Förfarande : 2013/0089(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0032/2014

Ingivna texter :

A7-0032/2014

Debatter :

PV 24/02/2014 - 18
CRE 24/02/2014 - 18

Omröstningar :

PV 25/02/2014 - 5.10

Antagna texter :

P7_TA(2014)0119

BETÄNKANDE     ***I
PDF 437kWORD 418k
16 januari 2014
PE 516.713v02-00 A7-0032/2014

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (omarbetning)

(COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Cecilia Wikström

Omarbetning – artikel 87 i arbetsordningen

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN
 YTTRANDE från utskottet för internationell handel
 YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (omarbetning)

(COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0162),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0088/2013),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 11 juli 2013(1),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter(2),

–   med beaktande av artiklarna 87 och 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från utskottet för internationell handel och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A7-0032/2014), och av följande skäl:

A. Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen med beaktande av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Beaktandeled 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt , särskilt artikel 114,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114.1,

Motivering

Den exakta rättsliga grunden bör anges.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) I sina slutsatser av den 25 maj 2010 om den framtida översynen av varumärkessystemet i Europeiska unionen20 uppmanade rådet kommissionen att lägga fram förslag till en ändring av förordning (EG) nr 207/2009 och direktiv 2008/95/EG. Det förslag som gäller det sistnämnda direktivet bör omfatta åtgärder som gör det mer förenligt med förordning (EG) nr 207/2009, för att minska skillnaderna inom varumärkessystemet i Europa som helhet.

(5) I sina slutsatser av den 25 maj 2010 om den framtida översynen av varumärkessystemet i Europeiska unionen20 uppmanade rådet kommissionen att lägga fram förslag till en ändring av förordning (EG) nr 207/2009 och direktiv 2008/95/EG. Det förslag som gäller det sistnämnda direktivet bör omfatta åtgärder som gör det mer förenligt med förordning (EG) nr 207/2009, vilket skulle minska skillnaderna inom varumärkessystemet i Europa som helhet, samtidigt som det nationella varumärkesskyddet behålls som ett attraktivt alternativ för sökande. I detta sammanhang bör komplementariteten mellan EU:s varumärkessystem och de nationella varumärkessystemen säkerställas.

____________

____________

20 EUT C 140, 29.5.2010, s. 22.

20 EUT C 140, 29.5.2010, s. 22.

Motivering

Det är viktigt att uppmärksamma att det nationella varumärkesskyddet och EU:s varumärkesskydd kompletterar varandra.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Det är av grundläggande betydelse att säkerställa att registrerade varumärken har samma rättsliga skydd i alla medlemsstater och att varumärkesskyddet på nationell nivå är detsamma som skyddet av europeiska varumärken. I linje med det omfattande skydd som beviljas europeiska varumärken som är kända i unionen bör ett omfattande skydd även beviljas på nationell nivå för alla registrerade varumärken som är kända i den berörda medlemsstaten.

(10) Det är av grundläggande betydelse att säkerställa att registrerade varumärken har samma rättsliga skydd i alla medlemsstater och att varumärkesskyddet på nationell nivå är detsamma som skyddet av EU-varumärken. I linje med det omfattande skydd som beviljas EU-varumärken som är kända i unionen bör ett omfattande skydd även beviljas på nationell nivå för alla registrerade varumärken som är kända i den berörda medlemsstaten.

 

(Denna ändring berör hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Motivering

Detta återspeglar den ändrade beteckning som föreslås inom ramen för förordningen.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Det är därför nödvändigt att upprätta en lista med exempel på tecken som kan utgöra varumärken, under förutsättning att sådana tecken kan särskilja ett företags varor eller tjänster från ett annat företags. För att uppnå målen för registreringssystemet för varumärken, det vill säga att garantera rättslig säkerhet och god förvaltning, är det också viktigt att tecknet kan presenteras på ett sätt som gör det möjligt att exakt fastställa föremålet för skyddet. Ett tecken bör därför tillåtas att återges i lämplig form, och således inte nödvändigtvis grafiskt, så länge som återgivandet ger tillräckliga garantier i detta syfte.

(13) Det är därför nödvändigt att upprätta en lista med exempel på tecken som kan utgöra varumärken, under förutsättning att sådana tecken kan särskilja ett företags varor eller tjänster från ett annat företags. För att uppnå målen för registreringssystemet för varumärken, det vill säga att garantera rättslig säkerhet och god förvaltning, är det också viktigt att kräva att tecknet kan presenteras i registret på ett sätt som är tydligt, exakt, instinktivt, lättillgängligt, hållbart och objektivt. Ett tecken bör därför tillåtas att återges i lämplig form, och således inte nödvändigtvis grafiskt, så länge som återgivandet sker med hjälp av allmänt tillgänglig teknik och ger tillräckliga garantier i detta syfte.

Motivering

Det bör anges att återgivandet får göras i vilken form som helst, så länge det sker med hjälp av allmänt tillgänglig teknik.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) För att skapa rättslig säkerhet och tydlighet är det nödvändigt att klargöra att inte bara vid likhet utan också i fråga om ett identiskt lika tecken som används för identiskt lika varor eller tjänster bör skydd beviljas ett varumärke endast om och i den utsträckning varumärkets viktigaste funktion, som är att garantera varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung, påverkas negativt.

utgår

Motivering

Utgår till följd av strykningen i artikel 10.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22) I syfte att stärka varumärkesskyddet och bekämpa varumärkesförfalskning effektivare bör innehavaren av ett registrerat varumärke ha rätt att hindra tredje man från att föra in varor i medlemsstatens tullområde utan att dessa har övergått till fri omsättning, om dessa varor kommer från tredjeland och utan tillstånd har försetts med ett varumärke som är väsentligen identiskt med det varumärke som registrerats för sådana varor.

(22) I syfte att stärka varumärkesskyddet och bekämpa varumärkesförfalskning effektivare bör innehavaren av ett registrerat varumärke ha rätt att hindra tredje man från att föra in varumärkesförfalskade varor i medlemsstatens tullområde utan att dessa har övergått till fri omsättning, om dessa varor kommer från tredjeland och utan tillstånd har försetts med ett varumärke som är väsentligen identiskt med det varumärke som registrerats för sådana varor. Denna bestämmelse bör inte skada legitim handel med varor som lagligen kan släppas ut på marknaden i destinationsländerna. För att inte försvåra legitima varuflöden bör denna bestämmelse därför inte tillämpas om den tredje parten lämnar bevis för att varornas slutdestination är ett land utanför unionen och om innehavaren av varumärket inte kan bevisa att hans varumärke är giltigt registrerat också i det slutliga destinationslandet. Om det slutliga destinationslandet ännu inte har fastställts bör innehavaren av EU-varumärket ha rätt att hindra alla tredje parter från att föra ut varorna ur unionen på nytt, såvida inte den tredje parten lämnar bevis för att varornas slutdestination är ett land utanför unionen och innehavaren av varumärket inte kan bevisa att hans varumärke är giltigt registrerat också i det slutliga destinationslandet. Denna bestämmelse bör inte heller påverka unionens rätt att främja tillgången till läkemedel för tredjeländer eller efterlevnaden av WTO:s regler, i synnerhet inte artikel V i Gatt-avtalet om fri transitering.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a) Innehavaren av ett varumärke bör ha rätt att vidta relevanta rättsliga åtgärder, bland annat rätten att begära att de nationella tullmyndigheterna vidtar åtgärder i fråga om varor som påstås överträda innehavarens rättigheter, till exempel kvarhållande och förstöring i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/201323a. Tullmyndigheterna bör genomföra de relevanta förfarandena i förordning (EU) nr 608/2013 på begäran av en rättighetshavare och på grundval av kriterier för riskanalys.

 

________

 

23a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003 (EUT L 181, 28.6.2013, s. 15).

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Skäl 22b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22b) I artikel 28 förordning (EU) nr 608/2013 föreskrivs att en rättighetshavare är skadeståndsansvarig gentemot innehavaren av varorna bland annat om varorna i fråga senare befinns inte göra intrång i en immateriell rättighet.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Skäl 22c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22c) Medlemsstaterna bör vidta lämpliga åtgärder i syfte att sörja för en smidig transitering av generiska läkemedel. Därför bör innehavaren av ett varumärke inte ha rätt att hindra någon tredje part från att i samband med kommersiell verksamhet föra in varor på en medlemsstats tullområde på grundval av upplevda eller faktiska likheter mellan det internationella generiska namnet (INN-namnet) på det verksamma ämnet i ett läkemedel och ett registrerat varumärke.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23) För att mer effektivt hindra införsel av varor som innebär ett intrång, särskilt i samband med försäljning via internet, bör innejavaren ha rätt att förbjuda import av sådana varor till unionen om det enbart är avsändaren av varorna som agerar i kommersiellt syfte.

(23) För att mer effektivt hindra införsel av varumärkesförfalskade varor, särskilt i samband med försäljning via internet i små försändelser enligt definitionen i förordning (EU) nr 608/2013, bör innehavaren av ett giltigt registrerat varumärke ha rätt att förbjuda import av sådana varor till unionen om det enbart är avsändaren av de varumärkesförfalskade varorna som agerar enligt handelsbruk. I fall där sådana åtgärder vidtas bör de enskilda personer eller enheter som beställt varorna informeras om orsaken till åtgärderna och om sina lagliga rättigheter gentemot avsändaren.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29) Varumärken fyller sitt syfte att särskilja varor eller tjänster och ger konsumenterna möjlighet att träffa väl underbyggda val endast om de faktiskt används på marknaden. Ett krav på att ett varumärke faktiskt används är också nödvändigt för att minska det totala antalet registrerade och skyddade varumärken i unionen och därmed antalet tvister dem emellan. Det är därför av vikt att registrerade varumärken faktiskt används i samband med de varor eller tjänster för vilka de är registrerade, eller om inte är fallet, måste kunna återkallas.

(29) Varumärken fyller sitt syfte att särskilja varor eller tjänster och ger konsumenterna möjlighet att träffa väl underbyggda val endast om de faktiskt används på marknaden. Ett krav på att ett varumärke faktiskt används är också nödvändigt för att minska det totala antalet registrerade och skyddade varumärken i unionen och därmed antalet tvister dem emellan. Det är därför av vikt att registrerade varumärken faktiskt används i samband med de varor eller tjänster för vilka de är registrerade, eller, om de inte har använts inom fem år efter tidpunkten för registreringen, att de kan återkallas.

Motivering

Detta anpassar skälet till artikel 16.1 i direktivet om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning i fråga om varumärken. Vidare gör ändringsförslaget det möjligt att förankra den europeiska visionen om skydd av kreativiteten inom små och medelstora företag genom att ge dem tid att utvecklas för att kunna skydda sitt varumärke.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34) För att förbättra och underlätta tillgången till varumärkesskydd och öka den rättsliga säkerheten och förutsebarheten bör förfarandet för registrering av varumärken i medlemsstaterna vara effektivt och öppet och bör följa liknande regler som de som gäller för europeiska varumärken. För att ett konsekvent och väl avvägt varumärkessystem ska kunna åstadkommas både på nationell nivå och unionsnivå bör medlemsstaternas centrala myndigheter för industriell äganderätt därför begränsa sin obligatoriska granskning av huruvida en varumärkesansökan är registreringsberättigad till avsaknaden av absoluta registreringshinder. Detta bör dock inte påverka rätten för dessa myndigheter att på sökandenas begäran tillhandahålla sökningar efter äldre rättigheter i rent informationssyfte och utan att det påverkar eller har någon bindande effekt på den fortsatta registreringsprocessen, inklusive senare invändningsförfaranden.

(34) För att förbättra och underlätta tillgången till varumärkesskydd och öka den rättsliga säkerheten och förutsebarheten bör förfarandet för registrering av varumärken i medlemsstaterna vara effektivt och öppet och bör följa liknande regler som de som gäller för europeiska varumärken. Det bör stå medlemsstaterna fritt att bestämma om de vill genomföra obligatoriska granskningar av avslag på relativa grunder.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 41a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(41a) Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 28.2 i förordning (EG) nr 45/2001 och avgav ett yttrande den 11 juli 201323b.

 

_________

 

23b Ännu ej offentliggjort i EUT.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Detta direktiv ska tillämpas för varumärken avseende varor eller tjänster vilka i en medlemsstat är föremål för registrering eller ansökan om registrering som individuellt varumärke, kollektivmärke eller garanti- eller kvalitetsmärke , eller vilka är föremål för registrering eller ansökan om registrering hos Benelux byrå för immateriell äganderätt eller föremål för en internationell registrering med rättsverkan i en medlemsstat.

Detta direktiv ska tillämpas för varumärken avseende varor eller tjänster vilka är föremål för registrering eller ansökan om registrering i en medlemsstat som individuellt varumärke, kollektivmärke eller garanti- eller kvalitetsmärke, eller vilka är föremål för registrering eller ansökan om registrering hos Benelux byrå för immateriell äganderätt eller föremål för en internationell registrering med rättsverkan i en medlemsstat.

Motivering

Orden ”i en medlemsstat” behöver flyttas, för att klargöra att uttrycket syftar både på själva registreringen och på ansökan om registrering.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) byrå: Europeiska unionens byrå för varumärken, mönster och modeller, som inrättats i enlighet med artikel 2 i förordning (EG) nr 207/2009,

b) byrå: Europeiska unionens byrå för immateriella rättigheter, inrättad i enlighet med artikel 2 i förordning (EG) nr 207/2009.

 

(Denna ändring berör hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Motivering

Ändring till följd av byråns nya namn.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) äldre varumärken:

 

i) följande kategorier av varumärken för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av varumärket i fråga, med vederbörlig hänsyn till de anspråk på företrädesrätt som kan göras för dessa varumärken:

 

- EU-varumärken.

 

- Varumärken som har registrerats i medlemsstaten eller, vad avser Belgien, Luxemburg och Nederländerna, hos Beneluxbyrån för immateriella rättigheter.

 

- Varumärken som har blivit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i medlemsstaten.

 

 

ii) EU-varumärken som i enlighet med förordning (EG) nr 207/2009 gör befogat anspråk på företräde gentemot ett varumärke som avses i andra och tredje strecksatsen i led i), även om det senare varumärket har övergetts eller upphört att gälla.

 

iii) Ansökningar om de varumärken som avses i led i) och ii), under förutsättning att de registrerats.

 

iv) Varumärken som – vid tidpunkten för ansökan om registrering eller, i förekommande fall, vid tidpunkten för anspråket på företrädesrätt – med avseende på ansökningen om registrering av varumärket är välkända i en medlemsstat i den mening som avses med ”välkänd” i artikel 6a i Pariskonventionen.

Motivering

Detta är en teknisk ändring. För att strukturera texten bättre flyttas definitionen i den föreslagna artikeln 5.2 till artikel 2 med definitioner.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

cb) garanti- eller kvalitetsmärke: ett varumärke som betecknas som sådant vid ansökan om registrering av märket och som är ägnat att särskilja varor eller tjänster som certifieras av varumärkesinnehavaren vad gäller geografiskt ursprung, material, det sätt på vilket varor tillverkas eller tjänster utförs, kvalitet, tillförlitlighet eller andra egenskaper från de varor och tjänster som inte är certifierade på detta sätt.

Motivering

Detta är en teknisk ändring. För att strukturera texten bättre flyttas definitionerna i den föreslagna artikeln 28 till artikel 2 med definitioner.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

cc) kollektivmärke: ett varumärke som betecknas som sådant vid ansökan om registrering av varumärket och som är ägnat att särskilja varor eller tjänster som härrör från medlemmarna i den sammanslutning som innehar varumärket från de varor eller tjänster som härrör från andra företag.

Motivering

Detta är en teknisk ändring. För att strukturera texten bättre flyttas definitionerna i den föreslagna artikeln 28 till artikel 2 med definitioner.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Artikel 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ett varumärke kan utgöras av alla tecken, särskilt ord, ingeripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, färger som sådana, formen på en vara eller dess förpackning, eller ljud, förutsatt att tecknen i fråga kan:

Ett varumärke kan utgöras av alla tecken, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, färger som sådana, formen på en vara eller dess förpackning, eller ljud, förutsatt att en allmänt tillgänglig teknik används och tecknen i fråga kan

a) särskilja ett företags varor eller tjänster från ett annat företags,

a) särskilja ett företags varor eller tjänster från ett annat företags, och

b) återges på ett sätt som gör det möjligt för de behöriga myndigheterna och allmänheten att avgöra exakt vilken typ av skydd som ges innehavaren av varumärket.

b) återges i registret på ett sätt som gör det möjligt för de behöriga myndigheterna och allmänheten att avgöra exakt vilken typ av skydd som ges innehavaren av varumärket.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

j) Varumärken som är undantagna från registrering enligt unionslagstiftningen eller internationella överenskommelser som unionen är part till, som ger skydd för traditionella benämningar för vin och garanterade traditionella specialiteter.

j) Varumärken som är undantagna från registrering enligt unionslagstiftningen eller internationella överenskommelser som unionen är part i, som ger skydd för spritdrycker, traditionella benämningar för vin och garanterade traditionella specialiteter.

Motivering

Denna bestämmelse är utan tvekan fördelaktig för innehavarna av geografiska beteckningar. Att ta med spritdrycker i bestämmelsen hänger ihop med de geografiska beteckningar som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008. Man bör göra åtskillnad mellan dem och andra geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel enligt rådets förordning (EG) nr 510/2006 eller 509/2006 av den 20 mars 2006.

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ja) Varumärken som innehåller eller består av en äldre sortbenämning i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2100/9423c med avseende på samma typ av produkt.

 

____________

 

23c Rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt (EGT L 227, 1.9.1994, s. 1).

Motivering

I den föreslagna ändringen av förordningen om varumärken anges det nu i artikel 7.1 l att växtförädlarrätter utgör absoluta grunder för avslag. Denna regel ingår inte i direktivet, men det verkar lämpligt att följa förordningen i detta avseende.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska tillämpas även om registreringshindren

utgår

a) endast finns i andra medlemsstater än de där ansökan om registrering lämnades in,

 

b) endast om ett varumärke på ett främmande språk översätts eller transkriberas till en skrift eller ett officiellt språk som används i medlemsstaterna.

 

Motivering

Det vore oproportionerligt och skulle inte fungera i praktiken att kräva att nationella myndigheter granskar absoluta grunder för avslag inom samtliga nationella jurisdiktioner och på unionens alla språk. Det skulle vidare stå i motsättning till principen om territorialitet för rättigheter. För användarna skulle det tillföra litet eller inget mervärde om ansökan granskas med avseende på registreringshinder inom andra territorier än för det territorium på vilket registreringen skulle gälla.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Ett varumärke ska inte vägras registrering eller ogiltigförklaras med stöd av punkt 1 b, c eller d, om det före tidpunkten för registreringsansökan eller efter tidpunkten för registreringen och som en följd av det bruk som har gjorts av det har förvärvat särskiljningsförmåga.

5. Ett varumärke ska inte vägras registrering med stöd av punkt 1 b, c eller d, om det före tidpunkten för registreringsansökan och som en följd av det bruk som har gjorts av det har förvärvat särskiljningsförmåga. Ett varumärke ska inte ogiltigförklaras med stöd av punkt 1 b, c eller d, om det före tidpunkten för ansökan om ogiltighet och som en följd av användningen av det har förvärvat särskiljningsförmåga.

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Med äldre varumärken i punkt 1 avses

utgår

a) följande kategorier av varumärken för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av varumärket i fråga, med vederbörlig hänsyn tagen till de anspråk som kan göras på företrädesrätt för dessa varumärken, nämligen

 

i) europeiska varumärken,

 

ii) varumärken som har registrerats i medlemsstat eller, vad avser Belgien, Luxemburg eller Nederländerna, hos Benelux byrå för immateriell äganderätt,

 

iii) varumärken som blivit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i medlemsstaten i fråga,

 

b) Europeiska varumärken som i enlighet med förordning (EG) nr 207/2009, gör befogat anspråk på företräde gentemot ett varumärke i led a ii och iii, även om det senare varumärket inte har vidmakthållits eller innehavaren inte förnyat registreringen,

 

c) ansökan om varumärken nämnda i leden a och b under förutsättning av deras registrering,

 

d) varumärken som, vid tidpunkten för ansökan om registrering eller, i förekommande fall, vid tidpunkten för begäran om företrädesrätt med avseende på ansökan om registrering av varumärket, är välkända i en medlemsstat, i den betydelse som ges ordet ”välkänt” i artikel 6a i Pariskonventionen.

 

Motivering

Detta är en teknisk ändring. För att strukturera texten bättre flyttas definitionen i den föreslagna artikeln 5.2 till artikel 2 med definitioner.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) om det är identiskt med, eller liknar ett äldre varumärke oavsett om de varor och tjänster för vilka det har sökts eller registrerats är identiska med, liknar eller inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, om det äldre varumärket är känt i en medlemsstat eller, om det är fråga om ett europeiskt varumärke, är känt i unionen och användningen av det yngre varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé;

a) om det är identiskt med eller liknar ett äldre varumärkeoavsett om de varor och tjänster för vilka det har sökts eller registrerats är identiska med, liknar eller inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, om det äldre varumärket är känt den medlemsstat vilken ansökan om registrering gäller eller i vilken varumärket är registrerat, eller, om det är fråga om ett EU-varumärke, är känt i unionen och användningen av det yngre varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé;

 

Motivering

Detta verkar vara ett formuleringsfel, eftersom bestämmelsen inte stämmer överens med den i artikel 10.2 c. Formuleringen skulle ha inneburit att ett varumärke som är känt i en annan medlemsstat skulle ha utgjort ett hinder för ett varumärke i den medlemsstat vilken ansökan om registrering gäller (även om detta varumärke inte var känt i den medlemsstaten). Detta ändringsförslag klargör att det enda hindret rör renommé för nationella varumärken inom en och samma medlemsstat.

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) om det utesluts från registrering och inte får fortsätta att användas i enlighet med unionslagstiftning som ger skydd för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar.

utgår

Motivering

Ändringsförslaget hör ihop med ändringsförslaget till artikel 45.2. Det föreslås att artikel 5.3 d ska strykas, eftersom detta registreringshinder redan fastställs i artikel 4.1 i, och innehavare av skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar har rätt att inkomma med invändningar. Tekniskt är detta en mer korrekt lösning, med vilken man uppnår samma mål utan att vara tvungen att ändra artikel 9.1 när det är fråga om ogiltighetsförklaring till följd av passivitet.

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna får om det är lämpligt tillåta att varumärket inte ska vägras registrering eller ogiltigförklaras om innehavaren av det äldre varumärket eller den äldre rättigheten ger sitt medgivande till registreringen av det yngre varumärket.

5. Medlemsstaterna ska om det är lämpligt tillåta att varumärket inte ska vägras registrering eller ogiltigförklaras om innehavaren av det äldre varumärket eller den äldre rättigheten ger sitt medgivande till registreringen av det yngre varumärket.

Motivering

Det verkar rimligt att tillåta registrering på grundval av avsaknaden av relativa grunder för avslag, om innehavaren av en äldre rättighet samtycker till registreringen av varumärket. Denna bestämmelse bör inte vara frivillig för medlemsstaterna.

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv

Artikel 8 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Om ansökan om ogiltighetsförklaring baseras på artikel 5.3 och det äldre varumärket inte var känt i den mening som avses i artikel 5.3 på ansökningsdagen eller prioritetsdagen för det registrerade varumärket.

c) Om ansökan om ogiltighetsförklaring baseras på artikel 5.3 a och det äldre varumärket inte var känt i den mening som avses i artikel 5.3 a på ansökningsdagen eller prioritetsdagen för det registrerade varumärket.

Motivering

Eftersom detta led handlar om huruvida ett varumärke är känt bör det hänvisa enbart till led a i artikel 5.3.

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Om innehavaren av ett äldre varumärke som avses i artikel 5.2 och 5.3 har funnit sig i att ett yngre varumärke, som är registrerat i en medlemsstat, har använts i medlemsstaten under fem år i följd och han har varit medveten om det, har han inte längre rätt att med åberopande av det äldre varumärket begära att det yngre varumärket ska ogiltigförklaras med avseende på de varor eller tjänster för vilka det har brukats, förutsatt att ansökan om registrering av det yngre varumärket inte har gjorts i ond tro.

1. Om innehavaren av ett äldre varumärke som avses i artikel 5.2 och 5.3 a har funnit sig i att ett yngre varumärke som är registrerat i en medlemsstat har använts i medlemsstaten under fem år i följd och han har varit medveten om det, har han inte längre rätt att med åberopande av det äldre varumärket begära att det yngre varumärket ska ogiltigförklaras med avseende på de varor eller tjänster för vilka det har brukats, förutsatt att ansökan om registrering av det yngre varumärket inte har gjorts i ond tro.

Motivering

Här bör hänvisas enbart till led a i artikel 5.3, eftersom det som avses är yngre varumärken som är kända.

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv

Artikel 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Registreringen av ett varumärke ger innehavaren en ensamrätt.

1. Registreringen av ett varumärke ger innehavaren ensamrätt.

2. Utan det påverkar innehavares rättigheter som förvärvats före ansökningsdagen eller den dag från vilken prioritet räknas för det registrerade varumärket, ska innehavaren av ett registrerat varumärke ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda ett tecken som avser varor eller tjänster, om

2. Utan att det påverkar innehavares rättigheter som förvärvats före ansökningsdagen eller prioritetsdagen för det registrerade varumärket, ska innehavaren av ett registrerat varumärke ha rätt att hindra alla tredje parter som inte har hans tillstånd från att i handelsbruk använda ett tecken som avser varor eller tjänster, om

a) tecknet är identiskt med varumärket och används med avseende på varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat och om sådan användning påverkar eller kan påverka varumärkets grundläggande funktion, det vill säga att garantera varornas eller tjänsternas ursprung för konsumenterna,

a) tecknet är identiskt med varumärket och används med avseende på varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,

b) tecknet är identiskt med eller liknar varumärket och används för varor och tjänster som är identiska med eller liknar de varor eller tjäster för vilka varumärket är registrerat om tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket,

b) tecknet utan att det påverkar led a är identiskt med eller liknar varumärket och används för varor och tjänster som är identiska med eller liknar de varor eller tjänster för vilka varumärket är registrerat om tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket,

c) tecknet är identiskt med eller liknar varumärket oavsett om det används med avseende på varor och tjänster som är identiska med eller liknar eller är av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

c) tecknet är identiskt med eller liknar varumärket oavsett om det används med avseende på varor och tjänster som är identiska med eller liknar eller är av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

3. Om villkoren i punkt 2 är uppfyllda får särskilt följande förbjudas:

3. Om villkoren i punkt 2 är uppfyllda får särskilt följande förbjudas:

a) Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.

a) Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.

b) Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.

b) Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.

c) Att importera eller exportera varor under tecknet.

c) Att importera eller exportera varor under tecknet.

d) Att använda tecknet som handels- eller företagsnamn eller som en del av ett handels- eller företagsnamn.

d) Att använda tecknet som handels- eller företagsnamn eller som en del av ett handels- eller företagsnamn.

e) Att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam.

e) Att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam.

f) Att använda tecknet i jämförande reklam på ett sätt som strider mot direktiv 2006/114/EG.

f) Att använda tecknet i jämförande reklam på ett sätt som strider mot direktiv 2006/114/EG.

4. Innehavaren av ett registrerat varumärke ska också ha rätt att hindra import av varor i enlighet med punkt 3 c om endast avsändaren av varorna agerar i kommersiellt syfte.

4. Innehavaren av ett registrerat varumärke ska också ha rätt att hindra import till unionen av varor i små försändelser enligt definitionen i förordning (EU) nr 608/2013 om det enbart är avsändaren av varorna som agerar enligt handelsbruk och om varorna, inbegripet emballage, utan tillstånd har försetts med ett varumärke som är identiskt med det varumärke som registrerats för sådana varor eller som i sina väsentliga drag inte kan särskiljas från det varumärket. I fall där sådana åtgärder vidtas ska medlemsstaterna se till att den enskilda person eller enhet som beställt varorna informeras om orsaken till åtgärderna och om sina lagliga rättigheter gentemot avsändaren.

5. Innehavaren av ett registrerat varumärke ska också ha rätt att förhindra tredje man från att i samband med kommersiell verksamhet föra in varor i tullområdet för den medlemsstat där varumärket är registrerat utan att ha övergått till fri omsättning, om dessa varor, inbegripet emballage, kommer från tredjeland och utan tillstånd har försetts med ett varumärke som är identiskt med det varumärke som registrerats för sådana varor, eller som i väsentliga drag inte kan särskiljas från det varumärket.

5. Innehavaren av ett registrerat varumärke ska också ha rätt att hindra alla tredje parter från att i samband med kommersiell verksamhet föra in varor i tullområdet för den medlemsstat där varumärket är registrerat utan att ha övergått till fri omsättning, om dessa varor, inbegripet emballage, kommer från ett tredjeland och utan tillstånd har försetts med ett varumärke som är identiskt med det varumärke som registrerats på ett giltigt sätt för sådana varor, eller som i väsentliga drag inte kan särskiljas från det varumärket. Utan att det påverkar tullmyndigheternas skyldigheter att genomföra lämpliga tullkontroller i enlighet med artikel 1 i förordning (EU) nr 608/2013 ska denna bestämmelse inte tillämpas om den tredje parten bevisar att varornas slutdestination är ett land utanför unionen och om innehavaren av EU-varumärket inte kan bevisa att hans varumärke är giltigt registrerat också i det slutliga destinationslandet. I fall där det slutliga destinationslandet ännu inte har fastställts ska innehavaren av EU-varumärket ha rätt att hindra alla tredje parter från att föra ut varorna ur unionen på nytt, såvida inte den tredje parten bevisar att varornas slutdestination är ett land utanför unionen och innehavaren av EU-varumärket inte kan bevisa att hans varumärke är giltigt registrerat också i det slutliga destinationslandet.

 

6. Om en medlemsstats bestämmelser inte gjorde det möjligt att förbjuda användningen av ett tecken enligt vad som nämns i punkt 2 b eller c före ikraftträdandet av de bestämmelser som var nödvändiga för att följa direktiv 89/104/EEG, kan den fortsatta användningen av tecknet inte förhindras med stöd av de rättigheter som är knutna till varumärket.

6. Om en medlemsstats bestämmelser inte gjorde det möjligt att förbjuda användningen av ett tecken enligt vad som nämns i punkt 2 b eller c före ikraftträdandet av de bestämmelser som var nödvändiga för att följa direktiv 89/104/EEG, kan den fortsatta användningen av tecknet inte förhindras med stöd av de rättigheter som är knutna till varumärket.

7. Punkterna 1, 2, 3 och 6 ska inte beröra en medlemsstats bestämmelser om skydd mot användning av ett tecken för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster, om användning av tecknet i fråga utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

7. Punkterna 1, 2, 3 och 6 ska inte beröra en medlemsstats bestämmelser om skydd mot användning av ett tecken för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster, om användning av tecknet i fråga utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv

Artikel 11 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Anbringande i näringsverksamhet av ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket vid utstyrsel, förpackning eller andra sätt på vilka varumärket kan anbringas,

a) Anbringande i handelsbruk av ett tecken som enligt specifikationen i artikel 5.1 i detta direktiv är identiskt med eller liknar varumärket, på emballage, etiketter, märken, säkerhetsdetaljer, äkthetsdetaljer eller alla andra sätt på vilka varumärket kan anbringas.

Motivering

Ordet ”utstyrsel” är i denna bestämmelse ett juridiskt begrepp som inte är tillämpligt i alla jurisdiktioner i EU. För att göra bestämmelsen mer verkningsfull behöver beskrivningen av etiketter, emballage och andra detaljer klargöras, så att de förpackningskomponenter som oftast används av förfalskare omfattas av bestämmelsen.

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv

Artikel 11 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Att erbjuda eller släppa ut på marknaden, eller lagra för dessa ändamål, eller importera eller exportera utstyrsel, förpackning eller andra sätt på vilka varumärket kan anbringas.

b) Att erbjuda eller släppa ut på marknaden, eller lagra för dessa ändamål, eller importera eller exportera, emballage, etiketter, märken, säkerhetsdetaljer, äkthetsdetaljer eller alla andra sätt på vilka varumärket kan anbringas.

Motivering

Ordet ”utstyrsel” är i denna bestämmelse ett juridiskt begrepp som inte är tillämpligt i alla jurisdiktioner i EU. För att göra bestämmelsen mer verkningsfull behöver beskrivningen av etiketter, emballage och andra detaljer klargöras, så att de förpackningskomponenter som oftast används av förfalskare omfattas av bestämmelsen.

Ändringsförslag  33

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) varumärket för att identifiera eller hänvisa till varor eller tjänster som varumärkesinnehavarens varor eller tjänster, särskilt om användningen av varumärket är nödvändig för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel.

c) varumärket för att identifiera eller hänvisa till varor eller tjänster som varumärkesinnehavarens varor eller tjänster, särskilt om användningen av varumärket

 

i) är nödvändig för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel,

 

ii) sker inom ramen för jämförande reklam som uppfyller alla villkor som fastställs i direktiv 2006/114/EG1,

 

iii) sker i syfte att uppmärksamma konsumenterna på återförsäljning av äkta varor som ursprungligen sålts av eller med tillstånd från innehavaren av varumärket,

 

iv) sker i syfte att presentera ett legitimt alternativ till varumärkesinnehavarens varor eller tjänster,

 

v) sker för parodiering, konstnärligt uttryck, kritik eller synpunkter.

Det första stycket ska tillämpas endast om tredje man handlar i enlighet med god affärssed.

Denna punkt ska tillämpas endast om tredje man handlar i enlighet med god affärssed.

2. Tredje man ska anses handla i strid med god affärssed vid användningen av varumärket särskilt i följande fall:

2. Tredje man ska anses handla i strid med god affärssed vid användningen av varumärket särskilt i följande fall:

a) Om användningen ger upphov till föreställningen att det föreligger ett ekonomiskt samband mellan tredje man och innehavaren av varumärket.

a) Om användningen ger intryck av att det föreligger ett ekonomiskt samband mellan tredje man och innehavaren av varumärket.

b) Användningen utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

b) Om användningen utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

3. Varumärket ger inte innehavaren rätt att förbjuda tredje man att i näringsverksamhet använda en äldre rättighet som endast gäller i ett avgränsat geografiskt område om rättigheten erkänns av den ifrågavarande medlemsstatens lagstiftning samt används inom gränserna för det territorium i vilket den är erkänd.

3. Varumärket ger inte innehavaren rätt att förbjuda tredje man att i handelsbruk använda en äldre rättighet som endast gäller i ett avgränsat geografiskt område om rättigheten erkänns av den ifrågavarande medlemsstatens lagstiftning samt används inom gränserna för det territorium i vilket den är erkänd.

Ändringsförslag  34

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Tredje man ska anses handla i strid med god affärssed vid användningen av varumärket särskilt i följande fall:

utgår

a) Om användningen ger upphov till föreställningen att det föreligger ett ekonomiskt samband mellan tredje man och innehavaren av varumärket.

 

b) Användningen utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

 

Ändringsförslag  35

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Varumärket ska inte ge innehavaren rätt att förbjuda tredje part att på skälig grund använda varumärket för icke-kommersiell användning.

Ändringsförslag  36

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Den första dagen i den femårsperiod som avses i punkterna 1, 2 och 3 ska föras in i registret.

Motivering

De olika sätt som används för att bestämma den första dagen i femårsperioden innebär ett problem för andra användare när de ska avgöra hur långt perioden sträcker sig. Om den första dagen förs in i registret ger det användarna enkel tillgång till denna upplysning.

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv

Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 ska en överlåtelse av varumärket ske skriftligen och undertecknas av de avtalsslutande parterna, förutom när överlåtelsen är en följd av ett beslut av en domstol; i annat fall är överlåtelsen ogiltig.

utgår

Motivering

Det finns inget behov eller värde av ett krav som rör i vilken form varumärket ska överlåtas. Det skulle inkräkta på parternas frihet att själva välja i vilken form de vill ingå sådana avtal. Även om det i praktiken förmodligen kommer att gå till på det här viset i normalfallet, skulle kravet kunna innebära ett onödigt hinder bland annat inom den elektroniska handeln. Detaljerade formkrav rörande överlåtelse av egendom är också ytterst ovanliga i många medlemsstaters nationella lagstiftning.

Ändringsförslag  38

Förslag till direktiv

Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. En överlåtelse ska införas i registret och offentliggöras på begäran av en av parterna.

4. En överlåtelse ska införas i registret och offentliggöras på begäran av en av parterna, om den begärande parten har lämnat in skriftligt bevis för överlåtelsen till myndigheten.

Motivering

Det verkar rimligt att tillåta myndigheten att begära in någon typ av dokument.

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv

Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Innan överlåtelsen har införts i registret kan förvärvaren inte göra de rättigheter som uppstår genom varumärkets registrering gällande gentemot tredje man.

5. Innan ansökan om registrering av överlåtelsen har mottagits av myndigheten kan förvärvaren inte göra de rättigheter som uppstår genom varumärkets registrering gällande gentemot tredje man.

Motivering

Det verkar inte lämpligt att göra den nye innehavaren av varumärket beroende av hur snart varumärkesmyndigheten för in överlåtelsen i registret. Efter förvärvet av varumärkesrättigheterna och inlämnandet av en relaterad ansökan till varumärkesmyndigheten bör den nye innehavaren av varumärket kunna hävda sina rättigheter även gentemot tredje man.

Ändringsförslag  40

Förslag till direktiv

Artikel 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 28

utgår

Definitioner

 

Vid tillämpningen av detta avsnitt gäller följande:

 

1) garanti- eller kvalitetsmärke: ett varumärke som betecknas som sådant vid ansökan om registrering av märket och som är ägnat att särskilja varor eller tjänster som certifieras av innehavaren av märket vad gäller geografiskt ursprung, material, sättet att tillverka varor eller utföra tjänster, kvalitet, tillförlitlighet eller andra egenskaper från varor och tjänster som inte är certifierade på detta sätt.

 

2) kollektivmärke: ett varumärke som betecknas som sådant vid ansökan om registrering av varumärket och som är ägnat att särskilja de varor eller tjänster som härrör från medlemmarna i den sammanslutning som innehar varumärket från de varor eller tjänster som härrör från andra företag.

 

Motivering

Detta är en teknisk ändring. För att strukturera texten bättre flyttas definitionerna i den föreslagna artikeln 28 till artikel 2 med definitioner.

Ändringsförslag  41

Förslag till direktiv

Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Den som ansöker om ett kollektivmärke ska överlämna de bestämmelser som reglerar dess användning.

1. Den som ansöker om ett kollektivmärke ska överlämna de bestämmelser som reglerar dess användning till myndigheten.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att klargöra bestämmelserna och undvika osäkerhet när det gäller var bestämmelserna ska läggas fram.

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv

Artikel 38 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. En ansökan om registrering av ett varumärke ska innehålla

1. En ansökan om registrering av ett varumärke ska innehålla åtminstone

Ändringsförslag  43

Förslag till direktiv

Artikel 40 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Om sökanden begär registrering för mer än en klass, ska varorna och tjänsterna grupperas enligt klasserna i Niceöverenskommelsen, och varje grupp ska föregås av numret på den klass till vilken den gruppen av varor eller tjänster hör och följa samma ordning som klasserna.

6. Om sökanden begär registrering för mer än en klass, ska sökanden gruppera varorna och tjänsterna enligt klasserna i Niceöverenskommelsen; varje grupp ska föregås av numret på den klass till vilken den gruppen av varor eller tjänster hör och sökanden ska presentera dem i samma ordning som klasserna.

Motivering

Förtydligar att det är upp till sökanden och inte myndigheten att gruppera varorna och tjänsterna klassvis.

Ändringsförslag  44

Förslag till direktiv

Artikel 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Myndigheterna ska begränsa sin obligatoriska granskning av huruvida en varumärkesansökan är registreringsberättigad till avsaknaden av de absoluta registreringshinder som anges i artikel 4.

utgår

Ändringsförslag  45

Förslag till direktiv

Artikel 42 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Medlemsstater som har inrättat förfaranden för invändning på grundval av absoluta registreringshinder enligt artikel 4 ska inte åläggas att genomföra denna artikel.

Motivering

Det är onödigt att ett ineffektivt förfarande för anmärkningar från tredje parts sida åläggs de medlemsstater som redan har ett förfarande för invändning baserat på samma absoluta registreringshinder. Det är ingen mening med ett sådant dubbelarbete. Därför föreslås att denna bestämmelse ska vara icke-bindande för dessa medlemsstater.

Ändringsförslag  46

Förslag till direktiv

Artikel 45 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Det administrativa förfarande som avses i punkt 1 ska föreskriva att åtminstone innehavaren av en äldre rättighet som avses i artikel 5.2 och 5.3 ska kunna inkomma med en invändning.

2. Det administrativa förfarande som avses i punkt 1 ska föreskriva att åtminstone innehavaren av en äldre rättighet som avses i artiklarna 4.1 i, 5.2 och 5.3 a ska kunna inkomma med en invändning. En invändning får lämnas in rörande en eller flera äldre rättigheter, under förutsättning att de alla hör till samma innehavare, och rörande en del av eller alla de varor och tjänster för vilka den äldre rättigheten registrerades eller söktes, och invändningen får riktas mot en del av eller alla de varor och tjänster för vilka det omtvistade varumärket söks.

Motivering

There is a need to harmonise national opposition procedures due to the fact that some Member States allow oppositions based on several earlier marks while others request oppositions based on only one earlier mark. Similarly, in certain Member States oppositions may be based on only one of the classes for which the earlier mark is registered, while in others an opposition may be based on all classes covered by the earlier mark(s) and directed against all the classes covered by the contested mark. This forces the opponent to file several oppositions, with increased fees, costs and administrative burden. Furthermore, when oppositions directed against the same mark and/or based on several earlier marks are assigned to different examiners, the risk exists that contradictory decisions are taken. The harmonisation would have the further advantage of having one and the same procedure both at national and European level, thus facilitating the comprehension of the different systems by owners and representatives disseminated throughout Europe. As regards the reference, only point (a) of Article 5(3) should be referred to because the earlier trade marks with a reputation are referred to.

Ändringsförslag  47

Förslag till direktiv

Artikel 45 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Parterna ska beviljas en tidsfrist på minst två månader innan invändningsförfarandet inleds för att förhandla om möjligheten till en uppgörelse i godo mellan sökanden och den invändande parten.

3. Parterna ska, om de samfällt begär detta, beviljas minst två månader under invändningsförfarandet för att förhandla om möjligheten till en uppgörelse i godo mellan sökanden och den invändande parten.

Motivering

Automatiskt beviljande av en ångerperiod utgår, eftersom det är ineffektivt, men en ångerperiod på minst två månader föreslås, om bägge parter så begär.

Ändringsförslag  48

Förslag till direktiv

Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sörja för ett administrativt förfarande inför sina myndigheter om upphävande eller ogiltighetsförklaring av ett varumärke.

1. Medlemsstaterna ska sörja för ett effektivt och snabbt administrativt förfarande inför sina myndigheter om upphävande eller ogiltighetsförklaring av ett varumärke.

Motivering

Denna lilla ändring återspeglar bestämmelsen i artikel 45 om ”effektiva och snabba administrativa förfaranden”.

Ändringsförslag  49

Förslag till direktiv

Artikel 47 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. En ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring får riktas mot en del av eller alla de varor och tjänster för vilka det omtvistade varumärket registrerats.

Motivering

The proposal of the Commission obliges Member States to provide for an administrative procedure to challenge the validity of a trade mark registration before their offices. In order to increase effectiveness of national cancellation procedures, to align them with European cancellation procedures, reduce fees, costs and administrative burden, it is proposed that an application for revocation may be directed against part or the totality of the goods or services covered by the contested mark. This way, Member States will not be allowed to make cancellation administrative actions conditional upon the fact that they are directed only against one class of the contested mark.

Ändringsförslag  50

Förslag till direktiv

Artikel 47 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b. En ansökan om ogiltighetsförklaring får lämnas in rörande en eller flera äldre rättigheter, under förutsättning att de alla hör till samma innehavare.

Motivering

The proposal of the Commission obliges Member States to provide for an administrative procedure to challenge the validity of a trade mark registration before their offices. In order to increase effectiveness of national cancellation procedures, to align them with European cancellation procedures, reduce fees, costs and administrative burden, it is proposed that an application for revocation may be directed against one or more earlier right, as well as on part or the totality of the goods or services covered by the earlier right. This way, Member States will not be allowed to make cancellation administrative actions conditional upon the fact that they are based only on one earlier right.

Ändringsförslag  51

Förslag till direktiv

Artikel 48 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. I administrativa förfaranden för ogiltighetsförklaring på grundval av ett registrerat varumärke med en tidigare ansökningsdag eller prioritetsdag gäller att innehavaren av det äldre varumärket, om innehavaren av det yngre varumärket så begär, ska lägga fram bevis för att det äldre varumärket under den period av fem år som föregår dagen för ansökan om ogiltighetsförklaring har tagits i verkligt bruk i enlighet med artikel 16 i samband med de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och som han åberopar som motivering för sin ansökan, eller för att det finns fullgoda skäl till att varumärket inte har använts, förutsatt att den period av fem år inom vilken det äldre varumärket måste ha tagits i verkligt bruk har löpt ut den dagen då ansökan om ogiltighetsförklaring lämnas in.

1. I förfaranden för ogiltighetsförklaring på grundval av ett registrerat varumärke med en tidigare ansökningsdag eller prioritetsdag gäller att innehavaren av det äldre varumärket, om innehavaren av det yngre varumärket så begär, ska lägga fram bevis för att det äldre varumärket under den period av fem år som föregår dagen för ansökan om ogiltighetsförklaring har tagits i verkligt bruk i enlighet med artikel 16 i samband med de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och som han åberopar som motivering för sin ansökan, eller för att det finns fullgoda skäl till att varumärket inte har använts, förutsatt att den period av fem år inom vilken det äldre varumärket måste ha tagits i verkligt bruk har löpt ut den dagen då ansökan om ogiltighetsförklaring lämnas in.

Motivering

Avsikten med denna ändring är att klargöra att skälen till att ett varumärke inte använts kan tillämpas i antingen ett administrativt förfarande eller ett rättsligt förfarande.

Ändringsförslag  52

Förslag till direktiv

Artikel 52

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att myndigheterna samarbetar med varandra och med byrån för att främja enhetliga metoder och verktyg och uppnå samstämmiga resultat i samband med granskning och registrering av varumärken.

Medlemsstaterna ska se till att myndigheterna samarbetar på ett ändamålsenligt sätt med varandra och med byrån för att främja enhetliga metoder och verktyg och i syfte att uppnå mer samstämmiga resultat i samband med granskning och registrering av varumärken.

Ändringsförslag  53

Förslag till direktiv

Kapitel 3 – avsnitt 3a (nytt) – artikel 51a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

AVSNITT 3a

 

KOMMUNIKATION MED MYNDIGHETEN

 

Artikel 51a

 

Kommunikation med myndigheten

 

Parterna i förfarandet eller, i förekommande fall, deras företrädare ska utse en officiell adress i en av medlemsstaterna, vilken ska användas för all officiell kommunikation med myndigheten.

Motivering

I vissa medlemsstater är det praxis att kräva en delgivningsadress inom landet för underrättelser från myndigheten. Detta skapar onödiga fördröjningar och kostnader till följd av behovet att leta fram, utse och betala en lokal företrädare. En sådan omständlig praxis riskerar att avskräcka människor från att ansöka om nationella varumärken och kan störa balansen mellan unionsnivån och den nationella nivån i det övergripande europeiska varumärkessystemet.

Ändringsförslag  54

Förslag till direktiv

Artikel 53

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att myndigheterna samarbetar med byrån på alla verksamhetsområden av betydelse för skyddet av varumärken i unionen, utöver dem som nämns i artikel 52.

Medlemsstaterna ska se till att myndigheterna samarbetar på ett ändamålsenligt sätt med byrån på alla verksamhetsområden av betydelse för skyddet av varumärken i unionen, utöver dem som nämns i artikel 52.  

(1)

EUT C 327, 12.11.2013, s. 42.

(2)

EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.


MOTIVERING

Det sedan länge emotsedda förslaget till översyn av varumärkessystemet i Europa lades fram av kommissionen i slutet av mars 2013 efter flera års arbete. Föredraganden är inställd på att arbeta hårt för att dessa förslag ska kunna antas under den innevarande valperioden, men vill påminna om att den begränsade tid som står till förfogande inte kommer att göra detta till en lätt uppgift. Kvaliteten på lagstiftningsprocessen får inte äventyras, och det tillfälle denna översyn erbjuder för att modernisera varumärkessystemet i Europa får inte offras i syfte att uppnå en snabb överenskommelse mellan institutionerna. Föredraganden har dock fått brett stöd för en ambitiös tidtabell i utskottet för rättsliga frågor. Den begränsade tid som denna tidtabell erbjudit för att utarbeta betänkandet har fått till följd att det omfattar de flesta av de viktigaste punkterna där föredraganden anser att kommissionens förslag behöver ändras. Föredraganden förbehåller sig emellertid rätten att återkomma med ytterligare ändringar och förslag på ämnen som inte tagits med i detta betänkande.

Sammanfattning och inledning

Direktivet, som harmoniserar vissa aspekter av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning, är över 20 år gammalt. Denna översyn innebär ett tillfälle att lära av bästa praxis och ytterligare stärka harmoniseringsaspekterna i de materiella varumärkeslagar och förfaranden som tillämpas av nationella varumärkesmyndigheter.

Föredraganden vill göra klart redan från början att den främsta ledstjärnan för översynen bör vara att bevara och stärka det system för varumärkesskydd på två nivåer som finns i Europa. Näringslivet i EU består av över 20 miljoner företag med helt olika behov. Varumärkessystemet bör vara enkelt och tillräckligt flexibelt för att ge systemets användare tillgång till ett skydd som passar deras behov.

Vissa användare vill ansöka om skydd i en enda medlemsstat, medan andra önskar sig ett enhetligt skydd i unionens 28 medlemsstater. Det bör dock noteras att det också finns många användare som är beroende av det nationella systemet för skydd i flera olika medlemsstater. Detta kan vara fallet med exempelvis användare som inte kan få ett EU-varumärke på grund av tidigare gällande rättigheter i en eller flera medlemsstater. Det kan även vara ett mycket medvetet val av ett företag som är verksamt i ett litet antal länder eller i en gränsregion.

För att bistå dessa användare, som förlitar sig på flera nationella myndigheters tjänster för att få skydd, är det rimligt att harmonisera förfarandena så att användarna slipper hantera helt väsensskilda förfaranden i de olika medlemsstaterna vid ansökan om skydd. Även om avgifterna, särskilt hos kontoret för harmonisering inom den inre marknaden, utgör en viktig faktor vid valet av strategi för var ett varumärke ska registreras, finns det många andra faktorer som också spelar in.

Tonvikten under genomförandet av bästa praxis för förfaranden och materiell rätt bör läggas vid att göra de nationella varumärkessystemen mer attraktiva för användarna. Av detta skäl är det också rimligt att harmonisera ett antal ytterligare förfaranderelaterade aspekter som skulle förbättra situationen för användare som skyddar sina varumärken hos ett flertal nationella myndigheter.

Samtidigt som föredraganden ställer sig allmänt positiv till harmonisering måste det också konstateras att vissa av kommissionens förslag går för långt, då de inte beaktar den territoriella karaktären hos det skydd som erbjuds. Andra förslag behöver klargöras för att se till att viktiga delar bevaras, särskilt till förmån för små och medelstora företag.

Granskning av absoluta registreringshinder, artikel 4.2

Detta är det mest uppenbara fallet där kommissionens förslag går för långt, och föredraganden föreslår att denna bestämmelse stryks helt och hållet. Om bestämmelsen behölls skulle det få till följd att en nationell myndighets granskning inte skulle skilja sig från byråns granskning. Eftersom en rättighet som beviljas av en nationell myndighet bara gäller den medlemsstatens territorium vore det inte lämpligt att kräva granskning av absoluta registreringshinder när det gäller territorier där varumärket hur som helst inte kommer att gälla.

Obligatorisk granskning på relativa grunder

Ett antal nationella myndigheter i EU utför fortfarande obligatoriska granskningar på relativa grunder. Kommissionen argumenterar väl när den understryker de komplikationer som detta förfarande medför för sökande i systemet, på grund av till exempel avsevärda förseningar. Det bör emellertid noteras att många myndigheter som har slopat den obligatoriska granskningen på relativa grunder fortfarande (på eget initiativ) tillhandahåller sina sökande sökningar och sökresultat när det gäller äldre rättigheter, och förser innehavare av äldre rättigheter med underrättelser angående ansökningar som kan stå i strid med deras rättigheter. Föredraganden anser att det är fullt möjligt att bevara ett alternativ som går ut på att nationella myndigheter tillhandahåller denna granskning och att kombinera detta alternativ med kommissionens välmotiverade förslag om att inte låta dessa granskningar blockera ansökningsförfarandet för den sökande.

Verkställighetsåtgärder

Kommissionen har föreslagit en bestämmelse för import där endast avsändaren agerar i kommersiellt syfte och mottagaren till exempel är en privatperson. Mot bakgrund av behovet att stoppa förfalskningar är bestämmelsen välkommen, men den bör begränsas till varumärkesförfalskade produkter.

Kommissionen har dessutom föreslagit en bestämmelse om transitering av varor. Men även om det är viktigt att hejda varumärkesförfalskade produkter från att komma in på den inre marknaden skulle den föreslagna bestämmelsen hindra även den legitima internationella handeln. Föredraganden föreslår därför ett antal ändringar för att säkerställa ett mer balanserat förslag.

Administrativ förenkling

Enligt föredraganden finns det fortfarande utrymme för fler förslag som skulle stärka attraktiviteten i det nationella varumärkessystemet genom att vissa förfaranderegler förenklas. Parterna i ett förfarande hos en nationell myndighet bör exempelvis inte vara tvungna att utse en officiell adress i den medlemsstaten.


BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

 

 

 

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS

RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 4 juni 2013

YTTRANDE

                                                    TILL EUROPAPARLAMENTET

                                                              RÅDET

                                                              KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar

COM(2013)0162 av den 27 mars 2013 – 2013/0089 (COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, särskilt punkt 9, sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 23 april 2013 för att bland annat granska ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid sammanträdet(1), behandlade gruppen förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv, som syftar till en omarbetning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, och konstaterade enhälligt följande:

1.      När det gäller motiveringen skulle det, för att denna skulle ha utarbetats i full överensstämmelse med de relevanta kraven i det interinstitutionella avtalet, ha angetts exakt vilka bestämmelser i den tidigare rättsakten som inte ändras i förslaget, enligt vad som föreskrivs i punkt 6 a iii i detta avtal.

2.      Följande föreslagna ändringar i förslaget till omarbetad text borde ha markerats med den gråskuggning som normalt sett används för att markera innehållsmässiga ändringar:

–       I artikel 14.1 a, som motsvarar artikel 6.1 a i direktiv 2008/95/EG, tillägget av ”personal” i den engelska versionen.

–       I artikel 29.2, som motsvarar artikel 15.1 i direktiv 2008/95/EG, strykningen av de inledande orden ”Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4”.

3.      I artikel 29.2 bör hänvisningen till artikel 3 ändras till en hänvisning till artikel 4.

Vid behandlingen var gruppen enig om att förslaget inte innehåller några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget eller i detta yttrande. Gruppen konstaterade vidare att förslaget i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar endast gäller en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

C. Pennera                                       H. Legal                                L. Romero Requena

Juridisk rådgivare                               Juridisk rådgivare                    Generaldirektör

(1)

Gruppen förfogade över den engelska, den franska och den tyska språkversionen av förslaget och arbetade utifrån den engelska, som var textens originalversion.


YTTRANDE från utskottet för internationell handel (7.10.2013)

till utskottet för rättsliga frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (omarbetning)

(COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD))

Föredragande: George Sabin Cutaş

KORTFATTAD MOTIVERING

Huvudmålet för förslaget om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar och den därmed sammanhängande förordningen, som är delar av samma paket, är att harmonisera systemen för varumärkesregistrering i alla EU:s medlemsstater och att se till att EU:s varumärkessystem och de nationella varumärkessystemen samexisterar och kompletterar varandra, så att de blir effektivare för företagen när det gäller lägre kostnader och komplexitet, ökad snabbhet, större förutsägbarhet och rättssäkerhet. Detta skulle kunna leda till en avsevärd ökning av innovation och ekonomisk tillväxt.

Yttrandet fokuserar uteslutande på förslagets handelsrelaterade aspekter, särskilt transitering av varumärkesförfalskade varor genom unionen och försäljning av sådana varor på internet. I fråga om det förstnämnda syftar kommissionens förslag till att minska transiteringen av varumärkesförfalskade varor genom unionen. I detta yttrande stöds detta initiativ, men det klargörs att det inte bör få negativa följder för unionens rätt att stödja tredjeländers tillgång till läkemedel i enlighet med WTO:s ministerförklaring i Doha om Tripsavtalet och folkhälsan, som antogs den 14 november 2001. Man bör emellertid notera att frågan om tillgång till läkemedel huvudsakligen hänger samman med patent och endast i mindre utsträckning med varumärken.

När det gäller den andra handelsrelaterade aspekten är förslagets mål också att förhindra att varumärkesförfalskade varor kommer in i unionen, särskilt genom internetförsäljning. Detta är ett problem som blivit särskilt relevant under senare år på grund av att internetförsäljningen ökat. I yttrandet förtydligas vilka rättsliga instrument som ger varumärkesinnehavaren möjlighet att vidta åtgärder för att förhindra import av varumärkesförfalskade varor när endast avsändaren handlar i kommersiellt syfte. Med tanke på problemets relevans och de ekonomiska intressen som står på spel är det också lämpligt att medlemsstaternas kontroll av webbplatser som säljer varumärkesförfalskade varor förbättras.

Slutligen pekar yttrandet på behovet att utöka unionens regelverk om skydd av geografiska beteckningar i unionen genom att med hjälp av en framtida unionslagstiftningsakt införa geografiska beteckningar för andra varor än jordbruksvaror, livsmedel, vin och spritdrycker.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) För att säkerställa att skyddsnivån för geografiska beteckningar genom andra instrument i unionsrätten tillämpas på ett enhetligt och uttömmande sätt vid undersökningen av absoluta och relativa registreringshinder i hela unionen, bör detta direktiv omfatta samma bestämmelser om geografiska beteckningar som förordning (EG) nr 207/2009.

(15) För att säkerställa att skyddsnivån för geografiska beteckningar genom andra instrument i unionsrätten tillämpas på ett enhetligt och uttömmande sätt vid undersökningen av absoluta och relativa registreringshinder i hela unionen, bör detta direktiv omfatta samma bestämmelser om geografiska beteckningar som förordning (EG) nr 207/2009. Eftersom det finns unionslagstiftning endast om skydd av geografiska beteckningar för jordbruksvaror, livsmedel, vin och spritdrycker bör kommissionen anta ett förslag till förordning om harmonisering av medlemsstaternas bestämmelser om skydd av geografiska beteckningar för även andra varor än jordbruksvaror, livsmedel, vin och spritdrycker.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22) I syfte att stärka varumärkesskyddet och bekämpa varumärkesförfalskning effektivare bör innehavaren av ett registrerat varumärke ha rätt att hindra tredje man från att föra in varor i medlemsstatens tullområde utan att dessa har övergått till fri omsättning, om dessa varor kommer från tredjeland och utan tillstånd har försetts med ett varumärke som är väsentligen identiskt med det varumärke som registrerats för sådana varor.

(22) I syfte att stärka varumärkesskyddet och bekämpa varumärkesförfalskning effektivare bör innehavaren av ett registrerat varumärke ha rätt att hindra tredje man från att föra in varor i medlemsstatens tullområde utan att dessa har övergått till fri omsättning, om dessa varor kommer från tredjeland och utan tillstånd har försetts med ett varumärke som är väsentligen identiskt med det varumärke som registrerats för sådana varor. Detta bör inte påverka unionens uppfyllande av WTO:s bestämmelser, i synnerhet inte artikel V i det allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) om fri transitering, eller dess rätt att främja tredjeländers tillgång till läkemedel, eller mer specifikt produktionen, omsättningen och distributionen av generiska läkemedel i och utanför EU.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23) För att mer effektivt hindra införsel av varor som innebär ett intrång, särskilt i samband med försäljning via internet, bör innejavaren ha rätt att förbjuda import av sådana varor till unionen om det enbart är avsändaren av varorna som agerar i kommersiellt syfte.

(23) För att mer effektivt hindra införsel av varor som innebär ett intrång, särskilt i samband med försäljning via internet, bör innehavaren ha rätt att förbjuda import av sådana varor till unionen om det enbart är avsändaren av varorna som agerar i kommersiellt syfte. För detta ändamål bör innehavaren vidta lämpliga åtgärder i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24) För att göra det möjligt för innehavare av registrerade varumärken att bekämpa varumärkesförfalskning effektivare bör de ha rätt att förbjuda anbringande av ett varumärke som utgör ett intrång på varor och på vissa förberedande akter före anbringandet,

(24) För att göra det möjligt för innehavare av registrerade varumärken att bekämpa varumärkesförfalskning effektivare bör de ha rätt att förbjuda anbringande av ett varumärke som utgör ett intrång på varor och på alla förberedande akter före anbringandet,

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Innehavaren av ett registrerat varumärke ska också ha rätt att hindra import av varor i enlighet med punkt 3 c om endast avsändaren av varorna agerar i kommersiellt syfte.

4. Innehavaren av ett registrerat varumärke ska också ha rätt att hindra import av varor i enlighet med punkt 3 c om endast avsändaren av varorna agerar i kommersiellt syfte.

 

För detta ändamål ska innehavaren av ett europeiskt varumärke ha rätt att vidta lämpliga rättsliga åtgärder i enlighet med direktiv 2004/48/EG och uppmana nationella tullmyndigheter att vidta åtgärder i fråga om varor som påstås överträda innehavarens rättigheter, såsom kvarhållande och förstöring i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter.

 

Medlemsstaterna ska också vidta lämpliga åtgärder för att förhindra internetförsäljning av varumärkesförfalskade varor.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Innehavaren av ett registrerat varumärke ska också ha rätt att förhindra tredje man från att i samband med kommersiell verksamhet föra in varor i tullområdet för den medlemsstat där varumärket är registrerat utan att ha övergått till fri omsättning, om dessa varor, inbegripet emballage, kommer från tredjeland och utan tillstånd har försetts med ett varumärke som är identiskt med det varumärke som registrerats för sådana varor, eller som i väsentliga drag inte kan särskiljas från det varumärket.

5. Innehavaren av ett registrerat varumärke ska också ha rätt att förhindra tredje man från att i samband med kommersiell verksamhet föra in varor i tullområdet för den medlemsstat där varumärket är registrerat utan att ha övergått till fri omsättning, om dessa varor, inbegripet emballage, kommer från tredjeland och utan tillstånd har försetts med ett varumärke som är identiskt med det varumärke som registrerats för sådana varor, eller som i väsentliga drag inte kan särskiljas från det varumärket. Detta ska inte påverka unionens uppfyllande av WTO:s bestämmelser, i synnerhet inte artikel V i det allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) om fri transitering.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Anbringande i näringsverksamhet av ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket vid utstyrsel, förpackning eller andra sätt på vilka varumärket kan anbringas,

(a) Anbringande enligt handelsbruk av ett tecken som, i enlighet med i artikel 5.1 i detta direktiv, är identiskt med eller liknar varumärket vid utstyrsel, förpackning eller andra sätt på vilka varumärket kan anbringas,

Motivering

Punkten bör vara förenlig med bestämmelserna om att vara identisk eller lik, som redan anges i artikel 5.1.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Artikel 37a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 37a

 

Ersättning till importören och ägaren av varorna

 

Lämpliga myndigheter ska vara behöriga att ålägga en varumärkesinnehavare att betala importören, mottagaren och ägaren av varorna skälig ersättning för den skada de kan ha åsamkats genom felaktigt kvarhållande av varor på grund av rätten att begränsa import i enlighet med artikel 10.

Motivering

I enlighet med artikel 56 i Tripsavtalet ska den lämpliga myndigheten ha befogenhet att ålägga en sökande, i detta fall en varumärkesinnehavare, att betala skälig ersättning till importörer eller ägare för felaktiga kvarhållanden. Felaktiga kvarhållanden är ett stort och växande problem. Enligt kommissionens årsrapport om resultat vid gränserna i samband med de europeiska tullmyndigheternas säkerställande av skydd för immateriella rättigheter kom under 2011 varor av misstag att kvarhållas i fler än 2 700 fall, vilket innebar en ökning på 46 procent jämfört med de två tidigare åren.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Medlemsstaternas varumärkeslagar (omarbetning)

Referensnummer

COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

16.4.2013

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

16.4.2013

Föredragande av yttrande

       Utnämning

George Sabin Cutaş

25.4.2013

Behandling i utskott

11.7.2013

16.9.2013

 

 

Antagande

14.10.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Bernd Lange, Vital Moreira, Paul Murphy, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jarosław Leszek Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Elisabeth Jeggle, Krzysztof Lisek, Iosif Matula, Paul Rübig, Catherine Stihler


YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (7.11.2013)

till utskottet för rättsliga frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (Omarbetning)

(COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD))

Föredragande av yttrande: Regina Bastos

KORTFATTAD MOTIVERING

I EU kan ett varumärke registreras antingen på nationell nivå vid medlemsstaternas centrala myndigheter för industriell äganderätt (vissa delar av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning har nyligen harmoniserats genom rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988, kodifierat genom direktiv 2008/95/EG), eller på EU-nivå som ett gemenskapsvarumärke (på grundval av rådets förordning 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken, kodifierad genom förordning (EG) nr 207/2009). Genom förordningen inrättades även Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (BHIM) för att ansvara för registrering och administrering av gemenskapsvarumärken. Den här varumärkeslagstiftningen har inte genomgått större ändringar, även om företagsmiljön har utvecklats avsevärt.

Syftet med förslaget

Eftersom direktivet baseras på artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) – som tillämpas för beslut om åtgärder för tillnärmning av sådana bestämmelser i lagar och andra författningar i medlemsstaterna som syftar till att inrätta och upprätthålla en fungerande inre marknad – hänför det sig till nationella varumärkessystem, som är och förblir nödvändiga för de företag som inte vill att deras varumärken ska skyddas på EU-nivå.

Kommissionens konsekvensanalys har visat att vissa aspekter i de nationella förfarandena måste harmoniseras och att ett system för samarbete mellan de nationella myndigheterna och BHIM måste införas.

De allmänna målen med den översyn som kommissionen föreslog den 27 mars 2013 är att

•   modernisera varumärkessystemet i EU,

•   minska skillnaderna mellan bestämmelserna i det befintliga regelverket, och

•   förbättra samarbetet mellan varumärkesmyndigheterna.

Syftet är att man ska göra det möjligt för EU-företagen att öka sin konkurrenskraft genom att

•   erbjuda dem bättre tillgång till systemen för skydd av varumärken (via lägre kostnader, snabbare förfaranden och bättre förutsebarhet),

•   trygga rättssäkerheten för företagen och

•   se till att EU-systemet och de nationella varumärkessystemen samexisterar och kompletterar varandra.

När det gäller omarbetningen av direktivet föreslår kommissionen att man ska

•   modernisera och förbättra de befintliga bestämmelserna för att öka den rättsliga säkerheten och klargöra varumärkesrättigheternas omfattning och begränsningar,

•   harmonisera nationella lagar och förfaranden som avser varumärken i syfte att göra dem mer förenliga med gemenskapens varumärkessystem, som inrättas genom förordningen, och

•   underlätta samarbetet mellan medlemsstaternas nationella myndigheter och BHIM i syfte att främja konvergens mellan praxis och utveckling av gemensamma verktyg genom att införa en rättslig grund för detta samarbete.

Aspekter relaterade till den inre marknaden

Gemenskapens varumärkessystem och de nationella varumärkessystemen måste existera sida vid sida för att den inre marknaden ska fungera väl. Ett varumärke tjänar till att särskilja de produkter och tjänster som ett företag erbjuder, så att företaget kan bevara sin konkurrensposition på marknaden, dra till sig kunder och skapa tillväxt. De ansökningar om gemenskapsvarumärken som inges till BHIM ökar konstant, och 2012 ingavs över 107 900 ansökningar. Denna utveckling har åtföljts av växande förväntningar från berörda parters sida på system för registrering av varumärken som är mer harmoniserade och håller högre kvalitet och som är mer enhetliga, allmänt tillgängliga och i fas med den tekniska utvecklingen.

På mer specifik nivå omfattar detta nya lagstiftningspaket också ett antal bestämmelser som ingår i IMCO-utskottets ansvarsområde, nämligen följande:

•   En varumärkesinnehavare får hindra att hans eller hennes varumärke används i jämförande reklam, om sådan jämförande reklam inte uppfyller kraven i artikel 4 i direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam.

•    Import av varor till EU kan förbjudas även om det enbart är avsändaren av varorna som agerar i kommersiellt syfte, för att avskräcka från beställning och försäljning av varumärkesförfalskade varor via internet.

•   Rättighetsinnehavare får hindra tredje parter att till unionens tullområde föra in varor från tredjeländer som utan tillstånd bär ett varumärke som i stort sett är identiskt med ett varumärke som redan har registrerats för dessa varor, oavsett om varorna övergår till fri omsättning eller inte.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden är allmänt taget nöjd med kommissionens förslag, bland annat med de bestämmelser som ingår i IMCO-utskottets ansvarsområde. De ändringsförslag som läggs fram i detta förslag till yttrande syftar framför allt till att

•   stärka de nationella myndigheternas roll i systemet för skydd av varumärken och bekämpa varumärkesförfalskning,

•   klargöra de tecken som kan utgöra europeiska varumärken,

•   fastställa absoluta registreringshinder eller ogiltighetsgrunder, och

•   stryka det kommissionsförslag som gick ut på att alla myndigheter bör begränsa sin obligatoriska granskning av huruvida ett varumärke är registreringsberättigat eller inte till fastställandet av absoluta registreringshinder.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) För att skapa rättslig säkerhet och tydlighet är det nödvändigt att klargöra att inte bara vid likhet utan också i fråga om ett identiskt lika tecken som används för identiskt lika varor eller tjänster bör skydd beviljas ett varumärke endast om och i den utsträckning varumärkets viktigaste funktion, som är att garantera varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung, påverkas negativt.

(19) För att skapa rättslig säkerhet och tydlighet är det nödvändigt att klargöra att inte bara vid likhet utan också i fråga om ett identiskt lika tecken som används för identiskt lika varor eller tjänster bör skydd beviljas ett varumärke endast om och i den utsträckning varumärkets viktigaste funktion påverkas negativt.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a) Ett varumärkes huvudfunktion är att garantera konsumenterna eller slutanvändarna varans ursprung genom att ge dem möjlighet att utan risk för sammanblandning skilja den berörda varan från varor med annat ursprung.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 19b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19b) När man avgör om varumärkets huvudfunktion påverkas negativt måste denna bestämmelse tolkas i ljuset av artikel 11 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och artikel 10 i Europakonventionen, så att den grundläggande rätten till yttrandefrihet garanteras.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22) I syfte att stärka varumärkesskyddet och bekämpa varumärkesförfalskning effektivare bör innehavaren av ett registrerat varumärke ha rätt att hindra tredje man från att föra in varor i medlemsstatens tullområde utan att dessa har övergått till fri omsättning, om dessa varor kommer från tredjeland och utan tillstånd har försetts med ett varumärke som är väsentligen identiskt med det varumärke som registrerats för sådana varor.

(22) I syfte att stärka varumärkesskyddet och bekämpa varumärkesförfalskning effektivare bör innehavaren av ett registrerat varumärke ha rätt att med de nationella myndigheternas bistånd hindra tredje man från att föra in varor i medlemsstatens tullområde utan att dessa har övergått till fri omsättning, om dessa varor kommer från tredjeland och utan tillstånd har försetts med ett varumärke som är väsentligen identiskt med det varumärke som registrerats för sådana varor.

Motivering

De nationella myndigheternas hjälp krävs för genomförande av denna åtgärd.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23) För att mer effektivt hindra införsel av varor som innebär ett intrång, särskilt i samband med försäljning via internet, bör innehavaren ha rätt att förbjuda import av sådana varor till unionen om det enbart är avsändaren av varorna som agerar i kommersiellt syfte.

(23) För att mer effektivt hindra införsel av varor som innebär ett intrång, särskilt i samband med försäljning via internet, bör innehavaren ha rätt att med de nationella myndigheternas bistånd förbjuda import till eller utbjudande av sådana varor inom unionen om det enbart är avsändaren, mellanhanden, ombudet eller tjänsteleverantören vid internetförsäljning av varorna som agerar i kommersiellt syfte.

Motivering

De nationella myndigheternas hjälp krävs för genomförande av denna åtgärd.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25a) Den ensamrätt som ett varumärke ger bör inte ge innehavaren rätt att förbjuda användning av tecken eller upplysningar som sker av skälig anledning i syfte att göra det möjligt för konsumenter att göra jämförelser och uttrycka sina åsikter, eller om varumärket inte används i kommersiellt syfte.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34) För att förbättra och underlätta tillgången till varumärkesskydd och öka den rättsliga säkerheten och förutsebarheten bör förfarandet för registrering av varumärken i medlemsstaterna vara effektivt och öppet och bör följa liknande regler som de som gäller för europeiska varumärken. För att ett konsekvent och väl avvägt varumärkessystem ska kunna åstadkommas både på nationell nivå och unionsnivå bör medlemsstaternas centrala myndigheter för industriell äganderätt därför begränsa sin obligatoriska granskning av huruvida en varumärkesansökan är registreringsberättigad till avsaknaden av absoluta registreringshinder. Detta bör dock inte påverka rätten för dessa myndigheter att på sökandenas begäran tillhandahålla sökningar efter äldre rättigheter i rent informationssyfte och utan att det påverkar eller har någon bindande effekt på den fortsatta registreringsprocessen, inklusive senare invändningsförfaranden.

(34) För att förbättra och underlätta tillgången till varumärkesskydd och öka den rättsliga säkerheten och förutsebarheten bör förfarandet för registrering av varumärken i medlemsstaterna vara effektivt och öppet och bör följa liknande regler som de som gäller för europeiska varumärken.

Motivering

Myndigheternas obligatoriska granskning av orsakerna till avslag bör bevaras om medlemsstaterna så beslutar, och hänsyn bör tas till de fördelar som detta innebär för dem som ansöker om ett varumärke och särskilt för små och medelstora företag. För närvarande utnyttjar tolv medlemsstater denna möjlighet, nämligen Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Grekland, Irland, Malta, Polen, Portugal, Slovakien, Sverige och Tjeckien.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Skäl 36a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(36a) Även fysiska eller juridiska personer och sammanslutningar eller organ som företräder tillverkare, producenter, tjänsteleverantörer, näringsidkare eller konsumenter får invända mot registrering av en varumärkesansökan.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) återges på ett sätt som gör det möjligt för de behöriga myndigheterna och allmänheten att avgöra exakt vilken typ av skydd som ges innehavaren av varumärket.

b) återges både vid offentliggörandet och vid registreringen på ett sätt som gör det möjligt för de behöriga myndigheterna och allmänheten att klart och tydligt avgöra vilken typ av skydd som ges innehavaren av varumärket.

Motivering

Målet är att de element som utgör ett europeiskt varumärke ska återges i tydlig och exakt form.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Ett varumärke ska inte vägras registrering eller ogiltigförklaras med stöd av punkt 1 b, c eller d, om det före tidpunkten för registreringsansökan eller efter tidpunkten för registreringen och som en följd av det bruk som har gjorts av det har förvärvat särskiljningsförmåga.

5. Ett varumärke ska inte vägras registrering eller ogiltigförklaras med stöd av punkt 1 b, c eller d, om det vid tidpunkten för registreringen har förvärvat särskiljningsförmåga.

Motivering

Varumärket bör ha särskiljningsförmåga redan vid tidpunkten för registreringen.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. En medlemsstat får besluta att punkt 5 ska gälla även då särskiljningsförmågan har förvärvats efter tidpunkten för registeringsansökan och före tidpunkten för registreringen.

utgår

Motivering

Varumärket bör ha särskiljningsförmåga redan vid tidpunkten för registreringen.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) tecknet är identiskt med varumärket och används med avseende på varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat och om sådan användning påverkar eller kan påverka varumärkets grundläggande funktion, det vill säga att garantera varornas eller tjänsternas ursprung för konsumenterna,

a) tecknet är identiskt med varumärket och används med avseende på varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat och om sådan användning påverkar eller kan påverka varumärkets grundläggande funktion, det vill säga att garantera varornas eller tjänsternas ursprung för konsumenterna, genom att ge dem möjlighet att utan risk för sammanblandning skilja den berörda varan från varor med annat ursprung,

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Innehavaren av ett registrerat varumärke ska också ha rätt att hindra import av varor i enlighet med punkt 3 c om endast avsändaren av varorna agerar i kommersiellt syfte.

4. Innehavaren av ett europeiskt varumärke ska också ha rätt att med de nationella myndigheternas bistånd hindra sådan import av varor som avses i punkt 3 c eller sådant utbjudande av varor som avses i punkt 3 b om avsändaren, mellanhanden, ombudet eller tjänsteleverantören vid internetförsäljning av varorna agerar i kommersiellt syfte.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Innehavaren av ett registrerat varumärke ska också ha rätt att förhindra tredje man från att i samband med kommersiell verksamhet föra in varor i tullområdet för den medlemsstat där varumärket är registrerat utan att ha övergått till fri omsättning, om dessa varor, inbegripet emballage, kommer från tredjeland och utan tillstånd har försetts med ett varumärke som är identiskt med det varumärke som registrerats för sådana varor, eller som i väsentliga drag inte kan särskiljas från det varumärket.

5. Innehavaren av ett registrerat varumärke ska också ha rätt att med de nationella myndigheternas bistånd förhindra tredje man från att föra in varor som gör intrång i detta registrerade varumärke i tullområdet för den medlemsstat där varumärket är registrerat på vederbörligt sätt, om dessa varor, inbegripet emballage,

 

a) kommer från tredjeländer och utan tillstånd är försedda med ett varumärke som är identiskt med det varumärke som registrerats för sådana varor, eller som i sina väsentliga drag inte kan särskiljas från detta varumärke, och

 

b) är avsedda att bli föremål för kommersiell verksamhet utan att övergå till fri omsättning på det territoriet.

Motivering

Handelsrutterna för förfalskningar och smuggelgods är ofta desamma som för den legitima internationella handeln. Förfalskade dokument som godkänns av tullen, framför allt dokument som gäller ursprung och destination, är för vissa illegala nätverk relativt lätta att ta fram. Utskottet för den inre marknaden måste därför påminna om att styrningen av handelsflöden är avgörande för att skydda den inre marknaden och konsumenternas rättigheter, hälsa och säkerhet. De nationella myndigheternas hjälp krävs för genomförande av denna åtgärd.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Varumärket ska inte ge innehavaren rätt att förbjuda en tredje part att på skälig grund använda varumärket i samband med

 

a) annonsering eller marknadsföring som gör det möjligt för konsumenter att jämföra varor eller tjänster, eller

 

b) identifiering och parodiering av, kritik mot eller synpunkter på varumärkesinnehavaren eller dennes varor eller tjänster, eller

 

c) all icke-kommersiell användning av ett varumärke.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Den som ansöker om ett kollektivmärke ska överlämna de bestämmelser som reglerar dess användning.

1. Den som ansöker om ett kollektivmärke ska överlämna de bestämmelser som reglerar dess användning till myndigheten.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att klargöra bestämmelserna och undvika osäkerhet när det gäller var bestämmelserna ska läggas fram.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Artikel 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Myndigheterna ska begränsa sin obligatoriska granskning av huruvida en varumärkesansökan är registreringsberättigad till avsaknaden av de absoluta registreringshinder som anges i artikel 4.

utgår

Motivering

Myndigheternas obligatoriska granskning av orsakerna till avslag bör bevaras om medlemsstaterna så beslutar, och hänsyn bör tas till de fördelar som detta innebär för dem som ansöker om ett varumärke och särskilt för små och medelstora företag. För närvarande utnyttjar tolv medlemsstater denna möjlighet, nämligen Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Grekland, Irland, Malta, Polen, Portugal, Slovakien, Sverige och Tjeckien.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Artikel 42 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Innan ett varumärke registreras får fysiska eller juridiska personer och sammanslutningar, som företräder tillverkare, producenter, tjänsteleverantörer, näringsidkare eller konsumenter till myndigheten ge in skriftliga anmärkningar och i dem ange på vilka av de grunder som anges i artikel 4 byrån på eget initiativ ska vägra registrering av varumärket. De ska inte betraktas som parter i förfarandet vid myndigheten.

1. Innan ett varumärke registreras får fysiska eller juridiska personer och sammanslutningar, som företräder tillverkare, producenter, tjänsteleverantörer, näringsidkare eller konsumenter till myndigheten ge in skriftliga anmärkningar och i dem ange på vilka av de grunder som anges i artikel 4 byrån på eget initiativ ska vägra registrering av varumärket.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Artikel 45 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sörja för ett effektivt och snabbt administrativt förfarande inför sina myndigheter för att invända mot registrering av en varumärkesansökan av de skäl som föreskrivs i artikel 5.

1. Medlemsstaterna ska sörja för ett effektivt och snabbt administrativt förfarande inför sina myndigheter för att invända mot registrering av en varumärkesansökan.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Artikel 45 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Även fysiska eller juridiska personer och sammanslutningar eller organ som företräder tillverkare, producenter, tjänsteleverantörer, näringsidkare eller konsumenter får invända mot registrering av en varumärkesansökan.

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Artikel 53 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att myndigheterna samarbetar med byrån på alla verksamhetsområden av betydelse för skyddet av varumärken i unionen, utöver dem som nämns i artikel 52.

Medlemsstaterna ska göra ansträngningar för att myndigheterna ska samarbeta med byrån på de verksamhetsområden som de anser är av betydelse för skyddet av varumärken i unionen, utöver dem som nämns i artikel 52.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Medlemsstaternas varumärkeslagar (omarbetning)

Referensnummer

COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

16.4.2013

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

16.4.2013

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Regina Bastos

29.5.2013

Behandling i utskott

9.7.2013

25.9.2013

14.10.2013

 

Antagande

5.11.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Emilie Turunen, Barbara Weiler

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Regina Bastos, Jürgen Creutzmann, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Claudio Morganti, Pier Antonio Panzeri, Konstantinos Poupakis, Marek Siwiec, Kerstin Westphal

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Medlemsstaternas varumärkeslagar (omarbetning)

Referensnummer

COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD)

Framläggande för parlamentet

27.3.2013

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

16.4.2013

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

16.4.2013

ITRE

16.4.2013

IMCO

16.4.2013

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ITRE

25.4.2013

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Cecilia Wikström

24.4.2013

 

 

 

Behandling i utskott

29.5.2013

19.6.2013

17.9.2013

14.10.2013

 

5.11.2013

 

 

 

Antagande

17.12.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Eva Lichtenberger, József Szájer

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Silvia Costa, Jürgen Klute, Kay Swinburne

Ingivande

16.1.2014

Senaste uppdatering: 13 februari 2014Rättsligt meddelande