji u servizzi fis-sistema tal-assigurazzjoni tas-saħħa, jew għal għanijiet ta’ storja, statistika u riċerka xjentifika.

(42) Id-deroga mill-projbizzjoni fuq l-ipproċessar ta’ kategoriji sensittivi ta’ dejta għandha tkun permessa wkoll jekk issir bil-liġi, u soġġett għal salvagwardji xierqa, sabiex tkun protetta dejta personali u drittijiet fundamentali oħra, fejn raġunijiet ta’ interess pubbliku hekk jiġġustifikaw u b’mod partikolari għal għanijiet ta’ saħħa, inkluża s-saħħa pubblika u l-protezzjoni soċjali u l-ġestjoni ta’ servizzi ta’ kura tas-saħħa, speċjalment sabiex tkun żgurata l-kwalità u l-kost-effikaċja tal-proċeduri użati għat-tpaċija ta’ talbiet għal benefiċċji u servizzi fis-sistema tal-assigurazzjoni tas-saħħa, għal għanijiet ta’ storja, statistika u riċerka xjentifika, jew għal servizzi ta' arkivji.

Emenda  22

Proposta għal regolament

Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(45) Jekk id-dejta pproċessata minn kontrollur ma tippermettix l-identifikazzjoni ta’ persuna fiżika, il-kontrollur tad-dejta m’għandux ikun obbligat li jikseb informazzjoni addizzjonali sabiex jidentifika s-suġġett tad-dejta għall-għan waħdieni li jikkonforma ma’ xi dispożizzjoni ta’ dan ir-Regolament. Fil-każ ta’ talba għall-access, il-kontrollur għandu jkun intitolat li jitlob aktar informazzjoni mingħand is-suġġett biex b’hekk ikun jista’ jsib id-dejta personali li dik il-persuna qiegħda tfittex.

(45) Jekk id-dejta pproċessata minn kontrollur ma tippermettix l-identifikazzjoni ta’ persuna fiżika, il-kontrollur tad-dejta m’għandux ikun obbligat li jikseb informazzjoni addizzjonali sabiex jidentifika s-suġġett tad-dejta għall-għan waħdieni li jikkonforma ma’ xi dispożizzjoni ta’ dan ir-Regolament. Fil-każ ta’ talba għall-access, il-kontrollur għandu jkun intitolat li jitlob aktar informazzjoni mingħand is-suġġett biex b’hekk ikun jista’ jsib id-dejta personali li dik il-persuna qiegħda tfittex. Jekk ikun possibbli għas-suġġett tad-dejta li jipprovdi din id-dejta, il-kontrolluri ma għandhomx ikunu jistgħu jużaw skuża ta’ nuqqas ta’ informazzjoni biex jirrifjutaw talba għal aċċess.

Emenda  23

Proposta għal regolament

Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(47) Għandhom jiġu pprovduti modalitajiet għall-faċilitazzjoni tal-eżerċizzju tas-suġġett tad-dejta tad-drittijiet tiegħu pprovduti minn dan ir-Regolament, inklużi mekkaniżmi sabiex wieħed jitlob, bla ħlas, b’mod partikolari aċċess għad-dejta, rettifika, tħassir u sabiex wieħed jeżerċita d-dritt għall-oġġezzjoni. Il-kontrollur għandu jkun obbligat iwieġeb għal talbiet tas-suġġett tad-dejta fi żmien skadenza fissa u jagħti raġunijiet, f’każ li ma jikkonformax mat-talba tas-suġġett tad-dejta.

(47) Għandhom jiġu pprovduti modalitajiet għall-faċilitazzjoni tal-eżerċizzju tas-suġġett tad-dejta tad-drittijiet tiegħu pprovduti minn dan ir-Regolament, inklużi mekkaniżmi sabiex wieħed jikseb, bla ħlas, b’mod partikolari aċċess għad-dejta, rettifika, tħassir u sabiex wieħed jeżerċita d-dritt għall-oġġezzjoni. Il-kontrollur għandu jkun obbligat iwieġeb għal talbiet tas-suġġett tad-dejta fi żmien skadenza raġonevoli u jagħti raġunijiet, f’każ li ma jikkonformax mat-talba tas-suġġett tad-dejta.

Emenda  24

Proposta għal regolament

Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(48) Il-prinċipji ta’ pproċessar ġust u trasparenti jitolbu li s-suġġett tad-dejta għandu jkun informat b’mod partikolari bl-eżistenza tal-operazzjoni ta’ pproċessar u l-objettivi tagħha, iż-żmien kemm se ddum maħżuna d-dejta, dwar l-eżistenza tad-dritt ta’ aċċess, rettifika jew tħassir u dwar id-dritt li jressqu lment. Fejn id-dejta tinġabar mis-suġġett tad-dejta, is-suġġett tad-dejta għandu jkun informat ukoll jekk humiex obbligati li jipprovdu d-dejta u dwar il-konsegwenzi, f’każijiet li ma jipprovdux dik id-dejta.

(48) Il-prinċipji ta’ pproċessar ġust u trasparenti jitolbu li s-suġġett tad-dejta għandu jkun informat b’mod partikolari bl-eżistenza tal-operazzjoni ta’ pproċessar u l-objettivi tagħha, iż-żmien kemm aktarx se ddum maħżuna d-dejta għal kull objettiv, jekk id-dejta se tiġix ittrasferita lil partijiet terzi jew lil pajjiżi terzi, dwar l-eżistenza ta' miżuri għall-oġġezzjoni u tad-dritt ta’ aċċess, rettifika jew tħassir u dwar id-dritt li jressqu lment. Fejn id-dejta tinġabar mis-suġġett tad-dejta, is-suġġett tad-dejta għandu jkun informat ukoll jekk humiex obbligati li jipprovdu d-dejta u dwar il-konsegwenzi, f’każijiet li ma jipprovdux dik id-dejta. Din l-informazzjoni għandha tingħata, li jista' jfisser ukoll li ssir disponibbli mill-ewwel, lis-suġġett tad-dejta wara li tingħata informazzjoni simplifikata fil-forma ta' stampi standardizzati. Dan għandu jfisser ukoll li d-dejta personali tiġi proċessata b'mod li jippermetti effettivament lis-suġġett tad-dejta biex jeżerċita d-drittijiet tiegħu jew tagħha.

Emenda  25

Proposta għal regolament

Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(50) Madankollu, mhuwiex neċessarju li jiġi impost dan l-obbligu meta s-suġġett tad-dejta diġà jkollu din l-informazzjoni, jew fejn ir-reġistrazzjoni jew l-iżvelar tad-dejta hija espressament stabbilita bil-liġi, jew fejn l-għoti tal-informazzjoni lis-suġġett tad-dejta tirriżulta impossibbli jew tinvolvi sforzi sproporzjonati. Dan tal-aħħar jista’ jkun partikolarment il-każ meta l-ipproċessar ikun għal għanijiet ta’ storja, statistika jew riċerka xjentifika; f’dan ir-rigward, l-għadd ta’ suġġetti tad-dejta, l-età tad-dejta, u kwalunkwe miżura ta’ kumpens adottata tista’ tiġi kkunsidrata.

(50) Madankollu, mhuwiex neċessarju li jiġi impost dan l-obbligu meta s-suġġett tad-dejta diġà jaf din l-informazzjoni, jew fejn ir-reġistrazzjoni jew l-iżvelar tad-dejta hija espressament stabbilita bil-liġi, jew fejn l-għoti tal-informazzjoni lis-suġġett tad-dejta tirriżulta impossibbli jew tinvolvi sforzi sproporzjonati.

Emenda  26

Proposta għal regolament

Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(51) Kwalunkwe persuna għandu jkollha d-dritt tal-aċċess għal dejta li tinġabar dwarhom, u li teżerċita dan id-dritt faċilment, sabiex tkun konxja u tivverifika l-legalità tal-ipproċessar. Kull suġġett tad-dejta għandu għalhekk ikollu d-dritt li jkun jaf u jikseb komunikazzjoni b’mod partikolari rigward għal liema għanijiet id-dejta tkun qiegħda tiġi pproċessata, għal liema perjodu, liema riċevituri jirċievu d-dejta, x’inhi l-loġika tad-dejta li għaddejja mill-ipproċessar u x’jistgħu jkunu, għallinqas meta bbażata fuq it-tfassil ta’ profili, il-konsegwenzi ta’ dan l-ipproċessar. Dan id-dritt ma għandux jaffettwa ħażin id-drittijiet u l-libertajiet ta’ oħrajn, inklużi sigrieti tan-negozju jew proprjetà intellettwali u b’mod partikolari d-dritt tal-awtur li jipproteġi s-softwer. Madankollu, ir-riżultat ta’ dawn il-kunsiderazzjonijiet m’għandux ikun li l-informazzjoni kollha tiġi rrifjutata lis-suġġett tad-dejta.

(51) Kwalunkwe persuna għandu jkollha d-dritt tal-aċċess għal dejta li tinġabar dwarhom, u li teżerċita dan id-dritt faċilment, sabiex tkun konxja u tivverifika l-legalità tal-ipproċessar. Kull suġġett tad-dejta għandu għalhekk ikollu d-dritt li jkun jaf u jikseb komunikazzjoni b’mod partikolari rigward għal liema għanijiet id-dejta tkun qiegħda tiġi pproċessata, għal liema perjodu stmat, liema riċevituri jirċievu d-dejta, x’inhi l-loġika ġenerali tad-dejta li għaddejja mill-ipproċessar u x’jistgħu jkunu, il-konsegwenzi ta’ dan l-ipproċessar. Dan id-dritt ma għandux jaffettwa ħażin id-drittijiet u l-libertajiet ta’ oħrajn, inklużi sigrieti tan-negozju jew proprjetà intellettwali, bħal fir-rigward tad-dritt tal-awtur li jipproteġi s-softwer. Madankollu, ir-riżultat ta’ dawn il-kunsiderazzjonijiet m’għandux ikun li l-informazzjoni kollha tiġi rrifjutata lis-suġġett tad-dejta.

Emenda  27

Proposta għal regolament

Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(53) Kwalunkwe persuna għandu jkollha d-dritt li jkollha dejta personali li tirrigwardaha rettifikata u ‘dritt li tkun minsija’ meta ż-żamma ta’ dejta bħal din ma tkunx konformi ma’ dan ir-Regolament. B’mod partikolari, is-suġġetti tad-dejta għandu jkollhom id-dritt li d-dejta personali tagħhom titħassar u ma tiġix ipproċessata aktar, meta d-dejta ma tkunx meħtieġa aktar fir-rigward tal-finijiet li għalihom id-dejta tinġabar jew inkella tiġi pproċessata, fejn is-suġġetti tad-dejta jkunu rtiraw il-kunsens tagħhom għall-ipproċessar jew fejn joġġezzjonaw għall-ipproċessar ta’ dejta personali li tirrigwardahom jew inkella meta l-ipproċessar tad-dejta personali ma tkunx tikkonforma ma’ dan ir-Regolament. Dan id-dritt huwa partikolarment rilevanti, meta s-suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens tiegħu meta kien tifel, meta ma jkunx għal kollox konxju dwar ir-riskji involuti fl-ipproċessar, u aktar tard jixtieq ineħħi din id-dejta personali b’mod speċjali fuq l-Internet. Madankollu, iż-żamma ulterjuri tad-dejta għandha tkun permessa fejn din tkun meħtieġa għal għanijiet ta’ storja, statistika u riċerka xjentifika, għal raġunijiet ta’ interess pubbliku fil-qasam tas-saħħa pubblika, għall-eżerċitar tad-dritt tal-libertà tal-espressjoni, meta jkun meħtieġ mil-liġi jew fejn ikun hemm raġuni li jkun ristrett l-ipproċessar tad-dejta minflok titħassar.

(53) Kwalunkwe persuna għandu jkollha d-dritt li jkollha dejta personali li tirrigwardaha rettifikata u ‘dritt għat-tħassir’ meta ż-żamma ta’ dejta bħal din ma tkunx konformi ma’ dan ir-Regolament. B’mod partikolari, is-suġġetti tad-dejta għandu jkollhom id-dritt li d-dejta personali tagħhom titħassar u ma tiġix ipproċessata aktar, meta d-dejta ma tkunx meħtieġa aktar fir-rigward tal-finijiet li għalihom id-dejta tinġabar jew inkella tiġi pproċessata, fejn is-suġġetti tad-dejta jkunu rtiraw il-kunsens tagħhom għall-ipproċessar jew fejn joġġezzjonaw għall-ipproċessar ta’ dejta personali li tirrigwardahom jew inkella meta l-ipproċessar tad-dejta personali ma tkunx tikkonforma ma’ dan ir-Regolament. Madankollu, iż-żamma ulterjuri tad-dejta għandha tkun permessa fejn din tkun meħtieġa għal għanijiet ta’ storja, statistika u riċerka xjentifika, għal raġunijiet ta’ interess pubbliku fil-qasam tas-saħħa pubblika, għall-eżerċitar tad-dritt tal-libertà tal-espressjoni, meta jkun meħtieġ mil-liġi jew fejn ikun hemm raġuni li jkun ristrett l-ipproċessar tad-dejta minflok titħassar. Barra minn hekk, id-dritt għat-tħassir m’għandux japplika meta ż-żamma ta’ dejta personali hija neċessarja għat-twettiq ta’ kuntratt mas-suġġett tad-dejta, jew meta jkun hemm obbligu legali biex tinżamm din id-dejta.

Emenda  28

Proposta għal regolament

Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(54) Sabiex jissaħħaħ id-dritt li tkun minsi’ fl-ambjent onlajn, id-dritt għat-tħassir għandu jkun estiż ukoll b’mod li kontrollur li jkun għamel id-dejta personali pubblika, għandu jkun obbligat li jinforma lil partijiet terzi li qegħdin jipproċessaw din id-dejta li s-suġġett tad-dejta jitolbu jħassar kwalunkwe rabta ma’, jew kopji jew replika ta’ dik id-dejta personali. Biex jiżgura din l-informazzjoni, il-kontrollur għandu jieħu l-passi kollha raġonevoli, inklużi miżuri tekniċi, fir-rigward tad-dejta għall-pubblikazzjoni li għaliha l-kontrollur huwa responsabbli. Fir-rigward ta’ pubblikazzjoni ta’ dejta personali ta’ parti terza, il-kontrollur għandu jkun ikkunsidrat bħala responsabbli għall-pubblikazzjoni, meta l-kontrollur ikun awtorizza l-pubblikazzjoni mill-parti terza.

(54) Sabiex jissaħħaħ id-'dritt għat-tħassir' fl-ambjent onlajn, id-dritt għat-tħassir għandu jkun estiż ukoll b’mod li kontrollur li jkun għamel id-dejta personali pubblika mingħajr ġustifikazzjoni legali, għandu jkun obbligat li jieħu l-passi kollha meħtieġa biex titħassar id-dejta, inkluż minn partijiet terzi, mingħajr preġudizzju għad-dritt tas-suġġett tad-dejta li jitlob kumpens.

Emenda  29

Proposta għal regolament

Premessa 54a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(54a) Dejta miċħuda mis-suġġett tad-dejta, li l-verità jew il-falsità tagħha ma tistax tiġi stabbilita għandha tiġi mblokkata sakemm il-kwistjoni tiġi ċċarata.

Emenda  30

Proposta għal regolament

Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(55) Sabiex isaħħu aktar il-kontroll fuq id-dejta tagħhom u d-dritt tagħhom għall-aċċess, is-suġġetti tad-dejta għandu jkollhom id-dritt, fejn id-dejta personali tkun ipproċessata b’mezzi elettroniċi u f’format strutturat u użat b’mod komuni, li jiksbu kopja tad-dejta dwarhom f’format elettroniku użat komunement. Is-suġġett tad-dejta għandu jitħalla wkoll jittrasmetti dik id-dejta, li kien ipprovda, minn applikazzjoni awtomatizzata, bħal netwerk soċjali, għal oħra. Dan għandu japplika meta s-suġġett tad-dejta pprovda d-dejta lis-sistema ta’ pproċessar awtomatizzata, abbażi tal-kunsens tiegħu jew fit-twettiq ta’ kuntratt.

(55) Sabiex isaħħu aktar il-kontroll fuq id-dejta tagħhom u d-dritt tagħhom għall-aċċess, is-suġġetti tad-dejta għandu jkollhom id-dritt, fejn id-dejta personali tkun ipproċessata b’mezzi elettroniċi u f’format strutturat u użat b’mod komuni, li jiksbu kopja tad-dejta dwarhom f’format elettroniku użat komunement. Is-suġġett tad-dejta għandu jitħalla wkoll jittrasmetti dik id-dejta, li kien ipprovda, minn applikazzjoni awtomatizzata, bħal netwerk soċjali, għal oħra. Kontrolluri tad-dejta għandhom jiġu inkoraġġuti jiżviluppaw formats interoperabbli li jippermettu l-portabbiltà tad-dejta. Dan għandu japplika meta s-suġġett tad-dejta pprovda d-dejta lis-sistema ta’ pproċessar awtomatizzata, abbażi tal-kunsens tiegħu jew fit-twettiq ta’ kuntratt. Fornituri ta’ servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni ma għandhomx jirrikjedu li t-trasferiment ta’ dik id-dejta jkun obbligatorju sabiex huma jipprovdu s-servizzi tagħhom.

Emenda  31

Proposta għal regolament

Premessa 56

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(56) F’każijiet fejn id-dejta personali tista’ tkun ipproċessata legalment sabiex tipproteġi l-interessi vitali tas-suġġett tad-dejta, jew għal raġunijiet ta’ interess pubbliku, awtorità uffiċjali jew l-interessi leġittimi ta’ kontrollur, kwalunkwe suġġett tad-dejta għandu madankollu jkun intitolat joġġezzjona għall-ipproċessar ta’ kull dejta li tirrigwardah. L-oneru tal-prova għandu jkun f’idejn il-kontrollur li juri li l-interessi leġittimi tiegħu jistgħu jegħlbu l-interessi jew id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-suġġett tad-dejta.

(56) F’każijiet fejn id-dejta personali tista’ tkun ipproċessata legalment sabiex tipproteġi l-interessi vitali tas-suġġett tad-dejta, jew għal raġunijiet ta’ interess pubbliku, awtorità uffiċjali jew l-interessi leġittimi ta’ kontrollur, kwalunkwe suġġett tad-dejta għandu madankollu jkun intitolat joġġezzjona għall-ipproċessar ta’ kull dejta li tirrigwardah, mingħajr ħlas u b'mod li jista' jintuża faċilment u b'mod effettiv. L-oneru tal-prova għandu jkun f’idejn il-kontrollur li juri li l-interessi leġittimi tiegħu jistgħu jegħlbu l-interessi jew id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-suġġett tad-dejta.

Emenda  32

Proposta għal regolament

Premessa 57

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(57) Meta d-data personali tkun ipproċessata għall-għanijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni diretta, is-suġġett tad-data għandu jkollu d-dritt li joġġezzjona għal dan l-ipproċessar mingħajr ħlas u b’mod li jkun jista’ jiġi invokat faċilment u b'mod effettiv.

(57) Meta s-suġġett tad-dejta jkollu d-dritt li joġġezzjona għall-ipproċessar, il-kontrollur għandu, b'mod espliċitu, joffrih lis-suġġett tad-dejta b'mod u forma li jintgħarfu, bl-użu ta' lingwaċċ ċar u sempliċi u għandu jiddistingwih b'mod ċar minn informazzjoni oħra.

Emenda  33

Proposta għal regolament

Premessa 58

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(58) Kull persuna fiżika għandu jkollha d-dritt li ma tkunx soġġetta għal miżura li hija bbażata fuq it-tfassil ta profili permezz ta’ pproċessar awtomatizzat. Madankollu, din il-miżura għandha tkun permessa meta tkun espressament awtorizzata mil-liġi, imwettqa waqt id-dħul fi jew it-twettiq ta’ kuntratt, jew meta s-suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens. Fi kwalunkwe każ, dan l-ipproċessar għandu jkun soġġett għal salvagwardji xierqa, inkluża informazzjoni speċifika tas-suġġett tad-dejta u d-dritt li jikseb intervent uman u li miżura bħal din ma għandhiex tirrigwarda tfal.

(58) Mingħajr preġudizzju għal-legalità tal-ipproċessar tad-dejta, kull persuna fiżika għandu jkollha d-dritt li toġġezzjona għat-tfassil ta' profili. It-tfassil ta' profili li jwassal għal miżuri b'effetti legali li jirrigwardaw s-suġġett tad-dejta jew li jaffettwa b'mod simili u sinifikanti l-interessi, id-drittijiet jew il-libertajiet tas-suġġett tad-dejta kkonċernat għandu jkun permess biss meta jkun espressament awtorizzat mil-liġi, imwettaq waqt id-dħul fi jew it-twettiq ta’ kuntratt, jew meta s-suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens. Fi kwalunkwe każ, dan l-ipproċessar għandu jkun soġġett għal salvagwardji xierqa, inkluża informazzjoni speċifika tas-suġġett tad-dejta u d-dritt li jikseb valutazzjoni umana u li miżura bħal din ma għandhiex tirrigwarda tfal. Tali miżuri m'għandhomx iwasslu għal diskriminazzjoni kontra individwi abbażi tar-razza jew l-oriġini etnika, l-opinjonijiet politiċi, ir-reliġjon jew it-twemmin, is-sħubija ma' trejdjunjin, l-orjentazzjoni sesswali jew l-identità tal-ġeneru.

Emenda  34

Proposta għal regolament

Premessa 58a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(58a) It-tfassil ta' profili bbażat biss fuq l-ipproċessar ta' data psewdonima għandu jitqies li ma jaffettwax b'mod sinifikanti l-interessi, id-drittijiet jew il-libertajiet tas-suġġett tad-dejta. Fejn it-tfassil ta' profili, ibbażat fuq sors uniku ta' dejta psewdonima jew fuq l-aggregazzjoni ta' dejta psewdonima minn diversi sorsi, jippermetti lill-kontrollur jattribwixxi dejta psewdonoma għal suġġett tad-dejta speċifika, id-dejta proċessata m'għandhiex tibqa' titqies bħala psewdonoma.

Emenda  35

Proposta għal regolament

Premessa 59

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(59) Ir-restrizzjonijiet fuq prinċipji speċifiċi u fuq id-drittijiet ta’ informazzjoni, aċċess, rettifika u tħassir jew fuq id-dritt għall-portabbiltà tad-dejta, id-dritt għall-oġġezzjoni, il-miżuri bbażati fuq it-tfassil ta’ profili, kif ukoll fuq il-komunikazzjoni ta’ ksur ta’ dejta personali lil suġġett tad-dejta u dwar ċerti obbligi relatati tal-kontrolluri jistgħu jiġu imposti mil-liġi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru, sa fejn ikun meħtieġ u proporzjonat f’soċjetà demokratika biex tiġi salvagwardjata s-sigurtà pubblika, inkluża l-protezzjoni tal-ħajja tal-bniedem speċjalment fir-rispons għal diżastri naturali jew magħmula mill-bniedem, il-prevenzjoni, l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew ksur ta’ etika għal professjonijiet regolati, interessi pubbliċi oħra tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru, b’mod partikolari interess ekonomiku jew finanzjarju importanti tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru, il-protezzjoni tas-suġġett tad-dejta jew id-drittijiet u l-libertajiet ta’ oħrajn. Dawk ir-restrizzjonijiet għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti stabbiliti mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u mill-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali.

(59) Ir-restrizzjonijiet fuq prinċipji speċifiċi u fuq id-drittijiet ta’ informazzjoni, rettifika u tħassir jew fuq id-dritt għall-aċċess u għall-kisba ta' dejta, id-dritt għall-oġġezzjoni, it-tfassil ta’ profili, kif ukoll fuq il-komunikazzjoni ta’ ksur ta’ dejta personali lil suġġett tad-dejta u dwar ċerti obbligi relatati tal-kontrolluri jistgħu jiġu imposti mil-liġi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru, sa fejn ikun meħtieġ u proporzjonat f’soċjetà demokratika biex tiġi ssalvagwardjata s-sigurtà pubblika, inkluża l-protezzjoni tal-ħajja tal-bniedem speċjalment b'reazzjoni għal diżastri naturali jew ikkawżati mill-bniedem, il-prevenzjoni, l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew ksur ta’ etika għal professjonijiet regolati, interessi pubbliċi speċifiċi u definiti sew oħra tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru, b’mod partikolari interess ekonomiku jew finanzjarju importanti tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru, jew il-protezzjoni tas-suġġett tad-dejta jew id-drittijiet u l-libertajiet ta’ persuni oħrajn. Dawk ir-restrizzjonijiet għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti stabbiliti mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u mill-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali.

Emenda  36

Proposta għal regolament

Premessa 60

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(60) Għandha tiġi stabbiliti r-responsabbiltà komprensiva tal-kontrollur għal kwalunkwe pproċessar ta’ dejta personali li jitwettaq mill-kontrollur jew f’isem il-kontrollur. B’mod partikolari, il-kontrollur għandu jiżgura u jkun obbligat li juri l-konformità ta’ kull operazzjoni ta’ pproċessar ma’ dan ir-Regolament.

(60) Għandha tiġi stabbiliti r-responsabbiltà komprensiva tal-kontrollur għal kwalunkwe pproċessar ta’ dejta personali li jitwettaq mill-kontrollur jew f’isem il-kontrollur, b'mod partikolari fir-rigward tad-dokumentazzjoni, is-sigurtà tad-dejta, il-valutazzjonijiet tal-impatt, l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta u s-sorveljanza mill-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-dejta. B’mod partikolari, il-kontrollur għandu jiżgura u jkun jista’ juri l-konformità ta’ kull operazzjoni ta’ pproċessar ma’ dan ir-Regolament. Dan għandu jiġi vverifikat minn awdituri interni jew esterni indipendenti.

Emenda  37

Proposta għal regolament

Premessa 61

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(61) Il-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-dejta fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali teħtieġ li jittieħdu miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa, kemm fiż-żmien tad-disinn tal-ipproċessar u fiż-żmien tal-ipproċessar innifsu, sabiex ikun żgurat li r-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament jiġu ssodisfati. Sabiex jassigura u juri konformità ma’ dan ir-Regolament, il-kontrollur għandu jadotta politiki interni u jimplimenta miżuri xierqa, li b’mod partikolari jissodisfaw il-prinċipji tal-protezzjoni tad-dejta bid-disinn u l-protezzjoni tad-dejta b’mod awtomatiku.

(61) Il-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-dejta fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali teħtieġ li jittieħdu miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa, kemm fiż-żmien tad-disinn tal-ipproċessar u fiż-żmien tal-ipproċessar innifsu, sabiex ikun żgurat li r-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament jiġu ssodisfati.

Sabiex jassigura u juri konformità ma’ dan ir-Regolament, il-kontrollur għandu jadotta politiki interni u jimplimenta miżuri xierqa, li b’mod partikolari jissodisfaw il-prinċipji tal-protezzjoni tad-dejta bid-disinn u l-protezzjoni tad-dejta b’mod awtomatiku. Il-prinċipju tal-protezzjoni tad-dejta bid-disinn jeħtieġ li l-protezzjoni tad-dejta tkun inkorporata fiċ-ċiklu kollu tal-ħajja tat-teknoloġija, mill-istadju bikri tad-disinn, sal-iskjerament, l-użu u r-rimi finali tagħha. Dan għandu jinkludi wkoll ir-responsabbiltà għall-prodotti u s-servizzi użati mill-kontrollur jew il-proċessur. Il-prinċipju tal-protezzjoni tad-dejta b’mod awtomatiku jeħtieġ li settings tal-privatezza fuq servizzi u prodotti li għandhom awtomatikament jikkonformaw mal-prinċipji ġenerali tal-protezzjoni tad-dejta, bħalma huma l-minimizzazzjoni tad-dejta u l-limitazzjoni tal-iskop.

Emenda  38

Proposta għal regolament

Premessa 62

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(62) Il-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-dejta kif ukoll ir-responsabbiltà tal-kontrolluri u l-proċessuri, ukoll fir-rigward tas-sorveljanza minn u l-miżuri ta’ awtoritajiet ta’ superviżjoni, titlob attribuzzjoni ċara tar-responsabbiltajiet taħt dan ir-Regolament, inkluż fejn kontrollur jistabbilixxi l-objettivi, il-kundizzjonijiet u l-mezzi tal-ipproċessar flimkien ma’ kontrolluri oħra jew meta operazzjoni ta’ pproċessar titwettaq f’isem kontrollur

(62) Il-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-dejta kif ukoll ir-responsabbiltà tal-kontrolluri u l-proċessuri, ukoll fir-rigward tas-sorveljanza minn u l-miżuri ta’ awtoritajiet ta’ superviżjoni, titlob attribuzzjoni ċara tar-responsabbiltajiet taħt dan ir-Regolament, inkluż fejn kontrollur jistabbilixxi l-objettivi tal-ipproċessar flimkien ma’ kontrolluri oħra jew meta operazzjoni ta’ pproċessar titwettaq f’isem kontrollur. L-arranġament bejn il-kontrolluri konġunti għandu jirrifletti r-rwoli u r-relazzjonijiet effettivi tal-kontrolluri. L-ipproċessar ta' dejta personali taħt dan ir-Regolament għandu jinkludi l-permess biex kontrollur jibgħat id-dejta lil kontrollur konġunt jew lil proċessur għall-ipproċessar tad-dejta f'isimhom.

Emenda  39

Proposta għal regolament

Premessa 63

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(63) Meta kontrollur, li mhuwiex stabbilit fl-Unjoni jipproċessa dejta personali ta’ suġġetti tad-dejta li jgħix fl-Unjoni li l-attivitajiet ta’ pproċessar tiegħu huma relatati mal-offerta ta’ prodotti jew servizzi lil dawn is-suġġetti tad-dejta, jew mal-monitoraġġ tal-imġiba tagħhom, il-kontrollur għandu jaħtar rappreżentant, sakemm il-kontrollur ma jkunx stabbilit f’pajjiż terz li jiżgura livell xieraq ta’ protezzjoni, jew il-kontrollur ikun impriża żgħira jew ta’ daqs medju jew awtorità jew korp pubbliku jew meta l-kontrollur ikun qiegħed joffri prodotti jew servizzi okkażjonalment biss lil dawn is-suġġetti tad-dejta. Ir-rappreżentant għandu jaġixxi f’isem il-kontrollur u li jista’ jkun indirizzat minn kwalunkwe awtorità ta’ superviżjoni.

(63) Meta kontrollur, li mhuwiex stabbilit fl-Unjoni jipproċessa dejta personali ta’ suġġetti tad-dejta fl-Unjoni, sakemm il-kontrollur ma jkunx stabbilit f’pajjiż terz li jiżgura livell xieraq ta’ protezzjoni, jew l-ipproċessar jirrigwarda inqas minn 5000 suġġetti tad-dejta waqt kwalunkwe perjodu ta' 12-il xahar u ma jitwettaqx fuq kategoriji speċjali ta' dejta personali, jew ikun awtorità jew korp pubbliku jew meta l-kontrollur ikun qiegħed joffri prodotti jew servizzi okkażjonalment biss lil dawn is-suġġetti tad-dejta. Ir-rappreżentant għandu jaġixxi f’isem il-kontrollur u li jista’ jkun indirizzat minn kwalunkwe awtorità ta’ superviżjoni.

Emenda  40

Proposta għal regolament

Premessa 64

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(64) Sabiex jiġi ddeterminat jekk kontrollur ikunx qiegħed joffri prodotti jew servizzi okkażjonalment biss lil dawn is-suġġetti tad-dejta li jgħixu fl-Unjoni, għandu jiġi vverifikat jekk jirriżultax mill-attivitajiet ġenerali tal-kontrollur li l-offerta ta’ prodotti u servizzi lil dawn is-suġġetti hijiex anċillari għal dawk l-attivitajiet prinċipali.

(64) Sabiex jiġi ddeterminat jekk kontrollur ikunx qiegħed joffri prodotti jew servizzi okkażjonalment biss lil dawn is-suġġetti tad-dejta fl-Unjoni, għandu jiġi vverifikat jekk jirriżultax mill-attivitajiet ġenerali tal-kontrollur li l-offerta ta’ prodotti u servizzi lil dawn is-suġġetti hijiex anċillari għal dawk l-attivitajiet prinċipali.

Emenda  41

Proposta għal regolament

Premessa 65

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(65) Sabiex juri l-konformità ma’ dan ir-Regolament, il-kontrollur jew il-proċessur għandu jiddokumenta kull operazzjoni ta’ pproċessar. Kull kontrollur u proċessur għandu jkun obbligat li jikkoopera mal-awtorità ta’ superviżjoni u jagħmel din id-dokumentazzjoni disponibbli meta tintalab, sabiex tkun tista’ sservi għas-sorveljanza ta’ dawn l-operazzjonijiet ta’ pproċessar.

(65) Sabiex ikun jista' juri l-konformità ma’ dan ir-Regolament, il-kontrollur jew il-proċessur għandu jżomm id-dokumentazzjoni meħtieġa sabiex jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-Regolament. Kull kontrollur u proċessur għandu jkun obbligat li jikkoopera mal-awtorità ta’ superviżjoni u jagħmel din id-dokumentazzjoni disponibbli meta tintalab, sabiex tkun tista’ sservi għall-evalwazzjoni tal-konformità ma' dan ir-Regolament. Madankollu, għandha ssir enfasi fuq u tingħata importanza wkoll lill-prattika tajba u l-konformità u mhux biss l-ikkompletar tad-dokumentazzjoni.

Emenda  42

Proposta għal regolament

Premessa 66

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(66) Sabiex iżomm is-sigurtà u jipprevjeni l-ipproċessar li jikser dan ir-Regolament, il-kontrollur jew il-proċessur għandu jevalwa r-riskji inerenti għall-ipproċessar u jimplimenta miżuri sabiex itaffi dawk ir-riskji. Dawn il-miżuri għandhom jiżguraw livell xieraq ta’ sigurtà, filwaqt li jikkunsidraw it-teknoloġija u l-ispejjeż tal-implimentazzjoni tagħhom b’konnessjoni mar-riskji u n-natura tad-dejta personali li għandha tkun protetta. Meta tistabbilixxi standards tekniċi u miżuri ta’ organizzazzjoni biex tiżgura s-sigurtà tal-ipproċessar, il-Kummissjoni għandha tippromwovi n-newtralità teknoloġika, l-interoperabbiltà u l-innovazzjoni u fejn adatt tikkoopera ma’ pajjiżi terzi.

(66) Sabiex iżomm is-sigurtà u jipprevjeni l-ipproċessar li jikser dan ir-Regolament, il-kontrollur jew il-proċessur għandu jevalwa r-riskji inerenti għall-ipproċessar u jimplimenta miżuri sabiex itaffi dawk ir-riskji. Dawn il-miżuri għandhom jiżguraw livell xieraq ta’ sigurtà, filwaqt li jikkunsidraw it-teknoloġija u l-ispejjeż tal-implimentazzjoni tagħhom b’konnessjoni mar-riskji u n-natura tad-dejta personali li għandha tkun protetta. Meta tistabbilixxi standards tekniċi u miżuri ta’ organizzazzjoni biex tiżgura s-sigurtà tal-ipproċessar, għandhom ikunu promossi n-newtralità teknoloġika, l-interoperabbiltà u l-innovazzjoni u fejn adatt għandha titħeġġeġ il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi.

Emenda  43

Proposta għal regolament

Premessa 67

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(67) Ksur ta’ dejta personali, jekk ma jiġix indirizzat b’mod adegwat u fil-ħin, jista’ jirriżulta f’telf ekonomiku sostanzjali u ħsara soċjali, inkluża l-frodi tal-identità, għall-individwu kkonċernat. Għaldaqstant, malli l-kontrollur isir konxju li sar ksur bħal dan, il-kontrollur għandu jinnotifika l-ksur lill-awtorità ta’ superviżjoni mingħajr dewmien żejjed u, fejn possibbli, fi żmien 24 siegħa. Meta dan ma jkunx jista’ jinkiseb fi żmien 24 siegħa, in-notifika għandha tkun akkumpanjata minn spjegazzjoni għar-raġunijiet tad-dewmien. L-individwi li d-dejta personali tagħhom tista’ tkun affettwata ħażin mill-ksur għandhom jiġu nnotifikati mingħajr dewmien bla bżonn sabiex ikunu jistgħu jieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa. Ksur għandu jitqies li jaffettwa ħażin id-dejta personali jew il-privatezza ta’ suġġett tad-dejta meta dan ikun jista’ jwassal, pereżempju, għal serq ta’ identità jew frodi , ħsara fiżika, umiljazzjoni sinifikanti jew ħsara għar-reputazzjoni. In-notifika għandha tiddeskrivi n-natura tal-ksur tad-dejta personali kif ukoll rakkomandazzjonijiet lill-individwu kkonċernat biex jitnaqqsu l-effetti negattivi potenzjali. In-notifiki lis-suġġetti tad-dejta għandhom jsiru malajr kemm jista’ jkun raġonevolment fattibbli, u b’kooperazzjoni mill-qrib mal-awtorità ta’ superviżjoni u b’mod li jirrispetta l-gwida mogħtija minnha jew minn awtoritajiet rilevanti oħra (eż. awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi). Pereżempju, l-opportunità għal suġġetti tad-dejta li jnaqqsu riskju immedjat ta’ ħsara, issejjaħ għal notifika immedjata tas-suġġetti tad-dejta filwaqt li l-ħtieġa li jiġu implimentati miżuri xierqa kontra ksur simili jew kontinwu tista’ tiġġustifika dewmien itwal.

(67) Ksur ta’ dejta personali, jekk ma jiġix indirizzat b’mod adegwat u fil-ħin, jista’ jirriżulta f’telf ekonomiku sostanzjali u ħsara soċjali, inkluża l-frodi tal-identità, għall-individwu kkonċernat. Għaldaqstant, il-kontrollur għandu jinnotifika l-ksur lill-awtorità ta’ superviżjoni mingħajr dewmien żejjed, li għandu jitqies bħala mhux iktar tard minn 72 siegħa. Jekk applikabbli, in-notifika għandha tkun akkumpanjata minn spjegazzjoni għar-raġunijiet tad-dewmien L-individwi li d-dejta personali tagħhom tista’ tkun affettwata ħażin mill-ksur għandhom jiġu nnotifikati mingħajr dewmien bla bżonn sabiex ikunu jistgħu jieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa. Ksur għandu jitqies li jaffettwa ħażin id-dejta personali jew il-privatezza ta’ suġġett tad-dejta meta dan ikun jista’ jwassal, pereżempju, għal serq ta’ identità jew frodi , ħsara fiżika, umiljazzjoni sinifikanti jew ħsara għar-reputazzjoni. In-notifika għandha tiddeskrivi n-natura tal-ksur tad-dejta personali kif ukoll rakkomandazzjonijiet lill-individwu kkonċernat biex jitnaqqsu l-effetti negattivi potenzjali. In-notifiki lis-suġġetti tad-dejta għandhom jsiru malajr kemm jista’ jkun raġonevolment fattibbli, u b’kooperazzjoni mill-qrib mal-awtorità ta’ superviżjoni u b’mod li jirrispetta l-gwida mogħtija minnha jew minn awtoritajiet rilevanti oħra (eż. awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi). Pereżempju, l-opportunità għal suġġetti tad-dejta li jnaqqsu riskju immedjat ta’ ħsara, issejjaħ għal notifika immedjata tas-suġġetti tad-dejta filwaqt li l-ħtieġa li jiġu implimentati miżuri xierqa kontra ksur simili jew kontinwu tista’ tiġġustifika dewmien itwal.

Emenda  44

Proposta għal regolament

Premessa 71a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(71a) Il-valutazzjonijiet tal-impatt huma l-qalba essenzjali ta’ kull qafas ta’ protezzjoni tad-dejta sostenibbli, li jiżgura li l-impriżi jkunu konxji mill-bidu tal-konsegwenzi kollha possibbli tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar ta’ dejta tagħhom. Jekk il-valutazzjonijiet tal-impatt isiru bir-reqqa, iċ-ċans ta’ kwalunkwe ksur tad-dejta jew operazzjoni intrużivi għall-privatezza jista’ jkun fundamentalment limitat. Il-valutazzjonijiet tal-impatt tal-protezzjoni tad-dejta għandhom konsegwentement jikkunsidraw il-ġestjoni sħiħa taċ-ċiklu tal-ħajja tad-dejta personali mill-ġbir sal-ipproċessar sat-tħassir, filwaqt illi jiddeskrivu fid-dettall l-operazzjonijiet tal-ipproċessar previsti, ir-riskji għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-dejta, il-miżuri previsti sabiex jiġu indirizzati r-riskji, is-salvagwardji, il-miżuri ta’ sigurtà u l-mekkaniżmi sabiex tiġi żgurata l-konformità mar-Regolament.

Emenda  45

Proposta għal regolament

Premessa 71b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(71b) Il-kontrolluri għandhom jiffukaw fuq il-protezzjoni tad-dejta personali matul iċ-ċiklu tal-ħajja kollu tad-dejta mill-ġbir għall-ipproċessar sat-tħassir billi jsir investiment mill-bidu f’qafas tal-ġestjoni tad-dejta sostenibbli u billi dan jiġi segwit minn mekkaniżmu ta’ konformità komprensiv.

Emenda  46

Proposta għal regolament

Premessa 73

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(73) Il-valutazzjonijiet tal-impatt tal-protezzjoni tad-dejta għandhom jitwettqu minn awtorità pubblika jew korp pubbliku jekk din il-valutazzjoni ma tkunx diġà ġiet ippreżentata fil-kuntest tal-adozzjoni tal-liġi nazzjonali li l-eżekuzzjoni tal-kompiti tal-awtorità pubblika jew tal-entità pubblika hija bbażata fuqhom u li tirregola l-operazzjoni ta’ pproċessar speċifiku jew sett ta’ operazzjonijiet in kwistjoni.

imħassar

Emenda  47

Proposta għal regolament

Premessa 74

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(74) Fejn valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-dejta tindika li l-operazzjonijiet ta’ pproċessar jinvolvu grad għoli ta’ riskji speċifiċi għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-dejta, bħall-esklużjoni tal-individwi mid-dritt tagħhom, jew bl-użu ta’ teknoloġiji ġodda speċifiċi, l-awtorità ta’ superviżjoni għandha tkun ikkonsultata, qabel jinbdew l-operazzjonijiet, dwar ipproċessar riskjuż li jista’ ma jkunx konformi ma’ dan ir-Regolament, u li tagħmel proposti sabiex tirrimedja sitwazzjoni bħal din. Din il-konsultazzjoni għandha sseħħ ukoll matul it-tħejjija kemm ta’ miżura mill-parlament nazzjonali kif ukoll ta’ miżura bbażata fuq miżura leġiżlattiva li tiddefinixxi n-natura tal-ipproċessar u tistabbilixxi salvagwardji xierqa.

(74) Fejn valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-dejta tindika li l-operazzjonijiet ta’ pproċessar jinvolvu grad għoli ta’ riskji speċifiċi għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-dejta, bħall-esklużjoni tal-individwi mid-dritt tagħhom, jew bl-użu ta’ teknoloġiji ġodda speċifiċi, l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta jew l-awtorità ta’ superviżjoni għandhom ikunu ikkonsultati, qabel jinbdew l-operazzjonijiet, dwar ipproċessar riskjuż li jista’ ma jkunx konformi ma’ dan ir-Regolament, u li jagħmlu proposti sabiex jirrimedjaw sitwazzjoni bħal din. Konsultazzjoni mal-awtorità ta' superviżjoni għandha sseħħ ukoll matul it-tħejjija kemm ta’ miżura mill-parlament nazzjonali kif ukoll ta’ miżura bbażata fuq miżura leġiżlattiva li tiddefinixxi n-natura tal-ipproċessar u tistabbilixxi salvagwardji xierqa.

Emenda  48

Proposta għal regolament

Premessa 74a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(74a) Il-valutazzjonijiet tal-impatt jistgħu jkunu ta’ għajnuna biss, jekk il-kontrolluri jiżguraw li jikkonformaw mal-wegħdiet oriġinarjament stabbiliti fihom. Il-kontrolluri tad-dejta għandhom għalhekk iwettqu reviżjonijiet perjodiċi tal-konformità mal-protezzjoni tad-dejta li juru li l-mekkaniżmi tal-ipproċessar tad-dejta fis-seħħ jikkonformaw ma’ assigurazzjonijiet magħmula fil-valutazzjoni tal-impatt dwar il-protezzjoni tad-dejta. Għandhom juru wkoll l-abilità tal-kontrollur tad-dejta li jikkonforma mal-għażliet awtonomi tas-suġġetti tad-dejta. Barra minn hekk, f’każ li r-reviżjoni ssib inkonsistenzi fil-konformità, għandha tenfasizzahom u tippreżenta rakkomandazzjonijiet dwar kif tinkiseb konformità sħiħa.

Emenda  49

Proposta għal regolament

Premessa 75

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(75) Meta l-ipproċessar isir fis-settur pubbliku jew meta, fis-settur privat, l-ipproċessar isir minn impriża kbira, irrispettivament mid-daqs tal-impriża, jinvolvu operazzjonijiet ta’ pproċessar li jeħtieġu monitoraġġ regolari u sistematiku, persuna għandha tgħin lill-kontrollur jew lill-proċessur jissorvelja l-konformità interna ma’ dan ir-Regolament. Dan l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta, kemm jekk ikun impjegat tal-kontrollur kif ukoll jekk ma jkunx, għandu jkun f’pożizzjoni li jwettaq id-dmirijiet u l-kompiti tiegħu b’mod indipendenti.

(75) Meta l-ipproċessar isir fis-settur pubbliku jew meta, fis-settur privat, l-ipproċessar ikollu x’jaqsam ma’ aktar minn 5000 suġġett tad-dejta fi żmien 12-il xahar, jew fejn l-attivitajiet ewlenin tiegħu, irrispettivament mid-daqs tal-impriża, jinvolvu operazzjonijiet ta’ pproċessar dwar dejta sensittiva, jew operazzjonijiet ta' pproċessar li jeħtieġu monitoraġġ regolari u sistematiku, persuna għandha tgħin lill-kontrollur jew lill-proċessur jissorvelja l-konformità interna ma’ dan ir-Regolament. Meta jistabbilixxu jekk id-dejta dwar numru kbir ta’ suġġetti tad-dejta hux jiġu pproċessati, din m’għandhiex tittieħed f’kunsiderazzjoni jekk id-dejta arkivjata hija ristretta b’tali mod li ma jkunux soġġetti għall-aċċess għad-dejta normali u operazzjonijiet ta’ pproċessar tal-kontrollur u ma jistgħux jiġu mibdula. Dan l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta, kemm jekk ikun impjegat tal-kontrollur u jekk qed iwettaq dak il-kompitu full time jew le, kif ukoll jekk ma jkunx, għandu jkun f’pożizzjoni li jwettaq id-dmirijiet u l-kompiti tiegħu b’mod indipendenti u jgawdi minn protezzjoni speċjali kontra t-tkeċċija. Ir-responsabbiltà finali għandha tibqa’ tal-maniġment ta’ organizzazzjoni. L-uffiċjal għall-protezzjoni tad-dejta għandu b’mod partikolari jiġi kkonsultat qabel ma jsiru d-disinn, l-akkwist, l-iżvilupp u t-twaqqif ta’ sistemi għall-ipproċessar awtomatizzat tad-dejta personali, sabiex jiġi żgurat l-prinċipji tal-privatezza fid-disinn u l-privatezza awtomatika.

Emenda  50

Proposta għal regolament

Premessa 75a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(75a) L-uffiċjal għall-protezzjoni tad-dejta għandu jkollu mill-inqas il-kwalifiki li ġejjin: għarfien estensiv tal-kontenut u l-applikazzjoni tal-liġi ta’ protezzjoni tad-dejta, inklużi l-miżuri tekniċi u organizzattivi u l-proċeduri; ħakma ta’ rekwiżiti tekniċi għall-privatezza fid-disinn, il-privatezza awtomatika u sigurtà tad-dejta; għarfien speċifiku għall-industrija skont id-daqs tal-kontrollur jew tal-proċessur u s-sensittività tad-dejta li għandha tiġi pproċessata; il-kapaċità li jwettaq spezzjonijiet, konsultazzjoni, dokumentazzjoni, u l-analiżi tal-log fajl; u l-abilità li jaħdem ma’ rappreżentanza tal-impjegati. Il-kontrollur għandu jippermetti lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta biex jieħu sehem fil-miżuri ta’ taħriġ avvanzati biex iżomm l-għarfien speċjalizzat meħtieġ biex iwettaq id-dmirijiet tiegħu jew tagħha. Il-ħatra bħala uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta ma tirrikjedix neċessarjament l-impjieg full-time tal-impjegat rispettiv.

Emenda  51

Proposta għal regolament

Premessa 76

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(76) Assoċjazzjonijiet jew korpi oħrajn li jirrappreżentaw kategoriji ta’ kontrolluri għandhom ikunu mħeġġa li jfasslu kodiċijiet ta’ kondotta, fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, sabiex jiffaċilitaw l-applikazzjoni effettiva ta’ dan ir-Regolament, filwaqt li jikkunsidraw il-karatteristiċi speċifiċi tal-ipproċessar li jsir f’ċerti setturi.

(76) Assoċjazzjonijiet jew korpi oħrajn li jirrappreżentaw kategoriji ta’ kontrolluri għandhom ikunu mħeġġa, wara konsultazzjoni mar-rappreżentanti tal-impjegati, li jfasslu kodiċijiet ta’ kondotta, fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, sabiex jiffaċilitaw l-applikazzjoni effettiva ta’ dan ir-Regolament, filwaqt li jikkunsidraw il-karatteristiċi speċifiċi tal-ipproċessar li jsir f’ċerti setturi. Kodiċijiet bħal dawn għandhom jiffaċilitaw għall-industrija l-konformità ma' dan ir-Regolament.

Emenda  52

Proposta għal regolament

Premessa 77

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(77) Sabiex jitjiebu t-trasparenza u l-konformità ma’ dan ir-Regolament, għandu jiġi mħeġġeġ l-istabbiliment ta’ mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni, siġilli u marki ta’ protezzjoni tad-dejta, sabiex jippermettu lis-suġġetti tad-dejta jevalwaw malajr il-livell ta’ protezzjoni tad-dejta ta’ prodotti u servizzi rilevanti.

(77) Sabiex jitjiebu t-trasparenza u l-konformità ma’ dan ir-Regolament, għandu jiġi mħeġġeġ l-istabbiliment ta’ mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni, siġilli u marki standardizzati ta’ protezzjoni tad-dejta, sabiex jippermettu lis-suġġetti tad-dejta jevalwaw malajr, b’mod affidabbli u verifikabbli, il-livell ta’ protezzjoni tad-dejta ta’ prodotti u servizzi rilevanti. Siġill Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu jiġi stabbilit fil-livell Ewropew biex tinħoloq fiduċja fost is-suġġetti tad-dejta, ċertezza legali għall-kontrolluri, u fl-istess ħin jesporta l-istandards Ewropej għall-protezzjoni tad-dejta billi jippermetti li l-kumpaniji mhux Ewropej jidħlu fis-swieq Ewropej billi jiġu ċċertifikati.

Emenda  53

Proposta għal regolament

Premessa 79

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(79) Dan ir-Regolament huwa mingħajr preġudizzju għal ftehimiet internazzjonali konklużi bejn l-Unjoni u pajjiżi terzi li jirregolaw it-trasferiment ta’ dejta personali inklużi s-salvagwardji xierqa għas-suġġetti tad-dejta.

(79) Dan ir-Regolament huwa mingħajr preġudizzju għal ftehimiet internazzjonali konklużi bejn l-Unjoni u pajjiżi terzi li jirregolaw it-trasferiment ta’ dejta personali inklużi s-salvagwardji xierqa għas-suġġetti tad-dejta filwaqt li jiżgura livell adegwat ta’ protezzjoni għad-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini.

Emenda  54

Proposta għal regolament

Premessa 80

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(80) Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi b’effett għall-Unjoni kollha li ċerti pajjiżi terzi, jew territorju jew settur ta’ pproċessar fi ħdan pajjiż terz, jew organizzazzjoni internazzjonali, joffru livell adegwat ta’ protezzjoni tad-dejta, u b’hekk jipprovdu ċertezza legali u uniformità madwar l-Unjoni rigward il-pajjiżi terzi jew l-organizzazzjonijiet internazzjonali li huma kkunsidrati li jipprovdu dan il-livell ta’ protezzjoni. F’dawn il-każijiet, it-trasferimenti ta’ dejta personali lil dawn il-pajjiżi jistgħu isiru mingħajr il-ħtieġa li tinkiseb xi awtorizzazzjoni ulterjuri.

(80) Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi b’effett għall-Unjoni kollha li ċerti pajjiżi terzi, jew territorju jew settur ta’ pproċessar fi ħdan pajjiż terz, jew organizzazzjoni internazzjonali, joffru livell adegwat ta’ protezzjoni tad-dejta, u b’hekk jipprovdu ċertezza legali u uniformità madwar l-Unjoni rigward il-pajjiżi terzi jew l-organizzazzjonijiet internazzjonali li huma kkunsidrati li jipprovdu dan il-livell ta’ protezzjoni. Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi wkoll, meta tkun tat notifika u ġustifikazzjoni sħiħa lill-pajjiż terz, li tirrevoka deċiżjoni bħal din.

Emenda  55

Proposta għal regolament

Premessa 82

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(82) Il-Kummissjoni tista’ tirrikonoxxi wkoll li pajjiż terz, jew territorju jew settur ta’ pproċessar fi ħdan pajjiż terz, jew organizzazzjoni internazzjonali, ma joffrux livell adegwat ta’ protezzjoni tad-dejta. Għaldaqstant, it-trasferiment tad-dejta personali lejn dak il-pajjiż terz ma għandux ikun permess. F’dak il-każ, għandu jsir provvediment għal konsultazzjonijiet bejn il-Kummissjoni u pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali bħal dawn.

(82) Il-Kummissjoni tista’ tirrikonoxxi wkoll li pajjiż terz, jew territorju jew settur ta’ pproċessar fi ħdan pajjiż terz, jew organizzazzjoni internazzjonali, ma joffrux livell adegwat ta’ protezzjoni tad-dejta. Kwalunkwe leġiżlazzjoni li tagħti aċċess barra mit-territorju għal dejta personali pproċessata fl-Unjoni mingħajr awtorizzazzjoni skont il-liġi tal-Unjoni jew ta' Stat Membru għandha titqies bħala indikazzjoni ta' nuqqas ta' adegwatezza. Għaldaqstant, it-trasferiment tad-dejta personali lejn dak il-pajjiż terz ma għandux ikun permess. F’dak il-każ, għandu jsir provvediment għal konsultazzjonijiet bejn il-Kummissjoni u pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali bħal dawn.

Emenda  56

Proposta għal regolament

Premessa 83

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(83) Fin-nuqqas ta’ deċiżjoni ta’ adegwatezza, il-kontrollur jew il-proċessur għandu jieħu miżuri sabiex jikkumpensa għan-nuqqas ta’ protezzjoni tad-dejta f’pajjiż terz permezz ta’ salvagwardji xierqa għas-suġġett tad-dejta. Dawn is-salvagwardji xierqa jistgħu jikkonsistu mill-użu ta’ regoli korporattivi vinkolanti, klawżoli tal-protezzjoni tad-dejta standard adottati mill-Kummissjoni, klawżoli ta’ protezzjoni tad-dejta standard adottati minn awtorità ta’ superviżjoni jew klawżoli kuntrattwali awtorizzati minn awtorità ta’ superviżjoni, jew miżuri xierqa u proporzjonati oħra ġġustifikati fid-dawl taċ-ċirkostanzi kollha madwar operazzjoni tat-trasferiment tad-dejta jew sett ta’ operazzjonijiet ta’ trasferiment tad-dejta u meta awtorizzati minn awtorità ta’ superviżjoni.

(83) Fin-nuqqas ta’ deċiżjoni ta’ adegwatezza, il-kontrollur jew il-proċessur għandu jieħu miżuri sabiex jikkumpensa għan-nuqqas ta’ protezzjoni tad-dejta f’pajjiż terz permezz ta’ salvagwardji xierqa għas-suġġett tad-dejta. Dawn is-salvagwardji xierqa jistgħu jikkonsistu mill-użu ta’ regoli korporattivi vinkolanti, klawżoli tal-protezzjoni tad-dejta standard adottati mill-Kummissjoni, klawżoli ta’ protezzjoni tad-dejta standard adottati minn awtorità ta’ superviżjoni jew klawżoli kuntrattwali awtorizzati minn awtorità ta’ superviżjoni. Dawk is-salvagwardji xierqa għandhom iħaddnu rispett tad-drittijiet tas-suġġett tad-dejta adegwat għall-ipproċessar intra-UE, b’mod partikolari fir-rigward ta’ limitazzjoni tal-għan, dritt għall-aċċess, rettifika, tħassir u li jitlob kumpens. Dawk is-salvagwardji għandhom, b'mod partikolari, jiggarantixxu l-osservanza tal-prinċipji tal-ipproċessar tad-dejta personali, jissalvagwardjaw id-drittijiet tas-suġġett tad-dejta u jipprovdu mekkaniżmi ta' rimedju effettiv, jiżguraw l-osservanza tal-prinċipji tal-protezzjoni tad-dejta fid-disinn u b'mod awtomatiku, jiggarantixxu l-eżistenza ta' uffiċjali tal-protezzjoni tad-dejta.

Emenda  57

Proposta għal regolament

Premessa 84

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(84) Il-possibbiltà għall-kontrollur jew għall-proċessur li juża klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-dejta adottati mill-Kummissjoni jew minn awtorità ta’ superviżjoni la għandha tipprevjeni l-possibbiltà għall-kontrolluri jew il-proċessuri li jinkludu l-klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-dejta f’kuntratt usa’ u lanqas li jżidu klawżoli oħrajn sakemm ma jikkontradixxux, b’mod dirett jew indirett, il-klawżoli kuntrattwali standard adottati mill-Kummissjoni jew minn awtorità ta’ superviżjoni jew jippreġudikaw id-drittijiet jew il-libertajiet fundamentali tas-suġġetti tad-dejta.

(84) Il-possibbiltà għall-kontrollur jew għall-proċessur li juża klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-dejta adottati mill-Kummissjoni jew minn awtorità ta’ superviżjoni la għandha tipprevjeni l-possibbiltà għall-kontrolluri jew il-proċessuri li jinkludu l-klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-dejta f’kuntratt usa’ u lanqas li jżidu klawżoli oħrajn jew salvagwardji supplementari sakemm ma jikkontradixxux, b’mod dirett jew indirett, il-klawżoli kuntrattwali standard adottati minn awtorità ta’ superviżjoni jew jippreġudikaw id-drittijiet jew il-libertajiet fundamentali tas-suġġetti tad-dejta. Il-klawżoli tal-protezzjoni tad-dejta standard adottati mill-Kummissjoni jistgħu jkopru sitwazzjonijiet differenti, bħal trasferimenti minn kontrolluri stabbiliti fl-Unjoni Ewropea għal kontrolluri stabbiliti barra mill-Unjoni Ewropea u minn kontrolluri stabbiliti fl-Unjoni Ewropea għal kontrolluri, inklużi sub-proċessuri, stabbiliti barra l-Unjoni Ewropea.Il-kontrolluri u l-proċessuri għandhom jiġu mħeġġa jipprovdu salvagwardji saħansitra iktar sobusti permezz ta' impenji kuntrattwali addizzjonali li jissupplementaw il-klawżoli ta' protezzjoni standard.

 

Emenda  58

Proposta għal regolament

Premessa 85

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(85) Grupp korporattiv għandu jkun jista’ juża regoli korporattivi vinkolanti approvati għat-trasferiment internazzjonali tiegħu mill-Unjoni lejn organizzazzjonijiet fl-istess grupp korporattiv ta’ impriżi, sakemm dawn ir-regoli korporattivi jinkludu prinċipji essenzjali u drittijiet infurzabbli li jassiguraw salvagwardji xierqa għat-trasferimenti jew għal kategoriji ta’ trasferimenti ta’ dejta personali.

(85) Grupp korporattiv għandu jkun jista’ juża regoli korporattivi vinkolanti approvati għat-trasferiment internazzjonali tiegħu mill-Unjoni lejn organizzazzjonijiet fl-istess grupp korporattiv ta’ impriżi, sakemm dawn ir-regoli korporattivi jinkludu l-prinċipji essenzjali u d-drittijiet infurzabbli kollha li jassiguraw salvagwardji xierqa għat-trasferimenti jew għal kategoriji ta’ trasferimenti ta’ dejta personali.

Emenda  59

Proposta għal regolament

Premessa 86

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(86) Għandhom isiru provvedimenti għall-possibbiltà ta’ trasferimenti f’ċerti ċirkostanzi fejn is-suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens tiegħu, fejn it-trasferiment huwa meħtieġ minħabba xi kuntratt jew talba legali, fejn raġunijiet importanti ta’ interess pubbliku stabbilit mil-liġi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru hekk jeħtieġu, jew fejn it-trasferiment isir minn reġistru stabbilit mil-liġi u maħsub għall-konsultazzjoni mill-pubbliku jew persuni li jkollhom interess leġittimu. F’dan l-aħħar każ dan it-trasferiment ma għandux jinvolvi d-dejta kollha jew kategoriji sħaħ tad-dejta li tinsab fir-reġistru u, meta r-reġistru huwa maħsub għall-konsultazzjoni mill-pubbliku jew persuni li jkollhom interess leġittimu, it-trasferiment għandu jsir biss fuq it-talba ta’ dawk il-persuni jew jekk sejrin ikunu r-riċevituri.

(86) Għandhom isiru provvedimenti għall-possibbiltà ta’ trasferimenti f’ċerti ċirkostanzi fejn is-suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens tiegħu, fejn it-trasferiment huwa meħtieġ minħabba xi kuntratt jew talba legali, fejn raġunijiet importanti ta’ interess pubbliku stabbilit mil-liġi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru hekk jeħtieġu, jew fejn it-trasferiment isir minn reġistru stabbilit mil-liġi u maħsub għall-konsultazzjoni mill-pubbliku jew persuni li jkollhom interess leġittimu. F’dan l-aħħar każ dan it-trasferiment ma għandux jinvolvi d-dejta kollha jew kategoriji sħaħ tad-dejta li tinsab fir-reġistru u, meta r-reġistru huwa maħsub għall-konsultazzjoni mill-pubbliku jew persuni li jkollhom interess leġittimu, it-trasferiment għandu jsir biss fuq it-talba ta’ dawk il-persuni jew jekk sejrin ikunu r-riċevituri, filwaqt illi jitqiesu għalkollox l-interessi u d-drittijiet fundamentali tas-suġġett tad-dejta.

Emenda  60

Proposta għal regolament

Premessa 87

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(87) Dawn id-derogi għandhom b’mod partikolari japplikaw għal trasferimenti tad-dejta meħtieġa u neċessarji għall-protezzjoni ta’ raġunijiet importanti ta’ interess pubbliku, pereżempju f’każijiet ta’ trasferimenti internazzjonali ta’ dejta bejn awtoritajiet tal-kompetizzjoni, amministrazzjonijiet tad-dwana jew tat-taxxa, awtoritajiet superviżorji finanzjarji, bejn servizzi li huma kompetenti għal kwistjonijiet tas-sigurtà soċjali jew għal awtoritajiet kompetenti għall-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejba u l-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali..

(87) Dawn id-derogi għandhom b’mod partikolari japplikaw għal trasferimenti tad-dejta meħtieġa u neċessarji għall-protezzjoni ta’ raġunijiet importanti ta’ interess pubbliku, pereżempju f’każijiet ta’ trasferimenti internazzjonali ta’ dejta bejn awtoritajiet tal-kompetizzjoni, amministrazzjonijiet tad-dwana jew tat-taxxa, awtoritajiet superviżorji finanzjarji, bejn servizzi li huma kompetenti għal kwistjonijiet tas-sigurtà soċjali jew għas-saħħa pubblika, jew għal awtoritajiet pubbliċi kompetenti għall-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejba u l-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali, inkluż għall-prevenzjoni ta' ħasil ta' flus u l-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroristi. It-trasferiment ta' dejta personali għandu bl-istess mod jitqies bħala legali fejn ikun meħtieġ għall-protezzjoni ta' interess li hu essenzjali għas-suġġett tad-dejta jew il-ħajja ta' persuna oħra, jekk is-suġġett tad-dejta ma jkunx jista' jagħti l-kunsens. It-trasferiment ta’ dejta personali għal dawn ir-raġunijiet importanti ta’ interess pubbliku għandu jintuża biss għal trasferimenti li ma jsirux ta' sikwit. F’kull każ, għandha ssir evalwazzjoni attenta taċ-ċirkostanzi kollha tat-trasferiment.

Emenda  61

Proposta għal regolament

Premessa 88

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(88) It-trasferimenti, li ma jistgħux jiġu kkwalifikati bħala frekwenti jew kbar, jistgħu jkunu possibbli wkoll għall-finijiet tal-interessi leġittimi segwiti mill-kontrollur jew il-proċessur, meta jkunu vvalutaw iċ-ċirkostanzi kollha madwar it-trasferiment tad-dejta. Għall-finijiet ta’ pproċessar għal skopijiet ta’ riċerka storika, xjentifika u tal-istatistika, għandu jittieħed kont tal-aspettattivi leġittimi tas-soċjetà għal żieda tal-għarfien.

Għall-finijiet ta’ pproċessar għal skopijiet ta’ riċerka storika, xjentifika u tal-istatistika, għandu jittieħed kont tal-aspettattivi leġittimi tas-soċjetà għal żieda tal-għarfien.

Emenda  62

Proposta għal regolament

Premessa 89

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(89) Fi kwalunkwe każ, meta l-Kummissjoni ma tkun ħadet l-ebda deċiżjoni dwar il-livell adegwat ta’ protezzjoni tad-dejta f’pajjiż terz, il-kontrollur jew il-proċessur għandu juża soluzzjonijiet li jipprovdu lis-suġġetti tad-dejta b’garanzija li sejrin ikomplu jgawdu mid-drittijiet fundamentali u s-salvagwardji fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta tagħhom fl-Unjoni ladarba din id-dejta tkun trasferita.

(89) Fi kwalunkwe każ, meta l-Kummissjoni ma tkun ħadet l-ebda deċiżjoni dwar il-livell adegwat ta’ protezzjoni tad-dejta f’pajjiż terz, il-kontrollur jew il-proċessur għandu juża soluzzjonijiet li jipprovdu lis-suġġetti tad-dejta b’garanzija legalment vinkolanti li sejrin ikomplu jgawdu mid-drittijiet fundamentali u s-salvagwardji fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta tagħhom fl-Unjoni ladarba din id-dejta tkun trasferita, sal-punt li l-ipproċessar ma jkunx kbir, ripetittiv u strutturali. Dik il-garanzija għandha tinkludi indemnifikazzjoni finanzjarja f’każijiet ta’ telf jew aċċess mhux awtorizzat jew ipproċessar tad-dejta u obbligu, irrispettivament mil-leġiżlazzjoni nazzjonali, li jiġu provduti dettalji sħaħ ta’ kull aċċess għad-dejta minn awtoritajiet pubbliċi fil-pajjiż terz.

Emenda  63

Proposta għal regolament

Premessa 90

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(90) Xi pajjiżi terzi jattwaw liġijiet, regolamenti u strumenti leġiżlattivi oħra li jkunu intenzjonati sabiex jirregolaw direttament l-attivitajiet ta’ pproċessar tad-dejta ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi taħt il-ġurisdizzjoni tal-Istati Membri. L-applikazzjoni ekstraterritorjali ta’ dawn il-liġijiet, regolamenti u strumenti leġiżlattivi oħra tista’ tikser il-liġi internazzjonali u tista’ xxekkel il-kisba tal-protezzjoni ta’ individwi ggarantita fl-Unjoni b’dan ir-Regolament. . It-trasferimenti għandhom ikunu permessi biss fejn ikunu ġew sodisfatti l-kundizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament għal trasferiment lejn pajjiż terz. Dan jista’ jkun il-każ fost l-oħrajn fejn l-iżvelar huwa meħtieġ għal raġuni importanti ta’ interess pubbliku rikonoxxuta fil-liġi tal-Unjoni jew fil-liġi ta’ Stat Membru li għaliha jkun soġġett il-kontrollur. Il-kundizzjonijiet li taħthom teżisti raġuni importanti ta’ interess pubbliku għandhom ikunu speċifikati aktar f’att delegat tal-Kummissjoni.

(90) Xi pajjiżi terzi jattwaw liġijiet, regolamenti u strumenti leġiżlattivi oħra li jkunu intenzjonati sabiex jirregolaw direttament l-attivitajiet ta’ pproċessar tad-dejta ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi taħt il-ġurisdizzjoni tal-Istati Membri. L-applikazzjoni ekstraterritorjali ta’ dawn il-liġijiet, regolamenti u strumenti leġiżlattivi oħra tista’ tikser il-liġi internazzjonali u tista’ xxekkel il-kisba tal-protezzjoni ta’ individwi ggarantita fl-Unjoni b’dan ir-Regolament. It-trasferimenti għandhom ikunu permessi biss fejn ikunu ġew sodisfatti l-kundizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament għal trasferiment lejn pajjiż terz. Dan jista’ jkun il-każ fost l-oħrajn fejn l-iżvelar huwa meħtieġ għal raġuni importanti ta’ interess pubbliku rikonoxxuta fil-liġi tal-Unjoni jew fil-liġi ta’ Stat Membru li għaliha jkun soġġett il-kontrollur. Il-kundizzjonijiet li taħthom teżisti raġuni importanti ta’ interess pubbliku għandhom ikunu speċifikati aktar f’att delegat tal-Kummissjoni. F’każijiet fejn il-kontrolluri jew il-proċessuri jiġu kkonfrontati b’rekwiżiti ta’ konformità konfliġġenti bejn il-ġurisdizzjoni tal-Unjoni min-naħa waħda, u dik ta’ pajjiż terz min-naħa l-oħra, il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-liġi tal-Unjoni tieħu preċedenza f’kull ħin. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi gwida u għajnuna għall-kontrollur u l-proċessur, u għandha tfittex li tirriżolvi l-kunflitt ġurisdizzjonali mal-pajjiż terz inkwistjoni.

Emenda  64

Proposta għal regolament

Premessa 92

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(92) L-istabbiliment ta’ awtoritajiet ta’ superviżjoni fl-Istati Membri, li jeżerċitaw il-funzjonijiet tagħhom b’indipendenza sħiħa, huwa komponent essenzjali tal-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali tagħhom. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu aktar minn awtorità ta’ superviżjoni waħda, sabiex jirriflettu l-istruttura kostituzzjonali, organizzattiva u amministrattiva tagħhom.

(92) L-istabbiliment ta’ awtoritajiet ta’ superviżjoni fl-Istati Membri, li jeżerċitaw il-funzjonijiet tagħhom b’indipendenza sħiħa, huwa komponent essenzjali tal-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali tagħhom. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu aktar minn awtorità ta’ superviżjoni waħda, sabiex jirriflettu l-istruttura kostituzzjonali, organizzattiva u amministrattiva tagħhom. Awtorità għandu jkollha riżorsi finanzjarji u personali adegwati sabiex twettaq bis-sħiħ ir-rwol tagħha, filwaqt illi jitqies id-daqs tal-popolazzjoni u l-ammont tal-ipproċessar tad-dejta personali.

Emenda  65

Proposta għal regolament

Premessa 94

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(94) Kull awtorità ta’ superviżjoni għandha tingħata riżorsi finanzjarji u umani, bini u infrastruttura adegwati, li huwa meħtieġ għat-twettiq effettiva tal-kompiti tagħhom, inklużi għall-kompiti relatati mal-assistenza reċiproka u l-kooperazzjoni ma’ awtoritajiet ta’ superviżjoni oħrajn fl-Unjoni kollha.

(94) Kull awtorità ta’ superviżjoni għandha tingħata riżorsi finanzjarji u umani adegwati, filwaqt illi tingħata attenzjoni partikolari għall-iżgurar ta’ ħiliet tekniċi u legali adegwati tal-persunal, bini u infrastruttura, li huma meħtieġa għat-twettiq effettiv tal-kompiti tagħhom, inklużi għall-kompiti relatati mal-assistenza reċiproka u l-kooperazzjoni ma’ awtoritajiet ta’ superviżjoni oħrajn fl-Unjoni kollha.

Emenda  66

Proposta għal regolament

Premessa 95

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(95) Il-kundizzjonijiet ġenerali għall-membri tal-awtorità ta’ superviżjoni għandhom jiġu stabbiliti bil-liġi f’kull Stat Membru u b’mod partikolari għandhom jipprovdu li dawk il-membri għandhom jinħatru mill-parlament jew mill-gvern tal-Istat Membru, u jinkludu regoli dwar il-kwalifiki personali tal-membri u l-pożizzjoni ta’ dawk il-membri.

(95) Il-kundizzjonijiet ġenerali għall-membri tal-awtorità ta’ superviżjoni għandhom jiġu stabbiliti bil-liġi f’kull Stat Membru u b’mod partikolari għandhom jipprovdu li dawk il-membri għandhom jinħatru mill-parlament jew mill-gvern tal-Istat Membru b’attenzjoni biex tkun minimizzata l-possibbiltà ta’ interferenza politika, u jinkludu regoli dwar il-kwalifiki personali tal-membri, l-evitar ta’ kunflitti ta’ interess u l-pożizzjoni ta’ dawk il-membri.

Emenda  67

Proposta għal regolament

Premessa 97

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(97) Fejn l-ipproċessar tad-dejta personali fil-kuntest tal-attivitajiet ta’ stabbiliment ta’ kontrollur jew proċessur fl-Unjoni jseħħ f’aktar minn Stat Membru wieħed, awtorità superviżorja waħda għandha tkun kompetenti għall-monitoraġġ tal-attivitajiet tal-kontrollur jew tal-proċessur fl-Unjoni kollha, sabiex tiżdied l-applikazzjoni konsistenti, tkun ipprovduta ċertezza legali u jonqos il-piż amministrattiv għal dawn il-kontrolluri u l-proċessuri.

(97) Fejn l-ipproċessar tad-dejta personali fil-kuntest tal-attivitajiet ta’ stabbiliment ta’ kontrollur jew proċessur fl-Unjoni jseħħ f’aktar minn Stat Membru wieħed, awtorità ta’ superviżjoni waħda għandha taġixxi bħala punt ta’ kuntatt uniku u bħala l-awtorità responsabbli ewlenija biex tissorvelja lill-kontollur jew lill-proċessur fl-Unjoni, sabiex tiżdied l-applikazzjoni konsistenti, tipprovdi ċertezza legali u tnaqqas il-piż amministrattiv għal dawn il-kontrolluri u l-proċessuri.

Emenda  68

Proposta għal regolament

Premessa 98

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(98) L-awtorità kompetenti, li tipprovdi dan il-punt uniku ta’ servizz, għandha tkun l-awtorità ta’ superviżjoni tal-Istat Membru li fiha l-kontrollur jew il-proċessur għandu l-istabbiliment ewlieni tiegħu.

(98) L-awtorità ewlenija, li tipprovdi dan il-punt uniku ta’ servizz, għandha tkun l-awtorità ta’ superviżjoni tal-Istat Membru li fiha l-kontrollur jew il-proċessur għandu l-istabbiliment ewlieni tiegħu jew ir-rappreżentant tiegħu. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta jista’ jaħtar lill-awtorità ewlenija permezz ta' mekkaniżmu ta' konsistenza f’ċerti każijiet fuq it-talba ta’ awtorità kompetenti.

Emenda  69

Proposta għal regolament

Premessa 98a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(98a) Suġġetti tad-dejta li d-dejta personali tagħhom hija pproċessata minn kontrollur tad-dejta jew proċessur fi Stat Membru ieħor għandhom ikunu jistgħu jilmentaw lill-awtorità ta' superviżjoni tal-għażla tagħhom. L-awtorità ta' protezzjoni tad-dejta ewlenija għandha tikkoordina l-ħidma tagħha ma' dik tal-awtoritajiet involuti l-oħrajn.

Emenda  70

Proposta għal regolament

Premessa 101

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(101) Kull awtorità ta’ superviżjoni għandha tisma’ l-ilmenti mressqa minn kwalunkwe suġġett tad-dejta u għandha tinvestiga l-każ. L-investigazzjoni wara lment għandha titwettaq, soġġetta għal reviżjoni ġudizzjarja, safejn ikun xieraq fil-każ speċifiku. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha tinforma lis-suġġett tad-dejta dwar il-progress u l-eżitu tal-ilment fi żmien raġonevoli. Jekk il-każ ikun jeħtieġ aktar investigazzjoni jew koordinazzjoni ma’ awtorità ta’ superviżjoni oħra, għandha tingħata informazzjoni intermedja lis-suġġett tad-dejta.

(101) Kull awtorità ta’ superviżjoni għandha tisma’ l-ilmenti mressqa minn kwalunkwe suġġett tad-dejta jew assoċjazzjoni li qed taġixxi fl-interess pubbliku u għandha tinvestiga l-każ. L-investigazzjoni wara lment għandha titwettaq, soġġetta għal reviżjoni ġudizzjarja, safejn ikun xieraq fil-każ speċifiku. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha tinforma lis-suġġett tad-dejta jew l-assoċjazzjoni dwar il-progress u l-eżitu tal-ilment fi żmien raġonevoli. Jekk il-każ ikun jeħtieġ aktar investigazzjoni jew koordinazzjoni ma’ awtorità ta’ superviżjoni oħra, għandha tingħata informazzjoni intermedja lis-suġġett tad-dejta.

Emenda  71

Proposta għal regolament

Premessa 105

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(105) Sabiex tkun żgurata l-applikazzjoni konsistenti ta’ dan ir-Regolament fl-Unjoni kollha, għandu jkun stabbilit mekkaniżmu ta’ konsistenza għall-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet superviżorji nnifishom u l-Kummissjoni. Dan il-mekkaniżmu għandu japplika b’mod partikolari fejn awtorità ta’ superviżjoni jkollha l-ħsieb li tieħu miżura fir-rigward ta’ operazzjonijiet ta’ pproċessar li huma relatati mal-offerta ta’ prodotti, jew servizzi għal suġġetti tad-dejta f’bosta Stati Membri, jew għall-monitoraġġ ta’ dawn is-suġġetti tad-dejta, jew li jistgħu sostanzjalment jaffettwaw il-fluss liberu ta’ dejta personali. Dan għandu japplika wkoll meta xi awtorità ta’ superviżjoni jew il-Kummissjoni titlob li l-kwistjoni għandha tiġi trattata fil-mekkaniżmu ta’ konsistenza. Dan il-mekkaniżmu għandu jkun mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe miżura li l-Kummissjoni tista’ tieħu fl-eżerċizzju tas-setgħat tagħha skont it-Trattati.

(105) Sabiex tkun żgurata l-applikazzjoni konsistenti ta’ dan ir-Regolament fl-Unjoni kollha, għandu jkun stabbilit mekkaniżmu ta’ konsistenza għall-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet superviżorji nnifishom u l-Kummissjoni. Dan il-mekkaniżmu għandu japplika b’mod partikolari fejn awtorità ta’ superviżjoni jkollha l-ħsieb li tieħu miżura fir-rigward ta’ operazzjonijiet ta’ pproċessar li huma relatati mal-offerta ta’ prodotti, jew servizzi għal suġġetti tad-dejta f’bosta Stati Membri, jew għall-monitoraġġ ta’ dawn is-suġġetti tad-dejta, jew li jistgħu sostanzjalment jaffettwaw il-fluss liberu ta’ dejta personali. Dan għandu japplika wkoll meta xi awtorità ta’ superviżjoni jew il-Kummissjoni titlob li l-kwistjoni għandha tiġi trattata fil-mekkaniżmu ta’ konsistenza. Barra minn hekk, is-suġġetti tad-dejta għandu jkollhom id-dritt li jiksbu l-konsistenza, jekk iqisu li xi miżura mill-Awtorità għall-Protezzjoni tad-Dejta ta’ xi Stat Membru ma tkunx issodisfat dan il-kriterju. Dan il-mekkaniżmu għandu jkun mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe miżura li l-Kummissjoni tista’ tieħu fl-eżerċizzju tas-setgħat tagħha skont it-Trattati.

Emenda                      72

Proposta għal regolament

Premessa 106a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(106a) Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni konsistenti ta’ dan ir-Regolament, il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta jista’, f'każijiet individwali jadotta deċiżjoni vinkolanti għall-awtoritajiet ta' superviżjoni kompetenti.

Emenda  73

Proposta għal regolament

Premessa 107

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(107) Sabiex tassigura l-konformità ma’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni tista’ tadotta opinjoni dwar din il-kwistjoni, jew deċiżjoni, li titlob lill-awtorità ta’ superviżjoni tissospendi l-abbozz ta’ miżura tagħha.

imħassar

Emenda  74

Proposta għal regolament

Premessa 110

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(110) Fil-livell tal-Unjoni, għandu jkun stabbilit Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. Dan għandu jieħu post il-Grupp ta’ Ħidma għall-Protezzjoni ta’ Individwi fl-Ipproċessar ta’ Dejta Personali stabbilit bid-Direttiva 95/46/KE. Għandu jkun magħmul minn kap ta’ awtorità ta’ superviżjoni ta’ kull Stat Membru u mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta. Il-Kummissjoni għandha tipparteċipa fl-attivitajiet tiegħu. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jikkontribwixxi għall-applikazzjoni konsistenti ta’ dan ir-Regolament madwar l-Unjoni, inkluż billi jagħti pariri lill-Kummissjoni u jippromwovi l-kooperazzjoni tal-awtoritajiet superviżorji madwar l-Unjoni. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu jaġixxi b’mod indipendenti meta jeżerċita l-kompiti tiegħu.

(110) Fil-livell tal-Unjoni, għandu jkun stabbilit Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. Dan għandu jieħu post il-Grupp ta’ Ħidma għall-Protezzjoni ta’ Individwi fl-Ipproċessar ta’ Dejta Personali stabbilit bid-Direttiva 95/46/KE. Għandu jkun magħmul minn kap ta’ awtorità ta’ superviżjoni ta’ kull Stat Membru u mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu jikkontribwixxi għall-applikazzjoni konsistenti ta’ dan ir-Regolament madwar l-Unjoni, inkluż billi jagħti pariri lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni u jippromwovi l-kooperazzjoni tal-awtoritajiet ta’ superviżjoni madwar l-Unjoni, inkluża l-koordinazzjoni ta’ operazzjonijiet konġunti. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu jaġixxi b’mod indipendenti meta jeżerċita l-kompiti tiegħu. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu jsaħħaħ id-djalogu mal-partijiet interessati konċernati bħall-assoċjazzjonijiet tas-suġġetti tad-dejta, l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi, il-kontrolluri tad-dejta u l-partijiet interessati u l-esperti rilevanti oħra.

Emenda  75

Proposta għal regolament

Premessa 111

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(111) Kull suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt li jressaq ilment quddiem awtorità ta’ superviżjoni fi kwalunkwe Stat Membru u jkollu d-dritt għal rimedju ġudizzjarju jekk iħoss li d-drittijiet tiegħu taħt dan ir-Regolament ikunu miksura jew fejn l-awtorità ta’ superviżjoni ma tirreaġixxix għal ilment jew ma tiħux azzjoni meta dik l-azzjoni tkun neċessarja sabiex ikunu protetti id-drittijiet tas-suġġett tad-dejta.

(111) Is-suġġetti tad-dejta għandu jkollhom d-dritt li jressqu lment quddiem awtorità ta’ superviżjoni fi kwalunkwe Stat Membru u jkollhom id-dritt għal rimedju ġudizzjarju skont l-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali jekk iħossu li d-drittijiet tagħhom taħt dan ir-Regolament ikunu miksura jew fejn l-awtorità ta’ superviżjoni ma tirreaġixxix għal ilment jew ma tiħux azzjoni meta dik l-azzjoni tkun neċessarja sabiex ikunu protetti id-drittijiet tas-suġġett tad-dejta.

Emenda  76

Proposta għal regolament

Premessa 112

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(112) Kwalunkwe korp, organizzazzjoni jew assoċjazzjoni li jkollha l-għan li tipproteġi d-drittijiet u l-interessi ta’ suġġetti tad-dejta fir-rigward tal-protezzjoni tad-dejta tagħhom u li tkun kostitwita skont il-liġi ta’ Stat Membru għandu jkollha d-dritt li tressaq ilment quddiem awtorità ta’ superviżjoni jew teżerċita d-dritt għal rimedju ġudizzjarju f’isem is-suġġetti tad-dejta, jew li tressaq, indipendentement mill-ilment ta’ suġġett tad-dejta, ilment hi stess meta tqis li kien hemm xi ksur ta’ dejta personali.

(112) Kwalunkwe korp, organizzazzjoni jew assoċjazzjoni li taġixxi fl-interess pubbliku u li tkun kostitwita skont il-liġi ta’ Stat Membru għandu jkollha d-dritt li tressaq ilment quddiem awtorità ta’ superviżjoni f'isem suġġetti tad-dejta bil-kunsens tagħhom jew teżerċita d-dritt għal rimedju ġudizzjarju jekk tiġi awtorizzata mis-suġġetti tad-dejta, jew li tressaq, indipendentement mill-ilment ta’ suġġett tad-dejta, ilment hi stess meta tqis li kien hemm xi ksur ta’ dan ir-Regolament.

Emenda                      77

Proposta għal regolament

Premessa 114

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(114) Sabiex tissaħħaħ il-protezzjoni ġudizzjarja tas-suġġett tad-dejta fis-sitwazzjonijiet fejn l-awtorità ta’ superviżjoni kompetenti hija stabbilita fi Stat Membru ieħor minn dak fejn jgħix is-suġġett tad-dejta, is-suġġett tad-dejta jista’ jitlob kull korp, organizzazzjoni jew assoċjazzjoni li għandha l-għan li tipproteġi d-drittijiet u l-interessi ta’ suġġetti tad-dejta fir-rigward tal-protezzjoni tad-dejta tagħhom biex tressaq ’il quddiem il-proċedimenti f’isem is-suġġett tad-dejta kontra l-awtorità ta’ superviżjoni lill-qorti kompetenti fl-Istat Membru l-ieħor.

(114) Sabiex tissaħħaħ il-protezzjoni ġudizzjarja tas-suġġett tad-dejta fis-sitwazzjonijiet fejn l-awtorità ta’ superviżjoni kompetenti hija stabbilita fi Stat Membru ieħor minn dak fejn jgħix is-suġġett tad-dejta, is-suġġett tad-dejta jista’ jawtorizza kull korp, organizzazzjoni jew assoċjazzjoni li qed taġixxi fl-interess pubbliku biex tressaq il-proċedimenti kontra l-awtorità ta’ superviżjoni lill-qorti kompetenti fl-Istat Membru l-ieħor.

Emenda  78

Proposta għal regolament

Premessa 115

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(115) F’sitwazzjonijiet fejn l-awtorità ta’ superviżjoni kompetenti li tkun stabbilita fi Stat Membru ieħor ma taġixxix jew tkun ħadet miżuri insuffiċjenti fir-rigward ta’ lment, is-suġġett tad-dejta jista’ titlob lill-awtorità ta’ superviżjoni fl-Istat Membru tar-residenza abitwali tiegħu jew tagħha sabiex tressaq proċeduri kontra dik l-awtorità ta’ superviżjoni lill-qorti kompetenti fl-Istat Membru l-ieħor. L-awtorità ta’ superviżjoni mitluba tista’ tiddeċiedi, soġġett għal stħarriġ ġudizzjarju, jekk huwiex xieraq li tiġi segwita t-talba jew le.

(115) F’sitwazzjonijiet fejn l-awtorità ta’ superviżjoni kompetenti li tkun stabbilita fi Stat Membru ieħor ma taġixxix jew tkun ħadet miżuri insuffiċjenti fir-rigward ta’ lment, is-suġġett tad-dejta jista’ titlob lill-awtorità ta’ superviżjoni fl-Istat Membru tar-residenza abitwali tiegħu jew tagħha sabiex tressaq proċeduri kontra dik l-awtorità ta’ superviżjoni lill-qorti kompetenti fl-Istat Membru l-ieħor. Dan ma japplikax għall-persuni li mhumiex residenti fl-UE. L-awtorità ta’ superviżjoni mitluba tista’ tiddeċiedi, soġġett għal stħarriġ ġudizzjarju, jekk huwiex xieraq li tiġi segwita t-talba jew le.

Emenda                      79

Proposta għal regolament

Premessa 116

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(116) Għal proċedimenti kontra kontrollur jew proċessur, ir-rikorrent għandu jkollu l-għażla li jagħmel rikors fil-qrati tal-Istati Membri fejn il-kontrollur jew il-proċessur għandu stabbiliment jew fejn jgħix is-suġġett tad-data, dment li l-kontrollur ma jkunx awtorità pubblika li qiegħda taġixxi fl-eżerċizzju tas-setgħat pubbliċi tagħha.

(116) Għal proċedimenti kontra kontrollur jew proċessur, ir-rikorrent għandu jkollu l-għażla li jagħmel rikors fil-qrati tal-Istati Membri fejn il-kontrollur jew il-proċessur għandu stabbiliment jew, fil-każ ta' residenza fl-UE, fejn jgħix is-suġġett tad-dejta, sakemm il-kontrollur ma jkunx awtorità pubblika tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru li qiegħda taġixxi fl-eżerċizzju tas-setgħat pubbliċi tagħha.

Emenda  80

Proposta għal regolament

Premessa 118

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(118) Kwalunkwe ħsara li tista’ ssofri persuna b’riżultat tal-ipproċessar illegali għandha tiġi kkumpensata mill-kontrollur jew mill-proċessur, li jista' jiġi eżentat mir-responsabbiltà jekk jippreżenta provi li huwa mhuwiex responsabbli għall-ħsara, b’mod partikolari meta jistabbilixxi tort min-naħa tas-suġġett tad-data jew f’każ ta’ force majeure.

(118) Kwalunkwe ħsara, kemm jekk hi ta’ flus jew le, li tista’ ssofri persuna b’riżultat ta’ pproċessar illegali għandha tiġi kkumpensata mill-kontrollur jew mill-proċessur, li jista' jiġi eżentat mir-responsabbiltà biss jekk iġib provi li ma jkunx responsabbli għall-ħsara, b’mod partikolari meta hu jistabbilixxi nuqqas min-naħa tas-suġġett tad-dejta jew f’każ ta’ forza maġġuri.

Emenda  81

Proposta għal regolament

Premessa 119

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(119) Għandhom jiġu imposti pieni fuq kwalunkwe persuna, sew jekk regolati b’liġi privata kif ukoll jekk bil-liġi pubblika, li tonqos li tikkonforma ma’ dan ir-Regolament. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li l-pieni jkunu effettivi, proporzjonati u dissważivi u għandhom jrisu l-miżuri kollha sabiex jimplimentaw il-pieni

(119) Għandhom jiġu imposti pieni fuq kwalunkwe persuna, sew jekk regolati b’liġi privata kif ukoll jekk bil-liġi pubblika, li tonqos li tikkonforma ma’ dan ir-Regolament. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li l-pieni jkunu effettivi, proporzjonati u dissważivi u għandhom jrisu l-miżuri kollha sabiex jimplimentaw il-pieni Ir-regoli dwar il-pieni għandhom ikunu suġġetti għal salvagwardji proċedurali xierqa f'konformità mal-prinċipji ġenerali tal-dritt tal-Unjoni u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, inklużi dawk li jirrigwardaw id-dritt ta' rimedju ġudizzjarju effettiv, proċess dovut u l-prinċipju ta' ne bis in idem.

Emenda  82

Proposta għal regolament

Premessa 119a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(119a) Fl-applikazzjoni ta' pieni, l-Istati Membri għandhom juru rispett sħiħ lejn is-salvagwardji proċedurali xierqa, inkluż id-dritt ta' rimedju ġudizzjarju effettiv, proċess dovut u l-prinċipju ta' ne bis in idem.

Emenda  83

Proposta għal regolament

Premessa 121

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(121) L-ipproċessar tad-dejta personali għal skopijiet ġurnalistiċi biss, jew għal skopijiet ta’ espressjoni artistika jew letterarja għandu jikkwalifika għall-eżenzjoni mir-rekwiżiti ta’ ċerti dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament sabiex ikun irrikonċiljat id-dritt tal-protezzjoni tad-dejta personali mad-dritt tal-libertà tal-espressjoni, u l-aktar id-dritt li wieħed jirċievi u jagħti informazzjoni, kif garantit b’mod partikolari mill-Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Dan għandu japplika b’mod partikolari għall-ipproċessar ta’ dejta personali fil-qasam awdjoviżiv u fl-arkivji tal-aħbarijiet u l-libreriji tal-istampa. Għaldaqstant l-Istati Membri għandhom jadottaw miżuri leġiżlattivi, li għandhom jistabbilixxu l-eżenzjonijiet u d-derogi li huma meħtieġa għall-fini tal-bilanċ ta’ dawn id-drittijiet fundamentali. Dawn l-eżenzjonijiet u derogi għandhom jiġu adottati mill-Istati Membri fuq prinċipji ġenerali, fuq id-drittijiet tas-suġġett tad-dejta, fuq il-kontrollur u l-proċessur, fuq it-trasferiment ta’ dejta lil pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali, fuq l-awtoritajiet ta’ superviżjoni indipendenti u fuq il-kooperazzjoni u l-konsistenza. Dan ma għandux iwassal, madankollu, sabiex l-Istati Membri jistabbilixxu eżenzjonijiet mid-dispożizzjonijiet l-oħrajn ta’ dan ir-Regolament. Sabiex jittieħed kont tal-importanza tad-dritt tal-libertà tal-espressjoni f’kull soċjetà demokratika, huwa neċessarju li jiġu interpretati kunċetti relatati b'mod wiesa’ mal-libertà, bħall-ġurnaliżmu. Għalhekk l-Istati Membri għandhom jikklassifikaw l-attivitajiet bħala "ġurnalistiċi" għall-fini tal-eżenzjonijiet u d-derogi li jridu jiġu stabbiliti f'dan ir-Regolament jekk l-għan ta’ dawn l-attivitajiet huwa l-iżvelar lill-pubbliku tal-informazzjoni, opinjonijiet jew ideat, irrispettivament mill-medium li jintuża biex jiġu trażmessi. Dawn m’għandhomx ikunu limitati għal impriżi tal-medja u jistgħu jintużaw għall-fini ta’ profitt jew bla profitt.

(121) Kull meta jkun meħtieġ, eżenzjonijiet jew derogi mir-rekwiżiti ta’ ċerti dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament għall-ipproċessar tad-dejta personali għandhom ikunu possibbli sabiex ikun irrikonċiljat id-dritt tal-protezzjoni tad-dejta personali mad-dritt tal-libertà tal-espressjoni, u l-aktar id-dritt li wieħed jirċievi u jagħti informazzjoni, kif garantit b’mod partikolari mill-Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Għaldaqstant l-Istati Membri għandhom jadottaw miżuri leġiżlattivi, li għandhom jistabbilixxu l-eżenzjonijiet u d-derogi li huma meħtieġa għall-fini tal-bilanċ ta’ dawn id-drittijiet fundamentali. Dawn l-eżenzjonijiet u derogi għandhom jiġu adottati mill-Istati Membri fuq prinċipji ġenerali, fuq id-drittijiet tas-suġġett tad-dejta, fuq il-kontrollur u l-proċessur, fuq it-trasferiment ta’ dejta lil pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali, fuq l-awtoritajiet ta’ superviżjoni indipendenti, fuq il-kooperazzjoni u l-konsistenza u fuq sitwazzjonijiet speċifiċi ta' pproċessar ta' dejta. Dan ma għandux iwassal, madankollu, sabiex l-Istati Membri jistabbilixxu eżenzjonijiet mid-dispożizzjonijiet l-oħrajn ta’ dan ir-Regolament. Sabiex jittieħed kont tal-importanza tad-dritt tal-libertà tal-espressjoni f’kull soċjetà demokratika, huwa neċessarju li jiġu interpretati kunċetti relatati b'mod wiesa’ mal-libertà, biex jiġu koperti l-attivitajiet li jimmiraw lejn l-iżvelar lill-pubbliku tal-informazzjoni, opinjonijiet jew ideat, irrispettivament mill-medium li jintuża biex jiġu trażmessi, filwaqt li jiġi kkunsidrat wkoll l-iżvilupp teknoloġiku. Dawn m’għandhomx ikunu limitati għal impriżi tal-medja u jistgħu jintużaw għall-fini ta’ profitt jew bla profitt.

Emenda  84

Proposta għal regolament

Premessa 122a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(122a) Professjonist li jipproċessa dejta personali li tikkonċerna s-saħħa għandu jirċievi, jekk ikun possibbli, dejta anonima jew bi psewdonimu, li tħalli l-għarfien tal-identità biss għat-Tabib Ġeneriku jew għall-Ispeċjalista li jkun talab dak l-ipproċessar tad-dejta.

Emenda  85

Proposta għal regolament

Premessa 123

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(123) L-ipproċessar ta’ data personali dwar is-saħħa jista’ jkun meħtieġ għal raġunijiet ta’ interess pubbliku fl-oqsma tas-saħħa pubblika, mingħajr il-kunsens tas-suġġett tad-data. F’dak il-kuntest, is-‘saħħa pubblika’ għandha tiġi interpretata kif definita fir-Regolament (KE) Nru 1338/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar l-istatistika tal-Komunità dwar is-saħħa pubblika u s-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol, li jfisser l-elementi kollha relatati mas-saħħa, l-aktar l-istat ta’ saħħa, inklużi l-morbożità u d-diżabilità, il-fatturi determinanti li għandhom effett fuq l-istat ta’ saħħa, il-bżonnijiet fil-qasam tal-kura tas-saħħa, ir-riżorsi allokati għall-kura tas-saħħa, il-provvediment ta’, u l-aċċess universali għal, kura tas-saħħa kif ukoll l-ispiża u l-finanzjament tal-kura tas-saħħa, u l-kawżi ta’ mortalità. Tali proċessar tad-dejta personali li jikkonċerna saħħa għal raġunijiet ta' interess pubbliku m'għandux jirriżulta f'li d-dejta personali tiġi proċessata għal skopijiet oħra minn partijiet terzi bħal minn min jimpjega, kumpaniji tal-assigurazzjoni u banek.

(123) L-ipproċessar ta’ data personali dwar is-saħħa jista’ jkun meħtieġ għal raġunijiet ta’ interess pubbliku fl-oqsma tas-saħħa pubblika, mingħajr il-kunsens tas-suġġett tad-data. F’dak il-kuntest, is-‘saħħa pubblika’ għandha tiġi interpretata kif definita fir-Regolament (KE) Nru 1338/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1 , li jfisser l-elementi kollha relatati mas-saħħa, l-aktar l-istat ta’ saħħa, inklużi l-morbożità u d-diżabilità, il-fatturi determinanti li għandhom effett fuq l-istat ta’ saħħa, il-bżonnijiet fil-qasam tal-kura tas-saħħa, ir-riżorsi allokati għall-kura tas-saħħa, il-provvediment ta’, u l-aċċess universali għal, kura tas-saħħa kif ukoll l-ispiża u l-finanzjament tal-kura tas-saħħa, u l-kawżi ta’ mortalità.

 

1Ir-Regolament (KE) Nru 1338/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar l-istatistika Komunitarja dwar is-saħħa pubblika u s-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol (ĠU L 354, 31.12.2008, p. 70)

Emenda  86

Proposta għal regolament

Premessa 123a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(123a) L-ipproċessar tad-dejta personali li tikkonċerna s-saħħa, bħala kategorija speċjali ta’ dejta, jista’ jkun neċessarju għal raġunijiet ta’ riċerka storika, statistika jew xjentifika. Għalhekk, dan ir-Regolament jipprovdi eżenzjoni mir-rekwiżit ta' approvazzjoni f'każijiet ta' riċerka li jservi ta' interess pubbliku kbir.

Emenda  87

Proposta għal regolament

Premessa 124

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(124) Il-prinċipji ġenerali dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali għandhom ikunu applikabbli wkoll għall-kuntest tal-impjieg. Għaldaqstant, sabiex jiġi rregolat l-ipproċessar tad-dejta personali tal-impjegat fil-kuntest tal-impjieg, l-Istati Membri fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, għandhom ikunu jistgħu, jadottaw bil-liġi regoli speċifiċi għall-ipproċessar ta’ dejta personali fis-settur tal-impjieg.

(124) Il-prinċipji ġenerali dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali għandhom ikunu applikabbli wkoll għall-kuntest tal-impjieg u tas-sigurtà soċjali. L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jirregolaw l-ipproċessar tad-dejta personali fis-settur tal-impjieg u l-ipproċessar ta' dejta personali fil-kuntest tas-sigurtà soċjali, skont ir-regoli u l-istandards minimi stipulati f’dan ir-Regolament. Fejn hija prevista bażi statutorja fl-Istat Membru inkwistjoni għar-regolazzjoni ta' kwistjonijiet ta' impjiegi bi ftehim bejn rappreżentanti tal-impjegat u l-ġestjoni tal-impriża jew ta' impriża li tikkontrolla grupp ta' impriżi (ftehim kollettiv) jew skont id-Direttiva 2009/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1, l-ipproċessar ta' dejta personali f'kuntest ta' impjiegi jista' jiġi regolat ukoll permezz ta' tali ftehim.

 

1Id-Direttiva 2009/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Mejju 2009 dwar l-istabbiliment ta’ Kunsill tax-Xogħlijiet Ewropew jew proċedura fl-impriżi fuq skala Komunitarja u fil-gruppi tal-impriżi fuq skala Komunitarja għall-għanijiet ta’ informazzjoni u ta’ konsultazzjoni tal-impjegati (ĠU L 122, 16.5.2009, p. 28).

Emenda  88

Proposta għal regolament

Premessa 125a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(125a) Dejta personali tista' tiġi pproċessata wkoll sussegwentement minn istituzzjonijiet tal-arkivji li l-kompitu ewlieni jew mandatorju tagħhom huwa li jiġbru , iżommu, jipprovdu informazzjoni dwar arkivji, jisfruttaw dawn l-arkivji u jxerrdu t-tagħrif tagħhom fl-interess pubbliku. Il-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri għandha tirrikonċilja d-dritt tal-protezzjoni ta' dejta personali ma' regoli dwar arkivji u dwar aċċess pubbliku għal informazzjoni amministrattiva. L-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu t-tfassil, partikolarment mill-Grupp Ewropew tal-Arkivji, ta' regoli biex tiġi ggarantita l-kunfidenzjalità ta' dejta vis-à-vis partijiet terzi u l-awtentiċità, l-integrità u ż-żamma ta' data b'mod xieraq.

Emenda                      89

Proposta għal regolament

Premessa 126

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(126) Ir-riċerka xjentifika għall-fini ta’ dan ir-Regolament għandha tinkludi riċerka fundamentali, riċerka applikata u riċerka finanzjata privatament u barra dan għandha tieħu kont ukoll tal-għan tal-Unjoni taħt l-Artikolu 179(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea li jikseb iż-Żona Ewropea ta' Riċerka.

(126) Ir-riċerka xjentifika għall-fini ta’ dan ir-Regolament għandha tinkludi riċerka fundamentali, riċerka applikata u riċerka finanzjata privatament u barra dan għandha tieħu kont ukoll tal-għan tal-Unjoni taħt l-Artikolu 179(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea li jikseb iż-Żona Ewropea ta' Riċerka. L-ipproċessar ta' dejta perosnali għal skopijiet ta' riċerka storika, statistika u xjentifika ma għandhiex tirriżulta f'dejta personali li tiġi proċessata għal skopijiet oħra, sakemm mhux bl-approvazzjoni tas-suġġett tad-dejta jew fuq il-bażi tal-liġi tal-Unjoni jew tal-Istat Membru.

Emenda  90

Proposta għal regolament

Premessa 128

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(128) Dan ir-Regolament jirrispetta u ma jippreġudikax l-istatus skont il-liġi nazzjonali ta’ knejjes u assoċjazzjonijiet jew komunitajiet reliġjużi fl-Istati Membri, kif rikonoxxut fl-Artikolu 17 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Bħala konsegwenza, meta knisja fi Stat Membru matul id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, tapplika regoli komprensivi rigward l-ipproċessar tad-dejta personali, dawn ir-regoli eżistenti għandhom ikomplu japplikaw jekk jinġiebu konformi ma’ dan ir-Regolament. Tali knejjes u assoċjazzjonijiet reliġjużi għandhom ikunu obbligati li jipprovdu għat-twaqqif ta’ awtorità ta’ superviżjoni li hija indipendenti għal kollox.

(128) Dan ir-Regolament jirrispetta u ma jippreġudikax l-istatus skont il-liġi nazzjonali ta’ knejjes u assoċjazzjonijiet jew komunitajiet reliġjużi fl-Istati Membri, kif rikonoxxut fl-Artikolu 17 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Bħala konsegwenza, meta knisja fi Stat Membru matul id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, tapplika regoli adegwati rigward l-ipproċessar tad-dejta personali, dawn ir-regoli eżistenti għandhom ikomplu japplikaw jekk jinġiebu konformi ma’ dan ir-Regolament u jiġu rikonoxxuti bħala konformi.

Emenda  91

Proposta għal regolament

Premessa 129

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(129) Sabiex jiġu sodisfatti l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri li jiġu protetti d-drittijiet u l-libertajiet fundamentali ta’ persuni fiżiċi u b’mod partikolari d-dritt tagħhom għall-protezzjoni tad-data personali u biex ikun żgurat il-moviment liberu ta’ data personali fl-Unjoni, il-Kummissjoni għandha tkun iddelegata s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. B’mod partikolari, għandhom ikunu adottati atti delegati fir-rigward tal-legalità tal-ipproċessar; l-ispeċifikazzjoni tal-kriterji u l-kundizzjonijiet rigward il-kunsens ta’ minorenni; l-ipproċessar ta’ kategoriji speċjali ta’ dejta; l-ispeċifikazzjoni tal-kriterji u l-kundizzjonijiet għal talbiet u drittijiet eċċessivi b’mod ċar għall-eżerċitar tad-drittijiet tas-suġġett tad-dejta; il-kriterji u r-rekwiżiti għall-informazzjoni lis-suġġett tad-dejta u fir-rigward tad-dritt tal-aċċess; id-dritt li wieħed ikun minsi u għat-tħassir; il-miżuri bbażati fuq it-tfassil ta’ profili; il-kriterji u r-rekwiżiti fir-rigward tar-responsabbiltà tal-kontrollur u għall-protezzjoni tad-dejta bid-disinn u b’mod awtomatiku; proċessur; il-kriterji u rrekwiżiti għad-dokumentazzjoni u s-sigurtà tal-ipproċessar; il-kriterji u r-rekwiżiti għall-istabbilment ta’ notifika ta’ ksur ta’ dejta personali u għan-notifika tagħha lill-awtorità ta’ superviżjoni, u f’cirkostanzi fejn ksur ta’ dejtapersonali x’aktarx li jaffettwa ħażin lis-suġġett tad-dejta; il-kriterji u l-kundizzjonijiet għall-operazzjonijiet ta’ pproċessar li jeħtieġu l-valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-dejta; il-kriterji u r-rekwiżiti għall-istabbilment ta’ grad għoli ta’ riskji speċifiċi li jeħtieġu l-konsultazzjoni minn qabel; il-ħatra u l-kompiti tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta; il-kodiċijiet ta’ kondotta; il-kriterji u r-rekwiżiti għall-mekkaniżmi taċ-ċertifikazzjoni; il-kriterji u r-rekwiżiti għat-trasferimenti permezz ta’ regoli korporattivi vinkolanti; id-derogi ta’ trasferiment; is-sanzjonijiet amministrattivi; l-ipproċessar għal finijiet ta’ saħħa; l-ipproċessar fil-kuntest tal-impjieg u l-ipproċessar għal skopijiet ta’ storja, statistika u riċerka xjentifika. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni tagħmel konsultazzjonijiet xierqa waqt ix-xogħol ta’ tħejjija tagħha, inkluż ma’ esperti. Il-Kummissjoni, meta tħejji u tfassal atti delegati, għandha tassigura trasmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(129) Sabiex jiġu sodisfatti l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri li jiġu protetti d-drittijiet u l-libertajiet fundamentali ta’ persuni fiżiċi u b’mod partikolari d-dritt tagħhom għall-protezzjoni tad-data personali u biex ikun żgurat il-moviment liberu ta’ data personali fl-Unjoni, il-Kummissjoni għandha tkun iddelegata s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. B’mod partikolari, għandhom ikunu adottati atti delegati fir-rigward tal-ispeċifikazzjoni ta' kundizzjonijiet ta' mezz ibbażat fuq ikoni għall-għoti ta' informazzjoni; id-dritt għat-tħassir; id-dikjarazzjoni li l-kodiċijiet ta' kodotta huma konformi mar-Regolament; il-kriterji u r-rekwiżiti għall-mekkaniżmi taċ-ċertifikazzjoni; il-livell adegwat ta’ protezzjoni li pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali huma kapaċi jassumu; il-kriterji u r-rekwiżiti għat-trasferimenti permezz ta’ regoli korporattivi vinkolanti; is-sanzjonijiet amministrattivi; l-ipproċessar għal finijiet ta’ saħħa u l-ipproċessar fil-kuntest tal-impjieg; Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni tagħmel konsultazzjonijiet xierqa waqt ix-xogħol ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, b’mod partikolari mal-Bord Ewropew tal-Protezzjoni tad-Dejta. Il-Kummissjoni, meta tkun qed tħejji u tfassal atti delegati, għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa ta' dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Emenda  92

Proposta għal regolament

Premessa 130

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(130) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet unformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat implimentattivi għal; l-ispeċifikazzjoni tal-forom standard fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali ta’ minorenni; proċeduri u forom standard għall-eżerċitar tad-drittijiet tas-suġġetti tad-dejta; forom standard għall-informazzjoni lis-suġġett tad-dejta; forom u proċeduri standard fir-rigward tad-dritt tal-aċċess; id-dritt għall-portabbiltà tad-dejta; forom standard fir-rigward għar-responsabbiltà tal-kontrollur għall-protezzjoni tad-dejta bid-disinn u b’mod awtomatiku u għad-dokumentazzjoni; rekwiżiti speċifiċi għas-sigurtà tal-ipproċessar; il-format standard u l-proċeduri għan-notifika ta’ ksur ta’ dejta personali lill-awtorità ta’ superviżjoni u l-komunikazzjoni ta’ ksur ta’ dejta personali lis-suġġett tad-dejta; standards u proċeduri għall-valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-dejta; forom u proċeduri għall-awtorizzazzjoni minn qabel u l-konsultazzjoni minn qabel; mekkaniżmi u standards tekniċi għaċ-ċertifikazzjoni; il-livell adegwat ta’ protezzjoni li jagħti pajjiż terz jew territorju jew settur ta’ pproċessar f’dak il-pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali; l-iżvelar mhux awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni; l-assistenza reċiproka; l-operazzjonijiet konġunti; id-deċiżjonijiet taħt il-mekkaniżmu ta’ konsistenza. Dawn is-setgħat għandhom ikunu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni. F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni għandha tqis il-miżuri speċifiċi għal mikroimpriżi, impriżi żgħar u ta’ daqs medju.

(130) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet unformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat implimentattivi għal; l-ispeċifikazzjoni tal-formoli standard għal metodi speċifiċi biex tinkiseb approvazzjoni fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali ta’ minorenni; formoli standard għall-komunikazzjoni lis-suġġetti tad-dejta dwar l-eżerċizzju tad-drittijiet tagħhom; forom standard għall-informazzjoni lis-suġġett tad-dejta; formoli standard fir-rigward tad-dritt tal-aċċess, inkluż għall-komunikazzjoni ta' dejta personali lis-suġġett tad-dejta; formoli standard fir-rigward tad-dokumentazzjoni li għandha tinżamm mill-kontrollur u l-proċessur; il-formola standard għan-notifika ta’ ksur ta’ dejta personali lill-awtorità ta’ superviżjoni u għad-dokumentazzjoni ta' ksur ta' dejta personali; formoli għal konsultazzjoni minn qabel u informazzjoni lill-awtorità ta' superviżjoni; Dawn is-setgħat għandhom ikunu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1. F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni għandha tqis il-miżuri speċifiċi għal mikroimpriżi, impriżi żgħar u ta’ daqs medju.

 

1Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni għandha tqis il-miżuri speċifiċi għal mikroimpriżi, impriżi żgħar u ta’ daqs medju.

Emenda  93

Proposta għal regolament

Premessa 131

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(131) Il-proċedura ta' analiżi għandha tintuża għall-adozzjoni ta' formoli standard ta' speċifikazzjoni fir-rigward tal-kunsens ta' minorenni; proċeduri u forom standard għall-eżerċitar tad-drittijiet tas-suġġetti tad-dejta; forom standard għall-informazzjoni lis-suġġett tad-dejta; forom u proċeduri standard fir-rigward tad-dritt tal-aċċess; id-dritt għall-portabbiltà tad-dejta; forom standard fir-rigward għar-responsabbiltà tal-kontrollur għall-protezzjoni tad-dejta bid-disinn u b’mod awtomatiku u għad-dokumentazzjoni; rekwiżiti speċifiċi għas-sigurtà tal-ipproċessar; il-format standard u l-proċeduri għan-notifika ta’ ksur ta’ dejta personali lill-awtorità ta’ superviżjoni u l-komunikazzjoni ta’ ksur ta’ dejta personali lis-suġġett tad-dejta; standards u proċeduri għall-valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-dejta; forom u proċeduri għall-awtorizzazzjoni minn qabel u l-konsultazzjoni minn qabel; mekkaniżmi u standards tekniċi għaċ-ċertifikazzjoni; il-livell adegwat ta’ protezzjoni li jagħti pajjiż terz jew territorju jew settur ta’ pproċessar f’dak il-pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali; l-iżvelar mhux awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni; l-assistenza reċiproka; l-operazzjonijiet konġunti; id-deċiżjonijiet taħt il-mekkaniżmu ta’ konsistenza, minħabba li dawk l-atti huma ta’ ambitu ġenerali.

(131) Il-proċedura ta' analiżi għandha tintuża għall-adozzjoni ta' formoli standard ta' speċifikazzjoni; l-ispeċifikazzjoni tal-formoli standard għal metodi speċifiċi biex tinkiseb approvazzjoni fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali ta’ minorenni; formoli standard għall-komunikazzjoni lis-suġġetti tad-dejta dwar l-eżerċizzju tad-drittijiet tagħhom; formoli standard għall-informazzjoni lis-suġġett tad-dejta; formoli standard fir-rigward tad-dritt tal-aċċess, inkluż għall-komunikazzjoni tad-dejta personali lis-suġġett tad-dejta; formoli standard fir-rigward tad-dokumentazzjoni li għandha tinżamm mill-kontrollur u l-proċessur; il-formola standard għan-notifika ta’ ksur ta’ dejta personali lill-awtorità ta’ superviżjoni u għad-dokumentazzjoni ta' ksur ta' dejta personali; formoli għall-konsultazzjoni minn qabel lill-awtorità ta' superviżjoni, minħabba li dawk l-atti huma ta’ ambitu ġenerali.

Emenda  94

Proposta għal regolament

Premessa 132

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(132) Il-Kummissjoni għandha tadotta minnufih atti ta’ implimentazzjoni applikabbli fejn dan jintalab minn raġunijiet imperattivi ta’ urġenza, f’każijiet debitament ġustifikati relatati ma’ pajjiż terz jew territorju jew settur tal-ipproċessar f’dak il-pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali li ma tiżgurax livell adegwat ta’ protezzjoni u relatati ma’ kwistjonijiet ikkomunikati minn awtoritajiet superviżorji taħt il-mekkaniżmu ta’ konsistenza.

imħassar

Emenda                      95

Proposta għal regolament

Premessa 134

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(134) Id-Direttiva 95/46/KE għandha tiġi rrevokata minn dan ir-Regolament. Madankollu, id-deċiżjonijiet adottati mill-Kummissjoni u l-awtorizzazzjonijiet mill-awtoritajiet ta’ superviżjoni bbażati fuq id-Direttiva 95/46/KE għandhom jibqgħu fis-seħħ.

(134) Id-Direttiva 95/46/KE għandha tiġi rrevokata minn dan ir-Regolament. Madankollu, id-deċiżjonijiet adottati mill-Kummissjoni u l-awtorizzazzjonijiet mill-awtoritajiet ta’ superviżjoni bbażati fuq id-Direttiva 95/46/KE għandhom jibqgħu fis-seħħ. Deċiżjonijiet u awtorizzazzjonijiet mill-Kummissjoni permezz ta' awtoritajiet ta' superviżjoni relatati ma' trasferimenti ta' dejta personali lil pajjiżi terzi skont l-Article 41(8) għandhom jibqgħu fis-seħħ għal perjodu ta' tranżizzjoni ta' ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament sakemm mhux emendat, sostitwit jew revokat mill-Kummissjoni qabel tmiem dan il-perjodu.

Emenda  96

Proposta għal regolament

Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Kamp ta’ applikazzjoni materjali

Kamp ta’ applikazzjoni materjali

1. Dan ir-Regolament japplika għall-ipproċessar ta’ dejta personali kompletament jew parzjalment b’mezzi awtomatizzati, u għall-ipproċessar għajr b’mezzi awtomatizzati ta’ dejta personali li tifforma parti minn sistema ta’ arkivjar jew li tkun maħsuba sabiex tifforma parti minn sistema ta’ arkivjar.

1. Dan ir-Regolament japplika għall-ipproċessar ta’ dejta personali kompletament jew parzjalment b’mezzi awtomatizzati, irrispettivament mill-metodu ta' pproċessar, u għall-ipproċessar għajr b’mezzi awtomatizzati ta’ dejta personali li tifforma parti minn sistema ta’ arkivjar jew li tkun maħsuba sabiex tifforma parti minn sistema ta’ arkivjar.

2. Dan ir-Regolament ma japplikax għall-ipproċessar ta’ dejta personali:

2. Dan ir-Regolament ma japplikax għall-ipproċessar ta’ dejta personali:

(a) fil-kors ta’ attività li ma tkunx skont il-finijiet ta’ liġi tal-Unjoni, b’mod partikolari fir-rigward tas-sigurtà nazzjonali;

(a) matul attività li ma tkunx skont il-finijiet ta’ liġi tal-Unjoni;

(b) mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni;

 

(c) mill-Istati Membri meta jkunu qegħdin iwettqu attivitajiet li jaqgħu fl-ambitu tal-Kapitolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea;

(c) mill-Istati Membri meta jkunu qegħdin iwettqu attivitajiet li jaqgħu fl-ambitu tal-Kapitolu 2 tat-Titolu V tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea;

(d) minn persuna fiżika mingħajr ebda interess ta’ qligħ matul l-attività esklussivament personali jew domestika tagħha;

(d) minn persuna fiżika matul attività esklussivament personali jew domestika. Din l-eżenzjoni għandha tapplika wkoll għal pubblikazzjoni ta' dejta personali fejn wieħed jista' jistenna b'mod raġonevoli li jsir aċċess għaliha biss minn numru limitat ta' persuni;

(e) minn awtoritajiet kompetenti għall-finijiet ta’ prevenzjoni, investigazzjoni, detezzjoni jew prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew għall-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali.

(e) minn awtoritajiet pubbliċi kompetenti għall-finijiet ta’ prevenzjoni, investigazzjoni, detezzjoni jew prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew għall-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali.

3. Dan ir-Regolament għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva 2000/31/KE, b’mod partikolari tar-regoli ta’ responsabbiltà ta’ fornituri ta’ servizzi intermedjarji fl-Artikoli 12 sa 15 ta’ dik id-Direttiva.

3. Dan ir-Regolament għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva 2000/31/KE, b’mod partikolari tar-regoli ta’ responsabbiltà ta’ fornituri ta’ servizzi intermedjarji fl-Artikoli 12 sa 15 ta’ dik id-Direttiva.

Emenda  97

Proposta għal regolament

Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Kamp ta’ applikazzjoni territorjali

Kamp ta’ applikazzjoni territorjali

1. Dan ir-Regolament japplika għall-ipproċessar tad-dejta personali fil-kuntesti tal-attivitajiet ta’ stabbilment ta’ kontrollur jew proċessur fl-Unjoni.

1. Dan ir-Regolament japplika għall-ipproċessar tad-dejta personali fil-kuntest tal-attivitajiet ta’ stabbiliment ta’ kontrollur jew proċessur fl-Unjoni, kemm jekk l-ipproċessar isir fl-Unjoni u anke jekk le.

2. Dan ir-Regolament japplika għall-ipproċessat tad-dejta personali ta’ suġġetti tad-dejta li jgħixu fl-Unjoni minn kontrollur mhux stabbilit fl-Unjoni, meta l-attivitajiet ta’ pproċessar huma relatati ma’:

2. Dan ir-Regolament japplika għall-ipproċessar tad-dejta personali ta’ suġġetti tad-dejta fl-Unjoni minn kontrollur jew proċessur mhux stabbilit fl-Unjoni, meta l-attivitajiet ta’ pproċessar huma relatati ma’:

(a) l-offerta ta’ prodotti u servizzi lil dawn is-suġġetti tad-dejta fl-Unjoni; jew

(a) l-offerta ta' prodotti jew servizzi, irrispettivament jekk ikunx meħtieġ ħlas mis-suġġett tad-data, lil dawn is-suġġetti tad-data fl-Unjoni; jew

 

(b) il-monitoraġġ tal-imġiba tagħhom.

(b) il-monitoraġġ ta’ tali suġġetti tad-dejta.

3. Dan ir-Regolamet japplika għall-ipproċessar tad-dejta personali minn kontrollur mhux stabbilit fl-Unjoni, iżda f’post fejn il-liġi nazzjonali ta’ Stat Membru tapplika permezz tal-liġi internazzjonali pubblika.

3. Dan ir-Regolamet japplika għall-ipproċessar tad-dejta personali minn kontrollur mhux stabbilit fl-Unjoni, iżda f’post fejn il-liġi nazzjonali ta’ Stat Membru tapplika permezz tal-liġi internazzjonali pubblika.

Emenda  98

Proposta għal regolament

Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Definizzjonijiet

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament:

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament:

(1) ‘suġġett tad-dejta’ tfisser persuna fiżika identifikata jew persuna fiżika li tista’ tkun identifikata, direttament jew indirettament, b’mezzi li raġonevolment aktarx jintużaw mill-kontrollur jew minn kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika oħra, b’mod partikolari b’referenza għal numru ta’ identifikazzjoni, dejta dwar il-lok, identifikatur onlajn jew għal fattur speċifiku wieħed jew aktar għall-identità fiżika, fiżjoloġika, ġenetika, mentali, ekonomika, kulturali jew soċjali ta’ dik il-persuna;

 

(2) ‘dejta personali’ tfisser kull informazzjoni li jkollha x’taqsam ma’ suġġett tad-dejta;

(2) "dejta personali" tfisser kull informazzjoni li jkollha x'taqsam ma’ persuna fiżika identifikata jew identifikabbli (“suġġett tad-dejta”); persuna identifikabbli hija persuna li tista’ tiġi identifikata, direttament jew indirettament, b’mod partikolari b’referenza għal identifikatur, bħall-isem, numru ta’ identifikazzjoni, dejta dwar il-post, identifikatur uniku jew għal xi fattur wieħed jew aktar speċifiċi għall-identità fiżika, fiżjoloġika, ġenetika, mentali, ekonomika, kulturali jew soċjali jew tal-ġeneru ta’ dik il-persuna;

 

(2a) 'dejta psewdonima' tfisser dejta personali li ma tkunx tista’ tiġi attribwita għal suġġett tad-dejta speċifiku mingħajr l-użu ta’ informazzjoni addizzjonali, dment li tali informazzjoni addizzjonali tinżamm separatament u suġġett għal miżuri tekniċi u organizzattivi biex jiġi żgurat li d-dejta ma tkunx tista' tiġi attribwita;

 

(2b) ‘dejta kriptata’ tfisser dejta personali, li permezz ta’ miżuri ta’ protezzjoni teknoloġika ma tinftihem minn ebda persuna li mhijiex awtorizzata li jkollha aċċess għaliha;

(3) ‘ipproċessar’ tfisser kull operazzjoni jew sett ta’ operazzjonijiet li jsiru fuq dejta personali, b’mezzi awtomatiċi jew mingħajrhom, bħalma huma l-ġbir, ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni, l-istrutturar, il-ħażna, l-adattament jew il-bdil, l-irkupru, il-konsultazzjoni, l-użu, l-iżvelar bi trażmissjoni, tixrid jew li xort’oħra jagħmlu l-ipproċessar disponibbli jew li jġibu allinjament jew taħlita, tħassir jew distruzzjoni;

(3) ‘ipproċessar’ tfisser kull operazzjoni jew sett ta’ operazzjonijiet li jsiru fuq dejta personali, b’mezzi awtomatiċi jew mingħajrhom, bħalma huma l-ġbir, ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni, l-istrutturar, il-ħażna, l-adattament jew il-bdil, l-irkupru, il-konsultazzjoni, l-użu, l-iżvelar bi trażmissjoni, tixrid jew li xort’oħra jagħmlu l-ipproċessar disponibbli jew li jġibu allinjament jew taħlita, tħassir jew distruzzjoni;

 

(3a) 'it-tfassil ta’ profili' tfisser kwalunkwe forma ta’ pproċessar awtomatizzat ta’ dejta personali maħsuba biex tevalwa ċerti aspetti personali relatati ma’ persuna fiżika jew biex tanalizza jew tipprevedi b’mod partikolari l-prestazzjoni fuq ix-xogħol, is-sitwazzjoni ekonomika, il-lokalità, is-saħħa, il-preferenzi personali, l-affidabbiltà jew l-imġiba ta’ dik il-persuna fiżika;

(4) ‘sistema ta’ arkivjar’ tfisser kwalunkwe sett strutturat ta’ dejta personali li jkun aċċessibbli skont kriterji speċifiċi, kemm jekk ċentralizzat, deċentralizzat jew mifrux fuq bażi funzjonali jew ġeografika;

(4) ‘sistema ta’ arkivjar’ tfisser kwalunkwe sett strutturat ta’ dejta personali li jkun aċċessibbli skont kriterji speċifiċi, kemm jekk ċentralizzat, deċentralizzat jew mifrux fuq bażi funzjonali jew ġeografika;

(5) ‘kontrollur’ tfisser persuna fiżika jew ġuridika, awtorità pubblika, aġenzija jew korp ieħor li waħdu jew flimkien ma’ oħrajn jiddetermina l-objettivi, il-kundizzjonijiet u l-mezzi tal-ipproċessar ta’ dejta personali; meta l-objettivi, il-kundizzjonijiet u l-mezzi tal-ipproċessar ikunu ddeterminati mil-liġi tal-Unjoni jew mil-liġi ta’ Stat Membru, il-kontrollur jew il-kriterji speċifiċi tal-ħatra tiegħu jistgħu jkunu stabbiliti mil-liġi tal-Unjoni jew mil-liġi ta’ Stat Membru;

(5) "kontrollur" tfisser il-persuna fiżika jew ġuridika, awtorità pubblika, aġenzija jew korp ieħor li waħdu jew flimkien ma' oħrajn jiddetermina l-objettivi u l-mezzi ta' l-ipproċessar ta' dejta personali; meta l-objettivi u l-mezzi tal-ipproċessar ikunu determinati mil-liġi tal-Unjoni jew mil-liġi tal-Istati Membri, il-kontrollur jew il-kriterji speċifiċi għan-nomina tiegħu jistgħu jiġu stabbiliti bil-liġi tal-Unjoni jew bil-liġi ta’ Stat Membru;

(6) ‘proċessur’ tfisser persuna fiżika jew ġuridika, awtorità pubblika, aġenzija jew korp ieħor li jipproċessa dejta personali f’isem il-kontrollur;

(6) ‘proċessur’ tfisser persuna fiżika jew ġuridika, awtorità pubblika, aġenzija jew korp ieħor li jipproċessa dejta personali f’isem il-kontrollur;

(7) ‘riċevitur’ tfisser persuna fiżika jew ġuridika, awtorità pubblika, aġenzija jew korp ieħor li lilu tiġi żvelata d-dejta;

(7) ‘riċevitur’ tfisser persuna fiżika jew ġuridika, awtorità pubblika, aġenzija jew korp ieħor li lilu tiġi żvelata d-dejta;

 

(7a) ‘parti terza’ tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, awtorità pubblika, aġenzija jew kwalunkwe korp ieħor għajr is-suġġett tad-dejta, il-kontrollur, il-proċessur u l-persuni li, taħt l-awtorità diretta tal-kontrollur jew tal-proċessur, ikunu awtorizzati li jipproċessaw id-dejta;

(8) ‘il-kunsens tas-suġġett tad-dejta’ tfisser indikazzjoni speċifika, infurmata u espliċita tax-xewqa tiegħu mogħtija liberament li biha s-suġġett tad-dejta, jew permezz ta’ dikjarazzjoni jew permezz ta’ azzjoni affermattiva ċara, jaqbel li jsir l-ipproċessar ta’ dejta personali dwaru;

(8) ‘il-kunsens tas-suġġett tad-dejta’ tfisser indikazzjoni speċifika, infurmata u espliċita tax-xewqa tiegħu mogħtija liberament li biha s-suġġett tad-dejta, jew permezz ta’ dikjarazzjoni jew permezz ta’ azzjoni affermattiva ċara, jaqbel li jsir l-ipproċessar ta’ dejta personali dwaru;

(9) 'ksur ta’ dejta personali' tfisser ksur tas-sigurtà li jwassal għal qerda aċċidentali jew illegali, telf, bdil, żvelar mhux awtorizzat ta’, jew aċċess għal, dejta personali trażmessa, maħżuna jew ipproċessata mod ieħor;

(9) 'ksur ta’ dejta personali' tfisser il-qerda aċċidentali jew illegali, telf, bdil, żvelar mhux awtorizzat ta’, jew aċċess għal, dejta personali trażmessa, maħżuna jew ipproċessata mod ieħor;

(10) ‘dejta ġenetika’ tfisser id-dejta kollha, ta’ kwalunkwe tip, li tirrigwarda l-karatteristiċi ta’ individwu li jintirtu jew jinkisbu waqt l-iżvilupp bikri ta’ qabel it-twelid;

(10) ‘dejta ġenetika’ tfisser id-dejta personali kollha, relatata mal-karatteristiċi ġenetiċi ta’ individwu li ntirtet jew inkisbet b’riżultat ta’ analiżi ta’ kampjun bioloġiku mill-individwu kkonċernat, b’mod partikolari l-analiżi kromosomika, l-analiżi tal-aċidu deossiribonuklejku (DNA) jew tal-aċidu ribonuklejku (RNA) jew mill-analiżi ta’ kwalunkwe element ieħor li jippermetti li tinkiseb informazzjoni ekwivalenti;

(11) ‘dejta bijometrika’ tfisser kwalunkwe dejta relatata mal-karatteristiċi fiżiċi, fiżjoloġiċi jew tal-imġiba ta’ individwu li tippermetti l-identifikazzjoni unika tiegħu, bħal immaġni tal-wiċċ, jew dejta dattiloskopika;

(11) ‘dejta bijometrika’ tfisser kwalunkwe dejta personali relatata mal-karatteristiċi fiżiċi, fiżjoloġiċi jew tal-imġiba ta’ individwu li tippermetti l-identifikazzjoni unika tiegħu, bħall-immaġni tal-wiċċ, jew dejta dattiloskopika;

(12) ‘dejta dwar is-saħħa’ tfisser kwalunkwe informazzjoni li għandha x’taqsam mas-saħħa fiżika jew mentali ta’ individwu, jew mal-għoti ta’ servizzi tas-saħħa lill-individwu;

(12) ‘dejta dwar is-saħħa’ tfisser kwalunkwe dejta personali li għandha x’taqsam mas-saħħa fiżika jew mentali ta’ individwu, jew mal-għoti ta’ servizzi tas-saħħa lill-individwu;

(13) ‘stabbiliment ewlieni’ tfisser fir-rigward tal-kontrollur, il-post tal-istabbilment tiegħu fl-Unjoni fejn id-deċiżjonijiet ewlenin dwar l-għanijiet, il-kundizzjonijiet u l-mezzi tal-ipproċessar tad-dejta personali huma meħuda; jekk fl-Unjoni ma tittieħed l-ebda deċiżjoni dwar l-għanijiet, il-kundizzjonijiet u l-mezzi tal-ipproċessar tad-dejta personali, l-istabbilment ewlieni huwa l-post fejn isiru l-attivitajiet ta’ pproċessar ewlenin fil-kuntest tal-attivitajiet ta’ stabbilment ta’ kontrollur fl-Unjoni. Fir-rigward tal-proċessur, ‘stabbilment ewlieni’ tfisser il-post tal-amministrazzjoni ċentrali tiegħu fl-Unjoni;

(13) 'stabbiliment ewlieni' tfisser il-post tal-istabbilment tal-impriża jew tal-grupp ta' impriżi fl-Unjoni, sew jekk kontrollur sew jekk proċessur, fejn id-deċiżjonijiet ewlenin dwar l-għanijiet, il-kundizzjonijiet u l-mezzi tal-ipproċessar tad-dejta personali huma meħuda. Il-kriterji oġġettivi li ġejjin jistgħu jitqiesu fost oħrajn: il-post tas-sede tal-kontrollur jew tal-proċessur; il-post tal-entità fi ħdan grupp ta' impriżi li tinsab fl-aħjar pożizzjoni f'termini ta' funzjonijiet maniġerjali u responsabbiltajiet amministrattivi biex tittratta u tinforza r-regoli kif stabbiliti f'dan ir-Regolament; il-post fejn attivitajiet maniġerjali effettivi u reali huma eżerċitati, u li jiddeterminaw l-ipproċessar tad-dejta permezz ta’ arranġamenti stabbli.

(14) ‘rappreżentant’ tfisser kull persuna fiżika jew ġuridika stabbilita fl-Unjoni li, maħtura b’mod espliċitu mill-kontrollur, taġixxi u tista’ tkun indirizzata minn kwalunkwe awtorità ta’ superviżjoni u korpi oħrajn fl-Unjoni minflok il-kontrollur, fir-rigward tal-obbligi tal-kontrollur taħt dan ir-Regolament;

(14) ‘rappreżentant’ tfisser kull persuna fiżika jew ġuridika stabbilita fl-Unjoni li, maħtura b’mod espliċitu mill-kontrollur, tirrappreżenta lill-kontrollur, fir-rigward tal-obbligi tal-kontrollur taħt dan ir-Regolament;

(15) ‘impriża’ tfisser kull entità impenjata f’attività ekonomika, irrispettivament mill-forma legali tagħha, u b’hekk tinkludi, b’mod partikolari, persuni fiżiċi u ġuridiċi, sħubiji jew assoċjazzjonijiet regolarment impenjati f’attività ekonomika;

(15) ‘impriża’ tfisser kull entità impenjata f’attività ekonomika, irrispettivament mill-forma legali tagħha, u b’hekk tinkludi, b’mod partikolari, persuni fiżiċi u ġuridiċi, sħubiji jew assoċjazzjonijiet regolarment impenjati f’attività ekonomika;

(16) ‘grupp ta’ impriżi’ tfisser impriża li tikkontrolla u l-impriżi kkontrollati minnha;

(16) ‘grupp ta’ impriżi’ tfisser impriża li tikkontrolla u l-impriżi kkontrollati minnha;

(17) ‘regoli korporattivi vinkolanti’ tfisser politiki ta’ protezzjoni tad-dejta personali osservati minn kontrollur jew proċessur stabbilit fit-territorju ta’ Stat Membru tal-Unjoni għat-trasferimenti jew sett ta’ trasferimenti ta’ dejta personali lil kontrollur jew proċessur f’pajjiż terz wieħed jew aktar fi grupp ta’ impriżi;

(17) ‘regoli korporattivi vinkolanti’ tfisser politiki ta’ protezzjoni tad-dejta personali osservati minn kontrollur jew proċessur stabbilit fit-territorju ta’ Stat Membru tal-Unjoni għat-trasferimenti jew sett ta’ trasferimenti ta’ dejta personali lil kontrollur jew proċessur f’pajjiż terz wieħed jew aktar fi grupp ta’ impriżi;

(18) ‘minorenni’ tfisser kull persuna taħt it-18-il sena;

(18) ‘minorenni’ tfisser kull persuna taħt it-18-il sena;

(19) ‘awtorità ta’ superviżjoni’ tfisser awtorità pubblika stabbilita minn Stat Membru skont l-Artikolu 46.

(19) ‘awtorità ta’ superviżjoni’ tfisser awtorità pubblika stabbilita minn Stat Membru skont l-Artikolu 46.

Emenda  99

Proposta għal regolament

Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Prinċipji relatati mal-ipproċessar tad-dejta personali

Prinċipji relatati mal-ipproċessar tad-dejta personali

1. Id-dejta personali għandha tkun:

1. Id-dejta personali għandha tkun:

(a) ipproċessata legalment, ġustament u b’mod trasparenti fir-rigward tas-suġġett tad-dejta;

(a) ipproċessata legalment, ġustament u b’mod trasparenti fir-rigward tas-suġġett tad-dejta (legalità, ġustizzja u trasparenza);

(b) miġbura għal finijiet speċifiċi, espliċiti u leġittimi u mhux ipproċessata ulterjorment b’mod li ma jkunx kompatibbli ma’ dawk il-finijiet;

(b) miġbura għal finijiet speċifiċi, espliċiti u leġittimi u mhux ipproċessata ulterjorment b’mod li ma jkunx kompatibbli ma’ dawk il-finijiet (limitazzjoni tal-iskop);

(c) adegwata, rilevanti u limitata għall-minimu meħtieġ fir-rigward tal-għanijiet li għalihom tkun ipproċessata; din għandha tkun ipproċessata biss jekk, u sakemm, l-għanijiet ma setgħux jintlaħqu bl-ipproċessar ta’ informazzjoni li ma tinvolvix dejta personali;

(c) adegwata, rilevanti u limitata għall-minimu meħtieġ fir-rigward tal-għanijiet li għalihom tkun ipproċessata; din għandha tkun ipproċessata biss jekk, u sakemm, l-għanijiet ma setgħux jintlaħqu bl-ipproċessar ta’ informazzjoni li ma tinvolvix dejta personali (minimizzazzjoni tad-dejta);

(d) eżatta u miżmuma aġġornata; għandu jsir dak kollu raġonevoli biex ikun żgurat li dejta personali li ma tkunx eżatta, meħud kont tal-finijiet li għalihom tiġi pproċessata, titħassar jew tissewwa mingħajr dewmien;

(d) eżatta u, meta jkun meħtieġ, miżmuma aġġornata; għandu jsir dak kollu raġonevoli biex ikun żgurat li dejta personali li ma tkunx eżatta, meħud kont tal-finijiet li għalihom tiġi pproċessata, titħassar jew tissewwa mingħajr dewmien (eżattezza);

(e) miżmuma b’mod li tippermetti l-identifikazzjoni tas-suġġetti tad-dejta għal mhux aktar milli jkun meħtieġ għall-finijiet li għalihom tiġi pproċessata d-dejta personali ; id-dejta personali tista’ tinħażen għal perjodi itwal sakemm id-dejta tiġi pproċessata unikament għal għanijiet ta’ riċerka storika, xjentifika jew ta’ statistika skont ir-regoli u l-kundizzjonijiet tal-Artikolu 83 u jekk titwettaq reviżjoni perjodika biex tiġi vvalutata l-ħtieġa li titkompla l-ħażna;

(e) miżmuma b’mod li tippermetti l-identifikazzjoni diretta jew indiretta tas-suġġetti tad-dejta għal mhux aktar milli jkun meħtieġ għall-finijiet li għalihom tiġi pproċessata d-dejta personali; id-dejta personali tista’ tinħażen għal perjodi itwal sakemm id-dejta tiġi pproċessata unikament għal għanijiet ta’ riċerka storika, xjentifika jew ta’ statistika jew għal skopijiet ta' arkivju skont ir-regoli u l-kundizzjonijiet tal-Artikoli 83 u 83a u jekk titwettaq reviżjoni perjodika biex tiġi vvalutata l-ħtieġa li titkompla l-ħażna, u, jekk xieraq, miżuri tekniċi u organizzattivi jiġu implimentati biex jiġi limitat l-aċċess għad-dejta għal dawn l-iskopijiet biss (minimizzazzjoni tal-ħżin);

 

(ea) ipproċessata b'mod li effettivament tippermetti li s-suġġett tad-dejta jeżerċita d-drittijiet tiegħu (effettività);

 

(eb) ipproċessata b'mod li tipproteġi mill-ipproċessar mhux awtorizzat jew illeċitu u mit-telf, il-qerda jew il-ħsara aċċidentali, bl-użu ta’ miżuri tekniċi jew organizzativi xierqa (integrità);

(f) ipproċessata taħt ir-responsabbiltà u l-obbligu tal-kontrollur, li għandu jiżgura u juri għal kull operazzjoni ta’ pproċessar il-konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament.

(f) ipproċessata taħt ir-responsabbiltà u l-obbligu tal-kontrollur, li għandu jiżgura u jkun jista' juri l-konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament (responsabilità).

––Emenda                  100

Proposta għal regolament

Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Legalità tal-ipproċessar

Legalità tal-ipproċessar

1. L-ipproċessar tad-dejta personali għandu jkun legali biss jekk u sal-punt li tapplika mill-inqas waħda minn dawn li ġejjin:

1. L-ipproċessar tad-dejta personali għandu jkun legali biss jekk u sal-punt li tapplika mill-inqas waħda minn dawn li ġejjin:

(a) is-suġġett tad-dejta ta l-kunsens tiegħu għall-ipproċessar tad-dejta personali tiegħu għal għan speċifiku wieħed jew aktar;

(a) is-suġġett tad-dejta ta l-kunsens tiegħu għall-ipproċessar tad-dejta personali tiegħu għal għan speċifiku wieħed jew aktar;

(b) l-ipproċessar huwa meħtieġ għat-twettiq ta’ kuntratt li għalih is-suġġett tad-dejta huwa parti jew sabiex jittieħdu passi fuq talba tas-suġġett tad-dejta qabel ma jidħol f’kuntratt;

(b) l-ipproċessar huwa meħtieġ għat-twettiq ta’ kuntratt li għalih is-suġġett tad-dejta huwa parti jew sabiex jittieħdu passi fuq talba tas-suġġett tad-dejta qabel ma jidħol f’kuntratt;

(c) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-konformità ma’ obbligu legali li għalih huwa soġġett il-kontrollur;

(c) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-konformità ma’ obbligu legali li għalih huwa soġġett il-kontrollur;

(d) l-ipproċessar huwa meħtieġ sabiex ikunu protetti l-interessi vitali tas-suġġett tad-dejta;

(d) l-ipproċessar huwa meħtieġ sabiex ikunu protetti l-interessi vitali tas-suġġett tad-dejta;

(e) l-ipproċessar huwa meħtieġ għat-twettiq ta’ kompitu li jsir fl-interess pubbliku jew fl-eżerċizzju ta’ awtorità uffiċjali mogħtija lill-kontrollur;

(e) l-ipproċessar huwa meħtieġ għat-twettiq ta’ kompitu li jsir fl-interess pubbliku jew fl-eżerċizzju ta’ awtorità uffiċjali mogħtija lill-kontrollur;

(f) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-għanijiet tal-interessi leġittimi segwiti minn kontrollur, ħlief meta dawn l-interessi huma megħluba mill-interessi jew id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-suġġett tad-dejta li jeħtieġu l-protezzjoni tad-dejta personali, b’mod partikolari meta s-suġġett tad-dejta ijkun minorenni. Dan m’għandux japplika għall-ipproċessar li jsir minn awtoritajiet pubbliċi fit-twettiq tal-kompiti tagħhom.

(f) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-għanijiet tal-interessi leġittimi segwiti mill-kontrollur jew, fil-każ ta' żvelar, mit-terza parti li lilha tiġi żvelata d-dejta, u li jissodisfaw l-aspettattivi raġonevoli tas-suġġett tad-dejta abbażi tar-relazzjoni tiegħu mal-kontrollur, ħlief meta dawn l-interessi huma megħluba mill-interessi jew id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-suġġett tad-dejta li jeħtieġu l-protezzjoni tad-dejta personali. Dan m’għandux japplika għall-ipproċessar li jsir minn awtoritajiet pubbliċi fit-twettiq tal-kompiti tagħhom.

2. L-ipproċessar ta’ dejta personali li huwa neċessarju għall-fini ta’ riċerka storika, statistika jew xjentifika għandu jkun legali soġġett għall-kundizzjonijiet u s-salvagwardji msemmija fl-Artikolu 83.

2. L-ipproċessar ta’ dejta personali li huwa neċessarju għall-fini ta’ riċerka storika, statistika jew xjentifika għandu jkun legali soġġett għall-kundizzjonijiet u s-salvagwardji msemmija fl-Artikolu 83.

3. Il-bażi tal-ipproċessar imsemmi fil-punti (c) u (e) tal-paragrafu 1 għandu jkun ipprovdut:

3. Il-bażi tal-ipproċessar imsemmi fil-punti (c) u (e) tal-paragrafu 1 għandu jkun ipprovdut:

(a) fil-liġi tal-Unjoni, jew

(a) fil-liġi tal-Unjoni, jew

(b) fil-liġi tal-Istat Membru li għaliha huwa soġġett il-kontrollur.

(b) fil-liġi tal-Istat Membru li għaliha huwa soġġett il-kontrollur.

Il-liġi tal-Istat Membru għandha tissodisfa għan ta’ interess pubbliku jew għandha tkun meħtieġa għall-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet tal-oħrajn, tirrispetta l-essenza tad-dritt għall-protezzjoni tad-dejta personali u tkun proporzjonata mal-għan leġittimu segwit.

Il-liġi tal-Istat Membru għandha tissodisfa għan ta’ interess pubbliku jew għandha tkun meħtieġa għall-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet tal-oħrajn, tirrispetta l-essenza tad-dritt għall-protezzjoni tad-dejta personali u tkun proporzjonata mal-għan leġittimu segwit. Fil-limiti ta' dan ir-Regolament, il-liġi tal-Istat Membru tista' tipprevedi dettalji tal-legalità tal-ipproċessar, b’mod partikolari fir-rigward tal-kontrollur tad-dejta, l-iskop tal-ipproċessar u l-limitazzjoni tal-iskop, in-natura tad-dejta u s-suġġett tad-dejta, il-miżuri u l-proċeduri tal-ipproċessar, ir-riċevituri u l-perjodu ta’ ħżin.

4. Fejn l-għan tal-ipproċessar ulterjuri mhuwiex kompatibbli ma’ dak li għalih inġabret id-dejta personali, l-ipproċessar għandu jkollu bażi legali tal-inqas f’waħda mir-raġunijiet imsemmija fil-punti (a) sa (e) tal-paragrafu 1. Dan għandu japplika b’mod speċjali għal kwalunkwe bidla fit-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali ta’ kuntratt.

 

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-kundizzjonijiet imsemmija fil-punt (f) tal-paragrafu 1 għal diversi setturi u sitwazzjonijiet ta’ pproċessar tad-dejta, inkluż fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali li tirrigwarda lil minorenni.

 

Emenda  101

Proposta għal regolament

Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Kundizzjonijiet għall-kunsens

Kundizzjonijiet għall-kunsens

1. Il-kontrollur għandu jġorr l-oneru tal-prova għall-kunsens tas-suġġett tad-dejta għall-ipproċessar tad-dejta personali tiegħu għal għanijiet speċifikati.

1. Meta l-ipproċessar huwa bbażat fuq il-kunsens, il-kontrollur għandu jġorr l-oneru tal-prova għall-kunsens tas-suġġett tad-dejta għall-ipproċessar tad-dejta personali tiegħu għal għanijiet speċifikati.

2. Jekk il-kunsens tas-suġġett tad-dejta għandu jingħata fil-kuntest ta’ dikjarazzjoni bil-miktub li tirrigwarda wkoll kwistjoni oħra, ir-rekwiżit biex jingħata kunsensgħandu jiġi ppreżentat b’mod li jintgħaraf fid-dehra tiegħu minn din il-kwistjoni l-oħra.

2. Jekk il-kunsens tas-suġġett tad-dejta għandu jingħata fil-kuntest ta' dikjarazzjoni bil-miktub li tirrigwarda wkoll kwistjoni oħra, ir-rekwiżit biex jingħata kunsens għandu jiġi ppreżentat b'mod li jintgħaraf ċar fid-dehra tiegħu minn din il-kwistjoni l-oħra. Dispożizzjonijiet dwar il-kunsens tas-suġġett tad-dejta li huma parzjalment bi vjolazzjoni ta' dan ir-Regolament huma għalkollox nulli.

3. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt li jirtira l-kunsens tiegħu fi kwalunkwe ħin. L-irtirar tal-kunsens ma għandux jaffettwa l-legalità tal-ipproċessar ibbażat fuq kunsens qabel l-irtirar tiegħu.

3. Minkejja bażijiet legali oħra għall-ipproċessar, is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt li jirtira l-kunsens tiegħu fi kwalunkwe ħin. L-irtirar tal-kunsens ma għandux jaffettwa l-legalità tal-ipproċessar ibbażat fuq kunsens qabel l-irtirar tiegħu. Għandu jkun faċli li jiġi rtirat kunsens daqkemm li jingħata. Is-suġġett tad-dejta għandhu jkun infurmat mill-kontrollur jekk l-irtirar tal-kunsens jistax jirriżulta fit-terminazzjoni tas-servizzi pprovduti jew tar-relazzjoni mal-kontrollur.

4. Il-kunsens ma għandux jipprovdi bażi legali għall-ipproċessar, meta jkun hemm nuqqas ta’ bilanċ sinifikanti bejn il-pożizzjoni tas-suġġett tad-dejta u l-kontrollur.

4. Il-kunsens għandu jkun limitat fl-iskop u għandu jitlef il-validità tiegħu meta l-iskop ma jibqax jeżisti jew malli l-ipproċessar ta' dejta personali ma jibqax meħtieġ biex jintlaħaq l-iskop li għalih ġiet miġbura oriġinarjament. L-eżekuzzjoni ta’ kuntratt jew il-provvediment ta’ servizz ma għandux ikun magħmul dipendenti fuq il-kunsens għall-ipproċessar tad-dejta li mhix neċessarja għat-twettiq tal-kuntratt jew il-provvediment tas-servizz skont l-Artikolu 6(1)(b).

–Emenda                    102

Proposta għal regolament

Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Ipproċessar tad-dejta personali ta’ minorenni

Ipproċessar tad-dejta personali ta’ minorenni

1. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, fir-rigward tal-offerta ta’ servizzi minn soċjetà tal-informazzjoni direttament lil minorenni, l-ipproċessar tad-dejta personali ta’ minorenni taħt it-13-il sena għandu jkun legali biss jekk u sal-punt li l-kunsens jingħata mill-ġenitur jew il-kustodju tal-minorenni. Il-kontrollur għandu jagħmel kull sforz raġonevoli sabiex jikseb il-kunsens verifikabbli, filwaqt li jieħu in konsiderazzjoni t-teknoloġija disponibbli.

1. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, fir-rigward tal-offerta ta’ prodotti jew servizzi direttament lil minorenni, l-ipproċessar tad-dejta personali ta’ minorenni taħt it-13-il sena għandu jkun legali biss jekk u sal-punt li l-kunsens jingħata mill-ġenitur jew il-gwardjan legali tal-minorenni. Il-kontrollur għandu jagħmel kull sforz raġonevoli sabiex jivverifika tali kunsens, filwaqt li jieħu in konsiderazzjoni t-teknoloġija disponibbli mingħajr ma jikkawża pproċessar ta’ dejta personali li altrimenti ma jkunx neċessarju.

 

1a. Informazzjoni pprovduta lil minorenni, lill-ġenituri u lill-gwardjani legali sabiex jiġi espress kunsens, inkluż dwar il-kollezzjoni tal-kontrollur u l-użu ta' dejta personali, għandha tingħata b'lingwa ċara u xierqa lir-riċevituri intenzjonati.

2. Il-paragrafu 1 m’għandux jaffettwa l-kuntratt legali ġenerali tal-Istati Membri bħar-regoli dwar il-validità, il-formazzjoni jew l-effett ta’ kuntratt fir-rigward ta’ minorenni.

2. Il-paragrafu 1 m’għandux jaffettwa l-kuntratt legali ġenerali tal-Istati Membri bħar-regoli dwar il-validità, il-formazzjoni jew l-effett ta’ kuntratt fir-rigward ta’ minorenni.

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 86 għall-finijiet li tispeċifika ulterjorment il-kriterji u r-rekwiżitigħall-metodi biex jinkiseb il-kunsens verifikabbli msemmi fil-paragrafu 1. Meta tagħmel dan, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-miżuri speċifiċi, għal mikroimpriżi, impriżi żgħar u ta’ daqs medju.

3. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu jiġi fdat bil-kompitu li joħroġ linji gwida, rakkomandazzjonijiet u l-aħjar prattiki għall-metodi biex jiġi verifikat il-kunsens imsemmi fil-paragrafu 1, f'konformità mal-Artikolu 66.

4. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixi forom standard għal metodi speċifiċi biex jinkiseb il-kunsens verifikabbli msemmi fil-paragrafu 1. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 87(2).

 

Emenda  103

Proposta għal regolament

Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Ipproċessar ta’ kategoriji speċjali ta’ dejta personali

Kategoriji speċjali ta’ data

1. L-ipproċessar ta’ dejta personali, li tiżvela r-razza jew l-oriġini etnika, l-opinjonijiet politiċi, ir-reliġjon jew it-twemmin, is-sħubija fi trejdjunjins, u l-ipproċessar ta’ dejta ġenetika jew dejta dwar is-saħħa jew il-ħajja sesswali jew sentenzi kriminali jew miżuri relatati ta’ sigurtà għandu jkun ipprojbit.

1. L-ipproċessar ta’ dejta personali, li tiżvela r-razza jew l-oriġini etnika, l-opinjonijiet politiċi, ir-reliġjon jew it-twemmin filosofiku, l-orjentazzjoni sesswali jew l-identità tal-ġeneru, is-sħubija u l-attivitajiet fi trejdjunjins, u l-ipproċessar ta’ dejta ġenetika jew bijometrika jew dejta dwar is-saħħa jew il-ħajja sesswali, sanzjonijiet amministrattivi, sentenzi tal-qorti jew offiżi kriminali jew suspettati jew miżuri relatati ta’ sigurtà għandu jkun ipprojbit.

 

2. Il-paragrafu 1 ma għandux japplika fejn:

2. Il-paragrafu 1 ma għandux japplika jekk japplika wieħed minn dawn li ġejjin:

(a) is-suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens għall-ipproċessar ta’ dik id-dejta personali, soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 7 u 8, għajr meta l-liġi tal-Unjoni jew il-liġi ta’ Stat Membru tipprovdi li l-projbizzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ma tistax titneħħa mis-suġġett tad-dejta; jew

(a) is-suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens għall-ipproċessar ta’ dik id-dejta personali għal skop speċifiku wieħed jew aktar, soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 7 u 8, għajr meta l-liġi tal-Unjoni jew il-liġi ta’ Stat Membru tipprovdi li l-projbizzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ma tistax titneħħa mis-suġġett tad-dejta.

 

(aa) l-ipproċessar huwa meħtieġ għat-twettiq jew l-eżekuzzjoni ta’ kuntratt li għalih is-suġġett tat-dejta huwa parti jew sabiex jittieħdu passi fuq it-talba tas-suġġett tad-dejta qabel ma jidħol f’kuntratt;

(b) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-għanijiet ta’ twettiq tal-obbligi u l-eżerċitar ta’ drittijiet speċifiċi tal-kontrollur fil-qasam tal-liġi tax-xogħol safejn dan ikun awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni jew mil-liġi ta’ Stat Membru li tipprovdi għal salvagwardji adegwati; jew

(b) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-għanijiet ta’ twettiq tal-obbligi u l-eżerċitar ta’ drittijiet speċifiċi tal-kontrollur fil-qasam tal-liġi tax-xogħol safejn dan ikun awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni jew mil-liġi ta’ Stat Membru jew minn ftehimiet kollettivi bil-provvediment ta' salvagwardji adegwati għad-drittijiet fundamentali u l-interessi tas-suġġett tad-dejta bħad-dritt għan-nondiskriminazzjoni suġġett għall-kundizzjonijiet u s-salvagwardji msemmija fl-Artikolu 82; jew

(c) l-ipproċessar huwa meħtieġ sabiex ikunu protetti l-interessi vitali tas-suġġett tad-dejta jew ta’ persuna oħra meta s-suġġett tad-dejta ma jkunx fiżikament jew legalment kapaċi li jagħti l-kunsens; jew

(c) l-ipproċessar huwa meħtieġ sabiex ikunu protetti l-interessi vitali tas-suġġett tad-dejta jew ta’ persuna oħra meta s-suġġett tad-dejta ma jkunx fiżikament jew legalment kapaċi li jagħti l-kunsens; jew

(d) l-ipproċessar isir waqt l-attivitajiet leġittimi tagħha b’salvagwardji xierqa minn fondazzjoni, assoċjazzjoni jew kwalunkwe korp ieħor mingħajr skop ta’ qligħ b’għan politiku, filosofiku, reliġjuż jew trejdjunjonistiku u bil-kundizzjoni li l-ipproċessar huwa relatat biss mal-membri jew ex-membri tal-korp jew ma’ persuni li għandhom kuntatt regolari miegħu b’konnessjoni mal-għanijiet tiegħu u li d-dejta ma tkunx żvelata barra dak il-korp mingħajr il-kunsens tas-suġġetti tad-dejta; jew

(d) l-ipproċessar isir waqt l-attivitajiet leġittimi tagħha b’salvagwardji xierqa minn fondazzjoni, assoċjazzjoni jew kwalunkwe korp ieħor mingħajr skop ta’ qligħ b’għan politiku, filosofiku, reliġjuż jew trejdjunjonistiku u bil-kundizzjoni li l-ipproċessar huwa relatat biss mal-membri jew ex-membri tal-korp jew ma’ persuni li għandhom kuntatt regolari miegħu b’konnessjoni mal-għanijiet tiegħu u li d-dejta ma tkunx żvelata barra dak il-korp mingħajr il-kunsens tas-suġġetti tad-dejta; jew

(e) l-ipproċessar huwa relatat ma’ dejta personali li b’mod ċar tkun saret pubblika mis-suġġett tad-dejta; jew

(e) l-ipproċessar huwa relatat ma’ dejta personali li b’mod ċar tkun saret pubblika mis-suġġett tad-dejta; jew

(f) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-istabbiliment, l-eżerċizzju jew id-difiża ta’ talbiet legali; jew

(f) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-istabbiliment, l-eżerċizzju jew id-difiża ta’ talbiet legali; jew

(g) l-ipproċessar huwa meħtieġ għat-twettiq ta’ kompitu li jsir fl-interess pubbliku, fuq il-bażi tal-liġi tal-Unjoni, jew tal-liġi tal-Istat Membru, li għandha tipprovdi miżuri xierqa sabiex tissalvagwardja l-interessi leġittimi tas-suġġett tad-dejta; jew

(g) l-ipproċessar huwa meħtieġ għat-twettiq ta’ kompitu li jsir fl-interess pubbliku għal raġunijiet ta' interess pubbliku kbir, fuq il-bażi tal-liġi tal-Unjoni, jew tal-liġi tal-Istat Membru, li għandha tkun proporzjonata mal-għan segwit, tirrispetta l-essenza tad-dritt għall-protezzjoni tad-dejta u tipprovdi miżuri xierqa sabiex tissalvagwardja d-drittijiet fundamentali u l-interessi tas-suġġett tad-dejta; jew

(h) l-ipproċessar ta’ dejta li tirrigwarda s-saħħa huwa meħtieġ għal skopijiet ta’ saħħa u soġġett għall-kundizzjonijiet u s-salvagwardji msemmija fl-Artikolu 81; jew

(h) l-ipproċessar ta’ dejta li tirrigwarda s-saħħa huwa meħtieġ għal skopijiet ta’ saħħa u soġġett għall-kundizzjonijiet u s-salvagwardji msemmija fl-Artikolu 81; jew

(i) l-ipproċessar huwa meħtieġ għal għanijiet ta’ storja, statistika jew riċerka xjentifika soġġett għall-kundizzjonijiet u s-salvagwardji msemmija fl-Artikolu 83; jew

(i) l-ipproċessar huwa meħtieġ għal għanijiet ta’ storja, statistika jew riċerka xjentifika soġġett għall-kundizzjonijiet u s-salvagwardji msemmija fl-Artikolu 83; jew

 

(ia) l-ipproċessar huwa meħtieġ għal serviizi ta' arkivju soġġett għall-kundizzjonijiet u s-salvagwardji msemmija fl-Artikolu 83a. jew

(j) l-ipproċessar ta’ dejta relatata ma’ kundanni kriminali jew miżuri ta’ sigurtà relatati għandu jsir taħt il-kontroll ta’ awtorità uffiċjali jew fejn l-ipproċessar ikun neċessarju għal konformità ma’ obbligu legali jew regolatorju li jkun soġġett għalih il-kontrollur, jew għat-twettiq ta’ ħidma mwettqa għal raġunijiet importanti ta’ interess pubbliku, u sakemm jiġi awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni jew il-liġi tal-Istat Membru li qiegħed jipprovdi għas-salvagwardji xierqa. Reġistru komplet ta’ kundanni kriminali għandu jinżamm biss taħt il-kontroll ta’ awtorità uffiċjali.

(j) l-ipproċessar ta’ dejta relatata ma’ sanzjonijiet amministrattivi, sentenzi, offiżi kriminali, kundanni jew miżuri ta’ sigurtà relatati għandu jsir taħt il-kontroll ta’ awtorità uffiċjali jew fejn l-ipproċessar ikun neċessarju għal konformità ma’ obbligu legali jew regolatorju li jkun soġġett għalih il-kontrollur, jew għat-twettiq ta’ ħidma mwettqa għal raġunijiet importanti ta’ interess pubbliku, u sakemm jiġi awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni jew il-liġi tal-Istat Membru li qiegħed jipprovdi għas-salvagwardji xierqa għad-drittijiet fundamentali u l-interessi tas-suġġett tad-dejta. Kwalunkwe reġistru ta’ kundanni kriminali għandu jinżamm biss taħt il-kontroll ta’ awtorità uffiċjali.

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-kriterji, il-kundizzjonijiet u s-salvagwardji xierqa għall-ipproċessar tal-kategoriji speċjali ta’ dejta personali msemmija fil-paragrafu 1 u l-eżenzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 2.

3. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu jiġi fdat bil-kompitu li joħroġ linji gwida, rakkomandazzjonijiet u l-aħjar prattiki għall-ipproċessar tal-kategoriji speċjali ta' dejta personali msemmija fil-paragrafu 1 u l-eżenzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 2, f'konformità mal-Artikolu 66.

–––Emenda                104

Proposta għal regolament

Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Jekk id-dejta pproċessata minn kontrollur ma tippermettix lill-kontrollur jidentifika persuna fiżika, il-kontrollur m’għandux ikun obbligat li jakkwista informazzjoni addizzjonali sabiex jidentifika s-suġġett tad-dejta għall-iskop uniku li jikkonforma ma’ xi dispożizzjoni minn dan ir-Regolament.

1. Jekk id-dejta pproċessata minn kontrollur ma tippermettix lill-kontrollur jew lill-proċessur jidentifika direttament jew indirettament persuna fiżika, jew tikkonsisti biss minn dejta relatata ma’ psewdonomi, il-kontrollur m’għandux jipproċessa jew jakkwista informazzjoni addizzjonali sabiex jidentifika s-suġġett tad-dejta għall-iskop uniku li jikkonforma ma’ xi dispożizzjoni minn dan ir-Regolament.

 

2. Fejn il-kontrollur tad-dejta ma jkunx kapaċi jkun konformi ma' dispożizzjoni ta' dan ir-Regolament minħabba l-paragrafu 1, il-kontrollur ma għandux ikun obbligat ikun konformi ma' dik id-dispożizzjoni partikolari ta' dan ir-Regolament. Fejn bħala konsegwenza l-kontrollur tad-dejta ma jkunx kapaċi jkun konformi ma' talba tas-suġġett tad-dejta, huwa għandu jinforma lis-suġġett tad-dejta dwar dan.

Emenda  105

Proposta għal regolament

Artikolu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 10a

 

Prinċipji ġenerali għad-drittijiet tas-suġġetti tad-dejta

 

1. Il-bażi tal-protezzjoni tad-dejta hija drittijiet ċari u mhux ambigwi għas-suġġett tad-dejta fir-rigward tal-kontrollur tad-dejta. Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament għandhom l-għan li jsaħħu, jiċċaraw, jiggarantixxu u fejn xieraq, jikkodifikaw, dawn id-drittijiet.

 

2. Tali drittijiet jinkludu, fost oħrajn, il-provvediment ta’ informazzjoni ċara u li tinftiehem faċilment dwar l-ipproċessar tad-dejta personali tiegħu, id-dritt għall-aċċess, rettifika u tħassir tad-dejta tiegħu, id-dritt għall-ksib ta' dejta, id-dritt ta’ oġġezzjoni għall-klassifikazzjoni tad-dejta skont profili mfassla, id-dritt li jressaq ilment mal-awtorità kompetenti tal-protezzjoni tad-dejta u li jibda proċedimenti legali kif ukoll id-dritt għal kumpens u d-danni li jirriżultaw minn operazzjoni ta' pproċessar illegali. Tali drittijiet għandhom, b'mod ġenerali, jiġu eżerċitati mingħajr ħlas. Il-kontrollur tad-dejta għandu jwieġeb għal talbiet mis-suġġett tad-dejta fi żmien raġonevoli.

Emenda  106

Proposta għal regolament

Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Il-kontrollur għandu jkollu politiki trasparenti u aċċessibbli faċilment fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali u għall-eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġetti tad-dejta.

1. Il-kontrollur għandu jkollu politiki konċiżi, trasparenti, ċari u aċċessibbli faċilment fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali u għall-eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġetti tad-dejta.

2. Il-kontrollur għandu jipprovdi kull informazzjoni u kull komunikazzjoni relatata mal-ipproċessar ta’ dejta personali lis-suġġett tad-dejta f’forma li tinftiehem, permezz ta’ lingwaġġ ċar u ħafif, adattat għas-suġġett tad-dejta, b’mod partikolari għal informazzjoni indirizzata speċifikament lil minorenni.

2. Il-kontrollur għandu jipprovdi kull informazzjoni u kull komunikazzjoni relatata mal-ipproċessar ta’ dejta personali lis-suġġett tad-dejta f’forma li tinftiehem, permezz ta’ lingwaġġ ċar u ħafif, b’mod partikolari għal informazzjoni indirizzata speċifikament lil minorenni.

Emenda  107

Proposta għal regolament

Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Il-kontrollur għandu jistabbilixxi proċeduri għall-għoti tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 14 u għall-eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġetti tad-dejta msemmija fl-Artikou 13 u l-Artikoli15 sa 19. Il-kontrollur għandu jipprovdi b’mod partikolari mekkaniżmi li jiffaċilitaw it-talba għall-azzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 13 u l-Artikoli 15 sa 19. Meta d-dejta personali tkun ipproċessata b’mezzi awtomatizzati, il-kontrollur għandu jipprovdi wkoll mezzi sabiex it-talbiet isiru b’mod elettroniku.

1. Meta d-dejta personali tkun ipproċessata b’mezzi awtomatizzati, il-kontrollur għandu jipprovdi wkoll mezzi sabiex it-talbiet isiru b’mod elettroniku, fejn ikun possibbli.

2. Il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett tad-dejta mingħajr dewmien u, sa mhux aktar minn xahar minn meta jirċievi t-talba, jekk ittieħdetx jew le xi azzjoni skont l-Artikoliu 13 u l-Artikoli 15 sa 19 u biex jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa. Dan il-perjodu jista’ jittawwal b’xahar ieħor, jekk diversi suġġetti tad-dejta jeżerċitaw id-dritt tagħhom u l-kooperazzjoni tagħhom hija meħtieġa sa punt raġonevoli biex jiġi evitat sforz sproporzjonat u mhux meħtieġ min-naħa tal-kontrollur. Din l-informazzjoni għandha tingħata bil-miktub. Meta s-suġġett tad-dejta jagħmel it-talba f’forma elettronika, l-informazzjoni għandha tiġi pprovduta f’forma elettronika, sakemm ma jkunx mitlub mod ieħor mis-suġġett tad-dejta.

2. Il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett tad-dejta mingħajr dewmien żejjed u, sa mhux aktar minn 40 jum minn meta jirċievi t-talba, jekk itteħdetx jew le xi azzjoni skont l-Artikolu 13 u l-Artikoli 15 sa 19 u biex jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa. Dan il-perjodu jista’ jittawwal b’xahar ieħor, jekk diversi suġġetti tad-dejta jeżerċitaw id-dritt tagħhom u l-kooperazzjoni tagħhom hija meħtieġa sa punt raġonevoli biex jiġi evitat sforz sproporzjonat u mhux meħtieġ min-naħa tal-kontrollur. Din l-informazzjoni għandha tingħata bil-miktub u, fejn possibbli, il-kontrollur jista’ jipprovdi aċċess mill-bogħod (remote access) għal sistema sikura li tipprovdi lis-suġġett tad-dejta b’aċċess dirett għad-dejta personali tiegħu. Meta s-suġġett tad-dejta jagħmel it-talba f’forma elettronika, l-informazzjoni għandha tiġi pprovduta f’forma elettronika, fejn ikun possibbli, sakemm ma jkunx mitlub mod ieħor mis-suġġett tad-dejta.

3. Jekk il-kontrollur jirrifjuta li jieħu azzjoni fuq it-talba tas-suġġett tad-dejta, il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett tad-dejta dwar ir-raġunijiet għar-rifjut u dwar il-possibbiltajiet li jressaq ilment lill-awtorità ta’ superviżjoni u li jfittex rimedju ġudizzjarju.

3. Jekk il-kontrollur ma jiħux azzjoni fuq it-talba tas-suġġett tad-dejta, il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett tad-dejta dwar ir-raġunijiet għan-nuqqas ta' azzjoni u dwar il-possibbiltajiet li jressaq ilment lill-awtorità ta’ superviżjoni u li jfittex rimedju ġudizzjarju.

4. L-informazzjoni u l-azzjonijiet meħuda fuq talbiet imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu bla ħlas. Meta t-talbiet ikunu manifestament eċċessivi, b’mod partikolari minħabba l-karattru ripetittiv tagħhom, il-kontrollur jista’ jitlob ħlas talli jipprovdi l-informazzjoni jew jieħu l-azzjoni mitluba, jew il-kontrollur jista’ ma jiħux l-azzjoni mitluba, jew il-kontrollur jista’ ma jiħux l-azzjoni mitluba. F’dak il-każ, il-kontrollur għandu jerfa’ r-responsabbiltà li jagħti prova tan-natura manifestament eċċessiva tat-talba.

4. L-informazzjoni u l-azzjonijiet meħuda fuq talbiet imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu bla ħlas. Meta t-talbiet ikunu manifestament eċċessivi, b’mod partikolari minħabba l-karattru ripetittiv tagħhom, il-kontrollur jista’ jitlob ħlas raġonevoli waqt li jqis l-ispejjeż amministrattivi talli jipprovdi l-informazzjoni jew jieħu l-azzjoni mitluba. F’dak il-każ, il-kontrollur għandu jerfa’ r-responsabbiltà li jagħti prova tan-natura manifestament eċċessiva tat-talba.

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u l-kundizzjonijiet għat-talbiet manifestament eċċessivi u l-ħlasijiet imsemmija fil-paragrafu 4.

 

6. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi formoli standard u proċeduri standard ta’ speċifika għall-komunikazzjoni msemmija fil-paragrafu 2, inkluż il-format elettroniku. Meta tagħmel dan, il-Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri xierqa għal mikroimpriżi impriżi żgħar u ta’ daqs medju. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 87(2).

 

–––Emenda                108

Proposta għal regolament

Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Drittijiet relatati mar-riċevituri

L-obbligu ta’ notifika f’każijiet ta’ korrezzjonijiet u tħassir

Il-kontrollur għandu jikkomunika kull rettifika jew tħassir li jkun sar skont l-Artikolu 16 jew 17 lil kull riċevitur li lilu tkun ġiet żvelata d-dejtasakemm din ma tkunx possibbli jew meta tkun tinvolvi sforz sproporzjonat.

Il-kontrollur għandu jikkomunika kull rettifika jew tħassir li jkun sar skont l-Artikolu 16 jew 17 lil kull riċevitur li lilu tkun ġiet trasferita d-dejta sakemm din ma tkunx possibbli jew meta tkun tinvolvi sforz sproporzjonat. Il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett tad-dejta dwar dawk ir-riċevituri jekk is-suġġett tad-dejta jitlob dan.

Emenda  109

Proposta għal regolament

Artikolu 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 13a

 

Politiki standardizzati ta’ informazzjoni

 

1. Fejn tinġabar dejta personali relatata ma’ suġġett tad-dejta, il-kontrollur għandu jipprovdi d-dettalji li ġejjin lis-suġġett tad-dejta qabel jipprovdi informazzjoni skont l-Artikolu 14:

 

(a) jekk inġabritx dejta personali aktar mill-minimu neċessarju għal kull għan speċifiku tal-ipproċessar;

 

(b) jekk inżammitx dejta personali aktar mill-minimu neċessarju għal kull għan speċifiku tal-ipproċessar;

 

(c) jekk ġietx ipproċessata dejta personali għal għanijiet oħra barra l-għanijiet li għalihom inġabret;

(d) jekk dejta personali tqassmitx lil partijiet terzi kummerċjali;

 

(e) jekk inbigħetx jew inkrietx dejta personali;

 

(f) jekk dejta personali ġietx miżmuma f’forma kriptata.

 

2. Id-dettalji msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu ppreżentati skont l-Anness X f’format tabulari allinjat, bl-użu ta’ test u simboli, fit-tliet kolonni li ġejjin:

 

(a) l-ewwel kolonna turi forom grafiċi li jissimbolizzaw dawk id-dettalji;

 

(b) it-tieni kolonna fiha informazzjoni essenzjali li tiddeskrivi dawk id-dettalji;

 

(c) it-tielet kolonna turi forom grafiċi li jindikaw jekk ġiex sodisfatt dettall speċifiku.

 

3. L-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandha tiġi ppreżentata b’mod viżibbli faċilment u li tinqara b’mod ċar u għandha tidher b’lingwa li tinftiehem faċilment mill-konsumaturi tal-Istati Membri li lilhom qed tiġi pprovduta l-informazzjoni. Meta d-dettalji jiġu ppreżentati b’mod elettroniku, għandhom ikunu jistgħu jinqraw minn magna.

 

4. M’għandhomx jiġu pprovduti dettalji addizzjonali. Spjegazzjonijiet dettaljati jew rimarki ulterjuri dwar id-dettalji msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jiġu pprovduti flimkien mar-rekwiżiti l-oħra għal informazzjoni skont l-Artikolu 14.

 

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta, wara li titlob opinjoni mill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta, atti delegati skont l-Artikolu 86 bl-għan li tispeċifika aktar id-dettalji msemmija fil-paragrafu 1 u l-preżentazzjoni tagħhom msemmija fil-paragrafu 2 u l-Anness X.

Emenda  110

Proposta għal regolament

Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Informazzjoni lis-suġġett tad-dejta

Informazzjoni lis-suġġett tad-dejta

1. Fejn tinġabar dejta personali relatata ma’ suġġett tad-dejta, il-kontrollur għandu jipprovdi mill-inqas din l-informazzjoni li ġejja lis-suġġett tad-dejta:

1. Fejn tinġabar dejta personali relatata ma’ suġġett tad-dejta, il-kontrollur għandu jipprovdi d-dettalji li ġejjin lis-suġġett tad-dejta, wara li d-dettalji skont l-Artikolu 13a jkunu ġew ipprovduti:

(a) l-identità u d-dettalji ta’ kuntatt tal-kontrollur u, jekk ikun hemm, tar-rappreżentant tal-kontrollur u tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta;

(a) l-identità u d-dettalji ta’ kuntatt tal-kontrollur u, jekk ikun hemm, tar-rappreżentant tal-kontrollur u tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta;

(b) l-għanijiet tal-ipproċessar li għalihom hija maħsuba d-dejta personali, inklużi t-termini tal-kuntratt u l-kundizzjonijiet ġenerali meta l-ipproċessar ikun ibbażat fuq il-punt (b) tal-Artikolu 6(1) u l-interessi leġittimi segwiti mill-kontrollur meta l-ipproċessar ikun ibbażat fuq il-punt (f) tal-Artikolu 6(1);

(b) l-għanijiet tal-ipproċessar li għalihom hija maħsuba d-dejta personali, kif ukoll l-informazzjoni dwar is-sigurtà tal-ipproċessar tad-dejta personali, inklużi t-termini tal-kuntratt u l-kundizzjonijiet ġenerali meta l-ipproċessar ikun ibbażat fuq il-punt (b) tal-Artikolu 6(1) u, fejn applikabbli, informazzjoni dwar kif jimplimentaw u jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-punt (f) tal-Artikolu 6(1);

(c) il-perjodu li matulu sejra tkun maħżuna d-dejta personali;

(c) il-perjodu li matulu sejra tkun maħżuna d-dejta personali, jew jekk dan ma jkunx possibbli, il-kriterji użati biex jiġi ddeterminat dan il-perjodu;

(d) l-eżistenza tad-dritt li wieħed jitlob mingħand il-kontrollur l-aċċess għal u r-rettifika jew it-tħassir tad-dejta personali li tirrigwarda lis-suġġett tad-dejta jew li joġġezzjona kontra l-ipproċessar ta’ din id-dejta personali;

(d) l-eżistenza tad-dritt li wieħed jitlob mingħand il-kontrollur l-aċċess għal u r-rettifika jew it-tħassir tad-dejta personali li tirrigwarda lis-suġġett tad-dejta, li joġġezzjona kontra l-ipproċessar ta’ din id-dejta personali, jew li jikseb dejta;

(e) id-dritt li jitressaq ilment quddiem l-awtorità ta’ superviżjoni u d-dettalji ta’ kuntatt tal-awtorità ta’ superviżjoni;

(e) id-dritt li jitressaq ilment quddiem l-awtorità ta’ superviżjoni u d-dettalji ta’ kuntatt tal-awtorità ta’ superviżjoni;

(f) ir-riċevituri jew il-kategoriji ta’ riċevituri tad-dejta personali;

(f) ir-riċevituri jew il-kategoriji ta’ riċevituri tad-dejta personali;

(g) fejn japplika, li l-kontrollur għandu l-ħsieb li jittrasferixxi lejn pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali u l-livell ta’ protezzjoni mogħti minn dak il-pajjiż terz jew dik l-organizzazzjoni internazzjonali permezz ta’ referenza għal deċiżjoni xierqa mill-Kummissjoni;

(g) fejn japplika, li l-kontrollur għandu l-ħsieb li jittrasferixxi d-dejta lejn pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali u l-eżistenza jew l-assenza ta' deċiżjoni xierqa mill-Kummissjoni, jew fil-każ ta’ trasferimenti msemmija fl-Artikolu 42, l-Artikolu 43, jew punt (h) tal-Artikolu 44(1), b’referenza għas-salvagwardji xierqa u l-mezzi biex tinkiseb kopja tagħhom;

 

(ga) fejn applikabbli, l-informazzjoni dwar l-eżistenza tat-tfassil ta’ profili, tal-miżuri bbażati fuq it-tfassil ta’ profili, u tal-effetti tat-tfassil ta' profili dwar is-suġġett tad-dejta;

 

(gb) informazzjoni sinifikanti dwar il-loġika involuta fi kwalunkwe pproċessar awtomatiku;

(h) kwalunkwe informazzjoni oħra meħtieġa sabiex tiggarantixxi pproċessar ġust fir-rigward tas-suġġett tad-dejta, billi jitqiesu ċ-ċirkustanzi speċifiċi li fihom tinġabar id-dejta personali.

(h) kwalunkwe informazzjoni oħra li hija meħtieġa sabiex tiggarantixxi pproċessar ġust fir-rigward tas-suġġett tad-dejta, billi jitqiesu ċ-ċirkustanzi speċifiċi li fihom tinġabar jew tiġi proċessata dejta personali, b'mod partikolari l-eżistenza ta' ċerti attivitajiet u operazzjonijiet li għalihom valutazzjoni tal-impatt tad-dejta personali jkun indika li jista' jkun hemm riskju kbir;

 

(ha) fejn applikabbli, informazzjoni dwar jekk id-dejta personali ġietx ipprovduta lill-awtoritajiet pubbliċi waqt l-aħħar perjodu ta' tnax-il xahar konsekuttivi.

2. Fejn d-dejta personali tinġabar mis-suġġett tad-dejta, il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett tad-dejta, flimkien mal-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, dwar jekk l-għoti tad-dejta personali jkunx obbligatorju jew volontarju, kif ukoll il-konsegwenzi possibbli jekk ma tingħatax dik id-dejta.

2. Fejn d-dejta personali tinġabar mis-suġġett tad-dejta, il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett tad-dejta, flimkien mal-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, dwar jekk l-għoti tad-dejta personali jkunx mandatorju jew b'għażla, kif ukoll il-konsegwenzi possibbli jekk ma tingħatax dik id-dejta.

 

2a. Meta jiddeċiedu dwar informazzjoni oħra li hija meħtieġa biex l-ipproċessar ikun ġust skont il-punt (h) tal-paragrafu 1, il-kontrolluri għandhom iqisu kwalunkwe gwida rilevanti skont l-Artikolu 38.

3. Meta d-dejta personali ma tinġabarx mingħand is-suġġett tad-dejta, il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett tad-dejta, minbarra l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, minn liema sors ġejja d-dejta personali.

3. Meta d-dejta personali ma tinġabarx mingħand is-suġġett tad-dejta, il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett tad-dejta, minbarra l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, minn liema sors ġejja d-dejta personali speċifika. Jekk id-dejta personali toriġina minn sorsi pubbliċi disponibbli pubblikament, tista' tingħata indikazzjoni ġenerali.

4. Il-kontrollur għandu jipprovdi l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3:

4. Il-kontrollur għandu jipprovdi l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3:

(a) fil-ħin meta tinkiseb id-dejta personali mingħand is-suġġett tad-dejta; jew

(a) fil-ħin meta tinkiseb id-dejta personali mingħand is-suġġett tad-dejta jew mingħajr dewmien żejjed fejn dan ta' hawn fuq ma jkunx fattibbli; jew

 

(aa) talba minn korp, organizzazzjoni jew assoċjazzjoni msemmija fl-Artikolu 73;

(b) meta d-dejta personali ma tinġabarx mingħand is-suġġett tad-dejta, meta ssir ir-reġistrazzjoni jew fi żmien perjodu raġonevoli wara l-ġbir, wara li jiġu kkunsidrati ċ-ċirkostanzi speċifiċi li fihom inġabret id-dejta jew ġiet ipproċessata mod ieħor, jew, jekk hemm il-ħsieb ta’ xi żvelar lil xi riċevitur ieħor, u sa mhux aktar tard minn meta d-dejta tiġi żvelata għall-ewwel darba.

(b) meta d-dejta personali ma tinġabarx mingħand is-suġġett tad-dejta, meta ssir ir-reġistrazzjoni jew fi żmien perjodu raġonevoli wara l-ġbir, wara li jiġu kkunsidrati ċ-ċirkostanzi speċifiċi li fihom inġabret id-dejta jew ġiet ipproċessata mod ieħor, jew, jekk hemm il-ħsieb ta’ trasferiment lil xi riċevitur ieħor, u sa mhux aktar tard minn meta d-dejta tiġi trażmessa għall-ewwel darba, jew, jekk id-dejta għandha tintuża għal komunikazzjoni mas-suġġett tad-dejta kkonċernata, l-aktar tard fiż-żmien tal-ewwel komunikazzjoni lil dak is-suġġett tad-dejta. jew

 

(ba) fuq talba fejn id-dejta hija pproċessata minn impriża żgħira jew mikroimpriża biss, u li tipproċessa dejta personali bħala attività anċillari biss.

5. Il-paragrafi 1 sa 4 ma għandhomx japplikaw, meta:

5. Il-paragrafi 1 sa 4 ma għandhomx japplikaw, meta:

(a) is-suġġett tad-dejta diġà jkollu l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1,2 u 3; jew

(a) is-suġġett tad-dejta diġà jkollu l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1,2 u 3; jew

(b) id-dejta ma tinġabarx mingħand is-suġġett tad-dejta u l-provvediment ta’ din l-informazzjoni jirriżulta impossibbli jew ikun jinvolvi sforz sproporzjonat; jew

(b) id-dejta tiġi proċessata għal skopijiet storiċi, xjentifiċi u ta' riċerka suġġett għall-kundizzjonijiet u s-salvagwardji msemmija fl-Artikoli 81 u 83, ma tinġabarx mingħand is-suġġett tad-dejta u l-provvediment ta’ din l-informazzjoni jirriżulta impossibbli jew ikun jinvolvi sforz sproporzjonat u l-kontrollur ippubblika l-informazzjoni li tkun tista' tinkiseb minn kwalunkwe persuna; jew

(c) id-dejta ma tinġabarx mingħand is-suġġett tad-dejta u r-reġistrazzjoni jew l-iżvelar huma espressament stabbiliti bil-liġi; or

(c) id-dejta ma tinġabarx mingħand is-suġġett tad-dejta u r-reġistrazzjoni jew l-iżvelar huma espressament stabbiliti bil-liġi li l-kontrollur huwa soġġett għaliha, u li tipprovdi miżuri xierqa għall-protezzjoni tal-interessi leġittimi tas-suġġett tad-dejta, jekk jitqiesu r-riskji li ġejjin mill-ipproċessar u n-natura tad-dejta personali; jew

(d) id-dejta ma tinġabarx mis-suġġett tad-dejta u l-provvediment ta’ tali informazzjoni jaffettwa d-drittijiet u l-libertajiet tal-oħrajn, kif definit fil-liġi tal-Unjoni jew il-liġi tal-Istat Membru skont l-Artikolu 21.

(d) id-dejta ma tinġabarx mis-suġġett tad-dejta u l-provvediment ta’ tali informazzjoni jaffettwa d-drittijiet u l-libertajiet ta’ persuni fiżiċi oħra, kif definit fil-liġi tal-Unjoni jew il-liġi tal-Istat Membru skont l-Artikolu 21;

 

(da) id-dejta tiġi pproċessata fl-eżerċizzju tal-professjoni tiegħu minn persuna, jew fdata lilha jew saret magħrufa minnha, u din il-persuna hija suġġetta għall-obbligu tas-segretezza tal-professjoni regolata mil-liġi tal-Unjoni jew tal-Istat Membru jew l-obbligu statutorju tas-segretezza, sakemm id-dejta ma tinġabarx direttament mis-suġġett tad-dejta.

6. Fil-każ imsemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 5, il-kontrollur għandu jipprovdi miżuri xierqa sabiex jipproteġi l-interessi leġittimi tas-suġġett tad-dejta.

6. Fil-każ imsemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 5, il-kontrollur għandu jipprovdi miżuri xierqa sabiex jipproteġi d-drittijiet jew l-interessi leġittimi tas-suġġett tad-dejta.

7. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-kriterji għall-kategoriji ta’ riċevituri msemmija fil-punt (f) tal-paragrafu 1, ir-rekwiżiti għan-notifika ta’ aċċess potenzjali msemmi fil-punt (g) tal-paragrafu 1, il-kriterji għall-informazzjoni ulterjuri meħtieġa li hi msemmija fil-punt (h) tal-paragrafu 1 għal setturi u sitwazzjonijiet speċifiċi, u l-kundizzjonijiet u s-salvagwardji xierqa għall-eċċezzjonijiet stabbiliti fil-punt (b) tal-paragrafu 5. Meta tagħmel dan, il-Kummissjoni għandha tieħu miżuri xierqa għal mikroimpriżi impriżi żgħar u ta’ daqs medju.

 

8. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi formoli standard għall-għoti tal-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 sa 3, filwaqt li tikkunsidra l-karatteristiċi u l-ħtiġijiet speċifiċi ta’ diversi setturi u s-sitwazzjonijiet ta’ pproċessar tad-dejta fejn ikun meħtieġ. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 87(2).

 

Emenda  111

Proposta għal regolament

Artikolu 15

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Dritt ta’ aċċess għas-suġġett tad-dejta

Dritt għall-aċċess u kisba ta' dejta għas-suġġett tad-dejta

1. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt li jikseb mingħand il-kontrollur fi kwalunkwe ħin, fuq talba, il-konferma ta’ jekk dejta personali li tirrigwarda lis-suġġett tad-dejta hijiex qiegħda tiġi pproċessata jew le. Fejn dejta personali bħal din tkun qed tiġi pproċessata, il-kontrollur għandu jipprovdi l-informazzjoni li ġejja:

1. Suġġett għall-Artikolu 12(4), is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt li jikseb mingħand il-kontrollur fi kwalunkwe ħin, fuq talba, b’lingwaġġ ċar u sempliċi, l-informazzjoni li ġejja.

(a) l-objettivi tal-ipproċessar;

(a) l-objettivi tal-ipproċessar għal kull kategorija ta' dejta personali;

(b) il-kategoriji ta’ dejta personali inkwistjoni;

(b) il-kategoriji ta’ dejta personali inkwistjoni;

(c) ir-riċevituri jew kategoriji ta’ riċevituri li lilhom sejra tkun żvelata jew ġiet żvelata d-dejta personali, b’mod partikolari r-riċevituri f’pajjiżi terzi;

(c) ir-riċevituri li lilhom sejra tkun żvelata jew ġiet żvelata d-dejta personali, inkluż ir-riċevituri f’pajjiżi terzi;

(d) il-perjodu li matulu sejra tkun maħżuna d-dejta personali;

(d) il-perjodu li matulu sejra tkun maħżuna d-dejta personali, jew jekk dan ma jkunx possibbli, il-kriterji użati biex jiġi ddeterminat dan il-perjodu;

(e) l-eżistenza tad-dritt li wieħed jitlob mingħand il-kontrollur ir-rettifika jew it-tħassir tad-dejta personali li tirrigwarda lis-suġġett tad-dejta jew li joġġezzjona għall-ipproċessar ta’ dik id-dejta personali;

(e) l-eżistenza tad-dritt li wieħed jitlob mingħand il-kontrollur ir-rettifika jew it-tħassir tad-dejta personali li tirrigwarda lis-suġġett tad-dejta jew li joġġezzjona għall-ipproċessar ta’ dik id-dejta personali;

(f) id-dritt li jitressaq ilment quddiem l-awtorità ta’ superviżjoni u d-dettalji ta’ kuntatt tal-awtorità ta’ superviżjoni;

(f) id-dritt li jitressaq ilment quddiem l-awtorità ta’ superviżjoni u d-dettalji ta’ kuntatt tal-awtorità ta’ superviżjoni;

(g) komunikazzjoni tad-dejta personali li tkun qed tiġi pproċessata u ta’ kull informazzjoni disponibbli dwar l-oriġini tagħha;

 

(h) is-sinifikat u l-konsegwenzi previsti ta’ dan l-ipproċessar, għall-inqas fil-każ ta’ miżuri msemmija fl-Artikolu 20.

(h) is-sinifikat u l-konsegwenzi previsti ta’ dan l-ipproċessar.

 

(ha) informazzjoni sinifikanti dwar il-loġika involuta fi kwalunkwe pproċessar awtomatizzat;

 

(hb) Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 21, fl-eventwalità ta' żvelar ta' dejta personali lil awtorità pubblika bħala riżultat ta' talba minn awtorità pubblika, konferma tal-fatt li tali talba tkun saret.

2. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt li jikseb mingħand il-kontrollur, komunikazzjoni tad-dejta personali li tkun qiegħda tiġi pproċessata. Meta s-suġġett tad-dejta jagħmel it-talba f’forma elettronika, l-informazzjoni għandha tiġi pprovduta f’forma elettronika, sakemm ma jkunx mitlub mod ieħor mis-suġġett tad-dejta.

2. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt li jikseb mingħand il-kontrollur, komunikazzjoni tad-dejta personali li tkun qiegħda tiġi pproċessata. Meta s-suġġett tad-data jagħmel it-talba f'forma elettronika, l-informazzjoni għandha tiġi pprovduta f'format elettroniku u strutturat, sakemm ma jkunx mitlub mod ieħor mis-suġġett tad-data. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 10, il-kontrollur għandu jieħu l-passi kollha raġonevoli biex jivverifika li l-persuna li titlob aċċess għad-dejta tkun is-suġġett tad-dejta.

 

2a. Meta s-suġġett tad-dejta jkun ipprovda d-dejta personali fejn id-dejta personali tkun ipproċessata b’mezzi elettroniċi, is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt li jikseb mingħand il-kontrollur kopja tad-dejta personali pprovduta f’format elettroniku u interoperabbli li jintuża normalment u li jippermetti użu ulterjuri mis-suġġett tad-dejta, mingħajr xkiel min-naħa tal-kontrollur li mingħandu tkun ġiet irtirata d-dejta personali. Fejn ikun teknikament fattibbli u disponibbli, id-dejta għandha tiġi ttrasferita direttament mill-konrollur fuq talba tas-suġġett tad-dejta.

 

2b. Dan l-Artikolu għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-obbligu li titħassar id-dejta meta ma tkunx għadha meħtieġa skont il-punt (e) tal-Artikolu 5(1).

 

2c. M'għandu jkun hemm l-ebda dritt ta' aċċess f'konformità mal-paragrafi 1 u 2 fir-rigward ta' dejta skont it-tifsira tal-punt (da) tal-Artikolu 14(5), ħlief jekk is-suġġett tad-dejta jkollu s-setgħa li jneħħi s-segretezza inkwistjoni u jaġixxi kif meħtieġ.

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u r-rekwiżiti għall-komunikazzjoni lis-suġġett tad-dejta dwar il-kontenut tad-dejta personali msemmija fil-punt (g) tal-paragrafu 1.

 

4. Il-Kummissjoni tista’ tispeċifika formoli u proċeduri standard għat-talbiet u l-għoti ta’ aċċess għall-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, inkluż għall-verifika tal-identità tas-suġġett tad-dejta u l-komunikazzjoni tad-dejta personali lis-suġġett tad-dejta, filwaqt li tikkunsidra l-karatteristiċi u l-ħtiġijiet speċifiċi ta’ diversi setturi u sitwazzjonijiet ta’ pproċessar tad-dejta. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 87(2).

 

Emenda  112

Proposta għal regolament

Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Dritt li jkun minsi u għal tħassir

Dritt għal tħassir

1. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt li jikseb mingħand il-kontrollur it-tħassir ta’ dejta personali li tirrigwardah u l-astensjoni minn aktar tixrid ta’ din id-dejta, b’mod speċjali fir-rigward ta’ dejta personali li titqiegħed għad-dispożizzjoni mis-suġġett tad-dejta meta hu kien għadu minorenni, meta tapplika waħda mir-raġunijiet li ġejjin:

1. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt li jikseb mingħand il-kontrollur it-tħassir ta’ dejta personali li tirrigwardah u l-astensjoni minn aktar tixrid ta’ din id-dejta, u li jikseb minn partijiet terzi t-tħassir ta' kull kopja, replika jew links għal dik id-dejta, meta tapplika waħda mir-raġunijiet li ġejjin:

(a) id-dejta ma tkunx aktar meħtieġa fir-rigward tal-għanijiet li għalihom tkun inġabret jew ġiet ipproċessata mod ieħor id-dejta;

(a) id-dejta ma tkunx aktar meħtieġa fir-rigward tal-għanijiet li għalihom tkun inġabret jew ġiet ipproċessata mod ieħor id-dejta;

(b) is-suġġett tad-dejta jirtira l-kunsens li fuqu huwa bbażat l-ipproċessar skont l-punt (a) tal-Artikolu 6(1), jew meta l-perjodu ta’ ħażna li jkun ta l-kunsens għalih ikun skada, u meta ma jkun hemm l-ebda raġuni legali għall-ipproċessar tad-dejta;

(b) is-suġġett tad-dejta jirtira l-kunsens li fuqu huwa bbażat l-ipproċessar skont l-punt (a) tal-Artikolu 6(1), jew meta l-perjodu ta’ ħażna li jkun ta l-kunsens għalih ikun skada, u meta ma jkun hemm l-ebda raġuni legali għall-ipproċessar tad-dejta;

(c) is-suġġett tad-dejta joġġezzjona għall-ipproċessar ta’ dejta personali skont l-Artikolu 19;

(c) is-suġġett tad-dejta joġġezzjona għall-ipproċessar ta’ dejta personali skont l-Artikolu 19;

 

(ca) qorti jew awtorità regolatorja bbażata fl-Unjoni tkun ordnat, b’deċiżjoni finali u assoluta, li d-dejta kkonċernata jkollha titħassar;

(d) l-ipproċessar tad-dejta ma jikkonformax ma’ dan ir-Regolament għal raġunijiet oħra.

(d) id-dejta tkun ġiet ipproċessata illegalment.

 

1a. L-applikazzjoni tal-paragrafu 1 għandha tiddependi fuq il-ħila tal-kontrollur tad-dejta li jivverifika li l-persuna li titlob it-tħassir tkun is-suġġett tad-dejta.

2. Meta l-kontrollur imsemmi fil-paragrafu 1 ikun għamel id-dejta personali pubblika, huwa għandu jieħu l-passi kollha raġonevoli, inklużi miżuri tekniċi, fir-rigward tad-dejta li l-kontrollur huwa responsabbli għall-pubblikazzjoni tagħha, sabiex jinforma lil partijiet terzi li li qegħdin jipproċessaw din id-dejta, li suġġett tad-dejta jitlobhom biex iħassru kwalunkwe rabta ma’, jew kopja jew replika ta’ dik id-dejta personali. Meta l-kontrollur ikun awtorizza pubblikazzjoni ta’ parti terza ta’ dejta personali, il-kontrollur għandu jitqies bħala responsabbli għal dik il-pubblikazzjoni.

2. Meta l-kontrollur imsemmi fil-paragrafu 1 ikun għamel id-dejta personali pubblika, mingħajr ġustifikazzjoni bbażata fuq l-Artikolu 6(1), huwa għandu jieħu l-passi kollha raġonevoli biex titħassar id-dejta, inkluż minn partijiet terzi, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 77. Il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett tad-dejta, fejn ikun possibbli, dwar l-azzjoni meħuda mill-partijiet terzi rilevanti.

3. Il-kontrollur għandu jagħmel dan it-tħassir mingħajr dewmien, ħlief sakemm iż-żamma tad-dejta personali tkun meħtieġa:

3. Il-kontrollur u, meta applikabbli, il-parti terza għandu jagħmel dan it-tħassir mingħajr dewmien, ħlief sakemm iż-żamma tad-dejta personali tkun meħtieġa:

(a) għall-eżerċitar tad-dritt tal-libertà tal-espressjoni skont l-Artikolu 80;

(a) għall-eżerċitar tad-dritt tal-libertà tal-espressjoni skont l-Artikolu 80;

(b) għal raġunijiet ta’ interess pubbliku fil-qasam tas-saħħa pubblika skont l-Artikolu 81;

(b) għal raġunijiet ta’ interess pubbliku fil-qasam tas-saħħa pubblika skont l-Artikolu 81;

(c) għal għanijiet ta’ storja, statistika u riċerka xjentifika skont l-Artikolu 83;

(c) għal għanijiet ta’ storja, statistika u riċerka xjentifika skont l-Artikolu 83;

(d) għall-konformità ma’ obbligu legali li tinżamm id-dejta personali bil-liġi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru li għaliha huwa soġġett il-kontrollur; il-liġijiet tal-Istat Membru għandhom jissodisfaw għan ta’ interess pubbliku, jirrispettaw l-essenza tad-dritt għall-protezzjoni ta’ dejta personali u jkunu proporzjonati għall-għan leġittimu segwit;

(d) għall-konformità ma’ obbligu legali li tinżamm id-dejta personali bil-liġi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru li għaliha huwa soġġett il-kontrollur; il-liġijiet tal-Istat Membru għandhom jissodisfaw għan ta' interess pubbliku, jirrispettaw id-dritt għall-protezzjoni ta' dejta personali u jkunu proporzjonati għall-għan leġittimu segwit;

(e) fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 4.

(e) fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 4.

4. Minflok it-tħassir, il-kontrollur għandu jillimita l-ipproċessar ta’ dejta personali meta:

4. Minflok it-tħassir, il-kontrollur għandu jillimita l-ipproċessar ta’ dejta personali b’tali mod li ma jkunx soġġett għall-operazzjonijiet normali tal-aċċess għad-dejta u l-ipproċessar u ma jistax jinbidel aktar, meta:

(a) l-preċiżjoni tagħha tiġi kkontestata mis-suġġett tad-dejta, għal perjodu li jippermetti lill-kontrollur jivverifika l-preċiżjoni tad-dejta;

(a) l-preċiżjoni tagħha tiġi kkontestata mis-suġġett tad-dejta, għal perjodu li jippermetti lill-kontrollur jivverifika l-preċiżjoni tad-dejta;

(b) il-kontrollur ma jkunx għad fadallu aktar il-ħtieġa tad-dejta personali għat-twettiq tal-kompitu tiegħu iżda jkollha tinżamm għal finijiet ta’ provi;

(b) il-kontrollur ma jkunx għad fadallu aktar il-ħtieġa tad-dejta personali għat-twettiq tal-kompitu tiegħu iżda jkollha tinżamm għal finijiet ta’ provi;

(c) l-ipproċessar huwa illegali u s-suġġett tad-dejta jopponi t-tħassir tagħha u jitlob minflok ir-restrizzjoni tal-użu tagħha;

(c) l-ipproċessar huwa illegali u s-suġġett tad-dejta jopponi t-tħassir tagħha u jitlob minflok ir-restrizzjoni tal-użu tagħha;

 

(ca) qorti jew awtorità regolatorja bbażata fl-Unjoni tkun ordnat, b’deċiżjoni finali u assoluta, li d-dejta kkonċernata jkollha tiġi ristretta;

(d) is-suġġett tad-dejta jitlob li jittrasmetti d-dejta personali f’sistema ta’ pproċessar awtomatizzata oħra skont l-Artikolu 18(2).

(d) is-suġġett tad-dejta jitlob li jittrasmetti d-dejta personali f’sistema ta’ pproċessar awtomatizzata oħra skont il-paragrafu 2a tal-Artikolu 15;

 

(da) it-tip partikolari ta' teknoloġija ta' ħżin ma tippermettix tħassir u ġiet installata qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

5. Id-dejta personali msemmija fil-paragrafu 4 tista’, bl-eċċezzjoni tal-ħażna, tkun ipproċessata biss għal finijiet ta’ provi, jew bil-kunsens tas-suġġett tad-dejta, jew għall-protezzjoni tad-drittijiet ta’ persuna fiżika jew ġuridika oħra jew għal għan ta’ interess pubbliku.

5. Id-dejta personali msemmija fil-paragrafu 4 tista’, bl-eċċezzjoni tal-ħażna, tkun ipproċessata biss għal finijiet ta’ provi, jew bil-kunsens tas-suġġett tad-dejta, jew għall-protezzjoni tad-drittijiet ta’ persuna fiżika jew ġuridika oħra jew għal għan ta’ interess pubbliku.

6. Meta l-ipproċessar ta’ dejta personali jkun ristrett skont il-paragrafu 4, il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett tad-dejta qabel ineħħi r-restrizzjoni fuq l-ipproċessar.

6. Meta l-ipproċessar ta’ dejta personali jkun ristrett skont il-paragrafu 4, il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett tad-dejta qabel ineħħi r-restrizzjoni fuq l-ipproċessar.

7. Il-kontrollur għandu jimplimenta mekkaniżmi sabiex jassigura li l-limiti ta’ żmien stabbiliti għat-tħassir ta’ dejta personali u/jew għal reviżjoni perjodika tal-ħtieġa tal-ħażna tad-dejta jiġu osservati.

 

8. Meta jsir it-tħassir, il-kontrollur ma għandux jipproċessa din id-dejta personali mod ieħor.

8. Meta jsir it-tħassir, il-kontrollur ma għandux jipproċessa din id-dejta personali mod ieħor.

 

8a. Il-kontrollur għandu jimplimenta mekkaniżmi sabiex jiżgura li l-limiti ta’ żmien stabbiliti għat-tħassir ta’ dejta personali u/jew għal reviżjoni perjodika tal-ħtieġa tal-ħżin tad-dejta jiġu osservati.

9. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar:

9. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta, wara li titlob l-opinjoni tal-Bord Ewropew għall-protezzjoni tad-Dejta, atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar:

(a) il-kriterji u r-rekwiżiti għall-applikazzjoni tal-paragrafu 1 għal setturi speċifiċi u f’sitwazzjonijiet speċifiċi ta’ pproċessar ta’ dejta;

(a) il-kriterji u r-rekwiżiti għall-applikazzjoni tal-paragrafu 1 għal setturi speċifiċi u f’sitwazzjonijiet speċifiċi ta’ pproċessar ta’ dejta;

(b) il-kundizzjonijiet għat-tħassir ta’ konnessjonijiet, kopji jew repliki ta’ dejta personali minn servizzi ta’ komunikazzjoni disponibbli għall-pubbliku kif imsemmi fil-paragrafu 2;

(b) il-kundizzjonijiet għat-tħassir ta’ konnessjonijiet, kopji jew repliki ta’ dejta personali minn servizzi ta’ komunikazzjoni disponibbli għall-pubbliku kif imsemmi fil-paragrafu 2;

(c) il-kriterji u l-kundizzjonijiet għar-restrizzjoni tal-ipproċessar tad-dejta personali msemmija fil-paragrafu 4.

(c) il-kriterji u l-kundizzjonijiet għar-restrizzjoni tal-ipproċessar tad-dejta personali msemmija fil-paragrafu 4.

Emenda  113

Proposta għal regolament

Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Dritt għall-portabbiltà tad-dejta

imħassar

1. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt, meta d-dejta personali tkun ipproċessata b’mezzi elettroniċi u b’format strutturat u użat b’mod komuni, li jikseb mingħand il-kontrollur kopja tad-dejta li tkun qiegħda tiġi pproċessata f’format elettroniku u strutturat li jintuża normalment u li jippermetti l-użu ulterjuri mis-suġġett tad-dejta.

 

2. Meta s-suġġett tad-dejta jkun ipprovda d-dejta personali u l-ipproċessar ikun ibbażat fuq il-kunsens jew fuq kuntratt, is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt li jittrasmetti dik id-dejta personali u kull informazzjoni oħra pprovduta mis-suġġett tad-dejta u miżmuma minn sistema ta’ pproċessar awtomatizzata, f’oħra, f’format elettroniku li jintuża normalment, mingħajr xkiel min-naħa tal-kontrollur li mingħandu tkun ġiet irtirata d-dejta personali.

 

3. Il-Kummissjoni tista’ tispeċifika l-format elettroniku msemmi fil-paragrafu 1 u l-istandards tekniċi, il-modalitajiet u l-proċeduri għat-trasmissjoni ta’ dejta personali skont il-paragrafu 2. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 87(2).

 

Emenda  114

Proposta għal regolament

Artikolu 19

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Dritt għall-oġġezzjoni

Dritt għall-oġġezzjoni

1. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt li joġġezzjona, fuq raġunijiet relatati mas-sitwazzjoni partikolari li jinsab fiha, fi kwalunkwe ħin għall-ipproċessar ta’ dejta personali li jkun ibbażat fuq il-punti (d), (e) u (f) tal-Artikolu 6(1), sakemm il-kontrollur ma jagħtix raġunijiet leġittimi konvinċenti għall-ipproċessar li jegħlbu l-interessi jew id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-suġġett tad-dejta.

1. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt li joġġezzjona fi kwalunkwe ħin għall-ipproċessar ta’ dejta personali li jkun ibbażat fuq il-punti (d) u (e) tal-Artikolu 6(1), sakemm il-kontrollur ma jagħtix raġunijiet leġittimi konvinċenti għall-ipproċessar li jegħlbu l-interessi jew id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-suġġett tad-dejta.

2. Meta d-dejta personali tkun ipproċessata għal marketing dirett, is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt li joġġezzjona għall-ipproċessar tad-dejta personali tiegħu għal dan il-marketing. Dan id-dritt għandu jiġi offrut b’mod espliċitu lis-suġġett tad-dejta u b’mod li jintgħaraf u għandu jkun separat minn informazzjoni oħra.

2. Meta l-ipproċessar ta' dejta personali ikun ibbażat fuq il-punt (f) tal-Artikolu 6(1), is-suġġett tad-dejta għandu jkollu, fi kwalunkwe ħin u mingħajr ġustifikazzjoni ulterjuri, id-dritt li joġġezzjona mingħajr ħlas b'mod ġenerali jew għal kwalunkwe skop partikolari għall-ipproċessar tad-dejta personali tiegħu.

 

2a. Id-dritt imsemmi fil-paragrafu 2 għandu jiġi offrut b’mod espliċitu lis-suġġett tad-dejta u b’mod u f'forma li jintgħarfu, bl-użu ta’ lingwaġġ ċar u sempliċi, b’mod partikolari jekk ikun indirizzat b’mod speċifiku lejn it-tfal, u għandu jkun distingwibbli minn informazzjoni oħra.

 

2b. Fil-kuntest tal-użu ta' servizzi ta' soċjetà tal-informazzjoni, u minkejja d-Direttiva 2002/58/KE, id-dritt għal oġġezzjoni jista' jiġi eżerċitat b'mezzi awtomatizzati bl-użu ta' standard tekniku li jippermetti lis-suġġett tad-dejta jesprimi x-xewqat tiegħu b'mod ċar.

3. Meta tintlaqa’ oġġezzjoni skont il-paragrafi 1 u 2, il-kontrollur ma għandux juża aktar jew jipproċessa mod ieħor id-dejta personali kkonċernata.

3. Meta tintlaqa’ oġġezzjoni skont il-paragrafi 1 u 2, il-kontrollur ma għandux juża aktar jew jipproċessa mod ieħor id-dejta personali kkonċernata għall-għanijiet iddeterminati fl-oġġezzjoni.

(L-aħħar sentenza tal-paragrafu 2 fit-test tal-Kummissjoni saret il-paragrafu 2a fl-emenda tal-Parlament).

Emenda  115

Proposta għal regolament

Artikolu 20

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Miżuri bbażati fuq it-tfassil ta’ profili

Tfassil ta’ profili

1. Kull persuna fiżika għandu jkollha d-dritt li ma tkunx soġġetta għal miżura li tipproduċi effetti legali rigward din il-persuna fiżika jew taffettwa b’mod sinifikanti lil din il-persuna fiżika, u li tkun ibbażata unikament fuq ipproċessar awtomatizzat maħsub sabiex jevalwa ċerti aspetti personali relatati ma’ din il-persuna fiżika jew janalizza jew ibassar b’mod partikolari l-prestazzjoni fuq ix-xogħol, is-sitwazzjoni ekonomika, il-post, is-saħħa, il-preferenzi personali, l-affidabbiltà jew l-imġiba tal-persuna fiżika.

1. Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet fl-Artikolu 6, kull persuna fiżika għandu jkollha d-dritt li toġġezzjoni għat-tfassil ta' profili f'konformità mal-Artikolu 19. Is-suġġett tad-dejta għandu jiġi infurmat dwar id-dritt għal oġġezzjoni għat-tfassil ta' profili b'mod viżibbli ħafna.

2. Soġġett għad-dispożizzjonijiet l-oħrajn ta’ dan ir-Regolament, persuna tista’ tkun soġġetta biss għal miżura tat-tip imsemmi fil-paragrafu 1 jekk l-ipproċessar:

2. Soġġett għad-dispożizzjonijiet l-oħrajn ta’ dan ir-Regolament, persuna tista’ tkun soġġetta għal tfassil ta' profili li jwassal għal miżuri li jipproduċu effetti legali rigward is-suġġett tad-dejta jew jaffettwaw similarment b'mod sinifikanti l-interessi, id-drittijiet jew il-libertajiet tas-suġġett tad-dejta kkonċernat biss jekk l-ipproċessar:

(a) isir matul id-dħul f’kuntratt jew waqt it-twettiq tiegħu, meta t-talba għad-dħul fil-kuntratt jew it-twettiq tiegħu, magħmula mis-suġġett tad-dejta, tkun ġiet issodisfata jew meta jkunu ġew ippreżentati miżuri xierqa għas-salvagwardja tal-interessi leġittimi tas-suġġett tad-dejta, bħad-dritt li jinkiseb l-intervent tal-bniedem; jew

(a) huwa meħtieġ għad-dħul f’kuntratt jew għat-twettiq tiegħu, meta t-talba għad-dħul fil-kuntratt jew it-twettiq tiegħu, magħmula mis-suġġett tad-dejta, tkun ġiet issodisfata, sakemm ikunu ġew ippreżentati miżuri xierqa għas-salvagwardja tal-interessi leġittimi tas-suġġett tad-dejta; jew

(b) ikun awtorizzat espressament minn liġi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru li tistabbilixxi wkoll miżuri xierqa għas-salvagwardja tal-interessi leġittimi tas-suġġett tad-dejta; or

(b) ikun awtorizzat espressament minn liġi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru li tistabbilixxi wkoll miżuri xierqa għas-salvagwardja tal-interessi leġittimi tas-suġġett tad-dejta;

(c) ikun ibbażat fuq il-kunsens tas-suġġett tad-dejta, soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 7 u għal salvagwardji xierqa.

(c) ikun ibbażat fuq il-kunsens tas-suġġett tad-dejta, soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 7 u għal salvagwardji xierqa.

3. L-ipproċessar awtomatizzat ta’ dejta personali maħsub sabiex jevalwa ċerti aspetti personali relatati ma’ persuna fiżika ma għandux ikun ibbażat unikament fuq il-kategoriji speċjali ta’ dejta personali msemmija fl-Artikolu 9.

3. It-tfassil ta’ profili li għandu l-effett li jiddiskrimina kontra individwi abbażi ta’ razza jew oriġini etnika, opinjonijiet politiċi, reliġjon jew twemmin, sħubija fi tredjunjins, orjentazzjoni sesswali jew identità tal-ġeneru, jew li jirriżulta f’miżuri li għandhom tali effett, għandu jiġi pprojbit. Il-kontrollur għandu jimplimenta protezzjoni effettiva kontra diskriminazzjoni possibbli li tirriżulta mit-tfassil ta' profili. It-tfassil ta' profili ma għandux ikun ibbażat unikament fuq il-kategoriji speċjali ta’ dejta personali msemmija fl-Artikolu 9.

4. Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 2, l-informazzjoni li għandha tkun ipprovduta mill-kontrollur taħt l-Artikolu 14 għandha tinkludi informazzjoni dwar l-eżistenza tal-ipproċessar għal miżura tat-tip imsemmija fil-paragrafu 1 u l-effetti previsti ta’ dan l-ipproċessar fuq is-suġġett tad-dejta.

 

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u l-kundizzjonijiet għal miżuri xierqa għas-salvagwardja tal-interessi leġittimi tas-suġġett tad-dejta msemmija fil-paragrafu 2.

5. Tfassil ta' profili li jwassal għal miżuri li jipproduċu effetti legali rigward is-suġġett tad-dejta jew jaffettwaw similarment b'mod sinifikanti l-interessi, id-drittijiet jew il-libertajiet tas-suġġett tad-dejta kkonċernat ma għandhom ikunu bbażati biss jew b'mod predominanti fuq ipproċessar awtomatizzat, inkluż spjegazzjoni tad-deċiżjoni li wieħed jasal għaliha wara tali valutazzjoni. Il-miżuri xierqa għas-salvagwardja tal-interessi leġittimi tas-suġġett tad-dejta msemmija fil-paragrafu 2 għandhom jinkludu d-dritt li tinkiseb valutazzjoni umana u spjegazzjoni tad-deċiżjoni li wieħed jasal għaliha wara tali valutazzjoni.

 

 

5a. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu jiġi fdat bil-kompitu li joħroġ linji gwida, rakkomandazzjonijiet u l-aħjar prattiki f'konformità mal-punt (b) tal-Artikolu 66(1) għall-ispeċifikar ulterjuri tal-kriterji u l-kundizzjonijiet għat-tfassil tal-profili skont il-paragrafu 2.

Emenda  116

Proposta għal regolament

Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Restrizzjonijiet

Restrizzjonijiet

1. Il-liġi tal-Unjoni jew tal-Istati Membri tista’ tirrestrinġi permezz ta’ miżura leġiżlattiva, il-kamp ta’ applikazzjoni tal-obbligi u d-drittijiet ipprovduti fl-Artikoli 11 sa 20 u l-Artikolu 32, meta din ir-restrizzjoni tikkostitwixxi miżura meħtieġa u proporzjonata f’soċjetà demokratika biex tissalvagwardja:

1. Il-liġi tal-Unjoni jew tal-Istati Membri tista’ tirrestrinġi permezz ta’ miżura leġiżlattiva, il-kamp ta’ applikazzjoni tal-obbligi u d-drittijiet fl-Artikoli 11 sa 19 u l-Artikolu 32, meta din ir-restrizzjoni tilħaq objettiv definit b’mod ċar ta' interess pubbliku, tirrispetta l-essenza tad-dritt għall-protezzjoni tad-dejta personali, tkun proporzjonata mal-għan leġittimu segwit u tirrispetta d-drittijiet fundamentali u l-interessi tas-suġġett tad-dejta u hija miżura meħtieġa u proporzjonata f’soċjetà demokratika sabiex tissalvagwardja:

(a) is-sigurtà pubblika;

(a) is-sigurtà pubblika;

(b) il-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien u l-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali.

(b) il-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien u l-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali.

(c) interessi pubbliċi oħra tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru, b’mod partikolari interess finanzjarju jew ekonomiku importanti tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru, inklużi kwistjonijiet baġitarji, monetarji u fiskali u l-protezzjoni tal-istabbiltà u l-integrità tas-suq

(c) kwistjonijiet fiskali;

(d) il-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien u l-prosekuzzjoni ta’ ksur ta’ etika għal professjonijiet regolati;

(d) il-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien u l-prosekuzzjoni ta’ ksur ta’ etika għal professjonijiet regolati;

(e) funzjoni regolatorja ta’ spezzjoni jew ta’ superviżjoni marbuta, anki jekk okkażjonalment, mal-eżerċizzju ta’ awtorità uffiċjali f’każijiet imsemmija f’(a), (b), (c) u (d);

(e) funzjoni regolatorja ta’ spezzjoni jew ta’ superviżjoni fil-qafas tal-eżerċizzju ta’ awtorità pubblika kompetenti f’każijiet imsemmija f’(a), (b), (c) u (d);

(f) il-protezzjoni tas-suġġett tad-dejta jew id-drittijiet u l-libertajiet ta’ oħrajn.

(f) il-protezzjoni tas-suġġett tad-dejta jew id-drittijiet u l-libertajiet ta’ oħrajn.

2. B’mod partikolari, kull miżura leġiżlattiva msemmija fil-paragrafu 1 għandu jkun fiha dispożizzjonijiet speċifiċi tal-inqas dwar: l-għanijiet li għandhom jiġu segwiti mill-ipproċessar; u d-determinazzjoni tal-kontrollur;

2. B’mod partikolari, kull miżura leġiżlattiva msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun meħtieġa u proporzjonata f’soċjetà demokratika u għandu jkun fiha dispożizzjonijiet speċifiċi tal-inqas dwar:

 

(a) l-għanijiet li għandhom jiġu segwiti mill-ipproċessar;

 

(b) id-determinazzjoni tal-kontrollur;

 

(c) l-iskopijiet speċifiċi u l-mezzi tal-ipproċessar;

 

(d) is-salvagwardji għall-prevenzjoni tal-abbuż jew aċċess jew trasferiment illegali

 

(e) id-dritt tas-suġġetti tad-dejta li jkunu infurmati dwar ir-restrizzjoni.

 

2a. Il-miżuri leġiżlattivi msemmija fil-paragrafu 1 m’għandhomx jippermettu jew jobbligaw kontrolluri privati sabiex iżommu dejta addizzjonali ħlief dik strettament meħtieġa għall-għan oriġinali.

(L-aħħar kliem tal-paragrafu 2 fit-test tal-Kummissjoni sar il-punti (a) u (b) fl-emenda tal-Parlament).

Emenda  117

Proposta għal regolament

Artikolu 22

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Responsabbiltà tal-kontrollur

Responsabbiltà u obbligu ta’ rendikont tal-kontrollur

1. Il-kontrollur għandu jadotta politiki u jimplimenta miżuri adattati sabiex jassigura u jkun jista’ juri li l-ipproċessar ta’ dejta personali jsir skont dan ir-Regolament.

1. Il-kontrollur għandu jadotta politiki xierqa u jimplimenta miżuri tekniċi u organizzattivi adattati u dimostrabbli sabiex jassigura u jkun jista’ juri b'mod trasparenti li l-ipproċessar ta’ dejta personali jsir skont dan ir-Regolament, filwaqt li jiġu kkunsidrati s-sitwazzjoni tat-teknoloġija moderna, in-natura tal-ipproċessar tad-dejta personali, il-kuntest, l-ambitu u l-iskopijiet tal-ipproċessar, ir-riskji għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-dejta u t-tip ta' organizzazzjoni, kemm fil-mument tad-determinazzjoni tal-mezzi għall-ipproċessar u fil-mument tal-ipproċessar innifsu.

 

1a. Waqt li jikkunsidra l-aħħar żviluppi u l-kost tal-implimentazzjoni, il-kontrollur għandu jieħu l-passi kollha raġonevoli biex jimplimenta l-politiki u l-proċeduri ta’ konformità li b’mod persistenti jirrispettaw l-għażliet awtonomi tas-suġġetti tad-dejta. Dawn il-politiki ta’ konformità għandhom jiġu riveduti tal-inqas kull sentejn u aġġornati fejn meħtieġ.

2. Il-miżuri pprovduti fil-paragrafu 1 għandhom jinkludu b’mod partikolari:

 

(a) iż-żamma tad-dokumenti skont l-Artikolu 28;

 

(b) l-implimentazzjoni tar-rekwiżiti dwar is-sigurtà tad-dejta stabbiliti fl-Artikolu 30,

 

(c) it-twettiq ta’ valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-dejta skont l-Artikolu 33;

 

(d) il-konformità mar-rekwiżiti għall-awtorizzazzjoni minn qabel jew il-konsultazzjoni minn qabel tal-awtorità ta’ superviżjoni skont l-Artikolu 34(1) u (2);

 

(e) il-ħatra ta’ uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta skont l-Artikolu 35(1).

 

3. Il-kontrollur għandu jimplimenta mekkaniżmi sabiex jassigura l-verifika tal-effikaċja tal-miżuri msemmija fil-paragrafi 1 u 2. Jekk tkun proporzjonata, din il-verifika għandha ssir minn awdituri interni jew esterni indipendenti.

3. The controller shall be able to demonstrate the adequacy and effectiveness of the measures referred to in paragraphs 1 and 2. Any regular general reports of the activities of the controller, such as the obligatory reports by publicly traded companies, shall contain a summary description of the policies and measures referred to in paragraph 1.

 

3a. The controller shall have the right to transmit personal data inside the Union within the group of undertakings the controller is part of, where such processing is necessary for legitimate internal administrative purposes between connected business areas of the group of undertakings and an adequate level of data protection as well as the interests of the data subjects are safeguarded by internal data protection provisions or equivalent codes of conduct as referred to in Article 38.

4. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika kwalunkwe kriterju u rekwiżit ieħor għal miżuri adattati msemmija fil-paragrafu 1 minbarra dawk diġà msemmija fil-paragrafu 2, il-kundizzjonijiet għall-mekkaniżmi ta’ verifika u awditjar imsemmija fil-paragrafu 3 u rigward il-kriterji għall-proporzjonalità taħt il-paragrafu 3, u meta wieħed jikkunsidra miżuri speċifiċi għal mikroimpriżi, impriżi żgħar u ta’ daqs medju.

 

Emenda  118

Proposta għal regolament

Artikolu 23

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-protezzjoni tad-dejta bid-disinn u b’mod awtomatiku

Il-protezzjoni tad-dejta bid-disinn u b’mod awtomatiku

1. Wara li jikkunsidra l-aħħar żviluppi u l-kost tal-implimentazzjoni, il-kontrollur għandu, kemm meta jiddetermina l-mezzi għall-ipproċessar u waqt l-ipproċessar innifsu, jimplimenta miżuri u proċeduri tekniċi u organizzattivi xierqa b’mod li l-ipproċessar jissodisfa r-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament u jiżgura l-protezzjoni tad-drittijiet tas-suġġett tad-dejta.

1. Wara li jikkunsidraw l-aħħar żviluppi, l-għarfien tekniku attwali, l-aħjar prattiki internazzjonali u r-riskji rappreżentati mill-ipproċessar tad-dejta, il-kontrollur u l-proċessur, jekk ikun hemm, għandhom, kemm meta jiddeterminaw l-għanijiet u l-mezzi għall-ipproċessar u waqt l-ipproċessar innifsu, jimplimentaw miżuri u proċeduri tekniċi u organizzattivi xierqa u proporzjonali b’mod li l-ipproċessar jissodisfa r-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament u jiżguraw il-protezzjoni tad-drittijiet tas-suġġett tad-dejta, b’mod partikolari fir-rigward tal-prinċipji stabbiliti fl-Artikolu 5. Il-protezzjoni tad-dejta b’intenzjoni għandha tikkunsidra b’mod partikolari l-ġestjoni taċ-ċiklu kollu tal-ħajja tad-dejta personali mill-ġbir sal-ipproċessar għat-tħassir, li b’mod sistematiku tiffoka fuq is-salvagwardji proċedurali komprensivi fir-rigward tal-preċiżjoni, il-konfidenzjalità, l-integrità, is-sigurtà fiżika u t-tħassir ta’ dejta personali. Meta l-kontrollur ikun wettaq valutazzjoni tal-impatt tal-protezzjoni tad-dejta skont l-Artikolu 33, għandhom jitqiesu r-riżultati meta jiġu żviluppati dawk il-miżuri u l-proċeduri.

 

1a. Sabiex tiġi mrawma l-implimentazzjoni mifruxa tagħha f’setturi ekonomiċi differenti, il-protezzjoni tad-dejta b’intenzjoni għandha tkun prerekwiżit għall-offerti ta’ akkwist pubbliku skont id-Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1 kif ukoll id-Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill2 (Id-Direttiva tal-Utilitajiet).

2. Il-kontrollur għandu jimplimenta mekkaniżmi sabiex jassigura li, b’mod awtomatiku, tiġi pproċessata biss dik id-dejta personali li tkun meħtieġa għal kull għan speċifiku tal-ipproċessar u li partikolarment ma għandhiex tinġabar jew tinżamm aktar minn kemm huwa meħtieġ għal dawk l-għanijiet, kemm f’dak li jirrigwarda l-ammont tad-dejta kif ukoll iż-żmien tal-ħażna tagħha. B’mod partikolari, dawk il-mekkaniżmi għandhom jassiguraw li b’mod awtomatiku d-dejta personali ma tkunx aċċessibbli għal numru mhux definit ta’ individwi.

2. Il-kontrollur għandu jassigura li, b’mod awtomatiku, tiġi pproċessata biss dik id-dejta personali li tkun meħtieġa għal kull għan speċifiku tal-ipproċessar u li partikolarment ma għandhiex tinġabar, tinżamm jew tiġi mxerrda aktar minn kemm huwa meħtieġ għal dawk l-għanijiet, kemm f’dak li jirrigwarda l-ammont tad-dejta kif ukoll iż-żmien tal-ħażna tagħha. B’mod partikolari, dawk il-mekkaniżmi għandhom jassiguraw li b’mod awtomatiku d-dejta personali ma tkunx aċċessibbli għal numru mhux definit ta’ individwi u li s-suġġetti tad-dejta jistgħu jikkontrollaw id-distribuzzjoni tad-dejta personali tagħhom.

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika kwalunkwe kriterju u rekwiżit ieħor għall-miżuri u l-mekkaniżmi xierqa msemmija fil-paragrafu 1 u 2, b’mod partikolari għar-rekwiżiti tal-protezzjoni tad-dejta bid-disinn applikabbli fis-setturi, il-prodotti u s-servizzi kollha.

 

4. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi standards tekniċi għar-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 1 u 2. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 87(2).

 

 

1 Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31ta' Marzu 2004 dwar koordinazzjoni ta' proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi (ĠU L 134, 30.4.2004, p. 114).

2 Id-Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 li tikkoordina l-proċeduri ta' akkwisti ta' entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi ta' l-ilma, l-enerġija, t-trasport u postali (ĠU L 134, 30.4.2004, p. 1).

Emenda  119

Proposta għal regolament

Artikolu 24

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Kontrolluri konġunti

Kontrolluri konġunti

Meta kontrollur jiddetermina l-objettivi, il-kundizzjonijiet u l-mezzi tal-ipproċessar ta’ dejta personali flimkien ma’ oħrajn, il-kontrolluri konġunti jridu jistabbilixxu r-responsabbiltajiet rispettivi għall-konformità mal-obbligi taħt dan ir-Regolament, b’mod partikolari fir-rigward tal-proċeduri u l-mekkaniżmi għall-eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġett tad-dejta, permezz ta’ arranġament bejniethom.

Meta diversi kontrolluri jiddeterminaw b'mod konġunt l-objettivi u l-mezzi tal-ipproċessar ta’ dejta personali, il-kontrolluri konġunti jridu jiddeterminaw ir-responsabbiltajiet rispettivi tagħhom għall-konformità mal-obbligi taħt dan ir-Regolament, b’mod partikolari fir-rigward tal-proċeduri u l-mekkaniżmi għall-eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġett tad-dejta, permezz ta’ arranġament bejniethom. L-arranġamenti għandhom jirriflettu kif xieraq ir-rwoli effettivi rispettivi tal-kontrolluri konġunti u r-relazzjonijiet b'rabta mas-suġġetti tad-dejta, u l-elementi ewlenin tal-arranġament għandhom ikunu disponibbli għas-suġġett tad-dejta. F'każ li r-rsponsabilitajiet ma jkunux ċari, il-kontrolluri għandhom ikunu responsabbli b'mod konġunt u in solidum.

Emenda  120

Proposta għal regolament

Artikolu 25

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Rappreżentanti ta’ kontrolluri mhux stabbiliti fl-Unjoni

Rappreżentanti ta’ kontrolluri mhux stabbiliti fl-Unjoni

1. Fis-sitwazzjoni msemmija fl-Artikolu 3(2), il-kontrollur għandu jaħtar rappreżentant fl-Unjoni.

 

1. Fis-sitwazzjoni msemmija fl-Artikolu 3(2), il-kontrollur għandu jaħtar rappreżentant fl-Unjoni.

2. Dan l-obbligu m’għandux japplika għal:

2. Dan l-obbligu m’għandux japplika għal:

(a) kontrollur stabbilit f’pajjiż terz meta l-Kummissjoni tkun iddeċidiet li l-pajjiż terz jiżgura livell xieraq ta’ protezzjoni skont l-Artikolu 41; jew

(a) kontrollur stabbilit f’pajjiż terz meta l-Kummissjoni tkun iddeċidiet li l-pajjiż terz jiżgura livell xieraq ta’ protezzjoni skont l-Artikolu 41; jew

(b) impriża li timpjega inqas minn 250 persuna; jew

(b) Kontrollur li jipproċessa dejta personali b'rabta ma' inqas minn 5000 suġġett tad-dejta fi kwalunkwe 12-il xahar konsekuttiv u li ma jipproċessax kategoriji speċjali ta' dejta personali kif imsemmija fl-Artikolu 9(1), dejta dwar il-lokazzjoni jew dejta dwar tfal jew impjegati f'sistemi ta' arkivjar fuq skala kbira; jew

(c) awtorità jew korp pubbliku; jew

(c) awtorità jew korp pubbliku; jew

(d) kontrollur li joffri prodotti u servizzi okkażjonalment biss lil suġġetti tad-dejta li jgħixu fl-Unjoni.

(d) kontrollur li joffri oġġetti jew servizzi fuq bażi okkażjonali lil suġġetti tad-dejta fl-Unjoni, sakemm l-ipproċessar ta' dejta personali jikkonċerna kategoriji speċjali ta' dejta personali kif imsemmija fl-Artikolu 9(1), dejta dwar il-lokazzjoni jew dejta dwar tfal jew impjegati f'sistemi ta' arkivjar fuq skala kbira.

3. Ir-rappreżentant għandu jkun stabbilit f’wieħed minn dawk l-Istati Membri fejn jgħixu s-suġġetti li d-dejta personali tagħhom hija pproċessata fir-rigward tal-prodotti u s-servizzi offruti lilhom, jew li l-imġiba tagħhom tkun issorveljata.

3. Ir-rappreżentant għandu jkun stabbilit f’wieħed minn dawk l-Istati Membri fejn isseħħ l-offerta ta' prodotti u servizzi lis-suġġetti tad-dejta, jew il-monitoraġġ tagħhom.

4. Il-ħatra ta’ rappreżentant mill-kontrollur għandha tkun mingħajr preġudizzju għal azzjonijiet legali li jistgħu jinbdew kontra l-kontrollur innifsu.

4. Il-ħatra ta’ rappreżentant mill-kontrollur għandha tkun mingħajr preġudizzju għal azzjonijiet legali li jistgħu jinbdew kontra l-kontrollur innifsu.

Emenda  121

Proposta għal regolament

Artikolu 26

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Proċessur

Proċessur

1. Meta operazzjoni ta’ pproċessar tkun sejra ssir f’isem kontrollur, il-kontrollur għandu jagħżel proċessur li jipprovdi biżżejjed garanziji sabiex jimplimenta miżuri u proċeduri tekniċi u organizzattivi xierqa b’mod li l-ipproċessar jissodisfa r-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament u jassigura l-protezzjoni tad-drittijiet tas-suġġett tad-dejta, b’mod partikolari fir-rigward tal-miżuri ta’ sigurtà tekniċi u l-miżuri organizzattivi li jirregolaw l-ipproċessar li għandu jsir u għandu jassigura l-konformità ma’ dawk il-miżuri.

1. Meta l-ipproċessar ikun ser isir f’isem kontrollur, il-kontrollur għandu jagħżel proċessur li jipprovdi biżżejjed garanziji sabiex jimplimenta miżuri u proċeduri tekniċi u organizzazzjonali xierqa b’mod li l-ipproċessar jissodisfa r-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament u jassigura l-protezzjoni tad-drittijiet tas-suġġett tad-dejta, b’mod partikolari fir-rigward tal-miżuri ta’ sigurtà tekniċi u l-miżuri organizzattivi li jirregolaw l-ipproċessar li għandu jsir u għandu jassigura l-konformità ma’ dawk il-miżuri.

2. It-twettiq tal-ipproċessar minn proċessur għandu jkun regolat minn kuntratt jew att legali ieħor li jorbot lill-proċessur mal-kontrollur u li jistipula b’mod partikolari li l-proċessur għandu:

2. It-twettiq tal-ipproċessar minn proċessur għandu jkun regolat minn kuntratt jew att legali ieħor li jorbot lill-proċessur mal-kontrollur. Il-kontrollur u l-proċessur għandhom ikunu ħielsa li jiddeterminaw ir-rwoli u l-kompiti rispettivi fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament, u għandhom jipprovdu li l-proċessur għandu:

(a) jaġixxi biss fuq struzzjonijiet mingħand il-kontrollur, b’mod partikolari, meta t-trasferiment tad-dejta personali użata jkun ipprojbit;

(a) Jipproċessa dejta personali biss fuq istruzzjonijiet mill-kontrollur, sakemm ma jkunx meħtieġ mod ieħor skont il-liġi tal-Unjoni jew tal-Istat Membru;

(b) jimpjega biss persunal li jkun impenja ruħu li jżomm il-kunfidenzjalità jew li jkun taħt obbligu statutorju ta’ kunfidenzjalità;

(b) jimpjega biss persunal li jkun impenja ruħu li jżomm il-kunfidenzjalità jew li jkun taħt obbligu statutorju ta’ kunfidenzjalità;

(c) jieħu l-miżuri kollha meħtieġa skont l-Artikolu 30;

(c) jieħu l-miżuri kollha meħtieġa skont l-Artikolu 30;

(d) jimpjega proċessur ieħor biss bil-permess minn qabel tal-kontrollur;

(d) Jiddetermina l-kundizzjonijiet għall-impjegar ta' proċessur ieħor biss bil-permess minn qabel tal-kontrollur, sakemm ma jiġix determinat mod ieħor;

(e) safejn dan ikun possibbli minħabba n-natura tal-ipproċessar, joħloq bi ftehim mal-kontrollur ir-rekwiżiti tekniċi u organizzattivi meħtieġa għat-twettiq tal-obbligu tal-kontrollur li jwieġeb għat-talbiet tal-eżerċitar tad-drittijiet tas-suġġett tad-dejta stabbiliti fil-Kapitolu III;

(e) safejn dan ikun possibbli minħabba n-natura tal-ipproċessar, joħloq bi ftehim mal-kontrollur ir-rekwiżiti tekniċi u organizzattivi adegwati u rilevanti għat-twettiq tal-obbligu tal-kontrollur li jwieġeb għat-talbiet tal-eżerċitar tad-drittijiet tas-suġġett tad-dejta stabbiliti fil-Kapitolu III;

(f) jgħin lill-kontrollur sabiex jassigura l-konformità mal-obbligi skont l-Artikoli 30 sa 34;

(f) jgħin lill-kontrollur sabiex jassigura l-konformità mal-obbligi skont l-Artikoli 30 sa 34, billi titqies in-natura tal-ipproċessar u l-informazzjoni disponibbli lill-proċessur;

(g) jgħaddi r-riżultati kollha lill-kontrollur wara li jintemm l-ipproċessar u ma jipproċessax id-dejta personali mod ieħor;

(g) jirritorna r-riżultati kollha lill-kontrollur wara li jintemm l-ipproċessar, ma jipproċessax id-dejta personali mod ieħor u jħassar kopji eżistenti sakemm il-liġijiet tal-Unjoni jew tal-Istati Membri ma tirrikjedix il-ħżin tad-dejta;

(h) jagħmel disponibbli għall-kontrollur u għall-awtorità ta’ superviżjoni kull informazzjoni meħtieġa għall-kontroll tal-konformità mal-obbligi stabbiliti f’dan l-Artikolu.

(h) jagħmel disponibbli għall-kontrollur kull informazzjoni meħtieġa għall-prova tal-konformità mal-obbligi stabbiliti f’dan l-Artikolu u jippermetti spezzjonijiet fuq il-post;

3. Il-kontrollur u l-proċessur għandhom jiddokumentaw bil-miktub l-istruzzjonijiet tal- kontrollur u l-obbligi tal-proċessur imsemmija fil-paragrafu 2.

3. Il-kontrollur u l-proċessur għandhom jiddokumentaw bil-miktub l-istruzzjonijiet tal- kontrollur u l-obbligi tal-proċessur imsemmija fil-paragrafu 2.

 

3a. Il-garanziji suffiċjenti msemmija fl-ewwel paragrafu jistgħu jintwerew b'konformità mal-kodiċi ta' kondotta jew mekkaniżmi ta' ċertifikazzjoni skont l-Artikoli 38 jew 39 ta' dan ir-Regolament.

4. Jekk proċessur jipproċessa dejta personali għajr kif ordnat mill-kontrollur, il-proċessur għandu jitqies li huwa kontrollur fir-rigward ta’ dak l-ipproċessar u għandu jkun soġġett għar-regoli dwar il-kontrolluri konġunti stipulati fl-Artikolu 24.

4. Jekk proċessur jipproċessa dejta personali għajr kif ordnat mill-kontrollur jew isir il-parti determinanti b'rabta mal-iskopijiet u l-mezzi tal-ipproċessar tad-dejta, il-proċessur għandu jitqies bħala kontrollur fir-rigward ta’ dak l-ipproċessar u għandu jkun soġġett għar-regoli dwar il-kontrolluri konġunti stipulati fl-Artikolu 24.

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u r-rekwiżiti għar-responsabbiltajiet, id-dmirijiet u l-kompiti fir-rigward ta’ proċessur skont il-paragrafu 1, u l-kundizzjonijiet li jippermettu l-faċilitazzjoni tal-ipproċessar ta’ dejta personali fi grupp ta’ impriżi, b’mod partikolari għall-finijiet ta’ kontroll u rappurtar.

 

–––Emenda                122

Proposta għal regolament

Artikolu 28

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Dokumentazzjoni

Dokumentazzjoni

1. Kull kontrollur u proċessur u, jekk ikun hemm, ir-rappreżentant tal-kontrollur, għandhom iżommu dokumenti dwar l-operazzjonijiet kollha ta’ pproċessar taħt ir-responsabbiltà tagħhom.

1. Kull kontrollur u proċessur għandu jżomm dokumenti aġġornati regolarment meħtieġa biex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-Regolament.

2. Id-dokumentazzjoni għandha tinkludi tal-inqas l-informazzjoni li ġejja:

2. Barra minn hekk, kull kontrollur u proċessur għandu jżomm dokumenti tal-informazzjoni li ġejja:

(a) l-isem u d-dettalji ta’ kuntatt tal-kontrollur, jew kwalunkwe kontrollur konġunt jew proċessur, u tar-rappreżentant, jekk ikun hemm;

(a) l-isem u d-dettalji ta’ kuntatt tal-kontrollur, jew kwalunkwe kontrollur konġunt jew proċessur, u tar-rappreżentant, jekk ikun hemm;

(b) l-isem u d-dettalji ta’ kuntatt tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta, jekk ikun hemm;

(b) l-isem u d-dettalji ta’ kuntatt tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta, jekk ikun hemm;

(c) l-objettivi tal-ipproċessar, inkluż l-interessi leġittimi segwiti mill-kontrollur meta l-ipproċessar ikun ibbażat fuq il-punt (f) tal-Artikolu 6(1);

 

(d) deskrizzjoni ta’ kategoriji ta’ suġġetti tad-dejta u ta’ kategoriji ta’ dejta personali li tirrigwardahom;

 

(e) ir-riċevituri jew ikategoriji ta’ riċevituri tad-dejta personali, inklużi l-kontrolluri li lilhom tiġi żvelata dejta personali għall-interess leġittimu segwit minnhom;

(e) l-isem u d-dettalji ta’ kuntatt tal-kontrolluri li lilhom tiġi żvelata dejta personali, jekk ikun il-każ;

(f) fejn applikabbli, trasferimenti ta’ dejta lil pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali, inkluża l-identifikazzjoni ta’ dak il-pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali u, f’każ ta’ trasferimenti msemmija fil-punt (h) tal-Artikolu 44(1), id-dokumentazzjoni ta’ salvagwardji xierqa;

 

(g) indikazzjoni ġenerali tal-limiti ta’ żmien għat-tħassir tad-diversi kategoriji ta’ dejta;

 

(h) id-deskrizzjoni ta’ mekkaniżmi msemmija fl-Artikolu 22(3).

 

3. Il-kontrollur u l-proċessur u, jekk ikun hemm, ir-rappreżentant tal-kontrollur, għandhom jagħmlu d-dokumentazzjoni disponibbli, fuq talba, għall-awtorità ta’ superviżjoni.

 

4. L-obbligi msemmija fil-paragrafi 1 u 2 m’għandhomx japplikaw għall-kontrulluri u l-proċessuri segwenti:

imħassar

(a) persuna fiżika li tipproċessa dejta personali mingħajr interess kummerċjali; jew

 

(b) impriża jew organizzazzjoni li timpjega anqas minn 250 persuna li l-ipproċessar tad-dejta personali tkun attività anċillarja mal-attivitajiet ewlenin tagħha.

 

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u r-rekwiżiti għad-dokumentazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, sabiex tikkunsidra b’mod partikolari r-responsabbiltajiet tal-kontrollur u tal-proċessur u, jekk ikun hemm, tar-rappreżentant tal-kontrollur. .

 

6. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi formoli standard għad-dokumentazzjoni msemmija fil-paragrafu 1. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 87(2).

 

Emenda  123

Proposta għal regolament

Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Il-kontrollur u l-proċessur u, jekk ikun hemm, ir-rappreżentant tal-kontrollur, għandhom jikkooperaw, fuq talba, mal-awtorità ta’ superviżjoni fit-twettiq tad-dmirijiet tagħha, b’mod partikolari billi jipprovdu l-informazzjoni msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 53(2) u billi jagħtu l-aċċess kif ipprovdut fil-punt (b) ta’ dak il-paragrafu.

1. Il-kontrollur u, jekk ikun hemm, il-proċessur u r-rappreżentant tal-kontrollur, għandhom jikkooperaw, fuq talba, mal-awtorità ta’ superviżjoni fit-twettiq tad-dmirijiet tagħha, b’mod partikolari billi jipprovdu l-informazzjoni msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 53(2) u billi jagħtu l-aċċess kif ipprovdut fil-punt (b) ta’ dak il-paragrafu.

Emenda  124

Proposta għal regolament

Artikolu 30

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Sigurtà tal-ipproċessar

Sigurtà tal-ipproċessar

1. Il-kontrollur u l-proċessur għandhom jimplimentaw miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa sabiex jiżguraw livell ta’ sigurtà xieraq għar-riskji rrappreżentati mill-ipproċessar u n-natura tad-dejta personali li trid tiġi protetta, waqt li jitqiesu l-aħħar żviluppi u l-kost tal-implimentazzjoni tagħhom.

1. Il-kontrollur u l-proċessur għandhom jimplimentaw miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa sabiex jiżguraw livell ta’ sigurtà xieraq għar-riskji rrappreżentati mill-ipproċessar, billi jitqiesu r-riżultati ta' valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-dejta skont l-Artikolu 33, waqt li jitqiesu l-aħħar żviluppi u l-kost tal-implimentazzjoni tagħhom.

 

1a. Wara li jitqiesu l-aħħar żviluppi u l-kost tal-implimentazzjoni, tali politika ta’ sigurtà għandha tinkludi:

 

(a) il-kapaċità li jiġi żgurat li l-integrità tad-dejta personali tiġi validata;

 

(b) il-kapaċità li jiġu żgurati l-kunfidenzjalità, l-integrità, id-disponibbiltà u r-reżistenza kontinwi tas-sistemi u s-servizzi ta’ proċessar tad-dejta personali;

 

(c) il-kapaċità li tiġi restawrata d-disponibbiltà u l-aċċess għad-dejta fil-ħin fil-każ ta’ inċident fiżiku jew tekniku li jkollu impatt fuq id-disponibbiltà, l-integrità u l-kunfidenzjalità tas-sistemi u s-servizzi ta’ informazzjoni;

 

(d) fil-każ tal-ipproċessar ta’ dejta personali sensittiva skont l-Artikoli 8 u 9, miżuri ta’ sigurtà addizzjonali sabiex tiġi żgurata kuxjenza skont is-sitwazzjoni tar-riskji u l-kapaċità li tittieħed azzjoni ta’ prevenzjoni, korrezzjoni u mitigazzjoni f’ħin kważi reali kontra sitwazzjonijiet ta’ vulnerabbiltà jew inċidenti misjuba li jistgħu jkunu ta’ riskju għad-dejta;

 

(e) proċess sabiex tiġi ttestjata, eżaminata u valutata l-effettività tal-politiki, proċeduri u pjanijiet ta’ sigurtà stabbilit sabiex tiġi żgurata effettività kontinwa.

2. Il-kontrollur u l-proċessur għandhom, wara valutazzjoni tar-riskji, jieħdu l-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 sabiex jipproteġu dejta personali kontra l-qerda aċċidentali jew illegali jew it-telf aċċidentali u sabiex jipprevjenu kull forma illegali ta’ pproċessar, b’mod partikolari kull żvelar, tixrid jew aċċess mhux awtorizzat, jew it-tibdil ta’ dejta personali.

2. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 għandhom tal-inqas:

 

(a) jassiguraw li d-data personali tkun tista’ tiġi aċċessata biss minn persunal awtorizzat u għal raġunijiet awtorizzati legalment;

 

(b) jipproteġu dejta personali maħżuna jew trażmessa jipproteġu dejta personali kontra l-qerda aċċidentali jew illegali jew it-telf jew tibdil aċċidentali, u l-ħżin, l-proċessar, l-aċċess jew l-iżvelar mhux awtorizzati jew illegali; kif ukoll

 

(c) jassiguraw l-implimentazzjoni ta’ politika ta’ sigurtà fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali.

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u l-kundizzjonijiet għall-miżuri tekniċi u organizzattivi msemmija fil-paragrafi 1 u 2, inklużi d-determinazzjonijiet ta’ x’jikkostitwixxi teknoloġija avvanzata, għal setturi speċifiċi u f’sitwzzjonijiet speċifiċi ta’ pproċessar ta’ dejta, b’mod partikolari billi tikkunsidra l-iżviluppi fit-teknoloġija u s-soluzzjonijiet għall-privatezza bid-disinn u l-protezzjoni tad-dejta b’mod awtomatiku, sakemm ma jkunx japplika l-paragrafu 4.

3. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu jiġi fdat bil-kompitu li joħroġ linji gwida, rakkomandazzjonijiet u l-aħjar prattiki skont l-Artikolu 66(1)(b) għall-miżuri tekniċi u organizzattivi msemmija fil-paragrafi 1 u 2, inklużi d-determinazzjonijiet ta’ x’jikkostitwixxi teknoloġija avvanzata, għal setturi speċifiċi u f’sitwzzjonijiet speċifiċi ta’ pproċessar ta’ dejta, b’mod partikolari billi tikkunsidra l-iżviluppi fit-teknoloġija u s-soluzzjonijiet għall-privatezza bid-disinn u l-protezzjoni tad-dejta b’mod awtomatiku.

4. Fejn meħtieġ, il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ implimentazzjoni sabiex tispeċifika r-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2 għal diversi sitwazzjonijiet, b’mod partikolari sabiex:

 

(a) tipprevjeni kull aċċess mhux awtorizzat għal dejta personali;

 

(b) tipprevjeni kull żvelar, qari, ikkuppjar, tibdil, tħassir jew tneħħija mhux awtorizzata ta’ dejta personali;

 

 

(c) tiżgura l-verifika tal-legalità tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar.

 

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 87(2).

 

(Il-paragrafu 2 fit-test tal-Kummissjoni sar punt (b) fl-emenda tal-Parlament).

Emenda  125

Proposta għal regolament

Artikolu 31

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Notifika ta’ ksur tad-dejta personali lill-awtorità ta’ superviżjoni

Notifika ta’ ksur tad-dejta personali lill-awtorità ta’ superviżjoni

1. Fil-każ ta’ ksur ta’ dejta personali, il-kontrollur għandu mingħajr dewmien bla bżonn u, fejn possibbli, mhux aktar tard minn 24 siegħa wara li jkun sar jaf bih, jinnotifika l-ksur tad-dejta personali lill-awtorità ta’ superviżjoni. In-notifika lill-awtorità ta’ superviżjoni għandha tkun akkumpanjata b’ġustifikazzjoni motivata f’każijiet fejn ma ssirx fi żmien 24 siegħa.

1. Fil-każ ta’ ksur ta’ dejta personali, il-kontrollur għandu mingħajr dewmien bla bżonn jinnotifika l-ksur tad-dejta personali lill-awtorità ta’ superviżjoni.

2. Skont il-punt (f) tal-Artikolu 26(2), il-proċessur għandu jwissi u jinforma lill-kontrollur minnufih wara l-istabbiliment ta’ ksur ta’ dejta personali.

2. Il-proċessur għandu jwissi u jinforma lill-kontrollur mingħajr dewmien bla bżonn wara l-istabbiliment ta’ ksur ta’ dejta personali.

3. In-notifika msemmija fil-paragrafu 1 għandha mill-inqas:

3. In-notifika msemmija fil-paragrafu 1 għandha mill-inqas:

(a) tiddeskrivi n-natura tal-ksur tad-dejta personali inklużi l-kategoriji tas-suġġetti tad-dejta kkonċernati u l-kategoriji u n-numru ta’ rekords tad-dejta kkonċernati;

(a) tiddeskrivi n-natura tal-ksur tad-dejta personali inklużi l-kategoriji tas-suġġetti tad-dejta kkonċernati u l-kategoriji u n-numru ta’ rekords tad-dejta kkonċernati;

(b) tagħti l-identità u d-dettalji ta’ kuntatt tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta jew ta’ punt ta’ kuntatt ieħor minn fejn tista’ tinkiseb aktar informazzjoni;

(b) tagħti l-identità u d-dettalji ta’ kuntatt tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta jew ta’ punt ta’ kuntatt ieħor minn fejn tista’ tinkiseb aktar informazzjoni;

(c) tirrakkomanda miżuri sabiex itaffu l-effetti ħżiena possibbli tal-ksur tad-dejta personali;

(c) tirrakkomanda miżuri sabiex itaffu l-effetti ħżiena possibbli tal-ksur tad-dejta personali;

(d) tiddeskrivi l-konsegwenzi tal-ksur tad-dejta personali;

(d) tiddeskrivi l-konsegwenzi tal-ksur tad-dejta personali;

(e) tiddeskrivi l-miżuri proposti jew meħuda mill-kontrollur sabiex jindirizza l-ksur tad-dejta personali.

(e) tiddeskrivi l-miżuri proposti jew meħuda mill-kontrollur sabiex jindirizza l-ksur tad-dejta personali. u ttaffi l-effetti tiegħu.

L-informazzjoni, jekk ikun meħtieġ, tista' tiġi pprovduta f'fażijiet.

4. Il-kontrollur għandu jiddokumenta kwalunkwe ksur tad-dejta personali, fosthom il-fatti li jirrigwardaw il-ksur, l-effetti tiegħu u l-azzjoni ta’ rimedju meħuda. Din id-dokumentazzjoni trid tippermetti lill-awtorità ta’ superviżjoni li tivverifika l-konformità ma’ dan l-Artikolu. Din id-dokumentazzjoni għandha tinkludi biss l-informazzjoni meħtieġa għal dak il-għan.

4. Il-kontrollur għandu jiddokumenta kwalunkwe ksur tad-dejta personali, fosthom il-fatti li jirrigwardaw il-ksur, l-effetti tiegħu u l-azzjoni ta’ rimedju meħuda. Din id-dokumentazzjoni għandha tkun biżżejjed biex tippermetti lill-awtorità ta’ superviżjoni li tivverifika l-konformità ma’ dan l-Artikolu u mal-Artikolu 30. Din id-dokumentazzjoni għandha tinkludi biss l-informazzjoni meħtieġa għal dak il-għan.

 

4a. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha żżomm reġistru pubbliku tat-tipi ta’ ksur notifikati.

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u r-rekwiżiti għall-istabbiliment tal-ksur tad-dejta msemmi fil-paragrafi 1 u 2 u għaċ-ċirkostanzi partikolari li fihom kontrollur u proċessur ikunu meħtieġa jinnotifikaw il-ksur tad-dejta personali.

5. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu jiġi fdat il-kompitu li joħroġ linji gwida, rakkomandazzjonijiet u l-aħjar prattiki bi qbil mal-Artikolu 66(1)(b) għall-istabbiliment tal-ksur tad-dejta u d-determinazzjoni tad-demwien mhux meħtieġ imsemmi fil-paragrafi 1 u 2 u għaċ-ċirkostanzi partikolari li fihom kontrollur u proċessur ikunu meħtieġa jinnotifikaw il-ksur tad-dejta personali.

6. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi l-format standard ta’ din in-notifika lill-awtorità ta’ superviżjoni, il-proċeduri applikabbli għar-rekwiżit ta’ notifika u l-forma u l-modalitajiet għad-dokumentazzjoni msemmija fil-paragrafu 4, inklużi l-limiti ta’ żmien għat-tħassir tal-informazzjoni miżmuma fiha. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 87(2).

 

Emenda  126

Proposta għal regolament

Artikolu 32

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Komunikazzjoni ta’ ksur tad-dejta personali lis-suġġett tad-dejta

Komunikazzjoni ta’ ksur tad-dejta personali lis-suġġett tad-dejta

1. Meta l-ksur tad-dejta personali aktarx li jaffettwa ħażin lill-protezzjoni tad-dejta personali jew lill-privatezza tas-suġġett tad-dejta, il-kontrollur għandu, wara n-notifika msemmija fl-Artikolu 31, jikkomunika l-ksur tad-dejta personali lis-suġġett tad-dejta mingħajr dewmien bla bżonn.

1. Meta l-ksur tad-dejta personali aktarx li jaffettwa ħażin lill-protezzjoni tad-dejta personali, lill-privatezza, lid-drittijiet jew lill-interessi leġittimi tas-suġġett tad-dejta, il-kontrollur għandu, wara n-notifika msemmija fl-Artikolu 31, jikkomunika l-ksur tad-dejta personali lis-suġġett tad-dejta mingħajr dewmien bla bżonn.

2. Il-komunikazzjoni lis-suġġett tad-dejta msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiddeskrivi n-natura tal-ksur tad-dejta personali u tinkludi mill-inqas l-informazzjoni u r-rakkomandazzjonijiet previsti fil-punti (b) u (c) tal-Artikolu 31(3).

Il-komunikazzjoni lis-suġġett tad-dejta msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun tinftiehem u tuża lingwaġġ ċar u sempliċi. Hija għandha tiddeskrivi n-natura tal-ksur tad-dejta personali u tinkludi tal-anqas l-informazzjoni u r-rakkomandazzjonijiet previsti fil-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 31(3) u informazzjoni dwar id-drittijiet tas-suġġett tad-dejta, inkluż rimedju.

3. Il-komunikazzjoni ta’ ksur ta’ dejta personali lis-suġġett tad-dejta ma għandhiex tkun meħtieġa jekk il-kontrollur juri għas-sodisfazzjon tal-awtorità ta’ superviżjoni li huwa jkun implimenta miżuri ta’ protezzjoni tekonoloġika xierqa, u li dawk il-miżuri ġew applikati għad-dejta kkonċernata mill-ksur tad-dejta personali. Dawn il-miżuri ta’ protezzjoni teknoloġika għandhom jagħmlu d-dejta ma tinftiehemx minn kwalunkwe persuna li ma tkunx awtorizzata biex taċċessaha.

3. Il-komunikazzjoni ta’ ksur ta’ dejta personali lis-suġġett tad-dejta ma għandhiex tkun meħtieġa jekk il-kontrollur juri għas-sodisfazzjon tal-awtorità ta’ superviżjoni li huwa jkun implimenta miżuri ta’ protezzjoni tekonoloġika xierqa, u li dawk il-miżuri ġew applikati għad-dejta kkonċernata mill-ksur tad-dejta personali. Dawn il-miżuri ta’ protezzjoni teknoloġika għandhom jagħmlu d-dejta ma tinftiehemx minn kwalunkwe persuna li ma tkunx awtorizzata biex taċċessaha.

4. Mingħajr preġudizzju għall-obbligu tal-kontrollur li jikkomunika l-ksur tad-dejta personali lis-suġġett tad-dejta, jekk il-kontrollur ma jkunx diġà kkomunika l-ksur tad-dejta personali lis-suġġett tad-dejta tal-ksur tad-dejta personali, l-awtorità ta’ superviżjoni, wara li tkun ikkunsidrat l-effetti avversi possibbli tal-ksur, titolbu jagħmel dan.

4. Mingħajr preġudizzju għall-obbligu tal-kontrollur li jikkomunika l-ksur tad-dejta personali lis-suġġett tad-dejta, jekk il-kontrollur ma jkunx diġà kkomunika l-ksur tad-dejta personali lis-suġġett tad-dejta tal-ksur tad-dejta personali, l-awtorità ta’ superviżjoni, wara li tkun ikkunsidrat l-effetti avversi possibbli tal-ksur, titolbu jagħmel dan.

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u r-rekwiżiti rigward iċ-ċirkostanzi li fihom ksur ta’ dejta personali aktarx li jaffettwa ħażin lid-dejta personali msemmija fil-paragrafu 1.

Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu jiġi fdat bil-kompitu li joħroġ linji gwida, rakkomandazzjonijiet u l-aħjar prattiki bi qbil mal-Artikolu 66(1)(b) rigward iċ-ċirkostanzi li fihom ksur ta’ dejta personali aktarx li jaffettwa ħażin lid-dejta personali, lill-privatezza, lid-drittijiet jew l-interessi leġittimi tas-suġġett tad-dejta msemmija fil-paragrafu 1.

6. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi l-format tal-komunikazzjoni lis-suġġett tad-dejta msemmija fil-paragrafu 1 u l-proċeduri applikabbli għal dik il-komunikazzjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 87(2).

 

Emenda  127

Proposta għal regolament

Artikolu 32a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 32a

 

Fir-rigward tar-riskju

 

1. Il-kontrollur, jew meta jkun applikabbli l-proċessur, għandu jwettaq analiżi tar-riskju tal-impatt potenzjali tal-ipproċessar tad-dejta ppjanat b'rabta mad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-dejta, li tevalwa jekk l-operazzjonijiet ta' ipproċessar tiegħu jistgħux joħolqu riskji speċifiċi.

 

2. L-operazzjonijiet ta' l-ipproċessar li ġejjin x'aktarx li jippresentaw riskji speċifiċi:

 

(a) l-ipproċessar ta' dejta personali ta’ aktar minn 5000 suġġett tad-dejta matul kwalunkwe perjodu ta’ 12-il xahar konsekuttivi;

 

(b) l-ipproċessar ta’ kategoriji speċjali ta’ dejta personali kif imsemmijin fl-Artikolu 9(1), dejta dwar il-post jew dejta dwar it-tfal jew l-impjegati f'sistemi ta'arkivjar fuq skala kbira;

 

(c) it-tfassil ta’ profili li fuqu huma bbażati miżuri li jipproduċu effetti legali li jirrigwardaw lill-individwu jew jaffettwaw b’mod sinifikanti simili lill-individwu;

 

(d) l-ipproċessar ta' dejta personali għall-għoti ta’ kura tas-saħħa, riċerki epidemjoloġiċi, jew stħarriġ dwar mard mentali jew li jittieħed, meta d-dejta tiġi pproċessata biex tieħu miżuri jew deċiżjonijiet dwar individwi speċifiċi fuq skala kbira;

 

(e) il-monitoraġġ awtomatizzat ta’ żoni aċċessibbli għall-pubbliku fuq skala kbira;

 

(f) operazzjonijiet ta’ pproċessar oħrajn li għalihom tkun teħtieġ il-konsultazzjoni mal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta jew mal-awtorità ta’ superviżjoni skont il-punt (b) tal-Artikolu 34(2);

 

(g) Meta jkun possibbli li ksur tad-dejta personali jaffettwa b'mod negattiv il-protezzjoni tad-dejta personali, il-privatezza, id-drittijiet jew l-interessi leġittimi tas-suġġett tad-dejta;

 

(h) l-attivitajiet ewlenin tal-kontrollur jew tal-proċessur jikkonsistu f’operazzjonijiet ta’ pproċessar li, minħabba n-natura tagħhom, l-ambitu u/jew l-għanijiet tagħhom, jeħtieġu monitoraġġ regolari u sistematiku tas-suġġetti tad-dejta;

 

(i) Meta d-dejta personali ssir aċċessibbli għal għadd ta' persuni li ma jkunx hemm raġuni biex jiġu limitati.

 

3. Skont ir-riżultati tal-analiżi tar-riskju:

 

(a) Meta jeżistu kwalunkwe mill-operazzjonijiet ta' ipproċessar imsemmija fil-paragrafu 2(a) jew (b), kontrolluri mhux stabbiliti fl-Unjoni għandhom jaħtru rappreżentant fl-Unjoni skont ir-rekwiżiti u l-eżenzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 25;

 

(b) Meta jeżistu kwalunkwe mill-operazzjonijiet ta' ipproċessar imsemmija fil-paragrafu 2(a), (b) jew (h), il-kontrollur għandu jaħtar uffiċjal għall-protezzjoni tad-dejta skont ir-rekwiżiti u l-eżenzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 35;

 

(c) Meta jeżistu kwalunkwe mill-operazzjonijiet ta' ipproċessar imsemmija fil-paragrafu 2(a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) jew (h), il-kontrollur jew il-proċessur li jaġixxi f'isem il-kontrollur għandhom iwettqu valutazzjoni tal-impatt tal-protezzjoni tad-dejta skont l-Artikolu 33;

 

(d) Meta jeżistu l-operazzjonijiet ta' ipproċessar imsemmija fil-paragrafu 2(f), il-kontrollur għandu jikkonsulta lill-uffiċjal għall-protezzjoni tad-dejta, jew f'każ li ma jkunx inħatar uffiċjal għall-protezzjoni tad-dejta, lill-awtorità superviżorja skont l-Artikolu 34.

 

4. L-analiżi tar-riskju għandha tiġi riveduta mill-iktar wara sena, jew minnufih, jekk in-natura, l-ambitu jew l-iskopi tal-operazzjonijiet ta’ proċessar tad-dejta jinbidlu b’mod sinifikanti. Meta skont il-paragrafu 3(c), il-kontrollur mhuwiex obbligat iwettaq valutazzjoni tal-impatt tal-protezzjoni tad-dejta, l-analiżi tar-riskju għandha tiġi dokumentata.

Emenda  128

Proposta għal regolament

Kapitolu 4 – taqsima 3 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

VALUTAZZJONI TAL-IMPATT TAL-PROTEZZJONI TAD-DEJTA U AWTORIZZAZZJONI MINN QABEL

ĠESTJONI TAĊ-ĊIKLU TAL-ĦAJJA TAL-PROTEZZJONI TAD-DEJTA

Emenda  129

Proposta għal regolament

Artikolu 33

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-dejta

Valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-dejta

1. Meta l-operazzjonijiet ta’ pproċessar jippreżentaw riskji speċifiċi għad-drittijiet u l-libertajiet ta’ suġġetti tad-dejta minħabba n-natura tagħhom, l-ambitu tagħhom u l-għanijiet tagħhom, il-kontrollur jew il-proċessur li jaġixxi f’isem il-kontrollur għandu jwettaq valutazzjoni tal-impatt tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar previsti fuq id-dejta personali.

1. Meta meħtieġ skont l-Artikolu 32a (3), il-kontrollur jew il-proċessur li jaġixxi f’isem il-kontrollur għandu jwettaq valutazzjoni tal-impatt tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar previsti fuq id-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-dejta, speċjalment id-dritt tagħhom għal dejta personali. Valutazzjoni waħda għandha tkun biżżejjed biex tindirizza sett ta’ operazzjonijiet tal-ipproċessar simili li jippreżentaw riskji simili.

2. L-operazzjonijiet ta’ pproċessar li ġejjin b’mod partikolari jippreżentaw dawn ir-riskji speċifiċi msemmija fil-paragrafu 1:

 

(a) Evalwazzjoni sistematika u estensiva tal-aspetti personali relatati ma’ persuna fiżika jew għall-analiżi jew it-tbassir b’mod partikolari tas--sitwazzjoni ekonomika, il-post, is-saħħa, il-preferenzi personali, l-affidabbiltà jew l-imġiba tal-persuna fiżika, li tkun ibbażata fuq l-ipproċessar awtomatizzat li fuqu huma bbażati miżuri li jipproduċu effetti legali li jirrigwardaw lill-individwu jew jaffettwaw b’mod sinifikanti lill-individwu;

 

(b) informazzjoni dwar il-ħajja sesswali, is-saħħa, ir-razza u l-oriġini etnika jew għall-għoti ta’ kura tas-saħħa, riċerki epidemjoloġiċi, jew stħarriġ dwar mard mentali jew li jittieħed, meta d-dejta tiġi pproċessata biex tieħu miżuri jew deċiżjonijiet dwar individwi speċifiċi fuq skala kbira;

 

(c) il-monitoraġġ ta’ żoni aċċessibbli għall-pubbliku, b’mod speċjali meta jintuża apparat ottiku-elettroniku (sorveljanza bil-vidjo) fuq skala kbira;

 

(d) dejta personali f’sistemi ta’ arkivjar fuq skala kbira dwar tfal, dejta ġenetika jew dejta bijometrika;

 

(e) operazzjonijiet ta’ pproċessar oħrajn li għalihom tkun teħtieġ il-konsultazzjoni mal-awtorità ta’ superviżjoni skont il-punt (b) tal-Artikolu 34(2).

 

3. Il-valutazzjoni għandha tinkludi mill-inqas deskrizzjoni ġenerali tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar previsti, valutazzjoni tar-riskji għad-drittijiet u l-libertajiet ta’ suġġetti tad-dejta, il-miżuri previsti sabiex jindirizzaw ir-riskji, salvagwardji, miżuri ta’ sigurtà u mekkaniżmi li jiżguraw il-protezzjoni ta’ dejta personali u li juru l-konformità ma’ dan ir-Regolament, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-drittijiet u l-interessi leġittimi tas-suġġetti tad-dejta u persuni oħrajn ikkonċernati.

3. Il-valutazzjoni għandha tirrigwarda ċ-ċiklu ta’ ħajja sħiħ tal-ġestjoni tad-dejta personali mill-ġbir għall-ipproċessar sat-tħassir. Għall-inqas, għandu jkun fiha:

 

(a) Deskrizzjoni sistematika tal-operazzjonijiet ta' pproċessar previsti, l-iskopijiet tal-ipproċessar u, jekk applikabbli, l-interessi leġittimi tal-kontrollur;

 

(b) Valutazzjoni tal-bżonn u l-proporzjonalità tal-operazzjonijiet ta' pproċessar b'rabta mal-iskopijiet;

 

(c) Valutazzjoni tar-riskji għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-dejta, inkluż ir-riskju ta' diskriminazzjoni inerenti għall-operazzjoni jew imsaħħaħ minnha;

 

(d) Deskrizzjoni tal-miżuri previsti sabiex jindirizzaw ir-riskji u jimminimizzaw il-volum tad-dejta personali li tiġi pproċessata;

 

(e) Lista tas-salvagwardji, miżuri ta’ sigurtà u mekkaniżmi li jiżguraw il-protezzjoni ta’ dejta personali, bħall-psewdonimizzazzjoni, u li juru l-konformità ma’ dan ir-Regolament, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-drittijiet u l-interessi leġittimi tas-suġġetti tad-dejta u persuni oħrajn ikkonċernati;

 

(f) indikazzjoni ġenerali tal-limiti ta’ żmien għat-tħassir tad-diversi kategoriji ta’ dejta;

 

(h) spjegazzjoni ta’ liema protezzjoni ta’ dejta skont id-disinn u liema prattiċi prestabbiliti skont l-Artikolu 23 ġew implimentati;

 

(i) Lista tar-riċevituri jew il-kategoriji ta’ riċevituri tad-dejta personali;

 

(j) fejn japplika, lista tat-trasferimenti ta’ dejta previsti lil pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali, inkluża l-identifikazzjoni ta’ dak il-pajjiż terz jew dik l-organizzazzjoni internazzjonali u, f’każ ta’ trasferimenti msemmijin fil-punt (h) tal-Artikolu 44(1), id-dokumentazzjoni tas-salvagwardji xierqa;

 

(k) Valutazzjoni tal-kuntest tal-ipproċessar tad-dejta.

 

3a. Jekk il-kontrollur jew il-proċessur ikun ħatar uffiċjali għall-protezzjoni tad-dejta, huwa/hija għandu/ha j/tkun involut/a fil-proċediment tal-valutazzjoni tal-impatt.

 

3b. Il-valutazzjoni għandha tiġi dokumentata u tistipula skeda ta’ reviżjonijiet perjodiċi regolari tal-konformità mal-protezzjoni tad-dejta skont l-Artikolu 33a(1). Il-valutazzjoni għandha tiġi aġġornata mingħajr dewmien bla bżonn, jekk ir-riżultati tar-reviżjoni ta’ konformità tal-protezzjoni tad-dejta msemmi fl-Artikolu 33a juru inkonsistenzi fil-konformità. Il-kontrollur u l-proċessur u, jekk ikun hemm, ir-rappreżentant tal-kontrollur, għandhom jagħmlu l-valutazzjoni disponibbli, fuq talba, għall-awtorità ta’ superviżjoni.

4. Il-kontrollur għandu jfittex l-opinjoni tas-suġġetti tad-dejta jew tar-rappreżentanti tagħhom dwar l-ipproċessar maħsub, mingħajr preġudizzju għall-protezzjoni ta’ interessi kummerċjali jew pubbliċi jew għas-sigurtà tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar.

 

5. Fejn il-kontrollur huwa awtorità jew korp pubbliku u fejn l-ipproċessar jirriżulta minn obbligu legali skont il-punt (c) ta’ Artikolu 6(1) li jipprovdi r-regoli u l-proċeduri relatati mal-operazzjonijiet ta' proċessar u regolati mil-liġi tal-Unjoni, il-paragrafi 1 sa 4 m’għandhomx japplikaw, sakemm l-Istati Membri jidhrilhom li hu meħtieġ sabiex iwettqu valutazzjoni bħal din qabel l-attivitajiet ta’ pproċessar.

 

6. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u l-kundizzjonijiet għall-operazzjonijiet ta’ pproċessar li aktarx jippreżentaw riskji speċifiċi msemmija fil-paragrafi 1 u 2 u r-rekwiżiti għall-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 3, inklużi l-kundizzjonijiet għall- modularità, il-verifika u l-awditjar. Meta tagħmel dan, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-miżuri speċifiċi, għal mikroimpriżi, impriżi żgħar u ta’ daqs medju.

 

7. Il-Kummissjoni tista’ tispeċifika standards u proċeduri speċifiċi għat-twettiq u l-verifika u l-awditjar tal-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 3. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 87(2).

 

(Il-paragrafu 3 fit-test tal-Kummissjoni parzjalment sar il-punti (a), (c), (d) u (e) fl-emenda tal-Parlament).

Emenda  130

Proposta għal regolament

Artikolu 33a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 33a

 

Reviżjoni tal-konformità tal-protezzjoni tad-dejta

 

1. Sa sentejn wara t-twettiq ta’ valutazzjoni tal-impatt skont l-Artikolu 33(1), il-kontrollur jew il-proċessur li jaġixxi f’isem il-kontrollur għandu jwettaq reviżjoni tal-konformità. Din ir-reviżjoni tal-konformità għandha turi li l-ipproċessar tad-dejta personali jsir f’konformità mal-valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-dejta.

 

2. Ir-reviżjoni tal-konformità għandha titwettaq perjodikament, mill-inqas darba kull sentejn, jew minnufih meta jkun hemm tibdil fir-riskji speċifiċi ppreżentati mill-operazzjonijiet ta’ pproċessar.

 

3. Meta r-riżultati tar-reviżjoni tal-konformità juru inkonsistenzi fil-konformità, ir-reviżjoni tal-konformità għandha tinkludi rakkomandazzjonijiet fuq kif għandha tinkiseb konformità sħiħa.

 

4. Ir-reviżjoni tal-konformità u r-rakkomandazzjonijiet tagħha għandhom jiġu dokumentati. Il-kontrollur u l-proċessur u, jekk ikun hemm, ir-rappreżentant tal-kontrollur, għandhom jagħmlu r-reviżjoni tal-konformità disponibbli, fuq talba, għall-awtorità ta’ superviżjoni.

 

5. Jekk il-kontrollur jew il-proċessur ikun ħatar uffiċjali għall-protezzjoni tad-dejta, huwa/hija għandu/ha j/tkun involut/a fil-proċediment ta' reviżjoni tal-konformità.

Emenda  131

Proposta għal regolament

Artikolu 34

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Awtorizzazzjoni minn qabel u konsultazzjoni minn qabel

Konsultazzjoni minn qabel

 

1. Il-kontrollur jew proċessur jadotta klawżoli kuntrattwali kif ipprovdut fil-punt (d) tal-Artikolu 42(2) jew ma jipprovdix għas-salvagwardji xierqa fi strument legalment vinkolanti kif imsemmi fl-Artikolu 42(5) għat-trasferiment ta’ dejta personali lejn pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali;

 

2. Il-kontrollur jew proċessur li jkun qiegħed jaġixxi f’isem il-kontrollur għandu jikkonsulta lill-awtorità ta’ superviżjoni qabel l-ipproċessar ta’ dejta personali sabiex jassigura l-konformità tal-ipproċessar maħsub ma’ dan ir-Regolament u b’mod partikolari sabiex inaqqas ir-riskji involuti għas-suġġetti tad-dejta meta:

2. Il-kontrollur jew proċessur li jkun qiegħed jaġixxi f’isem il-kontrollur għandu jikkonsulta lill-uffiċjal għall-protezzjoni tad-dejta jew, jekk ma jkunx inħatar uffiċjal għall-protezzjoni tad-dejta, lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta jew lill-awtorità ta’ superviżjoni qabel l-ipproċessar ta’ dejta personali sabiex jassigura l-konformità tal-ipproċessar maħsub ma’ dan ir-Regolament u b’mod partikolari sabiex inaqqas ir-riskji involuti għas-suġġetti tad-dejta meta:

(a) valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-dejta kif ipprovduta fl-Artikolu 33 tindika li l-operazzjonijiet ta’ pproċessar, minħabba n-natura tagħhom, l-ambitu tagħhom jew l-għanijiet tagħhom, aktarx li jippreżentaw grad għoli ta’ riskji speċifiċi; jew

(a) valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-dejta kif ipprovduta fl-Artikolu 33 tindika li l-operazzjonijiet ta’ pproċessar, minħabba n-natura tagħhom, l-ambitu tagħhom jew l-għanijiet tagħhom, aktarx li jippreżentaw grad għoli ta’ riskji speċifiċi; jew

(b) l-awtorità ta’ superviżjoni tħoss li jkun meħtieġ li jkun hemm konsultazzjoni minn qabel dwar operazzjonijiet ta’ pproċessar li aktarx jippreżentaw riskji speċifiċi għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-dejta minħabba n-natura, l-ambitu u/jew l-għanijiet tagħhom, u speċifikati skont il-paragrafu 4.

(b) l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta jew l-awtorità ta’ superviżjoni tħoss li jkun meħtieġ li jkun hemm konsultazzjoni minn qabel dwar operazzjonijiet ta’ pproċessar li aktarx jippreżentaw riskji speċifiċi għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-dejta minħabba n-natura, l-ambitu u/jew l-għanijiet tagħhom, u speċifikati skont il-paragrafu 4.

3. Meta l-awtorità ta’ superviżjoni tkun tal-fehma li l-ipproċessar maħsub ma jikkonformax ma’ dan ir-Regolament, b’mod partikolari fejn ir-riskji ma jkunux identifikati jew imnaqqsa biżżejjed, din għandha tipprojbixxi l-ipproċessar maħsub u tagħmel proposti adattati sabiex tirrimedja dan in-nuqqas ta’ konformità.

3. Meta l-awtorità ta’ superviżjoni kompetenti tiddetermina, skont is-setgħa tagħha, li l-ipproċessar maħsub ma jikkonformax ma’ dan ir-Regolament, b’mod partikolari fejn ir-riskji ma jkunux identifikati jew imnaqqsa biżżejjed, din għandha tipprojbixxi l-ipproċessar maħsub u tagħmel proposti adattati sabiex tirrimedja dan in-nuqqas ta’ konformità.

4. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha tistabbilixxi u tippubblika lista tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar li huma soġġetti għal konsultazzjoni minn qabel skont il-punt (b) tal-paragrafu 2. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha tikkomunika dawn il-listi lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta.

4. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu jistabbilixxi u jippubblika lista tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar li huma soġġetti għal konsultazzjoni minn qabel skont il-paragrafu 2.

5. Meta l-lista pprovduta fil-paragrafu 4 tinvolvi attivitajiet ta’ pproċessar li huma relatati mal-offerta ta’ prodotti jew servizzi lil suġġetti tad-dejta f’diversi Stati Membri, jew għas-sorveljanza tal-imġiba tagħhom, jew jistgħu jaffettwaw sostanzjalment il-moviment liberu ta’ dejta personali fl-Unjoni, l-awtorità ta’ superviżjoni għandha tapplika l-mekkaniżmu ta’ konsistenza msemmi fl-Artikolu 57 qabel l-adozzjoni tal-lista.

 

6. Il-kontrollur jew proċessur għandu jipprovdi lill-awtorità ta’ superviżjoni l-valutazzjoni tal-impatt tal-protezzjoni tad-dejta pprovduta fl-Artikolu 33 u, fuq talba, flimkien ma’ kwalunkwe informazzjoni oħra li tippermetti lill-awtorità ta’ superviżjoni tivvaluta l-konformità tal-ipproċessar u b’mod partikolari r-riskji għall-protezzjoni tad-dejta personali tas-suġġett tad-dejta u s-salvagwardji relatati.

6. Fuq talba, il-kontrollur jew il-proċessur għandu jipprovdi lill-awtorità ta’ superviżjoni l-valutazzjoni tal-impatt tal-protezzjoni tad-dejta skont l-Artikolu 33 u, fuq talba, flimkien ma’ kwalunkwe informazzjoni oħra li tippermetti lill-awtorità ta’ superviżjoni tivvaluta l-konformità tal-ipproċessar u b’mod partikolari r-riskji għall-protezzjoni tad-dejta personali tas-suġġett tad-dejta u s-salvagwardji relatati.

7. L-Istati Membri għandhom jikkonsultaw lill-awtorità ta’ superviżjoni fit-tħejjija ta’ miżura leġiżlattiva li għandha tiġi adottata mill-parlament nazzjonali jew ta’ miżura bbażata fuq din il-miżura leġiżlattiva, li tiddefinixxi n-natura tal-ipproċessar, sabiex jassiguraw il-konformità tal-ipproċessar maħsub ma’ dan ir-Regolament u b’mod partikolari sabiex inaqqsu r-riskji involuti għas-suġġetti tad-dejta.

7. L-Istati Membri għandhom jikkonsultaw lill-awtorità ta’ superviżjoni fit-tħejjija ta’ miżura leġiżlattiva li għandha tiġi adottata mill-parlament nazzjonali jew ta’ miżura bbażata fuq din il-miżura leġiżlattiva, li tiddefinixxi n-natura tal-ipproċessar, sabiex jassiguraw il-konformità tal-ipproċessar maħsub ma’ dan ir-Regolament u b’mod partikolari sabiex inaqqsu r-riskji involuti għas-suġġetti tad-dejta.

8. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u r-rekwiżiti għad-determinazzjoni ta’ livell għoli ta’ riskju speċifiku msemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 2.

 

9. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi formoli u proċeduri standard għall-awtorizzazzjonijiet u konsultazzjonijiet minn qabel imsemmija fil-paragrafi 1 u 2, u formoli u proċeduri standard għall-infurmar lill-awtoritajiet ta’ superviżjoni skont il-paragrafu 6. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 87(2).

 

–––––Emenda            132

Proposta għal regolament

Artikolu 35

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Ħatra tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta

Ħatra tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta

1. Il-kontrollur u l-proċessur għandu jaħtar uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta fi kwalunkwe każ meta:

1. Il-kontrollur u l-proċessur għandu jaħtar uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta fi kwalunkwe każ meta:

(a) l-ipproċessar isir minn awtorità pubblika jew minn korp pubbliku; jew

(a) l-ipproċessar isir minn awtorità pubblika jew minn korp pubbliku; jew

(b) l-ipproċessar isir minn impriża li timpjega 250 persuna jew aktar; jew

(b) l-ipproċessar isir minn persuna ġuridika u jirrigwarda aktar minn 5000 suġġett tad-dejta f'perjodu ta' 12-il xahar konsekuttivi; jew

(c) l-attivitajiet ewlenin tal-kontrollur jew tal-proċessur jikkonsistu f’operazzjonijiet ta’ pproċessar li, minħabba n-natura tagħhom, l-ambitu u/jew l-għanijiet tagħhom, jeħtieġu monitoraġġ regolari u sistematiku tas-suġġetti tad-dejta.

(c) l-attivitajiet ewlenin tal-kontrollur jew tal-proċessur jikkonsistu f’operazzjonijiet ta’ pproċessar li, minħabba n-natura tagħhom, l-ambitu u/jew l-għanijiet tagħhom, jeħtieġu monitoraġġ regolari u sistematiku tas-suġġetti tad-dejta; jew

 

(d) l-attivitajiet ewlenin tal-kontrollur jew tal-proċessur jikkonsistu mill-ipproċessar ta’ kategoriji speċjali ta’ dejta skont l-Artikolu 9(1), dejta dwar il-post jew dejta dwar tfal jew impjegati f'sistemi ta' arkivjar fuq skala kbira.

2. Fil-każ imsemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 1, grupp ta’ impriżi jistgħu jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta wieħed.

2. Grupp ta’ impriżi jistgħu jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta ewlieni responsabbli, sakemm jiġi żgurat li l-uffiċjal għall-protezzjoni tad-dejta jkun faċilment aċċessibbli minn kull stabbiliment.

3. Meta l-kontrollur jew il-proċessur huwa awtorità jew korp pubbliku, l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta jista’ jinħatar għal diversi mill-entitajiet tagħha, filwaqt li jittieħed kont tal-istruttura organizzativa tal-awtorità jew il-korp pubbliku.

3. Meta l-kontrollur jew il-proċessur huwa awtorità jew korp pubbliku, l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta jista’ jinħatar għal diversi mill-entitajiet tagħha, filwaqt li jittieħed kont tal-istruttura organizzativa tal-awtorità jew il-korp pubbliku.

4. F’każijiet differenti minn dawk imsemmija fil-paragrafu 1, il-kontrollur jew il-proċessur jew assoċjazzjonijiet jew korpi oħrajn li jirrappreżentaw kategoriji ta’ kontrolluri jew proċessur jistgħu jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta.

4. F’każijiet differenti minn dawk imsemmija fil-paragrafu 1, il-kontrollur jew il-proċessur jew assoċjazzjonijiet jew korpi oħrajn li jirrappreżentaw kategoriji ta’ kontrolluri jew proċessur jistgħu jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta.

5. Il-kontrollur jew il-proċessur għandhom jaħtru lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta fuq il-bażi tal-kwalitajiet professjonali u, b’mod partikolari, l-għarfien espert tal-liġi u tal-prattiki dwar il-protezzjoni tad-dejta u l-ħila li jwettaq il-kompiti msemmija fl-Artikolu 37. Il-livell meħtieġ ta’ għarfien espert għandu jkun stabbilit b’mod partikolari skont l-ipproċessar tad-dejta li jkun sar u l-protezzjoni meħtieġa għad-dejta personali pproċessata mill-kontrollur jew mill-proċessur.

5. Il-kontrollur jew il-proċessur għandhom jaħtru lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta fuq il-bażi tal-kwalitajiet professjonali u, b’mod partikolari, l-għarfien espert tal-liġi u tal-prattiki dwar il-protezzjoni tad-dejta u l-ħila li jwettaq il-kompiti msemmija fl-Artikolu 37. Il-livell meħtieġ ta’ għarfien espert għandu jkun stabbilit b’mod partikolari skont l-ipproċessar tad-dejta li jkun sar u l-protezzjoni meħtieġa għad-dejta personali pproċessata mill-kontrollur jew mill-proċessur.

6. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu jassigura li kwalunkwe dmir professjonali ieħor tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta jkun kompatibbli mal-kompiti u d-dmirijiet tal-persuna bħala uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta u ma jirriżultax f’kunflitt ta’ interessi.

6. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu jassigura li kwalunkwe dmir professjonali ieħor tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta jkun kompatibbli mal-kompiti u d-dmirijiet tal-persuna bħala uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta u ma jirriżultax f’kunflitt ta’ interessi.

7. Il-kontrollur jew il-proċessur għandhom jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta għal perjodu ta’ mill-inqas sentejn. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta jista’ jerġa’ jinħatar għal aktar mandati. Waqt il-mandat tiegħu, l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta, l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta jista’ jitneħħa biss mill-kariga, jekk huwa ma jissodisfax aktar il-kundizzjonijiet meħtieġa għall-qadi ta’ dmirijietu.

7. Il-kontrollur jew il-proċessur għandhom jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta għal perjodu ta’ mill-inqas erba' snin f'każ ta' impjegat u sentejn f'każ ta' kuntrattur estern ta' servizz. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta jista’ jerġa’ jinħatar għal aktar mandati. Waqt il-mandat tiegħu jew tagħha, l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta jista’ jitneħħa biss mill-kariga jekk huwa ma jissodisfax aktar il-kundizzjonijiet meħtieġa għall-qadi ta’ dmirijietu.

8. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta jista’ jkun impjegat mill-kontrollur jew mill-proċessur, jew iwettaq il-kompiti tiegħu fuq il-bażi ta’ kuntratt ta’ servizz.

8. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta jista’ jkun impjegat mill-kontrollur jew mill-proċessur, jew iwettaq il-kompiti tiegħu fuq il-bażi ta’ kuntratt ta’ servizz.

9. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu jikkomunika l-isem u d-dettalji ta’ kuntatt tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta lill-awtorità ta’ superviżjoni u lill-pubbliku.

9. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu jikkomunika l-isem u d-dettalji ta’ kuntatt tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta lill-awtorità ta’ superviżjoni u lill-pubbliku.

10. Is-suġġetti tad-dejta għandu jkollhom id-dritt li jikkuntattjaw lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta dwar il-kwistjonijiet kollha relatati mal-ipproċessar tad-dejta tas-suġġett tad-dejta u li jitolbu l-eżerċitar tad-drittijiet taħt dan ir-Regolament.

10. Is-suġġetti tad-dejta għandu jkollhom id-dritt li jikkuntattjaw lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta dwar il-kwistjonijiet kollha relatati mal-ipproċessar tad-dejta tas-suġġett tad-dejta u li jitolbu l-eżerċitar tad-drittijiet taħt dan ir-Regolament.

11. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u r-rekwiżiti għall-attivitajiet ewlenin tal-kontrollur jew tal-proċessur imsemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 1 u l-kriterji għall-kwalitajiet professjonali tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta msemmija fil-paragrafu 5.

 

Emenda  133

Proposta għal regolament

Artikolu 36

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Pożizzjoni tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta

Pożizzjoni tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta

1. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu jassigura li l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta jkun involut kif xieraq u mingħajr dewmien fil-kwistjonijiet kollha li jikkonċernaw il-protezzjoni tad-dejta personali.

1. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu jassigura li l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta jkun involut kif xieraq u mingħajr dewmien fil-kwistjonijiet kollha li jikkonċernaw il-protezzjoni tad-dejta personali.

2. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu jassigura li l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta jwettaq id-dmirijiet u l-kompiti b’mod indipendenti u ma jingħatax istruzzjonijiet rigward l-eżerċizzju tal-funzjoni. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta għandu jirrapporta b’mod dirett lill-ġestjoni tal-kontrollur jew tal-proċessur.

2. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu jassigura li l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta jwettaq id-dmirijiet u l-kompiti b’mod indipendenti u ma jingħatax istruzzjonijiet rigward l-eżerċizzju tal-funzjoni. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta għandu jirrapporta b’mod dirett lill-maniġment eżekuttiv tal-kontrollur jew tal-proċessur. Il-kontrollur jew proċessur għal dan l-għan għandhom jaħtru membru tal-maniġment eżekuttiv responsabbli mill-konformità mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

3. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu jappoġġja lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta fit-twettiq tal-kompiti tiegħu u għandu jipprovdi persunal, post, tagħmir u kwalunkwe riżorsa oħra meħtieġa sabiex iwettaq id-dmirijiet u l-kompiti kif imsemmija fl-Artikolu 34.

3. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu jappoġġja lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta fit-twettiq tal-kompiti tiegħu u għandu jipprovdi l-mezzi kollha, inkluż persunal, post, tagħmir u kwalunkwe riżorsa oħra meħtieġa sabiex iwettaq id-dmirijiet u l-kompiti kif imsemmija fl-Artikolu 34, u jżomm l-għarfien professjonali tiegħu.

 

4. L-uffiċjali tal-protezzjoni tad-dejta għandhom ikunu marbuta b’segretezza dwar l-identità tas-suġġetti tad-dejta u dwar iċ-ċirkustanzi li jippermettu lis-suġġetti tad-dejta jiġu identifikati, sakemm ma jinħelsux minn dak l-obbligu mis-suġġett tad-dejta.

Emenda  134

Proposta għal regolament

Artikolu 37

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Kompiti tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta

Kompiti tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta

1. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu jafda lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta tal-anqas bil-kompiti li ġejjin:

Il-kontrollur jew il-proċessur għandu jafda lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta tal-anqas bil-kompiti li ġejjin:

(a) jinforma u jagħti pariri lill-kontrollur jew lill-proċessur dwar l-obbligi tiegħu skont dan ir-Regolament u jiddokumenta din l-attività u t-tweġibiet li jirċievi;

(a) Jissensibilizza, jinforma u jagħti pariri lill-kontrollur jew lill-proċessur dwar l-obbligi tiegħu skont dan ir-Regolament, b’mod partikolari fir-rigward tal-miżuri u l-proċeduri tekniċi u organizzattivi, u jiddokumenta din l-attività u t-tweġibiet li jirċievi;

(b) jissorvelja l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni tal-politiki tal-kontrollur jew tal-proċessur fir-rigward tal-protezzjoni tad-dejta personali, inklużi l-assenjazzjoni tar-responsabbiltajiet, it-taħriġ tal-persunal involut fl-operazzjonijiet ta’ pproċessar tal-operazzjonijiet, u l-verifiki relatati;

(b) jissorvelja l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni tal-politiki tal-kontrollur jew tal-proċessur fir-rigward tal-protezzjoni tad-dejta personali, inklużi l-assenjazzjoni tar-responsabbiltajiet, it-taħriġ tal-persunal involut fl-operazzjonijiet ta’ pproċessar tal-operazzjonijiet, u l-verifiki relatati;

(c) jissorvelja l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, b’mod partikolari rigward ir-rekwiżiti relatati mal-protezzjoni tad-dejta bid-disinn, il-protezzjoni tad-dejta b’mod awtomatiku u s-sigurtà tad-dejta u dwar l-informazzjoni tas-suġġetti tad-dejta u t-talbiet tagħhom fl-eżerċizzju tad-drittijiet tagħhom taħt dan ir-Regolament;

(c) jissorvelja l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, b’mod partikolari rigward ir-rekwiżiti relatati mal-protezzjoni tad-dejta bid-disinn, il-protezzjoni tad-dejta b’mod awtomatiku u s-sigurtà tad-dejta u dwar l-informazzjoni tas-suġġetti tad-dejta u t-talbiet tagħhom fl-eżerċizzju tad-drittijiet tagħhom taħt dan ir-Regolament;

(d) jassigura li tinżamm id-dokumentazzjoni msemmija fl-Artikolu 28;

(d) jassigura li tinżamm id-dokumentazzjoni msemmija fl-Artikolu 28;

(e) jissorvelja d-dokumentazzjoni, in-notifika u l-komunikazzjoni ta’ ksur ta’ dejta personali skont l-Artikoli 31 u 32;

(e) jissorvelja d-dokumentazzjoni, in-notifika u l-komunikazzjoni ta’ ksur ta’ dejta personali skont l-Artikoli 31 u 32;

(f) jissorvelja t-twettiq tal-valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-dejta mill-kontrollur jew mill-proċessur u l-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni minn qabel jew konsultazzjoni minn qabel, jekk dan ikun meħtieġ skont l-Artikoli 33 u 34;

(f) jissorvelja t-twettiq tal-valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-dejta mill-kontrollur jew mill-proċessur u l-applikazzjoni għal konsultazzjoni minn qabel, jekk dan ikun meħtieġ skont l-Artikoli 32a, 33 u 34;

(g) jissorvelja t-tweġibiet għat-talbiet mill-awtorità ta’ superviżjoni, u, fl-isfera tal-kompetenza tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta, jikkoopera mal-awtorità ta’ superviżjoni fuq talba ta’ din tal-aħħar jew fuq inizjattiva tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta stess;

(g) jissorvelja t-tweġibiet għat-talbiet mill-awtorità ta’ superviżjoni, u, fl-isfera tal-kompetenza tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta, jikkoopera mal-awtorità ta’ superviżjoni fuq talba ta’ din tal-aħħar jew fuq inizjattiva tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta stess;

(h) jaġixxi bħala l-punt ta’ kuntatt għall-awtorità ta’ superviżjoni dwar kwistjonijiet relatati mal-ipproċessar u jikkonsulta mal-awtorità ta’ superviżjoni, jekk ikun xieraq, fuq inizjattiva tiegħu stess.

(h) jaġixxi bħala l-punt ta’ kuntatt għall-awtorità ta’ superviżjoni dwar kwistjonijiet relatati mal-ipproċessar u jikkonsulta mal-awtorità ta’ superviżjoni, jekk ikun xieraq, fuq inizjattiva tiegħu stess.

 

(i) li jivverifika l-konformità ma' dan ir-Regolament taħt il-mekkaniżmu ta’ konsultazzjoni stabbilit minn qabel stabbilit fl-Artikolu 34;

 

(j) Li jinforma lir-rappreżentanti tal-ħaddiema dwar l-ipproċessar tad-dejta tal-ħaddiema.

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u r-rekwiżiti għall-kompiti, iċ-ċertifikazzjoni, l-istatus, is-setgħat u r-riżorsi tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta msemmija fil-paragrafu 1.

 

Emenda  135

Proposta għal regolament

Artikolu 38

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Kodiċijiet ta’ kondotta

Kodiċijiet ta’ kondotta

1. L-Istati Membri, l-awtoritajiet ta’ superviżjoni u l-Kummissjoni għandhom jinkoraġġixxu t-tħejjija ta’ kodiċijiet ta’ kondotta maħsuba sabiex jikkontribwixxu għall-applikazzjoni xierqa ta’ dan ir-Regolament, filwaqt li jikkunsidraw il-karatteristiċi speċifiċi tad-diversi setturi tal-ipproċessar tad-dejta, b’mod partikolari fir-rigward ta’:

1. L-Istati Membri, l-awtoritajiet ta’ superviżjoni u l-Kummissjoni għandhom jinkoraġġixxu t-tħejjija ta’ kodiċijiet ta’ kondotta jew l-adozzjoni ta’ kodiċijiet ta’ kondotta mħejjija mill-awtorità ta’ supervżjoni maħsuba sabiex jikkontribwixxu għall-applikazzjoni xierqa ta’ dan ir-Regolament, filwaqt li jikkunsidraw il-karatteristiċi speċifiċi tad-diversi setturi tal-ipproċessar tad-dejta, b’mod partikolari fir-rigward ta’:

(a) ipproċessar ġust u trasparenti tad-dejta;

(a) ipproċessar ġust u trasparenti tad-dejta;

 

(aa) ir-rispett tad-drittijiet tal-konsumatur;

(b) il-ġbir tad-dejta;

(b) il-ġbir tad-dejta;

(c) l-informazzjoni tal-pubbliku u tas-suġġetti tad-dejta;

(c) l-informazzjoni tal-pubbliku u tas-suġġetti tad-dejta;

(d) it-talbiet tas-suġġetti tad-dejta fl-eżerċizzju tad-drittijiet tagħhom

(d) it-talbiet tas-suġġetti tad-dejta fl-eżerċizzju tad-drittijiet tagħhom

(e) informazzjoni u protezzjoni tat-tfal;

(e) informazzjoni u protezzjoni tat-tfal;

(f) trasferiment ta’ dejta lil pajjiżi terzi jew lil organizzazzjonijiet internazzjonali;

(f) trasferiment ta’ dejta lil pajjiżi terzi jew lil organizzazzjonijiet internazzjonali;

(g) mekkaniżmi għall-monitoraġġ u l-iżgurar tal-konformità mal-kodiċi mill-kontrolluri marbuta miegħu;

(g) mekkaniżmi għall-monitoraġġ u l-iżgurar tal-konformità mal-kodiċi mill-kontrolluri marbuta miegħu;

(h) proċeduri barra l-qorti u proċeduri oħrajn ta’ riżoluzzjoni ta’ tilwim għas-soluzzjoni ta’ tilwim bejn il-kontrolluri u s-suġġetti tad-dejta fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali, mingħajr preġudizzju għad-drittijiet tas-suġġetti tad-dejta skont l-Artikoli 73 u 75.

(h) proċeduri barra l-qorti u proċeduri oħrajn ta’ riżoluzzjoni ta’ tilwim għas-soluzzjoni ta’ tilwim bejn il-kontrolluri u s-suġġetti tad-dejta fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali, mingħajr preġudizzju għad-drittijiet tas-suġġetti tad-dejta skont l-Artikoli 73 u 75.

2. Assoċjazzjonijiet u korpi oħrajn li jirrappreżentaw kategoriji ta’ kontrolluri jew proċessuri fi Stat Membru wieħed li għandhom il-ħsieb li jfasslu kodiċijiet ta’ kondotta jew li jemendaw jew jestendu kodiċijiet ta’ kondotta eżistenti jistgħu jissottomettuhom għall-opinjoni tal-awtorità ta’ superviżjoni f’dak l-Istat Membru. L-awtorità ta’ superviżjoni tista’ tagħti opinjoni dwar jekk l-abbozz tal-kodiċi ta’ kondotta jew l-emenda hijiex konformi ma’ dan ir-Regolament. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha tfittex il-fehmiet tas-suġġetti tad-dejta jew ir-rappreżentanti tagħhom dwar dawn l-abbozzi.

2. Assoċjazzjonijiet u korpi oħrajn li jirrappreżentaw kategoriji ta’ kontrolluri jew proċessuri fi Stat Membru wieħed li għandhom il-ħsieb li jfasslu kodiċijiet ta’ kondotta jew li jemendaw jew jestendu kodiċijiet ta’ kondotta eżistenti jistgħu jissottomettuhom għall-opinjoni tal-awtorità ta’ superviżjoni f’dak l-Istat Membru. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha mingħajr dewmien żejjed tagħti opinjoni dwar jekk l-ipproċessar skont l-abbozz tal-kodiċi ta’ kondotta jew l-emenda hijiex konformi ma’ dan ir-Regolament. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha tfittex il-fehmiet tas-suġġetti tad-dejta jew ir-rappreżentanti tagħhom dwar dawn l-abbozzi.

3. Assoċjazzjonijiet u korpi oħrajn li jirrappreżentaw kategoriji ta’ kontrolluri f’diversi Stati Membri jistgħu jissottomettu abbozzi ta’ kodiċijiet ta’ kondotta u emendi jew estensjonijiet ta’ kodiċijiet ta’ kondotta eżistenti lill-Kummissjoni.

3. Assoċjazzjonijiet u korpi oħrajn li jirrappreżentaw kategoriji ta’ kontrolluri jew proċessuri f’diversi Stati Membri jistgħu jissottomettu abbozzi ta’ kodiċijiet ta’ kondotta u emendi jew estensjonijiet ta’ kodiċijiet ta’ kondotta eżistenti lill-Kummissjoni.

4. Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ implimentazzjoni sabiex tiddeċiedi jekk il-kodiċijiet ta’ kondotta u l-emendi jew l-estensjonijiet ta’ kodiċijiet ta’ kondotta eżistenti sottomessi lilha skont il-paragrafu 3 għandhomx validità ġenerali fi ħdan l-Unjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom ikunu adottati skont il-proċedura ta’ analiżi stabbilita fl-Artikolu 87(2).

4. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta, wara talba għal opinjoni tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta, atti ddelegati skont l-Artikolu 86 sabiex tiddeċiedi jekk il-kodiċijiet ta’ kondotta u l-emendi jew l-estensjonijiet ta’ kodiċijiet ta’ kondotta eżistenti sottomessi lilha skont il-paragrafu 3 humiex konformi ma’ dan ir-regolament u għandhomx validità ġenerali fi ħdan l-Unjoni. Dawn l-atti delegati għandhom jagħtu drittijiet infurzabbli lis-suġġetti tad-data.

5. Il-Kummissjoni għandha tassigura r-reklamar xieraq għall-kodiċijiet li jkun ġie deċiż li għandhom validità ġenerali skont il-paragrafu 4.

5. Il-Kummissjoni għandha tassigura r-reklamar xieraq għall-kodiċijiet li jkun ġie deċiż li għandhom validità ġenerali skont il-paragrafu 4.

Emenda  136

Proposta għal regolament

Artikolu 39

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Ċertifikazzjoni

Ċertifikazzjoni

1. L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jinkoraġġixxu, b’mod partikolari fil-livell Ewropew, l-istabbiliment ta’ mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni ta’ protezzjoni tad-dejta u ta’ siġilli u marki tal-protezzjoni tad-dejta, li jippermettu lis-suġġetti tad-dejta jevalwaw malajr il-livell ta’ protezzjoni tad-dejta pprovduta mill-kontrolluri u mill-proċessuri. Il-mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni tal-protezzjoni tad-dejta għandhom jikkontribwixxu għall-applikazzjoni xierqa ta’ dan ir-Regolament, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-karatteristiċi speċifiċi tad-diversi setturi u operazzjonijiet ta’ pproċessar differenti.

 

 

1a. Kull kontrollur jew proċessur jista' jitlob lil kwalunkwe awtoritàta' superviżjoni fl-Unjoni, għal miżata raġonevoli li tkun tqis l-ispejjeż amministrattivi, biex tiċċertifika li l-ipproċessar tad-dejta personali qed isir bi qbil ma' dan ir-Regolament, b'mod partikolari mal-prinċipji stabbiliti fl-Artikoli 5, 23 u 30, l-obbligi tal-kontollur u l-proċessur u d-drittijiet tas-suġġetti tad-dejta.

 

1b. Iċ-ċertifikazzjoni għandha tkun volontarja, affordabbli, u disponibbli permezz ta’ proċess li huwa trasparenti u mhux ta’ piż mingħajr ħtieġa.

 

1c. L-awtoritajiet ta' superviżjoni u l-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandhom jikkooperaw taħt il-mekkaniżmu ta' konsistenza skont l-Artikolu 57 biex jiggarantixxu mekkaniżmu ta' ċertifikazzjoni armonizzat tal-protezzjoni tad-dejta, inklużi miżati armonizzati fi ħdan l-Unjoni.

 

1d. Matul il-proċedura ta’ ċertifikazzjoni, l-awtorità ta’ superviżjoni tista’ takkredita lil awdituri terzi speċjalizzati biex iwettqu l-verifika tal-kontrollur jew tal-proċessur f’isimhom. Awdituri terzi għandu jkollhom biżżejjed persunal ikkwalifikat, ikunu imparzjali u ħielsa minn kull kunflitt ta' interessi fir-rigward ta' dmirijiethom. L-awtoritajiet ta' superviżjoni għandhom jirrevokaw l-akkreditazzjoni jekk ikun hemm raġunijiet biex wieħed jemmen li l-awditur ma jissodisfax dmirijietu b'mod korrett. Iċ-ċertifikazzjoni finali għandha tiġi pprovduta mill-awtorità ta’ superviżjoni.

 

1e. L-awtoritajiet ta' superviżjoni għandhom jagħtu lill-kontrolluri u l-proċessuri, li skont il-verifika jkunu ġew ċertifikati li jipproċessaw id-dejta personali skont dan ir-Regolament, il-marka standardizzata ta' protezzjoni tad-dejta bl-isem "Siġill Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta" (European Data Protection Seal).

 

1f. Is-“Siġill Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta” għandu jkun validu sakemm l-operazzjonijiet ta' pproċessar tal-kontrollur jew proċessur iċċertifikat jibqgħu kompletament konformi ma’ dan ir-Regolament.

 

1g. Minkejja l-paragrafu 1f, iċ-ċertifikazzjoni għandha tkun valida għal massimu ta’ ħames snin.

 

1h. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu jistabbilixxi reġistru elettroniku pubbliku li fih iċ-ċertifikati kollha validi u invalidi li nħarġu fl-Istat Membru jistgħu jiġu aċċessati mill-pubbliku.

 

1i. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta jista', fuq inizjattiva tiegħu stess, jiċċertifika li standard tekniku li jżid il-protezzjoni tad-dejta jkun konformi ma' dan ir-Regolament.

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u r-rekwiżiti għall-mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni ta’ protezzjoni tad-dejta msemmija fil-paragrafu 1, inklużi l-kundizzjonijiet għall-għoti, u l-irtirar, u r-rekwiżiti għar-rikonoxximent fl-Unjoni u f’pajjiżi terzi.

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta, wara li titlob opinjoni tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta u tikkonsulta mal-partijiet interessati, b'mod partikolari mal-organizzazzjonijiet tal-industrija u mhux governattivi, atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u r-rekwiżiti għall-mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni ta’ protezzjoni tad-dejta msemmija fil-paragrafu 1a sa 1h, inklużi rekwiżiti għall-akkreditazzjoni tal-awdituri, kundizzjonijiet għall-għoti, u l-irtirar, u r-rekwiżiti għar-rikonoxximent fl-Unjoni u f’pajjiżi terzi. Dawn l-atti delegati għandhom jagħtu drittijiet infurzabbli lis-suġġetti tad-data.

3. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi standards tekniċi għall-mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni u għas-siġilli u l-marki ta’ protezzjoni tad-dejta u mekkaniżmi għall-promozzjoni u r-rikonoxximent ta’ mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni u ta’ siġilli u marki ta’ protezzjoni tad-dejta. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom ikunu adottati skont il-proċedura ta’ analiżi stabbilita fl-Artikolu 87(2).

 

Emenda  137

Proposta għal regolament

Artikolu 41

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Trasferimenti b’deċiżjoni ta’ adegwatezza

Trasferimenti b’deċiżjoni ta’ adegwatezza

1. Trasferiment jista’ jseħħ jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi li l-pajjiż terz, jew territorju jew settur ta’ pproċessar f’dak il-pajjiż terz, jew l-organizzazzjoni internazzjonali inkwistjoni tassigura livell adegwat ta’ protezzjoni. Trasferiment bħal dan ma għandux ikun jeħtieġ awtorizzazzjoni ulterjuri.

1. Trasferiment jista’ jseħħ jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi li l-pajjiż terz, jew territorju jew settur ta’ pproċessar f’dak il-pajjiż terz, jew l-organizzazzjoni internazzjonali inkwistjoni tassigura livell adegwat ta’ protezzjoni. Trasferiment bħal dan ma għandux ikun jeħtieġ awtorizzazzjoni speċifika.

2. Meta tivvaluta l-adegwatezza tal-livell ta’ protezzjoni, il-Kummissjoni għandha tagħti kunsiderazzjoni lill-elementi li ġejjin:

2. Meta tivvaluta l-adegwatezza tal-livell ta’ protezzjoni, il-Kummissjoni għandha tagħti kunsiderazzjoni lill-elementi li ġejjin:

(a) l-istat tad-dritt, il-leġiżlazzjoni rilevanti fis-seħħ, kemm ġenerali kif ukoll settorjali, inkluż rigward is-sigurtà pubblika, id-difiża, is-sigurtà nazzjonali u l-liġi kriminali, ir-regoli professjonali u l-miżuri ta’ sigurtà li huma mħarsa f’dak il-pajjiż jew minn dik l-organizzazzjoni internazzjonali; kif ukoll drittijiet effettivi u infurzabbli inkluż rimedju amministrattiv u ġudizzjarju effettiv għal suġġetti tad-dejta, b’mod partikolari għal dawk is-suġġetti tad-dejta li qegħdin jgħixu fl-Unjoni, li d-dejta personali tagħhom tkun sejra tiġi ttrasferita;

(a) l-istat tad-dritt, il-leġiżlazzjoni rilevanti fis-seħħ, kemm ġenerali kif ukoll settorjali, inkluż rigward is-sigurtà pubblika, id-difiża, is-sigurtà nazzjonali u l-liġi kriminali, kif ukoll l-implimentazzjoni ta’ din il-leġiżlazzjoni, ir-regoli professjonali u l-miżuri ta’ sigurtà li huma mħarsa f’dak il-pajjiż jew minn dik l-organizzazzjoni internazzjonali, preċedenti fil-każistika, kif ukoll drittijiet effettivi u infurzabbli inkluż rimedju amministrattiv u ġudizzjarju effettiv għal suġġetti tad-dejta, b’mod partikolari għal dawk is-suġġetti tad-dejta li qegħdin jgħixu fl-Unjoni, li d-dejta personali tagħhom tkun sejra tiġi ttrasferita;

(b) l-eżistenza u l-funzjonament effettiv ta’ awtorità ta’ superviżjoni indipendenti waħda jew aktar fil-pajjiż terz jew fl-organizzazzjoni internazzjonali inkwistjoni, li tkun responsabbli għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli dwar il-protezzjoni tad-dejta, għall-assistenza u l-għoti ta’ pariri lis-suġġetti tad-dejta fl-eżerċizzju tad-drittijiet tagħhom u għall-kooperazzjoni mal-awtoritajiet ta’ superviżjoni tal-Unjoni u tal-Istati Membri; kif ukoll

(b) l-eżistenza u l-funzjonament effettiv ta’ awtorità ta’ superviżjoni indipendenti waħda jew aktar fil-pajjiż terz jew fl-organizzazzjoni internazzjonali inkwistjoni, li tkun responsabbli għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli dwar il-protezzjoni tad-dejta, inklużi setgħat suffiċjenti ta’ sanzjonar, għall-assistenza u l-għoti ta’ pariri lis-suġġetti tad-dejta fl-eżerċizzju tad-drittijiet tagħhom u għall-kooperazzjoni mal-awtoritajiet ta’ superviżjoni tal-Unjoni u tal-Istati Membri; kif ukoll

(c) l-impenji internazzjonali li jkun daħal għalihom il-pajjiż terz jew l-organizzazzjoni internazzjonali inkwistjoni.

(c) l-impenji internazzjonali li jkun daħal għalihom il-pajjiż terz jew l-organizzazzjoni internazzjonali inkwistjoni, b’mod partikolari kwalunkwe konvenzjonijiet legalment vinkolanti jew strumenti b'rabta mal-protezzjoni tad-dejta personali.

3. Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li pajjiż terz, jew territorju jew settur tal-ipproċessar f’dak il-pajjiż terzi, jew organizzazzjoni internazzjonali tassigura livell adegwat ta’ protezzjoni fis-sens tal-paragrafu 2. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 87(2).

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tiddeċiedi li pajjiż terz, jew territorju jew settur tal-ipproċessar f’dak il-pajjiż terzi, jew organizzazzjoni internazzjonali tassigura livell adegwat ta’ protezzjoni fis-sens tal-paragrafu 2. Dawn l-atti delegati għandhom jipprevedu klawżola "sunset" jekk ikunu jikkonċernaw settur tal-ipproċessar u għandhom jiġu revokati skont il-paragrafu 5 ladarba ma jibqax jintlaħaq livell adegwat ta' protezzjoni skont dan ir-Regolament.

4. L-att ta’ implimentazzjoni għandu jispeċifika l-applikazzjoni ġeografika u settorjali tiegħu u, fejn ikun applikabbli, jidentifika l-awtorità ta’ superviżjoni msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 2.

4. L-att delegat għandu jispeċifika l-applikazzjoni territorjali u settorjali tiegħu u, fejn ikun applikabbli, jidentifika l-awtorità ta’ superviżjoni msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 2.

 

4a. Il-Kummissjoni għandha, fuq bażi kontinwa, timmonitorja żviluppi li jistgħu jaffettwaw it-twettiq tal-elementi elenkati fil-paragrafu 2 f’pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali meta jkun ġie adottat att delegat ikun skont il-paragrafu 3.

5. Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li pajjż terz, jew territorju jew settur tal-ipproċessar f’dak il-pajjiż terz, jew organizzazzjoni internazzjonali ma tassigurax livell adegwat ta’ protezzjoni fis-sens tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, b’mod partikolari f’każijiet fejn il-leġiżlazzjoni rilevanti, kemm ġenerali kif ukoll settorjali, li tkun fis-seħħ fil-pajjiż terz jew fl-organizzazzjoni internazzjonali, ma tiggarantix drittijiet effettivi u infurzabbli fosthom rimedju amministrattiv u ġudizzjarju effettiv għas-suġġetti tad-dejta, b’mod partikolari għal dawk is-suġġetti tad-dejta li qegħdin jgħixu fl-Unjoni, li d-dejta personali tagħhom tkun qiegħda tiġi trasferita. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 87(2), jew, f’każijiet ta’ urġenza estrema għal individwi fir-rigward tad-dritt tagħhom għall-protezzjoni tad-dejta personali, skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 87(3).

5. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tiddeċiedi li pajjż terz, jew territorju jew settur tal-ipproċessar f’dak il-pajjiż terz, jew organizzazzjoni internazzjonali ma tassigurax jew m'għadhiex tassigura livell adegwat ta’ protezzjoni fis-sens tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, b’mod partikolari f’każijiet fejn il-leġiżlazzjoni rilevanti, kemm ġenerali kif ukoll settorjali, li tkun fis-seħħ fil-pajjiż terz jew fl-organizzazzjoni internazzjonali, ma tiggarantix drittijiet effettivi u infurzabbli fosthom rimedju amministrattiv u ġudizzjarju effettiv għas-suġġetti tad-dejta, b’mod partikolari għal dawk is-suġġetti tad-dejta li qegħdin jgħixu fl-Unjoni, li d-dejta personali tagħhom tkun qiegħda tiġi trasferita.

6. Meta l-Kummissjoni tiddeċiedi skont il-paragrafu 5, kull trasferiment ta’ dejta personali lill-pajjiż terz, jew lil territorju jew settur tal-ipproċessar f’dak il-pajjiż terz, jew fl-organizzazzjoni internazzjonali inkwistjoni għandu jkun ipprojbit, mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 42 sa 44. Fi żmien debitu, il-Kummissjoni għandha tidħol f’konsultazzjonijiet mal-pajjiż terz jew l-organizzazzjoni internazzjonali bl-għan li tirrimedja s-sitwazzjoni li tirriżulta mid-Deċiżjoni meħuda skont il-paragrafu 5 ta’ dan l-Artikolu.

6. Meta l-Kummissjoni tiddeċiedi skont il-paragrafu 5, kull trasferiment ta’ dejta personali lill-pajjiż terz, jew lil territorju jew settur tal-ipproċessar f’dak il-pajjiż terz, jew fl-organizzazzjoni internazzjonali inkwistjoni għandu jkun ipprojbit, mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 42 sa 44. Fi żmien debitu, il-Kummissjoni għandha tidħol f’konsultazzjonijiet mal-pajjiż terz jew l-organizzazzjoni internazzjonali bl-għan li tirrimedja s-sitwazzjoni li tirriżulta mid-deċiżjoni meħuda skont il-paragrafu 5 ta’ dan l-Artikolu.

 

6a. Qabel l-adozzjoni ta’ att delegat skont il-paragrafu 3 u 5, il-Kummissjoni għandha titlob lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta biex jipprovdi opinjoni dwar l-adegwatezza tal-livell ta’ protezzjoni. Għal dak l-għan, il-Kummissjoni għandha tipprovdi lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa, inkluża korrispondenza mal-gvern tal-pajjiż terz, territorju jew settur tal-ipproċessar fi ħdan dak il-pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali.

7. Il-Kummissjoni għandha tippubblika f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea lista ta’ dawk il-pajjiżi terzi, territorji u setturi tal-ipproċessar fi ħdan pajjiż terz u organizzazzjonijiet internazzjonali fejn tkun iddeċidiet li livell adegwat ta’ protezzjoni huwa jew mhuwiex assigurat.

7. Il-Kummissjoni għandha tippubblika f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u fuq il-websajt tagħha lista ta’ dawk il-pajjiżi terzi, territorji u setturi tal-ipproċessar fi ħdan pajjiż terz u organizzazzjonijiet internazzjonali fejn tkun iddeċidiet li livell adegwat ta’ protezzjoni huwa jew mhuwiex assigurat.

8. Id-Deċiżjonijiet adottati mill-Kummissjoni fuq il-bażi tal-Artikolu 25(6) jew tal-Artikolu 26(4) tad-Direttiva 95/46/KE, għandhom jibqgħu fis-seħħ, sakemm ma jiġu emendati, mibdula jew imħassra mill-Kummissjoni.

8. Id-Deċiżjonijiet adottati mill-Kummissjoni fuq il-bażi tal-Artikolu 25(6) jew tal-Artikolu 26(4) tad-Direttiva 95/46/KE, għandhom jibqgħu fis-seħħ sa ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament sakemm ma jiġux emendati, mibdula jew imħassra mill-Kummissjoni qabel ma jintemm dan il-perjodu.

Emenda  138

Proposta għal regolament

Artikolu 42

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Trasferimenti b’ salvagwardji xierqa

Trasferimenti b’ salvagwardji xierqa

1. Meta l-Kummissjoni ma tkun ħadet l-ebda deċiżjoni skont l-Artikolu 41, kontrollur jew proċessur jista’ jittrasferixxi dejta personali lil pajjiż terz jew orgainizzazzjoni internazzjonali biss jekk il-kontrollur jew il-proċessur ikun ippreżenta salvagwardji xierqa fir-rigward tal-protezzjoni ta’ dejta personali fi strument legali vinkolanti.

1. Meta l-Kummissjoni ma tkun ħadet l-ebda deċiżjoni skont l-Artikolu 41, jew tiddeċiedi li pajjiż terz, jew territorju jew settur tal-ipproċessar f’dak il-pajjiż terz, jew organizzazzjoni internazzjonali ma jiżgurax livell adegwat ta’ protezzjoni skont l-Artikolu 41(5), kontrollur jew proċessur ma jistax jittrasferixxi dejta personali lil pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali sakemm il-kontrollur jew il-proċessur ikun ippreżenta salvagwardji xierqa fir-rigward tal-protezzjoni ta’ dejta personali fi strument legali vinkolanti.

2. Is-salvagwardji xierqa msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu pprovduti, b’mod partikolari, permezz ta’:

2. Is-salvagwardji xierqa msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu pprovduti, b’mod partikolari, permezz ta’:

(a) regoli korporattivi vinkolanti skont l-Artikolu 43; jew

(a) regoli korporattivi vinkolanti skont l-Artikolu 43; jew

 

(aa) "Siġill Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta" validu għall-kontrollur u r-riċevitur bi qbil mal-Artikolu 39(1e); jew

(b) klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-dejta adottati mill-Kummissjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ analiżi msemmija fl-Artikolu 87(2); jew

 

(c) klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-dejta adottati minn awtorità ta’ superviżjoni skont il-mekkaniżmu ta’ konsistenza msemmi fl-Artikolu 57 meta ddikjarati ġeneralment validi mill-Kummissjoni skont il-punt (b) tal-Artikolu 62(1); jew

(c) klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-dejta adottati minn awtorità ta’ superviżjoni skont il-mekkaniżmu ta’ konsistenza msemmi fl-Artikolu 57 meta ddikjarati ġeneralment validi mill-Kummissjoni skont il-punt (b) tal-Artikolu 62(1); jew

(d) klawżoli kuntrattwali bejn il-kontrollur jew il-proċessur u r-riċevitur tad-dejta awtorizzati minn awtorità ta’ superviżjoni skont il-paragrafu 4.

(d) klawżoli kuntrattwali bejn il-kontrollur jew il-proċessur u r-riċevitur tad-dejta awtorizzati minn awtorità ta’ superviżjoni skont il-paragrafu 4.

3. Trasferiment ibbażat fuq klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-dejta jew regoli korporattivi vinkolanti kif imsemmija fil-punti (a), (b) jew (c) tal-paragrafu 2 ma għandhomx jeħtieġu aktar awtorizzazzjoni.

3. Trasferiment ibbażat fuq klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-dejta, "Siġill Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta" jew regoli korporattivi vinkolanti kif imsemmija fil-punti (a), (aa) jew (c) tal-paragrafu 2 ma għandhomx jeħtieġu awtorizzazzjoni speċifika.

4. Meta trasferiment ikun ibbażat fuq klawżoli kuntrattwali kif imsemmija fil-punt (d) tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, il-kontrollur jew il-proċessur għandu jikseb awtorizzazzjoni minn qabel tal-klawżoli kuntrattwali skont il-punt (a) tal-Artikolu 31(1) mill-awtorità ta superviżjoni. Jekk it-trasferiment huwa relatat ma’ attivitajiet ta’ pproċessar li jirrigwardaw is-suġġetti tad-dejta fi Stat Membru ieħor jew fi Stati Membri oħra, jew jaffettwaw b’mod sostanzjali l-moviment liberu ta’ dejta personali ġewwa l-Unjoni, l-awtorità ta’ superviżjoni għandha tapplika l-mekkaniżmu ta’ konsistenza msemmi fl-Artikolu 57.

4. Meta trasferiment ikun ibbażat fuq klawżoli kuntrattwali kif imsemmijin fil-punt (d) tal-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, il-kontrollur jew il-proċessur għandu jikseb awtorizzazzjoni minn qabel tal-klawżoli kuntrattwali mill-awtorità ta' superviżjoni kompetenti. Jekk it-trasferiment huwa relatat ma’ attivitajiet ta’ pproċessar li jirrigwardaw is-suġġetti tad-dejta fi Stat Membru ieħor jew fi Stati Membri oħra, jew jaffettwaw b’mod sostanzjali l-moviment liberu ta’ dejta personali ġewwa l-Unjoni, l-awtorità ta’ superviżjoni għandha tapplika l-mekkaniżmu ta’ konsistenza msemmi fl-Artikolu 57.

5. Meta s-salvagwardji xierqa rigward il-protezzjoni tad-dejta personali mhumiex previsti fi strument legalment vinkolanti, il-kontrollur jew il-proċessur għandu jikseb awtorizzazzjoni minn qabel għat-trasferiment, jew sett ta’ trasferimenti, jew għal dispożizzjonijiet li għandhom jiddaħħlu fl-arranġamenti amministrattivi li jipprovdu l-bażi għal dan it-trasferiment. Din l-awtorizzazzjoni mill-awtorità ta’ superviżjoni għandha tkun skont il-punt (a) tal-Artikolu 34(1). Jekk it-trasferiment huwa relatat ma’ attivitajiet ta’ pproċessar li jirrigwardaw is-suġġetti tad-dejta fi Stat Membru ieħor jew fi Stati Membri oħra, jew jaffettwaw b’mod sostanzjali l-moviment liberu ta’ dejta personali ġewwa l-Unjoni, l-awtorità ta’ superviżjoni għandha tapplika l-mekkaniżmu ta’ konsistenza msemmi fl-Artikolu 57. L-awtorizzazzjonijiet minn awtorità superviżorja fuq il-bażi tal-Artikolu 26(2) tad-Direttiva 95/46/KE għandhom jibqgħu validi, sakemm ma jiġu emendati, mibdula jew imħassra mill-awtorità ta’ superviżjoni.

5. L-awtorizzazzjonijiet minn awtorità superviżorja fuq il-bażi tal-Artikolu 26(2) tad-Direttiva 95/46/KE għandhom jibqgħu validi sa sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, sakemm ma jiġux emendati, mibdula jew imħassra mill-awtorità ta’ superviżjoni qabel ma jintemm dan il-perjodu.

Emenda                      139

Proposta għal regolament

Artikolu 43

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Trasferimenti permezz ta’ regoli korporattivi vinkolanti

Trasferimenti permezz ta’ regoli korporattivi vinkolanti

1. Awtorità ta’ superviżjoni, f’konformità mal-mekkaniżmu ta’ konsistenza stabbilit fl-Artikolu 58, għandha tapprova regoli korporattivi vinkolanti, sakemm dawn

1. L-awtorità ta’ superviżjoni, f’konformità mal-mekkaniżmu ta’ konsistenza stabbilit fl-Artikolu 58, għandha tapprova regoli korporattivi vinkolanti, sakemm dawn

(a) ikunu legalment vinkolanti u japplikaw għal u jkunu inforzati minn kull membru fi ħdan il-grupp ta’ impriżi tal-kontrollur jew tal-ipproċessur, u jinkludu lill-impjegati tagħhom;

(a) ikunu legalment vinkolanti u japplikaw għal u jkunu inforzati minn kull membru fi ħdan il-grupp ta’ impriżi tal-kontrollur jew tal-ipproċessur u dawk is-sottokuntratturi esterni koperti mill-ambitu tar-regoli korporattivi vinkolanti, u jinkludu lill-impjegati tagħhom;

(b) espressament jagħtu drittijiet inforzabbli lis-suġġetti tad-dejta;

(b) espressament jagħtu drittijiet inforzabbli lis-suġġetti tad-dejta;

(c) jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 2.

(c) jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 2.

 

1a. Fir-rigward tad-dejta dwar l-impjieg, ir-rappreżentanti tal-ħaddiema għandhom jiġu infurmati dwar u, bi qbil mad-dritt u l-prassi tal-Unjoni u tal-Istati Membri, jiġu involuti fit-tfassil ta' regoli korporattivi vinkolanti skont l-Artikolu 43.

2. Ir-regoli korporattivi vinkolanti għandhom mill-inqas jispeċifikaw:

2. Ir-regoli korporattivi vinkolanti għandhom mill-inqas jispeċifikaw:

(a) l-istruttura u d-dettalji ta’ kuntatt tal-grupp ta’ impriżi u tal-membri tiegħu;

(a) l-istruttura u d-dettalji ta’ kuntatt tal-grupp ta’ impriżi u tal-membri tiegħu u dawk is-sottokuntratturi esterni koperti mill-ambitu tar-regoli korporattivi vinkolanti;

(b) it-trasferimenti tad-dejta jew sett ta’trasferimenti, inklużi l-kategoriji ta’ dejta personali, it-tip ta’ pproċessar u l-għanijiet tiegħu, it-tip ta’ suġġetti tad-dejta affettwati u l-identifikazzjoni tal-pajjiż terzi jew pajjiżi inkwistjoni;

(b) it-trasferimenti tad-dejta jew sett ta’trasferimenti, inklużi l-kategoriji ta’ dejta personali, it-tip ta’ pproċessar u l-għanijiet tiegħu, it-tip ta’ suġġetti tad-dejta affettwati u l-identifikazzjoni tal-pajjiż terzi jew pajjiżi inkwistjoni;

(c) in-natura legalment vinkolanti tagħhom, kemm internament kif ukoll esternament;

(c) in-natura legalment vinkolanti tagħhom, kemm internament kif ukoll esternament;

(d) il-prinċipji ġenerali ta’ protezzjoni tad-dejta, b’mod partikolari l-limitazzjoni tal-għan, il-kwalità tad-dejta, bażi legali għall-ipproċessar, l-ipproċessar ta’ dejta personali sensittiva; miżuri sabiex tkun assigurata s-sigurtà tad-dejta; u r-rekwiżiti għal trasferimenti ulterjuri lil organizzazzjonijiet li ma jkunux marbuta bil-politiki;

(d) il-prinċipji ġenerali ta’ protezzjoni tad-dejta, b’mod partikolari l-limitazzjoni tal-għan, il-minimizzazzjoni tad-dejta, il-perjodi limitati taż-żamma, il-kwalità tad-dejta, il-protezzjoni tad-dejta bid-disinn u b’mod awtomatiku, bażi legali għall-ipproċessar, l-ipproċessar ta’ dejta personali sensittiva; miżuri sabiex tkun assigurata s-sigurtà tad-dejta; u r-rekwiżiti għal trasferimenti ulterjuri lil organizzazzjonijiet li ma jkunux marbuta bil-politiki;

(e) id-drittijiet tas-suġġetti tad-dejta u l-mezzi għall-eżerċitar ta’ dawn id-drittijiet, inkluż id-dritt li wieħed ma jkunx soġġett għal miżura bbażata fuq it-tfassil ta’ profili skont l-Artikolu 20, id-dritt li wieħed iressaq ilment quddiem awtorità ta’ superviżjoni kompetenti u quddiem qrati kompetenti tal-Istati Membri skont l-Artikolu 75, u li jikseb rimedju u, fejn xieraq, kumpens għal ksur tar-regoli korporattivi vinkolanti;

(e) id-drittijiet tas-suġġetti tad-dejta u l-mezzi għall-eżerċitar ta’ dawn id-drittijiet, inkluż id-dritt li wieħed ma jkunx soġġett għal miżura bbażata fuq it-tfassil ta’ profili skont l-Artikolu 20, id-dritt li wieħed iressaq ilment quddiem awtorità ta’ superviżjoni kompetenti u quddiem qrati kompetenti tal-Istati Membri skont l-Artikolu 75, u li jikseb rimedju u, fejn xieraq, kumpens għal ksur tar-regoli korporattivi vinkolanti;

(f) l-aċċettazzjoni mill-kontrollur jew mill-proċessur stabbilit fit-territorju ta’ Stat Membru tar-responsabbiltà għal kwalunkwe ksur tar-regoli korporattivi vinkolanti minn kwalunkwe membru tal-grupp ta’ impriżi mhux stabbiliti fl-Unjoni; il-kontrollur jew il-proċessur jista’ biss ikun eżenti minn din ir-responsabbiltà, b’mod sħiħ jew in parti, jekk juri li l-membru mhuwiex responsabbli għall-avvenimenti li ħolqu l-ħsara;

(f) l-aċċettazzjoni mill-kontrollur stabbilit fit-territorju ta’ Stat Membru tar-responsabbiltà għal kwalunkwe ksur tar-regoli korporattivi vinkolanti minn kwalunkwe membru tal-grupp ta’ impriżi li mhumiex stabbiliti fl-Unjoni; il-kontrollur jista’ biss ikun eżenti minn din ir-responsabbiltà, b’mod sħiħ jew in parti, jekk juri li l-membru mhuwiex responsabbli għall-avvenimenti li ħolqu l-ħsara;

(g) kif l-informazzjoni dwar ir-regoli korporattivi vinkolanti, b’mod partikolari dwar id-dispożizzjonijiet imsemmija fil-punti (d), (e) u (f) ta’ dan il-paragrafu hija pprovduta lis-suġġetti tad-dejta skont l-Artikolu 11;

(g) kif l-informazzjoni dwar ir-regoli korporattivi vinkolanti, b’mod partikolari dwar id-dispożizzjonijiet imsemmija fil-punti (d), (e) u (f) ta’ dan il-paragrafu hija pprovduta lis-suġġetti tad-dejta skont l-Artikolu 11;

(h) il-kompiti tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta maħtur skont l-Artikolu 35, inkluż il-monitoraġġ fil-grupp ta’ impriżi tal-konformità mar-regoli korporattivi vinkolanti, kif ukoll il-monitoraġġ tat-taħriġ u l-immaniġġjar tal-ilmenti;

(h) il-kompiti tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta maħtur skont l-Artikolu 35, inkluż il-monitoraġġ fil-grupp ta’ impriżi tal-konformità mar-regoli korporattivi vinkolanti, kif ukoll il-monitoraġġ tat-taħriġ u l-immaniġġjar tal-ilmenti;

(i) il-mekkaniżmi fil-grupp ta’ impriżi li għandhom l-għan li jiżguraw il-verifika tal-konformità mar-regoli korporattivi vinkolanti.

(i) il-mekkaniżmi fil-grupp ta’ impriżi li għandhom l-għan li jiżguraw il-verifika tal-konformità mar-regoli korporattivi vinkolanti.

(j) il-mekkaniżmi għar-rappurtar u r-reġistrazzjoni tal-bidliet fil-politiki u r-rappurtar ta’ dawn il-bidliet lill-awtorità ta’ superviżjoni;

(j) il-mekkaniżmi għar-rappurtar u r-reġistrazzjoni tal-bidliet fil-politiki u r-rappurtar ta’ dawn il-bidliet lill-awtorità ta’ superviżjoni;

(k) il-mekkaniżmu ta’ kooperazzjoni mal-awtorità ta’ superviżjoni sabiex tkun assigurata konformità minn kwalunkwe membru tal-grupp ta’ impriżi, b’mod partikolari billi jagħmel disponibbli għall-awtorità ta’ superviżjoni r-riżultati tal-verifiki tal-miżuri msemmija fil-punt (i) ta’ dan il-paragrafu.

(k) il-mekkaniżmu ta’ kooperazzjoni mal-awtorità ta’ superviżjoni sabiex tkun assigurata konformità minn kwalunkwe membru tal-grupp ta’ impriżi, b’mod partikolari billi jagħmel disponibbli għall-awtorità ta’ superviżjoni r-riżultati tal-verifiki tal-miżuri msemmija fil-punt (i) ta’ dan il-paragrafu.

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u r-rekwiżiti għal regoli korporattivi vinkolanti fis-sens ta’ dan l-Artikolu, b’mod partikolari fir-rigward tal-kriterji għall-approvazzjoni tagħhom, l-applikazzjoni tal-punti (b), (d), (e) u (f) tal-paragrafu 2 għar-regoli korporattivi vinkolanti osservati mill-proċessuri u dwar rekwiżiti oħrajn meħtieġa għall-iżgurar tal-protezzjoni tad-dejta personali tas-suġġetti tad-dejta kkonċernati.

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-format, il-proċeduri, il-kriterji u r-rekwiżiti għal regoli korporattivi vinkolanti fis-sens ta’ dan l-Artikolu, b’mod partikolari fir-rigward tal-kriterji għall-approvazzjoni tagħhom, inkluż trasparenza għas-suġġetti tad-dejta, l-applikazzjoni tal-punti (b), (d), (e) u (f) tal-paragrafu 2 għar-regoli korporattivi vinkolanti osservati mill-proċessuri u dwar rekwiżiti oħrajn meħtieġa għall-iżgurar tal-protezzjoni tad-dejta personali tas-suġġetti tad-dejta kkonċernati.

4. Il-Kummissjoni tista’ tispeċifika l-format u l-proċeduri għall-iskambju ta’ informazzjoni b’mezzi elettroniċi bejn il-kontrolluri, il-proċessuri u l-awtoritajiet ta’ superviżjoni għal regoli korporattivi vinkolanti fis-sens ta’ dan l-Artikolu. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom ikunu adottati skont il-proċedura ta’ analiżi stabbilita fl-Artikolu 87(2).

 

Emenda  140

Proposta għal regolament

Artikolu 43a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 43a

 

Trasferimenti jew żvelar mhux awtorizzati mil-liġi tal-Unjoni

 

1. L-ebda sentenza minn qorti jew tribunal u l-ebda deċiżjoni ta’ awtorità amministrattiva ta’ pajjiż terz li jkunu jeħtieġu li kontrollur jew proċessur jiżvela dejta personali ma għandhom ikunu rikonoxxuti jew infurzati bl-ebda mod, mingħajr preġudizzju għal trattat ta’ assistenza legali reċiproka jew ftehim internazzjonali fis-seħħ bejn il-pajjiż terz li jagħmel it-talba u l-Unjoni jew Stat Membru.

 

2. Fejn sentenza ta’ qorti jew tribunal jew deċiżjoni ta’ awtorità amministrattiva ta’ pajjiż terz teħtieġ li kontrollur jew proċessur jiżvela informazzjoni personali, il-kontrollur jew il-proċessur u, jekk ikun hemm, ir-rappreżentant tal-kontrollur, għandu jinnotifika lill-awtorità ta’ superviżjoni bit-talba mingħajr dewmien żejjed u għandu jikseb awtorizzazzjoni minn qabel għat-trasferiment mill-awtorità ta’ superviżjoni.

 

3. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha tivvaluta l-konformità tal-iżvelar mitlub mar-Regolament u b’mod partikolari jekk l-iżvelar hux neċessarju u meħtieġ legalment skont il-punti (d) u (e) tal-Artikolu 44(1) u l-Artikolu 44(5). Meta jiġu affettwati suġġetti tad-dejta minn Stati Membri oħra, l-awtorità ta' superviżjoni għandha tapplika l-mekkaniżmu ta' konsistenza msemmi fl-Artikolu 57.

 

4. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha tinforma lill-awtorità nazzjonali kompetenti dwar it-talba. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 21, il-kontrollur jew il-proċessur għandu jinforma wkoll lis-suġġett tad-dejta dwar it-talba u dwar l-awtorizzazzjoni mill-awtorità ta’ superviżjoni u, fejn applikabbli, jinforma lis-suġġett tad-dejta jekk ġietx provduta lill-awtoritajiet pubbliċi dejta personali fl-aħħar 12-il xahar konsekuttiv, skont l-Artikolu 14(1)(ha).

Emenda  141

Proposta għal regolament

Artikolu 44

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Derogi

Derogi

1. Fin-nuqqas ta’ deċiżjoni dwar l-adegwatezza skont l-Artikolu 41 jew ta’ salvagwardji xierqa skont l-Artikolu 42, trasferiment jew sett ta’ trasferimenti ta’ dejta personali lil pajjiż terz jew lil organizzazzjoni internazzjonali jista’ jseħħ biss sakemm:

1. Fin-nuqqas ta’ deċiżjoni dwar l-adegwatezza skont l-Artikolu 41 jew ta’ salvagwardji xierqa skont l-Artikolu 42, trasferiment jew sett ta’ trasferimenti ta’ dejta personali lil pajjiż terz jew lil organizzazzjoni internazzjonali jista’ jseħħ biss sakemm:

(a) is-suġġett tad-dejta jkun ikkonsenta għat-trasferiment propost, wara li jkun ġie informat dwar ir-riskji ta’ trasferimenti bħala dawn minħabba n-nuqqas ta’ deċiżjoni ta’ adegwatezza u ta’ salvagwardji xierqa; jew

(a) is-suġġett tad-dejta jkun ikkonsenta għat-trasferiment propost, wara li jkun ġie informat dwar ir-riskji ta’ trasferimenti bħala dawn minħabba n-nuqqas ta’ deċiżjoni ta’ adegwatezza u ta’ salvagwardji xierqa; jew

(b) it-trasferiment ikun meħtieġ għat-twettiq ta’ kuntratt bejn is-suġġett tad-dejta u l-kontrollur jew l-implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ qabel il-kuntratt meħuda fuq talba tas-suġġett tad-dejta; jew

(b) it-trasferiment ikun meħtieġ għat-twettiq ta’ kuntratt bejn is-suġġett tad-dejta u l-kontrollur jew l-implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ qabel il-kuntratt meħuda fuq talba tas-suġġett tad-dejta; jew

(c) it-trasferiment ikun meħtieġ għall-konklużjoni jew it-twettiq ta’ kuntratt konkluż fl-interess tas-suġġett tad-dejta bejn il-kontrollur u persuna fiżika jew ġuridika oħra; jew

(c) it-trasferiment ikun meħtieġ għall-konklużjoni jew it-twettiq ta’ kuntratt konkluż fl-interess tas-suġġett tad-dejta bejn il-kontrollur u persuna fiżika jew ġuridika oħra; jew

(d) it-trasferiment ikun meħtieġ għal raġunijiet importanti ta’ interess pubbliku; jew

(d) it-trasferiment ikun meħtieġ għal raġunijiet importanti ta’ interess pubbliku; jew

(e) it-trasferiment ikun meħtieġ għall-istabbiliment, l-eżerċizzju jew id-difiża ta’ talbiet legali; jew

(e) it-trasferiment ikun meħtieġ għall-istabbiliment, l-eżerċizzju jew id-difiża ta’ talbiet legali; jew

(f) it-trasferiment ikun meħtieġ sabiex jiġu mħarsa l-interessi vitali tas-suġġett tad-dejta jew ta’ persuna oħra, meta s-suġġett tad-dejta ma jkunx fiżikament jew legalment kapaċi li jagħti l-kunsens tiegħu; jew

(f) it-trasferiment ikun meħtieġ sabiex jiġu mħarsa l-interessi vitali tas-suġġett tad-dejta jew ta’ persuna oħra, meta s-suġġett tad-dejta ma jkunx fiżikament jew legalment kapaċi li jagħti l-kunsens tiegħu; jew

(g) it-trasferiment isir minn reġistru li skont il-liġi tal-Unjoni jew tal-Istat Membru huwa maħsub sabiex jipprovdi informazzjoni lill-pubbliku u li huwa miftuħ għall-konsultazzjoni kemm mill-pubbliku inġenerali jew minn kwalunkwe persuna li tista’ turi interess leġittimu, safejn il-kundizzjonijiet stabbiliti taħt il-liġi tal-Unjoni jew tal-Istat Membru għall-konsultazzjoni jkunu ssodisfati fil-każ partikolari; jew

(g) it-trasferiment isir minn reġistru li skont il-liġi tal-Unjoni jew tal-Istat Membru huwa maħsub sabiex jipprovdi informazzjoni lill-pubbliku u li huwa miftuħ għall-konsultazzjoni kemm mill-pubbliku inġenerali jew minn kwalunkwe persuna li tista’ turi interess leġittimu, safejn il-kundizzjonijiet stabbiliti taħt il-liġi tal-Unjoni jew tal-Istat Membru għall-konsultazzjoni jkunu ssodisfati fil-każ partikolari.

(h) it-trasferiment ikun meħtieġ għall-finijiet tal-interessi leġittimi segwiti mill-kontrollur jew mill-proċessur, li ma jistax ikun ikkwalifikat bħala frekwenti jew enormi,u meta l-kontrollur jew il-proċessur evalwa ċ-ċirkostanzi kollha tal-operazzjoni ta’ trasferiment tad-dejta jew l-operazzjonijiet ta’ trasferiment tas-sett tad-dejta u abbażi ta’ din l-evalwazzjoni ppreżenta salvagwardji xierqa fir-rigward tal-protezzjoni tad-dejta personali, fejn meħtieġ.

 

2. Trasferiment skont il-punt (g) tal-paragrafu 1 ma għandux jinvolvi t-totalità tad-dejta personali jew kategoriji sħaħ tad-dejta personali li jinsabu fir-reġistru. Meta r-reġistru huwa maħsub għall-konsultazzjoni minn persuni li jkollhom interess leġittimu, it-trasferiment għandu jsir biss fuq it-talba ta’ dawk il-persuni jew jekk sejrin ikunu r-riċevituri.

2. Trasferiment skont il-punt (g) tal-paragrafu 1 ma għandux jinvolvi t-totalità tad-dejta personali jew kategoriji sħaħ tad-dejta personali li jinsabu fir-reġistru. Meta r-reġistru huwa maħsub għall-konsultazzjoni minn persuni li jkollhom interess leġittimu, it-trasferiment għandu jsir biss fuq it-talba ta’ dawk il-persuni jew jekk sejrin ikunu r-riċevituri.

3. Meta l-ipproċessar ikun ibbażat fuq il-punt (h) tal-paragrafu 1, il-kontrollur jew il-proċessur għandu jagħti konsiderazzjoni partikolari lin-natura tad-dejta, l-għan u t-tul tal-operazzjoni jew tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar proposti, kif ukoll lis-sitwazzjoni fil-pajjiż tal-oriġini, il-pajjiż terz u l-pajjiż tad-destinazzjoni finali, u salvagwardji xierqa ppreżentati fir-rigward tal-protezzjoni tad-dejta personali, fejn meħtieġ.

 

4. Punti (b), (c) u (h) tal-paragrafu 1 ma għandhomx japplikaw għal attivitajiet imwettqa minn awtoritajiet pubbliċi fl-eżerċizzju tas-setgħat pubbliċi tagħhom.

4. Punti (b) u (c) tal-paragrafu 1 ma għandhomx japplikaw għal attivitajiet imwettqa minn awtoritajiet pubbliċi fl-eżerċizzju tas-setgħat pubbliċi tagħhom.

5. L-interess pubbliku msemmi fil-punt d tal-paragrafu 1 għandu jkun rikonoxxut fil-liġi tal-Unjoni jew fil-liġi tal-Istat Membru li għaliha huwa soġġett il-kontrollur.

5. L-interess pubbliku msemmi fil-punt d tal-paragrafu 1 għandu jkun rikonoxxut fil-liġi tal-Unjoni jew fil-liġi tal-Istat Membru li għaliha huwa soġġett il-kontrollur.

6. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu jiddokumenta l-valutazzjoni kif ukoll is-salvagwardji xierqa ppreżentati msemmija fil-punt (h) tal-paragrafu 1 (h) ta’ dan l-Artikolu fid-dokumentazzjoni msemmija fl-Artikolu 28 u għandu jinforma lill-awtorità ta’ superviżjoni dwar it-trasferiment.

 

7. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar ‘raġunijiet importanti ta’ interess pubbliku’ fi ħdan it-tifsira tal-punt (d) tal-paragrafu 1 kif ukoll il-kriterji u r-rekwiżiti għas-salvagwardji xierqa msemmija fil-punt (h) tal-paragrafu 1.

7. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu jiġi fdat bil-kompitu li joħroġ linji gwida, rakkomandazzjonijiet u l-aħjar prattiki f'konformità mal-punt (b) tal-Artikolu 66(1) għall-ispeċifikar ulterjuri tal-kriterji u r-rekwiżiti għat-trasferiment tad-dejta abbażi tal-paragrafu 1.

Emenda  142

Proposta għal regolament

Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a) jiżviluppaw mekkaniżmi effettivi ta’ kooperazzjoni internazzjonali li jiffaċilitaw l-infurzar tal-leġiżlazzjoni għall-protezzjoni ta’ dejta personali;

(a) jiżviluppaw mekkaniżmi effettivi ta’ kooperazzjoni internazzjonali li jiżguraw l-infurzar tal-leġiżlazzjoni għall-protezzjoni ta’ dejta personali;

Emenda  143

Proposta għal regolament

Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(da) tiċċara u tikkonsulta dwar konflitti ta’ ġurisdizzjoni ma' pajjiżi terzi.

Emenda  144

Proposta għal regolament

Artikolu 45a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 45a

 

Rapport mill-Kummissjoni

 

Il-Kummissjoni għandha tibgħat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, f'intervalli regolari, li jibdew erba’ snin wara d-data msemmija fl-Artikolu 91, paragrafu 1, jew aktar tard, rapport dwar l-applikazzjoni ta’ Artikoli 40 sa 45. Għal dak l-għan, il-Kummissjoni tista' titlob informazzjoni mill-Istati Membri u l-awtoritajiet ta’ superviżjoni, li għandha tingħata mingħajr dewmien żejjed. Ir-rapport huwa ppubblikat.

Emenda  145

Proposta għal regolament

Artikolu 47 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha taġixxi b’indipendenza sħiħa fl-eżerċizzju tad-dmirijiet u s-setgħat fdati lilha.

1. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha taġixxi b’indipendenza u imparzjalità sħiħa fl-eżerċizzju tad-dmirijiet u s-setgħat fdati lilha, minkejja l-arranġamenti kooperattivi u ta’ konsistenza relatati mal-Kapitolu VII ta' dan ir-Regolament.

Emenda  146

Proposta għal regolament

Artikolu 47 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

7a. Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-awtorità ta’ superviżjoni tagħti rendikont lill-parlament nazzjonali għal raġunijiet ta’ kontroll baġitarju.

Emenda  147

Proposta għal regolament

Artikolu 50

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Segretezza professjonali

Segretezza professjonali

Il-membri u l-persunal tal-awtorità ta’ superviżjoni għandhom ikunu soġġetti, kemm waqt kif ukoll wara t-terminu tal-ħatra tagħhom, għal dmir ta’ segretezza professjonali fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni kunfidenzjali li jsiru jafu biha fil-kors tal-eżerċizzju tad-dmirijiet uffiċjali tagħhom.

Il-membri u l-persunal tal-awtorità ta’ superviżjoni għandhom ikunu soġġetti, kemm waqt kif ukoll wara t-terminu tal-ħatra tagħhom u b'konformità mal-leġiżlazzjonil-prassi nazzjonali , għal dmir ta’ segretezza professjonali fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni kunfidenzjali li jsiru jafu biha fil-kors tal-eżerċizzju tad-dmirijiet uffiċjali tagħhom, filwaqt li jwettqu d-dmirijiet tagħhom b’indipendenza u trasparenza kif imniżżel fir-Regolament.

–Emenda                    148

Proposta għal regolament

Artikolu 51 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Kull awtorità ta’ superviżjoni għandha teżerċita, fit-territorju tal-Istat Membru tagħha stess, is-setgħat mogħtija lilha skont dan ir-Regolament.

1. Kull awtorità ta’ superviżjoni għandha tkun kompetenti biex twettaq dmirijietha u teżerċita s-setgħat mogħtija lilha skont dan ir-Regolament fit-territorju tal-Istat Membru tagħha stess, mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 73 u 74. L-ipproċessar ta’ dejta minn awtorità pubblika għandu jkun ikkontrollat biss mill-awtorità ta’ superviżjoni tal-Istat Membru.

Emenda  149

Proposta għal regolament

Artikolu 51 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Meta l-ipproċessar ta’ dejta personali iseħħ fil-kuntest tal-attivitajiet ta’ stabbiliment ta’ kontrollur jew ta’ proċessur fl-Unjoni, u l-kontrollur jew il-proċessur ikun stabbilit f’aktar minn Stat Membru wieħed, l-awtorità ta’ superviżjoni tal--istabbiliment ewlieni tal-kontrollur jew il-proċessur għandha tkun kompetenti għas-sorveljanza tal-attivitajiet ta’ pproċessar tal-kontrollur jew tal-proċessur fl-Istati Membri kollha, mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijet tal-Kapitolu VII ta’ dan ir-Regolament.

imħassar

Emenda  150

Proposta għal regolament

Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b) tisma’ l-ilmenti mressqa minn kwalunkwe suġġett tad-dejta, jew minn assoċjazzjoni li tirrappreżenta lil dak is-suġġett u li għandha mandat xieraq mingħandhom skont l-Artikolu 73, tinvestiga, safejn ikun xieraq, il-kwistjoni u tinforma lis-suġġett tad-dejta jew lill-assoċjazzjoni dwar il-progress u l-eżitu tal-ilment fi żmien raġonevoli, b’mod partikolari jekk tkun meħtieġa aktar investigazzjoni jew koordinazzjoni ma’ xi awtorità ta’ superviżjoni oħra;

(b) tisma’ l-ilmenti mressqa minn kwalunkwe suġġett tad-dejta, jew minn assoċjazzjoni li għandha mandat xieraq mingħandhom skont l-Artikolu 73, tinvestiga, safejn ikun xieraq, il-kwistjoni u tinforma lis-suġġett tad-dejta jew lill-assoċjazzjoni dwar il-progress u l-eżitu tal-ilment fi żmien raġonevoli, b’mod partikolari jekk tkun meħtieġa aktar investigazzjoni jew koordinazzjoni ma’ xi awtorità ta’ superviżjoni oħra;

Emenda  151

Proposta għal regolament

Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d) twettaq investigazzjonijiet fuq inizjattiva tagħha stess jew fuq il-bażi ta’ lment jew fuq talba ta’ awtorità ta’ superviżjoni oħra, u tinforma lis-suġġett tad-dejta kkonċernat, jekk is-suġġett tad-dejta jkun indirizza lment lil din l-awtorità ta’ superviżjoni, dwar l-eżitu tal-investigazzjonijiet fi żmien raġonevoli;

(d) twettaq investigazzjonijiet fuq inizjattiva tagħha stess jew fuq il-bażi ta’ lment jew ta’ informazzjoni speċifika u dokumentata rċevuta li tallega ipproċessar illegali jew fuq talba ta’ awtorità ta’ superviżjoni oħra, u tinforma lis-suġġett tad-dejta kkonċernat, jekk is-suġġett tad-dejta jkun indirizza lment lil din l-awtorità ta’ superviżjoni, dwar l-eżitu tal-investigazzjonijiet fi żmien raġonevoli;

Emenda  152

Proposta għal regolament

Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ja) Tiċċertifika l-kontrolluri u l-proċessuri skont l-Artikolu 39.

Emenda  153

Proposta għal regolament

Artikolu 52 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Kull awtorità ta’ superviżjoni għandha tippromwovi s-sensibilizzazzjoni tal-pubbliku dwar ir-riskji, ir-regoli, is-salvagwardji u d-drittijiet b’rabta mal-ipproċessar tad-dejta personali. L-attivitajiet indirizzati speċifikament lejn it-tfal għandhom jingħataw attenzjoni speċifika.

2. Kull awtorità ta’ superviżjoni għandha tippromwovi s-sensibilizzazzjoni tal-pubbliku dwar ir-riskji, ir-regoli, is-salvagwardji u d-drittijiet b’rabta mal-ipproċessar tad-dejta personali u dwar miżuri xierqa għall-protezzjoni tad-dejta personali. L-attivitajiet indirizzati speċifikament lejn it-tfal għandhom jingħataw attenzjoni speċifika.

Emenda  154

Proposta għal regolament

Artikolu 52 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a. Kull awtorità ta’ superviżjoni għandha, flimkien mal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta, tippromwovi l-kuxjenza għall-kontrolluri u l-proċessuri dwar ir-riskji, ir-regoli, is-salvagwardji u d-drittijiet fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali. Dan jinkludi ż-żamma ta' reġistru ta’ sanzjonijiet u ksur. Ir-reġistru għandu jirreġistra kull twissija u kull sanzjoni b’mod dettaljat kemm jista’ jkun u r-riżoluzzjoni tal-ksur. Kull awtorità ta' superviżjoni għandha tipprovdi proċessuri u kontrolluri għall-intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju fuq talba b'informazzjoni ġenerali dwar ir-responsabbiltajiet u l-obbligi tagħhom skont dan ir-Regolament.

Emenda  155

Proposta għal regolament

Artikolu 52 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6. F’każ li t-talbiet ikunu manifestament eċċessivi, b’mod partikolari minħabba n-natura ripetittiva tagħhom, l-awtorità ta’ superviżjoni tista’ titlob tariffa jew ma tiħux l-azzjoni mitluba mis-suġġett tad-dejta. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha terfa’ r-responsabbiltà li tipprova n-natura manifestament eċċessiva tat-talba.

6. F’każ li t-talbiet ikunu manifestament eċċessivi, b’mod partikolari minħabba n-natura ripetittiva tagħhom, l-awtorità ta’ superviżjoni tista’ titlob tariffa raġonevoli jew ma tiħux l-azzjoni mitluba mis-suġġett tad-dejta. Tali tariffa m'għandhiex teċċedi l-ispejjeż tat-teħid tal-azzjoni mitluba. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha terfa’ r-responsabbiltà li tipprova n-natura manifestament eċċessiva tat-talba.

Emenda  156

Proposta għal regolament

Artikolu 53

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Setgħat

Setgħat

1. Kull awtorità ta’ superviżjoni għandu jkollha s-setgħa:

1. Kull awtorità ta’ superviżjoni, skont dan ir-Regolament, għandu jkollha s-setgħa:

(a) li tinnotifika lill-kontrollur jew lill-proċessur dwar ksur allegat tad-dispożizzjonijiet li jirregolaw l-ipproċessar tad-dejta personali, u, fejn xieraq, tordna lill-kontrollur jew lill-proċessur li jirrimedja dak il-ksur, b’mod speċifiku, sabiex itejjeb il-protezzjoni tas-suġġett tad-dejta;

(a) li tinnotifika lill-kontrollur jew lill-proċessur dwar ksur allegat tad-dispożizzjonijiet li jirregolaw l-ipproċessar tad-dejta personali, u, fejn xieraq, tordna lill-kontrollur jew lill-proċessur li jirrimedja dak il-ksur, b’mod speċifiku, sabiex itejjeb il-protezzjoni tas-suġġett tad-dejta jew tordna lill-kontrollur jikkomunika ksur tad-dejta personali lis-suġġett tad-dejta;

(b) li tordna lill-kontrollur jew lill-proċessur jikkonforma mat-talbiet tas-suġġett tad-dejta li jeżerċita d-drittijiet ipprovduti minn dan ir-Regolament;

(b) li tordna lill-kontrollur jew lill-proċessur jikkonforma mat-talbiet tas-suġġett tad-dejta li jeżerċita d-drittijiet ipprovduti minn dan ir-Regolament;

(c) li tordna lill-kontrollur u lill-proċessur, u, fejn ikun applikabbli, ir-rapreżentant sabiex jipprovdi kull informazzjoni li hija rilevanti għat-twettiq tad-dmirijietha;

(c) li tordna lill-kontrollur u lill-proċessur, u, fejn ikun applikabbli, ir-rapreżentant sabiex jipprovdi kull informazzjoni li hija rilevanti għat-twettiq tad-dmirijietha;

(d) li tiżgura l-konformità mal-awtorizzazzjonijiet minn qabel u mal-konsultazzjonijiet minn qabel imsemmija fl-Artikolu 34;

(d) li tiżgura l-konformità mal-awtorizzazzjonijiet minn qabel u mal-konsultazzjonijiet minn qabel imsemmija fl-Artikolu 34;

(e) li twissi jew twiddeb lill-kontrollur jew lill-proċessur;

(e) li twissi jew twiddeb lill-kontrollur jew lill-proċessur;

(f) li tordna r-rettifika, it-tħassir jew il-qerda tad-dejta kollha meta din tkun ipproċessata bi ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u n-notifika ta’ dawn l-azzjonijiet lil partijiet terzi li lilhom tkun ġiet żvelata d-dejta;

(f) li tordna r-rettifika, it-tħassir jew il-qerda tad-dejta kollha meta din tkun ipproċessata bi ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u n-notifika ta’ dawn l-azzjonijiet lil partijiet terzi li lilhom tkun ġiet żvelata d-dejta;

(g) li timponi projbizzjoni temporanja jew definittiva fuq l-ipproċessar;

(g) li timponi projbizzjoni temporanja jew definittiva fuq l-ipproċessar;

(h) li tissospendi flussi ta’ dejta lil riċevitur f’pajjiż terz jew lil xi organizzazzjoni internazzjonali;

(h) li tissospendi flussi ta’ dejta lil riċevitur f’pajjiż terz jew lil xi organizzazzjoni internazzjonali;

(i) li toħroġ opinjonijiet dwar kull kwistjoni relatata mal-protezzjoni tad-dejta personali;

(i) li toħroġ opinjonijiet dwar kull kwistjoni relatata mal-protezzjoni tad-dejta personali;

 

(ia) li tiċċertifika l-kontrolluri u l-proċessuri skont l-Artikolu 39;

(j) li tinforma lill-parlamenti nazzjonal, lill-gvern jew lil istituzzjonijiet politiċi oħrajn kif ukoll lill-pubbliku dwar kull kwistjoni relatata mal-protezzjoni tad-dejta personali.

(j) li tinforma lill-parlamenti nazzjonali, lill-gvern jew lil istituzzjonijiet politiċi oħrajn kif ukoll lill-pubbliku dwar kull kwistjoni relatata mal-protezzjoni tad-dejta personali;

 

(ja) li tistabbilixxi mekkaniżmi effettivi biex tinkoraġġixxi r-rappurtar kunfidenzjali ta' ksur ta' dan ir-Regolament, filwaqt li jitqies il-gwida maħruġa mill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta skont l-Artikolu 66(4b).

2. Kull awtorità ta’ superviżjoni għandu jkollha s-setgħa investigattiva li tikseb mingħand il-kontrollur jew il-proċessur;

2. Kull awtorità ta’ superviżjoni għandu jkollha s-setgħa investigattiva li tikseb mingħand il-kontrollur jew il-proċessur mingħajr notifika minn qabel:

(a) aċċess għad-dejta personali kollha u għall-informazzjoni kollha meħtieġa għall-qadi tad-dmirijiet tagħha;

(a) aċċess għad-dejta personali kollha u għad-dokumenti u l-informazzjoni kollha meħtieġa għall-qadi tad-dmirijiet tagħha;

(b) aċċess għal kull bini tiegħu inkluż għal kwalunkwe tagħmir u mezz ta’ pproċessar tad-dejta, meta jkun hemm bażi raġonevoli li jiġi preżunt li hemmhekk tkun qiegħda ssir xi attività bi ksur ta’ dan ir-Regolament.

(b) aċċess għal kull bini tiegħu inkluż għal kwalunkwe tagħmir u mezz ta’ pproċessar tad-dejta.

Is-setgħat imsemmija fil-punt (b) għandhom jiġu eżerċitati f’konformità mal-liġi tal-Unjoni u mal-liġi tal-Istat Membru.

Is-setgħat imsemmija fil-punt (b) għandhom jiġu eżerċitati f’konformità mal-liġi tal-Unjoni u mal-liġi tal-Istat Membru.

3. Kull awtorità ta’ superviżjoni għandu jkollha s-setgħa li ġġib kwalunkwe ksur ta’ dan ir-Regolament għall-attenzjoni tal-awtoritajiet ġudizzjarji u li tidħol fi proċeduri legali, b’mod partikolari skont l-Artikolu 74(4) u l-Artikolu 75(2).

3. Kull awtorità ta’ superviżjoni għandu jkollha s-setgħa li ġġib kwalunkwe ksur ta’ dan ir-Regolament għall-attenzjoni tal-awtoritajiet ġudizzjarji u li tidħol fi proċeduri legali, b’mod partikolari skont l-Artikolu 74(4) u l-Artikolu 75(2).

4. Kull awtorità ta’ superviżjoni għandu jkollha s-setgħa li tissanzjona reati amministrattivi, b’mod partikolari dawk imsemmija fl-Artikolu 79(4), (5) u (6).

4. Kull awtorità ta’ superviżjoni għandu jkollha s-setgħa li tissanzjona reati amministrattivi, skont l-Artikolu 79. Din is-setgħa għandha tiġi eżerċitata b'mod effettiv, proporzjonat u dissważiv.

Emenda  157

Proposta għal regolament

Artikolu 54

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Kull awtorità ta’ superviżjoni għandha tfassal rapport annwali dwar l-attivitajiet tagħha. Ir-rapport għandu jkun ippreżentat lill-parlament nazzjonali u għandu jkun magħmul disponibbli għall-pubbliku, għall-Kummissjoni u għall-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta.

Kull awtorità ta’ superviżjoni għandha tfassal rapport dwar l-attivitajiet tagħha tal-inqas kull sentejn. Ir-rapport għandu jiġi ppreżentat lill-parlament rispettiv u għandu jkun magħmul disponibbli għall-pubbliku, għall-Kummissjoni u għall-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta.

Emenda  158

Proposta għal regolament

Artikolu 54a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 54a

 

Awtorità Ewlenija

 

1. Fejn l-ipproċessar ta’ dejta personali jsir fil-kuntest tal-attivitajiet tal-istabbiliment ta’ kontrollur jew proċessur fl-Unjoni, u l-kontrollur jew il-proċessur ikun stabbilit f’iżjed minn Stat Membru wieħed, jew fejn tiġi pproċessata d-dejta personali tar-residenti f’ħafna Stati Membri, l-awtorità ta’ superviżjoni tal-istabbiliment ewlieni tal-kontrollur jew il-proċessur għandha taġixxi bħala l-awtorità ewlenija responsabbli għas-superviżjoni tal-attivitajiet tal-ipproċessar tal-kontrollur jew il-proċessur fl-Istati Membri kollha, skont id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu VII ta' dan ir-Regolament.

 

2. L-awtorità ta' superviżjoni ewlenija għandha tieħu l-miżuri xierqa għas-superviżjoni tal-attivitajiet tal-ipproċessar tal-kontrollur jew proċessur li hija responsabbli għalihom biss wara li tkun ikkonsultat l-awtoritajiet ta' superviżjoni kompetenti kollha fit-tifsira tal-paragrafu 1 tal-Artikolu 51 fi sforz biex jintlaħaq kunsens. Għal dak il-għan għandha tissottometti b’mod partikolari kwalunkwe informazzjoni rilevanti u tikkonsulta l-awtoritajiet l-oħra qabel ma tadotta miżura maħsuba li tipproduċi effetti legali vis-à-vis kontrollur jew proċessur skont it-tifsira tal-paragrafu 1 tal-Artikolu 51. L-awtorità ewlenija għandha tqis bl-ikbar reqqa l-opinjonijiet tal-awtoritajiet involuti. L-awtorità ewlenija għandha tkun l-unika awtorità li jkollha s-setgħa tiddeċiedi dwar miżuri maħsuba li jipproduċu effetti legali fir-rigward tal-attivitajiet ta' pproċessar tal-kontrollur jew proċessur li hija responsabbli għalihom.

 

3. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu, fuq it-talba tal-awtorità ta' superviżjoni kompetenti, joħroġ opinjoni dwar l-identifikazzjoni tal-awtorità ewlenija responsabbli għal kontrollur jew proċessur, f'każijiet fejn:

 

(a) mhux ċar mill-fatti tal-każ fejn hu l-istabbiliment ewlieni tal-kontrollur jew proċessur; jew

 

(b) l-awtoritajiet kompetenti ma jaqblux dwar liema awtorità ta' superviżjoni għandha taġixxi bħala awtorità ewlenija; jew

 

(c) il-kontrollur mhuwiex stabbilit fl-Unjoni, u residenti ta’ Stati Membri differenti jiġu affettwati minn operazzjonijiet tal-ipproċessar fl-ambitu ta’ dan ir-Regolament.

 

3a. Meta l-kontrollur jeżerċita wkoll attivitajiet ta' proċessur, l-awtorità ta' superviżjoni tal-istabbiliment ewlieni tal-kontrollur għandha taġixxi bħala l-awtorità ewlenija għas-superviżjoni tal-attivitajiet ta' pproċessar.

 

 

4. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta jista' jiddeċiedi dwar l-identifikazzjoni tal-awtorità ewlenija.

(Il-paragrafu 1 tal-emenda tal-Parlament huwa msejjes fuq l-Artikolu 51(2) tal-proposta tal-Kummissjoni.)

Emenda  159

Proposta għal regolament

Artikolu 55 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. L-awtoritajiet ta’ superviżjoni għandhom jipprovdu lil xulxin informazzjoni relevanti u assistenza reċiproka sabiex jimplimentaw u japplikaw dan ir-Regolament b’mod konsistenti, u għandhom jistabbilixxu miżuri għal kooperazzjoni effettiva ma’ xulxin. L-assistenza reċiproka għandha tkopri, b’mod partikolari, it-talbiet ta’ informazzjoni u miżuri ta’ superviżjoni, bħal talbiet sabiex isiru awtorizzazzjonijiet u konsultazzjonijiet minn qabel, spezzjonijiet u informazzjoni immedjata dwar il-ftuħ ta' każijiet u żviluppi segwenti fejn is-suġġetti tad-dejta f’għadd ta’ Stati Membri x’aktarx li jiġu affettwati minn operazzjonijiet ta’ proċessar.

1. L-awtoritajiet ta’ superviżjoni għandhom jipprovdu lil xulxin informazzjoni relevanti u assistenza reċiproka sabiex jimplimentaw u japplikaw dan ir-Regolament b’mod konsistenti, u għandhom jistabbilixxu miżuri għal kooperazzjoni effettiva ma’ xulxin. L-assistenza reċiproka għandha tkopri, b’mod partikolari, it-talbiet ta’ informazzjoni u miżuri ta’ superviżjoni, bħal talbiet sabiex isiru awtorizzazzjonijiet u konsultazzjonijiet minn qabel, spezzjonijiet u investigazzjonijiet u informazzjoni immedjata dwar il-ftuħ ta' każijiet u żviluppi segwenti fejn il-kontrollur jew il-proċessur għandu stabbilimenti f’diversi Stati Membri jew fejn is-suġġetti tad-dejta f’għadd ta’ Stati Membri x’aktarx li jiġu affettwati minn operazzjonijiet ta’ proċessar. L-awtorità ewlenija kif iddefinita fl-Artikolu 54a għandha tiżgura l-koordinazzjoni mal-awtoritajiet ta’ superviżjoni involuti u għandha taġixxi bħala punt ta’ kuntatt uniku għall-kontrollur jew il-proċessur.

Emenda  160

Proposta għal regolament

Artikolu 55 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

7. Ma għandu jintalab l-ebda ħlas għal kwalunkwe azzjoni meħuda wara talba għal assistenza reċiproka.

7. Ma għandu jintalab l-ebda ħlas mingħand l-awtorità ta’ superviżjoni li tagħmel it-talba għal kwalunkwe azzjoni meħuda wara talba għal assistenza reċiproka.

Emenda  161

Proposta għal regolament

Artikolu 55 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

8. Meta awtorità ta’ superviżjoni ma taġixxix fi żmien xahar fuq talba ta’ awtorità ta’ superviżjoni oħra, l-awtoritajiet ta’ superviżjoni li jagħmlu t-talba għandhom ikunu kompetenti li jieħdu miżura provviżorja fuq it-territorju tal-Istat Membru tagħha skont l-Artikolu 51(1) u għandhom jissottomettu l-każ lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 57.

8. Meta awtorità ta’ superviżjoni ma taġixxix fi żmien xahar fuq talba ta’ awtorità ta’ superviżjoni oħra, l-awtoritajiet ta’ superviżjoni li jagħmlu t-talba għandhom ikunu kompetenti li jieħdu miżura provviżorja fuq it-territorju tal-Istat Membru tagħha skont l-Artikolu 51(1) u għandhom jissottomettu l-każ lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 57. Meta jkun għadu mhux possibbli li tittieħed miżura definittiva minħabba li l-assistenza ma tkunx għadha tlestiet, l-awtorità ta’ superviżjoni li tagħmel it-talba tista’ tieħu miżuri interim skont l-Artikolu 53 fit-territorju tal-Istat Membru tagħha.

Emenda  162

Proposta għal regolament

Artikolu 55 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

9. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha tispeċifika l-perjodu ta’ validità ta’ din il-miżura. Dan il-perjodu ma għandux jaqbeż it-tliet xhur. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha, mingħajr dewmien, tikkomunika dawk il-miżuri, bir-raġunijiet kollha, lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta u lill-Kummissjoni.

9. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha tispeċifika l-perjodu ta’ validità ta’ din il-miżura. Dan il-perjodu ma għandux jaqbeż it-tliet xhur. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha, tikkomunika mingħajr dewmien dawk il-miżuri, bir-raġunijiet kollha, lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta u lill-Kummissjoni skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 57.

Emenda  163

Proposta għal regolament

Artikolu 55 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

10. Il-Kummissjoni tista’ tispeċifika l-format u l-proċeduri għal assistenza reċiproka msemmija f’dan l-Artikolu u l-arranġamenti għall-iskambju ta’ informazzjoni b’mezzi elettroniċi bejn l-awtoritajiet ta’ superviżjoni, u bejn l-awtoritajiet ta’ superviżjoni u l-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta, b’mod partikolari l-format standardizzat imsemmi fil-paragrafu 6. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 87(2).

10. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta jista’ jispeċifika l-format u l-proċeduri għal assistenza reċiproka msemmija f’dan l-Artikolu u l-arranġamenti għall-iskambju ta’ informazzjoni b’mezzi elettroniċi bejn l-awtoritajiet ta’ superviżjoni, u bejn l-awtoritajiet ta’ superviżjoni u l-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta, b’mod partikolari l-format standardizzat imsemmi fil-paragrafu 6.

Emenda  164

Proposta għal regolament

Artikolu 56 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. F’każijiet fejn is-suġġetti tad-dejta f’diversi Stati Membriaktarx li jkunu affettwati minn operazzjonijiet ta’ pproċessar, awtorità ta’ superviżjoni minn kull wieħed minn dawk l-Istati Membri għandu jkollu d-dritt li tipparteċipa fil-ħidmiet ta’ investigazzjoni konġunti jew fl-operazzjonijiet konġunti. L-awtorità ta’ superviżjoni kompetenti għandha tistieden lill-awtorità ta’ superviżjoni ta’ kull wieħed minn dawk l-Istati Membri sabiex tipparteċipa fil-ħidmiet ta' investigazzjoni konġunti jew operazzjonijiet konġunti rispettivi u twieġeb għat-talba ta’ awtorità ta’ superviżjoni sabiex tipparteċipa fl-operazzjonijiet mingħajr dewmien.

2. F’każijiet fejn il-kontrollur jew il-proċessur ikollu stabbilimenti f’diversi Stati Membri jew fejn is-suġġetti tad-dejta f’diversi Stati Membri aktarx li jkunu affettwati minn operazzjonijiet ta’ pproċessar, awtorità ta’ superviżjoni minn kull wieħed minn dawk l-Istati Membri għandu jkollha d-dritt li tipparteċipa fil-ħidmiet ta’ investigazzjoni konġunti jew fl-operazzjonijiet konġunti skont kif ikun xieraq. L-awtorità ewlenija kif definita fl-Artikolu 54a għandha tinvolvi lill-awtorità ta’ superviżjoni ta’ kull wieħed minn dawk l-Istati Membri fil-ħidmiet ta' investigazzjoni konġunti jew operazzjonijiet konġunti rispettivi u twieġeb għat-talba ta’ awtorità ta’ superviżjoni sabiex tipparteċipa fl-operazzjonijiet mingħajr dewmien. L-awtorità ewlenija għandha taġixxi bħala l-punt ta’ kuntatt uniku għall-kontrollur jew il-proċessur.

Emenda  165

Proposta għal regolament

Artikolu 57

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Mekkaniżmu ta’ konsistenza

Mekkaniżmu ta’ konsistenza

Għall-finijiet stabbiliti fl-Artikolu 46(1), l-awtoritajiet ta’ superviżjoni għandhom jikkooperaw ma’ xulxin u mal-Kummissjoni permezz tal-mekkaniżmu ta’ konsistenza kif stabbilit f’din it-taqsima.

Għall-finijiet stabbiliti fl-Artikolu 46(1), l-awtoritajiet ta’ superviżjoni għandhom jikkooperaw ma’ xulxin u mal-Kummissjoni permezz tal-mekkaniżmu ta’ konsistenza fir-rigward ta' kwistjonijiet ta' ambitu ġenerali u f'każijiet individwali skont id-dispożizzjonijiet ta' din it-taqsima.

Emenda  166

Proposta għal regolament

Artikolu 58

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Opinjoni mill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta

Konsistenza dwar kwistjonijiet ta' applikazzjoni ġenerali

1. Qabel ma awtorità ta’ superviżjoni tadotta miżura msemmija fil-paragrafu 2, din l-awtorità ta’ superviżjoni għandha tikkomunika l-abbozz tal-miżura lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta u lill-Kummissjoni.

1. Qabel ma awtorità ta’ superviżjoni tadotta miżura msemmija fil-paragrafu 2, din l-awtorità ta’ superviżjoni għandha tikkomunika l-abbozz tal-miżura lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta u lill-Kummissjoni.

2. L-obbligu stabbilit fil-paragrafu 1 għandu japplika għal miżura maħsuba sabiex tipproduċi effetti legali u li:

2. L-obbligu stabbilit fil-paragrafu 1 għandu japplika għal miżura maħsuba sabiex tipproduċi effetti legali u li:

(a) tkun relatata ma’ attivitajiet ta’ pproċessar li għandom x’jaqsmu mal-offerta ta’ prodotti jew servizzi lil suġġetti tad-dejta f’diversi Stati Membri, jew għas-sorveljanza tal-imġiba tagħhom; jew

 

(b) tista’ taffettwa sostanzjalment il-moviment liberu tad-dejta personali fl-Unjoni; jew

 

(c) għandha l-għan li tadotta lista tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar soġġetti għal konsultazzjoni minn qabel skont l-Artikolu 34(5); jew

 

(d) għandha l-għan li tiddetermina l-klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-dejta msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 42(2); jew

(d) għandha l-għan li tiddetermina l-klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-dejta msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 42(2); jew

(e) għandha l-għan li tawtorizza l-klawżoli kuntrattwali msemmija fil-punt (d) tal-Artikolu 42(2)); jew

(e) għandha l-għan li tawtorizza l-klawżoli kuntrattwali msemmija fil-punt (d) tal-Artikolu 42(2)); jew

(f) għandha l-għan li tapprova regoli korporattivi vinkolanti fis-sens tal-Artikolu 43.

(f) għandha l-għan li tapprova regoli korporattivi vinkolanti fis-sens tal-Artikolu 43.

3. Kull awtorità ta’ superviżjoni jew il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta jista’ jitlob li kwalunkwe kwistjoni għandha tkun ittrattata fi ħdan il-konsistenza tal-mekkaniżmu, b’mod partikolari meta awtorità ta’ superviżjoni ma tissottomettix l-abbozz ta’ miżura msemmi fil-paragrafu 2 jew ma tikkonformax mal-obbligi ta’ assistenza reċiproka skont l-Artikolu 55 jew għal operazzjonijiet konġunti skont l-Artikolu 56.

3. Kull awtorità ta’ superviżjoni jew il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta jista’ jitlob li kwalunkwe kwistjoni ta' applikazzjoni ġenerali għandha tkun ittrattata fi ħdan il-mekkaniżmu ta' konsistenza, b’mod partikolari meta awtorità ta’ superviżjoni ma tissottomettix l-abbozz ta’ miżura msemmi fil-paragrafu 2 jew ma tikkonformax mal-obbligi ta’ assistenza reċiproka skont l-Artikolu 55 jew għal operazzjonijiet konġunti skont l-Artikolu 56.

4. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni konsistenti u korretta ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni tista’ titlob li kwalunkwe kwistjoni għandha tkun ittrattata fi ħdan il-konsistenza tal-mekkaniżmu.

4. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni konsistenti u korretta ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni tista’ titlob li kwalunkwe kwistjoni ta' applikazzjoni ġenerali għandha tkun ittrattata fi ħdan il-mekkaniżmu ta' konsistenza.

5. L-awtoritajiet ta’ superviżjoni u l-Kummissjoni għandhom jikkomunikaw b’mod elettroniku kwalunkwe informazzjoni rilevanti, inkluż skont kif ikun il-każ, sommarju tal-fatti, l-abbozz ta’ miżura, u r-raġunijiet li jagħmlu l-approvazzjoni ta’ miżura bħal din meħtieġa, permezz ta’ format standardizzat.

5. L-awtoritajiet ta’ superviżjoni u l-Kummissjoni għandhom bla dewmien bla bżonn jikkomunikaw b’mod elettroniku kwalunkwe informazzjoni rilevanti, inkluż skont kif ikun il-każ, sommarju tal-fatti, l-abbozz ta’ miżura, u r-raġunijiet li jagħmlu l-approvazzjoni ta’ miżura bħal din meħtieġa, permezz ta’ format standardizzat.

6. Il-president tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu jinforma minnufih b’mod elettroniku lill-membri tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta u lill-Kummissjoni rigward kwalunkwe informazzjoni rilevanti li tkun ġiet ikkomunikata lilu, permezz ta’ format standardizzat. Il-president tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu jipprovdi t-traduzzjonijiet tal-informazzjoni rilevanti, fejn ikun meħtieġ.

6. Il-president tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu jinforma bla ebda dewmien mhux dovut b’mod elettroniku lill-membri tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta u lill-Kummissjoni rigward kwalunkwe informazzjoni rilevanti li tkun ġiet ikkomunikata lilu, permezz ta’ format standardizzat. Is-segretarjat tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu jipprovdi t-traduzzjonijiet tal-informazzjoni rilevanti, fejn ikun meħtieġ.

 

6a. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu jadotta opinjoni dwar kwistjonijiet riferuti lilu skont il-paragrafu 2.

7. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu joħroġ opinjoni dwar il-kwistjoni, jekk il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta jiddeċiedi dan b’maġġoranza sempliċi tal-membri tiegħu jew kwalunkwe awtorità ta’ superviżjoni jew il-Kummissjoni jitolbu dan fi żmien ġimgħa wara li l-informazzjoni rilevanti tkun ġiet ipprovduta skont il-paragrafu 5. L-opinjoni għandha tkun adottata fi żmien xahar b’maġġoranza sempliċi tal-membri tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta. Il-president tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu jinforma, mingħajr dewmien żejjed, lill-awtorità ta’ superviżjoni msemmija, skont kif ikun il-każ, fil-paragrafi 1 u 3, lill-Kummissjoni u lill-awtorità ta’ superviżjoni kompetenti taħt l-Artikolu 51 dwar l-opinjoni u jippubblikaha.

7. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta jista' jiddeċiedi b'maġġoranza sempliċi jekk jadottax opinjoni dwar kwalunkwe kwistjoni ppreżentata taħt il-paragrafi 3 u 4 filwaqt li jitqies:

 

(a) jekk il-kwistjoni tippreżentax elementi ġodda, filwaqt li jitqiesu l-iżviluppi legali jew fattwali, b'mod partikolari fit-teknoloġija tal-informatika u fid-dawl tal-istat ta' progress fis-soċjetà tal-informatika; kif ukoll

 

(b) jekk il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta diġà ħariġx opinjoni dwar l-istess kwistjoni.

8. L-awtorità ta’ superviżjoni msemmija fil-paragrafu 1 u l-awtorità ta’ superviżjoni kompetenti taħt l-Artikolu 51 għandha tikkunsidra l-opinjoni tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta u fi żmien ġimagħtejn wara l-informazzjoni dwar l-opinjoni mill-president tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta, tikkomunika b’mod elettroniku lill-president tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta u lill-Kummissjoni jekk tkunx sejra żżomm jew temenda l-abbozz ta’ miżura u, jekk ikun hemm, l-abbozz ta’ miżura emendat, permezz ta’ format standardizzat.

8. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu jadotta opinjonijiet skont il-paragrafi 6a u 7 b'maġġoranza sempliċi tal-membri tiegħu. Dawn l-opinjoni għandhom ikunu magħmula pubbliċi.

–––––––Emenda                    167

Proposta għal regolament

Artikolu 58a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 58a

 

Konsistenza f'każijiet individwali

 

1. Qabel ma' tieħu miżura maħsuba biex tipproduċi effetti legali fit-tifsira tal-Artikolu 54a, l-awtorità ewlenija għandha taqsam l-informazzjoni relevanti kollha u tissottometti l-abbozz ta' miżura lill-awtoritajiet kompetenti l-oħra kollha. L-awtorità ewlenija m'għandhiex tadotta l-miżura jekk awtorità kompetenti, fi żmien tliet ġimgħat, tkun indikat li għandha oġġezzjonijiet serja għall-miżura.

 

2. Fejn awtorità kompetenti tkun indikat li għandha oġġezzjonijiet serji għal abbozz ta' miżura tal-awtorità ewlenija, jew meta l-awtorità ewlenija ma tissottomettix abbozz ta' miżura msemmi fil-paragrafu 1 jew ma tikkonformax mal-obbligi għal assistenza reċiproka skont l-Artikolu 55 jew għal operazzjonijiet konġunti skont l-Artikolu 56, il-kwistjoni għandha tiġi kkunsidrata mill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta.

 

3. L-awtorità ewlenija u/jew awtoritajiet kompetenti oħra involuti u l-Kummissjoni għandhom, mingħajr dewmien bla bżonn, jikkomunikaw elettronikament lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta, bl-użu ta' format standardizzat, kwalunkwe informazzjoni relevanti, fosthom, skont il-każ, sommarju tal-fatti, l-abbozz ta' miżura, ir-raġunijiet għalfejn tali miżura hija meħtieġa, l-oġġezzjonijiet imqajma kontriha u l-fehmiet tal-awtoritajiet ta' superviżjoni oħra konċernati.

 

4. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu jikkunsidra l-kwistjoni, filwaqt li jqis l-impatt tal-abbozz ta' miżura tal-awtorità ewlenija fuq id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-suġġetti tad-dejta, u għandu jiddeċiedi b'maġġoranza sempliċi tal-membri tiegħu jekk joħroġx opinjoni dwar il-kwistjoni fi żmien ġimagħtejn wara li l-informazzjoni relevanti tkun ġiet provduta skont il-paragrafu 3.

 

5. Fil-każ li l-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta jiddeċiedi li joħroġ opinjoni, hu għandu jagħmel dan fi żmien sitt ġimgħat, filwaqt li joħroġha pubblikament.

 

6. L-awtorità ewlenija għandha tikkunsidra ħafna l-opinjoni tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta u fi żmien ġimagħtejn wara l-informazzjoni dwar l-opinjoni mill-president tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta, għandha tikkomunika b’mod elettroniku lill-president tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta u lill-Kummissjoni jekk tkunx sejra żżomm jew temenda l-abbozz ta’ miżura u, jekk ikun hemm, l-abbozz ta’ miżura emendat, permezz ta’ format standardizzat. Meta l-awtorità ewlenija jkollha l-intenzjoni li ma ssegwix l-opinjoni tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta, għandha tipprovdi ġustifikazzjoni motivata.

 

7. F’każ li l-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta xorta waħda joġġezzjona għall-miżura tal-awtorità ta’ superviżjoni kif imsemmija fil-paragrafu 5, jista’ jadotta, fi żmien xahar u b’maġġoranza ta’ żewġ terzi, miżura li għandha tkun vinkolanti fuq l-awtorità ta’ superviżjoni.

Emenda  168

Proposta għal regolament

Artikolu 59

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 59

imħassar

Opinjoni mill-Kummissjoni

 

1. Fi żmien għaxar ġimgħat wara li tkun tqajmet kwistjoni taħt l-Artikolu 58, jew sa mhux aktar tard minn sitt ġimgħat fil-każ tal-Artikolu 61, il-Kummissjoni tista’ tadotta, sabiex tassigura applikazzjoni korretta u konsistenti ta’ dan ir-Regolament, opinjoni relatata ma’ kwistjonijiet imqajma skont l-Artikoli 58 jew 61.

 

2. Meta l-Kummissjoni tkun adottat opinjoni skont il-paragrafu 1, l-awtorità ta’ superviżjoni kkonċernata għandha tikkunsidra kif xieraq l-opinjoni tal-Kummissjoni u tinforma lill-Kummissjoni u lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta jekk għandhiex l-intenzjoni li żżomm jew temenda l-abbozz ta’ miżura tagħha.

 

3. Matul il-perjodu msemmi fil-paragrafu 1, l-abbozz ta’ miżura ma għandux ikun adottat mill-awtorità ta’ superviżjoni.

 

4. Meta l-awtorità ta’ superviżjoni kkonċernata jkollha l-ħsieb li ma ssegwix l-opinjoni tal-Kummissjoni, hija għandha tinforma lill-Kummissjoni u lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta dwar dan fi żmien il-perjodu msemmi fil-paragrafu 1 u tipprovdi ġustifikazzjoni. F’dan il-każ l-abbozz ta’ miżura ma għandux ikun adottat għal xahar ieħor.

 

Emenda  169

Proposta għal regolament

Artikolu 60

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 60

imħassar

Sospensjoni ta’ abbozz ta’ miżura

 

1. Fi żmien xahar wara l-komunikazzjoni msemmija fl-Artikolu 59(4), u meta l-Kummissjoni jkollha dubji serji dwar jekk l-abbozz ta’ miżura jiżgurax l-applikazzjoni korretta ta’ dan ir-Regolament jew jirriżulta b’mod ieħor fl-applikazzjoni mhux konsistenti tiegħu, il-Kummissjoni tista’ tadotta deċiżjoni raġunata li titlob lill-awtorità ta’ superviżjoni tissospendi l-adozzjoni tal-abbozz ta’ miżura, filwaqt li tikkunsidra l-opinjoni maħruġa mill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta skont l-Artikolu 58(7) u l-Artikolu 61(2), fejn jidher li jkun meħtieġ sabiex:

 

(a) tirrikonċilja l-pożizzjonijiet diverġenti tal-awtorità ta’ superviżjoni u tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta, jekk dan ikun jidher li għadu possibbli; jew

 

(b) tadotta miżura skont il-punt (a) tal-Artikolu 62(1).

 

2. Il-Kummissjoni għandha tispeċifika t-tul taż-żmien tas-sospensjoni li ma għandux jaqbeż it-12-il xahar.

 

3. Matul il-perjodu msemmi fil-paragrafu 2, l-awtorità ta’ superviżjoni tista’ ma tadottax l-abbozz ta’ miżura.

 

Emenda  170

Proposta għal regolament

Artikolu 60a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 60a

 

Notifika lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill

 

Il-Kummissjoni għandha tinnotifika lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill b’mod regolari, tal-inqas darba kull sitt xhur, abbażi ta’ rapport tal-President tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta, dwar il-kwistjonijiet trattati fil-kuntest tal-mekkaniżmu ta’ konsistenza, filwaqt li tiddikjara l-konklużjonijiet milħuqa mill-Kummissjoni u l-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta sabiex jiġu żgurati l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni konsistenti ta’ dan ir-Regolament.

Emenda  171

Proposta għal regolament

Artikolu 61 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. F’ċirkostanzi eċċezzjonali, meta awtorità ta’ superviżjoni tikkunsidra li hemm ħtieġa urġenti li taġixxi sabiex tħares l-interessi tas-suġġetti tad-dejta, b’mod partikolari meta jkun jeżisti l-periklu li l-infurzar ta’ dritt ta’ suġġett tad-dejta jista’ jkun imfixkel b’mod konsiderevoli permezz ta’ tibdil fl-istat eżistenti jew sabiex jiġu evitati żvantaġġi kbar jew għal raġunijiet oħrajn, permezz ta’ deroga mill-proċedura msemmija fl-Artikolu 58, tista’ minnufih tadotta miżuri provviżorji b’perjodu speċifikat ta’ validità. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha, mingħajr dewmien, tikkomunika dawk il-miżuri, bir-raġunijiet kollha, lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta u lill-Kummissjoni.

1. F’ċirkostanzi eċċezzjonali, meta awtorità ta’ superviżjoni tikkunsidra li hemm ħtieġa urġenti li taġixxi sabiex tħares l-interessi tas-suġġetti tad-dejta, b’mod partikolari meta jkun jeżisti l-periklu li l-infurzar ta’ dritt ta’ suġġett tad-dejta jista’ jkun imfixkel b’mod konsiderevoli permezz ta’ tibdil fl-istat eżistenti jew sabiex jiġu evitati żvantaġġi kbar jew għal raġunijiet oħrajn, permezz ta’ deroga mill-proċedura msemmija fl-Artikolu 58a, tista’ minnufih tadotta miżuri provviżorji b’perjodu speċifikat ta’ validità. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha, mingħajr dewmien, tikkomunika dawk il-miżuri, bir-raġunijiet kollha, lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta u lill-Kummissjoni.

Emenda  172

Proposta għal regolament

Artikolu 61 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. B’deroga mill-Artikolu 58(7), l-opinjoni urġenti msemmija fil-paragrafi 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu għandha tkun adottata fi żmien ġimagħtejn permezz ta’ maġġoranza sempliċi tal-membri tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta.

4. L-opinjoni urġenti msemmija fil-paragrafi 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu għandha tkun adottata fi żmien ġimagħtejn permezz ta’ maġġoranza sempliċi tal-membri tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta.

Emenda  173

Proposta għal regolament

Artikolu 62

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Atti ta’ implimentazzjoni

Atti ta’ implimentazzjoni

1. Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ implimentazzjoni sabiex:

1. Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ implimentazzjoni ta' applikazzjoni ġenerali, wara li titlob opinjoni tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta, sabiex:

(a) tiddeċiedi dwar l-applikazzjoni korretta ta’ dan ir-Regolament skont l-objettivi u r-rekwiżiti tagħha fir-rigward ta’ kwistjonijiet ikkomunikati minn awtoritajiet ta’ superviżjoni skont l-Artikolu 58 jew 61, dwar kwistjoni li fir-rigward tagħha ġiet adottata deċiżjoni motivata skont l-Artikolu 60(1), jew dwar kwistjoni li fir-rigward tagħha, awtorità ta’ superviżjoni ma tippreżentax abbozz ta’ miżura u li dwarha l-awtorità ta’ superviżjoni indikat li m’għandhiex l-intenzjoni li ssegwi l-opinjoni tal-Kummissjoni li ġiet adottata skont l-Artikolu 59;

 

(b) tiddeċiedi, fil-perjodu msemmi fl-Artikolu 59(1), jekk tiddikjarax l-abbozzi ta’ klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-dejta msemmija fil-punt (d) tal-Artikolu 58(2), bħala li għandhom validità ġenerali;

(b) tiddeċiedi jekk tiddikjarax l-abbozzi ta’ klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-dejta msemmija fil-punt (d) tal-Artikolu 42(2), bħala li għandhom validità ġenerali;

(c) tispeċifika l-format u l-proċeduri għall-applikazzjoni tal-mekkaniżmu ta’ konsistenza msemmi f’din it-taqsima;

 

(d) tispeċifika l-arranġamenti għall-iskambju ta’ informazzjoni b’mezzi elettroniċi bejn l-awtoritajiet ta’ superviżjoni, u bejn l-awtoritajiet ta’ superviżjoni u l-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta, b’mod partikolari l-format standardizzat imsemmi fl-Artikolu 58(5), (6) u (8).

(d) tispeċifika l-arranġamenti għall-iskambju ta’ informazzjoni b’mezzi elettroniċi bejn l-awtoritajiet ta’ superviżjoni, u bejn l-awtoritajiet ta’ superviżjoni u l-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta, b’mod partikolari l-format standardizzat imsemmi fl-Artikolu 58(5), (6) u (8).

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 87(2).

 

2. Għal raġunijiet imperattivi debitament ġustifikati ta’ urġenza relatati mal-interessi tas-suġġetti tad-dejta fil-każijiet imsemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha minnufih tadotta atti ta’ implimentazzjoni applikabbli skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 87(3). Dawk l-atti għandhom jibqgħu fis-seħħ għal perjodu li ma jaqbiżx it-12-il xahar.

 

3. In-nuqqas jew l-adozzjoni ta’ miżura taħt din it-taqsima ma għandux jippreġudika kwalunkwe miżura oħra mill-Kummissjoni taħt it-Trattati.

3. In-nuqqas jew l-adozzjoni ta’ miżura taħt din it-taqsima ma għandux jippreġudika kwalunkwe miżura oħra mill-Kummissjoni taħt it-Trattati.

––––

Emenda  174

Proposta għal regolament

Artikolu 63 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Meta awtorità ta’ superviżjoni ma tippreżentax abbozz ta’ miżura għall-mekkaniżmu ta’ konsistenza bi ksur tal-Artikolu 58(1) sa (5), il-miżura tal-awtorità ta’ superviżjoni ma għandhiex tkun legalment valida jew inforzabbli.

2. Meta awtorità ta’ superviżjoni ma tippreżentax abbozz ta’ miżura għall-mekkaniżmu ta’ konsistenza bi ksur tal-Artikolu 58(1) u (2) jew tadotta miżura minkejja indikazzjoni ta' oġġezzjoni serja skont l-Artikolu 58a(1), il-miżura tal-awtorità ta’ superviżjoni ma għandhiex tkun legalment valida jew inforzabbli.

Emenda  175

Proposta għal regolament

Artikolu 66

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Kompiti tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta

Kompiti tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta

1. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu jassigura l-applikazzjoni konsistenti ta’ dan ir-Regolament. F’dan is-sens, il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu, b’mod partikolari, fuq inizjattiva tiegħu stess jew fuq talba tal-Kummissjoni:

1. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu jassigura l-applikazzjoni konsistenti ta’ dan ir-Regolament. F’dan is-sens, il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu, b’mod partikolari, fuq inizjattiva tiegħu stess jew fuq talba tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill jew il-Kummissjoni:

(a) jagħti parir lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe kwistjoni relatata mal-protezzjoni tad-dejta personali fl-Unjoni, inkluż dwar kwalunkwe emenda proposta għal dan ir-Regolament;

(a) jagħti parir lill-istituzzjonijiet Ewropej dwar kwalunkwe kwistjoni relatata mal-protezzjoni tad-dejta personali fl-Unjoni, inkluż dwar kwalunkwe emenda proposta għal dan ir-Regolament;

(b) jeżamina, fuq inizjattiva tiegħu stess jew fuq talba ta’ wieħed mill-membri tiegħu jew fuq talba tal-Kummissjoni, kwalunkwe kwistjoni li tkopri l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u joħroġ linji gwida, rakkomandazzjonijiet u l-aħjar prattiki indirizzati lill-awtoritajiet ta’ superviżjoni sabiex jinkoraġġixxi l-applikazzjoni konsistenti ta’ dan ir-Regolament;

(b) jeżamina, fuq inizjattiva tiegħu stess jew fuq talba ta’ wieħed mill-membri tiegħu jew fuq talba tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill jew tal-Kummissjoni, kwalunkwe kwistjoni li tkopri l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u joħroġ linji gwida, rakkomandazzjonijiet u l-aħjar prattiki indirizzati lill-awtoritajiet ta’ superviżjoni sabiex jinkoraġġixxi l-applikazzjoni konsistenti ta’ dan ir-Regolament, anke dwar l-użu tas-setgħat ta’ infurzar;

(c) jirrevedi l-applikazzjoni prattika tal-linji gwida, ir-rakkomandazzjonijiet u l-aħjar prattiki msemmija fil-punt (b) u jirrapporta b’mod regolari lill-Kummissjoni dwarhom;

(c) jirrevedi l-applikazzjoni prattika tal-linji gwida, ir-rakkomandazzjonijiet u l-aħjar prattiki msemmija fil-punt (b) u jirrapporta b’mod regolari lill-Kummissjoni dwarhom;

(d) joħroġ opinjonijiet dwar abbozzi ta’ deċiżjonijiet tal-awtoritajiet ta’ superviżjoni skont il-mekkaniżmu ta’ konsistenza msemmi fl-Artikolu 57;

(d) joħroġ opinjonijiet dwar abbozzi ta’ deċiżjonijiet tal-awtoritajiet ta’ superviżjoni skont il-mekkaniżmu ta’ konsistenza msemmi fl-Artikolu 57;

 

(da) jipprovdi opinjoni dwar liema awtorità għandha tkun l-awtorità ewlenija skont l-Artikolu 54a(3);

(e) jippromwovi l-kooperazzjoni u l-iskambju bilaterali u multilaterali effettiv ta’ informazzjoni u prattiki bejn l-awtoritajiet ta’ superviżjoni;

(e) jippromwovi l-kooperazzjoni u l-iskambju bilaterali u multilaterali effettiv ta’ informazzjoni u prattiki bejn l-awtoritajiet ta’ superviżjoni, inkluża l-koordinazzjoni ta’ operazzjonijiet konġunti u attivitajiet konġunti oħra, fejn jiddeċiedi dan fuq it-talba ta’ awtorità ta’ superviżjoni waħda jew diversi;

(f) jippromwovi programmi ta’ taħriġ komuni u jiffaċilita l-iskambji ta’ persunal bejn l-awtoritajiet ta’ superviżjoni, kif ukoll, fejn ikun xieraq, mal-awtoritajiet ta’ superviżjoni ta’ pajjiżi terzi jew ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali;

(f) jippromwovi programmi ta’ taħriġ komuni u jiffaċilita l-iskambji ta’ persunal bejn l-awtoritajiet ta’ superviżjoni, kif ukoll, fejn ikun xieraq, mal-awtoritajiet ta’ superviżjoni ta’ pajjiżi terzi jew ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali;

(g) jippromwovi l-iskambju ta’ għarfien u dokumentazzjoni dwar il-leġiżlazzjoni u l-prattika dwar il-protezzjoni tad-dejta ma’ awtoritajiet ta’ superviżjoni tal-protezzjoni tad-dejta fid-dinja kollha.

(g) jippromwovi l-iskambju ta’ għarfien u dokumentazzjoni dwar il-leġiżlazzjoni u l-prattika dwar il-protezzjoni tad-dejta ma’ awtoritajiet ta’ superviżjoni tal-protezzjoni tad-dejta fid-dinja kollha.

 

(ga) jagħti l-opinjoni tiegħu lill-Kummissjoni fit-tħejjija ta’ atti delegati u ta’ implimentazzjoni bbażati fuq dan ir-Regolament;

 

(gb) jagħti l-opinjoni tiegħu dwar kodiċijiet ta’ kondotta mfassla fil-livell tal-Unjoni skont l-Artikolu 38(4);

 

(gc) jagħti l-opinjoni tiegħu dwar il-kriterji u r-rekwiżiti għall-mekkaniżmi ta' ċertifikazzjoni tal-protezzjoni tad-dejta skont l-Artikolu 39(3).

 

(gd) iżomm reġistru elettroniku pubbliku dwar ċertifikati validi u invalidi skont l-Artikolu 39(1h);

 

(ge) jipprovdi assistenza lill-awtoritajiet ta' superviżjoni nazzjonali, fuq talba tagħhom;

 

(gf) jistabbilixxi u jqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku lista tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar li huma suġġetti għal konsultazzjoni minn qabel skont l-Artikolu 34;

 

(gg) iżomm reġistru tas-sanzjonijiet imposti fuq il-kontrolluri jew proċessuri mill-awtoritajiet ta' superviżjoni kompetenti.

2. Meta l-Kummissjoni titlob parir mingħand il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta, hija tista’ tistabbilixxi limitu ta’ żmien sa meta l-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu jagħti dak il-parir, billi tiġi kkunsidrata l-urġenza tal-kwistjoni.

2. Meta l-Parlament Ewropew, il-Kunsill jew il-Kummissjoni jitolbu parir mingħand il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta, huma jistgħu jistabbilixxu limitu taż-żmien sa meta l-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu jagħti dak il-parir, billi tiġi kkunsidrata l-urġenza tal-kwistjoni.

3. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu jipreżenta l-opinjonijiet, il-linji gwida, ir-rakkomandazzjonijiet u l-aħjar prattiki tiegħu lill-Kummissjoni u lill-kumitat imsemmi fl-Artikolu 87 u jagħmilhom pubbliċi.

3. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jippreżenta l-opinjonijiet, il-linji gwida, ir-rakkomandazzjonijiet u l-aħjar prattiki tiegħu lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni u lill-kumitat imsemmi fl-Artikolu 87 u jagħmilhom pubbliċi.

4. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta bl-azzjoni li hija tkun ħadet wara l-opinjonijiet, il-linji gwida, ir-rakkomandazzjonijiet u l-aħjar prattiki maħruġa mill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta.

4. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta bl-azzjoni li hija tkun ħadet wara l-opinjonijiet, il-linji gwida, ir-rakkomandazzjonijiet u l-aħjar prattiki maħruġa mill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta.

 

4a. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu, fejn xieraq, jikkonsulta l-partijiet interessati u jagħtihom l-opportunità li jikkummentaw f'perjodu ta' żmien raġonevoli. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 72, iqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku r-riżultati tal-proċedura ta’ konsultazzjoni.

 

4b. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu jiġi fdat bil-kompitu li joħroġ linji gwida, rakkomandazzjonijiet u l-aqwa prattiki skont il-punt (b) ta' paragrafu 1 biex jiġu stabbiliti proċeduri komuni biex tintlaqa' u tiġi investigata informazzjoni li tirrigwarda allegazzjonijiet ta' pproċessar illegali u biex tkun salvagwardjata l-kunfidenzjalità u l-għejjun tal-informazzjoni riċevuta.

–––Emenda  176

Proposta għal regolament

Artikolu 67 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu jinforma b’mod regolari u f’waqtu lill-Kummissjoni dwar l-eżitu tal-attivitajiet tiegħu. Huwa għandu jfassal rapport annwali dwar is-sitwazzjoni rigward il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali fl-Unjoni u f’pajjiżi terzi.

Ir-rapport għandu jinkludi r-reviżjoni tal-applikazzjoni prattika tal-linji gwida, ir-rakkomandazzjonijiet u l-aħjar prattiki msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 66(1).

1.  Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu jinforma b’mod regolari u f’waqtu lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni dwar l-eżitu tal-attivitajiet tiegħu. Huwa għandu jfassal rapport mill-inqas darba kull sentejn dwar is-sitwazzjoni rigward il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali fl-Unjoni u f’pajjiżi terzi.

Ir-rapport għandu jinkludi r-reviżjoni tal-applikazzjoni prattika tal-linji gwida, ir-rakkomandazzjonijiet u l-aħjar prattiki msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 66(1).

Emenda  177

Proposta għal regolament

Artikolu 68 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu jieħu deċiżjonijiet permezz ta’ maġġoranza sempliċi tal-membri tiegħu.

1. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu jieħu deċiżjonijiet permezz ta’ maġġoranza sempliċi tal-membri tiegħu, sakemm mhux previst mod ieħor fir-regoli ta’ proċedura tiegħu.

Emenda  178

Proposta għal regolament

Artikolu 69 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu jeleġġi president u żewġ viċi-presidenti minn fost il-membri tiegħu. Viċi-president għandu jkun il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta, sakemm dan ma jkunx ġie elett president.

1. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu jeleġġi president u mill-inqas żewġ viċi-presidenti minn fost il-membri tiegħu.

Emenda  179

Proposta għal regolament

Artikolu 69 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a. Il-kariga tal-president għandha tkun kariga fulltime.

Emenda  180

Proposta għal regolament

Artikolu 71 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Is-segretarjat għandu jipprovdi appoġġ analitiku, amministrattiv u loġistiku lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta taħt id-direzzjoni tal-president.

2. Is-segretarjat għandu jipprovdi appoġġ analitiku, legali, amministrattiv u loġistiku lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data taħt id-direzzjoni tal-president.

Emenda  181

Proposta għal regolament

Artikolu 72 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Id-diskussjonijiet tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandhom ikunu kunfidenzjali.

1. Id-diskussjonijiet tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta jistgħu jkunu kunfidenzjali meta jkun meħtieġ, sakemm mhux previst mod ieħor fir-regoli ta’ proċedura tiegħu. L-aġendi tal-laqgħat tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandhom ikunu magħmula pubbliċi.

Emenda  182

Proposta għal regolament

Artikolu 73

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Dritt li jitressaq ilment quddiem awtorità ta’ superviżjoni

Dritt li jitressaq ilment quddiem awtorità ta’ superviżjoni

1. Mingħajr preġudizzu għal kwalunkwe rimedju amministrattiv jew ġudizzjarju ieħor, kull suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt li jressaq ilment quddiem awtorità ta’ superviżjoni fi kwalunkwe Stat Membru jekk huwa jħoss li l-ipproċessar ta’ dejta personali dwaru ma jikkonformax ma’ dan ir-Regolament.

1. Mingħajr preġudizzu għal kwalunkwe rimedju amministrattiv jew ġudizzjarju ieħor u l-mekkaniżmu ta' konsistenza, kull suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt li jressaq ilment quddiem awtorità ta’ superviżjoni fi kwalunkwe Stat Membru jekk huwa jħoss li l-ipproċessar ta’ dejta personali dwaru ma jikkonformax ma’ dan ir-Regolament.

2. Kull korp, organizzazzjoni jew assoċjazzjoni li jkollha l-għan li tħares id-drittijiet u l-interessi ta’ suġġetti tad-dejta rigward il-protezzjoni tad-dejta personali tagħhom u li tkun ġiet ikkostitwita kif xieraq skont il-liġi ta’ Stat Membru għandu jkollha d-dritt li tressaq ilment quddiem awtorità ta’ superviżjoni fi kwalunkwe Stat Membru f’isem suġġett tad-dejta wieħed jew aktar jekk tqis li d-drittijiet ta’ suġġett tad-dejta taħt dan ir-Regolament ikunu nkisru minħabba l-ipproċessar ta’ dejta personali.

2. Kull korp, organizzazzjoni jew assoċjazzjoni li taġixxi fl-interess pubbliku u li tkun ġiet ikkostitwita kif xieraq skont il-liġi ta’ Stat Membru għandu jkollha d-dritt li tressaq ilment quddiem awtorità ta’ superviżjoni fi kwalunkwe Stat Membru f’isem suġġett tad-dejta wieħed jew aktar jekk tqis li d-drittijiet ta’ suġġett tad-dejta taħt dan ir-Regolament ikunu nkisru minħabba l-ipproċessar ta’ dejta personali.

3. Indipendentement minn ilment ta’ suġġett tad-dejta, kwalunkwe korp, organizzazzjoni jew assoċjazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 għandu jkollha d-dritt li tressaq ilment quddiem awtorità ta’ superviżjoni fi kwalunkwe Stat Membru, jekk tqis li jkun seħħ ksur ta’ dejta personali.

3. Indipendentement minn ilment ta’ suġġett tad-dejta, kwalunkwe korp, organizzazzjoni jew assoċjazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 għandu jkollha d-dritt li tressaq ilment quddiem awtorità ta’ superviżjoni fi kwalunkwe Stat Membru, jekk tqis li jkun seħħ ksur ta’ dan ir-Regolament.

Emenda  183

Proposta għal regolament

Artikolu 74

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Dritt għal rimedju ġudizzjarju kontra awtorità ta’ superviżjoni

Dritt għal rimedju ġudizzjarju kontra awtorità ta’ superviżjoni

1. Kull persuna fiżika jew ġuridika għandu jkollha d-dritt għal rimedju ġudizzjarju kontra d-deċiżjonijiet ta’ awtorità ta’ superviżjoni li tirrigwardaha.

1. Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe rimedju ieħor amministrattiv jew mhux ġudizzjarju, kull persuna fiżika jew ġuridika għandu jkollha d-dritt għal rimedju ġudizzjarju kontra d-deċiżjonijiet ta' awtorità ta' superviżjoni li tirrigwardaha.

2. Kull suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt għal rimedju ġudizzjarju biex jobbliga lill-awtorità ta’ superviżjoni taġixxi dwar ilment, fin-nuqqas ta’ deċiżjoni li tkun neċessarja biex tipproteġi d-drittjiet tiegħu, jew meta l-awtorità ta’ superviżjoni ma tinfurmax lis-suġġett tad-dejta fi żmien tliet xhur dwar il-progress jew l-eżitu tal-ilment skont il-punt (b) tal-Artikolu 52(1).

2. Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe rimedju ieħor amministrattiv jew mhux ġudizzjarju, kull suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt għal rimedju ġudizzjarju biex jobbliga lill-awtorità ta’ superviżjoni taġixxi dwar ilment, fin-nuqqas ta’ deċiżjoni li tkun neċessarja biex tipproteġi d-drittjiet tiegħu, jew meta l-awtorità ta’ superviżjoni ma tinfurmax lis-suġġett tad-dejta fi żmien tliet xhur dwar il-progress jew l-eżitu tal-ilment skont il-punt (b) tal-Artikolu 52(1).

3. Il-proċeduri kontra awtorità ta’ superviżjoni għandhom jitressqu quddiem il-qrati tal-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-awtorità ta’ superviżjoni.

3. Il-proċeduri kontra awtorità ta’ superviżjoni għandhom jitressqu quddiem il-qrati tal-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-awtorità ta’ superviżjoni.

4. Suġġett tad-dejta li huwa interessat minn deċiżjoni ta’ awtorità ta’ superviżjoni fi Stat Membru ieħor minn fejn is-suġġett tad-dejta għandu r-residenza abitwali tiegħu, jista’ jitlob lill-awtorità ta’ superviżjoni tal-Istat Membru fejn huwa għandu r-residenza abitwali tiegħu sabiex tibda proċeduri f’ismu kontra l-awtorità ta’ superviżjoni kompetenti fl-Istat Membru l-ieħor.

4. Mingħajr preġudizzju għall-mekkaniżmu ta' konsistenza, suġġett tad-dejta li huwa interessat minn deċiżjoni ta’ awtorità ta’ superviżjoni fi Stat Membru ieħor minn fejn is-suġġett tad-dejta għandu r-residenza abitwali tiegħu, jista’ jitlob lill-awtorità ta’ superviżjoni tal-Istat Membru fejn huwa għandu r-residenza abitwali tiegħu sabiex tibda proċeduri f’ismu kontra l-awtorità ta’ superviżjoni kompetenti fl-Istat Membru l-ieħor.

5. L-Istati Membri għandhom jinfurzaw id-deċiżjonijiet finali tal-qrati msemmija f’dan l-Artikolu.

5. L-Istati Membri għandhom jinfurzaw id-deċiżjonijiet finali tal-qrati msemmija f’dan l-Artikolu.

Emenda  184

Proposta għal regolament

Artikolu 75 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Il-proċeduri kontra kontrollur jew proċessur jistgħu jitressqu kemm quddiem il-qrati tal-Istat Membru fejn il-kontrollur jew il-proċessur għandu stabbiliment. Inkella, dawn il-proċeduri jistgħu jitressqu quddiem il-qrati tal-Istat Membru fejn is-suġġett tad-dejta jkollu r-residenza abitwali tiegħu, ħlief jekk il-kontrollur ikun awtorità pubblika li taġixxi fl-eżerċitu tas-setgħat pubbliċi tagħha.

2. Il-proċeduri kontra kontrollur jew proċessur jistgħu jitressqu kemm quddiem il-qrati tal-Istat Membru fejn il-kontrollur jew il-proċessur għandu stabbiliment. Inkella, dawn il-proċeduri jistgħu jitressqu quddiem il-qrati tal-Istat Membru fejn is-suġġett tad-dejta jkollu r-residenza abitwali tiegħu, ħlief jekk il-kontrollur ikun awtorità pubblika tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru li jaġixxi fl-eżerċizzju tas-setgħat pubbliċi tiegħu.

Emenda  185

Proposta għal regolament

Artikolu 76 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Kull korp, organizzazzjoni jew assoċjazzjoni msemmija fl-Artikolu 73(2) għandu jkollha d-dritt li teżerċita d-drittijiet imsemmija fl-Artikoli 74 u 75 f’isem suġġett tad-dejta wieħed jew aktar.

1. Kull korp, organizzazzjoni jew assoċjazzjoni msemmija fl-Artikolu 73(2) għandu jkollha d-dritt li teżerċita d-drittijiet imsemmija fl-Artikoli 74, 75 u 77 jekk tingħata dan il-mandat minn suġġett tad-dejta wieħed jew aktar.

Emenda  186

Proposta għal regolament

Artikolu 77 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Kull persuna li tkun sofriet xi ħsara minħabba operazzjoni ta’ pproċessar illegali jew azzjoni mhux kompatibbli ma’ dan ir-Regolament għandu jkollha d-dritt li tingħata kumpens mingħand il-kontrollur jew il-proċessur għall-ħsara li tkun sofriet.

1. Kull persuna li tkun sofriet xi danni, inkluż danni mhux finanzjarji, minħabba operazzjoni ta’ pproċessar illegali jew azzjoni mhux kompatibbli ma’ dan ir-Regolament għandu jkollha d-dritt li titlob kumpens mingħand il-kontrollur jew il-proċessur għad-danni li tkun sofriet.

Emenda  187

Proposta għal regolament

Artikolu 77 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Meta fl-ipproċessar ikun hemm involuti aktar minn kontrollur jew proċessur wieħed , kull kontrollur jew proċessur għandu jkun responsabbli in solidum għall-ammont sħiħ tal-ħsara.

2. Meta fl-ipproċessar ikun hemm involuti aktar minn kontrollur jew proċessur wieħed, kull wieħed minn dawk il-kontrolluri jew proċessuri għandu jkun responsabbli in solidum għall-ammont sħiħ tad-danni, sakemm ma jkollhomx ftehim xieraq bil-miktub li jiddetermina r-responsabilitajiet skont l-Artikolu 24.

Emenda  188

Proposta għal regolament

Artikolu 79

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Sanzjonijiet amministrattivi

Sanzjonijiet amministrattivi

Kull awtorità ta’ superviżjoni għandha tingħata s-setgħa li timponi sanzjonijiet amministrattivi skont dan l-Artikolu.

1. Kull awtorità ta’ superviżjoni għandha tingħata s-setgħa li timponi sanzjonijiet amministrattivi skont dan l-Artikolu. L-awtoritajiet ta’ superviżjoni għandhom jikkooperaw ma’ xulxin skont l-Artikoli 46 u 57 sabiex jiggarantixxu livell armonizzat ta’ sanzjonijiet fi ħdan l-Unjoni.

2. Is-sanzjoni amministrattiva għandha tkun f’kull każ individwali effettiva, proporzjonata u dissważiva. L-ammont tal-multa amministrattiva għandu jiġi ffissat b’kunsiderazzjoni xierqa tan-natura, il-gravità u d-dewmien tal-ksur, il-karattru intenzjonali jew b’negliġenza tal-ksur, il-grad tar-responsabbiltà tal-persuna fiżika jew ġuridika u jekk kienx hemm ksur preċedenti minn din il-persuna, il-miżuri u l-proċeduri tekniċi u organizzazzjonali implimentati skont l-Artikolu 23 u l-grad ta' kooperazzjoni mal-awtorità superviżorja sabiex jiġi rimedjat il-ksur.

2. Is-sanzjoni amministrattiva għandha tkun f’kull każ individwali effettiva, proporzjonata u dissważiva.

 

2a. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha timponi tal-inqas waħda mis-sanzjonijiet li ġejjin fuq kull min ma jikkonformax mal-obbligi stabbiliti f’dan ir-Regolament:

 

a) twissija bil-miktub f'każijiet tal-ewwel nuqqas ta' konformità u ta' nuqqas ta' konformità mhux intenzjonat;

 

b) awditi perjodiċi regolari tal-protezzjoni tad-dejta;

 

c) multa sa EUR 100 000 000 jew sa 5% tal-fattur dinji annwali f'każ ta' impriża, skont liema hu l-ogħla ammont.

 

2b. Jekk il-kontrollur jew il-proċessur ikun fil-pussess ta’ “Siġill Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta” validu skont l-Artikolu 39, il-multa skont il-paragrafu 2(c) għandha tiġi imposta biss f’każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità intenzjonat jew negliġenti.

 

2c. Is-sanzjoni amministrattiva għandha tikkunsidra l-fatturi li ġejjin:

 

a) in-natura, il-gravità u t-tul ta' żmien tan-nuqqas ta’ konformità,

 

b) il-karattru intenzjonali jew negliġenti tal-ksur,

 

c) il-grad ta' responsabbiltà tal-persuna fiżika jew ġuridika u kwalunkwe ksur kommess preċedentement minn din il-persuna,

 

d) in-natura repetittiva tal-ksur,

 

e) il-grad ta’ kooperazzjoni mal-awtorità ta’ superviżjon,i sabiex ikun rimedjat il-ksur u jiġu mitigati l-effetti avversi possibbli tal-ksur;

 

f) il-kategoriji speċifiċi ta' dejta personali affettwati mill-ksur,

 

(g) il-livell ta' danni, inkluż danni mhux finanzjarji, imġarrba mis-suġġetti tad-dejta,

 

(h) l-azzjoni meħuda mill-kontrollur jew mill-proċessur biex itaffi d-danni mġarrba mis-suġġetti tad-dejta;

 

(i) kwalunkwe benefiċċju finanzjarju intenzjonat jew miksub, jew telf evitat, direttament jew indirettament mill-ksur,

 

(j) il-grad ta’ mizuri u proċeduri tekniċi u organizzattivi implimentati skont:

 

(i)Artikolu 23 – Il-protezzjoni tad-dejta bid-disinn u b’mod awtomatiku;

 

(ii) Artikolu 30 – Sigurtà tal-ipproċessar;

 

(iii) Artikolu 33 - Valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-dejta

 

(iv) Artikolu 33a – Rieżami tal-konformità mal-protezzjoni tad-dejta

 

(v)Artikolu 35 ­- Ħatra tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta

 

(k) ir-rifjut ta’ kooperazzjoni ma’ spezzjonijiet, awditi u kontrolli mwettqa mill-awtorità ta’ superviżjoni skont l-Artikolu 53 jew l-ostakular tagħhom,

 

(l) kwalunkwe fattur aggravanti jew mitiganti ieħor applikabblli għaċ-ċirkostanzi tal-każ.

3. Fil-każ tal-ewwel nuqqas ta’ konformità mhux intenzjonali ma’ dan ir-Regolament, tista’ tingħata twissija bil-miktub iżda ma tista’ tiġi imposta ebda sanzjoni, fejn:

 

(a) il-persuna fiżika qed tipproċessa d-dejta personali mingħajr interess kummerċjali; jew

 

(b) intrapriża jew organizzazzjoni li timpjega anqas minn 250 persuna tkun qed tipproċessa d-dejta personali biss bħala attività anċillari għall-attivitajiet ewlenin tagħha.

 

4. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha timponi multa sa EUR 250,000, jew fil-każ ta’ impriża sa 0.5 % tal-fatturat annwali dinji tagħha, lil kull min, b’intenzjoni jew b’negliġenza

 

(a) ma jipprovdix il-mekkaniżmi għal talbiet mis-suġġetti tad-dejta jew ma jwiġibx mill-ewwel jew mhux fil-format mitlub lil suġġetti tad-dejta skont l-Artikolu 12(1) u (2);

 

(b) jimponi miżata għall-informazzjoni jew għal tweġiniet għal talbiet ta' soġġetti tad-dejta bi vjolazzjoni tal-Artikolu 12(4).

 

5. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha timponi multa sa EUR 500 000, jew fil-każ ta’ impriża sa 1 % tal-fatturat annwali dinji tagħha, lil kull min, b’intenzjoni jew b’negliġenza

 

(a) ma jipprovdix l-informazzjoni, jew ma jipprovdix informazzjoni kompluta, jew ma jipprovdix l-informazzjoni b’mod trasparenti biżżejjed, lis-suġġett tad-dejta skont l-Artikolu 11, l-Artikolu 12(3) u l-Artikolu (14);

 

(b) ma jipprovdix aċċess lis-suġġett tad-dejta jew ma jirrettifikax dejta personali skont l-Artikoli 15 u 16 jew ma jikkomunikax l-informazzjoni rilevanti lil riċevitur skont l-Artikolu 13;

 

(c) ma jikkonformax mad-dritt li wieħed jintnesa jew għat-tħassir, jew jonqos li jistabbilixxi mekkaniżmi sabiex jiżgura li l-limiti ta’ żmien ikunu osservati jew ma jieħux il-passi kollha meħtieġa sabiex jinforma lil partijiet terzi li suġġett tad-dejta għamel talba biex iħassar kwalunkwe konnessjonijiet ma’, kopja jew replika ta’ dejta personali relatata mas-suġġett tad-dejta l-Artikolu 17;

 

(d) ma jipprovdix kopja tad-dejta personali f’format elettroniku jew ifixkel lis-suġġett tad-dejta milli jittrasmetti d-dejta personali lil applikazzjoni oħra bi ksur tal-Artikolu 18;

 

(e) ma jiddeterminax jew ma jiddeterminax biżżejjed ir-responsabbiltajiet rispettivi ma’ ko-kontrolluri skont l-Artikolu 24;

 

(f) ma jżommx jew ma jżommx biżżejjed id-dokumentazzjoni skont l-Artikolu 28, l-Artikolu 31(4), u l-Artikolu 44(3);

 

(g) ma jikkonformax, f’każijiet fejn kategoriji speċjali ta’ dejta ma jkunux involuti, skont l-Artikoli 80, 82 u 83 ma’ regoli relatati mal-libertà tal-espressjoni jew ma’ regoli dwar l-ipproċessar fil-kuntest tal-impjieg jew mal-kundizzjonijiet għall-ipproċessar għal għanijiet ta’ storja, statistika u riċerka xjentifika.

 

6. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha timponi multa sa EUR 1 000 000 jew, fil-każ ta’ impriża sa 2 % tal-fatturat annwali dinji tagħha, lil kull min, b’intenzjoni jew b’negliġenza:

 

(a) jipproċessa dejta personali mingħajr kwalunkwe bażi legali jew bażi legali suffiċjenti għall-ipproċessar jew ma jikkonformax mal-kundizzjonijiet għall-kunsens skont l-Artikoli 6, 7 u 8;

 

(b) jipproċessa kategoriji speċjali ta’ dejta bi ksur tal-Artikoli 9 u 81;

 

(c) ma jikkonformax ma' oġġezzjoni jew il-kundizzjoni skont l-Artikolu 19;

 

(d) ma jikkonformax mal-kundizzjonijiet relatati ma’ miżuri bbażati fuq it-tfassil ta’ profili skont l-Artikolu 20;

 

(e) ma jadottax politiki interni jew ma jimplimentax miżuri xierqa sabiex jiżgura u juri konformità skont l-Artikoli 22, 23 u 30;

 

(f) ma jaħtarx rappreżentant skont l-Artikolu 25;

 

(g) jipproċessa jew jagħti struzzjonijiet għall-ipproċessar ta’ dejta personali bi ksur tal-obbligi relatati mal-ipproċessar f’isem kontrollur skont l-Artikoli 26 u 27;

 

(h) ma jwissix dwar jew ma jinnotifikax ksur ta’ dejta personali jew ma jinnotifikax fil-ħin jew għal kollox il-ksur tad-dejta lill-awtorità ta’ superviżjoni jew lis-suġġett tad-dejta skont l-Artikoli 31 u 32;

 

(i) ma jwettaqx valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-dejta skont jew jipproċessa dejta personali mingħajr awtorizzazzjoni minn qabel jew konsultazzjoni minn qabel skont l-Artikoli 33 u 34;

 

(j) ma jaħtarx uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta jew ma jiżgurax il-kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kompiti skont l-Artikoli 35, 36 u 37;

 

(k) juża ħażin siġill jew marka ta’ protezzjoni fis-sens tal-Artikolu 39;

 

(l) jagħmel jew jagħti struzzjonijiet sabiex isir trasferiment lil pajjiż terz jew lil organizzazzjoni internazzjonali li ma jkunx permess minn deċiżjoni ta’ adegwatezza jew minn salvagwardji xierqa jew minn deroga skont l-Artikoli 40 sa 44;

 

(m) ma jikkonformax ma’ ordni jew projbizzjoni temporanja jew definittiva fuq l-ipproċessar jew is-sospensjoni ta’ flussi ta’ dejta mill-awtorità ta’ superviżjoni skont l-Artikolu 53(1);

 

(n) ma jikkonformax mal-obbligi li jassisti jew iwieġeb jew jipprovdi informazzjoni rilevanti lil, jew aċċess għall-bini lill-awtorità ta’ superviżjoni skont l-Artikolu 28(3), l-Artikolu 29, l-Artikolu 34 u l-Artikolu 53(2);

 

(o) ma jikkonformax mar-regoli għas-salvagwardja tas-segretezza professjonali skont l-Artikolu 84.

 

7. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex taġġorna l-ammonti ta’ multi amministrattivi msemmija fil-paragrafi 4, 5 u 6, filwaqt li tikkunsidra l-kriterji msemmija fil-paragrafu 2.

7. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex taġġorna l-ammonti assoluti ta’ multi amministrattivi msemmija fil-paragrafu 2a, filwaqt li tikkunsidra l-kriterji u l-fatturi msemmija fil-paragrafi 2 u 2c.

Emenda  189

Proposta għal regolament

Artikolu 80 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu għal eżenzjonijiet jew derogi mid-dispożizzjonijiet dwar il-prinċipji ġenerali fil-Kapitolu II, mid-drittijiet tas-suġġett tad-dejta fil-Kapitolu III, dwar il-kontrollur u l-proċessur fil-Kapitolu IV, dwar it-trasferiment ta’ dejta personali lil pajjiżi terzi u lil organizzazzjonijiet internazzjonali fil-Kapitolu V, l-awtoritajiet ta’ superviżjoni indipendenti fil-Kapitolu VI u dwar il-kooperazzjoni u l-konsistenza fil-Kapitolu VII għall-ipproċessar ta’ dejta personali li jsir unikament għal għanijiet ta’ ġurnaliżmu jew għall-għan ta’ espressjoni artistika jew letterarja għar-rikonċiljazzjoni tad-dritt għall-protezzjoni tad-dejta personali mar-regoli li jirregolaw il-libertà tal-espressjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu għal eżenzjonijiet jew derogi mid-dispożizzjonijiet dwar il-prinċipji ġenerali fil-Kapitolu II, mid-drittijiet tas-suġġett tad-dejta fil-Kapitolu III, dwar il-kontrollur u l-proċessur fil-Kapitolu IV, dwar it-trasferiment ta’ dejta personali lil pajjiżi terzi u lil organizzazzjonijiet internazzjonali fil-Kapitolu V, l-awtoritajiet ta’ superviżjoni indipendenti fil-Kapitolu VI, dwar il-kooperazzjoni u l-konsistenza fil-Kapitolu VII u sitwazzjonijiet speċifiċi tal-ipproċessar tad-dejta fil-Kapitolu IX kull fejn dan ikun meħtieġ għar-rikonċiljazzjoni tad-dritt għall-protezzjoni tad-dejta personali mar-regoli li jirregolaw il-libertà tal-espressjoni skont il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

Emenda  190

Proposta għal regolament

Artikolu 80a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 80a

 

Aċċess għad-dokumenti

 

1. Id-dejta personali f'dokumenti miżmuma minn awtorità pubblika jew korp pubbliku tista' tiġi żvelata minn din l-awtorità jew dan il-korp skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew l-Istat Membru rigward l-aċċess pubbliku għal dokumenti uffiċjali, li jgħaqqad id-dritt tal-protezzjoni ta' dejta personali mal-prinċipju ta' aċċess pubbliku għal dokumenti uffiċjali.

 

2. Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni d-dispożizzjonijiet tal-liġi tiegħu li jadotta skont il-paragrafu 1 sa mhux aktar tard mid-data speċifikata fl-Artikolu 91(2) u, mingħajr dewmien, dwar kwalunkwe emenda sussegwenti li taffettwahom.

Emenda  191

Proposta għal regolament

Artikolu 81

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Ipproċessar tad-dejta personali li tirrigwarda s-saħħa

Ipproċessar tad-dejta personali li tirrigwarda s-saħħa

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament u skont il-punt (h) tal-Artikolu 9(2), l-ipproċessar tad-dejta personali li tirrigwarda s-saħħa għandu jkun ibbażat fuq il-liġi tal-Unjoni jew tal-liġi tal-Istat Membru li għandu jipprovdi għal miżuri speċifiċi u xierqa sabiex iħares l-interessi leġittimi tas-suġġett, u jkun meħtieġ għal:

1. Skont ir-regoli stabbiliti f'dan ir-Regolament, b'mod partikolari l-punt (h) (h) tal-Artikolu 9(2), l-ipproċessar tad-dejta personali li tirrigwarda s-saħħa għandu jkun ibbażat fuq il-liġi tal-Unjoni jew tal-liġi tal-Istat Membru li għandu jipprovdi għal miżuri speċifiċi, konsistenti u xierqa sabiex iħares l-interessi u d-drittijiet fundamentali tas-suġġett, safejn dawn huma meħtieġa u proporzjonati, u li l-effetti tagħhom se jkunu prevedibbli mis-suġġett tad-dejta, għal:

(a) l-għanijiet ta’ mediċina preventiva jew okkupazzjonali, dijanjożi medika, l-għoti ta’ kura jew trattament jew il-ġestjoni ta’ servizzi ta’ kura tas-saħħa, u meta dik id-dejta tkun ipproċessata minn professjonista tas-saħħa soġġett għall-obbligu ta’ segretezza professjonali jew persuna oħra soġġetta wkoll għal obbligu ekwivalenti ta’ kunfidenzjalità taħt il-liġi tal-Istat Membru jew regoli stabbiliti minn korpi nazzjonali kompetenti; jew

(a) l-għanijiet ta’ mediċina preventiva jew okkupazzjonali, dijanjożi medika, l-għoti ta’ kura jew trattament jew il-ġestjoni ta’ servizzi ta’ kura tas-saħħa, u meta dik id-dejta tkun ipproċessata minn professjonista tas-saħħa soġġett għall-obbligu ta’ segretezza professjonali jew persuna oħra soġġetta wkoll għal obbligu ekwivalenti ta’ kunfidenzjalità taħt il-liġi tal-Istat Membru jew regoli stabbiliti minn korpi nazzjonali kompetenti; jew

(b) raġunijiet ta’ interess pubbliku fil-qasam tas-saħħa pubblika, bħall-protezzjoni kontra theddid transkonfinali serju għas-saħħa jew biex jiġu żgurati standards għoljin ta’ kwalità u sigurtà, fost l-oħrajn għall-prodotti mediċinali jew apparat mediku; jew

(b) raġunijiet ta’ interess pubbliku fil-qasam tas-saħħa pubblika, bħall-protezzjoni kontra theddid transkonfinali serju għas-saħħa jew biex jiġu żgurati standards għoljin ta’ kwalità u sigurtà, fost l-oħrajn għall-prodotti mediċinali jew apparat mediku, u jekk l-ipproċessar ta’ din id-dejta jsir minn persuna li hi marbuta b'obbligu tal-kunfidenzjalità; jew

(c) raġunijiet oħrajn ta’ interess pubbliku f’oqsma bħall-protezzjoni soċjali, b’mod speċjali sabiex tkun assigurata l-kwalità u l-kost-effikaċja tal-proċeduri użati għat-tpaċija ta’ talbiet għal benefiċċji u servizzi fis-sistema tal-assigurazzjoni tas-saħħa.

(c) raġunijiet oħrajn ta’ interess pubbliku f’oqsma bħall-protezzjoni soċjali, b’mod speċjali sabiex tkun assigurata l-kwalità u l-kost-effikaċja tal-proċeduri użati għat-tpaċija ta’ talbiet għal benefiċċji u servizzi fis-sistema tal-assigurazzjoni tas-saħħa u fil-provvista tas-servizzi tas-saħħa. Tali pproċessar ta' dejta personali dwar is-saħħa għal raġunijiet ta' interess pubbliku m'għandux jirriżulta fl-ipproċessar tad-dejta għal skopijiet oħra, sakemm mhux bil-kunsens tas-suġġett tad-dejta jew abbażi tal-liġi tal-Unjoni jew tal-Istat Membru.

 

1a. Meta l-iskopijiet imsemmija fil-punti (a) sa (c) tal-paragrafu 1 ikunu jistgħu jinkisbu mingħajr l-użu ta’ dejta personali, din id-dejta m’għandhiex tintuża għal dawk l-iskopijiet, sakemm mhux bil-kunsens tas-suġġett tad-dejta jew abbażi tad-dritt tal-Istat Membru.

 

1b. Fejn il-kunsens tas-suġġett tad-dejta hu meħtieġ għall-ipproċessar tad-dejta medika esklużivament għal skopijiet tas-saħħa pubblika ta' riċerka xjentifika, il-kunsens jista' jingħata għal riċerka waħda jew diversi, speċifiċi u simili. Madankollu, is-suġġett tad-dejta jista' jirtira l-kunsens tiegħu fi kwalunkwe waqt.

 

1c. Għall-iskop ta' kunsens għall-parteċipazzjoni f'attivitajiet ta' riċerka xjentifika fi provi kliniċi, id-dispożizzjonijiet relevanti tad-Direttiva 2001/20/KE1 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill se japplikaw.

2. L-ipproċessar tad-dejta personali li jirrigwarda s-saħħa huwa meħtieġ għal skopijiet ta’ riċerka storika, xjentifika u ta’ statistika bħar-reġistri tal-pazjenti stabbiliti għat-titjib ta’ dijanjożi u d-divrenzar bejn tipi simili ta’ mard u t-tħejjija tal-istudji għat-terapiji, huwa soġġett għall-kundizzjonijiet u s-salvagwardji msemmija fl-Artikolu 83.

2. L-ipproċessar tad-dejta personali li jirrigwarda s-saħħa huwa meħtieġ għal skopijiet ta’ riċerka storika, xjentifika u ta’ statistika għandu jiġi permess biss bil-kunsens tas-suġġett tad-dejta, u għandu jkun soġġett għall-kundizzjonijiet u s-salvagwardji msemmija fl-Artikolu 83.

 

2a. Id-dritt tal-Istati Membri jista’ jipprevedi eċċezzjonijiet għar-rekwiżit ta’ kunsens għar-riċerka, kif imsemmi fil-paragrafu 2, fir-rigward tar-riċerka li sservi interess pubbliċi kbir, jekk dik ir-riċerka ma tkunx tista’ possibbilment titwettaq mod ieħor. Id-dejta inkwistjoni għandha tkun anonimizzata, jew jekk dan ma jkunx possibbli għall-finijiet tar-riċerka, psewdonomizzata bl-ogħla standards tekniċi, u għandhom jittieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex tiġi prevenuta l-identifikazzjoni mill-ġdid mhux ġustifikata tas-suġġetti tad-dejta. Madankollu, is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt joġġezzjona fi kwalunkwe ħin skont l-Artikolu 19.

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar raġunijiet oħra ta’ interess pubbliku fil-qasam tas-saħħa pubblika kif imsemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 1, kif ukoll il-kriterji u r-rekwiżiti għas-salvagwardji għall-ipproċessar ta’ dejta personali għall-finijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta, wara li titlob opinjoni tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta, atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar interess pubbliku fil-qasam tas-saħħa pubblika kif imsemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 1 u interess pubbliku kbir fil-qasam tar-riċerka kif imsemmi fil-paragrafu 2a.

 

3a. Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni dwar dawk id-dispożizzjonijiet tad-dritt tiegħu li jadotta skont il-paragrafu 1, sa mhux aktar tard mid-data speċifikata fl-Artikolu 91(2) u, mingħajr dewmien, dwar kwalunkwe emenda sussegwenti li tolqothom.

 

1 Id-Direttiva 2001/20/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ April 2001 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri li jirrelataw għall-implimentazzjoni ta’ prattika klinika tajba fit-tmexxija ta’ provi kliniċi fuq prodotti mediċinali għal użu mill-bniedem (ĠU L 121, tal-1.5.2001, p. 34).

–––

Emenda  192

Proposta għal regolament

Artikolu 82

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Ipproċessar fil-kuntest tax-xogħol

Standards minimi għall-ipproċessar tad-dejta fil-kuntest tax-xogħol

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, l-Istati Membri jistgħu jadottaw bil-liġi regoli speċifiċi li jirregolaw l-ipproċessar tad-dejta personali tal-impjegati fil-kuntest tax-xogħol, b’mod partikolari għall-finijiet tar-reklutaġġ, it-twettiq tal-kuntratt tax-xogħol, inkluż it-twettiq tal-obbligi stabbiliti bil-liġi jew bi ftehimiet kollettivi, il-ġestjoni, l-ippjanar u l-organizzazzjoni tax-xogħol, is-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol, u għall-għanijiet tal-eżerċizzju u t-tgawdija, fuq bażi individwali jew kollettiva, ta’ drittijiet u benefiċċji relatati max-xogħol, u għall-għan tat-terminazzjoni tar-relazzjoni tal-impjieg.

1. l-Istati Membri jistgħu, skont ir-regoli stabbiliti f’dan ir-Regolament, filwaqt li jqisu l-prinċipju tal-proporzjonalità, jadottaw permezz ta' dispożizzjonijiet legali regoli speċifiċi li jirregolaw l-ipproċessar tad-dejta personali tal-impjegati fil-kuntest tax-xogħol, b’mod partikolari iżda mhux limitati għall-finijiet tar-reklutaġġ u l-applikazzjonijiet tal-impjiegi fi ħdan il-grupp ta' impriżi, it-twettiq tal-kuntratt tax-xogħol, inkluż it-twettiq tal-obbligi stabbiliti bil-liġi u bi ftehimiet kollettivi, skont id-dritt u l-prattika nazzjonali, il-ġestjoni, l-ippjanar u l-organizzazzjoni tax-xogħol, is-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol, u għall-għanijiet tal-eżerċizzju u t-tgawdija, fuq bażi individwali jew kollettiva, ta’ drittijiet u benefiċċji relatati max-xogħol, u għall-għan tat-terminazzjoni tar-relazzjoni tal-impjieg. L-Istati Membri għandhom jagħtu lok għal ftehimiet kollettivi biex jispeċifikaw ulterjorment id-dispożizzjonijiet stipulati f'dan l-Artikolu.

 

1a. L-iskop tal-ipproċessar ta’ tali dejta għandu jkun marbut mar-raġuni li nġabret għaliha u għandu jibqa’ fil-kuntest tal-impjieg. It-tħejjija ta’ profili (profiling) jew l-użu għal skopijiet sekondarji m’għandhomx ikunu permessi.

 

1b. Il-kunsens ta’ impjegat ma għandux jipprovdi bażi ġuridika għall-ipproċessar ta’ dejta mill-impjegatur meta l-kunsens ma jkunx ingħata b’mod ħieles.

 

1c. Minkejja d-dispożizzjonijiet l-oħra ta’ dan ir-Regolament, id-dispożizzjonijiet ġuridiċi tal-Istati Membri msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinkludu mill-inqas l-istandards minimi li ġejjin:

 

 

(a) l-ipproċessar tad-dejta dwar l-impjegati mingħajr l-għarfien tal-impjegati m'għandux ikun permess. Minkejja l-ewwel sentenza, l-Istati Membri jistgħu, bil-liġi, jipprovdu għall-ammissibilità ta’ din il-prattika, billi jistabbilixxu skadenzi xierqa għat-tħassir tad-dejta, kemm-il darba jkun jeżisti suspett ibbażat fuq indikazzjonijiet fattwali li għandhom jiġu dokumentati li l-impjegat ikun ikkommetta reat jew nuqqas serju ta’ attenzjoni għad-dmir fil-kuntest tal-impjieg, u kemm-il darba l-ġbir tad-dejta jkun meħtieġ biex il-kwistjoni tiġi ċċarata u kemm-il darba finalment in-natura u l-portata ta’ dan il-ġbir ta’ dejta jkunu neċessarji u proporzjonati għall-iskop li huma intenzjonati għalih. Il-privatezza u l-ħajja privata tal-impjegati għandha tiġi protetta f’kull mument. L-investigazzjoni għandha titwettaq mill-awtorità kompetenti;

 

(b) Il-monitoraġġ ottiku-elettroniku miftuħ u/jew monitoraġġ akustiku-elettroniku miftuħ ta’ partijiet ta’ impriża li ma jkunux aċċessibbli għall-pubbliku u li jintużaw primarjament mill-impjegati għal attivitajiet privati, u partikolarment fit-toilets, fiċ-changing rooms, fiż-żoni tal-mistrieħ u fil-kmamar tas-sodda, mhumiex permessi. Is-sorveljanza bil-moħbi hija pprobita f’kull ċirkostanza;

 

(c) fejn impriżi jew awtoritajiet jiġbru u jipproċessaw dejta personali fil-kuntest ta’ eżamijiet mediċi u/jew testijiet tal-kapaċità, dawn għandhom jispjegaw lill-applikant jew lill-impjegat minn qabel għal liema skop din qed tintuża id-dejta, u jiżguraw li wara jiġu pprovduti b'din id-dejta flimkien mar-riżultati, u li fuq talba jirċievu spjegazzjoni tas-sinifikat tagħhom. Il-ġbir tad-dejta għall-iskop ta’ ttestjar ġenetiku u analiżijiet huwa pprojbit bħala kwistjoni ta’ prinċipju;

 

(d) jekk ikunx permess, u sa liema punt, l-użu ta’ telefowns, e-mail, internet u servizzi oħra tat-telekomunikazzjonijiet għal skopijiet privati, jista’ jiġi regolat permezz ta’ ftehim kollettiv. Fejn mhemmx regolazzjoni permezz ta’ ftehim kollettiv, min iħaddem għandu jilħaq ftehim dwar din il-kwistjoni direttament mal-impjegat. Safejn ikun permess l-użu privat, l-ipproċessar tad-dejta akkumulata dwar it-traffiku għandu jkun permess b’mod partikolari biex tiġi żgurata s-sigurtà tad-dejta, biex tiġi żgurata l-operazzjoni tajba tan-netwerks tat-telekomunikazzjonijiet u s-servizzi tat-telekomunikazzjonijiet u għall-finijiet ta’ ħruġ ta’ kontijiet.

 

Minkejja t-tielet sentenza, l-Istati Membri jistgħu, bil-liġi, jipprevedu l-ammissibilità ta’ din il-prattika, billi jistabbilixxu skadenzi xierqa għat-tħassir tad-dejta, kemm-il darba jkun jeżisti suspett ibbażat fuq indikazzjonijiet fattwali li għandhom jiġu dokumentati li l-impjegat ikun ikkommetta reat jew nuqqas serju ta’ attenzjoni għad-dmir fil-kuntest tal-impjieg, u kemm-il darba l-ġbir tad-dejta jkun meħtieġ biex il-kwistjoni tiġi ċċarata u kemm-il darba finalment in-natura u l-portata ta’ dan il-ġbir ta’ dejta jkunu neċessarji u proporzjonati għall-iskop li huma intenzjonati għalih. Il-privatezza u l-ħajja privata tal-impjegati għandha tiġi protetta f’kull mument. L-investigazzjoni għandha titwettaq mill-awtorità kompetenti;

 

(e) id-dejta personali tal-ħaddiema, speċjalment dejta sensittiva bħalma hi l-orjentazzjoni politika u s-sħubija fi trejdjunjins u attivitajiet trejdjunjonistiċi, ma għandha taħt l-ebda ċirkostanza tiġi użata biex impjegati jitqiegħdu fuq hekk imsejħa 'listi suwed', u biex jiġu mgħarbula jew miżmuma milli jieħdu impjieg futur. L-ipproċessar, l-użu fil-kuntest tal-impjieg, it-tfassil u t-trasferiment tal-listi suwed tal-impjegati jew forom oħra ta' diskriminazzjoni għandhom ikunu pprojbiti. L-Istati Membri għandhom iwettqu kontrolli u jadottaw sanzjonijiet xierqa f’konformità mal-Artikolu 79(6) sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni effettiva ta’ dan il-punt.

 

1d. It-trażmissjoni u l-ipproċessar ta’ dejta personali dwar impjegati bejn impriżi ġuridikament awtonomi fi ħdan grupp ta’ impriżi u ma’ professjonisti li jipprovdu pariri ġuridiċi u dwar it-taxxi huma permessi, kemm-il darba jkunu relevanti għall-operazzjoni tan-negozju u jintużaw għat-twettiq ta’ operazzjonijiet speċifiċi jew proċeduri amministrattivi speċifiċi u ma jkunux kuntrarji għall-interessi u d-drittijiet fundamentali tal-persuna kkonċernata li jkun jistħoqqilhom jiġu mħarsa. Fejn id-dejta dwar l-impjegati tiġi trażmessa lil pajjiż terz u/jew lil organizzazzjoni internazzjonali, għandu japplika l-Kapitolu V.

2. Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni dwar dawk id-dispożizzjonijiet tal-liġi tiegħu li jadotta skont il-paragrafu 1, sa mhux aktar tard mid-dejta speċifikata fl-Artikolu 91(2) u, mingħajr dewmien, dwar kwalunkwe emenda sussegwenti li taffetwahom.

2. Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni dwar dawk id-dispożizzjonijiet tal-liġi tiegħu li jadotta skont il-paragrafi 1 u 1b, sa mhux aktar tard mid-data speċifikata fl-Artikolu 91(2) u, mingħajr dewmien, dwar kwalunkwe emenda sussegwenti li taffetwahom.

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u r-rekwiżiti għas-salvagwardji għall-ipproċessar ta’ dejta personali għall-finijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta, wara li titlob opinjoni mill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta, atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u r-rekwiżiti għas-salvagwardji għall-ipproċessar ta’ dejta personali għall-finijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

Emenda  193

Proposta għal regolament

Artikolu 82a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 82a

 

Ipproċessar fil-kuntest tas-sigurtà soċjali

 

1. L-Istati Membri jistgħu, skont ir-regoli stabbiliti f’dan ir-Regolament, jadottaw regoli leġiżlattivi speċifiċi li jiddefinixxu bi preċiżjoni l-kundizzjonijiet għall-ipproċessar tad-dejta personali mill-istituzzjonijiet u d-dipartimenti pubbliċi tagħhom fil-kuntest tas-sigurtà soċjali jekk jitwettqu fl-interess pubbliku.

 

2. Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni dawk id-dispożizzjonijiet li jadotta skont il-paragrafu 1, sa mhux aktar tard mid-data speċifikata fl-Artikolu 91(2) u, mingħajr dewmien, kwalunkwe emenda sussegwenti li tolqothom.

Emenda  194

Proposta għal regolament

Artikolu 83

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Ipproċessar għal għanijiet ta’ storja, statistika, u riċerka xjentifika

Ipproċessar għal għanijiet ta’ storja, statistika, u riċerka xjentifika

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, dejta personali tista’ tkun ipproċessata għal għanijiet ta’ storja, statistika jew riċerka xjentifika biss jekk:

1. Skont ir-regoli stabbiliti f'dan ir-Regolament, dejta personali tista’ tkun ipproċessata għal għanijiet ta’ storja, statistika jew riċerka xjentifika biss jekk:

(a) dawk l-għanijiet ma jistgħux jintlaħqu mod ieħor bl-ipproċessar ta’ dejta li ma jippermettix jew m’għadux jippermetti l-identifikazzjoni tas-suġġett tad-dejta;

(a) dawk l-għanijiet ma jistgħux jintlaħqu mod ieħor bl-ipproċessar ta’ dejta li ma jippermettix jew m’għadux jippermetti l-identifikazzjoni tas-suġġett tad-dejta;

(b) id-dejta li tippermetti l-attribuzzjoni ta’ informazzjoni lil suġġett tad-dejta identifikat jew li jista’ jkun identifikat tinżamm b’mod separat mill-informazzjoni l-oħra sakemm dawn l-għanijiet jistgħu jintlaħqu b’dan il-mod.

(b) id-dejta li tippermetti l-attribuzzjoni ta’ informazzjoni lil suġġett tad-dejta identifikat jew li jista’ jkun identifikat tinżamm b’mod separat mill-informazzjoni l-oħra bl-ogħla istandards tekniċi, u l-miżuri kollha meħtieġa għandhom jittieħdu biex tiġi prevenuta l-identifikazzjoni mill-ġdid mhux ġustifikata tas-suġġetti tad-dejta.

2. Korpi li jkunu qegħdin jagħmlu riċerka storika, statistika jew xjentifika jistgħu jippubblikaw jew b’mod ieħor jiżvelaw pubblikament dejta personali biss jekk:

 

(a) is-suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens, soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 7;

 

(b) il-pubblikazzjoni ta’ dejta personali hija meħtieġa sabiex jiġu ppreżentati s-sejbiet tar-riċerka jew biex tiġi ffaċilitata r-riċerka sakemm l-interessi jew id-drittijiet jew il-libertajiet fundamentali tas-suġġett tad-dejta ma jegħlbux dawn l-interessi; jew

 

(c) is-suġġett tad-dejta għamel id-dejta pubblika.

 

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u r-rekwiżiti għall-ipproċessar ta’ dejta personali għall-finijiet imsemmija fil-paragrafu 1 u 2 kif ukoll kwalunkwe limitazzjoni meħtieġa fuq id-drittijiet tal-informazzjoni lil u l-aċċess mis-suġġett tad-dejta u li jagħtu dettalji dwar il-kundizzjonijiet u s-salvagwardji għad-drittijiet tas-suġġett tad-dejta f’dawn iċ-ċirkostanzi.

 

––

Emenda  195

Proposta għal regolament

Artikolu 83a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 83a

 

Ipproċessar tad-dejta personali mis-servizzi tal-arkivji

 

1. Meta l-ipproċessar inizjali li għalih tkun inġabret ikun twettaq, id-dejta personali tista’ tkun suġġetta għal ipproċessar mis-servizzi tal-arkivji li għandhom il-kompitu ewlieni jew obbligu legali li jiġbru, jżommu, jikklassifikaw, jikkomunikaw, jippreżentaw jew ixandru l-arkivji fl-interess pubbliku, l-aktar għall-ġustifikazzjoni tad-drittijiet tal-individwi jew għal għanijiet ta’ storja, statistika, jew riċerka xjentifika. Dawn il-kompiti għandhom jitwettqu skont ir-regoli stabbiliti mill-Istati Membri dwar l-aċċess, il-ħruġ u t-tqassim ta' dokumenti amministrattivi jew tal-arkivji u skont ir-regoli stabbiliti f'dan ir-Regolament, speċifikament fir-rigward tal-kunsens u d-dritt ta' oġġezzjoni.

 

2. Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni d-dispożizzjonijiet tal-liġi tiegħu li jadotta skont il-paragrafu 1 sa mhux aktar tard mid-data speċifikata fl-Artikolu 91(2) u, mingħajr dewmien, dwar kwalunkwe emenda sussegwenti li tolqothom.

Emenda  196

Proposta għal regolament

Artikolu 84 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, l-Istati Membri jistgħu jadottaw regoli speċifiċi sabiex jistabbilixxu s-setgħat investigattivi mill-awtoritajiet ta’ superviżjoni stabbiliti fl-Artikolu 53(2) fir-rigward tal-kontrolluri jew il-proċessuri li huma soġġetti skont il-liġi nazzjonali jew ir-regoli stabbiliti minn korpi nazzjonali kompetenti għal obbligu ta’ segretezza professjonali jew obbligi ta’ segretezza oħrajn ekwivalenti, meta din tkun meħtieġa u proporzjonata għar-rikonċiljazzjoni tad-dritt tal-protezzjoni ta’ dejta personali mal-obbligu ta’ segretezza. Dawn ir-regoli għandhom japplikaw biss fir-rigward ta’ dejta personali li l-kontrollur jew il-proċessur ikun irċieva mingħand jew kiseb f’attività koperta minn dan l-obbligu ta’ segretezza.

1. Skont ir-regoli stabbiliti f'dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkollhom regoli speċifiċi li jistipulaw is-setgħat investigattivi mill-awtoritajiet ta’ superviżjoni stabbiliti fl-Artikolu 53 fir-rigward tal-kontrolluri jew il-proċessuri li huma soġġetti skont il-liġi nazzjonali jew ir-regoli stabbiliti minn korpi nazzjonali kompetenti għal obbligu ta’ segretezza professjonali jew obbligi ta’ segretezza oħrajn ekwivalenti, meta din tkun meħtieġa u proporzjonata għar-rikonċiljazzjoni tad-dritt tal-protezzjoni ta’ dejta personali mal-obbligu ta’ segretezza.

Emenda  197

Proposta għal regolament

Artikolu 85

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Regoli eżistenti dwar il-protezzjoni tad-dejta ta’ knejjes u assoċjazzjonijiet reliġjużi

Regoli eżistenti dwar il-protezzjoni tad-dejta ta’ knejjes u assoċjazzjonijiet reliġjużi

1. Meta fi Stat Membru, knejjes jew assoċjazzjonijiet jew komunitajiet reliġjużi japplikaw, fiż-żmien tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, regoli komprensivi dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali, dawn ir-regoli jistgħu jkomplu japplikaw sakemm dawn jinġiebu konformi mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament.

1. Meta fi Stat Membru, knejjes jew assoċjazzjonijiet jew komunitajiet reliġjużi japplikaw, fiż-żmien tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, regoli adegwati dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali, dawn ir-regoli jistgħu jkomplu japplikaw sakemm dawn jinġiebu konformi mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament.

2. Il-knejjes u l-assoċjazzjonijiet reliġjużi li japplikaw regoli komprensivi skont il-paragrafu 1 għandhom jipprovdu għall-istabbilment ta’ awtorità ta’ superviżjoni indipendenti skont il-Kapitolu VI ta’ dan ir-Regolament.

2. Il-knejjes u assoċjazzjonijiet reliġjużi li japplikaw regoli adegwati skont il-paragrafu 1 għandhom jiksbu opinjoni ta' konformità skont l-Artikolu 38.

Emenda  198

Proposta għal regolament

Artikolu 85a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 85a

 

Rispett tad-drittijiet fundamentali

 

Dan ir-Regolament m'għandux ikollu l-effett li jimmodifika l-obbligu tar-rispett tad-drittijiet fundamentali u l-prinċipji legali fundamentali kif stabbiliti fl-Artikolu 6 tat-TUE.

Emenda  199

Proposta għal regolament

Artikolu 85b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 85b

 

Formoli Standard

 

1. Il-Kummissjoni tista', filwaqt li tqis il-karatteristiċi u l-ħtiġijiet speċifiċi ta' diversi setturi u s-sitwazzjonijiet tal-ipproċessar tad-dejta, tistabbilixxi formoli standard għal:

 

(a) metodi speċifiċi għall-kisba ta' kunsens verifikabbli msemmi fl-Artikolu 8(1),

 

(b) il-komunikazzjoni msemmija fl-Artikolu 12(2), inkluż il-format elettroniku,

 

(c) l-għoti tal-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 sa 3 tal-Artikolu 14,

 

(d) it-talba u l-għoti ta' aċċess għall-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 15(1), fosthom għall-komunikazzjoni tad-dejta personali lis-suġġett tad-dejta,

 

(e) id-dokumentazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 tal-Artikolu 28,

 

(f) notifiki ta' ksur skont l-Artikolu 31 lill-awtorità ta' superviżjoni u d-dokumentazzjoni msemmija fl-Artikolu 31(4),

 

(g) konsultazzjonijiet minn qabel imsemmija fl-Artikolu 34, u biex jiġu informati l-awtoritajiet ta' superviżjoni skont l-Artikolu 34(6).

 

2. Meta tagħmel dan, il-Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri xierqa għal mikroimpriżi u impriżi żgħar u ta’ daqs medju.

 

3. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 87(2).

Emenda  200

Proposta għal regolament

Artikolu 86 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Id-delegazzjoni tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 6(5), l-Artikolu 8(3), l-Artikolu 9(3), l-Artikolu 12(5), l-Artikolu 14(7), l-Artikolu 15(3), l-Artikolu 17(9), l-Artikolu 20(6), l-Artikolu 22(4), l-Artikolu 23(3), l-Artikolu 26(5), l-Artikolu 28(4), l-Artikolu 30(3), l-Artikolu 31(5), l-Artikolu 32(5), l-Artikolu 33(6), l-Artikolu 34(8), l-Artikolu 35(11), l-Artikolu 37(2), l-Artikolu 39(2), l-Artikolu 43(3), l-Artikolu 44(7), l-Artikolu 79(6), l-Artikolu 81(3), l-Artikolu 82(3) u l-Artikolu 83(3) għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien mhux determinat mid-dejta tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

2. Is-setgħa tal-adozzjoni ta’ atti delegati msemmija fl-Artikolu 13a(5), l-Artikolu 17(9), l-Artikolu 38(4), l-Artikolu 39(2), l-Artikolu 41(3), l-Artikolu 41(5), l-Artikolu 43(3), l-Artikolu 79(7), l-Artikolu 81(3) u l-Artikolu 82(3) għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien mhux determinat mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Emenda  201

Proposta għal regolament

Artikolu 86 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Id-delegazzjoni tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 6(5), l-Artikolu 8(3), l-Artikolu 9(3), l-Artikolu 12(5), l-Artikolu 14(7), l-Artikolu 15(3), l-Artikolu 17(9), l-Artikolu 20(6), l-Artikolu 22(4), l-Artikolu 23(3), l-Artikolu 26(5), l-Artikolu 28(4), l-Artikolu 30(3), l-Artikolu 31(5), l-Artikolu 32(5), l-Artikolu 33(6), l-Artikolu 34(8), l-Artikolu 35(11), l-Artikolu 37(2), l-Artikolu 39(2), l-Artikolu 43(3), l-Artikolu 44(7), l-Artikolu 79(6), l-Artikolu 81(3), l-Artikolu 82(3) u l-Artikolu 83(3) tista’ tkun revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delegazzjoni ta’ setgħa speċifikata fdik id-deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ il-jum ta’ wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’dejta aktar tard speċifikata fiha. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

3. Id-delegazzjoni tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 13a(5), l-Artikolu 17(9), l-Artikolu 38(4), l-Artikolu 39(2), l-Artikolu 41(3), l-Artikolu 41(5), l-Artikolu 43(3), l-Artikolu 79(7), l-Artikolu 81(3) u l-Artikolu 82(3) tista’ tkun revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delegazzjoni ta’ setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ il-jum ta’ wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fiha. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

Emenda  202

Proposta għal regolament

Artikolu 86 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 6(5), l-Artikolu 8(3), l-Artikolu 9(3), l-Artikolu 12(5), l-Artikolu 14(7), l-Artikolu 15(3), l-Artikolu 17(9), l-Artikolu 20(6), l-Artikolu 22(4), l-Artikolu 23(3), l-Artikolu 26(5), l-Artikolu 28(4), l-Artikolu 30(3), l-Artikolu 31(5), l-Artikolu 32(5), l-Artikolu 33(6), l-Artikolu 34(8), l-Artikolu 35(11), l-Artikolu 37(2), l-Artikolu 39(2), l-Artikolu 43(3), l-Artikolu 44(7), l-Artikolu 79(6), l-Artikolu 81(3), l-Artikolu 82(3) u l-Artikolu 83(3) għandu jidħol fis-seħħ jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill ikunu informaw lill-Kummissjoni li ma jkunux se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 13a(5), l-Artikolu 17(9), l-Artikolu 38(4), l-Artikolu 39(2), l-Artikolu 41(3), l-Artikolu 41(5), l-Artikolu 43(3), l-Artikolu 79(7), l-Artikolu 81(3) u l-Artikolu 82(3) għandu jidħol fis-seħħ jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien perjodu ta’ sitt xhur min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill ikunu informaw lill-Kummissjoni li ma jkunux se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’sitt xhur fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Emenda  203

Proposta għal regolament

Artikolu 87 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 flimkien mal-Artikolu 5 tiegħu.

imħassar

Emenda  204

Proposta għal regolament

Artikolu 89 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. L-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 2002/58 għandu jitħassar.

2. L-Artikoli 1(2), 4 u 15 tad-Direttiva 2002/58/KE għandhom jitħassru.

Emenda  205

Proposta għal regolament

Artikolu 89 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta, bla dewmien u sa mhux aktar tard mid-data msemmija fl-Artikolu 91(2), proposta għar-reviżjoni tal-qafas legali għall-ipproċessar tad-dejta personali u l-protezzjoni tal-privatezza fil-komunikazzjonijiet elettroniċi, sabiex tallinja l-liġi ma' dan ir-Regolament u jkunu żgurati dispożizzjonijiet legali konsistenti u uniformi dwar id-dritt fundamentali tal-protezzjoni tad-dejta personali fl-Unjoni Ewropea.

 

Emenda  206

Proposta għal regolament

Artikolu 89a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 89a

 

Relazzjoni mar-Regolament (KE) Nru 45/2001 u l-emenda tiegħu

 

1. Ir-regoli stabbiliti f'dan ir-Regolament għandhom japplikaw għall-ipproċessar ta' dejta personali mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni fir-rigward ta' kwistjonijiet li għalihom mhumiex suġġetti għal regoli addizzjonali stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 45/2001.

 

2. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta, bla dewmien u sa mhux aktar tard mid-data speċifikata fl-Artikolu 91(2), proposta għar-reviżjoni tal-qafas legali applikabbli għall-ipproċessar ta' dejta personali mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni.

 

Anness 1 - Preżentazzjoni tad-dettalji msemmija fl-Artikolu 13a (ġdid)

1) Wara li kkunsidra l-proporzjonijiet imsemmija fil-punt 6, għandhom jiġu pprovduti d-dettalji kif ġej:

2) Il-kliem li ġejjin fir-ringieli fit-tieni kolonna tat-tabella fil-punt 1, intitolati “INFORMAZZJONI ESSENZJALI”, għandhom jigu fformattjati b’tipa grassa:

a) il-kelma "tinġabar" fl-ewwel ringiela tat-tieni kolonna;

b) il-kelma “tinżamm” fit-tieni ringiela tat-tieni kolonna;

c) il-kelma "pproċessata" fit-tielet ringiela tat-tieni kolonna;

d) il-kelma "imqassma" fir-raba ringiela tat-tieni kolonna;

e) il-kelma "mibjugħa jew mikrija" fil-ħames ringiela tat-tieni kolonna;

f) il-kliem "mhux kriptata" fis-sitt ringiela tat-tieni kolonna.

3) Wara li kkunsidra l-proporzjonijiet imsemmija fil-punt 6, ir-ringieli fit-tielet kolonna tat-tabella fil-punt 1, intitolati “ISSODISFAT”, għandhom jimtlew b’waħda miż-żewġ forom grafiċi li ġejjin skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punt 4:

a)

b)

4)

a) Jekk ma tinġabar ebda dejta personali lil hinn mill-minimu meħtieġ għal kull għan speċifiku tal-ipproċessar, l-ewwel ringiela tat-tielet kolonna tat-tabella fil-punt 1 għandha tinkludi l-forma grafika msemmija fil-punt 3a.

b) Jekk tinġabar dejta personali lil hinn mill-minimu meħtieġ għal kull għan speċifiku tal-ipproċessar, l-ewwel ringiela tat-tielet kolonna tat-tabella fil-punt 1 għandha tinkludi l-forma grafika msemmija fil-punt 3b.

c) Jekk l-ebda dejta personali ma tinżamm lil hinn mill-minimu meħtieġ għal kull għan speċifiku tal-ipproċessar, it-tieni ringiela tat-tielet kolonna fit-tabella fil-punt 1 għandha tinkludi l-forma grafika msemmija fil-punt 3a.

d) Jekk id-dejta personali tinżamm aktar mill-minimu meħtieġ għal kull għan speċifiku tal-ipproċessar, it-tieni ringiela tat-tielet kolonna fit-tabella fil-punt 1 għandha tinkludi l-forma grafika msemmija fil-punt 3b.

e) Jekk ebda dejta personali ma tiġi pproċessata għal skopijiet għajr dawk li għalihom tkun ġiet miġbura, it-tielet ringiela tat-tielet kolonna fit-tabella fil-punt 1 għandha tinkludi l-forma grafika msemmija fil-punt 3a.

f) Jekk dejta personali tiġi pproċessata għal skopijiet għajr dawk li għalihom tkun ġiet miġbura, it-tielet ringiela tat-tielet kolonna fit-tabella fil-punt 1 għandha tinkludi l-forma grafika msemmija fil-punt 3b.

g) Jekk l-ebda dejta personali ma titqassam lil terzi partijiet kummerċjali, ir-raba' ringiela tat-tieliet kolonna tat-tabella fil-punt 1 għandha tinkludi l-forma grafika msemmija fil-punt 3a.

h) Jekk id-dejta personali titqassam lil terzi partijiet kummerċjali, ir-raba' ringiela tat-tieliet kolonna tat-tabella fil-punt 1 għandha tinkludi l-forma grafika msemmija fil-punt 3b.

i) Jekk l-ebda dejta personali ma tiġi mibjugħa jew mikrija, il-ħames ringiela tat-tielet kolonna tat-tabella fil-punt 1 għandha tinkludi l-forma grafika msemmija fil-punt 3a.

j) Jekk xi dejta personali tiġi mibjugħa jew mikrija, il-ħames ringiela tat-tielet kolonna tat-tabella fil-punt 1 għandha tinkludi l-forma grafika msemmija fil-punt 3b.

k) Jekk l-ebda dejta personali ma tinżamm f’forma mhux kriptata, is-sitt ringiela tat-tielet kolonna tat-tabella fil-punt 1 għandha tinkludi l-forma grafika msemmija fil-punt 3a.

l) Jekk xi dejta personali tinżamm f’forma mhux kriptata, is-sitt ringiela tat-tieliet kolonna tat-tabella fil-punt 1 għandha tinkludi l-forma grafika msemmija fil-punt 3b.

5) Il-kuluri ta’ referenza tal-forom grafiċi msemmija fil-punt 1 huma Black Pantone Nru 7547 u Red Pantone Nru 485. Il-kulur ta’ referenza tal-forma grafika msemmija fil-punt 3a huwa Green Pantone Nru 370. Il-kulur ta’ referenza tal-formola grafika msemmija fil-punt 3b huwa Red Pantone Nru 485.

6) Il-proporzjon mogħti fl-illustrazzjoni għandu jiġi rrispettat, anke meta t-tabella tiċkien jew tikber:

(1)

ĠU C 229, 31.7.2012, p. 90.


NOTA SPJEGATTIVA

Introduzzjoni

Skont l-Artikolu 8 tal-Karta tal-UE dwar id-dritt għall-protezzjoni tad-dejta personali:

1.        Kull persuna għandha d-dritt għall-protezzjoni ta’ data personali li tirrigwardaha.

2.        Din id-data għandha tiġi trattata b’mod ġust għal finijiet speċifikati u abbażi tal-kunsens tal-persuna kkonċernata jew fuq bażi oħra leġittima stabbilita mil-liġi. Kull persuna għandha d-dritt ta’ aċċess għad-data miġbura li għandha x’taqsam magħha u d-dritt li tikseb ir-rettifika tagħha

3.        L-osservanza ta' dawn ir-regoli għandha tkun soġġetta għall-kontroll ta' awtorità indipendenti.

Mill-adozzjoni tad-Direttiva 95/46/KE dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data sar ħafna tibdil fil-qasam tal-protezzjoni tad-dejta, b’mod partikolari żviluppi teknoloġiji, żieda fil-ġbir u l-ipproċessar tad-dejta personali, inkluż għall-finijiet tal-infurzar tal-liġi, b’taħlita ta’ regoli applikabbli dwar il-protezzjoni tad-dejta u globalizzazzjoni tas-swieq u kooperazzjoni.

Barra minn hekk, id-Direttiva naqset milli tikseb armonizzazzjoni kif suppost minħabba fl-implimentazzjoni differenti tad-dipożizzjonijiet tagħha fl-Istati Membri. F’dan il-kuntest sar dejjem aktar diffiċli għall-individwi (‘suġġetti tad-dejta’) sabiex jeżerċitaw id-dritt għall-protezzjoni tad-dejta tagħhom.

Fl-aħħarnett, fixklet l-iżvilupp tas-suq uniku fejn kumpaniji (li jikkontrollaw jew jipproċessaw id-dejta personali, ‘kontrolluri tad-dejta’) u individwi ffaċċjaw differenzi fir-rekwiżiti tal-protezzjoni tad-dejta.

Mid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, l-Unjoni għandha bażi legali espliċita għall-protezzjoni tad-dejta li tkopri l-ipproċessar tad-dejta personali fis-settur pubbliku u privat iżda anke fil-kuntest tal-infurzar tal-liġi (li rriżulta mill-kollass tal-“istruttura pilastru” ta’ qabel Lisbona (l-Artikolu 16(2) TFUE) Il-Kummissjoni issa użat l-Artikolu 16(2) TFUE bħala bażi legali biex tippreżenta proposti għal reviżjoni tal-qafas tal-protezzjoni tad-dejta tal-Unjoni. Tipproponi Regolament (COM (2012)11) li se jissostitwixxi d-Direttiva 95/46/KE (rapporteur: Jan Philipp Albrecht, Greens/EFA) u Direttiva (COM(2012)10) li se tissostitwixxi Deċiżjoni Qafas 2008/977/ĠAI dwar il-protezzjoni tad-dejta personali għall-finijiet ta’ prevenzjoni, detezzjoni, investigazzjoni jew prosekuzzjoni ta’ reati kriminali (rapporteur: Dimitrios Droutsas, S&D). Iż-żewġ rapporteurs jappoġġjaw l-objettiv tal-istabbilizzazzjoni ta’ qafas koerenti, armonizzat u robust għal kollox b’livell għoli ta’ protezzjoni għall-attivitajiet kollha tal-ipproċessar tad-dejta fl-UE.(1) Sabiex jinkiseb dan l-objettiv, il-proposti tal-Kummissjoni jridu jiġu kkunsidrati bħala pakkett wieħed li jirrikjedi approċċi leġiżlattivi koordinati għaż-żewġ testi.

Seħħew diskussjonijiet estensivi dwar ir-riforma tal-protezzjoni tad-dejta bejn ir-rapporteurs u x-shadow rapporteurs, id-draftspersons u x-shadows tal-Kumitati għal opinjoni (ITRE, IMCO, JURI, EMPL), il-Presidenza tal-Kunsill, il-Kummissjoni u partijiet interessati (awtoritajiet tal-protezzjoni tad-dejta, awtoritajiet nazzjonali, l-industrija, l-organizzazzjonijiet tad-drittijiet ċivili u tal-konsumaturi, esperti akkademiċi) sabiex jiġi żgurat appoġġ wiesgħa għall-approċċ tal-Parlament.

Ġie organizzat workshop tal-partijiet interessati mill-kumitat LIBE fid-29 ta’ Mejju 2012. Il-kumitat LIBE organizza wkoll il-Laqgħa Interparlamentari tal-Kumitati (IPCM) annwali tiegħu flimkien mal-parlamenti nazzjonali fil-qasam tal-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja dwar il-pakkett dwar ir-riforma tal-protezzjoni tad-dejta fid-9 u l-10 ta’ Ottubru 2012. Ġew prodotti erba’ Dokumenti ta’ Ħidma dwar il-pakkett dwar ir-riforma tal-protezzjoni tad-dejta.

Pożizzjoni dwar l-abbozz tar-Regolament dwar il-Protezzjoni tad-Dejta

Il-proposta tal-Kummissjoni hija bbażata fuq l-għanijiet li ġejjin.

-Approċċ komprensiv għall-protezzjoni tad-dejta;

-It-tisħiħ tad-drittijiet tal-individwu;

-It-tisħiħ ulterjuri tad-dimensjoni tas-suq intern u l-iżgurar ta’ infurzar aħjar ta’ regoli dwar il-protezzjoni tad-dejta; u

- It-tisħiħ tad-dimensjoni globali

Ir-rapporteur jappoġġja dawn l-ambizzjonijiet. L-approċċ tiegħu jiġi ppreżentat kif mistħoqq

Approċċ komprensiv għall-protezzjoni tad-dejta

Kif indikat fid-Dokument ta’ Ħidma tas-6 ta’ Lulju 2012(2), ir-rapporteur jilqa’ l-fatt li l-Kummissjoni għażlet li tissostitwixxi d-Direttiva 95/46 b’Regolament (applikabbli direttament); peress li dan għandu jnaqqas l-approċċ frammentat għall-protezzjoni tad-dejta fost l-Istati Membri.

Jaqbel ukoll mal-approċċ pragmatiku magħżul mill-Kummissjoni li jħalli spazju, skont ir-Regolament, sabiex l-Istati Membri jżommu jew jadottaw regoli speċifiċi fir-rigward ta’ kwistjonijiet bħal-libertà tal-espressjoni, is-segretezza professjonali, is-saħħa u l-impjieg (Artikoli 81-85). Issir referenza partikolari għall-ħidma tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, li se jwassal opinjoni dwar l-Artikolu 82.(3)

Istituzzjonijiet tal-UE mhumiex fl-ambitu tar-Regolament il-ġdid. Madankollu, għandhom jiġu koperti biex jiġi żgurat qafas konsistenti u uniformi madwar l-Unjoni. Dan se jeħtieġ aġġustament tal-istrumenti legali tal-UE, partikolarment ir-Regolament (KE) Nru 45/2001, biex jinġiebu f’konformità mar-Regolament dwar il-Protezzjoni tad-Dejta qabel ma jiġi applikat dan tal-aħħar. Ir-rapporteur jara wkoll ħtieġa għal dibattitu aktar orizzontali dwar kif tiġi indirizzata t-taħlita attwali tar-regoli dwar il-protezzjoni tad-dejta għal Aġenziji differenti tal-UE (bħal Europol u Eurojust) u kif tiġi żgurata konsistenza mal-pakkett tal-protezzjoni tad-dejta (l-Artikolu 2(b), l-Artikolu 89a).

Ir-rapporteur jiddispjaċih b’mod qawwi li l-proposta tal-Kummissjoni ma tkoprix il-kooperazzjoni fl-infurzar tal-liġi (li fuqha hija proposta d-Direttiva separata). Dan iħalli inċertezza legali fir-rigward tad-drittijiet u l-obbligi fi kwistjonijiet borderline, pereżempju fejn id-dejta kummerċjali tiġi aċċessata minn awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi għal finijiet tal-infurzar tal-liġi u trasferimenti bejn awtoritajiet li huma responsabbli għall-infurzar tal-liġi u dawk li mhumiex. Ir-rapport dwar id-Direttiva proposta jindirizza dawn il-kwistjonijiet u jipproponi emendi. Ir-Regolament jispeċifika li l-esklużjoni mill-ambitu tar-Regolament tkopri biss awtoritajiet kompetenti pubbliċi għal attivitajiet tal-infurzar tal-liġi (mhux entitajiet privati) u li l-leġiżlazzjoni applikabbli għandha tipprovdi salvagwardji adegwati bbażati fuq il-prinċipji ta' neċessità u proporzjonalità (l-Artikoli 2(e), (21).

L-ambitu territorjali tar-Regolament huwa kwistjoni importanti għall-applikazzjoni konsistenti tal-liġi tal-UE dwar il-protezzjoni tad-dejta. Ir-rapporteur jixtieq jiċċara li r-Regolament għandu jkun applikabbli wkoll għal kontrollur mhux stabbilit fl-Unjoni meta l-attivitajiet tal-ipproċessar jiġu mmirati lejn l-offerta ta’ prodotti jew servizzi lis-suġġetti tad-dejta fl-Unjoni, irrispettivament minn jekk jinħtieġx ħlas għal dawn il-prodotti jew servizzi, jew il-monitoraġġ ta’ dawn is-suġġetti tad-dejta (l-Artikolu 3(2)).

Ir-Regolament jeħtieġ li jkun komprensiv ukoll f’termini tal-provvista taċ-ċertezza legali. L-użu estensiv ta’ atti delegati u ta’ implimentazzjoni jmur kontra dan l-għan. Għalhekk ir-rapporteur jipproponi t-tħassir ta’ numru ta’ dispożizzjonijiet li jagħtu lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti delegati. Madankollu, sabiex fejn possibbli tiġi provduta ċ-ċertezza legali, ir-rapporteur issostitwixxa diversi atti bi kliem aktar dettaljat fir-Regolament (eż.: l-Artikoli 6(1b), 15, 35(10)). F’każijiet oħra, ir-rapporteur jipproponi li l-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta (EDPB) jiġi fdat bil-kompitu li jiġu speċifikati aktar il-kriterji u r-rekwiżiti ta’ dispożizzjoni partikolari minflok li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta att delegat. Ir-raġuni hija li f’dawk il-każijiet il-kwistjoni għandha x’taqsam mal-kooperazzjoni bejn superviżuri nazzjonali u li huma f’pożizzjoni aħjar biex jiġu determinati l-prinċipji u l-prattiċi li jridu jiġu applikati (eż.: l-Aritkoli 23(3), 30(3), 42(3), 44(7), 55(10)).

It-tisħiħ tad-drittijiet tal-individwi

Minħabba li r-Regolament jimplimenta dritt fundamentali, limitazzjoni tal-ambitu materjali, b’mod partikolari fir-rigward tad-definizzjoni ta’ “dejta personali”, billi, pereżempju jiġu introdotti elementi suġġettivi relatati mal-isforzi li l-kontrollur tad-dejta għandu jagħmel biex jidentifika dejta personali, tiġi rrifjutata. Il-kunċett tad-dejta personali jiġi ċċarat aktar permezz tal-kriterji oġġettivi (l-Artikolu 4(1); Premessi 23 u 24) . Preokkupazzjonijiet leġittimi fir-rigward ta’ mudelli ta’ negozji speċifiċi jistgħu jiġu indirizzati mingħajr ma l-individwi jiċċaħdu mid-drittijiet fundamentali tagħhom. F’dan il-kuntest, ir-rapporteur jinkoraġġixxi l-użu psewdonomu u anomimu ta’ servizzi. Għall-użu tad-dejta psewdonoma, jista’ jkun hemm allevjazzjonijiet fir-rigward tal-obbligi għall-kontrollur tad-dejta (l-Artikoli 4(2)(a), 10), Premessa 23).

Il-kunsens dejjem għandu jibqa’ pedament tal-approċċ tal-UE għall-protezzjoni tad-dejta, peress li dan huwa l-aħjar mod għall-individwi biex jikkontrollaw attivitajiet tal-ipproċessar tad-dejta. L-informazzjoni lis-suġġetti tad-dejta għandha tiġi ppreżentata f'forma li tinftiehem faċilment, bħal logos jew ikoni standardizzati (l-Artikolu 11(2a),(2b)). Standards tekniċi li jesprimu xewqat ċari ta’ suġġett jistgħu jidhru bħala forma valida tal-provvista ta’ kunsens espli