Postup : 2013/2197(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0189/2014

Předložené texty :

A7-0189/2014

Rozpravy :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Hlasování :

PV 03/04/2014 - 7.15

Přijaté texty :


ZPRÁVA     
PDF 173kWORD 102k
20. března 2014
PE 521.732v02-00 A7-0189/2014

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl II – Evropská rada a Rada

(COM(2013)0570 – C7-0275/2013 – 2013/2197(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Bogusław Sonik

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl II – Evropská rada a Rada

(COM(2013)0570 – C7-0275/2013 – 2013/2197(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2012(1),

–   s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2012 (COM(2013)0570 – C7-0275/2013)(2),

–   s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2012, spolu s odpověďmi orgánů(3),

–   s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účtů(4) a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2012 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské Unie,

–   s ohledem na čl. 314 odst. 10 a na články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5), a zejména na články 50, 86, 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a zejména na články 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(7),

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0189/2014),

1.  odkládá své rozhodnutí o udělení absolutoria generálnímu tajemníkovi Rady za plnění rozpočtu Evropské rady a Rady na rozpočtový rok 2012;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv a evropskému inspektorovi ochrany údajů a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl II – Evropská rada a Rada

(COM(2013)0570 – C7-0275/2013 – 2013/2197(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2012(8),

–       s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2012 (COM(2013)0570 – C7-0275/2013)(9),

–       s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2012, spolu s odpověďmi orgánů(10),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účtů(11) a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2012 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské Unie,

–       s ohledem na čl. 314 odst. 10 a na články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(12), a zejména na články 50, 86, 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(13), a zejména na články 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–       s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(14),

–       s ohledem na dopis komisaře Algirdase Šemety ze dne 25. listopadu 2011, v němž odpovídá na otázku 58 dotazníku k udělení absolutoria za rok 2011,

–       s ohledem na dopis zástupce Evropské komise pana Maroše Šefčoviče ze dne 23. ledna 2014, v němž odpovídá na otázky zpravodaje adresované Radě;

–       s ohledem na svá předchozí rozhodnutí a usnesení o udělení absolutoria,

–       s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0189/2014),

A. vzhledem k tomu, že všechny orgány a instituce Unie by měly být transparentní a měly by v plném rozsahu skládat účty občanům Unie z využívání finančních prostředků, které jim jako institucím Unie byly svěřeny;

B.  vzhledem k tomu, že pokud Parlament neobdrží odpovědi na své otázky a nemá dostatečné informace, nemůže přijmout podložené rozhodnutí o udělení absolutoria;

1.  s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr dospěl na základě svého auditu k závěru, že platby za rok končící 31. prosincem 2012 v oblasti správních a jiných výdajů orgánů a institucí nebyly ve svém celku ve významném rozsahu zatíženy chybami;

2.  poukazuje na to, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2012 vyslovil na adresu Evropské rady a Rady připomínky k chybám v koncepci zadávacích řízení; konstatuje, že jedna chyba se týká realizace vyjednávacího řízení a druhá uplatnění výběrového kritéria;

3.  bere na vědomí odpovědi na připomínky Účetního dvora a souhlasí s doporučením Účetního dvora, aby schvalující osoby prostřednictvím vhodných kontrol a lepších pokynů zdokonalily koncepci, koordinaci a provádění zadávacích řízení; dále doporučuje důslednější uplatňování pravidel pro zadávání veřejných zakázek, kterými se všechny orgány a instituce Unie musí řídit;

4.  konstatuje, že v roce 2012 měly Evropská rada a Rada celkový rozpočet ve výši 533 920 000 EUR (v roce 2011 to bylo 563 262 480 EUR) a míra čerpání činila 91,8 %; je znepokojen tím, že míra čerpání je i nadále příliš nízká, a vyzývá k vytvoření klíčových ukazatelů výkonnosti v nejkritičtějších oblastech, jako jsou cestovní výdaje delegací, logistika a tlumočení;

5.  konstatuje, že v roce 2012 byly zrušeny prostředky na závazky ve výši 44 000 000 kvůli nedostatečnému čerpání a omezenějšímu využívání zařízení;

6.  znovu opakuje, že rozpočet Evropské rady a Rady by měl být oddělen, což by přispělo k transparentnosti finančního řízení těchto orgánů a zlepšilo jejich odpovědnost;

7.  na základě žádosti, již učinil v minulém roce, vyzývá Evropskou radu a Radu, aby Parlamentu zasílaly své výroční zprávy o činnosti se souhrnným přehledem všech lidských zdrojů, které mají k dispozici, rozdělených podle kategorie, platové třídy, pohlaví, státní příslušnosti a odborného vzdělávání;

8.  podporuje zřízení výboru pro audit v generálním sekretariátu Rady; vyzývá Radu, aby sdílela doporučení tohoto výboru s Parlamentem;

9.  uznává dosažená zlepšení (87 % oproti 84 % v roce 2011) při sledování připomínek navazujících na interní audit; vyzývá Evropskou radu a Radu, aby tento výsledek ještě zlepšily tím, že vytvoří výbor pro audit;

10. bere zvláštní ohled na doporučení interního auditu, aby byl zřízen zvláštní rámec pro politiku boje proti podvodům, která v generálním sekretariátu Rady chybí; vyzývá Radu, aby jednala v souladu s tímto doporučením a začlenila opatření přijatá ke splnění tohoto doporučení do své výroční zprávy o činnosti;

11. konstatuje, že projekt budovy „Evropa“ je i nadále podrobně sledován a že některá doporučení, která vyplynula z auditu, stále ještě nebyla provedena; žádá Radu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria předala informace o postupu výstavby a prognózu konečné výše nákladů v porovnání s původním rozpočtem ve výši 240 milionů EUR; vyzývá Radu, aby vysvětlila veškerá navýšení nákladů, k nimž došlo od zahájení stavebních prací v roce 2008 do plánovaného dokončení budovy v roce 2014;

12. vyzývá Radu, aby poskytla vysvětlení, jak jsou uplatňována opatření z minulého období, která byla přijata s cílem zlepšit výsledky projektu budova „Evropa“, a jaká je přidaná hodnota stálého týmu, který sleduje uskutečňování tohoto projektu;

13. žádá o informace o pokroku ve výstavbě budovy „Residence Palace“ a o podrobný rozpis dosavadních nákladů;

14. znovu vyzývá Radu, aby poskytla podrobné písemné vysvětlení, v němž bude uvedena celková výše prostředků použitých na nákup budovy „Résidence Palace“, rozpočtová položka, z níž byly tyto prostředky čerpány, splátky, které byly dosud zaplaceny, i splátky, které je ještě třeba uhradit, a cíl, jemuž bude tato budova sloužit;

15. bere na vědomí nulový růst rozpočtových prostředků Rady na rok 2012; považuje tento trend za pozitivní a očekává, že bude pokračovat i v následujících letech;

16. vítá proces správní modernizace, který probíhá v Radě; lituje však, že nejsou k dispozici informace o konkrétních prováděcích opatřeních tohoto procesu a o předpokládaném dopadu na rozpočet Rady; vyzývá Radu, aby co nejdříve poskytla chybějící informace;

17. přeje si obdržet více informací o dohodách o úrovni služeb uzavřených s ESVČ, a to nejen v souvislosti s procesem správní modernizace;

18. vyzývá Radu, aby spolupracovala s ostatními orgány na vytvoření jednotné metodiky pro prezentaci nákladů na překlad s cílem zjednodušit analýzu i srovnávání nákladů;

19. domnívá se, že se Rada vůči Parlamentu zachovala opovržlivě, když jmenovala člena Účetního dvora navzdory zápornému stanovisku Parlamentu; naléhavě vyzývá Radu, aby věnovala pozornost stanoviskům, která Parlament vydává ke jmenování členů Účetního dvora, i prohlášením, jež vydávají potenciální členové Účetního dvora před svým jmenováním;

Důvody pro odložení rozhodnutí o udělení absolutoria

20. domnívá se, že pro účinný dohled nad plněním rozpočtu Unie je nutná spolupráce mezi Parlamentem, Evropskou radou a Radou na základě určitého pracovního ujednání;

21. lituje, že postup udělování absolutoria dosud provází opakující se potíže; poukazuje na to, že Parlament odmítl udělit absolutorium generálnímu tajemníkovi Rady za plnění rozpočtu Rady na rozpočtové roky 2009, 2010 a 2011 z důvodů uvedených ve svých usneseních ze dne 10. května 2011, 25. října 2011, 10. května 2012, 23. října 2012, 17. dubna 2013 a 9. října 2013;

22. znovu opakuje, že účinnou rozpočtovou kontrolu je možné provádět pouze ve spolupráci s Parlamentem a Radou a že tato spolupráce musí zejména zahrnovat formální schůze mezi zástupci Rady a Výboru Parlamentu pro rozpočtovou kontrolu, odpovídání na otázky kladené členy výboru na základě písemného dotazníku a předkládání požadovaných dokumentů, které slouží jako podklady pro rozpočtové kontroly; zastává názor, že základní prvky efektivní rozpočtové kontroly jsou popsány v jeho usnesení ze dne 23. října 2012;

23. znovu opakuje, že bez výše uvedené spolupráce Rady nemůže Parlament přijmout podložené rozhodnutí o udělení absolutoria;

24. zdůrazňuje, že Komise ve své odpovědi ze dne 25. listopadu 2011, v němž reaguje na dopis předsedy Výboru pro rozpočtovou kontrolu, již uvedla, že je žádoucí, aby Evropský parlament i nadále uděloval, odkládal rozhodnutí o udělení nebo odmítal udělit absolutorium ostatním orgánům a institucím – včetně Rady – jako tomu bylo doposud;

25. zdůrazňuje, že se Parlament ve svém usnesení o udělení absolutoria přijatém v dubnu 2013 rozhodl poslat otázky adresované Radě také Komisi; připomíná, že Komise odpověděla dopisem ze dne 23. ledna 2014;

26. plně schvaluje a podporuje postoje Komise uvedené v jejím dopise ze dne 23. ledna 2014, že všechny orgány a instituce jsou v plném rozsahu součástí postupu navazujícího na připomínky učiněné Parlamentem při udělování absolutoria a že všechny orgány a instituce by měly spolupracovat při zajišťování hladkého průběhu postupu udělování absolutoria a plně přitom dodržovat příslušná ustanovení Smlouvy o fungování Evropské unie a příslušných sekundárních právních předpisů;

27. informuje Radu, že Komise ve svém dopise také uvádí, že nebude dohlížet na čerpání rozpočtů ostatních orgánů a že reagování na otázky adresované jinému orgánu by narušovalo autonomii tohoto orgánu, pokud jde o plnění jeho vlastního oddílu rozpočtu; připomíná Radě, že jeden ze závěrů Evropské rady ze zasedání ve dnech 18. a 19. října 2012 zní, že „[otázky] demokratické legitimity a odpovědnosti [...] je třeba dále prozkoumat“; připomíná, že Parlament uděluje absolutorium ostatním orgánům a institucím poté, co posoudí poskytnuté dokumenty a odpovědi na položené otázky; lituje, že Parlament opakovaně naráží na problémy při získávání odpovědí Rady;

28. vítá úsilí řeckého předsednictví o opětovné zahájení jednání mezi orgány; zdůrazňuje však, že podobná jednání v minulosti nepřinesla očekávané výsledky;

29. domnívá se, že je žádoucí, aby Parlament uplatňoval svou pravomoc udělovat absolutorium v souladu s články 316, 317 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie tak, jak byla dosud interpretována a prováděna, a to udělovat absolutorium každému oddílu rozpočtu Unie jednotlivě, aby byla zachována transparentnost a demokratická odpovědnost vůči daňovým poplatníkům Unie;

30. doporučuje uspořádat seminář se zaměřením na právní analýzu funkce, jež byla Parlamentu svěřena v oblasti rozpočtové kontroly, a na povinnou spolupráci ze strany Rady; doporučuje vypracovat zprávu z vlastního podnětu zaměřenou na možné změny Smlouvy o fungování Evropské unie, s cílem připravit se na případné zahájení soudního řízení a rovněž na možné změny či upřesnění pravidel pro udělování absolutoria ostatním orgánům a institucím uvedeným ve Smlouvě o fungování Evropské unie;

31. lituje, že ne všechny orgány a instituce Unie dodržují tytéž standardy v oblasti transparentnosti, a domnívá se, že by Rada měla v tomto ohledu učinit pokrok; je přesvědčen, že Parlament a Rada by jako spoluzákondárci měly uplatňovat tytéž standardy transparentnosti;

32. připomíná, že dobrá spolupráce mezi Parlamentem a Radou má pro zajištění řádného plnění rozpočtu Unie klíčový význam;

33. vyzývá Účetní dvůr, aby provedl podrobný audit správních a provozních činností Evropské rady, Rady a Evropské služby pro vnější činnost, aniž by zasáhl do pravomocí a povinností stanovených ve Smlouvách, a aby o něm podal zprávu Evropskému parlamentu;

34. vyzývá Účetní dvůr, aby do své příští výroční zprávy zahrnul přehled opatření, která Evropská rada a Rada přijaly v návaznosti na doporučení Parlamentu uvedená v tomto usnesení.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

18.3.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

26

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Barbara Weiler

(1)

      Úř. věst. L 56, 29.2.2012.

(2)

      Úř. věst. C 334, 15.11.2013, s. 1.

(3)

      Úř. věst. C 331, 14.11.2013, s. 1.

(4)

      Úř. věst. L 334, 15.11.2013, s. 122.

(5)

      Úř. věst. C 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)

      Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(7)

     Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(8)

       Úř. věst. L 56, 29.2.2012.

(9)

       Úř. věst. C 334, 15.11.2013, s. 1.

(10)

      Úř. věst. C 331, 14.11.2013, s. 1.

(11)

      Úř. věst. C 334, 15.11.2013, s. 122.

(12)

      Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(13)

      Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(14)

      Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

Poslední aktualizace: 31. března 2014Právní upozornění