Förfarande : 2013/2197(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0189/2014

Ingivna texter :

A7-0189/2014

Debatter :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Omröstningar :

PV 03/04/2014 - 7.15

Antagna texter :


BETÄNKANDE     
PDF 170kWORD 76k
20 mars 2014
PE 521.732v02-00 A7-0189/2014

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

(COM(2013)0570 – C7-0275/2013 – 2013/2197(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Bogusław Sonik

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

(COM(2013)0570 – C7-0275/2013 – 2013/2197(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012(1),

–       med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning – budgetåret 2012 (COM(2013)0570 – C7-0275/2012)(2),

–       med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2012, samt de granskade institutionernas svar(3),

–       med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(4) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(6), särskilt artiklarna 164, 165 och 166,

–       med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(7),

–       med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0189/2014).

1.      Europaparlamentet skjuter upp beslutet att bevilja rådets generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av Euroepiska rådets och rådets budget för budgetåret 2012.

2.      Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till Europeiska rådet, rådet, kommissionen, domstolen, revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens budget för budgetåret 2012, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

(COM(2013)0570 – C7-0275/2013 – 2013/2197(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012(8),

–       med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning – budgetåret 2012 (COM(2013)0570 – C7-0275/2012)(9),

–       med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2012, samt de granskade institutionernas svar(10),

–       med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(11) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(12), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(13), särskilt artiklarna 164, 165 och 166,

–       med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(14),

–       med beaktande av skrivelsen av den 25 november 2011 från kommissionsledamot Algirdas Ṧemeta med svar på fråga 58 i frågeformuläret för ansvarsfriheten 2011,

–       med beaktande av skrivelsen av den 23 januari 2014 från Maroš Šefčovič, i vilken denne på Europeiska kommissionens vägnar svarar på föredragandens frågor till rådet.

–       med beaktande av parlamentets tidigare beslut och resolutioner som rör ansvarsfrihetsförfarandet,

–       med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0189/2014), och av följande skäl.

A.     Samtliga EU-institutioner bör vara öppna och fullt ansvariga inför unionens medborgare för de medel de anförtros i sin egenskap av EU-institutioner.

B.     Eftersom parlamentets frågor inte besvarats och det saknas information kan parlamentet inte fatta ett välgrundat beslut om beviljande av ansvarsfrihet.

1.      Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att revisionsrätten på grundval av sitt revisionsarbete drar slutsatsen att betalningarna som helhet under det budgetår som avslutades den 31 december 2012 inom verksamhetsområdet administrativa och andra utgifter för institutionerna och organen inte innehöll några väsentliga fel.

2.      Europaparlamentet påpekar att revisionsrätten i årsrapporten för 2012 införde iakttagelser för Europeiska rådet och rådet avseende felaktigheter vid utformningen av upphandlingsförfarandena. Parlamentet konstaterar att ett fel avser genomförandet av ett förhandlat förfarande och ett annat gäller tillämpningen av ett urvalskriterium.

3.      Europaparlamentet noterar de svar som revisionsrätten fått på sina iakttagelser och instämmer i revisionsrättens rekommendationer att utanordnarna bör förbättra utformningen, samordningen och genomförandet av upphandlingsförfarandena med hjälp av lämpliga kontroller och bättre vägledning. Parlamentet rekommenderar dessutom en striktare tillämpning av reglerna för upphandling, som alla EU-institutioner är skyldiga att följa.

4.      Europaparlamentet konstaterar att Europeiska rådet och rådet 2012 hade en total budget på 533 920 000 EUR (563 262 480 EUR för 2011), med ett genomförande på 91,8 %. Parlamentet bekymrar sig över att andelen underutnyttjade medel fortsätter att vara hög och föreslår att det ska tas fram centrala resultatindikatorer för de mest kritiska områdena, såsom delegationernas reseutgifter, logistik och tolkning.

5.      Europaparlamentet noterar att 44 000 000 EUR i åtagandebemyndiganden annullerades 2012 till följd av underutnyttjande och en minskning av användningen av utrustning.

6.      Europaparlamentet upprepar att Europeiska rådets och rådets budget bör skiljas åt, vilket skulle bidra till att göra de båda institutionernas ekonomiska förvaltning mer transparent och till att förbättra fullgörandet av deras redovisningsskyldighet.

7.      Med hänvisning till förra årets begäran uppmanar Europaparlamentet Europeiska rådet och rådet att översända sin årliga verksamhetsrapport till parlamentet tillsammans med en uttömmande översikt över all den personal som institutionerna förfogar över, uppdelad per kategori, lönegrad, kön, nationalitet och yrkesutbildning.

8.      Europaparlamentet stöder inrättandet av en revisionskommitté vid rådets generalsekretariat. Parlamentet uppmanar rådet att låta parlamentet ta del av rekommendationerna från denna kommitté.

9.   Europaparlamentet ser att förbättringar gjorts (87 % i jämförelse med 84 % 2011) när det gäller övervakningen av de anmärkningar som gjorts av internrevisionstjänsten i samband med uppföljningen. Parlamentet uppmanar Europeiska rådet och rådet att ytterligare förbättra resultatet genom inrättandet av revisionskommittén.

10. Europaparlamentet noterar särskilt internrevisionens rekommendation om att inrätta en särskild ram för bedrägeribekämpningspolitiken, något som saknas vid rådets generalsekretariat. Parlamentet uppmanar rådet att agera i enlighet med rekommendationen att i sin årliga verksamhetsrapport inbegripa de åtgärder som vidtagits för att genomföra denna rekommendation.

11. Europaparlamentet konstaterar att projektet med Europabyggnaden fortsätter att övervakas noggrant och att vissa av revisionsrekommendationerna fortfarande inte genomförts. Parlamentet uppmanar rådet att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur bygget framskrider och om den slutliga kostnadsprognosen jämfört med den inledande budgeten på 240 miljoner EUR. Parlamentet uppmanar rådet att förklara alla eventuella kostnadsökningar som förekommit efter det att byggarbetena inleddes 2008 fram till den planerade tidpunkten för färdigställande 2014.

12. Europaparlamentet uppmanar rådet att redogöra för hur man genomför de åtgärder från föregående period som antogs i syfte att förbättra resultaten av projektet med Europabyggnaden. Parlamentet uppmanar dessutom rådet att förklara vilket mervärde som åstadkoms genom det permanenta team som ansvarar för övervakningen av genomförandet av detta projekt.

13.    Europaparlamentet begär en översikt över de framsteg som gjorts med Résidence Palace-bygget och en detaljerad redogörelse för fördelningen av de hittills uppkomna kostnaderna.

14.    Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till rådet att tillhandahålla en detaljerad skriftlig redovisning av de anslag som sammanlagt använts för förvärvet av Résidence Palace-byggnaden, de budgetposter varifrån dessa anslag tagits, de betalningar som hittills har gjorts, de betalningar som återstår att göra samt syftet med byggnaden.

15.    Europaparlamentet noterar nolltillväxten i rådets budgetanslag för 2012. Parlamentet anser detta vara en positiv trend och förväntar sig att den fortsätter under kommande år.

16.    Europaparlamentet välkomnar processen för modernisering av förvaltningen vid rådet. Parlamentet beklagar dock att det inte informerats om de konkreta åtgärderna för genomförande av denna process och den förväntade inverkan på rådets budget. Parlamentet uppmanar rådet att så snart som möjligt tillhandahålla den information som saknas.

17.    Europaparlamentet önskar få mer information om de servicenivåavtal som upprättats med Europeiska utrikestjänsten, och inte endast när det gäller processen för modernisering av förvaltningen.

18.    Europaparlamentet uppmanar rådet att samarbeta med andra institutioner för att komma fram till en enhetlig metod för att presentera översättningskostnaderna i syfte att göra det enklare att analysera och jämföra kostnaderna.

19.    Europaparlamentet anser att rådet agerade föraktfullt gentemot parlamentet genom att utse en ledamot av revisionsrätten, trots att parlamentet gav ett negativt yttrande. Parlamentet uppmanar med kraft rådet att fästa uppmärksamhet vid de åsikter som parlamentet uttrycker om utnämning av revisionsrättens ledamöter och vid de förklaringar som blivande ledamöter av revisionsrätten avger innan de utses.

Orsaker till uppskjutandet av beslutet om beviljande av ansvarsfrihet

20.    Europaparlamentet anser att en effektiv kontroll av genomförandet av unionens budget kräver att parlamentet, Europeiska rådet och rådet samarbetar på grundval av ett samarbetsavtal.

21.    Europaparlamentet beklagar de upprepade svårigheter som man hittills stött på vid ansvarsfrihetsförfarandena. Parlamentet påpekar att det inte beviljade rådets generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av rådets budget för budgetåren 2009, 2010 och 2011 av de skäl som anges i parlamentets resolutioner av den 10 maj 2011, av den 25 oktober 2011, av den 10 maj 2012, av den 23 oktober 2012, av den 17 april 2013 och av den 9 oktober 2013.

22.    Europaparlamentet upprepar att en effektiv budgetkontroll endast är möjligt genom samarbete mellan parlamentet och rådet, där de centrala inslagen måste omfatta formella sammanträden mellan företrädare för rådet och parlamentets budgetkontrollutskott, svar på de frågor som utskottsledamöterna ställer på basis av ett skriftligt frågeformulär och tillhandahållande, på begäran, av handlingar som fungerar som bakgrundsmaterial för budgetkontroller. Parlamentet anser att de grundläggande inslagen i en effektiv budgetkontroll fastställs i dess resolution av den 23 oktober 2012.

23. Europaparlamentet upprepar att man utan det ovannämnda samarbetet med rådet inte kan fatta ett välgrundat beslut om beviljande av ansvarsfrihet.

24.    Europaparlamentet betonar att kommissionen i sitt svar av den 25 november 2011 på en skrivelse från ordföranden för budgetkontrollutskottet redan uppgav att det är önskvärt att parlamentet fortsätter att bevilja, uppskjuta eller neka ansvarsfrihet för övriga institutioner – rådet inbegripet – enligt det förfarande som hittills har gällt.

25.    Europaparlamentet påpekar att man i sitt beslut om beviljande av ansvarsfrihet som antogs i april 2013 beslutade att sända rådets frågor till kommissionen. Parlamentet konstaterar att kommissionen svarade med en skrivelse av den 23 januari 2014.

26.    Europaparlamentet ställer sig bakom och stöder till fullo kommissionens syn i dess skrivelse av den 23 januari 2014 att samtliga institutioner omfattas av förfarandet för uppföljning av de iakttagelser som parlamentet gjort inom ramen för ansvarsfrihetsförfarandet och att samtliga institutioner bör samarbeta för att trygga ett smidigt ansvarsfrihetsförfarande med full respekt för relevanta bestämmelser i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och i relevant sekundärlagstiftning.

27.    Europaparlamentet underrättar rådet om att kommissionen i sin skrivelse även slår fast att den inte kommer att kontrollera andra institutioners budgetgenomförande och att ett besvararande av frågor adresserade till en annan institution skulle inkräkta på denna institutions autonomi att genomföra sitt eget avsnitt av budgeten. Parlamentet påminner rådet om att det i en av slutsatserna från Europeiska rådets möte den 18 och 19 oktober 2012 sade att ”demokratisk legitimitet och ansvarsskyldighet […] bör utredas vidare”. Parlamentet påminner om att man beviljar de övriga institutionerna ansvarsfrihet efter att ha behandlat de inlämnade handlingarna och de svar som getts på frågorna. Parlamentet beklagar att man upprepade gånger stöter på problem med att få svar från rådet.

28.    Europaparlamentet välkomnar det grekiska ordförandeskapets insatser för att återuppta förhandlingarna mellan institutionerna. Parlamentet understryker emellertid att sådana förhandlingar inte tidigare har gett resultat.

29.    Europaparlamentet anser det vara önskvärt att parlamentet utövar sin befogenhet att bevilja ansvarsfrihet enligt artiklarna 316, 317 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt i enlighet med den tolkning och praxis som för närvarande gäller, dvs. att bevilja ansvarsfrihet separat för varje budgetpost i budgeten i syfte att bevara öppenheten och den demokratiska redovisningsskyldigheten gentemot EU:s skattebetalare.

30.    Europaparlamentet rekommenderar att man organiserar ett seminarium som fokuserar på den rättsliga analysen av parlamentets budgetkontrolluppdrag och rådet skyldighet att samarbeta. Parlamentet rekommenderar att man utarbetar ett initiativbetänkande som fokuserar på eventuella ändringar av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som ett sätt att förbereda sig inför möjligheten att vidta rättsliga åtgärder samt möjligheten till ändring eller förtydligande av de regler för beviljande av ansvarsfrihet för andra institutioner som fastställs i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

31.    Europaparlamentet beklagar att inte alla unionens institutioner respekterar samma standarder för transparens, och anser att rådet bör göra förbättringar i detta hänseende. Parlamentet är övertygat om att parlamentet och rådet, i sin egenskap av lagstiftande institutioner, måste tillämpa samma öppenhetsstandarder.

32.    Europaparlamentet påminner om att ett gott samarbete mellan parlamentet och rådet är av största betydelse när det gäller att trygga ett fullgott genomförande av unionens budget.

33.    Europaparlamentet uppmanar därför revisionsrätten att utan att inkräkta på befogenheter och ansvar som fastställs i fördragen göra en omfattande granskning av Europeiska rådets, rådets och Europeiska utrikestjänstens administrativa och operativa verksamheter, samt rapportera resultaten till Europaparlamentet.

34.    Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att i sin nästa årsrapport redovisa en granskning av Europeiska rådets och rådets uppföljning av parlamentets rekommendationer i denna resolution.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

18.3.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

26

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Barbara Weiler

(1)

EUT L 56, 29.2.2012.

(2)

EUT C 334, 15.11.2013, s. 1.

(3)

EUT C 331, 14.11.2013, s. 1.

(4)

EUT C 334, 15.11.2013, s. 122.

(5)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(7)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(8)

EUT L 56, 29.2.2012.

(9)

EUT C 334, 15.11.2013, s. 1.

(10)

EUT C 331, 14.11.2013, s. 1.

(11)

EUT C 334, 15.11.2013, s. 122.

(12)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(13)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(14)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

Senaste uppdatering: 26 mars 2014Rättsligt meddelande