Procedură : 2013/2197(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0189/2014

Texte depuse :

A7-0189/2014

Dezbateri :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Voturi :

PV 03/04/2014 - 7.15

Texte adoptate :


RAPORT     
PDF 175kWORD 112k
20 martie 2014
PE 521.732v01-00 A7-0189/2014

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul

(COM(2013)0570 – C7-0275/2013 – 2013/2197(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Bogusław Sonik

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul

(COM(2013)0570 – C7-0275/2013 – 2013/2197(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012(1),

–   având în vedere Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012 (COM(2013)0570 - C7-0275/2013)(2),

–   având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2012, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–   având în vedere Declarația de asigurare(4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2012 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5), în special articolele 50, 86, 145, 146 și 147,

–   având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(6), în special articolele 164, 165 și 166,

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(7),

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0189/2014),

1.  amână decizia de a acorda Secretarului General al Consiliului descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Consiliului European și al Consiliului aferent exercițiului financiar 2012;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curții de Conturi, Ombudsmanului European și Autorității Europene pentru Protecția Datelor și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul

(COM(2013)0570 – C7-0275/2013 – 2013/2197(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012(8),

–   având în vedere Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012 (COM(2013)0570 - C7-0275/2013)(9),

–   având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2012, însoțit de răspunsurile instituțiilor(10),

–   având în vedere Declarația de asigurare(11) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2012 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(12), în special articolele 50, 86, 145, 146 și 147,

–   având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(13), în special articolele 164, 165 și 166,

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(14),

–   având în vedere scrisoarea comisarului Algirdas Šemeta, cu data de 25 noiembrie 2011, care prezintă un răspuns la întrebarea nr. 58 din chestionarul ce face parte din procedura de descărcare pentru 2011,

–   având în vedere scrisoarea dlui Maroš Šefčovič, în calitatea sa de reprezentant al Comisiei Europene, cu data de 23 ianuarie 2014, care prezintă răspunsuri la întrebările adresate de raportor Consiliului,

–   având în vedere deciziile și rezoluțiile sale anterioare privind descărcarea de gestiune,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0189/2014),

A. întrucât toate instituțiile Uniunii trebuie să fie transparente și răspunzătoare pe deplin față de cetățenii Uniunii pentru fondurile care le sunt încredințate în calitate de instituții ale Uniunii;

B.  întrucât, date fiind absența răspunsurilor la întrebările Parlamentului și informațiile insuficiente, Parlamentul nu este în măsură să ia o decizie în cunoștință de cauză cu privire la acordarea descărcării de gestiune,

1.  ia act cu satisfacție de faptul că, pe baza activităților sale de audit, Curtea de Conturi estimează că, per ansamblu, plățile pentru cheltuielile administrative și pentru alte cheltuieli ale instituțiilor și ale organelor, aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2012, nu au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare;

2.  subliniază că, în raportul anual din 2012, Curtea de Conturi a inclus observații referitoare la Consiliul European și la Consiliu privind existența unor erori în concepția procedurilor de achiziții; observă că una dintre erori se referă la desfășurarea unei proceduri negociate, iar alta la aplicarea unuia dintre criteriile de selecție;

3.  ia act de răspunsurile oferite la observațiile Curții de Conturi și este de acord cu recomandările acesteia potrivit cărora ordonatorii de credite ar trebui să amelioreze concepția, coordonarea și derularea procedurilor de achiziții prin proceduri corespunzătoare de control și orientări mai bune; recomandă, de asemenea, aplicarea cu o mai mare strictețe a normelor în materie de achiziții publice, pe care toate instituțiile Uniunii sunt obligate să le respecte;

4.  observă că, în 2012, Consiliul European și Consiliul au dispus de un buget global de 533 920 000 EUR (563 262 480 EUR în 2011), cu o rată a implementării de 91,8%; este preocupat de faptul că rata creditelor neutilizate este în continuare ridicată și sugerează să se elaboreze o serie de indicatori de performanță esențiali pentru domeniile cele mai critice, cum ar fi fondurile pentru deplasările delegațiilor, logistica și serviciile de interpretare;

5.  ia act de faptul că în 2012 au fost anulate credite de angajament în valoare de 44 000 000 EUR din cauza executării insuficiente a fondurilor și din cauza reducerii gradului de utilizare a programelor;

6.  reiterează faptul că bugetul Consiliului European ar trebui să fie separat de cel al Consiliului pentru a îmbunătăți transparența gestiunii financiare a acestor instituții și responsabilizarea acestora;

7.  invită Consiliul European și Consiliul, în urma solicitării de anul trecut, să trimită Parlamentului raportul lor anual de activitate împreună cu o prezentare cuprinzătoare a tuturor resurselor umane de care dispun ambele instituții, defalcate în funcție de categorie, grad, sex, cetățenie și participarea la cursuri de formare profesională;

8.  sprijină înființarea unui comitet de audit în cadrul Secretariatului General al Consiliului; invită Consiliul să transmită Parlamentului recomandările acestui comitet;

9.  ia act de îmbunătățirea înregistrată (87% față de 84% în 2011) în ceea ce privește monitorizarea observațiilor formulate în urma auditului intern; invită Consiliul European și Consiliul să îmbunătățească și mai mult acest rezultat odată cu crearea comitetului de audit;

10. ia act în mod deosebit de recomandarea auditului intern privind crearea unui cadru specific pentru politica de combatere a fraudelor, care nu există în prezent în cadrul Secretariatului General al Consiliului; invită Consiliul să dea curs recomandării de a include în raportul anual de activitate măsurile întreprinse pentru a pune în practică această recomandare;

11. ia act de faptul că proiectul „Clădirea Europa” este în continuare monitorizat îndeaproape și că executarea unora dintre recomandările formulate în urma auditului se află în întârziere; solicită Consiliului să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele construcției și previziunile privind costurile finale, comparativ cu bugetul inițial de 240 de milioane EUR; invită Consiliul să explice majorările de costuri intervenite de la începerea lucrărilor de construcții în 2008 și până la finalizarea preconizată a proiectului în 2014;

12. solicită Consiliului o explicație privind modul în care sunt puse în aplicare măsurile adoptate în perioada anterioară pentru a îmbunătăți rezultatele proiectului „Clădirea Europa”; solicită Consiliului, de asemenea, să explice care este valoarea adăugată a echipei permanente responsabile de monitorizarea executării acestui proiect;

13. solicită un raport privind progresele înregistrate în proiectul de construcție „Résidence Palace” și o defalcare detaliată a costurilor de până acum;

14. își reiterează solicitarea adresată Consiliului să prezinte în scris explicații detaliate privind cuantumul total al creditelor utilizate pentru achiziționarea clădirii Résidence Palace, liniile bugetare de la care provin creditele respective, tranșele plătite până în prezent, tranșele care mai trebuie plătite și scopul în care va fi utilizată clădirea;

15. ia act de rata zero a creșterii creditelor din bugetul Consiliului pentru 2012; consideră că această tendință este pozitivă și dorește ca aceasta să continue și în anii următori;

16. salută procesul modernizării administrative din cadrul Consiliului; regretă însă lipsa de informații cu privire la măsurile de implementare concrete din cadrul acestui proces și la impactul preconizat asupra bugetului Consiliului; solicită Consiliului să prezinte cât mai curând informațiile care lipsesc;

17. solicită informații suplimentare referitoare la acordurile privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE, nu doar în privința procesului de modernizare administrativă;

18. solicită Consiliului să coopereze cu alte instituții în vederea elaborării unei metodologii unitare de prezentare a costurilor aferente traducerilor pentru a simplifica analiza și compararea acestor costuri;

19. consideră că Consiliul a acționat cu condescendență față de Parlament, numind un membru al Curții de Conturi în pofida avizului negativ al Parlamentului; îndeamnă Consiliul să acorde atenție avizelor exprimate de Parlament cu privire la numirea membrilor Curții de Conturi și declarațiilor potențialilor membrii ai Curții, înainte de numire;

Motivele pentru amânarea deciziei de acordare a descărcării de gestiune

20. consideră că supravegherea eficace a execuției bugetului Uniunii necesită cooperarea Parlamentului cu Consiliul European și Consiliul prin intermediul unor modalități de lucru;

21. regretă dificultățile întâlnite în mod repetat în cursul procedurilor precedente de descărcare de gestiune; subliniază că Parlamentul a refuzat să acorde descărcarea de gestiune Secretarului General al Consiliului pentru execuția bugetului aferent exercițiilor financiare 2009, 2010 și 2011, din motivele enumerate în rezoluțiile sale din 10 mai 2011 și 25 octombrie 2011, 10 mai 2012 și 23 octombrie 2012 și, respectiv, 17 aprilie 2013 și 9 octombrie 2013;

22. reiterează faptul că un control bugetar eficace se poate aplica numai dacă Parlamentul cooperează cu Consiliul, elementele principale ale acestei cooperări fiind reuniuni oficiale între reprezentanți ai Consiliului și ai Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului, acordarea de răspunsuri la întrebările adresate de membrii comisiei în baza unui chestionar scris și prezentarea de documente la cerere care să servească drept material subiacent pentru controalele bugetare; consideră că elementele fundamentale ale unui control bugetar eficace sunt prezentate în Rezoluția sa din 23 octombrie 2012;

23. reiterează faptul că fără o cooperare din partea Consiliului, așa cum se arată mai sus, Parlamentul nu este în măsură să ia o decizie în cunoștință de cauză cu privire la acordarea descărcării de gestiune;

24. subliniază faptul că Comisia, în răspunsul său din 25 noiembrie 2011 la scrisoarea adresată de președintele Comisiei pentru control bugetar, a declarat deja că este de dorit ca Parlamentul să continue să acorde, să amâne sau să refuze acordarea descărcării de gestiune celorlalte instituții, inclusiv Consiliului, la fel ca până acum;

25. subliniază că Parlamentul, în rezoluția sa privind descărcarea de gestiune adoptată în aprilie 2013, a decis să transmită Comisiei întrebările Consiliului; observă că Comisia a răspuns prin scrisoarea din 23 ianuarie 2014;

26. este în totalitate de acord și sprijină punctul de vedere exprimat de Comisie în scrisoarea sa din 23 ianuarie 2014 potrivit căruia toate instituțiile fac parte integrantă din procesul de monitorizare a observațiilor formulate de Parlament în cadrul exercițiului de descărcare de gestiune și toate instituțiile trebuie să dea dovadă de cooperare pentru a asigura buna funcționare a procedurii de descărcare de gestiune cu respectarea deplină a dispozițiilor aplicabile din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și din legislația secundară aplicabilă;

27. informează Consiliul că, în scrisoarea sa, Comisia declară că nu va supraveghea executarea bugetelor altor instituții și că formularea de răspunsuri la întrebările adresate unei alte instituții încalcă autonomia instituției în cauză în ceea ce privește execuția secțiunii respective a bugetului; reamintește Consiliului faptul că una dintre concluziile Consiliului European din 18 și 19 octombrie 2012 se referea la faptul că „legitimitatea și responsabilitatea democratice (...) ar trebui explorate în continuare”; reamintește faptul că Parlamentul acordă descărcarea de gestiune celorlalte instituții după examinarea documentelor puse la dispoziție și a răspunsurilor la întrebări; regretă faptul că Parlamentul se confruntă constant cu dificultăți atunci când trebuie să primească răspunsuri din partea Consiliului;

28. salută eforturile Președinției elene pentru redeschiderea negocierilor dintre instituții; subliniază totuși că, în trecut, astfel de negocieri nu au dus la rezultatele preconizate;

29. consideră că este de dorit ca Parlamentul să își exercite competența de a acorda descărcarea de gestiune în temeiul articolelor 316, 317 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în conformitate cu interpretarea și practica actuală, și anume să acorde descărcarea de gestiune pentru fiecare linie bugetară separat pentru a asigura în continuare transparența și răspunderea democratică în fața contribuabililor Uniunii;

30. recomandă organizarea unui atelier care să se concentreze pe analiza juridică a funcției de control bugetar a Parlamentului și pe obligația Consiliului de a coopera; recomandă, de asemenea, să se elaboreze un raport din proprie inițiativă referitor la posibilele modificări ale Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene ca o modalitate de a progresa pe calea pregătirilor pentru posibilitatea de a iniția proceduri judiciare, precum și la posibilitatea de a modifica sau a clarifica normele prevăzute în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitoare la acordarea descărcării de gestiune către celelalte instituții;

31. regretă faptul că nu toate instituțiile Uniunii respectă aceleași standarde în ceea ce privește transparența și consideră că Consiliul ar trebui să îmbunătățească acest aspect; este convins că Parlamentul și Consiliul, în calitate de colegislatori, ar trebui să aplice aceleași standarde în materie de transparență;

32. reamintește că o bună cooperare între Parlament și Consiliu are o importanță crucială pentru asigurarea bunei execuții a bugetului Uniunii;

33. solicită, prin urmare, Curții de Conturi să realizeze un audit detaliat al activităților administrative și operaționale ale Consiliului European, ale Consiliului și ale Serviciului European de Acțiune Externă, fără a aduce atingere competențelor și responsabilităților prevăzute în tratate, și să prezinte Parlamentului un raport privind concluziile acestui audit;

34. solicită Curții de Conturi să includă în următorul său raport anual o analiză a acțiunilor întreprinse de Consiliul European și de Consiliu în urma recomandărilor formulate de Parlament în cadrul prezentei rezoluții.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

18.3.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

26

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

Membri supleanți prezenți la votul final

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Barbara Weiler

(1)

      JO L 56, 29.2.2012.

(2)

      JO C 334, 15.11.2013, p. 1.

(3)

      JO C 331, 14.11.2013, p. 1.

(4)

      JO C 334, 15.11.2013, p. 122.

(5)

      JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(6)

      JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(7)

     JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(8)

      JO L 56, 29.2.2012.

(9)

      JO C 334, 15.11.2013, p. 1.

(10)

    JO C 331, 14.11.2013, p. 1.

(11)

    JO C 334, 15.11.2013, p. 122.

(12)

    JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(13)

    JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(14)

    JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

Ultima actualizare: 26 martie 2014Notă juridică