Postupak : 2013/2197(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0189/2014

Podneseni tekstovi :

A7-0189/2014

Rasprave :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Glasovanja :

PV 03/04/2014 - 7.15

Doneseni tekstovi :


IZVJEŠĆE     
PDF 171kWORD 107k
20. ožujka 2014.
PE 521.732v02-00 A7-0189/2014

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2012., Dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

(COM(2013)0570 – C7-0275/2013 – 2013/2197(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Bogusław Sonik

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2012., Dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

(COM(2013)0570 – C7-0275/2013 – 2013/2197(DEC))

Europski parlament,

uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2012.(1),

–   uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za financijsku godinu 2012. (COM(2013)0570 – C7-0275/2013)(2),

–   uzimajući u obzir Godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2012., zajedno s odgovorima institucija(3),

–   uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti financijskih izvještaja te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija za financijsku godinu 2012., koju u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije podnosi Revizorski sud,

–   uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. i članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5), a posebno njezine članke 50., 86., 145., 146. i 147.,

–   uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(6), a posebice njezine članke 164., 165. i 166.,

–   uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(7),

–   uzimajući u obzir članak 77. i Prilog VI. Poslovniku,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A7-0189/2014),

1.  odgađa svoju odluku o davanju razrješnice glavnom tajniku Vijeća u vezi s izvršenjem proračuna Europskog vijeća i Vijeća za financijsku godinu 2012.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem Predsjedniku da ovu Odluku i rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu, Europskom ombudsmanu i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka te ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2012., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

(COM(2013)0570 – C7-0275/2013 – 2013/2197(DEC))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2012.(8),

–   uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za financijsku godinu 2012. (COM(2013)0570 – C7-0275/2013)(9),

–   uzimajući u obzir Godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2012., zajedno s odgovorima institucija(10),

–   uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(11) u pogledu pouzdanosti financijskih izvještaja te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija za financijsku godinu 2012., koju u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije podnosi Revizorski sud,

–   uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. i članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(12), a posebno njezine članke 50., 86., 145., 146. i 147.,

–   uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(13), a posebice njezine članke 164., 165. i 166.,

–   uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(14),

–   uzimajući u obzir pismo povjerenika Algirdasa Šemete od 25. studenog 2011. u kojemu odgovara na pitanje 58. upitnika o razrješnici za 2011.,

–   uzimajući u obzir pismo g. Maroša Šefčoviča uime Europske komisije od 23. siječnja 2014. u kojemu odgovara na pitanja izvjestitelja upućena Vijeću,

–   uzimajući u obzir svoje prethodne odluke i rezolucije o razrješnici,

–   uzimajući u obzir članak 77. i Prilog VI. Poslovniku,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A7-0189/2014),

A. budući da bi sve institucije Unije trebale biti transparentne i potpuno odgovorne građanima Unije u pogledu sredstava koja su im povjerene kao institucijama Unije;

B.  budući da u nedostatku odgovora na pitanja Parlamenta i zbog manjka dostatnih informacija Parlament nije u stanju donijeti odluku o davanju razrješnice na temelju poznavanja činjeničnog stanja;

1.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Revizorski sud na temelju svojeg revizorskog rada zaključio da u plaćanjima za administrativne i druge rashode institucija i tijela u cjelini za godinu koja je završila 31. prosinca 2012. nije bilo značajnih grešaka;

2.  ističe da je Revizorski sud u godišnje izvješće za 2012. uključio opažanja o Europskom vijeću i Vijeću u vezi s greškama u izradi postupaka nabave; primjećuje da se jedna od tih grešaka odnosi na uspješnost pregovaračkog postupka i da se druga odnosi na primjenu kriterija za odabir;

3.  prima na znanje odgovore na opažanja Revizorskog suda i slaže se s preporukama Revizorskog suda prema kojima bi dužnosnik za ovjeravanje trebao poboljšati izradu, usklađivanje i uspješnost postupaka nabave odgovarajućim provjerama i boljim smjernicama; nadalje, predlaže strožu primjenu pravila o javnoj nabavi koja trebaju poštovati sve institucije Unije;

4.  primjećuje da su Europsko vijeće i Vijeće 2012. imale opći proračun od 533 920 000 EUR (563 262 480 EUR 2011.) sa stopom izvršenja od 91,8 %; zabrinut je zbog toga što je stopa manje potrošnje od planirane i dalje visoka i poziva na razvoj ključnih pokazatelja uspješnosti na najkritičnijim područjima, kao što su omotnice za putne troškove izaslanstava, logistika i usmeno prevođenje;

5.  prima na znanje da je 44 000 000 EUR obveza ukinuto 2012. zbog manje potrošnje od planirane i smanjenja uporabe instrumenata;

6.  ponovno ističe da bi proračuni Europskog vijeća i Vijeća trebali biti razdvojeni kako bi se pridonijelo transparentnosti financijskog upravljanja institucija i poboljšanju odgovornosti obiju institucija;

7.  na temelju prošlogodišnjeg zahtjeva poziva Europsko vijeće i Vijeće da dostavi Parlamentu svoje godišnje izvješće o radu s iscrpnim pregledom svih ljudskih resursa koji su dostupni objema institucijama, razloženim po kategorijama, platnom razredu, spolu, nacionalnosti i stručnom usavršavanju;

8.  podupire osnivanje Revizorskog odbora u Glavnom tajništvu Vijeća; poziva Vijeće da podijeli preporuke tog odbora s Parlamentom;

9.  uvažava ostvareni napredak (87 % u odnosu na 84 % 2011.) u nadzoru primjedbi u vezi s praćenjem koje su dane unutarnjom revizijom; poziva Europsko vijeće i Vijeće da dodatno poboljšaju rezultat osnivanjem Revizorskog odbora;

10. posebno primjećuje preporuku iz unutarnje revizije o stvaranju posebnog okvira za politiku borbe protiv prijevara, koji manjka Glavnom tajništvu Vijeća; poziva Vijeće da postupi u skladu s preporukom o uključivanju mjera koje su poduzete za provedbu te preporuke u godišnje izvješće o radu;

11. prima na znanje da se građevinski projekt „Europa” i dalje pomno prati i da se još uvijek kasni s provedbom nekih preporuka iz revizije; poziva Vijeće da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o tijeku gradnje te predviđanju konačnih troškova u usporedbi s početnim proračunom od 240 milijuna EUR; poziva Vijeće da objasni povećanja troškova nastala između početka građevinskih radova 2008. i predviđenog dovršenja 2014.;

12. poziva Vijeće da dostavi objašnjenje načina provedbe mjera iz prethodnog razdoblja, usvojenih s ciljem poboljšanja rezultata građevinskog projekta „Europa”; nadalje, poziva Vijeće da k tomu objasni i koju je dodanu vrijednost donio stalni tim odgovoran za praćenje izvršenja tog projekta;

13. poziva na sastavljanje izvješća o napretku projekta izgradnje palače Résidence te detaljnog prikaza dosadašnjih troškova;

14. ponovno poziva Vijeće da dade iscrpno pisano objašnjenje u kojemu bi navelo ukupan iznos odobrenih sredstava potrošenih za kupnju palače Résidence, proračunske stavke iz kojih su povučena ta odobrena sredstva, rate koje su dosad plaćene i koje tek treba platiti te u koje će se svrhe koristiti zgrada;

15. prima na znanje nultu stopu rasta u proračunskim odobrenim sredstvima Vijeća za 2012.; smatra to pozitivnim trendom i očekuje da se sljedećih godina nastavi;

16. pozdravlja proces osuvremenjivanja administracije u Vijeću; žali, međutim, zbog manjka informacija o konkretnim provedbenim mjerama tog procesa i o očekivanom učinku na proračun Vijeća; poziva Vijeća da što je prije moguće dostavi informacije koje nedostaju;

17. želi dobiti više informacija o sporazumima o razini usluge sklopljenima s ESVD-om, i to ne samo u odnosu na proces osuvremenjivanja administracije;

18. poziva Vijeće na suradnju s drugim institucijama u izradi jedinstvene metodologije prikazivanja troškova prevođenja radi pojednostavljivanja analize i usporedbe troškova;

19. smatra da je Vijeće ponijelo s omalovažavanjem prema Parlamentu imenovanjem člana Revizorskog suda usprkos činjenici da je Parlament dao negativno mišljenje; potiče Vijeće da obrati pozornost na mišljenja koja Parlament izražava o imenovanju članova Revizorskog suda te na izjave o potencijalnim članovima Revizorskog suda prije nego što se nominiraju;

Razlozi odgode odluke o davanju razrješnice

20. smatra da djelotvoran nadzor izvršenja proračuna Unije zahtijeva suradnju između Parlamenta, Europskog vijeća i Vijeća u vidu okvira rada;

21. žali zbog poteškoća na koje se dosad u više navrata nailazilo u postupku davanja razrješnice; naglašava da je Parlament odbio dati razrješnicu glavnom tajniku Vijeća za izvršenje proračuna Vijeća za financijske godine 2009., 2010. i 2011. zbog razloga iznesenih u njegovim rezolucijama od 10. svibnja 2011., 25. listopada 2011., 10. svibnja 2012., 23. listopada 2012., 17. travnja 2013. i 9. listopada 2013.;

22. ponavlja da je djelotvoran proračunski nadzor moguće provoditi jedino suradnjom Parlamenta i Vijeća te da njezini glavni čimbenici moraju uključivati formalne sastanke predstavnika Vijeća i Odbora za proračunski nadzor Parlamenta, koji bi odgovarali na pitanja koja postave članovi odbora na temelju pisanog upitnika i koji bi na zahtjev dostavljali dokumente koji bi služili kao popratni materijal za proračunske kontrole; smatra da su temeljni elementi učinkovitog proračunskog nadzora utvrđeni u Rezoluciji od 23. listopada 2012.;

23. ponavlja da bez suradnje Vijeća u gore navedenom obliku Parlament nije u stanju donijeti odluku o davanju razrješnice na temelju poznavanja činjeničnog stanja;

24. ističe da je Komisija u svojem odgovoru od 25. studenog 2011. na pismo predsjednika Odbora za proračunski nadzor već ustvrdila da je poželjno da Parlament nastavi davati, odgađati ili odbijati dati razrješnice ostalim institucijama, uključujući Vijeće, kao što je do sada bio slučaj;

25. naglašava da je Parlament u svojoj rezoluciji o razrješnici usvojenoj u travnju 2013. odlučio dostaviti pitanja Vijeća Komisiji; primjećuje da je Komisija na to odgovorila pismom od 23. siječnja 2014.;

26. u potpunosti podržava i podupire stajališta Komisije izložena u njezinom pismu od 23. siječnja 2014. prema kojima sve institucije u cijelosti sudjeluju u procesu praćenja na temelju zapažanja Parlamenta u izvršavanju postupka davanja razrješnice i prema kojima bi sve institucije trebale surađivati kako bi se osigurala neometana provedba postupka davanja razrješnice uz potpuno poštovanje mjerodavnih odredbi u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i u mjerodavnom sekundarnom pravu;

27. obavještava Vijeće da Komisija u svojem pismu također navodi da neće nadzirati izvršenje proračuna drugih institucija i da bi davanjem odgovora na pitanja koja su upućena drugoj instituciji narušila autonomiju te institucije u izvršenju njezina dijela proračuna; podsjeća Vijeće da bi prema jednome od zaključaka Europskog vijeća od 18. i 19. listopada 2012. „trebalo dodatno istražiti pitanja demokratske legitimnosti i odgovornosti”; podsjeća da Parlament daje razrješnicu drugim institucijama nakon razmatranja dokumenata i odgovora na pitanja koji mu se dostavljaju; žali zbog toga što se Parlament u više navrata susreo s problemima u primanju odgovora Vijeća;

28. pozdravlja napore grčkog predsjedništva da se ponovno otvore pregovori između institucija; no ističe da takvi pregovori u prošlosti nisu doveli do očekivanih rezultata;

29. smatra poželjnim da se Parlament koristi svojom ovlašću za davanje razrješnice na temelju članaka 316., 317. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u skladu s trenutačnim tumačenjem i praksom, odnosno davanjem razrješnice za svaku proračunsku stavku pojedinačno kako bi se očuvala transparentnost i demokratska odgovornost prema poreznim obveznicima Unije;

30. preporuča organiziranje radionice usmjerene s naglaskom na pravnoj analizi funkcije proračunske kontrole Parlamenta i dužnosti Vijeća da surađuje; preporučuje izradu nacrta izvješća o vlastitoj inicijativi usmjerenoga na moguće izmjene Ugovora o funkcioniranju Europske unije kao putokaza za daljnje djelovanje kako bi se pripremilo za mogućnost pokretanja pravnih postupaka te mogućnost izmjene ili pojašnjenja pravila o davanju razrješnice drugim institucijama navedenima u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije;

31. žali zbog toga što se ne pridržavaju sve institucije Unije istih standarda u vezi s transparentnošću i vjeruje da bi Vijeće trebalo ostvariti poboljšanja u tom smislu; uvjeren je da bi Parlament i Vijeće kao suzakonodavci trebali primjenjivati iste standarde transparentnosti;

32. podsjeća da je dobra suradnja između Parlamenta i Vijeća od najveće važnosti pri osiguravanju dobrog izvršenja proračuna EU-a;

33. stoga poziva Revizorski sud da provede temeljitu reviziju djelatnosti Europskog vijeća, Vijeća i Europske službe za vanjsko djelovanje, kako za administrativne, tako i za operativne djelatnosti, u skladu s ovlastima predviđenima u Ugovorima, te da o tome podnese izvješće Europskom parlamentu;

34. poziva Revizorski sud da u svoje sljedeće godišnje izvješće uvrsti pregled mjera praćenja Europskog vijeća i Vijeća na temelju provedbe preporuka Parlamenta iz ove Rezolucije;

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

18.3.2014

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

26

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Barbara Weiler

(1)

      SL L 56, 29.2.2012.

(2)

      SL C 334, 15.11.2013., str. 1.

(3)

      SL C 331, 14.11.2013., str. 1.

(4)

      SL C 334, 15.11.2013., str. 122.

(5)

      SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(6)

      SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(7)

     SL C 373, 20.12.2013.., str. 1.

(8)

      SL L 56, 29.2.2012.

(9)

      SL C 334, 15.11.2013., str. 1.

(10)

    SL C 331, 14.11.2013., str. 1.

(11)

    SL C 334, 15.11.2013., str. 122.

(12)

    SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(13)

    SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(14)

    SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

Posljednje ažuriranje: 31. ožujka 2014.Pravna napomena