Förfarande : 2013/0088(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0031/2014

Ingivna texter :

A7-0031/2014

Debatter :

PV 24/02/2014 - 18
CRE 24/02/2014 - 18

Omröstningar :

PV 25/02/2014 - 5.9

Antagna texter :

P7_TA(2014)0118

BETÄNKANDE     ***I
PDF 852kWORD 979k
12 februari 2014
PE 521.700v01-00 A7-0031/2014

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken

(COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Cecilia Wikström

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET ÖVER ANVÄNDNINGEN AV DELEGERADE AKTER
 YTTRANDE från utskottet för internationell handel
 YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken

(COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0161),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 118.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0087/2013),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet av den 14 oktober 2013 från utskottet för rättsliga frågor över användningen av delegerade akter,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från utskottet för internationell handel och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A7-0031/2014).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att kodifiera förordningen när lagstiftningsförfarandet har avslutats.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Som en följd av Lissabonfördragets ikraftträdande bör terminologin i förordning (EG) nr 207/2009 aktualiseras. Detta innebär att ”gemenskapsvarumärke” bör ersättas med ”europeiskt varumärke”. I linje med den gemensamma strategin rörande decentralisering av organ som överenskoms i juli 2012 av Europaparlamentet, rådet och kommissionen bör namnet ”Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)” ersättas med ”Europeiska unionens byrå för varumärken, mönster och modeller” (nedan kallad byrån).

(2) Som en följd av Lissabonfördragets ikraftträdande bör terminologin i förordning (EG) nr 207/2009 aktualiseras. Detta inbegriper att ”gemenskapsvarumärke” bör ersättas med ”EU-varumärke”. I linje med den gemensamma strategin rörande decentralisering av organ som överenskoms i juli 2012 av Europaparlamentet, rådet och kommissionen bör namnet ”Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)” ersättas med ”Europeiska unionens byrå för immateriella rättigheter” (nedan kallad byrån).

Motivering

As the word "European" is broader than the territory of the European Union it would be more precise to use the term "European Union trade mark". Furthermore the term "European" is currently used (notably in patent protection) to designate protection which is not unitary but which refers rather to a bundle of national rights. The current name may be well established within the design- and trademarks communities but it is hardly a name that clearly designates what the office is doing for a person that is not familiar with it to begin with, including most SMEs. Changing the name of the office to reflect its actual work is thus very reasonable. However a name should be chosen that can both convey the broad range of tasks entrusted to the agency and last if new tasks are added in the future. Given the fact that the Agency hosts the Observatory on infringements of intellectual property rights as well as the registry of recognised orphan works the work clearly goes beyond the scope of just trademarks and designs even though these are the core competencies of the agency. Furthermore it is foreseable that additional items such as registration of GIs and tasks in relation to trade secrets could be added to the competences of the Agency in the future.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Den erfarenhet som vunnits sedan systemet för gemenskapsvarumärken inrättades visar att företag både inom och utanför EU har accepterat systemet, som har blivit ett framgångsrikt och hållbart alternativ till varumärkesskyddet på medlemsstatsnivå.

(5) Den erfarenhet som vunnits sedan systemet för gemenskapsvarumärken inrättades visar att företag både inom och utanför EU har accepterat systemet, som har blivit ett framgångsrikt och hållbart komplement och alternativ till varumärkesskyddet på medlemsstatsnivå.

Motivering

Det är viktigt att betona att det finns två parallella skyddsnivåer.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) För att tillåta större flexibilitet samtidigt som rättssäkerheten ökas när det gäller återgivningen av varumärken bör kravet på att märken ska kunna återges grafiskt utgå från definitionen av ett europeiskt varumärke. Ett tecken bör få återges i valfri lämplig form, därmed inte nödvändigtvis i grafisk form, så länge återgivningen är tillräckligt klar och precis för att behöriga myndigheter och allmänheten ska kunna bedöma vilket skyddsomfång varumärket ger.

(9) För att tillåta större flexibilitet samtidigt som rättssäkerheten ökas när det gäller återgivningen av varumärken bör kravet på att märken ska kunna återges grafiskt utgå från definitionen av ett EU-varumärke. Ett tecken bör få återges i registret över Europeiska unionens varumärken i valfri lämplig form, därmed inte nödvändigtvis i grafisk form, så länge tecknet kan återges på ett sätt som är tydligt, precist, självständigt, lättillgängligt, varaktigt och objektivt. Ett tecken bör därför få återges i valfri lämplig form som tar hänsyn till allmänt tillgänglig teknik och gör det möjligt för behöriga myndigheter och allmänheten att klart och precist bedöma vilket skyddsomfång varumärket ger.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) För att säkerställa rättssäkerhet och klarhet är det nödvändigt att klargöra att inte bara när varumärken liknar varandra utan också när ett identiskt tecken används för identiska varor och tjänster, bör skydd beviljas för ett europeiskt varumärke endast om och i den mån varumärkets huvudfunktion, som är att garantera varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung, påverkas negativt.

utgår

Motivering

Detta ändringsförslag är en följd av ändringsförslaget till artikel 9.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) För att stärka varumärkesskyddet och bekämpa varumärkesförfalskning mer effektivt bör innehavaren av ett europeiskt varumärke ha rätt att hindra tredje parter från att till unionens tullområde föra in varor utan att dessa övergått till fri omsättning där, i de fall sådana varor kommer från tredjeländer och utan tillstånd bär ett varumärke som i stort sett är identiskt med det europeiska varumärke som registrerats för sådana varor.

(18) För att stärka varumärkesskyddet och bekämpa varumärkesförfalskning mer effektivt bör innehavaren av ett EU-varumärke ha rätt att hindra tredje parter från att till unionens tullområde föra in varor utan att dessa övergått till fri omsättning där, i de fall sådana varor kommer från tredjeländer och utan tillstånd bär ett varumärke som i stort sett är identiskt med det EU-varumärke som registrerats för sådana varor. Denna bestämmelse bör inte hindra intressen för handel med varor som på ett lagligt sätt får släppas ut på marknaden i bestämmelseländerna. För att inte hindra lagliga varuflöden bör denna bestämmelse därför inte tillämpas om den tredje parten kan visa att varornas slutdestination är ett land utanför unionen och om innehavaren av ett EU-varumärke inte kan visa att hans eller hennes varumärke har registrerats på ett giltigt sätt även i bestämmelselandet. Om bestämmelselandet ännu inte har fastställts bör innehavaren av EU-varumärket ha rätt att hindra alla tredje parter att föra ut varorna ur unionen igen, såvida inte den tredje parten i fråga kan visa att varornas slutdestination är ett land utanför unionen och innehavaren av EU-varumärket inte kan visa att hans eller hennes varumärke har registrerats på ett giltigt sätt även i bestämmelselandet. Denna bestämmelse bör inte påverka unionens rätt att främja tillgången till läkemedel för tredjeländer och inte heller frågan om efterlevnad av Världshandelsorganisationens (WTO) regler, framför allt Gattavtalets artikel V om fri transitering.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a) Innehavaren av ett EU-varumärke bör ha rätt att vidta relevanta rättsliga åtgärder, bl.a. genom att utöva rätten att uppmana nationella tullmyndigheter att vidta åtgärder i fråga om varor som påstås överträda innehavarens rättigheter, såsom kvarhållande och förstöring i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/20131.

 

___________

 

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003 (EUT L 181, 28.6.2013, s. 15).

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 18b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18b) I artikel 28 i förordning (EU) nr 608/2013 föreskrivs det att en rättighetsinnehavare ska vara ansvarsskyldig för skador gentemot varuinnehavaren bl.a. om det senare konstateras att varorna i fråga inte gör intrång i en immateriell rättighet.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 18c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18c) Medlemsstaterna bör vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa smidig transitering av generiska läkemedel. Innehavaren av ett EU-varumärke bör inte ha rätt att hindra någon tredje part från att i samband med kommersiell verksamhet föra in varor i tullområdet för en medlemsstat på grundval av upplevda eller faktiska likheter mellan det internationella generiska namnet (INN) på den aktiva substansen i läkemedlen och ett registrerat varumärke.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) För att mer effektivt förhindra införsel av intrångsgörande varor, särskilt när det gäller försäljning via internet, bör innehavaren ha rätt att förbjuda import av sådana varor till unionen om det endast är avsändaren av varorna som verkar för kommersiella ändamål.

(19) För att mer effektivt förhindra införsel av varumärkesförfalskade varor, särskilt när det gäller försäljning via internet av varor som levererats som småförsändelser enligt definitionen i förordning (EU) nr 608/2013, bör innehavaren av ett EU-varumärke som registrerats på ett giltigt sätt ha rätt att förbjuda import av sådana varor till unionen om det endast är avsändaren av de varumärkesförfalskade varorna som verkar i näringsverksamhet. I fall där sådana åtgärder vidtas bör medlemsstaterna se till att de personer eller enheter som beställt varorna informeras om skälet till åtgärderna och om sina rättigheter gentemot avsändaren.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22) För att säkerställa rättssäkerhet och skydda lagligen förvärvade varumärkesrättigheter är det lämpligt och nödvändigt att, utan att det påverkar principen att det yngre varumärket inte kan göras gällande mot det äldre varumärket, fastställa att innehavare av europeiska varumärken inte bör ha rätt att invända mot användning av ett yngre varumärke när detta förvärvades vid en tidpunkt när det äldre varumärket inte kunde göras gällande mot det yngre varumärket.

(22) För att säkerställa rättssäkerhet och skydda lagligen förvärvade varumärkesrättigheter är det lämpligt och nödvändigt att, utan att det påverkar principen att det yngre varumärket inte kan göras gällande mot det äldre varumärket, fastställa att innehavare av EU-varumärken inte bör ha rätt att invända mot användning av ett yngre varumärke när detta förvärvades vid en tidpunkt när det äldre varumärket inte kunde göras gällande mot det yngre varumärket. Vid genomförandet av kontroller bör tullmyndigheterna utnyttja de befogenheter och förfaranden enligt unionslagstiftningen som är relevanta för tillämpningen av bestämmelserna om tullens kontroll av att immateriella rättigheter efterlevs.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29) För att skapa ett effektivt och ändamålsenligt system för ingivning av ansökningar om europeiska varumärken, inklusive anspråk på prioritet och företräde, bör befogenheten att anta delegerade akter enligt artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller att fastställa medlen och formaliteterna för att inge en ansökan om europeiskt varumärke, närmare uppgifter om de formella villkoren för en ansökan om europeiskt varumärke, ansökans innehåll, typen av ansökningsavgift samt närmare uppgifter om förfarandena för att säkerställa ömsesidighet och för att göra anspråk på prioritet från en tidigare ansökan, utställningsprioritet och företräde för ett nationellt varumärke.

(29) För att skapa ett effektivt och ändamålsenligt system för ingivning av ansökningar om europeiska varumärken, inklusive anspråk på prioritet och företräde, bör befogenheten att anta delegerade akter enligt artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller att fastställa medlen och formaliteterna för att inge en ansökan om europeiskt varumärke, närmare uppgifter om de formella villkoren för en ansökan om europeiskt varumärke, ansökans innehåll samt närmare uppgifter om förfarandena för att säkerställa ömsesidighet och för att göra anspråk på prioritet från en tidigare ansökan, utställningsprioritet och företräde för ett nationellt varumärke.

Motivering

Se även ändringsförslaget till artikel 35a.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32) För att europeiska varumärken ska kunna förnyas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och bestämmelserna för ändring och delning av ett europeiskt varumärke ska kunna tillämpas på ett säkert sätt i praxis utan att rättssäkerheten äventyras, bör befogenheten att anta delegerade akter enligt artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller att fastställa formaliteter för förnyelse av ett europeiskt varumärke och förfaranden som ska gälla för ändring och delning av ett europeiskt varumärke.

(32) För att europeiska varumärken ska kunna förnyas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och bestämmelserna för ändring och delning av ett europeiskt varumärke ska kunna tillämpas på ett säkert sätt i praxis utan att rättssäkerheten äventyras, bör befogenheten att anta delegerade akter enligt artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller att fastställa förfarandet för förnyelse av ett europeiskt varumärke och förfaranden som ska gälla för ändring och delning av ett europeiskt varumärke.

Motivering

Se även ändringsförslaget till artikel 49a.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 35a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(35a) För att bidra till att hela registreringssystemets sätt att fungera förbättras och se till att varumärken inte registreras om det föreligger absoluta registreringshinder, särskilt om varumärket är beskrivande eller icke särskiljande eller av en sådan art att det vilseleder allmänheten, till exempel beträffande varans eller tjänstens natur, kvalitet eller geografiska ursprung, bör tredje parter till medlemsstaternas centrala myndigheter för industriell äganderätt kunna ge in skriftliga anmärkningar med förklaringar av vilka av de absoluta registreringshindren som hindrar registrering.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36) För att tillåta en effektiv och ändamålsenlig användning av europeiska kollektiv- och kvalitetsmärken bör befogenheten att anta delegerade akter enligt artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller att fastställa perioderna för inlämning av bestämmelser som gäller för användning av dessa märken och innehållet i dessa.

(36) För att tillåta en effektiv och ändamålsenlig användning av europeiska kollektiv- och kvalitetsmärken bör befogenheten att anta delegerade akter enligt artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller att fastställa det formella innehållet i bestämmelser som gäller för användning av dessa märken.

Motivering

Se även ändringsförslaget till artiklarna 74a och 74k.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38) För att säkerställa att det europeiska varumärkessystemet fungerar smidigt, effektivt och ändamålsenligt bör befogenheten att anta delegerade akter enligt artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller att fastställa kraven för beslutens format, närmare uppgifter om muntliga förfaranden och formaliteterna för bevisupptagning, formaliteterna för anmälan, förfarandet för att meddela förlust av rättigheter, kommunikationsmetoder och format som ska användas av parterna i förfaranden, bestämmelser som gäller för beräkning och varaktighet av tidsgränser, förfaranden för att återkalla ett beslut eller för att annullera en post i registret och för att rätta uppenbara fel i beslut och fel som kan tillskrivas byrån, formaliteter för att avbryta förfaranden och de förfaranden som gäller för fördelning och fastställande av kostnader, vilka uppgifter som ska föras in i registret, detaljer om inspektion och förvaring av akter, formaliteter för offentliggörande i tidningen om europeiska varumärken och i byråns officiella tidning, formaliteter för administrativt samarbete mellan byrån och medlemsstaternas myndigheter samt närmare uppgifter om att företrädas av ombud inför byrån.

(38) För att säkerställa att det europeiska varumärkessystemet fungerar smidigt, effektivt och ändamålsenligt bör befogenheten att anta delegerade akter enligt artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller att fastställa kraven för beslutens format, närmare uppgifter om muntliga förfaranden och formaliteterna för bevisupptagning, formaliteterna för anmälan, förfarandet för att meddela förlust av rättigheter, kommunikationsmetoder och format som ska användas av parterna i förfaranden, bestämmelser som gäller för beräkning och varaktighet av tidsgränser, förfaranden för att återkalla ett beslut eller för att annullera en post i registret och för att rätta uppenbara fel i beslut och fel som kan tillskrivas byrån, formaliteter för att avbryta förfaranden och de förfaranden som gäller för fördelning och fastställande av kostnader, vilka uppgifter som ska föras in i registret, formaliteter för offentliggörande i tidningen om europeiska varumärken och i byråns officiella tidning, formaliteter för administrativt samarbete mellan byrån och medlemsstaternas myndigheter samt närmare uppgifter om att företrädas av ombud inför byrån.

Motivering

Se även ändringsförslaget till artikel 93a l.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40) I syfte att främja konvergens av praxis och utveckling av gemensamma verktyg är det nödvändigt att inrätta en lämplig ram för samarbetet mellan byrån och medlemsstaternas varumärkesmyndigheter som klart definierar samarbetsområdena och ger byrån möjlighet att samordna relevanta gemensamma projekt av intresse för unionen samt att upp till ett högsta belopp finansiera dessa gemensamma projekt med hjälp av bidrag. Dessa samarbetsaktiviteter bör gynna företag som använder varumärkessystem i Europa. För användare av det unionssystem som fastställs i denna förordning bör de gemensamma projekten, särskilt databaserna för granskning och samråd, tillhandahålla fler heltäckande, effektiva och kostnadsfria verktyg för att uppfylla de särskilda krav som följer av det europeiska varumärkets enhetliga karaktär.

(40) I syfte att främja konvergens av praxis och utveckling av gemensamma verktyg är det nödvändigt att inrätta en lämplig ram för samarbetet mellan byrån och medlemsstaternas varumärkesmyndigheter som definierar viktiga samarbetsområden och ger byrån möjlighet att samordna relevanta gemensamma projekt av intresse för unionen samt att upp till ett högsta belopp finansiera dessa gemensamma projekt med hjälp av bidrag. Dessa samarbetsaktiviteter bör gynna företag som använder varumärkessystem i unionen. För användare av det unionssystem som fastställs i förordning (EG) nr 207/2009 bör de gemensamma projekten, särskilt de databaser som används för granskning och samråd, kostnadsfritt tillhandahålla fler heltäckande och effektiva verktyg för att uppfylla de särskilda krav som följer av EU-varumärkets enhetliga karaktär. Det bör emellertid inte vara obligatoriskt för medlemsstaterna att rätta sig efter resultaten av sådana gemensamma projekt. Även om det är viktigt att alla parter bidrar till att de gemensamma projekten blir lyckade, inte minst genom att utbyta bästa metoder och erfarenheter, skulle ett strikt krav på att medlemsstaterna ska rätta sig efter resultaten av de gemensamma projekten – även när en medlemsstat exempelvis anser att den redan har ett bättre it-verktyg eller liknande att tillgå – vara varken proportionerligt eller i användarnas bästa intresse.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Skäl 44a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(44a) Avgiftssystemet har föreskrivits i kommissionens förordning (EG) nr 2869/951. Avgiftssystemet är emellertid en central del av EU:s varumärkessystems funktion, och har endast reviderats två gånger sedan det inrättades och då först efter en omfattande politisk debatt. Avgiftssystemet bör därför regleras direkt i förordning (EG) nr 207/2009. Förordning (EG) nr 2869/95 bör därför upphävas, och bestämmelserna om avgiftssystemet i kommissionens förordning (EG) nr 2868/952 bör utgå.

 

___________

 

1 Kommissionens förordning nr 2869/95 av den 13 december 1995 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (EGT L 303, 15.12.1995, s. 33).

 

2 Kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, 15.12.1995, s. 1).

Motivering

Avgiftssystemet utgör en viktig del av EU:s varumärkessystem och bör därför regleras direkt i förordningen i stället för genom delegerade akter.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Skäl 45

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(45) För att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig metod för tvistlösning, säkerställa överensstämmelse med det språksystem som fastställs i förordning (EG) nr 207/2009, att beslut fattas snabbt om enkla ärenden och en effektiv och ändamålsenlig organisation av överklagandenämnderna, samt för att garantera en lämplig och realistisk nivå på de avgifter som ska tas ut av byrån, samtidigt som de budgetprinciper följs som fastställs i förordning (EG) nr 207/2009, bör befogenheten att anta delegerade akter enligt artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller att fastställa närmare uppgifter om de språk som ska användas inför byrån, i vilka ärenden beslut om invändning och annullering bör fattas av en enda ledamot, närmare uppgifter om överklagandenämndernas organisation, beloppet för de avgifter som ska erläggas till byrån och närmare uppgifter om hur avgifterna ska betalas.

(45) För att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig metod för tvistlösning, överensstämmelse med det språksystem som fastställs i förordning (EG) nr 207/2009, att beslut fattas snabbt om enkla ärenden och en effektiv och ändamålsenlig organisation av överklagandenämnderna, samtidigt som de budgetprinciper följs som fastställs i förordning (EG) nr 207/2009, bör befogenheten att anta delegerade akter enligt artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller att fastställa närmare uppgifter om de språk som ska användas inför byrån, i vilka ärenden beslut om invändning och annullering bör fattas av en enda ledamot, närmare uppgifter om överklagandenämndernas organisation och närmare uppgifter om betalning av avgifterna.

Motivering

Avgiftssystemet utgör en viktig del av EU:s varumärkessystem och bör därför regleras direkt i förordningen i stället för genom delegerade akter.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Skäl 46a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(46a) Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 28.2 i förordning (EG) nr 45/2001 och avgav ett yttrande den 11 juli 20139a.

 

_________

 

9a Ännu ej offentliggjort i EUT.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) I förordningen ska orden ”gemenskapsvarumärke” ersättas med ”europeiskt varumärke” och eventuella grammatiska ändringar göras.

(2) I förordningen ska orden ”gemenskapsvarumärke” ersättas med ”EU-varumärke” och eventuella grammatiska ändringar göras.

 

(Denna ändring berör hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Motivering

Eftersom begreppet ”europeiskt” är mer vidsträckt än EU:s territorium vore det mer exakt att använda begreppet ”EU-varumärke”. Dessutom används begreppet ”europeiskt” för närvarande (särskilt vid patentskydd) för att beteckna skydd som inte är enhetligt, utan som snarare avser en uppsättning nationella rättigheter.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) I förordningen ska orden ”domstol för gemenskapsvarumärken” ersättas med domstol för europeiska varumärken” och eventuella grammatiska ändringar göras.

(3) I förordningen ska orden ”domstol för gemenskapsvarumärken” ersättas med ”Europeiska unionens varumärkesdomstol” och eventuella grammatiska ändringar göras.

 

(Denna ändring berör hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Motivering

Eftersom begreppet ”europeiskt” är mer vidsträckt än EU:s territorium vore det mer exakt att använda begreppet ”Europeiska unionens varumärkesdomstol”. Dessutom påminner det om namnet på Europeiska unionens domstol.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) I förordningen ska orden ”gemenskapens kollektivmärken” ersättas med europeiska kollektivmärken” och eventuella grammatiska ändringar göras.

(4) I förordningen ska orden ”gemenskapens kollektivmärken” ersättas med EU-kollektivmärken” och eventuella grammatiska ändringar göras.

 

(Denna ändring berör hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Motivering

Eftersom begreppet ”europeiskt” är mer vidsträckt än EU:s territorium vore det mer exakt att använda begreppet ”EU-kollektivmärke”.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 2 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. En byrå för Europeiska unionens varumärken, mönster och modeller, nedan kallad ”byrån ”, upprättas härmed.

1. En byrå för Europeiska unionens immateriella rättigheter, nedan kallad ”byrån”, upprättas härmed.

 

(Denna ändring berör hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Motivering

The current name may be well established within the design- and trademarks communities but it is hardly a name that clearly designates what the office is doing for a person that is not familiar with it to begin with, including most SMEs. Changing the name of the office to reflect its actual work is thus very reasonable. However a name should be chosen that can both convey the broad range of tasks entrusted to the agency and last if new tasks are added in the future. Given the fact that the Agency hosts the Observatory on infringements of intellectual property rights as well as the registry of recognised orphan works the work clearly goes beyond the scope of just trademarks and designs even though these are the core competencies of the agency. Furthermore it is foreseable that additional items such as registration of GIs and tasks in relation to trade secrets could be added to the competences of the agency in the future.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 9

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tecken som kan utgöra ett europeiskt varumärke

Tecken som kan utgöra ett EU-varumärke

Ett europeiskt varumärke kan utgöras av alla tecken, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, färger som sådana, formen på en vara eller dess förpackning, eller ljud, under förutsättning att sådana tecken kan

Ett EU-varumärke kan utgöras av alla tecken, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, färger som sådana, formen på en vara eller dess förpackning, eller ljud, under förutsättning att allmänt tillgänglig teknik tillämpas och sådana tecken kan

a) särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags,

a) särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags, och

b) återges på ett sådant sätt att de behöriga myndigheterna och allmänheten kan avgöra det exakta ändamålet med det skydd som innehavaren har.”

b) återges i registret över EU-varumärken på ett sådant sätt att de behöriga myndigheterna och allmänheten kan avgöra det entydiga och exakta ändamålet med det skydd som innehavaren har.”

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10 – led a

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 7 – punkt 1 – led k

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

k) Varumärken som är undantagna från registrering enligt unionslagstiftningen eller internationella avtal i vilka unionen är part, som ger skydd för traditionella uttryck för vin och garanterade traditionella specialiteter.

k) Varumärken som är undantagna från registrering enligt unionslagstiftningen eller internationella avtal i vilka unionen är part, som ger skydd för spritdrycker, traditionella uttryck för vin och garanterade traditionella specialiteter.

Motivering

Bestämmelsen gynnar utan tvekan ägarna av geografiska beteckningar. Anledningen till att spritdrycker bör anges i denna bestämmelse är emellertid att geografiska beteckningar omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008. Det är nödvändigt att skilja dem från andra geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel som ingår i rådets förordning (EG) nr 510/2006 eller nr 509/2006 av den 20 mars 2006.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10 – led b

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 7 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska tillämpas även om registreringshindren endast finns

2. Punkt 1 ska tillämpas även om registreringshindren endast finns i en del av unionen.

(a) i en del av unionen,

 

(b) om ett varumärke på ett främmande språk eller skrift har översatts eller transkriberats i någon officiell handling eller språk i en medlemsstat.”

 

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11 – led a

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 8 – punkt 3 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) när ett ombud eller en företrädare för varumärkesinnehavaren ansöker om registrering av detta i sitt eget namn utan innehavarens tillstånd om ombudet eller företrädaren inte kan visa fog för sitt handlande,

(a) när ett ombud eller en företrädare för varumärkesinnehavaren ansöker om registrering av detta i sitt eget namn utan innehavarens tillstånd om ombudet eller företrädaren inte kan visa fog för sitt handlande, eller

Motivering

Det bör klargöras att endast ett av villkoren i leden a och b måste uppfyllas.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rättigheter som är knutna till ett europeiskt varumärke

Rättigheter som är knutna till ett EU-varumärke

1. Registreringen av ett europeiskt varumärke ger innehavaren ensamrätt.

1. Registreringen av ett EU-varumärke ger innehavaren ensamrätt.

2. Utan att det påverkar de rättigheter som förvärvats av innehavaren före ansökningsdatum eller prioritetsdatum för det europeiska varumärket, ska innehavaren av ett europeiskt varumärke ha rätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet använda några tecken med avseende på varor och tjänster, där

2. Utan att det påverkar de rättigheter som förvärvats av innehavaren före ansökningsdatum eller prioritetsdatum för EU-varumärket, ska innehavaren av ett EU-varumärke ha rätt att förhindra tredje man som inte har hans eller hennes medgivande att i näringsverksamhet använda några tecken med avseende på varor och tjänster, där

(a) ett tecken som är identiskt med det europeiska varumärket och som används med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka det europeiska varumärket är registrerat, och där denna användning skadar eller kan komma att skada det europeiska varumärkets funktion för att garantera konsumenterna varornas eller tjänsternas ursprung,

(a) tecknet är identiskt med EU-varumärket och används med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka EU-varumärket är registrerat,

(b) tecknet är identiskt med eller liknar det europeiska varumärket och används för varor och tjänster som är identiska med eller liknar de varor eller tjänster för vilka det europeiska varumärket är registrerat, om det föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem; risken för förväxling inbegriper risken för association mellan tecknet och varumärket,

(b) utan att det påverkar tillämpningen av led a, tecknet är identiskt med eller liknar EU-varumärket och används för varor och tjänster som är identiska med eller liknar de varor eller tjänster för vilka EU-varumärket är registrerat, om det föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem; risken för förväxling inbegriper risken för association mellan tecknet och varumärket,

(c) tecknet är identiskt med eller liknar det europeiska varumärket oavsett om det används med avseende på de varor och tjänster som de är identiska med, liknar eller inte liknar dem för vilka det europeiska varumärket är registrerat, där det senare är känt i unionen och om användningen av tecknet i fråga utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

(c) tecknet är identiskt med eller liknar EU-varumärket oavsett om det används med avseende på de varor och tjänster som de är identiska med, liknar eller inte liknar dem för vilka EU-varumärket är registrerat, där det senare är känt i unionen och om användningen av tecknet i fråga utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

3. Bland annat kan följande förbjudas enligt punkt 2:

3. Bland annat kan följande förbjudas enligt punkt 2:

(a) Anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.

(a) Anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.

(b) Utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.

(b) Utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.

(c) Importera eller exportera varor under tecknet.

(c) Importera eller exportera varor under tecknet.

(d) Använda tecknet som handels- eller företagsnamn eller som en del av ett handels- eller företagsnamn.

(d) Använda tecknet som handels- eller företagsnamn eller som en del av ett handels- eller företagsnamn.

(e) Använda kännetecknet på affärshandlingar och i reklam.

(e) Använda kännetecknet på affärshandlingar och i reklam.

(f) Använda tecknet i jämförande reklam på ett sätt som strider mot direktiv 2006/114/EG.

(f) Använda tecknet i jämförande reklam på ett sätt som strider mot direktiv 2006/114/EG.

4. Innehavaren av ett europeiskt varumärke ska också ha rätt att hindra import av de varor som avses i punkt 3 c där avsändaren av varorna bara handlar i kommersiellt syfte.

4. Innehavaren av ett EU-varumärke ska också ha rätt att hindra import till unionen av varor som levereras som småförsändelser enligt definitionen i förordning (EU) nr 608/2013, där endast avsändaren verkar i näringsverksamhet och där dessa varor, inbegripet emballage, utan tillstånd är försedda med ett varumärke som är identiskt med det EU-varumärke som registrerats för sådana varor eller som i väsentliga drag inte kan särskiljas från ett sådant varumärke. I fall där sådana åtgärder vidtas ska medlemsstaterna se till att den person eller enhet som beställt varorna informeras om skälet till åtgärderna och om sina rättigheter gentemot avsändaren.

5. Innehavaren av ett europeiskt varumärke ska också ha rätt att hindra alla tredje parter från att i samband med kommersiell verksamhet föra in varor i unionens tullområde utan att övergå till fri omsättning där, om dessa varor, inbegripet emballage, kommer från tredjeland och som utan tillstånd är försedda med ett varumärke som är identiskt med det europeiska varumärke som registrerats för sådana varor eller som i väsentliga drag inte kan skiljas från ett sådant varumärke.”

5. Innehavaren av ett registrerat EU-varumärke ska också ha rätt att hindra alla tredje parter från att i samband med kommersiell verksamhet föra in varor i unionens tullområde utan att dessa har övergått till fri omsättning där, om dessa varor, inbegripet emballage, kommer från ett tredjeland och utan tillstånd har försetts med ett varumärke som är identiskt med det EU-varumärke som på ett giltigt sätt har registrerats för sådana varor eller som i väsentliga drag inte kan särskiljas från ett sådant varumärke. Utan att det påverkar tullmyndigheternas skyldigheter att genomföra lämpliga tullkontroller i enlighet med artikel 1 i förordning (EU) nr 608/2013, ska denna bestämmelse inte tillämpas om den tredje parten kan visa att varornas slutdestination är ett land utanför unionen och om innehavaren av ett EU-varumärke inte kan visa att hans eller hennes varumärke har registrerats på ett giltigt sätt även i bestämmelselandet. Om bestämmelselandet ännu inte har fastställts ska innehavaren av EU-varumärket ha rätt att hindra alla tredje parter att föra ut varorna ur unionen igen, såvida inte den tredje parten i fråga kan visa att varornas slutdestination är ett land utanför unionen och innehavaren av EU-varumärket inte kan visa att hans eller hennes varumärke har registrerats på ett giltigt sätt även i bestämmelselandet.

Motivering

Även om varumärkesförfalskning bör motverkas går den föreslagna bestämmelsen för långt eftersom den också omfattar enskilda medborgares import av varor som lagligen har släppts på marknaden utanför EU. Bestämmelsen bör begränsas till varumärkesförfalskade varor.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 12

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Begränsningar av ett europeiskt varumärkes rättsverkan

Begränsningar av ett EU-varumärkes rättsverkan

1. Ett europeiskt varumärke ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda

1. Ett EU-varumärke ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda

(a) sitt eget namn eller adress,

(a) sitt eget namn eller adress,

(b) tecken eller upplysningar som inte är särskiljande eller som avser art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiskt ursprung, tidpunkt för produktion av varor eller tjänsteprestationer eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna,

(b) tecken eller upplysningar som inte är särskiljande eller som avser art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiskt ursprung, tidpunkt för produktion av varor eller tjänsteprestationer eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna,

(c) varumärket i syfte att identifiera eller hänvisa till varor eller tjänster som ägs av innehavaren av varumärket, särskilt om det vid användning av varumärket är nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdelar.

(c) varumärket i syfte att identifiera eller hänvisa till varor eller tjänster som ägs av innehavaren av varumärket, särskilt om det vid användning av varumärket

 

(i) är nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdelar,

 

(ii) görs i jämförande reklam på ett sätt som uppfyller alla villkor enligt direktiv 2006/114/EG,

 

(iii) görs för att uppmärksamma konsumenterna på återförsäljning av äkta varor som ursprungligen sålts av, eller med samtycke från, innehavaren av varumärket,

 

(iv) görs för att presentera ett lagligt alternativ till varumärkesinnehavarens varor eller tjänster,

 

(v) görs för att uppnå en parodisk verkan, ett artistiskt uttryck eller ett uttryck för kritik eller för att ge uttryck för en synpunkt.

Första stycket ska bara tillämpas förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.

Denna punkt ska bara tillämpas förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.

2. Tredje mans användning ska inte anses överensstämma med god affärssed i följande fall:

2. Tredje mans användning ska inte anses överensstämma med god affärssed i följande fall:

(a) Den ger intryck av att det finns ett kommersiellt samband mellan tredje man och innehavaren av varumärket.

(a) Om den ger intryck av att det finns ett kommersiellt samband mellan tredje man och innehavaren av varumärket.

(b) Den drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.”

(b) Om den drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

 

2a. Varumärket ska inte ge innehavaren rätt att förbjuda en tredje part att på skälig grund använda varumärket för icke-kommersiell användning av ett varumärke.

 

2b. Varumärket ger inte innehavaren rätt att förbjuda tredje man att i näringsverksamhet använda en äldre rättighet som endast gäller i ett avgränsat geografiskt område om rättigheten erkänns av den ifrågavarande medlemsstatens lagstiftning samt används inom gränserna för det territorium i vilket den är erkänd.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 15

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 13 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) I artikel 13.1 ska orden ”inom gemenskapen” ersättas med ”i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”.

(15) Artikel 13.1 ska ersättas med följande:

 

”1. Ett EU-varumärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med hans eller hennes medgivande har släppts ut på marknaden under varumärket i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.”

Motivering

Detta är en teknisk ändring, inte en ändring i sak. För klarhetens skull är det bättre att ersätta hela textstycken än att bara ersätta ett eller flera ord (se punkt 18.12.1 i den gemensamma praktiska handledningen för personer som deltar i utformningen av lagtexter).

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 26 – led aa (nytt)

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 26 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(aa) Punkt 2 ska ersättas med följande:

2. För en ansökan om gemenskapsvarumärke ska betalas ansökningsavgift och i förekommande fall en eller flera klassavgifter.

2. För en ansökan om ett EU-varumärke ska betalas ansökningsavgift. Ansökningsavgiften ska vara följande:

 

(a) Grundavgiften.

 

(b) Klassavgifterna för klasser utöver en klass som varorna eller tjänsterna tillhör i enlighet med artikel 28.

 

(c) Om tillämpligt, den granskningsavgift som avses i artikel 38.2.

 

Sökanden ska lämna betalningsföreläggandet för ansökningsavgiften senast samma dag som han eller hon lämnar sin ansökan.”

Motivering

Avgiftssystemet utgör en viktig del av EU:s varumärkessystem och bör därför regleras direkt i förordningen. Regel 4 i förordning (EG) nr 2868/95 införlivas därför i förordning (EG) nr 207/2009.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 27

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 27

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dagen för inlämnandet av en ansökan om ett europeiskt varumärke ska vara det datum då dokument som innehåller de uppgifter som anges i artikel 26.1 registreras hos byrån av den sökande, mot betalning av ansökningsavgiften för vilken betalningsföreläggandet ska ha lämnats senast det datumet.”

Dagen för inlämnandet av en ansökan om ett EU-varumärke ska vara det datum då dokument som innehåller de uppgifter som anges i artikel 26.1 registreras hos byrån av den sökande, mot lämnande av betalningsföreläggandet för ansökningsavgiften inom en period av 21 dagar efter ingivandet av ovannämnda dokument.”

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 28

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 28 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. När sökanden ansöker om registrering för mer än en klass, ska varorna och tjänsterna grupperas i enlighet med Nice-klassificeringen, där varje grupp inleds med numret på den klass i den klassifikationen som den gruppen av varor eller tjänster tillhör och presenteras enligt den klassificeringsordningen.

6. När sökanden ansöker om registrering för mer än en klass, ska sökanden gruppera varorna och tjänsterna i enlighet med Nice-klassificeringen, där varje grupp inleds med numret på den klass i den klassifikationen som den gruppen av varor eller tjänster tillhör och presentera dem enligt den klassificeringsordningen.

Motivering

Tydliggörande av att det är sökandens ansvar att gruppera klasserna.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 28

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 28 – punkt 8 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Innehavare av europeiska varumärken som lämnat in ansökan före den 22 juni 2012 och som bara registreras i fråga om hela rubriken i en Nice-klassificering, kan förklara att deras avsikt den dag då ansökningen gjordes hade varit att söka skydd för varor eller tjänster utöver det som i bokstavlig mening omfattas av klassrubriken, under förutsättning att de varor eller tjänster som avses ingår i den alfabetiska förteckningen för den klass av upplagan av Nice-klassificeringen som gäller den dag då ansökan lämnades in.

Innehavare av europeiska varumärken som lämnat in ansökan före den 22 juni 2012 och som registreras i fråga om hela rubriken i en Nice-klassificering, kan förklara att deras avsikt den dag då ansökningen gjordes hade varit att söka skydd för varor eller tjänster utöver det som i bokstavlig mening omfattas av klassrubriken, under förutsättning att de varor eller tjänster som avses ingår i den alfabetiska förteckningen för den klass av upplagan av Nice-klassificeringen som gäller den dag då ansökan lämnades in.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 28

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 28 – punkt 8 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Deklarationen ska inges till byrån inom fyra månader från det att denna förordning trätt i kraft, och ska på ett klart, tydligt och specifikt sätt ange vilka andra varor och tjänster som omfattas än de som bokstavligen omfattas av beteckningarna i en klassrubrik, vilka ursprungligen omfattades av innehavarens avsikt. Byrån ska vidta lämpliga åtgärder för att ändra registret i enlighet därmed. Denna möjlighet påverkar inte tillämpningen av artiklarna 15, 42.2, 51.1 a och 57.2.

Deklarationen ska inges till byrån inom sex månader från det att denna förordning trätt i kraft, och ska på ett klart, tydligt och specifikt sätt ange vilka andra varor och tjänster som omfattas än de som bokstavligen omfattas av beteckningarna i en klassrubrik, vilka ursprungligen omfattades av innehavarens avsikt. Byrån ska vidta lämpliga åtgärder för att ändra registret i enlighet därmed. Denna möjlighet påverkar inte tillämpningen av artiklarna 15, 42.2, 51.1 a och 57.2.

Motivering

Eftersom detta troligtvis kommer att skapa en hel del arbete för användarna vore det klokt att förlänga tidsfristen något för att ge användarna lite extra tid att analysera situationen.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 28

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 28 – punkt 8a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8a. Om registret ändras får de exklusiva rättigheter ett EU-varumärke ger enligt artikel 9 inte hindra tredje man från att fortsätta använda varumärket i samband med varor och tjänster om och i den mån

 

(a) användningen av varumärket för dessa varor eller tjänster påbörjades innan registret ändrades, och

 

(b) användningen av varumärket i samband med dessa varor eller tjänster inte utgjorde ett intrång i innehavarens rättigheter på grundval av den bokstavliga betydelsen av registreringen av varorna och tjänsterna i registret vid den tidpunkten.

 

Dessutom får ändringen av förteckningen över varor eller tjänster som förts in i registret inte ge innehavaren av EU-varumärket rätt att motsätta sig eller ansöka om att ogiltigförklara ett yngre varumärke om och i den mån

 

(a) det yngre varumärket antingen användes, eller en ansökan om att registrera varumärket hade gjorts, för varor eller tjänster innan registret ändrades, och

 

(b) användningen av varumärket i samband med dessa varor eller tjänster inte utgjorde ett intrång i, eller inte skulle ha utgjort ett intrång i, innehavarens rättigheter på grundval av den bokstavliga betydelsen av registreringen av varorna och tjänsterna i registret vid den tidpunkten.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 1 - led 29

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 29 - punkt 5 - ny mening

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Vid behov ska byråns verkställande direktör anmoda kommissionen att överväga att undersöka om en stat enligt vad som avses i första meningen godkänner sådan ömsesidig behandling.”

”Vid behov ska byråns verkställande direktör anmoda kommissionen att undersöka om en stat enligt vad som avses i första meningen godkänner sådan ömsesidig behandling.”

Motivering

Formuleringen ”överväga att undersöka” är mycket svag. Kommissionen har ändå ingen skyldighet att lyda en anmodan om undersökning.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 30

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 30 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Yrkande om prioritet ska lämnas tillsammans med ansökan om europeiskt patent och ska omfatta datum, antal och land i vilket den tidigare ansökan gjordes.

1. Yrkande om prioritet ska lämnas tillsammans med ansökan om EU-varumärke och ska omfatta datum, antal och land i vilket den tidigare ansökan gjordes. Den sökande ska inom tre månader från ansökningsdagen lämna in en kopia av den tidigare ansökan. Om den tidigare ansökan är en ansökan om ett EU-varumärke, ska byrån på eget initiativ foga en kopia av den tidigare ansökan till akten.

Motivering

De formella villkoren för ansökan bör inte enbart omfattas av delegerade akter. Vissa grundläggande bestämmelser bör fastställas direkt i den grundläggande akten. Förslagsvis bör vissa delar av regel 6.1 i förordning (EG) nr 2868/95 införas här.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 33

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 35a – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) de uppgifter om innehållet i ansökan om ett europeiskt varumärke som avses i artikel 26.1, typ av avgifter som ska betalas för den ansökan som avses i artikel 26.2, inklusive antalet klasser av varor och tjänster som omfattas av dessa avgifter och de formella kraven för ansökan som avses i artikel 26.3,

(b) de uppgifter om det formella innehållet i ansökan om ett EU-varumärke som avses i artikel 26.1 och de formella krav för ansökan som avses i artikel 26.3,

Motivering

Det behöver klargöras att enbart det formella innehållet, och inte själva sakinnehållet, kan fastställas genom delegerade akter. Avgiftsstrukturen är en viktig del av EU:s varumärkessystem och bör därför regleras direkt i förordningen, vilket föreslås i ändringsförslagen till artiklarna 26.2 och 47.1a och bilaga -1 i förslaget till betänkande.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Artikel 1 - led 40

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 42 - punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40) I artikel 42.2 ska i första meningen, frasen ”under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet” ersättas med ”under en tid av fem år före ansökningsdagen eller prioritetsdagen”.

(40) Artikel 42.2 ska ersättas med följande:

 

”2. På begäran av sökanden ska en innehavare av ett äldre EU-varumärke vilken gjort en invändning, lägga fram bevis för att det äldre EU-varumärket under en tid av fem år före ansökningsdagen eller prioritetsdagen för ansökan om EU-varumärke verkligen har använts inom unionen för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och som läggs till stöd för invändningen, eller för att det finns skälig grund för att det inte använts, förutsatt att det äldre EU-varumärket vid denna tidpunkt har varit registrerat i minst fem år. I avsaknad av sådan bevisning ska invändningen avslås. Om det äldre EU-varumärket endast har använts för en del av de varor eller tjänster för vilka det registrerats, ska det vid prövning av invändningen anses vara registrerat endast för denna del av varorna eller tjänsterna.”

Motivering

Detta är en teknisk ändring, inte en ändring i sak. För klarhetens skull är det bättre att ersätta hela textstycken än att bara ersätta ett eller flera ord (se punkt 18.12.1 i den gemensamma praktiska handledningen för personer som deltar i utformningen av lagtexter).

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 1 - led 43a (nytt)

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 47 - punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(43a) I artikel 47 ska följande punkt införas:

 

”1a. Den avgift som ska betalas för förnyelse av ett EU-varumärke ska vara följande:

 

(a) En grundavgift.

 

(b) Klassavgifterna för klasser utöver en klass för vilken ansökan om förnyelse gäller.  

 

(c) Om tillämpligt, tilläggsavgiften för försenad betalning av förnyelseavgiften eller försenat inlämnande av ansökan om förnyelse enligt punkt 3.”

Motivering

Avgiftssystemet utgör en viktig del av EU:s varumärkessystem och bör därför regleras direkt i förordningen. Regel 30.2 i förordning (EG) nr 2868/95 införlivas därför i förordning (EG) nr 207/2009.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 45

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 49a – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) förfarandena för förnyelse av det europeiska varumärket enligt artikel 47, däribland typ av avgifter som ska betalas,

(a) förfarandet för förnyelse av det europeiska varumärket enligt artikel 47, däribland typ av avgifter som ska betalas,

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 46

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 50 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Ett avstående ska skriftligen meddelas byrån av varumärkets innehavare. Det ska inte ha rättsverkan förrän det har införts i registret. Giltigheten för ett avstående av ett europeiskt varumärke som deklareras till byrån efter inlämning av en ansökan om upphävande av detta varumärke enligt artikel 56.1 ska bara gälla efter slutgiltig avvisning eller återkallande av ansökan om upphävande.”

2. Ett avstående ska skriftligen meddelas byrån av varumärkets innehavare. Det ska inte ha rättsverkan förrän det har införts i registret. Giltigheten för ett avstående av ett EU-varumärke som deklareras till byrån efter inlämning av en ansökan om upphävande eller om ogiltighetsförklaring av detta varumärke enligt artikel 56.1 ska bara gälla efter slutgiltig avvisning eller återkallande av ansökan om upphävande eller om ogiltighetsförklaring.”

Motivering

Kommissionen har föreslagit en ändring av artikel 50 som skulle hindra innehavare av EU-varumärken som i samband med ogiltighetsförfaranden anklagas för att ett varumärke inte används från att begära att varumärkena omvandlas till ett eller flera nationella varumärken innan ett beslut om ogiltighet har fattats. Detta ger i själva verket innehavaren ytterligare fem år då han eller hon lagligen skulle kunna avstå från att använda varumärket genom att kringgå lagen. Samma bestämmelse bör utvidgas till att omfatta fall då ett EU-varumärke är föremål för talan om ogiltighetsförklaring.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 46

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 50 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Ett avstående ska införas i registret endast med samtycke från den vilkens rätt har antecknats i registret. Om en licens har registrerats ska avståendet införas i registret endast om innehavaren av varumärket visar att han har underrättat licenstagaren om sin avsikt att avstå. Avståendet ska införas efter utgången av den tidsfrist som anges i enlighet med artikel 57a led a.

3. Ett avstående ska införas i registret endast med samtycke från den vilkens rätt har antecknats i registret. Om en licens har registrerats ska avståendet införas i registret endast om innehavaren av varumärket visar att han eller hon har underrättat licenstagaren om sin avsikt att avstå. Avståendet ska införas efter utgången av en tidsfrist på tre månader räknat från den dag då varumärkesinnehavaren förvissat byrån om att han eller hon har underrättat licenstagaren om sin avsikt att avstå.

Motivering

Kommissionens föreslagna bestämmelse skulle inte kunna tillämpas och inget avstående skulle kunna införas i registret förrän det antagits en delegerad akt i enlighet med artikel 57a a. Tidsfristen bör därför fastställas direkt i den grundläggande akten. Förslagsvis bör samma tidsfrist som i regel 36.2 i förordning (EG) nr 2868/95 behållas. Se även ändringsförslaget till artikel 57a a.

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Artikel 1 - led 48

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 54 - punkterna 1 och 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(48) I artikel 54.1 och 54.2 ska orden ”eller” och ”eller motsätta sig användning av det yngre varumärket” utgå.

(48) Punkterna 1 och 2 i artikel 54 ska ersättas med följande:

 

”1. Om en innehavare av ett EU-varumärke under en sammanhängande femårsperiod förhållit sig passiv till att ett yngre EU-varumärke använts i unionen, och om han eller hon varit medveten om denna användning, ska han eller hon inte längre ha rätt att på grundval av det äldre varumärket ansöka om ogiltighetsförklaring av det yngre varumärket [...] för de varor eller tjänster för vilka det yngre varumärket har använts, om inte ansökan om registrering av det yngre EU-varumärket gjorts i ond tro.

 

2. Om en innehavare av ett sådant äldre nationellt varumärke som avses i artikel 8.2 eller av ett sådant äldre tecken som avses i artikel 8.4 under en sammanhängande femårsperiod har förhållit sig passiv till att ett yngre EU-varumärke använts i den medlemsstat där det äldre varumärket eller tecknet åtnjuter skydd, och om han eller hon varit medveten om denna användning, ska han eller hon inte längre ha rätt att på grundval av det äldre varumärket eller tecknet ansöka om ogiltighetsförklaring av det yngre varumärket [...] för de varor eller tjänster för vilka det yngre varumärket har använts, om inte ansökan om registrering av det yngre EU-varumärket gjorts i ond tro.”

Motivering

Detta är en teknisk ändring, inte en ändring i sak. För klarhetens skull är det bättre att ersätta hela textstycken än att bara ersätta ett eller flera ord (se punkt 18.12.1 i den gemensamma praktiska handledningen för personer som deltar i utformningen av lagtexter).

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 50

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 57 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(50) I artikel 57.2 andra meningen ska ”offentliggörs” ersättas med ”ingavs eller på prioritetsdagen för det europeiska varumärket”.

(50) Artikel 57.2 ska ersättas med följande:

 

”2. På begäran av innehavaren av ett EU-varumärke ska en innehavare av ett äldre EU-varumärke vilken är part i ogiltighetsförfarandet, lägga fram bevis för att det äldre EU-varumärket under en tid av fem år före dagen för ansökan om ogiltighetsförklaring verkligen har använts inom unionen för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och som läggs till stöd för ansökan om ogiltighet, eller för att det finns skälig grund för att det inte använts, förutsatt att det äldre EU-varumärket vid denna tidpunkt har varit registrerat i minst fem år. Om det äldre EU-varumärket den dag ansökan om EU-varumärke ingavs eller på prioritetsdagen har varit registrerat i minst fem år, ska innehavaren av det äldre EU-varumärket dessutom lägga fram bevis för att de förutsättningar som anges i artikel 42.2 var uppfyllda vid denna tidpunkt. I avsaknad av sådan bevisning ska ansökan om ogiltighetsförklaring avslås. Om det äldre EU-varumärket endast har använts för en del av de varor eller tjänster för vilka det är registrerat, ska det vid prövning av ansökan om ogiltighetsförklaring anses vara registrerat endast för denna del av varorna eller tjänsterna.”

Motivering

Detta är en teknisk ändring, inte en ändring i sak. För klarhetens skull är det bättre att ersätta hela textstycken än att bara ersätta ett eller flera ord (se punkt 18.12.1 i den gemensamma praktiska handledningen för personer som deltar i utformningen av lagtexter).

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 51

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 57a – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) förfarandet i samband med ett avstående av ett europeiskt varumärke som anges i artikel 50, inklusive den period som avses i punkt 3 i samma artikel,

(a) förfarandet i samband med ett avstående av ett europeiskt varumärke som anges i artikel 50,

Motivering

Tidsfristen bör fastställas direkt i den grundläggande akten. Se även ändringsförslaget till artikel 50.3.

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 56

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 65a – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) överklagandets innehåll som avses i artikel 60 och förfarandet för att lämna in och pröva ett överklagande,

(a) överklagandets formella innehåll som avses i artikel 60 och förfarandet för att lämna in och pröva ett överklagande,

Motivering

Det behöver klargöras att enbart det formella innehållet, och inte själva sakinnehållet, kan fastställas genom delegerade akter.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 56

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 65 a – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) innehåll i och utformning av överklagandenämndens beslut som avses i artikel 64,

(b) formellt innehåll i och utformning av överklagandenämndens beslut som avses i artikel 64,

Motivering

Det behöver klargöras att enbart det formella innehållet, och inte själva sakinnehållet, kan fastställas genom delegerade akter.

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 60

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 67 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(60) I artikel 67.1 ska orden ”inom viss tid” ersättas med ”inom den tidsfrist som fastställts i enlighet med artikel 74a”.

(60) Artikel 67.1 ska ersättas med följande:

 

”1. Den som ansöker om ett EU-kollektivmärke ska inge bestämmelser för varumärkets användning inom en period av två månader efter ansökningsdagen.”

Motivering

Kommissionens föreslagna bestämmelse skulle inte kunna tillämpas och tidsfristen skulle inte kunna fastställas förrän det antagits en delegerad akt i enlighet med artikel 74a. Tidsfristen bör därför fastställas direkt i den grundläggande akten. Förslagsvis bör samma tidsfrist som i regel 43.1 i förordning (EG) nr 2868/95 behållas.

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 61a (nytt)

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 71 - punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(61a) Artikel 71.3 ska ersättas med följande:

Artikel 69 ska tillämpas på ändrade bestämmelser för bruk.

”3. Skriftliga anmärkningar enligt artikel 69 får också ges in med avseende ändrade bestämmelser för bruk.

Motivering

Ändringsförslaget klargör betydelsen av meningen ”artikel 69 ska tillämpas på ändrade bestämmelser för bruk”. Berör ändringsförslaget till artikel 74f.3.

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 62

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 74 a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 163 med angivande av den tidsperiod som avses i artikel 67.1 för inlämnande av bestämmelserna för det europeiska kollektivmärkets användning till byrån och innehållet i dessa förordningar enligt vad som anges i artikel 67.2.”

Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 163 med angivande av det formella innehållet i bestämmelserna för användningen av det europeiska kollektivmärket enligt vad som anges i artikel 67.2.”

Motivering

Tidsfristen bör fastställas direkt i den grundläggande akten. Se även ändringsförslaget till artikel 67.1.

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 63

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel74c – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Den som ansöker om ett europeiskt kvalitetsmärke ska inge bestämmelser för användningen av kvalitetsmärket inom den tidsfrist som fastställts i enlighet med artikel 74k.

1. Den som ansöker om ett europeiskt kvalitetsmärke ska inge bestämmelser för användningen av kvalitetsmärket inom en period av två månader efter ansökningsdagen.

Motivering

Kommissionens föreslagna bestämmelse skulle inte kunna tillämpas och tidsfristen skulle inte kunna fastställas förrän det antagits en delegerad akt i enlighet med artikel 74a. Tidsfristen bör därför fastställas direkt i den grundläggande akten. Samma tidsfrist som i bestämmelserna om användningen av kollektivmärken bör fastställas. Se även ändringsförslaget till artikel 74k.

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 63

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 74f - punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Artikel 74e ska tillämpas på ändringar i bestämmelserna för bruk.

3. Skriftliga anmärkningar enligt artikel 74e får också ges in med avseende på ändringar i bestämmelserna för bruk.

Motivering

Ändringsförslaget klargör betydelsen av hänvisningen till artikel 74e. Berör ändringsförslaget till artikel 71.3.

Ändringsförslag  55

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 63

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 74k

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 163 med angivande av den tidsperiod som avses i artikel 74c 1 för inlämnande av bestämmelserna för det europeiska kvalitetsmärkets användning till byrån och innehållet i dessa bestämmelser enligt vad som anges i artikel 74c 2.”

Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 163 med angivande av det formella innehållet i bestämmelserna för användningen av det europeiska kvalitetsmärket enligt vad som anges i artikel 74c.2.”

Motivering

Tidsfristen bör fastställas direkt i den grundläggande akten. Det behöver klargöras att enbart det formella innehållet i bestämmelserna, och inte själva sakinnehållet, kan fastställas närmare genom delegerade akter. Se även ändringsförslaget till artikel 74c.1.

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 68

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 79c – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Beräkningen av tidsfrister och tidsfristernas längd ska omfattas av de bestämmelser som antas i enlighet med artikel 93a f.

1. Tidsfrister ska fastställas som hela år, månader, veckor eller dagar. Beräkningen ska börja dagen efter den dag då den relevanta händelsen inträffade.

Motivering

De grundläggande bestämmelserna för beräkningen av tidsfrister bör fastställas direkt i den grundläggande akten. Genom ändringsförslaget korrigeras dessutom problemet med återkommande korshänvisningar i kommissionens förslag.

Ändringsförslag  57

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 68

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 79d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Byrån ska korrigera språkliga fel, skrivfel och uppenbara brister i byråns beslut eller tekniska fel som kan hänföras till byrån vid registrering av varumärket eller vid offentliggörande av dess registrering.”

Byrån ska korrigera språkliga fel, skrivfel och uppenbara brister i byråns beslut eller tekniska fel som kan hänföras till byrån vid registrering av varumärket eller vid offentliggörande av dess registrering. Byrån ska föra protokoll över sådana korrigeringar.

Motivering

Det är bra att byrån kan korrigera fel, men det bör alltid föras protokoll över vilka korrigeringar som gjorts så att de kan spåras.

Ändringsförslag  58

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 69 – led a

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 80 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) I punkt 1 första meningen ska frasen ”beslut som är behäftat med ett uppenbart handläggningsfel” ersättas med ”beslut som är behäftat med ett uppenbart fel”.

(a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

 

”1. Om byrån har fört in en uppgift i registret eller fattat ett beslut som är behäftat med ett uppenbart fel som byrån har gjort, ska byrån se till att den införda uppgiften tas bort eller att beslutet återkallas. Om det bara finns en part i ärendet och införandet eller beslutet gör intrång i denna parts rätt, ska borttagande eller återkallande ske även om felaktigheten inte var uppenbar för parten.”

Motivering

Detta är en teknisk ändring, inte en ändring i sak. För klarhetens skull är det bättre att ersätta hela textstycken än att bara ersätta ett eller flera ord (se punkt 18.12.1 i den gemensamma praktiska handledningen för personer som deltar i utformningen av lagtexter).

Ändringsförslag  59

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 69 – led b

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 80 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) I punkt 2 ska den andra meningen ersättas med följande:

(b) Punkt 2 ska ersättas med följande:

”Borttagande av en uppgift i registret eller återkallande av beslutet ska ske inom ett år från den dag då uppgiften infördes i registret eller beslutet fattades, sedan parterna i ärendet och de eventuella innehavare av rätten till det aktuella europeiska varumärket som är registrerade har hörts.”

2. Det borttagande eller det återkallande som avses i punkt 1 ska, självmant eller på begäran av en av parterna i ärendet, beslutas av den avdelning som förde in uppgiften eller fattade beslutet. Borttagande av en uppgift i registret eller återkallande av beslutet ska ske inom ett år från den dag då uppgiften infördes i registret eller beslutet fattades, sedan parterna i ärendet och de eventuella innehavare av rätten till det aktuella EU-varumärket som är registrerade har hörts. Byrån ska föra protokoll över sådana borttaganden eller återkallanden.

Motivering

Införandet av den första meningen är en teknisk ändring, inte en ändring i sak. För klarhetens skull är det bättre att ersätta hela textstycken än att bara ersätta en eller flera meningar (se punkt 18.12.1 i den gemensamma praktiska handledningen för personer som deltar i utformningen av lagtexter). Införd sista mening: Dessa borttaganden/återkallanden bör registreras för att kunna spåras.

Ändringsförslag  60

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 71

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 82a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När behandlingen avbryts eller återupptas ska byrån uppfylla de krav som anges i artikel 93a h.

1. Förhandlingar vid byrån ska avbrytas i följande fall:

 

(a) I händelse av dödsfall eller förlust av den rättsliga handlingsförmågan för sökanden eller innehavare av ett EU-varumärke eller för den person som bemyndigats enligt nationell lag att agera för dennes räkning. I den utsträckning som ovanstående händelser inte påverkar behörigheten för en sådan företrädare som utsetts enligt artikel 93, ska förhandlingar avbrytas endast på anmodan av en sådan företrädare.

 

(b) I händelse av att sökanden eller innehavaren av ett EU-varumärke, som ett resultat av någon aktion som vidtagits mot dennes egendom, av juridiska skäl förhindras att fortsätta förhandlingarna inför byrån.

 

(c) I händelse av dödsfall eller förlust av den rättsliga handlingsförmågan för företrädaren för en sökande eller innehavare av ett EU-varumärke eller om denne av juridiska skäl, som härrör från aktioner som vidtagits mot dennes egendom, förhindras att fortsätta förhandlingarna inför byrån.

 

(2) Då byrån, i sådana fall som avses i punkt 1 a och 1 b, har informerats om identiteten på den person som bemyndigats att fortsätta förhandlingarna inför byrån, ska byrån meddela denne person och alla berörda tredje parter att förhandlingarna ska återupptas från det datum som fastställs av byrån.

 

(3) I sådana fall som avses i punkt 1 c ska förhandlingarna återupptas när byrån har informerats om utnämnandet av en ny företrädare för sökanden eller när byrån har delgett de andra parterna meddelandet om utnämnandet av den nya företrädaren för innehavaren av EU-varumärket. Om byrån tre månader efter avbrytandet av förhandlingarna inte har informerats om utnämnandet av en ny företrädare ska byrån meddela sökanden eller innehavaren av EU-varumärket

 

(a) då artikel 92.2 är tillämplig, att ansökan om EU-varumärke kommer att betraktas som återkallad om informationen inte inlämnas inom två månader efter det att detta meddelande har delgetts, eller  

 

(b) då artikel 92.2 inte är tillämplig, att förhandlingarna kommer att återupptas med sökanden eller innehavaren av EU-varumärket från och med det datum då detta meddelande har delgetts.

 

(4) Andra tidsgränser än de tidsfrister för betalning av förnyelseavgifter som gäller för sökanden eller innehavaren av EU-varumärket på dagen för avbrytandet av förhandlingarna ska påbörjas igen från den dag då förhandlingarna återupptas.

Motivering

Bestämmelserna om avbrytande av förhandlingar bör fastställas direkt i den grundläggande akten. Förslagsvis bör bestämmelserna i regel 73 i förordning (EG) nr 2868/95 införas här. Genom ändringsförslaget korrigeras dessutom problemet med återkommande korshänvisningar i kommissionens förslag.

Ändringsförslag  61

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 73

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 85 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(73) I artikel 85.1 ska orden ”enligt villkoren i tillämpningsföreskrifterna” ersättas med ”enligt villkoren i artikel 93a i.”

(73) Artikel 85.1 ska ersättas med följande:

 

”1. Den förlorande parten i förfaranden om invändning, upphävande, ogiltighetsförklaring eller överklagande ska bära den andra partens avgifter liksom, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 119.6, sina egna nödvändiga kostnader, däribland resekostnader, uppehälle och ersättning till ombud, rådgivare eller advokat inom ramen för de belopp som är fastställda för varje kostnadskategori [...].”

Motivering

Genom strykningen av ”enligt villkoren i artikel 93a i” korrigeras problemet med återkommande korshänvisningar i kommissionens förslag.

Ändringsförslag  62

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 75

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 87 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Byrån ska föra ett register, som ska innehålla alla de uppgifter vilka enligt denna förordning eller en delegerad akt som antagits enligt denna förordning ska antecknas i registret. Byrån ska uppdatera registret.

1. Byrån ska föra ett register över EU-varumärken och hålla det uppdaterat.

Motivering

Det är självklart att registret innehåller de uppgifter som föreskrivs i förordningen. Genom ändringsförslaget korrigeras också problemet med återkommande korshänvisningar i kommissionens förslag. Se även ändringsförslaget till artikel 93a k.

Ändringsförslag  63

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 77

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 89 – punkt 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) en tidning om europeiska varumärken, vilken ska innehålla de uppgifter som antecknats i registret och andra uppgifter vars offentliggörande föreskrivs i denna förordning eller delegerade akter som antagits i enlighet med denna förordning,

(a) en tidning om europeiska varumärken, vilken ska innehålla de uppgifter som antecknats i registret och andra uppgifter,

Motivering

Det är självklart att tidningen om europeiska varumärken innehåller de uppgifter som föreskrivs i förordningen och därför inte uttryckligen behöver nämnas. Genom ändringsförslaget korrigeras också problemet med återkommande korshänvisningar i kommissionens förslag.

Ändringsförslag  64

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 78

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 92 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genom undantag från första stycket behöver inte de fysiska eller juridiska personer som avses i det stycket låta sig företrädas inför byrån i de fall som föreskrivs i artikel 93a o.”

utgår

Motivering

Detta stycke medför inget ytterligare rättsligt värde eftersom det enbart hänvisar till innehållet i delegerade akter som ska antas i framtiden. Genom ändringsförslaget korrigeras problemet med återkommande korshänvisningar i kommissionens förslag.

Ändringsförslag  65

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 78

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 92 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”4. Om de villkor som har fastställts i enlighet med artikel 93a o är uppfyllda, ska en gemensam representant utnämnas.”

utgår

Motivering

Detta stycke medför inget ytterligare rättsligt värde eftersom det enbart hänvisar till innehållet i delegerade akter som ska antas i framtiden. Genom ändringsförslaget korrigeras problemet med återkommande korshänvisningar i kommissionens förslag. Se även ändringsförslaget till artikel 93a p.

Ändringsförslag  66

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 79

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 93 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”5. I artikel 93a o ska föreskrivas under vilka förutsättningar någon får avföras från förteckningen över auktoriserade ombud.”

utgår

Motivering

Detta stycke medför inget ytterligare rättsligt värde eftersom det enbart hänvisar till innehållet i delegerade akter som ska antas i framtiden. Genom ändringsförslaget korrigeras problemet med återkommande korshänvisningar i kommissionens förslag. Se även ändringsförslaget till artikel 93a p.

Ändringsförslag  67

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 80

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 93a – led j

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j) förfaranden för fördelning och fastställande av kostnader enligt vad som avses i artikel 85.1,

(j) förfaranden för fördelning och fastställande av kostnader enligt vad som avses i artikel 85,

Motivering

Korrigering av hänvisning. Förfarandena för fördelning och fastställande av kostnader regleras också i andra punkter i artikel 85.

Ändringsförslag  68

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 80

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 93a – led k

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(k) de uppgifter som avses i artikel 87.1,

(k) de uppgifter som ska föras in i registret och som avses i artikel 87,

Motivering

Genom ändringsförslaget korrigeras problemet med återkommande korshänvisningar i kommissionens förslag. Se även ändringsförslaget till artikel 87.1.

Ändringsförslag  69

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 80

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 93 a – led l

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(l) förfarande för granskning av handlingar som föreskrivs i artikel 88, inbegripet de handlingar som är undantagna från granskning, och förfaranden för arkivering av byråns handlingar som anges i artikel 88.5,

utgår

Ändringsförslag  70

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 80

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 93a – led p

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(p) Undantag från skyldigheten att låta sig företrädas inför byrån enligt artikel 92.2, de villkor på vilka en gemensam representant ska utses enligt artikel 92.4, de villkor på vilka de arbetstagare som avses i artikel 92.3 och auktoriserade ombud som avses i artikel 93.1 ska inge en skriftlig fullmakt för att kunna genomföra representation, innehållet i fullmakten och under vilka förutsättningar någon får tas bort från förteckningen över auktoriserade ombud enligt vad som avses i artikel 93.5.”

(p) Undantag från skyldigheten att låta sig företrädas inför byrån enligt artikel 92.2, de villkor på vilka en gemensam representant ska utses, de villkor på vilka de arbetstagare som avses i artikel 92.3 och auktoriserade ombud som avses i artikel 93.1 ska inge en skriftlig fullmakt för att kunna genomföra representation, innehållet i fullmakten och under vilka förutsättningar någon får tas bort från förteckningen över auktoriserade ombud.”

Motivering

Genom ändringsförslaget korrigeras problemet med återkommande korshänvisningar i kommissionens förslag. Se även ändringsförslagen till artikel 92.4 och 92.5.

Ändringsförslag  71

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 82 – led b

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 94 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) I punkt 1 ska ”förordning (EG) nr 44/2001” ersättas med ”unionens bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område”.

(b) Punkt 1 ska ersättas med följande:

 

”1. Om inte annat anges i denna förordning ska unionens bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område tillämpas i mål om EU-varumärken och på ansökningar om EU-varumärken samt i mål i samband med litispendens och konnexitet i fråga om EU-varumärken och nationella varumärken.”

Motivering

Detta är en teknisk ändring, inte en ändring i sak. För klarhetens skull är det bättre att ersätta hela textstycken än att bara ersätta ett eller flera ord (se punkt 18.12.1 i den gemensamma praktiska handledningen för personer som deltar i utformningen av lagtexter).

Ändringsförslag  72

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 88

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 113 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(88) I artikel 113.3 ska meningen ”liksom de formella villkoren i tillämpningsföreskrifterna” ersättas med ”liksom de formella villkor som anges i artikel 114a”.

(88) Artikel 113.3 ska ersättas med följande:

 

”3. Byrån ska kontrollera om den begärda omvandlingen uppfyller villkoren i denna förordning, särskilt artikel 112.1, 112.2, 112.4, 112.5 och 112.6 samt punkt 1 i den här artikeln, liksom de formella villkor som anges i artikel 114a. Om dessa villkor är uppfyllda ska byrån överlämna begäran om omvandling till myndigheterna för industriell äganderätt i de medlemsstater som anges däri.”

Motivering

Detta är en teknisk ändring, inte en ändring i sak. För klarhetens skull är det bättre att ersätta hela textstycken än att bara ersätta ett eller flera ord (se punkt 18.12.1 i den gemensamma praktiska handledningen för personer som deltar i utformningen av lagtexter).

Ändringsförslag  73

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 89

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 114 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(89) I artikel 114.2 ska orden ”tillämpningsföreskrifterna” ersättas med ”delegerade akter som antagits i enlighet med denna förordning”.

(89) Artikel 114.2 ska ersättas med följande:

 

”2. En ansökan om EU-varumärke eller ett EU-varumärke som överlämnats i enlighet med artikel 113 får inte underkastas sådana formella krav i nationell lagstiftning som avviker från eller går utöver dem som föreskrivs i denna förordning eller i delegerade akter som antagits i enlighet med denna förordning.”

Motivering

Detta är en teknisk ändring, inte en ändring i sak. För klarhetens skull är det bättre att ersätta hela textstycken än att bara ersätta ett eller flera ord (se punkt 18.12.1 i den gemensamma praktiska handledningen för personer som deltar i utformningen av lagtexter).

Ändringsförslag  74

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 92

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 117

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(92) I artikel 117 ska orden ”för byrån” ersättas med ”för byrån och dess anställda”.

(92) Artikel 117 ska ersättas med följande:

 

”Protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier ska gälla för byrån och dess anställda.”

Motivering

Detta är en teknisk ändring, inte en ändring i sak. För klarhetens skull är det bättre att ersätta hela textstycken än att bara ersätta ett eller flera ord (se punkt 18.12.1 i den gemensamma praktiska handledningen för personer som deltar i utformningen av lagtexter).

Ändringsförslag  75

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 94

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 120 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(94) I artikel 120.1 ska orden ”tillämpningsföreskrifterna” ersättas med ”en delegerad akt som antagits enligt denna förordning.”

(94) Artikel 120.1 ska ersättas med följande:

 

”1. En ansökan om registrering av ett EU-varumärke, som beskrivs i artikel 26.1, och alla övriga uppgifter som ska offentliggöras i enlighet med denna förordning eller en delegerad akt som antagits enligt denna förordning ska offentliggöras på alla Europeiska unionens officiella språk.”

Motivering

Detta är en teknisk ändring, inte en ändring i sak. För klarhetens skull är det bättre att ersätta hela textstycken än att bara ersätta ett eller flera ord (se punkt 18.12.1 i den gemensamma praktiska handledningen för personer som deltar i utformningen av lagtexter).

Ändringsförslag  76

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 98

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 123b – punkt 1 – led da (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da) De uppgifter som den har ålagts genom direktiv 2012/28/EU*.

 

* Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28/EU av den 25 oktober 2012 om viss tillåten användning av anonyma verk (EUT L 299, 27.10.2012, s. 5).

Ändringsförslag  77

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 98

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 123b – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Byrån får lämna frivilliga förmedlingstjänster för att hjälpa parterna att nå en uppgörelse i godo.

3. Byrån får lämna frivilliga förmedlingstjänster och skiljeförfarandetjänster för att hjälpa parterna att nå en uppgörelse i godo.

Ändringsförslag  78

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 98

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 123c – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Detta samarbete ska särskilt omfatta följande områden:

Detta samarbete ska särskilt omfatta bland annat följande områden:

Motivering

Denna lista bör inte vara uttömmande eftersom det skulle kunna begränsa möjligheterna att inleda nyttiga framtida projekt på ett flexibelt sätt.

Ändringsförslag  79

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 98

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 123c – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Byrån ska definiera, utarbeta och samordna gemensamma projekt av unionsintresse med beaktande av de områden som avses i punkt 1. Projektdefinitionen ska innehålla de särskilda skyldigheter och ansvarsområden som gäller för varje medlemsstats deltagande myndigheter för industriell äganderätt och Benelux byrå för industriell äganderätt.

2. Byrån ska definiera, utarbeta och samordna gemensamma projekt av intresse för unionen och medlemsstaterna med beaktande av de områden som avses i punkt 1. Projektdefinitionen ska beskriva de särskilda skyldigheter och ansvarsområden som gäller för varje medlemsstats deltagande myndigheter för industriell äganderätt och Benelux byrå för industriell äganderätt. Byrån ska under de gemensamma projektens alla faser samråda med företrädare för användarna.

Ändringsförslag  80

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 98

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 123c – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om resultatet av dessa projekt däremot leder till att det utvecklas instrument som en medlemsstat, genom ett motiverat beslut, anser är likvärdiga med instrument som redan finns i medlemsstaten i fråga, medför deltagandet i samarbetsprojektet inte någon skyldighet att tillämpa resultatet i den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag  81

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 98

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 123c – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Byrån ska ge ekonomiskt stöd till de gemensamma projekt av unionsintresse som avses i punkt 2 i den mån det, enligt punkt 3, är nödvändigt för att säkra ett effektivt deltagande i projekten vad gäller medlemsstaternas myndigheter för industriell äganderätt och Benelux byrå för industriell äganderätt. Det ekonomiska stödet kan ges i form av bidrag. Det totala finansieringsbeloppet får inte överskrida 10 % av byråns årsinkomst. Stödmottagarna ska vara medlemsstaternas centrala myndigheter för industriellt rättsskydd och Benelux byrå för industriell äganderätt. Bidrag kan beviljas utan någon inbjudan att lämna förslag i enlighet med de finansiella bestämmelser som gäller för byrån och enligt de principer för beviljande av bidrag som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget*** och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget****.

4. Byrån ska ge ekonomiskt stöd till de gemensamma projekt av intresse för unionen och medlemsstaterna som avses i punkt 2 i den mån det, enligt punkt 3, är nödvändigt för att säkra ett effektivt deltagande i projekten vad gäller medlemsstaternas myndigheter för industriell äganderätt och Benelux byrå för industriell äganderätt. Det ekonomiska stödet kan ges i form av bidrag. Det totala finansieringsbeloppet får inte överskrida 20 % av byråns årsinkomst och ska täcka minimibeloppet för varje medlemsstat för ändamål som har ett nära samband med deltagandet i de gemensamma projekten. Stödmottagarna ska vara medlemsstaternas centrala myndigheter för industriellt rättsskydd och Benelux byrå för industriell äganderätt. Bidrag kan beviljas utan någon inbjudan att lämna förslag i enlighet med de finansiella bestämmelser som gäller för byrån och enligt de principer för beviljande av bidrag som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012*** och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012****.

_______

_______

(***) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(***) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(****) EUT L 362, 31.12.2012, s. 1.”

(****) EUT L 362, 31.12.2012, s. 1.”

Ändringsförslag  82

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 99

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 124 – punkt 1 – led ia (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ia) Styrelsen ska fastställa och utarbeta gemensamma projekt av intresse för unionen och medlemsstaterna i enlighet med artikel 123c.

Ändringsförslag  83

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 99

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 124 – punkt 1 – led f

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f) I enlighet med punkt 2 ska byrån, med avseende på byråns personal, utöva de befogenheter som den tilldelas i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän av tillsättningsmyndigheten och i anställningsvillkoren för övriga anställda som den tilldelas av den myndighet som är behörig att sluta anställningsavtal (tillsättningsmyndighetens befogenheter).

utgår

Ändringsförslag  84

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 99

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 124 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Styrelsen ska, i enlighet med artikel 110 i tjänsteföreskrifterna och artikel 142 i anställningsvillkoren för övriga anställda, anta ett beslut grundat på artikel 2.1 i tjänsteföreskrifterna och artikel 6 i anställningsvillkoren för övriga anställda om att till den verkställande direktören delegera relevant behörighet att sluta anställningsavtal och fastställa på vilka villkor denna delegering av befogenheter kan dras in.

utgår

Den verkställande direktören ska ha rätt att vidaredelegera dessa befogenheter.

 

Vid mycket särskilda omständigheter får styrelsen genom beslut tillfälligt dra in den verkställande direktörens behörighet att sluta anställningsavtal och sådan behörighet som denne sedan delegerar vidare, och utöva den själv eller delegera den till en av sina ledamöter eller till någon annan anställd än den verkställande direktören.

 

Ändringsförslag  85

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 99

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 125 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Styrelsen ska bestå av en företrädare för varje medlemsstat och två företrädare för kommissionen samt suppleanter för dessa.

1. Styrelsen ska bestå av en företrädare för varje medlemsstat, två företrädare för kommissionen och en företrädare för Europaparlamentet samt deras respektive suppleanter.

Motivering

I punkt 10 i den gemensamma strategin rörande decentraliserade organ står det att styrelsen bör vara sammansatt av, i förekommande fall, en medlem som utsetts av Europaparlamentet utan att det inverkar på relevanta arrangemang för befintliga organ. Det ter sig därför naturligt att inkludera minst en medlem som utsetts av Europaparlamentet i styrelsen.

Ändringsförslag  86

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 99

Förordning (EG) nr 207/2009

Avdelning XII – avsnitt 2a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

AVSNITT 2a

utgår

Verkställande styrelse

 

Artikel 127a

 

Inrättande

 

Styrelsen får inrätta en verkställande styrelse.

 

Artikel 127b

 

Funktioner och organisation

 

1. Den verkställande styrelsen ska bistå styrelsen.

 

2. Den verkställande styrelsen ska ha följande funktioner:

 

(a) Att förbereda beslut som ska antas av styrelsen.

 

(b) Att, tillsammans med styrelsen, säkerställa lämplig uppföljning av de iakttagelser och rekommendationer som härrör från interna eller externa revisionsrapporter och utvärderingar samt från utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf).

 

(c) Utan att det påverkar de funktioner som tillfaller den verkställande direktören enligt artikel 128, ge den verkställande direktören stöd och rådgivning vid genomförandet av styrelsens beslut, i syfte att förstärka tillsynen över den administrativa förvaltningen.

 

3. Vid behov kan den verkställande styrelsen, i brådskande fall, fatta vissa interimistiska beslut på styrelsens vägnar, särskilt i administrativa frågor, inklusive vid tillfälligt upphävande av tillsättningsmyndighetens delegering av befogenheter.

 

4. Den verkställande styrelsen ska bestå av styrelsens ordförande, en företrädare för kommissionen i styrelsen och tre andra ledamöter som utses av styrelsen bland dess ledamöter. Styrelsens ordförande ska också vara ordförande i den verkställande styrelsen. Den verkställande direktören ska delta i den verkställande styrelsens sammanträden, men ska inte ha rätt att rösta.

 

5. Mandatperioden för ledamöterna i den verkställande styrelsen ska vara fyra år. Mandatperioden för ledamöterna i den verkställande styrelsen ska löpa ut när uppdraget som styrelseledamot upphör.

 

6. Styrelsen ska hålla minst ett ordinarie möte var tredje månad. Dessutom ska den sammanträda på initiativ av ordföranden eller på begäran av dess ledamöter.

 

7. Den verkställande styrelsen ska följa de förfaranderegler som fastställts av styrelsen.

 

Motivering

I punkt 10 i den gemensamma strategin står det att en styrelsestruktur med två nivåer bör inrättas ”om detta skulle kunna leda till bättre effektivitet”. Det verkar inte finnas några övertygande bevis på att en sådan verkställande styrelse skulle innebära större effektivitet för byrån, utan snarare skulle det kunna medföra mer byråkrati och leda till mindre insyn för personer som inte är medlemmar i den verkställande styrelsen och användarna.

Ändringsförslag  87

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 99

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 127 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Styrelsen ska hålla ordinarie sammanträde en gång per år. I övrigt ska den sammanträda på initiativ av ordföranden eller på begäran av kommissionen eller en tredjedel av medlemsstaterna.

3. Styrelsen ska hålla ordinarie sammanträde två gånger per år. I övrigt ska den sammanträda på initiativ av ordföranden eller på begäran av kommissionen, Europaparlamentet eller en tredjedel av medlemsstaterna.

Motivering

Det vore lämpligt att alla tre institutioner har rätt att sammankalla styrelsen. Styrelsen bör vidare fortsätta att sammanträda två gånger per år enligt den motsvarande administrativa styrelsens nuvarande praxis. Denna ändring föreslås också för att den verkställande styrelsen föreslås utgå.

Ändringsförslag  88

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 99

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 127 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Styrelsen ska fatta beslut med absolut majoritet bland sina ledamöter. En majoritet av två tredjedelar av dess ledamöter krävs för beslut som styrelsen har att fatta enligt artikel 124.1 a och b, samt artiklarna 126.1, 129.2 och 129.4. I båda fallen har varje ledamot en röst.

5. Styrelsen ska fatta beslut med absolut majoritet bland sina ledamöter. En majoritet av två tredjedelar av dess ledamöter krävs för beslut som styrelsen har att fatta enligt artikel 124.1 a och b, samt artiklarna 126.1, 129.2 och 129.3. I båda fallen har varje ledamot en röst.

Motivering

Konsekvens av ändringsförslaget till artikel 129.3 och 129.4.

Ändringsförslag  89

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 99

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 128 – punkt 4 – led m

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(m) Gentemot de anställda utöva de befogenheter som har anförtrotts honom av styrelsen i enlighet med artikel 124.1 f.

utgår

Ändringsförslag  90

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 99

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 128 – punkt 4 – led ma (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ma) Ha möjlighet att förelägga kommissionen förslag till ändringar av denna förordning, de delegerade akter som antagits i enlighet med denna förordning och eventuella andra bestämmelser som gäller EU-varumärken efter samråd med styrelsen samt, när det gäller avgifts- och budgetbestämmelserna i denna förordning, budgetkommittén.

Motivering

Tillägget motsvarar i stort den nuvarande artikel 124.2 b i varumärkesförordningen. Bestämmelsen skulle naturligtvis inte hindra tillämpningen av Europeiska kommissionens initiativrätt och skulle bara vara ett förslag som kommissionen kan välja att reagera på eller inte reagera på. Det skulle emellertid ändå vara lämpligt att på detta formella sätt ge byrån möjlighet uttrycka en åsikt om hur man kan få det europeiska varumärkets ekosystem att fungera bättre.

Ändringsförslag  91

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 99

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 128 – punkt 4 – led la (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(la) Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 125 och 136, med avseende på byråns personal, utöva de befogenheter som enligt tjänsteföreskrifterna tilldelas tillsättningsmyndigheten och enligt anställningsvillkoren för övriga anställda tilldelas den myndighet som är behörig att sluta anställningsavtal (tillsättningsmyndighetens befogenheter).

Ändringsförslag  92

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 99

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 129

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Den verkställande direktören ska vara tillfälligt anställd vid byrån i enlighet med artikel 2a i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

1. Den verkställande direktören ska vara tillfälligt anställd vid byrån i enlighet med artikel 2a i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

2. Den verkställande direktören ska utses av styrelsen från en förteckning över sökanden som föreslås av kommissionen på grundval av ett öppet och transparent urvalsförfarande. Innan direktören utses kan den sökande som styrelsen valt ut bli ombedd att avlägga en försäkran inför behöriga utskott i Europaparlamentet och besvara frågor från utskottsledamöter. I det avtal som sluts med den verkställande direktören ska byrån företrädas av styrelsens ordförande.

2. Den verkställande direktören ska utses av styrelsen från en förteckning över minst tre sökande som föreslås av styrelsens förberedande urvalskommitté bestående av företrädare för medlemsstaterna, kommissionen och Europaparlamentet på grundval av ett öppet och transparent urvalsförfarande och offentliggörande av en inbjudan att anmäla intresse i Europeiska unionens officiella tidning och på andra platser. Innan direktören utses kan den sökande som styrelsen valt ut bli ombedd att avlägga en försäkran inför behöriga utskott i Europaparlamentet och besvara frågor från utskottsledamöter. I det avtal som sluts med den verkställande direktören ska byrån företrädas av styrelsens ordförande.

Den verkställande direktören kan bara avsättas från sin post efter styrelsebeslut på förslag av kommissionen.

Den verkställande direktören kan avsättas från sin post endast efter styrelsebeslut på förslag av kommissionen, efter det att en utvärderingsrapport har utarbetats av kommissionen på begäran av styrelsen eller Europaparlamentet.

3. Den verkställande direktörens mandatperiod ska vara fem år. Vid periodens utgång ska kommissionen göra en utvärdering. I utvärderingen ska kommissionen särskilt bedöma den verkställande direktörens arbetsinsats och byråns framtida uppgifter och utmaningar.

3. Den verkställande direktörens mandatperiod ska vara fem år. Vid periodens utgång ska styrelsen göra en utvärdering i vilken den ska bedöma den verkställande direktörens arbetsinsats och byråns framtida uppgifter och utmaningar. Styrelsen får en gång förlänga den verkställande direktörens mandatperiod med högst fem år. Styrelsen ska, när den fattar sina beslut om förlängning av den verkställande direktörens mandatperiod, beakta kommissionens utvärderingsrapport om den verkställande direktörens arbetsinsats och byråns framtida uppgifter och utmaningar.

4. Styrelsen får på förslag av kommissionen, med beaktande av den utvärderingsrapport som avses i punkt 3, förlänga den verkställande direktörens mandatperiod en gång med högst fem år.

 

5. En verkställande direktör vars mandat har förlängts får inte delta i ett annat urvalsförfarande för samma befattning vid slutet på den sammantagna mandatperioden.

5. En verkställande direktör vars mandat har förlängts får inte delta i ett annat urvalsförfarande för samma befattning vid slutet på den sammantagna mandatperioden.

6. Den vice verkställande direktören eller de vice verkställande direktörerna ska utnämnas eller avsättas från byrån enligt punkt 2, efter samråd med den verkställande direktören och, i förekommande fall, den valde verkställande direktören. Den verkställande direktörens mandatperiod ska vara fem år. Den kan förlängas en gång för högst fem år av styrelsen på förslag från kommissionen enligt punkt 4 efter samråd med den verkställande direktören.”

6. Den vice verkställande direktören eller de vice verkställande direktörerna ska utnämnas eller avsättas från byrån enligt punkt 2, efter samråd med den verkställande direktören och, i förekommande fall, den valde verkställande direktören. Den verkställande direktörens mandatperiod ska vara fem år. Den kan förlängas en gång med högst fem år av styrelsen enligt punkt 3 efter samråd med den verkställande direktören.”

Ändringsförslag  93

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 106

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 136a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 136a

 

Centrum för förmedling och skiljeförfaranden

 

1. Byrån får inrätta ett centrum för förmedling och skiljeförfaranden som är oberoende av de beslutsorgan som anges i artikel 130. Centrumet ska vara förlagt till byråns lokaler.

 

2. Varje fysisk eller juridisk person får utnyttja centrumets tjänster på frivillig bas med målet att i samförstånd lösa tvister som omfattas av denna förordning och av direktiv […]

 

3. Byrån får även inleda ett skiljeförfarande på eget initiativ för att ge parterna möjlighet att uppnå en gemensam överenskommelse.

 

4. Centrumet ska ledas av en direktör som ansvarar för dess verksamhet.

 

5. Direktören ska utses av styrelsen.

 

6. Centrumet ska fastställa en ordning för förmedling och skiljeförfaranden och utarbeta regler för centrumets arbete. Ordningen för förmedling och skiljeförfaranden samt reglerna för centrumets arbete ska godkännas av styrelsen.

 

7. Centrumet ska upprätta en förteckning över medlare och skiljemän som bistår parterna vid tvistlösning. Dessa ska vara oberoende och ha relevant kompetens och erfarenhet. Förteckningen ska godkännas av styrelsen.

 

8. Granskare och medlemmar av institutets avdelning och överklagandenämnden får inte delta i förmedling eller skiljeförfaranden i ett fall där de

 

(a) tidigare har medverkat i förmedlings- eller skiljeförfarandet,

 

(b) har ett personligt intresse, eller

 

(c) tidigare har företrätt någon av parterna.

 

9. En person som har kallats för att yttra sig som medlem av en förmedlings- eller skiljepanel får inte vara inbegripen i invändning, annullering eller besvär i det förfarande som gav upphov till förmedlings- eller skiljeförfarandet.

Ändringsförslag  94

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 108

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 139 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Byrån ska två gånger om året utarbeta en rapport till kommissionen om dess ekonomiska situation. På grundval av denna rapport ska kommissionen se över byråns ekonomiska situation.”

4. Byrån ska två gånger om året utarbeta en rapport till Europaparlamentet, rådet och kommissionen om dess ekonomiska situation. På grundval av den rapporten ska kommissionen se över byråns ekonomiska situation.”

Motivering

Det är lämpligt att tydligt ange att rapporten även ska skickas till Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag  95

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 108

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 139 – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Byrån ska hålla en ekonomisk reserv som täcker ett år av byråns driftskostnader för att säkerställa en kontinuerlig verksamhet.

Motivering

Recital 43 of the Commission’s proposal foresees that, ‘in the interest of sound financial management, the accumulation of significant budgetary surpluses should be avoided’ and ‘this should be without prejudice to the Agency maintaining a financial reserve covering one year of its operational expenditure to ensure the continuity of its operations and the execution of its tasks’. The following paragraph clarifies that such a fund shall be maintained. As a matter of fact, sound financial management requires not only that an excessive accumulation of surplus takes place, but also that a prudential reserve fund is created in order to cope with unexpected drops in income or unforeseeable expenditures, which could hamper the continuity of the Agency's operations.

Ändringsförslag  96

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 110

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 144 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Beloppen av de avgifter som avses i punkt 1 ska fastställas på en sådan nivå att inkomsterna från dessa i princip är tillräckliga för att balansera byråns budget, samtidigt som man undviker ansamling av stora överskott. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 139.4 ska kommissionen se över avgiftsnivån, om ett betydande överskott blitt återkommande. Om denna översyn inte leder till en minskning eller ändring av avgiftsnivåerna som får till verkan att förhindra ytterligare ansamling av betydande överskott ska det överskott som ansamlats efter översynen överföras till EU-budgeten.

2. Beloppen av de avgifter som avses i punkt 1 ska fastställas på de nivåer som anges i bilaga -1 så att inkomsterna från dessa i princip är tillräckliga för att balansera byråns budget, samtidigt som man undviker ansamling av stora överskott.

Motivering

Avgiftssystemet utgör en viktig del av EU:s varumärkessystem och bör därför regleras direkt i förordningen i stället för genom delegerade akter. Detta innebär att kommissionen inte skulle kunna granska och ändra avgiftsnivåerna på egen hand. Det bör också noteras att inga pengar skulle gå tillbaka från byrån till vare sig EU-budgeten eller medlemsstaternas allmänna budgetar, eller deras nationella byråer, med undantag för bidrag som rör samarbets- och konvergensprojekten.

Ändringsförslag  97

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 111

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 144a – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) uppgifter om organisationen av överklagandenämnderna, inbegripet inrättande av myndigheten för överklagandenämnderna och dess roll enligt vad som avses i artikel 135.3 a, sammansättningen av nämnden i utökad sammansättning och reglerna för att hänskjuta ärenden till den enligt artikel 135.4 och de förutsättningar under vilka beslut ska fattas av en enskild ledamot i enlighet med artiklarna 135.2 och 135.5,

utgår

Ändringsförslag  98

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 111

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 144a – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) Systemet för de avgifter som ska betalas till byrån i enlighet med artikel 144, inklusive avgiftsbeloppet, betalningssättet, valutor, förfallodagen för avgifterna, den dag som ska anses vara betalningsdagen och följderna av underlåtenhet att betala eller försenad betalning, samt under- och överutbetalning, de tjänster som kan vara avgiftsfria och de kriterier enligt vilka den verkställande direktören kan utöva de befogenheter som anges i artiklarna 144.3 och 144.4.”

utgår

Ändringsförslag  99

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 112

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 145

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(112) I artikel 145 ska orden ”dess tillämpningsföreskrifter” ersättas med ”de delegerade akter som antagits i enlighet med denna förordning”.

(112) Artikel 145 ska ersättas med följande:

 

Artikel 145

 

Tillämpning av bestämmelser

 

Denna förordning och de delegerade akter som antagits i enlighet med denna förordning ska, om inte annat föreskrivs i denna avdelning, tillämpas på ansökningar om internationella registreringar enligt protokollet till Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken, antaget i Madrid den 27 juni 1989 (nedan kallade internationella ansökningar respektive Madridprotokollet) som grundas på en ansökan om EU-varumärke eller på ett EU-varumärke, och på registreringar av varumärken i det internationella register som förs av den internationella byrån vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (nedan kallade internationella registreringar respektive den internationella byrån) vilka designerar Europeiska unionen.”

Motivering

Detta är en teknisk ändring, inte en ändring i sak. För klarhetens skull är det bättre att ersätta hela textstycken än att bara ersätta ett eller flera ord (se punkt 18.12.1 i den gemensamma praktiska handledningen för personer som deltar i utformningen av lagtexter).

Ändringsförslag  100

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 113

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 147 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Den internationella ansökan ska uppfylla de formella villkor som har fastställts i artikel 161a a.

utgår

Motivering

Detta stycke medför inget ytterligare rättsligt värde eftersom det enbart hänvisar till innehållet i delegerade akter som ska antas i framtiden. Genom ändringsförslaget korrigeras problemet med återkommande korshänvisningar i kommissionens förslag. Se även ändringsförslaget till artikel 161a a.

Ändringsförslag  101

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 114

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 148a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Inom fem år från dagen för den internationella registreringen ska byrån till den internationella byrån delge de uppgifter och beslut som påverkar giltigheten av den europeiska varumärkesansökan eller europeiska varumärkesregistrering på vilket den internationella registreringen grundas.”

Under en period på fem år från dagen för den internationella registreringen ska byrån till den internationella byrån delge eventuella uppgifter och beslut som påverkar giltigheten av den EU-varumärkesansökan eller EU-varumärkesregistrering på vilket den internationella registreringen grundas.”

Motivering

Ändringsförslaget klargör att perioden på fem år inte är en tidsbegränsning, utan den period då eventuella relevanta uppgifter och beslut ska delges.

Ändringsförslag  102

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 115

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 149 – andra meningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Begäran ska uppfylla de formella villkor som har fastställts i enlighet med artikel 161a c.”

utgår

Motivering

Detta stycke medför inget ytterligare rättsligt värde eftersom det enbart hänvisar till innehållet i delegerade akter som ska antas i framtiden. Genom ändringsförslaget korrigeras problemet med återkommande korshänvisningar i kommissionens förslag. Se även ändringsförslaget till artikel 161a c.

Ändringsförslag  103

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 117

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 154a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om en internationell registrering som grundas på en ursprunglig ansökan eller registrering av en kollektivmärkning, kvalitetsmärkning eller garantimärkning ska byrån uppfylla de förfaranden som föreskrivs i artikel 161a f.

Om en internationell registrering grundas på en ursprunglig ansökan eller registrering av en kollektivmärkning, kvalitetsmärkning eller garantimärkning ska den internationella registrering som designerar Europeiska unionen behandlas som ett EU-kollektivmärke. Innehavaren av den internationella registreringen ska ge in de bestämmelser för användningen av varumärket som anges i artikel 67 direkt till byrån inom två månader från den dag då den internationella byrån anmäler den internationella registreringen till byrån.

Motivering

Förfarandena för sådana internationella registreringar bör inte enbart fastställas i delegerade akter, utan vissa grundläggande bestämmelser bör fastställas direkt i den grundläggande akten. Förslagsvis bör vissa bestämmelser i regel 121 i förordning (EG) nr 2868/95 införas här. Genom ändringsförslaget korrigeras dessutom problemet med återkommande korshänvisningar i kommissionens förslag.

Ändringsförslag  104

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 119 – led a

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 156 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) I punkt 2 ska orden ”sex månader” ersättas med ”en månad”.

(a) Punkt 2 ska ersättas med följande:

 

”2. En anmälan om invändning ska registreras inom tre månader efter den enmånadsperiod som följer på dagen för offentliggörandet enligt artikel 152.1. Invändningen ska inte anses som vederbörligen framställd förrän invändningsavgiften har betalats.”

Motivering

Detta är en teknisk ändring, inte en ändring i sak. För klarhetens skull är det bättre att ersätta hela textstycken än att bara ersätta ett eller flera ord (se punkt 18.12.1 i den gemensamma praktiska handledningen för personer som deltar i utformningen av lagtexter).

Ändringsförslag  105

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 120

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 158c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Byrån ska överlämna begäran om registrering av en förändring i innehav, licens eller innehavarens förfoganderätt, en ändring eller ett upphävande av en licens eller återkallelse av inskränkning i innehavarens förfoganderätt som har getts in till den internationella byrån i de fall som anges i artikel 161a h.

Byrån ska överlämna begäran om registrering av en förändring i innehav, licens eller innehavarens förfoganderätt, en ändring eller ett upphävande av en licens eller återkallelse av inskränkning i innehavarens förfoganderätt som har getts in till den internationella byrån.”

Motivering

Artikel 161a h anger inte några fall utan villkoren för överlämnandet av begäran.

Ändringsförslag  106

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 121 – led b

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 159 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) I punkt 2 ska orden ”eller Madridöverenskommelsen” utgå.

(b) Punkt 2 ska ersättas med följande:

 

2. Den ansökan om nationellt varumärke eller den designering av en medlemsstat som är part i Madridprotokollet [...] som följer av omvandlingen av designeringen av Europeiska unionen genom internationell registrering ska i den berörda medlemsstaten ha verkan från dagen för den internationella registreringen enligt artikel 3.4 i Madridprotokollet eller dagen för utsträckning till Europeiska unionen enligt artikel 3ter.2 i Madridprotokollet om denna ägde rum efter den internationella registreringen, eller denna registrerings prioritetsdag och, i förekommande fall, företrädet för ett varumärke i denna stat enligt artikel 153.”

Motivering

Detta är en teknisk ändring, inte en ändring i sak. För klarhetens skull är det bättre att ersätta hela textstycken än att bara ersätta ett eller flera ord (se punkt 18.12.1 i den gemensamma praktiska handledningen för personer som deltar i utformningen av lagtexter).

Ändringsförslag  107

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 122

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 161a – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) de formella kraven för en internationell ansökan som avses i artikel 147.5, förfarandet för granskning av den internationella ansökan enligt artikel 147.6 och formerna för överlämnandet av den internationella ansökan till den internationella byrån enligt artikel 147.4,

(a) de formella kraven för en internationell ansökan, förfarandet för granskning av den internationella ansökan enligt artikel 147.6 och formerna för överlämnandet av den internationella ansökan till den internationella byrån enligt artikel 147.4,

Motivering

Genom ändringsförslaget korrigeras problemet med återkommande korshänvisningar i kommissionens förslag. Se även ändringsförslaget till artikel 147.5.

Ändringsförslag  108

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 122

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 161a – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) de formella kraven för en begäran om territoriell utsträckning som avses i artikel 149.2, förfarandet för undersökning av villkoren och formerna för vidarebefordran av begäran om territoriell utsträckning till den internationella byrån,

(c) de formella kraven för en begäran om territoriell utsträckning, förfarandet för undersökning av villkoren och formerna för vidarebefordran av begäran om territoriell utsträckning till den internationella byrån,

Motivering

Genom ändringsförslaget korrigeras problemet med återkommande korshänvisningar i kommissionens förslag. Se även ändringsförslaget till artikel 149 andra meningen.

Ändringsförslag  109

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 122

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 161a – led k

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(k) villkoren för yttranden eller skrivelser mellan byrån och den internationella byrån, däribland de yttranden eller skrivelser som ska göras enligt artiklarna 147.4, 148a, 153.2 och 158c.”

(k) villkoren för yttranden eller skrivelser mellan byrån och den internationella byrån, däribland de yttranden eller skrivelser som ska göras enligt artiklarna 148a, 153.2 och 158c.”

Motivering

Det är inga ”yttranden eller skrivelser som ska göras” enligt artikel 147.4.

Ändringsförslag  110

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 125

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 163 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 24a, 35a, 45a, 49a, 57a, 65a, 74a, 74k, 93a, 114a, 144a och 161a ska bara träda i kraft om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

5. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 24a, 35a, 45a, 49a, 57a, 65a, 74a, 74k, 93a, 114a, 144a och 161a ska bara träda i kraft om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av fyra månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

Ändringsförslag  111

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 127a (nytt)

Förordning (EG) nr 207/2009

Bilaga -I (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(127a) Följande bilaga ska införas:

 

”Bilaga -I

 

Avgiftsbelopp

 

De avgifter som ska betalas till byrån enligt denna förordning och förordning (EG) nr 2868/95 ska vara följande:

 

1. Grundavgift för inlämnande av ansökan om ett enskilt varumärke (artikel 26.2, regel 4 a).

EUR 925

 

1a. Granskningsavgift för en ansökan om ett EU-varumärke (artikel 38.2, regel 4 c).

12 EUR multiplicerat med antalet centrala organ för industriell äganderätt som avses i artikel 38.2. Det beloppet och senare ändringar ska offentliggöras av byrån i byråns officiella tidning.

 

1b. Grundavgift för elektroniskt inlämnande av ansökan om ett enskilt varumärke (artikel 26.2, regel 4 a).

EUR 775

 

1c. Grundavgift för elektroniskt inlämnande av ansökan om ett enskilt varumärke med hjälp av onlinedatabasen för klassificering (artikel 26.2, regel 4 a).

EUR 725

 

2. Avgift för en andra klass varor och tjänster för ett enskilt varumärke (artikel 26.2, regel 4 b).

EUR 50

 

2a. Avgift för en tredje klass varor och tjänster för ett enskilt varumärke (artikel 26.2, regel 4 b).

EUR 75

 

2b. Avgift per klass för varje varu- och tjänsteklass utöver tre klasser för ett enskilt varumärke (artikel 26.2, regel 4 b).

EUR 150

 

3. Grundavgift för ansökan om ett kollektivmärke (artiklarna 26.2 och 66.3, reglerna 4 a och 42).

EUR 1 000

 

3a. Grundavgift för elektroniskt inlämnande av ansökan om ett kollektivmärke med hjälp av onlinedatabasen för klassificering (artiklarna 26.2 och 66.3, reglerna 4 a och 42).

EUR 950

 

4. Avgift för en andra klass varor och tjänster för ett kollektivmärke (artiklarna 26.2 och 66.3, reglerna 4 b och 42).

EUR 50

 

4a. Avgift för en tredje klass varor och tjänster för ett kollektivmärke (artiklarna 26.2 och 66.3, reglerna 4 b och 42).

EUR 75

 

4b. Avgift per klass för varje varu- och tjänsteklass utöver tre klasser för ett kollektivmärke (artiklarna 26.2 och 66.3, reglerna 4 b och 42).

EUR 150

 

5. Invändningsavgift (artikel 41.3 och regel 17.1).

EUR 350

 

7. Grundavgift för registrering av ett enskilt varumärke (artikel 45).

EUR 0

 

8. Avgift per klass för varje varu- och tjänsteklass utöver tre klasser för ett enskilt varumärke (artikel 45).

EUR 0

 

9. Grundavgift för registrering av ett kollektivmärke (artiklarna 45 och 66.3).

EUR 0

 

10. Avgift per klass för varje varu- och tjänsteklass utöver tre klasser för ett kollektivmärke (artiklarna 45 och 64.3).

EUR 0

 

11. Tilläggsavgift för försenad betalning av registreringsavgift (artikel 162.2 a).

EUR 0

 

12. Grundavgift för förnyelse av ett enskilt varumärke (artikel 47.1, regel 30.2 a).

EUR 1 150

 

12a. Grundavgift för förnyelse av ett enskilt varumärke genom elektroniskt inlämnande (artikel 47.1, regel 30.2 a).

EUR 1 000

 

13. Avgift för förnyelse av en andra klass varor och tjänster för ett enskilt varumärke (artikel 47.1, regel 30.2 b).

EUR 100

 

13a. Avgift för förnyelse av en tredje klass varor och tjänster för ett enskilt varumärke (artikel 47.1, regel 30.2 b).

EUR 150

 

13b. Avgift per klass för förnyelse av varje varu- och tjänsteklass utöver tre klasser för ett enskilt varumärke (artikel 47.1, regel 30.2 b).

EUR 300

 

14. Grundavgift för förnyelse av ett kollektivmärke (artiklarna 47.1 och 66.3, reglerna 30.2 a och 42).

EUR 1 275

 

15. Avgift för förnyelse av en andra klass varor och tjänster för ett kollektivmärke (artiklarna 47.1 och 66.3, reglerna 30.2 b och 42).

EUR 100

 

15a. Avgift för förnyelse av en tredje klass varor och tjänster för ett kollektivmärke (artiklarna 47.1 och 66.3, reglerna 30.2 b och 42).

EUR 150

 

15b. Avgift per klass för förnyelse av varje varu- och tjänsteklass utöver tre klasser för ett kollektivmärke (artiklarna 47.1 och 66.3, reglerna 30.2 b och 42).

EUR 300

 

16. Tilläggsavgift för försenad betalning av förnyelseavgift eller försenat inlämnande av ansökan om förnyelse (artikel 47.3, regel 30.2 c).

25 % av den försenade förnyelseavgiften, dock högst totalt 1 150 EUR

 

17. Avgift för ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring (artikel 56.2, regel 39.1).

EUR 700

 

18. Avgift för överklagande (artikel 60, regel 49.3).

EUR 800

 

19. Avgift för ansökan om återställande av försutten tid (artikel 81.3).

EUR 200

 

20. Avgift för ansökan om omvandling av ansökan om EU-varumärke eller av ett EU-varumärke (artikel 113.1, också jämförd med artikel 159.1, regel 45.2, också jämförd med regel 123.2)

EUR 200

 

(a) till en ansökan om ett nationellt varumärke

 

 

(b) till en designering av medlemsstater enligt Madrid-överenskommelsen

 

 

21. Avgift för fortsatt behandling (artikel 82.1).

EUR 400

 

22. Avgift för förklaring om delning av ett registrerat EU-varumärke (artikel 49.4) eller en ansökan om ett EU-varumärke (artikel 44.4):

EUR 250

 

23. Avgift för ansökan om registrering av en licens eller en annan rättighet knuten till ett registrerat EU-varumärke (artikel 162.2 c, regel 33.2) eller en ansökan om ett EU-varumärke (artikel 157.2 d, regel 33.4):

200 EUR per registrering, dock högst 1 000 EUR då flera registreringar inryms i samma ansökan eller inlämnas på samma gång

 

(a) beviljande av en licens

 

 

(b) överlåtelse av en licens

 

 

(c) skapande av en sakrätt

 

 

(d) överlåtelse av en sakrätt

 

 

(e) avgift för utförande

 

 

24. Avgift för avförande av en licens eller en annan rättighet från registret (artikel 162.2 e, regel 35.3).

200 EUR per avförande, dock högst 1 000 EUR då flera registreringar inryms i samma ansökan eller inlämnas på samma gång

 

25. Avgift för ändring av ett registrerat EU-varumärke (artikel 162.2 f, regel 25.2).

EUR 200

 

26. Avgift för utfärdande av kopia av ansökan om ett EU-varumärke (artikel 162.2 j, regel 89.5), kopia av registreringsbevis (artikel 162.2 b, regel 24.2) eller registerutdrag (artikel 162.2 g, regel 84.6):

 

 

(a) obestyrkt kopia eller utdrag

EUR 10

 

(b) bestyrkt kopia eller utdrag

EUR 30

 

27. Avgift för tillhandahållande av akter (artikel 162.2 h, regel 89.1).

EUR 30

 

28. Avgift för utlämnande av kopior av handlingar (artikel 162.2 i, regel 89.5):

 

 

(a) obestyrkt kopia

EUR 10

 

(b) bestyrkt kopia

EUR 30

 

plus för varje sida över 10

EUR 1

 

29. Avgift för lämnande av uppgifter om ett ärende (artikel 162.2 k, regel 90).

EUR 10

 

30. Avgift för omprövning av återbetalningsbeslut vad gäller kostnader i ett förfarande (artikel 162.2 l, regel 94.4).

EUR 100

 

31. Avgift för ingivande av en internationell ansökan vid byrån (artikel 147.5).

EUR 300

Motivering

Avgiftssystemet utgör en viktig del av EU:s varumärkessystem. Den tabell som ingår i förordning (EG) nr 2869/95 (inbegripet kommissionens ändringsförslag och uppdaterade hänvisningar) införlivas därför i förordning (EG) nr 207/2009. Beslutet om huruvida de övriga bestämmelserna i förordning (EG) nr 2869/95 bör införlivas i förordning (EG) nr 207/2009 eller regleras genom delegerade akter kommer att behöva fattas inom ramen för de interinstitutionella förhandlingarna.

Ändringsförslag  112

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 127

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 165a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Från 2019 och vart femte år därefter ska kommissionen beställa en utvärdering av genomförandet av denna förordning.

1. Från 2019 och vart femte år därefter ska kommissionen utvärdera genomförandet av denna förordning.

Motivering

Kommissionen bör bära ansvaret för utvärderingen och bör kunna välja om den ska göra utvärderingen själv eller beställa en utvärdering.

Ändringsförslag  113

Förslag till förordning

Artikel 1a (ny)

Förordning (EG) nr 2868/95

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 1a

 

Förordning (EG) nr 2868/95 ska ändras på följande sätt:

 

(1) Regel 4 ska utgå.

 

(2) Regel 30.2 ska utgå.

Motivering

Eftersom avgiftssystemet ska regleras direkt i förordningen måste de relevanta reglerna i förordning (EG) nr 2869/95 om avgifter upphävas. Berör ändringsförslagen till artiklarna 26.2 och 47.1a.

Ändringsförslag  114

Förslag till förordning

Artikel 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 1b

 

Förordning (EG) nr 2869/95 ska upphävas.

 

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska tolkas som hänvisningar till denna förordning och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilagan*.

 

_______

 

* Jämförelsetabellen kommer att utarbetas när ett interinstitutionellt avtal om denna förordning ingåtts.

Motivering

Eftersom avgiftssystemet ska regleras direkt i förordningen måste förordning (EG) nr 2869/95 om avgifter upphävas. Beslutet om huruvida de bestämmelser i förordning (EG) nr 2869/95 som inte rör avgiftsbeloppen ska införlivas i förordning (EG) nr 207/2009 eller regleras genom delegerade akter kommer att fattas inom ramen för förfarandet enligt artikel 37a i arbetsordningen.


MOTIVERING

Det efterlängtade förslaget om en översyn av varumärkessystemet i Europa lades fram av kommissionen i slutet av mars 2013 sedan man arbetat på förslaget under flera år. Föredraganden är inställd på att arbeta hårt för att dessa förslag ska antas under den innevarande valperioden, men vill påminna om att den begränsade tid som finns till förfogande innebär att det inte kommer att bli en enkel uppgift. Kvaliteten på lagstiftningsprocessen får inte äventyras och det tillfälle att modernisera varumärkessystemet i Europa som denna översyn utgör får inte gå förlorat för att man ska nå en lämplig överenskommelse mellan institutionerna. Föredraganden har icke desto mindre fått ett brett stöd i utskottet för rättsliga frågor för en ambitiös tidsram. Den begränsade tid som med tanke på tidsfristen har varit tillgänglig för att utarbeta detta betänkande innebär att detta betänkande omfattar de flesta av de viktigaste områdena där det behövs ändringsförslag till kommissionens förslag. Föredraganden förbehåller sig dock rätten att återkomma vid ett senare tillfälle med ytterligare ändringsförslag och förslag på områden som inte har inbegripits i detta betänkande.

Sammanfattning

Unionens varumärkessystem och Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och formgivning) (nedan kallad BHIM) har funnits i över 15 år och det är rimligt att göra en översyn av de befintliga reglerna för att förbättra ett system som har varit en stor framgång. Under dessa år har BHIM vuxit till en välfungerande och effektiv byrå med en tydlig syn på sin uppgift att bistå varumärkes- och formgivningsgemenskapen i Europa. Tillskapandet av nya uppgifter, såsom observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter och databaserna för föräldralösa verk, visar medlagstiftarnas och kommissionens tillit till byrån.

Den aktuella översynen visar enligt föredraganden att det krävs ändringar i hur BHIM styrs för att säkerställa dess fortsatta oberoende, användarvänlighet och kompetens, som hittills har varit kännetecknande för byrån.

Det är viktigt att notera att byrån varken är enbart en medlemsstats-, kommissions- eller parlamentsbyrå, utan en EU-byrå. Därför bör vissa ändringar göras när det gäller hur byrån styrs, särskilt med hjälp av den gemensamma strategin rörande decentraliserade organ.

Frågan om avgifterna för europeiska varumärken är nära förbunden med byråns förmåga att sköta sina uppgifter. Föredraganden vill därför hävda att detta är en fråga så nära förbunden med byråns kärnledning och byråns förmåga att sköta sina uppgifter att den måste regleras i den grundläggande akten snarare än genom delegerade akter.

När det gäller materiella rättsregler i sak har kommissionen föreslagit ett antal ändringar, och föredraganden stöder de flesta av dem även om det fortfarande finns utrymme för förbättringar.

Byråns namn

Föredraganden konstaterar att byråns nuvarande namn, Byrån för harmonisering inom den inre marknaden, är välkänt och etablerat inom varumärkesvärlden såväl i som utanför Europa. Det är emellertid inte ett särskilt logiskt namn för den som inte känner till byrån sedan tidigare och som vill registrera ett varumärke eller ett mönster. Den aktuella översynen skulle därför kunna vara ett bra tillfälle att ge byrån ett nytt namn. Det namn som föreslås av kommissionen (”Europeiska unionens byrå för varumärken, mönster och modeller”) täcker emellertid inte det breda spektrum av uppgifter som byrån har tilldelats. Byrån driver redan observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter och databaserna för erkända föräldralösa verk. I framtiden skulle man också kunna tänka sig flera funktioner, t.ex. registrering av geografiska parametrar och möjliga uppgifter i samband med det kommande lagstiftningsförslaget om skydd för företagshemligheter. Det skulle därför vara bra att hitta ett lämpligt långsiktigt namn på byrån, som kan stå sig genom tiderna och ge användarna klarhet om vad den utför för uppgifter. Föredraganden föreslår därför att byrån döps om till ”Europeiska unionens byrå för immateriella rättigheter”.

Definitioner

Föredraganden föreslår en mindre ändring av kommissionens förslag om terminologin i definitionerna. I stället för att ändra namnet från ”gemenskapsvarumärken” till ”europeiska varumärken” bör man kalla dem för ”EU-varumärken”. Den främsta anledningen till detta är att ”EU” mer exakt beskriver det territoriella skyddsområdet. Det bör också noteras att användningen av begreppet ”europeisk” t.ex. på området patent hänvisar till en uppsättning nationella rättigheter (numera utvidgat till europeiska patent med enhetlig verkan). Eftersom gemenskapsvarumärke är en EU-titel vore det bäst att döpa om det i enlighet med detta.

Styrelserelaterade frågor

Hur den byrå som har ansvar för registrering av varumärken styrs är uppenbart en mycket viktig del av detta lagstiftningspaket. Även om kommissionen allmänt sett har lagt fram goda förslag på området, behövs det noggrannare anpassningar på ett antal punkter.

– Styrelsens sammansättning

Enligt den gemensamma strategin ska företrädare för medlemsstaterna, kommissionen och Europaparlamentet ingå i byråstyrelser. Kommissionen har dock i sitt förslag uteslutit Europaparlamentet från styrelsen. Föredraganden föreslår att detta ändras i enlighet med bestämmelserna i den gemensamma strategin.

– Verkställande styrelse

Den gemensamma strategin ger möjlighet att inbegripa en verkställande styrelse i byråstyrelserna om detta skulle leda till bättre effektivitet. Det verkar dock inte finnas några konkreta belägg för att extra administrativ byråkrati skulle leda till bättre effektivitet i detta fall. Föredraganden föreslår därför att förslaget om en verkställande styrelse utgår.

– Utnämning av byråns verkställande direktör (och vice verkställande direktörer)

Kommissionen har föreslagit att den verkställande direktören ska väljas av styrelsen från en förteckning över kandidater från kommissionen. Föredraganden ställer sig inte bakom att kommissionen ska få vetorätt i fråga om de kandidater som ska föreslås för tjänsten utan anser att styrelsen bör ha en intern förberedande urvalskommitté bestående av ledamöter från alla tre institutionerna för att få fram en förteckning med minst tre kandidater till hela styrelsen. Dessutom föreslår föredraganden att förslaget om kommissionens vetorätt när det gäller nyutnämning av den verkställande direktören ska utgå.

Samarbetsprojekt mellan byrån och medlemsstaterna

Föredraganden stöder i princip kommissionens förslag på detta område, men har ett antal ändringsförslag för bättre flexibilitet. Förteckningen över områden där projekt kan genomföras bör t.ex. inte vara uttömmande, utan mer öppen för att möjliggöra projekt på områden som inte förutsetts under utformningen. Användarnas aktiva delaktighet bör också tydligt säkerställas. Samtidigt som föredraganden delar kommissionens ståndpunkt att alla medlemsstater bör delta i projekten, vore det orimligt att tvinga medlemsstaterna att rätta sig efter resultaten av gemensamma projekt i fall då en medlemsstat anser att den redan har lämpligare system eller åtgärder att tillgå. En sådan strategi skulle i själva verket kunna minska antalet möjliga samarbetsprojekt om medlemsstaterna skulle förhindra andra att delta i projekt av rädsla för att behöva rätta sig efter resultaten.

Avgifter

Kommissionen har föreslagit att avgifterna ska regleras genom delegerade akter. Enligt den aktuella förordningen fastställs de i en av kommissionens genomförandeförordningar som antagits genom ett kommittéförfarande. De avgifter som tas ut för unionens varumärkessystem utgör en central del av hela det europeiska varumärkessystemets funktion. Sedan systemet togs i bruk har avgifterna bara reviderats två gånger, efter omfattande politiska debatter. Det vore därför olämpligt att fastställa dessa avgifter genom en delegerad akt, och det skulle också vara olämpligt att göra det genom en genomförandeakt. Föredraganden anser därför att avgifterna måste fastställas i den grundläggande akten. För att kunna göra denna ganska komplicerade ändring av förslaget har föredraganden inkluderat den aktuella genomförandeförordningen i förordningen, tillsammans med ändringsförslagen till denna akt, som föreslagits av kommissionen genom kommittéförfarandet. Detta ska inte ses som ett underförstått stöd för alla delar i detta förslag och föredraganden förbehåller sig rätten att återkomma med specifika ändringsförslag om detta.

Angående avgifterna anser föredraganden vidare att de avgifter som tas ut av byrån inte bör användas till att finansiera vare sig medlemsstaternas nationella system (eller allmänna budgetar för den delen) eller Europeiska unionens allmänna budget. De avgifter som byrån tar ut bör i stället återinvesteras dels för att säkerställa att byrån fungerar väl, dels för att främja projekt som kan stimulera harmonisering, konvergens och kvalitet när det gäller skyddet för immateriella rättigheter i Europa.

Delegerade akter

Föredraganden konstaterar att det förekommer ett stort antal delegerade akter i kommissionens förslag. Det är rätt tydligt att ett antal av dessa akter omfattar mer än vad som bör godkännas som delegerade akter, inte minst med tanke på att sakfrågorna och tillämpningsområdet för många av de föreslagna delegeringarna berör centrala delar och ger kommissionen ett alltför stort utrymme för skönsmässig bedömning. Detta rör de föreslagna skälen 24–26, 29, 31–34, 36, 38 och 44–46 samt artiklarna 24a, 35a, 39, 45a, 49a, 57a, 65a, 74a, 74k, 79, 79a, 83, 89, 93a, 114, 114a, 128, 144a, 145, 161a och 163a.

I stället för att behandla dessa frågor redan i detta betänkande föreslår föredraganden att de behandlas enligt förfarandet i artikel 37a i arbetsordningen, enligt vilket utskottet för rättsliga frågor skulle utarbeta ett yttrande om delegeringarnas mål, innehåll, omfattning och varaktighet samt vilka villkor som gäller för dem. Det yttrandet bör också innehålla en analys av konsekvenserna av att överföra innehållet i kommissionens genomförandeförordning om avgifter till den grundläggande akten, vilket diskuteras ovan, såväl som andra genomförandeåtgärder som har vidtagits tidigare på grundval av förordningen.

Verkställighetsåtgärder

Kommissionen har föreslagit att en bestämmelse införs om importer där avsändaren av varorna bara handlar i kommersiellt syfte och där mottagaren t.ex. är en enskild medborgare. Med tanke på att varumärkesförfalskningar måste stoppas är en sådan bestämmelse välkommen, men den bör begränsas till varumärkesförfalskade produkter.

Kommissionen har dessutom lagt fram förslag om en bestämmelse om varor i transit. Även om man måste se till att varumärkesförfalskade produkter inte kommer in på den inre marknaden skulle förslaget stå i vägen för laglig internationell handel. Föredraganden föreslår därför ett antal ändringar för att få till ett mer balanserat förslag.


YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET ÖVER ANVÄNDNINGEN AV DELEGERADE AKTER

Klaus-Heiner Lehne

Ordförande

Utskottet för rättsliga frågor

BRYSSEL

Ärende:           Yttrande i enlighet med artikel 37a i arbetsordningen över användningen av delegerade akter, inom ramen för behandlingen av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken (COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD))

Utskottet för rättsliga frågor har beslutat att avge ett yttrande på eget initiativ över de bestämmelser i det ovannämnda förslaget som delegerar lagstiftningsbefogenheter till kommissionen i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Förslaget innehåller hela 63 olika föreslagna delegeringar av lagstiftningsbefogenheter till kommissionen (se bilagan).

I – Bakgrund

Det ovannämnda förslaget till förordning ingår i det varumärkespaket som kommissionen lade fram den 27 mars 2013 och som också består av ett förslag till omarbetning av varumärkesdirektivet(1) och ett förslag till genomförandeakt om ändring av två förordningar från kommissionen(2) som är avsett att anpassa avgiftsstrukturen för gemenskapsvarumärkessystemet.

Enligt kommissionen är det övergripande målet med förslaget att främja innovation och ekonomisk tillväxt genom att göra system för varumärkesregistrering i hela EU mer tillgängliga och effektivare för företagen genom lägre kostnader och minskad komplexitet, snabbare hantering, ökad förutsägbarhet och rättsäkerhet. Kommissionen föreslår emellertid inte något nytt system utan en modernisering av de befintliga bestämmelserna, med följande huvudsyften: anpassa terminologin till Lissabonfördraget och bestämmelserna i den gemensamma strategin av den 19 juli 2012 rörande decentraliserade organ(3), rationalisera förfarandena för att ansöka om och registrera ett europeiskt varumärke, öka rättssäkerheten genom att förtydliga bestämmelser och avlägsna oklarheter, införliva EU-domstolens rättspraxis, inrätta en lämplig ram för samarbete mellan BHIM och nationella myndigheter för att främja likvärdig praxis och utveckla gemensamma verktyg samt anpassa ramen till artikel 290 i EUF-fördraget.

II – Det föreslagna utkastet till genomförandeakt om avgiftssystemet

Det ovannämnda förslaget till genomförandeakt om avgiftssystemet bygger på artiklarna 144, 162 och 163.2 i den gällande varumärkesförordningen, jämförda med artikel 13 i förordningen om genomförandeakter(4). Enligt dessa bestämmelser ska förordningen fastställa avgiftsbeloppen och hur de ska betalas samt garantera balans i BHIM:s budget. De ska dessutom antas och ändras genom granskningsförfarandet i artikel 5 i förordningen om genomförandeakter.

Kommissionen föreslår emellertid samtidigt att varumärkesförordningen ska ändras så att det föreskrivs att framtida ändringar av avgiftssystemet ska göras med hjälp av delegerade akter enligt artikel 290 EUF-fördraget.

I skäl 2 i förslaget till genomförandeakt talas det vidare om att det är lämpligt att göra avgiftsstrukturen mer flexibel genom att anpassa den, vilket enligt mitt förmenande går utöver genomförandet och snarast kan sägas vara en fråga om politiska val och beröra väsentliga delar av varumärkespaketet.

Efter motstånd mot denna strategi från både parlamentet vid skuggsammanträden och från medlemsstaterna vid möten i rådets arbetsgrupper meddelade kommissionen i en skrivelse till parlamentet av den 18 juli 2013 att den inte kommer att gå vidare med utkastet till genomförandeakt i den berörda kommittén utan tänker sammankalla nästa sammanträde i kommittén tidigast i slutet av året. När utkastet till genomförandeakt lades fram hade kommissionen som mål att det skulle antas före årets slut, och kommissionen tycks hålla fast vid att den kan anpassa avgiftsstrukturen på laglig väg genom en genomförandeakt.

Det bör också noteras att avgifterna, enligt punkt 38 i den ovannämnda gemensamma strategin rörande decentraliserade organ, bör fastställas på en realistisk nivå för självfinansierade organ (som BHIM) för att undvika ackumulering av stora överskott.

Enligt artikel 291 i EUF-fördraget ska kommissionen, om enhetliga villkor för genomförande av unionens rättsligt bindande akter krävs, tilldelas genomförandebefogenheter genom dessa akter. Den gemensamma strategin är emellertid ett gemensamt uttalande från Europaparlamentet, rådet och kommissionen och är således ingen rättsligt bindande unionsakt.

III – Bakgrunden till delegerade akter och genomförandeakter

Se avsnitt II i yttrandet av den 27 april 2012 från utskottet för rättsliga frågor till jordbruksutskottet över förordningen om ändring av förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, samt det arbetsdokument som utarbetats inom ramen för uppföljningen av delegeringen av lagstiftningsbefogenheter samt medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (föredragande: József Szájer), som ger en omfattande bakgrund till både delegerade akter och genomförandeakter.

IV – Parlamentets syn på delegering av lagstiftningsbefogenhet

Avgränsningen mellan delegerade akter och genomförandeakter har varit föremål för vissa kontroverser i ett antal lagstiftningsförfaranden sedan Lissabonfördraget trädde i kraft. Rådet har insisterat på att genomförandeakter ska användas för att man ska kunna påverka akterna bättre redan under förberedelsefasen, med hjälp av experter från medlemsstaterna som ingår i de kommittéer som inrättats genom förordningen om genomförandeakter. Vid förberedelserna av delegerade akter har de nationella experterna ingen formell roll. Dessutom är parlamentets roll, inflytande och rättigheter mycket mer omfattande när det gäller delegerade akter. Parlamentets främsta verktyg är dess möjlighet att invända mot en föreslagen delegerad akt och återkalla en delegering. I fråga om genomförandeakter är parlamentets befogenheter begränsade till rätten att kontrollera, och kommissionen kan anta en föreslagen genomförandeakt även om parlamentet har invändningar.

Att man väljer rätt instrument har stora konsekvenser inte bara för parlamentets möjlighet att utöva sin kontroll- eller granskningsrätt, utan även för rättsaktens egen giltighet. Kommissionens ordförande har i en skrivelse till parlamentets talman understrukit att avgränsningen mellan genomförandeakter och delegerade akter inte är ett politiskt val, och att utgångspunkten för varje analys därför måste vara det rättsliga kriterium som fastställs i artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget(5). Kommissionen har därför vänt sig till domstolen för att få ett klargörande i fråga om avgränsningen i ett fall där kommissionen ansåg att fel slags akt hade valts(6).

För att fastställa en övergripande politisk ståndpunkt i frågan om delegerade akter, skydda parlamentets rättigheter och undvika ytterligare risk för rättsliga tvister eller risk för ogiltigförklarande av lagstiftningsakter där delegerade akter eller genomförandeakter felaktigt valts, ställde sig talmanskonferensen 2012 bakom följande strategi i fyra steg, för att parlamentet till fullo ska kunna utöva de befogenheter det tilldelas genom Lissabonfördraget(7):

1. Val av rätt instrument.

2. Förstärkning av medlemsstaternas roll när delegerade akter förbereds.

3. Delaktighet i grundakten (”medbeslutande”).

4. Antagande av parlamentets ståndpunkt utan någon överenskommelse vid första behandlingen.

Som ett sista steg ingår det i denna strategi att man – när delegerade akter inte kan inkluderas i ett särskilt ärende, trots att det beslutats att delegerade akter bör ingå – ska vägra att lägga fram ärendehandlingarna som sådana i plenum, och att det då ska krävas ytterligare övergripande förhandlingar med rådet.

V – Analys

Eftersom det inte finns någon rättspraxis från domstolen när det gäller frågan om avgränsningen mellan delegerade akter och genomförandeakter måste utgångspunkten för en analys vara ordalydelsen i själva fördraget. Artikel 290 i EUF-fördraget tillåter endast delegering av lagstiftningsbefogenhet att anta ”akter med allmän räckvidd som inte är lagstiftningsakter och som kompletterar eller ändrar vissa icke väsentliga delar av lagstiftningsakten” (vår kursivering).

För att undersöka om dessa kriterier är uppfyllda här, måste man från fall till fall granska vilken slags befogenhet som har delegerats. Se bilagan.

När det gäller avgiftsstrukturen för varumärkessystemet måste man för det första ta hänsyn till att det inte har gjorts några betydande förändringar av de faktiska avgiftsnivåerna på nästan 20 år, och en eventuell anpassning i den grundläggande akten, med hjälp av medbeslutande, kommer förmodligen att gälla lika länge. Därför behövs ingen flexibilitet genom användning av delegerade akter enligt artikel 290 i EUF-fördraget för att fastställa nivån på avgifterna. Det är upp till lagstiftaren att besluta om lagstiftningsbefogenheter ska delegeras eller inte. I det här fallet handlar en ändring av avgiftsstrukturen inte bara om att införa bestämmelser i lagstiftningsakter, utan det handlar snarare om att göra ett politiskt val som är en väsentlig del av varumärkespaketet. Ett sådant politiskt val hör hemma i den grundläggande akten och kan inte bli föremål för delegerade akter eller genomförandeakter.

Uppfattningen att avgiftssystemet bör behandlas i bestämmelser i den grundläggande akten stöds dessutom av att drivkraften bakom avgiftsaspekterna i det föreslagna varumärkespaketet var den ovannämnda gemensamma strategin, som inte är någon rättsligt bindande unionsakt. Det är därför tveksamt om kommissionen ens kan hävda att den har några genomförandebefogenheter enligt artikel 291 i EUF-fördraget när det gäller avgifterna.

För det andra, när det gäller bestämmelserna i ändringsförordningen, bör det först påpekas att kommissionen endast föreslår bestämmelser om delegerade akter och inte föreslår några bestämmelser om genomförandeakter. Dessutom bör det påpekas att kommissionen har infört följande bestämmelser i förslaget till grundläggande akt, vilka tidigare ingick i förordning nr 2868/95 om genomförande av varumärkesförordningen: artiklarna 19.2, 20.4, 22.6, 75, 79a, 79c, 79d och 87.3.

Ett avgörande problem med kommissionens strategi är att det finns ett antal bestämmelser om delegerade akter i förslaget som saknar stöd i den grundläggande akten för att kunna kompletteras eller ändras och som enbart syftar till att ge kommissionen ett instrument att lägga fram helt nya bestämmelser. I många fall skulle dessa bestämmelser lätt kunna ha specificerats närmare redan i den grundläggande akten. I många fall hänvisar bestämmelser i den grundläggande akten till de ”villkor som har fastställts i enlighet med artikel [om delegering av befogenhet]” som i sin tur hänvisar till de ”krav som avses i artikel [bestämmelse i den grundläggande akten]”. För att artikel 290 i EUF-fördraget ska vara tillämplig måste villkoren i dessa fall specificeras närmare för att åtgärda den återkommande bristen på en grundläggande skyldighet eller bestämmelse som ska kompletteras eller ändras.

Detta problem återfinns i följande bestämmelser: artikel 35a d, ledan a och c i artikel 45a, artikel 74a, artikel 74k, leden f, i, j, k, m och p i artikel 93a, artikel 114a och leden a, c och f i artikel 161a.

Om ingen närmare specificering skulle göras i den grundläggande akten i dessa fall skulle ett av de möjliga alternativen vara att delegera genomförandebefogenheter till kommissionen, vilket skulle kunna innebära att parlamentet får mindre inflytande.

En annan tvivelaktig form av delegering som föreslagits återfinns i artikel 65a i den grundläggande akten, som föreskriver delegerade akter som anger överklagandets innehåll och innehåll i och utformning av överklagandenämndens beslut. Det är oklart vad som avses med ”innehåll” i det här fallet. Detta behöver klargöras i den grundläggande akten eller också behöver man hitta ett alternativ så att man inte kommer onödigt nära gränserna för vad som kan betraktas som icke väsentliga delar.

Vissa bestämmelser som föreskriver delegerade akter hänvisar till saker som inte finns med i den artikel i den grundläggande akten som den hänvisar till. I artikel 65a föreskrivs till exempel delegerade akter med angivande av ”återbetalning av de överklagandeavgifter som avses i artikel 60”, samtidigt som det i den artikeln inte talas om återbetalning. Liknande diskrepanser mellan bestämmelserna finns i leden h, j och k i artikel 161a.

En märklig aspekt av förslaget som ställer till problem när det gäller delegeringen av lagstiftningsbefogenheter är bestämmelserna om den verkställande direktörens befogenheter, som ofta står i strid med bestämmelserna om delegerade akter, till exempel i artiklarna 30, 79, 88 och 128.

Slutligen finns det ett antal felaktiga hänvisningar i de bestämmelser som föreskriver delegerade akter, till exempel i artikel 144a b och i artikel 161a c.

VI – Slutsats och rekommendation

Mot bakgrund av ovanstående resonemang anser utskottet för rättsliga frågor – till skillnad från vad kommissionen ursprungligen föreslog – att avgiftssystemet inte bör bli föremål för en genomförandeakt på grundval av den gällande varumärkesförordningen, jämförd med övergångsbestämmelserna i förordningen om genomförandeakter. I stället bör det regleras av bestämmelser i den grundläggande akten, och alla eventuella ändringar bör omfattas av det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

I vissa fall kan delegerade akter användas för att ange eller fastställa kriterier och förfaranden, men enbart om bestämmelserna specificeras närmare i den grundläggande akten. Alternativt skulle man kunna föreskriva att kommissionen ska utarbeta en rapport inom en viss tidsfrist till medlagstiftarna, med eventuella åtföljande förslag till ändring av lagstiftningsakter.

Mot bakgrund av de politiska riktlinjer som talmanskonferensen ställt sig bakom bör utskottet för rättsliga frågor därför beakta dessa rekommendationer när det utarbetar sitt betänkande. Om rådet antar en annan ståndpunkt än dessa rekommendationer och förordar delegerade akter eller genomförandeakter när kriterierna inte har uppfyllts, bör utskottet meddela rådet att ärendehandlingarna i så fall inte kommer att läggas fram för plenum, och om rådet inte ger efter bör utskottet rekommendera att parlamentet antar sin ståndpunkt utan någon överenskommelse vid första behandlingen.

Vid utskottssammanträdet den 14 oktober 2013 antog utskottet för rättsliga frågor enhälligt(8) följande yttrande:

Med vänlig hälsning

Klaus-Heiner Lehne

Bilaga – bestämmelser om delegerade akter

Artikel

Relevant text

Mål, innehåll och omfattning

Rekommendationer

Skäl 24

 

Förordningen (EG) nr 207/2209 ger kommissionen befogenhet att anta bestämmelser för genomförande av den förordningen. Som en följd av Lissabonfördragets ikraftträdande behöver de befogenheter kommissionen ges enligt förordning (EG) nr 207/2009 anpassas till artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Det är enbart upp till lagstiftaren att besluta om lagstiftningsbefogenheter ska delegeras till kommissionen eller om kommissionen ska tilldelas genomförandebefogenheter. Slutsatsen att de befogenheter som ges till kommissionen enligt den nuvarande varumärkesförordningen måste anpassas till artikel 290 i EUF-fördraget är därför felaktig. Dessa befogenheter skulle också kunna utformas som bestämmelser om genomförandeakter enligt artikel 290 i EUF-fördraget eller behållas i den grundläggande akten.

 

Detta skäl skulle kunna formuleras om så att det också tar hänsyn till att lagstiftaren har rätt att inte delegera lagstiftningsbefogenheter eller tilldela genomförandebefogenheter.

Skäl 25

 

Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

Detta motsvarar delar av standardskälet i den gemensamma överenskommelsen.

Bör behållas eftersom det motsvarar den korrekta mallen.

Skäl 26

För att säkerställa en effektiv registrering av rättsakter som gäller det europeiska varumärket som förmögenhetsobjekt och säkerställa öppenhet för registret över europeiska varumärken bör befogenheten att anta delegerade rättsakter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller att definiera vissa skyldigheter för sökanden avseende specifika varumärken, detaljerna i förfarandena för att överlåta europeiska varumärken, att skapa och överföra begränsad sakrätt, exekutiva åtgärder, deltagande i insolvensförfaranden och beviljande eller överföring av en licens i registret samt när det gäller att annullera eller ändra relevanta poster.

Detta skäl motsvarar artikel 24a.

Se kommentarerna till artikel 24a.

Skäl 29

För att skapa ett effektivt och ändamålsenligt system för ingivning av ansökningar om europeiska varumärken, inklusive anspråk på prioritet och företräde, bör befogenheten att anta delegerade akter enligt artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller att fastställa medlen och formaliteterna för att inge en ansökan om europeiskt varumärke, närmare uppgifter om de formella villkoren för en ansökan om europeiskt varumärke, ansökans innehåll, typen av ansökningsavgift samt närmare uppgifter om förfarandena för att säkerställa ömsesidighet och för att göra anspråk på prioritet från en tidigare ansökan, utställningsprioritet och företräde för ett nationellt varumärke.

Detta skäl motsvarar artikel 35a.

Se kommentarerna till artikel 35a.

Skäl 31

För att säkerställa en effektiv, ändamålsenlig och snabb granskning och registrering av ansökningar om europeiska varumärken från byråns sida, med användning av förfaranden som är öppna, rättvisa och jämlika, bör befogenheten att anta delegerade akter enligt artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller att fastställa närmare uppgifter för förfaranden som gäller kontroll av att kraven är uppfyllda för ansökningsdatum och formella villkor för ansökan, förfaranden för att bekräfta att klassavgifter erlagts och granskning avseende absoluta registreringshinder, närmare uppgifter om offentliggörande av ansökan, förfaranden för att rätta misstag och fel i offentliggjorda ansökningar, närmare uppgifter om förfaranden i samband med anmärkningar från tredje man, detaljer i invändningsförfarandet, detaljer i förfaranden för att inge och granska en invändning och när det gäller att reglera ändring och delning av ansökningar, vilka uppgifter som ska föras in i registret vid registrering av ett europeiskt varumärke, formaliteter för offentliggörande av registreringar samt innehåll och formaliteter för utfärdande av registreringsbevis.

Detta skäl motsvarar artikel 45a.

Se kommentarerna till artikel 45a.

Skäl 32

För att europeiska varumärken ska kunna förnyas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och bestämmelserna för ändring och delning av ett europeiskt varumärke ska kunna tillämpas på ett säkert sätt i praxis utan att rättssäkerheten äventyras, bör befogenheten att anta delegerade akter enligt artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller att fastställa formaliteter för förnyelse av ett europeiskt varumärke och förfaranden som ska gälla för ändring och delning av ett europeiskt varumärke.

Detta skäl motsvarar artikel 49a.

Se kommentarerna till artikel 49a.

Skäl 33

För att göra det lätt för innehavaren av ett europeiskt varumärke att avstå ett europeiskt varumärke samtidigt som rättigheterna för tredje parter som finns upptagna i registret för det märket respekteras, för att säkerställa att ett europeiskt varumärke kan återkallas eller förklaras ogiltigt på ett effektivt och ändamålsenligt sätt med hjälp av genomsynliga, noggranna, rättvisa och jämlika förfaranden och för att ta hänsyn till de principer som fastställs i denna förordning, bör befogenheten att anta delegerade akter enligt artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller att fastställa det förfarande som ska gälla för att avstå ett europeiskt varumärke liksom förfarandena för återkallande och ogiltigförklarande.

Detta skäl motsvarar artikel 57a.

Se kommentarerna till artikel 57a.

Skäl 34

För att göra det möjligt för överklagandenämnderna att genomföra en effektiv, ändamålsenligt och fullständig granskning av byråns beslut med användning av ett öppet, grundligt, rättvist och jämlikt förfarande som tar hänsyn till de principer som fastställs i förordning (EG) nr 207/2009, bör befogenheten att anta delegerade akter enligt artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller att fastställa vilka uppgifter som ska ingå i överklagandet, förfarandet för att inge och granska ett överklagande, innehållet i och formen för överklagandenämndens beslut och återbetalningen av överklagandeavgifterna.

Detta skäl motsvarar artikel 65a.

 

Det är oklart vad ”uppgifter som ska ingå i överklagandet” innebär.

Se även kommentarerna till artikel 65a.

Skäl 36

För att tillåta en effektiv och ändamålsenlig användning av europeiska kollektiv- och kvalitetsmärken bör befogenheten att anta delegerade akter enligt artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller att fastställa perioderna för inlämning av bestämmelser som gäller för användning av dessa märken och innehållet i dessa.

Detta skäl motsvarar artiklarna 74a och 74k.

Se kommentarerna till artiklarna 74a och 74k.

Skäl 38

För att säkerställa att det europeiska varumärkessystemet fungerar smidigt, effektivt och ändamålsenligt bör befogenheten att anta delegerade akter enligt artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller att fastställa kraven för beslutens format, närmare uppgifter om muntliga förfaranden och formaliteterna för bevisupptagning, formaliteterna för anmälan, förfarandet för att meddela förlust av rättigheter, kommunikationsmetoder och format som ska användas av parterna i förfaranden, bestämmelser som gäller för beräkning och varaktighet av tidsgränser, förfaranden för att återkalla ett beslut eller för att annullera en post i registret och för att rätta uppenbara fel i beslut och fel som kan tillskrivas byrån, formaliteter för att avbryta förfaranden och de förfaranden som gäller för fördelning och fastställande av kostnader, vilka uppgifter som ska föras in i registret, detaljer om inspektion och förvaring av akter, formaliteter för offentliggörande i tidningen om europeiska varumärken och i byråns officiella tidning, formaliteter för administrativt samarbete mellan byrån och medlemsstaternas myndigheter samt närmare uppgifter om att företrädas av ombud inför byrån.

Detta skäl motsvarar artikel 93a.

Se kommentarerna till artikel 93a.

Skäl 44

För att möjliggöra en effektiv och ändamålsenlig omvandling av en ansökan om eller registrering av ett europeiskt varumärke till en nationell varumärkesansökan samtidigt som en grundlig granskning av relevanta krav säkerställs, bör befogenheten att anta delegerade akter enligt artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller att fastställa de formella villkor som en begäran om omvandling måste uppfylla och närmare uppgifter om dess granskning och offentliggörande.

Detta skäl motsvarar artikel 114a.

Se kommentarerna till artikel 114a.

Skäl 45

För att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig metod för tvistlösning, säkerställa överensstämmelse med det språksystem som fastställs i förordning (EG) nr 207/2009, att beslut fattas snabbt om enkla ärenden och en effektiv och ändamålsenlig organisation av överklagandenämnderna, samt för att garantera en lämplig och realistisk nivå på de avgifter som ska tas ut av byrån, samtidigt som de budgetprinciper följs som fastställs i förordning (EG) nr 207/2009, bör befogenheten att anta delegerade akter enligt artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller att fastställa närmare uppgifter om de språk som ska användas inför byrån, i vilka ärenden beslut om invändning och annullering bör fattas av en enda ledamot, närmare uppgifter om överklagandenämndernas organisation, beloppet för de avgifter som ska erläggas till byrån och närmare uppgifter om hur avgifterna ska betalas.

Detta skäl motsvarar artikel 144a.

Se kommentarerna till artikel 144a.

Skäl 46

För att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig registrering av internationella varumärken i full överensstämmelse med bestämmelserna i protokollet gällande Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken, bör befogenheten att anta delegerade akter enligt artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller att fastställa närmare uppgifter om förfaranden som gäller internationell registrering av varumärken.

Detta skäl motsvarar artikel 161a.

Se kommentarerna till artikel 161a.

Artikel 24a

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 163 för att fastställa

 

(a) den sökandes skyldighet att tillhandahålla en översättning eller transkribering enligt artikel 7.2 b av det språk som används i ansökan,

 

Den skyldighet som avses införs genom ändringsakten. Ordalydelsen ”fastställa den sökandes skyldighet” är mycket vag och gör det möjligt att ändra skyldigheten i artikel 7.2 b, som redan är tydlig.

Stryk, inte lämpligt att delegera. Detta är redan tillräckligt specificerat i den grundläggande akten.

(b) förfarandet för införande av en överlåtelse enligt artikel 17.5 i registret,

Detta gäller komplettering av icke väsentliga delar av en oförändrad artikel i den ändrade akten. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 26.

 

Delegerade akter kan godtas.

(c) förfarande för införande eller överlåtelse av sakrättsligt skydd enligt artikel 19.2 i registret.

 

Detta gäller komplettering av icke väsentliga delar av en artikel i den ändrade akten som enbart kommer att ändras genom tillägget av överföringar. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 26.

 

Delegerade akter kan godtas.

(d) förfarande för införande av verkställighet enligt artikel 20.3 i registret.

 

Detta gäller komplettering av icke väsentliga delar av en oförändrad artikel i den ändrade akten. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 26.

 

Delegerade akter kan godtas.

(e) förfarandet för att inleda ett insolvensförfarande enligt artikel 21.3 i registret,

Detta gäller komplettering av icke väsentliga delar av en oförändrad artikel i den ändrade akten. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 26.

 

Delegerade akter kan godtas.

(f) förfarande för licensgivning eller överlåtelse av en licens enligt artikel 22.5 i registret,

 

Detta gäller komplettering av icke väsentliga delar av en oförändrad artikel i den ändrade akten. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 26.

 

Delegerade akter kan godtas.

(g) förfarandet för att upphäva eller ändra uppgifterna i registret av ett begränsat sakrättsligt skydd, verkställighet eller en licens enligt artiklarna 19.3, 20.4 och 22.6.”

 

Detta gäller komplettering av icke väsentliga delar av en artikel i den ändrade akten som följaktligen kommer att ändras för att ta hänsyn till begäranden från en av parterna. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 26.

 

Delegerade akter kan godtas.

Artikel 35a

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 163 för att fastställa

 

(a) sätt och villkor för ingivande av en ansökan om ett europeiskt varumärke till byrån i enlighet med artikel 25,

Detta gäller kompletterig av icke väsentliga delar av en artikel i den ändrade akten som enbart kommer att ändras för att begränsa ingivande av ansökan till BHIM. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 29.

 

Delegerade akter kan godtas.

(b) de uppgifter om innehållet i ansökan om ett europeiskt varumärke som avses i artikel 26.1, typ av avgifter som ska betalas för den ansökan som avses i artikel 26.2, inklusive antalet klasser av varor och tjänster som omfattas av dessa avgifter och de formella kraven för ansökan som avses i artikel 26.3,

 

Uppgifterna om ansökan är icke väsentliga delar. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 29.

 

Avgiftssystemet utgör emellertid en väsentlig del som bör behållas i den grundläggande rättsakten.

 

De formella kraven för ansökan hänvisar till den nya artikel 26.3, som emellertid i sin tur hänvisar till de formella villkor som har fastställts i enlighet med artikel 35a b. Det finns således ingen skyldighet i den grundläggande akten som kan kompletteras eller ändras, utan kommissionen skaffar sig i själva verket ett obegränsat utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller att fastställa dessa formella villkor.

 

Delegerade akter kan godtas för att fastställa uppgifterna om ansökan.

 

Bestämmelser om avgiftssystemet bör behållas i den grundläggande akten.

 

De formella kraven för ansökan bör specificeras ytterligare i den grundläggande akten för att åtgärda den nuvarande återkommande bristen på skyldighet, som innebär att inget i själva verket ändras eller kompletteras i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget.

 

(c) förfarandena för att fastställa ömsesidighet i enlighet med artikel 29.5,

 

Detta gäller kompletterig av icke väsentliga delar av en artikel i den ändrade akten som kommer att ändras enbart för att göra det möjligt för kommissionen att fastställa motsvarande villkor. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 29.

 

Delegerade akter kan godtas.

(d) förfarandet och reglerna om information och dokumentation för att åberopa prioritet för en tidigare ansökan i enlighet med artikel 30,

 

Bestämmelserna hänvisar till den nya artikel 30, som emellertid i sin tur hänvisar till de bestämmelser som antagits i enlighet med artikel 35a d. Det finns således ingen skyldighet i den grundläggande akten som kan kompletteras eller ändras, utan kommissionen skaffar sig i själva verket ett obegränsat utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller att fastställa dessa bestämmelser.

 

Enligt artikel 30.2 får den verkställande direktören bestämma att ytterligare information och dokumentation som ska lämnas av den sökande kan bestå av mindre än vad som krävs enligt de bestämmelser som antagits i enlighet med artikel 35a d.

 

De aktuella bestämmelserna bör specificeras ytterligare i den grundläggande akten för att åtgärda den nuvarande återkommande bristen på skyldighet, som innebär att inget i själva verket ändras eller kompletteras i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget.

 

Det får inte finnas någon motsättning mellan kraven enligt delegerade akter och den verkställande direktörens befogenheter.

 

(e) förfarandet och reglerna om bevismaterial för att åberopa en utställningsprioritet i enlighet med artikel 33.1,

 

Detta gäller komplettering av icke väsentliga delar av en artikel i den ändrade akten som kommer att ändras marginellt. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 29.

 

Delegerade akter kan godtas.

(f) förfarandet för yrkande om företräde på grund av ett nationellt varumärke i enlighet med artiklarna 34.1 och 35.1.”

 

Detta gäller komplettering av icke väsentliga delar av en oförändrad artikel i den ändrade akten. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 29.

 

Delegerade akter kan godtas.

Artikel 39

 

1. Om en ansökan om ett europeiskt varumärke uppfyller föreskrivna krav ska ansökan offentliggöras för ändamålet med artikel 42 om den inte har avslagits enligt artikel 37. Offentliggörandet av ansökan ska inte påverka information som redan gjorts tillgänglig för allmänheten på annat sätt i enlighet med denna förordning eller med delegerade akter som antagits i enlighet med denna förordning.”

Detta gäller komplettering av icke väsentliga delar av en oförändrad artikel i den ändrade akten. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 29.

 

Delegerade akter kan godtas.

Artikel 45a

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 163 för att fastställa

 

(a) förfarandet för bedömning av överensstämmelse med kraven för fastställelse av ansökningsdag som avses i artikel 36.1 a och de formella krav som avses i artikel 26.3 och förfarandet för kontroll av betalning av de klassavgifter som avses i artikel 36.1 c,

De formella kraven för ansökan hänvisar till den nya artikel 26.3, som emellertid i sin tur hänvisar till de formella villkor som har fastställts i enlighet med artikel 35a b. Det finns således ingen skyldighet i den grundläggande akten, utan kommissionen skaffar sig i själva verket ett obegränsat utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller att fastställa dessa formella villkor.

 

Fastställandet av förfaranden för överensstämmelse med kraven för fastställelse av ansökningsdag och för kontroll av betalning gäller icke väsentliga delar av en oförändrad artikel i den ändrade akten. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 31.

 

De aktuella bestämmelserna bör specificeras ytterligare i den grundläggande akten för att åtgärda den nuvarande återkommande bristen på skyldighet, som innebär att inget i själva verket ändras eller kompletteras i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget. Detta skulle alternativt kunna bli föremål för en genomförandeakt.

 

Delegerade akter kan godtas för förfaranden för överensstämmelse med kraven för fastställelse av ansökningsdag och för kontroll av betalning.

(b) förfarandet för prövning av de absoluta registreringshinder som avses i artikel 37,

 

Detta gäller komplettering av icke väsentliga delar av en artikel i den ändrade akten som enbart kommer att ändras genom strykning av bestämmelsen om avstående från ensamrätt till en beståndsdel som saknar särskiljningsförmåga. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 31.

 

Delegerade akter kan godtas.

(c) närmare uppgifter som offentliggörandet av ansökan som avses i artikel 39.1 ska innehålla,

 

För de närmare uppgifterna om offentliggörandet hänvisas till den nya artikel 39.1, som emellertid i sin tur hänvisar till information som redan gjorts tillgänglig i enlighet med delegerade akter. Det finns således ingen skyldighet i den grundläggande akten som kan kompletteras eller ändras, utan kommissionen skaffar sig i själva verket ett obegränsat utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller att fastställa dessa uppgifter.

 

De närmare uppgifter och den information som avses bör specificeras ytterligare i den grundläggande akten för att åtgärda den nuvarande återkommande bristen på skyldighet, som innebär att inget i själva verket ändras eller kompletteras i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget.

(d) förfarandet för att korrigera misstag och fel vid offentliggöranden av europeiska varumärkesansökningar som avses i artikel 39.3,

 

Detta gäller komplettering av icke väsentliga delar av den nya artikel 39.3 i den ändrade akten som syftar till att ålägga BHIM att korrigera fel. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 31.

 

Delegerade akter kan godtas.

(e) förfarandet för tredje mans ingivande av anmärkningar enligt artikel 40,

 

Detta gäller komplettering av icke väsentliga delar av den nya artikel 40 i den ändrade akten som klargör villkoren för anmärkningar från tredje man. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 31.

 

Delegerade akter kan godtas.

(f) närmare uppgifter om förfarandet för ingivande och prövning av en invändning som anges i artiklarna 41 och 42,

 

Detta gäller komplettering av icke väsentliga delar av artiklar i den ändrade akten som kommer att ändras för att klargöra villkoren för invändningar. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 31.

 

Delegerade akter kan godtas.

(g) förfaranden för ändring av en ansökan i enlighet med artikel 43.2 och delning av ansökan enligt artikel 44,

 

Detta gäller komplettering av icke väsentliga delar av förordningen. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 31.

 

Delegerade akter kan godtas.

(h) de uppgifter som ska föras in i registret när ett europeiskt varumärke registreras och de närmare villkoren för offentliggörande av den registrering som avses i artikel 45.1, innehåll och form för utfärdande av registreringsbevis som avses i artikel 45.2.”

 

Detta gäller komplettering av icke väsentliga delar av förordningen. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 31.

 

Delegerade akter kan godtas.

Artikel 49a

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 163 för att fastställa

 

(a) förfarandena för förnyelse av det europeiska varumärket enligt artikel 47, däribland typ av avgifter som ska betalas,

 

Det är oklart varför man i den engelska versionen använder ordalydelsen ”the procedural modalities for” i stället för ”the procedure for”, vilket används i de båda följande delegeringar som föreslås i leden b och c och på andra ställen. Ordet ”modalities” associerar till politiska val, vilket ”procedure” inte gör.

 

Genom att använda ”procedure for” skulle denna bestämmelse beröra icke väsentliga delar av förordningen. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 31.

 

Delegerade akter kan godtas om ”procedural modalities” i den engelska versionen byts ut mot ”procedure for”.

(b) förfarandet i samband med ändring av registreringen av ett europeiskt varumärke som avses i artikel 48.2,

 

Detta gäller komplettering av icke väsentliga delar av en oförändrad artikel i den ändrade akten. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 32.

 

Delegerade akter kan godtas.

(c) förfarandet i samband med delning av ett europeiskt varumärke som avses i artikel 49.”

 

Detta gäller komplettering av icke väsentliga delar av förordningen. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 32.

 

Delegerade akter kan godtas.

Artikel 57a

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 163 för att fastställa

 

(a) förfarandet i samband med ett avstående av ett europeiskt varumärke som anges i artikel 50, inklusive den period som avses i punkt 3 i samma artikel,

 

Detta gäller komplettering av icke väsentliga delar av förordningen. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 33.

 

Delegerade akter kan godtas.

(b) förfarandena i samband med upphävande och ogiltighetsförklaring av ett europeiskt varumärke som avses i artiklarna 56 och 57.”

 

Detta gäller komplettering av icke väsentliga delar av förordningen. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 33.

 

Delegerade akter kan godtas.

Artikel 65a

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 163 för att fastställa

 

(a) överklagandets innehåll som avses i artikel 60 och förfarandet för att lämna in och pröva ett överklagande,

 

Det är oklart vad som avses med ”innehåll” här, och på vilket sätt det ska fastställas genom delegerade akter.

 

Utan ”innehåll” skulle bestämmelsen beröra icke väsentliga delar av förordningen. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 34.

 

Delegerade akter kan godtas om man stryker eller förtydligar ”innehåll”.

 

 

(b) innehåll i och utformning av överklagandenämndens beslut som avses i artikel 64,

 

Det är oklart vad som avses med ”innehåll” här, och på vilket sätt det ska fastställas genom delegerade akter.

 

Utan ”innehåll” skulle bestämmelsen gälla komplettering av icke väsentliga delar av förordningen. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 34.

 

Det bör påpekas att man i artikel 93a nedan använder ordalydelsen ”kraven beträffande formen på de beslut som” utan att nämna ”innehåll”.

 

Delegerade akter kan godtas om man stryker eller förtydligar ”innehåll”.

(c) återbetalning av de överklagandeavgifter som avses i artikel 60.”

 

Det finns inga bestämmelser i artikel 60 som föreskriver återbetalning av avgifter.

 

För att kunna delegera befogenheter i detta led måste det finnas bestämmelser om återbetalning i den grundläggande akten.

 

Artikel 74a

Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 163 med angivande av den tidsperiod som avses i artikel 67.1 för inlämnande av bestämmelserna för det europeiska kollektivmärkets användning till byrån och innehållet i dessa förordningar enligt vad som anges i artikel 67.2.

 

Det anges ingen tidsperiod i artikel 67.1. Den artikeln hänvisar i sin ändrade lydelse i stället till den tidsfrist som fastställts i enlighet med artikel 74a. Det finns således ingen skyldighet i den grundläggande akten som kan kompletteras eller ändras, utan kommissionen skaffar sig i själva verket ett obegränsat utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller att fastställa tidsperioden.

 

Det är dessutom oklart vad som avses med ”innehållet i dessa förordningar” här, och på vilket sätt det ska fastställas genom delegerade akter. Med ”innehållet i dessa förordningar” skulle denna bestämmelse bli alltför vid och eventuellt beröra väsentliga delar.

 

Den aktuella tidsfristen bör specificeras ytterligare i den grundläggande akten för att åtgärda den nuvarande återkommande bristen på skyldighet, som innebär att inget i själva verket ändras eller kompletteras i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget.

 

”Innehållet i dessa förordningar” bör specificeras ytterligare i den grundläggande akten.

Artikel 74k

Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 163 med angivande av den tidsperiod som avses i artikel 74c 1 för inlämnande av bestämmelserna för det europeiska kvalitetsmärkets användning till byrån och innehållet i dessa bestämmelser enligt vad som anges i artikel 74c 2.

 

Det anges ingen tidsperiod i artikel 74c.1. Den artikeln hänvisar i sin ändrade lydelse i stället till den tidsfrist som fastställts i enlighet med artikel 74k. Det finns således ingen skyldighet i den grundläggande akten som kan kompletteras eller ändras, utan kommissionen skaffar sig i själva verket ett obegränsat utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller att fastställa tidsperioden.

 

Det är dessutom oklart vad som avses med ”innehållet i dessa förordningar” här, och på vilket sätt det ska fastställas genom delegerade akter. Med ”innehållet i dessa förordningar” skulle denna bestämmelse bli alltför vid och eventuellt beröra väsentliga delar.

 

Den aktuella tidsfristen bör specificeras ytterligare i den grundläggande akten för att åtgärda den nuvarande återkommande bristen på skyldighet, som innebär att inget i själva verket ändras eller kompletteras i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget. Detta skulle alternativt kunna bli föremål för en genomförandeakt.

 

”Innehållet i dessa förordningar” bör specificeras ytterligare i den grundläggande akten.

Artikel 79

1. Byrån ska till samtliga berörda på eget initiativ underrätta alla beslut och kallelser och om de förelägganden, från vilka en tidsfrist ska räknas, samt om de underrättelser om vilka de berörda ska underrättas enligt andra bestämmelser i denna förordning eller delegerade akter som antagits till följd av denna förordning, eller enligt beslut av byråns direktör.

 

Denna bestämmelse föreskriver inte antagande av delegerade akter, utan en skyldighet för BHIM att informera om alla beslut och kallelser om det krävs enligt delegerade akter som antagits till följd av förordningen.

Så länge de aktuella bestämmelserna om delegerade akter gör det möjligt att införa ett krav på underrättelse bör denna bestämmelse kunna godtas.

Artikel 79a

Om byrån anser att denna förordning eller de delegerade akter som antagits i enlighet med denna förordning medför en förlust av eventuella rättigheter, utan att något beslut har fattats, ska den meddela detta till den berörda personen i enlighet med artikel 79. Den senare kan begära att ett beslut fattas i frågan. Byrån ska anta ett sådant beslut när den inte delar sökandens åsikt, i annat fall ska byrån ompröva sitt konstaterande och underrätta sökanden om detta.

Denna bestämmelse föreskriver inte antagande av delegerade akter, utan en skyldighet för BHIM att meddela förlust av eventuella rättigheter och att fatta beslut om alla berörda fall där man konstaterat att en delegerad akt som antagits i enlighet med förordningen medför en förlust.

Så länge de aktuella bestämmelserna om delegerade akter tillåter förlust av rättigheter bör denna bestämmelse kunna godtas.

Artikel 83

I den mån denna förordning eller delegerade akter inte innehåller förfarandebestämmelser ska byrån beakta de processrättsliga principer som är allmänt erkända i medlemsstaterna.

 

Denna bestämmelse föreskriver inte antagande av delegerade akter, utan en möjlighet för BHIM att fylla eventuella luckor som skapats av delegerade akter genom att beakta erkända principer.

 

Syftet med denna bestämmelse är att hantera rättsliga tomrum, och den berör inte direkt delegerade akter.

Artikel 89

1. Byrån ska regelbundet utge

 

(a) en tidning om europeiska varumärken, vilken ska innehålla de uppgifter som antecknats i registret och andra uppgifter vars offentliggörande föreskrivs i denna förordning eller delegerade akter som antagits i enlighet med denna förordning,

 

Denna bestämmelse föreskriver inte antagande av delegerade akter, utan enbart offentliggörande av uppgifter som föreskrivs i delegerade akter som antagits i enlighet med förordningen.

Denna bestämmelse föreskriver ett krav på offentliggörande och berör inte direkt delegerade akter.

Artikel 93a

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 163 för att fastställa

 

(a) kraven beträffande formen på de beslut som avses i artikel 75,

 

Detta gäller komplettering av icke väsentliga delar av förordningen. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 38.

 

Delegerade akter kan godtas.

(b) villkoren för muntliga förhandlingar och bevisupptagning som avses i artiklarna 77 och 78,

                                   

Detta gäller komplettering av icke väsentliga delar av förordningen. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 38.

 

Delegerade akter kan godtas.

(c) villkoren för den underrättelse som avses i artikel 79,

 

Artikel 79 innehåller redan bestämmelser om delgivning genom rekommenderat brev med mottagningsbevis och delgivning på elektronisk väg. Den föreskriver också att den verkställande direktören ska bestämma hur offentliggörandet ska ske. Det är därför oklart vilka ytterligare villkor som ska antas genom delegerade akter.

 

Man kan också fråga sig om denna bestämmelse är överflödig med hänsyn till led e nedan.

 

Delegerade akter tycks inte vara nödvändiga eftersom den grundläggande akten och led e redan fastställer villkor.

(d) förfarande för det meddelande om förlust av rättigheter som avses i artikel 79a,

 

Detta gäller komplettering av icke väsentliga delar av förordningen. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 38.

 

Delegerade akter kan godtas.

(e) bestämmelser om kommunikationsmedel, inbegripet elektroniska kommunikationsmedel som avses i artikel 79b som kan användas av parter i förfarandet vid byrån samt de formulär som ska tillhandahållas av byrån,

 

Detta gäller komplettering av icke väsentliga delar av förordningen. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 38.

 

Delegerade akter kan godtas.

(f) bestämmelser om beräkning och varaktighet för de tidsfrister som avses i artikel 79c 1,

 

Det finns inga bestämmelser om tidsfrister i artikel 74c.1. Den artikeln hänvisar i sin ändrade lydelse i stället till de bestämmelser och de tidsfrister som antagits i enlighet med artikel 93a f. Det finns således ingen skyldighet i den grundläggande akten som kan kompletteras eller ändras, utan kommissionen skaffar sig i själva verket ett obegränsat utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller att fastställa bestämmelserna och tidsfristerna.

 

De bestämmelser och tidsfrister som avses bör specificeras ytterligare i den grundläggande akten för att åtgärda den nuvarande återkommande bristen på skyldighet, som innebär att inget i själva verket ändras eller kompletteras i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget.

 

(g) förfarande för att korrigera språkliga fel, skrivfel och uppenbara brister i byråns beslut och tekniska fel som kan hänföras till byrån vid registreringen av varumärket eller vid offentliggörandet av dess registrering enligt artikel 79d,

 

Detta gäller komplettering av icke väsentliga delar av förordningen. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 38.

 

Delegerade akter kan godtas.

(h) förfarande för upphävande av ett beslut eller annullering av en post i registret enligt vad som avses i artikel 80.1,

 

Detta gäller komplettering av icke väsentliga delar av förordningen. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 38.

 

Delegerade akter kan godtas.

(i) villkor för avbrott och återupptagande av förfaranden inför byrån enligt vad som avses i artikel 82a,

 

Det anges inga villkor i artikel 82a. Den artikeln hänvisar i sin ändrade lydelse i stället till de villkor som fastställts i enlighet med artikel 93a i. Det finns således ingen skyldighet i den grundläggande akten som kan kompletteras eller ändras, utan kommissionen skaffar sig i själva verket ett obegränsat utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller att fastställa villkoren.

 

De aktuella villkoren bör specificeras ytterligare i den grundläggande akten för att åtgärda den nuvarande återkommande bristen på skyldighet, som innebär att inget i själva verket ändras eller kompletteras i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget.

(j) förfaranden för fördelning och fastställande av kostnader enligt vad som avses i artikel 85.1,

 

Det anges inga villkor i artikel 85.1. Den artikeln hänvisar i sin ändrade lydelse i stället till de villkor som fastställts i enlighet med artikel 93a j. Det finns således ingen skyldighet i den grundläggande akten som kan kompletteras eller ändras, utan kommissionen skaffar sig i själva verket ett obegränsat utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller att fastställa villkoren.

 

De aktuella villkoren bör specificeras ytterligare i den grundläggande akten för att åtgärda den nuvarande återkommande bristen på skyldighet, som innebär att inget i själva verket ändras eller kompletteras i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget.

 

(k) de uppgifter som avses i artikel 87.1,

 

Enligt artikel 87.1 krävs redan att BHIM ska föra ett register som ska innehålla alla uppgifter som föreskrivs i förordningen. I själva verket kompletterar eller ändrar kommissionen således delegerade akter, vilket inte är möjligt enligt artikel 290 i EUF-fördraget.

 

De specifika uppgifter som inte redan föreskrivs i andra bestämmelser bör specificeras ytterligare i den grundläggande akten. Ordalydelsen ”eller en delegerad akt som antagits enligt denna förordning” i artikel 87.1 bör strykas för att rätta till den nuvarande situationen, som innebär att delegerade akter i själva verket skulle kunna kompletteras eller ändras.

 

(l) förfarande för granskning av handlingar som föreskrivs i artikel 88, inbegripet de handlingar som är undantagna från granskning, och förfaranden för arkivering av byråns handlingar som anges i artikel 88.5,

 

Artikel 88 föreskriver i sin ändrade lydelse redan att den verkställande direktören ska fastställa på vilket sätt kontroll ska utföras och i vilken form handlingarna ska arkiveras.

 

Delegering är inte nödvändig. Bestämmelsen bör strykas.

(m) formerna för offentliggörande av information och uppgifter som avses i artikel 89.1 a i tidningen om europeiska varumärken, däribland typ av information, och det språk på vilket denna information och dessa uppgifter ska offentliggöras,

 

Se led k ovan.

De specifika uppgifter som inte redan föreskrivs i andra bestämmelser bör specificeras ytterligare i den grundläggande akten. Ordalydelsen ”eller delegerade akter som antagits i enlighet med denna förordning” i artikel 89.1 a bör strykas för att rätta till den nuvarande situationen, som innebär att delegerade akter i själva verket skulle kunna kompletteras eller ändras.

 

(n) frekvens, form och språk på vilka byråns officiella tidning ska offentliggöras enligt vad som avses i artikel 89.1 b,

 

Detta gäller komplettering av icke väsentliga delar av förordningen. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 38.

 

Delegerade akter kan godtas.

(o) villkoren för utbyte av information och kommunikation mellan byrån och medlemsstaternas myndigheter och granskning av handlingar av eller via domstolar eller myndigheter i medlemsstaterna i enlighet med artikel 90,

 

Detta gäller komplettering av icke väsentliga delar av förordningen. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 38.

 

Delegerade akter kan godtas.

 

(p) Undantag från skyldigheten att låta sig företrädas inför byrån enligt artikel 92.2, de villkor på vilka en gemensam representant ska utses enligt artikel 92.4, de villkor på vilka de arbetstagare som avses i artikel 92.3 och auktoriserade ombud som avses i artikel 93.1 ska inge en skriftlig fullmakt för att kunna genomföra representation, innehållet i fullmakten och under vilka förutsättningar någon får tas bort från förteckningen över auktoriserade ombud enligt vad som avses i artikel 93.5.”

 

De villkor på vilka de arbetstagare som avses i artikel 92.3 och auktoriserade ombud som avses i artikel 93.1 ska inge en skriftlig fullmakt gäller icke väsentliga delar av förordningen. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 38.

 

När det gäller artikel 92.2, 92.4 och 92.5 i dess ändrade lydelse avses de fall som föreskrivs och de villkor som fastställts i enlighet med artikel 93a p. Det finns således inga skyldigheter i den grundläggande akten som kan kompletteras eller ändras, utan kommissionen skaffar sig i själva verket ett obegränsat utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller att fastställa villkoren.

 

Delegerade akter kan godtas när det gäller artikel 92.3.

 

De specifika fallen och villkoren i punkterna 2, 4 och 5 i artikel 92 bör specificeras ytterligare i den grundläggande akten. Ordalydelsen ”eller en delegerad akt som antagits enligt denna förordning” i artikel 87.1 bör strykas för att rätta till den nuvarande situationen, som innebär att delegerade akter i själva verket skulle kunna kompletteras eller ändras.

Artikel 114

I artikel 114.2 ska orden ”tillämpningsföreskrifterna” ersättas med ”delegerade akter som antagits i enlighet med denna förordning”.

 

Denna artikel avser formella krav i nationell lagstiftning som rör överlämnande av ansökningar eller varumärken och som avviker från eller går utöver dem som föreskrivs i denna förordning eller delegerade akter.

 

 

Artikel 114a

Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 163 med angivande av de formella villkor som en begäran om omvandling till en europeisk varumärkesansökan ska uppfylla, uppgifter om dess undersökning och de som rör dess offentliggörande.

 

Denna bestämmelse är en allmän delegering som inte har någon uttrycklig motsvarande bestämmelse eller skyldighet i den grundläggande akten. Det finns därför inget som kan ändras eller kompletteras.

Om det inte finns några bestämmelser eller skyldigheter i artiklarna 112–114 i förordningen på vilka man kan grunda delegeringen, bör dessa specificeras ytterligare i den grundläggande akten.

 

Artikel 128

4. Den verkställande direktören ska särskilt ha följande funktioner där han ska:

 

[...]

 

(n) Utöva de befogenheter som har anförtrotts honom enligt artiklarna 26.3, 29.5, 30.2, 45.3, 75.2, 78.5, 79, 79b, 79c, 87, 88, 89, 93.4, 119.8 och 144.

 

Se ovan gällande artiklarna 30, 79 och 88.

 

Det får inte finnas några motstridigheter mellan den verkställande direktörens befogenheter och omfattningen av delegeringen av lagstiftningsbefogenhet.

 

 

För att undvika motstridigheter måste antingen den verkställande direktörens befogenheter eller delegeringarna av befogenhet ändras.

Artikel 144a

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 163 för att fastställa

 

(a) särskilda kriterier för användning av de språk som avses i artikel 119,

 

Detta gäller komplettering av icke väsentliga delar av förordningen. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 45.

 

Delegerade akter kan godtas.

(b) fall där invändningsbeslut och annulleringsbeslut ska fattas av en enskild ledamot enligt artiklarna 132.2 och 134.2,

 

Detta gäller komplettering av icke väsentliga delar av förordningen. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 45.

 

Hänvisningarna i artiklarna 132.2 och 134.2 är för närvarande till artikel 144a c.

Delegerade akter kan godtas.

 

Hänvisningarna i artiklarna 132.2 och 134.2 bör emellertid vara till artikel 144a b.

(c) uppgifter om organisationen av överklagandenämnderna, inbegripet inrättande av myndigheten för överklagandenämnderna och dess roll enligt vad som avses i artikel 135.3 a, sammansättningen av nämnden i utökad sammansättning och reglerna för att hänskjuta ärenden till den enligt artikel 135.4 och de förutsättningar under vilka beslut ska fattas av en enskild ledamot i enlighet med artiklarna 135.2 och 135.5,

 

Myndighetens roll tycks vara något vid i sin omfattning och kan eventuellt beröra väsentliga delar.

 

Utöver det gäller denna bestämmelse komplettering av icke väsentliga delar av förordningen. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 45.

Delegerade akter kan godtas, med undantag för att myndighetens roll skulle kunna anges tydligare i den grundläggande akten.

 

(d) Systemet för de avgifter som ska betalas till byrån i enlighet med artikel 144, inklusive avgiftsbeloppet, betalningssättet, valutor, förfallodagen för avgifterna, den dag som ska anses vara betalningsdagen och följderna av underlåtenhet att betala eller försenad betalning, samt under- och överutbetalning, de tjänster som kan vara avgiftsfria och de kriterier enligt vilka den verkställande direktören kan utöva de befogenheter som anges i artiklarna 144.3 och 144.4.”

 

Bortsett från avgiftsstrukturen och avgiftsbeloppen, som är väsentliga delar och därför inte bör bli föremål för delegering, gäller denna bestämmelse komplettering av icke väsentliga delar av förordningen. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 45.

 

Delegerade akter kan godtas, förutom när det gäller avgiftsstrukturen och avgiftsbeloppen.

 

Artikel 145

I artikel 145 ska orden ”dess tillämpningsföreskrifter” ersättas med ”de delegerade akter som antagits i enlighet med denna förordning”.

 

Denna bestämmelse rör tillämpningen av bestämmelser på internationella registreringar.

Denna bestämmelse berör inte direkt delegeringen av befogenheter.

Artikel 161a

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 163 för att fastställa

 

(a) de formella kraven för en internationell ansökan som avses i artikel 147.5, förfarandet för granskning av den internationella ansökan enligt artikel 147.6 och formerna för överlämnandet av den internationella ansökan till den internationella byrån enligt artikel 147.4,

 

Det anges inga formella krav i artikel 147.5. Den artikeln hänvisar i sin ändrade lydelse i stället till de formella villkor som har fastställts i enlighet med artikel 161a a. Det finns således ingen skyldighet i den grundläggande akten som kan kompletteras eller ändras, utan kommissionen skaffar sig i själva verket ett obegränsat utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller att fastställa de formella villkoren.

 

Därutöver gäller denna bestämmelse komplettering av icke väsentliga delar av förordningen. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 46.

 

Delegerade akter kan godtas, med undantag för att de formella villkoren för en internationell ansökan bör specificeras ytterligare i den grundläggande akten för att åtgärda den nuvarande återkommande bristen på skyldighet, som innebär att inget i själva verket ändras eller kompletteras i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget.

(b) villkoren för den anmälan som föreskrivs i artikel 148a,

 

Detta gäller komplettering av icke väsentliga delar av förordningen. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 46.

 

Delegerade akter kan godtas.

(c) de formella kraven för en begäran om territoriell utsträckning som avses i artikel 149.2, förfarandet för undersökning av villkoren och formerna för vidarebefordran av begäran om territoriell utsträckning till den internationella byrån,

 

Det anges inga formella krav i artikel 149. Den artikeln hänvisar i sin ändrade lydelse i stället till de formella villkor som har fastställts i enlighet med artikel 161a c. Det finns således ingen skyldighet i den grundläggande akten som kan kompletteras eller ändras, utan kommissionen skaffar sig i själva verket ett obegränsat utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller att fastställa de formella villkoren.

 

Det finns ingen artikel 149.2, utan den artikeln har bara ett stycke. Den ändring som rör formella villkor läggs till som en mening på slutet.

De formella kraven för en begäran bör specificeras ytterligare i den grundläggande akten för att åtgärda den nuvarande återkommande bristen på skyldighet, som innebär att inget i själva verket ändras eller kompletteras i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget.

 

Hänvisningen bör vara till artikel 149.

(d) förfarandet för att åberopa företräde i enlighet med artikel 153,

 

Detta gäller komplettering av icke väsentliga delar av förordningen. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 46.

 

Delegerade akter kan godtas.

(e) förfarandena för prövning av de absoluta registreringshindren som avses i artikel 154 och för inlämning och granskning av en invändning enligt artikel 156, inklusive nödvändiga yttranden eller skrivelser till den internationella byrån,

 

Detta gäller komplettering av icke väsentliga delar av förordningen. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 46.

 

Delegerade akter kan godtas.

(f) förfarandena med beaktande av de internationella registreringar som avses i artikel 154a,

 

Det anges inga förfaranden i artikel 154a. Den artikeln hänvisar i sin ändrade lydelse i stället till de förfaranden som föreskrivs i artikel 161a f. Det finns således ingen skyldighet i den grundläggande akten som kan kompletteras eller ändras, utan kommissionen skaffar sig i själva verket ett obegränsat utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller att fastställa förfarandena.

 

Förfarandena bör specificeras ytterligare i den grundläggande akten för att åtgärda den nuvarande återkommande bristen på skyldighet, som innebär att inget i själva verket ändras eller kompletteras i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget.

 

(g) fall där byrån ska meddela den internationella byrån om ogiltigförklaring av en internationell registrering enligt artikel 158 och de uppgifter en sådan anmälan ska innehålla,

 

Detta gäller komplettering av icke väsentliga delar av förordningen. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 46.

 

Delegerade akter kan godtas.

(h) villkoren för överlämnande av begäran enligt vad som avses i artikel 158c till den internationella byrån,

 

Artikel 158c hänvisar till ”de fall som anges i artikel 161a h” och inte till ”villkoren för överlämnande”.

 

Oavsett vilket, gäller detta komplettering av icke väsentliga delar av förordningen.

 

Delegerade akter kan godtas så länge det klargörs om det är fråga om villkoren för överlämnande eller de fall som anges.

 

(i) de villkor som en begäran om omvandling i enlighet med artikel 159.1 ska uppfylla,

 

Detta gäller komplettering av icke väsentliga delar av förordningen. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 46.

 

Delegerade akter kan godtas.

(j) de formella kraven för en ansökan om omvandling som avses i artikel 161 och förfarandena för denna omvandling,

 

Det anges inga formella krav för en ansökan om omvandling i artikel 161.

 

Bestämmelsen om förfaranden gäller komplettering av icke väsentliga delar av förordningen. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 46.

 

Delegerade akter kan godtas med undantag för ”de formella kraven”, vilka behöver klargöras i den grundläggande akten.

(k) villkoren för yttranden eller skrivelser mellan byrån och den internationella byrån, däribland de yttranden eller skrivelser som ska göras enligt artiklarna 147.4, 148a, 153.2 och 158c.”

 

Enligt artikel 147.4 ska inga ”yttranden eller skrivelser” göras.

 

Bortsett från detta gäller denna bestämmelse komplettering av icke väsentliga delar av förordningen. Målet, innehållet och omfattningen anges på ett tillräckligt tydligt sätt, som också tar hänsyn till skäl 46.

 

Delegerade akter kan godtas med undantag för ”de yttranden eller skrivelser som ska göras”, vilka behöver klargöras i den grundläggande akten.

Artikel 163a

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen på de villkor som anges i denna artikel.

 

 

Motsvarar exempelartikeln i den gemensamma överenskommelsen.

 

2. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 24a, 35a, 45a, 49a, 57a, 65a, 74a, 74k, 93a, 114a, 144a och 161a ska ges på obestämd tid.

 

Parlamentet skulle kunna välja en fast varaktighet, t.ex. ett antal år, tillsammans med rapporteringskrav (alternativ 2 i den gemensamma överenskommelsen).

 

Motsvarar exempelartikeln i den gemensamma överenskommelsen.

 

3. Den delegering av de befogenheter som avses i punkt 2 kan när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Det får verkan dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid en senare tidpunkt som anges däri. Beslutet påverkar inte sådana delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

 

Motsvarar exempelartikeln i den gemensamma överenskommelsen.

 

4. Så snart som kommissionen har antagit en delegerad akt ska den samtidigt anmäla den till Europaparlamentet och rådet.

 

 

Motsvarar exempelartikeln i den gemensamma överenskommelsen.

 

5. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 24a, 35a, 45a, 49a, 57a, 65a, 74a, 74k, 93a, 114a, 144a och 161a ska bara träda i kraft om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

 

Invändningsperioden är standardtiden 2+2 månader, vilken parlamentet kan förlänga eller förkorta.

 

Motsvarar exempelartikeln i den gemensamma överenskommelsen.

 

Parlamentet kan ändra tidsramarna.

(1)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 8.11.2008, s. 25).

(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, 15.12.1995, s. 1) och kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 av den 13 december 1995 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (EGT L 303, 15.12.1995, s. 33). Det finns också en tredje genomförandeförordning till den nuvarande varumärkesförordningen, nämligen kommissionens förordning (EG) nr 216/96 av den 5 februari 1996 om processordningen för överklagningsnämnderna vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (EGT L 28, 6.2.1996, s. 11), som emellertid inte ändras.

(3)

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/120719_agencies_common_appr_en.pdf

(4)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

(5)

Skrivelse av den 3 februari 2012 från ordförande Barroso till talman Schulz.

(6)

Den 19 september 2012 väckte kommissionen talan vid domstolen för att få till stånd ett ogiltigförklarande av en artikel i biocidproduktförordningen, där det föreskrivs att åtgärder ska antas genom en genomförandeakt och inte genom en delegerad akt. Kommissionen hävdar att eftersom den berörda artikeln syftar till att komplettera vissa icke väsentliga delar i lagstiftningsakten, och med hänsyn till det sätt på vilket befogenheter tilldelas kommissionen och till syftet med den akt som ska antas med stöd av dessa befogenheter, bör en sådan akt följaktligen antas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 290 i EUF-fördraget, och inte enligt förfarandet i artikel 291 i EUF-fördraget, mål C-427/12, Europeiska kommissionen mot Europaparlamentet och Europeiska unionens råd.

(7)

Politiska riktlinjer för en övergripande strategi inom parlamentet om synsättet på delegerade akter (skrivelse av den 19 april 2012 från ordföranden i utskottsordförandekonferensen till parlamentets talman).

(8)

Följande ledamöter var närvarande vid omröstningen: Sebastian Valentin Bodu (vice ordförande), Françoise Castex (vice ordförande), Marielle Gallo, Jutta Haug (i enlighet med artikel 187.2 i arbetsordningen), Klaus-Heiner Lehne (ordförande), Eva Lichtenberger, Alajos Mészáros, Andrej Plenković (i enlighet med artikel 193.3 i arbetsordningen) Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.


YTTRANDE från utskottet för internationell handel (14.10.2013)

till utskottet för rättsliga frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken

(COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD))

Föredragande: George Sabin Cutaş

KORTFATTAD MOTIVERING

Huvudmålet för förslaget om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken, tillsammans med förslaget om ändring av direktiv 2008/95/EG, är att harmonisera systemen för varumärkesregistrering i alla EU:s medlemsstater och att se till att EU:s varumärkessystem och de nationella varumärkessystemen samexisterar och kompletterar varandra, så att de blir effektivare för företagen när det gäller lägre kostnader och komplexitet, ökad snabbhet, större förutsägbarhet och rättssäkerhet. Detta skulle kunna leda till en avsevärd ökning av innovation och ekonomisk tillväxt.

Yttrandet fokuserar uteslutande på förslagets handelsrelaterade aspekter, särskilt transitering av varumärkesförfalskade varor genom unionen och försäljning av sådana varor på internet. I fråga om det förstnämnda syftar kommissionens förslag till att minska transiteringen av varumärkesförfalskade varor genom unionen. I detta yttrande stöds detta initiativ, men det klargörs att det inte bör få negativa följder för unionens rätt att stödja tredjeländers tillgång till läkemedel i enlighet med WTO:s ministerförklaring i Doha om Tripsavtalet och folkhälsan, som antogs den 14 november 2001. Man bör emellertid notera att frågan om tillgång till läkemedel huvudsakligen hänger samman med patent och endast i mindre utsträckning med varumärken.

När det gäller den andra handelsrelaterade aspekten är förslagets mål att förhindra att varumärkesförfalskade varor kommer in i unionen, särskilt genom internetförsäljning. Detta är ett problem som blivit särskilt relevant under senare år på grund av att internetförsäljningen ökat. I yttrandet förtydligas vilka rättsliga instrument som ger varumärkesinnehavaren möjlighet att vidta åtgärder för att förhindra import av varumärkesförfalskade varor när endast avsändaren handlar i kommersiellt syfte. Med tanke på problemets relevans och de ekonomiska intressen som står på spel är det också lämpligt att medlemsstaternas kontroll av webbplatser som säljer varumärkesförfalskade varor förbättras.

Slutligen pekar yttrandet på behovet att utöka unionens regelverk om skydd av geografiska beteckningar i unionen genom att med hjälp av en framtida unionslagstiftningsakt införa geografiska beteckningar för andra varor än jordbruksvaror, livsmedel, vin och spritdrycker.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) I syfte att bevara ett starkt skydd för rättigheterna i samband med ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar som skyddas på EU-nivå är det nödvändigt att klargöra att dessa rättigheter ger rätt att invända mot registrering av yngre europeiska varumärken, oavsett om det dessutom finns registreringshinder som granskaren kan ta hänsyn till på eget initiativ.

(13) I syfte att bevara ett starkt skydd för rättigheterna i samband med ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar som skyddas på EU-nivå är det nödvändigt att klargöra att dessa rättigheter ger rätt att invända mot registrering av yngre europeiska varumärken, oavsett om det dessutom finns registreringshinder som granskaren kan ta hänsyn till på eget initiativ. Eftersom det finns unionslagstiftning endast om skydd av geografiska beteckningar för jordbruksvaror, livsmedel, vin och spritdrycker bör kommissionen anta ett förslag till förordning om harmonisering av medlemsstaternas bestämmelser om skydd av geografiska beteckningar för även andra varor än jordbruksvaror, livsmedel, vin och spritdrycker.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) För att stärka varumärkesskyddet och bekämpa varumärkesförfalskning mer effektivt bör innehavaren av ett europeiskt varumärke ha rätt att hindra tredje parter från att till unionens tullområde föra in varor utan att dessa övergått till fri omsättning där, i de fall sådana varor kommer från tredjeländer och utan tillstånd bär ett varumärke som i stort sett är identiskt med det europeiska varumärke som registrerats för sådana varor.

(18) För att stärka varumärkesskyddet och bekämpa varumärkesförfalskning mer effektivt bör innehavaren av ett europeiskt varumärke ha rätt att hindra tredje parter från att till unionens tullområde föra in varor utan att dessa övergått till fri omsättning där, i de fall sådana varor kommer från tredjeländer och utan tillstånd bär ett varumärke som är identiskt med det europeiska varumärke som registrerats för sådana varor. Detta bör inte påverka unionens uppfyllande av WTO:s bestämmelser, i synnerhet inte artikel V i det allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) om fri transitering, eller dess rätt att främja tredjeländers tillgång till läkemedel, eller mer specifikt produktionen, omsättningen och distributionen av generiska läkemedel i och utanför EU.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) För att mer effektivt förhindra införsel av intrångsgörande varor, särskilt när det gäller försäljning via internet, bör innehavaren ha rätt att förbjuda import av sådana varor till unionen om det endast är avsändaren av varorna som verkar för kommersiella ändamål.

(19) För att mer effektivt förhindra införsel av intrångsgörande varor, särskilt när det gäller försäljning via internet, bör innehavaren ha rätt att förbjuda import av sådana varor till unionen om det endast är avsändaren av varorna som verkar för kommersiella ändamål. För detta ändamål bör innehavaren vidta lämpliga åtgärder i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 9 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Innehavaren av ett europeiskt varumärke ska också ha rätt att hindra import av de varor som avses i punkt 3 c där avsändaren av varorna bara handlar i kommersiellt syfte.

4. Innehavaren av ett europeiskt varumärke ska också ha rätt att hindra import av de varor som avses i punkt 3 c där avsändaren av varorna bara handlar i kommersiellt syfte.

 

För detta ändamål ska innehavaren av ett europeiskt varumärke ha rätt att vidta lämpliga rättsliga åtgärder i enlighet med direktiv 2004/48/EG och uppmana nationella tullmyndigheter att vidta åtgärder i fråga om varor som påstås överträda innehavarens rättigheter, såsom kvarhållande och förstöring i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter.

 

Medlemsstaterna ska också vidta lämpliga åtgärder för att förhindra internetförsäljning av varumärkesförfalskade varor.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 2009/207/EG

Artikel 9 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Innehavaren av ett europeiskt varumärke ska också ha rätt att hindra alla tredje parter från att i samband med kommersiell verksamhet föra in varor i unionens tullområde utan att övergå till fri omsättning där, om dessa varor, inbegripet emballage, kommer från tredjeland och som utan tillstånd är försedda med ett varumärke som är identiskt med det europeiska varumärke som registrerats för sådana varor eller som i väsentliga drag inte kan skiljas från ett sådant varumärke.

5. Innehavaren av ett europeiskt varumärke ska också ha rätt att hindra alla tredje parter från att i samband med kommersiell verksamhet föra in varor i unionens tullområde utan att övergå till fri omsättning där, om dessa varor, inbegripet emballage, kommer från tredjeland och som utan tillstånd är försedda med ett varumärke som är identiskt med det europeiska varumärke som registrerats för sådana varor eller som i väsentliga drag inte kan skiljas från ett sådant varumärke. Detta ska inte påverka unionens uppfyllande av WTO:s bestämmelser, i synnerhet inte artikel V i det allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) om fri transitering.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 13

Förordning (EG) nr 2009/207/EG

Artikel 9a – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) I näringsverksamhet anbringa ett tecken som är identiskt med eller liknar det europeiska varumärket vad gäller utstyrsel, förpackning eller annat sätt på vilket varumärket kan anbringas.

(a) Enligt handelsbruk anbringa ett tecken som, i enlighet med artikel 8.1 i denna förordning, är identiskt med eller liknar det europeiska varumärket vid utstyrsel, förpackning eller andra sätt på vilka varumärket kan anbringas.

Motivering

Punkten bör vara förenlig med bestämmelserna om att vara identisk eller lik, som redan anges i artikel 8.1.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 74a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(74a) Ersättning till importören och ägaren av varorna

 

Byrån ska vara behörig att ålägga innehavaren av ett europeiskt varumärke att betala importören, mottagaren och ägaren av varorna skälig ersättning för den skada de kan ha åsamkats genom felaktigt kvarhållande av varor till följd av rätten att begränsa import i enlighet med artikel 9.

Motivering

I enlighet med artikel 56 i Trips-avtalet ska det behöriga organet ha befogenhet att ålägga en sökande, i detta fall en innehavare av ett varumärke, att betala skälig ersättning till importörer eller ägare för felaktiga kvarhållanden. Felaktiga kvarhållanden är ett stort och växande problem. Enligt kommissionens årsrapport om resultat vid gränserna i samband med de europeiska tullmyndigheternas säkerställande av skydd för immateriella rättigheter kom under 2011 varor av misstag att kvarhållas i fler än 2 700 fall, vilket innebar en ökning på 46 procent jämfört med de två tidigare åren.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Gemenskapsvarumärke

Referensnummer

COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

16.4.2013

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

16.4.2013

Föredragande av yttrande

       Utnämning

George Sabin Cutaş

25.4.2013

Behandling i utskott

11.7.2013

16.9.2013

 

 

Antagande

14.10.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

22

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Bernd Lange, Vital Moreira, Paul Murphy, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jarosław Leszek Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Elisabeth Jeggle, Krzysztof Lisek, Iosif Matula, Paul Rübig, Catherine Stihler


YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (7.11.2013)

till utskottet för rättsliga frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken

(COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD))

Föredragande av yttrande: Regina Bastos

KORTFATTAD MOTIVERING

I EU kan ett varumärke registreras antingen på nationell nivå vid medlemsstaternas centrala myndigheter för industriell äganderätt (vissa delar av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning har nyligen harmoniserats genom rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988, kodifierat genom direktiv 2008/95/EG), eller på EU-nivå som ett gemenskapsvarumärke (på grundval av rådets förordning 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken, kodifierad genom förordning (EG) nr 207/2009). Genom förordningen inrättades även Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (harmoniseringsbyrån) för att ansvara för registrering och administrering av gemenskapsvarumärken. Den här varumärkeslagstiftningen har inte genomgått större ändringar, även om företagsmiljön har utvecklats avsevärt.

Syftet med förslaget

Gemenskapsvarumärket är en europeisk immateriell rättighet som inrättats mot bakgrund av artikel 118.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Kommissionens konsekvensanalys har visat att vissa aspekter i förordningen måste ändras för att förbättra och rationalisera gemenskapens varumärkessystem.

De allmänna målen med den översyn som kommissionen föreslog den 27 mars 2013 är att

•   modernisera varumärkessystemet i EU,

•   minska skillnaderna mellan bestämmelserna i det befintliga regelverket, och

•   förbättra samarbetet mellan varumärkesmyndigheterna.

Syftet är att man ska göra det möjligt för EU-företagen att öka sin konkurrenskraft genom att

•   erbjuda dem bättre tillgång till systemen för skydd av varumärken (via lägre kostnader, snabbare förfaranden och bättre förutsebarhet),

•   trygga rättssäkerheten för företagen och

•   se till att EU-systemet och de nationella varumärkessystemen samexisterar och kompletterar varandra.

När det gäller översynen av förordningen föreslår kommissionen inte ett nytt system utan en målinriktad modernisering av de befintliga bestämmelserna med följande huvudsyften:

•   att anpassa terminologin i förordningen till Lissabonfördraget och bestämmelserna till den gemensamma strategin rörande decentraliserade organ,

•   att rationalisera förfarandena för ansökning om och registrering av gemenskapsvarumärken,

•   att klargöra vissa juridiska aspekter,

•   att organisera samarbetet mellan harmoniseringsbyrån och de nationella myndigheterna, och

•   att anpassa förordningen till artikel 290 i EUF-fördraget med avseende på delegerade akter.

Aspekter relaterade till den inre marknaden

Gemenskapens varumärkessystem och de nationella varumärkessystemen måste existera sida vid sida för att den inre marknaden ska fungera väl. Ett varumärke tjänar till att särskilja de produkter och tjänster som ett företag erbjuder, så att företaget kan bevara sin konkurrensposition på marknaden, dra till sig kunder och skapa tillväxt. De ansökningar om gemenskapsvarumärken som inges till harmoniseringsbyrån ökar konstant, och 2012 ingavs över 107 900 ansökningar. Denna utveckling har åtföljts av växande förväntningar från berörda parters sida på system för registrering av varumärken som är mer rationaliserade och håller högre kvalitet samt är mer enhetliga, allmänt tillgängliga och i fas med den tekniska utvecklingen.

På mer specifik nivå omfattar detta nya lagstiftningspaket också ett antal bestämmelser som ingår i IMCO-utskottets ansvarsområde, nämligen följande:

•   En varumärkesinnehavare får hindra att hans eller hennes varumärke används i jämförande reklam, om sådan jämförande reklam inte uppfyller kraven i artikel 4 i direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam.

•    Import av varor till EU kan förbjudas även om det enbart är avsändaren av varorna som agerar i kommersiellt syfte, för att avskräcka från beställning och försäljning av varumärkesförfalskade varor via internet.

•   Rättighetsinnehavare får hindra tredje parter att till unionens tullområde föra in varor från tredjeländer som utan tillstånd bär ett varumärke som i stort sett är identiskt med ett varumärke som redan har registrerats för dessa varor, oavsett om varorna övergår till fri omsättning eller inte.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden är allmänt taget nöjd med kommissionens förslag, särskilt med de bestämmelser som ingår i IMCO-utskottets ansvarsområde. De ändringsförslag som läggs fram i detta förslag till yttrande syftar framför allt till att

•   stärka de nationella myndigheternas roll i systemet för skydd av varumärken och bekämpa varumärkesförfalskning,

•   avskaffa möjligheten att inge en ansökan om ett gemenskapsvarumärke enbart till byrån,

•   klargöra de tecken som kan utgöra europeiska varumärken,

•   fastställa tidsfrister för att utforma och klassificera produkter och tjänster,

•   klargöra byråns uppgifter,

•   klargöra styrelsens sammansättning och

•   klargöra avgifterna.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Som en följd av Lissabonfördragets ikraftträdande bör terminologin i förordning (EG) nr 207/2009 aktualiseras. Detta innebär att ”gemenskapsvarumärke” bör ersättas med ”europeiskt varumärke”. I linje med den gemensamma strategin rörande decentralisering av organ som överenskoms i juli 2012 av Europaparlamentet, rådet och kommissionen bör namnet ”Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)” ersättas med ”Europeiska unionens byrå för varumärken, mönster och modeller” (nedan kallad byrån).

(2) Som en följd av Lissabonfördragets ikraftträdande bör terminologin i förordning (EG) nr 207/2009 aktualiseras. Detta innebär att ”gemenskapsvarumärke” bör ersättas med ”EU-varumärke”. I linje med den gemensamma strategin rörande decentralisering av organ som överenskoms i juli 2012 av Europaparlamentet, rådet och kommissionen bör namnet ”Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)” ersättas med ”Europeiska unionens byrå för varumärken, mönster och modeller” (nedan kallad byrån).

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) För att tillåta större flexibilitet samtidigt som rättssäkerheten ökas när det gäller återgivningen av varumärken bör kravet på att märken ska kunna återges grafiskt utgå från definitionen av ett europeiskt varumärke. Ett tecken bör få återges i valfri lämplig form, därmed inte nödvändigtvis i grafisk form, så länge återgivningen är tillräckligt klar och precis för att behöriga myndigheter och allmänheten ska kunna bedöma vilket skyddsomfång varumärket ger.

(9) För att tillåta större flexibilitet, samtidigt som rättssäkerheten ökas när det gäller återgivningen av varumärken, bör kravet på att märken ska kunna återges grafiskt utgå från definitionen av ett europeiskt varumärke. Ett tecken bör få återges i valfri lämplig form, därmed inte nödvändigtvis i grafisk form, på villkor att det kan återges vid offentliggörandet och registreringen på ett sätt som gör det möjligt för de behöriga myndigheterna och allmänheten att klart och precist bedöma vilket skyddsomfång varumärket ger.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a) En anmälan om invändning mot registrering av varumärket kan också lämnas av fysiska eller juridiska personer och grupper eller organ som företräder tillverkare, producenter, tjänsteleverantörer, näringsidkare eller konsumenter vilka kan bevisa att ett varumärke är av en sådan art att det vilseleder allmänheten, till exempel beträffande varans eller tjänstens natur, kvalitet eller geografiska ursprung.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) För att säkerställa rättssäkerhet och klarhet är det nödvändigt att klargöra att inte bara när varumärken liknar varandra utan också när ett identiskt tecken används för identiska varor och tjänster, bör skydd beviljas för ett europeiskt varumärke endast om och i den mån varumärkets huvudfunktion, som är att garantera varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung, påverkas negativt.

(15) För att säkerställa rättssäkerhet och klarhet är det nödvändigt att klargöra att skydd bör beviljas för ett europeiskt varumärke endast om och i den mån varumärkets huvudfunktion påverkas negativt, inte bara när varumärken liknar varandra utan också när ett identiskt tecken används för identiska varor och tjänster.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a) Ett varumärkes huvudfunktion är att garantera konsumenterna eller slutanvändarna varans ursprung genom att ge dem möjlighet att utan risk för sammanblandning skilja den berörda varan från varor med annat ursprung.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15b) När man avgör om varumärkets huvudfunktion påverkas negativt måste denna bestämmelse tolkas i ljuset av artikel 11 i stadgan om de grundläggande rättigheterna och artikel 10 i Europakonventionen, så att den grundläggande rätten till yttrandefrihet garanteras.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) För att stärka varumärkesskyddet och bekämpa varumärkesförfalskning mer effektivt bör innehavaren av ett europeiskt varumärke ha rätt att hindra tredje parter från att till unionens tullområde föra in varor utan att dessa övergått till fri omsättning där, i de fall sådana varor kommer från tredjeländer och utan tillstånd bär ett varumärke som i stort sett är identiskt med det europeiska varumärke som registrerats för sådana varor.

(18) För att stärka varumärkesskyddet och bekämpa varumärkesförfalskning mer effektivt bör innehavaren av ett europeiskt varumärke ha rätt att med de nationella myndigheternas bistånd hindra tredje parter från att till unionens tullområde föra in varor utan att dessa övergår till fri omsättning där, i de fall sådana varor kommer från tredjeländer och utan tillstånd bär ett varumärke som i stort sett är identiskt med det europeiska varumärke som registrerats för sådana varor.

Motivering

De nationella myndigheternas bistånd krävs för att driva igenom detta förbud.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) För att mer effektivt förhindra införsel av intrångsgörande varor, särskilt när det gäller försäljning via internet, bör innehavaren ha rätt att förbjuda import av sådana varor till unionen om det endast är avsändaren av varorna som verkar för kommersiella ändamål.

(19) För att mer effektivt förhindra införsel av intrångsgörande varor, särskilt när det gäller försäljning via internet, bör innehavaren ha rätt att med de nationella myndigheternas bistånd förbjuda import till eller utbjudande av sådana varor inom unionen om det endast är avsändaren, mellanhanden, ombudet eller tjänsteleverantören vid internetförsäljning av varorna som handlar i kommersiellt syfte.

Motivering

De nationella myndigheternas bistånd krävs för att driva igenom detta förbud.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a) Den ensamrätt som ett varumärke ger bör inte ge innehavaren rätt att förbjuda användning av tecken eller upplysningar som sker av skälig anledning i syfte att möjliggöra jämförelser för konsumenter och uttrycka åsikter, eller om varumärket inte används i kommersiellt syfte.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27) Med tanke på den gradvisa minskningen av och obetydliga antalet ansökningar om gemenskapsvarumärken som inges till medlemsstaternas centrala myndigheter för industriell äganderätt (medlemsstaternas varumärkesmyndigheter) bör det endast vara tillåtet att inge ansökningar om europeiska varumärken till byrån.

utgår

Motivering

Eftersom syftet är att göra livet lättare för människor och företag bör alla alternativ för registrering av varumärken på europeisk nivå fortsätta att vara tillgängliga. I framtiden bör det därför fortfarande vara möjligt att handlägga ärenden vid nationella kontor som agerar som rena ombud för byrån.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 45

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(45) För att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig metod för tvistlösning, säkerställa överensstämmelse med det språksystem som fastställs i förordning (EG) nr 207/2009, att beslut fattas snabbt om enkla ärenden och en effektiv och ändamålsenlig organisation av överklagandenämnderna, samt för att garantera en lämplig och realistisk nivå på de avgifter som ska tas ut av byrån, samtidigt som de budgetprinciper följs som fastställs i förordning (EG) nr 207/2009, bör befogenheten att anta delegerade akter enligt artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller att fastställa närmare uppgifter om de språk som ska användas inför byrån, i vilka ärenden beslut om invändning och annullering bör fattas av en enda ledamot, närmare uppgifter om överklagandenämndernas organisation, beloppet för de avgifter som ska erläggas till byrån och närmare uppgifter om hur avgifterna ska betalas.

(45) För att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig metod för tvistlösning, säkerställa överensstämmelse med den språkordning som fastställs i förordning (EG) nr 207/2009, att beslut fattas snabbt om enkla ärenden och en effektiv och ändamålsenlig organisation av överklagandenämnderna, samt för att garantera en lämplig och realistisk nivå på de avgifter som ska tas ut av byrån, samtidigt som de budgetprinciper följs som fastställs i förordning (EG) nr 207/2009, bör befogenheten att anta delegerade akter enligt artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller att fastställa bestämmelserna för vilken språkordning som ska tillämpas inom byrån, i vilka ärenden beslut om invändning och annullering bör fattas av en enda ledamot, närmare uppgifter om överklagandenämndernas organisation, beloppet för de avgifter som ska erläggas till byrån och närmare uppgifter om hur avgifterna ska betalas.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 9

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 4 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) återges på ett sådant sätt att de behöriga myndigheterna och allmänheten kan avgöra det exakta ändamålet med det skydd som innehavaren har.”

b) återges på ett sådant sätt att de behöriga myndigheterna och allmänheten tydligt och exakt kan avgöra ändamålet med det skydd som innehavaren har.”

Motivering

Målet är att de element som utgör ett europeiskt varumärke ska återges i tydlig och exakt form.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 9 – punkt 2 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) ett tecken som är identiskt med det europeiska varumärket och som används med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka det europeiska varumärket är registrerat, och där denna användning skadar eller kan komma att skada det europeiska varumärkets funktion för att garantera konsumenterna varornas eller tjänsternas ursprung,

a) ett tecken som är identiskt med det europeiska varumärket och som används med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka det europeiska varumärket är registrerat, och där denna användning skadar eller kan komma att skada det europeiska varumärkets funktion att garantera konsumenterna varornas eller tjänsternas ursprung, genom att ge dem möjlighet att utan risk för sammanblandning skilja varan från varor med annat ursprung,

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 9 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Innehavaren av ett europeiskt varumärke ska också ha rätt att hindra import av de varor som avses i punkt 3 c där avsändaren av varorna bara handlar i kommersiellt syfte.

4. Innehavaren av ett europeiskt varumärke ska också ha rätt att med de nationella myndigheternas bistånd hindra sådan import av varor som avses i punkt 3 c eller sådant utbjudande av varor som avses i punkt 3 b, om avsändaren, mellanhanden, ombudet eller tjänsteleverantören vid internetförsäljning av varorna handlar i kommersiellt syfte.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 9 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Innehavaren av ett europeiskt varumärke ska också ha rätt att hindra alla tredje parter från att i samband med kommersiell verksamhet föra in varor i unionens tullområde utan att övergå till fri omsättning där, om dessa varor, inbegripet emballage, kommer från tredjeland och som utan tillstånd är försedda med ett varumärke som är identiskt med det europeiska varumärke som registrerats för sådana varor eller som i väsentliga drag inte kan skiljas från ett sådant varumärke.”

5. Innehavaren av ett europeiskt varumärke ska också ha rätt att hindra alla tredje parter från att föra in varor som inkräktar på detta europeiska varumärke unionens tullområde, om dessa varor, inbegripet emballage,

 

a) kommer från tredjeländer och utan tillstånd är försedda med ett varumärke som är identiskt med det europeiska varumärke som registrerats för sådana varor, eller som i sina väsentliga drag inte kan särskiljas från detta varumärke, och

 

b) är avsedda att bli föremål för kommersiell verksamhet utan att övergå till fri omsättning på det territoriet.

Motivering

Handelsrutterna för förfalskningar och smuggelgods är ofta desamma som för den legitima internationella handeln. Tulldokument, särskilt dokument som rör varornas ursprung och bestämmelseort, är relativt lätta att förfalska för vissa kriminella nätverk. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd vill därför påminna om att kontrollen av handelsflöden är avgörande för att skydda den inre marknaden och konsumenternas rättigheter, hälsa och säkerhet.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 9 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Innehavaren av ett europeiskt varumärke ska också ha rätt att hindra alla tredje parter från att i samband med kommersiell verksamhet föra in varor i unionens tullområde utan att övergå till fri omsättning där, om dessa varor, inbegripet emballage, kommer från tredjeland och som utan tillstånd är försedda med ett varumärke som är identiskt med det europeiska varumärke som registrerats för sådana varor eller som i väsentliga drag inte kan skiljas från ett sådant varumärke.”

5. Innehavaren av ett europeiskt varumärke ska också ha rätt att med de nationella myndigheternas bistånd hindra alla tredje parter från att i samband med kommersiell verksamhet föra in varor i unionens tullområde utan att dessa övergår till fri omsättning där, om dessa varor, inbegripet emballage, kommer från tredjeländer och utan tillstånd är försedda med ett varumärke som är identiskt med det europeiska varumärke som registrerats för sådana varor eller som i väsentliga drag inte kan skiljas från ett sådant varumärke.”

Motivering

De nationella myndigheternas bistånd krävs för att driva igenom detta förbud.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Första stycket ska bara tillämpas förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.

Denna punkt ska tillämpas bara om tredje man handlar i enlighet med god affärssed.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att klargöra att kravet på lojal användning gäller leden a, b och c, och inte led a.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 12 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Varumärket ska inte ge innehavaren rätt att förbjuda en tredje part att på skälig grund använda varumärket i samband med

 

a) annonsering eller marknadsföring som gör det möjligt för konsumenter att jämföra varor eller tjänster, eller

 

b) identifiering och parodiering av, kritik mot eller synpunkter på varumärkesinnehavaren eller dennes varor eller tjänster, eller

 

c) all icke-kommersiell användning av ett varumärke.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 16

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 15 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

I artikel 15.1 ska första stycket ersättas med följande:

 

Om innehavaren av varumärket inte inom fem år efter registreringen har gjort verkligt bruk av gemenskapsvarumärket i en medlemsstat eller en del av en medlemsstat med avseende på de varor eller tjänster för vilka det registrerats, eller om sådant bruk inte har skett inom en period av fem år i följd, ska gemenskapsvarumärket bli föremål för de påföljder som anges i denna förordning, såvida det inte finns en skälig anledning till att gemenskapsvarumärket inte använts.

Motivering

Orden ”i gemenskapen” föreslås ersättas med ”i en medlemsstat eller en del av en medlemsstat”. Så länge bruket är ”verkligt” bör det räcka med att avslå en ansökan om återkallande med hänvisning till att ett EU-varumärke inte varit i bruk om bruket har varit begränsat till en enda medlemsstat eller en del av en medlemsstat.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 25

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 25

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En ansökan om ett europeiskt varumärke ska inges till byrån.”

En ansökan om ett europeiskt varumärke ska inges till byrån eller till myndigheten.”

Motivering

Eftersom syftet är att göra livet lättare för människor och företag bör alla alternativ för registrering av varumärken på europeisk nivå fortsätta att vara tillgängliga. I framtiden bör det därför fortfarande vara möjligt att handlägga ärenden vid nationella myndigheter som agerar som rena ombud för byrån.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 27

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 27

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dagen för inlämnandet av en ansökan om ett europeiskt varumärke ska vara det datum då dokument som innehåller de uppgifter som anges i artikel 26.1 registreras hos byrån av den sökande, mot betalning av ansökningsavgiften för vilken betalningsföreläggandet ska ha lämnats senast det datumet.”

Dagen för inlämnandet av en ansökan om ett europeiskt varumärke ska vara det datum då dokument som innehåller de uppgifter som anges i artikel 26.1 lämnas in till byrån eller myndigheten av den sökande, mot betalning av ansökningsavgiften inom en månad efter inlämnandet av de ovannämnda dokumenten.”

Motivering

Dagen för inlämnandet av en ansökan om ett europeiskt varumärke ska vara det datum då dokument som innehåller de uppgifter som anges i artikel 26.1 lämnas in av den sökande till byrån eller den nationella myndigheten för industriell äganderätt. Den nuvarande fristen på en månad bör bevaras för att ge de sökande möjlighet att dra tillbaka och lämna in nya ansökningar utan att behöva betala avgiften två gånger. Detta är särskilt viktigt för små och medelstora företag, som sannolikt är mer benägna att lämna in felaktiga ansökningar och skulle drabbas särskilt hårt av att behöva betala avgiften två gånger.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 28

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 28 – punkt 8 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Innehavare av europeiska varumärken som lämnat in ansökan före den 22 juni 2012 och som bara registreras i fråga om hela rubriken i en Nice-klassificering, kan förklara att deras avsikt den dag då ansökningen gjordes hade varit att söka skydd för varor eller tjänster utöver det som i bokstavlig mening omfattas av klassrubriken, under förutsättning att de varor eller tjänster som avses ingår i den alfabetiska förteckningen för den klass av upplagan av Nice-klassificeringen som gäller den dag då ansökan lämnades in.

Innehavare av europeiska varumärken som lämnat in ansökan före den 22 juni 2012 och som registreras med avseende på hela rubriken i en Nice-klassificering kan förklara att deras avsikt den dag då ansökningen gjordes hade varit att söka skydd för varor eller tjänster utöver det som i bokstavlig mening omfattas av klassrubriken, under förutsättning att de varor eller tjänster som avses ingår i den alfabetiska förteckningen för den klass av upplagan av Nice-klassificeringen som gäller den dag då ansökan lämnades in.

Motivering

Möjligheten att ändra klassrubriker bör inte bara gälla registreringar som enbart består av klassrubriker utan också registreringar som omfattar hela klassrubriker plus vissa varor eller tjänster.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 28

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 28 – punkt 8 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Deklarationen ska inges till byrån inom fyra månader från det att denna förordning trätt i kraft, och ska på ett klart, tydligt och specifikt sätt ange vilka andra varor och tjänster som omfattas än de som bokstavligen omfattas av beteckningarna i en klassrubrik, vilka ursprungligen omfattades av innehavarens avsikt. Byrån ska vidta lämpliga åtgärder för att ändra registret i enlighet därmed. Denna möjlighet påverkar inte tillämpningen av artiklarna 15, 42.2, 51.1 a och 57.2.

Deklarationen ska inges till byrån vid tidpunkten för registrering av ändringar eller förlängning och ska på ett klart, tydligt och specifikt sätt ange vilka andra varor och tjänster som omfattas än de som bokstavligen omfattas av beteckningarna i en klassrubrik, vilka ursprungligen omfattades av innehavarens avsikt. Byrån ska vidta lämpliga åtgärder för att ändra registret i enlighet därmed. Denna möjlighet påverkar inte tillämpningen av artiklarna 15, 42.2, 51.1 a och 57.2.

Motivering

Den som har genomfört en registrering före den 22 juni 2012 har uppfyllt alla de krav som gällde vid den tidpunkten. För att undvika nya komplicerade formaliteter bör det aktuella förfarande här slutföras när registret ska ändras eller vid en ansökning om förlängning av ett varumärke.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 30

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Yrkande om prioritet ska lämnas tillsammans med ansökan om europeiskt patent och ska omfatta datum, antal och land i vilket den tidigare ansökan gjordes.

En sökande som önskar åberopa prioritet från en tidigare ansökan ska lämna in en förklaring om prioritet och en kopia av den tidigare ansökan. Om denna inte är avfattad på något av byråns språk ska sökanden lämna in en översättning av den tidigare ansökan till ett av dessa språk.

Motivering

Enligt genomförandeförordningen till förordningen om gemenskapsvarumärken kan rätten till prioritet yrkas antingen i ansökan eller inom två månader från det att ansökan lämnades in. Rätten till prioritet ska innebära att prioritetsdagen räknas som den dag då ansökan lämnas in, så att det kan fastställas vilka rättigheter som har företräde. Förändringen syftar till att behålla den nuvarande lydelsen av artikel 30 så att den två månader långa fristen behålls.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 38

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 40 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De ska inte betraktas som parter i förfarandet vid byrån.

utgår

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 39a (nytt)

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 41 – punkt 5 (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

39a) I artikel 41 ska följande läggas till som punkt 5:

 

5. En anmälan om invändning mot registrering av varumärket kan också lämnas in av fysiska eller juridiska personer och grupper eller organ som företräder tillverkare, producenter, tjänsteleverantörer, näringsidkare eller konsumenter vilka kan bevisa att ett varumärke är av en sådan art att det vilseleder allmänheten, till exempel beträffande varans eller tjänstens natur, kvalitet eller geografiska ursprung.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 40a (nytt)

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 42 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

40a) Artikel 42.4 ska ersättas med följande:

 

4. Byrån får, om den anser det lämpligt, föreslå parterna en uppgörelse i godo, företrädesvis innan invändningsförfarandet formellt har inletts. Byrån ska då ge information om tillgängliga medlingsförfaranden och specialiserade medlingstjänster, däribland sådana som erbjuds av externa medlare som ackrediterats av byrån.

 

Om parterna beslutar att göra upp i godo under invändningsförfarandet ska byrån ge båda parter rimligt anstånd för att slutföra medlingsprocessen.

Motivering

Nuvarande lydelse av artikel 42.4: ”Byrån får, om den anser det lämpligt, föreslå parterna att de träffar förlikning.” Medlingstjänster som erbjuds av harmoniseringsbyrån är begränsade till överklaganden, och det är bara dess anställda som kan agera medlare. Antalet medlingar som hittills genomförts är minimalt. För att göra medling till en mer attraktiv lösning bör parterna uppmuntras att utnyttja den i ett tidigare skede. Parterna bör också ha rätt att välja externa medlare.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 50a (nytt)

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 57 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

50a) Artikel 57.4 ska ersättas med följande:

 

4. Byrån får, om den anser det lämpligt, föreslå parterna en uppgörelse i godo, företrädesvis innan annulleringsförfarandet formellt har inletts. Byrån ska då ge information om tillgängliga medlingsförfaranden och specialiserade medlingstjänster, däribland sådana som erbjuds av externa medlare som ackrediterats av byrån.

 

Om parterna beslutar att göra upp i godo under invändningsförfarandet ska byrån ge båda parter rimligt anstånd för att slutföra medlingsprocessen.

Motivering

Nuvarande lydelse av artikel 57.4: ”Byrån får, om den anser det lämpligt, föreslå parterna att de träffar förlikning.” Medlingstjänster som erbjuds av harmoniseringsbyrån är begränsade till överklaganden, och det är bara dess anställda som kan agera medlare. Antalet medlingar som hittills genomförts är minimalt. För att göra medling till en mer attraktiv lösning bör parterna uppmuntras att utnyttja den i ett tidigare skede. Parterna bör också ha rätt att välja externa medlare.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 98

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 123b – punkt 1 – led da (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

da) Administrera och främja de system för skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och garanterade traditionella specialiteter som inrättats genom förordning (EU) nr 1151/2012.

Motivering

Eftersom bestämmelserna om immaterialrätten harmoniseras alltmer på EU-nivå är det fullt logiskt att alla produkter skyddas av samma regler, vilket garanterar juridisk konsekvens.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 98

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 123b – punkt 1 – led db (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

db) Administrera och främja de skyddade geografiska beteckningar som införts genom förordning (EG) nr 1234/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008.

Motivering

Eftersom bestämmelserna om immaterialrätten harmoniseras alltmer på EU-nivå är det fullt logiskt att alla produkter skyddas av samma regler, vilket garanterar juridisk konsekvens.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 98

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 123b – punkt 1 – led dc (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

dc) Administrera och främja andra europeiska immateriella rättigheter som skapas i enlighet med artikel 118 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Motivering

Eftersom bestämmelserna om immaterialrätten harmoniseras alltmer på EU-nivå är det fullt logiskt att alla produkter skyddas av samma regler, vilket garanterar juridisk konsekvens.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 98

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 123b – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Byrån får lämna frivilliga förmedlingstjänster för att hjälpa parterna att nå en uppgörelse i godo.

3. Byrån får erbjuda frivilliga medlingstjänster online och offline för att underlätta tillgången till förfaranden för alternativ tvistlösning och främja uppgörelse i godo, i enlighet med bland annat Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa aspekter av medling på privaträttens område9a.

 

_____________

 

9a EUT L 136, 24.5.2008, s. 3.

Motivering

Medling av detta slag är viktig, eftersom den motverkar de högre kostnader som rättsprocesserna är förknippade med och gör att tvister kan lösas snabbare.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 98

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 123c –punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Byrån ska definiera, utarbeta och samordna gemensamma projekt av unionsintresse med beaktande av de områden som avses i punkt 1. Projektdefinitionen ska innehålla de särskilda skyldigheter och ansvarsområden som gäller för varje medlemsstats deltagande myndigheter för industriell äganderätt och Benelux byrå för industriell äganderätt.

Byrån ska i samarbete med myndigheterna i medlemsstaterna definiera, utarbeta och samordna gemensamma projekt av unionsintresse med avseende på de områden som avses i punkt 1. Projektdefinitionen ska innehålla de särskilda skyldigheter och ansvarsområden som gäller för varje medlemsstats deltagande myndigheter för industriell äganderätt och Benelux byrå för industriell äganderätt.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 99

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 124 – punkt 1 – led ka (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ka) På grundval av ett förslag från den verkställande direktören i enlighet med artikel 128.4 o ska styrelsen godkänna bestämmelserna om medling och skiljeförfarande samt de bestämmelser som styr funktionssättet för det institut som inrättats för ändamålet.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 99

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 125 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Styrelsen ska bestå av en företrädare för varje medlemsstat och två företrädare för kommissionen samt suppleanter för dessa.

1. Styrelsen ska bestå av en företrädare för varje medlemsstat, en företrädare för kommissionen och en företrädare för Europaparlamentet samt deras suppleanter.

Motivering

Styrelsens sammansättning bör bygga på delad representation. Med andra ord bör styrelsen bestå av en företrädare för varje medlemsstat, en företrädare för kommissionen och en företrädare för parlamentet, i syfte att uppnå institutionell jämvikt och göra det möjligt för parlamentet att spela en verklig roll i tillsynen av byråns förvaltning.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 99

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 128 – punkt 4 – led oa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

oa) Han ska utarbeta ett förslag till medling och bestämmelser för skiljeförfarande samt bestämmelser för funktionssättet för det institut som inrättats för ändamålet, och överlämna dem till styrelsen för antagande.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 99

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 129 – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den verkställande direktören ska utses av styrelsen från en förteckning över sökanden som föreslås av kommissionen på grundval av ett öppet och transparent urvalsförfarande. Innan direktören utses kan den sökande som styrelsen valt ut bli ombedd att avlägga en försäkran inför behöriga utskott i Europaparlamentet och besvara frågor från utskottsledamöter. I det avtal som sluts med den verkställande direktören ska byrån företrädas av styrelsens ordförande.

Den verkställande direktören ska utses av styrelsen från en förteckning över minst tre sökande som föreslås på grundval av ett öppet och transparent urvalsförfarande av en uttagningskommitté som består av två företrädare för medlemsstaterna samt företrädare för kommissionen och Europaparlamentet. Före utnämningen kan den sökande som styrelsen valt ut uppmanas att göra ett uttalande inför ett behörigt utskott i Europaparlamentet och besvara frågor från dess ledamöter. Vid ingåendet av ett avtal med den verkställande direktören ska byrån företrädas av styrelsens ordförande.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 99

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 129 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den verkställande direktören kan bara avsättas från sin post efter styrelsebeslut på förslag av kommissionen.

Den verkställande direktören får avsättas från sin post endast efter ett styrelsebeslut som fattas med två tredjedels majoritet av dess ledamöter på förslag av kommissionen eller Europaparlamentet.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 99

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 129 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Den verkställande direktörens mandatperiod ska vara fem år. Vid periodens utgång ska kommissionen göra en utvärdering. I utvärderingen ska kommissionen särskilt bedöma den verkställande direktörens arbetsinsats och byråns framtida uppgifter och utmaningar.

3. Den verkställande direktören ska inneha sin befattning under en mandatperiod fem år. Den verkställande direktörens mandatperiod får förlängas av styrelsen en gång, med en period på fem år eller fram till pensionsåldern om denna nås under mandatperioden.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 99

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 129 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Styrelsen får på förslag av kommissionen, med beaktande av den utvärderingsrapport som avses i punkt 3, förlänga den verkställande direktörens mandatperiod en gång med högst fem år.

utgår

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 106a (nytt)

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 137a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Institut för skiljeförfaranden och medling avseende varumärken, mönster och modeller

 

1. Ett skiljedomsinstitut för varumärken, mönster och modeller (nedan kallat institutet) ska upprättas inom byrån.

 

2. Faciliteter ska ställas till institutets förfogande för medling och skiljeförfarande i tvister som inbegriper två eller flera parter med avseende på varumärken, mönster och modeller, i enlighet med denna förordning och förordning (EG) nr 6/2002, för unionsprojekt.

 

3. På grundval av ett förslag från den verkställande direktören i enlighet med artikel 128.4 o ska styrelsen godkänna bestämmelserna om medling och skiljeförfarande samt de bestämmelser som styr funktionssättet för institutet.

 

4. Om tvisten rör en invändning, en annullering eller ett förfarande mellan parter kan parterna när som helst och i samförstånd begära att förfarandet ska ställas in, så att ett medlings- eller skiljeförfarande kan inledas.

 

5. Byrån och dess överklagandenämnder kan, om det anses lämpligt, tillsammans med parterna undersöka möjligheten att nå en överenskommelse, även genom medling och/eller ett skiljeförfarande, med användning av institutets faciliteter.

 

6. Institutet ska ta fram en förteckning över medlare och skiljedomare som ska hjälpa parterna att bilägga tvisten.

 

7. Granskare och ledamöter av institutets avdelning eller överklagandenämnder får inte delta i medling eller skiljeförfaranden i ett fall där de

 

a) tidigare har medverkat i medlings- eller skiljeförfarandet,

 

b) har ett personligt intresse,

 

c) tidigare har företrätt någon av parterna.

 

8. En person som kallats att vittna i egenskap av ledamot av en medlings- eller skiljenämnd får inte vara inblandad i den invändning, den annullering eller det förfarande som gav upphov till medlings- eller skiljeförfarandet.

 

9. En överenskommelse som nåtts med användning av institutets faciliteter, även genom medling, ska vara verkställbar inför byrån eller i en medlemsstat, utan att det påverkar de lagstadgade exekvaturförfarandena i den medlemsstat där verkställigheten sker.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 110

Förordning (EG) nr 207/2009

Artikel 144 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Beloppen av de avgifter som avses i punkt 1 ska fastställas på en sådan nivå att inkomsterna från dessa i princip är tillräckliga för att balansera byråns budget, samtidigt som man undviker ansamling av stora överskott. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 139.4 ska kommissionen se över avgiftsnivån, om ett betydande överskott blitt återkommande. Om denna översyn inte leder till en minskning eller ändring av avgiftsnivåerna som får till verkan att förhindra ytterligare ansamling av betydande överskott ska det överskott som ansamlats efter översynen överföras till EU-budgeten.

2. Beloppen av de avgifter som avses i punkt 1 ska fastställas på en sådan nivå att inkomsterna från dessa i princip är tillräckliga för att balansera byråns budget, samtidigt som man undviker ansamling av betydande överskott. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 139.4 ska kommissionen justera avgiftsnivån nedåt om ett betydande överskott blivit återkommande. Ett betydande överskott som ansamlats trots denna justering ska användas för att främja och förbättra det europeiska varumärkessystemet.

Motivering

Eftersom överskottet uppstår till följd av avgifter som betalas in av dem som ansöker om registrering och förnyelse av varumärken bör överskottet användas för att förbättra systemet EU:s varumärkessystem.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Gemenskapsvarumärke

Referensnummer

COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

16.4.2013

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

16.4.2013

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Regina Bastos

29.5.2013

Behandling i utskott

9.7.2013

25.9.2013

14.10.2013

 

Antagande

5.11.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

36

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Raffaele Baldassarre, Regina Bastos, Jürgen Creutzmann, Cornelis de Jong, Ildikó Gáll-Pelcz, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Claudio Morganti, Pier Antonio Panzeri, Marek Siwiec, Kerstin Westphal

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Gemenskapsvarumärke

Referensnummer

COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD)

Framläggande för parlamentet

27.3.2013

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

16.4.2013

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

16.4.2013

ITRE

16.4.2013

IMCO

16.4.2013

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ITRE

25.4.2013

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Cecilia Wikström

24.4.2013

 

 

 

Behandling i utskott

29.5.2013

19.6.2013

17.9.2013

14.10.2013

 

5.11.2013

 

 

 

Antagande

17.12.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Sergio Gaetano Cofferati, Eva Lichtenberger, József Szájer

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Silvia Costa, Jürgen Klute, Kay Swinburne

Ingivande

16.1.2014

Senaste uppdatering: 19 februari 2014Rättsligt meddelande