Procedura : 2013/2197(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0189/2014

Teksty złożone :

A7-0189/2014

Debaty :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Głosowanie :

PV 03/04/2014 - 7.15

Teksty przyjęte :


SPRAWOZDANIE     
PDF 179kWORD 108k
20 marca 2014
PE 521.732v02-00 A7-0189/2014

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012, sekcja 2 – Rada Europejska i Rada

(COM(2013) 570 – C7-0275/2013 – 2013/2197(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Bogusław Sonik

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012, sekcja 2 – Rada Europejska i Rada

(COM(2013) 570 – C7-0275/2013 – 2013/2197(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012(1),

–   uwzględniając skonsolidowane sprawozdanie roczne Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 (COM(2013) 570 – C7-0275/2013)(2),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu na rok budżetowy 2012 wraz z odpowiedziami instytucji(3),

–   uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(4), jak również legalności i prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw przedstawione przez Trybunał Obrachunkowy w odniesieniu do roku 2012 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5), w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,

–   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(6), w szczególności jego art. 164, 165 i 166,

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(7),

–   uwzględniając art. 77 i załącznik VI do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0189/2014),

1.  odracza decyzję dotyczącą udzielenia sekretarzowi generalnemu Rady absolutorium z wykonania budżetu Rady Europejskiej oraz Rady na rok budżetowy 2012;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich i Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012, sekcja 2 – Rada Europejska i Rada

(COM(2013) 570 – C7-0275/2013 – 2013/2197(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012(8),

–   uwzględniając skonsolidowane sprawozdanie roczne Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 (COM(2013) 570 – C7-0275/2013)(9),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu na rok budżetowy 2012 wraz z odpowiedziami instytucji(10),

–   uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(11), jak również legalności i prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw przedstawione przez Trybunał Obrachunkowy w odniesieniu do roku 2012 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(12), w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,

–   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(13), w szczególności jego art. 164, 165 i 166,

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(14),

–   uwzględniając pismo komisarza Algirdasa Šemety z dnia 25 listopada 2011 r., w którym odpowiada on na pytanie 58 kwestionariusza dotyczącego absolutorium za 2011 r.,

–   uwzględniając pismo reprezentującego Komisję Europejską Maroša Šefčovicia z dnia 23 stycznia 2014 r., w którym odpowiada on na pytania sprawozdawcy skierowane do Rady;

–   uwzględniając swoje poprzednie decyzje i rezolucje w sprawie absolutorium z wykonania budżetu,

–   uwzględniając art. 77 i załącznik VI do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0189/2014),

A. mając na uwadze, że wszystkie instytucje Unii powinny być przejrzyste i powinny w pełni odpowiadać przed obywatelami Unii za fundusze powierzone im jako instytucjom Unii;

B.  mając na uwadze, że ponieważ Parlament nie uzyskał odpowiedzi na swoje pytania ani nie dysponuje wystarczającymi informacjami, nie jest w stanie podjąć świadomej decyzji w sprawie udzielenia absolutorium;

1.  z zadowoleniem zauważa, że na podstawie przeprowadzonych prac kontrolnych Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż w roku budżetowym zakończonym dnia 31 grudnia 2012 r. w łącznych płatnościach na wydatki administracyjne i inne wydatki instytucji i organów nie wystąpiły istotne błędy;

2.  wskazuje, że w sprawozdaniu rocznym za 2012 r. Trybunał Obrachunkowy przedstawił uwagi dotyczące Rady Europejskiej i Rady w odniesieniu do błędów w opracowywaniu procedur przetargowych; zauważa, że jeden błąd dotyczy procedury negocjacyjnej, a drugi – zastosowania kryterium wyboru;

3.  przyjmuje do wiadomości odpowiedzi na uwagi Trybunału Obrachunkowego i zgadza się z zaleceniami Trybunału Obrachunkowego, by urzędnicy zatwierdzający poprawili przygotowanie, koordynację i realizację procedur przetargowych poprzez odpowiednie narzędzia kontrolne i lepsze wytyczne; zaleca ponadto dokładniejsze stosowanie zasad udzielania zamówień publicznych, których muszą przestrzegać wszystkie instytucje Unii;

4.  odnotowuje, że w 2012 r. Rada Europejska i Rada dysponowały budżetem w ogólnej wysokości 533 920 000 EUR (563 262 480 EUR w 2011 r.), zaś wskaźnik wykonania wyniósł 91,8%; wyraża zaniepokojenie, że wskaźnik niewykorzystania środków nadal jest wysoki, i wzywa do opracowania najważniejszych wskaźników wykonania w najbardziej krytycznych obszarach, jak pule środków na podróże służbowe delegacji, logistyka i tłumaczenia ustne;

5.  zwraca uwagę, że w 2012 r. anulowano 44 000 000 EUR zobowiązań w związku z niewykorzystaniem środków i ograniczonym wykorzystaniem infrastruktury;

6.  powtarza, że należy oddzielić budżet Rady Europejskiej od budżetu Rady, aby zwiększyć przejrzystość zarządzania finansowego instytucji i rozliczalność obu instytucji;

7.  w następstwie zeszłorocznego wniosku wzywa Radę Europejską i Radę do przekazania Parlamentowi ich rocznego sprawozdania z działalności wraz z pełnym przeglądem wszystkich zasobów ludzkich, jakimi te instytucje dysponują, z podziałem na kategorię, grupę zaszeregowania, płeć, obywatelstwo i udział w szkoleniach zawodowych;

8.  popiera ustanowienie komitetu audytu w Sekretariacie Generalnym Rady; zwraca się do Rady o dzielenie się zaleceniami tego komitetu z Parlamentem;

9.  uznaje postępy (87% w porównaniu z 84% w 2011 r.) dokonane w zakresie nadzorowania uwag przedstawionych w ramach audytu wewnętrznego; wzywa Radę Europejską i Radę, aby zapewniły jeszcze lepsze wyniki dzięki utworzeniu komitetu audytu;

10. w szczególności zauważa zalecenie z audytu wewnętrznego dotyczące opracowania specjalnych ram polityki zwalczania nadużyć finansowych, której brakuje w Sekretariacie Generalnym Rady; zwraca się do Rady o zastosowanie się do zalecenia i włączenie środków powziętych w celu wdrożenia tego zalecenia do rocznego sprawozdania z działalności;

11. zwraca uwagę, że projekt „budynek Europa” jest nadal ściśle monitorowany i że niektóre zalecenia z kontroli wciąż jeszcze nie zostały wdrożone; wzywa Radę, by powiadomiła organ udzielający absolutorium o postępach w budowie oraz o przewidywanych ostatecznych kosztach w porównaniu do pierwotnego budżetu wynoszącego 240 mln EUR; zwraca się do Rady o wyjaśnienie wszelkich przypadków wzrostu kosztów powstałych w okresie od rozpoczęcia robót budowlanych w 2008 r. do przewidywanego zakończenia robót w 2014 r.;

12. zwraca się do Rady o wyjaśnienie, jak wdrażane są środki z poprzedniego okresu, które przyjęto z myślą o poprawie wyników projektu „budynek Europa”; wzywa ponadto Radę, by wyjaśniła, jaką wartość dodaną wnosi stały zespół odpowiedzialny za monitorowanie realizacji tego projektu;

13. wzywa do sporządzenia sprawozdania z postępów dotyczącego projektu budowlanego Résidence Palace oraz szczegółowego zestawienia poniesionych dotychczas kosztów;

14. ponawia apel do Rady, aby przedstawiła dokładne pisemne uzasadnienie wyszczególniające całkowitą kwotę środków wykorzystanych na zakup budynku Résidence Palace, pozycje budżetowe, z których zaczerpnięto te środki, wypłacone już transze, transze pozostałe do wypłacenia oraz cel, jakiemu będzie służyć budynek;

15. zwraca uwagę na zerowy wzrost środków budżetowych Rady w 2012 r.; uważa to za pozytywną tendencję i oczekuje, że będzie ona wciąż odnotowywana w nadchodzących latach;

16. z zadowoleniem przyjmuje modernizację administracyjną w Radzie; niemniej jednak wyraża ubolewanie w związku z brakiem informacji na temat konkretnych środków wykonawczych w ramach tego procesu oraz na temat przewidywanego wpływu na budżet Rady; wzywa Radę do jak najszybszego dostarczenia brakujących informacji;

17. pragnie otrzymać więcej informacji na temat umów o gwarantowanym poziomie usług zawartych z ESDZ, nie tylko w związku z procesem modernizacji administracyjnej;

18. zwraca się do Rady o współpracę z innymi instytucjami przy opracowywaniu jednolitej metodologii przedstawiania kosztów tłumaczeń, aby uprościć analizę i porównywanie kosztów;

19. jest zdania, że Rada zachowała się lekceważąco wobec Parlamentu, kiedy powołała nowego członka Trybunału Obrachunkowego pomimo negatywnej opinii Parlamentu; wzywa Radę do zwracania uwagi na opinie wyrażane przez Parlament w sprawie mianowania członków Trybunału Obrachunkowego oraz na oświadczenia potencjalnych członków Trybunału Obrachunkowego przed ich mianowaniem;

Przyczyny odroczenia decyzji o udzieleniu absolutorium

20. uważa, że skuteczny nadzór nad wykonywaniem budżetu Unii wymaga współpracy między Parlamentem, Radą Europejską a Radą w drodze ustaleń roboczych;

21. wyraża ubolewanie z powodu powtarzających się trudności napotykanych dotychczas przy procedurach udzielania absolutorium; zauważa, że Parlament odmówił udzielenia sekretarzowi generalnemu Rady absolutorium z wykonania budżetu Rady na lata budżetowe 2009, 2010 i 2011 z powodów wymienionych w swoich rezolucjach z dnia 10 maja 2011 r., 25 października 2011 r., 10 maja 2012 r., 23 października 2012 r., 17 kwietnia 2013 r. i 9 października 2013 r.;

22. powtarza, że wdrażanie skutecznej kontroli budżetowej jest możliwe jedynie w drodze współpracy między Parlamentem i Radą, zaś główne elementy współpracy muszą obejmować formalne posiedzenia przedstawicieli Rady i parlamentarnej Komisji Kontroli Budżetowej, odpowiadanie na pytania zadawane przez członków komisji w oparciu o kwestionariusz oraz przedkładanie dokumentów służących za materiał roboczy przy kontrolach budżetowych na żądanie; jest zdania, że podstawowe elementy skutecznej kontroli budżetowej wymieniono w rezolucji PE z dnia 23 października 2012 r.;

23. powtarza, że bez wspomnianej wyżej współpracy ze strony Rady Parlament nie jest w stanie podjąć świadomej decyzji w sprawie udzielenia absolutorium;

24. podkreśla, że Komisja w swojej odpowiedzi z dnia 25 listopada 2011 r. na pismo przewodniczącego Komisji Kontroli Budżetowej stwierdziła już, że Parlament powinien nadal udzielać lub odmawiać udzielenia absolutorium innym instytucjom, także Radzie, czy też odraczać decyzję w tej sprawie, jak to miało miejsce dotychczas;

25. wskazuje, że w swojej rezolucji w sprawie absolutorium przyjętej w kwietniu 2013 r. Parlament postanowił przekazać pytania Rady Komisji; zauważa, że Komisja odpowiedziała na nie w piśmie z dnia 23 stycznia 2014 r.;

26. w pełni zatwierdza i popiera poglądy Komisji wyrażone w jej piśmie z dnia 23 stycznia 2014 r., a mianowicie, że wszystkie instytucje w pełni uczestniczą w działaniach podejmowanych w  następstwie uwag poczynionych w ramach udzielania absolutorium przez Parlament oraz że wszystkie instytucje powinny współpracować na rzecz zapewnienia sprawnego przebiegu procedury udzielania absolutorium, przy pełnym poszanowaniu odnośnych postanowień Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i prawa wtórnego;

27. informuje Radę, że Komisja w swoim piśmie również stwierdza, iż nie będzie nadzorowała wykonania budżetów innych instytucji oraz że udzielenie odpowiedzi na pytania adresowane do innej instytucji naruszyłoby niezależność tej instytucji w zakresie wykonywania jej sekcji budżetu; przypomina Radzie, że jednym z wniosków z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 18–19 października 2012 r. było, że „legitymacja i rozliczalność demokratyczna powinny być przedmiotem dalszej analizy”; przypomina, że Parlament udziela absolutorium innym instytucjom po rozpatrzeniu przedłożonych dokumentów i odpowiedzi udzielonych na postawione pytania; ubolewa, że Parlament regularnie ma trudności z uzyskaniem odpowiedzi od Rady;

28. z zadowoleniem przyjmuje starania prezydencji greckiej o ponowne otwarcie negocjacji między instytucjami; podkreśla jednak, że w przeszłości takie negocjacje nie przyniosły oczekiwanych wyników;

29. uważa, że pożądane jest, by Parlament wykonywał swoje uprawnienia do udzielania absolutorium zgodnie z art. 316, 317 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zgodnie z obecną interpretacją i praktyką, mianowicie by udzielał absolutorium w odniesieniu do każdego działu w budżecie z osobna, tak by utrzymać przejrzystość i demokratyczną odpowiedzialność przed podatnikami Unii;

30. zaleca zorganizowanie warsztatów poświęconych analizie prawnej pełnionej przez Parlament funkcji kontroli budżetu oraz spoczywającym na Radzie obowiązku współpracy; zaleca sporządzenie sprawozdania z własnej inicjatywy na temat ewentualnych zmian Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, co byłoby krokiem naprzód z myślą o przygotowaniu się na możliwość wszczęcia postępowania sądowego, jak też na możliwość zmiany lub objaśnienia przewidzianych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przepisów dotyczących udzielania absolutorium innym instytucjom;

31. ubolewa nad tym, że nie wszystkie instytucje Unii przestrzegają tych samych standardów w odniesieniu do przejrzystości, i uważa, że Rada powinna poczynić w tym względzie pewne ulepszenia; uważa, że Parlament i Rada, jako współprawodawcy, powinny stosować te same standardy przejrzystości;

32. przypomina, że dobra współpraca między Parlamentem a Radą jest kwestią najwyższej wagi dla zapewnienia prawidłowego wykonania budżetu Unii;

33. zwraca się w związku z tym do Trybunału Obrachunkowego o przeprowadzenie pogłębionej kontroli działalności Rady Europejskiej, Rady oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych dotyczącej zarówno działań administracyjnych, jak i operacyjnych, z poszanowaniem kompetencji przewidzianych w traktatach, oraz o przedstawienie sprawozdania z tej kontroli Parlamentowi Europejskiemu;

34. zwraca się do Trybunału Obrachunkowego o włączenie do jego następnego sprawozdania rocznego przeglądu działań następczych Rady Europejskiej i Rady w odniesieniu do zaleceń Parlamentu przedstawionych w niniejszej rezolucji.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

18.3.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

26

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Barbara Weiler

(1)

      Dz.U. L 56 z 29.2.2012.

(2)

      Dz.U. C 334 z 15.11.2013, s. 1.

(3)

      Dz.U. C 331 z 14.11.2013, s. 1.

(4)

      Dz.U. C 334 z 15.11.2013, s. 122.

(5)

      Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(6)

      Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(7)

     Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(8)

      Dz.U. L 56 z 29.2.2012.

(9)

      Dz.U. C 334 z 15.11.2013, s. 1.

(10)

    Dz.U. C 331 z 14.11.2013, s. 1.

(11)

    Dz.U. C 334 z 15.11.2013, s. 122.

(12)

    Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(13)

    Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(14)

    Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

Ostatnia aktualizacja: 31 marca 2014Informacja prawna